Rakennusteollisuuden haasteet ja mahdollisuudet. Tarmo Pipatti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusteollisuuden haasteet ja mahdollisuudet. Tarmo Pipatti 27.11.2014"

Transkriptio

1 Rakennusteollisuuden haasteet ja mahdollisuudet Tarmo Pipatti

2 Rakennusteollisuuden toiveet uudelle hallituskaudelle Maankäytön, rakentamisen, asumisen ja liikenteen ohjausta tulee yhtenäistää keskittämällä niiden hallinto samaan ministeriöön 2. Lupaprosesseja on sujuvoitettava ja sääntelyä järkeistettävä 3. Kasvukeskuksissa on varmistettava riittävä asunto- ja tonttitarjonta 4. Elinkeinoelämän kilpailukyky tulee turvata huolehtimalla väyläinfrastruktuurin palvelukyvystä 5. Rakennetun ympäristön päästöjen vähentämisessä painopiste on suunnattava nykyisten rakennusten energiankulutukseen ja energiamuotoihin sekä osaamisen kehittämiseen 6. Harmaan talouden torjuntatoimien toimivuus ja vaikuttavuus rakennusalalla on selvitettävä

3 1. Maankäytön, rakentamisen, asumisen ja liikenteen ohjausta tulee yhtenäistää Keskitetään maankäyttöä, rakentamista, asumista ja liikennettä koskeva ohjaus samaan ministeriöön Perustelut Kokonaisvaltaisen ohjauksen tarve, jotta voidaan paremmin hallita erilaisia riippuvuussuhteita. Esimerkiksi MAL-sopimusten koordinointi sekä rakennetun ympäristön ja liikenteen päästöjen vähentäminen edellyttävät kokonaisnäkemystä. Riittävän osaamisen ja resurssien varmistaminen Resurssien tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö, kustannussäästöt Vähemmän raja-aitoja, ripeämpi päätöksenteko

4 2. Lupaprosesseja on sujuvoitettava ja sääntelyä järkeistettävä Juohevoitetaan lupa- ja valitusmenettelyitä (rakenneohjelma 2013: 2.14) Siirrytään ympäristöluvissa ja maa-ainesten otossa kohti sujuvaa yksilupajärjestelmää Eri viranomaisten tehtävä yhteistyötä lupaprosessin aikana Ympäristölliset kysymykset ratkaistava ennen yhdistetyn luvan myöntämistä Ei valitusoikeutta viranomaisten kesken Sähköinen asiointi lupa-asioissa niin valtion kuin kuntienkin kanssa Velvoitetaan maakuntaliittoja laatimaan kiviaineshuoltosuunnitelmat, joiden tulokset vietävä kaikille tarpeellisille kaavatasoille Keskitetään pk-seudulla kiviaineshuoltoon liittyvä luvitus metropolihallinnolle Mahdollistetaan rakentamisen jätteiden kierrätystoiminta poistamalla lainsäädännölliset esteet Edistetään tasapuolisesti eri materiaaleihin pohjautuvia innovaatioita vähähiilisessä rakentamisessa Karsitaan turhia kustannuksia aiheuttavia rakentamisen määräyksiä rakentamismääräyskokoelman uusimisen yhteydessä ( )

5 2. Lupaprosesseja on sujuvoitettava ja sääntelyä järkeistettävä Perustelut: Rakennushankkeiden joutuisan ja kustannustehokkaan etenemisen mahdollistaminen. Investoinnit liikkeelle, pääomat kiertoon! Lupaprosessien ennakoitavuuden parantaminen Rakentamisen edellyttämien maa-ainesten ottopaikkojen ja läjitysalueiden turvaaminen Olemassa oleva ja EU:n kiristyvä lainsäädäntö asettaa rakentamisen jätteille tiukkoja kierrätystavoitteita. Niiden saavuttaminen edellyttää eri asetusten vaatimusten ja tulkintojen selkeyttämistä, lupamenettelyjen yhtenäistämistä ja nopeuttamista sekä kansallisten teknistaloudellisten näkökohtien huomioon ottamista. Rakentamisen päästöille ja energiatehokkuudelle tulee asettaa selkeät tavoitteet mutta jättää keinot vapaiksi. Eri järjestelmiä ja materiaaleja on kohdeltava tasaveroisesti.

6 3.1 Riittävän asunto- ja tonttitarjonnan varmistaminen kasvukeskuksissa Lisätään vuokra-asuntotuotantoa luomalla uusia tukimalleja, jotka aktivoivat yksityisiä rakennuttajia (esim. työeläkelaitoksia) Asuntotarjonnan varmistamiseksi painopiste asuntotuotannon, ei kysynnän tuissa Muutetaan pysyväksi väliaikainen sääntelyn muutos (rakenneohjelma 2013), joka mahdollistaa työeläkelaitosten sijoittamisen vuokra-asuntojen rakentamiseen Velvoitetaan kunnat entistä sitovammin sanktioiden avulla täyttämään sovitut asuntorakentamisen ja tonttitarjonnan tavoitteensa (valtiolle puuttumisoikeus, MRL-muutos, rakenneohjelma 3.7)

7 3.2 Riittävän asunto- ja tonttitarjonnan varmistaminen kasvukeskuksissa Nopeutetaan kaavoitusta kehittämällä kaavoitusprosessin sujuvuutta Puretaan kaavatasoja ja yksinkertaistetaan asemakaavoja Poistetaan päällekkäiset selvitykset eri kaavavaiheissa ja näiden sisällä Vähennetään kaavavalituksia (kaksinkertaisen valitusmahdollisuuden rajoittaminen, valitusoikeuden piirin muutostarpeiden selvittäminen, kohtuullisen kirjausmaksu käyttöönotto) Säädetään määräajat muistutusten ja valituslupien (KHO) käsittelylle Vahvistetaan maanomistajan aloitteenteko-oikeutta Velvoitetaan kuntia pitämään yllä jatkuvasti 5 vuoden asuntotuotantotavoitetta vastaavaa käyttökelpoista ja rakentamiseen soveltuvaa tonttivarantoa Jatketaan metropolihallinnon valmistelua (MAL-asioissa)

8 3.3 Kohtuuhintaisen asunto- ja tonttitarjonnan varmistaminen kasvukeskuksissa Perustelut: Työvoiman liikkuvuuden ja talouskasvun edistäminen varmistamalla tarpeita vastaava asuntotarjonta Ihmisille mahdollisuus valita työ- ja asuinpaikkansa Asuntojen hintojen ja vuokrien hillitseminen kysynnän ja tarjonnan kohdatessa entistä paremmin Toimivan kilpailun tehostaminen rakentamisessa monipuolisen tonttitarjonnan avulla Kaavoituksen kyky vastata nopeasti muuttuviin tarpeisiin

9 4.1 Elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaaminen huolehtimalla väyläinfrastruktuurin palvelukyvystä Varmistetaan väyläinfrastruktuurin rahoitus Korotetaan rahoitustaso yhteen prosenttiin bruttokansantuotteesta (investoinnit ja perusväylänpito yhteensä) (0,72 % vuonna 2012) Sidotaan perusväylänpidon määräraha indeksiin ostovoiman turvaamiseksi Otetaan investoinneissa käyttöön uusia joustavampia rahoitusmalleja ja toimintatapoja Muodostetaan valtiolle sisäinen tai ulkoinen rahasto suurinvestointien rahoittamiseksi. Sisäisessä rahastossa valtionkonttori ottaisi lainan, jonka lyhennykset ja korot katettaisiin vuosittain kehysbudjetin infrarahoituksella. Ulkoinen rahasto voi sisältää myös yksityistä rahoitusta. Korvamerkitään määräajaksi osa polttoaineverosta väyläinfrastruktuurin rahoittamiseen Sitoudutaan väyläinfrastruktuurin strategiseen kehittämiseen kymmenvuotisohjelmalla Laaditaan pitkäkestoinen (2 3 hallituskauden mittainen) investointiohjelma ja rahoitussuunnitelma Laaditaan pitkäkestoinen ohjelmapaketti väyläinfrastruktuurin kunnon parantamiseksi ja korjausvelan supistamiseksi sekä suunnitelma erityismäärärahasta tähän tarkoitukseen Parannetaan infrarakentamisen tuottavuutta Parannetaan Liikenneviraston hankintaosaamista kohdistamalla lisäresursseja hankintatoimeen ja tilaajavalvontaan Lisätään suunnitelmallisesti innovaatiot sallivien hankintamenettelyjen käyttöä

10 4.2 Elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaaminen huolehtimalla väyläinfrastruktuurin palvelukyvystä Perustelut: Teollisuuden kilpailukyvyn lisääminen logistisia kustannuksia vähentämällä ja parantamalla liikenteen sujuvuutta sekä matkaaikojen ennakoitavuutta ja luotettavuutta Liikenneturvallisuuden kasvattaminen Päästöjen vähentäminen Työpaikkojen ja verotulojen lisääminen Työllistävä vaikutus, kolmannes palautuu veroina ja maksuina yhteiskunnalle, kotimaista toimintaa, vaikutetaan kulutuskysyntään Infran korjausvelan supistaminen = järkevä ja vastuullinen omaisuudenhoito

11 5.1 Rakennetun ympäristön päästövähennyksissä painopiste nykyisten rakennusten energiankulutukseen, energiamuotoihin ja osaamiseen Laaditaan kansallinen toimintasuunnitelma olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Kohdistetaan korjausavustus rakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin, muun muassa uusiutuviin energiamuotoihin siirtymiseen Myönnetään energiakorjauksiin valtion vakuuksia ja korottomia tai matalakorkoisia lainoja Kasvatetaan kotitalousvähennystä ja laajennetaan sen soveltamisaluetta koskemaan asunto-osakeyhtiöiden korjauksia Suunnataan valtionosuusrahoitusta alan ammatillisille erikoisoppilaitoksille rakentamisen laadun ja alan osaamisen turvaamiseksi

12 5.1 Rakennetun ympäristön päästövähennyksissä painopiste nykyisten rakennusten energiankulutukseen, energiamuotoihin ja osaamiseen Perustelut Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja päästöjen vähentäminen kustannustehokkaalla tavalla Kansallisvarallisuudesta huolehtiminen: oikea-aikaisiin korjauksiin kannustaminen ja kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen Rakennusten aiheuttamien terveyshaittoihin ehkäisy Rakentamisen laadun turvaaminen alalla toimivien ammattitaidon ylläpidon ja kehittämisen avulla, jotta toimijoiden pätevyydet ovat vaatimusten mukaisia Korjausrakentamisen kasvu, energiatehokkuuden kiristyminen ja kosteus- ja homeriskien hallinta asettavat alalla työskenteleville uusia osaamis- ja pätevyysvaatimuksia. Ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen resurssit ja jatkuvuus on varmistettava.

13 6 Harmaan talouden torjuntatoimien toimivuuden ja vaikuttavuuden selvittäminen Tehdään perusteellinen selvitys harmaan talouden torjuntatoimien toimivuudesta ja vaikuttavuudesta rakennusalalla yhdessä viranomaisten ja alan työmarkkinaosapuolten kanssa. Selvitys tehdään vuonna 2017, kun kolme vuotta on kulunut uusimman lainsäädännön, tiedonantovelvollisuuden voimaantulosta vuonna Varmistetaan verottajan ja muiden viranomaisten toiminnan tehokkuus sekä keskinäinen yhteistyö ja tietojenvaihto Perustelut: Harmaan talouden määrän vähenemisen osoittaminen käytännössä: Yhteiskunnallisten hyötyjen, kuten verotulojen, saaminen vastineeksi lakimuutoksista ja panostuksista viranomaistoimintaan Toiminta- ja kilpailuolosuhteiden tervehtyminen vastineeksi yritysten kasvaneesta hallinnollisesta taakasta ja kustannuksista Aikaansaadun toimintatapa- ja kulttuurimuutoksen vahvistaminen

14 Ajankohtaista edunvalvonnassa

15 Rakentamisessa ei vieläkään luvassa parempaa Talonrakentamisen aloituskuutiot laskeneet edelleen, nyt taso jo alle 29 miljoonan kuutiometrin Uudisasuntojen aloitukset laskevat tänä vuonna 10 prosenttia edellisvuodesta asuntoon Pientalojen täksi ja ensi vuodeksi ennakoidut aloitukset tilastointihistorian matalimmat (6 000) Rakentamisen työllisten määrä laskee pitkittyneen tuotannon supistumisen seurauksena Teollisuusrakentamisen aloitukset 1990-luvun syvimmän laman tasolla Infrarakentamisen määrärahoja leikattu ja korjausvaje kasvaa

16 Poliittisten päätösten vaikutukset rakentamiseen Vuokra-asuntojen 20-vuotinen korkotukimalli valtioneuvoston käsittelyssä. Merkittävää tuotannon lisääntymistä tuskin on odotettavissa. Normaalin vuokra-asuntotuotannon ja asumisoikeusasuntojen kytkennän purkaminen oli myönteinen päätös. Infrahankkeiden (Pisara, Länsimetro ja Tampereen raitiotiejärjestelmä) ja asuntotuotannon kytkeminen on erittäin onnistunut ratkaisu. Kaupungit ja kunnat hyväksyneet kaavoituksen lisäämisen 25 prosentilla ja asia on mennyt myönteisesti eteenpäin. Eläkeyhtiöt saaneet velkavipuinstrumentin eli 50 % lainoitusmahdollisuuden. Kannatettava asia, mutta taas kerran tonteista kiinni. Fennovoima Oy: asia erittäin myönteinen Oulun Raahen seudun rakentamisen työllisyydelle. Toivottavasti eduskunta hyväksyy luvan. Sokli: kaivosasia LVM:n, TEM:n ja VM:n käsittelyssä. Ratkaisu lähiviikkojen aikana.

17 Kaavoituksen kapeikot

18 Kaavoitusta on tehostettava ja nopeutettava asuntotarjonnan lisäämiseksi Tonttimaan puute on merkittävin syy riittämättömään asuntotuotantoon ja asumisen kalleuteen Helsingin seudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Rakennusten käyttötarkoituksen muutokset etenevät hitaasti, vaikka pelkästään pääkaupunkiseudulla on ollut jo pitkään yli 1 miljoonaa neliömetriä tyhjillään olevia toimitiloja. Asuntojen puute estää työvoiman liikkuvuutta ja siten hidastaa talouden kasvua.

19 Tarpeettomien valituksien vähentäminen ja valitusten käsittelyn nopeuttaminen Valitusoikeus osallisille ja muistutuksen tehneille Valitusoikeus kaavoista ja rakennusluvista tulee rajata koskemaan vain niitä, joiden oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valitusoikeus tulee olla vain niillä, jotka ovat jättäneet muistutuksen kaavan kuulemisvaiheessa. Hallintomaksu Kaavavalituksissa on otettava käyttöön kohtuullinen hallintomaksu, mikä nostaa kynnystä tehdä tarpeettomia, esimerkiksi viivästystarkoituksessa tehtyjä valituksia. Maksu palautettaisiin valituksen jättäjälle, jos valitus hyväksytään. Asiallisten valitusten käsittelylle jää näin enemmän viranomaisresursseja, mikä mahdollistaa valituksiin vastaamisen nopeammassa ajassa.

20 Kaavoitukseen ennakoitavuutta Aikatakuu Kaavoittajan on asetettava kaavaprosessin aluksi sitova aikataulu kaavan laadinnalle. Kaavaviranomaisen on käytettävä ulkopuolista kaavoitusresurssia, mikäli aikataulusta ei muuten kyetä pitämään kiinni. Kaava-aloitteiden, käyttötarkoituksen muutosten, valitusten ja muistutusten käsittelyyn on säädettävä määräajat, joiden sisällä niihin on vastattava. Valituslupapäätös on saatava korkeimmasta hallinto-oikeudesta 3 kuukauden määräajassa. Maanomistajalle oikeus kaava-aloitteen tekemiseen Maanomistajalle tulee myöntää oikeus saada kaava-ehdotus (esitys) vireille, johon viranomaisen on annettava päätös 6 kuukauden määräajassa. Vaadittavat selvitykset YVA-menettelyn ja muiden vastaavien selvityksien tarve on määriteltävä kaavaprosessin alussa.

21 Täydennysrakentaminen ja käyttötarkoituksen muutokset Taloyhtiöille kannusteet täydennysrakentamiseen Kaupunkirakennetta tiivistävässä täydennysrakentamisessa ei peritä kaavoitusmaksuja.

22 Valtion vaatimukset kunnille Viiden vuoden kaavavaranto Valtion tulee voida sanktioida sellaisia kuntia, jotka eivät ylläpidä vähintään viiden vuoden asuntotuotantotavoitetta vastaavaa käyttökelpoista ja rakentamiseen soveltuvaa tonttivarantoa. Liikennehankkeiden vastapainoksi asuntoja Valtio vaatii suurten talousalueiden liikenneinvestointien vastapainoksi määrällisesti kunniahimoisempia asuntorakentamistavoitteita sekä tiiviimpää rakentamista liikennekäytävien yhteyteen.

Aurinkolahti jatkaa lumoamistaan

Aurinkolahti jatkaa lumoamistaan Foto: Mari Hohtari SIVU 8 Aurinkolahti jatkaa lumoamistaan Kun Helsingin Aurinkolahtea alettiin rakentaa, kadut, puistot, ranta ja kävelyreitit synnytettiin liki neitseelliselle maaperälle. Kuin myös vesijohdot,

Lisätiedot

17.9.2014 SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 2015 2019. Asunnot, kiinteistöt ja rakennettu ympäristö palvelevat muuttuvia tarpeita

17.9.2014 SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 2015 2019. Asunnot, kiinteistöt ja rakennettu ympäristö palvelevat muuttuvia tarpeita HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 1 (5) Päätös SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 2015 2019 Asunnot, kiinteistöt ja rakennettu ympäristö palvelevat muuttuvia tarpeita Omistamista arvostetaan

Lisätiedot

Onko maallamme malttia kaupungistua? Kaupunkipolitiikan tiekartta

Onko maallamme malttia kaupungistua? Kaupunkipolitiikan tiekartta Onko maallamme malttia kaupungistua? Kaupunkipolitiikan tiekartta 23.3.2015 ESIPUHE Suomi on kaupungistunut vauhdilla. Väki vyöryi 1950- ja 1960-luvuilla kaupunkeihin. Kaupungeista tuli kaupunkiseutuja

Lisätiedot

Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys. valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista

Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys. valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys ja valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista 2015 HUHTIKUU 2015 Valtapuolueiden edustajat avaavat asuntomarkkina- poliittisia linjauksiaan ASUNTO- JA KIINTEISTÖMARKKINA

Lisätiedot

ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN

ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN TIEDOTE 1 (2) 13.4.2015 ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN Realia Group on julkaissut vuotta 2015 tarkastelevan asuntomarkkinaselvityksen sekä

Lisätiedot

Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki-

Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki- Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki- Seudulla Loppuraportti Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi

Lisätiedot

Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin

Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin Ympäristöministeriö Loppuraportti 18.3.2014 Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin Esipuhe Ympäristöministeriö asetti 15.8.2013 työryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä esityksiä lähiöiden korjausvajetta vähentävistä

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Huvilakuja 14, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan

Lisätiedot

Eduskuntaryhmien vastaukset hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän Juha Sipilän kysymyksiin

Eduskuntaryhmien vastaukset hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän Juha Sipilän kysymyksiin Lapsiasianeuvottelukunnan kokous 20.5.2015, liite 2 Eduskuntaryhmien vastaukset hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän Juha Sipilän kysymyksiin Linkit Keskusta: http://www.keskusta.fi/suomeksi/politiikka/vastaukset-15-kysymykseen

Lisätiedot

Murroksista strategisiin valintoihin

Murroksista strategisiin valintoihin Murroksista strategisiin valintoihin RAKLIn strategiatyön pohjaksi on tehty laaja tulevaisuuden ennakointityö. Tuloksena syntyi murroskartta, joka kuvaa eri näkökulmista yhteiskuntaan sekä kiinteistö-

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Työryhmän ehdotus Helsinki 2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTINEN

Lisätiedot

KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI

KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI Va p a u t t a j a v a k a u t t a KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI ÄÄRIKESKUSTALAINEN HALLITUSOHJELMA 2007-2011 VAPAUTTA JA VAKAUTTA KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI 1 Esipuhe...6 2 Uudistuspolitiikan ydin ja hallituksen

Lisätiedot

KAAVOIHIN KANGISTUNEET

KAAVOIHIN KANGISTUNEET KAAVOIHIN KANGISTUNEET Tusina ratkaisua kaavoituksen hitauteen ja tehottomuuteen Markku Hurmeranta Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Valtioneuvosto on 3.5.2012 tehnyt seuraavan periaatepäätöksen valtioneuvoston asuntopoliittiseksi toimenpideohjelmaksi ja päättänyt

Lisätiedot

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Esipuhe Täydennysrakentamiseen ja sen käytäntöjen kehittämiseen liittyy monia mielenkiintoisia ulottuvuuksia ja näkökulmia. Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 23.11.2014 - stilisoimaton versio Sisällysluettelo

Lisätiedot

Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 152

Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 152 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 152 Kokoustiedot Aika 09.06.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Asuntopolitiikan umpisolmu aukaistava. SAK:n näkemyksiä asuntopolitiikan uudistamiseksi

Asuntopolitiikan umpisolmu aukaistava. SAK:n näkemyksiä asuntopolitiikan uudistamiseksi 3 2013 Asuntopolitiikan umpisolmu aukaistava SAK:n näkemyksiä asuntopolitiikan uudistamiseksi Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Sauli Hievanen sauli.hievanen@sak.fi puhelin 020 774 0151 Tilaukset: SAK puhelin

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KAUPUNGIN VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.11.2014 Sisällysluettelo I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1 II Taloudelliset lähtökohdat

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäyttö, kiinteistömarkkinat ja perusrakenteen rahoitus

Helsingin seudun maankäyttö, kiinteistömarkkinat ja perusrakenteen rahoitus Kansantaloudellinen aikakauskirja 109. vsk. 4/2013 Helsingin seudun maankäyttö, kiinteistömarkkinat ja perusrakenteen rahoitus Seppo Laakso VTT, Toimitusjohtaja Kaupunkitutkimus TA Oy Heikki Loikkanen

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

Ratkaisujen Suomi. Liitteet. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta

Ratkaisujen Suomi. Liitteet. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta Ratkaisujen Suomi Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta Liitteet 1 Hallituksen veropoliittinen linjaus 2 Ehdolliset lisätoimet 3 Kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä

Lisätiedot

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11 Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntien elinvoiman Hallitusohjelmatavoitteett 2011 2015 Suomen Kuntaliitto Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntienn elinvoiman 1 Sisältö

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

ERA17-toimintaohjelman alustavat vaikutus- ja kustannusarviot

ERA17-toimintaohjelman alustavat vaikutus- ja kustannusarviot ERA17-toimintaohjelman alustavat vaikutus- ja kustannusarviot 12.11.2010 Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen ja Julia Illman Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Energiatehokas maankäyttö...

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2012 2015 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2012 2015 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

Normi- talkoot. Järkevämmillä normeilla työtä ja talouskasvua. Kokoomuksen. eduskuntaryhmän

Normi- talkoot. Järkevämmillä normeilla työtä ja talouskasvua. Kokoomuksen. eduskuntaryhmän eduskuntaryhmän Normi- Kokoomuksen talkoot Järkevämmillä normeilla työtä ja talouskasvua 3 Sisällysluettelo 7-9 12-13 16-17 Johdanto 1. Yritysten hallinnollinen taakka ja rahoitus 2. Lupaprosessien sujuvoittaminen

Lisätiedot

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA viesti Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1/2011 s. 4 VALTION TUKEMA VALTION TUKEM ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA s. 8 s. 18 22 NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA SALKUTUSMALLIT

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 26.9.214 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 214-215 Asuntojen ja muun talonrakentamisen aloituksia harkitaan aiempaa tarkemmin Vilkas asuntojen korjaaminen jatkuu 215 Asunto- ja kiinteistösijoitukset

Lisätiedot