PIENI OPPIAINE MUUTTUVASSA MAAILMASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENI OPPIAINE MUUTTUVASSA MAAILMASSA"

Transkriptio

1 PIENI OPPIAINE MUUTTUVASSA MAAILMASSA Raportti Turun yliopiston valtio-opin oppiaineen viidennestä vuosikymmenestä perustuen oppiaineen henkilökunnan haastatteluihin kesällä Esitetty oppiaineen 50-vuotisjuhlassa Työstivät: VTM, jatko-opiskelija Leena Kotilainen ja VTK, oppiaineen harjoittelija Ville Sinkkonen Turun yliopiston valtio-opin oppiaine on kolmella professuurillaan ja noin 25 uuden opiskelijan vuosittaisella sisäänottokiintiöllään jopa Suomen mittakaavassa pieni. Pienuus on sekä hyöty että haitta. Pienuuden hyvinä puolina korostuvat toiminnallinen vapaus ja intiimi työilmapiiri. Lisäksi oppiaineen ulkopuolisten tahojen kanssa solmittavien yhteistyöhankkeiden pakon sanelema syntyminen nähdään etuna. Pienen yksikön haasteena on puolestaan kansainvälisen näkyvyyden puute, jonka vuoksi suurempien toimijoiden kanssa tehtäviä yhteistyöhankkeita pidetään todella tärkeinä kuuluvuuden lisääjänä. Valtio-opin oppiaine on kuitenkin onnistunut luomaan elävät kansainväliset yhteydet. Yhteisprojektien luomisen ja ylläpidon kannalta merkittävinä ovat säilyneet kansainväliset konferenssit, joihin osallistumista on helpottanut viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti halventunut matkustaminen. Käytännössä yhteistyö näyttäytyy esimerkiksi yhteisjulkaisuina tai vastavuoroisina vierailuina. Voidaankin ajatella, että tietoteknologisen kehityksen ja edullisemman matkustamisen vuoksi perinteisen tiedeyhteisön rooli on viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi muuttunut; enää ei ole väliä, missä yhteistyökumppani asuu. Erityisesti kansainvälisten yhteistyösuhteiden ylläpidossa tietoteknologiset välineet ovat pienelle toimijalle kullanarvoisia, kun osapuolet voivat käydä reaaliaikaisia neuvonpitoja helposti ja halvasti valtiorajojen yli. Aikaeroista johtuen tämä tarkoittaa usein sitä, että esimerkiksi eri puolille maailmaa soitettavat skype-puhelut näkyvät myös työajassa: toimistotuntien ulkopuolisia neuvotteluja käydään joskus myöhään yöhön saakka, jolloin työt tulevat välttämättä kotiin. 1

2 Työaika on jakautunut uudella lailla myös kansainvälistymiskehityksen ulkopuolisista syistä johtuen. Voidaan puhua pirstaloituneesta työajasta, jossa entisen tutkimuksen, opetuksen ja hallinnon kolmijaon rinnalle on noussut ulkopuolisen rahoituksen hakemisen suunnitteluun ja hallinnointiin kuluva aika. Uutta tilannetta leimaavat toisaalta jatkuvat keskeytykset ja toisaalta vaade oman työskentelyn mittaamisesta keskeneräisiksi koetuilla työvälineillä. Yliopistokieleen onkin ilmestynyt uusia sanoja turhauttaviksi ja huonosti toimiviksi koettujen uusien velvoitteiden kuvaamiseen. Esimerkiksi työajan raportoinnista puhutaan soletuksena, viitaten käytössä olevan ohjelman nimeen. Olosuhteiden pakosta katkonaiseksi muuttunut työ saattaa heijastua myös sen laatuun. Nykyinen tiedemaailma painottaa erityisesti artikkeleiden merkitystä, mikä puolestaan hankaloittaa tutkijan keskittymistä todella syvällisesti tiettyyn ilmiöön eiväthän artikkelin sivumäärät anna tähän edes mahdollisuuksia. Näin tutkimuksesta tulee helposti pieniin ja kapeisiin ilmiöihin keskittynyttä. Toisaalta erilaiset mittarit eivät useinkaan pysty tavoittamaan tutkijan työn luonnetta, sillä, Harto Hakovirran sanoin: Tutkimustyöstä suuri osa on niin epämääräistä mietiskelyä ja ajatusten kypsyttelyä, ettei pirukaan ota selvää, milloin se minäkin päivänä alkaa ja loppuu usein ei lopu yölläkään. UUDISTUVAT YLIOPISTO- JA LAITOSRAKENTEET Viimeisen kymmenen vuoden aikana suomalainen yliopistokenttä on läpikäynyt rajuja uudistuksia. Vuonna 2005 toimeenpantu Bolognan prosessin mukainen korkeakoulukentän uudistus ja vuoden 2010 alusta voimaanastunut uusi yliopistolaki ovat näiden uudistusten peruspilareina. Yliopisto- ja laitostasolla muutokset on koettu todella työläinä, joskin osin hyödyllisinä, ja toiveena on että muutosvauhti olisi toistaiseksi hiljentynyt ja työrauha palannut. Tämän luvun aiheena on yliopistomaailman myllerrys turkulaisen valtio-opin näkökulmasta. Suomen korkeakoulumaailmaa ravisutti vuonna 2005 Bolognan prosessin mukainen tutkintouudistus. Turun yliopistossa uuteen järjestelmään siirryttiin elokuun alussa, ja muutoksen seurauksista kenties merkittävin oli kaksiportaiseen tutkintojärjestelmään siirtyminen. Lisäksi arvosteluasteikko muutettiin viisiportaiseksi, opetusohjelmia uudistettiin ja opintoaikoja rajattiin. 2

3 Tulevista muutoksista oli keskusteltu Turun yliopistossa pitkään, mutta käytännön uudistustyö vietiin läpi henkeäsalpaavalla vauhdilla. Tämä aiheutti huomattavaa lisätyötä esimerkiksi hallintohenkilökunnalle. Periaatteena oli, että kaikki vanhan tutkintorakenteen puitteissa tehdyt opinnot piti pystyä sisällyttämään uusiin vaatimuksiin. Keväällä 2008 aiheutui lisäksi valtava opinnäytetöiden palautusaalto, kun ennen vuotta 2005 aloittaneiden opiskelijoiden siirtymäaika päättyi tulevaan elokuuhun. Keväällä 2008 hyväksyttiinkin valtioopista 21 pro gradua, kun saman vuoden syksyllä vastaava luku oli 3 ja vuoden 2009 kevätlukukaudella 4. Käytännössä kandidaatintöiden kasvanut merkitys näkyy opinnäytetöiden parantuneessa laadussa verrattuna entisiin proseminaaritöihin. Toisaalta on vielä kyseenalaista, voiko pelkällä kandidaatintyöllä työllistyä tutkintouudistuksessa haetulla tavalla. Voidaankin ajatella, että tutkintouudistus lisäsi opiskelijan paineita; täytyyhän tämän kyetä tekemään entistä parempaa jälkeä rajatussa tutkintoajassa. Yliopistouudistus siis herätti ja herättää yhä hämmennystä. Kuten professori Matti Wiberg totesi elokuussa 2011: Periaatteellista muutosvastarintaa ilmenee suurissa organisaatioissa aina, mutta [ ] yliopistomuutokset ovat aiheuttaneet myös perusteltua kritiikkiä ja erittäin paljon hiljaista väsymistä ja vetäytymistä. Yksi henkilökuntaa eniten puhututtaneista asioista yliopistouudistuksessa on ollut henkilöstön aseman muutos. Tässä muutoksessa virkamiehistä tehtiin työntekijöitä. Ongelmallisia tilanteita voi ilmetä esimerkiksi silloin, kun yliopiston työntekijä, jonka siis tulee toimia työnantajansa edun mukaisesti, kokee työnantajan edun olevan ristiriidassa yliopistolaissa myös mainittujen ihmiskunnan ja isänmaan etujen suhteen. On kuitenkin myös huomioitava, että uudistusten myötä tapahtunut määräaikaisuuksien vähentämisen tavoite on koettu yliopistomaailmassa positiivisena. Viisi vuotta Bolognan prosessin uudistusten jälkeen, vuoden 2010 alusta, astui voimaan uusi yliopistolaki. Tämän mukaisesti yliopistorahoituksen painotusta siirrettiin entistä enemmän ulkopuoliseen rahoitukseen. Valtio sitoutui tekemään 2,5-kertaisen sijoituksen yliopiston itsensä kesäkuun loppuun 2011 mennessä keräämään lahjoituspääomaan. Turun yliopistolle oli kertynyt mennessä lahjoituksen kautta noin 12,2 miljoonaa euroa 1. 1 Turun yliopisto 2011: [ ]. 3

4 Turun yliopiston valtio-opin oppiaineen henkilökunnan mukaan varainhankinta ei vielä käytännön työssä näy. Vaarana uudessa tilanteessa nähdään se, että paljon ulkopuolista rahoitusta ja suuren määrän tutkintoja tuottavia oppiaineita painotetaan vähemmän ulospäin näkyvää tulosta tekevien oppiaineiden kustannuksella. Lisäksi huolestuttavana koetaan, jos yliopistot alkavat kilpailla uudistusten seurauksena entistä enemmän keskenään yritysmäiseen tapaan. Tärkeänä pidetäänkin sitä, että yliopistojen välinen yhteistyö säilyy joustavana uudesta tilanteesta huolimatta. Yliopistouudistuksen eräitä seurauksia oli valtio-opin ja poliittisen historian laitosten yhdistyminen yhdeksi suurlaitokseksi muutos, jonka myötä valtio-opista tuli poliittisen historian tapaan oppiaine. Positiivisina puolina yhdistymisessä on nähty esimerkiksi opetusohjelmien päällekkäisyyksien karsiminen ja yhteiskurssien tarjoaminen. Yhteistyö näkyy kenties konkreettisimmin Eurooppa-opintojen linjan ja Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen tarjoamissa kursseissa. Ongelmalliseksi on puolestaan koettu demokratian väheneminen, kun vanhalla laitosneuvostolla ollutta valtaa on siirretty uudessa mallissa dekaanille ja laitosjohtajalle. Tämä on puolestaan sumentanut päätöksenteon läpinäkyvyyttä, vaikka keskustelua käydäänkin yhä oppiaineneuvostojen puitteissa. Yhdistymisen nähdään olevan tulosta suuri on kaunista -ajattelusta. Voidaankin väittää, että käsitys päätöksenteon tulisi olla mahdollisimman lähellä niitä, joita se koskee, on jäänyt suuruudentavoittelussa taka-alalle. Uudessa suurlaitoksessa tehtävä yhteistyö on kuitenkin sujunut tähän saakka kitkattomasti ja yhteistyön oletetaan jatkuvan samoissa merkeissä myös tulevaisuudessa. TUTKIMUKSEN HUIPPUYKSIKKÖ Vuonna 2004 valtio-opin oppiaineen pitkän linjan edustaja, vuodesta 1995 professorin virassa ollut Hannu Nurmi nimitettiin akatemiaprofessoriksi viisivuotiskaudelle Tänä aikana Nurmen yleisen valtio-opin professuuria hoitivat Tapio Raunio ja Ilkka Ruostetsaari. Jo itsessään oppiaineen profiilia nostanut akatemiaprofessuuri poiki lisäksi valtio-opin yhteyteen Suomen akatemian rahoituksella pyörivän julkisen valinnan tutkimuksen huippuyksikön (Public Choice Research Center eli PCRC). Vuonna 2008 toimintansa aloittaneen politiikan ja talouden teoreettista ja käytännöllistä vuorovaikutusta tutkivan monitieteellisen huippuyksikön toiminnassa on valtio-oppineiden lisäksi mukana filosofian ja 4

5 kansantaloustieteen asiantuntijoita ja sen toiminnasta vastaa Turun yliopiston lisäksi Hampurin yliopisto. Tätä kautta yksikkö lisää mahdollisuuksia pluralistisuuteen ja vuorovaikutukseen, mikä on pienessä oppiaineessa pelkästään positiivinen asia. Vaikka Huippari onkin vain yksi osa laitoksen laajempaa tutkimusprofiilia, sen merkitys oppiaineen näkyvyyttä parantavana tekijänä on pantu merkille myös niiden tutkijoiden taholta, jotka eivät itse yksikön toimintaan osallistu. Toisten arkeen PCRC on vaikuttanut hyvinkin konkreettisesti esimerkiksi Publicumin tiloihin sijoitetun päätöksentekolaboratorion muodossa. Samanaikaisesti PCRC:n todettiin edistävän poikkitieteellistä vuorovaikutusta ja pluralistisuutta oppiaineen sisällä. Huippuyksikkö nähtiin piristysruiskeena koko oppiaineelle, ja koska huippuyksikkö on osa yliopiston strategisia painopistealueita, se tuo valtio-opille lisäarvoa myös rahoituksellisessa mielessä. Lisäksi PCRC on luonut tutkijoille uuden mahdollisuuden verkostoitua kansainvälisesti osallistumalla lukuisiin yksikön järjestämiin seminaareihin ja konferensseihin. Yksikkö on myös houkutellut yliopistolle meritoituneita ja kansainvälisesti tunnettuja vierailevia luennoitsijoita. Paljon positiivisia asioita poikineessa projektissa ei sovi myöskään unohtaa sitä työmäärää, jolla huippuyksikön toiminta ja tuottavuus on turvattu. Kuten professori Matti Wiberg asian haastattelussaan ilmaisi: tässä tapauksessa the punishment for excellence is much more work. OPETUSTOIMINTA JA OPISKELIJAT Jo yllä mainittujen kommunikaatiosovellusten lisäksi tärkeitä edistysaskeleita paitsi opiskelijan ja opettajan myös tutkijan arkea ajatellen ovat olleet Moodlen ja Nelliportaalin käyttöönotto. Nämä sovellukset ovat jo vakinaistaneet asemansa osana oppiaineen arkea. Suurin osa luennoitsijoista ja professoreista painotti Moodlen merkitystä tiedonjakofoorumina ja koki sen toimivaksi apuvälineeksi kursseja ja seminaareja järjestettäessä. Nelliportaali on puolestaan tuonut tuhansien, aiemmin lähes tavoittamattomissa olleiden, julkaisujen artikkelit opetushenkilökunnan, tutkijoiden ja opiskelijoiden ulottuville. Konkreettisena esimerkkinä yksi haastatelluista näki sähköisten artikkelitietokantojen käytön ja yllämainitun kandidaatintöiden laadun paranemisen välillä selkeän yhteyden. 5

6 Neuvonta-assistentti Kimmo Elo tosin toteaa, että nopeista tieteistä perityn artikkelipainotteisuuden ja angloamerikkalaisen painotuksen hallitsevuuden myötä etenkin suomalaisen valtio-opin keskeiset ominaispiirteet jäävät helposti opiskelijalle hämäräksi. Tätä asiaa ei helpota se, että suomalaisen politologisen peruskirjallisuuden määrä on todella pieni, ja puuttuu joidenkin alan aspektien kohdalla kokonaan. Opetushenkilökunnalle tietotulva, jonka siirtyminen informaatioyhteiskuntaan on aiheuttanut, lisää opetustyön haastavuutta, mutta myös osaltaan helpottaa opetuksen suunnittelua. Yhtäältä relevantin ja lisäarvoa sisältävän materiaalin seulominen informaatiotulvasta vaatii paitsi paljon aikaa, laaja-alaista perehtyneisyyttä ja lukeneisuutta. Toisaalta faktatiedon saatavuus on helpottunut ja tämä on osaltaan nopeuttanut luentojen taustakehikkojen hahmottelua. Uudet tuulet ovat puhaltaneet myös laitoksen opetustoiminnassa. Osittain kyse on ollut yllä kuvailtujen tietoteknologisten mahdollisuuksien, kuten Moodlen ja PowerPointin käyttöönottamisesta, mutta opetusmuotojen skaala on viimevuosina laajentunut myös muista syistä. Kalvosulkeiset ja perinteiset luentosarjat tentteineen ovat vähitellen jääneet historiaan, kun kontaktiopetus on enenevissä määrin järjestetty opetusseminaarien muotoon. Tällä opetusmuodolla tarkoitetaan luentojen lisäksi tuotettavaa opiskelijan omaa kirjallista kontribuutiota. Opetushenkilökunnan mukaan opiskelijat ovat osaltaan edesauttaneet tämän muutoksen tapahtumista, sillä kysyntä opetusseminaareja kohtaan on ollut suuri. Kirjallisen tuottamisen ja opiskelijoidenvälisen vuorovaikutuksen merkitys osana tutkintoa on siten lisääntynyt entisestään viime vuosina. Toisaalta on havaittu, etteivät opiskelijat enää kirjoita muistiinpanoja luennoilla, sillä suurimman osan ajasta luentomuistiinpanot löytyvät jossakin muodossa verkosta. Tämän luennoilla tapahtuvan kirjoittamalla oppimisen vähenemisen osa opetushenkilökunnasta näki jopa negatiivisena kehityssuuntana. Myös opetustarjonnan määrän nähtiin viime vuosina kasvaneen. Niin kutsuttujen korvaavien kurssien saatavuus on siten ollut vähintäänkin kiitettävää. Oppiaineen amanuenssina työskennellyt Jussi Kinnunen kuitenkin muistuttaa, että aiemmin tilanne on ollut huomattavasti problemaattisempi. Lisäksi muutoksen aikana on aina olemassa pelko siitä, että tulevaisuudessa oppiaine on pakotettu jakamaan niukkuutta. Erityistä huomiota on herättänyt opiskelijoiden lisääntynyt aktiivisuus valmius esiintyä, kysellä ja kyseenalaistaa. Myös odotukset itse opetuksen suhteen ovat kasvaneet ja opetuksen odotetaan olevan entistä enemmän ajassa sidoksissa kompleksisen nykymaailman päivänpolttaviin tapahtumiin. Opetushenkilökunnan silmissä opiskelijoiden suhtautuminen 6

7 auktoriteetteihin on lisäksi muuttunut välittömämmäksi ja yleisesti havaittu kehityskaari on ollut opiskelija-henkilökunta -suhteen tasa-arvoistuminen. Professori Hakovirran sanoin valtio-oppi ja kansainvälinen politiikka ovat pyrkineet tarjoamaan opiskelijoilleen niin hyvää opetusta, kuin tutkimustyönsä ja oppialansa yleisen seuraamisen pohjalta pystyvät. Oppiaine on siten pyrkinyt ottamaan huomioon opiskelijoiden tarpeet ja ylläpitämään rakentavan vuorovaikutuksen henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Yleisesti ottaen valtio-opissa on valloillaan näkemys siitä, että opiskelijalähtöisyyteen on viimeaikoina erityisesti panostettu ja sitä kautta oppiaineesta on tullut entistä opiskelijaystävällisempi yksikkö. Kuten yliassistentti Juha Vuori huomauttaa, sosiaalinen toiminta on ulkoistettu jo vuosia P-klubille, joka on hoitanut tätä rastia ensiarvoisesti. Se, että osa opetushenkilökunnasta käy P-klubi järjestämissä juhlissa, on ollut omiaan lisäämään opiskelijoiden ja henkilökunnan välistä yhteisöllisyyttä. Valtio-opin oppiaine on ollut perinteisesti etuoikeutetussa asemassa, sillä aloituspaikkojen suhteellinen vähyys halukkaiden hakijoiden määrään nähden on antanut mahdollisuuden seuloa joukosta alalle parhaiten soveltuvat. Henkilökunta on ollut erityisen tyytyväinen jo alun pitäen korkeatasoisen opiskelija-aineksen työskentelyvalmiuksiin. Matti Wibergin sanoin: kovalla ja määrätietoisella työnteolla meidän opiskelijoillamme on mahdollisuudet mihin vain! Henkilökunnalle erityistä mielihyvää tuotti kielitaidon ja ATK-valmiuksien parantuminen ja erityisesti halu kansainvälistyä. Opiskelijat hyödyntävätkin yliopiston tarjoamia vaihto-opiskelumahdollisuuksia ansiokkaasti. Laitoksella pitkään työskennellyt Rauli Mickelsson näki opiskelijoiden muuttuneen fiksummiksi. 90-luvun lopun uusliberalistisen hegemonian aikaan aistittavissa oli kilpailuasetelma ja opiskelijat olivat jopa epäystävällisiä toisilleen, mikä vaikutti osaltaan negatiivisesti seminaarien ilmapiiriin. Positiivisen opiskelijakuvan taustalla piilee kuitenkin huolenaiheita nykyopiskelijoiden jaksamisesta. Ensinnäkin opintotukiuudistuksen myötä entisestään lisääntynyt työnteko opiskeluiden lomassa on monien haastateltujen mielestä vaikuttanut negatiivisesti opiskelijoiden mahdollisuuksiin menestyä opinnoissaan. Lisäksi työssäkäynti luo aikataulutuspaineita etenkin kandi- ja graduseminaarien pakollisten istuntojen järjestämiselle. Myös opiskelijoiden instrumentaalinen suhtautuminen opintoihinsa on joidenkin haastateltujen mielestä negatiivinen kehityssuunta. Ennen vanhaan yliopistoon tultiin sivistymään, mutta nykyään opintoihin suhtaudutaan enenevissä määrin koulumaisesti yliopistosta on tulossa yksi koulu muiden joukossa. Samalla opiskelijoilta toivottiin muutosta 7

8 asenteeseen, jossa yliopisto käsitetään palveluntarjoajana, jota opiskelijat asiakkaina hyödyntävät. Odotukset hallintoa kohtaan ovat kasvaneet, vaikka monesti ongelman ratkaisu ei ole kiinni kuin opiskelijasta itsestään. Haastatteluissa tuli kuitenkin esille tärkeä ja samalla visainen kysymys: onko kyse opiskelijoissa tapahtuneesta muutoksesta vai ympäröivän yhteiskunnan opiskelijoissa tuottamasta muutoksesta? 2 On siis muistettava, että nyky-yhteiskunta antaa opiskelijalle ikävän ristisignaalin. Toisaalta valtiovalta ja media pitävät erityisen arveluttavana, jos opiskelija pitää välivuosia tai vaihtaa pääainetta kesken opintojansa. Samanaikaisesti tutkimustulokset kuitenkin osoittavat, että yhden urapolun kulkeminen läpi työelämän on entistä epätodennäköisempää. Tässä mielessä valtion ajamat uudistukset eivät ole tasapainossa työelämän muuttuvan luonteen kanssa. Haastatteluissa pyydettiin lisäksi henkilökuntaa kertomaan oma näkemyksensä ideaaliopiskelijasta. Valtio-opin opiskelijan täytyy luonnollisesti olla kiinnostunut omasta alastaan sekä valmis lukemaan ja opiskelemaan, mutta yhtä tärkeänä pidettiin halua ottaa kaikki mahdollinen irti omasta akateemisesta vapaudesta ja yliopiston äärettömästä potentiaalista. Samalla alleviivattiin myös vastuunkantoa siitä, että löytää itse ne asiat, jotka ovat maailmassa tärkeitä. Valtio-opin oppiaineen pyrkimys tulisi myös olla kasvattaa aktiivisia kansalaisia, joten paitsi kiinnostus yhteiskunnallinen vaikuttamiseen myös omatoimisuus, ulospäinsuuntautuneisuus ja kansainvälisyys koettiin tärkeinä. Vaikka opiskelija ei yliopistoon tullessaan oletettavasti enää ole esimerkki tabula rasasta, on tärkeää, että valtio-opillisten opintojen aikana rakentaa itse oman päänsä 3. PROFESSORIN VAIHDOS Vuoden 2009 lopussa valtio-opin oppiaineessa päättyi yksi aikakausi, kun vuodesta 1994 kansainvälisen politiikan professorina toiminut Harto Hakovirta jäi eläkkeelle. Hakovirta vietti lisäksi lukuvuoden virkavapaalla, jolloin professuuria hoiti ansioituneesti Eero Palmujoki. Vuoden 2010 alusta professuurin otti hoitaakseen Henri Vogt, joka nimitettiin heinäkuussa 2010 professori Hakovirran seuraajaksi. 2 Kiitokset Kimmo Elolle tästä huomiosta. 3 Juha Vuoren ja Matti Wibergin käyttämä muotoilu. 8

9 On selvää, että pienessä yksikössä professorin tutkimusintresseillä voi olla vaikutus koko oppiaineessa tapahtuvaan tutkimukseen. Perinteiseksi syntyjä syviä pohtivaksi akateemikoksi kuvaillun Hakovirran tutkijaseminaarit nousivat hänen virkakautensa aikana lähes eeppiseen maineeseen. Esimerkiksi professori Vogt viittasi omassa haastattelussaan laitoksella vallitsevaan vahvaan metateoreettisen pohdinnan perinteeseen, joka lienee omalta osaltaan professori Hakovirran ansiota. Aika tulee näyttämään, millaisen jalanjäljen professori Vogt turkulaiseen valtio-oppiin jättää. Henkilökunnan yleinen näkemys oli, että professorinvaihdos sujui kitkattomasti ja uusi professori on kotiutunut oppiaineeseen hyvin. Häntä kiitettiin dynaamisesta ja aktiivisesta tarttumisesta yliopiston sisäisen myllerryksen synnyttämiin haasteisiin. OPPIAINEEN TULEVAISUUS Merkkipäivät näyttäytyvät usein mahdollisuuksina pysähtyä ja katsoa menneisyyteen, mutta muutosten värittämän kymmenvuotiskauden jälkeen lienee tärkeää luoda katse myös tulevaan. Professori Hakovirta alleviivasi omassa haastattelussaan kahta potentiaalista kehityslinjaa. Joko valtio-opilla on jälleen entinen elämänsä omana laitosyksikkönään poliittisen historian hyvässä naapuruudessa, tai se elää aitoa tieteellistä perhe-elämää poliittisen historian kanssa yhteisessä laitoksessa yhteisen paradigmaattisen pohdinnan ja lähentymisen seurauksena. Aika tullee kuitenkin näyttämään, miten läheiseksi entisten laitosten nykyisten oppiaineiden yhteiselo kehittyy. Suurin osa haastatelluista painotti valtio-opin merkitystä ympäröivien järjestelmien kriittisenä tarkastelijana, ja uskoi ettei tarve suurten maailmanpoliittisten ongelmien ratkaisulle ole katoamassa mihinkään. Professori Vogtin mukaan tilanteen luulisi olevan päinvastainen: valtio-opillisella, systemaattisella ja teoreettisluontoisella ajattelulla, jolla pystytään edes vähäisissä määrin saamaan ajatuksellista rakennetta maailmaan, on suuri tarve suomalaisessa yhteiskunnassa. Voidaankin pohtia, tulisiko keskustelu siirtää viimeaikaisten maailmanpoliittisten tapahtumien valossa aloituspaikkojen vähentämisestä niiden lisäämiseen. Yliassistentti Kaisa Herneen mielestä oppiaineen on pyrittävä panostamaan omiin vahvuuksiinsa, säilyttää kansainväliset kontaktinsa ja pyrkiä edelleen tuottamaan kansainvälisesti merkittäviä julkaisuja. Spesialisoituminen on hyvästä, mutta liika 9

10 yksipuolisuus kuitenkin pahasta, joten monipuolisuus ja suvaitsevaisuus sekä tutkimuskohteissa että menetelmissä on oppiaineen tulevaisuuden kannalta erityisen tärkeää. Haastatteluissa painotettiin erityisen ponnekkaasti sitä tosiasiaa, että oppiaine on paitsi julkaisujen määrässä ja laadussa myös valmistuneissa tutkinnoissa mitattuna yksi tiedekunnan menestyneimpiä 4. Turun valtio-oppi on jättänyt positiivisen jäljen suomalaiseen yhteiskuntaan laajemminkin, ja tullee tekemään näin myös tulevaisuudessa. Lisäksi oppiaineella on etabloitu asema suomalaisessa valtio-opin kentässä. Kuten politiikan tutkimuksen laitoksen laitosjohtaja professori Kimmo Rentola totesi: Uskon ja toivon, että valtio-oppi edelleen jatkaa omalla korkealla profiilillaan täällä yliopistossa ja satavuotisjuhlatkin vielä vietetään! 4 Julkaisutoiminnasta lisää tämän katsauksen liitteissä. 10

11 VALTIO-OPIN OPPIAINEEN JULKAISUTOIMINTA ( ) KOTIMAISET JULKAISUT ULKOMAISET JULKAISUT 11

12 VALMISTUNEET PRO GRADU -TUTKIELMAT OPPIAINELINJOITTAIN (1/2001 8/2011) 12

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 / 2004 Kilpailuinstituutti ylittää tiede- ja yliopistorajat Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja P ÄÄKIRJOITUS Yliopistojen kolmas tehtävä ei ole

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti kevät 2008 Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Kevät 2008 Teema: Stadiasta

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Osaraport t i 1 Jarmo Viteli (toim.), Seppo

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon KIRSI LEHTO (Toim.) Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 65 HALLINTOTIETEET 2 III Kirjoittajat Hyyryläinen, Esa Katajamäki, Hannu Lehto, Kirsi Lindell,

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s.

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s. ehyt 1 Amis ja lukio Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi Innostava tie ammattiin s. 9 Päihdesuunnitelma lukiolle s. 18 s. 4 OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15 ehyt 1 Amis ja lukio Lukio

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Vertaissovittelun ulkopuolinen arviointiraportti Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia?

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2011 Pitkästä työurasta hyve Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Minkälaiseen Suomeen työeläke syntyi? LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE

Lisätiedot

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Riskit virrassa: Erilaiset tulevaisuuden kuvat eduskunnan ydinvoimakeskusteluissa

Riskit virrassa: Erilaiset tulevaisuuden kuvat eduskunnan ydinvoimakeskusteluissa Riskit virrassa: Erilaiset tulevaisuuden kuvat eduskunnan ydinvoimakeskusteluissa Mari Tuominen Pro gradu tutkielma Sosiologia 2015 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Riskit virrassa:

Lisätiedot