DIAKONIA, HOITOKETJU JA YHTEISÖLLINEN TUKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIAKONIA, HOITOKETJU JA YHTEISÖLLINEN TUKI"

Transkriptio

1 DIAKONIA, HOITOKETJU JA YHTEISÖLLINEN TUKI Päihdetyön toteuttamismalli Helsingin seurakuntayhtymän erityisdiakoniassa. Kimmo Kajos Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Päihteet ja syrjäytyminen

2 2 TIIVISTELMÄ Kajos, Kimmo. Diakonia, hoitoketju ja yhteisöllinen tuki. Päihdetyön toteuttamismalli Helsingin seurakuntayhtymän erityisdiakoniassa. Helsinki, syksy 2008, 81 s., 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö. Sosiaalialan koulutusohjelma, päihteet ja syrjäytyminen. Sosionomi (ylempi AMK) Helsingin seurakuntayhtymän erityisdiakonia tekee päihde- kriminaali ja katulähetystyötä helsinkiläisten asunnottomien, vankien ja päihdeongelmaisten parissa. Kohtaavan toiminnan lisäksi erityisdiakonialla on hoitokoti päihde- ja psyykeongelmaisille miehille, asuttamistoimintaa asuinyhteisö Pauluksessa sekä erillisen yhdistyksen, Vastuunkantajat ry:n ylläpitämä päihdeongelmaisten kuntoutuskoti. Toiminnasta on muodostunut hoitoketju. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää miten tämä hoitoketjumallinen työ on rakentunut ja kehittynyt. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on, miten sen päihdetyö kiinnittyy diakonian perustehtävään ja miten yhteisöllisyys näyttäytyy työssä. Tutkimus on laadullinen. Viitekehyksenä on haastattelututkimus, jonka aineiston muodostaa hoitoketjussa päihdehoidossa olleille miehille tehdyt teemahaastattelut. Toimintatutkimuksellisen osan muodostaa hoitoketjun työntekijöiden kehittämispäivä, joka toteutettiin tutkimusaikana Tulevaisuuden muistelu -palaverin periaatteiden mukaisesti. Keskeisimpinä tutkimustuloksina havaittiin, että hoitoketjumalli luo pitkäjänteisen mutta haasteellisen ulottuvuuden hoitoon niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin näkökulmasta. Yhteisöllisyyden tausta-ajatus nousee alkuseurakunnallisesta jakamisen ja ihmisen kokonaisvaltaisen kohtaamisen ajatuksesta, josta diakonia kirkollisena työmuotona on kehittynyt. Yhteisöllisyys näyttäytyy hoitoketjun eri tasoilla eri lailla. Kuntoutuksen aikana se näyttäytyy erityisesti toverihenkenä ja vertaiskokemuksena. Tukiasumisessa yhteisöllisyys toimii myös rasitteena, jossa erilaiset tavoitteet raittiuden ylläpitämisessä törmäävät. Hengellisyys ja sen myötä kiinnittyminen diakonian alkuseurakunnalliseen lähtökohtaan ovat toimintaa ylläpitäviä voimia. Voidaan todeta, että hoitoketju toimii rakenteellisesti hyvin ja se tarjoaa hyvät puitteet työskentelylle päihdeongelmaisten parissa. Haasteita tuottaa erityisesti tukiasumisvaiheeseen siirtyminen ja tarpeellisen tukiverkostojen luominen ja niihin kiinnittyminen. Asiasanat: hoitoketju, yhteisöllisyys, diakonia, kristillinen päihdetyö, Tulevaisuuden muistelu

3 3 ABSTRACT Kajos, Kimmo. Diakonia, treatment line and communal support. The model of work with intoxicant abusers in special deacon work centre of The Parish Union of Helsinki. Helsinki, Autumn 2008, 81 p., 2 appendices. Diaconia Polytechnic, Helsinki Unit. Degree program in social services. Intoxicants and marginalization. The special deacon work centre of the Parish Union of Helsinki is working with homeless people, prisoners and intoxicant abusers. The main task of this centre is to call, meet and serve these people both spiritual and social way. Furthermore there is a nursing home for clients with intoxicant and mental problems, residence community Paulus and rehabilitation home. The work in its entirety creates a treatment line. This study aims to find out how this treatment line has developed. Special interests are how its work is linked to the main mission of deacon work and also how the sense of community belongs to the work. This is a qualitative and operational study. The main material consists of the interviews of the clients in treatment line. The operational part of the study was the developing day for the workers of the treatment line. The meeting were accomplished by the principles of Recalling-the-future session. The key results were that the treatment model creates a far-reaching but also challenging dimension for intoxicant treatment. The sense of community rises from the thought of early church. This thought includes the meaning of sharing and facing each other. It leads to the main purpose of deacon work. During treatment the sense of community means mostly the spirit of comradeship for the clients. Sense of community can also be complexity when people have different kinds of aims for being sobriety. The spiritual dimension gives the meaning for the work of the treatment line. We can say that the treatment line is working well and it gives good requirements for working with intoxicant abusers. Challenging is especially moving step to step in treatment line and to getting enough support networks after treatment session. Key words: treatment line, sense of community, diaconia, Christian work with intoxicant abusers, recalling the future

4 4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 2 ABSTRACT JOHDANTO TUTKIMUSTEHTÄVÄ SEURAKUNTAYHTEYDESTÄ PÄIHDEHOITOON TUTKIMUSKYSYMYKSET AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET ERITYISDIAKONIAN PÄIHDETYÖ ERITYISDIAKONIA KUNTOUTUSKOTI TARPOILA HOITOKOTI NEULANSILMÄ ERITYISDIAKONIAN ASUTTAMISTOIMINTA HOITOKETJU DIAKONIAN YHTEISÖLLISYYDEN KONTEKSTI OSALLISUUS SEURAKUNTAYHTEISÖÖN DIAKONIAN YHTEISÖLLISYYS SEURAKUNTA PALVELEVANA YHTEISÖNÄ RINNALLA KULKEMINEN DIAKONIATYÖSSÄ DIAKONIA PÄIHDEHOIDON TARJOAJANA PÄIHDEPALVELUJEN RAKENTUMINEN PALVELURAKENTEEN ONGELMAT PÄIHDESTRATEGIASTA TOIMINTAAN AINEISTON KERUU JA ANALYSOINTI TUTKIMUKSELLISET LÄHTÖKOHDAT HOITOKETJUN KEHITTÄMISPÄIVÄ TULEVAISUUDEN MUISTELU ASIAKASHAASTATTELUT AINEISTOLÄHTÖINEN SISÄLLÖN ANALYYSI HOITOKETJUN ELEMENTIT NYT JA TULEVAISUUDESSA KRISTILLINEN HOITOYHTEISÖ MAHDOLLISUUTENA YHTEISÖLLISYYS HOIDON TUKENA AMMATILLISEN TUEN SAATAVUUS RAITTIUDEN EDELLYTYSTEN LÖYTYMINEN HOITOKETJUN TULEVAISUUTTA MUISTELEMASSA Työntekijänäkökulma Asiakasnäkökulma POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTIA HOITOKETJUN YHTEISÖLLINEN TOTEUTTAMISMALLI LÄHTEET LIITE 1 Litteroinnissa käytetyt lyhenteet LIITE 2 Haastattelurunko asiakkaille... 81

5 5 1 JOHDANTO Tämän opinnäytetyön lähtökohtana on Helsingin seurakuntayhtymän erityisdiakoniassa tehtävä päihdetyö. Erityisdiakonia toteuttaa perustehtäväänsä, diakoniaa, kohderyhmänsä helsinkiläisten asunnottomien, päihdeongelmaisten ja vankien keskuudessa. Toiminnasta on muodostettu yhdessä kuntoutuskoti Tarpoilan, hoitokoti Neulansilmän ja asuinyhteisö Pauluksen kanssa kokonaisuus, jossa on mahdollisuus edetä portaittain. Keskeisenä ajatuksena on ihmisten kohtaaminen heidän ehdoillaan mutta myös hoidollisten palvelujen tarjoaminen sitä haluaville ja siihen sitoutumaan kykeneville. Hoidollisesta kokonaisuudesta on muodostettu hoitoketju, jonka tavoitteena on tarjota mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja kohdentuvaa apua päihdeongelmista kärsiville ihmisille Diakoniatyön määrittelynä pidetään kirkkojärjestykseen kirjattua ajatusta, että diakoniatyön tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuvan avun antaminen niille, joiden hätä on suurin ja joita kukaan muu ei auta (Kirkkojärjestys 1991). Diakonia on kristillistä sosiaalityötä, jonka sisältönä on hengellisyys ja sielunhoito mutta ajatuksena kuitenkin on, että ihminen on psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja hengellinen kokonaisuus, jossa kaikki osa-alueet on huomioitava hädän ja vaikeuksien keskellä. Diakonia pyrkii ihmisen kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja auttamiseen nostamatta hengellistä osa-aluetta toisten edelle kuitenkin kunnioittaen kirkon hengellisenä yhteisönä korostamaa perustehtävää. Seurakunnan ja diakonian voidaan katsoa olevan osa kolmatta sektoria, mutta sen tehtävänä ei ole täyttää yhteiskunnan lakisääteistä sosiaalipalvelujen vuotokohtia, vaan tarjota myös omaa selkeää mallia syrjäytymisen ehkäisyyn kristillisestä viitekehyksestä käsin. Kirkko laati ja julkaisi vuonna 2005 oman päihdestrategiansa (Suomen evankelisluterilainen kirkko 2005). Valtaosa kirkon työstä tehdään paikallisseurakunnissa perinteisin työmuodoin, jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa, rippikouluissa ja muissa kokoavan toiminnan muodoissa, jotka sinällään ovat kaikki ennaltaehkäisevää päihdetyötä sekä työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kuitenkin toimintaan osallistumattomat

6 6 ja erityisesti sosiaaliset ongelmat asettavat myös kirkolle erityishaasteita. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2005.) Erityisdiakonian työ Helsingin alueella on kohdistunut koko toimintansa ajan lähtökohtaisesti jo niihin ihmisiin, jotka ovat monilta osin syrjäytyneet ja ajautuneet elämässään moninaisiin ongelmiin ja joiden kohdalla ennaltaehkäisevä työ on jo myöhäistä. Työ on ollut melko pitkälle korjaavaa eli on sikäli ollut päihdestrategian mukaista työtä jo aiemminkin. Helsingin seurakuntayhtymä on käynnistänyt päihdestrategian syntymisen myötä oman päihdetyön projektin. Erityisdiakonian kohdalla päihdestrategia haastaa sen pohtimaan ennen kaikkea, millä lailla erityisdiakonia on kyennyt vastaamaan kohderyhmästään nouseviin haasteisiin ja mikä on sen vahvuus seurakunnallisena päihdetoimijana sekä yleisesti yhteiskunnallisella päihdetyön sektorilla? Erityisdiakonian tulevaisuuden kannalta keskeinen kysymys on, miten diakonian rooli nähdään yhteiskunnassa päihdepalvelujen tarjoajana. Nähdäänkö diakonia kolmannen sektorin toimijana yhteistyökumppanina ja omaleimaisen vaihtoehdon tarjoajana päihdehuollon sektorilla vai ajatellaanko diakoniaa mahdollisuutena, joka voi paikata esimerkiksi kunnallisia palveluita silloin kun sen omat resurssit eivät riitä. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa on vaarana, että kirkko joutuu luovuttamaan jotakin omasta itsemääräämisoikeudestaan, julistuksestaan ja omaleimaisuudestaan. (Malkavaara 2006, 37.) Alkukirkon perinteestä nousee seurakuntayhteyden ja yhteisöllisyyden merkitys, joka korostaa sekä hengellistä että sosiaalista yhteyttä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten erityisdiakonian hoitoketju on rakentunut ja kehittynyt ja miten hoitoketjun työ kiinnittyy alkuseurakunnallisen yhteisöllisyyteen. Hoitoketjun työssä seurakuntayhteyden tarjoaminen ja hengellinen ajattelu ovat keskeisiä lähtökohtia. Miten hyvin lähtökohta palvelee hoidollisuutta ja miten erityisdiakonian työmuodot ovat onnistuneet työssään yhteisöllisen kohtaamis- ja hoitotyön mallin rakentamisessa ja miten erityisdiakoniaan sitoutuneet asiakkaat kokevat tämän mallin.

7 7 2 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 2.1 Seurakuntayhteydestä päihdehoitoon Erityisdiakonian hoitoketjumalli on vakiintunut ja toimii rakenteellisesti hyvin. Yhteistyö kaupungin kanssa on sujunut saumattomasti. Sekä kuntoutuskoti Tarpoilassa, että hoitokoti Neulansilmässä ollaan lähes poikkeuksetta kaupungin maksusitoumuksella. Päihdeongelman vaikean luonteen vuoksi päihdehoidon arkipäivää ovat pettymykset ja välillä heikot tulokset. Tulokset ovat usein kuitenkin yllätyksellisiä. Ne henkilöt, jotka on arvioitu hyvin motivoituneiksi hoitoon ja joiden on oletettu selviävän hyvin hoidon edetessä, ovatkin pudonneet varsin nopeasti. Toisaalta ne, joiden ottamista on epäröity, toivottomiksi tapauksiksi luokitellut, ovat saattaneet osoittaa yllätyksellisiä onnistumisen kokemuksia. Kristillinen päihdetyö asettaa hoidon tarjoajat vaikean kysymyksen eteen: Ketä otetaan hoitoon? Toisaalta kristillinen ihmiskäsitys ja evankeliumin sanoma jo puhuvat kaikkien ihmisten samanarvoisuudesta ja korostavat lähimmäisyyttä. Tästä näkökulmasta lähtien toivottomia tapauksia ei siis ole. Toisaalta ammatillisuus on harjaannuttanut työntekijöitä huomaamaan minkälaiset ihmiset Tarpoilassa pärjäävät ja ketkä voisivat erityisdiakonian palveluista eniten hyötyä. Hoitoon ottamisessa on toki otettava huomioon erilaiset fyysiset ja psyykkiset rajoitteet, jolloin joka tapauksessa joudutaan tekemään monenlaisia valintoja, jotka sulkevat toisia hakijoita pois. Kuntoutuskoti Tarpoila, joka eräällä tavalla on erityisdiakonian hoitoketjun varsinainen alkulenkki, on syntynyt tilanteeseen, jossa päihde ja katulähetyksen piirissä etsittiin vahvaa omaa työvälinettä työhön alkoholisoituneiden miesten parissa. Tarpoila syntyi katujen puliukkojen auttamiseksi. Toisaalta haluttiin päihdeongelman hoitoon nimenomaan kristillistä vaihtoehtoa. (Heinonen 2000, 10.) Tarpoilan alkupäivistä lähtien on hoidon tarve muuttunut olennaisesti. Tänä päivänä joudutaan perustellusti kysymään, onko perinteistä alkoholistia olemassakaan. Päihdeongelma tarkoittaa useampien kohdalla sekakäyttöä vaikka pääpäihde olisikin alkoholi. Toisaalta päihde- ja mielenterve-

8 8 ysongelmat liittyvät usein kiinteästi toisiinsa. Ongelmien luonteen muuttuessa on syytä kysyä, onko erityisdiakonia pysynyt muutoksessa mukana. Mielenterveyskysymyksiin on pyritty vastaamaan hoitokoti Neulansilmän kautta mutta esimerkiksi huumeita pääpäihteinään pitävien kohdalla joudutaan usein kysymään, riittävätkö heidän kohdallaan erityisdiakonian tarjoamat tukimuodot sekä henkilökunnan ammattitaito. Erityisdiakonian hoitoketju on syntynyt alkoholistien tarpeista käsin. Haasteiden muuttuessa on tarjonnan ollut myös välttämätöntä muuttua. Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2002 laadituissa päihdepalvelujen laatusuosituksissa luetellaan päihteidenkäytön tuomia tulevaisuuden haasteita hoitotyölle. Esille nousee päihdepalvelujen yleinen kysynnän kasvu jo peruspalveluissa sekä hoidon tarpeen kasvu. Sekakäytön ja päihdeongelman myötä kasvavien somaattisten sairauksien myötä päihdeongelman hoito vaikeutuu entisestään. Moniammatillista ja pitkäjännitteistä verkostotyötä sekä erilaista alueellista yhteistyötä korostetaan. Yhdeksi keskeiseksi haasteeksi nousee myös alalla työskentelevien ihmisten riittämättömyys ja jaksaminen työssään (Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002, ) Päihdepalvelujen laatusuositukset pyrkivät tukemaan kuntien päihdepalvelujen suunnittelua ja järjestämistä niin, että ne luovat pohjaa laadukkaille päihdepalveluille. Päihdepalveluiksi katsotaan kaikki ne palvelut, joissa kohdataan päihdeongelmaisia. Laatusuositus korostaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut ovat keskeinen osa kuntien päihdehuoltoa. (Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002.) Kuntoutuskoti Tarpoilan kohdalla tämä on tarkoittanut päihdepalvelujen laatusuositusten läpikäymistä ja toiminnan tason määrittelyä. Näiden perusteella Tarpoila on määritelty hoidolliseksi asumispalveluyksiköksi. Tämän johdosta Tarpoila toimii yhtenä päihdehoitoa tarjoavana hoitoyksikkönä Helsingin kaupungin päihdepalvelujärjestelmässä. Hengellinen osa-alue on erityisdiakoniassa keskeinen. Hoitoketju sitoutuu vahvasti kristilliseen uskoon ja sen julistamiseen evankelisluterilaisen opin ja julistuksen pohjalta. Kristillistä päihdehoitoa tutkineiden Jorma Niemelän ja Aarne Kiviniemen tutkimukset tyypittelevät kristillisiä hoitopaikkoja molemmat hyvin samansuuntaisesti. Heidän tyypittelyissään toisessa ääripäissä ovat paikat, jotka korostavat uskonollista heräämistä ja hengellistä pelastusta, joka nähdään edellytyksenä päihdeongelmasta selviämiseen. Toisen ääripään paikat korostavat päihdehoitoa, jossa hoidon tukena on myös mahdollisuus

9 9 osallistua hengelliseen toimintaan ja esimerkiksi sielunhoidollisiin keskusteluihin (Niemelä 1998, Kiviniemi 1997). Näissä tyypittelyissä erityisdiakonian voidaan katsoa edustavan lähestymistapaa, jossa ihminen nähdään fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja hengellisenä kokonaisuutena, jonka jokaista osa-aluetta pyritään rakentamaan ja tukemaan. Hengellisyyden keskeisyys aiheuttaa myös kysymyksiä. Miten paljon ihmisen ja Jumalan välillä tapahtuvia henkilökohtaiseen uskoon liittyviä kysymyksiä voidaan ihmisten keinoin arvioida ja säännellä. Myös tämä osa alue aiheuttaa aika ajoin yllätyksiä. Ne henkilöt, jotka hoitoon tullessaan ilmoittavat suurta kiinnostuneisuutta hengellisiä asioita kohtaan ja joilla on vahvoja seurakuntasiteitä, eivät pystykään sopeutumaan ryhmässä tapahtuvaan hengelliseen pohdintaan ja etsintään. Usein hyvin vahvat ja jyrkät hengelliset ajatukset voivat olla myös rajoittavia hoidon kannalta. Toisaalta niiden joukosta, jotka lähtevät hoitoon hengellisesti suuntautumattomina ja joskus arallakin mielellä uskon asioiden suhteen, voivat löytyä juuri he, jotka löytävät nimenomaan hengellisyydestä tukipilareita raittiudelleen. 2.2 Tutkimuskysymykset Erityisdiakonia voi työalana keskittyä seurakuntien diakoniasta poiketen melko kapealle ja yksilöidylle sektorille ja siksi usein päihde- ja kriminaalityöhön sekä asunnottomien parissa tehtävään työhön liittyvät kyselyt ohjautuvat Helsingin seurakuntayhtymässä erityisdiakoniaan. Erityisdiakonia pyrkii tarjoamaan asiakkailleen eritasoista tukea heidän kriisiytyneissä elämäntilanteissa. Päiväkeskustoiminnasta tai katkaisuhoidosta on mahdollista lähteä hoitojaksolle Kuntoutuskoti Tarpoilaan tai Hoitokoti Neulansilmään. Hoidon jälkeen tarjotaan mahdollisuutta asettua asumaan tukiasuntoon. Tukiasumisen jälkeen tuetaan asiakkaan siirtymistä itsenäiseen asumiseen. Työssä tavoitellaan ajatusta saattaen vaihdettava ja keskeisenä ajatuksena on hengellisen yhteyden myötä rakentuva yhteisöllisyys. Ihmisten elämä kriisiytyy herkimmin erilaisten elämän murroskohtien kohdatessa. Erityisdiakonian hoitoketjussa riskit hoidon keskeytyksiin ovat suurimmillaan siirryttäessä ketjun lenkistä toiselle, tasosta toiseen.

10 10 Millaista tukea näissä siirtymäkohdissa asiakkaat tarvitsisivat, jotta mahdollisimman moni voisi löytää raittiuden ja mahdollisuuden eheytymiseen? Viitekehyksen tutkimukselle luovat erityisdiakonian hoitoketjumallisen työn rakenteen kuvaus ja määrittely sekä alkuseurakunnallisen diakoniasta nousevan yhteisöllisyyden kuvaus. Tämän viitekehyksen pohjalta nousevat varsinaisiksi tutkimuskysymyksiksi. Miten yhteisöllisyys näkyy erityisdiakonian hoitoketjun tausta-ajatuksena? Miten erityisdiakonian asiakkaat kokevat hoitoketjun? Missä on erityisdiakonian omaleimaisuus ja vahvuus päihdehoidollisena yhteisönä? 2.3 Aikaisemmat tutkimukset Erityisdiakonian hoitoketjua ei kokonaisuutena ole aikaisemmin tutkittu. Eri toimintamuodoista ja osa-alueista sen sijaan on tehty kartoituksia ja kyselyitä. Varsinaiset tutkimuksellisia elementtejä sisältävät työt ovat olleet diakoniatyöhön valmistavien oppilaitosten tutkielmia sekä myöhemmin diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä. Erityisdiakonia on Helsingin seurakuntayhtymän erityistyömuotona lähempänä paikallisseurakuntaa kuin muut yhteisen seurakuntatyön tehtäväalueet. Suurimpana syynä tähän on se, että erityisdiakonialla on paikallisseurakuntien tapaan oma jumalanpalvelus joka sunnuntai. Tämän jumalanpalveluksen nimeksi on vakiintunut Pullakirkko ja siitä on muotoutunut asunnottomien ja päihdeongelmaisten oma jumalanpalvelus. Pullakirkkoa ja sen kävijöitä ovat tutkineet Anna-Sofia Hartman ja Kati Sippola vuonna 2000 otsikolla Pullakirkko, matalan kynnyksen jumalanpalvelus. Keskeisimpänä teemana työssä on ollut selvittää pullakirkon hengellistä merkitystä kävijöilleen. Tutkimuksessa on haastateltu kymmentä pullakirkon kävijää teemahaastatteluin. Keskeisiksi tuloksiksi tutkimuksessa tuli se, että pullakirkolla on nimenomaan vahva hengellinen merkitys kävijöilleen. Pullakirkossa käymiseen vaikuttaa myös yhteisöllisyys, vertaistuki sekä matalakynnyksisyys. Pullakirkkoon on helppo tulla. Monille pullakirkosta on muodos-

11 11 tunut hengellinen koti, jossa voi kokea tulevansa hyväksytyksi sellaisena kuin on, joka on ehdottoman tärkeä osa heidän elämäänsä. (Hartman ja Sippola 2000, 60.) Pullakirkolla on vahva merkitys erityisdiakonian tehtäväkentän kokonaisuudessa, koska siihen osallistutaan monella tasolla kaikista erityisdiakonian yksiköistä käsin. Seurakuntatyön lähtökohtana on alkuseurakunnan esimerkin mukaisesti yhteinen ehtoollispöytä ja siksi myös tämän päivän seurakuntatyö lähtee alttarilta käsin. (Pihkala 1992, 217.) Erityisdiakoniassa tämä tarkoittaa mm. työntekijöiden siunaamista ja lähettämistä tehtäviinsä yhteisestä pullakirkon jumalanpalveluksesta. Erityisdiakonian piirissä tehtävän päihdetyön keskeisenä voimavarana ovat vapaaehtoistyöntekijät. Erityisdiakonian vapaaehtoisia on tarkastellut Kaija Lepistö vuonna 2001 otsikolla Elämän rikkaus löytyy toisen auttamisesta ja palvelusta. Työssään Lepistö on kuvannut niitä tehtäviä, joita vapaaehtoiset erityisdiakonian työkentässä tekevät. Tutkimustulokset piirsivät kuvan erityisdiakonian vapaaehtoisesta ja hänen motiiveistaan toimia auttajana kristillisessä päihdetyössä. Keskeisimmäksi motiiviksi nousi kutsumus ja auttamisen halu, joka usein kantaa ja antaa voimia toimia vapaaehtoisena jopa kymmeniä vuosia. (Lepistö 2001, ) Kristillistä päihdehoitotyötä sinällään ja myös erityisdiakoniaa sivuavia tutkimuksia edustavat Aarne Kiviniemen Pro gradu työ vuodelta 1997 sekä Jorma Niemelän väitöskirja vuodelta Kumpikin tutkimus on keskittynyt kristilliseen päihdehoitotyöhön erilaisista näkökulmista. Kuntoutuskoti Tarpoila on ollut molemmissa tutkimuksissa yhtenä tutkimuskohteena. Aarne kiviniemen tutkimus Kristilliset kuntoutusyksiköt päihdeongelmaisen tukena keskittyy kuvaamaan kristillisten kuntoutusyksikköjen tarjoamaa apua päihdeongelmaisille. Tutkimuskohteena on ollut seitsemän erilaista yksikköä. Näistä yksiköistä on tutkittu erityisesti työntekijöiden käsityksiä päihdeongelmasta, asiakkaista, kuntoutusjaksoista, kuntoutumisesta ja omasta roolistaan kuntouttajina. Yksikköjen ja myös työntekijöiden taustat nousevat evankelisluterilaisen kirkon, helluntailaisuuden, vapaakirkollisuuden sekä ns. yhteiskristillisyyden piiristä. (Kiviniemi 1997, 42.)

12 12 Tutkimustuloksissa erottui kolme erilaista käsitystä kuntoutumisen tavoitteista: 1) pelastusta korostavat yksiköt 2) pelastusta ja eheytymistä korostavat yksiköt 3) eheytymistä korostavat yksiköt. Yksiköiden erot näkyivät myös käsityksessä päihdeongelmasta, joka pelastusta korostavissa yksiköissä liitettiin käsitykseen syntiinlankeemuksesta kun taas eheytymistä korostavissa yksiköissä päihdeongelmaa käsiteltiin selkeämmin riippuvuusongelmana ja sairautena. Erilaiset käsitykset johtavat myös siihen, että hoitoohjelmat eroavat varsin paljon toisistaan. Ääripäissään pelastusta korostavat yksiköt tukeutuvat hoidossaan runsaaseen ja kaikille yhtenäiseen hengellisen ohjelmaan kun taas eheytymistä korostavat yksiköt rakentavat hoito-ohjelmansa yksilöllisesti erilaisten terapiaryhmien ja omahoitajajärjestelmien varaan. (Kiviniemi 1997, 146.) Jorma Niemelän väitöskirja Usko, hoito ja toipuminen tutkii niin ikään kristillisiä päihdehoitopaikkoja varsin samanlaisesta näkökulmasta kuin Kiviniemenkin työ. Taustalla on kuitenkin kääntymyksen valjastaminen hoito-ohjelmaksi. Eräänlainen keskeinen kysymys on siis kuntoutujan kannalta: voiko uskon avulla raitistua. Niemelä on kirjassaan tyypitellyt kristilliset hoitopaikat neljään ryhmään: Uskola, Eheälä, Palvelula ja Kuntoutula. Tämä typologisointi on tehty pohtimalla hoitopaikkojen menetelmällistä lähestymistapaa sekä pääasiallista hoidollista tavoitetta. Lähestymistavoissa on erotettu elämäntavallinen ja ammatillinen lähestymistapa. Hoitotavoitteissa toisilla paikoilla on Kiviniemenkin esiintuoma hengellinen auttaminen keskeistä, kun taas toiset korostavat alkoholiongelmassa ja elämänlaadun parantamisessa auttamista. (Niemelä 1998, 194. Kiviniemi 1997, 146.) Niemelän toinen keskeinen kysymys on kääntymyksen merkitys päihdeongelman hoidossa. Miten päihdehoito voidaan rakentaa hengellistä ja uskonnollista kehitystä tukevaksi. Hän tarkastelee erilaisia kääntymyksen tyyppejä. Herätystyypin ihminen on kokenut ratkaisevan herätyskriisin, joka on johtanut selkeään elämänasenteen muutokseen, kriisin laukeamiseen ja hengelliseen heräämiseen. Ratkaisutyypin ihminen on kauan kestäneen uskonnollisen kasvun seurauksena tullut vaiheeseen, joka on muodostunut lähtökohdaksi tietoiselle uskonnolliselle asenteelle. Kypsymistyypin ihmisen elämässä uskonnollisuus ja uskonnollinen tietoisuus ovat tasaisesti kasvaneet. (Niemelä 1989, 97.)

13 13 Uskonnollinen prosessi ja hengellinen kasvu ovat tapahtumia, jotka eräällä tavalla ovat verrannollisia päihdeongelmasta toipumisen kanssa. (Niemelä 1989, 295.) Uskoa ei voi antaa kenellekään ulkoapäin. Usko syntyy ihmisen ja Jumalan välille usein hyvin vaikeastikin kiinnisaatavien prosessien kautta. Aina ei ihmisen oma etsintä ja uskonnollinen kiinnostus synnytä uskoa. Myöskään päihdeongelmaa ei voida parantaa ihmisen ulkopuolelta. Halu päihdeongelman ratkaisuun pitää lähteä ihmisestä itsestään mutta aina sekään ei ole tae ongelman menestykselliselle hoitamiselle joskin hyvä lähtökohta. Kristillinen päihdehoito pyrkii korostamaan uskon vahvistumista ja syntymistä, ja sen myötä luomaan toivoa ja uskoa omiin voimavaroihin päihdeongelman hoitamisessa.

14 14 3 ERITYISDIAKONIAN PÄIHDETYÖ 3.1 Erityisdiakonia Erityisdiakonia on osa Helsingin seurakuntayhtymän yhteistä seurakuntatyötä. Paikallisseurakunnista poiketen erityisdiakonian toimintakenttänä on koko Helsingin alue. Työnjaollisesti erityisdiakonia tekee päihde- ja kriminaalityötä asunnottomien, asuntoloissa asuvien ja vankien keskuudessa. Erityisdiakonian toiminnallinen keskus on ollut vuodesta 2004 lähtien Hermannin diakoniatalossa. (Helsingin seurakuntayhtymä 2008.) Ennen vuotta 2004 erityisdiakonia toimi Annankadun ja Bulevardin kulmassa sijaitsevassa seurakuntatalossa ensin hätäapuasemana, sitten yhteisenä diakoniakeskuksena ja myöhemmin eriytettynä päihdetyön yksikkönä, jolloin nimeksi myös vakiintui erityisdiakonia (Antikainen, Laine & Yeung 2006, 107). Osa erityisdiakonian asiakaskunnasta ja myös tähän tutkimukseen osallistuneista on ollut toiminnan piirissä varsin pitkään, joka selittää aineistossa esiin tulevat maininnat Annankadusta. Hermannin diakoniatalo antaa hyvät puitteet erityisdiakonian toiminnalle. Ennen toimitiloihin siirtymistä talo remontoitiin kattavasti ja työntekijöillä oli hyvät mahdollisuudet vaikuttaa talon toimivuuteen. Talossa on pullakirkko- ja seurakuntasali. Lisäksi on ryhmätiloja sekä kuntosali, verstas ja pyykinpesutila sekä henkilökunnan toimistotilat. Säännöllistä viikoittaista omaa toimintaa on kuutena päivänä viikossa. Lisäksi talossa kokoontuu sekä AA, että NA ryhmät. (Helsingin seurakuntayhtymä 2008.) Työtä tehdään yksilökohtaisella tasolla sekä ryhmä- ja kokoustoiminnan kautta. Toimintamuotoina ovat viikoittainen matalan kynnyksen jumalanpalvelus pullakirkko, hoidolliset keskustelut, päivätuvat, diakoniaruokailu, retki- ja leiritoiminta, laitoskäynnit, tukiasunto- ja asuttamistoiminta, vankilatyö, päihdekuntoutus ja kuntouttava työtoiminta. Lisäksi tehdään ennaltaehkäisevää päihdetyötä. Toiminnalla pyritään auttamaan syrjäytyneitä ja alkoholisoituneita ihmisiä raittiimpaan ja ehyempään elämään tarjoamalla heille mielekästä toimintaa ja rakentavia ihmissuhteita. Tavoitteena on muodostaa seu-

15 15 rakunta, joka julistaa, palvelee, auttaa kasvamaan ja elää yhdessä. (Helsingin seurakuntayhtymä 2008.) Erityisdiakonian henkilöstö koostuu tutkimushetkellä neljästä diakoniatyöntekijästä, joiden koulutustaustana ovat diakonissan, diakonin ja sosionomin AMK koulutukset. Työryhmässä toimii myös pastori sekä päihdetyöntekijä. Pääosalla työntekijöistä on lisäksi ammatillista päihdetyöhön liittyvää koulutusta. Toiminnalliseen henkilöstöön kuuluvat myös emäntä ja kaksi vahtimestaria. Merkittävänä työvoimaresurssina ammattihenkilöstön lisäksi toimii n. 40 aktiivia vapaaehtoistyöntekijää monimuotoisissa tehtävissä. (Helsingin seurakuntayhtymä 2008.) Perinteistä diakoniavastaanottoa erityisdiakoniassa ei ole vaan kaikkien edellä esitettyjen tilaisuuksien yhteydessä on mahdollisuus kahdenkeskisiin keskusteluihin. Erityisesti päivätuvat antavat mahdollisuuden omien asioiden hoitamiseen ja selvittelyyn yhdessä työntekijän kanssa. Tarpeen mukaan sovitaan tapaamis- ja keskusteluaikoja näiden tilaisuuksien ulkopuolelle. (Helsingin seurakuntayhtymä 2008.) Vahva vapaaehtoistyö on osaltaan myös osa erityisdiakonian päihdetyötä, koska osa vapaaehtoisista on erityisdiakonian piirissä olevia päihdekuntoutujia. Vapaaehtoistyössä korostuu myös vertaistuki ja yhteisöllisyys, koska työssä yhdistyy sekä päihderiippuvuudesta toipuminen, että halu toimia päihdeongelmaisten parissa. Parhaimmillaan se luo positiivista me henkeä ja niin sanottua meisyyden tunnetta, jossa sosiaalisuus, yhteinen toiminta ja hengellisyys muodostavat kokemuksen, jonka kautta rakentuu sellaista elämän merkityksellisyyttä, jonka takia ihmiset haluavat osallistua ja olla mukana seurakuntayhteydessä (Thitz 2005, 55). Erityisdiakonian toiminnassa tämä kokemus parhaimmillaan häivyttää rajan auttajan ja autettavan väliltä, jolloin kaikki ovat hengellisestä näkökulmasta käsin toipujia. Vankilatyö keskittyy lähinnä Etelä-Suomen alueella oleviin vankiloihin. Säännöllisiä vierailuja tehdään Vantaan-, Helsingin-, Hämeenlinnan- ja Jokelan vankiloihin sekä niiden yhteydessä oleville avovankilaosastoille. Työmuotoina ovat yksilökeskustelut sekä ryhmä- ja hartaustoiminta. Toiminnassa pyritään kohtaamaan Helsinkiläisiä mies ja naisvankeja, joihin parhaan mukaan voitaisiin luoda kontakteja, jotka voisivat säilyä myös vapautumisen jälkeenkin. Muualla Suomessa sijaitseviin vankiloihin, joissa ran-

16 16 gaistusta suorittaa helsinkiläisiä vankeja, ollaan yhteydessä tarpeen ja yhteydenottojen mukaan. Vankiloissa tapahtuvan työn lisäksi erityisdiakonialla on edullinen tapaamisoikeus- ja loma-asunto sitä tarvitseville lomaoikeuden saaneille vangeille. (Helsingin seurakuntayhtymä 2008.) 3.2 Kuntoutuskoti Tarpoila Vastuunkantajat ry on erityisdiakonian kanssa tiiviissä yhteistyössä toimiva yhdistys, joka ylläpitää Kuntoutuskoti Tarpoilaa Sipoossa. Yhdistys on perustettu vuonna 1986 ja varsinainen toiminta 8-paikkaisena Kuntoutuskotina alkoi vuonna Yhdistys on ollut alusta lähtien sekä vapaaehtoisuuteen, että ammatillisuuteen sitoutunut. Palkattuna henkilökuntana Tarpoilassa toimii kuntoutuskodin johtaja, ohjaaja sekä ohjaaja/keittiötyöntekijä. Pitkään toimineen johtajan koulutustaustana on ollut psykiatriseen sairaanhoitoon erikoistuneen diakonissan koulutus. Ohjaajat ovat lähihoitajia. Erityisdiakonian työryhmästä Tarpoilassa on työntekijä kahtena päivänä viikossa. Viikonloppupäivystyksiä perjantaista sunnuntaihin suorittavat sekä erityisdiakonian työntekijät, että vapaaehtoistyöntekijät. Kuntoutuskoti on tarkoitettu pääasiassa helsinkiläisille päihdeongelmaisille miehille. (Heinonen 2000, Helsingin seurakuntayhtymä 2008.) Yhdistyksen jäsenyys on kaikille avointa. Vuoden 2007 lopulla jäseniä oli 151. Vastuunkantajat ry:n hallituksessa on sen historiansa aikana ollut sekä maallikkojäseniä, että erityisdiakonian työntekijöitä kuitenkin ilman mitään yhdistyksen säännöissä määriteltyä kiintiöitä. Yhdistyksen tarkoituksena on Kuntoutuskoti Tarpoilan ylläpitäminen taloudellisesti ja henkisesti. (Vastuunkantajat r.y ) Yhdistys ylläpitää kirpputoria Helsingin Hermannissa, jonka tuottamat varat käytetään Tarpoilan hyväksi. Varainhankintaa toteutetaan myös järjestämällä vuosittain myyjäisiä ja tapahtumia. (Vastuunkantajat r.y ) Kirpputori on tärkeässä roolissa paitsi varainhankinnan vuoksi niin myös siksi, että se on voinut viime vuosina tarjota useille päihdekuntoutujille kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuutta. Yhdistys julkaisee yhdessä erityisdiakonian kanssa kuusi kertaa vuodessa ilmestyvää tiedostuslehteä. Lehden nimi on Vastuunkantaja. Lehden tehtävänä on jakaa informaa-

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

EI PILLERI ÄIDIN IKÄVÄÄ PARANNA Opas kristillisen huumehoitokodin perustajalle

EI PILLERI ÄIDIN IKÄVÄÄ PARANNA Opas kristillisen huumehoitokodin perustajalle EI PILLERI ÄIDIN IKÄVÄÄ PARANNA Opas kristillisen huumehoitokodin perustajalle Vesa Mäki Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Kristillisen

Lisätiedot

DIAKONIATYÖ OSANA KERAVAN PÄIHDEPALVELUVERKOSTOA

DIAKONIATYÖ OSANA KERAVAN PÄIHDEPALVELUVERKOSTOA DIAKONIATYÖ OSANA KERAVAN PÄIHDEPALVELUVERKOSTOA Kirsi Helin Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Sosiaalialan AMK-jatkotutkinto Päihteet ja syrjäytyminen Sosionomi

Lisätiedot

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina?

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Diakonia-ammattikorkeakoulu B Raportteja 41 Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Kaarina Autio ja Henna Rauhala

Lisätiedot

TUKIKODIN KEHITTÄMISHAASTEET

TUKIKODIN KEHITTÄMISHAASTEET TUKIKODIN KEHITTÄMISHAASTEET Miten asukkaat kokevat asumisen asunnottomien miesten tuetun asumisen yksikössä Antti Sarantaus Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA Paula Vartiainen DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Sara Pekonen Mia Pietilä. Pitäjänmäen asumispalveluyksikön ryhmätoiminnan käynnistäminen sosiokulttuurisen innostamisen keinoin

Sara Pekonen Mia Pietilä. Pitäjänmäen asumispalveluyksikön ryhmätoiminnan käynnistäminen sosiokulttuurisen innostamisen keinoin Sara Pekonen Mia Pietilä Pitäjänmäen asumispalveluyksikön ryhmätoiminnan käynnistäminen sosiokulttuurisen innostamisen keinoin Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

SUURTEN UNELMIEN SEURAKUNTA. Majakka-seurakuntalaisten kokemuksia yhteisönsä toimivuudesta

SUURTEN UNELMIEN SEURAKUNTA. Majakka-seurakuntalaisten kokemuksia yhteisönsä toimivuudesta 6 SUURTEN UNELMIEN SEURAKUNTA Majakka-seurakuntalaisten kokemuksia yhteisönsä toimivuudesta Saila Takku Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ

LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ Huhtimo Petra Hynninen Virpi Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN RINNALLA KULKIJAN OPAS Kuka kulkee vierelläsi?

HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN RINNALLA KULKIJAN OPAS Kuka kulkee vierelläsi? HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN RINNALLA KULKIJAN OPAS Kuka kulkee vierelläsi? Marjo Lehto ja Irene Hoskelin Opinnäytetyö kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä

Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä YHDEKSÄN ON ENEMMÄN KUIN YKSI Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä Anne Viljanen Opinnäytetyö 1.9.2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Kaisa Haavisto Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

MAHDOLLISIMMAN PALJON LAPSI- JA NUORISOTYÖTÄ -kyselytutkimus Kiimingin seurakuntaan muuttaneille

MAHDOLLISIMMAN PALJON LAPSI- JA NUORISOTYÖTÄ -kyselytutkimus Kiimingin seurakuntaan muuttaneille MAHDOLLISIMMAN PALJON LAPSI- JA NUORISOTYÖTÄ -kyselytutkimus Kiimingin seurakuntaan muuttaneille Riina Kallio Mirva Tuohino Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö DIAKONIATYÖ ASIAKASLÄHTÖISEMPÄNÄ UUDELLE VUOSITUHANNELLE Tutkimus Jalasjärven seurakunnan 57-61-vuotiaiden odotuksista diakonia- ja yhteiskunnallisesta työstä Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999

Lisätiedot

HELSINKILÄISTEN SEURAKUNTIEN VANGEILLE MYÖNTÄMÄT TALOUDELLISET AVUSTUKSET

HELSINKILÄISTEN SEURAKUNTIEN VANGEILLE MYÖNTÄMÄT TALOUDELLISET AVUSTUKSET HELSINKILÄISTEN SEURAKUNTIEN VANGEILLE MYÖNTÄMÄT TALOUDELLISET AVUSTUKSET Heidi Jumppanen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen

Lisätiedot

Diakonian tutkimus. Journal for the Study of Diaconia. Abstracts 3. Pääkirjoitus. Artikkelit. Kirjoitukset. Kirjallisuus

Diakonian tutkimus. Journal for the Study of Diaconia. Abstracts 3. Pääkirjoitus. Artikkelit. Kirjoitukset. Kirjallisuus Diakonian tutkimus Journal for the Study of Diaconia 1 2012 Abstracts 3 Pääkirjoitus Artikkelit Kirjoitukset S i s ä l l y s Heikki Hiilamo & Anne Birgitta Pessi Kapulan vaihto...5 Päivi Thitz Seurakuntalaisen

Lisätiedot

I want to serve the Lord

I want to serve the Lord I want to serve the Lord Vapaaehtoistyön organisointi Kansainvälisessä seurakunnassa (IEC) Mia Hauta-aho Paula Pernu Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniaisten yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

SEISKASET. Diakoninen toimintaryhmä seitsemäsluokkalaisille

SEISKASET. Diakoninen toimintaryhmä seitsemäsluokkalaisille SEISKASET Diakoninen toimintaryhmä seitsemäsluokkalaisille Milla Puharinen Jenni Tarpila Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

SEURAKUNTIEN ODOTUKSET SEURAKUNTAYHTYMÄN DIAKONIATYÖN VAMMAISTYÖLTÄ

SEURAKUNTIEN ODOTUKSET SEURAKUNTAYHTYMÄN DIAKONIATYÖN VAMMAISTYÖLTÄ VAMMAISTYÖ HELSINGIN SEURAKUNNISSA JA SEURAKUNTIEN ODOTUKSET SEURAKUNTAYHTYMÄN DIAKONIATYÖN VAMMAISTYÖLTÄ Eija Järvinen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

SYLIDIAKONIAA Lapsidiakonian mahdollisuudet Tampereen Valkonauhanyhdistyksen iltapäiväkerhon kokemusten valossa

SYLIDIAKONIAA Lapsidiakonian mahdollisuudet Tampereen Valkonauhanyhdistyksen iltapäiväkerhon kokemusten valossa SYLIDIAKONIAA Lapsidiakonian mahdollisuudet Tampereen Valkonauhanyhdistyksen iltapäiväkerhon kokemusten valossa Maria Markkola Opinnäytetyö Syksy 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä HELSINGIN YLIOPISTO Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö S24 Sosiaalityön

Lisätiedot