RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (10)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (10)"

Transkriptio

1 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (10) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4 / 2015 Aika torstai kello Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Lauri Laukkanen Inka Lähteenmäki Leena Martikainen Risto Nikkonen Vesa Parantainen poistui kello 17.42, 70 aikana Anita Ruusuranta Ilkka Saarinen Helena Sukari Pyry Winter Muut osallistujat Hannele Lehto-Laurila kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, poistui klo 17.23, 66 jälkeen Kari Haakana talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Poissa Heikki Arikka kirkkovaltuuston puheenjohtaja 58 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 60 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Parantainen ja Anita Ruusuranta. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Sukari ja Pyry Winter.

2 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (10) 61 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. 62 MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN JA KIINTEISTÖN LUOVUTUSKIRJAN HYVÄKSYMINEN RAISION KAUPUNGIN KANSSA [KV] Pappilanmäen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (Ak 1:24) ovat olleet nähtävillä Raision kaupungin taholta. Asemakaavaehdotukseen sisältyy osa Raision seurakunnan omistamasta kiinteistöstä Pappila, jonka alueelle asemakaavaehdotuksessa on osoitettu kaikkiaan kaksi uutta asuinkerrostaloa nykyisen olemassa olevan kerrostalon lisäksi. Uutta rakennusoikeutta on seurakunnan alueelle osoitettu yhteensä 4614 k-m2. Raision kaupungin kanssa on neuvoteltu liitteenä oleva maankäyttösopimus ja kiinteistön luovutuskirja. Maankäyttösopimuksessa sovitaan mm. maankäyttömaksusta sekä yleisten alueiden luovuttamisesta. Sopimukseen sisältyy myös rakentamisvelvoite, joka on sidottu alueen asemakaavan lainvoimaisuuteen. Maankäyttömaksua seurakunta suorittaa yhteensä ,00. Lisäksi seurakunta luovuttaa kaupungille pienen määräalan kaavan mukaista katualuetta ja vastaavasti kaupunki luovuttaa seurakunnalle pienen alueen kaavan mukaista tonttialuetta. Vaihdossa Raision kaupunki saa välirahaa ,00. Maankäyttösopimuksen laatimisen yhteydessä on osapuolten kesken laadittu kaksi erillistä kiinteistön kauppakirjaan, joista toisessa Raision kaupunki luovuttaisi Raision seurakunnalle kiinteistön , joka muodostaa osan nyt asemakaavalla Ak 1:24 Pappilanmäki kaavoitettavasta asuinkorttelista, ja toisessa Raision seurakunta luovuttaisi Raision kaupungille kaksi määräalaa kiinteistöstä , joista toinen on pieni alue asemakaavan mukaista puistoaluetta ja toinen 10,9 ha suuruinen metsäalue kaupungin pohjoisosassa. Kauppakirjat käsitellään omana pykälänä. Maankäyttösopimus ja kiinteistön luovutuskirja tulee allekirjoittaa ennen Pappilanmäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (Ak 1:24) käsittelyä Raision kaupunginvaltuustossa. Maankäyttösopimus ja kiinteistön luovutuskirja toteutuu sillä edellytyksellä, että Raision kaupunginvaltuusto hyväksyy em. Pappilamäen asemakaavan. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto: 1. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan maankäyttösopimuksen ja kiinteistön luovutuskirjan sekä alistaa em. sopimuksen Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

3 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (10) 2. oikeuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan maankäyttösopimuksen ja kiinteistön luovutuskirjan. Talousjohtaja valtuutetaan tekemään tarvittaessa maankäyttösopimukseen ja kiinteistön luovutuskirjaan vähäisiä teknisluontoisia muutoksia. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 63 KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN RAISION KAUPUNGIN KANSSA [KV] Vireillä oleva Pappilanmäen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (Ak 1:24) käsittää sekä Raision seurakunnan että kaupungin omistamaa aluetta ja ne muodostavat yhdessä kaavan mukaisen kerrostalokorttelin. Asemakaavan toteuttamiseksi ja, jotta kaavaalueen toteuttaminen hoituisi yhtenäisesti, on asemakaavan laatimisen yhteydessä neuvoteltu kaupungin omistaman kiinteistön myymisestä seurakunnalle. Myytävälle kiinteistölle on asemakaavassa osoitettu asuinkerrostalon rakennusoikeutta 2789 k-m2. Käydyissä neuvotteluissa on päädytty hintaan 184 e/k-m2. Kaavaan sisältyviä seurakunnan maita koskien on laadittu Raision seurakunnan ja kaupungin kesken allekirjoitettava maankäyttösopimus ja kiinteistön luovutuskirja, joka on käsitelty omana pykälänä. Seurakunnan omistuksessa on pohjoisten alueiden osayleiskaava-alueella sijaitseva, noin 10,9 ha:n suuruinen maa-alue. Maa-alue on osayleiskaavassa osoitettu osittain työpaikkaalueeksi ja osittain matkailupalveluiden reservialueeksi. Maa-aluetta ympäröivät alueet ovat pääosin kaupungin omistuksessa. Osayleiskaava-alueen suunnitelmallisen kehittämisen edistämiseksi olisi tärkeää mahdollisimman pitkälle yhtenäistää maanomistusta rakentamattomilla alueilla. Kaupunki onkin ilmaissut seurakunnalle kiinnostuksensa ostaa kyseinen maa-alue. Alue on ns. raakamaata ja neuvotteluissa on päädytty hintaan 3,21 e/m2 puustoineen. Hinta vastaa vastaavanlaisen raakamaan hintaa alueella. Ostettava maaalue on määräala kiinteistöä, johon kuuluu myös pieni kaistale asemakaavassa olevaa Keskuspuiston puistoaluetta. Tämä pieni määräala on myös sisällytetty kauppaan. Edellä mainittuihin maa-alueisiin liittyen on osapuolten kesken laadittu kaksi erillistä kiinteistön luovutuskirjaa, joista toisessa Raision kaupunki luovuttaa Raision seurakunnalle kiinteistön , joka muodostaa osan nyt asemakaavalla Ak 1:24 Pappilanmäki kaavoitettavasta asuinkorttelista. Kauppahinta on ,00. Toisessa Raision kaupunki ostaa Raision seurakunnalta kaksi määräalaa kiinteistöstä , joista toinen on pieni alue asemakaavan mukaista puistoaluetta ja toinen noin 10,9 ha suuruinen metsäalue kaupungin pohjoisosassa, kokonaiskauppahinta on ,00. Kiinteistöjen kauppakirjat toteutuvat sillä edellytyksellä, että Raision kaupunginvaltuusto hyväksyy em. Pappilamäen asemakaavan. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.

4 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (10) Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto: 1. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevat kiinteistöjen kauppakirjat ja alistaa Raision kaupungille myytävän maa-alan kiinteistön kauppakirjan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 2. oikeuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan kiinteistöjen kauppakirjat. Talousjohtaja valtuutetaan tekemään tarvittaessa kiinteistöjen kauppakirjoihin vähäisiä teknisluontoisia muutoksia. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 64 YHTEISTYÖSOPIMUKSEN JA ESISOPIMUS MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMI- SESTÄ HARTELA OY:N OMASTA PUOLESTA JA PERUSTETTAVIEN YHTIÖIDEN LU- KUUN [KV] Vireillä oleva Pappilanmäen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (Ak 1:24) käsittää sekä Raision seurakunnan että kaupungin omistamaa aluetta ja ne muodostavat yhdessä kaavan mukaisen kerrostalokorttelin. Raision kaupunki on käynnistänyt Pappilanmäen alueen asemakaavan muuttamisen. Kaava on tullut vireille kaavoituskatsauksessa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnosaineisto ovat olleet Raision kaupungin teknisen lautakunnan käsittelyssä Pappilanmäen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (Ak 1:24) on ollut nähtävillä välisen. Raision kaupungin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan kaavamuutokseen liittyvän maankäyttösopimuksen ja 29 kiinteistön kauppakirjan, jossa Raision kaupunki myy kiinteistön Raision seurakunnalle. Raision seurakunnan kirkkovaltuusto käsittelee em. sopimukset omina pykälinä kirkkovaltuuston kokouksessa. Raision seurakunta, Raision kaupunki ja Hartela Oy ovat käyneet neuvotteluja em. kerrostalokorttelin rakentamisesta. Osapuolten tavoitteena on toteuttaa huolellisen kaavoituksen keinoin statukseltaan viihtyisä, houkutteleva ja korkeatasoinen sekä monipuolinen asumisen korttelialue Pappilamäkeen. Hartela Oy:n kanssa allekirjoitettavassa yhteistyösopimuksessa Raision seurakunnan tehtävänä on mm. osallistua harkintansa mukaan, ja ilman kustannusvastuuta muista kuin omista kustannuksistaan, hankkeen toteuttamisen edellyttämän kaavoitusprosessin suunnitelmien ja valmisteluaineiston tekeminen. Myötävaikuttaa hankkeen toteutumiseen ja maanvuokrasopimuksen tekemiseen sekä tontin hankinta Raision kaupungilta. Hartela Oy:n tehtävänä on mm. laatia hankkeesta kehityssuunnitelma, toimia hankkeessa perustajaurakoitsijana, toimia kaavoitusvaiheessa seurakunnan ohella osallisena, esittää lopulliset rakennussuunnitelmat seurakunnalle, toimia rakentamisvaiheessa suunnittelunohjaajana, myötävaikuttaa hankkeen toteutumiseen ja maanvuokrasopimuksien teke-

5 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (10) miseen. Hartela Oy vastaa Raision seurakunnan ja Raision kaupungin välillä laaditun maankäyttösopimuksen maa-alueeseen kohdistuvista taloudellisista ja muista velvoitteista sekä Raision kaupungin ja Raision seurakunnan välisessä kiinteistökauppakirjassa sovituista rakentamisvelvoitteista. Hartela Oy vastaa kustannuksellaan vuokra-alueella sijaitsevien rakennusten (päiväkoti ja Kirkkoväärtinkujan liikesiipi) purkamisesta. Mahdollisen kaukolämpöputken siirrosta vastaa Raision kaupunki ja vanhan kaukolämpöputken purkamisesta vastaa Hartela Oy. Raision seurakunta vuokranantajana ja Hartela Oy perustettavien yhtiöiden lukuun vuokramiehenä tekevät kolme erillistä tonttikohtaista 60 vuoden pituista maanvuokrasopimusta. Yhteistyösopimuksessa ja maanvuokrasopimuksissa on huomioitu Kiinteistö Oy Kirkkoväärtinkuja 1 osallistuminen yhteiskäyttöalueiden ja autopaikkojen rakentamis- ja ylläpitokustannuksiin sekä oikeuden käyttää Pappilanmäen alueelle muodostuvien kiinteistöjen yhteiskäytössä olevia alueita. Yhteistyösopimus ja esisopimus maanvuokrasopimuksista toteutuu sillä edellytyksellä, että Raision kaupunginvaltuusto hyväksyy em. Pappilamäen asemakaavan. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto: 1. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan yhteistyösopimuksen ja esisopimuksen maanvuokrasopimuksista ja alistaa em. sopimukset Turun Arkkihiippakunnan vahvistettavaksi. 2. oikeuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen ja myöhemmin maanvuokrasopimuksen / -sopimukset, kun yhteistyösopimuksen edellytykset ovat täyttyneet. Talousjohtaja valtuutetaan tekemään tarvittaessa sopimuksiin vähäisiä teknisluontoisia muutoksia. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 65 VIRANHALTIJOIDEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) mukaan työaika on määritelty seuraavilla tehtäväalueilla: a) toimistotyö, b) kirkonpalvelutyö (suntiot, vahtimestarit, kiinteistöt, hautausmaa) ja c) hengellisessä työssä olevat työsopimussuhteiset työntekijät (lastenohjaajat ja eräät kesätyöntekijät). Hengellisen toiminnan viranhaltijoiden työ on työajatonta. KirVESTES:n muuttuneiden työaikasäädösten myötä Raision seurakunnassa ollaan alkaen ottamassa käyttöön uusia käytäntöjä.

6 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (10) Työajan suunnittelu ja seuranta. Raision seurakunnassa on vuodesta 1999 alkaen työaikaa seurattu sähköisesti ns. Esmikko - järjestelmällä. Kirjaukset tehdään sisäänkäyntien tuntumassa olevia laitteita käyttäen. Järjestelmä on monin tavoin vanhentunut. Raision seurakunnassa otettiin alkaen käyttöön uusi toiminnan suunnittelu- ja varausjärjestelmä Katrina. Sen parhaita ominaisuuksia ovat etäkäyttömahdollisuus ja oman kalenterin käyttö älypuhelimella. Katrinaan on nyt hankittu työaikamoduli. Sen avulla työajallisten työntekijöiden työaika suunnitellaan, työntekijät kirjaavat päivittäisen työhön tulon ja työstä lähdön älypuhelimella, ja työaikatiedot (työajan toteutumalaskelma) siirtyy suoraan palkanlaskijan käyttöön. Jaksotyöaika. Raision seurakunnan työajalliset viranhaltijat ja työntekijät noudattavat KirVESTES:n mukaista jaksotyöaikaa. Jakson pituus suntioilla ja vahtimestareilla on yksi (1) viikko, muilla neljä (4) viikkoa; yhteisessä suunnittelussa nämä jaksojen pituudet on todettu mielekkäiksi. Ao. viranhaltijoille annetaan tämän mukaiset viranhoitomääräykset ja työntekijöille tehdään työsopimukset. Liukuman käyttö. KirVESTES sisältää liukumaa koskevat sopimukset. Raision seurakunnassa liukumat ovat olleet käytössä jo yli 10 vuotta ja järjestelmä on osoittautunut joustavaksi ja toimivaksi. Eräitä liukumien rajoja on paikallaan täsmentää ja tarkentaa. Kirkkoherra ja talousjohtaja päättävät liukumarajoista ja liukumien käytöstä. Yhteistoimintamenettely. Asia on käsitelty Yhteistyötoimikunnassa, jolla ei ole järjestelyyn huomauttamista. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Tällä päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä esitetyt työaikajärjestelyihin liittyvät periaatteet. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra 66 RAISION SEURAKUNNAN SEURAKUNTATOIMISTON AUKIOLOAJAT Raision seurakunnan seurakuntatoimiston (kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto) aukioloajat ovat jo pitkään olleet seuraavat: ma & to & pe 9:00 15:30, ti 9:00 17:00 ja ke 9:00 13:00. Asiointien määrä seurakuntatoimistossa on laskenut viime vuosien aikana. Samalla mobiilivaihteeseen siirtyminen on ohjannut puhelut suurelta osin suoraan tavoiteltaville työntekijöille ilman vaihteen välitystä. Esim. jäsenkirjanpidossa tapahtuneiden muutosten myötä seurakuntatoimiston työntekijämäärä on vuosien varrella vähentynyt. Kaiken sanotun seurauksena seurakuntatoimiston aukioloaikoja on nyt perusteltua muuttaa. Tavoitteena on, että asiakaspalvelu ei muutoksen seurauksena heikkene, mutta työn tekeminen tehostuu eräiltä osin samalla kun työaikajärjestelyissä jousto lisääntyy. Järjestelyt

7 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (10) eivät muuta viranhaltijoiden / työntekijöiden määrää eikä heidän työaikaansa (7 tuntia 15 min päivässä). Seurakuntatoimiston henkilökunnan kanssa käydyissä neuvotteluissa seurakuntatoimiston uusiksi aukioloajoiksi esitetään lukien: ma & to 9:00 15:00, ti 9:00 17:00, ke & pe 9: Kesäaikana ( ) seurakuntatoimisto on suljettu perjantaipäivinä. Puhelinkeskus on avoinna ma & to & pe 9:00 15:00, ti 9:00 17:00 ja ke 9:00 13:00. Uutena palveluna ollaan kehittämässä ajanvarauspalvelua, jolloin asiointi voi tapahtua muuna aikana kuin em. aukioloaikoina, kuitenkin ma pe 9:00 15:30 välisenä aikana. Ajanvarauksen voisi tehdä seurakunnan nettisivuilla; tämän mahdollistavat työn alla olevat uudet nettisivut, jotka valmistunevat kuluvan kevään aikana. Yhteistoimintamenettely. Asia on käsitelty Yhteistyötoimikunnassa, jolla ei ole järjestelyyn huomauttamista. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto päättää, että Raision seurakunnan seurakuntatoimisto on avoinna lukien ma & to 9:00 15:00, ti 9:00 17:00, ke & pe 9: Kesäaikana ( ) toimisto on suljettu perjantaipäivinä. Puhelinvaihde on avoinna ma & to & pe 9:00 15:00, ti 9:00 17:00 ja ke 9:00 13:00. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra 67 KIRKKONEUVOSTON ALAISET TYÖRYHMÄT LIITE 4 Raision seurakunnassa on jo pitkään toiminut muutama työryhmä. Kun kirkkoneuvoston ohjesääntöä muutettiin siten, että kirkkoneuvoston jaostojen lakkauttaminen toteutui lukien, asiasta käydyissä keskusteluissa päädyttiin siihen, että seurakuntaan perustetaan jo aikaisemmin toimineiden työryhmien lisäksi uusia ryhmiä. Asiaa on nyt valmisteltu kirkkoherran, talousjohtajan ja toiminnan työalajohtajien toimesta. Valmistelussa on päädytty esittämään, että työryhmät perustetaan liitteessä esitetyllä tavalla. Jos kirkkoneuvosto nyt hyväksyy esitetyn työryhmärakenteen, kirkkovaltuuston jäsenet / valtuustoryhmät voivat aloittaa keskinäiset keskustelut työryhmiin tulevista jäsenistä. Tavoitteeksi voidaan asettaa, että kirkkoneuvosto vahvistaa työryhmien kokoonpanot kesäkuun 2015 kokouksessaan. Tällöin työryhmät voivat aloittaa toimintansa syyskaudella 2015 eli alkaen.

8 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (10) Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Työryhmiin valittavat luottamushenkilöt ovat vaalikelpoisia seurakunnan luottamuselimiin ja siten täysi-ikäisiä. Seurakuntatyön kaikilla sektoreilla vaikutukset lapsiin ja lasten osallistumismahdollisuudet seurakuntatyöhön tulee ottaa huomioon. Yhtenä työryhmänä perustetaan kristillisen kasvatuksen työryhmä, jonka yhtenä erityisenä tehtävänä on lapsivaikutusten arviointiin liittyvät kysymykset ja lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen Raision seurakunnassa. Tämän vuoksi työryhmien asettaminen arvioidaan lapsivaikutusten kannalta myönteiseksi ratkaisuksi. Ehdotus [PR]: Kirkkoneuvosto 1) hyväksyy työryhmien asettamisen liitteessä esitetyllä tavalla; 2) päättää, että asiassa edetään edellä esitetyllä tavalla siten, että työryhmien jäsenet nimetään kirkkoneuvoston kesäkuun 2015 kokouksessa. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra 68 RAISION SEURAKUNNAN KOKOUSPALKKIOPÄÄTÖKSEN TÄYDENTÄMINEN [KV] Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan Raision seurakunnan luottamushenkilöiden kokouspalkkiot valtuustokaudelle Kirkkoneuvoston asettamien työryhmien jäsenten kokouspalkkiot päätettiin tällöin jättää avoimeksi siten, että niistä päätetään vuoden 2015 puolella. Kirkkoneuvosto voinee nyt esittää kirkkovaltuustolle, että työryhmien muille kuin viranhaltijajäsenille maksetaan samansuuruinen kokouspalkkio kuin kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille. Päätös koskee seurakunnan viranhaltijoita / työntekijöitä lukuun ottamatta työryhmien kaikkia nimettyjä jäseniä. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot määritellään kirkon virka- ja työehtosopimuksessa (KirVESTES). Kirkkovaltuuston päätettäväksi esitetään, että tehtyyn kokouspalkkioita koskevaan päätökseen lisätään rivi: - kirkkoneuvoston asettamat työryhmät: sama kuin kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokouspalkkio. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Lapsivaikutusten kannalta merkitystä on sillä, millaisia työryhmiä asetetaan. Tätä vaikutusta on arvioitu päätettäessä ryhmistä. Ryhmien jäsenille maksettavalla kokouspalkkiolla ei arvioida olevan lapsivaikutuksia. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto lisää hyväksyttyyn vuosien kokouspalkkioita koskevaan päätökseen rivin: - kirkkoneuvoston asettamat työryhmät: sama kuin kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokouspalkkio.

9 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (10) Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 69 TALOUSARVION 2. PÄÄLUOKAN MÄÄRÄRAHASIIRTOJA Seurakunnan kuluvan vuoden talousarvion tehtäväalueella 207 (tili ) on jo useamman vuoden käytännön mukaisesti euron määräraha, jota kirkkoneuvoston päätöksen mukaan voidaan käyttää vuoden mittaan esille tuleviin uusiin tarpeisiin. Useimpina vuosina osa määrärahasta on siirretty diakonia-avustuksiin, erittäinkin diakonian joulumuistamisiin, muu osa eri vuosina vaihtuviin tarpeisiin. Kirkkoneuvosto päätti helmikuun 2015 kokouksessaan lähetystyön määrärahan myöntämisestä Jerusalemin luterilaiselle kirkolle (ELCJHL). Kuluvana vuonna se merkitsee 5000 euron lisäämistä lähetystyön talousarviomäärärahaan, joka nyt voidaan toteuttaa sisäisenä siirtona tililtä lähetystyön talousarviomäärärahaan tilille Edellä mainitun siirron jälkeen diakoniatyön avustuksiin siirrettäväksi jää 5000 euroa. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Päätöksellä on välillisiä lapsivaikutuksia / diakoniaavustusten lisääntynyt määräraha. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto päättää seuraavasta 2. luokan määrärahasiirrosta: T siirretään euroa tililtä tilille (diakonia-avustukset) T siirretään euroa tililtä tilille (lähetystyö). Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Diakoniatyö / Leena Nieminen, srk-toimisto / kirjanpito. 70 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2015: 9 Kansallinen veteraanipäivä Kirkkoherran päätösluettelopäätökset, nrot / 2015 Muut asiat: - Seurakuntasalin, kappelin ja kahvion parketin uusiminen on tilattu T:mi Mikko Kurikalta. - Mainio-Vireen avoimet ovet - Tasalan Anttilan vuokrasopimukset - Tasalan Kamarin suunnittelu alkaa

10 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (10) 71 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 72 VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 3 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 73 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Kari Haakana pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa Raisiossa Helena Sukari Pyry Winter Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa Pertti Ruotsalo puheenjohtaja

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (12)

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (12) RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (12) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika keskiviikko 6.5.2015 kello 16.30-18.15 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja

Lisätiedot

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 1 (8)

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 1 (8) RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 1 (8) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10 / 2014 Aika keskiviikko 17.12.2014 kello 18-19.19 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja

Lisätiedot

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (15)

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (15) RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (15) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika keskiviikko 19.11.2014 kello 18-19.25 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19. Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) Aika: Tiistaina 30.10.2012 kello 18.00-20.10. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 7/2013 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 7/2013 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 7/2013 sivu 1 Kokousaika: Ti 20.8.2013 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 86 Kokouksen avaus ja alkuhartaus

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) ASIALISTA 1/2012 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 Kokouksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22)

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Esityslistan

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 8.12.2014 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.3.2014 N:o 3/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.3.2014 N:o 3/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21 Kokousaika Torstai 27.3.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari, saapui

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409 14.10.2004 409 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 402 432 Aika torstai 14.10.2004 klo 16.00 18.00 ja 15.10.2004 klo 7.35 15.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot