Kidutettujen kuntoutuspalvelut -projektin vaikuttavuuden arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kidutettujen kuntoutuspalvelut -projektin vaikuttavuuden arviointi"

Transkriptio

1 Janne Jalava Elina Vaittinen Henna Harju Inka Saarela Kidutettujen kuntoutuspalvelut -projektin vaikuttavuuden arviointi Evaluation Reports Arviointiraportteja Rehabilitation Foundation Kuntoutussäätiö 3/2010

2

3 Kidutettujen kuntoutuspalvelut -projektin vaikuttavuuden arviointi Janne Jalava Elina Vaittinen Henna Harju Inka Saarela Arviointiraportteja Kuntoutussäätiö 3/2010

4 Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie Helsinki Julkaisumyynti, puh. (09) Helsinki 2010 Painopaikka: Yliopistopaino ISSN ISBN ISBN (PDF)

5 Sisällys Esipuhe... 5 Johdanto Maahanmuuttajat ja kuntoutuksen haasteet Maahanmuuttopolitiikka ja turvapaikan hakeminen Pakolaisasema ja kotouttaminen Suomalainen kuntoutusjärjestelmä ja maahanmuuttajien kuntoutus Arviointiasetelma Hyödynnetyt arviointiaineistot Kidutettujen kuntoutuspalvelut projekti ja Kitu-mallin toiminta Kitu-mallin keskeiset piirteet Tilastoja Kidutettujen kuntoutuspalvelut -projektin asiakkaista Arvioinnin tulokset Kuntoutettavien kokemukset kuntoutuksesta Kidutettujen kuntoutuspalvelut -projektin toteutus Kidutettujen kuntoutuspalvelut -projektin vaikutukset Johtopäätökset Kehittämissuositukset Kirjallisuus Liite 1. Arviointia varten haastatellut ja työpajoihin osallistuneet tahot... 52

6

7 Esipuhe Kidutettujen kuntoutustoiminta aloitettiin Oulun Diakonissalaitoksella vuonna Suomen valtion sitoumukseen hoitaa ja kuntouttaa Suomessa asuvat kidutuksen uhrit oli siihen asti vastannut Helsingissä sijaitseva kuntoutusyksikkö. Toiminnan aloittaminen Oulussa lisäsi huomattavasti alueellista tasa-arvoa. Raha-automaattiyhdistys on vastannut pääosin kuntoutustoiminnan kuluista. Alkuvaiheen suunnittelu- ja valmisteluvaiheiden jälkeen ensimmäinen asiakas astui sisään viihtyisiin, kodinomaisiin tiloihimme syyskuussa Ensimmäinen kohtaaminen oli mieleenpainuva kaikille osapuolille. Aloitimme kahvin äärellä toisiimme tutustumisen ja kuntoutusjakson tavoitteiden miettimisen. Toiminnan käynnistämistä helpotti suuresti se, että projektihenkilöstössämme oli vahvaa asiantuntijuutta; Asko Rauta ja Sirpa Kallio olivat mukana toimintamme alkuvuosina ja toivat arvokasta tietoa ja kokemusta kidutuksen uhrien kohtaamisesta, hoidosta ja kuntoutuksesta. Moniammatillinen yhteistyö on siirtänyt ja juurruttanut asiantuntijuutta myös muille projektimme työntekijöille, jotka tulivat toimintaan mukaan avoimin mielin, valmiina kohtaamaan ja oppimaan uutta. Kidutettujen kohtaaminen herättää usein sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisissakin epävarmuutta ja pelkoa. Miten kohdata ihminen, joka on kokenut jotakin käsittämättömän kauheaa? Mitä sanoa? Miten hoitaa ja kuntouttaa? Miten toimia tulkin kanssa? Kuntoutuksen lisäksi projektimme toinen tärkeä tehtävä on ollut välittää tietoa kidutettujen kuntoutuksesta julkiselle terveydenhuollolle. Tähän tehtävään olemme panostaneet erityisesti projektin viimeisenä toimintavuotena. Kuntoutustoimintaamme on alusta asti ohjannut kokonaisvaltainen näkemys ihmisestä tuntevana ja arvokkaana yksilönä, jonka tarpeet ja tavoitteet ohjaavat kuntoutusprosessia. Ammattitaitoiset tulkit ovat edellytys onnistuneelle kuntoutukselle. Asiakkaan oikeus on saada keskustella vaikeista elämäntapahtumistaan omalla äidinkielellä. Helsingin Diakonissalaitoksen Kidutettujen kuntoutuskeskuksen henkilöstön kanssa käydyt keskustelut ja konsultaatiot ovat tuoneet arvokasta tietoa ja uusia näkökulmia kuntoutusmallimme kehittämiseen. Kuntoutusprosessimme on tiivistynyt kahden kuntoutuspolun malliin, 5

8 joiden sisältö on kerrottuna käsillä olevassa arviointiraportissa. Olemme ylpeitä ryhmätoiminnoistamme, jotka käynnistyivät heti toimintamme alussa. Myös kuntoutujille, heidän perheilleen ja ystävilleen sekä sidosryhmille suunnatut kesä- ja joulujuhlat ovat olleet mieleenpainuvia kokemuksia, joita kuntoutujat ja projektin henkilöstö muistelevat mielellään. Kiitämme Kuntoutussäätiön Innokuntoutuksen asiantuntijoita arviointiraportin tekemisestä ja huolellisesta paneutumisesta toimintaamme. Objektiivisen tiedon ja kuntoutuksen vaikuttavuuden tutkiminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta yhä useampi kuntoutuja saa juuri sellaista apua, joka auttaa häntä elämässä eteenpäin. Tärkeää on myös se, että kidutuksen uhrien kuntoutus niveltyy osaksi suomalaista hoito- ja kuntoutuskäytäntöä. Janne Jalavan johtaman tiimin laatima arviointiraportti edistää osaltaan näitä tärkeitä tavoitteita. Oulussa Riitta Alatalo Projektipäällikkö Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö Hannu Rahikainen Diakoniajohtaja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö 6

9 Johdanto Tämä arviointi keskittyy tarkastelemaan Kidutettujen kuntoutuspalvelut - projektin (myöh. Kitu-projekti) vaikuttavuutta. Kuntoutussäätiön Innokuntoutus -yksikkö toteutti Kidutettujen kuntoutuspalvelut -projektin vaikuttavuuden arvioinnin syksyn 2009 ja kevään 2010 välisenä aikana. Arvioinnissa painotettiin tilaajan pyynnöstä vaikuttavuutta nimenomaan asiakasnäkökulmasta. Tästä johtuen aineiston keruu on painottunut hyvin vahvasti nimenomaan kuntoutettavien haastatteluihin. Arviointihanketta johti arviointi- ja kehittämispäällikkö Janne Jalava. Muut arviointitiimin jäsenet olivat kehittämiskoordinaattori Elina Vaittinen, kehittämiskoordinaattori Henna Harju ja kehittämisassistentti Inka Saarela. Kun arviointi toteutetaan projektin toiminnan aikana on toiminnan todellisen vaikuttavuuden tarkastelu haasteellista. Projektin todellinen vaikuttavuus näyttäytyy usein vasta useamman vuoden päästä projektin päättymisestä. Pitkän aikavälin tarkastelu ei useimmiten ole mahdollista projektirahoitusten puitteissa. Vaikuttavuutta tarkastellaankin tässä arvioinnissa suhteessa projektin kohderyhmän edustajien kokemaan hyötyyn sekä suhteessa projektille asetettuihin tavoitteisiin. Arviointiraportti jakaantuu kuuteen lukuun. Raportin ensimmäinen luku pitää sisällään lyhyen katsauksen maahanmuuttajiin ja kuntoutuksen haasteisiin. Luvussa kerrotaan lyhyesti maahanmuuttajapolitiikasta ja turvapaikan hakemisesta, pakolaisasemasta ja kotouttamisesta sekä maahanmuuttajien kuntoutuksesta. Toisessa luvussa tarkastellaan arviointiasetelmaa sekä arvioinnissa hyödynnettyjä aineistoja ja menetelmiä. Kolmannessa luvussa on esitelty Kitu-projektia sekä siinä käytettyä kuntoutusmallia. Neljännessä luvussa esitellään arvioinnin tulokset. Viides luku sisältää arvioinnin johtopäätökset ja kuudes luku arviointitulosten pohjalta tehdyt kehittämissuositukset. Raportin lopussa ovat kirjallisuusviitteet sekä liite, jossa on tietoja arviointia varten haastatelluista henkilöistä. 7

10 1. Maahanmuuttajat ja kuntoutuksen haasteet Kitu-projektin kohderyhmänä ovat kotimaissaan kidutuksen uhreiksi joutuneet pakolaiset ja maahanmuuttajat. Kyseistä ryhmää voidaan pitää erittäin haasteellisena sekä maahanmuuttopolitiikan että erityisesti suomalaisen kuntoutusjärjestelmän kannalta. Ennen Kitu-projektin toiminnan analyysiä on täten syytä hieman valottaa sekä maahanmuuttopolitiikan että suomalaisen kuntoutusjärjestelmän peruspiirteitä. Tässä luvussa tarkastellaan suomalaisen maahanmuuttopolitiikan tavoitteita, turvapaikan hakemisen prosessia ja maahanmuuttajien kotouttamista. Lisäksi hahmotetaan suomalaisen kuntoutusjärjestelmän toimintaa ja kuntoutuksen käsitettä sekä niitä haasteita, mitä maahanmuuttajien kuntoutustoimintaan liittyy Maahanmuuttopolitiikka ja turvapaikan hakeminen Suomen maahanmuuttopolitiikan keskeisenä tavoitteena on hallitun ja kokonaisvaltaisen maahanmuuton toteutus unohtamatta ihmis- ja perusoikeuksia. Tämä edellyttää muuttuvan toimintaympäristön jatkuvaa tarkkailua ja ennakointia. Maahanmuuttohallinnon palvelujen kysynnän kasvaminen on edellyttänyt aktiivista lähestymistapaa ja tiiviimpää yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Ylikansallinen päätöksenteko Euroopan unionissa sekä lisääntyvä kansainvälinen yhteistyö edellyttävät kansalliselta tasolta viiveetöntä poliittista päätöksentekoa ja mahdollisimman yhdenmukaista käsittelyä. (Sisäasiainministeriö 2006, 5-6.) Suomi on sitoutunut Geneven vuoden 1951 pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen ja muiden kansainvälisten ihmisoikeussopimusten edellyttämin tavoin antamaan kansainvälistä suojelua sen tarpeessa oleville. Lisäksi Suomi tukee YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n pakolaissopimuksen toimeenpanon valvontaa. (Pakolaiset ja turvapaikanhakijat 2010.) Turvapaikkahakijoiden vastaanoton politiikasta vastaa Suomessa sisäasiainministeriö. Maahanmuuttoviraston vastuualueeseen kuuluu muun muassa vastaanottokeskusten käytännön toiminnan ohjaus, suunnittelu ja seuranta. (Vastuu ja roolit vastaanottotoiminnassa 2010.) 8

11 Pakolaisia on tällä hetkellä sijoitettu 140 kuntaan, joissa kunnanvaltuustot tekevät päätöksen vastaanotosta. Valtio korvaa kunnille vastaanotosta aiheutuvat kulut ensimmäisen kolmen vuoden aikana. (Valintamenettely ja vastaanotto 2010.) Turvapaikan hakeminen on usealle hakijalle pitkäaikainen prosessi. Pelkkä Maahanmuuttoviraston puhutteluun pääseminen kesti vuonna 2009 keskimäärin 200 vuorokautta. Tarkasteltaessa vuotta 2009 oli käsittelyaika normaalimenettelyssä keskimäärin 235 vuorokautta ja nopeutetussa menettelyssä 95 vuorokautta. Maahanmuuttoviraston odotusaikojen uskotaan kasvavan yhä enemmän hakemusten lisääntyessä. (Käsittelyajat 2009.) Turvapaikkahakemuksia jätettiin vuonna 2009 yhteensä 5988 kappaletta. Eniten hakijoita tuli Irakista (1195), Somaliasta (1180) ja Bulgariasta (739). UNCHR (2009) raportoi vastaavanlaisesta kehityksestä, sillä vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla teollistuneista maista haki eniten turvapaikkaa irakilaiset, afganistanilaiset ja somalialaiset kotimaidensa epävakaiden olosuhteiden takia. Turvapaikkahakijoiden määrä on Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana vaihdellut hakijan välillä vuosittain. (Turvapaikanhakijat 2010). Suomesta on mahdollista hakea turvapaikkaa, mikäli hakijaan kohdistuu kotimaassaan vakavia ihmisoikeusloukkauksia. (Turvapaikan hakeminen 2010). Turvapaikkahakemus on jätettävä Suomessa henkilökohtaisesti poliisille, rajatarkastusviranomaiselle tai tulliviranomaiselle saavuttaessa tai pian sen jälkeen. (Miten voin hakea turvapaikkaa Suomesta? 2010). Turvapaikkaprosessi käynnistyy Maahanmuuttoviraston tutkinnalla, jossa pyritään selvittämään ne perusteet, joilla haetaan turvapaikkaa. Mikäli henkilö on hakenut turvapaikkaa toisesta Dublin II sopimusta soveltavasta valtiosta (johon kuuluvat EU-maiden lisäksi Norja, Islanti ja Sveitsi), hänen perheenjäsenensä on pakolaisena jossakin näistä maista, hänellä on jonkin sopimukseen kuuluvan maan myöntämä viisumi tai oleskelulupa tai hän on tullut laittomasti jonkin näiden maiden kautta, on toinen valtio vastuussa hakemuksen käsittelystä. Maahanmuuttovirasto voi tässä tapauksessa tehdä päätöksen tutkimatta jättämisestä ja käännyttää hakijan vastuussa olevaan valtioon. (Turvapaikan hakeminen 2010.) Vuonna 2009 kielteisiä Dublin päätöksiä tehtiin 1488 kappaletta (Turvapaikka- ja pakolaistilastot 2009). Maahanmuuttoviraston päätös tapahtuu kaikkien niiden selvitysten 9

12 perusteella, jotka se on prosessin aikana saanut. Hakemusten käsittely tapahtuu saapumisjärjestyksessä huomioiden kuitenkin etusijalla lapsiperheiden ja alaikäisten lasten hakemukset. Hakija saa jäädä Suomeen, mikäli hänelle myönnetään vainon perusteella turvapaikka eli pakolaisen asema. Toinen mahdollisuus on saada oleskelulupa, mikäli kotimaahan palaaminen ei ole turvallista tai mahdollista humanitaarisista syistä. (Turvapaikan hakeminen 2010.) Ulkomaalaislain pykälät 87, 88, ja 88a määrittävät tarkemman sisällön edellä mainituille edellytyksille saada pakolaisaseman ja oleskeluluvan. Turvapaikkaa tai oleskelulupaa myönnettäessä on otettava huomioon, saapuuko hakija Suomeen turvallisesti katsotusta turvapaikka- tai alkuperämaasta. (Ulkomaalaislaki 2004.) Turvapaikkaprosessissa tutkitaan myös voiko oleskeluluvan saada jollain muulla perusteella. Mikäli Maahanmuuttovirasto hylkää hakemuksen, käännytetään hakija maasta. Muutosta päätökseen on mahdollista hakea Helsingin hallinto-oikeudelta, jonka päätöksestä jälleen voi hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. (Turvapaikan hakeminen 2010.) Suomeen otetaan vuosittain myös UNHCR:n esittämiä kiintiöpakolaisia. Vuodesta 2001 alkaen Suomen pakolaiskiintiö on eduskunnan päätöksellä ollut 750 henkilöä. Vastaanottokeskukset eivät majoita kiintiöpakolaisia, vaan valitut henkilöt saavat yleensä pakolaisaseman ja muuttavat Suomeen, kun on selvinnyt, mikä kunta myöntää heille kuntapaikan. Kuntasijoituksia koordinoi sisäasiainministeriö. (Kiintiöpakolaisten valinta 2010.) Turvapaikanhakijoille järjestetään tilapäinen majoitus vastaanottokeskuksessa. Sinä aikana on mahdollista hakea toimeentulotukea hakemuksen käsittelyn ajaksi. (Turvapaikan hakeminen 2010.) Sisäasiainministeriön päätöksellä turvapaikanhakijoiden toimeentulotuki laski helmikuusta 2010 alkaen siten, että toimeentulotuen perusosan rahana maksettava osuus on 30 prosenttia pienempi (yhteensä 292,22 euroa) kuin muilla Suomessa asuvilla (Turvapaikanhakijoiden rahana maksettava toimeentulotuki pienenee 2010). Yksin maahan saapuneet alaikäiset majoitetaan vastaanottokeskusten yhteydessä toimiviin ryhmäkoteihin. Mikäli turvapaikanhakijan henkilöllisyydessä tai matkareitissä on epäselvyyksiä, voi hän myös joutua säilöönottoyksikköön vastaanottokeskuksen sijaan. (Turvapaikanhakijan asema Suomessa 2007.) 10

13 Vastaanottokeskustoimintaa harjoittavat valtio ja kunnat sekä Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto valtion kanssa tehdyllä sopimuksella. Vastaanottokeskuksen tarkoituksena on järjestää majoitus-, toimeentulotuki- sekä sosiaali- ja terveyspalveluja. Tavoitteena on myös tukea turvapaikanhakijoiden toimintakykyä ja ehkäistä syrjintää. (Vastaanottokeskusjärjestelmä Suomessa 2010.) Vastaanottokeskukset toimivat luottamuksellisesti ja erillään turvapaikkahakemuksen käsittelystä tai turvapaikkapäätöksistä. (Helsingin vastaanottokeskus 2009). Vastaanottokeskuksien asiakasmäärään vaikuttavat lisääntyneen turvapaikkahakijamäärän ja turvapaikkaprosessin lisäksi se, että oleskelulupa ei tarkoita heti automaattista siirtoa kuntaan. Vuonna 2009 kuntapaikkaa odotti 250 myönteisen päätöksen saanutta henkilöä, vaikka asiakkaiden pitäminen vastaanottokeskuksissa tulee kalliimmaksi. Kuntien saama korvaus kotouttamistoimista ei siis ole kattanut vastaanotosta tulleita kustannuksia. (Korvola 2009, 9.) 1.2. Pakolaisasema ja kotouttaminen Kun ulkomaalainen on saanut turvapaikan tai hän on saapunut maahan kiintiöpakolaisena, saa hän Suomesta pakolaisaseman. Edellisten lisäksi myös perheenjäsen, joka on sukulaisuuden perusteella saanut oleskeluluvan ja katsotaan pakolaiseksi saa pakolaisaseman. Pakolaisasema on harkinnanvarainen siten, että se voidaan peruuttaa esimerkiksi jos ilmenee, että viranomaisille on annettu tietoisesti sellaista väärää tietoa, joka on vaikuttanut myönteiseen ratkaisuun. (Pakolaisasema 2010.) Maahanmuuttovirasto teki vuonna 2009 yhteensä 1373 myönteistä ja 2568 kielteistä turvapaikkapäätöstä. (Turvapaikka- ja pakolaistilastot 2009.) Oleskelulupia myönnettiin yhteensä henkilölle, joista yleisimmät olivat opiskelijan (3993), työntekijän (2900) ja lapselle perhesiteen perusteella myönnetty (2651) oleskelulupa. (Oleskelulupatilastot 2010.) Turvapaikkaa hakeneiden myönteiset turvapaikkapäätökset jakaantuvat A- ja B-lupaan. Ensimmäinen tarkoittaa pysyvää oleskelulupaa ja jälkimmäinen tilapäistä lupaa. B-luvan saavat esimerkiksi sellaiset henkilöt, jotka ovat estyneet maasta poistumiseen. B-lupa ei kuitenkaan takaa sellaisia oikeuksia kuten terveydenhuoltoa ja koulutusta. 11

14 Kolmansista maista tulevat opiskelijat ja tilapäiset työskentelijät ovat myös B-luvalla Suomessa. (Maahanmuuttosanasto ja tilastotietoa 2010.) Suomessa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (1999) koskevan lain tarkoitus on muun muassa edistää maahanmuuttajien kotouttamista, tasa-arvoa sekä huolenpitoa. Kotouttamisella laissa tarkoitetaan maahanmuuttajien yksilöllistä kehitystä tavoitteena osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan. Yksi tärkeä tekijä kotouttamistoimenpiteissä on suomen tai ruotsin kielen oppiminen. Toisaalta sillä tarkoitetaan myös viranomaisten järjestämiä kotouttamista edistäviä toimenpiteitä ja voimavaroja. Kotouttamisen piiriin kuuluvat ne henkilöt, jotka ovat muuttaneet Suomeen ja joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Täten esimerkiksi myönteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö kuuluu kotouttamisen piiriin, kun taas turvapaikanhakija kuuluu ulkomaalaislain mukaan turvapaikanhakijoiden vastaanoton piiriin. Kotouttamista koskeva yleinen kehittäminen, suunnittelu, ohjaus ja seuranta kuuluu sisäasiainministeriölle. Kunnilla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu ja ELY-keskukset hoitavat työvoimapoliittisten toimenpiteiden sekä työvoimapalvelujen järjestämisestä. Mikäli kunta laatii tai on sitoutunut laatimaan lain mukaisen kotouttamiohjelman, ELY-keskus voi sopia kustannusten korvaamisesta kunnalle valtioneuvoston päättämien perusteiden mukaisesti. (mt.) Kun henkilö on merkitty pysyvästi Suomeen asuvaksi, tehdään hänelle kotouttamissuunnitelma, jossa ovat mukana myös työvoimaneuvoja ja tarvittaessa kunnan edustaja sekä tulkki. Kotouttamissuunnitelma kestää kolme vuotta tai enintään viisi vuotta. Suunnitelman tarkoituksena on tukea maahanmuuttajaa ja hänen perheettään yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen hankinnassa. Suunnitelma sisältää siten mm. kielenopetusta, koulutusta, ammatinvalintaohjausta ja kuntoutusta. (Oikeus kotouttamistoimenpiteisiin 2010, laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 1999.) A-luvan saaneet ja kotouttamissuunnitelmassa mukana olevat maahanmuuttajat ovat luonnollisesti myös kuntoutusprosessin ja keinojen suhteen paremmassa asemassa kuin vastaanottokeskuksissa olevat turvapaikanhakijat. Suomalainen kuntoutusjärjestelmä ei 12

15 välttämättä kuitenkaan pysty auttamaan läheskään kaikkia maahanmuuttajia. Ainakin kidutettujen maahanmuuttajien kohdalla järjestelmässä on selkeitä aukkoja. Jotta pystyisimme analysoimaan maahanmuuttajien kuntoutusta ja erityisesti Kitu-projektin tarjoamaa kuntoutusta, tarkastelemme ensin sitä, miten kuntoutus järjestelmänä ja käsitteenä Suomessa ymmärretään Suomalainen kuntoutusjärjestelmä ja maahanmuuttajien kuntoutus Suomalainen kuntoutusjärjestelmä on kehittynyt viimeisen vuoden aikana suppean erityisryhmän palveluista laajaksi moniosaiseksi toimintakokonaisuudeksi, jossa on mukana monipuolinen ja monitahoinen rakennelma lainsäädäntöä, palvelujen järjestäjiä, rahoittajia ja palveluntuottajia. Kuntoutusjärjestelmän pääelementtejä ovat kuntoutusta ohjaava lainsäädäntö ja kuntoutuspalveluja rahoittavat ja tuottavat organisaatiot. Kuntoutusta koskevissa keskusteluissa todetaan usein, että kuntoutuksen määrittely on vaikeaa ja kuntoutuskäsite epäselvä. Kuntoutus on myös palvelukäsitteenä niin laaja ja monikäyttöinen, että sen on mukauduttava lukemattoman moniin yksilöllisiin sekä perhe-, koulu- ja työpaikkakohtaisiin tilanteisiin. Kuntoutuksen eri muotoja yhdistävät kuitenkin muutamat pääpiirteet, jotka lähes aina ovat mukana niissä palvelukokonaisuuksissa, joita toteutetaan tavoitteellisena, yksilöllisenä, suunnitelmallisena ja lakisääteisenä. Nämä kuntoutuksen pääpiirteet voidaan Paateron ym. (2001, 110) mukaan kuvata seuraavien neljän osatekijän avulla. 1. Kuntoutukseen valikoituminen perustuu yleensä lääketieteelliseen arvioon kuntoutustarpeesta ja - mahdollisuuksista. 2. Kuntoutuksen tavoitteet ovat sekä yhteisöllisiä että tuotannollisia ja niitä asetettaessa otetaan huomioon yksilöllisen tilanteen erityispiirteet (ikä, koulutus, elämäntilanne, sairauden tai vamma laatu.) 3. Kuntoutuksen toimintatapa on ohjauksellinen ja pedagoginen, kuntoutujan omia valintoja elämänsuunnitelmia kunnioittava sekä ulkokohtaisia neuvoja ja määräyksiä välttävä. 13

16 4. Kuntoutuksen yksilöllinen ja yhteisöllinen taloudellinen ja hallinnollinen perusrakenne noudattelee sosiaalivakuutuksen periaatteita (eli se pyrkii vähentämään sosiaaliturvaan sidoksissa olevia kustannuksia tai estämään ne kokonaan). Järjestöt, organisaatiot, toimijat ja asiantuntijat ovat eri aikoina määritelleet kuntoutuksen monin eri keinoin ja sanakääntein. Virallisesti kuntoutus määritellään kansalaisten työ- ja toimintakykyä sekä mahdollisimman itsenäistä selviytymistä edistävän sosiaalipolitiikan välineeksi. (Talo ym. 2003, 56.) Toisen maailmansodan jälkeen kuntoutuksen tavoitteena oli saattaa sairasvuoteelta nouseva potilas takaisin työhön ja täten ehkäistä sairaudesta johtuvaa pysyvää työkyvyttömyyttä luvulla kuntoutuksen määritelmissä luovuttiin puhtaasti jälkihoidollisista painotuksista ja laajennettiin työkeskeistä näkökulmaa kohti yleisempää toimintakykyä. Pari vuosikymmentä tämän jälkeen kuntoutuksen määritelmissä kiinnitettiin huomiota myös siihen, että kuntoutus ei tähtää vain vammaisten tai vajaakuntoisten henkilöiden valmentamiseen sopeutumaan ympäristöönsä, vaan kohdistuu myös heidän välittömään ympäristöönsä ja koko yhteiskuntaan heidän sosiaalisen integraationsa edistämiseksi. Viimeiset kaksi vuosikymmentä ovat kuntoutuksen määritelmissä korostaneet yksilön vastuuta, autonomiaa ja henkilökohtaista hallintaa. Keskeisinä voimateesejä ovat olleet valtaistuminen, yksilön toimintavoiman vahvistuminen ja elämänhallinnan parantaminen. Asiakaskeskeisyys on ollut keskeinen teema myös kuntoutuksen toimeenpanoa koskevassa keskustelussa. (Järvikoski & Härkäpää 2001, ) Suomalaisessa tieteellisessä keskustelussa eräs merkittävimmistä kuntoutuksen määritelmistä on pitkään kuntoutuksen tutkimusta tehneiden tutkijoiden Aila Järvikosken ja Kristiina Härkäpään laaja ja järjestelmällinen kuvaus. Kuntoutus on suunnitelmallista ja monialaista toimintaa, jonka yleistavoitteena on auttaa kuntoutujaa toteuttamaan elämänprojektejaan ja ylläpitämään elämänhallintaansa tilanteissa, joissa hänen mahdollisuutensa sosiaaliseen selviytymiseen ja integraatioon ovat (sairauden tai muiden syiden vuoksi) uhattuina tai heikentyneet. Kuntoutus perustuu kuntoutujan ja kuntouttajien yhteisesti laatimaan suunnitelmaan ja jatkuvaan prosessin arviointiin. Kuntoutus sisältää yksilön voimavaroja, toimintakykyä ja hallinnan tunnetta lisääviä sekä 14

17 ympäristön tarjoamia toimintamahdollisuuksia parantavia toimenpiteitä. Kuntoutus voi perustua sekä yksilö- että ryhmäkohtaiseen työskentelyyn, ja siinä käytetään hyväksi lähiyhteisöjen sosiaalisia verkostoja. (Järvikoski & Härkäpää 1995, 21.) Tässä määritelmässä korostuu kuntoutujan oma aktiivisuus ja tavoitteellinen toiminta. Lisäksi Järvikoski ja Härkäpää (2001, 36) painottavat sitä, että kuntoutus voidaan tulkita myös oppimiseksi, jonka aikana kuntoutuja tutkii toimintakykynsä, elämänsä ja tulevaisuutensa perusteita ja tavoitteita paremmin kuin ehkä missään muussa elämänsä vaiheessa. Kuntoutuksen asiantuntijan roolina on tämän näkemyksen mukaan tiedon tuottaminen ja vaihtoehtojen tarjoaminen sekä eritasoinen ohjaus. Sosiaali- ja terveysministeriön laatimassa Kuntoutuksen tutkimuksen kehittämisohjelmassa (2003) kuntoutusparadigman kehitystä kuvataan etenemisenä vajavuusparadigmasta kohti valtaistavaa paradigmaa. Valtaistumisella (empowerment) viitataan tässä yhteydessä kuntoutujan vaikutusmahdollisuuksien, itsemääräämisen ja hallinnan kokemusten vahvistumiseen kuntoutusprosessin myötä. Tämän paradigman lähtökohtana on käsitys siitä, että kuntoutujan elämänhallinnan vahvistuminen ja valtaistuminen tapahtuu parhaiten, jos hänellä on mahdollisuus tehdä valintoja ja kontrolloida oman kuntoutusprosessin kulkua. Uusi paradigma on kiinnostunut myös siitä, millaisissa tilanteissa ja olosuhteissa kuntoutumisprosessia parhaiten edistetään. Vaihtoehdoksi organisaatioiden sisällä tapahtuvalle toiminnalle se nostaa esiin arkielämän eri konteksteissa tapahtuvan toiminnan, joka liittyy mahdollisimman luontevana osana kuntoutujan muuhun elämänpiiriin. Kuntoutuksen sosiologiassa on viime vuosina vilkkaasti keskusteltu siitä, mitä kuntoutuksen tulisi olla ja miten sitä tulisi uudistaa, jotta se vastaisi nykyisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin (esim. Lindh & Suikkanen 2007; Jalava 2008). Kuntoutuksen erääksi keskeiseksi tulevaisuuden haasteeksi on nimetty se, miten ammatillisesti eriytyneisiin asiantuntijuuksiin sekä järjestelmä- ja toimenpidekeskeisiin toimintamalleihin ja ammattikäytäntöihin perustuva kuntoutus kykenee luomaan relevantin ja ajanmukaisen suhteen yhteiskunnalliseen muutokseen tilanteessa, jossa kuntoutus näyttää olevan vanhojen tieteellis-hallinnollisten käsitteiden ja 15

18 kategorioiden vankina (Suikkanen ja Lindh 2007,4). Kuntoutuksen yleiseksi ongelmaksi määritellään yksipuolinen keskittyminen yksilötasoisiin prosesseihin (Suikkanen & Lindh 2003; Suikkanen & Lindh 2007). Kuntoutustutkimuksen kentällä institutionaalista kuntoutusta arvioidaan kriittisesti väittäen sen edustavan vajaakuntoisuuteen ja toimintakyvyn rajoituksiin keskittyvää rehabilitaatiota, jossa kuntoutus kääntyy yksilön ominaisuuksien määrittelyksi ja häneen kohdistettaviin toimenpiteisiin perustuvaksi yritykseksi sijoittaa hänet uudelleen yhteiskuntaan ja palauttaa hänelle edes osa menettämästään arvostuksesta ja asemasta (Hietala-Paalasmaa & Vuorela 2004, 34; Mattila-Aalto 2009, 36). Kuntoutus muodostuu tällöin vajaakuntoisen yksilön korjaamiseksi. Kuntoutujaa hoitamalla, kasvattamalla, valmentamalla ja sopeuttamalla häntä mukautetaan vallitseviin käsityksiin sopivaksi (Suikkanen & Lindh 2007, 4; ks. myös Mattila-Aalto 2009, 36). Maahanmuuttajien oikeudet julkisessa palvelujärjestelmässä jakaantuvat kotoutumisvaiheen erityispalveluihin ja peruspalvelujen käyttöön. Kotoutumisvaiheen palvelujen tarjontaa säätelee kotouttamislaki. Laki koskee periaatteessa kaikkia pysyvästi Suomeen muuttaneita. Kotoutumissuunnitelmaan oikeutetut saavat tarvitessaan kotoutumista tukevia ja edistäviä toimenpiteitä ja palveluja. Kotouttamissuunnitelmaan ovat oikeutettuja Suomessa asuvat työttömät ja työhallinnon työnhakijaksi rekisteröimät tai toimeentulotukea saavat maahanmuuttajat. Peruspalvelujen asiakkaina on huomattava määrä kotoutumisvaiheen ohittaneita maahanmuuttajia, jotka jäävät eri syistä ilman tarvitsemiaan sosiaali-, terveys- ja työllistymispalveluja. Peruspalvelujen käytössä maahanmuuttajilla voi olla ongelmia löytää oikea palvelu, päästä palveluun, käyttää palvelua ja siirtyä palvelusta toiseen. Kaikkein heikommassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa ovat maahanmuuttajat, joilla on samanaikaisesti terveyteen, sosiaaliseen integraatioon ja työllistymiseen liittyviä ongelmia. He hyötyisivät kokonaisvaltaisesta sosiaalisesta, lääkinnällisestä ja ammatillisesta kuntoutuksesta, mutta siihen pääseminen on vaikeaa. Toisaalta palveluja eniten tarvitsevilla maahanmuuttajilla on usein vähiten taitoja ja voimavaroja käyttää niitä. Lisäksi on syytä muistaa, että suomalainen kuntoutusjärjestelmä on varsin monimutkainen. (Peltola & Metso 2008.) Edellä kerrotun perusteella voitaneen hyvällä syyllä todeta, että maahanmuuttajien 16

19 kuntoutuksessa on vielä pitkä matka optimaaliseen kuntoutustoimintaan, jossa kuntoutujan oma aktiivisuus ja valtaistuminen ovat toiminnan keskiössä. 17

20 2. Arviointiasetelma Arvioinnin kohteena olevan Kidutettujen kuntoutuspalvelut -projektin toteutuksesta vastaa Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö ja erityisesti Kuntoutuksen ja Diakonian erityispalvelujen yksikkö. Projektia on toteutettu vuoden 2006 maaliskuusta alkaen, ja projekti päättyy vuoden 2010 lopussa. Projektin kohderyhmänä ovat Pohjois-Suomessa asuvat ja kotimaissaan kidutuksen uhreiksi joutuneet pakolaiset ja turvapaikanhakijat sekä kidutuksen uhrien lähiomaiset. Projektin rahoittajana toimii Raha-automaattiyhdistys. Kidutettujen kuntoutuspalvelut -projektilla on kaksi keskeistä tavoitetta: o Tarjota kidutettujen kuntoutuspalveluja Pohjois-Suomen kunnissa ja vastaanottokeskuksissa asuville pakolaisille ja turvapaikanhakijoille. o Edistää kidutettujen auttamiseen liittyvän tiedon ja taidon siirtymistä julkisen terveydenhuollon piiriin tarjoamalla koulutus- ja konsultaatiopalveluja. Tavoitteena on lisätä kidutettujen ja muutoin traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa työskentelevien tahojen valmiuksia kohdata asiakkaidensa eritystarpeet. Arviointitoimeksianto käynnistyi syyskuussa 2009 ja arviointi päättyy loppuraportin luovuttamiseen tilaajalle maaliskuussa Kitu-projektin arvioinnissa on tarkasteltu vaikuttavuutta suhteessa projektin kohderyhmän kokemaan hyötyyn sekä suhteessa projektille asetettuihin tavoitteisiin. Kohderyhmän kokeman hyödyn arvioinnissa on pyritty selvittämään mikä on projektin tarjoaman kuntoutuksen aikaansaama muutos kuntoutettavan elämäntilanteessa, sosiaalisissa olosuhteissa ja hyvinvoinnissa. Tämän tyyppisessä vaikuttavuuden arvioinnissa on haasteellista selvittää missä määrin saavutetut tulokset ja hyödyt ovat nimenomaan projektiin osallistumisen tuottamia. Lisäksi mitattavat asiat, kuten hyvinvointi ja elämäntilanne ovat hyvin subjektiivisesti koettuja asioita, joiden mittaaminen on haasteellista. Siksi on tärkeää tarkastella myös vaikuttavuutta suhteessa projektille asetettuihin tavoitteisiin sekä suhteuttaa toiminnan hyötyjä myös toimintaympäristöön eli muihin kohderyhmälle tarjottuihin palveluihin nähden. Arviointitoimeksiannon aikana arviointitiimi on myös perehtynyt 18

21 projektilla käytössä olevaan kuntoutusmalliin ja sen kehittämiseen Hyödynnetyt arviointiaineistot Arvioinnin aikana perehdyttiin projektia sekä aihealuetta koskevaan kirjallisuuteen ja asiakirjoihin, muun muassa projektin väliraportteihin, toimintasuunnitelmiin ja ohjausryhmän pöytäkirjoihin, jotka analysoitiin sisällön analyysiä hyödyntäen. Merkittävin aineistonkeruumuoto oli projektiin osallistuneiden kuntoutettavien ja heidän perheenjäsentensä haastattelut. Näitä haastatteluja toteutettiin 14 kappaletta, yhteen haastatteluun osallistui pariskunta, joten haastateltavien määrä oli yhteensä 15. Haastateltavista miehiä oli 13 ja naisia kaksi. Haastateltavista 14 oli itse osallistunut kuntoutukseen, yksi haastateltava oli kuntoutettavan omainen. Haastatteluiden kohderyhmän erityisluonteen vuoksi projektipäällikkö toimi yhteyshenkilönä haastateltaviin päin arvioitsijan puolesta. Alkuperäisen suunnitelman mukaan oli tarkoitus haastatella myös useampia kuntoutukseen osallistuneiden perheenjäseniä, mutta kontaktoidut henkilöt eivät halunneet antaa haastattelua aiheeseen liittyen. Haastateltavat olivat kotoisin 10 eri maasta. Iältään haastateltavat olivat vuotiaita. Haastatteluotos pyrittiin rakentamaan yhteistyössä arvioitsijan ja projektipäällikön kanssa vastaamaan projektin asiakaskuntaa sukupuolijakauman, ikäjakauman, sekä kansallisuuden näkökulmasta. Haastateltujen henkilöiden kuntoutusjaksot olivat eri pituisia ja kuntoutuksen päättymisestä kulunut aika vaihteli myös. Tiedonkerääminen eri vaiheissa kuntoutusta olevilta haastateltavilta on varsin hedelmällinen asetelma vaikuttavuuden tarkastelun näkökulmasta. Haastateltavien valinnassa tuli huomioida heidän terveydentilansa sekä nykyinen asuinpaikkansa. Projektiin osallistuneiden kuntoutettavien tavoittaminen oli paikoitellen haasteellista. Raportin liitteenä on lista, josta käy ilmi haastateltavien ikä, sukupuoli sekä kansallisuus. Haastateltavien anonymiteetin turvaamiseksi listassa ei ole mainittu heidän asuinkuntaansa, vaikka se olisikin mielenkiintoista projektin toimintalaajuuden tarkastelun näkökulmasta. Suurin osa haastatteluista toteutettiin Kitu-projektin tiloissa Oulussa. Neljä haastattelua toteutettiin Etelä-Suomessa (Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Turussa). Haastatteluiden järjestäminen pääasiassa 19

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

Pakolaisten asuminen ja palvelut

Pakolaisten asuminen ja palvelut Siirtolaisuusinstituutti Euroopan pakolaisrahasto Pakolaisten asuminen ja palvelut Omaan kotiin -hankkeen tutkimusraportti Maria Pikkarainen ja Sirkku Wilkman Webreports No 36 Siirtolaisuusinstituutti

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Kuntoutussäätiön

Lisätiedot

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta 15.12.2014 Tiina Järvinen Olli Snellman Mari Helenius 1 (36) 1. Johdanto Vastaanottolain

Lisätiedot

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0 2012 LEMPÄÄLÄN KUNTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 0 SISÄLLYS JOHDANTO 4 1 KESKEISET KÄSITTEET 5 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki 5 1.2 Kotoutuminen ja

Lisätiedot

Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa

Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa Krister Björklund Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa Yksintulleiden alaikäisten pakolaisten kotoutuminen Varsinais-Suomessa Siirtolaisuusinstituutti Turku Euroopan unionin Pakolaisrahasto

Lisätiedot

Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin

Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 26/2014 Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin Työ-

Lisätiedot

!"#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+"01001!&

!#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+01001!& !"#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+"01001!& '2232456677282469:7;4&

Lisätiedot

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Agnes Szeman Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymä 2012 2 3 Sisältö I. Johdanto 6 1) Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta 6 2) Alueellisen kotouttamisohjelman laatiminen

Lisätiedot

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt Janne Jalava Elina Vaittinen Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt Itellan kuntoutuspalveluohjaus -hankkeen arviointi Evaluation Reports Arviointiraportteja Rehabilitation Foundation Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Lisätiedot: Saana Hansen, pakolaiskoordinaattori (saana.hansen@loviisa.fi, p. 0445

Lisätiedot

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli Lahden kaupunki, sosiaali ja terveystoimi, LATU maahanmuuttajille projekti LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn

Lisätiedot

LAPSEN ETU ENSIN YKSINTULLEET ALAIKÄISET TURVAPAIKANHAKIJAT SUOMESSA

LAPSEN ETU ENSIN YKSINTULLEET ALAIKÄISET TURVAPAIKANHAKIJAT SUOMESSA LAPSEN ETU ENSIN YKSINTULLEET ALAIKÄISET TURVAPAIKANHAKIJAT SUOMESSA LAPSEN ETU ENSIN Yksintulleet alaikäiset turvapaikanhakijat Suomessa Yksintulleet-projektin loppujulkaisu Yhteiset Lapsemme All Our

Lisätiedot

AIKUISTEN TURVAPAIKANHAKIJOIDEN PARISSA TEHTÄVÄ SOSIAALITYÖ. Metasynteesi kansainvälisistä artikkeleista

AIKUISTEN TURVAPAIKANHAKIJOIDEN PARISSA TEHTÄVÄ SOSIAALITYÖ. Metasynteesi kansainvälisistä artikkeleista AIKUISTEN TURVAPAIKANHAKIJOIDEN PARISSA TEHTÄVÄ SOSIAALITYÖ Metasynteesi kansainvälisistä artikkeleista Nina Ruokoniemi Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 1 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen PoSa johtokunta 25.6.2013 80 2 SISÄLLYS 1. KÄSITTEITÄ 3 2. TOIMINTAA OHJAAVAT

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

ILMAN HUOLTAJAA OLEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

ILMAN HUOLTAJAA OLEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta OHJE 29.3.2012 Vastaanottoyksikkö/Olli Snellman ILMAN HUOLTAJAA OLEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Lapsen

Lisätiedot

YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA. Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi

YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA. Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi 1 Taitto: Maura Tiuraniemi Kuvat: Halaten materiaalit

Lisätiedot

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta Lahti, Julia 2015 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

Lisätiedot

Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle pakolaisten vastaanoton kuntakorvausjärjestelmästä

Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle pakolaisten vastaanoton kuntakorvausjärjestelmästä 1(41) Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle pakolaisten vastaanoton kuntakorvausjärjestelmästä Loppuraportti 13.6.2013 Anna Tuominen, Eija Peltonen, Olavi Köngäs Netum konsultointi Oy 2(41) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN MAAHANMUUTTAJIEN TILANNE- JA

IKÄÄNTYVIEN MAAHANMUUTTAJIEN TILANNE- JA IKÄÄNTYVIEN MAAHANMUUTTAJIEN TILANNE- JA PALVELUTARVESELVITYS HELSINGISSÄ Eila Sainio Diak Etelä Helsinki DIAKONIA- AMMATTIKORKEAKOULU Sturenkatu 2 puhelin 040 5090283 www.helsinki.diak.fi Diak Etelä,

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 KESKEISET KÄSITTEET... 6 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki... 6 1.2 Perustietoaineisto, alkukartoitus,

Lisätiedot

Vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena Vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena 2 Sisällys 1 Johdanto: Vertaiset turvapaikkaa hakevien lasten tukiverkkona 3 2 Turvapaikanhakijalapset ja -nuoret Suomessa 5 2.1 Turvapaikkaprosessi lapsen

Lisätiedot

Marjatta Kokkonen Tiina Oikarinen. Kotoutumista KAIKILLE! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus

Marjatta Kokkonen Tiina Oikarinen. Kotoutumista KAIKILLE! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus Marjatta Kokkonen Tiina Oikarinen Kotoutumista KAIKILLE! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus 1 Kotoutumista kaikille! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus Marjatta Kokkonen ja Tiina

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016

RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 30.10.2013 om.ohj. 58, yhtymähallitus 112 Raahen kaupunginvaltuusto 9.12.2013 146 Siikajoen kunnanvaltuusto 11.12.2013

Lisätiedot