Maastotyön esiselvitys. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maastotyön esiselvitys. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007"

Transkriptio

1 Maastotyön esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007

2

3 Maastotyön esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007 Tiehallinto Helsinki 2007

4 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Tiehallinto Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelin

5 Maastotyön esiselvitys. Helsinki Tiehallinto, Asiantuntijapalvelut. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007, 36 s. + liitt. 10 s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: Tuottavuus, organisaation kehittäminen, muutoksen hallinta Aiheluokka: 01 TIIVISTELMÄ Tiehallinnon lakisääteisenä tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Viranomaistehtävien laadukas hoitaminen vaatii usein myös maastotyötä. Erityisesti henkilöstökehityksen ja Valtion hallinnon tuottavuusohjelman vuoksi tehtävien hoitoa tulee kuitenkin tarkastella kriittisesti mitkä ovat nykyisen ja tulevan henkilöstön osaamisalueet ja mihin tehtäviin Tiehallinnon tulee keskittyä? Maastotyön esiselvityksessä on pyritty vastaamaan tähän kysymykseen maastotyön osalta määrittelemällä tulevaisuuden tavoitetila. Tavoitetilaa varten on hahmotettu yleiskuva Tiehallinnon maastotöiden hoidosta nykytilassa sekä suunniteltu alustavia toimenpiteitä, joilla tavoitetilaan voidaan edetä. Nykytilan osalta voidaan todeta, että Tiehallinnosta puuttuu yhtenäinen toimintamalli maastotyön osalta. Toimintamallin puuttuminen ei nykyisellään ole kuitenkaan aiheuttanut merkittäviä ongelmia asiakastyytyväisyys on hyvä ja tehtävät tulevat pääasiassa hoidetuiksi hyvin. Henkilöstö pitää maastotyötä tärkeänä osana työnkuvaa. Työssä ei ole kehitetty täysin uutta toimintamallia, vaan tavoitetila perustuu pitkälti Tiehallinnossa jo käynnissä olevaan kehitykseen. Tavoitetilassa maastossa tapahtuva operatiivinen työ hankitaan pääsääntöisesti ostopalveluina. Viranomaispäätökset tehdään Tiehallinnossa, mutta niidenkin valmistelu ja tarkastus hankitaan ostopalveluina. Tiehallinnon henkilöstö osallistuu kuitenkin aina tarvittaessa tehtävien maastotöihin. Tavoitetilassa maastotöitä hankitaan ensisijaisesti laajentamalla olemassa olevia palvelusopimuksia sekä erillisin alue- tai palvelukohtaisin sopimuksin. Maastotyön tavoitetilan saavuttamiseksi tulee käynnistää kolmiosainen toteuttamissuunnitelma, joka koostuu ainakin piirikohtaisten henkilöstösuunnitelmien, palvelupilottien sekä osaamisen ja markkinoiden kehittämisen määrittelystä. Määrittelytöiden tulee olla valmiina vuoden 2007 loppuun mennessä. Jatkotyön määrittelyssä tulee ottaa huomioon käynnissä olevat Tiehallinnon kehittämishankkeet. Erityisen tärkeää on seurata hoidon ja ylläpidon hankinnan keskittämissuunnitelmia.

6

7 ESIPUHE Maastotyön esiselvityksen lähtökohtana on toiminut alun perin Asiakaspalvelun tavoitetila Tätä tavoitetilaa ohjaavat, kuten Tiehallinnon toimintaa yleisestikin Valtionhallinnon tuottavuus- ja vaikuttavuustavoitteet. Esiselvityksen käynnistyttyä työn sisältöä on laajennettu koskemaan asiakaspalvelun lisäksi myös muita Tiehallinnon prosesseja. Selvityksen tavoitteena on ollut määrittää Tiehallintoon yhtenäinen maastotyön toimintamalli, jolla voidaan vastata yleiseen toimintaympäristön muutokseen, jatkuvaan omaehtoiseen kehittämistarpeeseen sekä tuottavuustavoitteisiin. Selvitystyön laadinta ja tavoitetilan määrittely ovat perustuneet useisiin ryhmätöihin ja keskusteluihin, joissa Tiehallinnon henkilöstö on ollut merkittävässä roolissa. Selvitystyön tuloksena voidaan käynnistää harkittu ja pitkäjänteinen työ kohti tavoitetilaa. Tämä raportti viite- ja tausta-aineistoineen toimii kehitystyön pohjana. Jatkotyössä tulee kuitenkin huomioida, että tavoitetilan saavuttamiseen vaikuttavat useat muut strategia- ja kehityshankkeet Tiehallinnossa ja hallinnonalalla. Projektiryhmän puheenjohtajana on toiminut Mirko Juppi ja muina jäseninä Heikki Ikonen ja Kalevi Lipponen. Tiehallinnossa työn ohjaukseen ovat erityisen panoksen antaneet Lea Virtanen, Maritta Polvinen ja Raimo Kaikkonen. Selvitystyön konsulttina on toiminut Jyrki Paavilainen WSP Finland Oy:stä ja alkuvaiheessa Jussi Nykänen Sito Oy:stä. Helsinki heinäkuu 2007 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

8

9 Maastotyön esiselvitys 7 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Tavoitteet ja taustat Työn sisältö ja rajaukset Työn kulku ja tutkimusmenetelmät 10 2 MAASTOTYÖN NYKYTILA Maastotyön toimintamalli Asiakaspalvelut Hankinta Suunnittelu Keskitetyt tehtävät ja yhteistyö tiepiirien välillä Tiepiirien ominaispiirteet Tekniset apuvälineet ja järjestelmät Ostopalvelut Ongelmat ja kehitystarpeet Päätelmät 15 3 LÄHTÖKOHDAT TAVOITETILAN MÄÄRITTELYYN Lainsäädäntö Valtion hallinnon tuottavuusohjelma ja Tiehallinnon ikärakenne Tiehallinnon toimintaa ohjaavat strategiat ja suunnitelmat Asiakaspalvelun tavoitetila Hankintastrategia Suunta Toimintastrategian toimeenpano (TOTO) Hankinnan kehittämissuunnitelmat Päätelmät 26 4 MAASTOTYÖN TAVOITETILA Tavoitetilavaihtoehdot Jatkokäsittely Esitys maastotyön tavoitetilaksi Edellytykset tavoitetilan saavuttamiseksi Vaikutukset 33 5 KEHITTÄMISSUUNNITELMA 34 6 VIITTEET 35 7 LIITTEET 36

10

11 Maastotyön esiselvitys JOHDANTO 9 1 JOHDANTO 1.1 Tavoitteet ja taustat Selvityksen tavoitteena on ollut määritellä kokonaiskuva Tiehallinnon maastotöiden hoidosta nykytilassa, määritellä tavoitetila ja suunnitella toimenpiteet, joilla tavoitetilaan edetään. Lähtökohtina ja tavoitetilan määrittelyä ohjaavina tekijöinä ovat toimineet: Valtionhallinnon tuottavuusohjelma Tuottavuusohjelman perusteella Tiehallinnosta on vähennyttävä 170 henkilötyövuotta vuoteen 2011 mennessä /1/. Resurssipula Osa asiakaspalvelun tehtävistä jää tekemättä nykytilanteessa. Tällaisia tehtäviä ovat erityisesti ulkopuolisten tiealueella tekemien töiden ja lupaehtojen toteutumisen tarkastus. Tiehallinnon henkilöstön nopea eläköityminen Tiehallinnon henkilöstön keski-ikä on noin 51 vuotta. Pelkästään tietarkastajista ja tiemestareista 32 henkilöä saavuttaa eläkeiän vuoteen 2012 mennessä. Tiehallinnon tehtävien keskittäminen ja tiepiirien erikoistuminen Tiehallinto jatkaa tehtäviensä keskittämistä ja keskittyy ydintehtäviinsä ja kivijalkaosaamisalueisiin hankkien operatiivisia tehtäviä ostopalveluina. Ostopalveluista saadut kokemukset Operatiivisten viranomaistehtävien hankkimisesta ostopalveluina on hyviä kokemuksia niin hoidon alueurakoissa kuin puitesopimuksilla. Viranomaistehtävissä avustamista on lisätty myös alkaneisiin ylläpidon palvelusopimuksiin. 1.2 Työn sisältö ja rajaukset Maastotyöllä tarkoitetaan tässä selvityksessä kaikkea operatiivista maastotyötä lukuun ottamatta suunnittelun lähtötietojen hankintaa, kuten maastomittauksia ja pohjatutkimuksia. Alkuperäisen projektisuunnitelman mukaisesti työn oli tarkoitus käsitellä vain asiakaspalveluja, mutta työ laajennettiin koskemaan myös suunnittelu- ja hankintaprosesseja.

12 10 Maastotyön esiselvitys JOHDANTO 1.3 Työn kulku ja tutkimusmenetelmät Työ koostui kolmesta osatehtävästä: maastotyön nykytilan kuvaus maastotyön tavoitetilan määrittely kehittämissuunnitelman laatiminen Maastotöiden nykytilan kuvaus Maastotöiden nykytila selvitettiin tiepiireissä tehdyillä ryhmähaastatteluilla. Haastattelut tehtiin marras-joulukuussa 2006 ja niihin pyydettiin osallistujia kaikista tiepiirin prosesseista. Nykytilan kuvausta tarkennettiin tavoitetilan määrittelyn yhteydessä käydyissä keskusteluissa. Nykytilan kuvaukseen ei sisälly tilastotietoja operatiiviseen maastotyöhön käytetyistä resursseista. Projektisuunnitelmaan kuulunut ulkomaisten käytäntöjen selvittäminen jäi tuloksiltaan vähäiseksi. Työssä hyödynnettäviä tietoja ei saatu Tiehallinnosta eikä myöskään kirjallisuus- ja Internet-hakujen avulla. Maastotöiden tavoitetilan määrittely Tavoitetilan määrittelyä tehtiin alkuperäisestä projektisuunnitelmasta poiketen useassa eri työryhmässä kevään 2007 aikana. Alustavia tavoitetilaesityksiä on käsitelty myös Tiehallinnon johdon tilaisuuksissa. Tavoitetilan määrittelyyn vaikutti merkittävästi myös TOTO -ryhmän työskentely. Tavoitetilan määrittelyn päävaiheet on esitetty seuraavassa Tavoitetila -ryhmätyö TOTO -ryhmä 7.3. Tiehallinnon johdon seminaari Tiemestarit ja tietarkastajat -ryhmätyö ASP-kehry 5.4. Pienryhmätyöskentely ASTA -ryhmä Tiehallinnon YT Tiehallinnon johtoryhmä Tavoitetilan määrittelyyn sisältyi projektisuunnitelman mukainen SWOTanalyysi. Tavoitetilaesitystä on käsitelty myös kahden hoitourakoitsijan kanssa. Erillinen työn tausta-aineisto on koottu haastattelujen, työryhmien ja kokousten esittely- ja päätösasiakirjoista CD:lle. Kehittämissuunnitelman laadinta Kehittämissuunnitelma on laadittu tavoitetilaesityksen yhteydessä erillisissä työryhmissä.

13 Maastotyön esiselvitys MAASTOTYÖN NYKYTILA 11 2 MAASTOTYÖN NYKYTILA 2.1 Maastotyön toimintamalli Tiehallinnon lakisääteisenä tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tehtävien laadukas hoitaminen vaatii useimmiten myös maastotyötä. Valtaosa maastotyöstä liittyy tienpitotoimenpiteiden toteuttamisen ja laadun pistokoetarkastuksiin, lupapäätösten ja lausuntojen valmisteluun sekä lupapäätösten jälkeiseen tarkastukseen ja muun muassa hankintojen valmisteluun liittyvään työhön. Osa maastotyöstä, kuten tarkastustehtävät ovat ennakkoon sovittuja, jotka on kirjattu suoritettaviksi muun muassa lupaehdoissa, sopimuksissa tai niihin rinnastettavissa asiakirjoissa. Osa maastotyöstä liittyy puolestaan tiedon hankkimiseen oman päätöksenteon tueksi, kun tietoa ei voida luotettavasti hankkia rekistereistä tai muista järjestelmistä. Maastotyön avulla tienpitäjä säilyttää tuntumaa tiestön kuntoon, tienpitotoimenpiteisiin ja muuhun ns. hiljaiseen tietoon. Toimistolta katsottuna ongelmia ja tarpeita ei aina edes havaita tai ne näyttävät erilaisilta. Omakohtaista kokemusta on vaikeaa korvata toimistolta käsin hankitulla tai toisen henkilön välittämällä tiedolla. Maastotyöllä onkin tärkeä merkitys työntekijän oman ammattitaidon ylläpitämisessä ja työtehtävien mielekkäässä hoitamisessa. Maastotöihin liittyy usein myös viranomaistyönä asiakkaalle annettavaa paikallista neuvontaa ja ohjeistusta. Usealle asiakkaalle, esimerkiksi luvan hakijalle, kontakti tienpitäjään on ainutkertainen ja siten tasapuolisen asiakaspalvelun ja laadukkaan vuorovaikutuksen vaaliminen on erityisen tärkeää Tiehallinnon julkisuuskuvan kannalta. Maastoon mennään harvoin vain yhden asian takia. Esimerkiksi tiemestarit niputtavat tehtäviä yhteen, havainnoivat maastokäynneillä jatkuvasti myös kokonaisvaltaisesti toimintaympäristön tilaa ja toimivat tuntosarvina asiakkaaseen päin Asiakaspalvelut Asiakaspalveluissa maastotyöllä haetaan varmuutta lupapäätösten ja sopimusten tueksi sekä tarkastetaan onko päätöksen ehtoja noudatettu. Tyypillisiä asiakaspalveluiden maastotyötä edellyttäviä tehtäviä ovat: liittymäjärjestelyt viitoitus/opastus kaapeli- ja johtoasiat tienvarsimainokset asemakaava-alueella taajamaportit valitukset päätöksistä poikkeamisluvat tien tilapäinen sulkeminen puutavaran varastointi myyntilupa yksityistieavustusasiat

14 12 Maastotyön esiselvitys MAASTOTYÖN NYKYTILA Maastotehtäviä hoitavat asiakaspalveluiden nimetyt henkilöt. Tiemestareiden rooli on myös erittäin merkittävä. Hämeen, Turun, Uudenmaan tiepiireissä asiakaspalveluiden maastotyöstä vastaavat pääasiallisesti tietarkastajat. Myös Keski-Suomessa on käytössä tietarkastaja-nimike. Varsin yleinen ongelma on, lupaehtojen noudattamisen tarkastukset jäävät tekemättä kiireen takia. Valvonnan puutteet saattavat aiheuttaa myöhemmin korjaustarpeita tienpitäjän vastuulle Hankinta Hankinnan osalta maastotyötä tehdään pääasiassa seuraavissa tehtävissä: investointien pistokoetarkastukset ja työmaakokoukset ylläpidon pistokoetarkastukset ja työmaakokoukset hoidon alueurakan pistokoetarkastukset ja työmaakokoukset valaistuksen kunto tiestön tilan seuranta maanhankinnan ja kiinteistöomaisuuden hallinnan tehtävät poikkeustilanteet hankinnan valmistelu erikoiskuljetusten valvonta (sillat) luvattomat toimet tiestöllä vahingonkorvaus-asiat virka-apu Hankinnassa maastotyötä tarvitaan jonkin verran myös erityisesti hoidon laadusta saatavan asiakaspalautteen käsittelyyn. Tältä osin maastotyö tehdään muun tehtävienhoidon yhteydessä. Maastotyötä tekevät tiepiireissä pääsääntöisesti tiemestarit, ylläpidon ja maanhankinnan asiantuntijat sekä projektivastaavat. Hankinnan henkilöiden osalta maastossa käyminen on vähentynyt. Nykyään ei ole mahdollisuutta tarkkailla toimenpiteitä tai tiestön kuntoa yleisesti muulloin kuin tarkkaan suunniteltujen maastokäyntien yhteydessä Suunnittelu Suunnittelun osalta suurin osa maastotöistä liittyy suunnitteluhankkeisiin ja niiden suunnittelua tukeviin maastokäynteihin ja vuorovaikutusprosessiin liittyviin esittely- ja neuvottelutilanteisiin. Suunnittelussa maastotyötä tehdään jonkin verran myös aloitteisiin ja lausuntoihin liittyen. Erityisesti merkittävät liikennejärjestelmää ja maankäyttöä koskevat lausunnot koetaan tärkeiksi myös maastotyön osalta. Aloitteiden ja lausuntojen kohdalla tiepiirikohtaiset erot maastotyöhön käytettävien resurssien osalta ovat merkittäviä. Suunnitteluhankkeiden osalta käytännöt ovat hyvin yhteneväiset kaikissa tiepiireissä. Suunnitteluhankkeissa maastotyö on kuvattu suunnittelun toimintaohjeissa sekä tilaajan että palvelun tuottajan osalta /2/. Suunnittelun osalta ollaankin pisimmällä ns. ohjatussa toiminnassa ja palvelun tuottajien käyttämisessä maastotyössä.

15 Maastotyön esiselvitys MAASTOTYÖN NYKYTILA Keskitetyt tehtävät ja yhteistyö tiepiirien välillä Tiehallinnossa on toteutettu keskittämistä vuoden 2006 loppuun mennessä seuraavasti: liikenteen operatiivinen ohjaus on keskitetty valtakunnalliseen liikennekeskus -tulosyksikköön, joka toimii neljällä toimipaikalla (Helsinki, Turku, Tampere, Oulu) vahingonkorvausasiat (Rovaniemi) tienvarsiteknologia ja EU -asioiden hallinnointi (Kouvola) lauttatoiminta (Turku) pientieasiat (Jyväskylä) erikoiskuljetusluvat, perinneasiat sekä asiakaspalveluista yhteyspalvelut ja lupapalvelut (Tampere) talous- ja henkilöstöhallinnon tukitehtävät siirtyvät Vaasasta ja Rovaniemeltä Valtiokonttorin palvelukeskukseen lähtien Hämeen Lupapalvelut hoitaa opastus- ja viitoitusasioita sekä tienvarsimainonnan poikkeuslupia ja lausuntoja valtakunnallisesti. Hämeen tiepiiri pyytää tarvittaessa lausunnot tiepiireiltä, mikä johtaa useimmiten maastotyöhön. Maastotöitä tarvitaan lisäksi jonkin verran tienvarsiteknologian, vahingonkorvausasioiden ja pienteiden osalta. Tiehallintoon tulevien puheluiden ohjaaminen asiakaspalvelukeskukseen on vähentänyt erityisesti tiemestareiden ja tietarkastajien puhelukuormitusta. Keskuksen hyödyntäminen täysimääräisesti vie kuitenkin aikansa, sillä asiakkaat ovat toistaiseksi tottuneet soittamaan tienpitäjän näkökulmasta pienenkin asian vuoksi tutulle tiemestarille. Tiepiirien yhteistoiminta-alueet ovat sopineet työnjaosta joidenkin viranomaispalveluiden osalta. Tiepiirit tekevät yhteistyötä muun muassa lupaasioissa, jotka ylittävät tiepiirien rajat. Lupa-asian käsittelyvastuu sovitaan tiepiirien välillä. Tarkastustehtävät suoritetaan kuitenkin omissa tiepiireissä. 2.3 Tiepiirien ominaispiirteet Nykytilaselvityksessä ilmeni joitakin tiepiirikohtaisia toimintaympäristön ja käytäntöjen ominaispiirteitä. Merkittävin ero voidaan kuitenkin osoittaa vertaamalla Uudenmaan tiepiirin liikennettä, tiestöä ja aluerakennetta vaikkapa pohjoisiin tiepiireihin. Yksittäinen merkittävä, muusta maasta eroava käytäntö on Lapin tiepiirin menettely, jossa Merenkulkulaitos vastaa osittain tiemestari- ja viranomaistehtävistä Sodankylän tiemestarialueella (Inari, Utsjoki, Sodankylä, Savukoski, Pelkosenniemi).

16 14 Maastotyön esiselvitys MAASTOTYÖN NYKYTILA Muita yksittäisiä ominaispiirteitä ovat: Uudenmaan asiakaskontaktien suuri määrä Lapin erityisen pitkät välimatkat Vaasan (Turun ja Uudenmaan) kaksikielinen asiakaspalvelu Vaasan palvelutuottajien vähäiset resurssit ja heikko paikallinen kilpailutilanne Hämeen sijaistukset tiemestarien ja tietarkastajien välillä 2.4 Tekniset apuvälineet ja järjestelmät Tärkeimpiä maastotöiden hoitoon liittyviä järjestelmiä ja sovelluksia ovat: Tierekisteri tiestökuvaukset T&M Map T&M Autori M-Piste Karttapaikka Kiinteistötietojärjestelmä Hertta kelikamera- ja tiesääasematiedot ArcView Tieto järjestelmien olemassa olosta ja niiden mahdollisuuksista on puutteellista ja siten niiden hyödyntäminen on vajavaista. Uusi tekniikka on helpottanut ja nopeuttanut maastotöiden tekemistä, mutta asiakaskontaktien ja tehtävien määrät ovat vastaavasti lisääntyneet. Tietoa ei dokumentoida kootusti tai sijaintiin perustuen. Tiestökuvausten hyödynnettyydestä ei toistaiseksi olla kovinkaan vakuuttuneita tiepiireissä. 2.5 Ostopalvelut Maastotöiden osalta ostopalveluita käytetään erittäin vaihtelevasti. Jos tarkastelun ulkopuolelle rajataan tiestötietojen puitesopimukset, ei yhtenäistä käytäntöä ole. Maastotöitä on hankittu ostopalveluina tiepiireissä erityisesti seuraavissa tehtävissä: hankinnan pistokoetarkastukset hoidon, ylläpidon ja investointien hankintapalvelut siltatarkastukset maanhankinnan tehtävät aloitteisiin liittyvät maastotyöt viitoituksen ylläpitoon liittyvät maastotyöt Hoidon alueurakoitsijoita käytetään satunnaisesti ns. kiireapuna. Tällaisia tehtäviä ovat yleensä erikoiskuljetuksiin liittyvät siltatarkastukset, kolari- ja vahinkopaikalla käynnit sekä tien tilapäiset sulkemisasiat. Tarve ostopalvelun lisäämiseksi tunnistetaan. Edellytyksenä pidetään luottamusta tilaajan ja maastotyön suorittajan välillä. Nykytilanneselvityksen perusteella Tiehallinnon henkilöstö epäilee, että palvelun tuottajat:

17 Maastotyön esiselvitys MAASTOTYÖN NYKYTILA 15 eivät sisäistä riittävästi Tiehallinnon arvoja ja asiakaspalvelun tavoitteita eivät omaa riittävää teknistä osaamista eivät omaa riittävää tiestö- ja alueosaamista eivät pysty kantamaan vastuuta tekemistään ratkaisuista toimivat liikaa liiketaloudellisin perustein 2.6 Ongelmat ja kehitystarpeet Nykytilanneselvityksen perusteella isoja ongelmia ei pystytty osoittamaan maastotöiden osalta. Merkittävimpiä yksittäisiä ongelmia ovat: asiakkaat eivät ilmoita tiestöllä tekemiensä töiden valmistumisesta asiakkaiden tiestöllä tekemien töiden vastaanotto- ja lopputarkastukset (lupaehtojen noudattaminen) jäävät usein tekemättä henkilöstöllä ei ole tietoa ja osaamista kaikkien käytössä olevien järjestelmien täysimääräiseen hyödyntämiseen järjestelmissä oleva tieto on osin virheellistä tai puutteellista tiestön kunnon tarkkailuun ei jää nykyään aikaa toisen henkilön tai kolmannen osapuolen toimittaman maastotiedon oikeellisuuden arviointi Käytännössä kaikkiin esitettyihin ongelmakohtiin voidaan vastata laatimalla yhtenäinen toimintamalli ja tehostamalla järjestelmien käyttöä. Luottamus maastotiedon oikeellisuuteen rakentunee kokemusten kautta. Keskitettyjen tehtävien osalta käytäntöä opetellaan jo Tiehallinnossa. 2.7 Päätelmät Maastotyön osalta ei ole osoitettavissa isoja ongelmia. Tiehallinnolle kuuluvat työt tulevat pääsääntöisesti tehdyksi hyvin. Asiakastyytyväisyyttä pidetään yleisesti korkeana ja sitä perustellaan tiepiireissä viranomaisen tekemällä vuorovaikutuksella asiakkaan suuntaan. Lisäksi Tiehallinnon tekemät päätökset antavat asiakkaalle yleensä etuja ja niistä valitetaan vain harvoin. Toiminnallisten tarkastelujen lisäksi, nykytilaselvityksen ja myöhemmin tavoitetilavaihtoehtojen käsittelyjen yhteydessä, on henkilöstön puolelta tuotu voimakkaasti esille tyytyväisyys nykytilaan. Henkilöstö ei koe varsinaisesti tarvetta muutokseen. Maastokäynneillä katsotaan olevan myös tärkeä merkitys työntekijän oman ammattitaidon ylläpitämisessä ja työtehtävien mielekkäässä hoitamisessa. Jos maastotöistä luovutaan, koetaan tuntuman tiepääomaan osittain katoavan. Tiemestareiden rooli on erittäin merkittävä kaikissa tiepiireissä maastotyön tekemisen osalta. Tiemestari osallistuu kaikissa tiepiireissä usein myös suunnittelun maastotyöhön, silloinkin kun asiaa varsinaisesti hoitava tiepiirin henkilö on mukana. Hämeessä, Turussa ja Uudellamaalla käytössä olevaa tiemestari-tietarkastaja -mallia voidaan pitää varsin toimivana.

18 16 Maastotyön esiselvitys MAASTOTYÖN NYKYTILA Tiehallinnossa ei ole edellytetty yksityiskohtaisten tehtäväkorttien laadintaa. Vaikka isoja ongelmia tehtävien suorittamisessa ei ole, näyttää toiminta nykytilanneselvityksen perusteella sekavalta. Asiakkaan saama palvelu ei eronne juurikaan tiepiirien välillä, mutta tehtävistä tulisi laatia kuvaukset jo pelkästään omaa toimintaa ohjaamaan. Ulkopuolisten palvelun tuottajien mahdollisuuksia toimia viranomaisen roolissa epäillään laajalti. Epäluulo kohdistuu osaamiseen ja etenkin intressiristiriitaan. Palvelun tuottajien uskotaan ajattelevan toiminnassaan liikaa yrityksen taloudellisia seikkoja. Toisaalta samaan aikaan tiepiireissä on paljon hyviä kokemuksia palvelun tuottajista. Merkittävä ja samalla ratkaisematon seikka on vastuukysymys. Tiehallintolaisen oikeutettu huoli on lopullisesta viranomaisvastuusta käytettäessä palvelun tuottajaa suorittamaan osaa viranomaiselle kuuluvasta työstä. Vastuuseikkoihin ei tässä selvityksessä kuitenkaan haettu lopullista ratkaisua. Tiehallinnon omien henkilöstöresurssien vähetessä nousee esille myös tiestötuntemuksen kehitys. Kuinka varmistetaan tiedon siirtyminen muuttuvassa organisaatiossa ja usean osapuolen kesken? Ostopalveluna hankittavaan maastotyöhön tarvitaan selkeät ohjeet koko Tiehallintoon. Ohjeistusta tarvitaan niin linjauksiin, kuinka paljon ja mitä hankitaan, kuin tehtävien sisältöjen määrittelyyn. Tehtävien sisältöjen (tehtäväkortti) määrittely tulisi tosin tehdä jo Tiehallinnon omiin tarpeisiinkin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää myös tiedotukseen tulevassa muutoksessa. Esiselvityksen aikana on jo todettu muutoksen aiheuttamien epävarmuuksien johtavan turhaan spekulointiin asioiden tilasta niin Tiehallinnon sisällä kuin palvelun tuottajien keskuudessa. Nykytilaselvityksen keskusteluihin perustunut lähestymistapa ei tuonut esille kaikkia niitä tekijöitä, joilla tiepiirien toiminnan ja tuottavuuden todelliset erot olisi saatu selville. Työssä olisi pitänyt selvittää tiepiirien avustuksella maastotyöhön käytettävät resurssit tehtäväkohtaisesti.

19 Maastotyön esiselvitys LÄHTÖKOHDAT TAVOITETILAN MÄÄRITTELYYN 17 3 LÄHTÖKOHDAT TAVOITETILAN MÄÄRITTELYYN 3.1 Lainsäädäntö Tavoitetilan määrittelyn yhteydessä ei ole pyydetty lausuntoja liittyen sen lainsäädännöllisiin perusteisiin. Tässä yhteydessä viitataan Perustuslakiin ja Hallintolakiin sekä Tiehallinnossa aiemmin esitettyihin kannanottoihin. Perustuslaki 124 Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. Hallintolaki 8 Neuvonta Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen. Hallintolaki 38 Katselmus Viranomainen voi toimittaa katselmuksen, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi. Asianosaiselle on varattava tilaisuus olla läsnä katselmuksessa ja esittää mielipiteensä esille tulevista seikoista. Asian laadun niin vaatiessa katselmukseen on kutsuttava myös viranomainen, jonka tehtäviin asianomaisen toiminnan valvonta lain mukaan kuuluu tai jonka asiantuntemusta tarvitaan asian ratkaisemiseksi. Katselmus on toimitettava aiheuttamatta kohtuutonta haittaa katselmuksen kohteelle tai sen haltijalle. Katselmuksessa on pidettävä pöytäkirjaa, josta tulee käydä ilmi viranomaisen tekemät keskeiset havainnot ja asianosaisen esittämät huomautukset. Pöytäkirja on viipymättä annettava tiedoksi asianosaiselle ja muille toimitukseen kutsutuille. Katselmus on julkinen. Viranomainen voi rajoittaa yleisön pääsyä katselmukseen, jos se on tarpeen asian laadun tai katselmuksen kohteena olevan toiminnan luonteen vuoksi. Katselmusta ei saa toimittaa kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa, ellei laissa erikseen toisin säädetä.

20 18 Maastotyön esiselvitys LÄHTÖKOHDAT TAVOITETILAN MÄÄRITTELYYN Hallintolaki 39 Tarkastus Viranomaisen on ilmoitettava toimivaltaansa kuuluvan tarkastuksen aloittamisajankohdasta asianosaiselle, jota asia välittömästi koskee, jollei ilmoittaminen vaaranna tarkastuksen tarkoituksen toteutumista. Edellä tarkoitetulla asianosaisella on oikeus olla läsnä tarkastuksessa sekä esittää mielipiteensä ja kysymyksiä tarkastukseen liittyvistä seikoista. Tarkastuksen kuluessa asianosaiselle on, mikäli mahdollista, kerrottava tarkastuksen tavoitteista, sen suorittamisesta ja jatkotoimenpiteistä. Tarkastus on suoritettava aiheuttamatta tarkastuksen kohteelle tai sen haltijalle kohtuutonta haittaa. Tarkastajan on viipymättä laadittava tarkastuksesta kirjallinen tarkastuskertomus, josta tulee käydä ilmi tarkastuksen kulku ja tarkastajan tekemät keskeiset havainnot. Tarkastuskertomus on annettava tiedoksi tarkastuksessa läsnäoloon oikeutetulle asianosaiselle. Tiehallinnossa esitetyn näkemyksen perusteella lainsäädäntö mahdollistaa muiden kuin julkisten hallintotehtävien hankkimisen ostopalveluina. Tiehallinnon lakimies Seppo Kaasinen on ottanut kantaa neuvontatoiminnan ulkoistamiseen Asiakaspalveluiden kehittämisen yhteydessä /3/. Lisäksi viranomaisen tekemästä neuvonnasta on apulaisoikeusasiamiehen tekemä ratkaisu koskien Ajoneuvohallintokeskusta /4/. Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisussa Ajoneuvohallintokeskuksen menettely, jolla se oli antanut osan ajoneuvoverotusta koskevasta puhelinneuvonnasta sopimuskumppaninsa yksityisen teleyrityksen hoidettavaksi, todettiin perustuslain vastaiseksi. Ajoneuvohallintokeskukselle veroviranomaisena kuuluva neuvontavelvollisuus on julkinen hallinto-tehtävä eikä keskuksella ollut lakiin perustuvaa toimivaltaa siirtää sille lain mukaan kuuluvia neuvontatehtäviä yksityisen yrityksen hoidettavaksi. Kaasinen toteaa muistiossaan, että yllä mainittu ratkaisu on tärkeä rajanveto julkisen hallintotoiminnan alueella ja muistutus siitä, että julkisista hallintotehtävistä on huolehdittava virkatyönä ja että niiden siirtäminen yksityiselle edellyttää valtuutusta laissa. Kaasinen toteaa myös, että ratkaisusta voidaan vetää johtopäätös, että Tiehallinnon neuvonta-toiminta ei voida siirtää kokonaan tai osaksikaan malliin "help-desk" yksityisen yrityksen hoidettavaksi. Yksityiset yritykset, kuten suunnittelukonsultit, ovat kuitenkin nykytilanteessakin usein ensimmäinen ja kontakti maanomistajaan tai muuhun asiakkaaseen. Kaasinen toteaa, että paikan päällä tapahtuvan keskustelun ja neuvonnan erottaminen toisistaan on mahdotonta. Asia ei ole Kaasisen näkemyksen mukaan aiheuttanut toimivaltaongelmia, vaikka kysymyksiin on voitu joskus antaa vääriäkin vastauksia. Teknisluonteisiin valmisteleviin ja jälkikäteisiin toimiin (esimerkiksi lupa-asiat) ei liity Kaasisen näkemyksen mukaan julkisen vallan käyttöä, eikä niitä muutenkaan ole syytä pitää julkisena hallintotoimintana. Hankittaessa tällaisia tehtäviä ostopalveluina on Tiehallinnon kuitenkin ilmastava selvästi, että toimeksiantoon ei sisälly lupa-asiaan liittyvää neuvontaa, joka kuuluu Tiehallinnolle julkisena palvelutehtävänä. Epävarmoissa tilanteissa on kysyjä opastettava ottamaan yhteyttä Tiehallintoon.

21 Maastotyön esiselvitys LÄHTÖKOHDAT TAVOITETILAN MÄÄRITTELYYN 19 Kaasinen toteaa yhteenvetona, että tienpitotehtäviin liittyvää neuvontatoimintaa ei voida siirtää yksityiselle, mutta se ei estä lupaprosessin maastotehtävien hoitamista esimerkiksi urakoitsijan toimesta. Tiehallinnon on itse arvioitava toimintaansa liittyvät oikeudelliset riskit. Kaasisen mielestä olennaista on, että syntyy sellaisia luparatkaisuja, jotka tyydyttävät sekä luvan hakijan että Tiehallinnon tarpeet, ja että päätökset Tiehallinnossa tehdään luotettavan faktatiedon varassa. 3.2 Valtion hallinnon tuottavuusohjelma ja Tiehallinnon ikärakenne Tuottavuus on sektorista riippumatta aina tarkasteltavan aikavälin tuotosten ja niiden aikaansaamiseksi tarvittavien panosten määrän suhde. Tuottavuus kasvaa, mikäli tuotos kasvaa enemmän kuin panokset tai vähenee vähemmän kuin panokset. Tuottavuuden muutokset johtuvat periaatteessa joko panoskäytön tehokkuuden muutoksista tai teknisestä kehityksestä. Tuottavuutta mitataan kokonaistuottavuutena tuotoksen suhteena kaikkiin panoksiin tai osittaistuottavuutena suhteutettuna erikseen tarkasteltaviin panoksiin. Mittaus suoritetaan eri tasolla, kuten kokonaistalouden tasolla, toimialan tasolla tai yrityksen ja muun organisaation tai sen yksikön tasolla. Hallituksen hyväksymän 2005 strategia-asiakirjan mukaan julkisen sektorin toimintaa tehostetaan hallinnonalakohtaisilla tuottavuusohjelmilla. Toiminnallisten linjausten osalta muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnon tehostamistoimet tulee toteuttaa kaikilla hallinnonaloilla viimeistään vuodesta 2007 alkaen. Tuottavuusohjelmaan tuli sisältyä suunnitelma kehyspäätöksen mukaisesta tuottavuuden lisäämistoimilla saavutettavasta henkilöstömäärän vähentämisestä vuoteen 2011 mennessä. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelmassa on otettu kantaa Tiehallinnon tuottavuuden kehittämiseen. Tuottavuusohjelmassa esitetyt kehittämishankkeet on jo osin toteutettu /1/. Valtionhallinnosta jää eläkkeelle tai siirtyy muiden työnantajien palvelukseen vuoteen 2011 mennessä valtion työmarkkinalaitoksen arvion mukaan noin henkilöä. Hallituksen kehyspäätöksen mukaan vuoden 2011 loppuun mennessä täytetään keskimäärin puolet valtion henkilöstön poistuman johdosta vapautuvista valtion työpaikoista. Hallitus korostaa ministeriöiden, virastojen ja laitosten toiminnan keskittämistä ydintehtäviin, yleishallinnon, hankintojen ja tukipalveluiden nopeaa tehostamista, resurssien yhteiskäytön lisäämistä sekä toimintojen sähköistämistä. Tuottavuusohjelmaan tulee sisältyä suunnitelma kehyspäätöksen mukaisesta tuottavuuden lisäämistoimilla saavutettavasta henkilöstömäärän vähentämisestä vuoteen 2011 mennessä. Tiehallinnon henkilöstösuunnitelma vuosille sisältää 219 henkilötyövuoden vähenemän henkilöstömäärätavoitteen mukaan. Vuodesta 2004 vuoteen 2009 suunnitelman mukainen vähennys on 155 henkilötyövuotta. Tiehallinnon henkilöstön keski-ikä on vuoden 2006 lopussa 50,8. Maastotyötä eniten tekevän henkilöstöryhmästä, eli tiemestareista ja tietarkastajista, saavuttaa eläkeiän vuoden 2011 loppuun mennessä 32 henkilöä /5/.

Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008

Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008 gg Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008 Tiehallinto

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan Ismo Kohonen 17.8.2016 Sisäisen tarkastuksen kohde, laajuus ja rajaukset Tarkastuksen kohde oli Väylänpidon alueurakkasopimusten hallinnan

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 14.6.2017 VALTAKUNNALLISEN VALMISTELUN TILANNE Liikenteen ja tienpidon tehtävät Maakuntahallinnon liikennetehtävien

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman jälkeen 2 Projektin tausta, tavoitteet ja rajaukset VOH on paikannut monia tiedon ja menetelmien puutteita, mutta uusiakin tarpeita

Lisätiedot

6.9.2006. Osaamisklusteri - Competence Cluster

6.9.2006. Osaamisklusteri - Competence Cluster - Competence Cluster 2 Sisältö Hankintastrategia - HANKINTA 2010 Tiehallinnon ydinosaaminen Mitä klusteri onnistuessaan EI ole? n tehtävä Toimintamalli Klusterin hallinta Mitä klusteri tarjoaa? Toimintamuotoja

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Uusi Valtion lupa ja valvontavirasto Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 30.3.2017 Margit Päätalo Johtaja, PohjoisSuomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Turun yliopiston työelämäpalvelut 4.4.2017 Ylitarkastaja Anna Laiho, ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.4.2017 Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Toimiala vastaa Joroisten kunnan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Tienpito Nykytilan kartoitus. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo

Tienpito Nykytilan kartoitus. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo Tienpito Nykytilan kartoitus Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo Tehtävien nykytilan kartoitus ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue vastaa toimialueensa valtion hallinnoiman

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Palvelukeskusvalmistelun tilanne

Palvelukeskusvalmistelun tilanne Palvelukeskusvalmistelun tilanne Sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta 23.2.2017 Urpo Karjalainen 1 13.12.2016 ICT palvelukeskus maakunnille 2 13.12.2016 Lähtökohdat ja tavoitteet Palvelukeskusten perustamisella

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä ELY-keskusten ja TEtoimistojen yhteinen kehittämisja hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä Aluehallinto käännekohdassa 10.9.2014

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Lausunnonantajia: 1 Puollatko

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 8.1.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa vuoteen

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle 11.12.2017 Mikko Tanhuamäki vastuuvalmistelija, tukipalvelut Tanja Penninkangas, vastuuvalmistelija, SOTE-tuotanto Sisältö Tausta Työryhmän raportti, kevät

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin TE-toimiston kuntainfo 11.6.2015, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen TE-palveluiden keskeiset

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-infrahankinnat ELY-Infrahankinnoilla tarkoitetaan Elinkeino-,Liikenne ja Ympäristökeskusten

Lisätiedot

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Urakoitsijaseminaari 17.8.2016 17.8.2016 Taustaa Lapin ELY-keskuksen vahingonkorvauskäsittelyssä on noussut esille 1.10.2015 alkaneiden sopimusten myötä tilanteita,

Lisätiedot

POHJATUTKIMUKSEN TYÖSAAVUTUKSET JA KUSTANNUKSET. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 42/2008

POHJATUTKIMUKSEN TYÖSAAVUTUKSET JA KUSTANNUKSET. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 42/2008 POHJATUTKIMUKSEN TYÖSAAVUTUKSET JA KUSTANNUKSET Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 42/2008 POHJATUTKIMUKSEN TYÖSAAVUTUKSET JA KUSTANNUKSET Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja Tiehallinto Helsinki2008 RAPORTTI

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 1.7.2014 62 kohdistuneen valituksen johdosta

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 1.7.2014 62 kohdistuneen valituksen johdosta Rakennuslautakunta 84 14.10.2014 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 1.7.2014 62 kohdistuneen valituksen johdosta 117/10.03.00.15/2014 RAKLA 84 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto Toimintaympäristön muutokset Asiakkaiden ja julkisen vallan käyttäjien asettamat vaatimukset kasvavat. Urbanisoituminen muuttaa palvelutarpeita ja yhdyskuntarakennetta.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto 25.10.2016 TOIMEKSIANTO JA TAVOITE Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ulkoinen loppuarviointi Ajalla 1.10.-25.10.2016

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö. Columbus- palkkausjärjestelmä. Osa I: Vaativuusarviointi

Maa- ja metsätalousministeriö. Columbus- palkkausjärjestelmä. Osa I: Vaativuusarviointi Maa- ja metsätalousministeriö Columbus- palkkausjärjestelmä Osa I: Vaativuusarviointi 2004 28.1.2014 muutettu kohtaa 3.2., voimaan 1.4.2014 Sisällysluettelo Ydinosaaminen Osaamisen monipuolisuus tai laajuus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maantielain muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maantielain muuttamisesta Lapin ELYkeskus Lausunto 04.09.2017 Asia: LVM/1770/03/2016 Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maantielain muuttamisesta Lausunnonantajan lausunto Yleiset huomiot esityksestä Maakuntauudistuksessa

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta. Lausunnonantajan lausunto. Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto lausunto

Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta. Lausunnonantajan lausunto. Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto lausunto Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto Lausunto 30.08.2017 Asia: 1/66/2016 Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta Jyrki Karhula 20.10.2016 Johto Vastuualueen johtaja Johdon assistenttipalvelut Viestintä Kansainväliset asiat Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 5.11.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HYVÄN HALLINNON PERIAATTEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HYVÄN HALLINNON PERIAATTEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HYVÄN HALLINNON PERIAATTEET Nakkilan kunta Kunnanhallitus Voimaantulo 4.11.2005 SISÄLLYSLUETTELO HYVÄN HALLINNON PERIAATTEET... 2 0. JOHDANTO... 2 1. YHDENVERTAISUUS... 3 2.

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus

Asiakkaan valinnanvapaus Asiakkaan valinnanvapaus Hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti Tehyn kutsuseminaari 24.11 hallitussihteeri, STM 1 2 3 Sote-keskuksen valinta Sosiaali- ja terveyskeskukset aloittavat toimintansa 1.1.2021.

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Esitys perustuu 9.11.2012 hyväksyttyyn väitöskirjaan Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation

Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen (5D-SILTA) Rauno Heikkilä Oulun yliopisto, Rakentamisteknologian tutkimusryhmä Sisältö 1)

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia

ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia Sisältö: Erilaisia ELY-keskuksia Alue- ja liikennehallinto uudistuvat Liikenne Satakunnassa tärkeä kokonaisuus Miten tavoitat liikenteestä vastaavat Pekka Jokela

Lisätiedot

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Toimintaedellytysten turvaaja uusi Valtion lupa ja valvontavirasto 1 Ydinviestit Valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtäviä kootaan uudenlaiseen, monialaiseen virastoon. Viraston toimialat ovat varhaiskasvatus,

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

HUMPPA. Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019. Katja Levola, Pirkanmaan ELY-keskus

HUMPPA. Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019. Katja Levola, Pirkanmaan ELY-keskus HUMPPA Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019, Pirkanmaan ELY-keskus Esityksen sisältö Taustaa tilaajista Liikenneviraston ja ELY-keskusten hoidon ja ylläpidon alueurakointi Hoidonjohtourakkamalli

Lisätiedot

Liikennehallinnon virastouudistus

Liikennehallinnon virastouudistus Menetelmäpäivä 28.1.2010 Liikennehallinnon virastouudistus - Katri Eskola, Liikennevirasto Liikennehallinnon virastouudistus 1.1.2010 toimintansa aloitti Liikennevirasto, johon yhdistyivät kaikki kuljetusmuodot:

Lisätiedot

Maakuntauudistus mikä muuttuu joukkoliikenteessä?

Maakuntauudistus mikä muuttuu joukkoliikenteessä? Maakuntauudistus mikä muuttuu joukkoliikenteessä? Suomen Paikallisliikenneliiton Iltapäiväseminaari 16.3.2017 Lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola 1 ELY-keskusten liikennevastuualueiden nykytila 2 Liikennejärjestelmän

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotantoalueet Kiinteistönhoito Rakennus- ja talotekniset korjaus- ja huoltotyöt Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 15.04.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 58 Lausunto suunnitelmaan Espoon apuvälipalvelujen organisoinnista HUSapuvälinekeskukseen Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050 325 3252 Liisa

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Yhteistyötahot ja palveluiden tuottaminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Yhteistyötahot ja palveluiden tuottaminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Yhteistyötahot ja palveluiden tuottaminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Yhteistyön etuja Talousveden hankinta ja jäteveden puhdistuspalvelun hankinta Ylläpito-

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu Hankekoordinointi infran substanssiosaaminen asennemuokkaus, viestintä Infra TM -hanke Teknologia-asiantuntija tuotemalliosaaminen kv-standardointiin vaikuttaminen Lähtötiedot Valtakunnallinen pohjatutkimusrekisteri

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2009

Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2009 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2009 gg Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2009 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

HTU - LIIKENTEENOHJAUSPÄIVÄ

HTU - LIIKENTEENOHJAUSPÄIVÄ 1 HTU - LIIKENTEENOHJAUSPÄIVÄ 17.5.2005 Tiehallinnon rooli ja vastuu osaamisen kehittämistä Pauli Velhonoja Tiehallinto / Asiantuntijapalvelut 32 Vuorovaikutuskenttä ASIAKKAAT ovat niitä, joiden tarpeisiin

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa

Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa Kalvosarja loppuraportista maaliskuu 2015 1. Tavoitteet Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa hankkeen tavoitteena oli selvittää toimenpiteet,

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti Tiivistelmä Huhtikuu 2007 1 1 Hankkeen tausta ja tarpeet EU:n ympäristösäätely

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI. 17.02.2012, Oulu

KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI. 17.02.2012, Oulu KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI 17.02.2012, Oulu SEMINAARIOHJELMA klo 08:30 09:00 Aamukahvi klo 09:00 09:30 Tilaisuuden avaus Teknisen toimialan kehittämisen keskeiset haasteet, kokemuksia

Lisätiedot

Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 13.6.2013 Paikkatietostrategian päivityksen pohjatyöt Avoin sähköinen kysely helmi-maaliskuu, 58 vastausta Toimintaympäristön muutosanalyysi

Lisätiedot

Suomen kulttuurilaitokset

Suomen kulttuurilaitokset Suomen kulttuurilaitokset Kurssi, kevät 2001 Moskovan yliopisto Leena Kononen Tiedonhaku Suomesta Julkisten viranomaisten, valtion ja kuntien keskeiset palvelut sekä keskeiset julkiset tiedot löytyvät

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot