Sovittelu ja seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen erityisesti parisuhdeväkivaltarikoksissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sovittelu ja seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen erityisesti parisuhdeväkivaltarikoksissa"

Transkriptio

1 Sovittelu ja seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen erityisesti parisuhdeväkivaltarikoksissa Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Rikosoikeus Pro gradu tutkielma syyskuu 2012 Laatija: Laura Laitinen ohjaaja: prof. Raimo Lahti

2 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Oikeustieteellinen tiedekunta Tekijä/Författare Laura Laitinen Author Faculty Laitos/Institution Department Työn nimi / Arbetets titel Title Sovittelu ja seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen erityisesti parisuhdeväkivaltarikoksissa Oppiaine /Läroämne Rikosoikeus Subject Työn laji/arbetets art Level Pro gradu tutkielma Aika/Datum syyskuu 2012 Month and year Sivumäärä/ Sidoantal XV Number of pages Tiivistelmä/Referat Abstract Tutkielma käsittelee rikoksentekijän ja uhrin välistä sovintoa syyttämättä jättämisen perusteena erityisesti parisuhdeväkivaltatapauksissa. Tutkielmassa pyritään antamaan kattava kuva parisuhdeväkivallan sovittelun ja sovintoon perustuvan syyttämättä jättämisen oikeudellisesta tilasta sekä arvioimaan uhrin asemaa sovittelussa lainsäädännön perusteella. Jo tutkielman otsikosta on havaittavissa, että tutkielmassa kulkevat rinnakkain yleinen ja erityinen näkökulma. Yleisellä tasolla tutkielmassa jäsennetään sovintoa syyttämättä jättämisen perusteena sekä selvitetään seuraamusluonteisen syyttämättä jättämisen edellytyksiä. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 :n 1 kohdan nojalla syyttäjä voi jättää syytteen nostamatta tekijän ja asianomistajan välisen sovinnon perusteella tietyin edellytyksin. Tämän kohtuusperusteisen syyttämättäjättämisperusteen tulkinta muodostaa keskeisen osan tutkielmasta. Erityisestä parisuhdeväkivaltarikosten näkökulmasta tutkielmassa tarkastellaan sovittelulain soviteltavalle rikokselle asettamia edellytyksiä ja arvioidaan uhrin asemaa sovittelussa. Rikosasioiden sovittelu kuuluu restoratiivisen oikeuden alaan. Virallisella rikosoikeusjärjestelmällä ja restoratiivisella oikeudella on osittain toisistaan poikkeavat tavoitteet ja rikoskäsitteet, jotka aiheuttavat eroja sovittelun ja virallisen rikosprosessin välille. Tutkielmassa sovittelun ja virallisen rikosoikeusjärjestelmän yhteensovittamista tarkastellaan erityisesti rangaistusteoreettisesta näkökulmasta. Rangaistusteoriat ovat muutenkin keskeisessä roolissa tutkielmassa, sillä niiden avulla jäsennetään sovintoa syyttämättäjättämisperusteena sekä hahmotetaan syyttämättä jättämisen rangaistusteoreettisia ehtoja. Kohtuusperusteinen syyttämättäjättämisperuste on luonteeltaan hyvin avoin periaateluonteinen säännös, jonka tulkinta edellyttää taustalleen teoreettisia ehtoja ja periaatteiden punnintaa. Teoreettisen ja lainopillisen tulkintaosuuden jälkeen tutkielmassa on lyhyt empiirinen osuus, jossa tarkastellaan syyttäjän ratkaisuja sovitelluissa parisuhdeväkivaltarikoksissa. Empiirisen osion avulla saadaan käsitys siitä, kuinka vakavissa rikoksissa sovittelu käytännössä voi johtaa syyttämättä jättämiseen. Tutkielmassa hahmotetaan myös parisuhdeväkivaltaan liittyvää kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä ja niiden kehitystä. Pari- ja lähisuhdeväkivaltaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä on johdonmukaisesti kehitetty 1990-luvun puolivälistä alkaen ja viimeisimpänä muutoksena on lievän pahoinpitelyn muuttaminen virallisen syytteen alaiseksi vuoden 2011 alusta alkaen. Parisuhdeväkivallan sovittelua koskevassa keskustelussa korostetaan usein haavoittuvan uhrin heikkoa asemaa. Tutkielmassa uhrin asemaa ja siihen liittyviä oikeusturvaongelmia arvioidaan vertaamalla uhrin asemaa sovittelussa ja virallisessa rikosprosessissa. Lainsäädännön ja sen kehityksen sekä sovittelun oikeusturvaongelmien tarkastelu luovat pohjan parisuhdeväkivallan sovittelun suhteuttamiselle vallitsevaan ja tulevaan lainsäädäntöön. Avainsanat Nyckelord Keywords rikosoikeus, rikosprosessi, sovittelu, syyttämättä jättäminen, toimenpiteistä luopuminen, parisuhdeväkivalta Säilytyspaikka Förvaringställe Helsingin yliopiston kirjasto Where deposited Muita tietoja Övriga uppgifter Additional information

3 I Sisällys Sisällys... I Lähteet... IV Kirjallisuus... IV Virallislähteet... X Oikeuskäytäntö... XIV 1. Johdanto Tutkimuksen aihe ja kysymyksenasettelu Tutkielman käsitteet, rakenne ja rajaukset Tutkielmassa käytettävät käsitteet ja niiden määrittely Tutkielman rakenne ja rajaukset Tutkielman metodista Parisuhdeväkivalta ja lainsäädäntö Parisuhdeväkivallan luonne Pahoinpitelyrikokset Parisuhdeväkivallan erityispiirteet Parisuhdeväkivallan uhri ja haavoittuvuus Parisuhdeväkivaltaan liittyvä lainsäädäntökehitys Suomessa Parisuhdeväkivaltaan liittyvät kansainväliset lainsäädäntöinstrumentit Euroopan ihmisoikeussopimus ja valtion velvollisuus puuttua parisuhdeväkivaltaan EIT:n oikeuskäytännössä Muut parisuhdeväkivallan kansainväliset sääntelyinstrumentit Sovittelu Sovittelu ja restoratiivisen oikeuden ideologia Sovittelun edellytykset ja parisuhdeväkivalta Sovittelun yleiset edellytykset... 25

4 II Sovittelun rikoskohtaiset edellytykset Sovintosopimus ja sen sisältö Toimenpiteistä luopuminen ja sovittelu rangaistusteorioiden näkökulmasta Rangaistusteoriat Toimenpiteistä luopuminen Toimenpiteistä luopumisen käsitteestä ja seuraamusluonteisesta syyttämättä jättämisestä Jääskeläisen normatiivis-prosessuaalinen teoria Sovittelu ja hyvitys rangaistusteoreettisesta näkökulmasta Syyteharkinta sovitelluissa parisuhdeväkivaltarikoksissa Lähtökohtia syyteharkintaan Syyttäjän tehtävät ja toimintaa ohjaavat periaatteet Syyteoikeudesta ja näyttökynnyksestä Syytteen nostamisen ja seuraamusluonteisen syyttämättä jättämisen suhde Syyttämättäjättämisperusteet ja niiden keskinäinen suhde Sovinto ja sovittelu syyttämättä jättämisen perusteena Lähtökohtia sovinnon huomioon ottamiseen Sovinto Sovitteluyritys Täyttämättömään sopimukseen liittyviä ongelmia Sopimuksen sisällön itsenäisestä merkityksestä Sovinnon painoarvoa rajoittavat tekijät Kohtuuttomuus ja tarkoituksettomuus Tärkeä yleinen etu Tärkeä yksityinen etu Sovinnon painoarvo suhteessa rikoksen törkeyteen Kuinka vakavissa rikoksissa toimenpiteistä voidaan luopua sovinnon perusteella?... 68

5 III Tekijän ja uhrin välisen suhteen huomioiminen rikoksen moitittavuutta arvioitaessa Sovittelu ja prosessin mielekkyys Lyhyt katsaus syyttäjän ratkaisukäytäntöön Empiirisestä aineistosta Käytännön arviointia Sovitellut tapaukset väkivallan vakavuuden mukaan Syyttäjän ratkaisut väkivallan vakavuuden mukaan Syyttämättäjättämispäätösten perusteluista Syyteoikeuden muutoksen vaikutuksesta Tulosten vertailua aikaisempiin tutkimuksiin Parisuhdeväkivallan ja sovittelun tulevaisuus Uhrin asema sovittelussa ja sovitteluun liittyvät oikeusturvaongelmat Uhrin avustaminen ja tukeminen rikosprosessissa Uhrin asema sovittelussa Parisuhdeväkivallan sovittelun arviointia Parisuhdeväkivallan sovitteluun soveltuvuudesta käytyä keskustelua Parisuhdeväkivallan sovittelu EU-lainsäädännön ja Suomen kansainvälisten velvoitteiden valossa Parisuhdeväkivallan sovittelu suhteessa parisuhdeväkivallan lainsäädäntökehitykseen Ehdollisen syyttämättä jättämisen mahdollisuuksista Lopuksi

6 IV Lähteet Kirjallisuus Aarnio 1989 Aarnio, Aulis. Laintulkinnan teoria. WSOY. Helsinki Alvesalo Ervasti 2006 Alvesalo, Anne Ervasti, Kaijus. Oikeus yhteiskunnassa - näkökulmia oikeussosiologiaan. Edita. Helsinki Anttila Heinonen 1977 Anttila, Inkeri Heinonen, Olavi. Rikosoikeus ja kriminaalipolitiikka. Tammi. Helsinki Anttila Törnudd 1983 Aula 2010 Anttila, Inkeri Törnudd, Patrik. Kriminologia ja kriminaalipolitiikka. Suomalaisen Lakimisyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 194. Juva Aula, Siiri. Parisuhdeväkivallan uhrin toiminnan vaikutukset rikosvastuun toteuttamisessa. Edilex Asiantuntijakirjoitukset joulukuu 2010, referee-artikkeli. Boucht 2005 Boucht, Johan. Mot en kommunikativ straffrätt. JFT 2/2005, s Christie 1977 Duff 2001 Elonheimo 2004 Christie, Nils. Conflicts as Property. The British Journal of Criminology Vol. 17 No. 1. s Duff, R. A. Punishment, Communication and Community. Oxford University Press. Oxford Elonheimo, Henrik. Restoratiivinen oikeus ja suomalainen sovittelu. Oikeus 2/2004. s Flinck Iivari 2004 Flinck, Aune Iivari, Juhani, Lähisuhdeväkivalta sovittelussa, Tutkimus- ja kehittämishankkeen realistinen arviointi. Stakes, FinSoc arviointiraportteja 5/2004. Helsinki Frände 2009 Frände, Dan. Finsk straffprocessrätt. Edita. Helsinki Frände 2012 Frände, Dan. Yleinen rikosoikeus. Edita. Helsinki Galaway Hudson 1996 Galaway, Burt Hudson Joe (toim.). Restorative Justice: International Perspectives. Criminal Justice Press & Kugler. New York & Amsterdam Hahto 2004 Hahto, Vilja. Uhrin myötävaikutus ja rikoksentekijän vastuu Rikos- ja vahingonkorvausoikeudellinen tutkimus tekoa edeltävästä uhrikäyttäytymisestä fyysistä koskemattomuutta loukkaavissa rikoksissa. Edita Prima Oy. Helsinki Heiskanen 2006 Heiskanen, Markku. Teoksessa Piispa, Minna Heiskanen, Markku Kääriäinen, Juha Sirén, Reino. Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Helsinki s

7 V Hirvelä 2006 Hirvonen 2011 Hirvelä, Päivi. Rikosprosessi lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa. WSOY. Helsinki Hirvonen, Ari. Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan. Yleisen oikeustieteen julkaisuja. Helsinki Honkatukia 2011a Honkatukia, Päivi: Uhrit rikosprosessissa haavoittuvuus, palvelut ja kohtelu. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 252. Helsinki Honkatukia 2011b Huovila 2005 Häyhä 1997 Iivari 1991 Honkatukia, Päivi. Heikompien asialla? Rikosten uhrien parissa työskentelevien näkemyksiä haavoittuvuudesta. Oikeus 2011:2, s Huovila, Mika. Oikeuslähdeoppi ja oikeudellinen argumentaatio rikostuomion perusteluissa. Teoksessa Huovila, Mika Lahti, Raimo Ojala, Timo (toim.). Rikostuomion perusteleminen. Helsingin hovioikeuden julkaisuja. Helsinki Häyhä, Juha. Johdanto. Teoksessa Häyhä, Juha(toim.). Minun metodini. WSLT. Helsinki s Iivari, Juhani. Rikosten ja riitojen vaihtoehtosovittelu refleksiivisen oikeuden konseptiossa. Sosiaali- ja terveyshallituksen tutkimuksia 12/1991. VAPK-Kustannus. Helsinki Iivari 2001 Iivari, Juhani. Rikossovittelu Oikeuden vaihtoehto, täydentäjä vai roskakori?. Oikeus 2001:4, s Iivari 2004 Illman 2008 Jokela 2008 Jonkka 1991 Jonkka 2003a Jonkka 2003b Järvinen 1993 Iivari, Juhani. Rikosten sovittelua modernissa yhteiskunnassa miksi?. Yhteiskuntapolitiikka 2004:2. s Illman, Mika. Om villkoren för att den brottsmisstänkte skall kunna förklaras skyldig till brott i beslut om åtalseftergift. JFT 2/2008, s Jokela, Antti. Rikosprosessi. 4. uudistettu painos. Talentum Media Oy. Helsinki Jonkka, Jaakko. Syytekynnys, Tutkimus syytteen nostamiseen vaadittavan näytön arvioinnista. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja N:o 187. Helsinki Jonkka, Jaakko. Syyttäjän rooli ja syytekynnys. Defensor Legis 6/2003, s Jonkka, Jaakko. Seuraamusluontoisesta syyttämättä jättämisestä väkivaltarikoksissa. Defensor Legis 3/2003, s Järvinen, Saija. Rikosten sovittelu Suomessa. Sovittelukäytännöt ja vaihtoehtoisuuden arviointi. Stakes, Tutkimuksia 21. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 116. Jyväskylä 1993.

8 VI Jääskeläinen 1997 Jääskeläinen 2006 Jääskeläinen, Petri. Syyttäjä tuomarina, Rikosprosessioikeudellinen tutkimus seuraamusluonteisen syyttämättä jättämisen ja rangaistusmääräysmenettelyn ehdoista Suomessa ja Ruotsissa. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja N:o 213. Helsinki Jääskeläinen, Petri. Syyttömyysolettaman kumoamisesta syyttäjän päätöksenteossa erityisesti silmällä pitäen seuraamusluonteista syyttämättä jättämistä. Teoksessa Jääskeläinen, Petri Koskinen, Pekka Majanen, Martti. Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII Raimo Lahdelle omistettu. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja N:o 268. Helsinki s Keskeiset rikokset / Kirjoittaja 2010 Frände Matikkala Tapani Tolvanen Viljanen Wahlberg. Keskeiset rikokset. Edita Publishing Oy. Helsinki Kuusimäki 2006 Lahti 1974 Lahti 1996 Lahti 2004 Lahti 2008 Lappi-Seppälä 1987 Lappi-Seppälä 1991a Lappi-Seppälä 1991b Lappi-Seppälä 2000 Kuusimäki, Matti. Voiko vaatimus yhdenvertaisuudesta lain edessä muuttua taakaksi?. Teoksessa Jääskeläinen, Petri Koskinen, Pekka Majanen, Martti. Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII Raimo Lahdelle omistettu. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja N:o 268. Helsinki s Lahti, Raimo. Toimenpiteistä luopumisesta rikosten seuraamusjärjestelmässä erityisesti silmällä pitäen tuomitsematta jättämistä. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 106. Helsinki Lahti, Raimo. Rikoslain kokonaisuudistus ja seuraamusjärjestelmän kehittämislinja. Teoksessa Lahti, Raimo (toim.). Kohti rationaalista ja humaania kriminaalipolitiikkaa Omistettu Inkeri Anttilalle Helsinki s Lahti, Raimo. Rikosoikeuden kokonaisuudistus ja seuraamusjärjestelmän kehittäminen. Lakimies 3/2004, s Lahti, Raimo. Syyttäjä kriminaalipoliittisena ja eettisenä toimijana. Teoksessa Ohisalo, Jussi Tolvanen, Matti (toim.). Consilio Manuque Yhtenäinen syyttäjälaitos 10 vuotta. Joensuun yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja N:o 22. Joensuu Lappi-Seppälä, Tapio. Rangaistuksen määräämisestä I. Teoria ja yleinen osa. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 173. Vammala Lappi-Seppälä, Tapio. Rikosoikeudellisista toimenpiteistä luopumista koskeva uudistus I. Lakimies 7/1991, s Lappi-Seppälä, Tapio. Rikosoikeudellisista toimenpiteistä luopumista koskeva uudistus II. Lakimies 8/1991, s Lappi-Seppälä, Tapio. Rikosten seuraamukset. WSLT. Helsinki 2000.

9 VII Leinonen 2005 Martikainen 2003 Matikkala 2006 Leinonen, Timo. Pohdintoja restoratiivisten käytäntöjen vaikuttavuustutkimuksista ja hypoteeseista. Teoksessa Nuutila, Ari-Matti Pirjatanniemi, Elina (toim.). Rikos, rangaistus ja prosessi, Juhlajulkaisu Eero Backman / Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja, A. juhlajulkaisut N:o 15. Turku Martikainen, Petri. Syyttämättäjättämispäätösten perustelemisesta. Teoksessa Haavisto, Risto (toim.). Matkalla pohjoiseen, Professori Jyrki Virolaisen juhlakirja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta. Rovaniemi Matikkala, Jussi. Parisuhdeväkivallasta. Teoksessa Lohiniva- Kerkelä, Mirva (toim.). Väkivalta Seuraamukset ja haavoittavuus. Terttu Utriaisen juhlakirja. Talentum Media Oy. Helsinki s Melander 2008 Melander, Sakari. Kriminalisointiteoria rangaistavaksi säätämisen oikeudelliset rajoitukset. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 288. Helsinki Melander 2010 Melander, Sakari. EU-rikosoikeus. WSOY. Helsinki Melander 2011 Melander, Sakari. Yhdenvertaisuus riksoikeudessa. Oikeus 2011:2, s Mielityinen 1999 Multimäki 2004 Mielityinen, Ida. Rikos ja sovittelu, Valikoituminen, merkitys ja uusintarikollisuus. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 167. Helsinki Multimäki, Eija. Törkeän ja tavallisen pahoinpitelyn rajanvetoa. Teoksessa Lahti, Raimo Ojala, Timo (toim.). Rikosoikeuden uudistuneet yleiset opit. Helsingin hovioikeuden julkaisuja. Helsingin hovioikeus s Niemi-Kiesiläinen 1998a Niemi-Kiesiläinen, Johanna. Onko naisten turvallisuus naisen oma asia? Teoksessa Kiviaho, Pirkko (toim.). Puheenvuoroja naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Sosiaali- ja terveysministeriön tasaarvojulkaisuja 3/1998. Helsinki s Niemi-Kiesiläinen 1998b Niemi-Kiesiläinen, Johanna. Naisiin kohdistuva väkivalta ihmisoikeusloukkauksena. Teoksessa Monica Herlin (toim.). Naisten oikeuksien käsikirja. Lakimiesliiton Kustannus. Helsinki s Niemi-Kiesiläinen 2004 Niemi-Kiesiläinen 2005 Niemi-Kiesiläinen 2006 Niemi-Kiesiläinen, Johanna. Rikosprosessi ja parisuhdeväkivalta. WSOY. Helsinki Niemi-Kiesiläinen, Johanna. Perheväkivallan sovittelu on erosovittelua. Lakimies 2/2005, s Niemi-Kiesiläinen, Johanna. Feministinen toimintaohjelma väkivaltaa vastaan Ruotsissa. Teoksessa Jääskeläinen, Petri Koskinen, Pekka Majanen, Martti. Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII

10 VIII Raimo Lahdelle omistettu. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja N:o 268. Helsinki s Niemi 2010 Niemi, Johanna. Koti vaarallisin paikka vai rauhan tyyssija?. Lakimies 7 8/2010, s Nissinen 1997 oikeusturva?. Defensor Legis s Vaarantuuko Nissinen 2011 Nissinen, Matti. Toteutuuko ihmisten yhdenvertaisuus syyttäjän edessä? Oikeus 2011:3, s Nousiainen Pylkkänen 2001 Nousiainen, Kevät Pylkkänen, Anu. Sukupuoli ja oikeuden yhdenvertaisuus. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut. Helsinki Nousiainen 2010 Nyqvist 2001 Piispa 2006 Pirjatanniemi 2011 Nousiainen, Kevät. Tasa-arvo- ja kriminaalipolitiikka: Aina eri paria?. Oikeus 2010:1, s Nyqvist, Leo. Väkivaltainen parisuhde, asiakkuus ja muutos. Prosessinarviointi parisuhdeväkivallasta ja turvakotien selviytymistä tukevasta asiakastyöstä. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 28. Helsinki Piispa, Minna. Parisuhdeväkivalta. Teoksessa Piispa, Minna Heiskanen, Markku Kääriäinen, Juha Sirén, Reino. Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Helsinki s Pirjatanniemi, Elina. Haastavatko ihmisoikeudet Suomen kriminaalipolitiikan?. Oikeus 2011:2, s Pellonpää Gullans Pölönen Tapanila 2012 Pellonpää, Matti Gullans, Monica Pölönen, Pasi Tapanila, Antti. Euroopan ihmisoikeussopimus. Talentum Media Oy. Helsinki Pölönen 2003a Pölönen 2003b Pölönen, Pasi. KKO 2003:25 Syytteen peruuttamisen peruuttaminen. Teoksessa KKO:n ratkaisut kommentein 2003:I. Helsinki Pölönen, Pasi. Henkilötodistelu rikosprosessissa. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 236. Helsinki Prosessioikeus/Kirjoittaja 2012 Frände, Dan Havansi, Erkki Helenius, Dan Koulu, Risto Lappalainen, Juha - Lindfors, Heidi Niemi, Johanna Rautio, Jaakko Virolainen Jyrki. Prosessioikeus. Sanoma Pro Oy. Helsinki Rikosoikeus/Kirjoittaja 2009

11 IX Lappi-Seppälä Tapio Hakamies Kaarlo Koskinen Pekka Majanen Martti Melander Sakari Nuotio Kimmo Nuutila Ari- Matti Ojala Timo Rautio Ilkka, Rikosoikeus, Helsinki Ronkainen 2006 Ruuskanen 2005 Ronkainen, Suvi. Haavoittunut kansakunta ja väkivallan toimijuus. Teoksessa Mirva Lohiniva-Kerkelä (toim.). Väkivalta Seuraamukset ja haavoittuvuus, Terttu Utriaisen juhlakirja, Talentum Media Oy. Helsinki s Ruuskanen, Minna. Hätävarjelu ja parisuhdeväkivalta. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 267. Helsinki Sambou Uotila 2010 Sambou, Saija Uotila, Erika. Lähisuhdeväkivallan sovittelun haasteet Tutkimus lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelussa tehdyistä sopimuksista sekä syyttäjien ja sovittelijoiden näkemyksistä lähisuhdeväkivallan soveltuvuudesta sovitteluun. Oikeus 2:2010, s Siltala 2003 Siltala, Raimo. Oikeustieteen tieteenteoria. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 234. Helsinki Takala Mielityinen 2001 Takala, Jukka-Pekka Mielityinen, Ida. Rikosten sovittelu ja parisuhdeväkivalta: Sovinnon aika?. Teoksessa Pohjonen, Soile (toim.). Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät. WSLT. Helsinki s Tapani 2011 Tapani, Jussi Tolvanen, Matti. Rikosoikeus: rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano. Talentum. Helsinki Tirkkonen 1972 Tolvanen 2003 Tolvanen 2006 Tirkkonen, Tauno. Suomen rikosprosessioikeus II. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 56. WSOY. Porvoo Tolvanen, Matti. Syyttäjän ratkaisut, asiaesittely ja todistusteemat. Defensor Legis 3/2003, s Tolvanen, Matti. Onko sovitukselle sijaa rationaalisessa ja tavoitteellisessa kriminaalipolitiikassa? Teoksessa Mirva Lohiniva- Kerkelä (toim.). Väkivalta Seuraamukset ja haavoittuvuus, Terttu Utriaisen juhlakirja, Talentum Media Oy. Helsinki s Tolvanen 2008 Tapani, Jussi Tolvanen, Matti. Rikosoikeuden yleinen osa Vastuuoppi. Talentum Media Oy. Helsinki Tolvanen 2009 Tolvanen, Matti. Rangaistusteoriat Mitä ne ovat ja mihin niitä tarvitaan?. Oikeus 3:2009, s UN Handbook United Nations, Office on Drugs and Crime. Handbook on Restorative Justice programmes. Criminal Justice Handbook Series. New York (saatavilla myös osoitteesta

12 X vierailtu ) Utriainen 1998 Utriainen, Terttu. Yhteisölliset rangaistukset. Lakimies 6 7/ 1998, s Virolainen Pölönen 2003 Virolainen Pölönen 2004 Virolainen, Jyrki Pölönen, Pasi. Rikosprosessioikeus I, Rikosprosessin perusteet. WSOY. Helsinki Virolainen, Jyrki Pölönen, Pasi. Rikosprosessioikeus II, Rikosprosessin osapuolet. WSOY. Helsinki Virolainen 2006 Vuorenpää 1999 Vuorenpää 2003 Vuorenpää 2007 Virolainen, Jyrki. Parisuhdeväkivallan uhrin asemasta todistelussa. Teoksessa Mirva Lohiniva-Kerkelä (toim.). Väkivalta Seuraamukset ja haavoittuvuus, Terttu Utriaisen juhlakirja, Talentum Media Oy. Helsinki s Vuorenpää, Mikko. Asianomistajan oikeudet rikosprosessilaissa. WSLT. Helsinki Vuorenpää, Mikko. Syyttäjää velvoittava objektiivisuusperiaate. Defensor Legis 6/2003, s Vuorenpää, Mikko. Syyttäjän tehtävät, Erityisesti silmällä pitäen rikoslain yleisestävää vaikutusta. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja N:o 277. Helsinki Virallislähteet Kotimainen lainvalmisteluaineisto HE 66/1988 HE 79/1989 HE 94/1993 HE 82/1995 Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen ensimmäisen vaiheen käsittäväksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle rikosoikeudellisista toimenpiteistä luopumista koskevien säännösten uudistamiseksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyn uudistamista alioikeuksissa koskevaksi lainsäädännöksi.

13 XI HE 109/1996 HE 131/1996 HE 44/2002 HE 144/2003 HE 93/2005 HE 78/2010 HE 286/2010 KM 1976:72 KM 2001:5 KM 2003:2 LaVM 11/1969 LaVM 17/1989 LaVM 22/1994 LaVM 13/2005 LaVM 21/2010 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen Hallitusmuodon ylintä syyttäjää koskevien säännösten muuttamisesta sekä laiksi yleisistä syyttäjistä ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 luvun 17 :n kumoamisesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosasioiden sovittelusta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 21 luvun 16 :n muuttamisesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle syyttäjälaitosta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Rikosoikeuskomitean mietintö. Komiteamietintö 1976:72. Oikeusministeriö. Rikosuhritoimikunnan mietintö. Komiteamietintö 2001:5. Oikeusministeriö. Nuorisorikostoimikunnan mietintö. Komiteamietintö 2003:2. Oikeusministeriö. Lakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksen johdosta henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten rankaisemista koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Lakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksen johdosta rikosoikeudellisista toimenpiteistä luopumista koskevien säännösten uudistamiseksi. Lakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi. Lakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä laiksi rikosasioiden sovittelusta. Lakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä laiksi rikoslain 21 luvun 16 :n muuttamisesta.

14 XII OKV muistio 1990 OLJ 4/1987 OM 2003:29 Oikeuskanslerinviraston syyttäjäosaston muistio syyttämättä jättämistä koskevien säännösten soveltamisesta. Syyttäjäsanomat 3/90, s Vankeusrangaistuksen vaihtoehdoista. Rikoslakiprojektin ehdotus. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 4/1987. Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2003:29. Tiivistelmä lausunnoista Nuorisorikostoimikunnan mietintöön KM 2003:2. OM 20/41/2009 Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston arviomuistio OM 10/2010 OM 47/2010 OM 26/2012 Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 10/2010. Pahoinpitelyrikos läheissuhteissa ja työpaikalla. Lausuntokooste. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 47/2010. Arviomuistio syytteestä sopimisesta (plea bargain). Lausuntokooste. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 26/2012. Syyteneuvottelu ja syyttämättä jättäminen. Muu virallisaineisto CEDAW Recommendation no. 19 the Committee on the Elimination of Discrimination against Women. General Recommendation No. 19, Violence against women (saatavilla osoitteesta omm.htm#recom19, vierailtu ) CEDAW/C/FIN/CO/6 CEDAW raportti 2012 CETS 210 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Finland. 15 July (saatavilla osoitteesta FIN-CO-6.pdf, vierailtu ) Suomen seitsemäs määräaikaisraportti kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanosta. Ulkoministeriö (saatavilla osoitteesta eid=31460&contentlan=1&culture=fi-fi, vierailtu ) Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. CETS 210 Explanatory report

15 XIII Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. Explanatory report. (saatavilla osoitteesta vierailtu ) ECOSOC 2002/12 United Nations Economic and Social Council Resolution 2002/12, Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters. EN R(99) 19 Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus nro R (99) 19 rikosasioiden sovittelusta. EN R(2002)5 EOA lausunto 2012 Hallitusohjelma 2011 KOM (2011) 275 Recommendation Rec(2002)5 of the Committee of Ministers to member States on the protection of women against violence. Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunto työryhmämietintöön OM 26/ Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Valtioneuvosto. (saatavilla osoitteesta vierailtu ) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevien vähimmäisvaatimusten vahvistamisesta. Naisten oikeuksien julistus Declaration on the Elimination of Violence Against Women OKA lausunto 2012 Oikeuskanslerin lausunto syyteneuvottelua ja syyttämättä jättämistä koskevaan työryhmämietintöön OPTL 12/2009 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 12/2009. Perheväkivalta Suomessa. (saatavilla osoitteesta vierailtu ) Sovittelijan opas Iivari, Juhani (toim.) Rikos- ja riita-asioiden sovittelijan opas. Stakes Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2011 Syyttäjälaitos lukuina 2011 Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus. (Verkkojulkaisu saatavilla osoitteesta vierailtu )

16 XIV Valtakunnansyyttäjänvirasto. Syyttäjälaitos lukuina (saatavilla osoitteesta vierailtu ) THL 19/2011 THL 15/2012 VKS 2007:4 VKS 2000:4 VKS 2000:1 VKSV 2001 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu Tilastoraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Rikos- ja riita-asioiden sovittelu Tilastoraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. VKS 2007:4, Syyttämättäjättämispäätöksen laatiminen ja sisältö, VKS 2000:4, Seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen pahoinpitelyrikoksissa, VKS 2000:1, Syyttämättä jättämisestä erityisesti yleissäännösten nojalla, Valtakunnansyyttäjänvirasto. Syyttäjän toimenkuvan kehittäminen. Valtakunnansyyttäjänviraston julkaisusarja nro 1. VKSV 2006 Valtakunnansyyttäjänvirasto. Sovittelutyöryhmän mietintö VKSV lausunto 2012 Valtakunnansyyttäjänviraston lausunto syyteneuvottelua ja syyttämättä jättämistä koskevaan työryhmämietintöön Oikeuskäytäntö Korkein oikeus (KKO) KKO 1989:141 KKO 1998:1 KKO 1998:2 KKO 2000:71 KKO 2002:2 KKO 2003:25 KKO 2004:106

17 XV KKO 2005:129 KKO 2012:9 Hovioikeudet Helsingin hovioikeus nro 19 Vaasan hovioikeus nro 352 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) Hajduová v. Slovakia, A v. Kroatia, Opuz v. Turkki, Branko Tomasic ja muut v. Kroatia, Bevacqua ja S v. Bulgaria, Kontrová v. Slovakia, Apulaisvaltakunnansyyttäjän ratkaisut 218/21/04 140/21/04

Sisällys. Lyhenteet 7. Alkusanat 9. Parisuhdeväkivalta 27

Sisällys. Lyhenteet 7. Alkusanat 9. Parisuhdeväkivalta 27 Sisällys Lyhenteet 7 Alkusanat 9 1. Johdanto 19 1.1. Tutkimuksen tavoite ja konteksti... 19 1.1.1. Tutkimuskysymykset... 19 1.1.2. Lainsäädäntökehitys... 20 1.2. Tutkimuksen metodit... 21 1.2.1. Diskurssianalyyttinen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Taloudellinen rikollisuus

Taloudellinen rikollisuus Taloudellinen rikollisuus 27.5.2016 Erikoistumisjakso (12 op) 1. Laajennettuun hyötykonfiskaatioon liittyvä kevennetty todistustaakka? (Viljanen: Konfiskaatio rikosoikeudellisena seuraamuksena) (10 p)

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen Tampere

Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen Tampere Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen 14.5.2013 Tampere Kihlakunnansyyttäjä Pia Mäenpää, Itä-Suomen syyttäjänvirasto 1. Yhteistyö 2. Ohjaaminen

Lisätiedot

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa Kohtdialogia? Organisaationtoimintaympäristönteemojenhallinta dynaamisessajulkisuudessatarkastelussatoiminta sosiaalisessamediassa SatuMariaPusa Helsinginyliopisto Valtiotieteellinentiedekunta Sosiaalitieteidenlaitos

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 441/2011 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID (6) /2013/4355. Rikosasioiden sovittelu. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID (6) /2013/4355. Rikosasioiden sovittelu. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551813618 1 (6) 02.12.2013 2020/2013/4355 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa 2020/2011/3411, 22.11.2011 Rikosasioiden

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

1(7) UEF 75/ /2011

1(7) UEF 75/ /2011 1(7) AY5311501 Rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, perusopinnot 25 op verkko-opintoina avoimessa yliopistossa lukuvuonna 2011-2012 Basic Studies in Criminal Law and Judicial Procedure Opintojaksot

Lisätiedot

Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö kohtaa seksuaalisen väkivallan uhrin?

Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö kohtaa seksuaalisen väkivallan uhrin? Uskotko Sinä, että tämä on raiskaus? seksuaalisen väkivallan uhrin kohtaaminen viranomaiskäytänteissä Etelä-Suomen aluehallintovirasto, auditorio, Helsinki 22.11.2012 Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö

Lisätiedot

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011 Aune Flinck, Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen 18.6.2012 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011/Tilastoraportti 15/2012 1 Sovittelukäsittelyyn ohjatut rikostapaukset

Lisätiedot

8. Rikosasioiden sovittelu

8. Rikosasioiden sovittelu 8. Rikosasioiden sovittelu Taustaa Rikosasioiden sovittelua ryhdyttiin kehittämään Yhdysvalloissa 1970-luvulla. Suomessa toiminta käynnistyi vuonna 1983. Toimii kuntien sosiaalitoimen alaisuudessa. Sovittelu

Lisätiedot

I EIS 6 artiklan soveltaminen 1

I EIS 6 artiklan soveltaminen 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I EIS 6 artiklan soveltaminen 1 1. EIS 6 artiklan soveltamisala 1 1.1 Henkilöllinen 1 1.2 Ajallinen 1 1.3 Asiallinen 3 2. EIS 6 artiklan rakenne ja tulkintaperiaatteet

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia

Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia Tapauksina Reino Tuokko ja Helsingin Sanomat 1960-luvulla Ahto Apajalahti Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Suomen ja Pohjoismaiden historia Pro

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Jussi Tapani & Matti Tolvanen. RIKOSOIKEUS Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano

Jussi Tapani & Matti Tolvanen. RIKOSOIKEUS Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano Jussi Tapani & Matti Tolvanen RIKOSOIKEUS Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano Talentum Pro Helsinki 2016 Juridica-kirjasarjan 12. teos 3., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja

Lisätiedot

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta.

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta. 5.9.1996 487/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Susanna Reinboth ja sihteeri Timo Vuortama arvostelevat

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnittelu Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmä

Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnittelu Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmä Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnittelu Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmä Analyysi henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista Rovaniemellä 2007 Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmän

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN

RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN ALKUSANAT LYHENTEITÄ V XV 1 RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN 1 1 l.l 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMISEN PERUSTEET Johdanto Keskeiset käsitteet ja periaatteet Rangaistus Rangaistuksen

Lisätiedot

Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET. Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti

Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET. Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti Talentum Helsinki 2009 Juridica-kirjasarjassa ilmestyneet teokset: 1. Hallintomenettelyn

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Lapsi, oikeus ja osallisuus

Lapsi, oikeus ja osallisuus Lapsi, oikeus ja osallisuus Henna Pajulammi Yliopistollinen väitöskirja, joka Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Lapin yliopiston luentosalissa

Lisätiedot

Konfliktinratkaisu ja sovittelu. Kaijus Ervasti

Konfliktinratkaisu ja sovittelu. Kaijus Ervasti Konfliktinratkaisu ja sovittelu Kaijus Ervasti Luennoitsija: Kaijus Ervasti 1. Luentosarjan eteneminen ja lähtökohdat Oikeustieteen opetuksen fokus? For law students to focus exclusively on the litigation

Lisätiedot

asianosaiset ja valmistelu

asianosaiset ja valmistelu Oikeudenkäynnin asianosaiset ja valmistelu Oikeudenkäynti II TALENTUM Helsinki 2012 Kolmas, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Sivunvalmistus:

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 654 659 SISÄLLYS N:o Sivu 654 Laki rikoslain muuttamisesta... 2077 655 Laki pakkokeinolain 5 luvun 11 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

KONFISKAATIO JA HENKILÖLLINEN ULOTTUVUUS

KONFISKAATIO JA HENKILÖLLINEN ULOTTUVUUS KONFISKAATIO JA HENKILÖLLINEN ULOTTUVUUS Tutkielma Jenny Kaarnasaari Rikosoikeus Kevät 2014 TIIVISTELMÄ i Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Konfiskaatio ja henkilöllinen ulottuvuus

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan HE 154/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain rahan määritelmä laajennetaan koskemaan

Lisätiedot

I Johdanto 1. Diskurssietiikan mahdollisuudet oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä 57

I Johdanto 1. Diskurssietiikan mahdollisuudet oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä 57 Sisällys Esipuhe vii Sisällys xiii Lyhenteet xix I Johdanto 1 1. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusta 1 2. Tutkimustehtävä 12 3. Tutkimustapa ja tutkimuksen lähtökohdat 24 4. Tutkimuksen sijoittuminen

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan

Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan Pro gradu -tutkielma 31.1.2012 Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Filosofian, historian,

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2014 670/2014 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

PARISUHDEVÄKIVALLAN UHRIN VAIKUTUS RIITTÄVÄN NÄYTÖN SAATAVUUTEEN LIEVÄSTÄ PAHOINPITELYRIKOKSESTA

PARISUHDEVÄKIVALLAN UHRIN VAIKUTUS RIITTÄVÄN NÄYTÖN SAATAVUUTEEN LIEVÄSTÄ PAHOINPITELYRIKOKSESTA PARISUHDEVÄKIVALLAN UHRIN VAIKUTUS RIITTÄVÄN NÄYTÖN SAATAVUUTEEN LIEVÄSTÄ PAHOINPITELYRIKOKSESTA Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Pro gradu -tutkielma Johanna Karjalainen Prosessioikeus 2016

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Sovittelu antaa mahdollisuuden

Sovittelu antaa mahdollisuuden Sovittelu antaa mahdollisuuden Lastensuojelun kehittämishankkeet ja arkipäivän haasteet Vaasa 28.10.2013 Kalevi Juntunen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 30.10.2013 1 Sovittelu nojaa restoratiiviseen

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteitä xiii I Johdanto 1 1. Tekijänoikeudesta ja sen loukkauksesta 1 2. Tekijänoikeuden loukkausta koskevat rangaistussäännökset 5 2.1. Lainsäädäntö Venäjän vallan aikana

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT Professori Juha Karhu Lapin yliopisto 10.9.2005 Vahinko ja perustellut odotukset perustellut odotukset kaikessa modernissa oikeudessa tärkeitä > luottamuksensuoja

Lisätiedot

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seurusteluväkivaltaan ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Rikosasioiden kirjallinen menettely. - merkittävä osa nykyaikaista rikosprosessia

Rikosasioiden kirjallinen menettely. - merkittävä osa nykyaikaista rikosprosessia Rikosasioiden kirjallinen menettely - merkittävä osa nykyaikaista rikosprosessia Iitu Viertola Rikosoikeus Syksy 2013 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Rikosasioiden kirjallinen menettely

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu Kuopio 3.4.2013 Matti Tolvanen Vajaavaltainen vastaaja rikosasiassa Alle 15-vuotias ei rikosvastuussa Rikollinen teko voidaan tutkia Pakkokeinot rajoitetusti Ei estä

Lisätiedot

Tom Vapaavuori. Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset

Tom Vapaavuori. Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset Tom Vapaavuori Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset Talentum Pro Helsinki 2016 2., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Pari näkökulmaa asianajajan tehtäviin ja edunvalvontaan rikosprosessissa. Asianajaja Matti Pulkamo Asianajotoimisto Pulkamo Oy 11.5.

Pari näkökulmaa asianajajan tehtäviin ja edunvalvontaan rikosprosessissa. Asianajaja Matti Pulkamo Asianajotoimisto Pulkamo Oy 11.5. Pari näkökulmaa asianajajan tehtäviin ja edunvalvontaan rikosprosessissa Asianajaja Matti Pulkamo Asianajotoimisto Pulkamo Oy 11.5.2016 Asianajaja, asiamies, avustaja? lakimies, varatuomari, asiamies,

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Vainoaminen rikoksena. Oulu Matti Tolvanen OTT, professori

Vainoaminen rikoksena. Oulu Matti Tolvanen OTT, professori Vainoaminen rikoksena Oulu 11.2.2014 Matti Tolvanen OTT, professori Tausta Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (CETS 210), 34

Lisätiedot

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo 31.10.2008 Ääntä etsimässä Mikä ääni? Käytetty usein poliittisessa mielessä, nuorten ääni politiikassa, kirkossa, kulttuurien välisessä vuoropuhelussa.

Lisätiedot

1. Tee erillisellä paperilla oleva monivalintatehtävä. (Kirjallisuus ja luennot) (20p)

1. Tee erillisellä paperilla oleva monivalintatehtävä. (Kirjallisuus ja luennot) (20p) OIKEUSSOSIOLOGIA JA KRIMINOLOGIA Oikeudenalojen perusteet Tentti I 23.9.2015 Lue kysymysten alla olevat vastausohjeet huolellisesti! Arvostelussa annetaan itsenäistä merkitystä johdonmukaisille ja selkeille

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

RIKOSOIKEUDEN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN. Jussi Tapani rikosoikeuden professori

RIKOSOIKEUDEN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN. Jussi Tapani rikosoikeuden professori RIKOSOIKEUDEN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN Jussi Tapani rikosoikeuden professori KESKEISET KÄSITTEET Rikos Laissa rangaistavaksi säädetty teko (muodollinen määritelmä) Rikos toiminta-,

Lisätiedot

Raiskattuna rikosprosessissa: terapiaa vai terroria?

Raiskattuna rikosprosessissa: terapiaa vai terroria? Raiskattuna rikosprosessissa: terapiaa vai terroria? Heini Kainulainen Tutkija, OTT, dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A, 00530 Helsinki Puh. 029 566 5378 Sähköposti: heini.kainulainen@om.fi

Lisätiedot

Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus

Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus Anita Isomaa-Myllymäki Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus Markkinaehtoperiaatteen soveltamisen oikeudelliset rajoitukset etuyhteysluotonannossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Tampereen

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin.

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2015 10., uudistettu painos 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2508-0

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Erikoistumisjakso (12 op)

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Erikoistumisjakso (12 op) RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 16.3.2016 Erikoistumisjakso (12 op) Huom! Vastaus kysymykseen 1 saa olla enintään 4 sivun (= 1 arkin) pituinen, ja vastaukset kysymyksiin 2, 3 ja 4 enintään

Lisätiedot

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta HE 111/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS Olli Mäenpää TALENTUM Helsinki 2011 Kolmas, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT Juha Raitio TALENTUM Helsinki 2010 Joelille 2., uudistettu painos Copyright 2010 Juha Raitio ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks)

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks) Lainsäädännölliset keinot onko niitä kansainvälisellä tasolla? - Kansainvälisesti poikkeavat lähestymistavat - Ekosysteemin eri toimijoiden roolit ja rajat Mikko Manner Riskienhallintayhdistyksen seminaari

Lisätiedot

Valtion toimenpiteet vammaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi

Valtion toimenpiteet vammaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi Valtion toimenpiteet vammaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi Kehittämispäällikkö Helena Ewalds 18.10.2013 Esityksen nimi / Tekijä 1 Kehittämistyön suuntaviivat Suomessa On seurannut Euroopan

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

Vahingonkorvausvelan. vanhentuminen. Olli Norros

Vahingonkorvausvelan. vanhentuminen. Olli Norros Vahingonkorvausvelan vanhentuminen Olli Norros TALENTUM Helsinki 2015 1. painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Olli Norros Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari Taitto: Marja-Leena

Lisätiedot

Lastensuojelun keskusliiton puheenvuoro Lakivaliokunnan kuulemisessa

Lastensuojelun keskusliiton puheenvuoro Lakivaliokunnan kuulemisessa Lastensuojelun keskusliiton puheenvuoro Lakivaliokunnan kuulemisessa 11.2.2016 KAA 3/2015 vp Kansalaisaloite lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon koventamisesta ja kansalaisaloitteeseen

Lisätiedot

6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa

6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa 6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa Käräjäoikeuksien sovintomenettely Otettiin käyttöön 1993 alioikeusuudistuksen yhteydessä Ei pidä sekoittaa erilliseen tuomioistuinsovitteluun Tuomarin on valmistelussa

Lisätiedot

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 90/2002 vp Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 200/2002 vp laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Vero-oikeuden graduseminaari käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn. Apulaisprof. Tomi Viitala

Vero-oikeuden graduseminaari käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn. Apulaisprof. Tomi Viitala Vero-oikeuden graduseminaari 2016-2017 - käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn Apulaisprof. Tomi Viitala Oppimistavoitteet Tutkielma on tiedettä, mutta tutkimustulokset eivät ole tärkeintä Tärkeintä

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain (39/1889) 6 luvun 5, 17 luvun 1 a, 8 a :n 2 kohta ja 18 a :n 1 momentin 4

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2011

Hovioikeuksien ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni hieman vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 11 000 asiaa vuonna, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

Laki rikoslain muuttamisesta

Laki rikoslain muuttamisesta EV 19/1995 vp - HE 42/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden rikoslain kokonaisuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvien lakien muutoksiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys

Lisätiedot

Lakivaliokunta 13/43/10 Eduskunta

Lakivaliokunta 13/43/10 Eduskunta Lakivaliokunta 13/43/10 Eduskunta 20.9.2010 Asiantuntijakuuleminen 21.9.2010 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto hallituksen esitys rikoslain 21 luvun 16 :n muuttamisesta (HE 78/2010 vp) Tasa-arvoasiain

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan

Lisätiedot

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Itä-Suomen Aluehallintovirasto Mikkeli, Kuopio ja Joensuu 28.-30.9.2015 Rikosuhridirektiivi Kansallisesti

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

II Kansainvälisen yksityisoikeuden lähtökohtia 7

II Kansainvälisen yksityisoikeuden lähtökohtia 7 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Johdanto 1 II Kansainvälisen yksityisoikeuden lähtökohtia 7 1. Mitä kansainvälinen yksityisoikeus on?......................... 7 2. Kansainvälinen toimivalta

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

KKO:N RATKAISUT KOMMENTEIN II 2014. Toimittanut Pekka Timonen

KKO:N RATKAISUT KOMMENTEIN II 2014. Toimittanut Pekka Timonen KKO:N RATKAISUT KOMMENTEIN II 2014 Toimittanut Pekka Timonen TALENTUM Helsinki 2015 KKO:n ratkaisuja on seurattu numerosta 2014:47 (antopäivä 2.7.2014) numeroon 2014:104 (antopäivä 30.12.2014) saakka.

Lisätiedot

RIKOSOIKEUDEN YLEINEN OSA

RIKOSOIKEUDEN YLEINEN OSA RIKOSOIKEUDEN YLEINEN OSA Vastuuoppi Jussi Tapani Matti Tolvanen TALENTUM Helsinki 2013 Toinen, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta Ohje syyteneuvottelua koskevan lainsäädännön soveltamisesta YLEINEN OHJE Dnro 26/31/14 28.12.2015 Voimassa 1.1.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

I Oikeus ja oikeusjärjestys 12

I Oikeus ja oikeusjärjestys 12 Sisällys I Oikeus ja oikeusjärjestys 12 1 Perusasioita oikeudesta Mitä oikeus tarkoittaa? 14 Oikeusvaltio rakentuu lain perustalle 15 Oikeustieteessä tutkitaan eri oikeudenaloja 17 Kaikki ihmiset ovat

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2013 9., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1980-5 Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Raiskauksen uhrin asema ennen ja nyt

Raiskauksen uhrin asema ennen ja nyt Raiskauksen uhrin asema ennen ja nyt Terttu Utriainen Rikosoikeuden professori Helsingin yliopisto 18.8.2011 ls 10 Seminaari raiskauskriisikeskus Tukinainen Kuka on raiskauksen uhri? Kuka kelpaa uhriksi?

Lisätiedot

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan HE 125/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2008 N:o 510 515 SISÄLLYS N:o Sivu 510 Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta... 1473 511 Laki yksityisyyden

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

VAASAN HOVIOIKEUS PL VAASA Oikeusministeriö

VAASAN HOVIOIKEUS PL VAASA Oikeusministeriö 1 VAASAN HOVIOIKEUS PL 217 65101 VAASA 11.6.2012 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Viite: lausuntopyyntö 8.5.2012, OM 20/41/2011 syyteneuvottelua ja syyttämättä jättämistä koskevasta työryhmämietinnöstä

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot