Sovittelu ja seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen erityisesti parisuhdeväkivaltarikoksissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sovittelu ja seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen erityisesti parisuhdeväkivaltarikoksissa"

Transkriptio

1 Sovittelu ja seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen erityisesti parisuhdeväkivaltarikoksissa Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Rikosoikeus Pro gradu tutkielma syyskuu 2012 Laatija: Laura Laitinen ohjaaja: prof. Raimo Lahti

2 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Oikeustieteellinen tiedekunta Tekijä/Författare Laura Laitinen Author Faculty Laitos/Institution Department Työn nimi / Arbetets titel Title Sovittelu ja seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen erityisesti parisuhdeväkivaltarikoksissa Oppiaine /Läroämne Rikosoikeus Subject Työn laji/arbetets art Level Pro gradu tutkielma Aika/Datum syyskuu 2012 Month and year Sivumäärä/ Sidoantal XV Number of pages Tiivistelmä/Referat Abstract Tutkielma käsittelee rikoksentekijän ja uhrin välistä sovintoa syyttämättä jättämisen perusteena erityisesti parisuhdeväkivaltatapauksissa. Tutkielmassa pyritään antamaan kattava kuva parisuhdeväkivallan sovittelun ja sovintoon perustuvan syyttämättä jättämisen oikeudellisesta tilasta sekä arvioimaan uhrin asemaa sovittelussa lainsäädännön perusteella. Jo tutkielman otsikosta on havaittavissa, että tutkielmassa kulkevat rinnakkain yleinen ja erityinen näkökulma. Yleisellä tasolla tutkielmassa jäsennetään sovintoa syyttämättä jättämisen perusteena sekä selvitetään seuraamusluonteisen syyttämättä jättämisen edellytyksiä. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 :n 1 kohdan nojalla syyttäjä voi jättää syytteen nostamatta tekijän ja asianomistajan välisen sovinnon perusteella tietyin edellytyksin. Tämän kohtuusperusteisen syyttämättäjättämisperusteen tulkinta muodostaa keskeisen osan tutkielmasta. Erityisestä parisuhdeväkivaltarikosten näkökulmasta tutkielmassa tarkastellaan sovittelulain soviteltavalle rikokselle asettamia edellytyksiä ja arvioidaan uhrin asemaa sovittelussa. Rikosasioiden sovittelu kuuluu restoratiivisen oikeuden alaan. Virallisella rikosoikeusjärjestelmällä ja restoratiivisella oikeudella on osittain toisistaan poikkeavat tavoitteet ja rikoskäsitteet, jotka aiheuttavat eroja sovittelun ja virallisen rikosprosessin välille. Tutkielmassa sovittelun ja virallisen rikosoikeusjärjestelmän yhteensovittamista tarkastellaan erityisesti rangaistusteoreettisesta näkökulmasta. Rangaistusteoriat ovat muutenkin keskeisessä roolissa tutkielmassa, sillä niiden avulla jäsennetään sovintoa syyttämättäjättämisperusteena sekä hahmotetaan syyttämättä jättämisen rangaistusteoreettisia ehtoja. Kohtuusperusteinen syyttämättäjättämisperuste on luonteeltaan hyvin avoin periaateluonteinen säännös, jonka tulkinta edellyttää taustalleen teoreettisia ehtoja ja periaatteiden punnintaa. Teoreettisen ja lainopillisen tulkintaosuuden jälkeen tutkielmassa on lyhyt empiirinen osuus, jossa tarkastellaan syyttäjän ratkaisuja sovitelluissa parisuhdeväkivaltarikoksissa. Empiirisen osion avulla saadaan käsitys siitä, kuinka vakavissa rikoksissa sovittelu käytännössä voi johtaa syyttämättä jättämiseen. Tutkielmassa hahmotetaan myös parisuhdeväkivaltaan liittyvää kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä ja niiden kehitystä. Pari- ja lähisuhdeväkivaltaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä on johdonmukaisesti kehitetty 1990-luvun puolivälistä alkaen ja viimeisimpänä muutoksena on lievän pahoinpitelyn muuttaminen virallisen syytteen alaiseksi vuoden 2011 alusta alkaen. Parisuhdeväkivallan sovittelua koskevassa keskustelussa korostetaan usein haavoittuvan uhrin heikkoa asemaa. Tutkielmassa uhrin asemaa ja siihen liittyviä oikeusturvaongelmia arvioidaan vertaamalla uhrin asemaa sovittelussa ja virallisessa rikosprosessissa. Lainsäädännön ja sen kehityksen sekä sovittelun oikeusturvaongelmien tarkastelu luovat pohjan parisuhdeväkivallan sovittelun suhteuttamiselle vallitsevaan ja tulevaan lainsäädäntöön. Avainsanat Nyckelord Keywords rikosoikeus, rikosprosessi, sovittelu, syyttämättä jättäminen, toimenpiteistä luopuminen, parisuhdeväkivalta Säilytyspaikka Förvaringställe Helsingin yliopiston kirjasto Where deposited Muita tietoja Övriga uppgifter Additional information

3 I Sisällys Sisällys... I Lähteet... IV Kirjallisuus... IV Virallislähteet... X Oikeuskäytäntö... XIV 1. Johdanto Tutkimuksen aihe ja kysymyksenasettelu Tutkielman käsitteet, rakenne ja rajaukset Tutkielmassa käytettävät käsitteet ja niiden määrittely Tutkielman rakenne ja rajaukset Tutkielman metodista Parisuhdeväkivalta ja lainsäädäntö Parisuhdeväkivallan luonne Pahoinpitelyrikokset Parisuhdeväkivallan erityispiirteet Parisuhdeväkivallan uhri ja haavoittuvuus Parisuhdeväkivaltaan liittyvä lainsäädäntökehitys Suomessa Parisuhdeväkivaltaan liittyvät kansainväliset lainsäädäntöinstrumentit Euroopan ihmisoikeussopimus ja valtion velvollisuus puuttua parisuhdeväkivaltaan EIT:n oikeuskäytännössä Muut parisuhdeväkivallan kansainväliset sääntelyinstrumentit Sovittelu Sovittelu ja restoratiivisen oikeuden ideologia Sovittelun edellytykset ja parisuhdeväkivalta Sovittelun yleiset edellytykset... 25

4 II Sovittelun rikoskohtaiset edellytykset Sovintosopimus ja sen sisältö Toimenpiteistä luopuminen ja sovittelu rangaistusteorioiden näkökulmasta Rangaistusteoriat Toimenpiteistä luopuminen Toimenpiteistä luopumisen käsitteestä ja seuraamusluonteisesta syyttämättä jättämisestä Jääskeläisen normatiivis-prosessuaalinen teoria Sovittelu ja hyvitys rangaistusteoreettisesta näkökulmasta Syyteharkinta sovitelluissa parisuhdeväkivaltarikoksissa Lähtökohtia syyteharkintaan Syyttäjän tehtävät ja toimintaa ohjaavat periaatteet Syyteoikeudesta ja näyttökynnyksestä Syytteen nostamisen ja seuraamusluonteisen syyttämättä jättämisen suhde Syyttämättäjättämisperusteet ja niiden keskinäinen suhde Sovinto ja sovittelu syyttämättä jättämisen perusteena Lähtökohtia sovinnon huomioon ottamiseen Sovinto Sovitteluyritys Täyttämättömään sopimukseen liittyviä ongelmia Sopimuksen sisällön itsenäisestä merkityksestä Sovinnon painoarvoa rajoittavat tekijät Kohtuuttomuus ja tarkoituksettomuus Tärkeä yleinen etu Tärkeä yksityinen etu Sovinnon painoarvo suhteessa rikoksen törkeyteen Kuinka vakavissa rikoksissa toimenpiteistä voidaan luopua sovinnon perusteella?... 68

5 III Tekijän ja uhrin välisen suhteen huomioiminen rikoksen moitittavuutta arvioitaessa Sovittelu ja prosessin mielekkyys Lyhyt katsaus syyttäjän ratkaisukäytäntöön Empiirisestä aineistosta Käytännön arviointia Sovitellut tapaukset väkivallan vakavuuden mukaan Syyttäjän ratkaisut väkivallan vakavuuden mukaan Syyttämättäjättämispäätösten perusteluista Syyteoikeuden muutoksen vaikutuksesta Tulosten vertailua aikaisempiin tutkimuksiin Parisuhdeväkivallan ja sovittelun tulevaisuus Uhrin asema sovittelussa ja sovitteluun liittyvät oikeusturvaongelmat Uhrin avustaminen ja tukeminen rikosprosessissa Uhrin asema sovittelussa Parisuhdeväkivallan sovittelun arviointia Parisuhdeväkivallan sovitteluun soveltuvuudesta käytyä keskustelua Parisuhdeväkivallan sovittelu EU-lainsäädännön ja Suomen kansainvälisten velvoitteiden valossa Parisuhdeväkivallan sovittelu suhteessa parisuhdeväkivallan lainsäädäntökehitykseen Ehdollisen syyttämättä jättämisen mahdollisuuksista Lopuksi

6 IV Lähteet Kirjallisuus Aarnio 1989 Aarnio, Aulis. Laintulkinnan teoria. WSOY. Helsinki Alvesalo Ervasti 2006 Alvesalo, Anne Ervasti, Kaijus. Oikeus yhteiskunnassa - näkökulmia oikeussosiologiaan. Edita. Helsinki Anttila Heinonen 1977 Anttila, Inkeri Heinonen, Olavi. Rikosoikeus ja kriminaalipolitiikka. Tammi. Helsinki Anttila Törnudd 1983 Aula 2010 Anttila, Inkeri Törnudd, Patrik. Kriminologia ja kriminaalipolitiikka. Suomalaisen Lakimisyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 194. Juva Aula, Siiri. Parisuhdeväkivallan uhrin toiminnan vaikutukset rikosvastuun toteuttamisessa. Edilex Asiantuntijakirjoitukset joulukuu 2010, referee-artikkeli. Boucht 2005 Boucht, Johan. Mot en kommunikativ straffrätt. JFT 2/2005, s Christie 1977 Duff 2001 Elonheimo 2004 Christie, Nils. Conflicts as Property. The British Journal of Criminology Vol. 17 No. 1. s Duff, R. A. Punishment, Communication and Community. Oxford University Press. Oxford Elonheimo, Henrik. Restoratiivinen oikeus ja suomalainen sovittelu. Oikeus 2/2004. s Flinck Iivari 2004 Flinck, Aune Iivari, Juhani, Lähisuhdeväkivalta sovittelussa, Tutkimus- ja kehittämishankkeen realistinen arviointi. Stakes, FinSoc arviointiraportteja 5/2004. Helsinki Frände 2009 Frände, Dan. Finsk straffprocessrätt. Edita. Helsinki Frände 2012 Frände, Dan. Yleinen rikosoikeus. Edita. Helsinki Galaway Hudson 1996 Galaway, Burt Hudson Joe (toim.). Restorative Justice: International Perspectives. Criminal Justice Press & Kugler. New York & Amsterdam Hahto 2004 Hahto, Vilja. Uhrin myötävaikutus ja rikoksentekijän vastuu Rikos- ja vahingonkorvausoikeudellinen tutkimus tekoa edeltävästä uhrikäyttäytymisestä fyysistä koskemattomuutta loukkaavissa rikoksissa. Edita Prima Oy. Helsinki Heiskanen 2006 Heiskanen, Markku. Teoksessa Piispa, Minna Heiskanen, Markku Kääriäinen, Juha Sirén, Reino. Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Helsinki s

7 V Hirvelä 2006 Hirvonen 2011 Hirvelä, Päivi. Rikosprosessi lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa. WSOY. Helsinki Hirvonen, Ari. Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan. Yleisen oikeustieteen julkaisuja. Helsinki Honkatukia 2011a Honkatukia, Päivi: Uhrit rikosprosessissa haavoittuvuus, palvelut ja kohtelu. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 252. Helsinki Honkatukia 2011b Huovila 2005 Häyhä 1997 Iivari 1991 Honkatukia, Päivi. Heikompien asialla? Rikosten uhrien parissa työskentelevien näkemyksiä haavoittuvuudesta. Oikeus 2011:2, s Huovila, Mika. Oikeuslähdeoppi ja oikeudellinen argumentaatio rikostuomion perusteluissa. Teoksessa Huovila, Mika Lahti, Raimo Ojala, Timo (toim.). Rikostuomion perusteleminen. Helsingin hovioikeuden julkaisuja. Helsinki Häyhä, Juha. Johdanto. Teoksessa Häyhä, Juha(toim.). Minun metodini. WSLT. Helsinki s Iivari, Juhani. Rikosten ja riitojen vaihtoehtosovittelu refleksiivisen oikeuden konseptiossa. Sosiaali- ja terveyshallituksen tutkimuksia 12/1991. VAPK-Kustannus. Helsinki Iivari 2001 Iivari, Juhani. Rikossovittelu Oikeuden vaihtoehto, täydentäjä vai roskakori?. Oikeus 2001:4, s Iivari 2004 Illman 2008 Jokela 2008 Jonkka 1991 Jonkka 2003a Jonkka 2003b Järvinen 1993 Iivari, Juhani. Rikosten sovittelua modernissa yhteiskunnassa miksi?. Yhteiskuntapolitiikka 2004:2. s Illman, Mika. Om villkoren för att den brottsmisstänkte skall kunna förklaras skyldig till brott i beslut om åtalseftergift. JFT 2/2008, s Jokela, Antti. Rikosprosessi. 4. uudistettu painos. Talentum Media Oy. Helsinki Jonkka, Jaakko. Syytekynnys, Tutkimus syytteen nostamiseen vaadittavan näytön arvioinnista. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja N:o 187. Helsinki Jonkka, Jaakko. Syyttäjän rooli ja syytekynnys. Defensor Legis 6/2003, s Jonkka, Jaakko. Seuraamusluontoisesta syyttämättä jättämisestä väkivaltarikoksissa. Defensor Legis 3/2003, s Järvinen, Saija. Rikosten sovittelu Suomessa. Sovittelukäytännöt ja vaihtoehtoisuuden arviointi. Stakes, Tutkimuksia 21. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 116. Jyväskylä 1993.

8 VI Jääskeläinen 1997 Jääskeläinen 2006 Jääskeläinen, Petri. Syyttäjä tuomarina, Rikosprosessioikeudellinen tutkimus seuraamusluonteisen syyttämättä jättämisen ja rangaistusmääräysmenettelyn ehdoista Suomessa ja Ruotsissa. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja N:o 213. Helsinki Jääskeläinen, Petri. Syyttömyysolettaman kumoamisesta syyttäjän päätöksenteossa erityisesti silmällä pitäen seuraamusluonteista syyttämättä jättämistä. Teoksessa Jääskeläinen, Petri Koskinen, Pekka Majanen, Martti. Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII Raimo Lahdelle omistettu. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja N:o 268. Helsinki s Keskeiset rikokset / Kirjoittaja 2010 Frände Matikkala Tapani Tolvanen Viljanen Wahlberg. Keskeiset rikokset. Edita Publishing Oy. Helsinki Kuusimäki 2006 Lahti 1974 Lahti 1996 Lahti 2004 Lahti 2008 Lappi-Seppälä 1987 Lappi-Seppälä 1991a Lappi-Seppälä 1991b Lappi-Seppälä 2000 Kuusimäki, Matti. Voiko vaatimus yhdenvertaisuudesta lain edessä muuttua taakaksi?. Teoksessa Jääskeläinen, Petri Koskinen, Pekka Majanen, Martti. Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII Raimo Lahdelle omistettu. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja N:o 268. Helsinki s Lahti, Raimo. Toimenpiteistä luopumisesta rikosten seuraamusjärjestelmässä erityisesti silmällä pitäen tuomitsematta jättämistä. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 106. Helsinki Lahti, Raimo. Rikoslain kokonaisuudistus ja seuraamusjärjestelmän kehittämislinja. Teoksessa Lahti, Raimo (toim.). Kohti rationaalista ja humaania kriminaalipolitiikkaa Omistettu Inkeri Anttilalle Helsinki s Lahti, Raimo. Rikosoikeuden kokonaisuudistus ja seuraamusjärjestelmän kehittäminen. Lakimies 3/2004, s Lahti, Raimo. Syyttäjä kriminaalipoliittisena ja eettisenä toimijana. Teoksessa Ohisalo, Jussi Tolvanen, Matti (toim.). Consilio Manuque Yhtenäinen syyttäjälaitos 10 vuotta. Joensuun yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja N:o 22. Joensuu Lappi-Seppälä, Tapio. Rangaistuksen määräämisestä I. Teoria ja yleinen osa. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 173. Vammala Lappi-Seppälä, Tapio. Rikosoikeudellisista toimenpiteistä luopumista koskeva uudistus I. Lakimies 7/1991, s Lappi-Seppälä, Tapio. Rikosoikeudellisista toimenpiteistä luopumista koskeva uudistus II. Lakimies 8/1991, s Lappi-Seppälä, Tapio. Rikosten seuraamukset. WSLT. Helsinki 2000.

9 VII Leinonen 2005 Martikainen 2003 Matikkala 2006 Leinonen, Timo. Pohdintoja restoratiivisten käytäntöjen vaikuttavuustutkimuksista ja hypoteeseista. Teoksessa Nuutila, Ari-Matti Pirjatanniemi, Elina (toim.). Rikos, rangaistus ja prosessi, Juhlajulkaisu Eero Backman / Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja, A. juhlajulkaisut N:o 15. Turku Martikainen, Petri. Syyttämättäjättämispäätösten perustelemisesta. Teoksessa Haavisto, Risto (toim.). Matkalla pohjoiseen, Professori Jyrki Virolaisen juhlakirja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta. Rovaniemi Matikkala, Jussi. Parisuhdeväkivallasta. Teoksessa Lohiniva- Kerkelä, Mirva (toim.). Väkivalta Seuraamukset ja haavoittavuus. Terttu Utriaisen juhlakirja. Talentum Media Oy. Helsinki s Melander 2008 Melander, Sakari. Kriminalisointiteoria rangaistavaksi säätämisen oikeudelliset rajoitukset. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 288. Helsinki Melander 2010 Melander, Sakari. EU-rikosoikeus. WSOY. Helsinki Melander 2011 Melander, Sakari. Yhdenvertaisuus riksoikeudessa. Oikeus 2011:2, s Mielityinen 1999 Multimäki 2004 Mielityinen, Ida. Rikos ja sovittelu, Valikoituminen, merkitys ja uusintarikollisuus. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 167. Helsinki Multimäki, Eija. Törkeän ja tavallisen pahoinpitelyn rajanvetoa. Teoksessa Lahti, Raimo Ojala, Timo (toim.). Rikosoikeuden uudistuneet yleiset opit. Helsingin hovioikeuden julkaisuja. Helsingin hovioikeus s Niemi-Kiesiläinen 1998a Niemi-Kiesiläinen, Johanna. Onko naisten turvallisuus naisen oma asia? Teoksessa Kiviaho, Pirkko (toim.). Puheenvuoroja naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Sosiaali- ja terveysministeriön tasaarvojulkaisuja 3/1998. Helsinki s Niemi-Kiesiläinen 1998b Niemi-Kiesiläinen, Johanna. Naisiin kohdistuva väkivalta ihmisoikeusloukkauksena. Teoksessa Monica Herlin (toim.). Naisten oikeuksien käsikirja. Lakimiesliiton Kustannus. Helsinki s Niemi-Kiesiläinen 2004 Niemi-Kiesiläinen 2005 Niemi-Kiesiläinen 2006 Niemi-Kiesiläinen, Johanna. Rikosprosessi ja parisuhdeväkivalta. WSOY. Helsinki Niemi-Kiesiläinen, Johanna. Perheväkivallan sovittelu on erosovittelua. Lakimies 2/2005, s Niemi-Kiesiläinen, Johanna. Feministinen toimintaohjelma väkivaltaa vastaan Ruotsissa. Teoksessa Jääskeläinen, Petri Koskinen, Pekka Majanen, Martti. Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII

10 VIII Raimo Lahdelle omistettu. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja N:o 268. Helsinki s Niemi 2010 Niemi, Johanna. Koti vaarallisin paikka vai rauhan tyyssija?. Lakimies 7 8/2010, s Nissinen 1997 oikeusturva?. Defensor Legis s Vaarantuuko Nissinen 2011 Nissinen, Matti. Toteutuuko ihmisten yhdenvertaisuus syyttäjän edessä? Oikeus 2011:3, s Nousiainen Pylkkänen 2001 Nousiainen, Kevät Pylkkänen, Anu. Sukupuoli ja oikeuden yhdenvertaisuus. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut. Helsinki Nousiainen 2010 Nyqvist 2001 Piispa 2006 Pirjatanniemi 2011 Nousiainen, Kevät. Tasa-arvo- ja kriminaalipolitiikka: Aina eri paria?. Oikeus 2010:1, s Nyqvist, Leo. Väkivaltainen parisuhde, asiakkuus ja muutos. Prosessinarviointi parisuhdeväkivallasta ja turvakotien selviytymistä tukevasta asiakastyöstä. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 28. Helsinki Piispa, Minna. Parisuhdeväkivalta. Teoksessa Piispa, Minna Heiskanen, Markku Kääriäinen, Juha Sirén, Reino. Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Helsinki s Pirjatanniemi, Elina. Haastavatko ihmisoikeudet Suomen kriminaalipolitiikan?. Oikeus 2011:2, s Pellonpää Gullans Pölönen Tapanila 2012 Pellonpää, Matti Gullans, Monica Pölönen, Pasi Tapanila, Antti. Euroopan ihmisoikeussopimus. Talentum Media Oy. Helsinki Pölönen 2003a Pölönen 2003b Pölönen, Pasi. KKO 2003:25 Syytteen peruuttamisen peruuttaminen. Teoksessa KKO:n ratkaisut kommentein 2003:I. Helsinki Pölönen, Pasi. Henkilötodistelu rikosprosessissa. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 236. Helsinki Prosessioikeus/Kirjoittaja 2012 Frände, Dan Havansi, Erkki Helenius, Dan Koulu, Risto Lappalainen, Juha - Lindfors, Heidi Niemi, Johanna Rautio, Jaakko Virolainen Jyrki. Prosessioikeus. Sanoma Pro Oy. Helsinki Rikosoikeus/Kirjoittaja 2009

11 IX Lappi-Seppälä Tapio Hakamies Kaarlo Koskinen Pekka Majanen Martti Melander Sakari Nuotio Kimmo Nuutila Ari- Matti Ojala Timo Rautio Ilkka, Rikosoikeus, Helsinki Ronkainen 2006 Ruuskanen 2005 Ronkainen, Suvi. Haavoittunut kansakunta ja väkivallan toimijuus. Teoksessa Mirva Lohiniva-Kerkelä (toim.). Väkivalta Seuraamukset ja haavoittuvuus, Terttu Utriaisen juhlakirja, Talentum Media Oy. Helsinki s Ruuskanen, Minna. Hätävarjelu ja parisuhdeväkivalta. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 267. Helsinki Sambou Uotila 2010 Sambou, Saija Uotila, Erika. Lähisuhdeväkivallan sovittelun haasteet Tutkimus lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelussa tehdyistä sopimuksista sekä syyttäjien ja sovittelijoiden näkemyksistä lähisuhdeväkivallan soveltuvuudesta sovitteluun. Oikeus 2:2010, s Siltala 2003 Siltala, Raimo. Oikeustieteen tieteenteoria. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 234. Helsinki Takala Mielityinen 2001 Takala, Jukka-Pekka Mielityinen, Ida. Rikosten sovittelu ja parisuhdeväkivalta: Sovinnon aika?. Teoksessa Pohjonen, Soile (toim.). Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät. WSLT. Helsinki s Tapani 2011 Tapani, Jussi Tolvanen, Matti. Rikosoikeus: rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano. Talentum. Helsinki Tirkkonen 1972 Tolvanen 2003 Tolvanen 2006 Tirkkonen, Tauno. Suomen rikosprosessioikeus II. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 56. WSOY. Porvoo Tolvanen, Matti. Syyttäjän ratkaisut, asiaesittely ja todistusteemat. Defensor Legis 3/2003, s Tolvanen, Matti. Onko sovitukselle sijaa rationaalisessa ja tavoitteellisessa kriminaalipolitiikassa? Teoksessa Mirva Lohiniva- Kerkelä (toim.). Väkivalta Seuraamukset ja haavoittuvuus, Terttu Utriaisen juhlakirja, Talentum Media Oy. Helsinki s Tolvanen 2008 Tapani, Jussi Tolvanen, Matti. Rikosoikeuden yleinen osa Vastuuoppi. Talentum Media Oy. Helsinki Tolvanen 2009 Tolvanen, Matti. Rangaistusteoriat Mitä ne ovat ja mihin niitä tarvitaan?. Oikeus 3:2009, s UN Handbook United Nations, Office on Drugs and Crime. Handbook on Restorative Justice programmes. Criminal Justice Handbook Series. New York (saatavilla myös osoitteesta

12 X vierailtu ) Utriainen 1998 Utriainen, Terttu. Yhteisölliset rangaistukset. Lakimies 6 7/ 1998, s Virolainen Pölönen 2003 Virolainen Pölönen 2004 Virolainen, Jyrki Pölönen, Pasi. Rikosprosessioikeus I, Rikosprosessin perusteet. WSOY. Helsinki Virolainen, Jyrki Pölönen, Pasi. Rikosprosessioikeus II, Rikosprosessin osapuolet. WSOY. Helsinki Virolainen 2006 Vuorenpää 1999 Vuorenpää 2003 Vuorenpää 2007 Virolainen, Jyrki. Parisuhdeväkivallan uhrin asemasta todistelussa. Teoksessa Mirva Lohiniva-Kerkelä (toim.). Väkivalta Seuraamukset ja haavoittuvuus, Terttu Utriaisen juhlakirja, Talentum Media Oy. Helsinki s Vuorenpää, Mikko. Asianomistajan oikeudet rikosprosessilaissa. WSLT. Helsinki Vuorenpää, Mikko. Syyttäjää velvoittava objektiivisuusperiaate. Defensor Legis 6/2003, s Vuorenpää, Mikko. Syyttäjän tehtävät, Erityisesti silmällä pitäen rikoslain yleisestävää vaikutusta. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja N:o 277. Helsinki Virallislähteet Kotimainen lainvalmisteluaineisto HE 66/1988 HE 79/1989 HE 94/1993 HE 82/1995 Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen ensimmäisen vaiheen käsittäväksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle rikosoikeudellisista toimenpiteistä luopumista koskevien säännösten uudistamiseksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyn uudistamista alioikeuksissa koskevaksi lainsäädännöksi.

13 XI HE 109/1996 HE 131/1996 HE 44/2002 HE 144/2003 HE 93/2005 HE 78/2010 HE 286/2010 KM 1976:72 KM 2001:5 KM 2003:2 LaVM 11/1969 LaVM 17/1989 LaVM 22/1994 LaVM 13/2005 LaVM 21/2010 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen Hallitusmuodon ylintä syyttäjää koskevien säännösten muuttamisesta sekä laiksi yleisistä syyttäjistä ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 luvun 17 :n kumoamisesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosasioiden sovittelusta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 21 luvun 16 :n muuttamisesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle syyttäjälaitosta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Rikosoikeuskomitean mietintö. Komiteamietintö 1976:72. Oikeusministeriö. Rikosuhritoimikunnan mietintö. Komiteamietintö 2001:5. Oikeusministeriö. Nuorisorikostoimikunnan mietintö. Komiteamietintö 2003:2. Oikeusministeriö. Lakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksen johdosta henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten rankaisemista koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Lakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksen johdosta rikosoikeudellisista toimenpiteistä luopumista koskevien säännösten uudistamiseksi. Lakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi. Lakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä laiksi rikosasioiden sovittelusta. Lakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä laiksi rikoslain 21 luvun 16 :n muuttamisesta.

14 XII OKV muistio 1990 OLJ 4/1987 OM 2003:29 Oikeuskanslerinviraston syyttäjäosaston muistio syyttämättä jättämistä koskevien säännösten soveltamisesta. Syyttäjäsanomat 3/90, s Vankeusrangaistuksen vaihtoehdoista. Rikoslakiprojektin ehdotus. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 4/1987. Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2003:29. Tiivistelmä lausunnoista Nuorisorikostoimikunnan mietintöön KM 2003:2. OM 20/41/2009 Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston arviomuistio OM 10/2010 OM 47/2010 OM 26/2012 Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 10/2010. Pahoinpitelyrikos läheissuhteissa ja työpaikalla. Lausuntokooste. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 47/2010. Arviomuistio syytteestä sopimisesta (plea bargain). Lausuntokooste. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 26/2012. Syyteneuvottelu ja syyttämättä jättäminen. Muu virallisaineisto CEDAW Recommendation no. 19 the Committee on the Elimination of Discrimination against Women. General Recommendation No. 19, Violence against women (saatavilla osoitteesta omm.htm#recom19, vierailtu ) CEDAW/C/FIN/CO/6 CEDAW raportti 2012 CETS 210 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Finland. 15 July (saatavilla osoitteesta FIN-CO-6.pdf, vierailtu ) Suomen seitsemäs määräaikaisraportti kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanosta. Ulkoministeriö (saatavilla osoitteesta eid=31460&contentlan=1&culture=fi-fi, vierailtu ) Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. CETS 210 Explanatory report

15 XIII Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. Explanatory report. (saatavilla osoitteesta vierailtu ) ECOSOC 2002/12 United Nations Economic and Social Council Resolution 2002/12, Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters. EN R(99) 19 Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus nro R (99) 19 rikosasioiden sovittelusta. EN R(2002)5 EOA lausunto 2012 Hallitusohjelma 2011 KOM (2011) 275 Recommendation Rec(2002)5 of the Committee of Ministers to member States on the protection of women against violence. Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunto työryhmämietintöön OM 26/ Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Valtioneuvosto. (saatavilla osoitteesta vierailtu ) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevien vähimmäisvaatimusten vahvistamisesta. Naisten oikeuksien julistus Declaration on the Elimination of Violence Against Women OKA lausunto 2012 Oikeuskanslerin lausunto syyteneuvottelua ja syyttämättä jättämistä koskevaan työryhmämietintöön OPTL 12/2009 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 12/2009. Perheväkivalta Suomessa. (saatavilla osoitteesta vierailtu ) Sovittelijan opas Iivari, Juhani (toim.) Rikos- ja riita-asioiden sovittelijan opas. Stakes Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2011 Syyttäjälaitos lukuina 2011 Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus. (Verkkojulkaisu saatavilla osoitteesta vierailtu )

16 XIV Valtakunnansyyttäjänvirasto. Syyttäjälaitos lukuina (saatavilla osoitteesta vierailtu ) THL 19/2011 THL 15/2012 VKS 2007:4 VKS 2000:4 VKS 2000:1 VKSV 2001 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu Tilastoraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Rikos- ja riita-asioiden sovittelu Tilastoraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. VKS 2007:4, Syyttämättäjättämispäätöksen laatiminen ja sisältö, VKS 2000:4, Seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen pahoinpitelyrikoksissa, VKS 2000:1, Syyttämättä jättämisestä erityisesti yleissäännösten nojalla, Valtakunnansyyttäjänvirasto. Syyttäjän toimenkuvan kehittäminen. Valtakunnansyyttäjänviraston julkaisusarja nro 1. VKSV 2006 Valtakunnansyyttäjänvirasto. Sovittelutyöryhmän mietintö VKSV lausunto 2012 Valtakunnansyyttäjänviraston lausunto syyteneuvottelua ja syyttämättä jättämistä koskevaan työryhmämietintöön Oikeuskäytäntö Korkein oikeus (KKO) KKO 1989:141 KKO 1998:1 KKO 1998:2 KKO 2000:71 KKO 2002:2 KKO 2003:25 KKO 2004:106

17 XV KKO 2005:129 KKO 2012:9 Hovioikeudet Helsingin hovioikeus nro 19 Vaasan hovioikeus nro 352 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) Hajduová v. Slovakia, A v. Kroatia, Opuz v. Turkki, Branko Tomasic ja muut v. Kroatia, Bevacqua ja S v. Bulgaria, Kontrová v. Slovakia, Apulaisvaltakunnansyyttäjän ratkaisut 218/21/04 140/21/04

Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa

Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 10.4.2015 Tekijä: Pasi Tuominen

Lisätiedot

1. TUTKIMUSAIHEESTA 14. 1.1. Yleistä esitutkinnasta ja tutkimusaiheen esittely 14. 1.2. Tutkimuksen rakenne 17. 1.3. Tutkimuksen tavoitteista 18

1. TUTKIMUSAIHEESTA 14. 1.1. Yleistä esitutkinnasta ja tutkimusaiheen esittely 14. 1.2. Tutkimuksen rakenne 17. 1.3. Tutkimuksen tavoitteista 18 1 Sisällysluettelo: 1. TUTKIMUSAIHEESTA 14 1.1. Yleistä esitutkinnasta ja tutkimusaiheen esittely 14 1.2. Tutkimuksen rakenne 17 1.3. Tutkimuksen tavoitteista 18 1.4. Rikoksesta epäilty: esitutkinnan kohde

Lisätiedot

Rikoksen uusiminen oikeusdogmaattinen, kriminaalipoliittinen ja empiirinen tarkastelu

Rikoksen uusiminen oikeusdogmaattinen, kriminaalipoliittinen ja empiirinen tarkastelu Rikoksen uusiminen oikeusdogmaattinen, kriminaalipoliittinen ja empiirinen tarkastelu Lapin yliopisto Pro gradu -tutkielma Patrik Voss-Lagerlund Rikosoikeus Kevät 2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

HYÖDYNTÄMISKIELTO OIKEUDENKÄYMISKAAREN 17

HYÖDYNTÄMISKIELTO OIKEUDENKÄYMISKAAREN 17 HYÖDYNTÄMISKIELTO OIKEUDENKÄYMISKAAREN 17 LUVUN UUDISTUKSESSA UUTTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ VAI VALLITSEVAN KÄYTÄNNÖN KODIFIOIMISTA? Pro gradu - tutkielma Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Prosessioikeuden

Lisätiedot

Nuori rikoksentekijä ja viranomaiskäytännöt Oulun kihlakunnan alueella vuosina 2004 2005

Nuori rikoksentekijä ja viranomaiskäytännöt Oulun kihlakunnan alueella vuosina 2004 2005 Nuori rikoksentekijä ja viranomaiskäytännöt Oulun kihlakunnan alueella vuosina 2004 2005 Marjut Hanhela Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Tutkielma Syksy 2006 I Sisällys TIIVISTELMÄ SISÄLLYS

Lisätiedot

Suomeen ehdotettu syyteneuvottelumenettely rikosprosessi muuttaa muotoaan?

Suomeen ehdotettu syyteneuvottelumenettely rikosprosessi muuttaa muotoaan? Suomeen ehdotettu syyteneuvottelumenettely rikosprosessi muuttaa muotoaan? Lapin yliopisto Pro gradu -tutkielma Tapio Tuomisto Prosessioikeus Kevät 2014 I Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

Vartioimisliikkeen vartijan yleiset toimintamahdollisuudet ja niiden rajoittuminen kotirauhan piirissä

Vartioimisliikkeen vartijan yleiset toimintamahdollisuudet ja niiden rajoittuminen kotirauhan piirissä Vartioimisliikkeen vartijan yleiset toimintamahdollisuudet ja niiden rajoittuminen kotirauhan piirissä Lapin yliopisto Tutkielma Juha-Pekka Heikkilä Rikosoikeus Syksy 2008 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Ne bis in idem -kielto veronkorotuksen ja veropetoksen yhteydessä

Ne bis in idem -kielto veronkorotuksen ja veropetoksen yhteydessä Ne bis in idem -kielto veronkorotuksen ja veropetoksen yhteydessä Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 10.11.2011 Tekijä:

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA

LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteen laitos Pro gradu-tutkielma Tammikuu 2011 Martti Turunen II SISÄLLYS

Lisätiedot

Hannes Männistö. Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys

Hannes Männistö. Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys Hannes Männistö Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys Helsingin yliopisto Perhe- ja jäämistöoikeuden projekti Pro gradu -tutkielma Professori Urpo Kangas 5.5.2014 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena

Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Juha Koski Työoikeus Kevät 2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Epärehellisyys

Lisätiedot

AVIOPUOLISOIDEN VÄLINEN ELATUSVELVOLLISUUS

AVIOPUOLISOIDEN VÄLINEN ELATUSVELVOLLISUUS AVIOPUOLISOIDEN VÄLINEN ELATUSVELVOLLISUUS Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Perhe- ja jäämistöoikeus Pro gradu -tutkielma Laura Karolina Tawast Kevät 2014 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Vuosi: 2009 Pro gradu - tutkielma: Lappeenrannan tekninen yliopisto, 107 sivua, 4 kuvaa ja yksi taulukko

Vuosi: 2009 Pro gradu - tutkielma: Lappeenrannan tekninen yliopisto, 107 sivua, 4 kuvaa ja yksi taulukko I TIIVISTELMÄ Tekijä: Kemppinen, Jarmo Tutkielman nimi: Rikostutkinta Kaakkois-Suomen rajavartiostossa ja siihen liittyvät erityispiirteet Tiedekunta: Kauppatieteellinen tiedekunta Pääaine: Yritysjuridiikka

Lisätiedot

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamista

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamista Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö Ulkoasiainministeriölle Ulkoasiainministeriö

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 126

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 126 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 126 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Heini Kainulainen

Lisätiedot

Tanja Valkonen OIKAISUVAATIMUSMENETTELYSTÄ JA SEN TEHOKKUUDESTA ERITYISESTI SOSIAALIHUOLLOSSA

Tanja Valkonen OIKAISUVAATIMUSMENETTELYSTÄ JA SEN TEHOKKUUDESTA ERITYISESTI SOSIAALIHUOLLOSSA Tanja Valkonen OIKAISUVAATIMUSMENETTELYSTÄ JA SEN TEHOKKUUDESTA ERITYISESTI SOSIAALIHUOLLOSSA Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Hallinto-oikeus 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA

RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA Miikka Isosalo 0198132 Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Esineoikeus Maisteritutkielma Syksy 2014 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Kristiina Konsala SUOMEN PERUSTUSLAIN 20 :N YMPÄRISTÖPERUSOIKEUS ERITYISESTI VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUKSIEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2015

Lisätiedot

Kirjoituksia viestintäoikeudesta

Kirjoituksia viestintäoikeudesta Toimittaneet Päivi Tiilikka Jukka Siro Kirjoituksia viestintäoikeudesta HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI copyright: Helsingin hovioikeus ja tekijät ISBN: 978-951-53-3252-3 (nid.) ISBN: 978-951-53-3253-0 (PDF)

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 239. KALTEVALLA PINNALLA Perheen sisäisen lähestymiskiellon arviointitutkimus

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 239. KALTEVALLA PINNALLA Perheen sisäisen lähestymiskiellon arviointitutkimus OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 239 Kati Rantala & Mirka Smolej & Jussi Leppälä & Anniina Jokinen KALTEVALLA PINNALLA Perheen sisäisen lähestymiskiellon arviointitutkimus ENGLISH SUMMARY:

Lisätiedot

Syytetyn mielentilan tutkiminen

Syytetyn mielentilan tutkiminen Paula Korhonen Syytetyn mielentilan tutkiminen 1. Voimassaoleva oikeustila Tuomioistuin voi tarvittaessa määrätä rikosasian vastaajan mielentilan tutkittavaksi (OK 17:45). Vakavissa rikoksissa tarpeellisuuskynnys

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Saila Uitto KUNTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄJÄNÄ TOIMIVALTA JA VELVOLLISUUDET. Pro gradu -tutkielma

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Saila Uitto KUNTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄJÄNÄ TOIMIVALTA JA VELVOLLISUUDET. Pro gradu -tutkielma TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Saila Uitto KUNTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄJÄNÄ TOIMIVALTA JA VELVOLLISUUDET Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2012 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

VUOSINA 2006 2011 PALVELLEIDEN ASEVELVOLLISTEN SOTILASRIKOKSET JA KURINPITOSEURAAMUKSET SUOMEN MERIVOIMISSA

VUOSINA 2006 2011 PALVELLEIDEN ASEVELVOLLISTEN SOTILASRIKOKSET JA KURINPITOSEURAAMUKSET SUOMEN MERIVOIMISSA VUOSINA 2006 2011 PALVELLEIDEN ASEVELVOLLISTEN SOTILASRIKOKSET JA KURINPITOSEURAAMUKSET SUOMEN MERIVOIMISSA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteen laitos Rikos- ja

Lisätiedot

Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä

Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä Finanssioikeuden syventävät opinnot

Lisätiedot

Melanie Soini POTILAAN TIEDONSAANTIOIKEUS GENEETTISEEN TIETOON Pro gradu tutkielma Julkisoikeus Syksy 2012

Melanie Soini POTILAAN TIEDONSAANTIOIKEUS GENEETTISEEN TIETOON Pro gradu tutkielma Julkisoikeus Syksy 2012 Melanie Soini POTILAAN TIEDONSAANTIOIKEUS GENEETTISEEN TIETOON Pro gradu tutkielma Julkisoikeus Syksy 2012 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Potilaan tiedonsaantioikeus geneettiseen

Lisätiedot

Luotonantajan prekontraktuaalinen tiedonantovelvollisuus. erityisesti lojaliteettiperiaatteen kannalta

Luotonantajan prekontraktuaalinen tiedonantovelvollisuus. erityisesti lojaliteettiperiaatteen kannalta Luotonantajan prekontraktuaalinen tiedonantovelvollisuus kuluttajaluotoissa erityisesti lojaliteettiperiaatteen kannalta Lari Ruokamo 0122205 Pro gradu -tutkielma Oikeustieteen tiedekunta Velvoiteoikeus

Lisätiedot

Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa

Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Siviilioikeuden pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

PALVELUNESTOHYÖKKÄYKSEN KRIMINALISOINTI

PALVELUNESTOHYÖKKÄYKSEN KRIMINALISOINTI PALVELUNESTOHYÖKKÄYKSEN KRIMINALISOINTI Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Rikosoikeus Maisteritutkielma Jari Kuusela Kevät 2014 TIIVISTELMÄ Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN HAKIJAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT

TOIMEENTULOTUEN HAKIJAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT TOIMEENTULOTUEN HAKIJAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 31.8.2012 Juho Kervinen, 175721 Ohjaaja: Tarmo Miettinen II Tiivistelmä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA

HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteet Pro gradu-tutkielma 7.6.2015 Maarit Natunen, 168484 Ohjaaja:

Lisätiedot