VISUAALISUUS URHEILUTAPAHTUMASTA TUOTETUSSA MEDIAVIRRASSA SM VAAKUNA-RALLI 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VISUAALISUUS URHEILUTAPAHTUMASTA TUOTETUSSA MEDIAVIRRASSA SM VAAKUNA-RALLI 2007"

Transkriptio

1 Santeri Lähteensuo VISUAALISUUS URHEILUTAPAHTUMASTA TUOTETUSSA MEDIAVIRRASSA SM VAAKUNA-RALLI 2007 Opinnäytetyö Tietojenkäsittely Marraskuu 2007

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Santeri Lähteensuo Koulutusohjelma ja suuntautuminen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Mediatuotanto Nimeke Visuaalisuus urheilutapahtumasta tuotetussa mediavirrassa SM Vaakuna-ralli Tiivistelmä Opinnäytetyön aiheena oli toteuttaa sisältöä vuoden 2007 Vaakuna-rallista tuotettuun mediavirtaan. Pääasiallista sisältöä olivat ennakkoinsertit, joihin kuului rallin järjestelyihin kuuluvien henkilöiden haastatteluja, kuvattujen erikoiskokeiden erikoiskoe-esittelyjä, insertti lehdistötilaisuudesta sekä alkutunnuksen tekeminen. Kauden 2007 viimeinen rallin Sm-osakilpailu Vaakuna-ralli ajettiin Mikkelin lähiympäristössä syyskuun Tapahtumasta toteutettiin mediavirtaa Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampusalueella sijainneelle isolle videotaululle sekä mm. tapahtuman VIP-tiloihin eri puolille kaupunkia. Mediavirran sisällön tuottamisessa apuna käytettiin CampusTv:n laitteita ja tietokoneohjelmia. Ennakkoinsertteihin tarvittua kuvamateriaalia tallennettiin niin ikään CampusTv:n laitteilla. Lähtökohta sisällön luomiseen oli tavallisen kansalaisen näkökulma. Tavoitteena oli tuoda tavalliselle, ei rallia kovin intensiivisesti seuraavalle katsojalle, lisää tietoa rallitapahtuman järjestelyistä inserttien avulla. Itse tapahtumassa insertit, jotka olivat AVI-muotoisia videotiedostoja, ajettiin mediavirtaan NLE:n (non linear edit) avulla Mikpolin Tv-studioilta ennen tapahtumaa tehdyn ajolistan mukaisesti. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsittelen visuaalisuuden ja viestinnän merkitystä mediavirrassa. Keskityin erityisesti siihen miten viestinnän tavoitteet saavutetaan parhaalla mahdollisella tavalla visuaalisuutta hyödyntäen. Asiasanat (avainsanat) Visuaalisuus, viestintä, media, markkinointi Sivumäärä Kieli URN 43 Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Tomi Numento Opinnäytetyön toimeksiantaja Mikkelin Urheiluautoilijat

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis November 30, 2007 Author(s) Santeri Lähteensuo Degree programme and option Business Information Technology Multimedia Engineering Name of the bachelor's thesis Visualization in media stream produced for the sports event Vaakuna-ralli Abstract The purpose of thisbachelor s thesis was to produce content for the media stream produced from Vaakuna-ralli in the year The main content was the pre-inserts that contained the interviews of some organizers, the presentations of the routes driven, insert from the press conference and the starting theme for the event. The last rally event of the Finnish rally championship in the year 2007 Vaakuna-ralli was driven near Mikkeli on September 22 nd The media stream was broadcasted to a big video screen that was placed in the Campus area. The program was also shown in several VIP rooms in different parts of the town. The content was filmed and edited with the equipment of CampusTv. The basis for planning the content was the point of view of an ordinary citizen with not much knowledge of rally. The inserts were broadcasted via NLE (Non Linear Edit). The theory part of the thesis concentrated in the meaning of visualization and communication in a media stream. The study in the theory part will especially focus on how communication can be optimized with the help of visualization. Subject headings, (keywords) Visualization, communication, media, marketing Pages Language URN 43 Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Tomi Numento Bachelor s thesis assigned by Mikkelin Urheiluautoilijat

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO VISUAALISUUS LIIKKUVAN KUVAN KUVAKERRONNASSA VISUAALISUUS URHEILUTAPAHTUMASSA Kuvakoot Kultainen leikkaus VISUAALINEN MARKKINOINTI Visuaalisen markkinoinnin merkitys Visuaalisen markkinoinnin suunnittelu ja toteutus VIESTINNÄN LUONTEEN MERKITYS Lähtökohdat viestinnän suunnitteluun Viestinnän ennakkosuunnittelu ja halutun sanoman rakentaminen SISÄLLÖNTUOTTAMINEN URHEILUTAPAHTUMASSA SM VAAKUNA- RALLI Sisällön lisäarvo urheilutapahtumalle SM Vaakuna-ralli Ajolista Grafiikka SISÄLLÖNTUOTTAMINEN MEDIAVIRTAAN SM VAAKUNA-RALLI Suunnittelun lähtökohdat Ennakkoinsertit Toimihenkilöesittelyt VIP-päällikkö Hannu Hulkkonen Katsastuspäällikkö Seppo Kovanen Kilpailun johtaja Tapio Krivetz Ratamestari Tomi Lantta Turvallisuuspäällikkö Pasi Partanen Mamk:n opiskelija Janne Eronen Erikoiskoe-esittelyt Erikoiskoe 1/ Erikoiskoe Lehdistötilaisuusinsertti Alkutunnus... 37

5 8 LOPPUTULOKSEN ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET... 42

6 1 JOHDANTO 1 Ralliautoilun SM-kauden viimeinen osakilpailu Vaakuna-ralli ajettiin Mikkelin lähiympäristössä Erikoiskokeet olivat noin 30 km säteellä Mikkelin keskustasta. Rallin huoltoparkki sijaitsi kasarmin kampuksen alueella. Rallista toteutettiin mediavirtaa suorana lähetyksenä noin 7 tunnin ajan. Lähetyksen kuva ja ääni välitettiin huoltoparkissa sijainneella isolle videotaululle, Ravintola Tallin oluttelttaan sekä VIP-tilaan erikoiskoe 4:lle, joka ajettiin Harjunmaalla. Lähetyksen mediavirta koostui kuvatuista erikoiskokeista, joita oli yhteensä kolme. Erikoiskokeet 1 ja 5 olivat yksi ja sama erikoiskoe, joka ajettiin kahteen kertaan. Myöhemmin mainittuna puhun erikoiskokeesta 1/5. Erikoiskoe 4 ajettiin vain kerran. Mediavirtaan tuotettiin siis erikoiskokeet 1 ja 5 sekä erikoiskoe 4. Lisäksi mediavirtaan ajettiin kuljettajien haastatteluja ja Mikpolin Tv-studiolta tehtyä studio-osuutta. Näiden suorien tai suorien kaltaisesti tehtyjen kuvien lisäksi virtaan tuotettiin ennakolta suuri määrä inserttejä. Ennakkoinserttejä olivat eri järjestelyihin osallistuneiden henkilöiden haastattelujen perusteella tehdyt insertit, kuvattujen erikoiskokeiden erikoiskoe-esittelyt sekä alkutunnus. Oman opinnäytetyöni käytännön osuus oli tuottaa ja tehdä nämä ennakkoon tehdyt insertit. Opinnäytetyöni teoriaosuudessa tutkin visuaalisuutta ja sen merkitystä urheilutapahtumasta tuotetussa mediavirrassa. Tulen myös selvittämään viestinnän luonteen merkitystä mediavirrassa ja sitä, miten viestintä tulee suunnitella, jos sen halutaan olevan mahdollisimman ymmärrettävää ja kiinnostavaa. Sivuan myös hieman visuaalista markkinointia teoriaosuudessa. 2 VISUAALISUUS LIIKKUVAN KUVAN KUVAKERRONNASSA Jotta videokuva olisi mahdollisimman kiinnostavaa, tulee kuvakerronnan visuaalisuuteen kiinnittää paljon huomiota ja se tulee suunnitella huolella. Ympäristömme täyttyy joka päivä sekalaisesta ja sekavasta hälystä. Ihminen kohtaa päivittäin jatkuvasti kas-

7 vavaa informaation tulvaa. Suurin osa viesteistä, joita vastaanotamme, ovat sellaisia, jotka eivät kiinnosta tai kosketa meitä millään tavalla. 2 Visuaalisuuden kannalta olennaiset perusmuodot neliö, ympyrä ja kolmio yhdessä niiden kolmiulotteisten johdannaisten kuution, ympyrän ja pyramidin kanssa, muodostavat lähes kaikki tunnetut muodot. On hyvin vähän muotoja, jotka eivät jakaannu tai visuaalisesti liity johonkin näistä perusmuodoista. (Gordon & Gordon 2002, 29.) Myös liikkuvassa kuvassa hiljaisuudelle ja yksittäiselle tapahtumalle pitää antaa aikaa ja tilaa. Jotta jokin asia saa mielessämme merkityksen ja siitä kiinnostutaan pitää ajatuksille antaa mahdollisuus tulkita näkemäänsä. Hiljaisuuden kokemuksia on monenlaisia. Joillekin hiljaisuus kertoo tukahduttavasta yksinäisyydestä. Toisaalta miellyttävä joutilaisuus ja hiljaisuus on yhdistetty toisiinsa. Visuaalisen viestinnän kannalta hiljaisuus voidaan ymmärtää valkoisena paperina, tyhjänä pintana tai tilana. (Koskinen 2003, 100.) Silmien varaan rakentuva vuorovaikutus muodostaa yhden osan laajempaa nonverbaalista kommunikaatiota. Nonverbaalisen kommunikaation piiriin lasketaan myös äänen ominaisuudet (sävy, voimakkuus, korkeus), kosketus ja läheisyys. Hyvin usein nonverbaaliset kommunikaation muodot toimivat yhdessä puhutun kielen kanssa ja tekevät vuorovaikutustilanteesta hyvin monimutkaisen. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa kaksi kolmasosaa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta perustuu nonverbaaliseen viestintään. (Seppänen 2001, ) Myös kuvan ja ihmisen välinen yhteys muodostuu enimmäkseen nähdystä informaatiosta. Toki äänellä on suuri merkitys, joissain tilanteissa jopa ratkaisevan suuri, mutta kuvan näkeminen tuo niin suuren merkityksen viestintään, että sen osuutta asian perille menossa ei korvaa mikään. Aikana jolloin TV on melko suurelta osin korvannut radion perheiden ajanviettotapana, kuva on noussut äänen ohi viestinnän merkittävimpänä kanavana. Nonverbaalinen viestintä on läsnä kaikkialla ja alinomaa. Voidaan perustellusti sanoa, että jokainen viestintätilanne sisältää nonverbaalisia elementtejä. Kasvojen ilmeet,

8 ruumiineleet, äänensävyt ja vaikka toisen henkilön pukeutuminen ja jopa ulkonäkö ovat vahvoja nonverbaalisia elementtejä. 3 Nonverbaalisella viestinnällä voidaan onnistuneesti tehostaa tarkoitetun viestin perillemenoa mutta yhtä lailla sillä voidaan tahattomasti tai tahallisesti haitata viestin vastaanottamista sellaisena kuin se on tarkoitettu vastaanotettavaksi. Taitavasti toteutettu viestintätilanne voi harhauttaa jompaakumpaa osapuolta luulemaan fiktiota faktaksi. Mutta yhtä lailla nonverbaalit viestit mahdollistavat harhaan johtamisen. Tapaamisen hyvä ilmapiiri ja osanottajien kasvoilta heijastuva tyytyväisyys voivat olla lavastettuja toivotun vaikutelman aikaansaamiseksi. Jokainen asiansa osaava viestintätoimisto ymmärtää tämän seikan merkityksen vaikkapa yrityksen taloudellisesta tilasta kertovassa tiedotustilaisuudessa. Mitä huonommin menee, sen tärkeämpää on optimismin viestiminen ruumiin kielellä. (Seppänen 2001, ) Vaikka kaikki mainitut nonverbaalin kommunikaation muodot pätisivät maailmanlaajuisesti, ne saattavat silti merkityksellistyä ihmisille eri tavoin riippuen kulttuurisista ympäristöstä ja tulkintatilanteesta. Esimerkiksi naurua pidetään vahvana ilon merkkinä. Mutta nauru saattaa merkitä myös epätoivoista surua, pelkoa ja torjuntaa. Tästä huolimatta voidaan huoletta väittää, että ihmiset pystyvät elekielellä kommunikoimaan vaikkeivät osaisikaan toistensa verbaalikieltä. (Seppänen 2001, 104.) 3 VISUAALISUUS URHEILUTAPAHTUMASSA Urheilutapahtumassa visuaalisuus on erittäin tärkeää. On toki tärkeää myös esimerkiksi, millaisia tuloksia urheilullisin perustein syntyy, mutta monille vähintään yhtä tärkeää on saada suuria elämyksiä visuaalisten ärsykkeiden kautta. Hieno yksittäinen suoritus voi monesti puhuttaa paljon pidempään kuin esimerkiksi jääkiekko-ottelun tulos. Visuaalisuus nousee entistä tärkeämmäksi suurissa televisioitavissa urheilutapahtumissa. Viime vuosikymmenellä televisioitavien urheilutapahtumien määrä on noussut huomattavasti, kun alalle on syntynyt pelkästään urheiluun keskittyviä televisiokanavia. Samalla televisioinnissa käytettävät järjestelmät ovat tulleet yhä tärkeämmiksi

9 (kameroiden määrä, kaikkien mahdollisten kuvakulmien kattaminen ja uudet Super Slow Motion ja HDTV-kamerat). (Philips verkkomateriaali 2007) 4 Rallitapahtumassa monet katsojat saapuvat paikalle nähdäkseen esimerkiksi ulosajoja tai auton suuria hyppyjä, joita syntyy maastossa olevien korkeuserojen ansiosta. Tietenkään ei voi pois sulkea tuloksen vaikutusta onnistuneen urheilutapahtuman näkemiseen, mutta monesti itse tapahtuma on hienompi kuin sen tuottamat pisteet tai lopputulokset. Pelkkä tuloksen katsominen tulosluettelosta antaa vain asiaansa todella vihkiytyneelle tilastonikkarille jotain. Keskivertoihminen haluaa nähdä, miten tuloksiin on päästy? Miten joku on toisen ohittanut? Miksi joku on joutunut keskeyttämään? Miten tähtipelaaja loukkaantui? Tarjoamalla kuvaa tapahtumasta, voidaan katsojalle antaa niin paljon enemmän kuin vain kertomalla kylmiä faktoja. Kuva kertoo todellakin enemmän kuin tuhat sanaa. Kun kerran näin on, niin liikkuvan kuvan kertomien viestien määrän voi vain arvioida. Todettava on toki, että kuvan, joka kertoo tuhat sanaa, on oltava hyvä kuva. Niin myös liikkuvan kuvan on oltava hyvä ja harkittu, jotta se kertoo kaiken oleellisen eikä välttämättä yhtään enempää, jos niin ei haluta. Kuva voi olla luonteeltaan aihetta täydentävä tai korostava, jolloin kuva vahvistaa tekstin vaikutusta. Se voi olla yksityiskohta jostakin kokonaisuudesta, jolloin tietyn osatekijän merkitystä halutaan alleviivata. Kuva voi myös olla koko jutun pääasia, esimerkiksi henkilöhaastattelun yhteydessä. (Loiri & Juholin 1998, 53.) Jotta urheilutapahtumasta saadaan visuaalisesti mahdollisimman kiinnostava ja kuvista mahdollisimman mielenkiintoisia, on tarjonnan toteuttajien oltava ammattitaitoisia. Sekä ohjaajana toimivan henkilön että tapahtumaan kuvaavan kameramiehen on oltava tietoisia siitä, mitä ollaan tekemässä ja mihin ollaan pyrkimässä. Yhä useammin laadukkaasti toteutettu mediavirta tai TV-lähetyksen omainen tuotanto ovat monikameratuotantoja. Toki myös yksikameratuotantoja toteutetaan edelleen. Ero yksikameratuotantoon tulee monellakin tavalla esiin.

10 5 Yksi monikameratuotannon eduista verrattaessa yksikameratoteutukseen on ohjelman vähäinen jälkikäsittely, yksikameratuotanto vaatii lähes aina ohjelman leikkaamista jälkikäteen. Tuotantoaikaa kuluu siis monikameratuotannoissa huomattavasti vähemmän. (Korvenoja 2004, 9, 12.) Jotta urheilutapahtuman taltiointi onnistuisi visuaalisella tasolla mahdollisimman hyvin, voidaan huoletta todeta, että nykypäivänä melkein mistä vaan tapahtumasta tehtävä taltiointi, on tehtävä monikameratuotantona. Poikkeuksetta miltei jokaisessa urheilulajissa tapahtuu niin paljon, että kaiken onnistunut taltiointi ei voi onnistua vain yhdellä kameralla. Kameroita sijoitettaessa tulee ottaa huomioon kuvattavan kohteen sijainti ja etenkin sen korkeus kameraan nähden. Nyrkkisääntö siinä on, että kamerat sijoitetaan kuvattavan kohteen silmien tasolle, jottei kuvata ylä- tai alaviistosta. Sijoittelussa tulisi löytää parhaat mahdolliset paikat, jotta tapahtumien tunnelma välittyisi tv-katsojille saakka. (Korvenoja 2004, 106.) 3.1 Kuvakoot Visuaalisuuden kannalta hyvin olennainen järjestelmä on kahdeksan kuvakoon järjestelmä. Seuraavassa havainnollistan kuvien avulla järjestelmän rakenteen. Kuvakoot ovat ohjeellisia ja niitä voidaan tarvittaessa varioida. Kuvajärjestelmässä on kyse siitä, miten kuva rajataan kuvattaessa. Kuvakoko järjestelmää käytetään jatkuvasti hyödyksi komentokielessä kun halutaan välittää tietoa siitä millaisia kuvia tuotannon ohjaaja kameramieheltä haluaa pyytää.

11 6 KUVA 1. Yleiskuva (YK) Yleiskuvassa (kuva 1) kohteet katoavat maisemaan, yksityiskohtia ei pysty juuri erottamaan. KUVA 2. Laaja kokokuva (LKK) Laajassa kokokuvassa (kuva 2.) kuvattu kohde esimerkiksi ihminen tai ihmisjoukko näkyy ympäristössään.

12 7 KUVA 3. Kokokuva (KK) Kokokuvassa (kuva 3.) ihminen näkyy kokonaan mutta ympäristön määrittely ei välttämättä enää kuvan perusteella onnistu. KUVA 4. Laaja puolikuva (LPK) Laajassa puolikuvassa (kuva 4.)Ihminen on rajattu noin polvista ylöspäin. Tarkalleen polvista tehtävää rajausta tulee välttää, kuin myös muista nivelistä tehtyjä rajauksia.

13 8 KUVA 5. Puolikuva (PK) Puolikuvassa (kuva 5.) ihminen on rajattu vyötäröstä ylöspäin. KUVA 6. Puolilähikuva (PLK) Puolilähikuvassa (kuva 6.) tiivistetty puolikuva, jossa rajaus tehdään rinnan korkeudelta.

14 9 KUVA 7. Lähikuva (LK) Lähikuvassa (kuva 7.) kohde rajataan hieman hartioiden yläpuolelta. KUVA 8. Erikoislähikuva (ELK) Erikoislähikuvaa (kuva 8.) käytetään yleensä tehokeinona. Kuva rajataan useimmiten hieman silmien ulkopuolelta. 3.2 Kultainen leikkaus

15 10 Liikkuvaan kuvaan pätevät samat kuvasommittelun säännöt kuin perinteisemmässä kuvataiteessa. Kultainen leikkaus on hyvä ohjenuora kuvan sommittelua mietittäessä. Kultaisessa leikkauksessa kuva jaetaan pysty- ja vaakasuunnissa yhteensä yhdeksään ruutuun, joiden kohtaamispisteisiin kuvalle tärkeät elementit pyritään rajaamaan. Seuraava kuva havainnollistaa kultaista leikkausta. KUVA 9. Kultainen leikkaus Kuten jo aiemmin totesin, kuvarajauksia ei koskaan kannata tehdä ihmisten niveliin. Myös leuan kohdalta rajaamista tulee välttää. Kuvassa liikkeelle on jätettävä tilaa. Esimerkkikuvasta (kuva 9.) näkyy miten kohteen katseelle on jätetty tilaa kuvan oikeaan reunaan. Kuvakokojärjestelmä on määritelty siten, etteivät kuvat rajaudu ihmiskehon luonnollisista taitekohdista, kuten polvista, lantiosta, kyynärpäistä tai kaulasta. Kahdeksan kuvan järjestelmä perustuu ihmisen luonnolliseen mittakaavaan, jolloin kuvia muista kohteista kuin ihmisistä täytyy soveltaa komentokieleen. Tärkeintä on kuitenkin, että kameramies ja ohjaaja ymmärtävät toisiaan. (Korvenoja 2004, )

16 4 VISUAALINEN MARKKINOINTI 11 Valtaosa ihmisen ympärillä olevasta informaatiosta tulee näköaistin kautta. Jopa 75% kaikesta viestinnästä kulkee ensin silmien kautta ihmisen tietoiseen ja tiedostamattomaan ajatusmaailmaan. (Nieminen 2003, 8.) Visuaalinen markkinointi on nimensäkin mukaisesti markkinoinnin osa-alue, joka täydentää yrityksen muuta markkinointikokonaisuutta visuaalisilla herätteillä. Koska markkinointi sisältää suuren määrän erilaisia toimintoja, kuten tavaroiden ja palvelujen tuottamisen, tiedottamisen ja lopulta lopputuotteen myymisen, on hyvä pysähtyä tarkastelemaan, millainen arvo yrityksen ja sen valmistamien tuotteiden tunnistamisella on markkinoinnin tulosten eli yleensä tuotteiden myynnin kannalta. (Nieminen 2003, 8.) Viestintä, tarkemmin sanoen markkinointiviestintä, on kilpailukeino, jonka tehtävänä on tiedottaa yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista. Markkinointiviestintä jakautuu mainontaan, myynninedistämiseen ja henkilökohtaiseen myyntityöhön. Visuaalinen markkinointi on osa markkinointiviestintää, ja selkeimmin se voidaan lukea mainonnan ja myynninedistämisen kategoriaan. (Nieminen 2003, 8. 9.) Visuaalisen markkinoinnin tehtäväkenttänä on toimia kolmella aiemmin mainitulla markkinoinnin osa-alueella kuin huutomerkki, jonka tehtävänä on havainnollistaa yrityksen identiteettiä ja tuotteita. Visuaalinen markkinointi näyttää ja esittelee tuotteet sellaisina kuin ne ovat. Kertoo niiden hinnat sekä ohjaa niiden testaamiseen ja hankintaan. Samalla visuaalinen markkinointi näyttää ja esittelee yrityksen palvelutyylin ja kulttuurin. (Nieminen 2003, 9.) Visuaalisen markkinoinnin toimivimmat ja tehokkaimmat välineet astuvat kuvaan siinä vaiheessa kun asiakas on koko palveluketjun viimeisessä vaiheessa, mahdollisimman lähellä ostopäätöksen tekemistä. Visuaalinen markkinointi on väline jolla luodaan yrityksestä ja sen tuotteista positiivista mielikuvaa, vahvistetaan yrityksen identiteettiä ja imagoa visuaalisin keinoin sekä luodaan ostohalua. (Nieminen 2003, 9.)

17 4.1 Visuaalisen markkinoinnin merkitys 12 Visuaalisen markkinoinnin todellisessa ketjussa ensimmäinen lenkki on tuotteista tiedottaminen ja mainostaminen. Muun muassa verkkomainonnassa ja katalogeissa asiakkaalla on mahdollisuus nähdä tuotteet visuaalisesti edessään. Hän saa tietoa tuotteiden ominaisuuksista ja hinnasta joiden perusteella voi halutessaan tehdä ostopäätöksen. (Nieminen 2003, 11.) Selkeimmin visuaalisen markkinoinnin merkitys voidaan perustellusti havaita vähittäiskauppaympäristössä. Vähittäiskaupassa se voidaan käsittää tarkoittamaan viihtyisää ja virikkeellistä ostoympäristöä, joka lähtee yrityksen arkkitehtuurista ja vaikka rakennuksen julkisivusta. (Nieminen 2003, 12.) Tuotteiden esille laitto on yksi tapa erottautua kilpailijoista. Se voidaan sananmukaisesti käsittää kilpailukeinona. Tavoilla, joilla tavaroita tuodaan esille, luodaan ostamisen helppoutta. Tutkimusten perusteella saadaan luotua karttoja ihmisten liikkeistä myymälöissä ja niiden perusteella suunnitellaan esillepanoa. (Nieminen 2003, 12.) Visuaalisen markkinoinnin tarkoitus on tuoda yrityksen tuotteet esille haluttavina ja myyvinä. Esilletuonti on olennainen osa tuotteen menestymistä. Tuotteet tulee tuoda esille hyvin valaistuina ja juuri tuotteen käyttötarkoitukseen sovellettuna kokonaisuutena. (Nieminen 2003, 159.) 4.2 Visuaalisen markkinoinnin suunnittelu ja toteutus Yrityksen markkinointiviestintä ketju, joka lopulta saa asiakkaat vakuuttuneeksi yrityksen tuotteesta, alkaa yleensä mainonnasta. Onnistunut mediamainonta saa asiakkaan liikkeelle. Visuaalisesti hienot kuvat ja tekstit luovat osaltaan haluttua mielikuvaa yrityksestä ja sen tuotteista. Mainoksesta välittyvä visuaalinen ilme luovat mielikuvaa yrityksestä jonka toimitilatkin ovat eräänlainen tuote. (Nieminen 2003, 158.) Visuaalisen markkinoinnin tavoitteiden saavuttaminen kulkee aina linjassa yrityksen imagon, liikeidean ja markkinoinnin kanssa. Siksi sen tulee olla erittäin hyvin suunniteltua ja noudattaa tarkoin yrityksen tapahtumamarkkinoinnin linjaa. Kaiken visuaali-

18 13 sen markkinoinnin tulee olla yhtenäistä ja selkeälinjaista. Yrityksellä tulee aina olla todellinen ammattilainen toteuttamassa visuaalista markkinointia. (Nieminen 2003, 159.) Visuaalisen markkinoinnin toteuttajan tulee tuntea yrityksen päämäärät, tietää erilaisten kampanjoiden tavoitteet ja pyrkiä visuaalisella näkemyksellään kehittämään yrityksen visuaalista linjaa. Taitava visuaalinen markkinoija myy paitsi tuotteet ikkunasta myös yrityksen imagon. (Nieminen 2003, 159.) 5 VIESTINNÄN LUONTEEN MERKITYS Viestintä koostuu toiminnasta, jossa käsitellään ja välitetään informaatiota. Yleisin viestintätilanne lienee kahden tai useamman ihmisen välinen keskustelu. Informaation siirtämiseen ja säilyttämiseen voidaan toki käyttää muitakin viestintävälineitä. Vanhimpia näistä mainituista välineistä ovat kuva ja teksti. Tietotekniikan kehittymisen myötä myös viestintätekniikat ovat kehittyneet. (Keränen & Lamberg & Penttinen 2001, 17.) Digitalisoituminen on mahdollistanut informaation käsittelyn nopeutumisen sekä helpottumisen. Uusimmista viestintätekniikan innovaatioista voidaan mainita esimerkiksi digitaalinen televisio ja tekstiviestit. Nopea kehitys ei ole kuitenkaan muuttanut viestinnän perimmäistä tarkoitusta, joka on edelleen tiedon välittäminen ja kommunikointi. (Keränen & Lamberg & Penttinen 2001, 17.) 5.1 Lähtökohdat viestinnän suunnitteluun Jotta viestinnän onnistuminen saadaan maksimoitua, perustana tulee olla selkeä näkemys siitä mitä halutaan sanoa. Viestintä on lähtökohtaisesti inhimillistä toimintaa, johon liittyvät asiat on hyvä pohtia etukäteen. Viestinnässä on aina kaksi osapuolta, viestin lähettäjä sekä vastaanottaja. Jotta viestintä onnistuu, tarvitaan myös viestintäkanava jota pitkin viesti kulkee. Viestintätapahtumaan tulee liittyä myös palautteen

19 antamisen mahdollisuus, eli viestin vastaanottajan mahdollisuus reagoida viestiin. (Keränen & Lamberg & Penttinen 2001, 17.) 14 Viestinnän onnistumiseen vaaditaan monia edellytyksiä: henkiset edellytykset, kyky viestiä, viestintäkanava sekä riittävä yhteinen kieli. Näiden lisäksi tarvitaan virikkeitä: tarvetila, palaute, rangaistukset ja palkkiot, tavat, odotuksen ja tottumukset vaikuttavat viestinnän onnistumiseen. Koskaan viestintätilanne ei ole irrallinen ilmiö vaan tilanteeseen liittyy iso joukko taustatekijöitä kuten ympäristö, häiriöt ja yksilölliset sekä yhteisölliset tekijät. (Wiio 1973, 108.) Mitä pelkistetympi ja yksinkertaisempi viesti on, sitä helpommin se voidaan ymmärtää, siten kuin sen lähettäjä sen on tarkoittanut ymmärrettäväksi. Kun ensin on päätetty, mitä ja kenelle halutaan viestiä, aletaan miettiä sitä, miten viesti kannattaa välittää. Koska monesti viestin välittämisessä voidaan kohdata häiriöitä, tulee miettiä, millä tavoin viestin lähettäjä saa palautetta viestin vastaanottajalta. (Keränen & Lamberg & Penttinen 2005, 13.) 5.2 Viestinnän ennakkosuunnittelu ja halutun sanoman rakentaminen Suunnittelun merkitystä viestinnässä ei voi korostaa liikaa. Kun ollaan ennakkosuunnitteluvaiheessa, olisi hyvä tehdä yksityiskohtainen suunnitelma lopullisesta viestintätuotteesta. Riippuen tuotteen luonteesta ennakkosuunnitelma voi olla esimerkiksi kirjallinen käsikirjoitus tai visuaalinen luonnos. On tärkeää että ennakkosuunnitelma on riittävän tarkka jotta tuotantoryhmä ja toimeksiantaja pystyvät keskustelemaan sen avulla lopulliseen tuotteeseen tulevista asioista. Myös taloudellisesta näkökulmasta ennakkotuotteen suunnittelu on tärkeää sillä sen perusteella voidaan laskea tarkasti hankkeen kustannusarvio. (Keränen & Lamberg & Penttinen 2001, 23.) Sanoman rakentaminen halutunlaiseksi ei ole niin helppoa miltä se aluksi saattaa kuulostaa ja näyttää. Kuten edellä on todettu kaikenlaiset häiriöt vaikeuttavat viestin perillemenoa joskus jopa ratkaisevasti. Toisinaan viestin perillemeno toteutuu yksikertaisuudessaan juuri sellaisena kuin se on tarkoitettu.

20 15 Jotkut vuorovaikutustilanteet ovat jo valmiiksi käsikirjoitettuja, ja ihmisten on helppo noudattaa niissä sanoman rakentamisen piilosääntöjä. Jos esimerkiksi olemme menossa ostamaan lippua junaan, käytämme tilanteessa tavallaan valmista käsikirjoitusta. Olemme jo valmiiksi miettineet mitä sanomme, tai olemme aiemmin olleet vastaavassa tilanteessa, jolloin toimimme opittujen kaavojen mukaan. (Valo 1995, 79.) Viestin vastaanottajan kannalta on olennaisen tärkeää että sanoma on jäsennelty. Asioiden johdonmukainen esittäminen, esimerkiksi tietyn logiikan mukaan helpottaa niiden käsittelyä ja vastaanottamista. Lyhyissä puheenvuoroissa ei välttämättä vaadita mitään sisäistä jäsentelyä, koska usein ne sisältävät vain yhden asian. (Valo 1995, 80.) Tekstin kirjoittaminen näytölle eroaa tekstin kirjoittamisesta paperille. Lukeminen näytöltä on hitaampaa kuin paperilta. Luettaessa katse voi harhailla ja luettua tekstiä on vaikeampi hahmottaa kokonaisuutena. Syitä on monia. Todennäköisimpiä niistä ovat erilaiset keskittymistä haittaavat häiriöt, kuten heijastukset, tekstin vierittäminen aika ajoin ylös ja alas sekä monitorin etäisyys. Myös ruudulla mahdollisesti ovat liikkuvat elementit tai välkkyvät kohdistimet pakottavat katsetta pois tekstistä. (Keränen & Lamberg & Penttinen 2001, 48.) 6 SISÄLLÖNTUOTTAMINEN URHEILUTAPAHTUMASSA SM VAAKUNA- RALLI Itse urheilutapahtuman lisäksi myös muulla ohjelman aikana ruutuun tulevalla sisällöllä on yhä kasvava merkitys. Ihmiset haluavat enemmän ja pelkkä tapahtuman taltiointi ei monissa tapahtumissa enää ole riittävää vaativalle katsojalle. Käytännössä kaikissa suurissa televisioitavissa urheilutapahtumissa lähetykseen kuuluvat urheilusuoritusten lisäksi esimerkiksi studio-osuudet, erilaiset tulosgrafiikat, haastattelut, alku- ja lopputunnukset sekä vaikka selostus. On tärkeää miettiä, millaista viestiä sisällöllä halutaan katsojalle välittää. Vaakunarallissa, jossa itse toimin suurilta osin ennakkosisällön käytännön toteuttajana, otin lähtökohdaksi tavallisen suomalaisen ihmisen joka ei ole kovin paljoa rallia seurannut. Itse kuulun tähän ryhmään ja siksi olikin melko helppoa lähteä pohtimaan, millaisia

21 henkilöitä haluan haastatella ja millaisten tahojen panosta tapahtuman onnistumiseen haluan selvittää Sisällön lisäarvo urheilutapahtumalle SM Vaakuna-ralli Sisältö toi mielestäni paljon lisäarvoa itse mediavirtaan. Pelkkien erikoiskoekuvien seuraaminen noin 7 tuntia putkeen olisi varmasti puuduttanut paatuneimmankin rallin ystävän. Studio-osuus ammattitaitoisen juontajan vetämänä toi erittäin suuren lisäarvon koko lähetykselle. Ennakkoinsertit sekä tapahtuman aikana toteutetut haastattelut olivat niin ikään erittäin hyviä mausteita pääasiallisen sisällön höysteenä. Itse tuote, eli rallikilpailun etenemisen kuvaus, palveli varmasti loistavasti kilpailijoita siinä missä tavallisia ohikulkijoita ja fanaattisia rallikatsojiakin. Muu sisältö taas ei varmasti niinkään koskettanut lajissa syvällä sisällä olijoita. Perusteellinen ennakkosuunnittelu on erittäin tärkeää ohjelmaa ja tuotantoa suunniteltaessa. Hyvän suunnitelman tekeminen säästää kuvausaikaa, mikä taas on myös kustannustehokkaampaa. Kalliin tuotantokaluston ja tuotantoryhmän käyttö vajaatehoisesti ei ole kovin järkevää. Huolella tehtyihin suunnitelmiin voi kivuttomammin tehdä muutoksia, joita väistämättä tulee tuotannoissa eteen. (Korvenoja 2004, 31.) Vaakuna-rallin mediavirran koostumuksen suunnittelu aloitettiin kuukausia ennen itse tapahtumaa. Teknisiin yksityiskohtiin ja toteutukseen käytettiin paljon työtunteja. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja hyvän ennakkosuunnittelun merkitystä ei voi toteutusvaiheessa liikaa korostaa. Onnistuneen tuotannon suunnittelun lähtökohtana on selvittää itselleen, miksi ja kenelle ohjelma tehdään? Millaisesta ohjelmasta on kyse ja mistä syystä sitä on aloitettu työstää, sekä millaiselle yleisölle se on suunnattu? (Korvenoja 2004, 31.) Vaakuna-rallista toteutetussa mediavirrassa toimeksiantajana toimi Mikkelin Urheiluautoilijat. Mikkelin Urheiluautoilijoiden edustajien kanssa käytyjen ennakkopalavereiden perusteella ohjelman runko hahmottui. Suurin osa järjestelyihin osallistuneista

22 henkilöistä oli Mikkelin Urheiluautoilijoiden jäseniä. Heidän kanssaan sovin myös ennakkoinsertteihin tulleiden haastatteluiden aikatauluista. 17 Työn toimeksiantajalta, tilaajalta tai tuottajalta tulee saada suunnitteluun ja käsikirjoituksen tekemiseen riittävät pohjatiedot. Tätä työvaihetta kutsutaan yleensä ammattikielellä briiffiksi. Briiffissä tulee saada asiakkaalta tieto, mitä tehdään ja miksi sekä mahdollisesti tutustua asiakkaan edellisiin ohjelmiin ja tuotantoihin. Neuvottelussa asiakkaan kanssa on hyvä kysellä kaikki tuotantoa koskevat kysymykset ja muistettava tehdä hyvät muistiinpanot. (Korvenoja 2004, 31.) Jotta tapahtumasta saadaan mahdollisimman onnistunut sekä toimeksiantajan että tapahtuma katsojan kannalta, on tärkeää että tapaamisia on riittävästi toteuttajan ja tilaajan kesken. Ennakkosuunnittelu on jokaisessa tapahtumassa onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Hyvä ennakkosuunnittelu pitää sisällään ainakin selvityksen kuvauspaikalla vallitsevasta valosta, tilasta äänestä, äänipohjasta sekä mahdollisista erikoisjärjestelyistä, joita saattaa olla esimerkiksi tarvittavat kamerakorokkeet. Sähkön saatavuudesta on hyvä ottaa selvää sekä informoida mahdollisille kohteille tulevasta kuvauksesta. Kuvausryhmäläisten pukeutumisesta kuvaustilaisuuteen sekä tietenkin kuvausluvista on tärkeää ottaa selvää. (Korvenoja 2004, ) Rallin kuvauksen suhteen ennakkosuunnittelun tekivät projektissa mukana olleet media-alan ammattilaiset. Koska kuvaus tapahtui maastossa, tuli eteen monia seikkoja jotka piti ottaa huomioon. Kamerakorokkeita tosiaan tarvittiin ja niitä saatiin ja rakennettiin. Sähkön saatavuus taattiin omilla virtalähteillä. Ennakoitavissa olleet sateiset kelit asettivat myös omat vaatimuksensa niin kuvauskalustolle kuin henkilöiden omallekin pukeutumiselle. Itse hoidin insertteihin tarvitut kuvausluvat sekä kuvausaikataulut asianomaisten henkilöiden kanssa. Monet haastatteluissa olleista, järjestelyporukkaan kuuluneista, halusivat tuoda seuraansa mahdollisimman hyvin esille ja he olivatkin pukeutuneen seuran edustusasuihin.

Kuvaviestintä. yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Tiedottaja Jenni Tiainen Kimpsu-koulutus

Kuvaviestintä. yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Tiedottaja Jenni Tiainen Kimpsu-koulutus Kuvaviestintä yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa Tiedottaja Jenni Tiainen Kimpsu-koulutus 7.4.2016 Tuensaajan viestintäohjeet Hankerahoitukseen kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Kuvasommittelun lähtökohta

Kuvasommittelun lähtökohta KUVASOMMITTELU Kuvasommittelun lähtökohta jäsentämisen ja järjestämisen tarve hahmottaa maailmaa, sen yksityiskohtia ja kokonaisuuksia paremmin. Kuvassa jäsentäminen tapahtuu sommittelullisin keinoin.

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

Johdanto. Viittomakieli. Tiedon tuottaminen viittomakielellä. Kääntäminen ja materiaalit. Video kriteerejä ja ratkaisuja. Tilaaminen ja neuvonta

Johdanto. Viittomakieli. Tiedon tuottaminen viittomakielellä. Kääntäminen ja materiaalit. Video kriteerejä ja ratkaisuja. Tilaaminen ja neuvonta SISÄLLYS Johdanto Viittomakieli Tiedon tuottaminen viittomakielellä Kääntäminen ja materiaalit Video kriteerejä ja ratkaisuja Tilaaminen ja neuvonta Johdanto Tämän käsikirjan tarkoituksena on opastaa,

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0 Esipuhe Tämä kevyt graafinen ohjeisto antaa perusohjeet ABMcompositen visuaalisten elementtien käytöstä markkinointiviestinnässä. Eri viestintätilanteissa harkitusti ja johdonmukaisesti käytetty visuaalinen

Lisätiedot

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST Käytä ottelutapahtumaa rakentaaksesi pysyviä SUHTEITA katsojien kanssa Ottelut eivät ole vain hetkiä ajassa, ne ovat SISÄLTÖÄ, joita voidaan hyödyntää monella

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

EDITOINTI ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ. Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63. email tommi.nevala@sodankyla.fi

EDITOINTI ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ. Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63. email tommi.nevala@sodankyla.fi ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi Elokuvakasvatus Sodankylässä projekti Opettajien täydennyskoulutus Oppimateriaalit 8/2005 EDITOINTI 2 Digitaalisen

Lisätiedot

Millainen on hyvä kuva? Anna-Kaarina Perko

Millainen on hyvä kuva? Anna-Kaarina Perko Millainen on hyvä kuva? Anna-Kaarina Perko MILLAINEN ON HYVÄ KUVA? Oletko usein miettinyt mikä saa kuvan näyttämään hyvältä ja nousemaan esille satojen kuvien joukosta? Miksi joku kuva voittaa kilpailut

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS Tanja Välisalo

Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS Tanja Välisalo Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS152 17.2.2014 Tanja Välisalo Digitaalisen tarinan käytännön toteutus 1. Kuva-, ääni- ja videomateriaalin muokkaaminen 2. Digitaalisen tarinan koostaminen Editointi

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

Lyhyesti - Tavoitteista,urasta, tekemisestä

Lyhyesti - Tavoitteista,urasta, tekemisestä Lyhyesti - Tavoitteista,urasta, tekemisestä lauri.i.niskanen@gmail.com 2016-11-15 1 Työhistoria-viidellä-pointilla LinkedIn: Lauri Niskanen, Email: lauri.i.niskanen@gmail.com Big Data tuotteen ohjelmistoarkkitehti

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

Kenguru 2013 Student sivu 1 / 7 (lukion 2. ja 3. vuosi)

Kenguru 2013 Student sivu 1 / 7 (lukion 2. ja 3. vuosi) Kenguru 2013 Student sivu 1 / 7 NIMI RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Kuulokoje, joka avaa maailmasi

Kuulokoje, joka avaa maailmasi Kuulokoje, joka avaa maailmasi Perinteinen teknologia Uusi teknologia keskittyy yhteen puhujaan ja vaimentaa kaikki muut puhujat avaa äänimaiseman, johon mahtuu useita puhujia Luultavasti tiedät tunteen.

Lisätiedot

Kenguru 2006 sivu 1 Cadet-ratkaisut

Kenguru 2006 sivu 1 Cadet-ratkaisut Kenguru 2006 sivu 1 3 pistettä 1. Kenguru astuu sisään sokkeloon. Se saa käydä vain kolmion muotoisissa huoneissa. Mistä se pääsee ulos? A) a B) b C) c D) d E) e 2. Kengurukilpailu on pidetty Euroopassa

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Viestintäsisältöjen/- tuotteiden tuotanto. Viestinnän perusteet 2013 Ryhmä kuusi

Viestintäsisältöjen/- tuotteiden tuotanto. Viestinnän perusteet 2013 Ryhmä kuusi Viestintäsisältöjen/- tuotteiden tuotanto Viestinnän perusteet 2013 Ryhmä kuusi PRODUSAGE = Production + Usage (suom. käyttäjätuotanto) Perinteisessä teollisuustuotannossa kuluttaja on vain kuluttaja,

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4 Oppitunnit 1 4 Oppituntien kulku 1. oppitunti 2. oppitunti 3. oppitunti 4. oppitunti Fiktion käsitteet tutuiksi 1. Oppia fiktion käsitteiden hyödyntämistä kaunokirjallisten tekstien avaamisessa. 2. Oppia

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä

Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä Marika Sipilä / Kiinteistöliitto Uusimaa Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä Lahti 8.5.2014 Osmo A. Wiion lakeja inhimillisestä viestinnästä Jos viestintä voi epäonnistua, niin se epäonnistuu. Jos

Lisätiedot

Näin kohtaat onnistuneesti median

Näin kohtaat onnistuneesti median Näin kohtaat onnistuneesti median 29.9.2016 Luennon aiheet: Antaa eväitä tilanteisiin, joissa toimittaja lähestyy tutkijaa tai joissa tutkija haluaa lähestyä toimittajaa ja itse tarjota juttuideaa Käydään

Lisätiedot

Talven kasvit. LUMASUOMI Koulutuksesta kouluun hanke. AIHE: Tutkin ja toimin ympäristössäni (EOPS 2014)

Talven kasvit. LUMASUOMI Koulutuksesta kouluun hanke. AIHE: Tutkin ja toimin ympäristössäni (EOPS 2014) Talven kasvit AIHE: Tutkin ja toimin ympäristössäni (EOPS 2014) IKÄLUOKKA: esiopetusikäiset, sopii myös 1. vuosiluokalle TAVOITTEET: Opetuskokonaisuuden käsitteellisiin tavoitteisiin kuuluu metrin käsitteeseen

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno Valmistelu Suunnittelu ja organisointi Aloitus Toteutus Päätös Projektiidea, tarjous ja into tehdä! Valmentajan / ohjaavan opettajan nimeäminen Projektitiimin kokoaminen / roolit Sopimus toimeksiantajan

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...2 2.1

Lisätiedot

Kellokukantie 7 01300 VANTAA. puh. 040 534 9977 henrik.frank@autourheilu.fi. puh. 0500 490 812 jorma.mikkola@hanaa.fi

Kellokukantie 7 01300 VANTAA. puh. 040 534 9977 henrik.frank@autourheilu.fi. puh. 0500 490 812 jorma.mikkola@hanaa.fi Sarjasäännöt F-Rallisarja 2016 1.Yleistä F-rallisarjan (myöhemmin Sarja) järjestää AKK-Motorsport ry (myöhemmin Liitto) ja kaikki sarjan oikeudet (mukaan lukien sähköisen median ja markkinointioikeudet)

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Seuran mediaviestintä. Suunnitelmallisuutta tekemiseen

Seuran mediaviestintä. Suunnitelmallisuutta tekemiseen Seuran mediaviestintä Suunnitelmallisuutta tekemiseen Sisältö Millaista tietoa media haluaa ja missä muodossa Viestintäsuunnitelman laatiminen seuralle Millaista viestinnän tukea SJAL tarjoaa seuroille

Lisätiedot

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Ulkomailla toimivien peruskoulujen ja Suomi-koulujen opettajat 4.8.2011 Pirjo Sinko, opetusneuvos Millainen on kielellisesti lahjakas

Lisätiedot

Tuhat tarinaa TAMKista

Tuhat tarinaa TAMKista 3.6.2015 Vimma, Viestintä- ja markkinointiseminaari 2015 Tuhat tarinaa TAMKista kokemuksia videotuotannoista Hanna-Leena Saarenmaa, Essi Kannelkoski & Josefiina Kemppinen TAMK Viestintäpalvelut Case 1:

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

Kaikille avoin hiihtokoulu

Kaikille avoin hiihtokoulu Kaikille avoin hiihtokoulu Kaikille avoimessa hiihtokoulussa kaikki oppilaat ovat yhtä arvokkaita ja tervetulleita, hiihtokoulu ei rajaa ketään pois vamman tai toimintakyvyn vuoksi. Kaikilla on oikeus

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Esitystapa: Piirrä suunnitelma lyijykynällä, kuulakärkikynällä ja/tai puuväreillä yhdelle vaakasuuntaiselle A3-paperille.

Esitystapa: Piirrä suunnitelma lyijykynällä, kuulakärkikynällä ja/tai puuväreillä yhdelle vaakasuuntaiselle A3-paperille. tehtävä 1. ideointi Suomen kesä tarjoaa useita festivaalitapahtumia moneen makuun. Tällä kertaa vaihtoehtoinasi ovat metallimusiikkiin keskittyvä Tuska, musiikki- ja kaupunkikulttuurifestivaali Flow tai

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

HYP on lyhenne sanoista Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin HYP on asenne ja yhdessäolotapa:

HYP on lyhenne sanoista Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin HYP on asenne ja yhdessäolotapa: Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin ihmisille, jotka ovat vaarassa jäädä yksin HYP jakson käynnistyskokous Tutustu myös opasvihkoon Sheridan Forster: Huomioivan yhdessäolon malli HYP Mikä HYP on HYP on lyhenne

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Kenguru 2014 Student sivu 1 / 8 (lukion 2. ja 3. vuosi)

Kenguru 2014 Student sivu 1 / 8 (lukion 2. ja 3. vuosi) Kenguru 2014 Student sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot