VISUAALISUUS URHEILUTAPAHTUMASTA TUOTETUSSA MEDIAVIRRASSA SM VAAKUNA-RALLI 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VISUAALISUUS URHEILUTAPAHTUMASTA TUOTETUSSA MEDIAVIRRASSA SM VAAKUNA-RALLI 2007"

Transkriptio

1 Santeri Lähteensuo VISUAALISUUS URHEILUTAPAHTUMASTA TUOTETUSSA MEDIAVIRRASSA SM VAAKUNA-RALLI 2007 Opinnäytetyö Tietojenkäsittely Marraskuu 2007

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Santeri Lähteensuo Koulutusohjelma ja suuntautuminen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Mediatuotanto Nimeke Visuaalisuus urheilutapahtumasta tuotetussa mediavirrassa SM Vaakuna-ralli Tiivistelmä Opinnäytetyön aiheena oli toteuttaa sisältöä vuoden 2007 Vaakuna-rallista tuotettuun mediavirtaan. Pääasiallista sisältöä olivat ennakkoinsertit, joihin kuului rallin järjestelyihin kuuluvien henkilöiden haastatteluja, kuvattujen erikoiskokeiden erikoiskoe-esittelyjä, insertti lehdistötilaisuudesta sekä alkutunnuksen tekeminen. Kauden 2007 viimeinen rallin Sm-osakilpailu Vaakuna-ralli ajettiin Mikkelin lähiympäristössä syyskuun Tapahtumasta toteutettiin mediavirtaa Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampusalueella sijainneelle isolle videotaululle sekä mm. tapahtuman VIP-tiloihin eri puolille kaupunkia. Mediavirran sisällön tuottamisessa apuna käytettiin CampusTv:n laitteita ja tietokoneohjelmia. Ennakkoinsertteihin tarvittua kuvamateriaalia tallennettiin niin ikään CampusTv:n laitteilla. Lähtökohta sisällön luomiseen oli tavallisen kansalaisen näkökulma. Tavoitteena oli tuoda tavalliselle, ei rallia kovin intensiivisesti seuraavalle katsojalle, lisää tietoa rallitapahtuman järjestelyistä inserttien avulla. Itse tapahtumassa insertit, jotka olivat AVI-muotoisia videotiedostoja, ajettiin mediavirtaan NLE:n (non linear edit) avulla Mikpolin Tv-studioilta ennen tapahtumaa tehdyn ajolistan mukaisesti. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsittelen visuaalisuuden ja viestinnän merkitystä mediavirrassa. Keskityin erityisesti siihen miten viestinnän tavoitteet saavutetaan parhaalla mahdollisella tavalla visuaalisuutta hyödyntäen. Asiasanat (avainsanat) Visuaalisuus, viestintä, media, markkinointi Sivumäärä Kieli URN 43 Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Tomi Numento Opinnäytetyön toimeksiantaja Mikkelin Urheiluautoilijat

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis November 30, 2007 Author(s) Santeri Lähteensuo Degree programme and option Business Information Technology Multimedia Engineering Name of the bachelor's thesis Visualization in media stream produced for the sports event Vaakuna-ralli Abstract The purpose of thisbachelor s thesis was to produce content for the media stream produced from Vaakuna-ralli in the year The main content was the pre-inserts that contained the interviews of some organizers, the presentations of the routes driven, insert from the press conference and the starting theme for the event. The last rally event of the Finnish rally championship in the year 2007 Vaakuna-ralli was driven near Mikkeli on September 22 nd The media stream was broadcasted to a big video screen that was placed in the Campus area. The program was also shown in several VIP rooms in different parts of the town. The content was filmed and edited with the equipment of CampusTv. The basis for planning the content was the point of view of an ordinary citizen with not much knowledge of rally. The inserts were broadcasted via NLE (Non Linear Edit). The theory part of the thesis concentrated in the meaning of visualization and communication in a media stream. The study in the theory part will especially focus on how communication can be optimized with the help of visualization. Subject headings, (keywords) Visualization, communication, media, marketing Pages Language URN 43 Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Tomi Numento Bachelor s thesis assigned by Mikkelin Urheiluautoilijat

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO VISUAALISUUS LIIKKUVAN KUVAN KUVAKERRONNASSA VISUAALISUUS URHEILUTAPAHTUMASSA Kuvakoot Kultainen leikkaus VISUAALINEN MARKKINOINTI Visuaalisen markkinoinnin merkitys Visuaalisen markkinoinnin suunnittelu ja toteutus VIESTINNÄN LUONTEEN MERKITYS Lähtökohdat viestinnän suunnitteluun Viestinnän ennakkosuunnittelu ja halutun sanoman rakentaminen SISÄLLÖNTUOTTAMINEN URHEILUTAPAHTUMASSA SM VAAKUNA- RALLI Sisällön lisäarvo urheilutapahtumalle SM Vaakuna-ralli Ajolista Grafiikka SISÄLLÖNTUOTTAMINEN MEDIAVIRTAAN SM VAAKUNA-RALLI Suunnittelun lähtökohdat Ennakkoinsertit Toimihenkilöesittelyt VIP-päällikkö Hannu Hulkkonen Katsastuspäällikkö Seppo Kovanen Kilpailun johtaja Tapio Krivetz Ratamestari Tomi Lantta Turvallisuuspäällikkö Pasi Partanen Mamk:n opiskelija Janne Eronen Erikoiskoe-esittelyt Erikoiskoe 1/ Erikoiskoe Lehdistötilaisuusinsertti Alkutunnus... 37

5 8 LOPPUTULOKSEN ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET... 42

6 1 JOHDANTO 1 Ralliautoilun SM-kauden viimeinen osakilpailu Vaakuna-ralli ajettiin Mikkelin lähiympäristössä Erikoiskokeet olivat noin 30 km säteellä Mikkelin keskustasta. Rallin huoltoparkki sijaitsi kasarmin kampuksen alueella. Rallista toteutettiin mediavirtaa suorana lähetyksenä noin 7 tunnin ajan. Lähetyksen kuva ja ääni välitettiin huoltoparkissa sijainneella isolle videotaululle, Ravintola Tallin oluttelttaan sekä VIP-tilaan erikoiskoe 4:lle, joka ajettiin Harjunmaalla. Lähetyksen mediavirta koostui kuvatuista erikoiskokeista, joita oli yhteensä kolme. Erikoiskokeet 1 ja 5 olivat yksi ja sama erikoiskoe, joka ajettiin kahteen kertaan. Myöhemmin mainittuna puhun erikoiskokeesta 1/5. Erikoiskoe 4 ajettiin vain kerran. Mediavirtaan tuotettiin siis erikoiskokeet 1 ja 5 sekä erikoiskoe 4. Lisäksi mediavirtaan ajettiin kuljettajien haastatteluja ja Mikpolin Tv-studiolta tehtyä studio-osuutta. Näiden suorien tai suorien kaltaisesti tehtyjen kuvien lisäksi virtaan tuotettiin ennakolta suuri määrä inserttejä. Ennakkoinserttejä olivat eri järjestelyihin osallistuneiden henkilöiden haastattelujen perusteella tehdyt insertit, kuvattujen erikoiskokeiden erikoiskoe-esittelyt sekä alkutunnus. Oman opinnäytetyöni käytännön osuus oli tuottaa ja tehdä nämä ennakkoon tehdyt insertit. Opinnäytetyöni teoriaosuudessa tutkin visuaalisuutta ja sen merkitystä urheilutapahtumasta tuotetussa mediavirrassa. Tulen myös selvittämään viestinnän luonteen merkitystä mediavirrassa ja sitä, miten viestintä tulee suunnitella, jos sen halutaan olevan mahdollisimman ymmärrettävää ja kiinnostavaa. Sivuan myös hieman visuaalista markkinointia teoriaosuudessa. 2 VISUAALISUUS LIIKKUVAN KUVAN KUVAKERRONNASSA Jotta videokuva olisi mahdollisimman kiinnostavaa, tulee kuvakerronnan visuaalisuuteen kiinnittää paljon huomiota ja se tulee suunnitella huolella. Ympäristömme täyttyy joka päivä sekalaisesta ja sekavasta hälystä. Ihminen kohtaa päivittäin jatkuvasti kas-

7 vavaa informaation tulvaa. Suurin osa viesteistä, joita vastaanotamme, ovat sellaisia, jotka eivät kiinnosta tai kosketa meitä millään tavalla. 2 Visuaalisuuden kannalta olennaiset perusmuodot neliö, ympyrä ja kolmio yhdessä niiden kolmiulotteisten johdannaisten kuution, ympyrän ja pyramidin kanssa, muodostavat lähes kaikki tunnetut muodot. On hyvin vähän muotoja, jotka eivät jakaannu tai visuaalisesti liity johonkin näistä perusmuodoista. (Gordon & Gordon 2002, 29.) Myös liikkuvassa kuvassa hiljaisuudelle ja yksittäiselle tapahtumalle pitää antaa aikaa ja tilaa. Jotta jokin asia saa mielessämme merkityksen ja siitä kiinnostutaan pitää ajatuksille antaa mahdollisuus tulkita näkemäänsä. Hiljaisuuden kokemuksia on monenlaisia. Joillekin hiljaisuus kertoo tukahduttavasta yksinäisyydestä. Toisaalta miellyttävä joutilaisuus ja hiljaisuus on yhdistetty toisiinsa. Visuaalisen viestinnän kannalta hiljaisuus voidaan ymmärtää valkoisena paperina, tyhjänä pintana tai tilana. (Koskinen 2003, 100.) Silmien varaan rakentuva vuorovaikutus muodostaa yhden osan laajempaa nonverbaalista kommunikaatiota. Nonverbaalisen kommunikaation piiriin lasketaan myös äänen ominaisuudet (sävy, voimakkuus, korkeus), kosketus ja läheisyys. Hyvin usein nonverbaaliset kommunikaation muodot toimivat yhdessä puhutun kielen kanssa ja tekevät vuorovaikutustilanteesta hyvin monimutkaisen. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa kaksi kolmasosaa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta perustuu nonverbaaliseen viestintään. (Seppänen 2001, ) Myös kuvan ja ihmisen välinen yhteys muodostuu enimmäkseen nähdystä informaatiosta. Toki äänellä on suuri merkitys, joissain tilanteissa jopa ratkaisevan suuri, mutta kuvan näkeminen tuo niin suuren merkityksen viestintään, että sen osuutta asian perille menossa ei korvaa mikään. Aikana jolloin TV on melko suurelta osin korvannut radion perheiden ajanviettotapana, kuva on noussut äänen ohi viestinnän merkittävimpänä kanavana. Nonverbaalinen viestintä on läsnä kaikkialla ja alinomaa. Voidaan perustellusti sanoa, että jokainen viestintätilanne sisältää nonverbaalisia elementtejä. Kasvojen ilmeet,

8 ruumiineleet, äänensävyt ja vaikka toisen henkilön pukeutuminen ja jopa ulkonäkö ovat vahvoja nonverbaalisia elementtejä. 3 Nonverbaalisella viestinnällä voidaan onnistuneesti tehostaa tarkoitetun viestin perillemenoa mutta yhtä lailla sillä voidaan tahattomasti tai tahallisesti haitata viestin vastaanottamista sellaisena kuin se on tarkoitettu vastaanotettavaksi. Taitavasti toteutettu viestintätilanne voi harhauttaa jompaakumpaa osapuolta luulemaan fiktiota faktaksi. Mutta yhtä lailla nonverbaalit viestit mahdollistavat harhaan johtamisen. Tapaamisen hyvä ilmapiiri ja osanottajien kasvoilta heijastuva tyytyväisyys voivat olla lavastettuja toivotun vaikutelman aikaansaamiseksi. Jokainen asiansa osaava viestintätoimisto ymmärtää tämän seikan merkityksen vaikkapa yrityksen taloudellisesta tilasta kertovassa tiedotustilaisuudessa. Mitä huonommin menee, sen tärkeämpää on optimismin viestiminen ruumiin kielellä. (Seppänen 2001, ) Vaikka kaikki mainitut nonverbaalin kommunikaation muodot pätisivät maailmanlaajuisesti, ne saattavat silti merkityksellistyä ihmisille eri tavoin riippuen kulttuurisista ympäristöstä ja tulkintatilanteesta. Esimerkiksi naurua pidetään vahvana ilon merkkinä. Mutta nauru saattaa merkitä myös epätoivoista surua, pelkoa ja torjuntaa. Tästä huolimatta voidaan huoletta väittää, että ihmiset pystyvät elekielellä kommunikoimaan vaikkeivät osaisikaan toistensa verbaalikieltä. (Seppänen 2001, 104.) 3 VISUAALISUUS URHEILUTAPAHTUMASSA Urheilutapahtumassa visuaalisuus on erittäin tärkeää. On toki tärkeää myös esimerkiksi, millaisia tuloksia urheilullisin perustein syntyy, mutta monille vähintään yhtä tärkeää on saada suuria elämyksiä visuaalisten ärsykkeiden kautta. Hieno yksittäinen suoritus voi monesti puhuttaa paljon pidempään kuin esimerkiksi jääkiekko-ottelun tulos. Visuaalisuus nousee entistä tärkeämmäksi suurissa televisioitavissa urheilutapahtumissa. Viime vuosikymmenellä televisioitavien urheilutapahtumien määrä on noussut huomattavasti, kun alalle on syntynyt pelkästään urheiluun keskittyviä televisiokanavia. Samalla televisioinnissa käytettävät järjestelmät ovat tulleet yhä tärkeämmiksi

9 (kameroiden määrä, kaikkien mahdollisten kuvakulmien kattaminen ja uudet Super Slow Motion ja HDTV-kamerat). (Philips verkkomateriaali 2007) 4 Rallitapahtumassa monet katsojat saapuvat paikalle nähdäkseen esimerkiksi ulosajoja tai auton suuria hyppyjä, joita syntyy maastossa olevien korkeuserojen ansiosta. Tietenkään ei voi pois sulkea tuloksen vaikutusta onnistuneen urheilutapahtuman näkemiseen, mutta monesti itse tapahtuma on hienompi kuin sen tuottamat pisteet tai lopputulokset. Pelkkä tuloksen katsominen tulosluettelosta antaa vain asiaansa todella vihkiytyneelle tilastonikkarille jotain. Keskivertoihminen haluaa nähdä, miten tuloksiin on päästy? Miten joku on toisen ohittanut? Miksi joku on joutunut keskeyttämään? Miten tähtipelaaja loukkaantui? Tarjoamalla kuvaa tapahtumasta, voidaan katsojalle antaa niin paljon enemmän kuin vain kertomalla kylmiä faktoja. Kuva kertoo todellakin enemmän kuin tuhat sanaa. Kun kerran näin on, niin liikkuvan kuvan kertomien viestien määrän voi vain arvioida. Todettava on toki, että kuvan, joka kertoo tuhat sanaa, on oltava hyvä kuva. Niin myös liikkuvan kuvan on oltava hyvä ja harkittu, jotta se kertoo kaiken oleellisen eikä välttämättä yhtään enempää, jos niin ei haluta. Kuva voi olla luonteeltaan aihetta täydentävä tai korostava, jolloin kuva vahvistaa tekstin vaikutusta. Se voi olla yksityiskohta jostakin kokonaisuudesta, jolloin tietyn osatekijän merkitystä halutaan alleviivata. Kuva voi myös olla koko jutun pääasia, esimerkiksi henkilöhaastattelun yhteydessä. (Loiri & Juholin 1998, 53.) Jotta urheilutapahtumasta saadaan visuaalisesti mahdollisimman kiinnostava ja kuvista mahdollisimman mielenkiintoisia, on tarjonnan toteuttajien oltava ammattitaitoisia. Sekä ohjaajana toimivan henkilön että tapahtumaan kuvaavan kameramiehen on oltava tietoisia siitä, mitä ollaan tekemässä ja mihin ollaan pyrkimässä. Yhä useammin laadukkaasti toteutettu mediavirta tai TV-lähetyksen omainen tuotanto ovat monikameratuotantoja. Toki myös yksikameratuotantoja toteutetaan edelleen. Ero yksikameratuotantoon tulee monellakin tavalla esiin.

10 5 Yksi monikameratuotannon eduista verrattaessa yksikameratoteutukseen on ohjelman vähäinen jälkikäsittely, yksikameratuotanto vaatii lähes aina ohjelman leikkaamista jälkikäteen. Tuotantoaikaa kuluu siis monikameratuotannoissa huomattavasti vähemmän. (Korvenoja 2004, 9, 12.) Jotta urheilutapahtuman taltiointi onnistuisi visuaalisella tasolla mahdollisimman hyvin, voidaan huoletta todeta, että nykypäivänä melkein mistä vaan tapahtumasta tehtävä taltiointi, on tehtävä monikameratuotantona. Poikkeuksetta miltei jokaisessa urheilulajissa tapahtuu niin paljon, että kaiken onnistunut taltiointi ei voi onnistua vain yhdellä kameralla. Kameroita sijoitettaessa tulee ottaa huomioon kuvattavan kohteen sijainti ja etenkin sen korkeus kameraan nähden. Nyrkkisääntö siinä on, että kamerat sijoitetaan kuvattavan kohteen silmien tasolle, jottei kuvata ylä- tai alaviistosta. Sijoittelussa tulisi löytää parhaat mahdolliset paikat, jotta tapahtumien tunnelma välittyisi tv-katsojille saakka. (Korvenoja 2004, 106.) 3.1 Kuvakoot Visuaalisuuden kannalta hyvin olennainen järjestelmä on kahdeksan kuvakoon järjestelmä. Seuraavassa havainnollistan kuvien avulla järjestelmän rakenteen. Kuvakoot ovat ohjeellisia ja niitä voidaan tarvittaessa varioida. Kuvajärjestelmässä on kyse siitä, miten kuva rajataan kuvattaessa. Kuvakoko järjestelmää käytetään jatkuvasti hyödyksi komentokielessä kun halutaan välittää tietoa siitä millaisia kuvia tuotannon ohjaaja kameramieheltä haluaa pyytää.

11 6 KUVA 1. Yleiskuva (YK) Yleiskuvassa (kuva 1) kohteet katoavat maisemaan, yksityiskohtia ei pysty juuri erottamaan. KUVA 2. Laaja kokokuva (LKK) Laajassa kokokuvassa (kuva 2.) kuvattu kohde esimerkiksi ihminen tai ihmisjoukko näkyy ympäristössään.

12 7 KUVA 3. Kokokuva (KK) Kokokuvassa (kuva 3.) ihminen näkyy kokonaan mutta ympäristön määrittely ei välttämättä enää kuvan perusteella onnistu. KUVA 4. Laaja puolikuva (LPK) Laajassa puolikuvassa (kuva 4.)Ihminen on rajattu noin polvista ylöspäin. Tarkalleen polvista tehtävää rajausta tulee välttää, kuin myös muista nivelistä tehtyjä rajauksia.

13 8 KUVA 5. Puolikuva (PK) Puolikuvassa (kuva 5.) ihminen on rajattu vyötäröstä ylöspäin. KUVA 6. Puolilähikuva (PLK) Puolilähikuvassa (kuva 6.) tiivistetty puolikuva, jossa rajaus tehdään rinnan korkeudelta.

14 9 KUVA 7. Lähikuva (LK) Lähikuvassa (kuva 7.) kohde rajataan hieman hartioiden yläpuolelta. KUVA 8. Erikoislähikuva (ELK) Erikoislähikuvaa (kuva 8.) käytetään yleensä tehokeinona. Kuva rajataan useimmiten hieman silmien ulkopuolelta. 3.2 Kultainen leikkaus

15 10 Liikkuvaan kuvaan pätevät samat kuvasommittelun säännöt kuin perinteisemmässä kuvataiteessa. Kultainen leikkaus on hyvä ohjenuora kuvan sommittelua mietittäessä. Kultaisessa leikkauksessa kuva jaetaan pysty- ja vaakasuunnissa yhteensä yhdeksään ruutuun, joiden kohtaamispisteisiin kuvalle tärkeät elementit pyritään rajaamaan. Seuraava kuva havainnollistaa kultaista leikkausta. KUVA 9. Kultainen leikkaus Kuten jo aiemmin totesin, kuvarajauksia ei koskaan kannata tehdä ihmisten niveliin. Myös leuan kohdalta rajaamista tulee välttää. Kuvassa liikkeelle on jätettävä tilaa. Esimerkkikuvasta (kuva 9.) näkyy miten kohteen katseelle on jätetty tilaa kuvan oikeaan reunaan. Kuvakokojärjestelmä on määritelty siten, etteivät kuvat rajaudu ihmiskehon luonnollisista taitekohdista, kuten polvista, lantiosta, kyynärpäistä tai kaulasta. Kahdeksan kuvan järjestelmä perustuu ihmisen luonnolliseen mittakaavaan, jolloin kuvia muista kohteista kuin ihmisistä täytyy soveltaa komentokieleen. Tärkeintä on kuitenkin, että kameramies ja ohjaaja ymmärtävät toisiaan. (Korvenoja 2004, )

16 4 VISUAALINEN MARKKINOINTI 11 Valtaosa ihmisen ympärillä olevasta informaatiosta tulee näköaistin kautta. Jopa 75% kaikesta viestinnästä kulkee ensin silmien kautta ihmisen tietoiseen ja tiedostamattomaan ajatusmaailmaan. (Nieminen 2003, 8.) Visuaalinen markkinointi on nimensäkin mukaisesti markkinoinnin osa-alue, joka täydentää yrityksen muuta markkinointikokonaisuutta visuaalisilla herätteillä. Koska markkinointi sisältää suuren määrän erilaisia toimintoja, kuten tavaroiden ja palvelujen tuottamisen, tiedottamisen ja lopulta lopputuotteen myymisen, on hyvä pysähtyä tarkastelemaan, millainen arvo yrityksen ja sen valmistamien tuotteiden tunnistamisella on markkinoinnin tulosten eli yleensä tuotteiden myynnin kannalta. (Nieminen 2003, 8.) Viestintä, tarkemmin sanoen markkinointiviestintä, on kilpailukeino, jonka tehtävänä on tiedottaa yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista. Markkinointiviestintä jakautuu mainontaan, myynninedistämiseen ja henkilökohtaiseen myyntityöhön. Visuaalinen markkinointi on osa markkinointiviestintää, ja selkeimmin se voidaan lukea mainonnan ja myynninedistämisen kategoriaan. (Nieminen 2003, 8. 9.) Visuaalisen markkinoinnin tehtäväkenttänä on toimia kolmella aiemmin mainitulla markkinoinnin osa-alueella kuin huutomerkki, jonka tehtävänä on havainnollistaa yrityksen identiteettiä ja tuotteita. Visuaalinen markkinointi näyttää ja esittelee tuotteet sellaisina kuin ne ovat. Kertoo niiden hinnat sekä ohjaa niiden testaamiseen ja hankintaan. Samalla visuaalinen markkinointi näyttää ja esittelee yrityksen palvelutyylin ja kulttuurin. (Nieminen 2003, 9.) Visuaalisen markkinoinnin toimivimmat ja tehokkaimmat välineet astuvat kuvaan siinä vaiheessa kun asiakas on koko palveluketjun viimeisessä vaiheessa, mahdollisimman lähellä ostopäätöksen tekemistä. Visuaalinen markkinointi on väline jolla luodaan yrityksestä ja sen tuotteista positiivista mielikuvaa, vahvistetaan yrityksen identiteettiä ja imagoa visuaalisin keinoin sekä luodaan ostohalua. (Nieminen 2003, 9.)

17 4.1 Visuaalisen markkinoinnin merkitys 12 Visuaalisen markkinoinnin todellisessa ketjussa ensimmäinen lenkki on tuotteista tiedottaminen ja mainostaminen. Muun muassa verkkomainonnassa ja katalogeissa asiakkaalla on mahdollisuus nähdä tuotteet visuaalisesti edessään. Hän saa tietoa tuotteiden ominaisuuksista ja hinnasta joiden perusteella voi halutessaan tehdä ostopäätöksen. (Nieminen 2003, 11.) Selkeimmin visuaalisen markkinoinnin merkitys voidaan perustellusti havaita vähittäiskauppaympäristössä. Vähittäiskaupassa se voidaan käsittää tarkoittamaan viihtyisää ja virikkeellistä ostoympäristöä, joka lähtee yrityksen arkkitehtuurista ja vaikka rakennuksen julkisivusta. (Nieminen 2003, 12.) Tuotteiden esille laitto on yksi tapa erottautua kilpailijoista. Se voidaan sananmukaisesti käsittää kilpailukeinona. Tavoilla, joilla tavaroita tuodaan esille, luodaan ostamisen helppoutta. Tutkimusten perusteella saadaan luotua karttoja ihmisten liikkeistä myymälöissä ja niiden perusteella suunnitellaan esillepanoa. (Nieminen 2003, 12.) Visuaalisen markkinoinnin tarkoitus on tuoda yrityksen tuotteet esille haluttavina ja myyvinä. Esilletuonti on olennainen osa tuotteen menestymistä. Tuotteet tulee tuoda esille hyvin valaistuina ja juuri tuotteen käyttötarkoitukseen sovellettuna kokonaisuutena. (Nieminen 2003, 159.) 4.2 Visuaalisen markkinoinnin suunnittelu ja toteutus Yrityksen markkinointiviestintä ketju, joka lopulta saa asiakkaat vakuuttuneeksi yrityksen tuotteesta, alkaa yleensä mainonnasta. Onnistunut mediamainonta saa asiakkaan liikkeelle. Visuaalisesti hienot kuvat ja tekstit luovat osaltaan haluttua mielikuvaa yrityksestä ja sen tuotteista. Mainoksesta välittyvä visuaalinen ilme luovat mielikuvaa yrityksestä jonka toimitilatkin ovat eräänlainen tuote. (Nieminen 2003, 158.) Visuaalisen markkinoinnin tavoitteiden saavuttaminen kulkee aina linjassa yrityksen imagon, liikeidean ja markkinoinnin kanssa. Siksi sen tulee olla erittäin hyvin suunniteltua ja noudattaa tarkoin yrityksen tapahtumamarkkinoinnin linjaa. Kaiken visuaali-

18 13 sen markkinoinnin tulee olla yhtenäistä ja selkeälinjaista. Yrityksellä tulee aina olla todellinen ammattilainen toteuttamassa visuaalista markkinointia. (Nieminen 2003, 159.) Visuaalisen markkinoinnin toteuttajan tulee tuntea yrityksen päämäärät, tietää erilaisten kampanjoiden tavoitteet ja pyrkiä visuaalisella näkemyksellään kehittämään yrityksen visuaalista linjaa. Taitava visuaalinen markkinoija myy paitsi tuotteet ikkunasta myös yrityksen imagon. (Nieminen 2003, 159.) 5 VIESTINNÄN LUONTEEN MERKITYS Viestintä koostuu toiminnasta, jossa käsitellään ja välitetään informaatiota. Yleisin viestintätilanne lienee kahden tai useamman ihmisen välinen keskustelu. Informaation siirtämiseen ja säilyttämiseen voidaan toki käyttää muitakin viestintävälineitä. Vanhimpia näistä mainituista välineistä ovat kuva ja teksti. Tietotekniikan kehittymisen myötä myös viestintätekniikat ovat kehittyneet. (Keränen & Lamberg & Penttinen 2001, 17.) Digitalisoituminen on mahdollistanut informaation käsittelyn nopeutumisen sekä helpottumisen. Uusimmista viestintätekniikan innovaatioista voidaan mainita esimerkiksi digitaalinen televisio ja tekstiviestit. Nopea kehitys ei ole kuitenkaan muuttanut viestinnän perimmäistä tarkoitusta, joka on edelleen tiedon välittäminen ja kommunikointi. (Keränen & Lamberg & Penttinen 2001, 17.) 5.1 Lähtökohdat viestinnän suunnitteluun Jotta viestinnän onnistuminen saadaan maksimoitua, perustana tulee olla selkeä näkemys siitä mitä halutaan sanoa. Viestintä on lähtökohtaisesti inhimillistä toimintaa, johon liittyvät asiat on hyvä pohtia etukäteen. Viestinnässä on aina kaksi osapuolta, viestin lähettäjä sekä vastaanottaja. Jotta viestintä onnistuu, tarvitaan myös viestintäkanava jota pitkin viesti kulkee. Viestintätapahtumaan tulee liittyä myös palautteen

19 antamisen mahdollisuus, eli viestin vastaanottajan mahdollisuus reagoida viestiin. (Keränen & Lamberg & Penttinen 2001, 17.) 14 Viestinnän onnistumiseen vaaditaan monia edellytyksiä: henkiset edellytykset, kyky viestiä, viestintäkanava sekä riittävä yhteinen kieli. Näiden lisäksi tarvitaan virikkeitä: tarvetila, palaute, rangaistukset ja palkkiot, tavat, odotuksen ja tottumukset vaikuttavat viestinnän onnistumiseen. Koskaan viestintätilanne ei ole irrallinen ilmiö vaan tilanteeseen liittyy iso joukko taustatekijöitä kuten ympäristö, häiriöt ja yksilölliset sekä yhteisölliset tekijät. (Wiio 1973, 108.) Mitä pelkistetympi ja yksinkertaisempi viesti on, sitä helpommin se voidaan ymmärtää, siten kuin sen lähettäjä sen on tarkoittanut ymmärrettäväksi. Kun ensin on päätetty, mitä ja kenelle halutaan viestiä, aletaan miettiä sitä, miten viesti kannattaa välittää. Koska monesti viestin välittämisessä voidaan kohdata häiriöitä, tulee miettiä, millä tavoin viestin lähettäjä saa palautetta viestin vastaanottajalta. (Keränen & Lamberg & Penttinen 2005, 13.) 5.2 Viestinnän ennakkosuunnittelu ja halutun sanoman rakentaminen Suunnittelun merkitystä viestinnässä ei voi korostaa liikaa. Kun ollaan ennakkosuunnitteluvaiheessa, olisi hyvä tehdä yksityiskohtainen suunnitelma lopullisesta viestintätuotteesta. Riippuen tuotteen luonteesta ennakkosuunnitelma voi olla esimerkiksi kirjallinen käsikirjoitus tai visuaalinen luonnos. On tärkeää että ennakkosuunnitelma on riittävän tarkka jotta tuotantoryhmä ja toimeksiantaja pystyvät keskustelemaan sen avulla lopulliseen tuotteeseen tulevista asioista. Myös taloudellisesta näkökulmasta ennakkotuotteen suunnittelu on tärkeää sillä sen perusteella voidaan laskea tarkasti hankkeen kustannusarvio. (Keränen & Lamberg & Penttinen 2001, 23.) Sanoman rakentaminen halutunlaiseksi ei ole niin helppoa miltä se aluksi saattaa kuulostaa ja näyttää. Kuten edellä on todettu kaikenlaiset häiriöt vaikeuttavat viestin perillemenoa joskus jopa ratkaisevasti. Toisinaan viestin perillemeno toteutuu yksikertaisuudessaan juuri sellaisena kuin se on tarkoitettu.

20 15 Jotkut vuorovaikutustilanteet ovat jo valmiiksi käsikirjoitettuja, ja ihmisten on helppo noudattaa niissä sanoman rakentamisen piilosääntöjä. Jos esimerkiksi olemme menossa ostamaan lippua junaan, käytämme tilanteessa tavallaan valmista käsikirjoitusta. Olemme jo valmiiksi miettineet mitä sanomme, tai olemme aiemmin olleet vastaavassa tilanteessa, jolloin toimimme opittujen kaavojen mukaan. (Valo 1995, 79.) Viestin vastaanottajan kannalta on olennaisen tärkeää että sanoma on jäsennelty. Asioiden johdonmukainen esittäminen, esimerkiksi tietyn logiikan mukaan helpottaa niiden käsittelyä ja vastaanottamista. Lyhyissä puheenvuoroissa ei välttämättä vaadita mitään sisäistä jäsentelyä, koska usein ne sisältävät vain yhden asian. (Valo 1995, 80.) Tekstin kirjoittaminen näytölle eroaa tekstin kirjoittamisesta paperille. Lukeminen näytöltä on hitaampaa kuin paperilta. Luettaessa katse voi harhailla ja luettua tekstiä on vaikeampi hahmottaa kokonaisuutena. Syitä on monia. Todennäköisimpiä niistä ovat erilaiset keskittymistä haittaavat häiriöt, kuten heijastukset, tekstin vierittäminen aika ajoin ylös ja alas sekä monitorin etäisyys. Myös ruudulla mahdollisesti ovat liikkuvat elementit tai välkkyvät kohdistimet pakottavat katsetta pois tekstistä. (Keränen & Lamberg & Penttinen 2001, 48.) 6 SISÄLLÖNTUOTTAMINEN URHEILUTAPAHTUMASSA SM VAAKUNA- RALLI Itse urheilutapahtuman lisäksi myös muulla ohjelman aikana ruutuun tulevalla sisällöllä on yhä kasvava merkitys. Ihmiset haluavat enemmän ja pelkkä tapahtuman taltiointi ei monissa tapahtumissa enää ole riittävää vaativalle katsojalle. Käytännössä kaikissa suurissa televisioitavissa urheilutapahtumissa lähetykseen kuuluvat urheilusuoritusten lisäksi esimerkiksi studio-osuudet, erilaiset tulosgrafiikat, haastattelut, alku- ja lopputunnukset sekä vaikka selostus. On tärkeää miettiä, millaista viestiä sisällöllä halutaan katsojalle välittää. Vaakunarallissa, jossa itse toimin suurilta osin ennakkosisällön käytännön toteuttajana, otin lähtökohdaksi tavallisen suomalaisen ihmisen joka ei ole kovin paljoa rallia seurannut. Itse kuulun tähän ryhmään ja siksi olikin melko helppoa lähteä pohtimaan, millaisia

21 henkilöitä haluan haastatella ja millaisten tahojen panosta tapahtuman onnistumiseen haluan selvittää Sisällön lisäarvo urheilutapahtumalle SM Vaakuna-ralli Sisältö toi mielestäni paljon lisäarvoa itse mediavirtaan. Pelkkien erikoiskoekuvien seuraaminen noin 7 tuntia putkeen olisi varmasti puuduttanut paatuneimmankin rallin ystävän. Studio-osuus ammattitaitoisen juontajan vetämänä toi erittäin suuren lisäarvon koko lähetykselle. Ennakkoinsertit sekä tapahtuman aikana toteutetut haastattelut olivat niin ikään erittäin hyviä mausteita pääasiallisen sisällön höysteenä. Itse tuote, eli rallikilpailun etenemisen kuvaus, palveli varmasti loistavasti kilpailijoita siinä missä tavallisia ohikulkijoita ja fanaattisia rallikatsojiakin. Muu sisältö taas ei varmasti niinkään koskettanut lajissa syvällä sisällä olijoita. Perusteellinen ennakkosuunnittelu on erittäin tärkeää ohjelmaa ja tuotantoa suunniteltaessa. Hyvän suunnitelman tekeminen säästää kuvausaikaa, mikä taas on myös kustannustehokkaampaa. Kalliin tuotantokaluston ja tuotantoryhmän käyttö vajaatehoisesti ei ole kovin järkevää. Huolella tehtyihin suunnitelmiin voi kivuttomammin tehdä muutoksia, joita väistämättä tulee tuotannoissa eteen. (Korvenoja 2004, 31.) Vaakuna-rallin mediavirran koostumuksen suunnittelu aloitettiin kuukausia ennen itse tapahtumaa. Teknisiin yksityiskohtiin ja toteutukseen käytettiin paljon työtunteja. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja hyvän ennakkosuunnittelun merkitystä ei voi toteutusvaiheessa liikaa korostaa. Onnistuneen tuotannon suunnittelun lähtökohtana on selvittää itselleen, miksi ja kenelle ohjelma tehdään? Millaisesta ohjelmasta on kyse ja mistä syystä sitä on aloitettu työstää, sekä millaiselle yleisölle se on suunnattu? (Korvenoja 2004, 31.) Vaakuna-rallista toteutetussa mediavirrassa toimeksiantajana toimi Mikkelin Urheiluautoilijat. Mikkelin Urheiluautoilijoiden edustajien kanssa käytyjen ennakkopalavereiden perusteella ohjelman runko hahmottui. Suurin osa järjestelyihin osallistuneista

22 henkilöistä oli Mikkelin Urheiluautoilijoiden jäseniä. Heidän kanssaan sovin myös ennakkoinsertteihin tulleiden haastatteluiden aikatauluista. 17 Työn toimeksiantajalta, tilaajalta tai tuottajalta tulee saada suunnitteluun ja käsikirjoituksen tekemiseen riittävät pohjatiedot. Tätä työvaihetta kutsutaan yleensä ammattikielellä briiffiksi. Briiffissä tulee saada asiakkaalta tieto, mitä tehdään ja miksi sekä mahdollisesti tutustua asiakkaan edellisiin ohjelmiin ja tuotantoihin. Neuvottelussa asiakkaan kanssa on hyvä kysellä kaikki tuotantoa koskevat kysymykset ja muistettava tehdä hyvät muistiinpanot. (Korvenoja 2004, 31.) Jotta tapahtumasta saadaan mahdollisimman onnistunut sekä toimeksiantajan että tapahtuma katsojan kannalta, on tärkeää että tapaamisia on riittävästi toteuttajan ja tilaajan kesken. Ennakkosuunnittelu on jokaisessa tapahtumassa onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Hyvä ennakkosuunnittelu pitää sisällään ainakin selvityksen kuvauspaikalla vallitsevasta valosta, tilasta äänestä, äänipohjasta sekä mahdollisista erikoisjärjestelyistä, joita saattaa olla esimerkiksi tarvittavat kamerakorokkeet. Sähkön saatavuudesta on hyvä ottaa selvää sekä informoida mahdollisille kohteille tulevasta kuvauksesta. Kuvausryhmäläisten pukeutumisesta kuvaustilaisuuteen sekä tietenkin kuvausluvista on tärkeää ottaa selvää. (Korvenoja 2004, ) Rallin kuvauksen suhteen ennakkosuunnittelun tekivät projektissa mukana olleet media-alan ammattilaiset. Koska kuvaus tapahtui maastossa, tuli eteen monia seikkoja jotka piti ottaa huomioon. Kamerakorokkeita tosiaan tarvittiin ja niitä saatiin ja rakennettiin. Sähkön saatavuus taattiin omilla virtalähteillä. Ennakoitavissa olleet sateiset kelit asettivat myös omat vaatimuksensa niin kuvauskalustolle kuin henkilöiden omallekin pukeutumiselle. Itse hoidin insertteihin tarvitut kuvausluvat sekä kuvausaikataulut asianomaisten henkilöiden kanssa. Monet haastatteluissa olleista, järjestelyporukkaan kuuluneista, halusivat tuoda seuraansa mahdollisimman hyvin esille ja he olivatkin pukeutuneen seuran edustusasuihin.

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 9.9.2015 Copyright 2015 Esipuhe Tämä käsikirja on tehty videotuotantojen ostajalle, jotta ostaja saisi itselleen juuri sitä mitä haluaa:

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

Kuvaviestintä. yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Tiedottaja Jenni Tiainen Kimpsu-koulutus

Kuvaviestintä. yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Tiedottaja Jenni Tiainen Kimpsu-koulutus Kuvaviestintä yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa Tiedottaja Jenni Tiainen Kimpsu-koulutus 7.4.2016 Tuensaajan viestintäohjeet Hankerahoitukseen kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

Animaatio Web-sivuilla

Animaatio Web-sivuilla Ihmisen koko huomio kiinnittyy vaistomaisesti (hyökkääjiltä suojautuminen) liikkuvaan kuvaan. Yleisesti ottaen animaatioita kannattaa käyttää mahdollisimman vähän. Suunnitteluvaiheessa on hyvä pohtia,

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Sisällöt liikkeelle. Kaisa Mikkola 25.11.2014

Sisällöt liikkeelle. Kaisa Mikkola 25.11.2014 Sisällöt liikkeelle Kaisa Mikkola 25.11.2014 Alma 360 Alma 360 on sisältötoimisto, jossa tehdään tavoitteista totta. Videot ovat oleellinen osa monikanavaista sisällöntuotantoa. Kuukaudessa toteutetaan

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Antti Haaranen, Valveen elokuvakoulu 18.11.2010 GRAFIIKKA: HENNA TOPPI Hittivideo lyhyesti - Elokuva- ja mediakasvatuksen

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Keväällä tapahtuu paljon (touko-kesäkuu) Heinäkuussa hiljenee vaikka kv-kisoja ympäri maailmaa- nyt olisi tiedottamisen paikka Elokuussa jälleen tahti kiihtyy

Lisätiedot

Kuvasommittelun lähtökohta

Kuvasommittelun lähtökohta KUVASOMMITTELU Kuvasommittelun lähtökohta jäsentämisen ja järjestämisen tarve hahmottaa maailmaa, sen yksityiskohtia ja kokonaisuuksia paremmin. Kuvassa jäsentäminen tapahtuu sommittelullisin keinoin.

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

Tervetuloa ohjelmanpitäjäksi HyvinvointiTV :seen

Tervetuloa ohjelmanpitäjäksi HyvinvointiTV :seen Tervetuloa ohjelmanpitäjäksi HyvinvointiTV :seen HyvinvointiTV Diasarjan sisältö Mikä on HyvinvointiTV? Ohjelman suunnittelu ja otsikointi Ennen lähetystä huomioitavia seikkoja Ohjelman toteutus Lisävinkkejä

Lisätiedot

Kenguru 2014 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 7 ja Pakilan ala-aste

Kenguru 2014 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 7 ja Pakilan ala-aste (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 7 ja Pakilan ala-aste NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Johdanto. Viittomakieli. Tiedon tuottaminen viittomakielellä. Kääntäminen ja materiaalit. Video kriteerejä ja ratkaisuja. Tilaaminen ja neuvonta

Johdanto. Viittomakieli. Tiedon tuottaminen viittomakielellä. Kääntäminen ja materiaalit. Video kriteerejä ja ratkaisuja. Tilaaminen ja neuvonta SISÄLLYS Johdanto Viittomakieli Tiedon tuottaminen viittomakielellä Kääntäminen ja materiaalit Video kriteerejä ja ratkaisuja Tilaaminen ja neuvonta Johdanto Tämän käsikirjan tarkoituksena on opastaa,

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU 1(5) FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU Verkkoprojektissa tarkoituksenmukaisen projektinhallintatyökalun käyttö vähentää viestintään kuluvaa työaikaa merkittävästi, kun projektin osapuolilla on reaaliaikainen

Lisätiedot

Ryhtiä työntekoon. Hanna Niemelä

Ryhtiä työntekoon. Hanna Niemelä Ryhtiä työntekoon Hanna Niemelä Alkuun pääseminen Opinnäytetyön tekeminen alkaa aiheen sopimisesta ohjaajan kanssa. Opinnäytetyön onnistumisen ensimmäinen edellytys on tutkimuskysymyksen määrittely ja

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Tehokas nettivideo. 5.2.2015 MASSIVE Helsinki & TrueStory. Sanasto tinyurl.com/videosanasto

Tehokas nettivideo. 5.2.2015 MASSIVE Helsinki & TrueStory. Sanasto tinyurl.com/videosanasto Tehokas nettivideo 5.2.2015 MASSIVE Helsinki & TrueStory Sanasto tinyurl.com/videosanasto Ohjelma 5.2.2015 08.30 Aamukahvi 09.00 Minkälainen on tehokas video viestinnässä ja markkinoinnissa? Miksi videoiden

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Valokuvaus ja kuvankäsittely kurssin portfolio

Valokuvaus ja kuvankäsittely kurssin portfolio Valokuvaus ja kuvankäsittely kurssin portfolio Juha Karjalainen Kurssin ensimmäinen tehtävä Ensimmäisenä tehtävänämme oli ottaa kuvia järjestelmäkameralla eri asetuksilla kuten valotusaika, polttoväli

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

EDITOINTI ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ. Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63. email tommi.nevala@sodankyla.fi

EDITOINTI ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ. Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63. email tommi.nevala@sodankyla.fi ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi Elokuvakasvatus Sodankylässä projekti Opettajien täydennyskoulutus Oppimateriaalit 8/2005 EDITOINTI 2 Digitaalisen

Lisätiedot

Tiimiakatemia: Mikä ihmeen työpajabrandi?

Tiimiakatemia: Mikä ihmeen työpajabrandi? 23.8.2011 Vähäisen ilmoittautujamäärän vaivaama Kesäpäivä aloitettiin tavan mukaan aamukahvilla. Vaikka järjestäjien tunnelma ennen päivien alkua olikin ollut alavireinen, nousi tunnelma nopeasti, kun

Lisätiedot

Millainen on hyvä kuva? Anna-Kaarina Perko

Millainen on hyvä kuva? Anna-Kaarina Perko Millainen on hyvä kuva? Anna-Kaarina Perko MILLAINEN ON HYVÄ KUVA? Oletko usein miettinyt mikä saa kuvan näyttämään hyvältä ja nousemaan esille satojen kuvien joukosta? Miksi joku kuva voittaa kilpailut

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Tiedotus & markkinointi,

Tiedotus & markkinointi, Tiedotus & markkinointi, kiertuetoiminnassa TEKIJÄ: V KOULUTUSJAKSO 30.- 31.1.2012 Kouvolan Teatteri Leena Björkqvist 2012 Ma 30.1.2012 Onnistuneen markkinoinnin peruspilareita kiertuetoiminnassa Klo 12.00-12.10

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAJAN PIKAOPAS

YRITYKSEN PERUSTAJAN PIKAOPAS 1 2 YRITYKSEN PERUSTAJAN PIKAOPAS OllisLeppänen&PäiviPartanen 1. Alkusanatjapikaoppaankirjoittajista...3 2. Onkominustayrittäjäksi?...4 2.1. Yrittäjänkokonaiskuntoisuus...6 2.2. Mitäminäosaan?...8 2.3.

Lisätiedot

Selkoilmaisun uudet muodot

Selkoilmaisun uudet muodot Selkoilmaisun uudet muodot Viestintäympäristö muuttuu Internetin kehityksen alkuvaiheessa kuvien ja videoitten käyttö oli hankalaa. Nyt yhteydet ovat nopeutuneet, päätelaitteiden teho on kasvanut, ja erilaiset

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Tapani Huovila. Look. Visualisoi viestisi

Tapani Huovila. Look. Visualisoi viestisi Tapani Huovila Look Visualisoi viestisi INFORVIESTINTÄ OY HELSINKI i Tapani Huovila ja Inforviestintä Oy, 2006 Ulkoasu ja taitto: Tapani Huovila ISBN ii Look - visualisoi viestisi Ulkoasu, lähetettävän

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST Käytä ottelutapahtumaa rakentaaksesi pysyviä SUHTEITA katsojien kanssa Ottelut eivät ole vain hetkiä ajassa, ne ovat SISÄLTÖÄ, joita voidaan hyödyntää monella

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliike kertoo totuuden Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliiketutkimus Ruudulla, lukulaitteella tai älypuhelimella näytetään tutkittava

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

Turun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut

Turun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut (1) Laske 20 12 11 21. Turun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut a) 31 b) 0 c) 9 d) 31 Ratkaisu. Suoralla laskulla 20 12 11 21 = 240 231 = 9. (2) Kahden peräkkäisen

Lisätiedot

Adobe Premiere Elements ohjeet

Adobe Premiere Elements ohjeet Adobe Premiere Elements ohjeet 1. Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydän kuvaketta. 2. Avautuvasta Elements-ikkunasa valitse a. New Project jos aloitat uuden videoeditoinnin. b. Open Project

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

idvd 5 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi

idvd 5 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi Elokuvakasvatus Sodankylässä -projekti Opettajien täydennyskoulutus Oppimateriaali 10/2005 idvd 5

Lisätiedot

Ohjeet lyhytelokuvan tekoon

Ohjeet lyhytelokuvan tekoon ELÄVÄÄ KUVAA-PROJEKTI 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 Ohjeet lyhytelokuvan tekoon 1 Sisällys Tarvittavat työvälineet 2 Valmistelut 2 Kuvaaminen 3 Editointi 3 Kohtausten jakaminen osiin 5 Äänten lisääminen

Lisätiedot

Tehokas nettivideo. 9.9.2015 MASSIVE Helsinki & TrueStory. Sanasto tinyurl.com/videosanasto

Tehokas nettivideo. 9.9.2015 MASSIVE Helsinki & TrueStory. Sanasto tinyurl.com/videosanasto Tehokas nettivideo 9.9.2015 MASSIVE Helsinki & TrueStory Sanasto tinyurl.com/videosanasto Ohjelma 9.9.2015 08.30 Aamukahvi 09.00 Minkälainen on tehokas video viestinnässä ja markkinoinnissa? Miksi videoiden

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

MIKSI MYYNTISI TARVITSEE HUOLTOA?

MIKSI MYYNTISI TARVITSEE HUOLTOA? MYYNNIN HUOLTOKIRJA MIKSI MYYNTISI TARVITSEE HUOLTOA? Koska myynti on kone, joka hyytyy ilman huolenpitoa! Myynnin vuosihuolto on ainutlaatuinen, vaivaton ja nopea palvelujärjestelmä myyntisi tehostamiseksi.

Lisätiedot

Kotimaiset TV - kisat. Ketkä mukana? Kuka tekee mitä? Vastuut ja velvoitteet

Kotimaiset TV - kisat. Ketkä mukana? Kuka tekee mitä? Vastuut ja velvoitteet Kotimaiset TV - kisat Ketkä mukana? Kuka tekee mitä? Vastuut ja velvoitteet Esittely: Hannu Koivusalo 41 v. Urheilumanageri Oma yritys: Via Sport (urheilu-, kulttuuri- ja tapahtumamarkkinointi) -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Onnistu myynnissä. Sisällysluettelo. Alkusanat. 1. Myynnin sisältö

Onnistu myynnissä. Sisällysluettelo. Alkusanat. 1. Myynnin sisältö Onnistu myynnissä Sisällysluettelo Alkusanat 1. Myynnin sisältö Myyntiä myyntiviestinnällä Myynnin perusmuodot Yrityksiin suuntautuva edustajamyynti Ovelta ovelle myynti Kotiesittelymyynti Verkostomarkkinointi

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Anatomisia taitekohtia kannattaa varoa. Anatomisia taitekohtia ovat nilkat, polvet, haarus, kyynärpää ja yleensä vartalon taitekohdat.

Anatomisia taitekohtia kannattaa varoa. Anatomisia taitekohtia ovat nilkat, polvet, haarus, kyynärpää ja yleensä vartalon taitekohdat. 1 2 Dokumentin aiheen totuus on usein laajempi kuin mitä videolle on voitu vangita. Siksi dokumentin ennakkotutkimusvaihe on olennainen dokumentin lopullisen totuudellisuuden kannalta. Tässä vaiheessa

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin

Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin 5.3.2009 Sanomatalossa Reidar Wasenius Prometium Oy ...eli mitä ihmisiin vaikuttajan kannattaa ajatella videoleikkeistä verkossa...?

Lisätiedot

HS:n taitopolku. 1) Visio täydellisestä suorituksesta. 2) Suunnistustaito oma oivallus. 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja

HS:n taitopolku. 1) Visio täydellisestä suorituksesta. 2) Suunnistustaito oma oivallus. 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja HS:n taitopolku 1) Visio täydellisestä suorituksesta 2) Suunnistustaito oma oivallus 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja 4) Vinkkejä Visio täydellisestä suorituksesta Hyvä puhdas suunnistus

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

Semifinaalien käytännön järjestelyt. Sami Karjalainen

Semifinaalien käytännön järjestelyt. Sami Karjalainen Semifinaalien käytännön järjestelyt Sami Karjalainen Esittely Sami Karjalainen 36v, Kainuun ammattiopisto, Kajaani Sähkö- ja automaatioalan opettaja Insinööri ylempi amk, master of engineering Opettajana

Lisätiedot

Ostavia asiakkaita Facebookista. Verkkoseminaari 20.4.2012

Ostavia asiakkaita Facebookista. Verkkoseminaari 20.4.2012 Ostavia asiakkaita Facebookista Verkkoseminaari 20.4.2012 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennus-ohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi Facebook.com/markkinointiopas

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä Wärtsilä Oyj on tehnyt Workspacen kanssa yhteistyötä vuodesta 2011, jolloin aloitettiin globaalin työympäristökonseptin kehittäminen. Vuoden 2013 loppuun mennessä Workspace oli auttanut Wärtsilää ohjaamaan

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Millaista on AV sisältöjen katselu? Viestintävirasto teetti syksyn 2011 aikana kaksi kuluttajatutkimusta»

Lisätiedot

http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/

http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/ http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/ sisäinen asiakas media ulkoinen asiakas ns. suuri yleisö sidosryhmä Yhtä kaikki: tiedotteella on lukija. Tunne hänet. Kun kirjoitat tiedotetta, älä päästä häntä silmistäsi

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku median kohtaamisesta Tässä tietoiskussa esitellään lyhyesti: Lehtijutun rakenne ja vinkkejä hyvään lehtijuttuun:» Mitä pitää mielessä,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Gailla Oy

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Gailla Oy Vuorovaikutustaidot työnhaussa Paritehtävä Esittele itsesi ja ammatillinen osaamisesi vasemmalla puolella istuvalle vierustoverillesi Aikaa 2 min Paritehtävä Esittele (uusi tuttavuus) äskeinen toverisi

Lisätiedot

ADPROFIT 2015. Kansallismuseo

ADPROFIT 2015. Kansallismuseo ADPROFIT 2015 Kansallismuseo Brief Miten saadaan lisää nuoria aikuisia Kansallismuseoon? Tausta Mielikuva Kansallismuseosta on tällä hetkellä pölyttynyt ja anonyymi. Terminä museo viittaa liikaa vain menneisyyteen.

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Vertailun vuoksi mukana on yksi, myös mainosrahoitteisen, Urheilukanavan rallin F-cup sarjan lähetys.

Vertailun vuoksi mukana on yksi, myös mainosrahoitteisen, Urheilukanavan rallin F-cup sarjan lähetys. Sivu 1(7) Vuoden 2007 Neste Oil Rallin MTV3 ohjelmien sisältöanalyysi Koska ainakin Ralli.netin keskustelufoorumilla MTV3 Neste Oil Rallin lähetykset saivat melkeinpä yksinomaan negatiivista palautetta,

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tässä esitteessä on kuvattu tämän laiteohjelmapäivityksen sisältämät 3Dtoiminnot. Lisätietoja on Käyttöoppaassa ja mukana toimitetun CD-ROMlevyn α Käsikirjassa. 2010 Sony Corporation

Lisätiedot