VISUAALISUUS URHEILUTAPAHTUMASTA TUOTETUSSA MEDIAVIRRASSA SM VAAKUNA-RALLI 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VISUAALISUUS URHEILUTAPAHTUMASTA TUOTETUSSA MEDIAVIRRASSA SM VAAKUNA-RALLI 2007"

Transkriptio

1 Santeri Lähteensuo VISUAALISUUS URHEILUTAPAHTUMASTA TUOTETUSSA MEDIAVIRRASSA SM VAAKUNA-RALLI 2007 Opinnäytetyö Tietojenkäsittely Marraskuu 2007

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Santeri Lähteensuo Koulutusohjelma ja suuntautuminen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Mediatuotanto Nimeke Visuaalisuus urheilutapahtumasta tuotetussa mediavirrassa SM Vaakuna-ralli Tiivistelmä Opinnäytetyön aiheena oli toteuttaa sisältöä vuoden 2007 Vaakuna-rallista tuotettuun mediavirtaan. Pääasiallista sisältöä olivat ennakkoinsertit, joihin kuului rallin järjestelyihin kuuluvien henkilöiden haastatteluja, kuvattujen erikoiskokeiden erikoiskoe-esittelyjä, insertti lehdistötilaisuudesta sekä alkutunnuksen tekeminen. Kauden 2007 viimeinen rallin Sm-osakilpailu Vaakuna-ralli ajettiin Mikkelin lähiympäristössä syyskuun Tapahtumasta toteutettiin mediavirtaa Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampusalueella sijainneelle isolle videotaululle sekä mm. tapahtuman VIP-tiloihin eri puolille kaupunkia. Mediavirran sisällön tuottamisessa apuna käytettiin CampusTv:n laitteita ja tietokoneohjelmia. Ennakkoinsertteihin tarvittua kuvamateriaalia tallennettiin niin ikään CampusTv:n laitteilla. Lähtökohta sisällön luomiseen oli tavallisen kansalaisen näkökulma. Tavoitteena oli tuoda tavalliselle, ei rallia kovin intensiivisesti seuraavalle katsojalle, lisää tietoa rallitapahtuman järjestelyistä inserttien avulla. Itse tapahtumassa insertit, jotka olivat AVI-muotoisia videotiedostoja, ajettiin mediavirtaan NLE:n (non linear edit) avulla Mikpolin Tv-studioilta ennen tapahtumaa tehdyn ajolistan mukaisesti. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsittelen visuaalisuuden ja viestinnän merkitystä mediavirrassa. Keskityin erityisesti siihen miten viestinnän tavoitteet saavutetaan parhaalla mahdollisella tavalla visuaalisuutta hyödyntäen. Asiasanat (avainsanat) Visuaalisuus, viestintä, media, markkinointi Sivumäärä Kieli URN 43 Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Tomi Numento Opinnäytetyön toimeksiantaja Mikkelin Urheiluautoilijat

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis November 30, 2007 Author(s) Santeri Lähteensuo Degree programme and option Business Information Technology Multimedia Engineering Name of the bachelor's thesis Visualization in media stream produced for the sports event Vaakuna-ralli Abstract The purpose of thisbachelor s thesis was to produce content for the media stream produced from Vaakuna-ralli in the year The main content was the pre-inserts that contained the interviews of some organizers, the presentations of the routes driven, insert from the press conference and the starting theme for the event. The last rally event of the Finnish rally championship in the year 2007 Vaakuna-ralli was driven near Mikkeli on September 22 nd The media stream was broadcasted to a big video screen that was placed in the Campus area. The program was also shown in several VIP rooms in different parts of the town. The content was filmed and edited with the equipment of CampusTv. The basis for planning the content was the point of view of an ordinary citizen with not much knowledge of rally. The inserts were broadcasted via NLE (Non Linear Edit). The theory part of the thesis concentrated in the meaning of visualization and communication in a media stream. The study in the theory part will especially focus on how communication can be optimized with the help of visualization. Subject headings, (keywords) Visualization, communication, media, marketing Pages Language URN 43 Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Tomi Numento Bachelor s thesis assigned by Mikkelin Urheiluautoilijat

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO VISUAALISUUS LIIKKUVAN KUVAN KUVAKERRONNASSA VISUAALISUUS URHEILUTAPAHTUMASSA Kuvakoot Kultainen leikkaus VISUAALINEN MARKKINOINTI Visuaalisen markkinoinnin merkitys Visuaalisen markkinoinnin suunnittelu ja toteutus VIESTINNÄN LUONTEEN MERKITYS Lähtökohdat viestinnän suunnitteluun Viestinnän ennakkosuunnittelu ja halutun sanoman rakentaminen SISÄLLÖNTUOTTAMINEN URHEILUTAPAHTUMASSA SM VAAKUNA- RALLI Sisällön lisäarvo urheilutapahtumalle SM Vaakuna-ralli Ajolista Grafiikka SISÄLLÖNTUOTTAMINEN MEDIAVIRTAAN SM VAAKUNA-RALLI Suunnittelun lähtökohdat Ennakkoinsertit Toimihenkilöesittelyt VIP-päällikkö Hannu Hulkkonen Katsastuspäällikkö Seppo Kovanen Kilpailun johtaja Tapio Krivetz Ratamestari Tomi Lantta Turvallisuuspäällikkö Pasi Partanen Mamk:n opiskelija Janne Eronen Erikoiskoe-esittelyt Erikoiskoe 1/ Erikoiskoe Lehdistötilaisuusinsertti Alkutunnus... 37

5 8 LOPPUTULOKSEN ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET... 42

6 1 JOHDANTO 1 Ralliautoilun SM-kauden viimeinen osakilpailu Vaakuna-ralli ajettiin Mikkelin lähiympäristössä Erikoiskokeet olivat noin 30 km säteellä Mikkelin keskustasta. Rallin huoltoparkki sijaitsi kasarmin kampuksen alueella. Rallista toteutettiin mediavirtaa suorana lähetyksenä noin 7 tunnin ajan. Lähetyksen kuva ja ääni välitettiin huoltoparkissa sijainneella isolle videotaululle, Ravintola Tallin oluttelttaan sekä VIP-tilaan erikoiskoe 4:lle, joka ajettiin Harjunmaalla. Lähetyksen mediavirta koostui kuvatuista erikoiskokeista, joita oli yhteensä kolme. Erikoiskokeet 1 ja 5 olivat yksi ja sama erikoiskoe, joka ajettiin kahteen kertaan. Myöhemmin mainittuna puhun erikoiskokeesta 1/5. Erikoiskoe 4 ajettiin vain kerran. Mediavirtaan tuotettiin siis erikoiskokeet 1 ja 5 sekä erikoiskoe 4. Lisäksi mediavirtaan ajettiin kuljettajien haastatteluja ja Mikpolin Tv-studiolta tehtyä studio-osuutta. Näiden suorien tai suorien kaltaisesti tehtyjen kuvien lisäksi virtaan tuotettiin ennakolta suuri määrä inserttejä. Ennakkoinserttejä olivat eri järjestelyihin osallistuneiden henkilöiden haastattelujen perusteella tehdyt insertit, kuvattujen erikoiskokeiden erikoiskoe-esittelyt sekä alkutunnus. Oman opinnäytetyöni käytännön osuus oli tuottaa ja tehdä nämä ennakkoon tehdyt insertit. Opinnäytetyöni teoriaosuudessa tutkin visuaalisuutta ja sen merkitystä urheilutapahtumasta tuotetussa mediavirrassa. Tulen myös selvittämään viestinnän luonteen merkitystä mediavirrassa ja sitä, miten viestintä tulee suunnitella, jos sen halutaan olevan mahdollisimman ymmärrettävää ja kiinnostavaa. Sivuan myös hieman visuaalista markkinointia teoriaosuudessa. 2 VISUAALISUUS LIIKKUVAN KUVAN KUVAKERRONNASSA Jotta videokuva olisi mahdollisimman kiinnostavaa, tulee kuvakerronnan visuaalisuuteen kiinnittää paljon huomiota ja se tulee suunnitella huolella. Ympäristömme täyttyy joka päivä sekalaisesta ja sekavasta hälystä. Ihminen kohtaa päivittäin jatkuvasti kas-

7 vavaa informaation tulvaa. Suurin osa viesteistä, joita vastaanotamme, ovat sellaisia, jotka eivät kiinnosta tai kosketa meitä millään tavalla. 2 Visuaalisuuden kannalta olennaiset perusmuodot neliö, ympyrä ja kolmio yhdessä niiden kolmiulotteisten johdannaisten kuution, ympyrän ja pyramidin kanssa, muodostavat lähes kaikki tunnetut muodot. On hyvin vähän muotoja, jotka eivät jakaannu tai visuaalisesti liity johonkin näistä perusmuodoista. (Gordon & Gordon 2002, 29.) Myös liikkuvassa kuvassa hiljaisuudelle ja yksittäiselle tapahtumalle pitää antaa aikaa ja tilaa. Jotta jokin asia saa mielessämme merkityksen ja siitä kiinnostutaan pitää ajatuksille antaa mahdollisuus tulkita näkemäänsä. Hiljaisuuden kokemuksia on monenlaisia. Joillekin hiljaisuus kertoo tukahduttavasta yksinäisyydestä. Toisaalta miellyttävä joutilaisuus ja hiljaisuus on yhdistetty toisiinsa. Visuaalisen viestinnän kannalta hiljaisuus voidaan ymmärtää valkoisena paperina, tyhjänä pintana tai tilana. (Koskinen 2003, 100.) Silmien varaan rakentuva vuorovaikutus muodostaa yhden osan laajempaa nonverbaalista kommunikaatiota. Nonverbaalisen kommunikaation piiriin lasketaan myös äänen ominaisuudet (sävy, voimakkuus, korkeus), kosketus ja läheisyys. Hyvin usein nonverbaaliset kommunikaation muodot toimivat yhdessä puhutun kielen kanssa ja tekevät vuorovaikutustilanteesta hyvin monimutkaisen. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa kaksi kolmasosaa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta perustuu nonverbaaliseen viestintään. (Seppänen 2001, ) Myös kuvan ja ihmisen välinen yhteys muodostuu enimmäkseen nähdystä informaatiosta. Toki äänellä on suuri merkitys, joissain tilanteissa jopa ratkaisevan suuri, mutta kuvan näkeminen tuo niin suuren merkityksen viestintään, että sen osuutta asian perille menossa ei korvaa mikään. Aikana jolloin TV on melko suurelta osin korvannut radion perheiden ajanviettotapana, kuva on noussut äänen ohi viestinnän merkittävimpänä kanavana. Nonverbaalinen viestintä on läsnä kaikkialla ja alinomaa. Voidaan perustellusti sanoa, että jokainen viestintätilanne sisältää nonverbaalisia elementtejä. Kasvojen ilmeet,

8 ruumiineleet, äänensävyt ja vaikka toisen henkilön pukeutuminen ja jopa ulkonäkö ovat vahvoja nonverbaalisia elementtejä. 3 Nonverbaalisella viestinnällä voidaan onnistuneesti tehostaa tarkoitetun viestin perillemenoa mutta yhtä lailla sillä voidaan tahattomasti tai tahallisesti haitata viestin vastaanottamista sellaisena kuin se on tarkoitettu vastaanotettavaksi. Taitavasti toteutettu viestintätilanne voi harhauttaa jompaakumpaa osapuolta luulemaan fiktiota faktaksi. Mutta yhtä lailla nonverbaalit viestit mahdollistavat harhaan johtamisen. Tapaamisen hyvä ilmapiiri ja osanottajien kasvoilta heijastuva tyytyväisyys voivat olla lavastettuja toivotun vaikutelman aikaansaamiseksi. Jokainen asiansa osaava viestintätoimisto ymmärtää tämän seikan merkityksen vaikkapa yrityksen taloudellisesta tilasta kertovassa tiedotustilaisuudessa. Mitä huonommin menee, sen tärkeämpää on optimismin viestiminen ruumiin kielellä. (Seppänen 2001, ) Vaikka kaikki mainitut nonverbaalin kommunikaation muodot pätisivät maailmanlaajuisesti, ne saattavat silti merkityksellistyä ihmisille eri tavoin riippuen kulttuurisista ympäristöstä ja tulkintatilanteesta. Esimerkiksi naurua pidetään vahvana ilon merkkinä. Mutta nauru saattaa merkitä myös epätoivoista surua, pelkoa ja torjuntaa. Tästä huolimatta voidaan huoletta väittää, että ihmiset pystyvät elekielellä kommunikoimaan vaikkeivät osaisikaan toistensa verbaalikieltä. (Seppänen 2001, 104.) 3 VISUAALISUUS URHEILUTAPAHTUMASSA Urheilutapahtumassa visuaalisuus on erittäin tärkeää. On toki tärkeää myös esimerkiksi, millaisia tuloksia urheilullisin perustein syntyy, mutta monille vähintään yhtä tärkeää on saada suuria elämyksiä visuaalisten ärsykkeiden kautta. Hieno yksittäinen suoritus voi monesti puhuttaa paljon pidempään kuin esimerkiksi jääkiekko-ottelun tulos. Visuaalisuus nousee entistä tärkeämmäksi suurissa televisioitavissa urheilutapahtumissa. Viime vuosikymmenellä televisioitavien urheilutapahtumien määrä on noussut huomattavasti, kun alalle on syntynyt pelkästään urheiluun keskittyviä televisiokanavia. Samalla televisioinnissa käytettävät järjestelmät ovat tulleet yhä tärkeämmiksi

9 (kameroiden määrä, kaikkien mahdollisten kuvakulmien kattaminen ja uudet Super Slow Motion ja HDTV-kamerat). (Philips verkkomateriaali 2007) 4 Rallitapahtumassa monet katsojat saapuvat paikalle nähdäkseen esimerkiksi ulosajoja tai auton suuria hyppyjä, joita syntyy maastossa olevien korkeuserojen ansiosta. Tietenkään ei voi pois sulkea tuloksen vaikutusta onnistuneen urheilutapahtuman näkemiseen, mutta monesti itse tapahtuma on hienompi kuin sen tuottamat pisteet tai lopputulokset. Pelkkä tuloksen katsominen tulosluettelosta antaa vain asiaansa todella vihkiytyneelle tilastonikkarille jotain. Keskivertoihminen haluaa nähdä, miten tuloksiin on päästy? Miten joku on toisen ohittanut? Miksi joku on joutunut keskeyttämään? Miten tähtipelaaja loukkaantui? Tarjoamalla kuvaa tapahtumasta, voidaan katsojalle antaa niin paljon enemmän kuin vain kertomalla kylmiä faktoja. Kuva kertoo todellakin enemmän kuin tuhat sanaa. Kun kerran näin on, niin liikkuvan kuvan kertomien viestien määrän voi vain arvioida. Todettava on toki, että kuvan, joka kertoo tuhat sanaa, on oltava hyvä kuva. Niin myös liikkuvan kuvan on oltava hyvä ja harkittu, jotta se kertoo kaiken oleellisen eikä välttämättä yhtään enempää, jos niin ei haluta. Kuva voi olla luonteeltaan aihetta täydentävä tai korostava, jolloin kuva vahvistaa tekstin vaikutusta. Se voi olla yksityiskohta jostakin kokonaisuudesta, jolloin tietyn osatekijän merkitystä halutaan alleviivata. Kuva voi myös olla koko jutun pääasia, esimerkiksi henkilöhaastattelun yhteydessä. (Loiri & Juholin 1998, 53.) Jotta urheilutapahtumasta saadaan visuaalisesti mahdollisimman kiinnostava ja kuvista mahdollisimman mielenkiintoisia, on tarjonnan toteuttajien oltava ammattitaitoisia. Sekä ohjaajana toimivan henkilön että tapahtumaan kuvaavan kameramiehen on oltava tietoisia siitä, mitä ollaan tekemässä ja mihin ollaan pyrkimässä. Yhä useammin laadukkaasti toteutettu mediavirta tai TV-lähetyksen omainen tuotanto ovat monikameratuotantoja. Toki myös yksikameratuotantoja toteutetaan edelleen. Ero yksikameratuotantoon tulee monellakin tavalla esiin.

10 5 Yksi monikameratuotannon eduista verrattaessa yksikameratoteutukseen on ohjelman vähäinen jälkikäsittely, yksikameratuotanto vaatii lähes aina ohjelman leikkaamista jälkikäteen. Tuotantoaikaa kuluu siis monikameratuotannoissa huomattavasti vähemmän. (Korvenoja 2004, 9, 12.) Jotta urheilutapahtuman taltiointi onnistuisi visuaalisella tasolla mahdollisimman hyvin, voidaan huoletta todeta, että nykypäivänä melkein mistä vaan tapahtumasta tehtävä taltiointi, on tehtävä monikameratuotantona. Poikkeuksetta miltei jokaisessa urheilulajissa tapahtuu niin paljon, että kaiken onnistunut taltiointi ei voi onnistua vain yhdellä kameralla. Kameroita sijoitettaessa tulee ottaa huomioon kuvattavan kohteen sijainti ja etenkin sen korkeus kameraan nähden. Nyrkkisääntö siinä on, että kamerat sijoitetaan kuvattavan kohteen silmien tasolle, jottei kuvata ylä- tai alaviistosta. Sijoittelussa tulisi löytää parhaat mahdolliset paikat, jotta tapahtumien tunnelma välittyisi tv-katsojille saakka. (Korvenoja 2004, 106.) 3.1 Kuvakoot Visuaalisuuden kannalta hyvin olennainen järjestelmä on kahdeksan kuvakoon järjestelmä. Seuraavassa havainnollistan kuvien avulla järjestelmän rakenteen. Kuvakoot ovat ohjeellisia ja niitä voidaan tarvittaessa varioida. Kuvajärjestelmässä on kyse siitä, miten kuva rajataan kuvattaessa. Kuvakoko järjestelmää käytetään jatkuvasti hyödyksi komentokielessä kun halutaan välittää tietoa siitä millaisia kuvia tuotannon ohjaaja kameramieheltä haluaa pyytää.

11 6 KUVA 1. Yleiskuva (YK) Yleiskuvassa (kuva 1) kohteet katoavat maisemaan, yksityiskohtia ei pysty juuri erottamaan. KUVA 2. Laaja kokokuva (LKK) Laajassa kokokuvassa (kuva 2.) kuvattu kohde esimerkiksi ihminen tai ihmisjoukko näkyy ympäristössään.

12 7 KUVA 3. Kokokuva (KK) Kokokuvassa (kuva 3.) ihminen näkyy kokonaan mutta ympäristön määrittely ei välttämättä enää kuvan perusteella onnistu. KUVA 4. Laaja puolikuva (LPK) Laajassa puolikuvassa (kuva 4.)Ihminen on rajattu noin polvista ylöspäin. Tarkalleen polvista tehtävää rajausta tulee välttää, kuin myös muista nivelistä tehtyjä rajauksia.

13 8 KUVA 5. Puolikuva (PK) Puolikuvassa (kuva 5.) ihminen on rajattu vyötäröstä ylöspäin. KUVA 6. Puolilähikuva (PLK) Puolilähikuvassa (kuva 6.) tiivistetty puolikuva, jossa rajaus tehdään rinnan korkeudelta.

14 9 KUVA 7. Lähikuva (LK) Lähikuvassa (kuva 7.) kohde rajataan hieman hartioiden yläpuolelta. KUVA 8. Erikoislähikuva (ELK) Erikoislähikuvaa (kuva 8.) käytetään yleensä tehokeinona. Kuva rajataan useimmiten hieman silmien ulkopuolelta. 3.2 Kultainen leikkaus

15 10 Liikkuvaan kuvaan pätevät samat kuvasommittelun säännöt kuin perinteisemmässä kuvataiteessa. Kultainen leikkaus on hyvä ohjenuora kuvan sommittelua mietittäessä. Kultaisessa leikkauksessa kuva jaetaan pysty- ja vaakasuunnissa yhteensä yhdeksään ruutuun, joiden kohtaamispisteisiin kuvalle tärkeät elementit pyritään rajaamaan. Seuraava kuva havainnollistaa kultaista leikkausta. KUVA 9. Kultainen leikkaus Kuten jo aiemmin totesin, kuvarajauksia ei koskaan kannata tehdä ihmisten niveliin. Myös leuan kohdalta rajaamista tulee välttää. Kuvassa liikkeelle on jätettävä tilaa. Esimerkkikuvasta (kuva 9.) näkyy miten kohteen katseelle on jätetty tilaa kuvan oikeaan reunaan. Kuvakokojärjestelmä on määritelty siten, etteivät kuvat rajaudu ihmiskehon luonnollisista taitekohdista, kuten polvista, lantiosta, kyynärpäistä tai kaulasta. Kahdeksan kuvan järjestelmä perustuu ihmisen luonnolliseen mittakaavaan, jolloin kuvia muista kohteista kuin ihmisistä täytyy soveltaa komentokieleen. Tärkeintä on kuitenkin, että kameramies ja ohjaaja ymmärtävät toisiaan. (Korvenoja 2004, )

16 4 VISUAALINEN MARKKINOINTI 11 Valtaosa ihmisen ympärillä olevasta informaatiosta tulee näköaistin kautta. Jopa 75% kaikesta viestinnästä kulkee ensin silmien kautta ihmisen tietoiseen ja tiedostamattomaan ajatusmaailmaan. (Nieminen 2003, 8.) Visuaalinen markkinointi on nimensäkin mukaisesti markkinoinnin osa-alue, joka täydentää yrityksen muuta markkinointikokonaisuutta visuaalisilla herätteillä. Koska markkinointi sisältää suuren määrän erilaisia toimintoja, kuten tavaroiden ja palvelujen tuottamisen, tiedottamisen ja lopulta lopputuotteen myymisen, on hyvä pysähtyä tarkastelemaan, millainen arvo yrityksen ja sen valmistamien tuotteiden tunnistamisella on markkinoinnin tulosten eli yleensä tuotteiden myynnin kannalta. (Nieminen 2003, 8.) Viestintä, tarkemmin sanoen markkinointiviestintä, on kilpailukeino, jonka tehtävänä on tiedottaa yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista. Markkinointiviestintä jakautuu mainontaan, myynninedistämiseen ja henkilökohtaiseen myyntityöhön. Visuaalinen markkinointi on osa markkinointiviestintää, ja selkeimmin se voidaan lukea mainonnan ja myynninedistämisen kategoriaan. (Nieminen 2003, 8. 9.) Visuaalisen markkinoinnin tehtäväkenttänä on toimia kolmella aiemmin mainitulla markkinoinnin osa-alueella kuin huutomerkki, jonka tehtävänä on havainnollistaa yrityksen identiteettiä ja tuotteita. Visuaalinen markkinointi näyttää ja esittelee tuotteet sellaisina kuin ne ovat. Kertoo niiden hinnat sekä ohjaa niiden testaamiseen ja hankintaan. Samalla visuaalinen markkinointi näyttää ja esittelee yrityksen palvelutyylin ja kulttuurin. (Nieminen 2003, 9.) Visuaalisen markkinoinnin toimivimmat ja tehokkaimmat välineet astuvat kuvaan siinä vaiheessa kun asiakas on koko palveluketjun viimeisessä vaiheessa, mahdollisimman lähellä ostopäätöksen tekemistä. Visuaalinen markkinointi on väline jolla luodaan yrityksestä ja sen tuotteista positiivista mielikuvaa, vahvistetaan yrityksen identiteettiä ja imagoa visuaalisin keinoin sekä luodaan ostohalua. (Nieminen 2003, 9.)

17 4.1 Visuaalisen markkinoinnin merkitys 12 Visuaalisen markkinoinnin todellisessa ketjussa ensimmäinen lenkki on tuotteista tiedottaminen ja mainostaminen. Muun muassa verkkomainonnassa ja katalogeissa asiakkaalla on mahdollisuus nähdä tuotteet visuaalisesti edessään. Hän saa tietoa tuotteiden ominaisuuksista ja hinnasta joiden perusteella voi halutessaan tehdä ostopäätöksen. (Nieminen 2003, 11.) Selkeimmin visuaalisen markkinoinnin merkitys voidaan perustellusti havaita vähittäiskauppaympäristössä. Vähittäiskaupassa se voidaan käsittää tarkoittamaan viihtyisää ja virikkeellistä ostoympäristöä, joka lähtee yrityksen arkkitehtuurista ja vaikka rakennuksen julkisivusta. (Nieminen 2003, 12.) Tuotteiden esille laitto on yksi tapa erottautua kilpailijoista. Se voidaan sananmukaisesti käsittää kilpailukeinona. Tavoilla, joilla tavaroita tuodaan esille, luodaan ostamisen helppoutta. Tutkimusten perusteella saadaan luotua karttoja ihmisten liikkeistä myymälöissä ja niiden perusteella suunnitellaan esillepanoa. (Nieminen 2003, 12.) Visuaalisen markkinoinnin tarkoitus on tuoda yrityksen tuotteet esille haluttavina ja myyvinä. Esilletuonti on olennainen osa tuotteen menestymistä. Tuotteet tulee tuoda esille hyvin valaistuina ja juuri tuotteen käyttötarkoitukseen sovellettuna kokonaisuutena. (Nieminen 2003, 159.) 4.2 Visuaalisen markkinoinnin suunnittelu ja toteutus Yrityksen markkinointiviestintä ketju, joka lopulta saa asiakkaat vakuuttuneeksi yrityksen tuotteesta, alkaa yleensä mainonnasta. Onnistunut mediamainonta saa asiakkaan liikkeelle. Visuaalisesti hienot kuvat ja tekstit luovat osaltaan haluttua mielikuvaa yrityksestä ja sen tuotteista. Mainoksesta välittyvä visuaalinen ilme luovat mielikuvaa yrityksestä jonka toimitilatkin ovat eräänlainen tuote. (Nieminen 2003, 158.) Visuaalisen markkinoinnin tavoitteiden saavuttaminen kulkee aina linjassa yrityksen imagon, liikeidean ja markkinoinnin kanssa. Siksi sen tulee olla erittäin hyvin suunniteltua ja noudattaa tarkoin yrityksen tapahtumamarkkinoinnin linjaa. Kaiken visuaali-

18 13 sen markkinoinnin tulee olla yhtenäistä ja selkeälinjaista. Yrityksellä tulee aina olla todellinen ammattilainen toteuttamassa visuaalista markkinointia. (Nieminen 2003, 159.) Visuaalisen markkinoinnin toteuttajan tulee tuntea yrityksen päämäärät, tietää erilaisten kampanjoiden tavoitteet ja pyrkiä visuaalisella näkemyksellään kehittämään yrityksen visuaalista linjaa. Taitava visuaalinen markkinoija myy paitsi tuotteet ikkunasta myös yrityksen imagon. (Nieminen 2003, 159.) 5 VIESTINNÄN LUONTEEN MERKITYS Viestintä koostuu toiminnasta, jossa käsitellään ja välitetään informaatiota. Yleisin viestintätilanne lienee kahden tai useamman ihmisen välinen keskustelu. Informaation siirtämiseen ja säilyttämiseen voidaan toki käyttää muitakin viestintävälineitä. Vanhimpia näistä mainituista välineistä ovat kuva ja teksti. Tietotekniikan kehittymisen myötä myös viestintätekniikat ovat kehittyneet. (Keränen & Lamberg & Penttinen 2001, 17.) Digitalisoituminen on mahdollistanut informaation käsittelyn nopeutumisen sekä helpottumisen. Uusimmista viestintätekniikan innovaatioista voidaan mainita esimerkiksi digitaalinen televisio ja tekstiviestit. Nopea kehitys ei ole kuitenkaan muuttanut viestinnän perimmäistä tarkoitusta, joka on edelleen tiedon välittäminen ja kommunikointi. (Keränen & Lamberg & Penttinen 2001, 17.) 5.1 Lähtökohdat viestinnän suunnitteluun Jotta viestinnän onnistuminen saadaan maksimoitua, perustana tulee olla selkeä näkemys siitä mitä halutaan sanoa. Viestintä on lähtökohtaisesti inhimillistä toimintaa, johon liittyvät asiat on hyvä pohtia etukäteen. Viestinnässä on aina kaksi osapuolta, viestin lähettäjä sekä vastaanottaja. Jotta viestintä onnistuu, tarvitaan myös viestintäkanava jota pitkin viesti kulkee. Viestintätapahtumaan tulee liittyä myös palautteen

19 antamisen mahdollisuus, eli viestin vastaanottajan mahdollisuus reagoida viestiin. (Keränen & Lamberg & Penttinen 2001, 17.) 14 Viestinnän onnistumiseen vaaditaan monia edellytyksiä: henkiset edellytykset, kyky viestiä, viestintäkanava sekä riittävä yhteinen kieli. Näiden lisäksi tarvitaan virikkeitä: tarvetila, palaute, rangaistukset ja palkkiot, tavat, odotuksen ja tottumukset vaikuttavat viestinnän onnistumiseen. Koskaan viestintätilanne ei ole irrallinen ilmiö vaan tilanteeseen liittyy iso joukko taustatekijöitä kuten ympäristö, häiriöt ja yksilölliset sekä yhteisölliset tekijät. (Wiio 1973, 108.) Mitä pelkistetympi ja yksinkertaisempi viesti on, sitä helpommin se voidaan ymmärtää, siten kuin sen lähettäjä sen on tarkoittanut ymmärrettäväksi. Kun ensin on päätetty, mitä ja kenelle halutaan viestiä, aletaan miettiä sitä, miten viesti kannattaa välittää. Koska monesti viestin välittämisessä voidaan kohdata häiriöitä, tulee miettiä, millä tavoin viestin lähettäjä saa palautetta viestin vastaanottajalta. (Keränen & Lamberg & Penttinen 2005, 13.) 5.2 Viestinnän ennakkosuunnittelu ja halutun sanoman rakentaminen Suunnittelun merkitystä viestinnässä ei voi korostaa liikaa. Kun ollaan ennakkosuunnitteluvaiheessa, olisi hyvä tehdä yksityiskohtainen suunnitelma lopullisesta viestintätuotteesta. Riippuen tuotteen luonteesta ennakkosuunnitelma voi olla esimerkiksi kirjallinen käsikirjoitus tai visuaalinen luonnos. On tärkeää että ennakkosuunnitelma on riittävän tarkka jotta tuotantoryhmä ja toimeksiantaja pystyvät keskustelemaan sen avulla lopulliseen tuotteeseen tulevista asioista. Myös taloudellisesta näkökulmasta ennakkotuotteen suunnittelu on tärkeää sillä sen perusteella voidaan laskea tarkasti hankkeen kustannusarvio. (Keränen & Lamberg & Penttinen 2001, 23.) Sanoman rakentaminen halutunlaiseksi ei ole niin helppoa miltä se aluksi saattaa kuulostaa ja näyttää. Kuten edellä on todettu kaikenlaiset häiriöt vaikeuttavat viestin perillemenoa joskus jopa ratkaisevasti. Toisinaan viestin perillemeno toteutuu yksikertaisuudessaan juuri sellaisena kuin se on tarkoitettu.

20 15 Jotkut vuorovaikutustilanteet ovat jo valmiiksi käsikirjoitettuja, ja ihmisten on helppo noudattaa niissä sanoman rakentamisen piilosääntöjä. Jos esimerkiksi olemme menossa ostamaan lippua junaan, käytämme tilanteessa tavallaan valmista käsikirjoitusta. Olemme jo valmiiksi miettineet mitä sanomme, tai olemme aiemmin olleet vastaavassa tilanteessa, jolloin toimimme opittujen kaavojen mukaan. (Valo 1995, 79.) Viestin vastaanottajan kannalta on olennaisen tärkeää että sanoma on jäsennelty. Asioiden johdonmukainen esittäminen, esimerkiksi tietyn logiikan mukaan helpottaa niiden käsittelyä ja vastaanottamista. Lyhyissä puheenvuoroissa ei välttämättä vaadita mitään sisäistä jäsentelyä, koska usein ne sisältävät vain yhden asian. (Valo 1995, 80.) Tekstin kirjoittaminen näytölle eroaa tekstin kirjoittamisesta paperille. Lukeminen näytöltä on hitaampaa kuin paperilta. Luettaessa katse voi harhailla ja luettua tekstiä on vaikeampi hahmottaa kokonaisuutena. Syitä on monia. Todennäköisimpiä niistä ovat erilaiset keskittymistä haittaavat häiriöt, kuten heijastukset, tekstin vierittäminen aika ajoin ylös ja alas sekä monitorin etäisyys. Myös ruudulla mahdollisesti ovat liikkuvat elementit tai välkkyvät kohdistimet pakottavat katsetta pois tekstistä. (Keränen & Lamberg & Penttinen 2001, 48.) 6 SISÄLLÖNTUOTTAMINEN URHEILUTAPAHTUMASSA SM VAAKUNA- RALLI Itse urheilutapahtuman lisäksi myös muulla ohjelman aikana ruutuun tulevalla sisällöllä on yhä kasvava merkitys. Ihmiset haluavat enemmän ja pelkkä tapahtuman taltiointi ei monissa tapahtumissa enää ole riittävää vaativalle katsojalle. Käytännössä kaikissa suurissa televisioitavissa urheilutapahtumissa lähetykseen kuuluvat urheilusuoritusten lisäksi esimerkiksi studio-osuudet, erilaiset tulosgrafiikat, haastattelut, alku- ja lopputunnukset sekä vaikka selostus. On tärkeää miettiä, millaista viestiä sisällöllä halutaan katsojalle välittää. Vaakunarallissa, jossa itse toimin suurilta osin ennakkosisällön käytännön toteuttajana, otin lähtökohdaksi tavallisen suomalaisen ihmisen joka ei ole kovin paljoa rallia seurannut. Itse kuulun tähän ryhmään ja siksi olikin melko helppoa lähteä pohtimaan, millaisia

21 henkilöitä haluan haastatella ja millaisten tahojen panosta tapahtuman onnistumiseen haluan selvittää Sisällön lisäarvo urheilutapahtumalle SM Vaakuna-ralli Sisältö toi mielestäni paljon lisäarvoa itse mediavirtaan. Pelkkien erikoiskoekuvien seuraaminen noin 7 tuntia putkeen olisi varmasti puuduttanut paatuneimmankin rallin ystävän. Studio-osuus ammattitaitoisen juontajan vetämänä toi erittäin suuren lisäarvon koko lähetykselle. Ennakkoinsertit sekä tapahtuman aikana toteutetut haastattelut olivat niin ikään erittäin hyviä mausteita pääasiallisen sisällön höysteenä. Itse tuote, eli rallikilpailun etenemisen kuvaus, palveli varmasti loistavasti kilpailijoita siinä missä tavallisia ohikulkijoita ja fanaattisia rallikatsojiakin. Muu sisältö taas ei varmasti niinkään koskettanut lajissa syvällä sisällä olijoita. Perusteellinen ennakkosuunnittelu on erittäin tärkeää ohjelmaa ja tuotantoa suunniteltaessa. Hyvän suunnitelman tekeminen säästää kuvausaikaa, mikä taas on myös kustannustehokkaampaa. Kalliin tuotantokaluston ja tuotantoryhmän käyttö vajaatehoisesti ei ole kovin järkevää. Huolella tehtyihin suunnitelmiin voi kivuttomammin tehdä muutoksia, joita väistämättä tulee tuotannoissa eteen. (Korvenoja 2004, 31.) Vaakuna-rallin mediavirran koostumuksen suunnittelu aloitettiin kuukausia ennen itse tapahtumaa. Teknisiin yksityiskohtiin ja toteutukseen käytettiin paljon työtunteja. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja hyvän ennakkosuunnittelun merkitystä ei voi toteutusvaiheessa liikaa korostaa. Onnistuneen tuotannon suunnittelun lähtökohtana on selvittää itselleen, miksi ja kenelle ohjelma tehdään? Millaisesta ohjelmasta on kyse ja mistä syystä sitä on aloitettu työstää, sekä millaiselle yleisölle se on suunnattu? (Korvenoja 2004, 31.) Vaakuna-rallista toteutetussa mediavirrassa toimeksiantajana toimi Mikkelin Urheiluautoilijat. Mikkelin Urheiluautoilijoiden edustajien kanssa käytyjen ennakkopalavereiden perusteella ohjelman runko hahmottui. Suurin osa järjestelyihin osallistuneista

22 henkilöistä oli Mikkelin Urheiluautoilijoiden jäseniä. Heidän kanssaan sovin myös ennakkoinsertteihin tulleiden haastatteluiden aikatauluista. 17 Työn toimeksiantajalta, tilaajalta tai tuottajalta tulee saada suunnitteluun ja käsikirjoituksen tekemiseen riittävät pohjatiedot. Tätä työvaihetta kutsutaan yleensä ammattikielellä briiffiksi. Briiffissä tulee saada asiakkaalta tieto, mitä tehdään ja miksi sekä mahdollisesti tutustua asiakkaan edellisiin ohjelmiin ja tuotantoihin. Neuvottelussa asiakkaan kanssa on hyvä kysellä kaikki tuotantoa koskevat kysymykset ja muistettava tehdä hyvät muistiinpanot. (Korvenoja 2004, 31.) Jotta tapahtumasta saadaan mahdollisimman onnistunut sekä toimeksiantajan että tapahtuma katsojan kannalta, on tärkeää että tapaamisia on riittävästi toteuttajan ja tilaajan kesken. Ennakkosuunnittelu on jokaisessa tapahtumassa onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Hyvä ennakkosuunnittelu pitää sisällään ainakin selvityksen kuvauspaikalla vallitsevasta valosta, tilasta äänestä, äänipohjasta sekä mahdollisista erikoisjärjestelyistä, joita saattaa olla esimerkiksi tarvittavat kamerakorokkeet. Sähkön saatavuudesta on hyvä ottaa selvää sekä informoida mahdollisille kohteille tulevasta kuvauksesta. Kuvausryhmäläisten pukeutumisesta kuvaustilaisuuteen sekä tietenkin kuvausluvista on tärkeää ottaa selvää. (Korvenoja 2004, ) Rallin kuvauksen suhteen ennakkosuunnittelun tekivät projektissa mukana olleet media-alan ammattilaiset. Koska kuvaus tapahtui maastossa, tuli eteen monia seikkoja jotka piti ottaa huomioon. Kamerakorokkeita tosiaan tarvittiin ja niitä saatiin ja rakennettiin. Sähkön saatavuus taattiin omilla virtalähteillä. Ennakoitavissa olleet sateiset kelit asettivat myös omat vaatimuksensa niin kuvauskalustolle kuin henkilöiden omallekin pukeutumiselle. Itse hoidin insertteihin tarvitut kuvausluvat sekä kuvausaikataulut asianomaisten henkilöiden kanssa. Monet haastatteluissa olleista, järjestelyporukkaan kuuluneista, halusivat tuoda seuraansa mahdollisimman hyvin esille ja he olivatkin pukeutuneen seuran edustusasuihin.

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Tero Hakkarainen ja Antti Savolainen Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.10.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Heidi Säteri. Tapahtuman järjestäminen. Case: Pirttisen konepäivät

Heidi Säteri. Tapahtuman järjestäminen. Case: Pirttisen konepäivät Heidi Säteri Tapahtuman järjestäminen Case: Pirttisen konepäivät Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma

Lisätiedot

KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa

KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa Hanna Kolvanki Opinnäytetyötyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma Medianomi

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA TV-TUOTANNOISSA

PROJEKTINHALLINTA TV-TUOTANNOISSA PROJEKTINHALLINTA TV-TUOTANNOISSA Tuotantopäällikön työn haasteet ja menetelmät Tampereen ammattikorkeakoulu Viestinnän koulutusohjelman opinnäytetyö Mediatuottaminen Toukokuu 2010 Noora Haatainen OPINNÄYTTEEN

Lisätiedot

SELVITYS ELÄMYSRUOKAILUJEN JA RAVINTOLAN OHEISOHJELMIEN KIINNOSTAVUUDESTA

SELVITYS ELÄMYSRUOKAILUJEN JA RAVINTOLAN OHEISOHJELMIEN KIINNOSTAVUUDESTA Virpi Suominen SELVITYS ELÄMYSRUOKAILUJEN JA RAVINTOLAN OHEISOHJELMIEN KIINNOSTAVUUDESTA Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa Tommi Kaipainen Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Raportin palautuksen tai esityksen päivämäärä

Lisätiedot

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Atte Ahapainen PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013 Tekijä(t) Atte Ahapainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Eveliina Palmari MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä(t) Eveliina Palmari Nimeke

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN

LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Riitta Marjusaari LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Oulun seudun kuvallisen viestinnän alan toimijat verkossa LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Oulun seudun kuvallisen viestinnän

Lisätiedot

Ossi Partia. Asiakaslähtöisen mainosvideon tuottaminen

Ossi Partia. Asiakaslähtöisen mainosvideon tuottaminen Ossi Partia Asiakaslähtöisen mainosvideon tuottaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Mediatekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 24.3.2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto

Lisätiedot

Niko Airio ja Mikko Koski YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN

Niko Airio ja Mikko Koski YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN Niko Airio ja Mikko Koski YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN Niko Airio ja Mikko Koski Opinnäytetyö Syksy 2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tiina Järvinen. UUTISKIRJEPOHJA ELEKMA OY:LLE Markkinointiviestintä nyt ja tulevaisuudessa

Tiina Järvinen. UUTISKIRJEPOHJA ELEKMA OY:LLE Markkinointiviestintä nyt ja tulevaisuudessa Tiina Järvinen UUTISKIRJEPOHJA ELEKMA OY:LLE Markkinointiviestintä nyt ja tulevaisuudessa UUTISKIRJEPOHJA ELEKMA OY:LLE Markkinointiviestintä nyt ja tulevaisuudessa Tiina Järvinen Opinnäytetyö Syksy 2011

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Metsätaitokilpailun tuloslaskenta

TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Metsätaitokilpailun tuloslaskenta Pekka Hulkkonen TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Metsätaitokilpailun tuloslaskenta Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Syyskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 3.9.2007 Tekijä(t) Pekka Hulkkonen

Lisätiedot

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN: HOLLYWOOD GLAMOUR VIP

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN: HOLLYWOOD GLAMOUR VIP TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN: HOLLYWOOD GLAMOUR VIP Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, kevät 2014 Pauliina Haapasalo TIIVISTELMÄ Hämeenlinna Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA Case: Lahden Messut Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2008 Irina Natri Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

DIGITAALINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ

DIGITAALINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ Jenni Harju DIGITAALINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ Case: Kennel Mäkiharjun digitaalinen markkinointi Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2013 TIIVISTELMÄ Yksikkö

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖINEN LANSEERAUSKAMPANJA Case Sirpakka-siideri

ASIAKASLÄHTÖINEN LANSEERAUSKAMPANJA Case Sirpakka-siideri Johanna Kosonen ja Tiina Lepoaho ASIAKASLÄHTÖINEN LANSEERAUSKAMPANJA Case Sirpakka-siideri Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Marraskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

PROJEKTIKÄSIKIRJAN LAATIMINEN MIKKELIN KAUPUNGILLE

PROJEKTIKÄSIKIRJAN LAATIMINEN MIKKELIN KAUPUNGILLE Mikko Kokko PROJEKTIKÄSIKIRJAN LAATIMINEN MIKKELIN KAUPUNGILLE Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2010 Tekijä(t) Mikko Kokko Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Karoliina Niiranen PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2014 Tekijä(t) Karoliina Niiranen

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

Lähiruoka lähemmäksi!

Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruokaviestinnän kehittäminen ravintolaympäristössä, Case Anttolanhovi Maittila, Anna & Torrbacka, Paula & Partanen, Viivi 2011 Leppävaara Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / Yhteisöviestintä. Jenni Niittylä KONEEN VAKUUTUSKASSOJEN INTERNETSIVUT

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / Yhteisöviestintä. Jenni Niittylä KONEEN VAKUUTUSKASSOJEN INTERNETSIVUT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / Yhteisöviestintä Jenni Niittylä KONEEN VAKUUTUSKASSOJEN INTERNETSIVUT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestintä

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen

KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen Heli Leppälä KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen Tiedotus ja markkinointi sotilassoittokunnissa Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot