Anu Kara ESSEE 1 (8) Viestinnän koulutusohjelma Verkkoviestintä KD07K

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anu Kara 0700527 ESSEE 1 (8) Viestinnän koulutusohjelma Verkkoviestintä KD07K2 29.5.2011"

Transkriptio

1 Anu Kara ESSEE 1 (8) Viestinnän koulutusohjelma Verkkoviestintä KD07K Viestintäkulttuuri 1 KDVDJ01 Robert Arpo VIESTINTÄKULTTUURIN KIIHTYVÄ MUUTOS Viestintäkulttuurilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi niitä tapoja ja tottumuksia, joilla viestimme ja pidämme yhteyttä toisiimme, luomme ja tulkitsemme merkityksiä sekä rakennamme yhteisymmärrystä. Mediaympäristö taas koostuu toisaalta käyttämistämme viestintävälineistä, toisaalta viestien sisällöistä. Tässä esseessä tarkastelen nykyisen viestintäkulttuurin ja mediaympäristön erityispiirteitä sekä niitä taustoja, jotka ovat vaikuttaneet näiden piirteiden kehitykseen. Lähdekirjallisuutena käytän pääasiassa Charlie Geren teosta Digitaalinen kulttuuri sekä Thomas Hylland Eriksenin teosta Hetken tyrannia. Valitsen tarkasteltaviksi piirteiksi asioiden muuttumisen konkreettisista abstrakteiksi, informaation jatkuvan lisääntymisen, medioiden ja sisältöjen muuttumisen sekä teknologian piiloutumisen näkymättömäksi osaksi elämäämme. Ennen niiden tarkastelua kuitenkin muutama sana digitaalisuudesta. Digitaalisuudella on keskeinen merkitys nykypäivän viestintäkulttuurissa ja mediaympäristössä. Gere selittää sanan digitaalinen merkitystä seuraavasti. Teknisessä mielessä digitaalinen merkitsee epäjatkuvaa, erillisistä elementeistä koostuvaa tietoa. Sittemmin, 1940-luvulta alkaen siitä on tullut synonyymi tietokoneille, jotka tekevät monet nykypäivän ilmiöistä mahdollisiksi. Tietokoneet ovat digitaalisia, koska ne käsittelevät ja tallentavat tietoa digitaalisessa (binaarisessa) muodossa, nollina ja ykkösinä. Tänä päivänä digitaalisuus merkitsee kuitenkin paljon enemmän kuin vain epäjatkuvaa tietoa tai sitä käsitteleviä koneita: viiveetön viestintä, virtuaaliset esitykset, kaikkialle ulottuva media ja maailmanlaajuinen verkottuminen ovat moninaisine ilmenemismuotoineen tärkeä osa

2 Anu Kara ESSEE 2 (8) kokemusmaailmaamme. Geren mukaan voidaan puhua digitaalisesta kulttuurista. Se on syntynyt ja kehittyy edelleen taiteen, teknologian, politiikan ja talouden monimutkaisessa keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Digitaalisuus näkyy sekä käyttämissämme laitteissa että merkitys- ja viestintäjärjestelmissä. Nämä erottavat nykyaikaisen elämäntapamme muista. Käsitteellistyvä maailma Kieli vapautui puhujasta, kun tuntematon sumerilainen nero keksi, että fyysinen symboli voi esittää puhutun kielen sanaa, kuvailee Eriksen. Kirjoittamalla ajatukset voidaan erottaa puhetapahtumasta, joka muutoin olisi ainoa keino kertoa niitä muille. Kirjoitustaidon kehittyminen on osaltaan siirtänyt meitä konkreettisesta yhteiskunnasta abstraktiin. Konkreettiselle yhteiskunnalle on tyypillistä, että järjestys perustuu sukulaissuhteisiin, käyttäytymistä ohjaa moraali, tieto on muistinvaraista, uskonto paikallista ja historiaa kerrotaan tarinoina. Abstraktissa yhteiskunnassa taas järjestys perustuu esimerkiksi kansallisvaltion ideologiaan, käyttäytymistä ohjaa kirjoitettu lainsäädäntö, tieto talletetaan arkistoihin, uskonnon pyhät kirjoitukset voidaan levittää laajallekin ja historia on kirjoitetussa muodossa. Kielen tuotanto yhdenmukaistui kirjanpainotaidon ja myöhemmin kirjoituskoneen keksimisen myötä. Samalla tavalla kuin kirjoittaminen ulkoistaa kielen, kellot ulkoistavat ajan, kirjoittaa Eriksen. Aika muuttuu itsenäiseksi, joksikin, joka on olemassa riippumatta ihmisistä ja tapahtumista; se on jotakin tyhjää, jonka määrä on tiedossa ja jonka voi täyttää. Tällöin aika säätelee elämäämme ulkopuolelta sen sijaan, että se täyttyisi sisältäpäin, kulloinkin käsillä olevista asioista. Lisäksi kello yhdistää yhteiskunnan jäsenet. Kaikki tietävät, mitä tarkoitetaan kymmenen uutisilla ja osaavat avata television samaan aikaan. Se myös mahdollistaa nyky-yhteiskunnan toiminnan. Ilman kelloa olisi mahdotonta hallita monimutkaisia prosesseja vaikkapa tehtaissa, kouluissa tai joukkoliikenteessä. Raha on Eriksenin mukaan melko uusi keksintö. Se vaikuttaa maksusuorituksiin, arvon mittaamiseen ja vaihtokauppaan samantapaisesti kuin kello aikaan ja kirjoitus kieleen: asiasta tulee abstrakti ja tietty yhdenmukaisuus ulotetaan koskemaan laajaa aluetta. Oravannahkoista, simpukankuorista ja kultakolikoista on siirrytty yleiseen rahan käsitteeseen. Siihen perustuva raha on laillinen maksuväline koko maassa, ja jos maan valuutta on vaihdettavissa, se kelpaa kaikkialla maailmassa. Käsitteellinen raha on johtanut vaihtotapahtumien ulkoistumiseen ja mahdollistanut maailmanlaajuisen talouden synnyn. Elektronisen rahan ja e-talouden laajentumisen myötä rahasta on tullut entistä käsitteellisempi.

3 Anu Kara ESSEE 3 (8) Esimerkit kuvaavat muutosta, jossa pienten yhteisöjen konkreettisuus on vaihtunut suurten yhteisöjen abstraktiin järjestelmään, yhdenmukaiseen käyttäytymiseen ja käsitteelliseen tietoon. Yksittäisistä ihmisistä tulee merkityksettömiä, kun aika, kieli, talous, muisti, moraali ja tieto ulkoistetaan, kirjoittaa Eriksen. Myös Gere käsittelee asioiden muuttumista abstraktiksi. Se on hänen mukaansa tehnyt mahdollisiksi tavaroiden, rahan ja ihmisten virrat, jotka taas ovat välttämättömiä kapitalismin loppumattomassa laajentumisessa ja voitontavoittelussa. Toisaalta asioiden käsitteellistyminen on edellyttänyt yhä hienostuneempien informaatio- ja viestintäteknologioiden kehittymistä, kun erilaisia merkkejä on ollut kierrätettävänä aina vain enemmän. Tähän liittyviä keksintöjä on syntynyt kiihtyvällä vauhdilla aina lennättimestä ja valokuvauksesta alkaen. Nykyinen digitaalisten laitteiden ja mahdollisuuksien joukko on loputon: esimerkiksi virtuaalitodellisuus, digitaaliset erikoisefektit, digitaalinen elokuva, digitaalinen televisio, elektroninen musiikki, tietokonepelit, multimedia, Internet, World Wide Web, digitaalinen puhelinverkko ja WAP. Asioiden käsitteellistyminen ja sitä tukeva digitaalisen teknologian kehittyminen on osaltaan johtanut siihen, että nykypäivänä meitä ympäröi alati muuttuva ja laajeneva käsitteiden, merkkien ja symbolien meri, joka ohjaa käyttäytymistämme ja kokemuksiamme. Alati lisääntyvä informaatio Eriksen kuvaa lukuisien esimerkkien avulla jatkuvasti kiihtyvää muutosta, jonka johdosta kaikkea on yhä enemmän. Näin käy myös informaatiolle, joka hänen mukaansa lisääntyy koko ajan. Ongelmaksi tulee informaation paljous, josta on vaikea löytää kulloisellakin hetkellä tarpeellista ja olennaista. Sen lisäksi, että informaatiota on yhä enemmän, se myös jaetaan aina vain pienemmiksi palasiksi. Vähitellen jokainen tyhjä paikka ympärillämme ja jokainen tyhjä hetki ajastamme täyttyy näillä informaation palasilla, eikä vapaita hetkiä jää enää lainkaan. Informaation tuottajat taistelevat kiivaasti huomiostamme ja ajastamme. Koska huomiota vaativia asioita on yhä enemmän, yhteen asiaan on käytettävissä yhä vähemmän aikaa. Näin ollen tietoa aletaan tiivistää: esimerkiksi uutisten, elokuvien ja mainosten tuottajat pakkaavat kuhunkin minuuttiin ja sekuntiin yhä enemmän informaatiota. Kun katsojat tottuvat vastaanottamaan tiiviimmin pakattua tietoa, sitä voi tiivistää entisestään. Kehitys koskee kaikkea viestintää: lehtiartikkelit ovat lyhentyneet, poliitikot puhuvat nopeammin ja verkkopalvelujen uutiset päivittyvät jatkuvasti. Lähes kaikesta on mahdollista saada lyhennelmiä ja koosteita, puhutaanpa sitten kirjoista, musiikista, elokuvista tai niin, ruokalajeista.

4 Anu Kara ESSEE 4 (8) Sähköisessä muodossa olevalle informaatiolle on tyypillistä, että sen määrä ei vähene, vaikka sitä jakaisi kuinka monelle. Päinvastoin, tänä päivänä se usein houkuttaa tuottamaan lisää: uusi teknologia on mahdollistanut sen, että käytännössä kuka tahansa Internetin käyttäjä voi olla myös sisällöntuottaja. Kun yhteisen julkisen tilan, Internetin, käyttöä ei juurikaan säännellä, kuka tahansa voi täyttää sitä lähes millaisella sisällöllä haluaa, ja sisältöjen julkaisukynnys on melko alhainen. Kehityksen seurauksena informaatiota on ympärillämme yhä enemmän, mutta se koostuu yhä pienemmistä palasista ja liikkuu yhä nopeammin. Vastaanottajan kannalta informaation paljous johtaa rajattomaan valinnanvapauteen, mutta myös tarpeeseen suodattaa sitä tehokkaasti, jotta löytää etsimänsä. Lisäksi tarvitaan uudenlaista tiedonhallinnan- ja medialukutaitoa, koska tieto ei enää ole niin valmiiksi käsiteltyä kuin aiemmassa puoli yhdeksän uutisten ja paikallislehden maailmassa. Sen sijaan vastaanottaja kokoaa usein itse haluamansa tiedot eri lähteistä. Tämä edellyttää sisältöjen löytämisen lisäksi niiden ymmärtämistä sekä käyttökelpoisuuden ja luotettavuuden arviointia. Jokainen joutuu valitsemaan oman tiensä sen suhteen, mitä medioita seuraa ja miten niissä olevaa informaatiota käyttää. Muuttuvat mediat ja sisällöt Erityisesti nuoret hyödyntävät monipuolisesti eri medioiden tarjontaa. TEKESin teknologiakatsaus kuvaili jo kymmenkunta vuotta sitten, kuinka teini-ikäiset rakentavat oman mediauniversuminsa valikoimalla mieleisensä televisiosarjat, elokuvat, musiikin, www- ja chatsivut sekä tietokonepelit useiden medioiden tarjoamasta valikoimasta. Siten nuoret muodostavat erilaisista elementeistä omaan elämäänsä parhaiten sopivan medioiden ja erilaisten teknologioiden yhdistelmän. Valintoihin vaikuttaa median soveltuvuus kulloiseenkin tarpeeseen ja käyttötilanteeseen. Myös median luonteella on merkitystä: esimerkiksi paperinen sanomalehti voidaan kokea luotettavan tiedon lähteeksi, kun taas verkosta etsitään yksittäisiä tiedon palasia sekä useampia näkemyksiä samaan asiaan. Medioita käytetään TEKESin mukaan yhä enemmän sekä vuorotellen että yhtä aikaa. Tällaisessa mediaympäristössä selviytyminen edellyttää kykyä keskittyä moneen asiaan yhtä aikaa sekä taitoa poimia itseä kiinnostavat palaset informaatiosisältöjen virrasta. Lisäksi on oltava tietoa eri medioiden ja päätelaitteiden soveltuvuudesta eri tilanteisiin. Eri medioiden sisällöt ovat viime vuosien aikana kytkeytyä toisiinsa yhä enemmän, kuten teknologiakatsauksessa ennakoidaan. Tämän medioiden välisen vuoropuhelun lisäksi käyttäjien oma sisällöntuotanto niihin on lisääntynyt

5 Anu Kara ESSEE 5 (8) merkittävästi. Esimerkiksi moniin sanomalehtiin on jo pitkään voinut lähettää kuvia ja uutisvinkkejä, tekstiviestipalstat ovat suosittua ilmaisjakelulehtien sisältöä ja radiokanavien ohjelmiin voi osallistua niiden Facebook -sivujen kautta. Digitaalisten sisältöjen moninaisuus on Geren mukaan osoitus taiteen voimakkaasta vaikutuksesta kulttuuriin. Esimerkiksi samaan aikaan joukkotiedotuksen kasvun kanssa kukoistanut performanssitaide kiinnitti huomiota välineeseen, jolla sanoma esitetään sekä siihen, miten väline vaikuttaa viestiin. Myös vuorovaikutteisuus, palaute, yleisön ja esityksen suhde sekä erilaisten mediaelementtien yhdisteleminen ovat performanssitaiteen elementtejä, jotka voidaan helposti löytää tämän päivän digitaalisista sisällöistä. Monet muutkin taiteen tekemisen ja ajattelun tavat ovat Geren mukaan ennakoineet uudenlaisen kulttuurin kysymyksiä, vaikka taide sinänsä on pysytellyt erossa massamediasta. Taiteilijat käyttivät tietokonetta taiteen välineenä erilaisissa kokeiluissa 1960-luvulta alkaen, mutta siitä ei koskaan tullut laajojen piirien taidetta. Tietokoneisiin liittyvä teknologia kehittyi nopeasti 1970-luvulta alkaen. Vuosituhannen vaihteeseen mennessä verkottuminen, www, multimedia, vuorovaikutteisuus ja laitteiden käytettävyys olivat jo tuoneet uudenlaisen sisällöntuotannon mahdollisuuksien kirjon kenen tahansa ulottuville. Verkosta on tullut entistä dynaamisempi yhteisöllisten web 2.0 teknologioiden kehittyessä. Samalla verkkoläsnäolon ja osallistumisen motiivit ovat monipuolistuneet. Esimerkiksi informaatiotulvaa suodatetaan ja omia valintoja helpotetaan kysymällä ja seuraamalla luotettavana pidettyjen tietolähteiden arviointeja ja suosituksia sekä liittymällä samanmielisten verkostoihin. Asioihin vaikutetaan avaamalla keskusteluja ja ottamalla kantaa, tuottamalla blogeja, wikejä ja muita sisältöjä, jakamalla kuvia ja videoita, antamalla arvioita, suosituksia, neuvoja ja palautetta. Oma identiteetti rakentuu muun muassa sen kautta, minkä verran profiililla tai sisällöllä on seuraajia tai ystäviä, miten omat sisällöt sijoittuvat muiden arvioinneissa ja millaista palautetta niistä saa. Näkymätön teknologia Digitaalinen teknologia on levinnyt lähes kaikkialle ja limittyy osaksi jokapäiväistä elämäämme, minkä vuoksi se alkaa helposti vaikuttaa lähes luonnolliselta, kirjoittaa Gere. Samaan aikaan digitaalisen valvonnan keinot ja ulottuvuus kurottavat elämämme jokaiselle osa-alueelle. Uutta teknologiaa ei kuitenkaan tulisi ottaa annettuna, koska se ei ole syntynyt luonnostaan vaan erilaisten voimien ja tarpeiden kehittämänä. Nämä voimat vaikuttavat edelleen taustalla ja määrittelevät, miten ja missä käytämme teknologiaa.

6 Anu Kara ESSEE 6 (8) Geren mukaan näitä taustalla olevia voimia ovat olleet ensisijaisesti kapitalismin sekä toisen maailmansodan ja kylmän sodan tarpeet, jotka liittyivät informaation tuottamiseen ja käsittelyyn sekä asioiden käsitteellistämiseen. Toisaalta kehitykseen on vaikuttanut esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeinen avantgarde, joka löysi interaktiivisuudelle, seurannalle ja kommunikaatiolle aivan toisenlaisia merkityksiä ja käyttötarkoituksia kuin kylmän sodan tarpeisiin oli ajateltu. Lisäksi hän mainitsee vastakulttuurin teknologisen utopismin, postmodernin kriittisen teorian sekä uuden aallon alakulttuurisen tyylin elementteinä, jotka nykyinen digitaalinen kulttuurimme on ottanut omakseen. Nämä kaikki ovat vaikuttaneet siihen, millä tavalla tänä päivänä ymmärrämme ja käytämme digitaalista teknologiaa käydessämme kauppaa, tuottaessamme mediasisältöjä, viihdyttäessämme itseämme tai kommunikoidessamme. Mitä paremmin ymmärrämme taustalla vaikuttavat sosiaaliset ja kulttuuriset voimat, sitä helpompi meidän on kyseenalaistaa nykyilmiöitä ja vaikuttaa kehityksen suuntiin, hän painottaa. Suomalaiseen yhteiskuntaan tekee tuloaan jokapaikan tai ubiikki tietotekniikka kaikkialla läsnä oleva, huomaamattomasti toimiva ja ympäristöönsä sulautuva digitaalinen teknologia. Käyttäjille se näkyy erilaisina läsnä- ja täsmäpalveluina, kirjoittaa Karhula. Tällaiset palvelut voivat esimerkiksi ohjata, suositella tai rajata vaihtoehtoja erilaisissa tilanteissa, seurata asiantiloja ja ilmoittaa uusista tiedoista tai poikkeamista. Raaka-aineenaan ubiikki informaatioympäristö käyttää tilanne- ja tapahtumakohtaista tietoa, jota kerätään esimerkiksi erilaisten palvelujen käytön yhteydessä ja yhdistetään vaikkapa henkilön tai paikan taustatietoihin, kuviin tai ääneen. Näin esimerkiksi kuvattaessa tuomiokirkkoa älypuhelimella voidaan saada näytölle tietoa kirkon historiasta tai aukioloajoista, tai liikuttaessa ostoskeskuksen lähellä näyttö voi kertoa, että lähellä on ruokakauppa tai ravintola. Luonteenomaista tällaiselle ubimaailmalle on, että ihmisillä on jatkuvasti päällä oleva langaton yhteys sekä sähköinen identiteetti tunnistamista varten, kirjoittaa Karhula. Nämä yhdessä aiheuttavat sen, että ihmisten liikkumista, viestintää ja asiointia voidaan seurata jatkuvasti ja kaikkialla. Hän siteeraa Liikenneministeriötä, jonka mukaan Oikean tasapainon löytäminen yksityisyyden suojan ja hyödyllisen tietojen jakamisen välillä on yksi ubimaailman kriittisimpiä kysymyksiä. Uusi kehitys vie kohti kasvavan kontrollin yhteiskuntaa ja vaarantamaa kansalaisyhteiskunnan perustan monipuolisen tiedon saannin sekä osallistumisen ja vaikuttamisen. Käyttäjien vaikutusvalta verkkoyhteisöissä perustuu monipuoliseen tiedonsaantiin, anonyymiin viestintään ja mahdollisuuteen verkostoitua. Ilman näitä tekijöitä, verkon vapaus kaventuu oleellisesti. Läsnä- ja täsmäpal-

7 Anu Kara ESSEE 7 (8) veluilla on kova hinta, jos se maksetaan kaventuneella puheella todellisuudesta. Mielestäni on hämmentävää, että kehityksestä ei juurikaan käydä julkista keskustelua. Voiko vauhtia hidastaa? Viestintäkulttuuri ja mediaympäristö muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla. Digitaalisen teknologian nopea kehitys edistää muutosta, vaikka ei sitä yksin aiheutakaan. Yksi Eriksenin keskeisistä päätelmistä on, että valtaisa tietotulva täyttää kaiken vapaan ajan, ja tämän lopputuloksena elämä muuttuu keskeytymättömäksi sarjaksi informaatiolla täytettyjä hetkiä, jatkuvaksi kiireeksi hetkestä toiseen. Muutos ja sen nopeus vaikuttaa tämän päivän työpaikoilla ja ihmisten henkilökohtaisessa elämässä monin tavoin, ja koetaan yhä useammin kielteisenä. Jokainen voi tietysti yrittää tehdä erilaisia henkilökohtaisia ratkaisuja, elämäntilanteensa mukaisesti: vaalia luovuutta, vaihdella hitaiden ja nopeiden asioiden välillä, lukea sähköpostia vain arkipäivisin ja päättää, että kaikkia asioita ei ole pakko tietää. Suomessa viime vuosina esiin noussut Hidasta elämää -liike pyrkii parempaan elämänlaatuun juuri tämäntapaisten ajatusten avulla. Tavoitteena on tasapainoinen, kiireetön ja hyvä elämä. Yhteiskunta ja meitä ympäröivä viestintäkulttuuri vaatii kuitenkin muuttuakseen kiinteitä jarruja, ehdottaa Eriksen. Esimerkiksi tiedotusvälineiden eettisten periaatteiden osaksi tulisi liittää hitautta koskevia sääntöjä: materiaali, joka luonteensa puolesta vaatii kokonaisuuden ymmärtämistä, pitäisi välittää hitaasti, välineestä riippumatta. Hän ehdottaa myös, että kaikkien tiedon tuottajien pitäisi ottaa perusperiaatteekseen vähemmän on enemmän : esimerkiksi uusien tutkimusten ja tiedeartikkelien pitäisi sisältää myös uusia ajatuksia, muuten niitä ei voisi julkaista. Edelleen, julkiset tilat pitäisi hänen mukaansa määrätä kännykkäkieltoalueiksi ja työnantajien tulisi tukea hitaita hetkiä esimerkiksi järjestämällä ryhmäkeskusteluja tai kävelylenkkejä työajalla. Eriksenin ehdotuksilla on maalaisjärkinen tausta, ihmisten pysäyttäminen ja mahdollisuuden tarjoaminen ajatella yksi, kaksi tai jopa kolme ajatusta loppuun asti. Niiden toteutuminen edellyttäisi kuitenkin ajattelutavan muutosta tehokkuuspainotteisessa liike-elämässä, joka sitten toimisi mallina myös muiden sektorien organisaatioille. Ehkäpä työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen yhä lisääntyvät ongelmat vähitellen pysäyttävät myös organisaatiot ajattelemaan. Tahdin hidastaminen ja huomion kiinnittäminen esimerkiksi viestinnän laatuun vaikuttaisivat olennaisesti työpaikkojen arkeen.

8 Anu Kara ESSEE 8 (8) LÄHTEET Gere, Charlie Digitaalinen kulttuuri. Turku: Faros-kustannus Oy. Eriksen, Thomas Hylland Hetken tyrannia. Helsinki: Johnny Kniga Kustannus. Karhula, Päivikki (toim.) Paratiisi vai panoptikon? Näkökulmia ubiikkiyhteiskuntaan. Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä 10 (verkkodokumentti). Saatavuus <http://lib.eduskunta.fi/dman/document.phx?documentid=dz &cmd=download> (luettu ). TEKES Digitalisoituvan viestinnän monet kasvot. Kuluttajatutkimukset-hanke. Teknologiakatsaus 118/2001. Helsinki: TEKES. Wikipedia 2011 a. Hakusana Digitaalinen kulttuuri (verkkodokumentti). Saatavuus <http://fi.wikipedia.org/wiki/digitaalinen_kulttuuri> (luettu ). Wikipedia 2011 b. Hakusana Jokapaikan tietotekniikka (verkkodokumentti). Saatavuus <http://fi.wikipedia.org/wiki/jokapaikan_tietotekniikka> (luettu ).

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi AUTA-hankkeen seminaari 8.2.2017 Sami Kivivasara, projektiryhmän PJ AUTA-hanke - Mitä sillä tavoitellaan? - Mihin se liittyy?

Lisätiedot

Keskeneräisten tarujen kirja

Keskeneräisten tarujen kirja Keskeneräisten tarujen kirja Tarve kokeilla jotain uutta Peliesittelyt ja digitarina Laadi peliesittely valitsemastasi pelistä. Sisällytä esittelyysi ainakin seuraavat asiat: Pelin nimi Lyhyt esittely

Lisätiedot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot Jussi Silvonen Joensuun VALO -päivä, 8. 5. 2009 (http://jinux.pokat.org/jussi/) Esityksen rakenne Torikatu 10, Joensuu, SONY Bravia, Lieksan koulut = mitä yhteistä?

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

Ari Haasio Ari Haasio YTL, FM, yliopettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Ari Haasio YTL, FM, yliopettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Ari Haasio YTL, FM, yliopettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Puhelin on hämmästyttävä keksintö, mutta mitä käyttöä sillä muka voisi olla? (1876, Rutherford B. Hayes, Yhdysvaltojen presidentti)

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

Digitaaliset tarinat Esi- ja alkuopetusryhmissä

Digitaaliset tarinat Esi- ja alkuopetusryhmissä Future School research Ist Wave-hanke 2009-2011 Digitaaliset tarinat Esi- ja alkuopetusryhmissä Digitarina o Lyhyt 3-5 minuutin kestoinen ns. pienoiselokuva o Käsikirjoitus! o Sisältää kuvia, tekstiä,

Lisätiedot

Kohti onnistuneempia asiakastilanteita. Sähköinen versio löytyy

Kohti onnistuneempia asiakastilanteita. Sähköinen versio löytyy Kohti onnistuneempia asiakastilanteita Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut 1 Kohti onnistuneempia asiakastilanteita Koulutushetken tarkoitus on avata sosiaalisia vuorovaikutustaitoja sekä lisätä

Lisätiedot

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro 30.1.09 Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoulu kari.m.laitinen@poliisi.fi 5.2.2009 sisällys Turvallisuuden luonne Strategian luonne Tutkimustyön

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kulutuksen arkea ja juhlaa Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kaupunkikeskusta kulutuksen tilana Outi Uusitalo, Jyväskylän yliopisto Sisältö: Taustaa, KAUTAS-hanke Kaupunkitilan

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja

Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Mitä uuden kirjastolain pitäisi mahdollistaa? Kirjastolain uudistamisen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten Ella Kiesi Opetushallitus Tietotekniikan opetuskäytön määrä Suomessa Suomi tietotekniikan opetuskäytön määrässä Eurooppalaisessa mittakaavassa

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI 24.11.2014 Esimerkkejä oppimisympäristöistä Avara museo - kehitettiin museoammattilaisten aikuispedagogista

Lisätiedot

Teknologia lisää kiirettä vai lisää aikaa? Jaakko Heinimäki

Teknologia lisää kiirettä vai lisää aikaa? Jaakko Heinimäki Teknologia lisää kiirettä vai lisää aikaa? Hitaan ja nopean ajan kulttuuri Hitaan ja nopean ajan kulttuuri Thomas Hylland Eriksen, Hetken tyrannia (2003): Keskeisin muutos siirryttäessä teollisuusyhteiskunnasta

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

W3C ja Web-teknologiat

W3C ja Web-teknologiat W3C ja Web-teknologiat Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto World Wide Web Consortium (W3C) W3C kehittää yhteensopivia teknologioita

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KOPIRAITTILAN KOULU Tekijänoikeustaidot on jaettu materiaalissa kolmeen osaan: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon ja tiedonhankintataitoon ja kriittiseen

Lisätiedot

Näkökulma korruptioon

Näkökulma korruptioon Anonyymi Näkökulma korruptioon Korruptoitu ihmismieli! 2001 Radikaali poliittista vapautta ajava liike, kuten anarkismi, puhuu aina paitsi yhteiskunnasta myös ihmisestä. Liian usein huomio kääntyy ihmisen

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

VIESTINTÄÄ RYTMIHÄIRIÖN MAAILMASSA!

VIESTINTÄÄ RYTMIHÄIRIÖN MAAILMASSA! VIESTINTÄÄ RYTMIHÄIRIÖN MAAILMASSA! OLIPA KERRAN MAAILMA Se oli suoraviivainen. Tekojen vaikutukset olivat selkeitä. Se oli ennustettava. Organisaatiot luottivat pitkän aikavälin suunnitelmiin. SIINÄ

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä).

Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä). Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä). Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES TULEVAISUUDEN ELINTARVIKKEET kuluttajatuotteiden osaaminen ja verkostot

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES TULEVAISUUDEN ELINTARVIKKEET kuluttajatuotteiden osaaminen ja verkostot 8-9.09.2016 Leena Jokinen Tunnistaa tulevaisuuden muutosvoimista kehitysideoita uusiksi tuotteiksi, palveluiksi, prosesseiksi tai strategioiksi Saada malleja siihen, miten käytännön tulevaisuustyötä tehdään

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Mediakysely melulaisille

Mediakysely melulaisille Mediakysely melulaisille Millaisia mediankäyttäjiä ja miten mediakriittisiä lukiolaiset ovat? 18.5.2009 Marianne Vuorela ja Milla Ylärakkola Kyselyn tavoitteet ja sisällöt Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa

Lisätiedot

OPPIMISKYVYKKYYS DIGITALISOITUVASSA MAAILMASSA

OPPIMISKYVYKKYYS DIGITALISOITUVASSA MAAILMASSA OPPIMISKYVYKKYYS DIGITALISOITUVASSA MAAILMASSA Sisältö Ihmisen oppiminen ja ohjautuvuus Ihminen digitalisoituvassa elinympäristössä Oleellisen oppimiskyvykkyys, mikä meitä vie? Yhteistyötä yrityksissä

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media

Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media Miikka Salavuo Turku 26.4.2013 Kuka olen? Miikka Tabletkoulu.fi Yrittäjä v:sta 2010 Filosofian tohtori 2005 Tutkimus-, kehittämis- & koulutustehtävissä (JY

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Mediavertailu Sisältöotsikot:

Mediavertailu Sisältöotsikot: Mediavertailu Yritysmaailman viestinnän ja markkinoinnin kanavat ovat muuttumassa nopeasti. in käyttömuodot yleistyvät kovaa vauhtia samalla, kun panostus painettuun mainontaan laskee. Sisältöotsikot:

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos Somus työpaja 9.2.2009 Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Organisaation vakiintunut toimintamalli: hierarkinen projekti QuickTime ja pakkauksen purkuohjelma

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ TARTU MAHDOLLISUUKSIIN TAI KUOLE TALENTUM PRO HELSINKI 2015 3 Copyright 2015 Talentum Media ja Kirsi Piha Kansi ja ulkoasu: Pertti Immonen, Ellun Kanat Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2660-5

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Kielellisen datan käsittely ja analyysi tutkimuksessa

Kielellisen datan käsittely ja analyysi tutkimuksessa Kielellisen datan käsittely ja analyysi tutkimuksessa Kimmo Koskenniemi 4.4.2007 Yleisen kielitieteen laitos Humanistinen tiedekunta Kielidataa on monenlaista Tekstiä erilaisista lähteistä kirjoista, lehdistä,

Lisätiedot

YLE ja sivistys. Sivistys ja mediakansalainen seminaari 19.3.2009. Ismo Silvo strategia- ja kehitysjohtaja YLE

YLE ja sivistys. Sivistys ja mediakansalainen seminaari 19.3.2009. Ismo Silvo strategia- ja kehitysjohtaja YLE YLE ja sivistys Sivistys ja mediakansalainen seminaari 19.3.2009 Ismo Silvo strategia- ja kehitysjohtaja YLE Julkisen palvelun yleisradiotoiminta perustuu sivistysaatteelle Pohjoismaisella YLE toiminnalla

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

Pohjoismainentallennus- ja tutkimushanke Kuva-arkistokurssi Anni Wallenius

Pohjoismainentallennus- ja tutkimushanke Kuva-arkistokurssi Anni Wallenius Pohjoismainentallennus- ja tutkimushanke2015-2020 Kuva-arkistokurssi 4.10.2016 Anni Wallenius NELJÄN ORGANISAATION YHTEISHANKE Suomen valokuvataiteen museo - valtakunnallinen erikoismuseo Aalborg stadsarkiv

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

3. Tutkimuspaketti: Mobiili sisällöntuotanto

3. Tutkimuspaketti: Mobiili sisällöntuotanto 3. Tutkimuspaketti: Mobiili sisällöntuotanto Marja-Riitta Kotilainen Projektitutkija/Optek-hanke Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Mobiiliopiskelu ja sisällöntuotanto Mobiilius: tietoa voidaan vastaanottaa

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Digitalouden haasteet. KARI PENTTINEN Ohjelmapäällikkö Teollinen internet - ohjelma Tekes puh

Digitalouden haasteet. KARI PENTTINEN Ohjelmapäällikkö Teollinen internet - ohjelma Tekes puh Digitalouden haasteet KARI PENTTINEN Ohjelmapäällikkö Teollinen internet - ohjelma Tekes puh. 0295055916 kari.penttinen@tekes.fi Mikä on muuttunut? Älypuhelimessa laskentatehoa ja muistia kuin ison firman

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

Kohti tulevaisuutta - opettaja uudistumisen ytimessä

Kohti tulevaisuutta - opettaja uudistumisen ytimessä Kohti tulevaisuutta - opettaja uudistumisen ytimessä Taito 2016 - Oppimisen ydintä etsimässä Tampere 11.5.2016 Pirjo Ståhle Tietojohtamisen professori Aalto-yliopisto Elintaso 16 kertaa korkeampi Elinaika

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Valintakoe s2011 Sivu 1 Tietojärjestelmätieteen opiskelijavalinta. Nimi: Henkilötunnus:

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Valintakoe s2011 Sivu 1 Tietojärjestelmätieteen opiskelijavalinta. Nimi: Henkilötunnus: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Valintakoe s2011 Sivu 1 Tehtävä 1. Tehtävän enimmäispistemäärä on 15. Esitä lyhyesti äskeisen esityksen keskeinen sisältö. Ilmaise asiasi sujuvasti ja selkeästi, kokonaisilla virkkeillä

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi. Ympäristöoppi 5-6.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Koodaamme uutta todellisuutta FM Maarit Savolainen https://blog.edu.turku.fi/matikkaajakoodausta/

Koodaamme uutta todellisuutta FM Maarit Savolainen https://blog.edu.turku.fi/matikkaajakoodausta/ Koodaamme uutta todellisuutta FM Maarit Savolainen 19.1.2017 https://blog.edu.turku.fi/matikkaajakoodausta/ Mitä on koodaaminen? Koodaus on puhetta tietokoneille. Koodaus on käskyjen antamista tietokoneelle.

Lisätiedot

Miltä maailma näyttää?

Miltä maailma näyttää? Miltä maailma näyttää? Globaali näkökulma lasten ja nuorten tulevaisuuteen (Jari Kivistö) Kasvava ihminen ja tulevaisuuden koulu -seminaari Kokkolassa 7.8.2013 Globaalikasvatuksen tehtävä on

Lisätiedot

VERSTASTUUTTI. Tule mukaan tekemään yhdessä viestintää! O SALLISTAVAN SOSIAALITURVAN PILOTTI VIESTINTÄVERSTAS 8.9.201 4

VERSTASTUUTTI. Tule mukaan tekemään yhdessä viestintää! O SALLISTAVAN SOSIAALITURVAN PILOTTI VIESTINTÄVERSTAS 8.9.201 4 O SALLISTAVAN SOSIAALITURVAN PILOTTI VIESTINTÄVERSTAS 8.9.201 4 VERSTASTUUTTI Tule mukaan tekemään yhdessä viestintää! E I TARVITSE OSATA VIESTINTÄ- TAI TIETOTEKNIIKKAA ETUKÄTEEN S YYS-JOULUKUUN 201 4

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot