Ulkomaiset suorat sijoitukset Kiinassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkomaiset suorat sijoitukset Kiinassa"

Transkriptio

1 Ulkomaiset suorat sijoitukset Kiinassa Itä- ja Kaakkois-Aasian aluemaantiede, APS 120 HY Avoin Yliopisto Tin Yu Ho

2 SISÄLLYS 1. Johdanto Ulkomaiset suorat sijoitukset Kiinassa vuosina Ulkokiinalaisten vaikutus Maakohtaiset tekijät Sijoitukset Hong Kongista ja Taiwanista Miksi juuri Kiina? Johtopäätökset... 9 Lähdeluettelo Liitteet

3 1. Johdanto Kiinan teollistuminen ja taloudellinen kehitys on ollut nopeata viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämän aikana Kiina on yltänyt kasvulukuihin, joita teollistuneet maat Suomi mukaan lukien ovat voineet vain uneksia. Teollistuneissa maissa on ruvettukin viime vuosina puhumaan Kiinailmiöstä, jolla tarkoitetaan kotimaisten työpaikkojen katoamisesta halpatuotantomaihin erityisesti Kiinaan. Keskustelu Kiina-ilmiöstä on keskittynyt pääosin sen tuomaan uhkiin, mutta myös Kiinan valtavien kotimarkkinoiden tuomat uudet mahdollisuudet ovat tuotu esille. (Kauppalehti ) Kiinasta on tullutkin suosittu ulkomaisten suorien sijoitusten (FDI Foreign Direct Investments) kohde ja parin viime vuoden aikana maahan on suuntautunut kaksi kolmasosaa kaikista rajoja ylittävistä tuotannollisista sijoituksista. (Kauppalehti ) Suorilla sijoituksilla tarkoitetaan pääomasijoituksia, joilla yritys hankkii pysyvän määräysvallan toisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä. Sijoitus tilastoidaan suoraksi sijoitukseksi, jos yritys hankkii vähintään 10 prosentin omistuksen tai äänivallan ulkomaisesta yrityksestä. (Tilastokeskus, Suomen virallisen tilaston laatuseloste) Mitkä seikat sitten selittävät Kiinan vetovoiman sijoituskohteena? Miksi yritykset ympäri maailmaa lähtevät sijoittamaan Kiinaan onko suurin syy Kiinan alhaiset palkat vai löytyykö ulkomaisten suorien sijoitusten takaa muita syitä? Tämän esseen tarkoituksena on etsiä näihin kysymyksiin vastaus viimeisimpien (vuosilta ) tieteellisten tutkimusten perusteella. Essee on rakentunut seuraavasti: seuraavassa kappaleessa, kappaleessa 2, esittelen lyhyesti Kiinan vastaanottaman ulkomaisten suorien sijoitusten määrän kehitystä sekä tuon esille ne tekijät, jotka kirjallisuuden mukaan ovat vaikuttaneet sijoitusten valtavaan määrään. Kappale kolme päättää tämän esseen. 2. Ulkomaiset suorat sijoitukset Kiinassa vuosina Ulkomaiset sijoitukset Kiinaan eivät ole mikään itsestäänselvyys vaan uusi ilmiö. Kiinan talousuudistukset 1970-luvun lopussa rupesivat sallimaan ulkomaisia sijoituksia, mutta vasta presidentti Deng Xiaopingin Southern tour-matkan jälkeen vuonna 1992 sijoitusten määrä alkoi kasvata voimakkaasti (katso taulukko 1.) (Hsiao F. ja Hsiao M-C 2004). Vuodesta 1993 lähtien 3

4 Kiinasta on tullut suurin ulkomaisten suorien sijoitusten kohdemaa kehitysmaiden joukossa ja on ollut maailmanlaajuisesti toisella sijalla heti Yhdysvaltojen jälkeen. Vuonna 2003 Kiina muuttui suurimmaksi suorien sijoituksien vastaanottajaksi koko maailmassa (katso taulukko 2.). Suurin osa sijoituksista on peräisin Hong Kongista ja Taiwanista, joiden osuus on ollut 56 % vuosien aikana (katso taulukko 5). Euroopan Unionin, Yhdysvaltojen ja Japanin osuus on ollut vain noin neljäsosa (Zhang 2005). Tilastojen valossa mistään mullistavasta Kiina-ilmiöstä ei voi vielä ainakaan puhua, koska suuri osa sijoituksista on lähtöisin Hong Kongista ja Taiwanista. Seuraavaksi tarkastelen eri tekijöitä, jotka ovat kirjallisuuden mukaan vaikuttaneet ulkomaisten suorien sijoitusten määrään. 2.1 Ulkokiinalaisten vaikutus Gaon (2003) tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ulkokiinalaisten merkitystä Kiinaan tulevasta ulkomaisista suorista sijoituksista. Gaon (2003) tutkimus perustui Rauchin ja Trindaden (2002) tutkimukseen, jonka perusteella tutkijat totesivat, että taloudelliset sekä sosiaaliset verkostot edistävät kansainvälistä kauppaa helpottamalla tiedon kulkua. Rauchin ja Trindaden (2002) mukaan kiinalaisten verkostot helpottavat tiedon jakamista, mikä helpottaa myyjien ja ostajien kaupankäyntiä samaan aikaan kun kiinalaiset yhteisöt vähentävät opportunistista käyttäytymistä kuten sopimusten rikkomista yhteisöllisten seuraamuksien kautta. Kymmenen suurimman Kiinaan sijoittaneiden maiden joukosta löytyvät Hong Kong ja Macao, Taiwan, Singapore sekä Thaimaa, joilla on kaikilla huomattava kiinalainen väestö. (Katso taulukko 4.). Gao (2003) halusi tutkia onko kiinalaisen vähemmistön suuruudella merkitystä lähtömaan sijoittaman pääoman määrään. Gao (2003) rakensi regressioyhtälön, jonka perusteella kumulatiivisen sijoitusten määrällä oli positiivinen yhteys lähtömaan bruttokansantuotteen määrään ja negatiivinen yhteys Kiinan sekä lähtömaan väliseen etäisyyteen. Lisäksi yhtälössä kolmantena muuttujana toimi ulkokiinalaisten lukumäärää tutkija totesi, että sijoitusten määrä oli suurempi mitä suurempi kiinalainen vähemmistö lähtömaassa oli yhden prosenttiyksikön nousu kiinalaisten määrässä kasvatti kumulatiivisen sijoitusten määrää vähintään 3,7 prosentilla. 4

5 2.2 Maakohtaiset tekijät Gaon (2003) keskittyessä pääosin yhteen tekijään ulkokiinalaisten määrään lähtömaassa Pan (2003) tutki seitsemän eri tekijän vaikutusta sijoitusten määrään. Näihin seitsemään eri tekijään kuuluivat valuuttakurssimuutokset, rahan hinta, lähtömaan koko, lähtömaan riippuvuus viennistä, riskitekijät vastaanottajamaassa sekä vastaanottajamaan ja investoivan maan läheisyys. Valuuttakurssimuutoksilla sekä ulkomaisten suorien investointien määrällä on ollut aikaisempien tutkimusten mukaan suora yhteys muun muassa Pan (2002) totesi, että yritykset, jotka ovat lähtöisin maista, joilla on arvostettu valuutta on tapana saada enemmän osuuksia yhteisyrityksissä. Regressioyhtälö, jonka Pan (2003) laati ei löytänyt merkittävää yhteyttä valuuttakurssimuutosten ja investointien määrässä. Myöskään lähtömaan ja Kiinan etäisyydellä sekä investointien määrällä ei löytynyt yhteyttä. Yhteys Kiinan riskitekijöillä sekä investointien määrällä löytyi vuosina 1989 ja 1990, mikä johtuu tutkijan mukaan Tiananmenin tapauksesta. Näinä kahtena vuonna ulkomaisten suorien sijoitusten määrä laski. Pan (2003) löysi regressioyhtälön avulla rahan hinnan sekä sijoitusten määrän välillä negatiivisen yhteys, mikä tarkoittaa tutkijan mukaan sitä, että maat, joissa rahan hinta on matala sijoittavat suurempia summia Kiinaan. Myös lähtömaan bruttokansatuotteella oli vaikutusta investoinnin määrään. Panin (2003) mukaan mitä pienempi maa sitä suuremmat sijoitukset olivat. Pan (2003) huomautti kuitenkin, että tulokseen on voinut vaikuttaa esimerkiksi Singaporen ja Hong Kongin kaltaisten pienten maiden mittavat sijoitukset. Lopuksi Pang (2003) löysi myös yhteyden ulkomaankaupan ja suorien sijoitusten välillä - viennin määrällä ja kahdenvälisen kaupan suuruudella oli positiivinen yhteys. Myös Giner & Giner (2003) tutkivat omassa tutkimuksessaan eri tekijöiden vaikutusta Kiinan saaman ulkomaisten suorien investointien määrään. Giner & Giner (2003) tutkivat mitä vaikutusta poliittisella ilmapiirillä, taloudellisella toimintaympäristöllä ja tuonnin määrällä on Kiinan tapauksessa. Tutkijat asettivat kolme hypoteesia, joiden mukaan 1) poliittisella epävarmuudella on negatiivinen vaikutus ulkomaisten suorien investointien määrään, 2) vastaanottavan maan myönteinen taloudellinen toimintaympäristö vaikuttaa positiivisesti investointien määrään ja 3) viennin määrä vaikuttaa investointien määrään. 5

6 Giner & Giner (2004) tutkivat ensimmäisen hypoteesin paikkansapitävyyttä proxy-muuttujalla, joka sisältää monia poliittisen epävarmuuden tekijöitä. Muuttujana toimi PRI-indeksi (Political Risk Index), joka perustuu 60 politiikan ja poliittisen tieteen asiantuntijan arvioon maiden poliittisesta tilanteesta mihin luetaan muun muassa sisäiset riskitekijät kuten mielenosoitukset, lakot sekä katuväkivalta. Indeksi vaihtelee 0 (suuret yhteiskunnalliset riskit) ja 100 (täydellinen yhteiskunnallinen tasapaino). Tutkijoiden regressiomalli osoittaa, että poliittisilla tekijöillä on vaikutusta Kiinaan suuntautuvien investointien määrään. Myös taloudellisella toimintaympäristöllä on Giner & Giner (2004) mukaan merkitystä, kun yritykset päättävät investoinneista. Toimintaympäristön merkityksen mittaamiseksi tutkijat käyttivät ORI-indeksiä (Operation Risk Index), joka mittaa missä määrin toimintaedellytykset vieraassa maassa vaikuttaa tuotantoon sekä voittoihin sijoittavan yrityksen näkökulmasta. Indeksin tarkoituksena on mitata taloudellisen toimintaympäristön edellytykset ja perustuu 105 asiantuntijan arvioihin. Indeksi koostuu kahdesta muuttujasta: ensimmäinen muuttuja mittaa missä määrin kotimaiset yritykset ovat etuasemassa verrattuna ulkomaisiin yrityksiin ja toinen muuttuja mittaa yleistä taloudellista toimintaympäristöä, mukaan lukien poliittinen ja hallinnollinen jatkuvuus. Regressiomalli osoittaa, että myös suotuisalla toimintaympäristöllä on positiivinen vaikutus investointien määrään. Lopuksi Giner & Giner (2004) tutkivat myös viennin ja investointien välistä suhdetta. Tutkijat löytävät vahvan korrelaation (0,95) ulkomaisten suorien investointien sekä viennin välillä suhteessa bruttokansantuotteeseen. Korrelaatio on vahvempi, jos otetaan huomioon vain tehdastuotanto (0,95) ja heikompi, jos huomioidaan ainoastaan jalostustuotanto (0,85). Tulokset tukevat näkemystä, jonka mukaan vienti synnyttää investointeja. 2.3 Sijoitukset Hong Kongista ja Taiwanista Kuten aikaisemmin on todettu lähes kolmasosa Kiinan saamasta suorista sijoituksista tulevat Hong Kongista ja Taiwanista. Suurimmillaan molempien alueiden osuus oli jopa noin 80 %, mutta luvulla niiden osuus on laskenut pikku hiljaa (katso taulukko 5.). Zhang (2005) selvitti tutkimuksessaan syitä miksi Hong Kong ja Taiwanin osuus Kiinan saamasta suorista ulkomaisista sijoituksista ovat olleet määrältään suurempia verrattuna Yhdysvaltojen, Euroopan Unionin ja Japanin muodostamaan ryhmään (Zhang puhuu Triadista ). Zhang (2005) löysi neljä tekijää, jotka 6

7 ovat vaikuttaneet Hong Kongin ja Taiwanin sijoitusten määrään. Kysynnän puolella löytyvät Kiinan vientivetoisia investointeja kannustava strategia sekä suuri halvan työvoiman saatavuus. Tarjonnan puolella löytyvät hongkongilaisten sekä taiwanilaisten yritysten tuntemus vientivetoisista investoinneista sekä alueiden läheiset yhteydet Kiinaan. Kiinan avoimien ovien politiikka vuodesta 1979 avasivat ovet ulkomaisille investoinnille. Laki kiinalaisten ja ulkomaalaisten yhteisyrityksistä (Law on Sino-Foreign Joint Venture) salli ulkomaisten yritysten osittaisen sisäänpääsyn joillekin aloille muun muassa matkailuteollisuuteen. Tämä kannusti hongkongilaisia ja taiwanilaisia yrityksiä, jotka harjoittivat vientivetoisia investointeja (export-oriented FDI), kun taas Triadin investoinnit pysyivät vähäisinä. Seuraava sykäys sai alkuunsa 1992, jolloin Kiina alkoi avata sisämarkkinoitaan sijoituksille tuotannon ja palveluiden alueilla sallien markkinavetoiset investoinnit (market-oriented FDI). Samalla alkoi Triadista tulleiden investointien määrä nousta. (Zhang 2005) Kiinan strategia 1970-luvun lopulta aina 1990-luvun alkuun oli vientivetoisten ulkomaisten suorien sijoitusten kannustaminen., jonka tavoitteena oli saavuttaa nopeasti hyödyt kasvavasta viennistä ja välttää samalla ulkomaisten yritysten kilpailu kotimaisten (kiinalaisten) yritysten kanssa. Vasta 1990-luvun alkupuolella Kiina alkoi sallia myös markkinavetoiset investoinnit. (Zhang 2005) Tilastojen valossa (taulukko 5.) Hong Kongin ja Taiwanin investointien määrää on ollut suurta juuri vientivetoisen strategian suosimisen takia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Hong Kongin ja Taiwanin osuus on kuitenkin lähtenyt laskuun kun taas Triadin osuus on noussut, mm. Japanin osuus on noussut 5,5 prosentista (vuosien keskiarvo) 7,9 prosenttiin (vuoden 2002 arvo) ja Yhdysvaltojen osuus 8,4 prosentista ( keskiarvo) 10,3 prosenttiin (vuoden 2002 arvo). (Hsiao & Hsiao 2004) Vientivetoisia investointeja Hong Kongista ja Taiwanista ovat houkutelleet myös Kiinan halvan työvoiman saatavuus. Vaikka talouskasvu on ollut Kiinassa nopeaa viimeisen kahden vuosikymmenen aikana, ei kouluttamattoman työvoiman hinta ole kuitenkaan noussut merkittävästi rannikkoalueilla, koska uutta työvoimaa on tullut maaseudun muuttoliikkeen seurauksena. (Zhang 2005) Myöskin Hong Kongin sekä Taiwanin kokemukset vientivetoisista investoinneista ovat vaikuttaneet alueen yritysten haluun investoida Kiinaan. Hong Kong ja Taiwan ovat käyneet teollistumisprosessin juuri vientivetoisten investointien kautta, joten yritykset ovat oppineet 7

8 markkinoimaan valmistamiaan tuotteitaan kehittyneille markkinoille, kuten Yhdysvaltoihin. Kiinan strategian tavoitteena on ollut alunperin houkutella yrityksiä, joilla on kyky markkinoida tuotteitaan Kiinan ulkopuolelle. (Zhang 2005) Viimeisenä syynä Hong Kongin ja Taiwanin suuren investointimäärään Kiinassa Zhang (2005) nostaa alueen kiinalaiset yhteydet, joihin lukeutuvat yhteinen kieli, kulttuuri, maantieteellinen läheisyys sekä entiset taloussuhteet Kiinaan. Kiinalaisten yhteyksiensä takia hongkongilaisilla sekä taiwanilaisilla yrityksillä on ollut paremmat edellytykset neuvotella ja harjoittaa yhteistyötä verrattuna länsimaalaisiin kilpailijoihinsa. Yhteyksien vaikutus näkyy hyvin, kun katsoo tarkemmin alueita, jonne investoinnit ovat loppujen lopuksi päätyneet. Hongkongilaisten sijoitukset ovat suuntautuneet Guangdong maakunnan alueelle, jossa puhutaan samaa murretta (kantoninkiinaa) kuin Hong Kongissa, kun taas taiwanilaiset ovat sijoittaneet Fujian maakunnan alueelle, jossa puhutaan samaa Fujianin murretta kuin Taiwanilla. (Hsiao & Hsiao 2004) 2.4 Miksi juuri Kiina? Edellä olen käynyt tekijöitä, jotka ovat houkutelleet Kiinan ulkomaisia suoria investointeja. Investointeja voidaan kuitenkin pitää omituisina ja kaoottisina, koska sijoitetun pääoman tuotto on alhaisempi kuin maailman keskiarvo ja ennusteet mahdollisesta talouskriisistä ja talousromahduksesta ovat yleisiä tätä mieltä ovat olleet tutkijat Hsiao & Hsiao (2004). Vaikka kokonaissijoitusten määrä on laskenut monissa maissa viime vuosina, niin sijoitukset Kiinaan ovat kasvaneet merkittävästi huolimatta institutionaalisista puutteista sekä korruptiosta, mitä Hsiao & Hsiao (2004) pitävät omituisena. Myöskään tulevaisuuden ulkomaisten sijoitusten määrää on tutkijoiden mukaan vaikeata ennusta, mitä he pitävät kaoottisuuden merkkinä. Sijoitetun pääoman tuoton perusteella Kiina ei olisi paras mahdollinen kohde suorille sijoituksille. Yksittäisen Kiinaan suuntautuneen sijoituksen tuotto oli vuosina ,9 prosenttia, mikä on pienempi kuin maailman keskiarvo 6,5 prosenttia. Myös Aasian maiden joukossa Kiina sijoittuu vasta seitsemännelle sijalle. (Katso taulukko 6.) Kuten jo aikaisemmin on tullut esille yrityksiä ovat Kiinassa kiinnostaneet muun muassa halpa työvoima ja jättimäiset markkinat ja että suurimmat investoinnit ovat tulleet Hong Kongista ja 8

9 Taiwanista. Vaikka Kiina on houkutellut suuria määriä investointeja ulkomailta, niin investointi per tapaus on ollut pieni vain yhdestä kahteen miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. (Hsiao & Hsiao 2004) Hsiao & Hsiao (2004) tutkivat tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet Kiinan saamaan ulkomaisten suorien sijoitusten määrään käyttämällä paneeliaineiston mallintamista (panel data analysis). Tutkijat päätyvät siihen lopputulokseen, että Kiinan saamat investoinnit eivät ole omituisia, koska investoijat ovat ottaneet huomioon ennusteet mahdollisesta kriisistä Kiinan taloudessa. Tutkijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että tulevaisuuden investointien määrän ennustaminen on vaikeata, koska investointien määrä on ollut volatiilinen ja palkkatason mahdollinen nousu yli tietyn tason voi puhkaista investointikuplan, mikä vaikuttaisi varmasti negatiivisesti investointien määrän. Hsiao & Hsiao (2004) ovatkin sitä mieltä, että Kiinan saamia investointeja voi pitää kaoottisina. 3. Johtopäätökset Tämän esseen tarkoituksena oli selvittää viimeisimpien tutkimusten avulla ne tekijät, jotka ovat vaikuttaneet Kiinan saamaan ulkomaisiin suoriin sijoituksiin. Tilastojen valossa suurimmat investoijat ovat olleet Hong Kong ja Taiwan, joiden yhteenlaskettu osuus ulkomaisten suorien sijoitusten kokonaismäärästä on ollut korkeimmillaan lähes 80 % ja tällä hetkellä noin 40 %. Hongkongilaisten ja taiwanilaisten investointien perustana ovat olleet Kiinan tarjoama halpa työvoima, alueiden kiinalaiset yhteydet manner-kiinaan sekä Kiinan vientivetoista teollistumisstrategia, jota myös Hong Kong ja Taiwan ovat itse seuranneet omaa teollistumisprosessissaan. Kun hongkongilaisten ja taiwanilaisten investoinnit ovat alkaneet jo 1980-luvulla niin länsimaisten maiden kiinnostus Kiinaa kohtaan alkoi vasta 1990-luvun puolella ja on kiihtynyt 2000-luvun alkupuolella. Hongkongilaisiin ja taiwanilaisiin yrityksiin verrattuna länsimaalaiset yritykset ovat kiinnostuneet pikemminkin Kiinan jättimäisten markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista kuin sen tarjoamasta halvasta työvoimasta. Länsimaisten yrityksien innostusta eivät ole edes hillinneet alhainen sijoitetun pääoman tuotto tai ennustukset mahdollisesta talouden romahduksesta Kiinassa. Kiinaan sijoitetut summat ovat olleet pieniä, joten voidaan sanoa, että yritykset ovat ottaneet Kiinan maakohtaiset riskit (muun muassa poliittiset riskit) huomioon sijoituspäätöksessään. Ulkomaisten yritysten sijoitukset ovat myöskin sijoittuneet pääosin tehdasteollisuuteen sekä Kiinan rannikkoalueille. Tulevaisuudessa onkin mielenkiintoista nähdä seuraako Kiina Japanin sekä 9

10 pikkutiikerimaiden (Hong Kong, Taiwan, Etelä-Korea ja Singapore) jalanjälkiä teollistumisprosessissa, mikä merkitsisi teollisuuteen pohjautuvan talouden siirtymistä palvelutalouteen. Vaurastumisen myötä myös Kiinan jättimäisten markkinoiden tarjoamat mahdollisuudet muuttuvat todeksi, mikä tuo myös suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia. 10

11 Lähdeluettelo Kirjallisuus T. Gao (2003) Ethnic Chinese networks and international investment: evidence from inward FDI in China, Journal of Asian Economics 14, J. M. Giner, G. Giner (2003) An interpretative model of foreign direct investment in China: An economic policy approach, China Economic Review 15, F. S. T. Hsiao, M-C. W. Hsiao (2004) The chaotic attractor of foreign direct investment Why China? A panel data analysis, Journal of Asian Economics 15, Y. Pan (2002) Equity Ownership in international joint ventures: the impact of source country factors, Journal of International Business Studies, 33(2): Y. Pan (2003) The inflow of foreign direct investment to China: the impact of country-specific factors, Journal of Business Research 56, J. Rauch, V. Trindade (2002) Ethnic Chinese networks and international trade, Review of Economics and Statistics 84, H. Zhang (2005) Why does so much FDI from Hong Kong and Taiwan go to Mainland China, China Economic Review, Article in Press Muut lähteet Kauppalehti , Tapani Pohjonen, Mielipide: Kiina-ilmiö luo mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle Kauppalehti , Veijo Sahiluoma, Pääkirjoitus: Kiina-ilmiön uusi uhka China Statistical Yearbook 2003, Actually Used Foreign Direct and Other Investment by Country or Territory, saatavana osoitteesta China Statistical Yearbook 2004, Foreign Investment by Country or Region, saatavana osoitteesta Tilastokeskus, Suomen virallisen tilaston laatuseloste, 30_laa_001.html ( ) UNCTAD FDI Inflows, by Host Region and Economy, , 22/09/04, saatavana osoitteesta UNCTAD World Investment Report 2004, Annex table B.1. FDI inflows, by host region and economy, , saatavana osoitteesta 11

12 UNCTAD World Investment Report 2003, Annex table A.II.2. Asia and the Pacific: rates of return on FDI, selected economies, , saatavana osoitteesta Liitteet Taulukko 1. Ulkomaiset suorat sijoitukset Kiinaan (miljoonaa Yhdysvaltain dollaria) Lähde: UNCTAD FDI Inflows, by Host Region and Economy, Taulukko 2. Ulkomaisten suorien sijoitusten määrä, valitut maat ja alueet (Luvut miljoonaa Yhdysvaltain dollaria) Vastaanottava maa/alue (vuotuinen ka) Koko maailma Kehittyneet maat Länsi- Eurooppa EU Suomi Saksa Ranska Yhdysvallat Afrika

13 Lat. Amerikka Aasia Kiina Hong Kong Japani Indonesia Etelä-Korea Malesia Filippiinit Singapore Taiwan Thailand Vietnam Lähde: UNCTAD World Investment Report 2004, Annex table B.1. FDI inflows, by host region and economy, Taulukko 3. Ulkomaiset suorat sijoitukset Kiinaan , valitut maat ja alueet (Luvut miljoonaa Yhdysvaltain dollaria) Maa/alue 2001 %-osuus 2002 %-osuus 2003 %-osuus Kokonaismäärä Aasia ,2 % ,8 % ,7 % Hong Kong ,7 % ,9 % ,1 % Indonesia 160 0,3 % 122 0,2 % 150 0,3 % Japani ,3 % ,9 % ,4 % Macao 321 0,7 % 468 0,9 % 417 0,8 % Filippiinit 209 0,4 % 186 0,4 % 220 0,4 % Malesia 263 0,6 % 368 0,7 % 251 0,5 % Singapore ,6 % ,4 % ,8 % Etelä-Korea ,6 % ,2 % ,4 % Thaimaa 194 0,4 % 188 0,4 % 174 0,3 % Vietnam 1,5 0,0 % 2,5 0,0 % 3,3 0,0 % Taiwan ,4 % ,5 % ,3 % Afrika 330 0,7 % 565 1,1 % 618 1,2 % Eurooppa ,6 % ,7 % ,0 % Saksa ,6 % 928 1,8 % 857 1,6 % Suomi 74 0,2 % 65 0,1 % 32 0,1 % Latinalainen Am ,5 % ,3 % ,9 % Pohjois-Am ,9 % ,3 % ,6 % Yhdysvallat ,5 % ,3 % ,8 % Oseania ,2 % ,7 % ,2 % Muut 30 0,1 % 101 0,2 % 714 1,3 % 13

14 Lähteet: China Statistical Yearbook 2003, Actually Used Foreign Direct and Other Investment by Country or Territory, China Statistical Yearbook 2004, Foreign Investment by Country or Region Taulukko 4. Etnisen kiinalaisen väestön osuus valituissa maissa/alueilla Alue Kumulatiivinen FDI Etnisen kiinalaisen västön ( ) %-osuus koko väestöstä (miljardia USD) (vuonna 1990) Hong Kong ja Macao 121,54 97 Japani 18,09 0,11 Taiwan 17,51 98 Yhdysvallat 17,32 0,72 Singapore 8,76 67,93 Etelä-Korea 5,4 0,05 Iso-Britannia 5,33 0,04 Saksa 2,68 0,01 Ranska 1,73 0,27 Thaimaa 1,44 8,39 Lähde: Gao 2003 Taulukko 5. Ulkomaiset suorat sijoitukset Hong Kongista (HKDI) ja Taiwanista (TDI) Kiinaan (Luvut miljoonaa Yhdysvaltain dollaria) Vuosi Kokonaismäärä HKDI TDI HKTDI FDI määrä %-osuus määrä %-osuus määrä %-osuus ,1 % ,1 % ,5 % ,5 % ,6 % ,6 % ,9 % ,9 % ,2 % 30 1,3 % ,5 % ,0 % 125 3,9 % ,9 % ,0 % 155 4,6 % ,6 % ,7 % 222 6,4 % ,1 % ,0 % ,7 % ,6 % ,0 % ,5 % ,6 % ,0 % ,0 % ,0 % ,7 % ,0 % ,8 % ,0 % ,5 % ,5 % ,9 % ,3 % ,3 % ,5 % ,4 % ,9 % ,7 % ,4 % ,2 % 14

15 ,4 % ,4 % ,8 % ,9 % ,6 % ,5 % ,4 % ,4 % ,7 % ,0 % ,4 % ,5 % Lähde: Zhang 2005 Taulukko 6. Sijoitetun ulkomaisen investoinnin tuotto, valitut maat (prosenttia) Alue/talous Maailman ka 7,1 6,8 5,5 Kehittyneet maat, ka 7,4 7,1 5,7 Kehitysmaat, ka 4,6 4,3 4,2 Hong Kong 13,6 12,5 11,5 Malesia 11,5 14,1 11,2 Papua Uusi-Guinea 13,6 10,1 10,1 Filippiinit 3,6 6,1 7,0 Kazahstan 3,2 9,6 9,0 Azerbaidhan 0,1 9,3 8,6 Kiina 5,6 6,2 5,8 Indonesia 5,5 5,7 5,4 Pakistan 3,4 6,1 7,0 Etelä-Korea 3,0 3,1 3,3 Lähde: UNCTAD World Investment Report 2003, Annex table A.II.2. 15

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 20/2004 Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä

Lisätiedot

Viennin rakennemuutos kohti palveluita osassa OECD-maita

Viennin rakennemuutos kohti palveluita osassa OECD-maita DEPARTMENT OF ECONOMICS WORKING PAPERS 20 EERO KOSOLA Viennin rakennemuutos kohti palveluita osassa OECD-maita VAASA 2013 ISBN 978 952 476 494 0 (painettu) ISBN 978 952 476 495 7 (verkkojulkaisu) ko VIENNIN

Lisätiedot

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna ESPOO 2006 VTT WORKING PAPERS 44 Innovaatioympäristö tänään ja huomenna Jani Saarinen, Nina Rilla, Torsti Loikkanen & Juha Oksanen VTT Jaakko Alasaarela ZEF Solutions Oy ISBN 951 38 6596 7 (URL: http://www.vtt.fi/inf/pdf/)

Lisätiedot

Esiselvitys ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista

Esiselvitys ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista VATT Valmisteluraportit 21 Esiselvitys ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista Irma Garam Janne Jaalivaara Isa Kuosmanen Tuomo Suhonen VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Investoinnit ja investointiedellytykset Venäjällä

Investoinnit ja investointiedellytykset Venäjällä Investoinnit ja investointiedellytykset Venäjällä KTM Rahoitetut tutkimukset 8/2005 Pavel Filippov, Sergey Boltramovich, Grigory Dudarev, Danil Smirnyagin, Dmitry Sutyrin Hannu Hernesniemi (toimittaja)

Lisätiedot

Korkean volatiliteetin lähteet kehittyvillä osakemarkkinoilla

Korkean volatiliteetin lähteet kehittyvillä osakemarkkinoilla TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Korkean volatiliteetin lähteet kehittyvillä osakemarkkinoilla Kansantaloustiede Pro Gradu-tutkielma Joulukuu 2008 Ohjaaja: Jukka Pirttilä Matti Toivio TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Working Paper Suomen ulkomaankaupan erikoistuminen: Keiden kanssa kilpailemme?

Working Paper Suomen ulkomaankaupan erikoistuminen: Keiden kanssa kilpailemme? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

SELVITYS KANSAINVÄLISTEN PÄÄOMANLIIKKEIDEN VAKAUTTA EDISTÄVISTÄ TOIMISTA

SELVITYS KANSAINVÄLISTEN PÄÄOMANLIIKKEIDEN VAKAUTTA EDISTÄVISTÄ TOIMISTA TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET RESEARCH REPORTS 1/2001 ISSN 1455-7614 ISBN 951-804-185-7 SELVITYS KANSAINVÄLISTEN PÄÄOMANLIIKKEIDEN VAKAUTTA EDISTÄVISTÄ TOIMISTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ HELSINKI 2001 ESIPUHE

Lisätiedot

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 19.8.2011 No 1255 Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Paavo Suni * Pekka Ylä-Anttila ** * ETLA

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 831

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 831 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot

Euroalueen maksutase ja rahoitusmarkkinat

Euroalueen maksutase ja rahoitusmarkkinat BoF Online 10 2007 Euroalueen maksutase ja rahoitusmarkkinat Jarkko Kivistö Tapio Korhonen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa.

Lisätiedot

VIROLAISYRITYKSEN TOIMINTOJEN LAAJENTAMINEN SUOMEEN -

VIROLAISYRITYKSEN TOIMINTOJEN LAAJENTAMINEN SUOMEEN - VIROLAISYRITYKSEN TOIMINTOJEN LAAJENTAMINEN SUOMEEN - Case-tutkimus Zik-Zak Oü Kati Nissi Electronic Publications of Pan-European Institute, 4/2004 http://www.tukkk.fi/pei SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 6 1.1

Lisätiedot

Working Paper Kiina maailmantaloudessa: Globaalitalouden kasvu ja teollisen työnjaon muutos

Working Paper Kiina maailmantaloudessa: Globaalitalouden kasvu ja teollisen työnjaon muutos econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Suni, Paavo

Lisätiedot

Suomen asema globaalissa kilpailussa Yritysten sijaintipäätöksiin vaikuttavat tekijät

Suomen asema globaalissa kilpailussa Yritysten sijaintipäätöksiin vaikuttavat tekijät Suomen asema globaalissa kilpailussa Yritysten sijaintipäätöksiin vaikuttavat tekijät Jyrki Ali-Yrkkö, Maarit Lindström, Mika Pajarinen ja Pekka Ylä-Anttila Tutkimuksen ovat rahoittaneet Invest in Finland,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Maailman kasvumarkkinat

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Maailman kasvumarkkinat VALTIONEUVOSTON KANSLIA Maailman kasvumarkkinat Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 22/2004 Maailman kasvumarkkinat Ulkoasiainministeriö, kauppapoliittinen osasto Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

ANTAA VALOJEN PALAA. Teollisuutta tarvitaan. Timo Nikinmaa. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy

ANTAA VALOJEN PALAA. Teollisuutta tarvitaan. Timo Nikinmaa. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy ANTAA VALOJEN PALAA Teollisuutta tarvitaan Timo Nikinmaa Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kannen valokuva: Shutterstock.com ETLA B249 ISBN 978-951-628-516-3 ISBN 978-951-628-523-1

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE

PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE Kauppatieteellinen tiedekunta A380A5000 Kandidaatintutkielma, Kansainvälinen liiketoiminta Katrina Lintukangas, Hanna Salojärvi PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE SME s export process to Russia

Lisätiedot

Arvostukset nousevat yksi jäljellä

Arvostukset nousevat yksi jäljellä 6.5.2015 Arvostukset nousevat yksi jäljellä Korkotuottojen metsästyksestä osakearvostusten jahdiksi Rahapolitiikan synnyttämän likviditeettisuhdanteen seuraaminen on ollut seitsemän vuotta paras sijoitusstrategia.

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T MAAILMAN MARKKINAT 2012 Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs Helsinki 2012 MAAILMAN MARKKINAT 2012 Toimittanut: Anne Ahonen Toimitussihteeri: Helena

Lisätiedot

Kiina ja muut uudet toimijat Afrikassa

Kiina ja muut uudet toimijat Afrikassa kepan taustaselvitykset n:o 35 kepa s working papers n:o 35 Kiina ja muut uudet toimijat Afrikassa johannes nuutinen (2012) Johannes Nuutinen suorittaa maisterin tutkintoa kehitysmaatutkimuksessa Helsingin

Lisätiedot

Globalisaatio, yritysten kansainvälistyminen ja työmarkkinat

Globalisaatio, yritysten kansainvälistyminen ja työmarkkinat Globalisaatio, yritysten kansainvälistyminen ja työmarkkinat Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 31/2008 Hannu Piekkola Globalisaatio, yritysten kansainvälistyminen ja työmarkkinat

Lisätiedot

Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan

Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan VTT Automaatio/Teollisuusautomaatio ETLA Teknologiakatsaus 111/2001 Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan Kim Jansson, Iris Karvonen, Veli-Pekka

Lisätiedot

Aineeton pääoma avain menestykseen

Aineeton pääoma avain menestykseen HANNU PIEKKOLA Aineeton pääoma avain menestykseen VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 169 VAASA 2011 III Esipuhe Tekesin rahoittaman projektin Aineeton pääoma kansainvälisessä vertailussa

Lisätiedot

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe ARITAKE-WILD Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010 Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe Suomi Kansallinen asiakirja Kirjoittaja: Eckhard Voss, Wilke,

Lisätiedot

Venäjän automarkkinat Auto market in Russia

Venäjän automarkkinat Auto market in Russia LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tarkastaja: Professori Juha Väätänen Kevät 2008 Venäjän automarkkinat Auto

Lisätiedot

Intia-ilmiö ja Suomi SITRAN INTIA-OHJELMAN TAUSTASELVITYS. Toimittaneet. Elina Grundström. Vesa-Matti Lahti

Intia-ilmiö ja Suomi SITRAN INTIA-OHJELMAN TAUSTASELVITYS. Toimittaneet. Elina Grundström. Vesa-Matti Lahti Intia-ilmiö ja Suomi SITRAN INTIA-OHJELMAN TAUSTASELVITYS Toimittaneet Elina Grundström Vesa-Matti Lahti SITRAN RAPORTTEJA 53 Intia-ilmiö ja Suomi SITRAN INTIA-OHJELMAN TAUSTASELVITYS Toimittaneet Elina

Lisätiedot

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Toukokuu 2012 Antti Mustonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

KIINAN YKSIKÖIDEN HAASTEET JA JOHDON LASKENTATOIMI PÄÄTÖKSENTEON TUKENA

KIINAN YKSIKÖIDEN HAASTEET JA JOHDON LASKENTATOIMI PÄÄTÖKSENTEON TUKENA MIKKO HANKAMÄKI KIINAN YKSIKÖIDEN HAASTEET JA JOHDON LASKENTATOIMI PÄÄTÖKSENTEON TUKENA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 8.12.2010. i

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN KANSAINVÄLISTYMINEN: CASE METRO

VÄHITTÄISKAUPAN KANSAINVÄLISTYMINEN: CASE METRO 29.4.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari VÄHITTÄISKAUPAN KANSAINVÄLISTYMINEN: CASE METRO INTERNATIONALIZATION OF RETAIL OPERATIONS: CASE METRO

Lisätiedot

Uusi talous tarua vai totta? 1

Uusi talous tarua vai totta? 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 ESITELMIÄ Uusi talous tarua vai totta? 1 Matti Pohjola Professori Wider-instituutti U uden talouden käsite tuli tutuksi talouslehdistössä joskus 1990-luvun

Lisätiedot