Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007"

Transkriptio

1 Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS Jyväskylä 2005

2 Toimitettu kasvatustieteiden tiedekunnassa Vastaava toimittaja opintoasiainpäällikkö Riitta Kesonen ISSN Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä 2005

3 SISÄLLYS OHJEITA OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJILLE 1 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TOIMINTA TIEDEKUNNAN TEHTÄVÄT, RAKENNE JA HALLINTO TIEDEKUNNAN HENKILÖKUNTA Tiedekunnan kanslia Erityispedagogiikan laitos Kasvatustieteen laitos Opettajankoulutuslaitos Varhaiskasvatuksen laitos Rehtori-instituutti Jyväskylän normaalikoulu TIEDEKUNNAN LAITOKSET JA OPPIAINEET Erityispedagogiikan laitos Kasvatustieteen laitos Opettajankoulutuslaitos Varhaiskasvatuksen laitos Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Rehtori-instituutti TUTKINNOT JA OPINNOT TUTKINTORAKENNEUUDISTUS TIEDEKUNNASSA SUORITETTAVAT TUTKINNOT JA OPINNOT KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN JA KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINNON RAKENNE OPINTONEUVONTA OPINTO-OIKEUTTA KOSKEVAT OHJEET OPISKELIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN SIVUAINEIDEN OPINTO-OIKEUDET OPINTO-OIKEUDET TUTKINNON SUORITTAMISEN JÄLKEEN KUULUSTELUT JA OPINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI TIEDEKUNNAN KUULUSTELUTILAISUUDET OPINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI JA OPISKELIJAN OIKEUSTURVA KASVATUSTIETEIDEN YHTEISET PERUSOPINNOT ERITYISPEDAGOGIIKAN OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE OPETUSSUUNNITELMAN TAVOITTEET OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLÖT Varhaiserityisopetuksen koulutus (VEO) Erityisopetuksen koulutus (EO) Aikuiserityiskasvatuksen koulutus (AEK) KANDIDAATIN TUTKINTOON SISÄLTYVÄT OPINNOT

4 SUORITUSTAPOINEEN Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot Kasvatustieteen opinnot Erityispedagogiikan perusopinnot Erityispedagogiikan aineopinnot (50 op) MAISTERIN TUTKINTOON SISÄLTYVÄT OPINNOT SUORITUSTAPOINEEN Kieli- ja viestintäopinnot Erityispedagogiikan syventävät opinnot KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINNON SISÄLTÖ 180 op Yleisopinnot (20 op) Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op) Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot Sivuaineopinnot ja vapaasti valittavat opinnot (90 op) KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINNON SISÄLTÖ (120 op) Yleisopinnot (5 op) Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot Sivuaineopinnot ja vapaasti valittavat opinnot 35 op OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA-AJATTELUN PERUSTEET OPETTAJANKOULUTUKSEN LÄHTÖKOHDAT Opettajakoulutuksen tehtävä Opettajan ammatillisuuden ja asiantuntijuuden haasteet Asiantuntijaksi oppiminen Tutkiva oppiminen opettajaksi opiskelun lähtökohtana Opetussuunnitelman lukuohje Luokanopettajakoulutuksen kasvatustieteen tutkintojen tavoitteet, opintokokonaisuudet, opintojaksot ja niiden laajuudet Opinto-ohjaajien koulutus Viittomakielinen luokanopettajien koulutus (KK 180 op + KM 120 op) LUOKANOPETTAJAKOULUTUKSEN KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINNON (180 op) OPINTOJAKSOKUVAUKSET Kasvatustieteen perusopinnot 25 op / 15 ov Kasvatustieteen aineopinnot 35 op / 20 ov Peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op / 35 ov Luokanopettajakoulutuksen kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon liittyvät sivuaineopinnot (25 op) Luokanopettajakoulutuksen kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon liittyvät vapaavalintaiset opinnot (15 op) LUOKANOPETTAJAKOULUTUKSEN KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINNON (120 op) OPINTOJAKSOKUVAUKSET Viestintä ja orientoivat opinnot (5 op) Kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op / 40 ov...146

5 9.4.3 Luokanopettajan kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon liittyvät sivuaineopinnot (35 op) Vaihtoehtoiset kasvatustieteen syventävät opinnot (6 op) AINEENOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT: TAVOITTEET, OPINTOKOKONAISUUDET, OPINTOJAKSOT JA NIIDEN LAAJUUDET (60 op) Aineenopettajakoulutuksen (60 op) opintojaksokuvaukset Pedagogiset aineopinnot (35 op) VARHAISKASVATUKSEN LAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA TAVOITTEET KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO Tutkinnon laajuus ja rakenne Lastentarhanopettajan koulutuksen suuntautumisvaihtoehto Varhaiskasvatuksen yleinen suuntautumisvaihtoehto KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Opettajan pedagogiset opinnot Kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus sivuaineena OPINTOJAKSOJEN KUVAUKSET Yleisopinnot Kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen perusopinnot 25 op Kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen aineopinnot 35 op Kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen valmiuksia antavat opinnot 60 op Taito- ja taideaineiden opinnot 25 op KASVATUSTIETEELLISET JATKOTUTKINNOT MUUT OPINNOT OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT AINEENOPETTAJIKSI OPISKELEVILLE AIKUISKOULUTTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (lukuvuonna ) ERILLISET ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT OPINTO-OHJAAJIEN KOULUTUS OPINTOKOKONAISUUKSIEN OPINTOVAATIMUKSET SIVUAINEOPISKELIJOILLE ERITYISPEDAGOGIIKKA KASVATUSTIETEIDEN OPINNOT Kasvatustieteiden perusopinnot Kasvatustieteen aine- ja syventävät opinnot Aikuiskasvatuksen aine- ja syventävät opinnot LOGOPEDIA OPETUSTOIMEN HALLINTO JA JOHTAMINEN -perusopinnot (25 op)

6 13.5 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OPINTO- KOKONAISUUS, TVT (25 op / 15 ov), (lukuvuodeksi ) KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT YLIOPISTO-OPETTAJILLE (25 p) TUTKINTOTODISTUSTEN ANOMINEN LIITE 1: Asetus yliopistojen tutkinnoista

7 OHJEITA OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJILLE Tämä opinto-opas on tarkoitettu kasvatustieteiden tiedekunnassa opiskelevan käsikirjaksi lukuvuosina Oppaassa on esitetty tiedekunnan opetussuunnitelmat sekä oppiaineiden opintokokonaisuuksien vaatimukset. Oppaaseen on koottu myös jokaiselle opiskelijalle tarpeellista tietoa mm. kasvatustieteiden tiedekunnan toiminnasta, opinto-oikeuksista ja opintoneuvonnasta. Oppaaseen tutustuttaessa kannattaa noudattaa seuraavia ohjeita: 1. Lue tarkkaan oppaan yleiset osat, jotka sisältävät kaikille tiedekunnan opiskelijoille välttämätöntä perustietoutta. 2. Lue oman koulutuksesi opetussuunnitelmat huolellisesti alusta loppuun saakka, jotta saat riittävän kokonaisvaltaisen kuvan tulevien vuosiesi työskentelystä ja tavoitteista. 3. Ota huomioon, että oppaassa esitettyihin tietoihin voi tulla muutoksia oppaan painatuksen jälkeen, tai että oppaassakin saattaa olla virheitä. Seuraa siksi tiedekunnan ja oman laitoksesi www-sivuja ja ilmoitustauluja pysyäksesi ajan tasalla. Muista myös tutustua huolellisesti muuhun Jyväskylän yliopistossa jaettavaan opintoinformaatioon. Esimerkiksi kieliopinnoista on tietoja kielikeskuksen wwwsivuilla osoitteessa Kaikille uusille opiskelijoille jaettava yliopiston Opiskelijan opas sisältää tietoja mm. sivuaineiden opiskelusta, opiskelusta ulkomailla, opintososiaalisista ja taloudellisista seikoista sekä ylioppilaskunnan toiminnasta. Oppaassa käytettyjen termien selityksiä: Opetussuunnitelma: käytännössä tutuin ja tarpeellisin ohjeisto, joka julkaistaan tiedekuntien opinto-oppaina. Se määrittelee, miten opintokokonaisuudet muodostuvat opintojaksoista. Opetus-ohjelma: vuosittain koottava kokonaisuus, josta ilmenee kyseisenä lukuvuonna järjestettävät opinnot. Ohjelma julkaistaan laitosten www-sivuilla. Opintokokonaisuus: koostuu kahdesta tai useammasta opintojaksosta, jotka käsittelevät samaa aihepiiriä ja muodostavat tietyn kokonaisuuden, esimerkiksi jonkin tieteenalan perusopinnot. Opintojakso: opintojen suorittamisen perusyksikkö, joka tarkoittaa yhtä asiakokonaisuutta käsittelevää kurssia.

8 1 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TOIMINTA Kasvatustieteiden tiedekunnan juuret ulottuvat vuoteen 1863, jolloin perustettiin ensimmäinen suomalainen kansakoulunopettajaseminaari. Vuonna 1934 perustettiin Jyväskylän Kasvatusopillinen Korkeakoulu ja vuonna 1944 korkeakoulu sai oikeuden valmistaa kasvatustieteiden kandidaatteja ja kasvatustieteiden tohtoreita. Vuodesta 1958 yliopistomuotoisena toiminut Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu muuttui annetulla lailla Jyväskylän yliopistoksi. Edelleen vuonna 1966 aikaisempi kasvatustieteellinen osasto muutettiin kasvatus- ja yhteiskuntatieteelliseksi tiedekunnaksi. Opettajankoulutuksen organisaation uudelleenjärjestämisen yhteydessä muodostettiin opettajanvalmistuslaitoksesta ja osasta kasvatus- ja yhteiskuntatieteellistä tiedekuntaa yliopistomme viides tiedekunta vuonna Tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen yhteyteen muodostui samalla entisen harjoittelukoulun ja Jyväskylän Normaalilyseon yhdistävä peruskoulun ala- ja yläasteen sekä lukion kattava harjoittelukoulu, nykyinen Jyväskylän normaalikoulu. Kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluu erityispedagogiikan laitos, kasvatustieteen laitos, opettajankoulutuslaitos, varhaiskasvatuksen laitos sekä harjoittelukouluna toimiva Jyväskylän normaalikoulu. Lisäksi tiedekunnan yhteydessä toimii Rehtori-instituutti. Kasvatustieteiden tiedekunnassa on yhteensä 22 professorin virkaa sekä 30 dosentuuria. Muita opettajia tiedekunnassa on noin kaksisataa, joista normaalikoulun osuus on noin puolet. Läsnäoleviksi ilmoittautuneista tutkintoa varten opiskelevia tai erillisiä opintoja suorittavia (ts. varsinaisia opiskelijoita) on tiedekunnassamme lähes TIEDEKUNNAN TEHTÄVÄT, RAKENNE JA HALLINTO Jyväskylän yliopiston hallintojohtosäännön (hyväksytty ) mukaan yliopiston hallintoa hoitavat hallitus, rehtori, vararehtorit, hallintovirasto, tiedekuntaneuvostot, laitosneuvostot, tiedekuntien dekaanit ja laitosten johtajat, erillislaitosten johtokunnat ja johtajat sekä erikseen asetetut muut hallintoelimet. Tiedekunnan hallintoa hoitavat tiedekuntaneuvosto, dekaani, varadekaani ja tiedekunnan kanslia. Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa on neljätoista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Näistä tiedekunnan professorin virkaan tai virkasuhteeseen nimitetyt valitsevat keskuudestaan kuusi jäsentä ja yhtä monta varajäsentä ja tiedekunnan muu henkilökunta keskuudestaan neljä jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto valitsee tiedekunnan opiskelijoiden keskuudesta neljä jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii dekaani ja varapuheenjohtajana varadekaani. Esittelijöinä ja asioiden valmistelijoina toimivat tiedekunnan virkamiehet, hallintopäällikkö ja opintoasiainpäällikkö. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvioida, valvoa, ohjata, koordinoida ja kehittää tiedekunnassa annettavaa opetusta ja siellä tehtävää tutkimusta, käsitellä

9 tutkintoja ja opintosuorituksia koskevat asiat, tehdä esityksiä taloudenhoidosta ja viran/toimenhaltijoiden ottamisesta, nimittää tiedekunnan virkaan ja virkasuhteeseen siltä osin kuin tiedekunnalla on päätäntävalta sekä päättää opiskelijavalintamenettelystä ja opetussuunnitelmista. Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokoonpano on seuraavanlainen: Helena Rasku-Puttonen, professori, dekaani Anneli Eteläpelto, professori, varadekaani Leena Alanen, professori Anneli Kauppinen, professori Paula Määttä, professori Timo Saloviita, professori Kirsti Koski, lehtori Marita Kontoniemi, lehtori Jorma Ojala, lehtori Leena Turja, lehtori Pia Härkönen, opiskelija Elina Männikkö, opiskelija Kalle Sumelles, opiskelija Maria Toivonen, opiskelija Laitoksen hallintoa hoitavat laitoksen johtaja ja varajohtaja. Laitoksen yleisiä asioita käsitellään vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa laitoskokouksissa, joihin voivat osallistua kaikki laitoksen henkilökuntaan kuuluvat ja laitoksen opiskelijat.

10 1.2 TIEDEKUNNAN HENKILÖKUNTA Seuraavassa on lueteltu kasvatustieteiden tiedekunnan kanslian ja tiedekunnan eri laitosten henkilökunta ja heidän yhteystietonsa. Muutokset henkilötietoihin ovat mahdollisia. Päivitetyt henkilötiedot on parhaiten löydettävissä tiedekunnan ja laitosten www-sivuilta Tiedekunnan kanslia Rakennus C, Seminaarinkatu 15, Jyväskylä Dekaani: RASKU-PUTTONEN Helena, PsT, professori, (014) Varadekaani: ETELÄPELTO Anneli, KT, professori, (014) Tiedekunnan kanslia: Päärakennus C, 2. krs, p. (014) , , telefax (014) Hallintopäällikkö: LIIMATAINEN Sakari, FM, (014) , Opintoasiainpäällikkö: KESONEN Riitta, KM, (014) , Yliassistentti: Suunnittelija: SAARINEN Jaana, KT, tutkimus- ja jatko-opintoasiat, (014) , YLI-KOSKI-VELLONEN Johanna, KM, kasvatustieteiden yhteiset perusopinnot, (014) , Osastosihteerit: JUNNILA Terhi, merkonomi, (014) , LOUHI Päivi, yo-merkonomi, (014) , STRÖMMER Mira, yo-merkonomi, (014) , Atk-päällikkö: KORVOLA Timo, (014) , Atk-suunnittelija: HAKKARAINEN Kai, (014) , Atk-suunnittelija: LEHTONEN Joni, (014) ,

11 1.2.2 Erityispedagogiikan laitos Erityispedagogiikan laitos sijaitsee osoitteessa Pitkäkatu 1 B-C-talot (PiB ja PiC). Suurin osa henkilökunnasta on sijoittuneena PiC-taloon, jossa hoidetaan mm. erityispedagogiikan sivuaineopintoihin liittyviä asioita (p. (014) , telefax (014) ) sekä maisterikoulutusten (AEK, EO ja VEO) opintoasioita (p. (014) ). Toinen laitoksen toimipisteistä sijaitsee Pitkäkatu 1:n B- talossa, jossa hoidetaan erillisiin erityisopettajan opintoihin liittyviä asioita (p. (014) ja (014) , telefax (014) ). Laitoksen johtaja: SASSI Markku, Ph. D., EO,(014) , vastaanotto: ti 13 14, PIB 115 Laitoksen varajohtaja: MÄÄTTÄ Paula, YTT (014) , vastaanotto: ti 13 14, PIC151 Professorit: MOBERG Sakari, KT (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiC224 MÄÄTTÄ Paula, YTT (014) , vastaanotto: ti 13 14, PIC151 Avoin professuuri (014) , vastaanotto ti 13 14, PiC223 Dosentit: Timo Ahonen, PsT (014) , Tuovi Monola, FT (08) Esko Mälkiä, LiT (014) , Timo Saloviita, PsT (014) , Liisa Vainio, KT, EO (09) , Simo Vehmas, KT, Yliassistentit: KOVANEN Päivi, KT, virkavapaalla (014) , LESKINEN Markku, KT, virkavapaalla saakka. (014) , LADONLAHTI Tarja, KM (väit.) (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiB123 SAVOLAINEN Hannu, KT (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiB120 Assistentit: PURO Erika, KM, virkavapaalla (014) , RYTIVAARA Anna Rytivaara, KM (014) ,

12 vastaanotto: ti 14 16, PiC313 UOTINEN Sanna, KM (014) , vastaanotto: ti 13 15, PiC155 VEHKAKOSKI Tanja, KM (014) , vastaanotto: ti 13 15, PiC161 WILLBERG Eeva, KM (014) , vastaanotto: ti 13 15, PiC205 Lehtorit: KAKKURI Irma, KL, EO (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiC137 KUORELAHTI Matti, KT, EO (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiC222 LÅNG Anneli, KL, EO (014) , vastaanotto: ti klo ja to klo 10 12, PiC139 LÅNG Päivi, KM, , virkavapaalla , (014) NISSINEN Riitta, KM, EO (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiC153 OKSANEN Elina, KT, EO (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiC140 PILBACKA-RÖNKÄ Tiina, KM, EO, (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiC138 RANTALA Anja, KT, EO (014) , vastaanotto: ti SASSI Markku, Ph.D, EO (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiB115 SAVOLAINEN Pirjo, KL, EO, Puh: (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiB124 VIITALA Riitta, KL, ELTO Puh: (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiB122 VILENIUS-TUOHIMAA Piia (0I4) vastaanotto: ti 13 14, PiB119 Amanuenssi: RAIVIO Mirja, KL, virkavapaalla Puh: (014) , ERÄMIES Tiina, KM (014) ,

13 vastaanotto: ma-pe 13 15, PiC218 Osastosihteerit: KOIRAMÄKI Sointu (014) , vastaanotto: ma-pe 13 15, PiC219 KOIVUNEN Tanja, YTM (014) , vastaanotto: ma-pe 13 15, PiB118 RAUTIO Pirkko-Liisa (014) , vastaanotto: ma-pe 13 15, PiC221 VARIS Helena, (014) , vastaanotto: ma-pe 13 15, PiB109 Toimistosihteeri: MUHONEN Sirpa, saakka (014) , vastaanotto: ma-pe 13 15, PiC214 Koulutussihteeri: MÄKINEN Marika, (014) , vastaanotto: ma-ke 13 15, PiC201 Tutkijat: HÄNNIKÄINEN-UUTELA Anna-Liisa, (014) , PiC162 Tutkijaopiskelijat: SUME Helena, KM, ELTO, (014) , PiC Kasvatustieteen laitos Rakennus D (Educa) Seminaarinkatu 15, Jyväskylä Henkilökunta: (sekä opetus- että tutkimushenkilöstön päivitetyt yhteystiedot löytyvät kasvatustieteen laitoksen www-sivuilta). HALLINTOHENKILÖKUNTA: Laitoksen johtaja: HUTTUNEN Jouko, KT, Kasvatustiede (014) , vastaanotto ti (D309) Laitoksen varajohtaja, ETELÄPELTO Anneli, FT, Aikuiskasvatus (014) , vastaanotto to (Viveca 558) Osastosihteeri NIKULA Ritva, talous- ja henkilöstöasiat, (014) ,

14 Osastosihteeri VIRTANEN Sari, opintoasiat (014) , Amanuenssi KOIVUNEN-KLEMMT Helena, FM, hallinnolliset asiat ja tiedotus, opetus- ja työsuunnitelma-asiat, opiskelijavalinta opintoneuvonta, harjoittelun ja kv-asioiden yhdyshenkilö, (014) , TIETEELLINEN HENKILÖKUNTA: Professorit: ETELÄPELTO Anneli, FT, aikuiskasvatus (014) , Avoin professuuri, kasvatustiede (aikuiskasvatuksen sosiologia) KUUSINEN Jorma, KT, kasvatustiede (014) , LAURINEN Leena, FT, kasvatustiede (oppimisen ja kehityksen tutkimus) (014) , PUOLIMATKA Tapio, KT, kasvatustiede (kasvatuksen teoria ja traditio) (014) , Professorit (emerita/emeritus): HIRSJÄRVI Sirkka, KT, kasvatustiede p VAHERVA Tapio, KT, aikuiskasvatus (014) tai Lehtorit: Yliassistentti: Assistentit: AITTOLA Tapio, KT, kasvatussosiologia (014) , HUTTUNEN Jouko, KT, kasvatustiede vastaanotto ti (D309) (014) , LEINONEN Markku, KT, kasvatustiede (014) , HEIKKILÄ Eija-Mari, KM (014) , PALONIEMI Susanna, KT (014) , SEVÓN Eija, KM, (014) , URSIN Jani, KT virkavapaa asti, ma. assistentti ilm. myöh.

15 1.2.4 Opettajankoulutuslaitos Rakennus C, Seminaarinkatu 15, Jyväskylä Postiosoite: PL 35, Jyväskylän yliopisto Telefax: Päärakennus (C1) (014) Pitkäkatu 1 (014) A-rakennus (014) Vapaudenkatu 25 (014) Keskussairaalantie 2 (014) Laitoksen johtaja: Varajohtaja: Pedagoginen johtaja: Tutkimusjohtaja: OJALA Jorma, KT, FL, biologian ja maantieteen didaktiikan lehtori, p , KOSTIAINEN Emma, FT, puheviestinnän lehtori, p , POIKKEUS Anna-Maija, PhD, varhais- ja alkukasvatuksen professori, erityisesti lasten kehitys ja oppiminen, p , KAIKKONEN Pauli, KT, FL, kielipedagogiikan professori (täsmennettynä vieraat kielet), p , Opetushenkilökunta: Professorit: KAIKKONEN Pauli, KT, FL, kielipedagogiikan professori (täsmennettynä vieraat kielet), p , KAUPPINEN Anneli, FT, professori, jonka ala on kielikasvatus, erityisesti suomen kieli, kirjallisuus ja viestintä, p , KORPINEN Eira, KT, dos. kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen professori, p , KUMPULAINEN Kristiina, PhD, KM, professori, jonka ala on kasvatustiede, erityisesti koulupedagogiikka, p LAIRIO Marjatta, KT, dos. professori, jonka ala on kasvatuspsykologia, erityisesti opinto-ohjaajakoulutus, Pitkäkatu 1 B, p , POIKKEUS Anna-Maija, PhD, varhais- ja alkukasvatuksen professori, erityisesti lasten kehitys ja oppiminen, p , RASKU-PUTTONEN Helena, PsT, kasvatuspsykologian professori, dekaani, Opinkivi, p , SALOVIITA Timo, PsT, erityispedagogiikan professori, p ,

16 VIIRI Jouni, FT, KT, dos., matematiikan ja luonnontieteiden pedagogiikan professori, Viveca, p , Instituutin johtaja: Dosentit: ALAVA Jukka, PhD, FL, Msc, rehtori-instituutin johtaja, A-rakennus, p , ASUNTA Tuula, FT, KT, (kemian pedagogiikka), p HAAPASALO Lenni, FT, (matematiikan didaktiikka) KORPINEN Eira, KT, (kasvatustiede, erityisesti opettajankoulutus ), p KUPARI Pekka, FT, matematiikan pedagogiikka (erityisesti matematiikan opetuksen ja oppimisen arviointi), p LINNANKYLÄ Pirjo, KT (äidinkielen didaktiikka), p ØSTERN Anna-Lena, PeD, (kasvatustiede, erityisesti draamapedagogiikka) Tutkijat: LEPPÄAHO Henry, KM, tutkijakoulutettava, , p , LERKKANEN Marja-Kristiina, KT, tutkijatohtori, , Viveca, p , PENTTINEN Leena, KM, opinto-ohjaajakoulutus, , Pitkäkatu 1 B, p , TAAJAMO Matti, KL, Equal-hanke, ,yo-talo, p , Yliassistentit: Assistentit: KANKAANSYRJÄ Rauni, FK, venäjän kielen didaktiikan yliassistentti, , Pitkäk. 1 B, p , KYYRÖNEN Liisa, KT, FK, luonnontieteiden didaktiikan yliassistentti, , p , PIHKO Marja-Kaisa, FT, kielipedagogiikan yliassistentti, , p , SALMINEN Sanna, FL, yliassistentti, jonka ala on musiikin pedagogiikka, , A-rakennus, p TUOMI Margaret Trotta, FT, yliassistentti, jonka ala on monikulttuurinen kasvatus, , p , NIKKOLA Tiina, KM, HuK, kasvatustieteen assistentti, jonka ala on koulupedagogiikka, , Vapaudenk. 25, p , RÄIHÄ Pekka, KL, kasvatustieteen assistentti, , p ,

17 Lehtorit: AALTO Eija, FL, lehtori, jonka ala on suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka, p ALANEN Riikka, FT, lehtori, jonka ala on kielipedagogiikka, erityisesti englannin kieli, vv POLLARI Pirkko, FL, lehtori, jonka ala on kielipedagogiikka, erityisesti englannin kieli, , vv LAUKKARINEN Anna-Maija, FM, , Pitkäkatu 1 B, p ASUNTA Tuula, FT, KT, kemian didaktiikan lehtori, p , AUTIO-HILTUNEN Marjo, TaM, KuvO, LtO, kuvaamataidon didaktiikan lehtori, p , RANGÉN Mari-Anna, TT, uskonnon didaktiikan lehtori, vv , USKI Antti, KM, , p , HANKALA Mari, FL, suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikan lehtori, vv , p , KAINULAINEN Johanna, KM, HuK, yliopistonopettaja, , p HEIKKINEN, Hannu L.T., KT, dos., lehtori, jonka ala on kasvatustiede, vv HUSSO Marja-Leena, KL, , p , HEIKKINEN Hannu M., KT, draamapedagogiikan lehtori, Vapaudenkatu 25, p , HUGHES Glyn, M.A., FL, englannin kielen lehtori, p , IHATSU Anna-Marja, FT, tekstiilityön didaktiikan lehtori, X-rakennus, p , ITKONEN Matti, FT, KT, dos., lehtori, jonka ala on suomen kielen ja kirjallisuuden didaktiikka, Pitkäk. 1 B, p , JUUTILAINEN Kaarina, LitM, liikunnan didaktiikan lehtori, yo-talo, p , JÄRVELÄ Ritva-Liisa, FK, tietotekniikan didaktiikan lehtori, p , KAARTINEN Sinikka, FT, KL, matematiikan didaktiikan lehtori, yo-talo, p , KALLAS Kai, FL, suomen kielen ja kirjallisuuden didaktiikan lehtori, F-rakennus, p , KANTOLA Jouko, KT, TAO, teknisen käsityön didaktiikan lehtori, E-rakennus, p , KEPLER-UOTINEN Kaili, FT, lehtori, jonka ala on ter-

18 veystieto, A-rakennus, p , KESKITALO Vesa, LitM, liikunnan didaktiikan lehtori, vv , Villa Rana, p , KOKKONEN Juha, LitT, , p , yo-talo, KIVINIEMI Ulla, KM, KtyO, tekstiilityön didaktiikan lehtori, vv RAUTIO Riitta, KM, , X-rakennus, p , KLEMOLA Ulla, LitL, lehtori, jonka ala on liikunnan didaktiikka, vv KESKITALO Vesa, LitM, , Villa Rana, p , KOPONEN Ritva, KT, matematiikan didaktiikan lehtori, p , KOSTIAINEN Emma, FT, puheviestinnän lehtori, p , KRAFT Marja-Liisa, Yl.MO, HuK, SO, soiton lehtori, M-rakennus, p , KÄPYLÄ Markku, FT, dos., biologian lehtori, p , LAIRIO Marjatta, KT, dos., opinto-ohjaajien koulutuksen lehtori, vv , p , LAMMI Kati, FT, lehtori, jonka ala on kielipedagogiikka, Pitkäkatu 1 B, vv SALO Olli-Pekka, FM, , Pitkäkatu 1B, p , LAURITSALO Kirsti, LitM, liikunnan didaktiikan lehtori, yo-talo, p , LERKKANEN Marja-Kristiina, KT, alkuopetuksen pedagogiikan lehtori, vv , p , KONTONIEMI Marita, KT, PkO, , X- rakennus, LINDELL Anssi, FT, lehtori, jonka ala on luonnontieteiden pedagogiikka, erityisesti fysiikka, p , LOKKA Antti, TaM, kuvaamataidon didaktiikan lehtori, p , MOILANEN Pentti, KT, lehtori, jonka ala on kasvatustiede, p , NAUKKARINEN Aimo, KT, integraatio-opetuksen ja inkluusion lehtori, p , NYMAN Tarja, FL, lehtori, jonka ala on kielipedagogiikka, Pitkäk. 1 B, p , OJALA Jorma, KT, FL maantieteen ja biologian didaktiikan lehtori, p , OVASKA Mirja, TaL, kuvaamataidon didaktiikan lehtori, p ,

19 PENTTINEN Seppo, KT, LitM, liikunnan didaktiikan lehtori, vv KLEMOLA Ulla, LitL, , p , PITKÄNEN Päivi, KL, psykologian lehtori, p , PUUKARI Sauli, KT, lehtori, jonka ala on opinto-ohjaus, Pitkäk. 1 B, p , RASINEN Aki, KT, TAO, lehtori, jonka ala on teknisen työn ja teknologian pedagogiikka, E-rakennus, p , RAUTIAINEN Katri-Helena, MuT, MO, KM, lehtori, jonka ala on musiikin pedagogiikka, A-rakennus, p , SAINI Riitta, FK, MO, musiikin didaktiikan lehtori, A-rakennus, p , SEPPÄLÄ Anna, MO, SO, soiton lehtori, M-rakennus, p , TAURIAINEN Hannu, HuK, Yl.MO, SO, KU, soiton lehtori, M-rakennus, p , TIITINEN Seppo, LitL, HuK, KkO, liikunnan didaktiikan lehtori, yo-talo, p , VIRKKALA Jaana, FM, KM, lehtori, jonka ala on musiikki, M-rakennus, p , Yliopistonopettaja: HJELT Kaija, laulunopettaja, dipl.laulaja, M-rakennus, p , IKONEN Pasi, KM, teknologiakasvatus, E-rakennus, p , KAINULAINEN Johanna, KM, HuK, suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka, F-rakennus, p , LAHTI Juha, FM, opinto-ohjaus, , Pitkäkatu 1 B, p , LAHTINEN Sinikka, FT, kielipedagogiikka, kielten muunto- ja pätevöittämiskoulutus, , X-rakennus, p , NIEMI-PYNTTÄRI Merja, YTM, opinto-ohjaus, , Pitkäk. 1 C, p , NISSILÄ Pia, KM, opinto-ohjaus, , Pitkäk. 1 C, p , NYYSSÖNEN Tiina, kasv.yo, tekstiilityön didaktiikka, , p , PARKKINEN Juha, KM, opinto-ohjaus, , Pitkäkatu 1 B, p , RATINEN Ilkka, FM, biologia ja maantiede, , p , RAUTIAINEN Matti, YTM, FM, historian ja yhteiskunta

20 Viittomakielinen luokanopettajakoulutus: tiedon pedagogiikka, , p , RISSANEN Timo, KM, TAO, teknologiakasvatus, E-rakennus, p , RÖNNBERG Paula, KM, kasvatustiede, , A-rakennus, p , VENÄLÄINEN Pasi, KM, FM, , matematiikka, p , Koulutuspäällikkö: JOKINEN Markku, KM, EO, , vv , X-rakennus., p , Lehtori: KESKI-LEVIJOKI Jaana, KM, EO, , X-rakennus p , Tulkkikoordinaattori HAAPANEN Ulla-Maija, tulkki, , X-rakennus, p , Viittomakielentulkit: JÄÄSKELÄINEN Eija, tulkki, , X-rakennus, p , KAINULAINEN Virpi, tulkki, , X-rakennus, p , PAKKALA Pigga-Maiju, tulkki, , X-rakennus, p , TOPPI, Merja, tulkki, , X-rakennus, p , Tulkkien yhteinen sähköpostiosoite: Amanuenssi: Koordinaattori: Suunnittelija: HÖKKÄ Päivi, KM, p , MATTILA, Leena, AMK-insinööri, aineenopettajakoulutuksen koordinaattori, , p , HYVÄMÄKI Kekke, kasv.yo, KasVi-hanke, , p , SAUKKONEN Sakari, KT, korkea-asteen opinto-ohjaus, Pitkäk. 1 B, p , Osastosihteerit: HARDÉN Ritva, merkonomi, p , HEIMOVAARA Elisa, fil. yo, p , KAUPPINEN Airi, merkonomi, , p , KOSKINEN Marja, yo-merkonomi, vv ,

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN 205 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN KANSLIAN JA LAITOSTEN YHTEYSTIEDOT Tiedekunnan kanslia 33014 Tampereen yliopisto Käyntiosoite: Ratapihankatu 55 Yliopiston vaihde, puh. (03) 355 111 Telefax (03) 3551

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Vastaava toimittaja Opintoasiainpäällikkö Päivi Saari Taitto: Mervi

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2013-2014 Jyväskylä 2013 Opinto-oppaan työryhmä Marja Korhonen Sari Eronen Tiina Hakanen Elina Leskinen Soili Leskinen Leena

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yliopistonkatu 8 PL 122 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 341 341 (vaihde) Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta vastaava toimittaja taitto paino Maija-Sisko

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2013 2 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Sami Louekari Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

opinto-opas 2013-2014 Oulun yliopisto taloustieteiden tiedekunta

opinto-opas 2013-2014 Oulun yliopisto taloustieteiden tiedekunta opinto-opas 2013-2014 Oulun yliopisto taloustieteiden tiedekunta Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2012 2 3 Lukijalle Tämä opinto-opas

Lisätiedot

KEMIAN TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA OPINTO-OPAS 2009 2010

KEMIAN TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA OPINTO-OPAS 2009 2010 Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta KEMIAN TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA OPINTO-OPAS 2009 2010 Toimittanut: Leena Hauhio Sirje

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011. Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta

Opinto-opas 2010-2011. Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Opinto-opas 2010-2011 Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Otavan kirjapaino Keuruu 2010 Opinto-opas

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT MASTER S DEGREE PROGRAMME IN HEALTH SCIENCES (PUBLIC HEALTH) MASTER

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT OPINTO-OPAS 2009 2010 2010 2011 Oppaan toimitus: Leena Nikkari Nina

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Tutkintojärjestelmä Asetuksen 794/2004 mukaisesti tiedekunnassa voi suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnot.

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

BIOTUOTETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KEMIAN TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

BIOTUOTETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KEMIAN TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kemian tekniikan korkeakoulu BIOTUOTETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KEMIAN TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2011 2012 Toimittanut:

Lisätiedot

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy Oulu 2014

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot