Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007"

Transkriptio

1 Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS Jyväskylä 2005

2 Toimitettu kasvatustieteiden tiedekunnassa Vastaava toimittaja opintoasiainpäällikkö Riitta Kesonen ISSN Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä 2005

3 SISÄLLYS OHJEITA OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJILLE 1 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TOIMINTA TIEDEKUNNAN TEHTÄVÄT, RAKENNE JA HALLINTO TIEDEKUNNAN HENKILÖKUNTA Tiedekunnan kanslia Erityispedagogiikan laitos Kasvatustieteen laitos Opettajankoulutuslaitos Varhaiskasvatuksen laitos Rehtori-instituutti Jyväskylän normaalikoulu TIEDEKUNNAN LAITOKSET JA OPPIAINEET Erityispedagogiikan laitos Kasvatustieteen laitos Opettajankoulutuslaitos Varhaiskasvatuksen laitos Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Rehtori-instituutti TUTKINNOT JA OPINNOT TUTKINTORAKENNEUUDISTUS TIEDEKUNNASSA SUORITETTAVAT TUTKINNOT JA OPINNOT KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN JA KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINNON RAKENNE OPINTONEUVONTA OPINTO-OIKEUTTA KOSKEVAT OHJEET OPISKELIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN SIVUAINEIDEN OPINTO-OIKEUDET OPINTO-OIKEUDET TUTKINNON SUORITTAMISEN JÄLKEEN KUULUSTELUT JA OPINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI TIEDEKUNNAN KUULUSTELUTILAISUUDET OPINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI JA OPISKELIJAN OIKEUSTURVA KASVATUSTIETEIDEN YHTEISET PERUSOPINNOT ERITYISPEDAGOGIIKAN OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE OPETUSSUUNNITELMAN TAVOITTEET OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLÖT Varhaiserityisopetuksen koulutus (VEO) Erityisopetuksen koulutus (EO) Aikuiserityiskasvatuksen koulutus (AEK) KANDIDAATIN TUTKINTOON SISÄLTYVÄT OPINNOT

4 SUORITUSTAPOINEEN Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot Kasvatustieteen opinnot Erityispedagogiikan perusopinnot Erityispedagogiikan aineopinnot (50 op) MAISTERIN TUTKINTOON SISÄLTYVÄT OPINNOT SUORITUSTAPOINEEN Kieli- ja viestintäopinnot Erityispedagogiikan syventävät opinnot KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINNON SISÄLTÖ 180 op Yleisopinnot (20 op) Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op) Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot Sivuaineopinnot ja vapaasti valittavat opinnot (90 op) KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINNON SISÄLTÖ (120 op) Yleisopinnot (5 op) Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot Sivuaineopinnot ja vapaasti valittavat opinnot 35 op OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA-AJATTELUN PERUSTEET OPETTAJANKOULUTUKSEN LÄHTÖKOHDAT Opettajakoulutuksen tehtävä Opettajan ammatillisuuden ja asiantuntijuuden haasteet Asiantuntijaksi oppiminen Tutkiva oppiminen opettajaksi opiskelun lähtökohtana Opetussuunnitelman lukuohje Luokanopettajakoulutuksen kasvatustieteen tutkintojen tavoitteet, opintokokonaisuudet, opintojaksot ja niiden laajuudet Opinto-ohjaajien koulutus Viittomakielinen luokanopettajien koulutus (KK 180 op + KM 120 op) LUOKANOPETTAJAKOULUTUKSEN KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINNON (180 op) OPINTOJAKSOKUVAUKSET Kasvatustieteen perusopinnot 25 op / 15 ov Kasvatustieteen aineopinnot 35 op / 20 ov Peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op / 35 ov Luokanopettajakoulutuksen kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon liittyvät sivuaineopinnot (25 op) Luokanopettajakoulutuksen kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon liittyvät vapaavalintaiset opinnot (15 op) LUOKANOPETTAJAKOULUTUKSEN KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINNON (120 op) OPINTOJAKSOKUVAUKSET Viestintä ja orientoivat opinnot (5 op) Kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op / 40 ov...146

5 9.4.3 Luokanopettajan kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon liittyvät sivuaineopinnot (35 op) Vaihtoehtoiset kasvatustieteen syventävät opinnot (6 op) AINEENOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT: TAVOITTEET, OPINTOKOKONAISUUDET, OPINTOJAKSOT JA NIIDEN LAAJUUDET (60 op) Aineenopettajakoulutuksen (60 op) opintojaksokuvaukset Pedagogiset aineopinnot (35 op) VARHAISKASVATUKSEN LAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA TAVOITTEET KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO Tutkinnon laajuus ja rakenne Lastentarhanopettajan koulutuksen suuntautumisvaihtoehto Varhaiskasvatuksen yleinen suuntautumisvaihtoehto KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Opettajan pedagogiset opinnot Kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus sivuaineena OPINTOJAKSOJEN KUVAUKSET Yleisopinnot Kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen perusopinnot 25 op Kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen aineopinnot 35 op Kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen valmiuksia antavat opinnot 60 op Taito- ja taideaineiden opinnot 25 op KASVATUSTIETEELLISET JATKOTUTKINNOT MUUT OPINNOT OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT AINEENOPETTAJIKSI OPISKELEVILLE AIKUISKOULUTTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (lukuvuonna ) ERILLISET ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT OPINTO-OHJAAJIEN KOULUTUS OPINTOKOKONAISUUKSIEN OPINTOVAATIMUKSET SIVUAINEOPISKELIJOILLE ERITYISPEDAGOGIIKKA KASVATUSTIETEIDEN OPINNOT Kasvatustieteiden perusopinnot Kasvatustieteen aine- ja syventävät opinnot Aikuiskasvatuksen aine- ja syventävät opinnot LOGOPEDIA OPETUSTOIMEN HALLINTO JA JOHTAMINEN -perusopinnot (25 op)

6 13.5 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OPINTO- KOKONAISUUS, TVT (25 op / 15 ov), (lukuvuodeksi ) KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT YLIOPISTO-OPETTAJILLE (25 p) TUTKINTOTODISTUSTEN ANOMINEN LIITE 1: Asetus yliopistojen tutkinnoista

7 OHJEITA OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJILLE Tämä opinto-opas on tarkoitettu kasvatustieteiden tiedekunnassa opiskelevan käsikirjaksi lukuvuosina Oppaassa on esitetty tiedekunnan opetussuunnitelmat sekä oppiaineiden opintokokonaisuuksien vaatimukset. Oppaaseen on koottu myös jokaiselle opiskelijalle tarpeellista tietoa mm. kasvatustieteiden tiedekunnan toiminnasta, opinto-oikeuksista ja opintoneuvonnasta. Oppaaseen tutustuttaessa kannattaa noudattaa seuraavia ohjeita: 1. Lue tarkkaan oppaan yleiset osat, jotka sisältävät kaikille tiedekunnan opiskelijoille välttämätöntä perustietoutta. 2. Lue oman koulutuksesi opetussuunnitelmat huolellisesti alusta loppuun saakka, jotta saat riittävän kokonaisvaltaisen kuvan tulevien vuosiesi työskentelystä ja tavoitteista. 3. Ota huomioon, että oppaassa esitettyihin tietoihin voi tulla muutoksia oppaan painatuksen jälkeen, tai että oppaassakin saattaa olla virheitä. Seuraa siksi tiedekunnan ja oman laitoksesi www-sivuja ja ilmoitustauluja pysyäksesi ajan tasalla. Muista myös tutustua huolellisesti muuhun Jyväskylän yliopistossa jaettavaan opintoinformaatioon. Esimerkiksi kieliopinnoista on tietoja kielikeskuksen wwwsivuilla osoitteessa Kaikille uusille opiskelijoille jaettava yliopiston Opiskelijan opas sisältää tietoja mm. sivuaineiden opiskelusta, opiskelusta ulkomailla, opintososiaalisista ja taloudellisista seikoista sekä ylioppilaskunnan toiminnasta. Oppaassa käytettyjen termien selityksiä: Opetussuunnitelma: käytännössä tutuin ja tarpeellisin ohjeisto, joka julkaistaan tiedekuntien opinto-oppaina. Se määrittelee, miten opintokokonaisuudet muodostuvat opintojaksoista. Opetus-ohjelma: vuosittain koottava kokonaisuus, josta ilmenee kyseisenä lukuvuonna järjestettävät opinnot. Ohjelma julkaistaan laitosten www-sivuilla. Opintokokonaisuus: koostuu kahdesta tai useammasta opintojaksosta, jotka käsittelevät samaa aihepiiriä ja muodostavat tietyn kokonaisuuden, esimerkiksi jonkin tieteenalan perusopinnot. Opintojakso: opintojen suorittamisen perusyksikkö, joka tarkoittaa yhtä asiakokonaisuutta käsittelevää kurssia.

8 1 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TOIMINTA Kasvatustieteiden tiedekunnan juuret ulottuvat vuoteen 1863, jolloin perustettiin ensimmäinen suomalainen kansakoulunopettajaseminaari. Vuonna 1934 perustettiin Jyväskylän Kasvatusopillinen Korkeakoulu ja vuonna 1944 korkeakoulu sai oikeuden valmistaa kasvatustieteiden kandidaatteja ja kasvatustieteiden tohtoreita. Vuodesta 1958 yliopistomuotoisena toiminut Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu muuttui annetulla lailla Jyväskylän yliopistoksi. Edelleen vuonna 1966 aikaisempi kasvatustieteellinen osasto muutettiin kasvatus- ja yhteiskuntatieteelliseksi tiedekunnaksi. Opettajankoulutuksen organisaation uudelleenjärjestämisen yhteydessä muodostettiin opettajanvalmistuslaitoksesta ja osasta kasvatus- ja yhteiskuntatieteellistä tiedekuntaa yliopistomme viides tiedekunta vuonna Tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen yhteyteen muodostui samalla entisen harjoittelukoulun ja Jyväskylän Normaalilyseon yhdistävä peruskoulun ala- ja yläasteen sekä lukion kattava harjoittelukoulu, nykyinen Jyväskylän normaalikoulu. Kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluu erityispedagogiikan laitos, kasvatustieteen laitos, opettajankoulutuslaitos, varhaiskasvatuksen laitos sekä harjoittelukouluna toimiva Jyväskylän normaalikoulu. Lisäksi tiedekunnan yhteydessä toimii Rehtori-instituutti. Kasvatustieteiden tiedekunnassa on yhteensä 22 professorin virkaa sekä 30 dosentuuria. Muita opettajia tiedekunnassa on noin kaksisataa, joista normaalikoulun osuus on noin puolet. Läsnäoleviksi ilmoittautuneista tutkintoa varten opiskelevia tai erillisiä opintoja suorittavia (ts. varsinaisia opiskelijoita) on tiedekunnassamme lähes TIEDEKUNNAN TEHTÄVÄT, RAKENNE JA HALLINTO Jyväskylän yliopiston hallintojohtosäännön (hyväksytty ) mukaan yliopiston hallintoa hoitavat hallitus, rehtori, vararehtorit, hallintovirasto, tiedekuntaneuvostot, laitosneuvostot, tiedekuntien dekaanit ja laitosten johtajat, erillislaitosten johtokunnat ja johtajat sekä erikseen asetetut muut hallintoelimet. Tiedekunnan hallintoa hoitavat tiedekuntaneuvosto, dekaani, varadekaani ja tiedekunnan kanslia. Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa on neljätoista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Näistä tiedekunnan professorin virkaan tai virkasuhteeseen nimitetyt valitsevat keskuudestaan kuusi jäsentä ja yhtä monta varajäsentä ja tiedekunnan muu henkilökunta keskuudestaan neljä jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto valitsee tiedekunnan opiskelijoiden keskuudesta neljä jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii dekaani ja varapuheenjohtajana varadekaani. Esittelijöinä ja asioiden valmistelijoina toimivat tiedekunnan virkamiehet, hallintopäällikkö ja opintoasiainpäällikkö. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvioida, valvoa, ohjata, koordinoida ja kehittää tiedekunnassa annettavaa opetusta ja siellä tehtävää tutkimusta, käsitellä

9 tutkintoja ja opintosuorituksia koskevat asiat, tehdä esityksiä taloudenhoidosta ja viran/toimenhaltijoiden ottamisesta, nimittää tiedekunnan virkaan ja virkasuhteeseen siltä osin kuin tiedekunnalla on päätäntävalta sekä päättää opiskelijavalintamenettelystä ja opetussuunnitelmista. Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokoonpano on seuraavanlainen: Helena Rasku-Puttonen, professori, dekaani Anneli Eteläpelto, professori, varadekaani Leena Alanen, professori Anneli Kauppinen, professori Paula Määttä, professori Timo Saloviita, professori Kirsti Koski, lehtori Marita Kontoniemi, lehtori Jorma Ojala, lehtori Leena Turja, lehtori Pia Härkönen, opiskelija Elina Männikkö, opiskelija Kalle Sumelles, opiskelija Maria Toivonen, opiskelija Laitoksen hallintoa hoitavat laitoksen johtaja ja varajohtaja. Laitoksen yleisiä asioita käsitellään vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa laitoskokouksissa, joihin voivat osallistua kaikki laitoksen henkilökuntaan kuuluvat ja laitoksen opiskelijat.

10 1.2 TIEDEKUNNAN HENKILÖKUNTA Seuraavassa on lueteltu kasvatustieteiden tiedekunnan kanslian ja tiedekunnan eri laitosten henkilökunta ja heidän yhteystietonsa. Muutokset henkilötietoihin ovat mahdollisia. Päivitetyt henkilötiedot on parhaiten löydettävissä tiedekunnan ja laitosten www-sivuilta Tiedekunnan kanslia Rakennus C, Seminaarinkatu 15, Jyväskylä Dekaani: RASKU-PUTTONEN Helena, PsT, professori, (014) Varadekaani: ETELÄPELTO Anneli, KT, professori, (014) Tiedekunnan kanslia: Päärakennus C, 2. krs, p. (014) , , telefax (014) Hallintopäällikkö: LIIMATAINEN Sakari, FM, (014) , Opintoasiainpäällikkö: KESONEN Riitta, KM, (014) , Yliassistentti: Suunnittelija: SAARINEN Jaana, KT, tutkimus- ja jatko-opintoasiat, (014) , YLI-KOSKI-VELLONEN Johanna, KM, kasvatustieteiden yhteiset perusopinnot, (014) , Osastosihteerit: JUNNILA Terhi, merkonomi, (014) , LOUHI Päivi, yo-merkonomi, (014) , STRÖMMER Mira, yo-merkonomi, (014) , Atk-päällikkö: KORVOLA Timo, (014) , Atk-suunnittelija: HAKKARAINEN Kai, (014) , Atk-suunnittelija: LEHTONEN Joni, (014) ,

11 1.2.2 Erityispedagogiikan laitos Erityispedagogiikan laitos sijaitsee osoitteessa Pitkäkatu 1 B-C-talot (PiB ja PiC). Suurin osa henkilökunnasta on sijoittuneena PiC-taloon, jossa hoidetaan mm. erityispedagogiikan sivuaineopintoihin liittyviä asioita (p. (014) , telefax (014) ) sekä maisterikoulutusten (AEK, EO ja VEO) opintoasioita (p. (014) ). Toinen laitoksen toimipisteistä sijaitsee Pitkäkatu 1:n B- talossa, jossa hoidetaan erillisiin erityisopettajan opintoihin liittyviä asioita (p. (014) ja (014) , telefax (014) ). Laitoksen johtaja: SASSI Markku, Ph. D., EO,(014) , vastaanotto: ti 13 14, PIB 115 Laitoksen varajohtaja: MÄÄTTÄ Paula, YTT (014) , vastaanotto: ti 13 14, PIC151 Professorit: MOBERG Sakari, KT (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiC224 MÄÄTTÄ Paula, YTT (014) , vastaanotto: ti 13 14, PIC151 Avoin professuuri (014) , vastaanotto ti 13 14, PiC223 Dosentit: Timo Ahonen, PsT (014) , Tuovi Monola, FT (08) Esko Mälkiä, LiT (014) , Timo Saloviita, PsT (014) , Liisa Vainio, KT, EO (09) , Simo Vehmas, KT, Yliassistentit: KOVANEN Päivi, KT, virkavapaalla (014) , LESKINEN Markku, KT, virkavapaalla saakka. (014) , LADONLAHTI Tarja, KM (väit.) (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiB123 SAVOLAINEN Hannu, KT (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiB120 Assistentit: PURO Erika, KM, virkavapaalla (014) , RYTIVAARA Anna Rytivaara, KM (014) ,

12 vastaanotto: ti 14 16, PiC313 UOTINEN Sanna, KM (014) , vastaanotto: ti 13 15, PiC155 VEHKAKOSKI Tanja, KM (014) , vastaanotto: ti 13 15, PiC161 WILLBERG Eeva, KM (014) , vastaanotto: ti 13 15, PiC205 Lehtorit: KAKKURI Irma, KL, EO (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiC137 KUORELAHTI Matti, KT, EO (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiC222 LÅNG Anneli, KL, EO (014) , vastaanotto: ti klo ja to klo 10 12, PiC139 LÅNG Päivi, KM, , virkavapaalla , (014) NISSINEN Riitta, KM, EO (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiC153 OKSANEN Elina, KT, EO (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiC140 PILBACKA-RÖNKÄ Tiina, KM, EO, (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiC138 RANTALA Anja, KT, EO (014) , vastaanotto: ti SASSI Markku, Ph.D, EO (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiB115 SAVOLAINEN Pirjo, KL, EO, Puh: (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiB124 VIITALA Riitta, KL, ELTO Puh: (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiB122 VILENIUS-TUOHIMAA Piia (0I4) vastaanotto: ti 13 14, PiB119 Amanuenssi: RAIVIO Mirja, KL, virkavapaalla Puh: (014) , ERÄMIES Tiina, KM (014) ,

13 vastaanotto: ma-pe 13 15, PiC218 Osastosihteerit: KOIRAMÄKI Sointu (014) , vastaanotto: ma-pe 13 15, PiC219 KOIVUNEN Tanja, YTM (014) , vastaanotto: ma-pe 13 15, PiB118 RAUTIO Pirkko-Liisa (014) , vastaanotto: ma-pe 13 15, PiC221 VARIS Helena, (014) , vastaanotto: ma-pe 13 15, PiB109 Toimistosihteeri: MUHONEN Sirpa, saakka (014) , vastaanotto: ma-pe 13 15, PiC214 Koulutussihteeri: MÄKINEN Marika, (014) , vastaanotto: ma-ke 13 15, PiC201 Tutkijat: HÄNNIKÄINEN-UUTELA Anna-Liisa, (014) , PiC162 Tutkijaopiskelijat: SUME Helena, KM, ELTO, (014) , PiC Kasvatustieteen laitos Rakennus D (Educa) Seminaarinkatu 15, Jyväskylä Henkilökunta: (sekä opetus- että tutkimushenkilöstön päivitetyt yhteystiedot löytyvät kasvatustieteen laitoksen www-sivuilta). HALLINTOHENKILÖKUNTA: Laitoksen johtaja: HUTTUNEN Jouko, KT, Kasvatustiede (014) , vastaanotto ti (D309) Laitoksen varajohtaja, ETELÄPELTO Anneli, FT, Aikuiskasvatus (014) , vastaanotto to (Viveca 558) Osastosihteeri NIKULA Ritva, talous- ja henkilöstöasiat, (014) ,

14 Osastosihteeri VIRTANEN Sari, opintoasiat (014) , Amanuenssi KOIVUNEN-KLEMMT Helena, FM, hallinnolliset asiat ja tiedotus, opetus- ja työsuunnitelma-asiat, opiskelijavalinta opintoneuvonta, harjoittelun ja kv-asioiden yhdyshenkilö, (014) , TIETEELLINEN HENKILÖKUNTA: Professorit: ETELÄPELTO Anneli, FT, aikuiskasvatus (014) , Avoin professuuri, kasvatustiede (aikuiskasvatuksen sosiologia) KUUSINEN Jorma, KT, kasvatustiede (014) , LAURINEN Leena, FT, kasvatustiede (oppimisen ja kehityksen tutkimus) (014) , PUOLIMATKA Tapio, KT, kasvatustiede (kasvatuksen teoria ja traditio) (014) , Professorit (emerita/emeritus): HIRSJÄRVI Sirkka, KT, kasvatustiede p VAHERVA Tapio, KT, aikuiskasvatus (014) tai Lehtorit: Yliassistentti: Assistentit: AITTOLA Tapio, KT, kasvatussosiologia (014) , HUTTUNEN Jouko, KT, kasvatustiede vastaanotto ti (D309) (014) , LEINONEN Markku, KT, kasvatustiede (014) , HEIKKILÄ Eija-Mari, KM (014) , PALONIEMI Susanna, KT (014) , SEVÓN Eija, KM, (014) , URSIN Jani, KT virkavapaa asti, ma. assistentti ilm. myöh.

15 1.2.4 Opettajankoulutuslaitos Rakennus C, Seminaarinkatu 15, Jyväskylä Postiosoite: PL 35, Jyväskylän yliopisto Telefax: Päärakennus (C1) (014) Pitkäkatu 1 (014) A-rakennus (014) Vapaudenkatu 25 (014) Keskussairaalantie 2 (014) Laitoksen johtaja: Varajohtaja: Pedagoginen johtaja: Tutkimusjohtaja: OJALA Jorma, KT, FL, biologian ja maantieteen didaktiikan lehtori, p , KOSTIAINEN Emma, FT, puheviestinnän lehtori, p , POIKKEUS Anna-Maija, PhD, varhais- ja alkukasvatuksen professori, erityisesti lasten kehitys ja oppiminen, p , KAIKKONEN Pauli, KT, FL, kielipedagogiikan professori (täsmennettynä vieraat kielet), p , Opetushenkilökunta: Professorit: KAIKKONEN Pauli, KT, FL, kielipedagogiikan professori (täsmennettynä vieraat kielet), p , KAUPPINEN Anneli, FT, professori, jonka ala on kielikasvatus, erityisesti suomen kieli, kirjallisuus ja viestintä, p , KORPINEN Eira, KT, dos. kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen professori, p , KUMPULAINEN Kristiina, PhD, KM, professori, jonka ala on kasvatustiede, erityisesti koulupedagogiikka, p LAIRIO Marjatta, KT, dos. professori, jonka ala on kasvatuspsykologia, erityisesti opinto-ohjaajakoulutus, Pitkäkatu 1 B, p , POIKKEUS Anna-Maija, PhD, varhais- ja alkukasvatuksen professori, erityisesti lasten kehitys ja oppiminen, p , RASKU-PUTTONEN Helena, PsT, kasvatuspsykologian professori, dekaani, Opinkivi, p , SALOVIITA Timo, PsT, erityispedagogiikan professori, p ,

16 VIIRI Jouni, FT, KT, dos., matematiikan ja luonnontieteiden pedagogiikan professori, Viveca, p , Instituutin johtaja: Dosentit: ALAVA Jukka, PhD, FL, Msc, rehtori-instituutin johtaja, A-rakennus, p , ASUNTA Tuula, FT, KT, (kemian pedagogiikka), p HAAPASALO Lenni, FT, (matematiikan didaktiikka) KORPINEN Eira, KT, (kasvatustiede, erityisesti opettajankoulutus ), p KUPARI Pekka, FT, matematiikan pedagogiikka (erityisesti matematiikan opetuksen ja oppimisen arviointi), p LINNANKYLÄ Pirjo, KT (äidinkielen didaktiikka), p ØSTERN Anna-Lena, PeD, (kasvatustiede, erityisesti draamapedagogiikka) Tutkijat: LEPPÄAHO Henry, KM, tutkijakoulutettava, , p , LERKKANEN Marja-Kristiina, KT, tutkijatohtori, , Viveca, p , PENTTINEN Leena, KM, opinto-ohjaajakoulutus, , Pitkäkatu 1 B, p , TAAJAMO Matti, KL, Equal-hanke, ,yo-talo, p , Yliassistentit: Assistentit: KANKAANSYRJÄ Rauni, FK, venäjän kielen didaktiikan yliassistentti, , Pitkäk. 1 B, p , KYYRÖNEN Liisa, KT, FK, luonnontieteiden didaktiikan yliassistentti, , p , PIHKO Marja-Kaisa, FT, kielipedagogiikan yliassistentti, , p , SALMINEN Sanna, FL, yliassistentti, jonka ala on musiikin pedagogiikka, , A-rakennus, p TUOMI Margaret Trotta, FT, yliassistentti, jonka ala on monikulttuurinen kasvatus, , p , NIKKOLA Tiina, KM, HuK, kasvatustieteen assistentti, jonka ala on koulupedagogiikka, , Vapaudenk. 25, p , RÄIHÄ Pekka, KL, kasvatustieteen assistentti, , p ,

17 Lehtorit: AALTO Eija, FL, lehtori, jonka ala on suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka, p ALANEN Riikka, FT, lehtori, jonka ala on kielipedagogiikka, erityisesti englannin kieli, vv POLLARI Pirkko, FL, lehtori, jonka ala on kielipedagogiikka, erityisesti englannin kieli, , vv LAUKKARINEN Anna-Maija, FM, , Pitkäkatu 1 B, p ASUNTA Tuula, FT, KT, kemian didaktiikan lehtori, p , AUTIO-HILTUNEN Marjo, TaM, KuvO, LtO, kuvaamataidon didaktiikan lehtori, p , RANGÉN Mari-Anna, TT, uskonnon didaktiikan lehtori, vv , USKI Antti, KM, , p , HANKALA Mari, FL, suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikan lehtori, vv , p , KAINULAINEN Johanna, KM, HuK, yliopistonopettaja, , p HEIKKINEN, Hannu L.T., KT, dos., lehtori, jonka ala on kasvatustiede, vv HUSSO Marja-Leena, KL, , p , HEIKKINEN Hannu M., KT, draamapedagogiikan lehtori, Vapaudenkatu 25, p , HUGHES Glyn, M.A., FL, englannin kielen lehtori, p , IHATSU Anna-Marja, FT, tekstiilityön didaktiikan lehtori, X-rakennus, p , ITKONEN Matti, FT, KT, dos., lehtori, jonka ala on suomen kielen ja kirjallisuuden didaktiikka, Pitkäk. 1 B, p , JUUTILAINEN Kaarina, LitM, liikunnan didaktiikan lehtori, yo-talo, p , JÄRVELÄ Ritva-Liisa, FK, tietotekniikan didaktiikan lehtori, p , KAARTINEN Sinikka, FT, KL, matematiikan didaktiikan lehtori, yo-talo, p , KALLAS Kai, FL, suomen kielen ja kirjallisuuden didaktiikan lehtori, F-rakennus, p , KANTOLA Jouko, KT, TAO, teknisen käsityön didaktiikan lehtori, E-rakennus, p , KEPLER-UOTINEN Kaili, FT, lehtori, jonka ala on ter-

18 veystieto, A-rakennus, p , KESKITALO Vesa, LitM, liikunnan didaktiikan lehtori, vv , Villa Rana, p , KOKKONEN Juha, LitT, , p , yo-talo, KIVINIEMI Ulla, KM, KtyO, tekstiilityön didaktiikan lehtori, vv RAUTIO Riitta, KM, , X-rakennus, p , KLEMOLA Ulla, LitL, lehtori, jonka ala on liikunnan didaktiikka, vv KESKITALO Vesa, LitM, , Villa Rana, p , KOPONEN Ritva, KT, matematiikan didaktiikan lehtori, p , KOSTIAINEN Emma, FT, puheviestinnän lehtori, p , KRAFT Marja-Liisa, Yl.MO, HuK, SO, soiton lehtori, M-rakennus, p , KÄPYLÄ Markku, FT, dos., biologian lehtori, p , LAIRIO Marjatta, KT, dos., opinto-ohjaajien koulutuksen lehtori, vv , p , LAMMI Kati, FT, lehtori, jonka ala on kielipedagogiikka, Pitkäkatu 1 B, vv SALO Olli-Pekka, FM, , Pitkäkatu 1B, p , LAURITSALO Kirsti, LitM, liikunnan didaktiikan lehtori, yo-talo, p , LERKKANEN Marja-Kristiina, KT, alkuopetuksen pedagogiikan lehtori, vv , p , KONTONIEMI Marita, KT, PkO, , X- rakennus, LINDELL Anssi, FT, lehtori, jonka ala on luonnontieteiden pedagogiikka, erityisesti fysiikka, p , LOKKA Antti, TaM, kuvaamataidon didaktiikan lehtori, p , MOILANEN Pentti, KT, lehtori, jonka ala on kasvatustiede, p , NAUKKARINEN Aimo, KT, integraatio-opetuksen ja inkluusion lehtori, p , NYMAN Tarja, FL, lehtori, jonka ala on kielipedagogiikka, Pitkäk. 1 B, p , OJALA Jorma, KT, FL maantieteen ja biologian didaktiikan lehtori, p , OVASKA Mirja, TaL, kuvaamataidon didaktiikan lehtori, p ,

19 PENTTINEN Seppo, KT, LitM, liikunnan didaktiikan lehtori, vv KLEMOLA Ulla, LitL, , p , PITKÄNEN Päivi, KL, psykologian lehtori, p , PUUKARI Sauli, KT, lehtori, jonka ala on opinto-ohjaus, Pitkäk. 1 B, p , RASINEN Aki, KT, TAO, lehtori, jonka ala on teknisen työn ja teknologian pedagogiikka, E-rakennus, p , RAUTIAINEN Katri-Helena, MuT, MO, KM, lehtori, jonka ala on musiikin pedagogiikka, A-rakennus, p , SAINI Riitta, FK, MO, musiikin didaktiikan lehtori, A-rakennus, p , SEPPÄLÄ Anna, MO, SO, soiton lehtori, M-rakennus, p , TAURIAINEN Hannu, HuK, Yl.MO, SO, KU, soiton lehtori, M-rakennus, p , TIITINEN Seppo, LitL, HuK, KkO, liikunnan didaktiikan lehtori, yo-talo, p , VIRKKALA Jaana, FM, KM, lehtori, jonka ala on musiikki, M-rakennus, p , Yliopistonopettaja: HJELT Kaija, laulunopettaja, dipl.laulaja, M-rakennus, p , IKONEN Pasi, KM, teknologiakasvatus, E-rakennus, p , KAINULAINEN Johanna, KM, HuK, suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka, F-rakennus, p , LAHTI Juha, FM, opinto-ohjaus, , Pitkäkatu 1 B, p , LAHTINEN Sinikka, FT, kielipedagogiikka, kielten muunto- ja pätevöittämiskoulutus, , X-rakennus, p , NIEMI-PYNTTÄRI Merja, YTM, opinto-ohjaus, , Pitkäk. 1 C, p , NISSILÄ Pia, KM, opinto-ohjaus, , Pitkäk. 1 C, p , NYYSSÖNEN Tiina, kasv.yo, tekstiilityön didaktiikka, , p , PARKKINEN Juha, KM, opinto-ohjaus, , Pitkäkatu 1 B, p , RATINEN Ilkka, FM, biologia ja maantiede, , p , RAUTIAINEN Matti, YTM, FM, historian ja yhteiskunta

20 Viittomakielinen luokanopettajakoulutus: tiedon pedagogiikka, , p , RISSANEN Timo, KM, TAO, teknologiakasvatus, E-rakennus, p , RÖNNBERG Paula, KM, kasvatustiede, , A-rakennus, p , VENÄLÄINEN Pasi, KM, FM, , matematiikka, p , Koulutuspäällikkö: JOKINEN Markku, KM, EO, , vv , X-rakennus., p , Lehtori: KESKI-LEVIJOKI Jaana, KM, EO, , X-rakennus p , Tulkkikoordinaattori HAAPANEN Ulla-Maija, tulkki, , X-rakennus, p , Viittomakielentulkit: JÄÄSKELÄINEN Eija, tulkki, , X-rakennus, p , KAINULAINEN Virpi, tulkki, , X-rakennus, p , PAKKALA Pigga-Maiju, tulkki, , X-rakennus, p , TOPPI, Merja, tulkki, , X-rakennus, p , Tulkkien yhteinen sähköpostiosoite: Amanuenssi: Koordinaattori: Suunnittelija: HÖKKÄ Päivi, KM, p , MATTILA, Leena, AMK-insinööri, aineenopettajakoulutuksen koordinaattori, , p , HYVÄMÄKI Kekke, kasv.yo, KasVi-hanke, , p , SAUKKONEN Sakari, KT, korkea-asteen opinto-ohjaus, Pitkäk. 1 B, p , Osastosihteerit: HARDÉN Ritva, merkonomi, p , HEIMOVAARA Elisa, fil. yo, p , KAUPPINEN Airi, merkonomi, , p , KOSKINEN Marja, yo-merkonomi, vv ,

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

OPINTO-OPAS. Tampereen yliopisto (päärakennus, Kalevantie 4) 33014 Tampereen yliopisto

OPINTO-OPAS. Tampereen yliopisto (päärakennus, Kalevantie 4) 33014 Tampereen yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2003 2004 2004 2005 Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot Kasvatustieteiden tieteenalaohjelma Lastentarhanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2009 2010

Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2009 2010 Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2009 2010 Jyväskylä 2009 Toimitettu kasvatustieteiden tiedekunnassa Vastaava toimittaja opintoasiainpäällikkö Riitta Kesonen ISSN 0357-4806

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005 N:o 864 865 SISÄLLYS N:o Sivu 864 Laki sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA (794/2004)

VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA (794/2004) VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA (794/2004) Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetusyliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista

308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista N:o 794/2004 Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013)

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Asia: Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen kehittäminen

Asia: Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen kehittäminen Asia: Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen kehittäminen Opetushallitukselle Äidinkielen opettajain liitto ry:lle Opetusalan ammattijärjestö ry:lle Humanistisille tiedekunnille Eri yliopistojen opettajankoulutusyksiköiden

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT. Valintaperusteet 2016. Yleiset valintaperusteet

SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT. Valintaperusteet 2016. Yleiset valintaperusteet 1 (5) OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, TURKU SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT Valintaperusteet 2016 Yleiset valintaperusteet Opettajankoulutuslaitoksen (OKL) Turun yksikön sivuaineiden perusopintojen kevään 2016 haussa

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 Käsityönopettajan koulutus Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 1 Infon aiheet þ Käsityötieteen professori Leena K. Kaukisen tervehdys þ Ilmoittautuminen þ Käsityönopettajan

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008 2009

OPINTO-OPAS 2008 2009 OPINTO-OPAS 2008 2009 Hoitotieteen tieteenalaohjelma Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma Radiografian tieteenalaohjelma Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelma

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Y 1 Äidinkieli 4 OV Y 1.1 63054 63055 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito osa 1 (63054) osa 2 (63055) Y 1.2 63056 Tieteellinen kirj. ja harjoitusaine Luennot 1 ov (63057)

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille Tiistaina klo 14.00 16.00 Biokeskus 3, LS 2402 Infon aiheet Opettajien kelpoisuusvaatimukset Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Torstaina klo 16-18, Porthania IV Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Kemin kaupungin opetustoimessa on haettavana peruskoulun rehtorin virka 01.08.2016 lukien.

Kemin kaupungin opetustoimessa on haettavana peruskoulun rehtorin virka 01.08.2016 lukien. HAKIJAYHTEENVETO Hepolan koulun rehtori, (Työavain: 107312) Rekrytoiva yksikkö: Peruskoulut Tehtävänimike työpaikkailmoituksessa: Hepolan koulun rehtori Tehtävän kuvaus työpaikkailmoituksessa: Kemin kaupungin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Pedaopas 2015-2016 Sisällys 1. Opettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet... 3 2. Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

Orientoiva info I uusille opiskelijoille Maanantaina 26.8.2013 klo 12.00-15.30 Porthania I Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Orientoiva info I uusille opiskelijoille Maanantaina 26.8.2013 klo 12.00-15.30 Porthania I Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Orientoiva info I uusille opiskelijoille Maanantaina 26.8.2013 klo 12.00-15.30 Porthania I 26.8.2013 1 Ohjelma klo 12.15 Klo 12.30 klo 12.45 Dekaanin tervetulotoivotus Dekaani Patrik Scheinin Laitosjohtajat

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Keskiviikkona klo 14.15 Athenan Sali 167 Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation Dokumentin tarkoitus Haka-infrastruktuuri on korkeakoulujen yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä, jota käytetään mm. käyttöoikeuksien

Lisätiedot

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Kosonen Juha luokanopettaja virka Luokanopettaja 142084

Lisätiedot

Tutkintoihin johtavat koulutukset

Tutkintoihin johtavat koulutukset Dekaanin päätös 22.12.2010 KASVATUSTIETEIDEN YKSIKÖN TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 2010 2012 Yliopistossa suoritettavista tutkinnoista säädetään valtioneuvoston asetuksella yliopistojen tutkinnoista (794/2004).

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN 205 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN KANSLIAN JA LAITOSTEN YHTEYSTIEDOT Tiedekunnan kanslia 33014 Tampereen yliopisto Käyntiosoite: Ratapihankatu 55 Yliopiston vaihde, puh. (03) 355 111 Telefax (03) 3551

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2012 2016 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op eo ped A I A II AIII Viestintä- ja orientoivat opinnot 20 Vo 1 Orientoituminen yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiankohdat 1 4, 7 10)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiankohdat 1 4, 7 10) Kokouskutsu 9/2015 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 24.11.2015 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Ohjeita uusille opiskelijoille Venäjä äidinkielenä Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Kääntäjäksi Yhteiset perusopinnot www.helsinki.fi/yliopisto 15.9.2014 1 Venäjä äidinkielenä Venäjä äidinkielenä

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista LUONNOS 25.5.2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO 1 KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO HOPS 2 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA KAIKENLAISTA KÄTEVÄÄ Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 Tutkintojen koostaminen HuK (kaaviot Manuaalissa)

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Opinto ohjauksen jaoksen raportti/ Loppuraportti 3.6.05 Valtakunnallinen opettajakoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämisprojekti

Opinto ohjauksen jaoksen raportti/ Loppuraportti 3.6.05 Valtakunnallinen opettajakoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämisprojekti 1 Opinto ohjauksen jaoksen raportti/ Loppuraportti 3.6.05 Valtakunnallinen opettajakoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämisprojekti Opinto ohjauksen jaokseen ovat kuuluneet: Marjatta Vanhalakka

Lisätiedot

TAIDEKASVATUKSEN VOKKE- KESKUSTELUSEMINAARI

TAIDEKASVATUKSEN VOKKE- KESKUSTELUSEMINAARI 1 TAIDEKASVATUKSEN VOKKE- KESKUSTELUSEMINAARI MUISTIO Aika: 30.9.2004 klo 10-16 Paikka: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Bulevardi 18, 00014 Helsingin yliopisto, seminaarihuone

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN LAITOS

KASVATUSTIETEEN LAITOS KASVATUSTIETEEN LAITOS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus www.helsinki.fi/ktl/opiskelu/ Kasvatustieteet tutkivat ihmisen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä näiden prosessien edistämistä

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, SYKSY 2015 PÄIVITETTY 18.9.2015

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, SYKSY 2015 PÄIVITETTY 18.9.2015 ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, SYKSY 2015 PÄIVITETTY 18.9.2015 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka opetuksesta

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot HELSINGIN YLIOPISTO Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvoston päätös 11.9.2012 KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 11.9.2012 ALKAEN Tutkintojen

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi LAUSUNTO 30.3.2015 1(1) Opetus-ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö OKM 15/010/2015 Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi Lausunnon keskeinen sisältö

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Lukijalle. Lukuvuosi 2012 13 on jaettu viiteen periodiin: Syyslukukausi: I periodi viikot 36 43 II periodi viikot 44 50

Lukijalle. Lukuvuosi 2012 13 on jaettu viiteen periodiin: Syyslukukausi: I periodi viikot 36 43 II periodi viikot 44 50 Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää hallintotieteiden kandidaattiohjelman sekä maisteriopintojen rakenteet, oppiaineiden esittelyt sekä keskeiset tiedot opintojen suorittamisesta lukuvuonna 2012 13. Opetussuunnitelmissa

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Eräiden lukiokoulutuksen ja perusopetuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen KOLA 85

Eräiden lukiokoulutuksen ja perusopetuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen KOLA 85 Kasvatus- ja opetuslautakunta 85 17.11.2014 Eräiden lukiokoulutuksen ja perusopetuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen KOLA 85 Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Pöytäkirja 4/2015 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 28.4.2015 klo 10.00 10.28 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2007

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2007 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2007 Istunto Agoran luentosali Ag C221.1 Torstaina 11.10.2007 klo12.15 opetusnäyte luentosalissa Ag C222.1 Läsnä: Dekaani

Lisätiedot

PUHEVIESTINTÄ Maturiteetti PUH0Y96 12.05.2008 HYV K 1.00 1

PUHEVIESTINTÄ Maturiteetti PUH0Y96 12.05.2008 HYV K 1.00 1 Jyväskylän yliopisto 29.08.2011 O P I N T O S U O R I T U S O T E Sukunimi : Rekola Etunimet : Pauli Mikael Syntymäaika : 01.03.1985 Opinto-oikeus : Valmistunut Koulutusohjelma : Erikoiskoulutus : Pääaine

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Kasvatusaineiden opettaja Kotitalouden lehtori laitoshuoltaja lapsityönohjaaja lastentarhaopettaja lehtori liikunnanopettaja

Kasvatusaineiden opettaja Kotitalouden lehtori laitoshuoltaja lapsityönohjaaja lastentarhaopettaja lehtori liikunnanopettaja KASVATUSTIETEELLINEN Pääaine tai koulutusohjelma Ammatti- tai virkanimike Lastentarhan koulutusohjelma Lastentarhan lastentarha/esi lastentarha/varajohtaja lastenhoitaja leikkikoulun pääohjaaja näyttötutkintojen

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikka on tieteenala, joka yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen näkökulman. Se tarkastelee kasvun

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot