Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007"

Transkriptio

1 Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS Jyväskylä 2005

2 Toimitettu kasvatustieteiden tiedekunnassa Vastaava toimittaja opintoasiainpäällikkö Riitta Kesonen ISSN Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä 2005

3 SISÄLLYS OHJEITA OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJILLE 1 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TOIMINTA TIEDEKUNNAN TEHTÄVÄT, RAKENNE JA HALLINTO TIEDEKUNNAN HENKILÖKUNTA Tiedekunnan kanslia Erityispedagogiikan laitos Kasvatustieteen laitos Opettajankoulutuslaitos Varhaiskasvatuksen laitos Rehtori-instituutti Jyväskylän normaalikoulu TIEDEKUNNAN LAITOKSET JA OPPIAINEET Erityispedagogiikan laitos Kasvatustieteen laitos Opettajankoulutuslaitos Varhaiskasvatuksen laitos Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Rehtori-instituutti TUTKINNOT JA OPINNOT TUTKINTORAKENNEUUDISTUS TIEDEKUNNASSA SUORITETTAVAT TUTKINNOT JA OPINNOT KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN JA KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINNON RAKENNE OPINTONEUVONTA OPINTO-OIKEUTTA KOSKEVAT OHJEET OPISKELIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN SIVUAINEIDEN OPINTO-OIKEUDET OPINTO-OIKEUDET TUTKINNON SUORITTAMISEN JÄLKEEN KUULUSTELUT JA OPINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI TIEDEKUNNAN KUULUSTELUTILAISUUDET OPINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI JA OPISKELIJAN OIKEUSTURVA KASVATUSTIETEIDEN YHTEISET PERUSOPINNOT ERITYISPEDAGOGIIKAN OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE OPETUSSUUNNITELMAN TAVOITTEET OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLÖT Varhaiserityisopetuksen koulutus (VEO) Erityisopetuksen koulutus (EO) Aikuiserityiskasvatuksen koulutus (AEK) KANDIDAATIN TUTKINTOON SISÄLTYVÄT OPINNOT

4 SUORITUSTAPOINEEN Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot Kasvatustieteen opinnot Erityispedagogiikan perusopinnot Erityispedagogiikan aineopinnot (50 op) MAISTERIN TUTKINTOON SISÄLTYVÄT OPINNOT SUORITUSTAPOINEEN Kieli- ja viestintäopinnot Erityispedagogiikan syventävät opinnot KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINNON SISÄLTÖ 180 op Yleisopinnot (20 op) Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op) Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot Sivuaineopinnot ja vapaasti valittavat opinnot (90 op) KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINNON SISÄLTÖ (120 op) Yleisopinnot (5 op) Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot Sivuaineopinnot ja vapaasti valittavat opinnot 35 op OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA-AJATTELUN PERUSTEET OPETTAJANKOULUTUKSEN LÄHTÖKOHDAT Opettajakoulutuksen tehtävä Opettajan ammatillisuuden ja asiantuntijuuden haasteet Asiantuntijaksi oppiminen Tutkiva oppiminen opettajaksi opiskelun lähtökohtana Opetussuunnitelman lukuohje Luokanopettajakoulutuksen kasvatustieteen tutkintojen tavoitteet, opintokokonaisuudet, opintojaksot ja niiden laajuudet Opinto-ohjaajien koulutus Viittomakielinen luokanopettajien koulutus (KK 180 op + KM 120 op) LUOKANOPETTAJAKOULUTUKSEN KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINNON (180 op) OPINTOJAKSOKUVAUKSET Kasvatustieteen perusopinnot 25 op / 15 ov Kasvatustieteen aineopinnot 35 op / 20 ov Peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op / 35 ov Luokanopettajakoulutuksen kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon liittyvät sivuaineopinnot (25 op) Luokanopettajakoulutuksen kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon liittyvät vapaavalintaiset opinnot (15 op) LUOKANOPETTAJAKOULUTUKSEN KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINNON (120 op) OPINTOJAKSOKUVAUKSET Viestintä ja orientoivat opinnot (5 op) Kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op / 40 ov...146

5 9.4.3 Luokanopettajan kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon liittyvät sivuaineopinnot (35 op) Vaihtoehtoiset kasvatustieteen syventävät opinnot (6 op) AINEENOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT: TAVOITTEET, OPINTOKOKONAISUUDET, OPINTOJAKSOT JA NIIDEN LAAJUUDET (60 op) Aineenopettajakoulutuksen (60 op) opintojaksokuvaukset Pedagogiset aineopinnot (35 op) VARHAISKASVATUKSEN LAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA TAVOITTEET KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO Tutkinnon laajuus ja rakenne Lastentarhanopettajan koulutuksen suuntautumisvaihtoehto Varhaiskasvatuksen yleinen suuntautumisvaihtoehto KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Opettajan pedagogiset opinnot Kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus sivuaineena OPINTOJAKSOJEN KUVAUKSET Yleisopinnot Kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen perusopinnot 25 op Kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen aineopinnot 35 op Kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen valmiuksia antavat opinnot 60 op Taito- ja taideaineiden opinnot 25 op KASVATUSTIETEELLISET JATKOTUTKINNOT MUUT OPINNOT OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT AINEENOPETTAJIKSI OPISKELEVILLE AIKUISKOULUTTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (lukuvuonna ) ERILLISET ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT OPINTO-OHJAAJIEN KOULUTUS OPINTOKOKONAISUUKSIEN OPINTOVAATIMUKSET SIVUAINEOPISKELIJOILLE ERITYISPEDAGOGIIKKA KASVATUSTIETEIDEN OPINNOT Kasvatustieteiden perusopinnot Kasvatustieteen aine- ja syventävät opinnot Aikuiskasvatuksen aine- ja syventävät opinnot LOGOPEDIA OPETUSTOIMEN HALLINTO JA JOHTAMINEN -perusopinnot (25 op)

6 13.5 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OPINTO- KOKONAISUUS, TVT (25 op / 15 ov), (lukuvuodeksi ) KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT YLIOPISTO-OPETTAJILLE (25 p) TUTKINTOTODISTUSTEN ANOMINEN LIITE 1: Asetus yliopistojen tutkinnoista

7 OHJEITA OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJILLE Tämä opinto-opas on tarkoitettu kasvatustieteiden tiedekunnassa opiskelevan käsikirjaksi lukuvuosina Oppaassa on esitetty tiedekunnan opetussuunnitelmat sekä oppiaineiden opintokokonaisuuksien vaatimukset. Oppaaseen on koottu myös jokaiselle opiskelijalle tarpeellista tietoa mm. kasvatustieteiden tiedekunnan toiminnasta, opinto-oikeuksista ja opintoneuvonnasta. Oppaaseen tutustuttaessa kannattaa noudattaa seuraavia ohjeita: 1. Lue tarkkaan oppaan yleiset osat, jotka sisältävät kaikille tiedekunnan opiskelijoille välttämätöntä perustietoutta. 2. Lue oman koulutuksesi opetussuunnitelmat huolellisesti alusta loppuun saakka, jotta saat riittävän kokonaisvaltaisen kuvan tulevien vuosiesi työskentelystä ja tavoitteista. 3. Ota huomioon, että oppaassa esitettyihin tietoihin voi tulla muutoksia oppaan painatuksen jälkeen, tai että oppaassakin saattaa olla virheitä. Seuraa siksi tiedekunnan ja oman laitoksesi www-sivuja ja ilmoitustauluja pysyäksesi ajan tasalla. Muista myös tutustua huolellisesti muuhun Jyväskylän yliopistossa jaettavaan opintoinformaatioon. Esimerkiksi kieliopinnoista on tietoja kielikeskuksen wwwsivuilla osoitteessa Kaikille uusille opiskelijoille jaettava yliopiston Opiskelijan opas sisältää tietoja mm. sivuaineiden opiskelusta, opiskelusta ulkomailla, opintososiaalisista ja taloudellisista seikoista sekä ylioppilaskunnan toiminnasta. Oppaassa käytettyjen termien selityksiä: Opetussuunnitelma: käytännössä tutuin ja tarpeellisin ohjeisto, joka julkaistaan tiedekuntien opinto-oppaina. Se määrittelee, miten opintokokonaisuudet muodostuvat opintojaksoista. Opetus-ohjelma: vuosittain koottava kokonaisuus, josta ilmenee kyseisenä lukuvuonna järjestettävät opinnot. Ohjelma julkaistaan laitosten www-sivuilla. Opintokokonaisuus: koostuu kahdesta tai useammasta opintojaksosta, jotka käsittelevät samaa aihepiiriä ja muodostavat tietyn kokonaisuuden, esimerkiksi jonkin tieteenalan perusopinnot. Opintojakso: opintojen suorittamisen perusyksikkö, joka tarkoittaa yhtä asiakokonaisuutta käsittelevää kurssia.

8 1 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TOIMINTA Kasvatustieteiden tiedekunnan juuret ulottuvat vuoteen 1863, jolloin perustettiin ensimmäinen suomalainen kansakoulunopettajaseminaari. Vuonna 1934 perustettiin Jyväskylän Kasvatusopillinen Korkeakoulu ja vuonna 1944 korkeakoulu sai oikeuden valmistaa kasvatustieteiden kandidaatteja ja kasvatustieteiden tohtoreita. Vuodesta 1958 yliopistomuotoisena toiminut Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu muuttui annetulla lailla Jyväskylän yliopistoksi. Edelleen vuonna 1966 aikaisempi kasvatustieteellinen osasto muutettiin kasvatus- ja yhteiskuntatieteelliseksi tiedekunnaksi. Opettajankoulutuksen organisaation uudelleenjärjestämisen yhteydessä muodostettiin opettajanvalmistuslaitoksesta ja osasta kasvatus- ja yhteiskuntatieteellistä tiedekuntaa yliopistomme viides tiedekunta vuonna Tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen yhteyteen muodostui samalla entisen harjoittelukoulun ja Jyväskylän Normaalilyseon yhdistävä peruskoulun ala- ja yläasteen sekä lukion kattava harjoittelukoulu, nykyinen Jyväskylän normaalikoulu. Kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluu erityispedagogiikan laitos, kasvatustieteen laitos, opettajankoulutuslaitos, varhaiskasvatuksen laitos sekä harjoittelukouluna toimiva Jyväskylän normaalikoulu. Lisäksi tiedekunnan yhteydessä toimii Rehtori-instituutti. Kasvatustieteiden tiedekunnassa on yhteensä 22 professorin virkaa sekä 30 dosentuuria. Muita opettajia tiedekunnassa on noin kaksisataa, joista normaalikoulun osuus on noin puolet. Läsnäoleviksi ilmoittautuneista tutkintoa varten opiskelevia tai erillisiä opintoja suorittavia (ts. varsinaisia opiskelijoita) on tiedekunnassamme lähes TIEDEKUNNAN TEHTÄVÄT, RAKENNE JA HALLINTO Jyväskylän yliopiston hallintojohtosäännön (hyväksytty ) mukaan yliopiston hallintoa hoitavat hallitus, rehtori, vararehtorit, hallintovirasto, tiedekuntaneuvostot, laitosneuvostot, tiedekuntien dekaanit ja laitosten johtajat, erillislaitosten johtokunnat ja johtajat sekä erikseen asetetut muut hallintoelimet. Tiedekunnan hallintoa hoitavat tiedekuntaneuvosto, dekaani, varadekaani ja tiedekunnan kanslia. Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa on neljätoista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Näistä tiedekunnan professorin virkaan tai virkasuhteeseen nimitetyt valitsevat keskuudestaan kuusi jäsentä ja yhtä monta varajäsentä ja tiedekunnan muu henkilökunta keskuudestaan neljä jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto valitsee tiedekunnan opiskelijoiden keskuudesta neljä jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii dekaani ja varapuheenjohtajana varadekaani. Esittelijöinä ja asioiden valmistelijoina toimivat tiedekunnan virkamiehet, hallintopäällikkö ja opintoasiainpäällikkö. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvioida, valvoa, ohjata, koordinoida ja kehittää tiedekunnassa annettavaa opetusta ja siellä tehtävää tutkimusta, käsitellä

9 tutkintoja ja opintosuorituksia koskevat asiat, tehdä esityksiä taloudenhoidosta ja viran/toimenhaltijoiden ottamisesta, nimittää tiedekunnan virkaan ja virkasuhteeseen siltä osin kuin tiedekunnalla on päätäntävalta sekä päättää opiskelijavalintamenettelystä ja opetussuunnitelmista. Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokoonpano on seuraavanlainen: Helena Rasku-Puttonen, professori, dekaani Anneli Eteläpelto, professori, varadekaani Leena Alanen, professori Anneli Kauppinen, professori Paula Määttä, professori Timo Saloviita, professori Kirsti Koski, lehtori Marita Kontoniemi, lehtori Jorma Ojala, lehtori Leena Turja, lehtori Pia Härkönen, opiskelija Elina Männikkö, opiskelija Kalle Sumelles, opiskelija Maria Toivonen, opiskelija Laitoksen hallintoa hoitavat laitoksen johtaja ja varajohtaja. Laitoksen yleisiä asioita käsitellään vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa laitoskokouksissa, joihin voivat osallistua kaikki laitoksen henkilökuntaan kuuluvat ja laitoksen opiskelijat.

10 1.2 TIEDEKUNNAN HENKILÖKUNTA Seuraavassa on lueteltu kasvatustieteiden tiedekunnan kanslian ja tiedekunnan eri laitosten henkilökunta ja heidän yhteystietonsa. Muutokset henkilötietoihin ovat mahdollisia. Päivitetyt henkilötiedot on parhaiten löydettävissä tiedekunnan ja laitosten www-sivuilta Tiedekunnan kanslia Rakennus C, Seminaarinkatu 15, Jyväskylä Dekaani: RASKU-PUTTONEN Helena, PsT, professori, (014) Varadekaani: ETELÄPELTO Anneli, KT, professori, (014) Tiedekunnan kanslia: Päärakennus C, 2. krs, p. (014) , , telefax (014) Hallintopäällikkö: LIIMATAINEN Sakari, FM, (014) , Opintoasiainpäällikkö: KESONEN Riitta, KM, (014) , Yliassistentti: Suunnittelija: SAARINEN Jaana, KT, tutkimus- ja jatko-opintoasiat, (014) , YLI-KOSKI-VELLONEN Johanna, KM, kasvatustieteiden yhteiset perusopinnot, (014) , Osastosihteerit: JUNNILA Terhi, merkonomi, (014) , LOUHI Päivi, yo-merkonomi, (014) , STRÖMMER Mira, yo-merkonomi, (014) , Atk-päällikkö: KORVOLA Timo, (014) , Atk-suunnittelija: HAKKARAINEN Kai, (014) , Atk-suunnittelija: LEHTONEN Joni, (014) ,

11 1.2.2 Erityispedagogiikan laitos Erityispedagogiikan laitos sijaitsee osoitteessa Pitkäkatu 1 B-C-talot (PiB ja PiC). Suurin osa henkilökunnasta on sijoittuneena PiC-taloon, jossa hoidetaan mm. erityispedagogiikan sivuaineopintoihin liittyviä asioita (p. (014) , telefax (014) ) sekä maisterikoulutusten (AEK, EO ja VEO) opintoasioita (p. (014) ). Toinen laitoksen toimipisteistä sijaitsee Pitkäkatu 1:n B- talossa, jossa hoidetaan erillisiin erityisopettajan opintoihin liittyviä asioita (p. (014) ja (014) , telefax (014) ). Laitoksen johtaja: SASSI Markku, Ph. D., EO,(014) , vastaanotto: ti 13 14, PIB 115 Laitoksen varajohtaja: MÄÄTTÄ Paula, YTT (014) , vastaanotto: ti 13 14, PIC151 Professorit: MOBERG Sakari, KT (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiC224 MÄÄTTÄ Paula, YTT (014) , vastaanotto: ti 13 14, PIC151 Avoin professuuri (014) , vastaanotto ti 13 14, PiC223 Dosentit: Timo Ahonen, PsT (014) , Tuovi Monola, FT (08) Esko Mälkiä, LiT (014) , Timo Saloviita, PsT (014) , Liisa Vainio, KT, EO (09) , Simo Vehmas, KT, Yliassistentit: KOVANEN Päivi, KT, virkavapaalla (014) , LESKINEN Markku, KT, virkavapaalla saakka. (014) , LADONLAHTI Tarja, KM (väit.) (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiB123 SAVOLAINEN Hannu, KT (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiB120 Assistentit: PURO Erika, KM, virkavapaalla (014) , RYTIVAARA Anna Rytivaara, KM (014) ,

12 vastaanotto: ti 14 16, PiC313 UOTINEN Sanna, KM (014) , vastaanotto: ti 13 15, PiC155 VEHKAKOSKI Tanja, KM (014) , vastaanotto: ti 13 15, PiC161 WILLBERG Eeva, KM (014) , vastaanotto: ti 13 15, PiC205 Lehtorit: KAKKURI Irma, KL, EO (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiC137 KUORELAHTI Matti, KT, EO (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiC222 LÅNG Anneli, KL, EO (014) , vastaanotto: ti klo ja to klo 10 12, PiC139 LÅNG Päivi, KM, , virkavapaalla , (014) NISSINEN Riitta, KM, EO (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiC153 OKSANEN Elina, KT, EO (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiC140 PILBACKA-RÖNKÄ Tiina, KM, EO, (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiC138 RANTALA Anja, KT, EO (014) , vastaanotto: ti SASSI Markku, Ph.D, EO (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiB115 SAVOLAINEN Pirjo, KL, EO, Puh: (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiB124 VIITALA Riitta, KL, ELTO Puh: (014) , vastaanotto: ti 13 14, PiB122 VILENIUS-TUOHIMAA Piia (0I4) vastaanotto: ti 13 14, PiB119 Amanuenssi: RAIVIO Mirja, KL, virkavapaalla Puh: (014) , ERÄMIES Tiina, KM (014) ,

13 vastaanotto: ma-pe 13 15, PiC218 Osastosihteerit: KOIRAMÄKI Sointu (014) , vastaanotto: ma-pe 13 15, PiC219 KOIVUNEN Tanja, YTM (014) , vastaanotto: ma-pe 13 15, PiB118 RAUTIO Pirkko-Liisa (014) , vastaanotto: ma-pe 13 15, PiC221 VARIS Helena, (014) , vastaanotto: ma-pe 13 15, PiB109 Toimistosihteeri: MUHONEN Sirpa, saakka (014) , vastaanotto: ma-pe 13 15, PiC214 Koulutussihteeri: MÄKINEN Marika, (014) , vastaanotto: ma-ke 13 15, PiC201 Tutkijat: HÄNNIKÄINEN-UUTELA Anna-Liisa, (014) , PiC162 Tutkijaopiskelijat: SUME Helena, KM, ELTO, (014) , PiC Kasvatustieteen laitos Rakennus D (Educa) Seminaarinkatu 15, Jyväskylä Henkilökunta: (sekä opetus- että tutkimushenkilöstön päivitetyt yhteystiedot löytyvät kasvatustieteen laitoksen www-sivuilta). HALLINTOHENKILÖKUNTA: Laitoksen johtaja: HUTTUNEN Jouko, KT, Kasvatustiede (014) , vastaanotto ti (D309) Laitoksen varajohtaja, ETELÄPELTO Anneli, FT, Aikuiskasvatus (014) , vastaanotto to (Viveca 558) Osastosihteeri NIKULA Ritva, talous- ja henkilöstöasiat, (014) ,

14 Osastosihteeri VIRTANEN Sari, opintoasiat (014) , Amanuenssi KOIVUNEN-KLEMMT Helena, FM, hallinnolliset asiat ja tiedotus, opetus- ja työsuunnitelma-asiat, opiskelijavalinta opintoneuvonta, harjoittelun ja kv-asioiden yhdyshenkilö, (014) , TIETEELLINEN HENKILÖKUNTA: Professorit: ETELÄPELTO Anneli, FT, aikuiskasvatus (014) , Avoin professuuri, kasvatustiede (aikuiskasvatuksen sosiologia) KUUSINEN Jorma, KT, kasvatustiede (014) , LAURINEN Leena, FT, kasvatustiede (oppimisen ja kehityksen tutkimus) (014) , PUOLIMATKA Tapio, KT, kasvatustiede (kasvatuksen teoria ja traditio) (014) , Professorit (emerita/emeritus): HIRSJÄRVI Sirkka, KT, kasvatustiede p VAHERVA Tapio, KT, aikuiskasvatus (014) tai Lehtorit: Yliassistentti: Assistentit: AITTOLA Tapio, KT, kasvatussosiologia (014) , HUTTUNEN Jouko, KT, kasvatustiede vastaanotto ti (D309) (014) , LEINONEN Markku, KT, kasvatustiede (014) , HEIKKILÄ Eija-Mari, KM (014) , PALONIEMI Susanna, KT (014) , SEVÓN Eija, KM, (014) , URSIN Jani, KT virkavapaa asti, ma. assistentti ilm. myöh.

15 1.2.4 Opettajankoulutuslaitos Rakennus C, Seminaarinkatu 15, Jyväskylä Postiosoite: PL 35, Jyväskylän yliopisto Telefax: Päärakennus (C1) (014) Pitkäkatu 1 (014) A-rakennus (014) Vapaudenkatu 25 (014) Keskussairaalantie 2 (014) Laitoksen johtaja: Varajohtaja: Pedagoginen johtaja: Tutkimusjohtaja: OJALA Jorma, KT, FL, biologian ja maantieteen didaktiikan lehtori, p , KOSTIAINEN Emma, FT, puheviestinnän lehtori, p , POIKKEUS Anna-Maija, PhD, varhais- ja alkukasvatuksen professori, erityisesti lasten kehitys ja oppiminen, p , KAIKKONEN Pauli, KT, FL, kielipedagogiikan professori (täsmennettynä vieraat kielet), p , Opetushenkilökunta: Professorit: KAIKKONEN Pauli, KT, FL, kielipedagogiikan professori (täsmennettynä vieraat kielet), p , KAUPPINEN Anneli, FT, professori, jonka ala on kielikasvatus, erityisesti suomen kieli, kirjallisuus ja viestintä, p , KORPINEN Eira, KT, dos. kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen professori, p , KUMPULAINEN Kristiina, PhD, KM, professori, jonka ala on kasvatustiede, erityisesti koulupedagogiikka, p LAIRIO Marjatta, KT, dos. professori, jonka ala on kasvatuspsykologia, erityisesti opinto-ohjaajakoulutus, Pitkäkatu 1 B, p , POIKKEUS Anna-Maija, PhD, varhais- ja alkukasvatuksen professori, erityisesti lasten kehitys ja oppiminen, p , RASKU-PUTTONEN Helena, PsT, kasvatuspsykologian professori, dekaani, Opinkivi, p , SALOVIITA Timo, PsT, erityispedagogiikan professori, p ,

16 VIIRI Jouni, FT, KT, dos., matematiikan ja luonnontieteiden pedagogiikan professori, Viveca, p , Instituutin johtaja: Dosentit: ALAVA Jukka, PhD, FL, Msc, rehtori-instituutin johtaja, A-rakennus, p , ASUNTA Tuula, FT, KT, (kemian pedagogiikka), p HAAPASALO Lenni, FT, (matematiikan didaktiikka) KORPINEN Eira, KT, (kasvatustiede, erityisesti opettajankoulutus ), p KUPARI Pekka, FT, matematiikan pedagogiikka (erityisesti matematiikan opetuksen ja oppimisen arviointi), p LINNANKYLÄ Pirjo, KT (äidinkielen didaktiikka), p ØSTERN Anna-Lena, PeD, (kasvatustiede, erityisesti draamapedagogiikka) Tutkijat: LEPPÄAHO Henry, KM, tutkijakoulutettava, , p , LERKKANEN Marja-Kristiina, KT, tutkijatohtori, , Viveca, p , PENTTINEN Leena, KM, opinto-ohjaajakoulutus, , Pitkäkatu 1 B, p , TAAJAMO Matti, KL, Equal-hanke, ,yo-talo, p , Yliassistentit: Assistentit: KANKAANSYRJÄ Rauni, FK, venäjän kielen didaktiikan yliassistentti, , Pitkäk. 1 B, p , KYYRÖNEN Liisa, KT, FK, luonnontieteiden didaktiikan yliassistentti, , p , PIHKO Marja-Kaisa, FT, kielipedagogiikan yliassistentti, , p , SALMINEN Sanna, FL, yliassistentti, jonka ala on musiikin pedagogiikka, , A-rakennus, p TUOMI Margaret Trotta, FT, yliassistentti, jonka ala on monikulttuurinen kasvatus, , p , NIKKOLA Tiina, KM, HuK, kasvatustieteen assistentti, jonka ala on koulupedagogiikka, , Vapaudenk. 25, p , RÄIHÄ Pekka, KL, kasvatustieteen assistentti, , p ,

17 Lehtorit: AALTO Eija, FL, lehtori, jonka ala on suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka, p ALANEN Riikka, FT, lehtori, jonka ala on kielipedagogiikka, erityisesti englannin kieli, vv POLLARI Pirkko, FL, lehtori, jonka ala on kielipedagogiikka, erityisesti englannin kieli, , vv LAUKKARINEN Anna-Maija, FM, , Pitkäkatu 1 B, p ASUNTA Tuula, FT, KT, kemian didaktiikan lehtori, p , AUTIO-HILTUNEN Marjo, TaM, KuvO, LtO, kuvaamataidon didaktiikan lehtori, p , RANGÉN Mari-Anna, TT, uskonnon didaktiikan lehtori, vv , USKI Antti, KM, , p , HANKALA Mari, FL, suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikan lehtori, vv , p , KAINULAINEN Johanna, KM, HuK, yliopistonopettaja, , p HEIKKINEN, Hannu L.T., KT, dos., lehtori, jonka ala on kasvatustiede, vv HUSSO Marja-Leena, KL, , p , HEIKKINEN Hannu M., KT, draamapedagogiikan lehtori, Vapaudenkatu 25, p , HUGHES Glyn, M.A., FL, englannin kielen lehtori, p , IHATSU Anna-Marja, FT, tekstiilityön didaktiikan lehtori, X-rakennus, p , ITKONEN Matti, FT, KT, dos., lehtori, jonka ala on suomen kielen ja kirjallisuuden didaktiikka, Pitkäk. 1 B, p , JUUTILAINEN Kaarina, LitM, liikunnan didaktiikan lehtori, yo-talo, p , JÄRVELÄ Ritva-Liisa, FK, tietotekniikan didaktiikan lehtori, p , KAARTINEN Sinikka, FT, KL, matematiikan didaktiikan lehtori, yo-talo, p , KALLAS Kai, FL, suomen kielen ja kirjallisuuden didaktiikan lehtori, F-rakennus, p , KANTOLA Jouko, KT, TAO, teknisen käsityön didaktiikan lehtori, E-rakennus, p , KEPLER-UOTINEN Kaili, FT, lehtori, jonka ala on ter-

18 veystieto, A-rakennus, p , KESKITALO Vesa, LitM, liikunnan didaktiikan lehtori, vv , Villa Rana, p , KOKKONEN Juha, LitT, , p , yo-talo, KIVINIEMI Ulla, KM, KtyO, tekstiilityön didaktiikan lehtori, vv RAUTIO Riitta, KM, , X-rakennus, p , KLEMOLA Ulla, LitL, lehtori, jonka ala on liikunnan didaktiikka, vv KESKITALO Vesa, LitM, , Villa Rana, p , KOPONEN Ritva, KT, matematiikan didaktiikan lehtori, p , KOSTIAINEN Emma, FT, puheviestinnän lehtori, p , KRAFT Marja-Liisa, Yl.MO, HuK, SO, soiton lehtori, M-rakennus, p , KÄPYLÄ Markku, FT, dos., biologian lehtori, p , LAIRIO Marjatta, KT, dos., opinto-ohjaajien koulutuksen lehtori, vv , p , LAMMI Kati, FT, lehtori, jonka ala on kielipedagogiikka, Pitkäkatu 1 B, vv SALO Olli-Pekka, FM, , Pitkäkatu 1B, p , LAURITSALO Kirsti, LitM, liikunnan didaktiikan lehtori, yo-talo, p , LERKKANEN Marja-Kristiina, KT, alkuopetuksen pedagogiikan lehtori, vv , p , KONTONIEMI Marita, KT, PkO, , X- rakennus, LINDELL Anssi, FT, lehtori, jonka ala on luonnontieteiden pedagogiikka, erityisesti fysiikka, p , LOKKA Antti, TaM, kuvaamataidon didaktiikan lehtori, p , MOILANEN Pentti, KT, lehtori, jonka ala on kasvatustiede, p , NAUKKARINEN Aimo, KT, integraatio-opetuksen ja inkluusion lehtori, p , NYMAN Tarja, FL, lehtori, jonka ala on kielipedagogiikka, Pitkäk. 1 B, p , OJALA Jorma, KT, FL maantieteen ja biologian didaktiikan lehtori, p , OVASKA Mirja, TaL, kuvaamataidon didaktiikan lehtori, p ,

19 PENTTINEN Seppo, KT, LitM, liikunnan didaktiikan lehtori, vv KLEMOLA Ulla, LitL, , p , PITKÄNEN Päivi, KL, psykologian lehtori, p , PUUKARI Sauli, KT, lehtori, jonka ala on opinto-ohjaus, Pitkäk. 1 B, p , RASINEN Aki, KT, TAO, lehtori, jonka ala on teknisen työn ja teknologian pedagogiikka, E-rakennus, p , RAUTIAINEN Katri-Helena, MuT, MO, KM, lehtori, jonka ala on musiikin pedagogiikka, A-rakennus, p , SAINI Riitta, FK, MO, musiikin didaktiikan lehtori, A-rakennus, p , SEPPÄLÄ Anna, MO, SO, soiton lehtori, M-rakennus, p , TAURIAINEN Hannu, HuK, Yl.MO, SO, KU, soiton lehtori, M-rakennus, p , TIITINEN Seppo, LitL, HuK, KkO, liikunnan didaktiikan lehtori, yo-talo, p , VIRKKALA Jaana, FM, KM, lehtori, jonka ala on musiikki, M-rakennus, p , Yliopistonopettaja: HJELT Kaija, laulunopettaja, dipl.laulaja, M-rakennus, p , IKONEN Pasi, KM, teknologiakasvatus, E-rakennus, p , KAINULAINEN Johanna, KM, HuK, suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka, F-rakennus, p , LAHTI Juha, FM, opinto-ohjaus, , Pitkäkatu 1 B, p , LAHTINEN Sinikka, FT, kielipedagogiikka, kielten muunto- ja pätevöittämiskoulutus, , X-rakennus, p , NIEMI-PYNTTÄRI Merja, YTM, opinto-ohjaus, , Pitkäk. 1 C, p , NISSILÄ Pia, KM, opinto-ohjaus, , Pitkäk. 1 C, p , NYYSSÖNEN Tiina, kasv.yo, tekstiilityön didaktiikka, , p , PARKKINEN Juha, KM, opinto-ohjaus, , Pitkäkatu 1 B, p , RATINEN Ilkka, FM, biologia ja maantiede, , p , RAUTIAINEN Matti, YTM, FM, historian ja yhteiskunta

20 Viittomakielinen luokanopettajakoulutus: tiedon pedagogiikka, , p , RISSANEN Timo, KM, TAO, teknologiakasvatus, E-rakennus, p , RÖNNBERG Paula, KM, kasvatustiede, , A-rakennus, p , VENÄLÄINEN Pasi, KM, FM, , matematiikka, p , Koulutuspäällikkö: JOKINEN Markku, KM, EO, , vv , X-rakennus., p , Lehtori: KESKI-LEVIJOKI Jaana, KM, EO, , X-rakennus p , Tulkkikoordinaattori HAAPANEN Ulla-Maija, tulkki, , X-rakennus, p , Viittomakielentulkit: JÄÄSKELÄINEN Eija, tulkki, , X-rakennus, p , KAINULAINEN Virpi, tulkki, , X-rakennus, p , PAKKALA Pigga-Maiju, tulkki, , X-rakennus, p , TOPPI, Merja, tulkki, , X-rakennus, p , Tulkkien yhteinen sähköpostiosoite: Amanuenssi: Koordinaattori: Suunnittelija: HÖKKÄ Päivi, KM, p , MATTILA, Leena, AMK-insinööri, aineenopettajakoulutuksen koordinaattori, , p , HYVÄMÄKI Kekke, kasv.yo, KasVi-hanke, , p , SAUKKONEN Sakari, KT, korkea-asteen opinto-ohjaus, Pitkäk. 1 B, p , Osastosihteerit: HARDÉN Ritva, merkonomi, p , HEIMOVAARA Elisa, fil. yo, p , KAUPPINEN Airi, merkonomi, , p , KOSKINEN Marja, yo-merkonomi, vv ,

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013)

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Hyväksytty Vokke-projektin neuvottelukunnassa vuonna 04 (Viimeistelty Vokke-konttorissa 1.3.0) Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään op/vokke-suositus Kandidaatin

Lisätiedot

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2013-2014 GRADUINFO 23.4.2013 SEMINAARIEN AIKATAULU seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38 (16.9.

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2009 2010

Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2009 2010 Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2009 2010 Jyväskylä 2009 Toimitettu kasvatustieteiden tiedekunnassa Vastaava toimittaja opintoasiainpäällikkö Riitta Kesonen ISSN 0357-4806

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Alkutehtävä Valitse kortti, joka kuvastaa fiiliksiäsi/mietteitäsi/suhtautumistasi elämään lukion jälkeen

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

Asia: Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen kehittäminen

Asia: Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen kehittäminen Asia: Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen kehittäminen Opetushallitukselle Äidinkielen opettajain liitto ry:lle Opetusalan ammattijärjestö ry:lle Humanistisille tiedekunnille Eri yliopistojen opettajankoulutusyksiköiden

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna 2013-2014 SEMINAARIEN AIKATAULU syksyllä käynnistyvät seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 Käsityönopettajan koulutus Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 1 Infon aiheet þ Käsityötieteen professori Leena K. Kaukisen tervehdys þ Ilmoittautuminen þ Käsityönopettajan

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista. Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta Helena Seppälä

Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista. Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta Helena Seppälä Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista Koulutukset ja aloituspaikat v. 2015 Kasvatustieteiden koulutus 25 Luokanopettajan koulutus 100 (sisältää teknologia- sekä taide-

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008 2009

OPINTO-OPAS 2008 2009 OPINTO-OPAS 2008 2009 Hoitotieteen tieteenalaohjelma Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma Radiografian tieteenalaohjelma Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelma

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT. Valintaperusteet 2016. Yleiset valintaperusteet

SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT. Valintaperusteet 2016. Yleiset valintaperusteet 1 (5) OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, TURKU SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT Valintaperusteet 2016 Yleiset valintaperusteet Opettajankoulutuslaitoksen (OKL) Turun yksikön sivuaineiden perusopintojen kevään 2016 haussa

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Tutkinnon uudistus. Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin. rakenne

Tutkinnon uudistus. Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin. rakenne Tutkinnon uudistus Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin tutkintojen tavoitteet ja rakenne HUOM: tämä kalvosarja ei edusta mitään virallista kantaa. Se perustuu Nevanlinnan vetämässä tavoitetyöryhmässä

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Pertti Tikkanen Tiedekuntaneuvosto Kokous 2.6.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 19 A 20 A 19/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 20/2010 2 Ilmoitusasiat OULUN

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille Tiistaina klo 14.00 16.00 Biokeskus 3, LS 2402 Infon aiheet Opettajien kelpoisuusvaatimukset Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Paikka tiistaina 15.2.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Lukijalle. Lukuvuosi Lukuvuosi on jaksotettu viiteen periodiin:

Lukijalle. Lukuvuosi Lukuvuosi on jaksotettu viiteen periodiin: Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää hallintotieteiden kandidaatin ja hallintotieteiden maisterin tutkintojen rakenteet, oppiaine-esittelyt sekä keskeiset tiedot opintojen suorittamisesta lukuvuonna 2010

Lisätiedot

Kemin kaupungin opetustoimessa on haettavana peruskoulun rehtorin virka 01.08.2016 lukien.

Kemin kaupungin opetustoimessa on haettavana peruskoulun rehtorin virka 01.08.2016 lukien. HAKIJAYHTEENVETO Hepolan koulun rehtori, (Työavain: 107312) Rekrytoiva yksikkö: Peruskoulut Tehtävänimike työpaikkailmoituksessa: Hepolan koulun rehtori Tehtävän kuvaus työpaikkailmoituksessa: Kemin kaupungin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2016-2017 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT Virka-n Virka Sijoi tus kou lu Viranhaltija umero 01 Luokanopetta ja Hatun koulu Antti Immonen Hatun koulu Päivi Pesonen 03 Luokanopettaja Hatun koulu Haetaan täyttölupaa

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Torstaina klo 16-18, Porthania IV Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Käsityönopettajakoulutus Degree Programme in Textile Teacher Education Savonlinnan kampus

Käsityönopettajakoulutus Degree Programme in Textile Teacher Education Savonlinnan kampus Käsityönopettajakoulutus Degree Programme in Tetile Teacher Education Savonlinnan kampus Käsityönopettajakoulutus koostuu Kasvatustieteen kandidaatin (180op) ja Kasvatustieteen maisterin tutkinnoista (120op).

Lisätiedot

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 3.2.2016 Luokanopettajat Muutos 25.2.2016 Muutos 4.3.2016 Muutos 14.3.2016 Muutos 14.4.2016 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Taiteen paikka. koulusta ulos vai sisään

Taiteen paikka. koulusta ulos vai sisään Taiteen paikka koulusta ulos vai sisään Seminaarin tietoisku 19.5.2005 Leena Hyvönen Kirsti Hämäläinen Sirkka Laitinen Kuinka musiikin ja kuvataiteen tuntimäärät ovat muuttuneet peruskoulussa? Sirkka Laitinen

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista

OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden 29.9.2011 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden YKY Vuoden 2011 alusta toimintansa aloittaneessa yksikössä oppiaineita vanhoista

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä 1.3.2007 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Yksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue. Henkilöt johtaja Anita

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2015-2016 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO 1 KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO HOPS 2 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA KAIKENLAISTA KÄTEVÄÄ Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 Tutkintojen koostaminen HuK (kaaviot Manuaalissa)

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Keskiviikkona klo 14.15 Athenan Sali 167 Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset 1 Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset (jatkotutkintoja koskevat määräykset löytyvät jatkotutkintojen opetussuunnitelmista) Teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista tutkinnoista ja opinnoista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista LUONNOS 25.5.2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiankohdat 1 4, 7 10)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiankohdat 1 4, 7 10) Kokouskutsu 9/2015 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 24.11.2015 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2012 2016 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op eo ped A I A II AIII Viestintä- ja orientoivat opinnot 20 Vo 1 Orientoituminen yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO

SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Anna-Leena Huttunen SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Kasvatustieteiden yhteiset perusopinnot 2010 Yleistä perusopinnoista sivuaineopinto-oikeus vapaa opinnot suoritetaan kasvatustieteiden laitoksen kursseilla

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

I OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016

I OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 22.1.2016 Luokanopettajat Muutos 22.2.2016 Muutos 10.3.2016 Muutos 1.4.2016 Muutos 11.5.2016 I OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 YLEISET OPISKELUVALMIUDET

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot