LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM."

Transkriptio

1 4/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIE- TINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALI- TUSLUVAT 15

2 Momentti 4/2011 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki vankeuslain 4 luvun 1 ja 11 :n muuttamisesta, laki rikoslain muuttamisesta, laki valvontarangaistuksesta, laki rikosrekisterilain muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 5 ja 7 :n muuttamisesta, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n muuttamisesta, laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 :n muuttamisesta ja laki rikosvahinkolain 14 :n muuttamisesta ( /2011) HE 17/2010 vp LaVM 30/2010 vp Lait tulevat voimaan Laki vankeuslain 4 luvun 1 ja 11 :n muuttamisesta tuli kuitenkin voimaan Valvontarangaistus on ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta tuomittava rangaistus, jonka suorittamista valvotaan teknisillä välineillä. Valvontarangaistuksen sisältönä on tuomitun velvollisuus pysyä asunnossaan sekä osallistua hänelle määrättyyn toimintaan. Laki eläinsuojelulain muuttamisesta (321/2011) HE 296/2010 vp MmVM 33/2010 vp Laki tuli voimaan Eläinsuojelulakia muutetaan siten, että lakiin lisätään säännökset broilereiden hyvinvointia kuvaavista tekijöistä ja broilereiden hyvinvoinnin arvioinnista teurastamolla sekä viranomaisten toimenpiteistä, kun broilereiden hyvinvointiarvio osoittaa broilereiden hyvinvoinnin heikentyneen kasvatusaikana. Laissa säädetään myös broilereiden pitäjän koulutuksesta sekä broilereiden omistajan tai pitäjän velvollisuudesta ohjata broilereita käsitteleviä työntekijöitään broilereiden hyvinvointiin liittyvistä vaatimuksista. Laissa säädetään lisäksi Euroopan unionin tuotantoeläinten suojelua koskevan direktiivin vaatimuksesta pitää kirjaa tuotantoeläimille annetusta lääkinnällisestä hoidosta ja kuolleiden eläinten lukumääristä sekä Elintarviketurvallisuusviraston oikeudesta olla läsnä suoritettaessa eläinsuojelulaissa tarkoitettuja selvityksiä ja tutkimuksia. Laki elintarvikelain muuttamisesta ja laki eläinlääkintähuoltolain 15 ja 23 :n muuttamisesta ( /2011) HE 293/2010 vp MmVM 32/2010 vp Lait tulevat voimaan Elintarvikehuoneistojen ennakkohyväksyntä korvataan toiminnan aloittamista koskevalla ilmoituksella lukuun ottamatta eläimistä saatavia elintarvikkeita käsitteleviä laitoksia. Lisäksi eräät elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäiset toimijat vapautetaan kokonaan ilmoitusvelvollisuudesta. Omavalvontasuunnitelmia ei tarvitse enää hyväksyä. Elintarvikevalvonnan tulokset on julkistettava. Elintarviketurvallisuusviraston oikeuksia puuttua määräystenvastaisesti toimiviin osaamistestaajiin täsmennetään. Riistan lihan tarkastus kunnaneläinlääkärin luvalla muussa paikassa kuin teurastamossa, pienteurastamossa tai riistan käsittelylaitoksessa (niin sanottu lahtivaja) päättyy kahden vuoden siirtymäajan jälkeen. Ravintolisistä tehtävää ilmoitusta koskeva sääntely nostetaan lain tasolle. Valtion ja kuntien työnjakoa elintarvikevalvonnassa tarkistetaan niin, että lihantarkastus ja valvonta pienteurastamoissa ja riistan käsittelylaitoksissa siirtyy kunnilta valtiolle. Pienteurastamojen ja riistan käsittelylaitosten lihantarkastusmaksuja on mahdollista alentaa valtion talousarvioon otettavalla määrärahalla. Rautatielaki (304/2011) HE 262/2010 vp LiVM 26/2010 vp Laki tuli voimaan Rautatielailla yhtenäistetään rautatiejärjestelmän turvallisuutta ja yhteentoimivuutta koskevaa sääntelyä. Lakiin lisätään kalustoyksikköjen käyttöönottoa koskevat erityissäännökset ja kalustoyksikköjen kunnossapitoa koskevat säännökset. Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta, laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta, laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ja laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 6a :n muuttamisesta ( /2011) HE 238/2010 vp LiVM 26/2010 vp Lait tulivat voimaan Lakimuutokset sisältävät erityisesti kuluttajan asemaa parantavia ehdotuksia. Viestintämarkkinalailla puututaan määräaikaisten viestintäpalvelusopimusten ketjuttamiseen. Lisäksi viestintäpalveluita koskeva yleispalveluvelvollisuus kattaa selvemmin myös vammaisten käyttäjien oikeudet. Myös käyttäjän oikeutta siirtää puhelinnumero täsmennetään. Kuluttaja-asiamiehelle säädetään mahdollisuus määrätä teleyritys sulkemaan numero tai muutoin estämään palvelun käyttö, jos on ilmeistä, että palvelulla tavoitellaan oikeudetonta taloudellista hyötyä antamalla palvelusta tai sen käytöstä käyttäjien kannalta merkityksellisiä totuu- 2

3 denvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Lisäksi Viestintävirastolle säädetään uusia toimivaltuuksia, joiden perusteella virasto voi asettaa huomattavan markkinavoiman yritykselle uudenlaisia käyttöoikeuden luovutusvelvollisuuksia. Virasto voi myös velvoittaa teleyrityksen eriyttämään jonkin toiminnallisen kokonaisuuden sen muusta liiketoiminnasta. Päästökauppalaki (311/2011) HE 315/2010 vp TaVM 42/2010 vp Laki tuli voimaan Päästökauppalailla pannaan täytäntöön päästökauppadirektiivi ja sen muuttamisesta annettu direktiivi. Päästökauppalakia sovelletaan päästökauppakauden alusta sekä kyseisin kauden päästöoikeuksien jaon ja kasvihuonekaasujen päästölupien valmisteluun. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta, laki terveydenhuoltolain 60 ja 65 :n muuttamisesta, laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 9a :n muuttamisesta ja laki yliopistolain 40 :n muuttamisesta ( /2011) HE 326/2010 vp StVM 54/2010 vp Lait tulivat voimaan Laki yliopistolain 40 :n muuttamisesta tulee kuitenkin voimaan Lääkärien ja hammaslääkärien kaksoislaillistus poistetaan. Lääkäreille ja hammaslääkäreille myönnetään lääkärin ja hammaslääkärin koulutuksen suorittamisen perusteella laillistus, jonka nojalla lääkäreillä ja hammaslääkäreillä on oikeus harjoittaa ammattiaan itsenäisesti. Perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen suorittaminen täyden laillistuksen edellytyksenä poistuu. Perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen nimi muutetaan yleislääketieteen erityiskoulutukseksi ja sen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairausvakuutuksen piirissä Euroopan unionin muissa jäsenvaltioissa kuin Suomessa. Sisällöltään yleislääketieteen erityiskoulutus vastaa perusterveydenhuollon lisäkoulutusta. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta tehdään merkintä Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontaviraston ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin Terhikkiin. Erillistä yleislääkärin laillistusta yleislääketieteen erityiskoulutuksen perusteella ei myönnetä. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika pidennetään viiteen ja puoleen vuoteen. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisestä vuosina (305/2011) HE 328/2010 vp StVM 57/2010 vp Laki tuli voimaan ja on voimassa saakka. Laissa säädetään niistä yleisistä tavoitteista, joiden suuntaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyviä rakenteita kehitetään. Lain nojalla toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva alueellinen kokeilu, johon kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea. Lisäksi säädetään järjestämisen kehittämistä tukevista erityishankkeista, jotka toteutetaan kuntien sekä sosiaali- ja terveysministeriön sekä sen alaisten virastojen ja laitosten yhteistyönä. Samalla säädetään kokeilussa mukana olevien alueiden oikeudesta poiketa eräistä valtionavustuksen hakemista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojen käsittelyä koskevista säännöksistä. Laki huumausainelain muuttamisesta (322/2011) HE 303/2010 vp StVM 48/2010 vp Laki tuli voimaan Laissa säädetään valtioneuvostolle asetuksenantovaltuus, jonka nojalla uusia terveydelle vaarallisia huumaavia aineita, joita ei ole kansainvälisesti kielletty, voidaan määritellä huumausaineiksi. Lakiin otetaan myös erityissäännökset siltä varalta, että näitä aineita voidaan joissakin tilanteissa käyttää teollisuustarkoituksissa. Laki lastensuojelulain 50 :n muuttamisesta, laki perhehoitajalain muuttamisesta ja laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta ( / 2011) HE 331/2010 vp StVM 55/2010 vp Laki lastensuojelulain 50 :n muuttamisesta tulee voimaan Laki perhehoitajalain muuttamisesta ja laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta tulevat voimaan Lastensuojelulain sijaishuoltopaikan valintaa koskevaa säännöstä täsmennetään siten, että perhehoidosta tulee laitoshuoltoon nähden ensisijainen vaihtoehto. Lisäksi muutetaan perhehoitajalakia siten, että ennakkovalmennus säädetään pakolliseksi, vähimmäishoitopalkkio nostetaan 650 euroon ja perhehoitajille turvataan riittävä tuki hoidon aikana. Kunta voi järjestää perhe- tai omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikaisen sijaishoidon tekemällä toimeksiantosopimuksen sijaishoitajan kanssa. Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja laki perusopetuslain 32 :n muuttamisesta ( /2011) HE 322/2010 vp StVM 53/2010 vp Lait tulevat voimaan Lasten päivähoidosta annettuun lakiin sisällytetään säännös, jonka mukaan kunta voi järjestää lasten päivähoitoa myös toisessa kunnassa asuvalle lapselle. Perusopetuslain koulumatkoja koskevaa sääntelyä muutetaan siten, että jos esiopetusta saava lapsi osallistuu muussa kuin asuinkunnassaan järjestettävään lasten päivähoitoon, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoitopaikan ja esiopetuksen järjestämispaikan välillä. Momentti 3 Momentti 4/2011

4 Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (319/2011) HE 309/2010 vp YmVM 24/2010 vp Laki tuli voimaan Lain 71a :ää sovelletaan muutoin heti, mutta paljon tilaa vaativaan erikoistavarakauppaan vasta neljän vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Vähittäiskaupan sijainnin ohjausta koskeviin säännöksiin tehdään muutoksia. Muutosten tavoitteena on saattaa ohjausjärjestelmä vastaamaan toimintaympäristössä ja kaupan toiminnassa tapahtuneita muutoksia ja selkeyttää sijainnin ohjauksen tavoitteita laissa. Vähittäiskauppaa koskevat säännökset kootaan omaan lukuun maankäyttö- ja rakennuslaissa. Lakiin otetaan vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset maakunta- ja yleiskaavoille. Vähittäiskaupan suuryksikön määritelmään ja sitä kautta erityisen sijainnin ohjauksen piiriin sisällytetään paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa. Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa, laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 :n muuttamisesta ja laki velan vanhentumisesta annetun lain 11 :n muuttamisesta ( /2011) HE 284/2010 vp LaVM 32/2010 vp Lait tulivat voimaan Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa korvaa riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain. Laki sisältää riita-asioiden sovittelua yleisissä tuomioistuimissa koskevien säännösten lisäksi säännökset tuomioistuimen ulkopuolisessa sovittelussa tehdyn sovinnon vahvistamisesta täytäntöönpanokelpoiseksi. Lisäksi tehdään muutoksia todistamiskieltoa koskeviin säännöksiin sekä velan vanhentumista koskeviin säännöksiin. Pelastuslaki ja laki meripelastuslain 23 :n muuttamisesta ( /2011) HE 257/2010 vp HaVM 41/2010 vp Lait tulevat voimaan Laki pelastustoimen alueiden muodostamisesta kumotaan ja lain säännökset sisällytetään pelastuslakiin. Onnettomuuksien ehkäisyssä siirrytään riskien arviointiin perustuvaan valvontaan ja pelastuslaitos voi periä nykyisestä poiketen maksun valvontasuunnitelman mukaisesta palotarkastuksesta tai muun valvontatoimenpiteen suorittamisesta. Maksu voidaan periä myös hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuvasta erheellisestä toiminnasta aiheutuneista pelastuslaitoksen kustannuksista. Hoito- ja hoivalaitoksissa on laadittava poistumisturvallisuusselvitys ja tilat voidaan tapauskohtaisesti määrätä suojattavaksi automaattisella sammutuslaitteistolla. Väestönsuojien rakentamista koskevat säännökset uudistetaan ja rakentamisvelvoitteen perusteena olevia pinta-alamääriä korotetaan nykyisestä. Meripelastuslakiin lisätään säännös oikeudesta korvaukseen tapaturmasta, joka on aiheutunut omatoimiseen meripelastustoimintaan ryhtyneelle. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta ( /2011) HE 268/2010 vp HaVM 37/2010 vp Lait tulivat voimaan Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettua lakia muutetaan siten, että valtioneuvostolla on toimivalta velvoittaa kunnat yhteistoimintaan sosiaali- ja terveydenhuollossa, jos kunnat eivät oma-aloitteisesti ole täyttäneet tehtävien järjestämiselle asetettua väestöpohjavelvoitetta tai eivät ole siirtämässä laissa määriteltyjä sosiaalihuollon palveluja yhteistoiminta-alueille. Yhteistoiminta-alueelle tulee siirtää perusterveydenhuollon lisäksi myös sosiaalihuollon tehtävät kokonaisuutena. Kunta voi kuitenkin jatkossakin huolehtia lasten päivähoitoon sekä lasten kotihoitoon ja yksityisen kodinhoidon tukeen liittyvistä tehtävistä. Kuntien ja yhteistoiminta-alueiden tulee täyttää laissa edellytetyt väestöpohjat vuoden 2013 alusta. Kuntien tulee siirtää sosiaalihuollon palvelut viimeistään vuodesta 2015 alkaen. Sosiaalihuoltolaissa säädetään kunnan mahdollisuudesta hakea poikkeusta sosiaalihuollon siirtoon sillä perusteella, että kunta valmistelee kuntaliitosta tai suurempaa yhteistoimintaaluetta ja että tarkoitus on toteuttaa edellä mainitut viimeistään vuodesta 2017 lukien. Laeissa säädetään lisäksi kuntien ja valtioneuvoston päätösten aikataulusta. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta (417/2011) HE 210/2010 vp VaVM 62/2010 vp Laki tuli voimaan Arvonlisäverolakia muutetaan unionin oikeuden mukaiseksi siten, että postitoiminta vapautetaan osittain verosta. Verovapaus koskee postilainsäädännössä tarkoitettua postipalveluiden yleispalvelun tarjoajan harjoittamaa yleispalvelua. Ajokorttilaki, laki tieliikennelain muuttamisesta, laki tieliikennelain eräiden säännösten kumoamisesta, laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta, laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta, laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 9 :n muuttamisesta, laki rikoslain 2a luvun 9 :n 2 momentin muuttamisesta ja laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ( /2011) HE 212/2010 vp LiVM 23/2010 vp Laki tieliikennelain eräiden säännösten kumoamisesta ja laki rikoslain 2a luvun 9 :n 2 momentin muuttamisesta tuli voimaan Muut lait tulevat voimaan kuitenkin niin, että osa lainkohdista tulee voimaan ja Ajokorttilakiin kootaan keskeiset ajokorttisäännökset. Ajokorttiluo- 4

5 kitusta, ajokortin uusimista ja voimassaoloa sekä autokoululupia koskevia säännöksiä muutetaan. Samalla tehdään myös kansallisia kuljettajaopetusta ja ajokieltoseuraamuksia koskevia muutoksia. Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta HE 283/2010 vp LaVM 37/2010 vp Laki tuli voimaan Raiskausrikoksiksi määritetään kaikki teot, joissa rikoksentekijä on sukupuoliyhteydessä uhrin kanssa käyttämällä hyväkseen tämän puolustuskyvyttömyyttä riippumatta siitä, mikä on tekijän osuus puolustuskyvyttömyyden syntyyn. Vastaava muutos tehdään seksuaaliseen tekoon pakottamista koskeviin säännöksiin. Laki syyttäjälaitoksesta (439/ 2011) ja siihen liittyvät lukuisat muutoslait ( /2011) HE 286/2010 vp LaVM 34/2010 vp Muutoslait tulevat voimaan Laki syyttäjälaitoksesta ja laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain 3 pykälän muuttamisesta tulevat voimaan Lakiin syyttäjälaitoksesta kootaan tällä hetkellä useaan eri lakiin sisältyvät säännökset syyttäjälaitoksen hallinnosta ja organisaatiosta sekä syyttäjistä ja syyttäjäntoiminnasta. Keskeisin sisällöllinen muutos on kihlakunnansyyttäjän ja apulaissyyttäjän toimivallan laajentaminen koko maahan. Muilta osin säännöksiin tehdään lähinnä teknisiä muutoksia. Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta HE 269/2010 vp HaVM 31/2010 vp Laki tulee voimaan Laki on voimassa vuoden 2016 loppuun. Kainuun hallintokokeilun voimassaoloaikaa jatketaan neljällä vuodella vuoden 2016 loppuun asti ja kokeilualueen kunnille annetaan toimivalta päättää kokeilun jatkamisesta. Maakuntajohtajan asemaa koskeva päätösvalta annetaan maakuntavaltuustolle ja maakunnan rahoitusta koskevaa säännöstä täsmennetään. Laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta ja laki julkisista hankinnoista annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 294/2010 vp MmVM 36/2010 vp Lait tulevat voimaan Maatalouden rakennetuista annettua lakia muutetaan siten, että julkisista hankinnoista annettua lakia sovelletaan tuettuihin maatilainvestointeihin vain, jos hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvot. Sen alittaviin hankintoihin sovelletaan hankintamenettelyä, josta säädetään maatalouden rakennetuista annetussa laissa. Kilpailun hävinneellä tarjoajalla on lisäksi mahdollisuus ilmoittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle epäilyistään virheellisestä hankintamenettelystä ja saada ilmoitukseen vastaus. EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin sovelletaan edelleen lakia julkisista hankinnoista. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että viljelijöiden hallinnollisen taakan keventäminen tulee olla tärkeimpänä tavoitteena myös uudistuksen alemmanasteisissa säädöksissä ja uudistuksen muussakin toimeenpanossa. Laki työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta HE 321/2010 vp StVM 58/2010 vp Laki tulee voimaan Työttömyysetuuden sovittelussa otetaan käyttöön suojaosa, joka koskee pelastuslaitoksen sivutoimisen henkilöstön, sopimuspalokunnan tai muun pelastusalalla toimivan yhteisön henkilöstön jäsenten pelastustoimintaan osallistumisesta saamaa tuloa. Pelastuslaitoksen sivutoimisen henkilöstön taikka sopimuspalokunnan tai muun pelastusalalla toimivan yhteisön henkilöstön jäsenet voivat ansaita pelastustoimeen osallistumisesta enintään 300 euroa sovittelujakson aikana ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuden määrään. Muutoksen tavoitteena on edistää vapaaehtoiseen pelastustoimintaan osallistumista. HALLITUKSEN ESITYKSET Hallituksen esitys (HE 1/2011 vp) laiksi yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain muuttamisesta Lailla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston uudistettu direktiivi eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä. Yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annettua lakia muutetaan siten, että siihen otetaan direktiivin edellyttämät säännökset kansainvälisestä konserniyhteistoiminnasta Euroopan talousalueella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus vientivalvontaneuvottelukunnasta (297/2011) Asetus tuli voimaan Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain mukaan periaatteellisesti merkittävien vientivalvonta-asioiden valmistelua varten toimii vientivalvontaneuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävistä, jäsenten määrästä ja asettamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta (298/2011) Asetus tuli voimaan Asetuksella perustetaan etnisten suhteiden neuvottelukunta, jonka tarkoituksena on viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja eduskuntapuolueiden sekä maahanmuuttaji- Momentti 5 Momentti 4/2011

6 en ja etnisten vähemmistöjen välisen vuorovaikutuksen kehittäminen. Etnisten suhteiden neuvottelukunta on toiminut vuodesta Neuvottelukunnan toimintaa kehitetään tehtävien, toimikauden pituuden, kokoonpanon ja alueellisten neuvottelukuntien osalta. Valtakunnallisen kokoonpanon lisäksi neuvottelukunnassa on toimikaudella toiminut neljä alueellista neuvottelukuntaa. Alueellisten neuvottelukuntien lukumäärää lisätään seitsemään niin, että niiden toimialueet vastaavat aluehallinnon uudistuksessa päätettyjä rakenteita maahanmuuton osalta. Neuvottelukunnan tehtäviä laajennetaan kattamaan maahanmuuttajien osallistumismahdollisuuksien edistäminen. Toimikautta pidennetään neljäksi vuodeksi. Toisena varapuheenjohtajana toimii jatkossa poliittisten puolueiden edustaja. Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta (299/2011) Asetus tulee voimaan Opintotukilakiin (65/1994) on tehty opintojen edistymisen seurantaa ja kaksiportaisen korkeakoulututkinnon opintotukiaikaa koskevia muutoksia (52/2011). Näiden muutosten johdosta opintotukiasetukseen tehdään muutoksia, jotka koskevat korkeakouluopiskelijan opintojen riittävän edistymisen arviointia ja erilaajuisten korkeakoulututkintojen opintotuen enimmäisaikaa. Lisäksi asetukseen tehdään eräitä teknisluonteisia muutoksia. Valtioneuvoston asetus verkkokalastuksen rajoittamisesta saimaannorpan poikasten suojelemiseksi (294/2011) Asetus tuli voimaan ja on voimassa saakka. Asetuksella säädetään kalastusrajoituksista, joilla kielletään saimaannorpan poikasille haitallisten verkkopyydysten käyttö keväisin Valtioneuvoston asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla (295/2011) Asetus tuli voimaan ja on voimassa saakka. Asetuksella säädetään kalastusrajoituksista, joilla on tarkoitus kieltää saimaannorpalle haitallisimpien pyydysten käyttö saimaannorpan keskeisillä elinalueilla vuoden 2016 huhtikuun loppuun saakka. Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta ( /2011) Asetukset tulevat voimaan Kansallinen vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetuslainsäädäntö valtioneuvoston asetustasolla muutetaan vastaamaan EU:n ja alan kansainvälisiä velvoitteita. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien eri osapuolten velvollisuuksia täsmennetään. Lisäksi vaarallisten aineiden kuljettajien ajolupaa koskeva koulutuksen ja kokeiden valinnaisuus lisääntyy. Valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (302/ 2011) Asetus tuli voimaan Muutoksilla päivitetään liikennealan virastojen organisaatiomuutosten johdosta Ajoneuvohallintokeskuksen korvaavaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto. Lisäksi täsmennetään vaatimuksia uusille taksamittarityypeille alkaen sovelletun mittauslaitteista annetun direktiivin (2004/22/EY), jäljempänä MID-direktiivin, mukaisten taksamittarien asennus- ja korjausluvan edellytyksiä. Valtioneuvoston asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä (336/2011) Asetus tuli voimaan Asetuksella säädetään siitä, mitkä tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot kuuluvat erityistason sairaanhoitoon, joka on sairauden harvinaisuuden, erikoissairaanhoidon vaativuuden tai erikoissairaanhoidon järjestämisen asettamien erityisten vaatimusten perusteella tarkoituksenmukaista keskittää. Asetuksella säädetään valtakunnallisesta ja alueellisesta erityistason sairaanhoidon keskittämisestä ja niistä kunnallisen terveydenhuollon toimintayksiköistä, joiden on vastattava keskitettävästä erityistason sairaanhoidosta. Asetus sisältää säännökset sairauksista, joiden hoito keskitetään valtakunnallisesti harvempaan kuin viiteen yliopistolliseen sairaalaan. Asetus vastaa sisällöltään nykyisin voimassa olevaa asetusta, poikkeuksena on selkäydinvammojen hoidon keskittäminen kolmeen yliopistolliseen sairaalaan. Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta (337/2011) Asetus tuli voimaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvat kunnat sopivat järjestämissuunnitelmassa muun muassa kuntien välisestä yhteistyöstä terveyspalveluissa, perusterveydenhuollon kehittämisestä ja sen tueksi tarvittavasta tutkimuksesta, moniammatillisen perusterveydenhuollon yksikön toiminnasta, yhteistyöstä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken, kiireellisen sairaanhoidon toteuttamisesta, henkilöstön saatavuuden turvaamisesta, jatko- ja täydennyskoulutuksen toteuttamisesta sekä muusta yhteistyöstä sairaanhoitopiirin alueella. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa samaan erityisvastuualueeseen kuuluvat sairaanhoitopiirit sopivat erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa muun muassa sairaanhoitopiirien välisestä yhteistyöstä, päivystyk- 6

7 sen järjestämisestä, perusterveydenhuollolle annettavasta tuesta, henkilöstön saatavuuden turvaamisesta ja erikoissairaanhoidon alueellisesta kehittämisestä ja sen tueksi tarvittavasta tutkimuksesta sekä sopimuksen noudattamatta jättämisen seuraamuksista. Valtioneuvoston asetus mallioikeuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (356/2011) Laki (1058/2010) ja asetus tulivat voimaan Lakimuutoksen taustalla on Suomen liittyminen Genevessä vuonna 1999 hyväksyttyyn teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimuksen Geneven asiakirjaan. Samalla mallioikeuslakiin tehdään eräitä yksittäisiä, Geneven asiakirjaan liittymisestä riippumattomia säädösmuutoksia. Näistä merkittävin on siirtyminen mallin rekisteröintihakemuksen kuuluttamismenettelystä mallin rekisteröinnin kuuluttamiseen. Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 :n muuttamisesta (359/2011) Asetus tuli voimaan Asetuksen 6 :n hankeluetteloon lisätään tuulivoimalahankkeet. Tuulivoimalahankkeisiin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään kymmenen kappaletta tai kokonaisteho on vähintään 30 megawattia. Uusina hanketyyppeinä luetteloon lisätään myös hiilidioksidin talteenotto, kuljetus siirtoputkissa ja varastointi geologisiin muodostumiin. Samassa yhteydessä muutetaan patohankkeiden määritelmä YVAdirektiivin mukaiseksi. Valtioneuvoston asetus rikoksentorjuntaneuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 :n muuttamisesta (374/ 2011) Asetus tuli voimaan Neuvostossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi enintään 16 jäsentä. Nykyisin jäseniä voi olla enintään 15. Muutoksella vahvistetaan sisäasiainministeriön hallinnonalan edustusta neuvostossa. Valtioneuvoston asetus broilereiden suojelusta (375/2011) Asetus tuli voimaan Broilereiden ja broileriemojen suojelusta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetus annetaan Euroopan unionin broilereiden suojelua koskevan direktiivin täytäntöönpanemiseksi. Broileridirektiivin edellyttämät laintasoiset säännökset on annettu eläinsuojelulain muuttamisesta annetussa laissa (321/2011). Asetusta sovelletaan broilereiden ja soveltuvin osin myös broileriemojen pitoon. Asetuksessa säädetään eläinsuojelullisista vähimmäisvaatimuksista broilereiden ja broileriemojen hoidolle, pitopaikan rakenteille, olosuhteille, pitopaikassa käytettäville laitteille ja välineille. Lisäksi asetuksessa säädetään eläinsuojelulain (247/1996) edellyttämistä broilerikasvattamon tuotantojärjestelmän kuvauksesta, teurastamolle toimitettavista tiedoista, tarkastuseläinlääkärin ilmoituksesta, broilereiden hyvinvointia kuvaavista tekijöistä ja niiden vaikutuksesta kasvatustiheyteen. Asetuksessa säädettäisiin myös ESL:n edellyttämistä kasvatustiheyden määrittämisestä, kasvatustiheyden nostamisesta ja hyvän käytännön oppaiden sisällöstä. Samalla kumotaan valtioneuvoston asetuksessa kanojen suojelusta (673/ 2010) annetut broilereita koskevat erityissäännökset. Kumottavien säännösten sisältö siirretään uuteen asetukseen. Asetuksella ei muuteta broileriemojen suojeluun nykyisin sovellettavien säännösten sisältöä. Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta (374/2011) Asetus tuli voimaan Uudella rautatielailla (304/2011) on kumottu aikaisempi rautatielaki (555/2006), jonka nojalla on annettu valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta (750/2006). Tämän vuoksi asetus on uudistettava kokonaisuudessaan. Asetuksella pannaan kansallisesti täytäntöön yhdessä uuden rautatielain kanssa rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annettu direktiivi 2008/57/EY (yhteentoimivuusdirektiivi) ja yhteisön rautateiden turvallisuudesta annettu direktiivi 2004/49/EY (rautatieturvallisuusdirektiivi) muutoksineen. Valtioneuvoston asetus talousneuvostosta (411/2011) Asetus tuli voimaan Talousneuvostosta annetun lain (189/2011) mukaan talouden tilasta ja talouspolitiikasta käytävää keskustelua varten valtioneuvoston kanslian yhteydessä toimii valtioneuvoston asettama talousneuvosto. Lain 3 :n mukaan talousneuvoston kokoonpanosta, toimikaudesta, tarkemmista tehtävistä, toiminnan järjestämisestä ja talousneuvoston sihteeristöstä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Talousneuvoston asettaa ensimmäisen kerran lain voimaantulon jälkeen pidettävien eduskuntavaalien jälkeen muodostettava valtioneuvosto. Siihen saakka talousneuvostona toimii aiemman, kumotun lain perusteella asetettu talousneuvosto. Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) Asetus tulee voimaan Asetuksella annetaan pelastuslakiin (379/2011) perustuvia tarkempia säännöksiä pelastussuunnitelmien laatimisvelvollisista ja pelastussuunnitelmien sisältövaatimuksista, sisäasiainministeriön ja aluehallintoviraston tehtävistä pelastustoimessa, pelastustoimen henkilöstön koulutus- ja kelpoisuusvaatimuksista sekä sisäasiainministeriön hyväksymän oppilaitoksen oikaisu- ja kurinpitolautakunnasta. Valtioneuvoston asetus väestönsuojista (408/2011) Asetus tulee voimaan Asetuksella annetaan pelastuslakiin (379/2011) perustuvia tarkempia säännöksiä väestönsuojan Momentti 7 Momentti 4/2011

8 koosta, rakenteesta ja sijainnista. Uuden pelastuslain mukainen muutos väestönsuojien rakentamisvelvoitteisiin pienentää arvion mukaan väestönsuojien rakentamisen kustannuksia noin 21 miljoonaa euroa vuodessa. Säännösten uudistamisen johdosta suojien rakentamiskustannusten arvioidaan alenevan noin 10 prosentilla eli yhteensä noin 8 miljoonalla eurolla vuodessa. Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 10a ja 11 :n muuttamisesta (412/ 2011) Asetus tulee voimaan Maistraattien toimialueista annettu valtioneuvoston asetus tulee voimaan , jonka jälkeen maistraatteja on 11 nykyisten 24 asemesta. Toimialuemuutoksen johdosta rekisterihallintoasetukseen lisätään säännös, jolla asetetaan erityiset ruotsinkielen taitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset osalle uusien kaksikielisten maistraattien henkikirjoittajien viroista. Säännöksen tarkoituksena on turvata ruotsinkielisten palvelujen saatavuuden jatkuminen niiden nykyisten kaksikielisten ruotsinkielienemmistöisten maistraattien toimialueilla, jotka tulevat maistraattien yhdistymisen seurauksena osaksi uusia kaksikielisiä suomenkielienemmistöisiä maistraatteja. Lisäksi asetukseen tehdään muut maistraattien toimialuemuutoksesta aiheutuvat tarpeelliset muutokset. Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta (420/2011) Asetus tulee voimaan Asetuksessa säädetään niistä elintarvikevalvonnan käytännön järjestelyistä, joilla toimeenpannaan elintarvikelain (352/2011) valvonnan riskipohjaisuutta korostavat muutokset. Asetus sisältää säännökset koskien muun muassa alkutuotantopaikan ja elintarvikehuoneiston ilmoituksen sisältöä sekä tekotapaa, elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelyä, laitoksen hyväksymishakemuksen sisältöä sekä tekotapaa, laitoksen ehdollista hyväksymistä, laitoksen hyväksymispäätöksen sisältöä sekä eräitä elintarvikevalvonnan tehtäviä hoitavien viranhaltijoiden kelpoisuusehtoja. Valtioneuvoston asetus ajokorteista (425/2011) Asetus tulee voimaan , kuitenkin siten, että eräät muun muassa mopon kuljettajaopetusta ja tutkintoa, autokoulutoimintaa ja ajokorttiseuraamuksia koskevat säännökset tulivat voimaan Säännös ajokokeiden keston pidentämisestä tulee voimaan Asetukseen sisältyvät ajokorttilain valtuuksin säännökset tai tarkemmat säännökset ajo-oikeudesta, kuljettajaopetuksesta ja kuljettajantutkinnosta ja niihin liittyvistä vaatimuksista sekä ajokorttimenettelystä. Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen 5 :n muuttamisesta (426/2011) Asetus tuli voimaan Asetukseen lisätään viittaus ajokorttilakiin. Myös kuorma- ja linjaauton kuljettajien ammattipätevyyslaissa ja taksinkuljettajien ammattipätevyyslaissa säädettyjen ajoasiakirjojen mukana pitämisen laiminlyöminen lisätään rikesakolla rangaistaviin tekoihin. Muutokset liittyisivät rikesakkorikkomuksista annetun lain (756/2010) 4 :n muuttamiseen. Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta(427/ 2011) Asetus tuli voimaan Asetuksella kumotaan ajokorttilain säätämisen ja sen eräiden säännösten voimaantulon johdosta tieliikennelain nojalla annetut vastaavat säännökset. Asetuksen siirtymäsäännöksen mukaan 47 :n säännöksiä voidaan kuitenkin soveltaa ajokorttilain 105 :n 3 momentissa tarkoitettuun kuljettajaopetukseen vuoden 2011 loppuun. Valtioneuvoston asetus eräiden tietojen säilyttämisestä viranomaistarpeita varten Asetus tuli voimaan Asetuksella varmistetaan, että sisäasiainministeriö voi sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/ 2004) 14a :ssä säädetyn säilytysvelvollisuuden toteuttamiseksi hankkia ulkopuoliselta palveluntarjoajalta järjestelmä, johon säilytysvelvollinen palveluyritys on velvollinen siirtämään säilytysvelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot. Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta Asetus tuli voimaan Asetuksella säädetään kansallisista, Euroopan yhteisön rakennerahastotoiminnassa noudatettavista luonteeltaan yleisistä tukikelpoisuutta koskevista säännöksistä sekä prosenttimääräisinä korvattavien välillisten kustannusten tukikelpoisuudesta. MIETINNÖT YM. Poliisi suunnitelman päivitysraportti Työryhmän mukaan poliisien määrää tulisi lisätä vuoteen 2020 mennessä 455 henkilöllä. Päivitysraportissa todetaan, että järjestelmiä ja työmenetelmiä kehittämällä voidaan samanaikaisesti poliisitoimen muuta henkilöstöä vähentää 230 henkilöllä. Lisäksi kenttätoimintaan syntyisi tehoa lisäämällä poliisiammattikorkeakoulussa opiskelevien määrää. Työryhmän mukaan poliisin on seuraavana kymmenvuotiskautena lisättävä panostusta erityisesti rikoksia ennalta ehkäisevään ja paljastavaan toimintaan. Siinä onnistuminen vähentää rikollisuutta ja resurssitarvetta jälkikäteiseen toimintaan. Raportti on osoitteessa E02A92F C225786B00332 E61/$file/ Poliisi2020_paivitysraportti2011.p df 8

9 Ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman ohjausryhmän loppuraportti Ohjausryhmä ehdottaa, että ihmiskaupasta tulisi säätää oma kokonaisvaltainen erityislakinsa. Keskeisenä osana tulisi olla uhrien auttamisjärjestelmän parempi sääntely. Lisäksi tulisi selventää ihmiskauppa- ja paritusrikoksen välistä rajanvetoa. Yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa tulisi ohjausryhmän mukaan selvittää ihmiskaupparikosten ja kiskonnantapaisen työsyrjinnän välistä rajanvetoa ja mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita. Kiskonnantapaista työsyrjintää tutkittaessa pitäisi säännönmukaisesti selvittää mahdollisuus määrätä liiketoimintakielto. Raportti on osoitteessa 6167B821E8A71DF4C225786A001 E834F/$file/ pdf Esiselvitys elintarviketurvallisuuteen liittyvän valvonnan toteuttamisesta Suomessa Esiselvityksen mukaan valvontajärjestelmä on hyvin organisoitu, mutta siihen liittyy raskas sopimusjärjestelmä ja epäselvyyksiä toimivallassa. Selvityshenkilö katsoo, että ympäristöterveydenhuollon valvontatehtävät sopivat huonosti kunnille, sillä ne joutuvat valvomaan myös omia toimintojaan. Selvityshenkilö ehdottaa koko ympäristöterveydenhuollon kehittämistä ja jo tehtyjen uudistusten arviointia seuraavalla hallituskaudella. Tarvittaessa voitaisiin elintarvikevalvonnassa käynnistää oma kokeiluhanke. Valvonnan keskittämiseen ja tehostamiseen liittyviä toimia selvityshenkilö ehdottaa toteutettaviksi arvioinnin valmistuttua vuoden 2015 jälkeen. Selvitys on osoitteessa JormaHirnToimeksiantomaaliskuu 2011.pdf Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työelämäosallisuuden lisäämistä selvittäneen asiantuntijaryhmän loppuraportti Asiantuntijaryhmän mukaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien näkökulmasta nykyinen palvelujärjestelmä on pirstaleinen ja vaikeasti hahmotettava. Työllistymistä voitaisiin nykyistä paremmin edistää lakisääteistämällä TEhallinnon, kunnan ja Kelan moniammatilliseen verkostotyöhön pohjautuva toimintamalli. Toimintamalli tarkoittaa, että moniammatillinen verkosto suunnittelee asiakkaan palveluprosessin ja tuottaa asiakkaalle työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä Kelan kuntoutuspalveluja. Loppuraportti on osoitteessa files/29614/ Raportti_Tyoelamaosallisuus_Fin al-verkkoon.pdf. Saimaannorpan suojelutyöryhmän ehdotus Suunnitelmassa käydään yksityiskohtaisesti läpi kaikki norpan tunnetut uhkatekijät ja esitetään keinoja niiden torjumiseksi. Kalanpyydyskuolemia vähennetään edelleen viisivuotisilla, vapaaehtoisilla kalastuksenrajoitussopimuksilla ja niitä täydentävillä, keväällä 2011 annettavilla uusilla säädöksillä. Saimaannorppakantaa pyritään saamaan kasvuun myös tehostamalla norpan kannalta tärkeiden Natura alueiden suojelua sekä sovittamalla kaavoitus ja rakentaminen yhteen norpan suojelutarpeiden kanssa. Ehdotus on osoitteessa download.asp?contentid= Kansalaisaloitetyöryhmän mietintö Työryhmä ehdottaa säädettäväksi kansalaisaloitelain. Tavoitteena on luoda kansalaisaloitteen tekemistä varten joustavat ja luotettavat menettelyt sekä siten edistää vapaata kansalaistoimintaa. Kansalaisaloite merkitsee, että vähintään äänioikeutetulla Suomen kansalaisella olisi oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Työryhmän ehdottamassa laissa säädettäisiin kansalaisaloitteen muotovaatimuksista, aloitteen vireillepanosta, allekirjoitusten keräämisestä ja vireillepanijan vastuista sekä viranomaisvalvonnasta. Mietintö on osoitteessa Mietintojajalausuntoja2011/ Viittomakielisten kielelliset oikeudet mietintö Työryhmän mukaan viittomakielisten palveluiden järjestämisessä tarvitaan hallinnonalat ylittävää yhteistyötä viittomakielisten oikeuksien toteuttamiseksi. Viittomakielisten oikeudellinen asema ja palvelut vaihtelevat suuresti hallinnonaloittain. Viittomakielisten oikeudet on turvattu perustuslaissa, mutta työryhmän mukaan muissa laeissa viittomakielen käyttäjät on huomioitu vaihtelevasti. Vaikka lainsäädännön tasolla viittomakielisten asema on parantunut, käytännössä uudistusten toimeenpano ei aina ole toteutunut odotetusti. Työryhmän mukaan viittomakielisten tulkkauspalvelujen keskittäminen valtiolle oli onnistunut uudistus sikäli, että se yhdenmukaisti päätöstenteon ja paransi asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Tulkkien alueellisessa saatavuudessa on kuitenkin suuria eroja. Myös tulkkauksen laatua tulisi parantaa. Mietintö on osoitteessa Eurooppalaisen valvontamääräyksen kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietintö Työryhmä ehdottaa tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättäviin valvontatoimiin liittyvän yhteistyön mahdollistamista EU:n jäsenvaltioiden välillä. Yhteistyö merkitsisi sitä, että rikoksesta muussa kuin asuinvaltiossaan epäilty henkilö voisi mennä asuinvaltioonsa odottamaan oikeudenkäyntiä, jos hän noudattaa tiettyjä hänelle määrättyjä valvontatoimia. Suomen järjestelmässä vaihtoehtona tutkintavankeudelle on matkustuskielto. Esityksen mukaan rikoksesta epäillyn henkilön asuinvaltion viranomaiset valvoisivat henkilöä hänen odottaessaan oikeudenkäyntiä, joka järjestetään toisessa EU-valtiossa. Menettely edellyttäisi rikoksesta epäillyn suostumusta. Jos epäilty rikkoo hänelle määrättyjä valvontatoimia, asuinvaltio luovuttaisi hänet valvontapäätöksen tehneelle valtiolle. Työryhmän ehdotuksella pantaisiin täytäntöön niin sanottua eurooppalaista valvontamääräystä koskeva puitepäätös. Mietintö on osoitteessa Momentti 9 Momentti 4/2011

10 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön uudistamisen peruslinjauksia valmistelleen työryhmän loppuraportti Työryhmän mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ei pystytä huolehtimaan ilman palvelurakenteen uudistamista. Koska kuntarakenne on merkityksellinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä, työryhmä ehdottaa vaihtoehtoisia malleja, jotka ottavat huomioon kuntakentässä tapahtuvat mahdolliset muutokset. Kaikki ehdotetut mallit toteuttavat työryhmän asettamia tavoitelinjauksia yhdenvertaisuudesta, asiakaskeskeisyydestä, vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta sekä alan vetovoimaisuudesta. Työryhmä korostaa, että ehdotukset on tehty puhtaasti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Loppuraportti on osoitteessa document_library/get_file?folde- rid= &name=dlfe pdf. Sotilaskäskytyöryhmän mietintö Työryhmä ehdottaa, että puolustusvoimista annettua lakia muutettaisiin siten, että tasavallan presidentti päättäisi valtakunnan sotilaallisen puolustuksen keskeisistä perusteista, sotilaallisen puolustusvalmiuden merkittävistä muutoksista, sotilaallisen puolustuksen toteuttamisen periaatteista sekä muista puolustusvoimien sotilaallista toimintaa ja sotilaallista järjestystä koskevista laajakantoisista tai periaatteellisesti merkittävistä sotilaskäskyasioista valtioneuvostossa. Sotilaskäskyasiat esittelisi presidentille valtioneuvostossa puolustusministeri eikä niissä tehtäisi valtioneuvoston ratkaisuehdotusta. Mietintö on osoitteessa Sotilaskaskytr_mietinto.pdf. Työttömyysturvan menettäminen työvoimapoliittisesti moitittavan menettelyn takia selvitys Selvityksessä ehdotetut muutokset edistäisivät työnhakijoiden ammatillista ja alueellista liikkuvuutta. Työnhakijalla olisi esityksen mukaan oikeus kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana kieltäytyä työstä, joka ei vastaa hänen koulutuksella ja työkokemuksella hankkimaansa ydinosaamista. Työnhakijoita kannustettaisiin kuitenkin kokeilemaan työttömyyden alkuvaiheessa ennen työttömyyden pitkittymistä myös muuta kuin oman alan työtä. Tällaisessa tilanteessa työnhakijalla olisi oikeus erota työstä työttömyysetuutta menettämättä. Ehdotuksissa korostetaan työnhakijan omaa roolia työllistymisessä sekä aktiivisuutta työllistymissuunnitelman laatimisessa ja tarkistamisessa työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. elvitys on osoitteessa / Tyottomyysturvan_menettaminen _tyovoimapoliittisesti_moitittavan _menettelyn_takia.pdf Yritysvaikutusarviointien seurantatyöryhmän loppuraportti Työryhmän mukaan lainsäädännön yritysvaikutusten arviointi on edistynyt viime vuosina, mutta siinä on edelleen merkittäviä puutteita. Työryhmä ehdottaa käytännön toimia yritysvaikutusten arvioinnin parantamiseksi. Säädöshankkeen valmistelusta vastaavan ministeriön tulisi huolehtia siitä, että toteuttamisvaihtoehtojen merkittävät vaikutukset arvioidaan. Työryhmän mukaan EU-lainsäädännön valmistelussa vaikutuksia tulee Suomen kannalta arvioida riittävästi jo EU-valmisteluvaiheessa. Työryhmä pitää tärkeänä, että työja elinkeinoministeriö jatkaa tuen tarjoamista yritysvaikutusten arviointiin ja seuraa yritysvaikutusarviointien toteuttamista ministeriöiden säädöshankkeissa. Raportti on osoitteessa Työryhmän ehdotus tuulivoimarakentamisen kaavoitusta, vaikutusten arviointia ja lupamenettelyjä koskevaksi ohjeistukseksi Työryhmän mukaan suurten tuulivoimalapuistojen rakentaminen on perusteltua sekä taloudellisista syistä että tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten kannalta. Yksittäisten tuulivoimaloiden rakentamista tulisi välttää erityisesti ympäristön ja maiseman kannalta herkillä alueilla. Työryhmä korostaa ehdotuksessaan, että hyvä suunnittelu takaa sen, että tuulivoimalat oli kyseessä sitten iso tai pieni tuulipuisto sijoitetaan oikein, eivätkä ne turhaan rasita luontoa tai naapureita. Työryhmä katsoo, että oikein sijoitettuna tuulivoimaloista aiheutuvat haitat voidaan minimoida tehokkaasti. Raportti on osoitteessa KORKEIN OIKEUS KKO:2011:26 Veropetos - Törkeä veropetos Tahallisuus Tullivarastointia harjoittanut A oli ottanut tullivarastosta EU:n ulkopuolelta maahantuotua tavaraa esittämättä tavaralle uutta tulliselvitysmuotoa. A:n katsottiin menettelyllään aiheuttaneen tullin ja arvonlisäveron määräämättä jättämisen Suomessa, riippumatta siitä oliko tavarat sittemmin viety Venäjälle, koska tuontitulli- ja arvonlisäverovelka oli syntynyt jo tavaran poistamisella tullivarastosta ja siihen liittyvän ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnillä. A:n ensisijainen tarkoitus oli välttää Venäjän tulleja ja veroja. Kun A oli tämän tarkoituksen toteuttamiseksi ensin ottanut tavarat tullivarastosta saattaen ne tullivalvonnan ulkopuolelle Suomessa, A:n tarkoitustahallisuus kattoi myös Suomen verojen välttämisen. (Ään.) Ks. KKO:2006:26 Vrt. KKO:2004:56 RL 29 luku 1 KKO:2011:27 Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti Pakkokeino - Peitetoiminta Asiakirja - Asiakirjan esittämisvelvollisuus Muutoksenhaku - Valituslupa A:han oli murhaa koskevan esitutkinnan aikana kohdistettu peitetoimintaa tiedonhankintamenetelmänä. A oli käräjäoikeudessa vaatinut keskusrikospoliisia luovuttamaan peitetoiminnasta laadittuja asiakirjoja. Käräjäoikeus 10

11 hylkäsi pyynnön. Hovioikeus pääasiaa koskeneen valmistelun yhteydessä antamallaan päätöksellä määräsi keskusrikospoliisin luovuttamaan peitetoimintamateriaalia. Hovioikeuden antaman valitusosoituksen mukaan päätökseen ei saanut erikseen hakea muutosta. Ratkaisustaan ilmenevin perustein korkein oikeus katsoi, että hovioikeuden päätökseen sai hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta valituslupaa pyytämällä. Arvioitaessa A:n oikeutta saada käyttöönsä tietoja peitetoiminnasta laadituista asiakirjoista oli lähtökohtana rikosasian vastaajan oikeus saada tieto esitutkinnassa kertyneestä aineistosta, jolla saattaa olla merkitystä hänen syyllisyytensä selvittämisessä. Syytetyn oikeutta tiedonsaantiin voi kuitenkin rajoittaa muun muassa tarve pitää salassa poliisin taktisia ja teknisiä menetelmätietoja. Keskusrikospoliisi velvoitettiin luovuttamaan A:n käyttöön sellaiset otteet peitetoiminnasta laadituista asiakirjoista, joista saatiin salata peitetoimintaan osallistuneiden poliisimiesten henkilöllisyys sekä korkeimman oikeuden päätöksestä tarkemmin ilmenevillä täsmennyksillä tietoja poliisin taktisista ja teknisistä menetelmistä. IhmisoikeusSop 6 artikla OK 16 luku 3 OK 17 luku 12 OK 17 luku 23 JulkL 24 1 mom 5 kohta KKO:2011:28 Liikennerikos - Törkeä rattijuopumus Moottorikäyttöinen ajoneuvo A oli kuljettanut yleisellä tiellä sähkömoottoreilla varustettua yhden ihmisen seisoen käytettävää henkilökuljetinta nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ajon aikana ollut vähintään 2,02 promillea. Kyseisen henkilökuljettimen katsottiin olevan rikoslain 23 luvun 12 :n 3 kohdassa tarkoitettu moottorikäyttöinen ajoneuvo. A:n katsottiin syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen. RL 23 luku 4 RL 23 luku 12 3 kohta KKO:2011:29 Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys Nuohoojana työskennellyt A oli loukannut oikean polvensa, kun hänen jalkansa lipesi lapetikkailta ja vääntyi sisäänpäin. Tapaturma oli aiheuttanut A:lle tapaturmavakuutuslain nojalla korvattuja polven vammoja. Polveen oli kehittynyt myös rustovaurioita vammojen seurauksena. Kysymyksessä olevat rustovauriot oikeuttivat tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen. Ks. esim. KKO:2010:65 TapVakL 4 1 mom 1 kohta KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Yleishallintoasiat KHO:2011:39 Valtion virkamies - Nimityspäätös - Valitus - Valituskielto - Perusoikeus - Ihmisoikeussopimus - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Oikeudet ja velvollisuudet - Perustuslaki - Ristiriita Virkanimitystä koskeva valtioneuvoston päätös ei koskenut valittajan oikeuksia ja velvollisuuksia Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa tarkoitetuin tavoin siten kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tulkinnut sopimusmääräystä erityisesti tapauksessa Vilho Eskelinen ja muut v. Suomi. Valtionsisäinen oikeus ei turvannut mahdollisuutta saattaa asia tuomioistuimeen säännönmukaisen valituksen kautta, ja valitusoikeuden puuttumiselle oli olemassa mainitussa tapauksessa asetettujen edellytysten mukaiset oikeuttamisperusteet. Täten ei myöskään ihmisoikeussopimuksen 6 artiklasta johtuvien velvoitteiden takia ollut katsottava, että kysymys olisi perustuslain 21 :n soveltamisalaan kuuluvista oikeuksista. Perustuslain säännös ei tullut sovellettavaksi muullakaan perusteella. Näissä olosuhteissa ei voinut myöskään olla kysymys perustuslain 106 :ssä tarkoitetusta lain säännöksen soveltamisen ja perustuslain välisestä ilmeisestä ristiriidasta. Kysymyksessä olevaa valtioneuvoston päätöstä koski valtion virkamieslain 59 :n mukainen valituskielto. Valitus oli jätettävä tutkimatta. Äänestys 4-1. Suomen perustuslaki 21 1 momentti, 22 ja 106 Euroopan ihmisoikeussopimus 6 artikla Valtion virkamieslaki 1 1 momentti ja 59 KHO:2011:40 Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö - Kotitalouksille tarkoitettujen ADSL-pohjaisten Internet-yhteyksien tukkumarkkina - Perinteinen teleoperaattori - Kilpaileville operaattoreille tarkoitettu DSL-tukkutuote - Tarjoamisesta pidättäytyminen - Tukkutuotteen teknisten ominaisuuksien määritteleminen - Hintaruuvi - Oikeudenkäyntikulut Perinteinen teleoperaattori ei ollut käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa kotitalouksille tarkoitettujen ADSL-pohjaisten Internet-yhteyksien tukkumarkkinalla pidättäydyttyään tarjoamasta kilpailijoilleen vähittäisasiakkaiden Internet-liittymien toteuttamiseen tarkoitettua DSL-tukkutuotetta. Asiassa ei ollut osoitettu kyseisen tukkutuotteen olleen kilpailijoiden toiminnan kannalta siten välttämätön, että sitä ei olisi voitu tosiasiallisesti tai mahdollisesti korvata kilpailijan omalla DSL-verkolla, eikä pidättäytyminen kyseisen tukkutuotteen tarjoamisesta ollut myöskään johtanut kilpailun estymiseen tavalla, joka olisi antanut viestintämarkkinoiden erityispiirteet huomioiden aiheen pitää perinteisen teleoperaattorin menettelyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä. Perinteinen teleoperaattori ei ollut käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa myöskään sen jälkeen, kun se oli alkanut tarjota kilpailijoilleen kotitalousliittymien toteuttamiseen tarkoitettuja tukkutuotteita. Teleoperaattorin Ethernet-tekniikkaan perustuvan tukkutuotteen (niin sanottu IPpohjainen tukkutuote), jonka toteuttamistapa oli uusi mutta jonka perustana olevaan tekniikkaan muutkin teleoperaattorit olivat Momentti 11 Momentti 4/2011

12 Kilpailuviraston mukaan sittemmin siirtyneet, ominaisuuksien määrittely ei ollut ilmennyt toteutetun tavalla, joka olisi antanut aiheen pitää kyseisen tukkutuotteen väitettyä soveltumattomuutta kilpailijoille määräävän markkinaaseman väärinkäyttönä. Teleoperaattorin toisen tukkutuotteen (niin sanottu ATM-pohjainen tukkutuote) hinnoittelussa soveltamaa väitettyä hintaruuvia ei puolestaan tämän vuoksi ja kun otettiin huomioon, että IP-pohjainen tukkutuote erosi ATM-pohjaisesta tukkutuotteesta muun ohella hinnoittelultaan, tekniseltä perusratkaisultaan ja kehitysvaiheeltaan sekä näistä syistä todennäköisesti myös kustannusrakenteeltaan, voitu osoittaa vertaamalla ATMpohjaisen tukkutuotteen hintaa niihin hintoihin, joita teleoperaattori oli IP-pohjaisella tukkutuotteella toteuttamistaan vähittäistason Internet-liittymistä perinyt. Kilpailuvirastolla katsottiin olleen muun ohella lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi perusteltu syy seuraamusmaksuesityksen tekemiseen markkinaoikeudelle eikä oikeudenkäynnin markkinaoikeudessa katsottu johtuneen viranomaisen virheestä. Kun kuitenkin erityisesti otettiin huomioon asiassa annettu ratkaisu sekä se, että Kilpailuvirasto oli eräin keskeisin osin joutunut markkinaoikeudessa muuttamaan seuraamusmaksuesityksensä perusteita, korkein hallinto-oikeus katsoi olevan kohtuutonta, että esityksen kohteena ollut teleoperaattori olisi joutunut pitämään oikeudenkäyntikulunsa markkinaoikeudessa kokonaan vahinkonaan. Teleoperaattorille asiamiehen käyttämisestä aiheutuneet kustannukset, joiden perusteena olevat toimenpiteet oli tehty asiaa Kilpailuvirastossa käsiteltäessä, eivät voineet tulla oikeudenkäyntikuluina Kilpailuviraston korvattaviksi. Laki kilpailunrajoituksista (480/ 1992) 1, 3 2momentti, 3 2 momentti (318/2004), 6 (318/ 2004), 7, 7 (318/2004) sekä 8 1ja 2momentti Hallintolainkäyttölaki 74 1 ja 2 momentti KHO:2011:43 Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa perheenyhdistämisen perusteella - Toimeentuloedellytys - Muun tahon antama sitoumus Oleskeluluvan myöntäminen perheenyhdistämisen perusteella edellyttää pääsääntöisesti turvattua toimeentuloa. Hakija oli Suomessa pysyvällä oleskeluluvalla oleskelevan perheenkokoajan aviomies. Asiassa oli kysymys siitä, voitiinko hakijan toimeentulon katsoa tulevan turvatuksi, kun perheenkokoajan Suomessa asuvat veljet olivat kirjallisesti sitoutuneet turvaamaan perheenkokoajan ja hakijan toimeentulon, kunnes nämä pystyvät omalla ansiotyöllään ansaitsemaan elantonsa. Muun tahon kuin oleskeluluvan hakijan tai hänen perheenjäsenensä hyväksyminen vastaamaan hakijan toimeentulosta edellyttää tapauskohtaista arviointia. Harkintaa ohjaa perheenyhdistämistä ja toimeentuloedellytystä koskevien säännösten tarkoitus. Perheenkokoaja oli saanut oman oleskelulupansa täysin riippuvaisena Suomessa asuvasta veljestään. Asiassa oli esitetty selvitystä veljien tähänastisista toimista sisarensa auttamiseksi ja myös heidän tosiasiallisista taloudellisista mahdollisuuksistaan toimia sitoumuksensa mukaisesti. Sitoumus, jota näissä oloissa voitiin pitää luotettavana ja realistisena, oli otettava huomioon arvioitaessa toimeentuloedellytyksen täyttymistä. Ulkomaalaislaki 39 1 ja 2 momentti KHO taltio /1227 Tieliikenne - Ajokielto - Väliaikainen ajokielto - Poliisi - Poliisimies - Toimivalta - Hallintopäätös - Käräjäoikeus - Hallinto-oikeus - Törkeä rattijuopumus Poliisimies oli määrännyt A:n tieliikennelain 76 :n 1 momentin 1 kohdan nojalla väliaikaiseen ajokieltoon ja ottanut A:n ajokortin haltuunsa, kun oli todennäköistä syytä epäillä A:n syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen. Tieliikennelain 77 :n 1 momentin nojalla väliaikainen ajokielto tällaisessa tilanteessa jatkuu, kunnes käräjäoikeus päättää ajokiellosta, jollei sitä ole määrätty aikaisemmin päättymään. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden oli tullut jättää toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta A:n valitus poliisimiehen määräämästä väliaikaisesta ajokiellosta. Tieliikennelaki 76 1 momentti 1kohta Tieliikennelaki 77 :n 1 momentti Hallintolainkäyttölaki 5 1 momentti KHO taltio /1176 Oikeusapu - Käännöskulujen korvaaminen - Oleskelulupaasia Valtion varoista annettava oikeusapu ei ole rajoittamaton etu, vaan se rajataan oikeusapulaissa koskemaan asian hoitamisen vaativia menoja ja tarpeellisia toimenpiteitä. Käännöskulut kuuluvat oikeusavun piiriin, jos oikeusavun saaja on tarvinnut käännösapua. Käännöskulujen korvaaminen edellyttää siten tapauskohtaista harkintaa, jota ohjaa oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuden asettamat vaatimukset. Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa muun ohella kysymys hallinto-oikeuden päätöksen kääntämisestä suomesta ranskaksi aiheutuneiden kulujen korvaamisesta oikeusapulain nojalla. Ranska oli muutoksenhakijan äidinkieli, eikä hän hallinnut asian käsittelykieltä. Avustaja hallitsi ranskan kielen. Päätöksen käännättäminen ei ollut asiassa tarpeen. Sen vuoksi käännösapu ei myöskään kuulunut korvattavan oikeusavun piiriin. Oikeusapulaki 4 1 momentti Verotusasiat KHO:2011:38 Välitön verotus - Väliyhteisötulon verotus - Purkuhakemus - Menettelyvirhe - Ennakkoratkaisun pyytämättä jättäminen Konsernin Suomessa yleisesti verovelvollinen emoyhtiö A Oyj oli omistanut Belgiaan perustetun rahoitusyhtiön B N.V:n osakekannan. A Oyj oli hakenut ennakkoratkaisua vuosilta toimitettavia yhteisön tuloverotuksia varten. Keskusverolautakunta katsoi päätöksessään ja yhtiön valituksen johdosta myös korkein 12

13 hallinto-oikeus päätöksessään , että emoyhtiö A Oyj:tä voitiin asianomaisen verosopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen säännösten estämättä verottaa ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain nojalla, kun tämän lain edellytykset sinänsä täyttyvät. Vuosilta 1999 ja 2000 toimitetuissa verotuksissa B N.V:n tulo verotettiin yhtiön väliyhteisötulona. Näiden päätösten jälkeen Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi tuomion asiassa C-196/04 (Cadbury Schweppes plc ja Cadbury Schweppes Overseas Ltd). Sen mukaan EY 43 ja EY 48 artiklaa oli tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että jäsenvaltioon sijoittautuneen ja siellä asuvan yhtiön veron määräytymisperusteeseen sisällytetään ulkomaisen väliyhteisön toisessa jäsenvaltiossa toteuttamat voitot, kun näihin voittoihin sovelletaan siellä alempaa verotuksen tasoa kuin ensiksi mainitussa valtiossa, ellei sitten tällainen sisällyttäminen koske ainoastaan puhtaasti keinotekoisia järjestelyjä, joilla pyritään kiertämään normaalisti maksettava kansallinen vero. Tällaista verotustoimenpidettä ei yhteisöjen tuomioistuimen mukaan saatu soveltaa, kun objektiivisten ja ulkopuolisten tarkastettavissa olevien tekijöiden perusteella osoittautuu, että verotuksellisten syiden olemassaolosta huolimatta kyseinen väliyhteisö on todellisuudessa asettautunut vastaanottajana olevaan jäsenvaltioon ja tosiasiallisesti harjoittaa siellä taloudellista toimintaa. Yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisun C-196/04 jälkeen yhtiö haki korkeimmalta hallinto-oikeudelta väliyhteisötulon verotusta koskevien päätösten purkamista. Hakemuksen johdosta korkein hallinto-oikeus totesi muun muassa, että purkuhakemuksen kohteena ollutta korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä tehtäessä jäsenvaltioiden väliyhteisölainsäädännön yhteensopivuus yhteisön oikeuden kanssa ei ollut ollut yhteisöjen tuomioistuimen arvioitavana. Kun kysymys oli tulkinnanvarainen eikä asiassa tehty tästä huolimatta ennakkoratkaisupyyntöä yhteisöjen tuomioistuimelle, asiaa käsiteltäessä oli tapahtunut menettelyvirhe, joka oli voinut olennaisesti vaikuttaa asian ratkaisuun. B N.V. oli sen toiminnasta saadun selvityksen perusteella todellisuudessa asettautunut Belgiaan ja tosiasiallisesti harjoittanut siellä taloudellista toimintaa yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisussa C-196/04 tarkoitetulla tavalla. Näin ollen asiassa tehdyt päätökset ovat kyseisen ratkaisun valossa olleet myös yhteisön oikeuden vastaisia ja siten sisällöllisesti virheellisiä. Kun lisäksi asian taloudellinen merkitys oli huomattava ja yhtiö oli tehnyt purkuhakemuksen välittömästi yhteisöjen tuomioistuimen mainitun ratkaisun antamisen jälkeen, korkein hallinto-oikeus purki keskusverolautakunnan ja korkeimman hallinto-oikeuden päätökset sekä tältä osin vuodelta 1999 ja 2000 toimitetut verotukset ja palautti asian Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi. Verovuodet 1999 ja Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta (1217/ 1994) Hallintolainkäyttölaki 63 1 ja 2momentti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 43, 48 ja 234 artikla (nykyään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49, 54 ja 267 artikla) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-196/04 Cadbury Schweppes plc ja Cadbury Schweppes Overseas Ltd KHO:2011:41 Valmisteverotus - Veronkorotus - Törkeä veropetos - Ne bis in idem -kielto - Rinnakkaiset menettelyt A:ta oli kuultu syylliseksi epäiltynä tullipiirin suorittamassa esitutkinnassa. A:lle oli vireille pannussa syytteessä vaadittu rangaistusta törkeästä veropetoksesta ajalta Syytteen mukaan A oli veron välttämistarkoituksessa itse sekä toiselle henkilölle toimeksi antamana tullin kautta saapuessaan tahallaan laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuuden, joka koski hänen kolmannesta maasta ja toisesta jäsenvaltiosta maahantuomiaan savukkeita. Käräjäoikeus oli antamallaan lainvoiman saaneella tuomiolla tuominnut A:n rangaistukseen törkeästä veropetoksesta. Tullipiiri oli ennen käräjäoikeuden tuomiota varannut A:lle tilaisuuden tulla kuulluksi edellä mainittuun esitutkintaan perustuneista arvioverotusesityksistä niihin liittyvine veronkorotuksineen. Kahdella arvioverotuspäätöksellä A oli velvoitettu suorittamaan toisesta jäsenvaltiosta maahantuoduista savukekartongeista tupakkaverojen ja veronlisäysten lisäksi 30 prosentin veronkorotukset. Hallinto-oikeus katsoi, ettei A:lle olisi sen jälkeen, kun käräjäoikeus oli antanut samaa tapahtumainkulkua koskevan lainvoiman saaneen ratkaisunsa, tullut määrätä maksettavaksi veronkorotuksia ja poisti arvioverotuspäätöksillä määrätyt veronkorotukset. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että veronkorotusten määräämisessä oli kysymys Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitetusta rikosasiasta ja että veropetosasiassa ja veronkorotusten määräämisessä oli kysymys olennaisesti samasta asiasta. Koska sanotun artiklan mukaista ne bis in idem - kieltoa sovelletaan silloin, kun ensimmäinen ratkaisu on lopullinen ennen jälkimmäisen menettelyn alkamista, mutta ei rinnakkain vireillä olevissa menettelyissä, kielto ei ollut esteenä veronkorotusten määräämiselle käräjäoikeuden tuomion lainvoimaiseksi tulon jälkeen. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen veronkorotusten osalta ja palautti asian hallinto-oikeudelle ensi asteena käsiteltäväksi A:n veronkorotusten määriä koskevien vaatimusten tutkimista varten. Äänestys 4-1. Valmisteverotuslaki 32 1 momentti 3 kohta Suomen perustuslaki 22 Euroopan ihmisoikeussopimus 6 artikla Euroopan ihmisoikeussopimus 7. lisäpöytäkirja 4 artikla KHO:2011:42 Ulkomainen väliyhteisö - Valtiovarainministeriön asetus - Valtiovarainministeriön asetuksen puuttuminen - Musta lista Suomessa yleisesti verovelvollisen yhteisön välillisessä omistuksessa Momentti 13 Momentti 4/2011

14 oli Singaporeen rekisteröity yhteisö. Valtiovarainministeriö ei ollut antanut vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa sovellettavaa väliyhteisölain 2 :n 5 momentissa tarkoitettua asetusta niistä verosopimusvaltioista, joissa veron katsotaan olennaisesti eroavan verosta, jota yhteisöjen on Suomessa suoritettava. Tämän vuoksi singaporelaista yhteisöä ei voitu pitää väliyhteisölain 2 :n 3 momentin 2 kohdan säännös huomioon ottaen ulkomaisena väliyhteisönä. Ennakkoratkaisu vuodelta 2009 toimitettavaa yhteisön tuloverotusta varten. Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta 2 1 momentti ja 3 momentti 2 kohta sekä 5 momentti KHO:2011:44 Lahjavero - Lahjansaaja - Apuyhtiö - Veroluokka Asiassa oli kysymys siitä, katsottiinko B:n omistama osakeyhtiö vai B sukupolvenvaihdosta koskevassa lahjaverotuksessa lahjansaajaksi ja oliko vero määrättävä yhtiölle II veroluokan vai B:lle I veroluokan mukaan. Perintö- ja lahjaverolain 55 ei sinänsä edellyttänyt, että lainkohdassa tarkoitettu yritysvarallisuus siirtyi lahjoittajan sukulaiselle. Lainkohdassa ei myöskään ollut säädetty, että lahjoituksen tulisi tapahtua luonnolliselle henkilölle. Siitä, että lahjoitus tapahtui osakeyhtiölle, ei niin ollen sinänsä seurannut, että säännöksen piiriin kuuluvaksi katsotun luovutuksen lahjansaajaksi olisi katsottava osakkeet omistava luonnollinen henkilö. Tässä tapauksessa lahjoittaja tuli ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan nimenomaan lahjoittamaan varat osakeyhtiölle. Sitä, ettei lahjoitus siviilioikeudellisesti tapahtunut osakkaalle B, korosti rinnakkainen vaihtoehtoinen ennakkoratkaisuhakemus, jonka mukainen lahjoitus tapahtuisi B:lle. Omaisuuden lahjoittaminen osakeyhtiölle oli sinänsä mahdollista, vaikkakin osakeyhtiön kirjanpidon näkökulmasta vastikkeettomasti saadut varat kasvattivat lähtökohtaisesti sijoitettua vapaata omaa pääomaa ja koituivat osakkaiden hyväksi. Näin ollen pelkästään viimeksi mainitun seikan perusteella lahjoitusta osakeyhtiölle ei voitu pitää vastoin siviilioikeudellista muotoa lahjoituksena B:lle. Asian arviointiin ei myöskään vaikuttanut se seikka, että ulkopuolisen tehdessä nimenomaisesti pääomansijoituksen yhtiöön lahjaverotusta ei välttämättä kohdistettaisi tähän yhtiöön. Perintö- ja lahjaverolaissa tarkoitetuksi lahjansaajaksi oli lahjoituksen tapahtuessa B:n omistamalle osakeyhtiölle siten katsottava tämä yhtiö. Yhtiö oli velvollinen suorittamaan lahjasta veron perintö- ja lahjaverolain 11 :n 1 momentin nojalla II veroluokan mukaan. Ennakkoratkaisu. Äänestys 3-2. Perintö- ja lahjaverolaki 11 1 momentti Ympäristöasiat KHO:2011:36 Päästökauppa - Siirretty hiilidioksidi - Hiilidioksidin siirtokerroin - Päästöluvan muuttaminen - Paperinvalmistuksen täyteaine (PCC) - Hiilidioksidin kasvihuone- ja jäähdytyskäyttö - Hiilidioksidin pysyvä sitoutuminen - Kansallinen inventaario - Asetuksen lainvastaisuus - Tilastokeskuksen tehtävät - Elinkeinon harjoittamisen oikeus - Omaisuuden suoja Energiamarkkinaviraston päätöksellä yhtiön A jalostamon päästölupaa muutettiin siten, että yhtiö sai vähentää siirtokertoimella 0,02 paperinvalmistuksen täyteaineen (PCC) valmistukseen käytetyn hiilidioksidin, jonka yhtiö B oli ottanut talteen yhtiö A:n jalostamon polttokaasuista. Siirtokertoimeen 0,02 ei sisältynyt polttoon päättyviä PCC:tä sisältäviä tuotteita. Energiamarkkinavirasto hylkäsi yhtiö A:n hakemuksen siirtokertoimen määrittelystä siltä osin kuin näin talteen otettua hiilidioksidia käytettiin kasvihuoneissa ja kuljetusjäähdytyksessä. Kuljetusjäähdytykseen ja kasvihuoneisiin käytettyä hiilidioksidia ei voitu vähentää jalostamon hiilidioksidipäästöistä, koska vähenemää ei voitu huomioida kansallisessa päästöinventaariossa. Hallinto-oikeus hylkäsi yhtiö A:n valituksen. Energiamarkkinaviraston ja hallinto-oikeuden päätökset perustuivat päästökauppadirektiivin (2003/87/EY) 14 artiklan 1 kohdan ja sen perusteella annetun komission päätöksen (2007/ 589/EY) sekä päästökauppalain (638/2004) 59 :n ja sen nojalla annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (647/2007) tulkintaan. Kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen mukaan toiselle toiminnanharjoittajalle siirretty hiilidioksidimäärä voitiin päästökauppaviranomaisen luvalla vähentää sen laitoksen hiilidioksidipäästöstä, josta päästö oli peräisin, sillä edellytyksellä, että vähennys tehtiin myös hiilidioksidipäästöjen kansallisessa inventaariossa. Komission päätöksen mukaan vähennyksen edellytyksenä oli, että vähennys huomioitiin vastaavana vähennyksenä sen laitoksen ja toiminnon tiedoissa, jotka jäsenvaltio raportoi kansallisessa inventaarissaan Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen sihteeristölle. Asetuksessa ja komission päätöksessä mainitun inventaarion tekeminen oli annettu Tilastokeskuksen tehtäväksi vuonna 2003 tehdyllä valtioneuvoston periaatepäätöksellä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei asiassa ollut tullut ilmi sellaisia seikkoja, joiden johdosta yhtiön hakemuksen ratkaisemiseen sovellettuja lakia alemmanasteisia kansallisia säännöksiä voitaisiin pitää perustuslain 15 :n 1 momentin, 18 :n 1 momentin tai ihmisoikeussopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1 artiklan vastaisina. Asiaan ei siten näillä perusteilla tullut soveltaa perustuslain 107 :ää. Alemmanasteisten säännösten soveltamisen esteenä ei pidetty myöskään sitä, että Tilastokeskuksen tehtävistä kansallisen inventaarion laadinnassa ei ollut erikseen säädetty, kun otettiin huomioon noiden tehtävien luonne ja liityntä Tilastokeskukselle lain mukaan muutoin kuuluviin tehtäviin. Päästökauppajärjestelmän kannalta kysymys oli siitä, että yhtiölle koituisi taloudellista etua tilanteessa, jossa se voisi samanaikaisesti myydä hiilidioksidipäästönsä tuotteistettaviksi sekä saada mahdollisuuden näitä päästöjä vastaavalla määrällä saamiensa päästöoikeuksien myyntiin niitä päästökauppaviranomaiselle palauttamatta. Päästökauppajärjes- 14

15 telmän tavoitteiden ja toimivuuden kannalta yhtiön taloudellisia etuja keskeisempää oli se, voitiinko tällä järjestelyllä samalla taata, että yhtiön myymät hiilidioksidipäästöt eivät päätyneet ilmakehään jossain muualla. Päästökauppajärjestelmän kansainvälisiin sopimusvelvoitteisiin ja päästökauppadirektiiviin perustuvat peruspiirteet edellyttivät, että siirretyn hiilidioksidin pysyvästä tai pitkäaikaisesta sitoutumisesta voitiin varmistua. Koska esitetyn selvityksen perusteella tällaisesta sitoutumisesta ei voitu varmistua, hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muutettu. Päästökauppadirektiivi (2003/87/ EY) 1 ja 2 artikla, 3 artikla a, b ja e kohta, 4-8 artikla, 9 artikla 1 ja 3 kohta, 10 artikla, 11 artikla 1 ja 2 kohta, 12 artikla 1 ja 3 kohta, 14 artikla 1 ja 2 kohta ja 15 artikla, direktiivin liite III kohta 1 ja direktiivin liite IV Komission päätös (2007/589/EY) kohta 5.7 Päästökauppalaki (638/2004) 1, 2 :n 1 kohta b alakohta, 5 :n 1 momentti 2, 5 ja 15 kohta (108/2007), 6, 8 :n 1 momentti, 10 :n 4 momentti, 11, 15 (108/2007), 31e (108/2007), 31r (108/2007), 46 :n 1 ja 2 momentti, 49 :n (108/2007) 1 momentti, 52 :n 1 momentti ja 59 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta ja päästöistä laadittavasta selvityksestä (647/2007) 2 :n 1 ja 14 kohta, 4 sekä 5 :n 1 ja 3 momentti Laki tilastokeskuksesta (48/1992) 2 Yhteisöjen tuomioistuimen suuren jaoston tuomio asiassa C-127/07 (Arcelor Atlantique ja Lorraine ym., Kok. 2008, s. I-9895) KHO:2011:37 Ympäristölupa - Polttonesteiden jakeluasema - Pohjaveden pilaamiskielto - Tärkeä pohjavesialue - Luvan myöntämisen edellytykset - Tapauskohtainen harkinta - Vastuu selvityksistä - Suunnitelma Toiminnassa oleva polttonesteiden jakeluasema sijaitsi tärkeällä pohjavesialueella. Toiminnalla ei ollut aikaisempaa ympäristölupaa. Alueella ei ollut asema- tai yleiskaavaa. Ympäristönsuojelulain kannalta kysymys oli kokonaan uudesta ympäristöluvasta ja lupaharkinnassa hanketta arvioitiin uuden polttonesteiden jakeluaseman sijoittamisena kyseiselle alueelle. Jakeluasema sijaitsi noin 750 metrin etäisyydellä vedenottamosta pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella. Vedenhankintakäytössä oleva pohjavesialue oli suhteellisen kapea ja pienialainen. Pohjaveden virtaussuunta oli vedenottamosta kohti jakeluasemaa eli poispäin vedenottamosta. Maaperä jakeluaseman kiinteistön alueella oli savea 2,8 4,0 metrin syvyyteen asti. Savipatjan alapuolella oli 1,0 1,3 metrin kerros silttistä hiekkaa, jonka alla oli karkeaa hiekkaa yli 10 metriin asti. Korkein hallinto-oikeus totesi, että pohjaveden pinnan yläpuolella oleva riittävän paksu ja tiivis savikerros, joka mahdollisessa vahinkotilanteessa estäisi aineen pääsyn pohjaveteen, saattoi sinänsä olla luvan myöntämistä puoltava seikka. Tässä tapauksessa pilaantumisriskiä kuitenkin lisäsi paineellisen pohjaveden taso noin 2,5 metrin syvyydellä maanpinnasta. Lisäksi säiliöalueen läheisyydessä tiiviin savikerroksen paksuus oli alle kaksi metriä tilanteessa, jossa jakeluaseman säiliökaivanto ulottui noin kolmen metrin syvyyteen maanpinnan alapuolelle. Pohjaveden pilaantumisen vaaraa ei näissä oloissa voitu alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteissa tehokkaasti ehkäistä asiassa esillä olleilla tai muillakaan hakijan suunnitelman pohjalta arvioitavissa olevilla suojaustoimenpiteillä. Ympäristönsuojelulaki 4 1momentti 2kohta, 6, 8 1 momentti, 41 1 momentti, 42 1momentti 3 ja 4kohta, 42 2momentti KKO:N VALITUSLUVAT VL: Rasite - Rasiteoikeuden poistaminen Kysymys venevalkamarasitteen poistamisen edellytyksistä. VL: Tuomioistuimen toimivalta - Suomen tuomioistuimen yleistoimivalta - Suomen tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta Konkurssi - Takaisinsaanti konkurssipesään Kysymys suomalaisen tuomioistuimen kansainvälisestä toimivallasta takaisinsaantiasiassa. VL: Vahingonkorvaus - Ankara vastuu Ympäristövahinko Hautausmaan laajentamiseen liittyvästä maansiirtotyöstä oli aiheutunut ympäristövahinko. Kysymys siitä, oliko seurakuntaa hautausmaan ylläpitäjänä pidettävä ympäristönsuojelulain 7 :ssä tarkoitettuna toiminnanharjoittajana, joka oli vastuussa aiheutuneesta vahingosta. VL: Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenkäynnin kesto Viivästymishyvitys Uuden asunnon kauppaa koskevan riita-asian käsittely oli kestänyt käräjäoikeudessa kuusi vuotta ja viisi kuukautta. Käsittelyyn oli sisältynyt kaksi passiivista ajanjaksoa, joiden yhteiskesto oli ollut yli kolme vuotta. Asian kokonaiskäsittelyaika oli ollut seitsemän vuotta. Kysymys oikeudenkäynnin viivästymisen kestosta ja sen perusteella määrättävästä hyvityksestä. VL: Oikeudenkäyntimenettely Seulontamenettely A, jolla ei ollut oikeudenkäyntiavustajaa, oli tuomittu käräjäoikeudessa törkeästä veropetoksesta, kirjanpitorikoksesta, väärennyksestä ja törkeästä petoksesta yhden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen, neljän vuoden liiketoimintakieltoon sekä suorittamaan vahingonkorvausta asianomistajalle yli euroa. Hovioikeus seuloi A:n valituksen. Kysymys siitä, olisiko A:lle tullut määrätä viran puolesta puolustaja. Momentti 15 Momentti 4/2011

16 VL: Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti Hovioikeuteen valituksen tehnyt rikosasian vastaaja sai syyttäjän vastavalituksen tiedokseen vasta hovioikeuden pääkäsittelyssä. Kysymys siitä, mikä merkitys sanotulla seikalla oli hovioikeudessa käytävän oikeudenkäynnin kannalta. VL: Vahingonkorvaus - Syy-yhteys Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus A oli suistunut tieltä luvatta käyttöön ottamallaan autolla ja jättänyt auton ulosajopaikalle lievästi vaurioituneena. Myöhemmin auto oli löytynyt samasta paikasta palaneena. Kysymys siitä, oliko auton palamisesta aiheutunut vahinko siinä määrin A:n ennalta-arvattavissa, että tämän voidaan katsoa olevan velvollinen korvaamaan vakuutusyhtiölle sen auton omistajalle maksaman vakuutuskorvauksen määrän. VL: Rekisterimerkintärikos Kommandiittiyhtiön vastuunalaiseksi yhtiömieheksi oli kaupparekisteriin ilmoitettu A, joka oli yhtiösopimuksen mukaan ainoa vastuunalainen yhtiömies. A:n ohella myös B ja C osallistuivat kommandiittiyhtiön hallinnolliseen ja liiketoiminnalliseen päätöksentekoon. Kysymys siitä, oliko syyllistytty rekisterimerkintärikokseen, kun kaupparekisteriin ei ollut merkitty vastuunalaisiksi yhtiömiehiksi myös B:tä ja C:tä. VL: Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen Lennolla matkustamohenkilökunnan esimiehenä toiminut purseri oli yhtiön kirjallisten ohjeiden vastaisesti ottanut koneesta mukaansa matkustajatarjoiluun tarkoitettuja alkoholijuomia sekä laiminlyönyt tehdä tullihallituksen määräysten ja yhtiön ohjeiden mukaisen tullausilmoituksen mukanaan tuomistaan savukkeista. Kysymys siitä, oliko työnantajalla työsopimuslain 8 luvun 1 :ssä tarkoitettu erittäin painava syy työsopimuksen purkamiseen. VL: Ulosottokaari Muutoksenhaku Velalliselle oli kihlakunnanvoudin päätöksellä määrätty kohtuullisen työpalkan rahamäärä, ja velallisen työnantajalle X Oy:lle oli annettu palkan ulosmittausta koskeva maksukielto. X Oy:n laiminlyötyä maksukiellon noudattamisen ulosottoon tilittämättä jätetty määrä oli määrätty ulosmitattavaksi X Oy:ltä. X Oy:n omistama ajoneuvo oli myöhemmin ulosmitattu. X Oy valitti ulosmittauksesta muun ohella sillä perusteella, että kohtuullisen työpalkan rahamäärä oli arvioitu virheellisesti. Kysymys siitä, oliko X Oy:n valituksessa kysymys ulosottokaaren 11 luvun 5 :n 2 momentissa tarkoitetusta maksukieltoa koskevasta valituksesta, joka voitiin tehdä ilman määräaikaa. Kysymys myös suullisen käsittelyn toimittamisesta ja oikeudenkäyntikuluista. VL: Työsopimus - Lomauttaminen - Uudelleen sijoittaminen Työnantaja ei ollut tarjonnut lomauttamalleen työntekijälle vakituista toisella paikkakunnalla tehtävää työtä, koska tämä oli aikaisemmin ilmaissut haluttomuutensa muuttaa paikkakuntaa ja lomautuksensa aikana jo kieltäytynyt määräaikaisesta projektitehtävästä toisella paikkakunnalla. Kysymys työnantajan velvollisuudesta korvata laiminlyöntinsä perusteella työntekijän ansionmenetys pitkittyneen lomautuksen ajalta. VL: Uskonrauhan rikkominen Kiihottaminen kansanryhmää vastaan Sananvapaus A oli internetissä olevalla sivustollaan julkaissut islaminuskon oppeja loukkaavan kirjoituksen. Kysymys siitä, oliko A menettelyllään syyllistynyt uskonrauhan rikkomiseen. A oli sivustollaan esittänyt somaleja koskevan loukkaavan väitteen. Kysymys siitä, oliko A menettelyllään syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. VL: Avustuspetos - Törkeä avustuspetos Kysymys olennaisuusvaatimuksen arvioinnista avustuspetoksessa. Toimitus: Anne Vilppula Talentum Media Oy

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 236/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi erikoissairaanhoitolain ja päihdehuoltolain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011 Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta Lotta Hämeen-Anttila Neuvotteleva virkamies, STM Lastensuojelua ja perhehoitoa

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikoslain (39/1889) 2 a luvun 8 :n 2 momentin ja 9 :n 8 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 2 a luvun

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia sällä menetetyn ajo-oikeuden takaisin saamisesta. muutettavaksi.

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 377/2011 Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki

Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Työsopimuslain 4 lukuun on lisätty uusi 7 a Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen

Lisätiedot

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO 23.7.2012 Taustaksi Sisäasiainministeriön asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista Elintarvikelainsäädännön uudistuksista 27.9.2010 Eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö Elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytää ehdotuksesta lausuntoa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta 13.7.2001/660

Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta 13.7.2001/660 1 of 6 21/03/2011 13:23 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 13.7.2001/660 13.7.2001/660 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki vähemmistövaltuutetusta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011. 706/2011 Laki. kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011. 706/2011 Laki. kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011 706/2011 Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan HE 154/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain rahan määritelmä laajennetaan koskemaan

Lisätiedot

HE 117/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 117/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ylikuormamaksusta annetun lain muuttamista niin, että ylikuormasta

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51. Laki. N:o 46

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51. Laki. N:o 46 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51 SISÄLLYS N:o Sivu 46 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta... 181 47 Laki lääkärin hyväksymisestä

Lisätiedot

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Lakiehdotus 1. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008)

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Lainsäädännössä tapahtuu. 20.11.2014 Jyväskylä Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Salla Pyykkönen, Kvtl

Lainsäädännössä tapahtuu. 20.11.2014 Jyväskylä Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Salla Pyykkönen, Kvtl Lainsäädännössä tapahtuu 20.11.2014 Jyväskylä Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla mm. Ajattelutavan muutokset dg tarve Arjen moninaistuminen Toimintaympäristön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi Tekninen lautakunta 258 06.08.2014 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi 859/00.04.00/2014 TEKLA 258 Valmistelija/lisätiedot: kaupungingeodeetti Kari Hartikainen,

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet Riitta Pöllänen Ylilääkäri Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Valvontaosasto 7.3.2014 Riitta Pöllänen@valvira.fi

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19.5.2004/400

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19.5.2004/400 1 of 5 27/05/2011 11:54 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2004» 19.5.2004/400 19.5.2004/400 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työneuvostosta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2003 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden

Lisätiedot

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2.

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2. Hajajätevesiasetus Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011 Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 1 Hajajätevesiasetuksen soveltamisala Sovelletaan viemäriverkoston ulkopuolella Soveltamisala

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Palopupu ja uusi * pelastuslaki

Palopupu ja uusi * pelastuslaki Palopupu ja uusi * pelastuslaki Väritettävä pupuhahmo päiväkoti- ikäisille isille Lain tavoite, soveltamisala ja yleiset velvollisuudet tiedoksi jokaiselle, mutta erityisesti pienten lasten vanhemmille

Lisätiedot

Subjektiivinen oikeus päivähoitoon

Subjektiivinen oikeus päivähoitoon Subjektiivinen oikeus päivähoitoon Näkökulmia yksilön ja julkisen vallan suhteeseen. Mervi Eskelinen mervi.eskelinen@uta.fi Sisältö Päivähoito Suomessa Tutkimustehtävä Sosiaaliset perusoikeudet Osana perusoikeuksia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta LAKIALOITE 37/2012 vp rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta Eduskunnalle Rattijuopumustapauksissa kuolleita on 2000-luvulla ollut keskimäärin

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

Työkaluja ajokyvyn arviointiin

Työkaluja ajokyvyn arviointiin Työkaluja ajokyvyn arviointiin 23.9.2011 Ajokorttiviranomaisen ja lääkärin yhteistyö ajo-oikeusasioissa Tarkastaja Tero Mäkikyrö Oulun poliisilaitos Lupayksikkö tero.makikyro@poliisi.fi Tausta tieliikennelaista

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot