Apposen vanha kenkätehdas - maaperän kunnostus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Apposen vanha kenkätehdas - maaperän kunnostus"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA MANTSÄLÄN KUNTA, TEKNISET PALVELUT Apposen vanha kenkätehdas - maaperän kunnostus Urakkaohjelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20046P001

2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 1 (13) Sisällysluettelo 1 TIETOJA KOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Rakennuttaja ja tilaaja Suunnittelija ja valvojat RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Asiakirjat Rakennuttajan vastuu asiakirjatiedoista URAKAN LAAJUUS JA URAKKA-ALUE URAKKA JA SOPIMUSMUODOT Urakkamuoto ja urakkahinta Mittaustyöt TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Työmaan hallinto Yhteistoiminta Katselmukset LUVAT JA ILMOITUKSET SUUNNITELMAT JA NIIDEN TOIMITTAMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU ASIOIDEN KIRJAAMINEN Työmaapäiväkirja ja -kokoukset Muutos- ja lisätyöt Urakka-aika Töiden aloitus Rakennusaika Työaika TYÖMAARAKENNUKSET, RAKENNELMAT JA SUOJAUSTOIMENPITEET Yleistä TYÖMAAN HUOLTO Yleistä Vakuutukset ja vakuudet VAHINGOT JA KORVAUKSET ALIURAKAT MAKSUERÄT Yleistä Indeksiehto TAKUUAIKA VIIVÄSTYSSAKKO... 11

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 2 (13) 17 TYÖVOIMAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen vertailuperusteet TARJOUS Tarjouksen muoto Selvitys veroluonteisista maksuista Tarjouksen voimassaoloaika ja käsittely Tarjouksen tekeminen Lisätiedot VALVONTA Urakoitsijan laadunvalvonta Rakennuttajan laadunvalvonta Suunnittelijoiden laadunvalvonta LISÄTIETOJEN ANTAMINEN ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN... 13

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 3 (13) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUEEN PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS 1 TIETOJA KOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde ja sen sijainti Kohde sijaitsee Mäntsälässä, kiinteistöllä osoitteessa Vanha Porvoontie 6. Urakka-alueena ovat vanhan tehdasalueen tonttirajauksen mukaiset kenkätehtaan kiinteistöt. Urakkaan kuuluu pilaantuneen maa-aineksen poistaminen FCG Finnish Consulting Group Oy työselityksen ( ) työselostuksen mukaisesti. Kohteesta poistetaan pilaantuneet maat kiinteistöltä vanhan tonttirajauksen mukaisilta kenkätehtaan kiinteistöjen alueilta. 1.2 Rakennuttaja ja tilaaja Rakennuttaja: Mäntsälän kunta Pekka Savolainen Heikinkuja Mäntsälä p Suunnittelija ja valvojat Yhteyshenkilö hallinto- ja sopimusasioissa: Mäntsälän kunta Pekka Savolainen Heikinkuja Mäntsälä Rakennuttajan edustaja teknisissä asioissa: Mäntsälän kunta Pekka Savolainen Heikinkuja Mäntsälä Rakennuttajaa avustaa pilaantuneen maan kunnostukseen liittyvissä asioissa: Teemu Siika Ympäristötekninen suunnittelu ja valvonta Teemu Siika

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 4 (13) 2 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 2.1 Asiakirjat Työssä noudatetaan allekirjoitettavaa urakkasopimusta, tätä urakkaohjelmaa ja siihen liittyviä asiakirjoja, jotka täydentävät toisiaan. Työssä noudatetaan alla mainitussa järjestyksessä seuraavia asiakirjoja: A) Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus ja siihen liitettävät neuvottelumuistiot b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen jättämistä mahdollisesti annetut kirjalliset lisäselvitykset d) urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja e) yleiset sopimusehdot, YSE 1998 RT f) urakoitsijan tarjous g) muutostöiden yksikköhintaluettelo B) Tekniset asiakirjat h) työkohtaiset laatuvaatimukset, selostukset i) ELY-keskuksen päätös j) kohteelle laadittu kunnostussuunnitelma k) sopimuspiirustukset l) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi on noudatettava kaikkia Suomessa voimassa olevia rakentamista koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä ja ohjeita sekä voimassa olevia virallisia ja puolivirallisia normaalimääräyksiä, järjestyssääntöjä, ohjeita ja standardeja. 2.2 Rakennuttajan vastuu asiakirjatiedoista Yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaisesti, ellei jonkin kohdan osalta ole toisin sovittu/mainittu. Urakoitsijan oletetaan tulkitsevan niitä alan asiantuntijana. 3 URAKAN LAAJUUS JA URAKKA-ALUE Urakka on metalleilla, öljyhiilivedyillä sekä PAH-yhdisteistä pilaantuneen maan massanvaihto rakennuttajan asettaman valvojan määräämässä laajuudessa. Urakka sisältää seuraavat työt: asfaltin poisto kaivettavilta alueilta ja kuljetus vastaanottopaikkaan, maaleikkaus ja pengertyöt, työnaikaiset liikennejärjestelyt, puhtaiden pintamaiden kaivu ja välivarastointi kohdekiinteistölle,

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 5 (13) 4 URAKKA JA SOPIMUSMUODOT 4.1 Urakkamuoto ja urakkahinta mahdollisesti täyttöihin kelpaamattoman puhtaan maan kuljetus maankaatopaikalle, pilaantuneen maan kaivu, pilaantuneen maan kuormaus ja kuljetus vastaanottopaikkoihin, kaivannon täyttö ja tiivistys puhtailla pintamailla sekä tarvittaessa muualta tuodulla maalla rakennuttajan osoittamalle tasolle, asfaltointi Työalueen alustava laajuus on esitetty maarakennustöiden työselityksessä ja määräluettelossa sekä suunnitelmapiirustuksissa. Urakoitsija on velvollinen ottamaan huomioon alueella ja sen läheisyydessä tapahtuvan liikenteen ja niiden vaikutukset tähän urakkaan. Urakoitsijan on huolehdittava yleisen liikenteen vaatimat kulkutiet niin, että liikennettä ei keskeytetä eikä työmaaliikenteestä aiheudu vaaraa eikä kohtuutonta haittaa ulkopuolisille. Pilaantunutta maata ei myöskään saa kulkeutua ajoneuvojen renkaiden mukana. Kulkuteiden järjestelyistä on sovittava rakennuttajan kanssa ennen urakan aloittamista. Urakoitsijan velvollisuutena on tutustua paikan päällä työkohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Työmaalla esittely klo 12. Tarjouksen jättämisen jälkeen urakoitsija ei voi vedota mahdollisiin puutteisiin kohdetta tai sen olosuhteita käsittelevissä asiakirjoissa. Koska pilaantuneen maan määrää ei voida tässä vaiheessa riittävän tarkasti arvioida, toteutetaan työt yksikköhinnoilla. Työmäärien muuttuessa noudatetaan sekä vähennyksissä että lisäyksissä yksikköhintoja. Pilaantuneiden maiden vastaanottopaikat kunnostustyön yhteydessä ovat Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Ekokem-Palvelu Oy ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, joiden luvan mukaisiin vastaanottopaikkoihin kunnostuksen aikainen pilaantunut (sekä VNa 214/2007 kynnysarvot ylittävä) maa-aines tulee toimittaa. Yksikköhintaluettelossa annetaan hinta kuljetukselle. Hinnan tulee sisältää lastaus, kuljetus ja vastaanotto peitettynä vastaanottopaikkaan. Vastaanottohinnat eritasoisesti pilaantuneille ja/tai jätejakeita sisältäville maaaineksille annetaan erikseen yksikköhintaluettelossa. Urakkatarjoukset tehdään annetun määräluettelon perusteella yksikköhintoina. Tarjouksen tekijä on velvollinen sisällyttämään tarjoukseen kaikki määräluettelossa esiintyvien nimikkeiden edellyttämät työt (vaikka niiden kohdalla ei ole ilmoitettu määrää). Samoin on tarjoushinnassa otettava huomioon kustannukset niiden nimikkeiden edellyttämistä suorituksista, joita ei ole litterointijärjestelmästä tai sen tarkkuudesta johtuen mainittu, mutta muiden asiakirjojen mukaan kuuluvat urakkaan. Määräluettelon nimikkeiden sisältämät työt on kerrottu kohteelle laaditussa työselityksessä. Nämä kaikki tulee sisältyä määräluettelossa esitettyihin yksikköhintoihin. Urakoitsija arvioi työsuoritukseen kaikki hukkavarat ja muut työmenetelmistä johtuvat tekijät sekä laskee rakenteiden ja purkumäärät tutustumalla työ-

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 6 (13) 4.2 Mittaustyöt maahan sekä liitteenä oleviin piirustuksiin käyttäen ammattitaitoaan ja kokemustaan. Mikäli urakoitsijan kokemus ja asiantuntemus ei riitä määrittämään oikeassa mittasuhteessa olevaa määrää tulee urakoitsijan käyttää asiantuntijaa omalla kustannuksellaan. Rakennuttajan ei tarvitse selvittää mitään purkualueen rakenteiden määriä tai materiaaleja, joita ei ole esitetty suunnitelmapapereissa. Urakoitsijan on kustannettava kaikki urakkaan kuuluvat määrämittaukset. Rakennuttaja asettaa oman edustajansa valvomaan pilaantuneen maa-aineksen poistoa ja mittauksia. Mittauksista pidetään pöytäkirjaa. Rakennuttajan nimeämä asiantuntija tutkii kaivettavan maa-aineksen mittaamalla ottamistaan näytteistä kenttäanalysaattorilla haitta-ainepitoisuudet. Osa näytteistä toimitetaan laboratorioon. Laboratorioanalyysivastausten saamiseen kuluu 5 työpäivää. Jos maa todetaan pilaantuneeksi, asiantuntija määrää maan loppusijoituspaikan. Pilaantuneen maan kuormat on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Urakoitsijan on annettava määräluetteloon hinta eur /t*km poistettavan pilaantuneen maan kuljetuksesta määräluettelossa esitetyn etäisyysjaon mukaisesti. Pilaantuneen maan fraktioinnin mukaisesti vastaanottopaikat on määritelty yksikköhintaluettelossa, joille annetaan kuljetushinnat. Mikäli alueelta löytyy ennakkoon yksikköhintaluettelossa mainitsemattomia fraktiota rakennuttaja selvittää em. massoille vastaanottopaikan. Urakoitsija antaa yksikköhintaluettelossa kuljetushinnat. Urakoitsija tarkemittaa (X, Y, Z- koordinaatistossa) ennen maanrakennustöiden aloitusta kaivualueen, tavoitekaivutason saavuttamisen jälkeen kaivannon sekä täyttötöiden jälkeen tehdyn täyttötason. 5 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 5.1 Työmaan hallinto Urakoitsija toimii urakkasuorituksensa ajan hankkeessa lainsäädännön ja YSE 4 :n tarkoittamana päätoteuttajana, joka vastaa työmaan johtovelvollisuuksista. Urakoitsijan työmaahenkilöstö (erityisesti vastuuhenkilöt) tulee esittää rakennuttajalle viimeistään urakkaneuvottelussa. Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus vastaavanlaisista työmaista. Hän toimii myös vastaavana työnjohtajana rakennusvalvontaviranomaisiin ja työsuojeluviranomaisiin päin. Kohteen urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 7 (13) 5.2 Yhteistoiminta 5.3 Katselmukset 6 LUVAT JA ILMOITUKSET Urakoitsijan tulee nimetä VNa 205/2009 mukainen vastuunalainen henkilö työn valvontaa ja johtoa varten ja joka vastaa työntekijöiden työkohteeseen perehdyttämisestä ja opastuksesta. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tiedot käyttämästään työvoimasta ja aliurakoitsijoistaan verottajalle ja tilaajalle RTL:n mukaisesti. Kaikkien työmaalla työskentelevien henkilötiedot tulee olla urakoitsijalla kirjallisesti dokumentoituina. Tilaajan edustajana työmaalla on pilaantuneen maan kunnostuksen ympäristötekninen valvoja. Urakan lisä- ja muutostöiden yhteyshenkilönä toimii Pekka Savolainen, Mäntsälän kunta. Urakoitsijan suorittamaa pilaantuneen maan kaivua valvoo tilaajan edustajana kunnostuksen ympäristötekninen valvoja. Kunnostuksen valvoja katsoo, että massanvaihtotyöt tehdään Uudenmaan ELY-keskuksen (Elinkeno-, liikenne- ja ympäristökeskuksen) kunnostusta koskevan päätöksen määräysten, kunnostussuunnitelman sekä urakkasopimuksen mukaisesti. Urakoitsija huolehtii omien alaurakoitsijoiden töiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa tulee ottaa huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Urakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaaalueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi noin kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työmaajärjestelyt ja liikennöinti työmaa-alueeseen rajoittuville tie- ja katualueille tulee esittää työmaasuunnitelmassa. Työmaajärjestelyt ja rakentaminen on suunniteltava siten, että kolmansille osapuolille ei aiheudu kohtuutonta haittaa rakentamisen aikana. Tilaajan edustaja on laatinut työmaalle turvallisuusasiakirjan. Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Töiden loputtua pidetään loppukatselmus. Urakoitsija kutsuu koolle katselmukset. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. Rakennuttaja hankkii suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen liittyvän pilaantuneen maan kunnostusta koskevan päätöksen. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta ja ilmoitusten tekemisestä huolehtii työsuorituksesta vastuussa oleva urakoitsija. Pilaantuneen maan kunnostustyöhön liittyvät luvat ja ilmoitukset hoitaa rakennuttaja.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 8 (13) 7 SUUNNITELMAT JA NIIDEN TOIMITTAMINEN 8 YMPÄRISTÖNSUOJELU 9 ASIOIDEN KIRJAAMINEN Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin 3 sarjaa kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista, YSE 8 2 a-b, yhteisesti sovitun suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Urakoitsijan tulee tarkastaa toimitetut suunnitelmat hyvissä ajoin ennen kyseisen hankinnan / työvaiheen aloittamista. Urakaitsija toimittaa tarjouksen liitteenä alustavan työmaasuunnitelman. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat piirustusten lisäsarjat urakoitsija voi tilata suunnittelijoilta. Urakoitsijan tulee pyrkiä minimoimaan rakennustyön haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi sovittamalla työt mm. melun, pölyn, lian ja tärinän osalta tarkoitukseen parhaiten soveltuvin työmenetelmin ja laittein, kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita valittaessa huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Urakoitsija vastaa toimenpiteistä rakennuttajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Työmaan melua ja pölyä aiheuttavat työt on suoritettava Mäntsälän kunnan järjestyssäännön mukaisena aikana ja Uudenmaan ELY-keskuksen antaman lupapäätöksen työaikaa koskevan ehdon mukaisesti. Pilaantuneen maan kaivu ja kuljetus tulee tehdä siten, että pilaantunutta maata ei leviä kunnostusalueen ulkopuolelle. Urakoitsijan tulee suunnitella työt siten, että naapurikiinteistöille ei aiheudu tarpeetonta ja kohtuutonta haittaa. 9.1 Työmaapäiväkirja ja -kokoukset 9.2 Muutos- ja lisätyöt Urakoitsija pitää työmaalla asianmukaista numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa. Työmaapäiväkirjaan tulee merkitä kaikki oleelliset työmaata koskevat tapahtumat kuten työsuoritusten aloittaminen ja lopettaminen, sää, mittaukset ja havainnot, tarkastukset, vahingonluonteiset tapahtumat, yms. Työmaalla pidetään rakennuttajan, suunnittelijan ja urakoitsijan keskinäisiä työmaakokouksia tarvittaessa. Kokousten pitämisestä sovitaan tarkemmin urakkaneuvotteluissa. Asioiden kirjaamisessa noudatetaan edellisten lisäksi YSE 1998:n 75, 76 ja 77. Urakoitsija on velvollinen suorittamaan yksikköhintaluettelossa mainittuja töitä muutos- ja lisätöinä luettelossa mainituin hinnoin. Nämä työt edellytetään tehdyiksi työselityksessä selostetuilla tavoilla. Yksikköhinnat ovat kokonais-

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 9 (13) 9.3 Urakka-aika Töiden aloitus Rakennusaika Työaika hintoja, joihin sisältyvät kaikki kustannukset ja näin tehdyt työt eivät aiheuta rakennuttajalle mitään muita lisäkustannuksia. Rakennuttajan yhteyshenkilönä lisä- ja muutostöissä on Pekka Savolainen, Mäntsälän kunta. Tilausmenettely sovitaan sopimusvaiheessa. Muutos- ja lisätöissä noudatetaan edellisten lisäksi YSE 1998:n 43, 44 ja 46. Kohteen työt on arvioitu alkavaksi Työt voi aloittaa kun urakkasopimus on allekirjoitettu, viranomaisluvat töiden aloittamiseksi ovat olemassa ja rakennuttaja on antanut luvan töiden aloittamiselle. Työt aloitetaan , jos ei toisin sovita (ks ). Päivämäärä, jolloin töiden tulee olla suoritettuina, sovitaan urakkaneuvotteluissa tai urakan aloituskokouksessa. Työt tulee olla loppuun saatettu viimeistään Mikäli työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa työt vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä korvausta/hyvitystä. Rakennusaika on laskettu siten, että työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä (ma-pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, on asia otettava esiin tarjousneuvottelussa tai työmaakokouksessa. Urakoitsijan tulee mitoittaa resurssinsa siten, että työt suoritetaan pääsääntöisesti normaalina työaikana. Melua, pölyä, tärinää ym. haittaa aiheuttavissa työvaiheissa tulee noudattaa Mäntsälän kunnan järjestyssäännön mukaisia aikoja. 10 TYÖMAARAKENNUKSET, RAKENNELMAT JA SUOJAUSTOIMENPITEET 10.1 Yleistä Väliaikaiset rakennukset, sosiaalitilat, rakennelmat, teline- ja suojarakenteet, ja niiden purkaminen kuuluvat urakkahintaan. Urakoitsija järjestää työmaa-alueelle tai sen läheisyyteen valvojalle tilat, jossa valvoja voi suorittaa kirjanpidon ja kenttämittaukset. Ennen töiden aloittamista on urakoitsijan varmistuttava alueella olevien putkien ja kaapeleiden sijainnista ja tarvittaessa siirrettävä, suojattava ja/tai tuettava ne kustannuksellaan. Työmaa-alue tulee rajata ja merkitä työmaakyltein sekä pilaantuneen maan kunnostuksesta kertovin kyltein selkeästi urakoitsijan toimesta. Rajaus tulee

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 10 (13) 11 TYÖMAAN HUOLTO 11.1 Yleistä 11.2 Vakuutukset ja vakuudet 12 VAHINGOT JA KORVAUKSET 13 ALIURAKAT tehdä siten, että ulkopuoliset eivät voi vahingossa kulkea työmaalle. Vanha Porvoontien puoleinen sivu työmaa-alueesta tulee aidata metalliverkkoaidalla. Syvät kaivannot tulee aidata metalliverkkoaidoin siten, että putoamisvaaraa kaivantoon ei ole. Muutoin työmaa rajataan lippusiimalla. Urakoitsija kustantaa ja hoitaa rakennusaikaisen työmaan huollon, lämmityksen, puhtaanapidon ja työmaahygienian. Urakoitsija on velvollinen ottamaan tarjouksessaan ja työssään huomioon sen, että kaivualueen maaperä on pilaantunutta. Pilaantunutta maata ei saa levitä esim. ajoneuvojen renkaiden mukana tontin ulkopuolelle. Urakoitsija järjestää ja kustantaa työssä tarvittavan veden ja sähkön. Tarvittavat liitokset ja/tai kaapelivedot ja niiden asianmukaiset suojaukset urakoitsija järjestää omalla kustannuksellaan. Urakoitsija vastaa työkohteiden ja kalustonsa vartioinnista omalta osaltaan. Yleisten sopimusehtojen YSE 1998:n 38 :n mukaan. Ennen kuin työt rakennuskohteessa alkavat tulee urakoitsijan ottaa kustannuksellaan rakennuttajan nimiin rakennuskohteen työnaikainen rakennustyövakuutus. Vakuutuksen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli työn valmistumisajan. Urakoitsija huolehtii työntekijöidensä lakisääteisistä vakuutuksista, kuten tapaturma-, työeläke- ja työttömyysvakuutuksista ja työehtosopimuksien määrittämistä vakuutuksista. Urakoitsijalla tulee olla kaikki muut työnantajaaseman edellyttämät ja tarpeelliset vakuutukset. Urakoitsijan tulee vakuuttaa työntekijänsä, työvälineensä, koneensa ja väliaikaiset työmaarakennukset. Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa työn aikana kolmannelle osapuolelle aiheutetut vahingot. Urakoitsija vastaa myös kaikista vahingon selvittämisestä aiheutuneista kuluista. Lisäksi urakoitsijan vastuuvakuutuksen tulee kattaa vakuutusehtojen, vakuutusmäärien ja omavastuun puitteissa vastuuvahingot myös siinä tapauksessa, että korvausvaatimus vahingosta on osoitettu työn tilaajalle tai rakennuttajalle. Vastuuvakuutus tulee esittää rakennuttajalle viimeistään urakkaneuvottelussa. Urakoitsija vastaa omasta toiminnastaan tai laiminlyönnistään rakennuttajalle, työntekijälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista ja haitoista. Urakoitsija ei ole oikeutettu rakennuttajan suostumuksetta siirtämään toiselle henkilölle tai toiminimelle urakkaa tai sen osaa. Mahdolliset aliurakoitsijat on

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 11 (13) 14 MAKSUERÄT 14.1 Yleistä 14.2 Indeksiehto 15 TAKUUAIKA 16 VIIVÄSTYSSAKKO alistettava rakennuttajan hyväksyttäväksi. Urakoitsija on velvollinen hyväksyttämään kirjallisesti käyttämänsä aliurakoitsijat. Aliurakoitsijan hyväksyminen ei kuitenkaan siirrä vastuuta rakennuttajalle vaan urakoitsija vastaa täysimääräisesti aliurakoitsijoittensa työstä kuten omastaan. Maksuaikataulu sovitaan urakkaneuvottelussa. Maksuerät hyväksytetään rakennuttajalla ennen niiden laskuttamista. Laskut tehdään kahden (2) viikon jaksoissa toteutuman mukaan. Yksikköhintoihin ei sovelleta indeksiehtoa. Takuuaika rakennustyölle, käytetyille aineille ja tarvikkeille on kaksi (2) vuotta koko työn hyväksytystä vastaanotosta lukien. Jos koko urakan valmistuminen ja hyväksytty vastaanotto viivästyy urakkaneuvotteluissa sovitusta viimeisestä vastaanottopäivästä urakoitsijan syystä, perii rakennuttaja viivästyssakkoa jokaiselta alkavalta viivästymisviikolta 5 % koko arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Maanrakennustyön mahdollisesti kasvaessa urakoitsijalla ei ole oikeutta vaatia korvausta ylimenevältä ajalta. Maanrakennustyön kasvaessa uudesta urakka-aikataulusta sovitaan rakennuttajan ja urakoitsijan kesken. 17 TYÖVOIMAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Työntekijöidensä majoituksesta, sosiaalitiloista, kuljetuksista yms. vastaa urakoitsija. Urakoitsijan ja sen työntekijöiden on noudatettava valtioneuvoston julkaisemia järjestysohjeita ja työturvallisuusmääräyksiä. 18 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 18.1 Tarjouksen hylkääminen 18.2 Tarjouksen vertailuperusteet Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyynnön mukainen tai sisältää omia ehtoja. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. Tarjouksista hyväksytään rakennuttajalle edullisin tarjous.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 12 (13) 19 TARJOUS 19.1 Tarjouksen muoto Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. Tarjoajille ei makseta korvauksia tarjouslaskennasta. Yksikköhintojen tulee sisältää kaikki kustannukset ja näin tehdyt työt eivät aiheuta rakennuttajalle mitään muita lisäkustannuksia. Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä tarjoukseen saa liittää omia ehtoja Selvitys veroluonteisista maksuista Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verojäämätodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Selvitykseksi hyväksytään myös RALA-todistus. Tarjoukseen on liitettävä alustava työmaasuunnitelma. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta ja näiden alihankkijoilta vastaava selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita ja -hankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakoitsijalla tilaajana on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa, aliurakoitsijaa tai näiden alihankkijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä Tarjouksen voimassaoloaika ja käsittely 19.4 Tarjouksen tekeminen 19.5 Lisätiedot Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään neljä kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo mennessä. Mäntsälän kunta, palvelupiste Vinkki, Heikinkuja 4, Mäntsälä. Kuoreen merkintä: Apposen vanhan kenkätehtaan alueen pilaantuneen maaperän kunnostus. Tarjouspyyntökirjeessä on mainittu muut tarjoukseen liittyvät ehdot. Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskenta-asiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti s-posti: ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään klo mennessä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee ra-

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 13 (13) 20 VALVONTA 20.1 Urakoitsijan laadunvalvonta 20.2 Rakennuttajan laadunvalvonta kennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi riippumatta siitä kuka niitä on antanut. Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta YSE 1998:n 56, 57 ja 58 :n mukaisesti. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsija suorittaa tarvittavat tarkemittaukset. Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen YSE 1998:n 59, 60, 61 ja 62 :n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan laatuvastuuta Suunnittelijoiden laadunvalvonta 21 LISÄTIETOJEN ANTAMINEN Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation suunnittelijat. Rakennuttaja vastaa vain kirjallisista lisäselvityksistä, jotka on lähetetty kaikille urakoitsijoille. Informaatioluonteiset tiedot eivät sido rakennuttajaa. Lisätietoja pilaantuneen maaperän kunnostuksesta antaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Teemu Siika, p , s-posti: Teknisistä asioista lisätietoja antaa Pekka Savolainen, p s-posti: 22 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista asianomaiset eivät voi keskenään sopia, jätetään Tuusulan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS

URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS Rauman seurakunta, kiinteistötoimi 30.7.2010 Vanhan hautausmaan huoltorakennus URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 Tietoja rakennushankkeesta 2 2 Urakkamuoto

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti. OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 9.3.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin rakennus(pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- ja vesiliukumäkiurakoista

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Voltin esikoulurakennus

Voltin esikoulurakennus KVR-URAKKAOHJELMA Voltin koulun esikoulurakennus 1. TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde Laatu ja tarkoitus Nimi Osoite Voltin esikoulurakennus Voltin Eskari Knuuttilanraitti 308, 62310 Voltti Rakennuskohteen

Lisätiedot

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Hyvinkään kaupunki TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2 (5) TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2016 Tarjouspyynnön kohde Hyvinkään kaupunki pyytää teiltä tarjousta vuoden 2016 päällystystöistä yksikköhintaisena

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS Espoo Kiinteistöpalvelut 25.4.2012.2012 JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS URAKKAOHJELMA A 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE...

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA Tekninen toimi URAKKAOHJELMA. Lehmuskujan rakentaminen. Lehmuskuja, 59100 Parikkala

PARIKKALAN KUNTA Tekninen toimi URAKKAOHJELMA. Lehmuskujan rakentaminen. Lehmuskuja, 59100 Parikkala Lehmuskujan rakentaminen Lehmuskuja, 59100 Parikkala 1 1 RAKENNUSKOHDE Urakka käsittää Lehmuskujan kaavatien, parkkipaikan ja tien alle tulevan kunnallistekniikan rakentamisen suunnitelma-asiakirjojen

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Liedon kunta/kaavoitus ja tekniset palvelut PL LIETO

Liedon kunta/kaavoitus ja tekniset palvelut PL LIETO TIEVALAISTUSTYÖT 2016 Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne tievalaistustöistä oheisten asiakirjojen mukaisesti. Lopullinen tilaajaa sitova sopimus syntyy

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

Hanke on jaettu kahteen vaiheeseen: Urakkaan kuuluvat työt: Juoksuratojen ja yleisurheilupaikkojen pintarakennetyöt vaihe 2.

Hanke on jaettu kahteen vaiheeseen: Urakkaan kuuluvat työt: Juoksuratojen ja yleisurheilupaikkojen pintarakennetyöt vaihe 2. KOKKOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KARLEBY STAD 20.11.2015 KÄLVIÄN URHEILUKENTTÄ Pyydämme tarjoustanne Kokkolan kaupungin Kälviän urheilukentän perusparantamisen vaiheeseen 2 liittyvistä pintarakennetöistä

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA

URAKKAOHJELMA. KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA KÅRKULLA SAMKOMMUN, Linjakatu 28, hanko SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 3 2 URAKKAMUOTO 3 URAKAN LAAJUUS 4 TYÖN TOTEUTUS

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 17.6.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA

Lisätiedot

Hopeakivensataman ratasuunnitelman muutokseen liittyvien uusien perustuksien, putkistojen ja teräsrakenteiden sekä vanhojen rakenteiden purkutyöt

Hopeakivensataman ratasuunnitelman muutokseen liittyvien uusien perustuksien, putkistojen ja teräsrakenteiden sekä vanhojen rakenteiden purkutyöt 30.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Hopeakiven sataman ratasuunnitelman muutokseen liittyvien uusien perustuksien, putkistojen ja teräsrakenteiden sekä vanhojen rakenteiden

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE HAKIJA VVO Kodit Oy PL 40 00301 HELSINKI KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus.

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Rakennusurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

ULVILAN YHTEISKOULU. keskuskeittiön laajennus

ULVILAN YHTEISKOULU. keskuskeittiön laajennus Ulvilan kaupunki 19.1.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 14 ) ULVILAN YHTEISKOULU keskuskeittiön laajennus URAKKAOHJELMA Ulvila 2016 UK/ js asiakirjan

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS URAKKAOHJELMA 22.2.2017 1 Sisällys 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 0.1 Rakennuttaja... 4 0.2 Suunnittelijat... 4 1. RAKENNUSKOHDE... 5 1.1. Rakennuskohde

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: 1 Vetelin kunta Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus Urakkaohjelma 4.1.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA 2 ESITIEDOT 1.1 Rakennuskohteen nimi ja sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1 (5) KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1. Yleistä Tällä ohjeella pyritään selventämään kaivettavien ja louhittavien massojen sekä kaadettavien puiden osalta vuokraehtoja

Lisätiedot

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013 HAKIJA Elenia Oy PL 2 33901 TAMPERE KIINTEISTÖ Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnukset 887-409-29-0 ja 887-409-2-71 osoitteessa Ratapihantie 18, 31700 Urjala As Kiinteistön 887-409-29-0 omistaa Elenia

Lisätiedot

KITTILÄN LUKIO Valtatie 11, Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN LUKIO Valtatie 11, Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN LUKIO Valtatie 11, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1793 URAKKAOHJELMA JULKISIVUKORJAUS INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 1 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 Urakkaohjelma 1/22 LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-010L 16066-010V 16066-010K

Lisätiedot

"SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN 1/6 INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 8.1.2015 "SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

KOKKOLAN SATAMA OY HOPEAKIVEN SATAMAN KENTTIEN RAKENNUSTYÖT 2015

KOKKOLAN SATAMA OY HOPEAKIVEN SATAMAN KENTTIEN RAKENNUSTYÖT 2015 KOKKOLAN SATAMA OY HOPEAKIVEN SATAMAN KENTTIEN RAKENNUSTYÖT 2015 URAKKAOHJELMA 16.6.2015 0 HANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakenuttaja = tilaaja Kokkolan Satama Oy Kantasatamantie 50 67900 KOKKOLA Puh. 06-824

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU)

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) Kaukolantie 30 23800 LAITILA HANKE 3 / 2017 Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ URAKKAOHJELMA 16UTS0069.BAEE1 SISÄLLYSLUOETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...1 1.1 Rakennuskohde...1 1.2 Rakennuttaja ja tilaaja...1 1.3 Suunnittelijakonsultit...1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila.

Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila. 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 5.6.2014 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT

LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT Urakka-alueet A, B ja C Pyydämme tarjoustanne Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettujen rakennus-

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot