Apposen vanha kenkätehdas - maaperän kunnostus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Apposen vanha kenkätehdas - maaperän kunnostus"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA MANTSÄLÄN KUNTA, TEKNISET PALVELUT Apposen vanha kenkätehdas - maaperän kunnostus Urakkaohjelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20046P001

2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 1 (13) Sisällysluettelo 1 TIETOJA KOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Rakennuttaja ja tilaaja Suunnittelija ja valvojat RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Asiakirjat Rakennuttajan vastuu asiakirjatiedoista URAKAN LAAJUUS JA URAKKA-ALUE URAKKA JA SOPIMUSMUODOT Urakkamuoto ja urakkahinta Mittaustyöt TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Työmaan hallinto Yhteistoiminta Katselmukset LUVAT JA ILMOITUKSET SUUNNITELMAT JA NIIDEN TOIMITTAMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU ASIOIDEN KIRJAAMINEN Työmaapäiväkirja ja -kokoukset Muutos- ja lisätyöt Urakka-aika Töiden aloitus Rakennusaika Työaika TYÖMAARAKENNUKSET, RAKENNELMAT JA SUOJAUSTOIMENPITEET Yleistä TYÖMAAN HUOLTO Yleistä Vakuutukset ja vakuudet VAHINGOT JA KORVAUKSET ALIURAKAT MAKSUERÄT Yleistä Indeksiehto TAKUUAIKA VIIVÄSTYSSAKKO... 11

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 2 (13) 17 TYÖVOIMAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen vertailuperusteet TARJOUS Tarjouksen muoto Selvitys veroluonteisista maksuista Tarjouksen voimassaoloaika ja käsittely Tarjouksen tekeminen Lisätiedot VALVONTA Urakoitsijan laadunvalvonta Rakennuttajan laadunvalvonta Suunnittelijoiden laadunvalvonta LISÄTIETOJEN ANTAMINEN ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN... 13

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 3 (13) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUEEN PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS 1 TIETOJA KOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde ja sen sijainti Kohde sijaitsee Mäntsälässä, kiinteistöllä osoitteessa Vanha Porvoontie 6. Urakka-alueena ovat vanhan tehdasalueen tonttirajauksen mukaiset kenkätehtaan kiinteistöt. Urakkaan kuuluu pilaantuneen maa-aineksen poistaminen FCG Finnish Consulting Group Oy työselityksen ( ) työselostuksen mukaisesti. Kohteesta poistetaan pilaantuneet maat kiinteistöltä vanhan tonttirajauksen mukaisilta kenkätehtaan kiinteistöjen alueilta. 1.2 Rakennuttaja ja tilaaja Rakennuttaja: Mäntsälän kunta Pekka Savolainen Heikinkuja Mäntsälä p Suunnittelija ja valvojat Yhteyshenkilö hallinto- ja sopimusasioissa: Mäntsälän kunta Pekka Savolainen Heikinkuja Mäntsälä Rakennuttajan edustaja teknisissä asioissa: Mäntsälän kunta Pekka Savolainen Heikinkuja Mäntsälä Rakennuttajaa avustaa pilaantuneen maan kunnostukseen liittyvissä asioissa: Teemu Siika Ympäristötekninen suunnittelu ja valvonta Teemu Siika

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 4 (13) 2 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 2.1 Asiakirjat Työssä noudatetaan allekirjoitettavaa urakkasopimusta, tätä urakkaohjelmaa ja siihen liittyviä asiakirjoja, jotka täydentävät toisiaan. Työssä noudatetaan alla mainitussa järjestyksessä seuraavia asiakirjoja: A) Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus ja siihen liitettävät neuvottelumuistiot b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen jättämistä mahdollisesti annetut kirjalliset lisäselvitykset d) urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja e) yleiset sopimusehdot, YSE 1998 RT f) urakoitsijan tarjous g) muutostöiden yksikköhintaluettelo B) Tekniset asiakirjat h) työkohtaiset laatuvaatimukset, selostukset i) ELY-keskuksen päätös j) kohteelle laadittu kunnostussuunnitelma k) sopimuspiirustukset l) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi on noudatettava kaikkia Suomessa voimassa olevia rakentamista koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä ja ohjeita sekä voimassa olevia virallisia ja puolivirallisia normaalimääräyksiä, järjestyssääntöjä, ohjeita ja standardeja. 2.2 Rakennuttajan vastuu asiakirjatiedoista Yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaisesti, ellei jonkin kohdan osalta ole toisin sovittu/mainittu. Urakoitsijan oletetaan tulkitsevan niitä alan asiantuntijana. 3 URAKAN LAAJUUS JA URAKKA-ALUE Urakka on metalleilla, öljyhiilivedyillä sekä PAH-yhdisteistä pilaantuneen maan massanvaihto rakennuttajan asettaman valvojan määräämässä laajuudessa. Urakka sisältää seuraavat työt: asfaltin poisto kaivettavilta alueilta ja kuljetus vastaanottopaikkaan, maaleikkaus ja pengertyöt, työnaikaiset liikennejärjestelyt, puhtaiden pintamaiden kaivu ja välivarastointi kohdekiinteistölle,

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 5 (13) 4 URAKKA JA SOPIMUSMUODOT 4.1 Urakkamuoto ja urakkahinta mahdollisesti täyttöihin kelpaamattoman puhtaan maan kuljetus maankaatopaikalle, pilaantuneen maan kaivu, pilaantuneen maan kuormaus ja kuljetus vastaanottopaikkoihin, kaivannon täyttö ja tiivistys puhtailla pintamailla sekä tarvittaessa muualta tuodulla maalla rakennuttajan osoittamalle tasolle, asfaltointi Työalueen alustava laajuus on esitetty maarakennustöiden työselityksessä ja määräluettelossa sekä suunnitelmapiirustuksissa. Urakoitsija on velvollinen ottamaan huomioon alueella ja sen läheisyydessä tapahtuvan liikenteen ja niiden vaikutukset tähän urakkaan. Urakoitsijan on huolehdittava yleisen liikenteen vaatimat kulkutiet niin, että liikennettä ei keskeytetä eikä työmaaliikenteestä aiheudu vaaraa eikä kohtuutonta haittaa ulkopuolisille. Pilaantunutta maata ei myöskään saa kulkeutua ajoneuvojen renkaiden mukana. Kulkuteiden järjestelyistä on sovittava rakennuttajan kanssa ennen urakan aloittamista. Urakoitsijan velvollisuutena on tutustua paikan päällä työkohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Työmaalla esittely klo 12. Tarjouksen jättämisen jälkeen urakoitsija ei voi vedota mahdollisiin puutteisiin kohdetta tai sen olosuhteita käsittelevissä asiakirjoissa. Koska pilaantuneen maan määrää ei voida tässä vaiheessa riittävän tarkasti arvioida, toteutetaan työt yksikköhinnoilla. Työmäärien muuttuessa noudatetaan sekä vähennyksissä että lisäyksissä yksikköhintoja. Pilaantuneiden maiden vastaanottopaikat kunnostustyön yhteydessä ovat Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Ekokem-Palvelu Oy ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, joiden luvan mukaisiin vastaanottopaikkoihin kunnostuksen aikainen pilaantunut (sekä VNa 214/2007 kynnysarvot ylittävä) maa-aines tulee toimittaa. Yksikköhintaluettelossa annetaan hinta kuljetukselle. Hinnan tulee sisältää lastaus, kuljetus ja vastaanotto peitettynä vastaanottopaikkaan. Vastaanottohinnat eritasoisesti pilaantuneille ja/tai jätejakeita sisältäville maaaineksille annetaan erikseen yksikköhintaluettelossa. Urakkatarjoukset tehdään annetun määräluettelon perusteella yksikköhintoina. Tarjouksen tekijä on velvollinen sisällyttämään tarjoukseen kaikki määräluettelossa esiintyvien nimikkeiden edellyttämät työt (vaikka niiden kohdalla ei ole ilmoitettu määrää). Samoin on tarjoushinnassa otettava huomioon kustannukset niiden nimikkeiden edellyttämistä suorituksista, joita ei ole litterointijärjestelmästä tai sen tarkkuudesta johtuen mainittu, mutta muiden asiakirjojen mukaan kuuluvat urakkaan. Määräluettelon nimikkeiden sisältämät työt on kerrottu kohteelle laaditussa työselityksessä. Nämä kaikki tulee sisältyä määräluettelossa esitettyihin yksikköhintoihin. Urakoitsija arvioi työsuoritukseen kaikki hukkavarat ja muut työmenetelmistä johtuvat tekijät sekä laskee rakenteiden ja purkumäärät tutustumalla työ-

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 6 (13) 4.2 Mittaustyöt maahan sekä liitteenä oleviin piirustuksiin käyttäen ammattitaitoaan ja kokemustaan. Mikäli urakoitsijan kokemus ja asiantuntemus ei riitä määrittämään oikeassa mittasuhteessa olevaa määrää tulee urakoitsijan käyttää asiantuntijaa omalla kustannuksellaan. Rakennuttajan ei tarvitse selvittää mitään purkualueen rakenteiden määriä tai materiaaleja, joita ei ole esitetty suunnitelmapapereissa. Urakoitsijan on kustannettava kaikki urakkaan kuuluvat määrämittaukset. Rakennuttaja asettaa oman edustajansa valvomaan pilaantuneen maa-aineksen poistoa ja mittauksia. Mittauksista pidetään pöytäkirjaa. Rakennuttajan nimeämä asiantuntija tutkii kaivettavan maa-aineksen mittaamalla ottamistaan näytteistä kenttäanalysaattorilla haitta-ainepitoisuudet. Osa näytteistä toimitetaan laboratorioon. Laboratorioanalyysivastausten saamiseen kuluu 5 työpäivää. Jos maa todetaan pilaantuneeksi, asiantuntija määrää maan loppusijoituspaikan. Pilaantuneen maan kuormat on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Urakoitsijan on annettava määräluetteloon hinta eur /t*km poistettavan pilaantuneen maan kuljetuksesta määräluettelossa esitetyn etäisyysjaon mukaisesti. Pilaantuneen maan fraktioinnin mukaisesti vastaanottopaikat on määritelty yksikköhintaluettelossa, joille annetaan kuljetushinnat. Mikäli alueelta löytyy ennakkoon yksikköhintaluettelossa mainitsemattomia fraktiota rakennuttaja selvittää em. massoille vastaanottopaikan. Urakoitsija antaa yksikköhintaluettelossa kuljetushinnat. Urakoitsija tarkemittaa (X, Y, Z- koordinaatistossa) ennen maanrakennustöiden aloitusta kaivualueen, tavoitekaivutason saavuttamisen jälkeen kaivannon sekä täyttötöiden jälkeen tehdyn täyttötason. 5 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 5.1 Työmaan hallinto Urakoitsija toimii urakkasuorituksensa ajan hankkeessa lainsäädännön ja YSE 4 :n tarkoittamana päätoteuttajana, joka vastaa työmaan johtovelvollisuuksista. Urakoitsijan työmaahenkilöstö (erityisesti vastuuhenkilöt) tulee esittää rakennuttajalle viimeistään urakkaneuvottelussa. Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus vastaavanlaisista työmaista. Hän toimii myös vastaavana työnjohtajana rakennusvalvontaviranomaisiin ja työsuojeluviranomaisiin päin. Kohteen urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 7 (13) 5.2 Yhteistoiminta 5.3 Katselmukset 6 LUVAT JA ILMOITUKSET Urakoitsijan tulee nimetä VNa 205/2009 mukainen vastuunalainen henkilö työn valvontaa ja johtoa varten ja joka vastaa työntekijöiden työkohteeseen perehdyttämisestä ja opastuksesta. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tiedot käyttämästään työvoimasta ja aliurakoitsijoistaan verottajalle ja tilaajalle RTL:n mukaisesti. Kaikkien työmaalla työskentelevien henkilötiedot tulee olla urakoitsijalla kirjallisesti dokumentoituina. Tilaajan edustajana työmaalla on pilaantuneen maan kunnostuksen ympäristötekninen valvoja. Urakan lisä- ja muutostöiden yhteyshenkilönä toimii Pekka Savolainen, Mäntsälän kunta. Urakoitsijan suorittamaa pilaantuneen maan kaivua valvoo tilaajan edustajana kunnostuksen ympäristötekninen valvoja. Kunnostuksen valvoja katsoo, että massanvaihtotyöt tehdään Uudenmaan ELY-keskuksen (Elinkeno-, liikenne- ja ympäristökeskuksen) kunnostusta koskevan päätöksen määräysten, kunnostussuunnitelman sekä urakkasopimuksen mukaisesti. Urakoitsija huolehtii omien alaurakoitsijoiden töiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa tulee ottaa huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Urakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaaalueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi noin kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työmaajärjestelyt ja liikennöinti työmaa-alueeseen rajoittuville tie- ja katualueille tulee esittää työmaasuunnitelmassa. Työmaajärjestelyt ja rakentaminen on suunniteltava siten, että kolmansille osapuolille ei aiheudu kohtuutonta haittaa rakentamisen aikana. Tilaajan edustaja on laatinut työmaalle turvallisuusasiakirjan. Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Töiden loputtua pidetään loppukatselmus. Urakoitsija kutsuu koolle katselmukset. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. Rakennuttaja hankkii suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen liittyvän pilaantuneen maan kunnostusta koskevan päätöksen. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta ja ilmoitusten tekemisestä huolehtii työsuorituksesta vastuussa oleva urakoitsija. Pilaantuneen maan kunnostustyöhön liittyvät luvat ja ilmoitukset hoitaa rakennuttaja.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 8 (13) 7 SUUNNITELMAT JA NIIDEN TOIMITTAMINEN 8 YMPÄRISTÖNSUOJELU 9 ASIOIDEN KIRJAAMINEN Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin 3 sarjaa kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista, YSE 8 2 a-b, yhteisesti sovitun suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Urakoitsijan tulee tarkastaa toimitetut suunnitelmat hyvissä ajoin ennen kyseisen hankinnan / työvaiheen aloittamista. Urakaitsija toimittaa tarjouksen liitteenä alustavan työmaasuunnitelman. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat piirustusten lisäsarjat urakoitsija voi tilata suunnittelijoilta. Urakoitsijan tulee pyrkiä minimoimaan rakennustyön haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi sovittamalla työt mm. melun, pölyn, lian ja tärinän osalta tarkoitukseen parhaiten soveltuvin työmenetelmin ja laittein, kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita valittaessa huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Urakoitsija vastaa toimenpiteistä rakennuttajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Työmaan melua ja pölyä aiheuttavat työt on suoritettava Mäntsälän kunnan järjestyssäännön mukaisena aikana ja Uudenmaan ELY-keskuksen antaman lupapäätöksen työaikaa koskevan ehdon mukaisesti. Pilaantuneen maan kaivu ja kuljetus tulee tehdä siten, että pilaantunutta maata ei leviä kunnostusalueen ulkopuolelle. Urakoitsijan tulee suunnitella työt siten, että naapurikiinteistöille ei aiheudu tarpeetonta ja kohtuutonta haittaa. 9.1 Työmaapäiväkirja ja -kokoukset 9.2 Muutos- ja lisätyöt Urakoitsija pitää työmaalla asianmukaista numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa. Työmaapäiväkirjaan tulee merkitä kaikki oleelliset työmaata koskevat tapahtumat kuten työsuoritusten aloittaminen ja lopettaminen, sää, mittaukset ja havainnot, tarkastukset, vahingonluonteiset tapahtumat, yms. Työmaalla pidetään rakennuttajan, suunnittelijan ja urakoitsijan keskinäisiä työmaakokouksia tarvittaessa. Kokousten pitämisestä sovitaan tarkemmin urakkaneuvotteluissa. Asioiden kirjaamisessa noudatetaan edellisten lisäksi YSE 1998:n 75, 76 ja 77. Urakoitsija on velvollinen suorittamaan yksikköhintaluettelossa mainittuja töitä muutos- ja lisätöinä luettelossa mainituin hinnoin. Nämä työt edellytetään tehdyiksi työselityksessä selostetuilla tavoilla. Yksikköhinnat ovat kokonais-

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 9 (13) 9.3 Urakka-aika Töiden aloitus Rakennusaika Työaika hintoja, joihin sisältyvät kaikki kustannukset ja näin tehdyt työt eivät aiheuta rakennuttajalle mitään muita lisäkustannuksia. Rakennuttajan yhteyshenkilönä lisä- ja muutostöissä on Pekka Savolainen, Mäntsälän kunta. Tilausmenettely sovitaan sopimusvaiheessa. Muutos- ja lisätöissä noudatetaan edellisten lisäksi YSE 1998:n 43, 44 ja 46. Kohteen työt on arvioitu alkavaksi Työt voi aloittaa kun urakkasopimus on allekirjoitettu, viranomaisluvat töiden aloittamiseksi ovat olemassa ja rakennuttaja on antanut luvan töiden aloittamiselle. Työt aloitetaan , jos ei toisin sovita (ks ). Päivämäärä, jolloin töiden tulee olla suoritettuina, sovitaan urakkaneuvotteluissa tai urakan aloituskokouksessa. Työt tulee olla loppuun saatettu viimeistään Mikäli työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa työt vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä korvausta/hyvitystä. Rakennusaika on laskettu siten, että työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä (ma-pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, on asia otettava esiin tarjousneuvottelussa tai työmaakokouksessa. Urakoitsijan tulee mitoittaa resurssinsa siten, että työt suoritetaan pääsääntöisesti normaalina työaikana. Melua, pölyä, tärinää ym. haittaa aiheuttavissa työvaiheissa tulee noudattaa Mäntsälän kunnan järjestyssäännön mukaisia aikoja. 10 TYÖMAARAKENNUKSET, RAKENNELMAT JA SUOJAUSTOIMENPITEET 10.1 Yleistä Väliaikaiset rakennukset, sosiaalitilat, rakennelmat, teline- ja suojarakenteet, ja niiden purkaminen kuuluvat urakkahintaan. Urakoitsija järjestää työmaa-alueelle tai sen läheisyyteen valvojalle tilat, jossa valvoja voi suorittaa kirjanpidon ja kenttämittaukset. Ennen töiden aloittamista on urakoitsijan varmistuttava alueella olevien putkien ja kaapeleiden sijainnista ja tarvittaessa siirrettävä, suojattava ja/tai tuettava ne kustannuksellaan. Työmaa-alue tulee rajata ja merkitä työmaakyltein sekä pilaantuneen maan kunnostuksesta kertovin kyltein selkeästi urakoitsijan toimesta. Rajaus tulee

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 10 (13) 11 TYÖMAAN HUOLTO 11.1 Yleistä 11.2 Vakuutukset ja vakuudet 12 VAHINGOT JA KORVAUKSET 13 ALIURAKAT tehdä siten, että ulkopuoliset eivät voi vahingossa kulkea työmaalle. Vanha Porvoontien puoleinen sivu työmaa-alueesta tulee aidata metalliverkkoaidalla. Syvät kaivannot tulee aidata metalliverkkoaidoin siten, että putoamisvaaraa kaivantoon ei ole. Muutoin työmaa rajataan lippusiimalla. Urakoitsija kustantaa ja hoitaa rakennusaikaisen työmaan huollon, lämmityksen, puhtaanapidon ja työmaahygienian. Urakoitsija on velvollinen ottamaan tarjouksessaan ja työssään huomioon sen, että kaivualueen maaperä on pilaantunutta. Pilaantunutta maata ei saa levitä esim. ajoneuvojen renkaiden mukana tontin ulkopuolelle. Urakoitsija järjestää ja kustantaa työssä tarvittavan veden ja sähkön. Tarvittavat liitokset ja/tai kaapelivedot ja niiden asianmukaiset suojaukset urakoitsija järjestää omalla kustannuksellaan. Urakoitsija vastaa työkohteiden ja kalustonsa vartioinnista omalta osaltaan. Yleisten sopimusehtojen YSE 1998:n 38 :n mukaan. Ennen kuin työt rakennuskohteessa alkavat tulee urakoitsijan ottaa kustannuksellaan rakennuttajan nimiin rakennuskohteen työnaikainen rakennustyövakuutus. Vakuutuksen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli työn valmistumisajan. Urakoitsija huolehtii työntekijöidensä lakisääteisistä vakuutuksista, kuten tapaturma-, työeläke- ja työttömyysvakuutuksista ja työehtosopimuksien määrittämistä vakuutuksista. Urakoitsijalla tulee olla kaikki muut työnantajaaseman edellyttämät ja tarpeelliset vakuutukset. Urakoitsijan tulee vakuuttaa työntekijänsä, työvälineensä, koneensa ja väliaikaiset työmaarakennukset. Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa työn aikana kolmannelle osapuolelle aiheutetut vahingot. Urakoitsija vastaa myös kaikista vahingon selvittämisestä aiheutuneista kuluista. Lisäksi urakoitsijan vastuuvakuutuksen tulee kattaa vakuutusehtojen, vakuutusmäärien ja omavastuun puitteissa vastuuvahingot myös siinä tapauksessa, että korvausvaatimus vahingosta on osoitettu työn tilaajalle tai rakennuttajalle. Vastuuvakuutus tulee esittää rakennuttajalle viimeistään urakkaneuvottelussa. Urakoitsija vastaa omasta toiminnastaan tai laiminlyönnistään rakennuttajalle, työntekijälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista ja haitoista. Urakoitsija ei ole oikeutettu rakennuttajan suostumuksetta siirtämään toiselle henkilölle tai toiminimelle urakkaa tai sen osaa. Mahdolliset aliurakoitsijat on

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 11 (13) 14 MAKSUERÄT 14.1 Yleistä 14.2 Indeksiehto 15 TAKUUAIKA 16 VIIVÄSTYSSAKKO alistettava rakennuttajan hyväksyttäväksi. Urakoitsija on velvollinen hyväksyttämään kirjallisesti käyttämänsä aliurakoitsijat. Aliurakoitsijan hyväksyminen ei kuitenkaan siirrä vastuuta rakennuttajalle vaan urakoitsija vastaa täysimääräisesti aliurakoitsijoittensa työstä kuten omastaan. Maksuaikataulu sovitaan urakkaneuvottelussa. Maksuerät hyväksytetään rakennuttajalla ennen niiden laskuttamista. Laskut tehdään kahden (2) viikon jaksoissa toteutuman mukaan. Yksikköhintoihin ei sovelleta indeksiehtoa. Takuuaika rakennustyölle, käytetyille aineille ja tarvikkeille on kaksi (2) vuotta koko työn hyväksytystä vastaanotosta lukien. Jos koko urakan valmistuminen ja hyväksytty vastaanotto viivästyy urakkaneuvotteluissa sovitusta viimeisestä vastaanottopäivästä urakoitsijan syystä, perii rakennuttaja viivästyssakkoa jokaiselta alkavalta viivästymisviikolta 5 % koko arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Maanrakennustyön mahdollisesti kasvaessa urakoitsijalla ei ole oikeutta vaatia korvausta ylimenevältä ajalta. Maanrakennustyön kasvaessa uudesta urakka-aikataulusta sovitaan rakennuttajan ja urakoitsijan kesken. 17 TYÖVOIMAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Työntekijöidensä majoituksesta, sosiaalitiloista, kuljetuksista yms. vastaa urakoitsija. Urakoitsijan ja sen työntekijöiden on noudatettava valtioneuvoston julkaisemia järjestysohjeita ja työturvallisuusmääräyksiä. 18 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 18.1 Tarjouksen hylkääminen 18.2 Tarjouksen vertailuperusteet Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyynnön mukainen tai sisältää omia ehtoja. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. Tarjouksista hyväksytään rakennuttajalle edullisin tarjous.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 12 (13) 19 TARJOUS 19.1 Tarjouksen muoto Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. Tarjoajille ei makseta korvauksia tarjouslaskennasta. Yksikköhintojen tulee sisältää kaikki kustannukset ja näin tehdyt työt eivät aiheuta rakennuttajalle mitään muita lisäkustannuksia. Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä tarjoukseen saa liittää omia ehtoja Selvitys veroluonteisista maksuista Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verojäämätodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Selvitykseksi hyväksytään myös RALA-todistus. Tarjoukseen on liitettävä alustava työmaasuunnitelma. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta ja näiden alihankkijoilta vastaava selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita ja -hankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakoitsijalla tilaajana on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa, aliurakoitsijaa tai näiden alihankkijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä Tarjouksen voimassaoloaika ja käsittely 19.4 Tarjouksen tekeminen 19.5 Lisätiedot Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään neljä kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo mennessä. Mäntsälän kunta, palvelupiste Vinkki, Heikinkuja 4, Mäntsälä. Kuoreen merkintä: Apposen vanhan kenkätehtaan alueen pilaantuneen maaperän kunnostus. Tarjouspyyntökirjeessä on mainittu muut tarjoukseen liittyvät ehdot. Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskenta-asiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti s-posti: ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään klo mennessä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee ra-

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 13 (13) 20 VALVONTA 20.1 Urakoitsijan laadunvalvonta 20.2 Rakennuttajan laadunvalvonta kennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi riippumatta siitä kuka niitä on antanut. Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta YSE 1998:n 56, 57 ja 58 :n mukaisesti. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsija suorittaa tarvittavat tarkemittaukset. Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen YSE 1998:n 59, 60, 61 ja 62 :n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan laatuvastuuta Suunnittelijoiden laadunvalvonta 21 LISÄTIETOJEN ANTAMINEN Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation suunnittelijat. Rakennuttaja vastaa vain kirjallisista lisäselvityksistä, jotka on lähetetty kaikille urakoitsijoille. Informaatioluonteiset tiedot eivät sido rakennuttajaa. Lisätietoja pilaantuneen maaperän kunnostuksesta antaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Teemu Siika, p , s-posti: Teknisistä asioista lisätietoja antaa Pekka Savolainen, p s-posti: 22 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista asianomaiset eivät voi keskenään sopia, jätetään Tuusulan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TIEDOT... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 TOIMITTAJA... 3 2. RAKENNUSKOHDE... 3 2.1 RAKENNUSKOHDE... 3 2.2 RAKENNUSPAIKKA... 3 3. HANKKEEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö 19.11.2002 Sivu 1/5 1. HALLINNOLLISET ASIAT 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti urakkaneuvotteluissa tai viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa tilaajan

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

Luumäen Hyvinvointiasema. Marttilantie 28, Taavetti. Urakkaohjelma

Luumäen Hyvinvointiasema. Marttilantie 28, Taavetti. Urakkaohjelma GRANLUND SAIMAA OY Luumäen Hyvinvointiasema 31.3.2017 Hammashoitolan ja neuvolan tilat Sisällysluettelo 1. RAKENNUSKOHDE, YLEISTÄ... 4 1.1 Kohteen nimi... 4 1.2 Sijainti... 4 1.3 Laajuus... 4 2. RAKENNUTTAJA...

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411 Vastaanottaja: (1/5).... Urakkatarjouspyyntö Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi, Eurajoki Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

07.04.2014 TIITUSPOHJAN KOULU Tiituspohjantie 50 C, 41310 LEPPÄVESI Urakkatarjouslomake Yksikköhintaluettelo Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

31.03.2015 VIHTAVUOREN KOULU, A-SIIPI Koulutie 2, 41330 VIHTAVUORI Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen liitteet Urakkatarjouslomake pvm. Urakkaohjelma

Lisätiedot

MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012

MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 PORNAISTEN KUNTA 8.11.2012 1 (13) MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 osoite puhelin www-osoite Y-tunnus Kirkkotie 176, PL 21 (019) 5294 500 vaihde www.pornainen.fi 0130095-3

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Kinnulan kunta URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1(3) KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Tarjouspyynnön kohde Kinnulan kunta pyytää Teiltä tarjousta kiinteistöjen liittämisestä yksikköhintaurakkana

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7)

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) Tekninen osasto RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA Tilapalvelu 30.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan teknisen osaston tilapalvelu pyytää tarjoustanne Tiituspohjan koulun

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET

TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET Urakkaohjelma Iitin kunta 0534 C93271 18.4.2008 FCG PLANEKO OY Urakkaohjelma 0534-C93271 Kuopio/ Teemu Saastamoinen 18.4.2008 IITIN KUNTA KESKIKADUN JA LINJA-AUTOASEMAN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Yläaste Valtatie 9 A

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA Pyydämme yksikköhintaista urakkatarjoustanne liukuvalettavien reunatukien rakentamisesta Jyväskylän kaupungin kadunrakennuskohteissa

Lisätiedot

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT Hanke 94308 Rakennuskohde Hirvikosken koulu Rakennuksen purku URAKKAOHJELMA Päiväys 15.10.2015 Laatija Loimaan kaupunki Rakennuttamispalvelut Rakennuttamisinsinööri

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 26.6.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta Oulaisten kaupunki pyytää urakkatarjousta Oulaisten uuden uimahallin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ajoratamerkintätyöt 2013-2015, tarjouspyyntö 2(6) 1. Työn nimi Ajoratamerkintätyöt 2013-2015 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.

Lisätiedot

Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00

Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Ruskon jätekeskus on avoinna arkisin klo 7.00 20.00 ja kesällä (huhti-marraskuu) lauantaisin 8.30 15.00. Ruskon jätekeskus

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017 TARJOUSPYYNTÖ 2017 3.3.2017 Sisällys 1 Tarjouspyynnön kohde... 3 2 Hankintamenettely... 3 3 Urakkamuoto... 3 4 Urakka-aika... 3 5 Maksuperuste... 3 6 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3 7 Vaatimukset urakoitsijalle...

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

Hyhkyn katusaneerausurakka , Tampere

Hyhkyn katusaneerausurakka , Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Hyhkyn katusaneerausurakka 2009-2010, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen ja Tampereen Vesi pyytävät tarjoustanne Hyhkyn alueen katujen

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA URAKKATARJOUSPYYNTÖ Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO Puh: 016-687111 Fax: 016-662 628 24.1.2018 Ivalon tulvasuojelu, tulvapenkereiden korotus (tulvapenger 2 ja 5) Inarin

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS

URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS Rauman seurakunta, kiinteistötoimi 30.7.2010 Vanhan hautausmaan huoltorakennus URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 Tietoja rakennushankkeesta 2 2 Urakkamuoto

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Riihipellontie

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS KLAUKKALAN JÄÄHALLI LIIKELAITOS KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS Hankintaohje kylmä- ja iv-konteista Laatinut: S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A NURMIJÄRVEN KUNTA Hankintaohje

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. Kaava-alue: Palonummi 2. Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA

SIUNTION KUNTA. Kaava-alue: Palonummi 2. Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA SIUNTION KUNTA Kaava-alue: Palonummi 2 Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1 (16) Sisällysluettelo 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 1.1 Rakennuttaja... 1 1.2

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

"KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN 5 1/ INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 17.5.2016 "KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 2 26.3.2015 Räikäntie 3. 33470 Ylöjärvi TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2015 Tarjouspyynnön kohde Ylöjärven kaupunki pyytää teiltä tarjousta

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

RIVITALON VESIKATON JA PIHA-ALUEIDEN PERUSKORJAUKSEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot. Riikka Oinonen, toimitusjohtaja

RIVITALON VESIKATON JA PIHA-ALUEIDEN PERUSKORJAUKSEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot. Riikka Oinonen, toimitusjohtaja Sivu 1 / 3 RIVITALON VESIKATON JA PIHA-ALUEIDEN PERUSKORJAUKSEN Tilaaja Tilaajan edustaja Rakennuttaja Rakennuttajan edustaja ja valvoja Pääurakan sisältö Kiinteistö Oy PL 13, Keskuskatu 3 77601 Suonenjoki

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KOY Raumanmerenkatu 11 osoitteessa Raumanmerenkatu 11 sijaitsevan kerrostalon

KOY Raumanmerenkatu 11 osoitteessa Raumanmerenkatu 11 sijaitsevan kerrostalon URAKKATARJOUSPYYNTÖ Rakennusurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA SYVÄSATAMAN RAITEIDEN KUNNOSTUSTYÖ 2014 URAKKAOHJELMA 8.5.2014

LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA SYVÄSATAMAN RAITEIDEN KUNNOSTUSTYÖ 2014 URAKKAOHJELMA 8.5.2014 LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA SYVÄSATAMAN RAITEIDEN KUNNOSTUSTYÖ 2014 URAKKAOHJELMA 8.5.2014 0 HANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakenuttaja = tilaaja Liikelaitos Kokkolan Satama Kantasatamantie 50 67900 KOKKOLA

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT RAKENNUSKOHDE URAKKAMUOTO URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA...

1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT RAKENNUSKOHDE URAKKAMUOTO URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA... Urakkaohjelma 6.7.2017 URAKKAOHJELMA VESITORNIN PURKAMINEN Huittisten vesitorni Vesitornintie 32700 Huittinen Tampereella 6.7.2017 DI Tero Ahokangas Wise Group Finland Oy Hämeenkatu 16 A 33200 Tampere

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 98)

URAKKAOHJELMA (YSE 98) URAKKAOHJEMA 1 Rakennuskohde Ranuan eläinpuiston piha-alue URAKKAOHJELMA (YSE 98) 21.6.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennusurakka (=pääurakka) (Rakennustekniset työt) Laatija: Jari

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY TARJOUSPYYNTÖ 2(7) 1. Työn nimi Päällystystyöt 2012-2013 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Tarjouspyyntöasiakirjat on

Lisätiedot

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot