Apposen vanha kenkätehdas - maaperän kunnostus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Apposen vanha kenkätehdas - maaperän kunnostus"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA MANTSÄLÄN KUNTA, TEKNISET PALVELUT Apposen vanha kenkätehdas - maaperän kunnostus Urakkaohjelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20046P001

2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 1 (13) Sisällysluettelo 1 TIETOJA KOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Rakennuttaja ja tilaaja Suunnittelija ja valvojat RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Asiakirjat Rakennuttajan vastuu asiakirjatiedoista URAKAN LAAJUUS JA URAKKA-ALUE URAKKA JA SOPIMUSMUODOT Urakkamuoto ja urakkahinta Mittaustyöt TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Työmaan hallinto Yhteistoiminta Katselmukset LUVAT JA ILMOITUKSET SUUNNITELMAT JA NIIDEN TOIMITTAMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU ASIOIDEN KIRJAAMINEN Työmaapäiväkirja ja -kokoukset Muutos- ja lisätyöt Urakka-aika Töiden aloitus Rakennusaika Työaika TYÖMAARAKENNUKSET, RAKENNELMAT JA SUOJAUSTOIMENPITEET Yleistä TYÖMAAN HUOLTO Yleistä Vakuutukset ja vakuudet VAHINGOT JA KORVAUKSET ALIURAKAT MAKSUERÄT Yleistä Indeksiehto TAKUUAIKA VIIVÄSTYSSAKKO... 11

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 2 (13) 17 TYÖVOIMAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen vertailuperusteet TARJOUS Tarjouksen muoto Selvitys veroluonteisista maksuista Tarjouksen voimassaoloaika ja käsittely Tarjouksen tekeminen Lisätiedot VALVONTA Urakoitsijan laadunvalvonta Rakennuttajan laadunvalvonta Suunnittelijoiden laadunvalvonta LISÄTIETOJEN ANTAMINEN ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN... 13

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 3 (13) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUEEN PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS 1 TIETOJA KOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde ja sen sijainti Kohde sijaitsee Mäntsälässä, kiinteistöllä osoitteessa Vanha Porvoontie 6. Urakka-alueena ovat vanhan tehdasalueen tonttirajauksen mukaiset kenkätehtaan kiinteistöt. Urakkaan kuuluu pilaantuneen maa-aineksen poistaminen FCG Finnish Consulting Group Oy työselityksen ( ) työselostuksen mukaisesti. Kohteesta poistetaan pilaantuneet maat kiinteistöltä vanhan tonttirajauksen mukaisilta kenkätehtaan kiinteistöjen alueilta. 1.2 Rakennuttaja ja tilaaja Rakennuttaja: Mäntsälän kunta Pekka Savolainen Heikinkuja Mäntsälä p Suunnittelija ja valvojat Yhteyshenkilö hallinto- ja sopimusasioissa: Mäntsälän kunta Pekka Savolainen Heikinkuja Mäntsälä Rakennuttajan edustaja teknisissä asioissa: Mäntsälän kunta Pekka Savolainen Heikinkuja Mäntsälä Rakennuttajaa avustaa pilaantuneen maan kunnostukseen liittyvissä asioissa: Teemu Siika Ympäristötekninen suunnittelu ja valvonta Teemu Siika

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 4 (13) 2 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 2.1 Asiakirjat Työssä noudatetaan allekirjoitettavaa urakkasopimusta, tätä urakkaohjelmaa ja siihen liittyviä asiakirjoja, jotka täydentävät toisiaan. Työssä noudatetaan alla mainitussa järjestyksessä seuraavia asiakirjoja: A) Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus ja siihen liitettävät neuvottelumuistiot b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen jättämistä mahdollisesti annetut kirjalliset lisäselvitykset d) urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja e) yleiset sopimusehdot, YSE 1998 RT f) urakoitsijan tarjous g) muutostöiden yksikköhintaluettelo B) Tekniset asiakirjat h) työkohtaiset laatuvaatimukset, selostukset i) ELY-keskuksen päätös j) kohteelle laadittu kunnostussuunnitelma k) sopimuspiirustukset l) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi on noudatettava kaikkia Suomessa voimassa olevia rakentamista koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä ja ohjeita sekä voimassa olevia virallisia ja puolivirallisia normaalimääräyksiä, järjestyssääntöjä, ohjeita ja standardeja. 2.2 Rakennuttajan vastuu asiakirjatiedoista Yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaisesti, ellei jonkin kohdan osalta ole toisin sovittu/mainittu. Urakoitsijan oletetaan tulkitsevan niitä alan asiantuntijana. 3 URAKAN LAAJUUS JA URAKKA-ALUE Urakka on metalleilla, öljyhiilivedyillä sekä PAH-yhdisteistä pilaantuneen maan massanvaihto rakennuttajan asettaman valvojan määräämässä laajuudessa. Urakka sisältää seuraavat työt: asfaltin poisto kaivettavilta alueilta ja kuljetus vastaanottopaikkaan, maaleikkaus ja pengertyöt, työnaikaiset liikennejärjestelyt, puhtaiden pintamaiden kaivu ja välivarastointi kohdekiinteistölle,

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 5 (13) 4 URAKKA JA SOPIMUSMUODOT 4.1 Urakkamuoto ja urakkahinta mahdollisesti täyttöihin kelpaamattoman puhtaan maan kuljetus maankaatopaikalle, pilaantuneen maan kaivu, pilaantuneen maan kuormaus ja kuljetus vastaanottopaikkoihin, kaivannon täyttö ja tiivistys puhtailla pintamailla sekä tarvittaessa muualta tuodulla maalla rakennuttajan osoittamalle tasolle, asfaltointi Työalueen alustava laajuus on esitetty maarakennustöiden työselityksessä ja määräluettelossa sekä suunnitelmapiirustuksissa. Urakoitsija on velvollinen ottamaan huomioon alueella ja sen läheisyydessä tapahtuvan liikenteen ja niiden vaikutukset tähän urakkaan. Urakoitsijan on huolehdittava yleisen liikenteen vaatimat kulkutiet niin, että liikennettä ei keskeytetä eikä työmaaliikenteestä aiheudu vaaraa eikä kohtuutonta haittaa ulkopuolisille. Pilaantunutta maata ei myöskään saa kulkeutua ajoneuvojen renkaiden mukana. Kulkuteiden järjestelyistä on sovittava rakennuttajan kanssa ennen urakan aloittamista. Urakoitsijan velvollisuutena on tutustua paikan päällä työkohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Työmaalla esittely klo 12. Tarjouksen jättämisen jälkeen urakoitsija ei voi vedota mahdollisiin puutteisiin kohdetta tai sen olosuhteita käsittelevissä asiakirjoissa. Koska pilaantuneen maan määrää ei voida tässä vaiheessa riittävän tarkasti arvioida, toteutetaan työt yksikköhinnoilla. Työmäärien muuttuessa noudatetaan sekä vähennyksissä että lisäyksissä yksikköhintoja. Pilaantuneiden maiden vastaanottopaikat kunnostustyön yhteydessä ovat Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Ekokem-Palvelu Oy ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, joiden luvan mukaisiin vastaanottopaikkoihin kunnostuksen aikainen pilaantunut (sekä VNa 214/2007 kynnysarvot ylittävä) maa-aines tulee toimittaa. Yksikköhintaluettelossa annetaan hinta kuljetukselle. Hinnan tulee sisältää lastaus, kuljetus ja vastaanotto peitettynä vastaanottopaikkaan. Vastaanottohinnat eritasoisesti pilaantuneille ja/tai jätejakeita sisältäville maaaineksille annetaan erikseen yksikköhintaluettelossa. Urakkatarjoukset tehdään annetun määräluettelon perusteella yksikköhintoina. Tarjouksen tekijä on velvollinen sisällyttämään tarjoukseen kaikki määräluettelossa esiintyvien nimikkeiden edellyttämät työt (vaikka niiden kohdalla ei ole ilmoitettu määrää). Samoin on tarjoushinnassa otettava huomioon kustannukset niiden nimikkeiden edellyttämistä suorituksista, joita ei ole litterointijärjestelmästä tai sen tarkkuudesta johtuen mainittu, mutta muiden asiakirjojen mukaan kuuluvat urakkaan. Määräluettelon nimikkeiden sisältämät työt on kerrottu kohteelle laaditussa työselityksessä. Nämä kaikki tulee sisältyä määräluettelossa esitettyihin yksikköhintoihin. Urakoitsija arvioi työsuoritukseen kaikki hukkavarat ja muut työmenetelmistä johtuvat tekijät sekä laskee rakenteiden ja purkumäärät tutustumalla työ-

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 6 (13) 4.2 Mittaustyöt maahan sekä liitteenä oleviin piirustuksiin käyttäen ammattitaitoaan ja kokemustaan. Mikäli urakoitsijan kokemus ja asiantuntemus ei riitä määrittämään oikeassa mittasuhteessa olevaa määrää tulee urakoitsijan käyttää asiantuntijaa omalla kustannuksellaan. Rakennuttajan ei tarvitse selvittää mitään purkualueen rakenteiden määriä tai materiaaleja, joita ei ole esitetty suunnitelmapapereissa. Urakoitsijan on kustannettava kaikki urakkaan kuuluvat määrämittaukset. Rakennuttaja asettaa oman edustajansa valvomaan pilaantuneen maa-aineksen poistoa ja mittauksia. Mittauksista pidetään pöytäkirjaa. Rakennuttajan nimeämä asiantuntija tutkii kaivettavan maa-aineksen mittaamalla ottamistaan näytteistä kenttäanalysaattorilla haitta-ainepitoisuudet. Osa näytteistä toimitetaan laboratorioon. Laboratorioanalyysivastausten saamiseen kuluu 5 työpäivää. Jos maa todetaan pilaantuneeksi, asiantuntija määrää maan loppusijoituspaikan. Pilaantuneen maan kuormat on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Urakoitsijan on annettava määräluetteloon hinta eur /t*km poistettavan pilaantuneen maan kuljetuksesta määräluettelossa esitetyn etäisyysjaon mukaisesti. Pilaantuneen maan fraktioinnin mukaisesti vastaanottopaikat on määritelty yksikköhintaluettelossa, joille annetaan kuljetushinnat. Mikäli alueelta löytyy ennakkoon yksikköhintaluettelossa mainitsemattomia fraktiota rakennuttaja selvittää em. massoille vastaanottopaikan. Urakoitsija antaa yksikköhintaluettelossa kuljetushinnat. Urakoitsija tarkemittaa (X, Y, Z- koordinaatistossa) ennen maanrakennustöiden aloitusta kaivualueen, tavoitekaivutason saavuttamisen jälkeen kaivannon sekä täyttötöiden jälkeen tehdyn täyttötason. 5 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 5.1 Työmaan hallinto Urakoitsija toimii urakkasuorituksensa ajan hankkeessa lainsäädännön ja YSE 4 :n tarkoittamana päätoteuttajana, joka vastaa työmaan johtovelvollisuuksista. Urakoitsijan työmaahenkilöstö (erityisesti vastuuhenkilöt) tulee esittää rakennuttajalle viimeistään urakkaneuvottelussa. Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus vastaavanlaisista työmaista. Hän toimii myös vastaavana työnjohtajana rakennusvalvontaviranomaisiin ja työsuojeluviranomaisiin päin. Kohteen urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 7 (13) 5.2 Yhteistoiminta 5.3 Katselmukset 6 LUVAT JA ILMOITUKSET Urakoitsijan tulee nimetä VNa 205/2009 mukainen vastuunalainen henkilö työn valvontaa ja johtoa varten ja joka vastaa työntekijöiden työkohteeseen perehdyttämisestä ja opastuksesta. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tiedot käyttämästään työvoimasta ja aliurakoitsijoistaan verottajalle ja tilaajalle RTL:n mukaisesti. Kaikkien työmaalla työskentelevien henkilötiedot tulee olla urakoitsijalla kirjallisesti dokumentoituina. Tilaajan edustajana työmaalla on pilaantuneen maan kunnostuksen ympäristötekninen valvoja. Urakan lisä- ja muutostöiden yhteyshenkilönä toimii Pekka Savolainen, Mäntsälän kunta. Urakoitsijan suorittamaa pilaantuneen maan kaivua valvoo tilaajan edustajana kunnostuksen ympäristötekninen valvoja. Kunnostuksen valvoja katsoo, että massanvaihtotyöt tehdään Uudenmaan ELY-keskuksen (Elinkeno-, liikenne- ja ympäristökeskuksen) kunnostusta koskevan päätöksen määräysten, kunnostussuunnitelman sekä urakkasopimuksen mukaisesti. Urakoitsija huolehtii omien alaurakoitsijoiden töiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa tulee ottaa huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Urakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaaalueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi noin kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työmaajärjestelyt ja liikennöinti työmaa-alueeseen rajoittuville tie- ja katualueille tulee esittää työmaasuunnitelmassa. Työmaajärjestelyt ja rakentaminen on suunniteltava siten, että kolmansille osapuolille ei aiheudu kohtuutonta haittaa rakentamisen aikana. Tilaajan edustaja on laatinut työmaalle turvallisuusasiakirjan. Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Töiden loputtua pidetään loppukatselmus. Urakoitsija kutsuu koolle katselmukset. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. Rakennuttaja hankkii suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen liittyvän pilaantuneen maan kunnostusta koskevan päätöksen. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta ja ilmoitusten tekemisestä huolehtii työsuorituksesta vastuussa oleva urakoitsija. Pilaantuneen maan kunnostustyöhön liittyvät luvat ja ilmoitukset hoitaa rakennuttaja.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 8 (13) 7 SUUNNITELMAT JA NIIDEN TOIMITTAMINEN 8 YMPÄRISTÖNSUOJELU 9 ASIOIDEN KIRJAAMINEN Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin 3 sarjaa kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista, YSE 8 2 a-b, yhteisesti sovitun suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Urakoitsijan tulee tarkastaa toimitetut suunnitelmat hyvissä ajoin ennen kyseisen hankinnan / työvaiheen aloittamista. Urakaitsija toimittaa tarjouksen liitteenä alustavan työmaasuunnitelman. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat piirustusten lisäsarjat urakoitsija voi tilata suunnittelijoilta. Urakoitsijan tulee pyrkiä minimoimaan rakennustyön haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi sovittamalla työt mm. melun, pölyn, lian ja tärinän osalta tarkoitukseen parhaiten soveltuvin työmenetelmin ja laittein, kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita valittaessa huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Urakoitsija vastaa toimenpiteistä rakennuttajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Työmaan melua ja pölyä aiheuttavat työt on suoritettava Mäntsälän kunnan järjestyssäännön mukaisena aikana ja Uudenmaan ELY-keskuksen antaman lupapäätöksen työaikaa koskevan ehdon mukaisesti. Pilaantuneen maan kaivu ja kuljetus tulee tehdä siten, että pilaantunutta maata ei leviä kunnostusalueen ulkopuolelle. Urakoitsijan tulee suunnitella työt siten, että naapurikiinteistöille ei aiheudu tarpeetonta ja kohtuutonta haittaa. 9.1 Työmaapäiväkirja ja -kokoukset 9.2 Muutos- ja lisätyöt Urakoitsija pitää työmaalla asianmukaista numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa. Työmaapäiväkirjaan tulee merkitä kaikki oleelliset työmaata koskevat tapahtumat kuten työsuoritusten aloittaminen ja lopettaminen, sää, mittaukset ja havainnot, tarkastukset, vahingonluonteiset tapahtumat, yms. Työmaalla pidetään rakennuttajan, suunnittelijan ja urakoitsijan keskinäisiä työmaakokouksia tarvittaessa. Kokousten pitämisestä sovitaan tarkemmin urakkaneuvotteluissa. Asioiden kirjaamisessa noudatetaan edellisten lisäksi YSE 1998:n 75, 76 ja 77. Urakoitsija on velvollinen suorittamaan yksikköhintaluettelossa mainittuja töitä muutos- ja lisätöinä luettelossa mainituin hinnoin. Nämä työt edellytetään tehdyiksi työselityksessä selostetuilla tavoilla. Yksikköhinnat ovat kokonais-

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 9 (13) 9.3 Urakka-aika Töiden aloitus Rakennusaika Työaika hintoja, joihin sisältyvät kaikki kustannukset ja näin tehdyt työt eivät aiheuta rakennuttajalle mitään muita lisäkustannuksia. Rakennuttajan yhteyshenkilönä lisä- ja muutostöissä on Pekka Savolainen, Mäntsälän kunta. Tilausmenettely sovitaan sopimusvaiheessa. Muutos- ja lisätöissä noudatetaan edellisten lisäksi YSE 1998:n 43, 44 ja 46. Kohteen työt on arvioitu alkavaksi Työt voi aloittaa kun urakkasopimus on allekirjoitettu, viranomaisluvat töiden aloittamiseksi ovat olemassa ja rakennuttaja on antanut luvan töiden aloittamiselle. Työt aloitetaan , jos ei toisin sovita (ks ). Päivämäärä, jolloin töiden tulee olla suoritettuina, sovitaan urakkaneuvotteluissa tai urakan aloituskokouksessa. Työt tulee olla loppuun saatettu viimeistään Mikäli työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa työt vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä korvausta/hyvitystä. Rakennusaika on laskettu siten, että työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä (ma-pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, on asia otettava esiin tarjousneuvottelussa tai työmaakokouksessa. Urakoitsijan tulee mitoittaa resurssinsa siten, että työt suoritetaan pääsääntöisesti normaalina työaikana. Melua, pölyä, tärinää ym. haittaa aiheuttavissa työvaiheissa tulee noudattaa Mäntsälän kunnan järjestyssäännön mukaisia aikoja. 10 TYÖMAARAKENNUKSET, RAKENNELMAT JA SUOJAUSTOIMENPITEET 10.1 Yleistä Väliaikaiset rakennukset, sosiaalitilat, rakennelmat, teline- ja suojarakenteet, ja niiden purkaminen kuuluvat urakkahintaan. Urakoitsija järjestää työmaa-alueelle tai sen läheisyyteen valvojalle tilat, jossa valvoja voi suorittaa kirjanpidon ja kenttämittaukset. Ennen töiden aloittamista on urakoitsijan varmistuttava alueella olevien putkien ja kaapeleiden sijainnista ja tarvittaessa siirrettävä, suojattava ja/tai tuettava ne kustannuksellaan. Työmaa-alue tulee rajata ja merkitä työmaakyltein sekä pilaantuneen maan kunnostuksesta kertovin kyltein selkeästi urakoitsijan toimesta. Rajaus tulee

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 10 (13) 11 TYÖMAAN HUOLTO 11.1 Yleistä 11.2 Vakuutukset ja vakuudet 12 VAHINGOT JA KORVAUKSET 13 ALIURAKAT tehdä siten, että ulkopuoliset eivät voi vahingossa kulkea työmaalle. Vanha Porvoontien puoleinen sivu työmaa-alueesta tulee aidata metalliverkkoaidalla. Syvät kaivannot tulee aidata metalliverkkoaidoin siten, että putoamisvaaraa kaivantoon ei ole. Muutoin työmaa rajataan lippusiimalla. Urakoitsija kustantaa ja hoitaa rakennusaikaisen työmaan huollon, lämmityksen, puhtaanapidon ja työmaahygienian. Urakoitsija on velvollinen ottamaan tarjouksessaan ja työssään huomioon sen, että kaivualueen maaperä on pilaantunutta. Pilaantunutta maata ei saa levitä esim. ajoneuvojen renkaiden mukana tontin ulkopuolelle. Urakoitsija järjestää ja kustantaa työssä tarvittavan veden ja sähkön. Tarvittavat liitokset ja/tai kaapelivedot ja niiden asianmukaiset suojaukset urakoitsija järjestää omalla kustannuksellaan. Urakoitsija vastaa työkohteiden ja kalustonsa vartioinnista omalta osaltaan. Yleisten sopimusehtojen YSE 1998:n 38 :n mukaan. Ennen kuin työt rakennuskohteessa alkavat tulee urakoitsijan ottaa kustannuksellaan rakennuttajan nimiin rakennuskohteen työnaikainen rakennustyövakuutus. Vakuutuksen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli työn valmistumisajan. Urakoitsija huolehtii työntekijöidensä lakisääteisistä vakuutuksista, kuten tapaturma-, työeläke- ja työttömyysvakuutuksista ja työehtosopimuksien määrittämistä vakuutuksista. Urakoitsijalla tulee olla kaikki muut työnantajaaseman edellyttämät ja tarpeelliset vakuutukset. Urakoitsijan tulee vakuuttaa työntekijänsä, työvälineensä, koneensa ja väliaikaiset työmaarakennukset. Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa työn aikana kolmannelle osapuolelle aiheutetut vahingot. Urakoitsija vastaa myös kaikista vahingon selvittämisestä aiheutuneista kuluista. Lisäksi urakoitsijan vastuuvakuutuksen tulee kattaa vakuutusehtojen, vakuutusmäärien ja omavastuun puitteissa vastuuvahingot myös siinä tapauksessa, että korvausvaatimus vahingosta on osoitettu työn tilaajalle tai rakennuttajalle. Vastuuvakuutus tulee esittää rakennuttajalle viimeistään urakkaneuvottelussa. Urakoitsija vastaa omasta toiminnastaan tai laiminlyönnistään rakennuttajalle, työntekijälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista ja haitoista. Urakoitsija ei ole oikeutettu rakennuttajan suostumuksetta siirtämään toiselle henkilölle tai toiminimelle urakkaa tai sen osaa. Mahdolliset aliurakoitsijat on

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 11 (13) 14 MAKSUERÄT 14.1 Yleistä 14.2 Indeksiehto 15 TAKUUAIKA 16 VIIVÄSTYSSAKKO alistettava rakennuttajan hyväksyttäväksi. Urakoitsija on velvollinen hyväksyttämään kirjallisesti käyttämänsä aliurakoitsijat. Aliurakoitsijan hyväksyminen ei kuitenkaan siirrä vastuuta rakennuttajalle vaan urakoitsija vastaa täysimääräisesti aliurakoitsijoittensa työstä kuten omastaan. Maksuaikataulu sovitaan urakkaneuvottelussa. Maksuerät hyväksytetään rakennuttajalla ennen niiden laskuttamista. Laskut tehdään kahden (2) viikon jaksoissa toteutuman mukaan. Yksikköhintoihin ei sovelleta indeksiehtoa. Takuuaika rakennustyölle, käytetyille aineille ja tarvikkeille on kaksi (2) vuotta koko työn hyväksytystä vastaanotosta lukien. Jos koko urakan valmistuminen ja hyväksytty vastaanotto viivästyy urakkaneuvotteluissa sovitusta viimeisestä vastaanottopäivästä urakoitsijan syystä, perii rakennuttaja viivästyssakkoa jokaiselta alkavalta viivästymisviikolta 5 % koko arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Maanrakennustyön mahdollisesti kasvaessa urakoitsijalla ei ole oikeutta vaatia korvausta ylimenevältä ajalta. Maanrakennustyön kasvaessa uudesta urakka-aikataulusta sovitaan rakennuttajan ja urakoitsijan kesken. 17 TYÖVOIMAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Työntekijöidensä majoituksesta, sosiaalitiloista, kuljetuksista yms. vastaa urakoitsija. Urakoitsijan ja sen työntekijöiden on noudatettava valtioneuvoston julkaisemia järjestysohjeita ja työturvallisuusmääräyksiä. 18 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 18.1 Tarjouksen hylkääminen 18.2 Tarjouksen vertailuperusteet Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyynnön mukainen tai sisältää omia ehtoja. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. Tarjouksista hyväksytään rakennuttajalle edullisin tarjous.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 12 (13) 19 TARJOUS 19.1 Tarjouksen muoto Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. Tarjoajille ei makseta korvauksia tarjouslaskennasta. Yksikköhintojen tulee sisältää kaikki kustannukset ja näin tehdyt työt eivät aiheuta rakennuttajalle mitään muita lisäkustannuksia. Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä tarjoukseen saa liittää omia ehtoja Selvitys veroluonteisista maksuista Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verojäämätodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Selvitykseksi hyväksytään myös RALA-todistus. Tarjoukseen on liitettävä alustava työmaasuunnitelma. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta ja näiden alihankkijoilta vastaava selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita ja -hankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakoitsijalla tilaajana on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa, aliurakoitsijaa tai näiden alihankkijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä Tarjouksen voimassaoloaika ja käsittely 19.4 Tarjouksen tekeminen 19.5 Lisätiedot Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään neljä kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo mennessä. Mäntsälän kunta, palvelupiste Vinkki, Heikinkuja 4, Mäntsälä. Kuoreen merkintä: Apposen vanhan kenkätehtaan alueen pilaantuneen maaperän kunnostus. Tarjouspyyntökirjeessä on mainittu muut tarjoukseen liittyvät ehdot. Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskenta-asiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti s-posti: ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään klo mennessä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee ra-

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 13 (13) 20 VALVONTA 20.1 Urakoitsijan laadunvalvonta 20.2 Rakennuttajan laadunvalvonta kennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi riippumatta siitä kuka niitä on antanut. Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta YSE 1998:n 56, 57 ja 58 :n mukaisesti. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsija suorittaa tarvittavat tarkemittaukset. Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen YSE 1998:n 59, 60, 61 ja 62 :n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan laatuvastuuta Suunnittelijoiden laadunvalvonta 21 LISÄTIETOJEN ANTAMINEN Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation suunnittelijat. Rakennuttaja vastaa vain kirjallisista lisäselvityksistä, jotka on lähetetty kaikille urakoitsijoille. Informaatioluonteiset tiedot eivät sido rakennuttajaa. Lisätietoja pilaantuneen maaperän kunnostuksesta antaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Teemu Siika, p , s-posti: Teknisistä asioista lisätietoja antaa Pekka Savolainen, p s-posti: 22 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista asianomaiset eivät voi keskenään sopia, jätetään Tuusulan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO URAKKAOHJELMA 26.1.2015 832 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4481, 369 4484 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 1 / 24 URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 Kotipaikka: Nurmijärvi Y-Tunnus 0761288-6 www.nva.fi KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 2 / 24 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde YLIVIESKAN LUKIO PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 12.8.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka Automaatiourakka

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot