ENERGIATODISTUS. Asunto oy Eteld-Hesperiankatu 6 Eteld-Hesperiankatu Helsinki Muut asuinkerrostalot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIATODISTUS. Asunto oy Eteld-Hesperiankatu 6 Eteld-Hesperiankatu 6 00100 Helsinki 091-013-0447-0006. Muut asuinkerrostalot"

Transkriptio

1 ENERGATODSTUS Rakennukse nimija osoite: Asunto oy Eteld-Hesperiankatu 6 Eteld-Hesperiankatu 6 Helsinki Rakennustunnus: C Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen kfiyttdtarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) kwhe vuosi) Todistuksen laatija: Yritys: KariWellman Gerente Oy Liisankatu D Helsinki Todistuksen laatimispiivd: Viimeinen voimassaolopsivfi : Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (5/).

2 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGATEHOKKUUDESTA Limmitetty nettoala Limmitysjiriestelmin kuvaus llmanvaihtojflriestelmin kuvaus 8 m kaukoldmpo painovoimainen ^ayre[rava energ tam uoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin kaukoldmpo s ihkd r.wryfnt'uuo.'l 4,7,7 - Energiamuodon kertoimella oainotettu eneroia kwhe/(m'vuosi) Sdhkdn kulutukseen sisdltyvd valaistus- ia kuluttaialaitesdhko noxonarsenergtankututus (E-luku) 55 9 Keytetty E-l uvu n uokittel uastei kko Luokkien rajat a$teikolla Asuinkerrostalot D; {... 8 Tdmdn rakennuksen energiatehokkuusluokka EJuku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikaytol6 laimmitettyei neftoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenddn vertailukelpoisia. E-lukuun sisetyy rakennuksen lammitys-, ilmanvaihto-, iaahdytysjerjestelmien sekti kuluttajalaifteiden valaistuksen energiankulutus. Rakannuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autoldmmityspistokkeet, sulanapitoldmmitykset ja ulkovalot eivilt sisally E-lukuun. EN ERGATEHOKKU UTTA PARANTAVATOMEN PTEET Tdmil osio ei koske uudisrakennuksia Porraskdytdvien lasien vaihtam inen Vaihto kannattaa tehdd vasta jos ikkunanpokilla muista syystdi saneeraustarvetta Patteriverkoston perussdf, t TyO on suunniteltu tehtdvdksi ldmmityskaudella 4-ZOS Yldphjan eristyksen parantami nen Parannus kannattaa tehdd vasta jos vintin lattialle muista syistd on korjaustarvetta Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".

3 E.LUVUN LASKENNAN LAHTOTEDOT Rakennuksen kdyttotarkoitusluokka Muut asuinkerrostalot Rakennuksen valmistumisvuosi gg Ldmmitetty nettoala g mz llmanvuotoluku qso,7 m'4h m'; Ulkoseindt Yldpohja Alapohja lkkunat Ulko-ovet Kylmdsillat A mt 47,6 488,6 488,6 659,, U W4m,8,47,47,,4 UxA W/K 958, 699,6 699,6 855,4 4, 45,5 Osuus lfimpdhevldistd % 4Yo 5 o/o 5 o/o 8% o/o 9% Pohjoinen Koillinen rte Kaakko Eteld Lounas Ldnsi Luode A m 9,7 86,9 96, 6,9 U w(m K),,,, $sh;5go6'?rvo,6,6,6,6 llmanvaihtojdrjestelmdn kuvaus: painovoimainen Pddilmanvaihtokoneet Erillispoistot llmavirta tulo/poisto (mls) / (m%) / 4,56 JHrjestelmdn SFP-luku kw/ (m/s),, LTO:n ldmp6tilasuhde o/o Jlltymisenesto 'c Rakenn uksen i lmanvai htojdrjestetmdn LTO : n vuosi hydtysuhde: Ldmmitysj6rjestelmdn kuvaus : kaukoldmpo Tuoton hytysuhde Tilojen ja iv:n ldmmitys Ldmpimdn kdyttoveden valmistus vuoden keskimeereinen lempokenoin 6nlpdpumpulle ldmpopumppujdrjestelmissd voi sisaltya l6rnpopumpun Varaava tulisija llmaldmpdpumppu 97 o/o 97 o/o M[{rd kpl ampdkertoimeen Tuotto kwh Jeehdytysjerjestelmd tfl hdytyskauden painotettu kylml kerroin, Ldmmin kdyttdvesi Ominaiskulutus dm/(mzvuosi) 6 Ldmmltysenerg ian nettotarve kwh( vuosi) aamu pf,ivd iha Kfiyftaste 6% 6% 6% Henkil6t Wm,,, Kuluttajalaitteet Wm 4, 4, 4, Valaistus Wlmz,,,

4 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuksen Muut asuinkerrostalot kdyttdta rkoitusl uokka Rakennuksen valm istumisvuosi 98 Ldmmitetty nettoala, m 8 EJuku, kwhe/ (mvuosi) KdytettEiviit energiamuodot kaukoldmpd sahkd YHTEENSA Laskettu ostoenergia kwh/vuosi Energiamuodon kerroin,7,7 Energiamuodon kertoimel la painotettu energiankulutus kwhe/vuosi kwhs/(mvuosi) kwh/(mvuosi) sehk6 kwh/(mzvuosi) LAmmitysjiirjestelmd Tilojen lf,mmitysl, Tuloilman liimmitys Ldmpimdn kdyttdveden valr lmanvaihtojerjestelman sehk( Jeehdytysjerjestelmd Kuluttajalaitteet valaistus,7 YHTEENSA, ilmanvaihclon tuloilman lempeneminen tilassa ja korvausilman lemmitys kr ruluu tilojen ldmmitykseen Liimpd kwh/(mzvuosi) 98,5 tn-,t 9, Kaukoj6iihdytys kwh/(mvuosi), Tilojen ldmmigs llmanvaihdon ldmmityss Ldmpimdn kiiyttoveden valm istus JeHhdytys ' sisiifide vuotoilmen, korvausilman ja tuloilman ldmpenemisen tilassa laskettu Emmontalteenoton kanssa kwh/(mvuosi) 9 6 Aurinko Henkil6t Kuluttajalaitteet Valaistus Ldmpimdn kiiyttdveden kierrosta ja varastoinnin havidistd kwh/(mvuosi) 8 6? Laskentatykalun nimi ja versionumero lgerente.

5 TOTEUTUNUT ENERGANKU LUTUS Saatavilla olevat ostoenergian mddrdt ilmoitetaan sellaisenaan ilman ldmm6ntarvelukukorjausta. Limmitetty nettoala 8 m, Ostettu energia Kaukoldmpo Kokonaissdhkd Kiinteistosdhko Kayttrijrisiihko Kaukojririhdytys twn4mvuosi) 8478 toz 4498 Tietoja kaukoldmpoenergian kulutuksesta eri vuosilta esitetddn kohdassa lisdmerkint6je Ostetut polftoaineetl Kevyt polttooljy Pilkkeet (havu- ja sekapuu) Pilkkeet (koivu) Puupelletit polttoaineen mddrd vuodessa yksikk litra pino-m pino-m kg muunnoskerroin kwh:ksi 7 4,7 kwh/(m'vuosi) Selostus ostettujen polttoaineiden maaran arvioinnista (yksikkdil vuodessa) tulee esittdd kohdassa "Lisdmerkintojd" Toteutu n ut ostoenerg ia yhteensfi Sehk yhteensd Kaukoldmpo yhteens r Polttoaineet yhteensd Kaukojadhdytys YHTEENSA kwh/(mzvuosi) 6 7 Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen kdyttiijien lukumaerestit ja kaftritottumuksista, kdyttoajoista, siseisista kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sddolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa name asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat siseltee kulutusta, joka ei sisdlly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myos puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Ndiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.

6 TO MENP DE-EHDOTU KSET ENERGATEHOKKUU DEN PARANTAMSEKS Tdmd osio ei koske uudisrakennuksia Kaikkien ikkunoiden vaihtaminen eristyslasisiin ja ulko-ovien vaihtaminen. Rakennukse nykyisten ikkunoiden ja ulko-ovien ldmmonlf,paisykerroin keskimdarin noin,4 W(m K). Uusien ikkunoiden ldmmdnldphisykerroin on luokkaa,g W(m K) Toimenpidei ole taloudellisesti kannattavaa. Vaipan lisderistfl minen Toimenpide+hdotukset ja arvioidut sdfisttit en yhteydessh lkkunoiden vaihtaminen styskenoksella LAmp6, ostoenergian Sehk6, ostoenergian Jfi Shdytys, ostoenerg ian sddstd E-luvun muutos sf,f,stii sddstd kwhs/mzvuosi Johtuen pihakannen alla olevasta autohallista, rakennuksen katto- ja lattiapinta-ala on suuri. TAmH vaikuttaa laskennalliseen energian kulutukseen koska hallion asetuksen mukaan ldmmitettf,vfld tilaa. Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut s{dstdt Ei toimenpide-ehdotuksia Lflmpd, ostoenergian Sehk6, ostoenergian Jfi 6hdytys, ostoenerg ia n sste E-luvun muutos s6fistd sf,dsto kwh./mvuosi Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut sflf,st6t Liimpii, ostoenergian Sehk6, ostoenergian Jddhdytys, ostoenergian E-luvun muutos sssstii sflflstd sflfistii kwhs/mvuosi

7 Huoneistojen tuloilma tulee ulkoseindssd olevien venttiilien kautta. Talon Velco- suodattimet vaaihdetaan kerran vuodessa taloyhtion toimesta. Asukkailla on valittavissa vaihtaako itse vai asentaja. Toimenpide+hdotukset ja arvioidut sflflstdt Lflmpd, ostoenergian Sehk6, ostoenergian Jf,f, hdytys, ostoenergian sfr6stii sddstd E-luvun muutos sfrfrstti kwhe/mzvuosi Yhteisiin tiloihin on hankittu energiasdistdlamppuja. Toimenpide+hdotu kset ja arvioidut sidstdt!i tgimenpide-ehdotuksia LEmp6, ostoenergian Sehk6, ostoenergian Jiiiihdytys, ostoenerg ian sfi5std siestd EJuvun muutos s55std kwhs/mzvuosi Ei toimenpide-ehdotuksia. Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa kdytdssd,

8 LSAMERKNTOJA Toteutunut kaukol mpdenergian kulutus eri vuosina: MWh 95 MWh 959 MWh 94 MWh 84 MWh 9 MWh MWh 8 MWh 88 MWh 844 MWh Toteutunut kulutus on siis ollut keskimhf,rin gb Mwh vuodessa. Tdmd on Tf,mAn energiatodistuksen mukainen kulutus on 444 MWh. Laskennan antiama kulutus on siis 6 % sur,rrempi kuin toteutunut kulutus keskima rin; Laskelmissa autohalli on laskettu l6mpim n{ tilana. Sen kattopinta-ala on huomattava. laekennallista energian kulutusta. seikat euurentavat

ENERGIATODISTUS. Everlahdentie 25 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Everlahdentie 25 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Everlahdentie 5, talo A Everlahdentie 5 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740-5-9-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Rivi-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS 65100, VAASA. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS 65100, VAASA. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kiinteistö Oy, Silmukkatie 1 Silmukkatie 1 65100, VAASA Rakennustunnus: 905-4-7-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 1976 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Liike-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Harju, Rakennus AD Harju 0460 Kirkkonummi Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 574950 965 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 54-56 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pentintie 600 Kauhava Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: T 987 Kahden asunnon talot Rakennuksen laskennallinen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 240 kwh E /m²vuosi 2.6.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 240 kwh E /m²vuosi 2.6. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Huutokallio Heikinpohjantie 0 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--9-6 Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 221 kwh E /m²vuosi 2.6.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 221 kwh E /m²vuosi 2.6. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka Vienankatu 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984/00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot

Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 8000 Joensuu 167-5-56-1 1996 Erilliset pientalot 5 Arto Ketolainen Uittopäälliköntie 7 80170 Joensuu 0400-67588 Rakennuspalvelu Ketolainen Oy Uittopäälliköntie

Lisätiedot

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 176/2013 3 Liite 1 ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 1 Kokonaisenergiankulutuksen eli E-luvun laskenta Rakennuksen tai sen osan kokonaisenergiankulutus eli E-luku lasketaan

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. Yritys: Etlas Oy Ritvankuja 12 62200 Kauhava

ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. Yritys: Etlas Oy Ritvankuja 12 62200 Kauhava RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Testikohde Valmistumisvuosi: 2013 Jyrkkätie 5 Rakennustunnus: 233.401000988276P 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala:

Lisätiedot

RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku)

RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku) RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (Eluku) Eluku Osoite Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennusvuosi Lämmitetty nettoala E luku E luvun erittely Käytettävät energialähteet Sähkö Kaukolämpö Uusiutuva polttoaine

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

5/13 Ympäristöministeriön asetus

5/13 Ympäristöministeriön asetus 5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Paritalon E-luvun laskelma

Paritalon E-luvun laskelma Paritalon E-luvun laskelma Laskelman laatija: Laatimispäivämäärä: Pääsuunnittelija: Kohde: Esko Muikku, Rakennusinsinööri (AMK) TK-ENERGIATODISTUS- JA RAKENNUSPALVELU KY www.tkrakennuspalvelu.com, tkrakennuspalvelu@gmail.com

Lisätiedot

Energiatodistus. Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013. Maarit Haakana Ympäristöministeriö

Energiatodistus. Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013. Maarit Haakana Ympäristöministeriö Energiatodistus Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013 Maarit Haakana Ympäristöministeriö Ilta- Sanomat 28.3.2013: Onko pakollinen energiatodistus reilua vai ei? Kaisan vastaus: Ostajan kannalta pientalojen

Lisätiedot

Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi

Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Kymenlaakson energianeuvonta 2012- Energianeuvoja Heikki Rantula 020 615 7449 heikki.rantula@kouvola.fi

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 2/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta

Lisätiedot

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Ympäristöministeriön asetuksessa Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus-

Lisätiedot

Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ

Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ Projekti nro H0414.P081 Viimeisin muutos Laadittu 8.6.01 Laatija VGr Tark. / Hyv. EAR GRANLUND OY Victoria Grönlund Erja Reinikainen

Lisätiedot

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO N:o 765 3615 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO Liite 1 Energiatodistuksessa energiatehokkuusluvun luokitteluasteikkona käytetään tässä liitteessä esitettyä rakennuksen käyttötarkoituksen 1) perusteella

Lisätiedot