ENERGIATODISTUS. Rakennukse nimija osoite: Asunto-osakeyhti0 Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag Apollonkatu Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIATODISTUS. Rakennukse nimija osoite: Asunto-osakeyhti0 Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag Apollonkatu 3 00100 Helsinki 91-13447-7"

Transkriptio

1 ENERGATODSTUS Rakennukse nimija osoite: Asunto-osakeyhti Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag Apollonkatu Helsinki Rakennustunnus: D Rakennuksen valmistumisvuosi: 94 Rakennuksen kdyttdtarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Rakennuksen laskennallineh kokonaisenergiankulutus (E-luku) kwhe vuosi) Todistuksen laatija: KariWellman Todistuksen laatimispiiivfl : Viimeinen voimassaolopdivfl : Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (5/).

2 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGATEHOKKUUDESTA Limmitetty nettoala Liimmitysjdrjestelm{n kuvaus llmanvaihtojfiriestelmin kuvaus 477 mz kaukoldmpo painovoimainen Kdytettfl vi energ iam uoto Laskeftu ostoenergia Energiamuodon kerroin Energiamuodon kertoimella painotettu enerqia kwh/(mzvuosi) kwh./(mzvuosi) kaukoldmp sehk ,7, siihkon kulutukseen sisaltyvd valaistus- ia kuluttaialaitesiihko 4546 Kolronaisenergiankulutus (E-luku) 55 Kflytetty E-l uvun uokittel uastei kko Luokkien rajat asteikolla Asuinkerrostalot D: ll... t6 Tfl miin rakennuksen energiatehokkuusluokka E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikeytdlld leimmitettye nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenadn vertailukelpoisia. E-lukuun siseiltyy rakennuksen l immitys-, ilmanvaihto-, jdfrhdytysjdrjestelmien sekel kuluttajalaitteiden valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autoldmmityspistokkeet, sulanapitoliimmitykset ja ulkovalot eivdt sisdlly E-lukuun. ENERGATEHOKKU UTTA PARANTAVATO MEN PTEET Tdmd osio ei koske uudisrakennuksia lkkunoiden ja ovien vaihtaminen Vaihto kannattaa tehdd vasta jos ikkunanpokilla muista syystd on saneeraustarvetta Vaihdon jdlkeen talon energiatehokkuusluokka olisi F nykyisen G:n sijasta. Yldpohjan eristyksen parantaminen Parannus kannattaa tehdii vasta jos vintin lattialle muista syistd on korjaustarvetta Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".

3 E.LUVUN LASKENNAN ANTOT EDOT Rakennuksen keyftotarkoitusluokka Muut asuinkerrostalot Rakennuksen valmistumisvuosi 94 Ldmmitetty nettoala 4Tg7 m llmanvuotoluku qso 9,5 m4h mt; Ulkoseindt YlApohja Alapohja lkkunat Ulko-ovet Kylmdsillat A m 96, 87,7 87,7 46, 7,8 U w(m x),8,47,47,8,9 UxA W/K 544, 4, 4,? 87,9 5,9 45,5 Oeuus l{mpdh{vi6i$a % 7% o/o % % o/o % Pohjoinen Koillinen te Kaakko Eteld Lounas Ldnsi Luode A mt, 78, 8,9 9,6 U w4m r;,9,8,8,8 $oh;ruq;s'?wo,6,6,6,6 lmanvaihtojdrjestel mdn kuvaus : parnovormarnen Pddilmanvaihtokoneet Erillispoistot llmavirta tulo/poisto (m/s) (m%) /,68 JflriettelmSn SFP-luku kw / (m/s),, LTO:n lflmpdtilasuhde % Jlltymisenesto 'c Rakennuksen ilmanvaihtojdrjestelmitn LTO:n vuosihytysuhde: Ldmmitysjdrjestelmdn kuvaus : kaukoldmp Tuoton hydtysuhde Tilojen ja iv:n ldmmitys Ldmpimdn kdyttdveden valmistus t vuoden keskimddrdinen lampdkenoin Hmpdpumpull lsmp6pumppujerjestelmissa voi sisaltyd lempopumpun Varaava tulisija llmaldmpdpumppu 97 o/o 97 o/o Mfldrt kpl empdkertoimeen Tuotto kwh JC{hdytyskauden painotettu kylmlkerroin Jeehdytysjerjestelmd l Ldmmin kdyftdvesi Ominaiskulutus dm/(mvuosi) 6 Llmmltysenerg lan nettotalve kwh( vuosi) aamu pdivd ilte Kdyttdaste 6% 6% 6% Henkil$t Wm,,, KuluttaJalaitteet Wm 4, 4, 4, Valaistus Wm,,,

4 E.LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuksen kdytttita rkoitusl uokka Rakennuksen valmistumisvuosi 94 Ldmmitetty nettoala, m 477 E-luku, kwhe / (mvuosi) 55 Muut asuinkerrostalot Kf,ytettivfl t energ iam uodot kaukoldmp sehk6 YHTEENSA Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin,7,7 Energiam uodon kertoimella pai notettu energiankul utus kwhe/vuosi kwh=/(mvuosi) kwh/(mzvuosi) sehk6 kwh/(mzvuosi) Liimpri kwh/(mvuosi) Kaukojflfihdytys kwh/(mzvuosi), 5,5 tn_,t,7, ruluu tilojen lemmitykseen 9,. Tilojen lammitysz llmanvaihdon lf, mmitys Ldmpimdn kf,yttciveden valm istus JliAhdytys sisdltdd vuotoilman, korvausilman ja tuloilman ldmpenemisen tilassa laskettu ldmmdntalteenoton kanssa kwh/(mvuosi) 75 5 Aurinko Henkilt Kuluttajalaitteet Valaistus Ldmpimdn kdyttdveden kierrosta ja varastoinnin hdvi6istd &+ 9 kwh/(mvuosi) 6 Laskentatydkalun nimi ja versionumero lgerente.

5 TOTEUTU NUT ENERGAN KULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian mddrdt ilmoitetaan sellaisenaan ilman ldmm6ntarvelukukorjausta LAmmitetty nettoala 477 m Ostettu energia KaukoldmpO Kokonaissdhkd Kiinteistdsdhk Keftejesdhk KaukojddhdWs kwh/(mvuosi) tsa 4 s YllH olevat tiedot ovat keskiarvoja vuositta 6- Tietoja kaukolfrmpdenergian kulutuksesta erivuosilta esitetddn kohdassa lisgmerkintdjd Oatetut polttoaineetl Kevyt polttodljy Pilkkeet (havu- ja sekapuu) Pilkkeet (koivu) Puupelletit polttoaineen mddrd vuodessa yksikk litra pino-m pino-m kg muunnoskerroin kwh:ksi 7 4,7 kwh/(mzvuosi) ' Selostus ostettujen polttoaineiden meeren arvioinnista (yksikkofi vuodessa) tulee esitt66 kohdassa "Lisemerkint6ja". Toteutun ut ostoenergia yhteensfi Sehk yhteensd Kaukoldmpd yhteense Polttoaineet yhteensh Kaukojaf,hd$s YHTEENSA !t kwh/(mvuosi) Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen keiffijien lukumaerestd ja kriyttdtottumuksista, keyttoajoista, sisdisistd kuormista, rakennuksen sijainnista vuotuisista sdf,olosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nemd asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisgltae kulutusta, joka ei sisdlly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myds puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Ndiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole venattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.

6 TO MENP DE.EH DOTUKSET ENERGATEHOKKU U DEN PARANTAMSEKS Tdmd osio ei koske uudisrakennuksia vaihtaminen eristyslasisiin j Rakennukse nykyisten ikkunoiden ja ulko-ovien ldmmonldpdisykeffoin keskimaf,rinoin,8 W(m K). Uusien ikkunoiden lflmmdnldpfisykerroin on luokkaa, W(m K) Toimenpide ei ole taloudellisesti kannattavaa. Vaipan lisf, eristdminen Toimenpide voi olla kannattava Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut stfist<it lkkunoiden vaihtaminen Ldmp6, ostoenergian Sehk, ostoenergian Jf,f, hdytys, ostoenergian s{flst sfi{st6 sa5$td EJuvun muutos kwhs/mvuosi Toimenpide+hdotukset ja aruioidut sddstdt Ei toimenpide-ehdotuksia Lflmpd, ostoenergian Sdhk6, ostoenergian Jfi dhdytys, ostoenerg ian seest6 s55std E-luvun muutos sddstd kwh./mfuuosi Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut sddstdt Lf,mp6, ostoenergian SAhk6, ostoenergian Jf,fihdytys, o$toenergian E-luvun muutos fi5td sfifistri sfifist6 kwhs/mvuosi

7 Huoneistojen tuloilma tulee ulkoseinesse olevien venttiilien kautta. Venttiilit voisi muuttaa malliltaan sellaisiksi, ettfi niihin voisi asentaa suodattimet. Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut sfl Cst6t LSmp6, ostoenergian Sehk6, ostoenergian Jiiii h dytys, ostoe ne rg ia n sddstd sfrdstri E-luvun muutos sfiistd kwh=/mvuosi Yhteisiin tiloihin on hankittu energiasddstdlamppuja. Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut sddstrit Ei toimenpide-ehdotuksia Limp6, ostoenergian sfisstii Sehk6, ostoenergian shhstd J{fl hdytye, ostoenerg ian shisfii E-luvun muutos kwhp/mzvuosi Ei toimenpide-ehdotuksia. Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa kaytdssa, UA AgJlgllgli

8 t LSAMERKNTOJA Toteutunut ker.rkol6mpdenerjgian kulutus eri vuoeina: ffi W7 8 m9 9? 745 MWh 644 MWfl 588 MWh 65 MWh 75 MWh 69 lrwh 6OE MWh 64 MWh Tota$unut kulutr"rc on aiis dlut keekim srin EE4 MWh vuodeeea. Tsma on TdrrHn leekffitapohjan antelna kulutua ernen poliloainekertsimia on g4s MWh. Laekennen antama kulutue $n eiie m % squrefifi kuin toteutunut kulutus keekimsdrin. i

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 54-56 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Harju, Rakennus AD Harju 0460 Kirkkonummi Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 574950 965 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pentintie 600 Kauhava Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: T 987 Kahden asunnon talot Rakennuksen laskennallinen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS 65100, VAASA. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS 65100, VAASA. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kiinteistö Oy, Silmukkatie 1 Silmukkatie 1 65100, VAASA Rakennustunnus: 905-4-7-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 1976 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Liike-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Everlahdentie 25 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Everlahdentie 25 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Everlahdentie 5, talo A Everlahdentie 5 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740-5-9-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Rivi-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 240 kwh E /m²vuosi 2.6.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 240 kwh E /m²vuosi 2.6. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Huutokallio Heikinpohjantie 0 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--9-6 Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 221 kwh E /m²vuosi 2.6.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 221 kwh E /m²vuosi 2.6. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka Vienankatu 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984/00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot

Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 8000 Joensuu 167-5-56-1 1996 Erilliset pientalot 5 Arto Ketolainen Uittopäälliköntie 7 80170 Joensuu 0400-67588 Rakennuspalvelu Ketolainen Oy Uittopäälliköntie

Lisätiedot

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 176/2013 3 Liite 1 ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 1 Kokonaisenergiankulutuksen eli E-luvun laskenta Rakennuksen tai sen osan kokonaisenergiankulutus eli E-luku lasketaan

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. Yritys: Etlas Oy Ritvankuja 12 62200 Kauhava

ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. Yritys: Etlas Oy Ritvankuja 12 62200 Kauhava RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Testikohde Valmistumisvuosi: 2013 Jyrkkätie 5 Rakennustunnus: 233.401000988276P 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala:

Lisätiedot

RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku)

RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku) RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (Eluku) Eluku Osoite Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennusvuosi Lämmitetty nettoala E luku E luvun erittely Käytettävät energialähteet Sähkö Kaukolämpö Uusiutuva polttoaine

Lisätiedot

Paritalon E-luvun laskelma

Paritalon E-luvun laskelma Paritalon E-luvun laskelma Laskelman laatija: Laatimispäivämäärä: Pääsuunnittelija: Kohde: Esko Muikku, Rakennusinsinööri (AMK) TK-ENERGIATODISTUS- JA RAKENNUSPALVELU KY www.tkrakennuspalvelu.com, tkrakennuspalvelu@gmail.com

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

5/13 Ympäristöministeriön asetus

5/13 Ympäristöministeriön asetus 5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 2/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta

Lisätiedot

Energiatodistus. Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013. Maarit Haakana Ympäristöministeriö

Energiatodistus. Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013. Maarit Haakana Ympäristöministeriö Energiatodistus Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013 Maarit Haakana Ympäristöministeriö Ilta- Sanomat 28.3.2013: Onko pakollinen energiatodistus reilua vai ei? Kaisan vastaus: Ostajan kannalta pientalojen

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO N:o 765 3615 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO Liite 1 Energiatodistuksessa energiatehokkuusluvun luokitteluasteikkona käytetään tässä liitteessä esitettyä rakennuksen käyttötarkoituksen 1) perusteella

Lisätiedot

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Ympäristöministeriön asetuksessa Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus-

Lisätiedot

Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ

Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ Projekti nro H0414.P081 Viimeisin muutos Laadittu 8.6.01 Laatija VGr Tark. / Hyv. EAR GRANLUND OY Victoria Grönlund Erja Reinikainen

Lisätiedot