ULKOILU JA IÄKÄS IHMINEN HOIVA- JA LAITOSHOIDOSSA Hoitohenkilökunnan näkökulma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULKOILU JA IÄKÄS IHMINEN HOIVA- JA LAITOSHOIDOSSA Hoitohenkilökunnan näkökulma"

Transkriptio

1 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma /sairaanhoitaja Marja Koivisto Marja Purho YLÖS, ULOS JA LIIKKEELLE ULKOILU JA IÄKÄS IHMINEN HOIVA- JA LAITOSHOIDOSSA Hoitohenkilökunnan näkökulma Opinnäytetyö 2008

2 2 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala, Kotka Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja AMK KOIVISTO, MARJA PURHO, MARJA Opinnäytetyö Työn ohjaajat Ylös, ulos ja liikkeelle Ulkoilu ja iäkäs ihminen hoiva- ja laitoshoidossa Hoitohenkilökunnan näkökulma 75 sivua + 7 liitettä Mirja Nurmi, lehtori, Satu Sällilä, lehtori Toukokuu 2008 Avainsanat ulkoilu, iäkäs ihminen, hoiva- ja laitoshoito Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, kuinka tärkeänä henkilökunta pitää ulkoilua hoiva- ja laitoshoidossa ja miten iäkkään ulkoilu toteutuu tällä hetkellä. Lisäksi selvitettiin miten vastaajat hyödyntävät ulkoilun hyvinvointivaikutuksia hoitotyössä ja hoitosuunnitelmassa. Työssä tarkasteltiin myös ulkoilua estäviä tekijöitä ja henkilökunnan kehittämisideoita ulkoilun toteuttamiseksi. Opinnäytetyö on osana Kymenlaakson Muisti- ja dementiahanketta. Tutkimus toteutettiin eläytymismenetelmällä, jossa vastaaja asettui iäkkään rooliin sekä kyselyn avulla. Mittareina käytettiin kehyskertomusta ja puolistrukturoitua kyselylomaketta. Lomakkeet jaettiin 44 hoiva- ja laitoshoidon henkilökunnalle. Kehyskertomuksen esseitä palautui 26, jolloin vastausprosentiksi saatiin 59 %. Kyselylomakkeiden vastausprosentti oli 79 (N=33). Esseet analysoitiin sisällönanalyysillä ja kyselylomakkeiden aineistossa käytettiin Microsoft Exceltaulukko- ohjelmaa. Kehyskertomukseen vastanneista (N=26) 91 % ulkoilu kuului iloa ja hyvinvointia tuottavaan päivään. Esseissä ulkoiluun yhdistettiin nauttiminen viherympäristöstä, ulospääsytoive, käynti hoivayhteisön ulkopuolella, mielekäs tekeminen ja mielen piristyminen sekä terveysvaikutukset. Ulkoilun mahdollistumiseksi toivottiin avustajaa sekä apuvälineitä lisäksi hoiva- ja laitoshoidon fyysiseltä ympäristöltä toivottiin esteettömyyttä. Vastauksissa tuli esille yksilöllisyys ja itsemääräämisoikeus. Kyselyn perusteella iäkkään ulkoilu hoiva- ja laitoshoidossa ei toteutunut säännöllisesti, erityisesti talviaika oli ongelmallista. Vastaajien mielestä omainen osallistui harvoin iäkkään ulkoiluun. Yleisemmin iäkästä ulkoilutettiin lähiympäristössä. Ulkoilun käyttö lääkkeettömänä hoitomuotona oli vähäistä. Kartoitus osoitti, että suurimmalle osalle iäkkäistä oli laadittu hoitosuunnitelma, mutta ulkoilua käytettiin harvoin hoitotyön keinona. Merkittävimmiksi ulkoilun esteeksi koettiin iäkkään heikentynyt liikuntakyky, kävelykaverin puuttuminen sekä henkilökuntavaje. Kehittämisideat liittyivät henkilöstön määrän lisäämiseen ja työaikasuunnitteluun. Jatkotutkimuksena voisi selvittää hoiva- ja laitoshoidossa asuvan iäkkään omaa mielipidettä ulkoiluun ja sen toteutumiseen. Työ on luettavissa verkkoversiona, jolloin hoitohenkilökunta voi hyödyntää tuloksia iäkkään hoitotyössä sekä syventää omaa tietouttaan ulkoilun hyvinvointivaikutuksista.

3 3 ABTRACT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES OF KYMENLAAKSO Social and Health care, health care study programme, Registred Nurse KOIVISTO, MARJA PURHO, MARJA institutions Thesis Tutors Up, out and go Outdoor activies and the elderly in hospitals and 75 pages+ 7appendices Mirja Nurmi, lecturer, Satu Sällilä, lecturer May 2008 Keywords institution outdoor activities, elderly, care in hospital and The purpose of this thesis was to asses the importance of outdoor activities for the staff in caring work in hospitals and instututions and do the elderly have access to outdoor activities. Another aim was to assess in what way the respondents profit the beneficial effects in caring work and in regime planning. Yet another study object were obstacles of outdoor activities and the staff s improvement ideas. The thesis is part of Memory and dementia project in Kymenlaakso area. The study was conducted by empathy method whereby the respondents take the role of the elderly and by a questionnaire. A frame story and a semistructured questionnaire were used as parameters. The questionnaires were distributed to 44 members of care staff. In total 26 essays were returned giving a response percentage of 59 %. The response persentage for the questionnaires was 79 (N=33). Essays were analysed by content analysis and the questionnaire material was processed with Microsoft Excell software. To 91 % of the frame story s respondents (N=26) outdoor activities belonged to an enjoyfull day. Outdoor activities were assosiated with enjoying the green environment, a wish to go out, an escape from the care environment, meaningfull activities and adding to the wellbeing as well as being healthy. To help in the actual activities a personal assistant as well as equipment were needed. An obstacle free environment would be ideal. Individuality and autonomy were present in the replies. There is no regularity in the outdoor activities of the elderly in hospitals and institutions. In partiular wintertime is challenging. The next of kin of the elderly rarely participate in the outdoor activities. Usually the elderly were taken for a walk in the surroundings. Walking in the fresh air was rarely used as a non-drug therapy. The study reports that a plan has been drafted to majority of the elderly, but walking in the fresh air rarely was a therapy option. Deficiences in physical abilities, lack of company and outnumbered staff were considered the most important obstacles. Improvement ideas focused on staff increase and work schedules. A further study could deal with questions like how do elderly patients in hospitals or institutions see outdoor activities and do they have acces. The thesis is in the web and acceccible to all nursing staff to be put to practise in the nursing acitvities of the elderly and to broaden knowledge on the benefits to the wellbeing.

4 4 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ABSTRAKTI 1. OPINNÄYTETYÖN TAUSTA JA TARKOITUS 6 2. ULKOILU JA IÄKÄS IHMINEN Toimintakyvystä käsitteenä Toimintakyky ja iäkäs ihminen Ulkoilun hyvinvointivaikutukset Ulkoilun fyysiset hyvinvointivaikutukset Ulkoilun psyykkiset hyvinvointivaikutukset Ulkoilun sosiaaliset hyvinvointivaikutukset IÄKKÄÄN IHMISEN ULKOILUUN LIITTYVIÄ ESTEITÄ ULKOILU HOIVA- JA LAITOSHOIDOSSA Iäkäs ihminen hoiva- ja laitoshoidossa Hoiva- ja laitoshoidon lainsäädännöstä ja suosituksista Hoiva - ja laitoshoidon eettiset lähtökohdat Fyysisen ympäristön merkitys ulkoiluun hoiva- ja laitoshoidossa Omainen/läheinen ja iäkkään ihmisen ulkoilu hoiva- ja laitoshoidossa Hoitotyö iäkkään ulkoilun mahdollistajana hoiva- ja laitoshoidossa HOITOTYÖN KEHITTÄMISEN HAASTEET HOIVA- JA LAITOSHOIDOSSA OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS Kohdejoukko ja otanta Tiedonhankintamenetelmät Eläytymismenetelmä tiedonhankintamenetelmänä Kehyskertomuksen laatiminen ja esitestaaminen 29

5 Kysely tiedonhankintamenetelmänä Kyselylomakkeen laatiminen ja esitestaaminen Tutkimusaineiston kokoaminen Tutkimusaineiston analysointi TUTKIMUKSEN TULOKSET Taustatiedot Ulkoilun tärkeys iäkkäälle hoiva- ja laitoshoidossa hoitohenkilökunnan näkökulmasta Iäkkään ulkoilun toteutuminen hoiva- ja laitoshoidossa Ulkoilun hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen hoitotyössä Ulkoilu iäkkään hoitosuunnitelmassa Iäkkään ulkoilua estävät tekijät Hoitohenkilökunnan kehittämisehdotuksia iäkkään ulkoilun toteutumiseksi POHDINTA 9.1 Tulosten tarkastelua Johtopäätökset Tutkimuksen eettisyys Tutkimuksen luotettavuus Tulosten hyödyntäminen ja jatkotutkimusaiheet Opinnäytetyöprosessi. 63 LÄHTEET 65 LIITTEET Liite 1. Kehyskertomus Liite 2. Muuttujaluettelo Liite 3. Kyselylomake Liite 4. Saatekirje Liite 5. Tutkimuslupa Liite 6. Sisällönanalyysi Liite 7. Tutkimustaulukko

6 6 1. OPINNÄYTETYÖN TAUSTA JA TARKOITUS Väestön vanheneminen ja ikääntyminen tulee olemaan suuri haaste terveydenhuollolle. Ikääntyneiden määrän kasvu, eliniän nousu sekä iän myötä kasvava hoivan ja hoidon tarve lisäävät sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää. (STM, 2003.) Ennusteen mukaan laitoshoitoon tarvitaan vuoteen 2030 mennessä hoitopaikkaa ja työntekijää lisää (Leino Kilpi, 2004, ). YK:n hyväksymän julkilausuman mukaan ikääntyvien asemaa koskevat periaatteet pohjautuvat ihmisoikeuksien julistukseen. Niissä korostuvat riippumattomuus, osallistuminen, hoito, itsensä toteuttaminen ja ihmisarvo.(karvinen, Sarvimäki, 2002, ) Hoitoa, palvelujen toteuttamista sekä kehittämistä ohjaa Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallinen laatusuositus. Julkisen vallan on turvattava kansalaisilleen perus- ja ihmisoikeuksien sekä potilaan oikeuksien toteutuminen. Se luo pohjan kuntien vanhuspoliittisille strategioille. Hoidon tulee olla asianmukaista ja asiakasta kunnioittavaa. Tavoitteena on asiakaslähtöisyys ja eettisyys. Hoidon tulee perustua kuntouttavaan työotteeseen, kirjallisiin palvelusuunnitelmiin ja hoitosopimuksiin sekä noudattaa näyttöön ja käyvän hoidon suosituksiin perustuvia hoitokäytäntöjä. Saumaton yhteistyö eri palveluntuottajien sekä omaisten ja lähihenkilöiden kanssa kuuluu olennaisena osana hyvään laatuun. (STM,2001.) Ulkona liikkuminen on ikääntyvän ihmisen perusoikeus ja kuuluu hyvään arkeen myös hoiva- ja laitoshoidossa. Suomessa ulkoilukulttuuri ja luonnossa liikkuminen ovat tärkeitä asioita. Kulttuuriimme kuuluu vauvojen nukuttaminen ulkona pakkasessa. Ihmisen ikääntyessä avuntarve kasvaa ja ulkoilu unohdetaan. Ikääntyvä ei välttämättä osaa sitä itse vaatia. ( Siira, 2004, ) Ulkoilun merkityksestä ikääntyvän toimintakyvylle ja hyvinvoinnille ei tiettävästi ole tutkittua tietoa. Säännöllisen liikunnan ja arkiaktiivisuuden eduista löytyy tutkittua tietoa (Hirvensalo, 2002, Ranta, 2004,Lampinen, 2004). Olemme mm. tutustuneet Ikäinstituutin Liikkeessä (I rörelse) kehittämis- ja tutkimusprojektiin, joka käynnisti onnistuneesti poikkihallinnollista keskustelua iäkkäiden ihmisten ulkona liikkumiseen.

7 7 Projekti muutti työkäytäntöjä ja sai aikaan iäkkäille soveltuvia ulkona liikkumisen palveluja. ( Ponsi, Karvinen & Simonen, 2005, ) Suomen laissa on määritelty nautakarjan laiduntamisesta. Lypsylehmien tulee päästä laitumelle kesäaikana vähintään 60 päivänä toukokuun ja syyskuun välisenä aikana. Sitä on perusteltu sillä, että auringonvalo ja liikunta vahvistavat niiden elimistöä kestämään paremmin talven rasitukset navetoissa. (Eläinsuojeluasetus, 1996/396.) Samoin on vangeille lakisääteisesti järjestettävä tilaisuus ulkoilla ja harjoittaa sopivaa liikuntaa vähintään tunti päivässä (Vankeinhoitoasetus, 1995/878). Opinnäytetyömme kuuluu 2-vuotiseen Kymenlaakson Muisti- ja dementiahankkeeseen. Projekti on käynnistynyt vuonna Hankkeen tarkoituksena on kehittää alueen yhteistyötä, toiminnan tuloksellisuutta ja laatua sekä muodostaa muisti ja dementia asiantuntijoiden verkosto. Aiheen valintaan vahvisti Muisti- ja dementiahankkeen väliraportti Siinä julkaistiin alkukartoituksen tuloksia nykytilanteesta. Yhdeksi kehittämisalueeksi nousi ulkoilu käydä säännöllisesti kodin tai hoitoyhteisön ulkopuolella. Asia korostui erityisesti hoiva- ja laitoshoidon kohdalla. Vastaajista noin 40 % oli sitä mieltä, että ulospääsy oli hoidettu kohtalaisesti ja noin 40 % koki sen onnistuvan huonosti tai erittäin huonosti. Aihe rajattiin koskemaan iäkkään ihmisen ulkoilua hoiva- ja laitoshoidossa. Työssä haluttiin tuoda esille ulkoilun hyvinvointivaikutuksia yleisesti iäkkäille eikä keskitytty erityisesti muistihäiriöisten- ja dementoituvien ulkoiluun. Meillä on pitkä työkokemus ikääntyvien parissa työskentelystä. Siksi pidämmekin tärkeänä ulkoilun merkityksen korostamista terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa kuuden hoiva- ja laitoshoitoyksikön henkilökunnan mielipiteitä iäkkään ulkoilun tärkeydestä hoiva- ja laitoshoidossa. Lisäksi selvitettiin iäkkään ulkoilun toteutumista. Tarkoituksena oli lisätä asiantuntemusta hoiva- ja laitosasukkaan lähellä toimivien parissa niin, että ulkoilu tulee osaksi arkea. Tässä työssä ulkona liikkumisella tarkoitettiin tarvittaessa toisen henkilön avustamaa, myös apuvälinein tapahtuvaa fyysistä toimintaa ulkoympäristössä.

8 8 2. ULKOILU JA IÄKÄS IHMINEN Iäkkään ihmisen terveys tulee nähdä tasapainona toimintakyvyn, iäkkään omien tavoitteiden sekä sosiaalisen että fyysisen ympäristön välillä. Ulkoilu on keino palauttaa tasapainoa vaikuttamalla iäkkään toimintakykyyn. (Lyyra, 2007, ) 2.1 Toimintakyvystä käsitteenä Ulkoilu on ihmisen perustarve, joka säilyy, vaikka toimintakyky ikääntyessä heikkenee. Toimintakyvyn käsite liittyy laajasti ihmisen hyvinvointiin. Hyvinvointia kuvaavat subjektiiviset tyytyväisyyden tunteet ja hyvä olo. Sitä voidaan määrittää joko voimavaralähtöisesti, jäljellä olevana toimintakykynä tai toiminnanvajavuuksina. Ihmisen oma arvio toimintakyvystään on yhteydessä koettuun terveyteen, sairauteen, toiveisiin, asenteisiin sekä niihin tekijöihin, jotka vaikeuttavat suoriutumista päivittäisistä toiminnoista.(heimonen, Voutilainen, 2006, 24.) Toimintakyky on aina suhteessa ympäristön yksilölle asettamiin vaatimuksiin ja odotuksiin sekä reunaehtoihin (Suutama &Ruoppila 2007, ). Toimintakyvyn käsitettä voidaan tarkastella eri lähtökohdista ja näkökulmista. Se voidaan myös rajata fyysiseen, psyykkiseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Fyysinen toimintakyky käsittää hengitys- ja verenkiertoelimistön, tuki- ja liikuntaelimistön sekä keskus ja ääreishermoston. Niihin kuuluvat mm. yleinen fyysinen suorituskyky, fyysinen kunto, lihaksiston voima ja kestävyys, liikekoordinaatio, tasapaino sekä nivelten liikkuvuus. Psyykkinen toimintakyky sisältää mm. psyykkisen hyvinvoinnin, minäkäsityksen, depression, ahdistuneisuuden, stressin ja yksinäisyyden kokemuksia. Se kuvaa henkisten voimavarojen riittävyyttä arkielämän vaatimuksissa. (Lyyra 2007, 21, Vallejo Medina ym. 2006, 58.) Kognitiivinen toimintakyky käsittää tiedon käsittelyyn liittyvät toiminnot. Niitä ovat mm. havaitseminen, muistaminen, kielelliset toiminnot, oppiminen, ajattelu sekä ongelman ratkaisu ja päätösten teko. Tärkeää on yksilön oma käsitys kognitiivisesta toimintakyvystä. Yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus on sosiaalista toimintakykyä. Se sisältää mm. yksilön ja perheiden väliset suhteet sekä kyvyn toimia

9 9 toisten kanssa ja siitä saadun hyvän olon tunteen. (Lyyra, 2007, 21, Vallejo Medina ym. 2006, 58.) Toimintakyvyn eri osa-alueet ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Kognitiivista toimintakykyä määriteltäessä on huomioitava psyykkinen toimintakyky, sillä motivaatio ja mieliala vaikuttavat älylliseen suoriutumiseen. (Heimonen, Voutilainen, 2006, 25.) Sosiaalinen toimintakyky on yhteydessä fyysiseen toimintakykyyn silloin kun iäkkään ihmisen heikentynyt liikuntakyky hankaloittaa sosiaalisiin tapahtumiin osallistumista (Lyyra 2007, 21). 2.2 Toimintakyky ja iäkäs ihminen Itsestä huolehtiminen edellyttää tietynasteista fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä. Iän myötä yleistyvät mm. krooniset sairaudet, sydän -ja verisuonisairaudet, monet pahanlaatuiset kasvaimet, dementoivat sairaudet sekä osteoporoosi. Elimistön puolustuskyky heikkenee. Monet liikuntaelinten sairaudet, virtsan karkailu ja erilaiset oireet sekä toiminnan vajavuudet heikentävät toimintakykyä. Toimintakykyyn vaikuttaa mm. fysiologiset vanhenemismuutokset sekä elämäntapaan, ympäristöön ja kulttuuriin liittyvät tekijät. Muutosten vaikutukset näkyvät ikäihmisissä eri tavoin sekä ilmenevät eri nopeudella. (Heikkinen, 2005, ) Liikkumiskyky on osa toimintakykyä. Iäkkäälle fyysinen aktiivisuus, jalkeilla olo sekä kävely ovat luonnollinen tapa ylläpitää liikkumiskykyä. (Hirvensalo, Rasinaho, Rantanen, Heikkinen, 2003, ) Hirvensalon (2002) tutkimuksen mukaan iäkkäiden suosituin liikuntamuoto oli kävely, jota suurin osa iäkkäistä ihmisistä harrasti viikoittain. Erityisesti liikkumiskyvyltään heikentyneet hyötyivät liikunnallisesta aktiivisuudesta. Fyysisellä aktiivisuudella oli positiivinen vaikutus eloonjäämiseen ja itsenäisyyden säilyttämiseen erityisesti toimintakyvyltään heikentyneiden kohdalla. Annettu liikuntaneuvonta lisäsi liikunnan määrää. Rannan (2004) väitöstutkimuksessa fyysisellä aktiivisuudella ja itse arvioidulla terveydellä oli ikääntymismuutosten etenemistä vastustava tai hidastava vaikutus.

10 10 Liikkumattomuus heikentää kävelykykyä ja vaikuttaa samalla elämänlaatuun ja itsemääräämisoikeuteen (Rantanen & Sakari- Rantala 2003, ). Sairauksien myötä erilaiset oireet yleistyvät. Ulkona liikkumista vähentää mm. tuki- ja liikuntaelimistön kiputilat sekä kaatumistapaturmat. Terveys tutkimuksen mukaan noin kolmasosalla 85- vuotta täyttäneistä oli ollut polven vaivan tai vian aiheuttamaa kävelyvaikeutta tai ontumista viimeksi kuluneen kuukauden aikana. 85- vuotta täyttäneistä noin 20 % ilmoitti selviytyvänsä 500 metrin kävelystä vaikeuksitta. (Heikkinen, 2005, ) Psyykkisessä ja kognitiivisessa toimintakyvyssä tulee huomioida henkisten voimavarojen riittävyys arkielämän vaatimuksiin. Havaintotoimintojen hidastuminen ja tarkkuuden heikentyminen ovat selkeimpiä ikääntymismuutoksia. Näön ja kuulon heikentyminen ovat yhteydessä kognitiiviseen suoriutumiseen. Ensimmäisenä ikääntymismuutokset ilmenevät uuden oppimista ja suoriutumisnopeutta vaativissa tehtävissä. Muistihäiriöt yleistyvät, erityisesti lyhytkestoinen muisti alkaa heikentyä jo melko varhaisesta aikuisuudesta alkaen. Ajattelu konkretisoituu ja sen joustavuus vähentyy. (Suutama & Ruoppila 2007, ) Ikääntyessä sosiaalisen verkoston muutoksien todennäköisyys kasvaa. Ne ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä. Sosiaalinen verkosto käsittää ihmissuhteet ja niiden rakenteen. Sen tulisi täyttää yksilön tarpeet ja odotukset. Monipuolinen sosiaalinen verkosto vaikuttaa hyvinvointiin. (Tiikkainen & Lyyra 2007, ) Iäkkään ihmisen yksinäisyydessä voidaan erottaa emotionaalinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Emotionaalinen yksinäisyys heijastaa iäkkään itsensä ilmaisemaa tunnetta. Sitä kuvaavat masentuneisuus, leskeys, yksin asuminen, huonoksi koettu terveys ja alentunut toimintakyky. Sosiaaliseen yksinäisyyteen liittyy puutteelliset vuorovaikutussuhteet sekä kanssakäymistä ja osallistumista vaikeuttavat tekijät. Niitä ovat mm. alentunut kuulo, huono toimintakyky, ystävien puute sekä vähäiset ystäväkontaktit. (Tiikkainen 2007, ) Tiikkaisen väitöksen (2006) mukaan vuotiaista joka kolmas koki itsensä jossain määrin yksinäiseksi. Yhdellä kymmenestä yksinäisyyden tunteita oli usein tai lähes aina. Yksinäisyyttä aiheutti terveyden ja toimintakyvyn heikentyminen sekä ihmissuhteiden menetykset.

11 11 Ulkona liikkumisella voidaan parhaimmillaan vaikuttaa kaikkiin toimintakyvyn ulottuvuuksiin (Ponsi, Karvinen, Simonen, , 17). Se kuuluu ihmisarvoiseen ikääntymiseen ja on osa luonnollista liikuntaa. Ulkona olon väheneminen on kasvava ongelma iäkkäiden ihmisten arjessa. Ulkoilun puute alentaa toimintakykyä sekä heikentää elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja hyvinvointia. Säännöllinen ulkona liikkuminen ylläpitää liikkumiskykyä myös toimintakyvyn heikentyessä. (Ponsi & Karvinen 2007, 5-8.) UKK- instituutin julkaiseman artikkelin (Oja, 2007) mukaan jo kevyelläkin kävelyllä on ikääntyvälle toimintakykyä, terveyttä ja elämänlaatua parantava, liikuntakykyä ylläpitävä vaikutus. 2.3 Ulkoilun hyvinvointivaikutukset Ulkoilulla on fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia hyvinvointivaikutuksia. Ne näkyvät mm. fyysisenä aktiivisuutena sekä sosiaalisten tarpeiden tyydyttymisenä. Selitys löytyy myös ulkoilman ja ulkoympäristön ominaisuuksista. ( Ponsi & Karvinen 2007, 9.) Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö lisää iäkkään ihmisen hyvinvointia (Rappe, 2003, ) Fyysisen aktiivisuuden terveysvaikutusten mekanismit tunnetaan kuitenkin vain osittain. Fysiologiset, neurokemialliset ja psykologiset vaikutusketjut ovat mahdollisia samanaikaisesti.(nupponen, 2005, ) Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan sekä ulkoilun tulee olla säännöllistä, koska vaikutukset eivät varastoidu. Ikääntyvällä perusliikunnan (arki- ja hyötyliikunta), toimintakyvyn ja liikehallinnan säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. Annostelun tuleekin olla yksilöllistä, jossa on huomioitu iäkkään päivittäinen vointi, kunto ja motivaatio. Terveyden kannalta on hyvä liikkua päivittäin puoli tuntia joko yhtäjaksoisesti tai pätkittynä kolmeen kymmenen minuutin jaksoon. (Fogelholm, Oja, 2005, ) Liikunnalla ei voida estää ikääntymistä, mutta sen avulla voidaan vähentää ja ehkäistä normaalin ikääntymisen aiheuttamia seurauksia sekä edistää onnistuvaa ikääntymistä. Fyysinen aktiivisuus lisää iäkkään terveyden kokemista Ulkoilu on tärkeä, turvallinen ja taloudellisesti edullinen keino edistää ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.(vuori, 2005, )

12 Ulkoilun fyysiset hyvinvointivaikutukset Päivittäisistä toiminnoista selviäminen vaatii pystyasennon lisäksi lihasvoiman ja tasapainon hallintaa. Lihasmassan säilyminen on oleellista aineenvaihdunnan pysymiseksi normaalina. (Vuori, 2005, ) Liikunnan vähentyminen ja varovaisuuden lisääntyminen heikentävät ruokahalua. Vähentynyt proteiinien saanti heikentää iäkkään puolustuskykyä, jolloin infektioriski kasvaa. (Pitkälä, Strandberg, 2003, ) Liikkumattomuus taas aiheuttaa lihaskatoa. Ulkoilun vähentyessä auringonvalon vaikutuksesta muodostuva D-vitamiinin saanti heikkenee. D- vitamiinia tarvitaan luuston normaaliin mineralisaatioon. Vuodelevossa hohkaluu voi menettää 1-2 prosenttia mineraalitiheyttään viikossa. Kuudenkymmenen ikävuoden jälkeen D-vitamiinisuositus on 400 KY/ vrk. Laitoshoidossa olevien vitamiinisuositus on KY/vrk, koska he pääsevät harvoin ulos aurinkoon. (Väänänen & Kannisto, 2003, ) Ikääntyvillä ihmisillä D-vitamiinin aineenvaihdunta aktiiviseen muotoon munuaisissa heikkenee. Puute aiheuttaa kalsiumin imeytymisen vähentymistä suolistosta, joka johtaa lisäkilpirauhashormonin nousun kautta sekundaariseen osteoporoosiin.(iivanainen, Jauhiainen, Pikkarainen 2006, ) Lisäksi D-vitamiinia tarvitaan kalsiumin ja fosforin imeytymisessä luuston vahvistumiseksi (Suominen, 2001,31-34). Liikunnallisen elämäntavan ja oikeiden ravintotottumusten huomioiminen ovat tärkeitä luuston kunnon ylläpitämiseksi vanhuusiässä. Liikkumattomuus johtaa osteoporoosin nopeaan kehittymiseen. Suomisen väitöstutkimuksessa (2007) virheravitsemus heikentää iäkkäiden terveyttä ja elämänlaatua. Aliravitsemusta selittävät pääasiassa dementia ja heikentynyt toimintakyky. Dementiakotien ikäihmisten energian ja D-vitamiinin saanti oli suosituksia alhaisempaa. Lisäksi vanhainkotiasukkaat saivat vähän D- vitamiinilisää. Muurisen ym. (2003) tutkimuksessa vanhainkotiasukkaiden heikkoon ravitsemustilaan olivat yhteydessä mm. huono fyysinen ja kognitiivinen toimintakyky. Liikuntakyky on tärkeä asia. Sen ylläpitämiseen tarvitaan lihasharjoitusta, mikä kohdistuu ennen kaikkea lantionseutuun ja alaraajoihin. Tärkeää on myös tasapainon harjoittaminen. Ikääntymiseen liittyvä lihasmassan vähentyminen ja lihasheikkous huonontavat liikuntakykyä. Säännöllinen liikunta ylläpitää vartalon ja jalkojen

13 13 lihasvoimaa, nivelten liikkuvuutta, tasapainoa sekä koordinaatiota. Lihaskunnon, kehon hallinnan ja tasapainon heikentyessä tapaturma-alttius lisääntyy (mm. kaatumiset ja murtumat). Kaatumisia voidaan ehkäistä ottamalla huomioon liikkumisen turvallisuusnäkökohdat ikäihmisten elinympäristöä suunniteltaessa. (Väänänen, Kannisto, 2003, ) Säännöllinen ulkona liikkuminen harjoittaa sydän- ja verenkiertoelimistöä sekä parantaa ääreisverenkiertoa. Ulkoilu edistää aivojen ja keskushermoston hapensaantia. Ympäristön elvyttävän vaikutuksen ohella on voitu todeta myös fysiologisia muutoksia aivojen toiminnassa, sydämen sykkeessä, verenpaineessa, ihon sähkönjohtokyvyssä ja otsan lihasten jännityksessä. (Mikkola, 2005, ) Liikunta muuttaa myös keskushermoston välittäjäaineiden mm. serotoniinipitoisuuksia niin, että mieliala paranee(nupponen, 2005, 48-59). Uni on normaali vaste väsymykselle eikä unen tarve muutu ikääntyessä. Mikäli päivään kuuluu loikoilua useiden tuntien ajan, sisäisen kellon pysyminen oikeassa vuorokausirytmissä vaikeutuu. Iäkäs ei ole riittävän väsynyt nukkuakseen yöllä hyvin. Kirkkaassa valossa oleskelu tahdistaa sisäistä kelloa. Valoisina ja aurinkoisina päivinä se toteutuu oleskelemalla ulkona. Säännöllinen päivittäinen ulkoilu kuuluu virkistävän yöunen perusedellytyksiin. Jo ulkoilu pyörätuolissa istuen edistää nukkumista. (Kivelä, 2007, )Unilääkkeiden käyttö unihäiriöiden hoidossa on entistä yleisempää. Vuonna 2000 avo- ja laitoshoidon yhteenlaskettu kulutus oli 49 määriteltyä päiväannosta tuhatta asukasta kohti, kun vastaava luku vuonna 1999 oli 47. Unilääketyöryhmän suosituksen mukaan unettomuuden hoitoon unilääkkeitä ei tulisi käyttää yli neljää viikkoa kerrallaan. (Närhi, Pirinen, 2002, ) Ulkoilun psyykkiset hyvinvointivaikutukset Ulkoilu tuottaa hyvinvointia erityisesti psyykkisten vaikutusmekanismien kautta. Ulkoympäristö ja varsinkin viherympäristö tarjoavat esteettisiä ja emotionaalisia kokemuksia. Ihmiseen ja hänen käyttäytymiseensä vaikuttavat ulkoympäristön olosuhteista mm. valoisuus, raitis ilma ja lämpötila. Tunnemerkitykset voivat kuulua mielipaikkoihin, -maisemiin, tapahtumiin, kanssaihmisiin tai säätilaan. Luonto on tärkeä toivon lähde ja antaa voimia kohdata oman elämän vaikeuksia ja rajallisuutta.

14 14 Luonnossa tarkkaavaisuus saa levätä, jolloin voimavarat palautuvat. (Rappe 2003, ) Säännöllinen liikunta vaikuttaa olevan yhteydessä parempaan mielialaan. Leppämäen (2006) väitöskirjan keskeinen löydös oli, että liikunta ja kirkasvalohoito paransivat tutkittavien mielialaa ja vähensivät masennusoireita. UKK-instituutin tekemän tutkimuksen mukaan ulkoilu ja luonnossa kävely oli tärkeä rentoutumisen lähde, joka tarjosi voimakkaita elämyksiä ja viritti positiivisia tunnetiloja (Paronen, 2002). Fyysinen aktiivisuus pitää myös iäkkään ihmisen mielialan korkealla ja lisää näin toimintakykyisyyttä (Bäckmand & Laitinen, 2006, 48-50). Sama tulos oli Lampisen (2004) väitöksessä, jossa vähäinen fyysinen aktiivisuus ennusti masentuneisuutta ja itsetunnon heikkenemistä Ulkoilun sosiaaliset hyvinvointivaikutukset Ulkona toimiminen ja liikkuminen antavat mahdollisuuden vuorovaikutukseen toisten kanssa ylläpitäen liikkumis- ja toimintakykyä. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö tarjoaa monipuolisia sosiaalisia suhteita. (Rappe, 2003, )Elon (2006) tutkimuksen mukaan puistot, luonto ja piha-alueet houkuttelevat iäkkäitä sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä ennaltaehkäisevät yksinäisyyttä. Sosiaalisella ja kulttuurisella osallistumisella on todettu olevan positiivisia vaikutuksia terveyteen. Päijät- Hämeessä tehdyssä Ikihyvä- seurantatutkimuksessa (Nummela, 2006) itse arvioitu terveys oli aktiivisesti kulttuuriin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen osallistuvilla passiivisempia parempi. 3. IÄKKÄÄN IHMISEN ULKOILUUN LIITTYVIÄ ESTEITÄ Iäkkään ihmisen ulkona liikkumiseen liittyy runsaasti estäviä tekijöitä. Syyt voivat olla yksilöllisiin, sosiaalisiin tai fyysiseen ympäristöön liittyviä. (Heikkinen, 2005, )Ulkona liikkuminen on ollut aliarvostettua niin sosiaali- ja terveysalan palveluissa kuin iäkkäille suunnatuissa liikuntapalveluissa. Iäkäs tarvitsee avustajaa ulkoilussa. Palvelujärjestelmistä on puuttunut henkilöstö, joiden tehtäviin kuuluisi säännöllinen liikkuminen ulkona iäkkään kanssa. (Ponsi, Karvinen, 2007, 7-8.) Yksilöllisistä syistä fyysiseen kuntoon liittyvä tekijä on terveydentila ja ikääntyessä terveysongelmat lisääntyvät toimintakyvyn heikentyessä. Neuvosen ym. ( )

15 15 tutkimuksessa iäkkäät kokivat terveydentilan ja ulkona liikkumisen vaikeuden rajoittavan ulkoilua. Lisäksi motivaation puute vähensi ulkona liikkumista. Iäkkään ulos lähtemistä vähentävät myös pukeutuminen kylminä vuodenaikoina, sopivien vaatteiden ja jalkineiden epämukavuus sekä puuttuminen. (Heikkinen 2005, ) Ikääntymismuutosten seurauksena kaatumispelko voi johtaa liikkumisen vähentymiseen. Kaatumiset ja niiden seuraukset heikentävät terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Kaatumisen taustalla on monia sekä ihmisestä itsestä että ympäristöstä johtuvia tekijöitä. Sjöstenin väitöskirjassa (2007) on todettu, että sekä korkea masennusoireiden määrä että kaatumisenpelko lisäävät kaatumisten sekä murtumien vaaraa ikääntyneillä noin 1,5-3-kertaiseksi verrattuna henkilöihin, joilla ei ole masennusoireilua tai kaatumisenpelkoa. Laitoshoidossa olevista iäkkäistä kaatuu vuosittain eri tutkimusten mukaan noin puolet. (Saari, 2007, ) Pirisen (2003) väitöstutkimuksessa kaatumisen perussyinä ovat ergonomiatekijöitä useammin ikääntyneiden terveydestä, toimintakyvystä ja käyttäytymisestä lähtöisin olevat syyt. Niitä ovat äkilliset huimauskohtaukset, heikentynyt liikuntakyky ja tasapaino sekä hätääntyminen. Turvattomuus yleistyy vanhemmissa ikäryhmissä. Myllyniemen (2006) pro gradun mukaan turvattomuus on sidoksissa paikkaan ja aikaan; kaupunkimaisiin kuntiin ja pimeään aikaan. Yksilötasolla koettuun turvattomuuteen ovat vahvimmin yhteydessä ikä, sukupuoli ja kodin ulkopuolinen aktiivisuus. Eniten turvattomuutta kokivat iäkkäimmät naiset ja passiiviset. Riskiä lisäävät lihasheikkous, kävelyssä tapahtuvat muutokset, motivaation puute, aiemmat kaatumiset, kaatumispelko, useiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö ja lääkkeiden käytön taustalla olevat monet sairaudet, mielialaongelmat sekä kognitiivisen tason aleneminen. (Pajala ym, 2008, ) Ikääntyneiden monilääkitys on yleistä ja näyttää edelleen yleistyvän. Kuopio 75+ tutkimuksessa (Jyrkkä, Hartikainen, Sulkava & Enlund 2003, 28-30) vähintään kymmenen lääkkeen samanaikainen käyttö yleistyi eniten 85 vuotta täyttäneillä naisilla. Yleisimmin käytettyjä olivat keskushermostoon vaikuttavat sekä sydän - ja verisuonisairauksien lääkkeet. Keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet aiheuttavat

16 16 ongelmia ikääntyneelle antikolinenergisten ja sedatiivisten vaikutustensa vuoksi. Samalla ne lisäävät kaatumisriskiä. Raivion (2007) väitöskirjan mukaan lähes puolella dementiaa sairastavista oli käytössä psykoosilääke. Ikääntyneiden psykoosilääkkeiden käyttö Suomessa on maailman korkeimpia sekä pitkäaikaisessa laitos- että kotihoidossa. Laitoshoidossa psykoosilääkkeitä käytetään kolme kertaa yleisemmin kuin kotihoidossa. (Alanen, 2007.) Sosiaaliset esteet sisältävät mm. ikäsyrjintää, opittua avuttomuutta ja roolimallien puutetta. Iäkkäille ei ole monipuolista, heille itselleen sopivaa toimintaa ulkoilun toteutumiseksi. Periaatteessa yhteiskunnallinen ilmapiiri hyväksyy liikunnan osana ikääntyvien terveyden ja toimintakyvyn tukemista. Kuitenkin edelleen on ollut vallalla asenne ikääntyvän pitää hidastaa vauhtia. Käytännössä esiintyy paljon ennakkoluuloja, virheellisiä käsityksiä ja tiedonpuutetta iäkkäiden liikunnasta. Asiantuntijoilta tulevat negatiiviset ohjeet ja rajoitukset vähentävät iäkkään ulkoilua. (Vuori, 2005, ) Toimintakyvyn heikentyessä fyysisen ympäristön esteettömyydellä ja toimivuudella on suuri merkitys. Turvallisten kävelyteiden ja levähdyspaikkojen puuttuminen vähentävät iäkkäiden ihmisten ulkona liikkumista. Epätasaiset ja kapeat kulkuväylät vaikeuttavat erityisesti apuvälineitä käyttävien ulkoilua. Suomessa erityisesti pitkä, pimeä ja liukas talvi rajoittavat ulkona liikkumista. (Heikkinen, 2005, )Parosen & Fogelholmin (2004) kotona asuville iäkkäille tehdyn kyselyn mukaan riittämättömät ja turvattomat kevyen liikenteen väylät olivat yhteydessä keskimääräistä vähäisempään ulkona liikkumiseen. Erityisesti pitkäaikaissairaat kokivat asuinalueensa liikkumismahdollisuudet huonommiksi ja pelottavammiksi kuin terveet ikäihmiset. 4. ULKOILU HOIVA- JA LAITOSHOIDOSSA 4.1 Iäkäs ihminen hoiva- ja laitoshoidossa Suurimmat riskitekijät laitokseen joutumiselle aiheutuvat liikuntakyvyn heikentymisestä, voimien vähentymisestä sekä dementoivista sairauksista, jotka heikentävät henkistä suorituskykyä. Tärkeimpien etenevien muistihäiriöiden syitä ovat

17 17 Alzheimerin tauti, Lewyn kappale- tauti sekä Vaskulaariset dementiat. Dementia vaikuttaa älyllisen ja sosiaalisen toimintakyvyn heikkenemiseen. Etenevä muistisairaus aiheuttaa toimintakyvyn vähittäisen heikentymisen, jolloin hoidon tarve lisääntyy. (Pirttilä, 2004, ) Laitos on monen iäkkään ihmisen viimeinen koti. Siirtyminen laitoshoitoon on aina ikääntyvälle ihmiselle suuri muutos, joka merkitsee luopumista vanhoista rooleista ja tavoista. Siihen liittyy elämä uudessa ympäristössä päivittäisin rutiinein. Hoidettavana olemisesta tulee usein elämän pääasiallinen sisältö. Jokaisella on kuitenkin aina oma ainutkertainen elämän historia, toiveet, unelmat sekä läheiset. (Tolvanen, 1999, 115, Rappe, 2003, )Pahimmillaan ikääntyneen ihmisen toimintakyky heikentyy siirryttäessä laitoshoitoon. Iäkästä voimaannuttava kotiuttaminen laitosympäristöön vaatii läheisten ja henkilökunnan aktiivista yhteistyötä. (Pikkarainen, 2007, ) Voimaantumisella tarkoitetaan iäkkään ihmisen kykyä kontrolloida omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa liittyviä asioita ja päätöksiä (Salmela & Matilainen, 2007, ). Hoitopaikkaa kotona odottaville ikäihmisille tehdyn haastattelututkimuksen mukaan he toivoivat laitoshoidon sisältävän mm. mahdollisuuden sosiaalisiin suhteisiin, ulkona olemiseen ja kävelyyn sekä itsemääräämisoikeuden säilymiseen. (Klemola ym. 2005, 5-11.) Muurisen ym.( 2006) tutkimuksessa kolmasosa laitoshoidon asukkaista piti ulospääsyä vaikeana. Osa asukkaista ja omaisista oli sitä mieltä, ettei laitoksessa ollut riittävästi tekemistä. Lyytisen (2001) tutkimuksessa iäkäs omaksui passiivisen potilaan roolin jo ensimmäisinä päivinä sairaalan vuodeosastolle tultuaan ja luovutti samalla päätäntävallan hoitohenkilökunnalle. Vanhusasiakkaiden hoidon tarpeen ja laadun sekä kustannusten arviointiin ja seurantaan kehitetyn RAI- järjestelmän (Noro, Finne- Soveri, Björkgren & Vähäkangas, 2005) vertailussa hoiva- ja laitoshoidossa vain joka kymmenennen asukkaan kognitiivinen toimintakyky riittää arjesta selviytymiseen. Joka toinen on vaikeasti dementoitunut. Päivittäisistä kivuista kärsii joka viides ja masennuksen oireista sekä käytöshäiriöistä joka kolmas. Finne- Soverin (2001) väitöksen mukaan päivittäistä kipua havaittiin useimmin iäkkäillä, joilla kognitio vaihteli normaalista keskivaikeaan.

18 Hoiva- ja laitoshoidon lainsäädännöstä ja suosituksista Hoiva- ja laitoshoidon sisältövaatimukset on määritelty sosiaalihuoltoasetuksen pykälässä 11 (607/1083), seuraavasti: Laitoshuoltoa toteutettaessa on henkilölle järjestettävä hänen ikänsä ja kuntonsa mukainen tarpeellinen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on lisäksi pyrittävä järjestämään turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö, joka antaa mahdollisuuden yksityisyyteen ja edistää hänen kuntoutumistaan, omatoimisuuttaan ja toimintakykyään..(tolvanen 1999,110.) Laitoksessa tulee olla riittävästi ammattitaitoista, iäkkään ihmisen hoitoon perehtynyttä henkilökuntaa, taitavaa johtamista ja korkeatasoista lääketieteellistä asiantuntemusta. Laitoksen tulisikin tarjota iäkkäille turvallisuutta, viihtyvyyttä ja mahdollisuutta elää haluamallaan tavalla. ( Routasalo, 2004, ) 4.3 Hoiva - ja laitoshoidon eettiset lähtökohdat Ikääntyneiden hoitotyö on eettisesti hyvin vaativaa. Eettiset ongelmat tulevat esiin joka päivittäisissä toiminnoissa. Hoitotyön tarkoituksena on taata iäkkäälle hyvä loppu elämä. Laitos on usein hänen viimeinen kotinsa. Heikentyneeseen toimintakykyyn, fyysisiin sairauksiin ja kognition ongelmiin iäkäs tarvitsee paljon apua. Tällöin hoitotyön osuus tulee keskeiseksi. Ammatillisessa hoitamisessa pyritään edistämään terveyttä. Hoitajalla on vastuu ihmisestä ja tehtävästä. Autettava on ainutlaatuinen, ajatteleva, arvovalintoja tekevä yksilö, jonka oma näkemys terveydestään on tärkeä. Tehtävävastuu tarkoittaa koulutukseen ja kokemukseen perustuvaa oikeutta ja mahdollisuutta auttaa toista ihmistä.(leino- Kilpi 2004, ) Hoidon perustana on laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785 /1992.) Palveluiden eettisinä lähtökohtina tulee korostua iäkkään ihmisen arvostus, yksilöllisyys, itsenäisyys ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Hoitotyössä on keskeistä tukea iäkkään yksilöllisiä voimavaroja. (Heimonen & Voutilainen, 2006, 9-13, Leino- Kilpi 2004, ) Pitkän elämänkokemuksen ja elämänhistorian kunnioittaminen auttaa kohtaamaan ikääntyneen yksilöllisesti. Hoitajana tulee tunnistaa ja hyväksyä ihmisten erilaisuus. (Backman, Paasivaara, Voutilainen, 2002, )

19 19 Itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus ovat omaa terveyttä ja sen hoitoa koskevien päätösten tekemistä (Välimäki 2004, ).Laitoshoidossa ikääntyneet eivät ole halukkaita arvioimaan hoitoaan kriittisesti. Syitä on löydetty monia. Asukkaat kokevat kiireisen henkilökunnan työskentelevän ahkerasti ja kokevat hoitajien tekevän parhaansa. Riippuvuus toisen avusta saa iäkkään ilmaisemaan vain myönteisiä kokemuksia. Hän ei tuo esille kielteisiä seikkoja, koska pelkää avun loppumista. Ilmiö on nimetty Tukholma-syndroomaksi.(Voutilainen, 2004, ) Se voi näkyä myös pelkona vaivan aiheuttamisesta henkilökunnalle, jolloin iäkäs ei ehdota uloslähtemistä. Löfmanin (2004) tutkimuksessa potilaiden ja hoitajien mielestä potilaan itsemäärääminen toteutui fyysisissä hoitotoiminnoissa. Potilaat kuvasivat myös mielipiteen ilmaisun aiheuttavan konflikteja, ylimielistä suhtautumista, hankalan potilaan maineen sekä hidastavan hoitoon pääsyä. Arkuus ilmaista itseään oli yhteydessä itsemääräämiseen. Potilaat toivoivatkin hoitajien rohkaisua mielipiteen ilmaisuun. Hoitajien mielestä itsemääräämisen esteitä olivat hoitotyön autoritaarisuus, omat asenteet sekä hoitotyön rutiinit. Hoitoalan opiskelijat olettivat itsemääräämisoikeuden olevan tärkeää, mutta pitivät iäkkäiden halukkuutta ja mahdollisuuksia heikkoina toteuttaa sitä. Iäkkään omien mielipiteiden kuunteleminen arvioitiin huonoksi. (Haapsaari, Välimäki, Katajisto, 1998.) Teeren (2007) ja Kuokkasen (2007, 25) tutkimusten mukaan paine ja kova rutiini näkyvät potilaiden kohtelussa siten, että iäkkäät hoidetaan kiireessä. Hoitotyössä hoitoyhteisön ristiriitaiset mielipiteet ja yhteistyön puute sekä organisaatiotasolla sisäiset kirjoittamattomat normit aiheuttavat myös eettisiä ongelmia. Hoitokulttuuri laitoksissa on hitaasti muuttuva ja hoitokäytännöissä on paljon toimintatapoja, jotka estävät yksilöllisen hoidon. Paternalistinen hoitokäytäntö on holhoavaa toimintaa, jossa hoitaja tekee päätöksen kysymättä iäkkään suostumusta tai mielipidettä asiasta. Tarkoituksena on toimia toisen parhaaksi, mutta keinot sivuuttavat toiminnan kohteena olevan. Tilanne muuttuu ongelmalliseksi erityisesti hoiva- ja laitoshoidossa. (Leino- Kilpi, 2004, ) Päivittäinen liikunta on osa ikääntyneen terveysvoimavaroista. Hoiva- ja laitoshoidossa osa tarvitsee hoitohenkilökunnan apua liikkumisessa. Eettinen ongelma

20 20 syntyy, jos liikkumista rajoitetaan vastoin iäkkään tahtoa. Rajoittamisella pyritään suojelemaan iäkästä vahingoittamasta itseään turvallisuuteen vedoten.(leino-kilpi, 2004, ) Esimerkiksi sängyn laidat ovat ylhäällä, ettei iäkäs lähde pois sängystä omatoimisesti. Yksin uloslähteminen kielletään, koska pelkona on iäkkään eksyminen tai kaatuminen. Liikkumisen rajoittaminen tulee harkita jokaisen kohdalla yksilöllisesti ja välttää perusteetonta rajoittamista sekä avuttomuuden korostamista. Toinen haasteellinen ja ongelmia tuottava asia on käytöshäiriöiden hoito. Oireet, kuten kovaääninen huutelu, uni-valverytmin häiriöt ja vaeltelu voivat olla ohimeneviä tai jatkua jopa vuosikausia. Käytöshäiriöitä tulee hoitaa mikäli ne rasittavat iäkästä, haittaavat sosiaalista vuorovaikutusta ja uuvuttavat hoitajia tai hoitoyhteisöä. Ulkoilu kuuluu ns. lääkkeettömiin hoitomuotoihin. Sillä pyritään ehkäisemään käytösoireiden ilmaantumista. (Koponen & Saarela, 2006, ) 4.4 Fyysisen ympäristön merkitys ulkoiluun hoiva- ja laitoshoidossa Ympäristön merkitystä voidaan tarkastella iäkkään terveyden edistämisessä terveyttä, elämänlaatua ja hyvinvointia tuottavina. Hoiva- ja laitoshoitoon siirryttäessä ympäristöt supistuvat asteittain terveyden- ja toimintakyvyn heikentyessä. Kapeimmillaan ympäristö voi olla sänky. (Pikkarainen, 2007, ) Iäkkään oma sisäinen ympäristökokemus näkyy ulkoisena käyttäytymisenä, kuten viihtymisenä, rauhallisuutena, pelkona, levottomuutena, aggressiivisuutena tai jatkuvana avun pyytämisenä. Hyvinvointiin vaikuttaa myös sosiaalinen ja fyysinen ympäristö. Sosiaalinen ympäristö käsittää ympäristön ihmiset, kuten sukulaiset, ystävät, harrastuskumppanit, hoitohenkilökunnan ja heidän roolinsa. Fyysiseen ympäristöön kuuluu rakennettu ympäristö, kuten rakennukset ja kulkuväylät sekä erilaiset luontoympäristöt eri vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Tässä työssä käsittelemme fyysisen ympäristön ja ulkoilun yhteyttä. (Pikkarainen, 2007, ) Fyysisen ympäristön tulee tarjota iäkkäälle riittävästi toimintakykyä ylläpitävää, virikkeitä tarjoavaa arkipäivän toimintaa ulkoilumahdollisuuksineen. Kaunis ja hyvin suunniteltu laitoksen fyysinen ympäristö on jo sinänsä terveyttä tukeva ja stressiä lievittävä hoidon väline. Se tarjoaa elämyksiä aisteille, kuten tuoksuja, värejä, luonnonääniä sekä mahdollisuuden muistoihin. Steriilistä sisätilasta siirtyminen ulkoympäristöön virkistää mieltä, helpottaa ajattelua ja ahdistavien tunnetilojen

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA

IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA Mervi Kosonen, Terhi Laakkonen, Maria Mielikäinen IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA Viriketoiminta vanhusten toimintakyvyn tukena, virikemateriaalipaketti Tuulia Lehtimäki & Niina Leppänen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Kaatumistapaturman vaikutukset ikääntyvän kotona selviytymiseen

Kaatumistapaturman vaikutukset ikääntyvän kotona selviytymiseen Sirpa Koukka, Tanja Malinen, Henna Nurkka, Minna Yli-Tokola Kaatumistapaturman vaikutukset ikääntyvän kotona selviytymiseen Tiehallinnon selvityksiä 5/2001 Sirpa Koukka, Tanja Malinen, Henna Nurkka, Minna

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Sirpa Björkbacka, Miia Itäsalmi, Milla Siirilä, Petra-Kaisa Toikko & Paula Ylikangas IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

Kukkasia vai kantoja polulla? Terveyden edistäminen ikääntyneiden omaishoitajien näkökulmasta

Kukkasia vai kantoja polulla? Terveyden edistäminen ikääntyneiden omaishoitajien näkökulmasta Kukkasia vai kantoja polulla? Terveyden edistäminen ikääntyneiden omaishoitajien näkökulmasta Leinonen, Kirsi 2009 Tikkurila KUKKASIA VAI KANTOJA POLULLA? - TERVEYDEN EDISTÄMINEN IKÄÄNTYNEIDEN OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kotihoidossa

Asiakastyytyväisyys kotihoidossa Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Mäkelä Susanna Suihkonen Anne Asiakastyytyväisyys kotihoidossa Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö

Lisätiedot

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN

Lisätiedot

Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö. MAAHANMUUTTAJAVANHUSTEN MUISTIKUNTOUTUS Etnografinen tutkimus ryhmätoiminnasta

Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö. MAAHANMUUTTAJAVANHUSTEN MUISTIKUNTOUTUS Etnografinen tutkimus ryhmätoiminnasta Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö MAAHANMUUTTAJAVANHUSTEN MUISTIKUNTOUTUS Etnografinen tutkimus ryhmätoiminnasta Pro gradu -tutkielma Tuulikki Grönberg Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö

Lisätiedot

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Sampo hankkeen loppuraportti 33100 Tampere www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKEEN PÄÄMÄÄRÄ... 6 1.1 LYHTYAIKAISHOIDON KEHITTÄMINEN JA

Lisätiedot

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Tuula Kälviäinen Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Miltä näyttää teuvalaisten 83 87 -vuotiaiden ikäihmisten arki omassa kodissaan opinnäytetyö Kevät 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN 1 Pääkkö Mervi TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN - KÄSIKIRJA VANHUSTYÖN ARKEEN Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön hanke 1.11.2007 31.8.2009 2 Copyright 2009 Mervi Pääkkö ja Sodankylän kunta

Lisätiedot

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin Milla Majuri- Voutilainen, Laura Tuunainen E33ASH HAV Kevät 2015 Diakonia ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006

PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006 PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A154 * 2006 ISBN 951-637-133-7

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA

DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA LyhDeKe-projekti 2005-2007 SISÄLTÖ 1. TAUSTAA 2. KEHITTÄMISHANKKEESSA SAATUJA KOKEMUKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 3. TYÖPROSESSIT 3.1 Asiakkaaksi

Lisätiedot

Jotta jokaisella olisi hyvä

Jotta jokaisella olisi hyvä Jotta jokaisella olisi hyvä Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA C: ARTIKKELIT 1 Toimittaneet Elisa Mäkinen ja Marianne Roivas Elisa Mäkinen ja Marianne

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS

Lisätiedot

Ikäihmisten yksinäisyys

Ikäihmisten yksinäisyys Minna Viitanen Ikäihmisten yksinäisyys - vaikutukset ja hyvinvointiteknologian mahdollisuudet Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Hyvinvointiteknologia Insinöörityö 8.5.2012 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

HOITAJIEN TOIMINTAMALLIT IÄKKÄÄN MUISTISAIRAAN HENKILÖN HOITOTYÖSSÄ

HOITAJIEN TOIMINTAMALLIT IÄKKÄÄN MUISTISAIRAAN HENKILÖN HOITOTYÖSSÄ HOITAJIEN TOIMINTAMALLIT IÄKKÄÄN MUISTISAIRAAN HENKILÖN HOITOTYÖSSÄ Anu Hultqvist Pro gradu tutkielma Terveystieteiden laitos Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma Oulun yliopisto Lokakuu 2013 Oulun

Lisätiedot

SENIOREIDEN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ JA ITSENÄISYYTTÄ TUKEVAT PALVELUT. TSA -hankkeen loppuraportti

SENIOREIDEN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ JA ITSENÄISYYTTÄ TUKEVAT PALVELUT. TSA -hankkeen loppuraportti SENIOREIDEN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ JA ITSENÄISYYTTÄ TUKEVAT PALVELUT TSA -hankkeen loppuraportti Hilkka Tervaskari Tampereen yliopisto Hoitotieteen laitos 15.3.2006 Hoitotieteen laitos 2(77) ALUKSI Tämä

Lisätiedot

KOTOSA Kotona asumisen tukeminen osaamista levittämällä

KOTOSA Kotona asumisen tukeminen osaamista levittämällä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 1 Tina Hägg, Tuula Heinonen, Hannele Niiniö KOTOSA Kotona asumisen tukeminen osaamista levittämällä Copyright tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu ISSN 1796-7325

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Saija Lundberg & Minna Pietikäinen Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

NIVELREUMAA SAIRASTAVIEN TYÖIKÄISTEN NAISTEN KOKEMUKSIA ARJESSA SELVIYTYMISESSÄ

NIVELREUMAA SAIRASTAVIEN TYÖIKÄISTEN NAISTEN KOKEMUKSIA ARJESSA SELVIYTYMISESSÄ NIVELREUMAA SAIRASTAVIEN TYÖIKÄISTEN NAISTEN KOKEMUKSIA ARJESSA SELVIYTYMISESSÄ Tuija Lahtinen Sirpa Mikkola Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Terveysalan koulutusohjelma

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN KOKEMUKSIA KOTIPALVELUN LAADUSTA

IKÄÄNTYVIEN KOKEMUKSIA KOTIPALVELUN LAADUSTA IKÄÄNTYVIEN KOKEMUKSIA KOTIPALVELUN LAADUSTA Ikonen Kaija Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos Sosiaalityön pääaine Syyskuu

Lisätiedot