Kartta sukututkimuksen lähteenä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kartta sukututkimuksen lähteenä"

Transkriptio

1 Kartta sukututkimuksen lähteenä Näyttely Metson pääkerroksessa Kartan määritelmä 2 Karttojen vuosisadat 2 Karttojen merkitys sukututkijalle 3 Alkuperäisten karttojen säilytys: 3 Maanjakoon liittyviä tietoja 4 Lohkojako 4 Sarkajako 4 Isojako 4 Vanhoja karttoja luvun maakirjakartat 5 Isojakokartat 1700 luvulta 6 Maakirjakartat ja sukututkimus 6 Isojakokartat ja sukututkimus 6 Suomen karttoja ja kartoista kertovia kirjoja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa 8 Bibliografia 8 Kuntakartta 8 Karttoja ja kartastoja 8 Suomen taloudellinen kartta sarja 11 Tiekarttoja 16 Topografisia karttoja 17 Maanmittaus 18 Meri ja ranta alueet 19 Kartografia ja historiantutkimus 19 Historiallisia karttoja 19 Karttoja ja muuta hyödyllistä Internetissä 24

2 Kartan määritelmä Kartta on mittakaavassa oleva, pelkistetty ja selitetty piirroskuva jostakin maantieteellisestä alueesta. (Nykysuomen sanakirja, 2002) Kartta on jokainen kuvallinen esitys maisemasta tai sen piirteestä, riippumatta siitä, onko esitys mittakaavassa vai ei. (Rantatupa, Heikki: Kartogragia, Lehdessä Sukutieto 2001, 3, s. 5) Karttojen vuosisadat 1400 luku 1500 luku 1600 luku 1700 luku 1800 luku Yleiskarttoja yleiskarttoja rajakarttoja nautintakarttoja yleiskartta maakirjakartat maakuntakartat rajakartat yleiskartta verollepanokartat rajakartat isojakokartat teemakartat rekognosointikartat Hermelinin kartasto Vanhan Suomen kartat uusi yleiskartta pitäjänkarttoja isojakokarttoja tiekartat sotilaskarttoja: rekognosointikartat, Kalmbergin kartasto, Senaatin kartasto v kartoitus (topografikartat) Ev. Alftanin Suomen kartta 2

3 Karttojen merkitys sukututkijalle Sukutukija voi liittää tutkimansa suvun, henkilön tai talon maisemaan ja paikkaan. Niiden avulla voi vertailla elinolosuhteita, ymmärtää paremmin kulkusuuntia, nautintaoikeuksia sekä sukulaisuuden merkityksen kyläyhteisössä. Karttojen avulla voi hahmottaa selkeämmin muuttuvan maiseman ja elinolosuhteiden merkityksen oman suvun tarinalle. (Heikki Rantatupa, Kartografia tutkimuskohteena ja kartta historian lähteenä. Sukutieto 2001,3 s. 9) Alkuperäisten karttojen säilytys: Kansallisarkisto Helsingissä: o Maanmittaushallituksen maanmittausarkisto kopiokappaleet isonjaon ja uusjaon asiakirjoista o Maanmittaushallituksen käyttökarttakokoelma: pitäjänkartat, topografiset kartat ja agrogeologiset kartat o Vanhan Suomen alueen revisiokartat Viipurin kuvernementin karttaaineistokokoelmassa (VKKA) o Maanjako oikeuksien pöytäkirjat osittain, osin ao. maakunta arkistoissa o VAKKA tietokanta: Kansallisarkiston karttakokoelma Maanmittauslaitoksen arkisto Jyväskylässä; asiakaspalvelu Jyväskylän maakunta arkistossa o Maanmittaustoimituksiin ja rekisteröintiin liittyvät asiakirjat, esim. alkuperäiset isojakoasiakirjat Mikkelin maakunta arkisto o Isojaon jälkeinen aineisto entisen Viipurin läänin alueelta; osa aineistosta Leningradin oblastin arkistossa Kansalliskirjaston karttakokoelmat Helsingissä Kaupunkien karttoja kaupunkien omissa arkistoissa. o Esimerkiksi Tampereella on kaupunginarkiston karttakokoelma, joka sisältää karttoja koko kaupungin historian ajalta ja se on tutkijoiden käytössä tietopalvelun aukioloaikoina. 3

4 Maanjakoon liittyviä tietoja Lohkojako Keskiajan alussa peltomaa koostui epäsäännöllisen muotoisista pienistä peltotilkuista, joita talolliset olivat raivanneet ja joita he viljelivät yksityisesti. Järjestelmää on nimitetty lohkojaoksi. Lohkojako on vanhin tunnettu maanjakomuotomme ja alkujaan käytössä kaikkialla asutulla ja maatalouden piirin otetulla alueella. Pisimpään uudelle ajalle se säilytti asemansa Itä ja Pohjois Suomen harvaan asutuilla seuduilla, jossa ei yleensä syntynyt tiheää kyläasutusta. Sarkajako Sarkajako oli keskiajalla yleisesti Euroopassa käytössä ollut maankäyttöjärjestelmä. Myös Lounais Suomessa ja Etelä Hämeessä alueella maaverotukseen siirtymisen yhteydessä luvuilla tuli kruunun eli valtiovallan ja kirkon aloitteesta lohkojaon tilalle sarkajako. Kylässä olleet peltokappaleet yhdistettiin, aidattiin kahteen lohkoon ja jaettiin talojen kesken. Peltosarat oli jaettu suhteessa verolukuun ja jakaminen tapahtui tangoituksella. Maiden mittana käytettiin tavallisesti tankomäärää, puhuttiin esimerkiksi kolmen tai neljän tangon pellosta. Tankopeltojen yhteissumma vastasi tilan äyrilukua. Kullakin kylällä oli oma mittaseipäänsä eli tankonsa, jonka pituus oli 6 9 kyynärää (3,5 5,3 m). Kun ensimmäinen mittaus oli suoritettu, syntyi ns. jakolohko ja toinen aloitettiin samasta vainiosta. Jakolohkoja saattoi vainiossa olla useita ja jako osuudet piti kussakin jakolohkossa saada yhtä suuriksi. Ylijäämäpalaset jaettiin osakkaille. Poikkisuuntaan jaettuja peltojen reunapalasia sanottiin hamarpelloiksi. Sarkajaossa olivat mukana myös luonnonniityt. Sarkojen järjestys määräytyi useimmiten kylän talojen tonttijärjestyksen mukaan alkaen auringonnousun eli idän puolelta ja siksi sarkajaon kutsutaan myös aurinkojaoksi. Kun vainiossa talonpojalla oli aina naapuri viereisellä saralla, hän oli täydellisesti sidottu yhteistoimintaan tämän kanssa. Tämä ns. vainiopakko vaati, että kaikilla piti vainiossa olla sama vilja kylvössä, saman vainion oli aina oltava kesantona, pelto oli kynnettävä, kylvettävä ja korjattava samana päivänä jne. Kun kesantopellon laiduntaminen alkoi, avattiin kylän karjalle yhteisesti veräjä aitaan. Vainiopakko oli omiaan kasvattamaan kyläläisissä yhteishenkeä ja toimintaa, mutta toisaalta syntyi myös naapuririitoja. Ylemmissä säädyissä sarkajakoa alettiin valistusajalla eli 1700 luvulla pitää kehityksen jarruna, sillä sarkajako oli tehotonta. Se ei kannustanut yksittäistä tilaa uudisraivaukseen tai mahdollistanut uusien vuoroviljelymenetelmien ja viljelykasvien kokeilua. Isojako Vuoden 1757 valtiopäivillä hyväksyttiin maanmittari Jakob Faggotin ajama isojako uudeksi maanjakomenetelmäksi. Tavoitteena oli saada kunkin viljelijän hajallaan olevat peltokappaleet mahdollisimman suuriksi yhtenäisiksi lohkoiksi, jotta vapauduttaisiin kahlehtivasta vainiopakosta. Rakennuk 4

5 set suositeltiin siirrettäväksi lähelle omia tiluksia, pois yhteiseltä tiheään rakennetulta kylätontilta jossa tulipalovaara oli ilmeinen. Toinen tärkeä näkökohta oli jyvitys, eli maan jakaminen laatunsa perusteella oikeudenmukaisesti eri talojen kesken. Lisäksi haluttiin luopua metsien yhteisomistuksesta ja myös metsämaat jaettiin. Osa metsäalasta joutui ns. liikamaana valtiolle ja näin syntyivät ns. kruunun metsämaat. Isojako johti uusien torppien perustamiseen valtion maille, ja maaseudun maata omistamattoman väestönosan metsänkäyttömahdollisuudet huononivat. Vuonna 1757 hallitus antoi isojakoasetuksen. asetuksessa määrättiin, että jos yksikin kylän osakas vaati jakoa, oli se toimeenpantava. Samoin jako oli suoritettava siellä, missä toimeenpantiin mittauksia ja verollepanoja. Isojakoasetusta täydennettiin vielä vuosina 1762 ja Viimeksi mainittuna vuonna säädettiin sekä pelto että niittypalstojen enimmäismääräksi neljä, metsämaan taas kaksi palstaa tilaa kohden. Isojaon toimeenpano alkoi Pohjanmaalta. Lännestä se eteni hitaasti kohti maan itä ja pohjoisosia. Isojaon seurauksena sarkajaon aikaiset tiiviit ryhmäkylät alkoivat hajota, kun taloja ryhdyttiin siirtämään yhtenäisinä alueina olevien tilusten yhteyteen. Peltoviljelyn tuottavuus parani, mutta kylien yhteisöllisyys alkoi väistyä yksityisyyden tieltä. Vanhoja karttoja 1600 luvun maakirjakartat Kustaa Vaasan ajoista lähtien oli tullut säännölliseksi tavaksi merkitä talojen veroluvut erilliseen maakirjaan (jordebok). Ensimmäiset maakirjat laadittiin vuosina 1539/40. Vaikka maakirjoihin peltojen ja niittyjen alat arvioitiin tai mitattiin, niistä ei ollut kuitenkaan tapana laatia erillistä karttaa. Suurimittakaavaisia valtakunnan ja maakuntien karttoja alettiin Ruotsi Suomessa laatia vasta 1610 luvulta eteenpäin Andreas Bureuksen (Bure) johdolla. Bureus sai vuonna 1628 tehtäväkseen organisoida valtakunnan kartoittamisen, ja näin sai maanmittaustoiminta alkunsa. Suomessa maanmittaustoiminta alkoi vuonna 1633, jolloin Turun lääniin määrättiin maanmittariksi Olof Gangius. Maanmittaustoimintaa ja kartoittamista sääteli 1600 luvulla vilkas lainsäädäntötoiminta. Määräyksissä annettiin tarkat ohjeet karttaväreistä: pellot on merkittävä harmaalla, niityt vihreällä, suot keltaisella, puutarhat mustalla, järvet sinisellä ja joet tummansinisellä, rajat punaisella, metsät tummanvihreällä ja mäet valkoisella. Pinta aloja laskettaessa tuli tynnyrinalaan sisältyä neliökyynärää. Pohjoissuunta tuli merkitä karttaan kompassiruusulla. Kartassa on oma erityinen selitysosansa, Notarum Explicatio, josta selviää talojen verotukseen liittyvät seikat. 5

6 Isojakokartat 1700 luvulta Yleensä isojakotoimitus tehtiin koko kylän maa alueella. Karttoihin piti merkitä talojen tontit ja joskus myös torppien, mäkitupien yms. asumusten tontit, sekä pellot, niityt ja metsät, tiet, polut, sillat, myllyt ja vesistöt. Kaikki karttakuviot tuli nimetä ja kartoista sekä karttakuvauksesta piti selvitä, mitkä tilukset olivat mukana jaossa ja mitkä alueet kuuluivat jakokunnan jollekin jäsenelle erillisenä. Isojakotoimitukset aloitettiin usein verollepanojen yhteydessä, ja kylien lisäksi kartoitettiin myös yksinäistalot sekä sarkajakoalueen ulkopuoliset alueet. Isonjaon kartta aineisto kattaa koko Suomen, ellei oteta lukuun sitä, että joitakin yksittäisiä karttoja on kuluneiden kahden vuosisadan aikana hävinnyt. Kartoista tehtiin kahdet kappaleet, joista puhtaaksi piirrettyjä säilytetään Maanmittaushallituksen arkistossa ja maastossa käytettyjä konseptikappaleita läänien maanmittaustoimistojen arkistoissa. Useimmiten on ainakin toinen kartoista säilynyt. Kartat ovat peräisin 1700 luvun jälkipuoliskolta ja 1800 luvulta, sillä suurimmassa osassa Suomea isojako saatiin suoritetuksi 1800 luvun loppuun mennessä. Maakirjakartat ja sukututkimus maakirjojen tiedot kartalle asetettuna tietoa ajasta ennen isoajakoa: o näkyy jopa keskiaikainen kyläyhteisö o ryhmäkylät, raittikylät, haja asutus o sarkajako, aurinkojako, lohkojako o nautintarajat, yhteisomistus tietoa kulkureiteistä, teistä, talviteistä, kievareista tietoa maankäytöstä: pellot, niityt, kasket, viljelymuoto, maan laatu, kalavedet, koskiosuudet, sahat ja myllyt tietoa rajoista ja rajalaitoksesta tietoa luonnonolosuhteista lähes neljä sataa vuotta sitten, maan nousu, järvenlaskut tietoa kartografiasta; kartanpiirtäjän taitojen kehittyminen, muotivirtaukset, tyylit Isojakokartat ja sukututkimus samoja asioita kuin maakirjakartoissakin Isojakokokouksista pidettiin pöytäkirjaa, joita säilytetään läänien maanmittaustoimistojen arkistoissa. Näistä voi löytää myös omaan sukuun liittyviä mielenkiintoisia yksityiskohtia. (Varsinkin isojako ja uusjakotoimitusten asiakirjoista löytyy jopa henkilöiden mielipiteitä, näkemyksiä sekä riitakysymysten käsittelyjä ja näitä koskevia päätöksiä. Niitä on kirjattu etenkin käsiteltäessä jakotoimitusten yhteydessä suoritettuja niin sanottuja tilojen pakkosiirtoja. Hyvin mielenkiintoisina yksityiskohtina asiakirjoista löytyy osapuolten omakätisiä alle 6

7 kirjoituksia, jopa puumerkkejä. Maanmittauslaitos: /www.maanmittauslaitos.fi/maanmittausarkistojen_tutkijalle jakoa tehdessä syntyi usein kiistaa maa alueista ja maanjako oikeuksien pöytäkirjoista voi löytää kiinnostavia tietoja saa paljon tietoa seudun nimistöstä (paikat, talot, asukkaat) Lähteet: Huhtamies, Mikko: Maan mitta Rantatupa, Heikki: Kartografia. Lehdessä Sukutieto 2001, nro 3, ss. 4 9 Wikipedia, sarkajako Nallinmaa Luoto: Vanhat kartat sukututkijan apuna, Lehdessä Genos 1997, 68, s

8 Suomen karttoja ja kartoista kertovia kirjoja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa Tämä näyttelyä varten tehty luettelo ei ole täydellinen lista Tampereen kaupunginkirjastossa olevista Suomen kartoista, vaan siihen on otettu mukaan lähinnä vanhoja Suomen karttoja ja kartastoja, joista voisi olla hyötyä sukututkijoille. Topografisia karttoja on mukana vain Pirkanmaan alueelta. Bibliografia 01.2 DAV swefin Kirja Ppro837_66745 DAVIDSSON, Åke Handritade kartor över Finland i Uppsala universitetsbibliotek =Uppsalan yliopiston kirjaston piirretyt Suomen kartat / Åke Davidsson. Uppsala : [s.n.], s., 3 kuval. : kuv. ; 27 cm. (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis ; 11) (sid.) Kuntakartta SUO fin Kirja Ppro837_ SUOMEN kunnat / toim. Mika Mäkelä, Pirkko Retti ; [kartat:kauko Kyöstiö... et al.]. [Helsinki] : AtlasArt, 2008 (Tampere :Tammer Paino). 103 s. : kuv., kartt. ; 20 cm ISBN (nid.) Karttoja ja kartastoja 42 ATL swe Kirja Ppro837_94879 ATLAS öfver Finland 1910 : text / redaktionskommité, Max Alfthan... [etal.]. Helsingfors : F. Tilgmann II : Befolkning och kultur : kartbladen nris s.: kuv., kartt. ; 25 cm (sid.) 42 SUO fin Kirja Ppro837_52037 SUOMENMAA : maantieteellis taloudellinen ja historiallinen tietokirja / toimitus J. E. Rosberg... [et al.]. Helsinki : Tietosanakirja. Osat 1 9 vuosilta Kirjasarjassa on karttalehdet 1900 luvun alun Suomesta ALF swe Kartta Ppro837_63927 ALFTHAN, Georg Karta öfver Storfurstendömet Finland efter nya, tillförlitliga källor och med särskildt begagnande af General Stabens original kartorutgifven år 1860 [Kartta aineisto] / af öfverste Georg Alfthan ;chromolithografierad i General Stabens Topografiska Depot I St.Petersburg. [S.l.] : [s.n.], 1860 (Jemtschaninow, Herrfurth). 1kartta : vär. ; 103 x 72, taitettuna 18 x 13 cm AUT finswe Kirja Ppro837_ AUTOMOBIILI ja maantiekartta ynnä Shell bensiiniasemat[kartta aineisto] = Automobil och landsvägskarta jämteshell bensinstationer. [Helsinki] : [Shell], karttalehteäpahvikorteilla : vär. ; 20 x 23 cm + Luettelo Shell bensiini asemista(5 s.) (kansio) FIN finswe Kirja Ppro837_91251 FINLAND [Kartta aineisto] : kartbok = Suomi : kartasto. [2. p.], 3:etusendet. [Helsingfors] : Turistföreningen i Finland, [1894]. 1kartasto, ([72] s.) : 24 karttaa, vär. ; 20 cm (sid.) 8

9 42.02 GYL finsweeng Kartta GYLDÉN, C. W., C. W. Gyldénin kaupunkikartat 1:3200 1:10000 vuosilta näköispainoksina [Kartta aineisto] = C. W. Gyldéns stadskartor 1:3200 1:10000 från åren i faksimiltryck = Plans for the towns in Finland to scales 1:3200 1:10000 published by C. W. Gyldén during , facsimile editions. [Helsinki] :, [1984]. 14 kartaa : vär. ; 51 x 66 cm, kotelo 69 x 54 cm HER swe Kartta Ppro837_ HERMELIN, S. G. Chartor öfver Finland [Kartta aineisto] / utgifwen af friherre S. G. Hermelins anstalt och omkostnad ; sammandragen och författad af C. P.Hällström. [S.l.] : S. G. Hermelin, karttaa kotelossa :vär. ; 61 x 65, kotelo 31 x 23 cm KAR swe Kartta Ppro837_ KARTA öfver Finland [Kartta aineisto] ; Uppslagsbok till karta öfver Finland / utgifven af I. Uschakoff. Helsingfors : Helsingfors centraltryckeri, kartta taitettuna, 150 s. ; 23 cm SUO fin Kirja Ppro837_90852 SUOMEN kartasto / [julk.] Suomen maantieteellinen seura ; [toimitus: E.R. Neovius... et al.]. [Helsinki] : [Suomen maantieteellinenseura], 1899 (Helsingissä : F. Tilgmannin kirjap.). 12, [126] s. :kuv., taul. ; 44 cm SUO fin Kirja Ppro837_90853 SUOMEN kartasto : teksti / julaissut Suomen maantieteellinen seura. [Helsinki] : Suomen maantieteellinen seura, [466] s. : taul. ;24 cm SUO finengswe Kirja Ppro837_83912 SUOMEN kartasto = Atlas of Finland = Atlas över Finland : 1925 / [julk.]suomen maantieteellinen seura ; toimitusvaliokunta Rolf Witting...[et al.]. [Helsinki] : Otava, [160] s. : kuv., taul. ;45 cm SUO finfreswe Kirja Ppro837_90854 SUOMEN kartasto 1910 / [toimituskomitea: Max Alfthan... et al.]. [Helsinki] : Suomen maantieteellinen seura, s. : kartt.,taul. ; 43 cm SUO fin Kirja Ppro837_69322 SUOMEN kartasto 1910 : teksti. Helsinki : [Suomen maantieteellinenseura] II : Väestö ja kultuuri : (karttalehdet n:ot 24 55) /toimituskomitea: Max Alfthan... [et al.] [758] s., 7karttal. : kartt., taul. ; 25 cm SUO fin Kirja Ppro837_85581 SUOMEN kartasto 1910 : teksti. Helsinki : [Suomen maantieteellinenseura] I : Luonto : (karttalehdet n:ot 1 23) / toimituskomitea: Max Alfthan... [et al.] [769] s., 2 kuvalehteä, karttal. : kuv.,kartt. ; 25 cm SUO fin Kirja Ppro837_ SUOMEN kartasto : 1925 : teksti / toimitusvaliokunta: Rolf Witting...[et al.] ; [julkaisija: Suomen maantieteellinen seura]. Helsingissä: Otava, s. : taul. ; 25 cm SUO finswe Kirja Ppro837_ SUOMEN kartasto 100 vuotta : näyttely Tieteiden talossa = Atlas över Finland 100 år : utställning i Vetenskapernas hus / tekstit = texterna: Paul Fogelberg... [et al.] ;käännökset = översättning... Pia Maria Moltubak, John Westerholm. [Helsinki] : Suomen maantieteellinen seura, 1999 ([Yliopistopaino]). 40 s. : kuv., kartt. ; 25 cm (nid.) 9

10 42.02 SUO fin Kirja Ppro837_ SUOMEN kartasto 1999 : 100 vuotisjuhlakartasto / John Westerholm ja Pauliina Raento (toim.). 6. laitos. Porvoo ; Helsinki ; Juva :WSOY ; [Helsinki] : Suomen maantieteellinen seura, s. :kuv., kartt. ; 31 cm ISBN (sid.) SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMEN kartta. Porvoo : Werner Söderström osakeyhtiön laakapaino, kartta : vär. ; 115 x 76 cm SUO fin,swe Kartta Ppro837_ SUOMEN kartta [Kartta aineisto] = Karta över Finland /maanmittaushallituksen toimittama ; [toimitus: Erkki Sakari Harju] ;[teksti: Erkki Sakari Harju]. Näköisp. [Vantaa] : Genimap, 2004(Porvoo : WS Bookwell). 1 kartasto, [154 ] s. : IV + 42 karttaa,vär. ; 32 cm ISBN (sid.) SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMEN, Kaukokarjalan ja Kuolan niemimaan kartta. 1: [S.l.]: Kirja, kartta : vär. ; taitettuna 27 x 16 cm SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMI, Kaukokarjala ja Kuolan niemimaa [Kartta aineisto]. [Helsinki] :Kirja, kartta : vär. ; 60 x 77 cm 42 SUO fin Kartta Ppro837_64648 SUOMEN liikennekartta = Finlands kommunikationskarta. Helsinki :Kustannausliike Suomen kauppa ja teollisuus Oy, 1939 (Porvoo : Werner Söderström Osakeyhtiön laakapaino). 1 kartta : vär. ; 115 x SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMENMAAN kartta [Kartta aineisto] : tärkeimmillä historiallisilla tiedoilla varustettu : lahja lehti Kyläkirjaston kuvalehden tilaajille vuosina [S.l.] : A. O. Nordlund, [1885?] (Helsingissä :F. Tilgmann). 4 irrallista karttalehteä : vär PIL fin Kirja Ppro837_ PILTZ, Aarno Kirjoituksia Karjalan karttakuvasta : kolmiomöntti, töpö,huopatossumalli / Aarno Piltz ; toimittanut Leena Miekkavaara. Lappeenranta : Karjalan kirjapaino, 2007 (Jyväskylä : GummerusKirjapaino). 143, [1] s. : kuv., kartt. ; 25 x 31 cm ISBN (sid.) ISBN (sid.) KAR finswe Kartta KARJALAN kannas 1938 [Kartta aineisto] = Karelska näset Näköisp. 1: Helsinki : Karttakeskus, kartta : vär. ; 83 x 90 cm, taitettuna 21 x 10 cm. Näköispainos Suomen tiekartan lehdistä 3 ja 6 vuodelta Alkuteos julk.: Helsinki: Maanmittaushallituksen kartografinen toimisto Karttaan lisätty nykyinen valtakunnanraja., ISBN X HER swe Kartta HERMELIN, Samuel Gustaf Karta öfver Kemi Lappmark [Kartta aineisto] / på friherre S.G.Hermelins anmodan enligt astronomiske observationer författad under en resa omkring Nordkap och i Kemi Lappmark år 1802 af Georg Wahlenberg, amanuens vid Upsala Akad. Nat. Kabinett. Näköisp. N. 1: Helsinki : Karttakeskus, kartta : vär. ; 64,5 x 38 cm, lehti 69 x 42 cm. 10

11 Suomen taloudellinen kartta sarja SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad I:4 : Hanko = Hangö / upprättad å landtmäteristyrelsen1906, rättad 1919 / tehty maanmittaushallituksessa 1906, korjattu kartta : vär. ; 45 x 64 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad I:5 : Snappertuna / tehty maanmittaushallituksessa1913, korjattu kartta : vär. ; 40 x 65 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad II:1 : Maarianhamina = Mariehamn / upprättad ålantmäteristyrelsen 1931 / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 71 x 63 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] = Finland sekonomiska karta 1: [Helsinki] : Lehti = Blad II:3 : Turku = Åbo / tehty Maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 57 X 57 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad II:4 : Salo / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 63 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad II:5 : Lohja = Lojo / upprättad å lantmäteristyrelsen1913, rättad 1917 / tehty maanmittaushallituksessa 1913, korjattu kartta : vär. ; 69 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad II:7 : Porvoo Loviisa = Borgå Lovisa / upprättad ålandtmäteristyrelsen 1912, rättad 1919 / tehtymaanmittaushallituksessa 1912, korjattu kartta :vär. ; 70 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad III:2 : Uusikaupunki / tehty maanmittaushallituksessa1925. [1925]. 1 kartta : vär. ; 70 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad III:3 : Vehmaa / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad III:4 : Loimaa / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 62 cm 11

12 42.02 SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad III:5 : Tammela / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 69 x 63 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad III:6 : Riihimäki kartta : vär. ; 70 x 64cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad III:7 : Lahti / tehty maanmittaushallituksessa 1914,korjattu kartta : vär. ; 70 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad III:8 : Hamina = Fredrikshamn / upprättad ålantmäteristyrelsen 1914, rättad 1921 / tehtymaanmittaushallituksessa 1914, korjattu kartta :vär. ; 70 x 63 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] =] : Finlands ekonomiska karta 1: [Helsinki] : Lehti = Blad IV:3 : Pori / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 69 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad IV:4 : Tyrvää / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 61 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad IV:5 : Tampere = Tammerfors / upprättad ålandtmäteristyrelsen 1922 / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 56 x 54 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad IV:6 : Hauho / tehty maanmittaushallituksessa 1914,korjattu kartta : vär. ; 70 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad IV:7 : Heinola / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad IV:8 : Mäntyharju / tehty maanmittaushallituksessa1914, korjattu kartta : vär. ; 70 x 62 cm 12

13 42.02 SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad IV:9 : Lappeenranta / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 69 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad V:4 : Ikaalinen / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 56 x 53 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad V:5 : Orivesi (Tampere) / tehtymaanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 56 x 54cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad V:8 : Mikkeli / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 61 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad V:9 : Juva / tehty maanmittaushallituksessa 1915,korjattu kartta : vär. ; 71 x 61 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad V:10 : Savonlinna = Nyslott kartta : vär.; 70 x 61 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad VI:10 : Heinävesi kartta : vär. ; 70 x 61cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad VII:3 : Laihia / tehty maanmittaushallituksessa 1913, korjattu kartta : vär. ; 72 x 59 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad VIII:3 : Vaasa / tehty maanmittaushallituksessa 1913,korjattu 1923 = Vasa / upprättad å lantmäteristyrelsen 1913, rättad kartta : vär. ; 72 x 59 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad VIII:2 : Raippaluoto = Replot / upprättad ålantmäteristyrelsen 1913, rättad 1923 / tehtymaanmittaushallituksessa 1913, korjattu kartta :vär. ; 70 x 58 cm 13

14 42.02 SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XIII:10 : Kuusamo / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 53 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineist] : Finlands ekonomiska karta 1: [Helsinki] : Lehti = Blad XIII:11 : Iivaara / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 59 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad X:9 : Kajaani / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 57 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XIV:9 : Posio / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 53 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XIV:10 : Alakitka / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 53 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XIV:11 : Paanajärvi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 54 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XV:7 : Rovaniemi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 71 x 52 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XV:8 : Kemijärvi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 69 x 53 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XV:9 : Kursu / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 52 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XIX:2 : Kilpisjärvi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 68 x 52 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XIX:8 : Inari / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 67 x 52 cm 14

15 42.02 SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XX:2 : Haltia / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 48 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XX:3 : Porojärvi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 68 x 51 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XX:7 : Inarijoki / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 68 x 52 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XX:8 : Kaamanen / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 67 x 52 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XX:9 : Iijärvi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 67 x 51 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XXI:7 : Outakoski / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 67 x 51 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XXI:8 : Utsjoki / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 67 x 51 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XXI:9 : Pulmanki / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 75 x 51 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XXI:10 : Räkkijärvi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 68 x 47 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] =] : Ekonomiskkarta över Finland 1: [Helsinki] : Lehti = Blad 6 : Kanskog / Maanmittaushallituksen toimittama kartta : vär. ; 56 x 67 cm SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta. 1: Helsinki : 48 : Padasjoki kartta : vär. ; 40 x 57 cm 15

16 42.02 SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] = Ekonomisk kartaöver Finland 1: [Helsinki] : Lehti = Blad 51 : Savitaipale / maanmittaushallituksen toimittama (pain.1937). 1 kartta : vär. ; 56 x 67 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] = Ekonomisk kartaöver Finland 1: [Helsinki] : Lehti = Blad 57 : Pori / maanmittaushallituksen toimittama kartta : vär. ; 55 x 62 cm SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta. 1: Helsinki : 60 : Kuhmoinen kartta : vär. ; 40 x 54 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] : Ekonomisk kartaöver Finland 1: [Helsinki] : Lehti = Blad 61 : Hartola / maanmittaushallituksen toimittama (pain. 1936). 1 kartta : vär. ; 56 x 67 cm SUO finswe Kirja Ppro837_ SUOMI kartasto : 1897/1915 = Kartbok över Finland : 1897/1915. Näköisp. Helsinki : Suomen matkailuliitto, s. : kartt. ;22 cm ISBN (sid.) SUO finswe Kirja Ppro837_91252 SUOMI [Kartta aineisto] : kartasto = Kartbok över Finland. [5. p.]. 1: [Helsinki] : Suomen matkailijayhdistys : Waseniuksen kirjakaupan jaettavana, [1909]. 1 kartasto, [175] s. : 52 karttaa, vär. ; 20 cm. (sid. Tiekarttoja SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto]. 1:650000, 1: [Helsinki] : Pandakustannus, 2004 (Porvoo : WS Bookwell). 1 kartasto, (67, [2] s.) : vär. ; 25 cm. Paikannimihakemisto. S Tiekartat. S Pääkaupunkiseutu 1: S Kaupunkikartat1:25000 ISBN X (nid.) SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki] : []. 3. 1: kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm 16

17 42.02 SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki] : 4. 1: kartta : vär. ; 52 x 103 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finalnd /Maanmittaushallituksen toimittama. Helsinki : kartta : vär. ; 50 x 80 cm, taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; 54 x 67 cm, taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; 54 x 95 cm, taitettuna 26 x 12 cm Topografisia karttoja TOP rus Kartta Ppro837_ [TOPOGRAFINEN kartta] XVI 23 ; XVI 24 : Tammela i Pirkala uzd. [S. l.] : [s. n.], kartta ; 35 x 60 cm TOP rus Kartta Ppro837_ [TOPOGRAFINEN kartta] XVI 21 ; XVI 22 : Tammela, Pirkala i Ili Satakunta alapuol. uzd. [S. l.] : [S. n.], kartta ; 34 x 60 cm TOP rus Kartta Ppro837_ [TOPOGRAFINEN kartta] XVII i XVIII 18 i 19 : Loima i Tjurvja yzd. 1: Petrograd : Litografija kartografitšeskago zavedenja, Voenno topografitšeskago otd., kartta ; 59 x 60 cm 17

18 42.02 TOP fin TOPOGRAFINEN KARTTA 1816 : NOKIA TOP fin Ppro837_ TOPOGRAFINEN KARTTA 1817 : PIRKKALA TOP fin Kartta Ppro837_ TOPOGRAFINEN KARTTA 1818 : KANGASALA TOP fin Kartta Ppro837_ TOPOGRAFINEN KARTTA 1918 : KANGASALA Maanmittaus 52.6 MAA fin Kirja Ppro837_66684 MAANMITTAUS Suomessa / [julk.:] ; [piirrokset: AnteroAaltonen]. Helsinki :, s. : kuv., kartt. ; 25 cm + liite(16 s. : kartt.). Kartt. kansien suojalehdillä ISBN (sid.) : 330 FIM HUH fin Kirja Ppro837_ HUHTAMIES, Mikko Maan mitta : maanmittauksen historia Suomessa / Mikko Huhtamies. Helsinki : Maanmittauslaitos : Edita, 2008 (Helsinki : Edita Prima). 549 s. : kuv.,kartt. ; 25 cm. Englanninkielinen tiivistelmä: Land survey in Finland for nearly four hundred years ISBN (sid.) KOL fin DVD levy Ppro837_ KOLMIOMITTAUS [Videotallenne] : Suomen kartoituksen perusta / tuotanto ja toteutus:jyrki Puupponen ja Jaakko Järvinen. [S.l.] : Jyrki Puupponen : Jaakko Järvinen, DVD videolevy, (33 min) : vär. + tekstiliite (19 s.). Ääniraita: suomi. Sallittu lapsille. Esitys: Asiantuntijoina Jussi Kääriäinen, Matti Ollikainen ja Markku Poutanen KOS fin Kirja Ppro837_ KOSONEN, Katariina Kartta ja kansakunta : suomalainen lehdistökartografia sortovuosienprotesteista Suur Suomen kuviin / Katariina Kosonen. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000 (Hakapaino). 389s. : kuv., kartt. ; 21 cm. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN ; 793) ISBN (nid.) KOS fin Kirja Ppro837_ KOSTET, Juhani, 1952 Cartographia urbium Finnicarum : Suomen kaupunkien kaupunkikartografia1600 luvulla ja 1700 luvun alussa / Juhani Kostet. Rovaniemi :Pohjois Suomen historiallinen yhdistys, 1995 (Pieksämäki :Raamattutalo). 211 s. : kuv., kartt. ; 31 cm. (Monumenta cartographica septentrionalia, ISSN X ; 1). ISBN (sid.) LEH fin Kirja Ppro837_ LEHTINEN, Leena Karttojen kertomaa : vanhojen karttojen kautta maiseman historiaan / Leena Lehtinen. [Helsinki] : Genimap, s. : kartt. ; 28 cm. ISBN (nid.) 18

19 MAA mul Kirja Ppro837_81859 MAANMITTAUSHALLITUS : = Lantmäteristyrelsen i Finland = National Board ofsurvey in Finland = Landesvermessungsamt in Finnland. Helsinki :, s., [2] karttal., 1 irtokartta : kuv., kartt. ; 25 cm. (Maanmittaushallituksen julkaisu, ISSN X ; n:o 38) (sid) NIE fin Kirja Ppro837_ NIEMELÄ, Osmo, 1926 Suomen karttojen tarina : näin Suomi kartoitettiin katseltavaksi / Osmo Niemelä. [Helsinki] : Maanmittauslaitos ;Vantaa : Karttakeskus ; [Helsinki] : Suomen kartografinen seura, s. : kuv., kartt. ; 31 cm ISBN (sid.) SUO fin Kirja Ppro837_48837 SUOMEN maanmittauksen historia / toimituskunta: Kyösti Haataja... [et al.]. Porvoo :WSOY II osa : Venäjänvallan ja itsenäisyyden aika [[4 s.], 616, [5], 14karttaliitettä, 2 kuval.] : kuv., kartt SUO fin Kirja Ppro837_48836 SUOMEN maanmittauksen historia / toimituskunta: Kyösti Haataja... [et al.]. Porvoo :WSOY I osa : Ruotsinvallan aika [[8 s.], 449, [7], 8 karttaliitettä, 2 kuval.] :kuv., kartt. ; 25 cm SUO fin Kirja Ppro837_48838 SUOMEN maanmittauksen historia / toimituskunta: Kyösti Haataja... [et al.]. Porvoo :WSOY III osa : Erikoisaloja koskevia kirjoituksia [[4 s.], 485, [6], 2 karttaliitettä]: kartt. Meri ja ranta alueet EHR fin Kirja Ppro837_ EHRENSVÄRD, Ulla Mare Balticum : 2000 vuotta Itämeren historiaa / Ulla Ehrensvärd, Pellervo Kokkonen, Juha Nurminen ; [suomennokset: Marianne Saari, Nils Erik Raurala] ; [pääkuvaaja: Kaius Hedenström] ; [karttapiirrokset: Jari Patanen]. Helsinki : Otava : John Nurmisen säätiö, s. : kuv., kartt. ; 35 cm. ISBN (sid.) Kartografia ja historiantutkimus KAR fin Kirja Ppro837_ KARTTA historian lähteenä / Heikki Rantatupa (toim.) ; [kirjoittajat: Jouni Aarnio... et al.]. Jyväskylä : Kampus kustannus, 2000(Kopi jyvä). 143 s. : kartt. ; 25 cm. (Jyväskylän yliopistonylioppilaskunnan julkaisusarja ; 55) ISBN (nid.) TOM fin Kirja Ppro837_ TOMMILA, Päiviö, 1931 Suomen historiankirjoitus : tutkimuksenhistoria / Päiviö Tommila. Porvoo : WSOY, s. : kuv. ; 22 cm ISBN (sid.) Historiallisia karttoja MIN fin Kirja Ppro837_ MINGROOT, Erik Van Suomen ja Skandinavian vanhoja karttoja / Erik van Mingroot, Eduardvan Ermen ; [valokuvat: Bruno Couwenberg] ; [englannin kielestä suomentaneet: Ilpo Halonen sekä Arto ja Kirsti Ingervo] ; [suomalaisenlaitoksen asiatarkistus: Ohto Manninen ja Anja Sarvas]. Helsinki :Tammi, [1988] (KaSi teksti [ladonta] ; pain. Belgiassa). 143, [1] s.: kuv., kartt. ; 39 cm. Alkuteos: Zweden en de skandinavische landen in kaart en prent ISBN (sid.) 19

20 90.02 PED fin Kirja Ppro837_ PEDERBY, Bo Historian kartasto / Bo Pederby, Robert Sandberg ; suomeksi toimittanut Jukka Vahtola ; [piirrokset: Karl Jilg]. Helsingissä :Otava, , [1] s. : kuv., kartt. ; 31 cm ISBN (sid.) TAM fin Kartta Ppro837_ TAMPEREEN historiallinen kartasto. [Tampere] : [Tampereen kaupunki], [18] s. : kartt. ; 22 cm. [Eripainos] Väinö Voionman Tampereen kaupungin historian IV osan liitteestä IV. Arvo H. Nurmi kokoelmassa TER finsweeng Kirja Ppro837_ TERRA cognita : maailma tulee tunnetuksi = kännedom om världen ökar =discovering the world / [toimituskunta = redaktionskommitté =editorial board: Esko Häkli... et al.] ; [toimittaja = radaktör =editor: Leena Pärssinen] ; [käännökset ruotsiksi = översättning påsvenska = translation in Swedish: Paul Fogelberg] ; [käännöksetenglanniksi = översättning på engelska = translation in English:Malcolm Hicks]. Helsinki : Helsingin yliopiston kirjasto, 2000(Lönnberg). 197 s. : kuv., kartt. ; 31 cm ISBN (sid.) 92 HAI fin Kirja Ppro837_ HAIKONEN, Iris Kartanon mailla : sätereitä ja rälssimiehiä / Iris Haikonen, Erkki Teräväinen. [Helsinki] : Genimap, 2006 (Porvoo : WS Bookwell). 320s. : kuv., kartt. ; 33 cm ISBN (sid.) 92 KNA fin Kirja Ppro837_ KNAPAS, Rainer, 1946 Historiallisia kuvia : Suomi vanhassa grafiikassa / Rainer Knapas, Pertti Koistinen. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993(Libris). 167 s. : kuv., kartt. ; 30 cm. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN ; 552) ISBN (sid.) 92 MIE fin Kirja Ppro837_ MIEKKAVAARA, Leena Suomi 1500 luvun kartoissa : kuvauksia ja paikannimiä / Leena Miekkavaara. [Helsinki] : AtlasArt, s. : kuv., kartt. ;30 cm ISBN (sid.) FRE latfin Kirja Ppro837_ FREDRIKSON, Erkki, 1947 Finlandia Latina chartographica : Finlandia in tabulis geographicis Latine delineata = [Suomen karttakuvan kehitys latinankielisillä kartoilla] / tabulas elegit et textus scripsit Erkki Fredrikson ;eosdem Latine recensuit Tuomo Pekkanen ; photographus Pekka Helin. Jyväskylä : Jyväskylän yliopiston historian laitos : Eero ja Erkki Fredriksonin säätiö, [52] s. : kartt. ; 19 x 21 cm (nid.) FRE fin Kirja Ppro837_ FREDRIKSON, Erkki Suomi 500 vuotta Euroopan kartalla / Erkki Fredrikson ; [julkaisijat: Keski Suomen museo, Fredriksonin karttakokoelma] ; [valokuvat: Pekka Helin... Kaius Hedenström... Jussi Jäppinen]. 2. p. 3. p Helsinki : Gummerus, s. : kuv., kartt. ; 32 cm ISBN (sid.) ILT fin Kirja Ppro837_ ILTANEN, Jussi Urbes Finlandiae : Suomen kaupunkien historiallinen kartasto / teksti: Jussi Iltanen. [Vantaa] : Genimap, 2004 (Porvoo : WS Bookwell). 176, [2] s. : kuv., kartt. ; 30 cm ISBN (sid.) 20

AITOLAHDEN KULTTUURIYMPÄRISTÖINVENTOINTI

AITOLAHDEN KULTTUURIYMPÄRISTÖINVENTOINTI AITOLAHDEN KULTTUURIYMPÄRISTÖINVENTOINTI OSA I MAISEMAHISTORIASELVITYS OSA II KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET OSA III KARTAT SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe OSA I MAISEMAHISTORIASELVITYS Johdanto ja käsitteitä...........................................

Lisätiedot

SUTU- VINKKEJÄ KIRJASTOIHMISILLE

SUTU- VINKKEJÄ KIRJASTOIHMISILLE SUTU- VINKKEJÄ KIRJASTOIHMISILLE /Kari Eloranta, Tampereen kaupunginkirjasto. 3.8.2004 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 A. YLEISTÄ 1 B. TAMPEREEN KAUPUNGINKIRJASTO SUKUTUTKIJAN APUNA 2 ++ : Jalmari Finne /

Lisätiedot

VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA 1812-1944

VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA 1812-1944 VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA 1812-1944 Temaattinen kirjallisuusluettelo Suomen autonomian ja itsenäisyyden ajan Viipurin lääniä käsittelevistä teoksista. Toimittanut FM Olli-Matti Sopanen

Lisätiedot

Rahkoset. Rahkosten sukuseura ry:n lehti. 2/2003 9. vuosikerta 12. numero

Rahkoset. Rahkosten sukuseura ry:n lehti. 2/2003 9. vuosikerta 12. numero Rahkoset Rahkosten sukuseura ry:n lehti 2/2003 9. vuosikerta 12. numero Kannen kuvassa: Rahkosten sukuseura kokoontui 19.7.2003 Saarijärvellä. Kuva: Jorma Rahkonen. 9. vuosikerta, 12. numero Jyväskylässä

Lisätiedot

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS Sastamalan kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu 12.2.2010 Susanna Vainiola 1 JOHDANTO...1 1.1 Selvitysalueen sijainti...1 1.2 Suunnittelutilanne...2

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS

PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS , osa 22 Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 22 Eeva Aarrevaara, Carita Uronen, Tapani Vuorinen PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja

Lisätiedot

Heikki K. Lähde. Isojako ja Lieson uudisasutus

Heikki K. Lähde. Isojako ja Lieson uudisasutus Heikki K. Lähde Isojako ja Lieson uudisasutus 2 3 Isojako ja Lieson uudisasutus TUTKIMUS ASUTUKSEN MUOTOUTUMISESTA JA SIDONNAISUU- DESTA MAAKIRJATALOIHIN LAAJASSA TALONPOIKAISKYLÄSSÄ. Tekniikan tohtorin

Lisätiedot

HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS Kaupunkiarkeologinen inventointi

HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS Kaupunkiarkeologinen inventointi Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen Inventointiprojekti HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS Kaupunkiarkeologinen inventointi Teemu Mökkönen 2003 Museovirasto Rakennushistorian osasto Teemu Mökkönen Hämeenlinna

Lisätiedot

KARTTAA TARVITAAN AINA

KARTTAA TARVITAAN AINA 50 vuotta ISBN 978-952-92-1714-4 (PDF) Karttaa tarvitaan aina SKS 50 vuotta KARTTAA TARVITAAN AINA 50 vuotta Suomen kartografi assa tapahtuu 1982 ICA XI -kongressi Puolassa, Varsova, 29.7.-4.8.1982. 1983

Lisätiedot

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 sivu 6 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa sivu 8 Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa sivu 12 Jalostuseläimistä on pidetty tarkkaa kirjaa 2 3 Sisältö Pääkirjoitus Julkaisija

Lisätiedot

Silmäys Pirkkalan historiaan. 1. Pitkä esihistoria

Silmäys Pirkkalan historiaan. 1. Pitkä esihistoria Silmäys Pirkkalan historiaan 1. Pitkä esihistoria 1.1. Varhaiset asukkaat Pirkkalan alueelta tunnetaan useita kivikautisia asuinpaikkoja, joilta on löytynyt merkkejä ihmisen asumisesta. Sellaisia merkkejä

Lisätiedot

orkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2000:75 käsiteltiin kysymystä

orkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2000:75 käsiteltiin kysymystä Kiinteistörekisterissä on yhä tiloja, joiden pintaalatiedot saattavat perustua isojaon mittauksiin ja näin saadusta pinta-alasta on vähennetty osituksessa syntyneiden tilojen pintaalat, mutta kantatilaa

Lisätiedot

sivu 5 ja 8 sivu 6 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 2/2013 Tilda katsasti karttanäyttelyn Stedingk-suvun arkisto Suomeen

sivu 5 ja 8 sivu 6 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 2/2013 Tilda katsasti karttanäyttelyn Stedingk-suvun arkisto Suomeen Arkistolaitoksen asiakaslehti 2/2013 sivu 5 ja 8 Tilda katsasti karttanäyttelyn sivu 6 Stedingk-suvun arkisto Suomeen sivu 12 Sota-ajan kuvat vetävät verkossa 2 3 Sisältö Pääkirjoitus Julkaisija Arkistolaitos

Lisätiedot

Isojako ja torpparijärjestelmät

Isojako ja torpparijärjestelmät 68 Isojako ja torpparijärjestelmät Maanmittaus 82:2 (2007) Isojako ja torpparijärjestelmät Heikki K. Lähde Sorakatu 4 A 2, 15830 Lahti Ennen isojakoa sekä kylä- että talojärjestelmä olivat monimuotoisia.

Lisätiedot

KULTTUURIN REITIT JA RAKENNUSPERINTÖ KULTURENS VÄGAR OCH BYGGNADSARV

KULTTUURIN REITIT JA RAKENNUSPERINTÖ KULTURENS VÄGAR OCH BYGGNADSARV H ä r k ä t i e l t ä s k e i t t i p u i s t o o n KULTTUURIN REITIT JA RAKENNUSPERINTÖ KULTURENS VÄGAR OCH BYGGNADSARV Euroopan rakennusperintöpäivät Dagarna för Europas byggnadsarv 1 EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT

Lisätiedot

STRUVE-PISTEIDEN TILA KESKI-SUOMESSA

STRUVE-PISTEIDEN TILA KESKI-SUOMESSA Struve-komissio STRUVE-PISTEIDEN TILA KESKI-SUOMESSA Perusselvitys 2008-2009 Jyväskylässä 18. päivänä joulukuuta 2009 Struve-komissio: Olli Lampinen Juha Parviainen Pekka Sintonen Ismo Nuuja Heikki Rantatupa

Lisätiedot

MONITIETEISET MAASEUTUOPINNOT. Rural Studies. Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma

MONITIETEISET MAASEUTUOPINNOT. Rural Studies. Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma MONITIETEISET MAASEUTUOPINNOT Rural Studies Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma Koonneet Torsti Hyyryläinen ja Hannu Katajamäki Mikkeli 18.11.2002 Monitieteiset maaseutuopinnot

Lisätiedot

ASUTUKSEN RAKENNE ETELÄ-KARJALASSA

ASUTUKSEN RAKENNE ETELÄ-KARJALASSA ASUTUKSEN RAKENNE ETELÄ-KARJALASSA Pirjo Iivanainen ASUTUKSEN RAKENNE ESIHISTORIASTA KESKIAIKAAN Asutuksen yleispiirteitä Suomen asuttaminen alkoi pian jääkauden jälkeen. Vanhimmat asutukseen viittaavat

Lisätiedot

Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa. Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009. Maria Iivari-Hirvelä

Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa. Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009. Maria Iivari-Hirvelä Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009 Maria Iivari-Hirvelä R i t v a l a r a i k a a historiaa ja nykyaikaa RITVALAN KYLÄN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

Lisätiedot

pohjaslahti VERKOSTOKYLÄN ASUIN- JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kytkylä 2-kehittämishanke Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry

pohjaslahti VERKOSTOKYLÄN ASUIN- JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kytkylä 2-kehittämishanke Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry Kytkylä 2-kehittämishanke Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry EDGE arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuslaboratorio Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitos virrat Ari Hynynen Antti Korkka Seija

Lisätiedot

Torpasta kesämökkikyläksi. Keskisuomalaisen Nyrölän kylän Rantalan ja Huovilan tilojen historia vuodesta 1891

Torpasta kesämökkikyläksi. Keskisuomalaisen Nyrölän kylän Rantalan ja Huovilan tilojen historia vuodesta 1891 Torpasta kesämökkikyläksi Keskisuomalaisen Nyrölän kylän Rantalan ja Huovilan tilojen historia vuodesta 1891 Henna-Riikka Huovila Suomen historian pro gradu -tutkielma Historian ja etnologian laitos Jyväskylän

Lisätiedot

LIMINGAN ASUTUKSEN SYNTY KESKIAJALTA 1600-LUVULLE

LIMINGAN ASUTUKSEN SYNTY KESKIAJALTA 1600-LUVULLE LIMINGAN ASUTUKSEN SYNTY KESKIAJALTA 1600-LUVULLE Oulun yliopiston Historiatieteet Suomen ja Skandinavian historia Pro gradu -tutkielma 31.1.2013 Markku Kuorilehto 2 Sisällys TUTKIMUSAIHEEN TAUSTA...3

Lisätiedot

1/2005 7.3.2005. Metsähistorian Seuran esitelmätilaisuus Metsäalan retkeilyjen historiaa. Tervetuloa vuosikokoukseen

1/2005 7.3.2005. Metsähistorian Seuran esitelmätilaisuus Metsäalan retkeilyjen historiaa. Tervetuloa vuosikokoukseen Tervetuloa vuosikokoukseen Metsähistorian Seura ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 6.4.2005 klo 11 Tieteiden talossa Helsingissä, Kirkkokatu 6. Vuosikokousasiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Vesitilusjärjestelyt ja vesialueiden käytön edistäminen

Vesitilusjärjestelyt ja vesialueiden käytön edistäminen MAANMITTAUSLAITOS Vesitilusjärjestelyt ja vesialueiden käytön edistäminen Pekka Vilska Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 114 Maanmittauslaitos PL 84, 00521 Helsinki www.maanmittauslaitos.fi ISBN 978-951-48-0238-6

Lisätiedot

Muutos tuo uusia käytäntöjä. Kouvola kasvaa kiinteistörekisteri happotestiin. Uuttera lainvalmistelija virittelee eläkepäiviä

Muutos tuo uusia käytäntöjä. Kouvola kasvaa kiinteistörekisteri happotestiin. Uuttera lainvalmistelija virittelee eläkepäiviä 4 2008 Kouvola kasvaa kiinteistörekisteri happotestiin Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti Muutos tuo uusia käytäntöjä Uuttera lainvalmistelija virittelee eläkepäiviä TEKSTI MERVI LAITINEN/MMK Uusi maanmittausneuvos

Lisätiedot

INVENTOINTIOHJE VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINNIT MAASEUDUN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET

INVENTOINTIOHJE VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINNIT MAASEUDUN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET INVENTOINTIOHJE VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINNIT MAASEUDUN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET Ympäristöministeriö MAPIO-työryhmä 10/2010 Valtakunnallisesti arvokkaiden

Lisätiedot

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Jorma Selovuori 26.1.2000 SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Johdanto Tässä kirjallisuusluettelossa on erilaisista tietokannoista ja muista lähteistä kerättyä Snellmankirjallisuutta; tutkimuksia, artikkeleita, kuvauksia,

Lisätiedot

Kiinteistöarviointia Azerbaidžanilaisittain. EUREF-projektin teoria ja käytäntö Leikkaussäännös maapolitiikan välineenä

Kiinteistöarviointia Azerbaidžanilaisittain. EUREF-projektin teoria ja käytäntö Leikkaussäännös maapolitiikan välineenä 2/2012 Kiinteistöarviointia Azerbaidžanilaisittain EUREF-projektin teoria ja käytäntö Leikkaussäännös maapolitiikan välineenä N e u v o s t o a r m e i j a n k a r tat s u o m e s ta At l a s A r t j a

Lisätiedot

Olkkalan seminaari 20.4.2007 Rajal maa on makeint FM Susanna Eskola RAJOJEN SYNTY JA MAARIIDAT 1600-LUVULLA 1) RAJOJEN SYNTY

Olkkalan seminaari 20.4.2007 Rajal maa on makeint FM Susanna Eskola RAJOJEN SYNTY JA MAARIIDAT 1600-LUVULLA 1) RAJOJEN SYNTY Olkkalan seminaari 20.4.2007 Rajal maa on makeint FM Susanna Eskola RAJOJEN SYNTY JA MAARIIDAT 1600-LUVULLA 1) RAJOJEN SYNTY Niin kauan, kun asutus oli harvaa ja kaikille oli riittämiin luonnonresursseja,

Lisätiedot

NUMISMAATTINEN AIKAKAUSLEHTI

NUMISMAATTINEN AIKAKAUSLEHTI NUMISMAATTINEN AIKAKAUSLEHTI Finsk numismatisk tidskrift Vuoden 1840 rahat, ks. s. 81. Syyskuu 3/2013 Turun linnan rahalöydöt Vuoden 1840 rahat Ravintoloitsija Carl Åströmin poletit SNY:n vuosikertomus

Lisätiedot