Kartta sukututkimuksen lähteenä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kartta sukututkimuksen lähteenä"

Transkriptio

1 Kartta sukututkimuksen lähteenä Näyttely Metson pääkerroksessa Kartan määritelmä 2 Karttojen vuosisadat 2 Karttojen merkitys sukututkijalle 3 Alkuperäisten karttojen säilytys: 3 Maanjakoon liittyviä tietoja 4 Lohkojako 4 Sarkajako 4 Isojako 4 Vanhoja karttoja luvun maakirjakartat 5 Isojakokartat 1700 luvulta 6 Maakirjakartat ja sukututkimus 6 Isojakokartat ja sukututkimus 6 Suomen karttoja ja kartoista kertovia kirjoja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa 8 Bibliografia 8 Kuntakartta 8 Karttoja ja kartastoja 8 Suomen taloudellinen kartta sarja 11 Tiekarttoja 16 Topografisia karttoja 17 Maanmittaus 18 Meri ja ranta alueet 19 Kartografia ja historiantutkimus 19 Historiallisia karttoja 19 Karttoja ja muuta hyödyllistä Internetissä 24

2 Kartan määritelmä Kartta on mittakaavassa oleva, pelkistetty ja selitetty piirroskuva jostakin maantieteellisestä alueesta. (Nykysuomen sanakirja, 2002) Kartta on jokainen kuvallinen esitys maisemasta tai sen piirteestä, riippumatta siitä, onko esitys mittakaavassa vai ei. (Rantatupa, Heikki: Kartogragia, Lehdessä Sukutieto 2001, 3, s. 5) Karttojen vuosisadat 1400 luku 1500 luku 1600 luku 1700 luku 1800 luku Yleiskarttoja yleiskarttoja rajakarttoja nautintakarttoja yleiskartta maakirjakartat maakuntakartat rajakartat yleiskartta verollepanokartat rajakartat isojakokartat teemakartat rekognosointikartat Hermelinin kartasto Vanhan Suomen kartat uusi yleiskartta pitäjänkarttoja isojakokarttoja tiekartat sotilaskarttoja: rekognosointikartat, Kalmbergin kartasto, Senaatin kartasto v kartoitus (topografikartat) Ev. Alftanin Suomen kartta 2

3 Karttojen merkitys sukututkijalle Sukutukija voi liittää tutkimansa suvun, henkilön tai talon maisemaan ja paikkaan. Niiden avulla voi vertailla elinolosuhteita, ymmärtää paremmin kulkusuuntia, nautintaoikeuksia sekä sukulaisuuden merkityksen kyläyhteisössä. Karttojen avulla voi hahmottaa selkeämmin muuttuvan maiseman ja elinolosuhteiden merkityksen oman suvun tarinalle. (Heikki Rantatupa, Kartografia tutkimuskohteena ja kartta historian lähteenä. Sukutieto 2001,3 s. 9) Alkuperäisten karttojen säilytys: Kansallisarkisto Helsingissä: o Maanmittaushallituksen maanmittausarkisto kopiokappaleet isonjaon ja uusjaon asiakirjoista o Maanmittaushallituksen käyttökarttakokoelma: pitäjänkartat, topografiset kartat ja agrogeologiset kartat o Vanhan Suomen alueen revisiokartat Viipurin kuvernementin karttaaineistokokoelmassa (VKKA) o Maanjako oikeuksien pöytäkirjat osittain, osin ao. maakunta arkistoissa o VAKKA tietokanta: Kansallisarkiston karttakokoelma Maanmittauslaitoksen arkisto Jyväskylässä; asiakaspalvelu Jyväskylän maakunta arkistossa o Maanmittaustoimituksiin ja rekisteröintiin liittyvät asiakirjat, esim. alkuperäiset isojakoasiakirjat Mikkelin maakunta arkisto o Isojaon jälkeinen aineisto entisen Viipurin läänin alueelta; osa aineistosta Leningradin oblastin arkistossa Kansalliskirjaston karttakokoelmat Helsingissä Kaupunkien karttoja kaupunkien omissa arkistoissa. o Esimerkiksi Tampereella on kaupunginarkiston karttakokoelma, joka sisältää karttoja koko kaupungin historian ajalta ja se on tutkijoiden käytössä tietopalvelun aukioloaikoina. 3

4 Maanjakoon liittyviä tietoja Lohkojako Keskiajan alussa peltomaa koostui epäsäännöllisen muotoisista pienistä peltotilkuista, joita talolliset olivat raivanneet ja joita he viljelivät yksityisesti. Järjestelmää on nimitetty lohkojaoksi. Lohkojako on vanhin tunnettu maanjakomuotomme ja alkujaan käytössä kaikkialla asutulla ja maatalouden piirin otetulla alueella. Pisimpään uudelle ajalle se säilytti asemansa Itä ja Pohjois Suomen harvaan asutuilla seuduilla, jossa ei yleensä syntynyt tiheää kyläasutusta. Sarkajako Sarkajako oli keskiajalla yleisesti Euroopassa käytössä ollut maankäyttöjärjestelmä. Myös Lounais Suomessa ja Etelä Hämeessä alueella maaverotukseen siirtymisen yhteydessä luvuilla tuli kruunun eli valtiovallan ja kirkon aloitteesta lohkojaon tilalle sarkajako. Kylässä olleet peltokappaleet yhdistettiin, aidattiin kahteen lohkoon ja jaettiin talojen kesken. Peltosarat oli jaettu suhteessa verolukuun ja jakaminen tapahtui tangoituksella. Maiden mittana käytettiin tavallisesti tankomäärää, puhuttiin esimerkiksi kolmen tai neljän tangon pellosta. Tankopeltojen yhteissumma vastasi tilan äyrilukua. Kullakin kylällä oli oma mittaseipäänsä eli tankonsa, jonka pituus oli 6 9 kyynärää (3,5 5,3 m). Kun ensimmäinen mittaus oli suoritettu, syntyi ns. jakolohko ja toinen aloitettiin samasta vainiosta. Jakolohkoja saattoi vainiossa olla useita ja jako osuudet piti kussakin jakolohkossa saada yhtä suuriksi. Ylijäämäpalaset jaettiin osakkaille. Poikkisuuntaan jaettuja peltojen reunapalasia sanottiin hamarpelloiksi. Sarkajaossa olivat mukana myös luonnonniityt. Sarkojen järjestys määräytyi useimmiten kylän talojen tonttijärjestyksen mukaan alkaen auringonnousun eli idän puolelta ja siksi sarkajaon kutsutaan myös aurinkojaoksi. Kun vainiossa talonpojalla oli aina naapuri viereisellä saralla, hän oli täydellisesti sidottu yhteistoimintaan tämän kanssa. Tämä ns. vainiopakko vaati, että kaikilla piti vainiossa olla sama vilja kylvössä, saman vainion oli aina oltava kesantona, pelto oli kynnettävä, kylvettävä ja korjattava samana päivänä jne. Kun kesantopellon laiduntaminen alkoi, avattiin kylän karjalle yhteisesti veräjä aitaan. Vainiopakko oli omiaan kasvattamaan kyläläisissä yhteishenkeä ja toimintaa, mutta toisaalta syntyi myös naapuririitoja. Ylemmissä säädyissä sarkajakoa alettiin valistusajalla eli 1700 luvulla pitää kehityksen jarruna, sillä sarkajako oli tehotonta. Se ei kannustanut yksittäistä tilaa uudisraivaukseen tai mahdollistanut uusien vuoroviljelymenetelmien ja viljelykasvien kokeilua. Isojako Vuoden 1757 valtiopäivillä hyväksyttiin maanmittari Jakob Faggotin ajama isojako uudeksi maanjakomenetelmäksi. Tavoitteena oli saada kunkin viljelijän hajallaan olevat peltokappaleet mahdollisimman suuriksi yhtenäisiksi lohkoiksi, jotta vapauduttaisiin kahlehtivasta vainiopakosta. Rakennuk 4

5 set suositeltiin siirrettäväksi lähelle omia tiluksia, pois yhteiseltä tiheään rakennetulta kylätontilta jossa tulipalovaara oli ilmeinen. Toinen tärkeä näkökohta oli jyvitys, eli maan jakaminen laatunsa perusteella oikeudenmukaisesti eri talojen kesken. Lisäksi haluttiin luopua metsien yhteisomistuksesta ja myös metsämaat jaettiin. Osa metsäalasta joutui ns. liikamaana valtiolle ja näin syntyivät ns. kruunun metsämaat. Isojako johti uusien torppien perustamiseen valtion maille, ja maaseudun maata omistamattoman väestönosan metsänkäyttömahdollisuudet huononivat. Vuonna 1757 hallitus antoi isojakoasetuksen. asetuksessa määrättiin, että jos yksikin kylän osakas vaati jakoa, oli se toimeenpantava. Samoin jako oli suoritettava siellä, missä toimeenpantiin mittauksia ja verollepanoja. Isojakoasetusta täydennettiin vielä vuosina 1762 ja Viimeksi mainittuna vuonna säädettiin sekä pelto että niittypalstojen enimmäismääräksi neljä, metsämaan taas kaksi palstaa tilaa kohden. Isojaon toimeenpano alkoi Pohjanmaalta. Lännestä se eteni hitaasti kohti maan itä ja pohjoisosia. Isojaon seurauksena sarkajaon aikaiset tiiviit ryhmäkylät alkoivat hajota, kun taloja ryhdyttiin siirtämään yhtenäisinä alueina olevien tilusten yhteyteen. Peltoviljelyn tuottavuus parani, mutta kylien yhteisöllisyys alkoi väistyä yksityisyyden tieltä. Vanhoja karttoja 1600 luvun maakirjakartat Kustaa Vaasan ajoista lähtien oli tullut säännölliseksi tavaksi merkitä talojen veroluvut erilliseen maakirjaan (jordebok). Ensimmäiset maakirjat laadittiin vuosina 1539/40. Vaikka maakirjoihin peltojen ja niittyjen alat arvioitiin tai mitattiin, niistä ei ollut kuitenkaan tapana laatia erillistä karttaa. Suurimittakaavaisia valtakunnan ja maakuntien karttoja alettiin Ruotsi Suomessa laatia vasta 1610 luvulta eteenpäin Andreas Bureuksen (Bure) johdolla. Bureus sai vuonna 1628 tehtäväkseen organisoida valtakunnan kartoittamisen, ja näin sai maanmittaustoiminta alkunsa. Suomessa maanmittaustoiminta alkoi vuonna 1633, jolloin Turun lääniin määrättiin maanmittariksi Olof Gangius. Maanmittaustoimintaa ja kartoittamista sääteli 1600 luvulla vilkas lainsäädäntötoiminta. Määräyksissä annettiin tarkat ohjeet karttaväreistä: pellot on merkittävä harmaalla, niityt vihreällä, suot keltaisella, puutarhat mustalla, järvet sinisellä ja joet tummansinisellä, rajat punaisella, metsät tummanvihreällä ja mäet valkoisella. Pinta aloja laskettaessa tuli tynnyrinalaan sisältyä neliökyynärää. Pohjoissuunta tuli merkitä karttaan kompassiruusulla. Kartassa on oma erityinen selitysosansa, Notarum Explicatio, josta selviää talojen verotukseen liittyvät seikat. 5

6 Isojakokartat 1700 luvulta Yleensä isojakotoimitus tehtiin koko kylän maa alueella. Karttoihin piti merkitä talojen tontit ja joskus myös torppien, mäkitupien yms. asumusten tontit, sekä pellot, niityt ja metsät, tiet, polut, sillat, myllyt ja vesistöt. Kaikki karttakuviot tuli nimetä ja kartoista sekä karttakuvauksesta piti selvitä, mitkä tilukset olivat mukana jaossa ja mitkä alueet kuuluivat jakokunnan jollekin jäsenelle erillisenä. Isojakotoimitukset aloitettiin usein verollepanojen yhteydessä, ja kylien lisäksi kartoitettiin myös yksinäistalot sekä sarkajakoalueen ulkopuoliset alueet. Isonjaon kartta aineisto kattaa koko Suomen, ellei oteta lukuun sitä, että joitakin yksittäisiä karttoja on kuluneiden kahden vuosisadan aikana hävinnyt. Kartoista tehtiin kahdet kappaleet, joista puhtaaksi piirrettyjä säilytetään Maanmittaushallituksen arkistossa ja maastossa käytettyjä konseptikappaleita läänien maanmittaustoimistojen arkistoissa. Useimmiten on ainakin toinen kartoista säilynyt. Kartat ovat peräisin 1700 luvun jälkipuoliskolta ja 1800 luvulta, sillä suurimmassa osassa Suomea isojako saatiin suoritetuksi 1800 luvun loppuun mennessä. Maakirjakartat ja sukututkimus maakirjojen tiedot kartalle asetettuna tietoa ajasta ennen isoajakoa: o näkyy jopa keskiaikainen kyläyhteisö o ryhmäkylät, raittikylät, haja asutus o sarkajako, aurinkojako, lohkojako o nautintarajat, yhteisomistus tietoa kulkureiteistä, teistä, talviteistä, kievareista tietoa maankäytöstä: pellot, niityt, kasket, viljelymuoto, maan laatu, kalavedet, koskiosuudet, sahat ja myllyt tietoa rajoista ja rajalaitoksesta tietoa luonnonolosuhteista lähes neljä sataa vuotta sitten, maan nousu, järvenlaskut tietoa kartografiasta; kartanpiirtäjän taitojen kehittyminen, muotivirtaukset, tyylit Isojakokartat ja sukututkimus samoja asioita kuin maakirjakartoissakin Isojakokokouksista pidettiin pöytäkirjaa, joita säilytetään läänien maanmittaustoimistojen arkistoissa. Näistä voi löytää myös omaan sukuun liittyviä mielenkiintoisia yksityiskohtia. (Varsinkin isojako ja uusjakotoimitusten asiakirjoista löytyy jopa henkilöiden mielipiteitä, näkemyksiä sekä riitakysymysten käsittelyjä ja näitä koskevia päätöksiä. Niitä on kirjattu etenkin käsiteltäessä jakotoimitusten yhteydessä suoritettuja niin sanottuja tilojen pakkosiirtoja. Hyvin mielenkiintoisina yksityiskohtina asiakirjoista löytyy osapuolten omakätisiä alle 6

7 kirjoituksia, jopa puumerkkejä. Maanmittauslaitos: /www.maanmittauslaitos.fi/maanmittausarkistojen_tutkijalle jakoa tehdessä syntyi usein kiistaa maa alueista ja maanjako oikeuksien pöytäkirjoista voi löytää kiinnostavia tietoja saa paljon tietoa seudun nimistöstä (paikat, talot, asukkaat) Lähteet: Huhtamies, Mikko: Maan mitta Rantatupa, Heikki: Kartografia. Lehdessä Sukutieto 2001, nro 3, ss. 4 9 Wikipedia, sarkajako Nallinmaa Luoto: Vanhat kartat sukututkijan apuna, Lehdessä Genos 1997, 68, s

8 Suomen karttoja ja kartoista kertovia kirjoja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa Tämä näyttelyä varten tehty luettelo ei ole täydellinen lista Tampereen kaupunginkirjastossa olevista Suomen kartoista, vaan siihen on otettu mukaan lähinnä vanhoja Suomen karttoja ja kartastoja, joista voisi olla hyötyä sukututkijoille. Topografisia karttoja on mukana vain Pirkanmaan alueelta. Bibliografia 01.2 DAV swefin Kirja Ppro837_66745 DAVIDSSON, Åke Handritade kartor över Finland i Uppsala universitetsbibliotek =Uppsalan yliopiston kirjaston piirretyt Suomen kartat / Åke Davidsson. Uppsala : [s.n.], s., 3 kuval. : kuv. ; 27 cm. (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis ; 11) (sid.) Kuntakartta SUO fin Kirja Ppro837_ SUOMEN kunnat / toim. Mika Mäkelä, Pirkko Retti ; [kartat:kauko Kyöstiö... et al.]. [Helsinki] : AtlasArt, 2008 (Tampere :Tammer Paino). 103 s. : kuv., kartt. ; 20 cm ISBN (nid.) Karttoja ja kartastoja 42 ATL swe Kirja Ppro837_94879 ATLAS öfver Finland 1910 : text / redaktionskommité, Max Alfthan... [etal.]. Helsingfors : F. Tilgmann II : Befolkning och kultur : kartbladen nris s.: kuv., kartt. ; 25 cm (sid.) 42 SUO fin Kirja Ppro837_52037 SUOMENMAA : maantieteellis taloudellinen ja historiallinen tietokirja / toimitus J. E. Rosberg... [et al.]. Helsinki : Tietosanakirja. Osat 1 9 vuosilta Kirjasarjassa on karttalehdet 1900 luvun alun Suomesta ALF swe Kartta Ppro837_63927 ALFTHAN, Georg Karta öfver Storfurstendömet Finland efter nya, tillförlitliga källor och med särskildt begagnande af General Stabens original kartorutgifven år 1860 [Kartta aineisto] / af öfverste Georg Alfthan ;chromolithografierad i General Stabens Topografiska Depot I St.Petersburg. [S.l.] : [s.n.], 1860 (Jemtschaninow, Herrfurth). 1kartta : vär. ; 103 x 72, taitettuna 18 x 13 cm AUT finswe Kirja Ppro837_ AUTOMOBIILI ja maantiekartta ynnä Shell bensiiniasemat[kartta aineisto] = Automobil och landsvägskarta jämteshell bensinstationer. [Helsinki] : [Shell], karttalehteäpahvikorteilla : vär. ; 20 x 23 cm + Luettelo Shell bensiini asemista(5 s.) (kansio) FIN finswe Kirja Ppro837_91251 FINLAND [Kartta aineisto] : kartbok = Suomi : kartasto. [2. p.], 3:etusendet. [Helsingfors] : Turistföreningen i Finland, [1894]. 1kartasto, ([72] s.) : 24 karttaa, vär. ; 20 cm (sid.) 8

9 42.02 GYL finsweeng Kartta GYLDÉN, C. W., C. W. Gyldénin kaupunkikartat 1:3200 1:10000 vuosilta näköispainoksina [Kartta aineisto] = C. W. Gyldéns stadskartor 1:3200 1:10000 från åren i faksimiltryck = Plans for the towns in Finland to scales 1:3200 1:10000 published by C. W. Gyldén during , facsimile editions. [Helsinki] :, [1984]. 14 kartaa : vär. ; 51 x 66 cm, kotelo 69 x 54 cm HER swe Kartta Ppro837_ HERMELIN, S. G. Chartor öfver Finland [Kartta aineisto] / utgifwen af friherre S. G. Hermelins anstalt och omkostnad ; sammandragen och författad af C. P.Hällström. [S.l.] : S. G. Hermelin, karttaa kotelossa :vär. ; 61 x 65, kotelo 31 x 23 cm KAR swe Kartta Ppro837_ KARTA öfver Finland [Kartta aineisto] ; Uppslagsbok till karta öfver Finland / utgifven af I. Uschakoff. Helsingfors : Helsingfors centraltryckeri, kartta taitettuna, 150 s. ; 23 cm SUO fin Kirja Ppro837_90852 SUOMEN kartasto / [julk.] Suomen maantieteellinen seura ; [toimitus: E.R. Neovius... et al.]. [Helsinki] : [Suomen maantieteellinenseura], 1899 (Helsingissä : F. Tilgmannin kirjap.). 12, [126] s. :kuv., taul. ; 44 cm SUO fin Kirja Ppro837_90853 SUOMEN kartasto : teksti / julaissut Suomen maantieteellinen seura. [Helsinki] : Suomen maantieteellinen seura, [466] s. : taul. ;24 cm SUO finengswe Kirja Ppro837_83912 SUOMEN kartasto = Atlas of Finland = Atlas över Finland : 1925 / [julk.]suomen maantieteellinen seura ; toimitusvaliokunta Rolf Witting...[et al.]. [Helsinki] : Otava, [160] s. : kuv., taul. ;45 cm SUO finfreswe Kirja Ppro837_90854 SUOMEN kartasto 1910 / [toimituskomitea: Max Alfthan... et al.]. [Helsinki] : Suomen maantieteellinen seura, s. : kartt.,taul. ; 43 cm SUO fin Kirja Ppro837_69322 SUOMEN kartasto 1910 : teksti. Helsinki : [Suomen maantieteellinenseura] II : Väestö ja kultuuri : (karttalehdet n:ot 24 55) /toimituskomitea: Max Alfthan... [et al.] [758] s., 7karttal. : kartt., taul. ; 25 cm SUO fin Kirja Ppro837_85581 SUOMEN kartasto 1910 : teksti. Helsinki : [Suomen maantieteellinenseura] I : Luonto : (karttalehdet n:ot 1 23) / toimituskomitea: Max Alfthan... [et al.] [769] s., 2 kuvalehteä, karttal. : kuv.,kartt. ; 25 cm SUO fin Kirja Ppro837_ SUOMEN kartasto : 1925 : teksti / toimitusvaliokunta: Rolf Witting...[et al.] ; [julkaisija: Suomen maantieteellinen seura]. Helsingissä: Otava, s. : taul. ; 25 cm SUO finswe Kirja Ppro837_ SUOMEN kartasto 100 vuotta : näyttely Tieteiden talossa = Atlas över Finland 100 år : utställning i Vetenskapernas hus / tekstit = texterna: Paul Fogelberg... [et al.] ;käännökset = översättning... Pia Maria Moltubak, John Westerholm. [Helsinki] : Suomen maantieteellinen seura, 1999 ([Yliopistopaino]). 40 s. : kuv., kartt. ; 25 cm (nid.) 9

10 42.02 SUO fin Kirja Ppro837_ SUOMEN kartasto 1999 : 100 vuotisjuhlakartasto / John Westerholm ja Pauliina Raento (toim.). 6. laitos. Porvoo ; Helsinki ; Juva :WSOY ; [Helsinki] : Suomen maantieteellinen seura, s. :kuv., kartt. ; 31 cm ISBN (sid.) SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMEN kartta. Porvoo : Werner Söderström osakeyhtiön laakapaino, kartta : vär. ; 115 x 76 cm SUO fin,swe Kartta Ppro837_ SUOMEN kartta [Kartta aineisto] = Karta över Finland /maanmittaushallituksen toimittama ; [toimitus: Erkki Sakari Harju] ;[teksti: Erkki Sakari Harju]. Näköisp. [Vantaa] : Genimap, 2004(Porvoo : WS Bookwell). 1 kartasto, [154 ] s. : IV + 42 karttaa,vär. ; 32 cm ISBN (sid.) SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMEN, Kaukokarjalan ja Kuolan niemimaan kartta. 1: [S.l.]: Kirja, kartta : vär. ; taitettuna 27 x 16 cm SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMI, Kaukokarjala ja Kuolan niemimaa [Kartta aineisto]. [Helsinki] :Kirja, kartta : vär. ; 60 x 77 cm 42 SUO fin Kartta Ppro837_64648 SUOMEN liikennekartta = Finlands kommunikationskarta. Helsinki :Kustannausliike Suomen kauppa ja teollisuus Oy, 1939 (Porvoo : Werner Söderström Osakeyhtiön laakapaino). 1 kartta : vär. ; 115 x SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMENMAAN kartta [Kartta aineisto] : tärkeimmillä historiallisilla tiedoilla varustettu : lahja lehti Kyläkirjaston kuvalehden tilaajille vuosina [S.l.] : A. O. Nordlund, [1885?] (Helsingissä :F. Tilgmann). 4 irrallista karttalehteä : vär PIL fin Kirja Ppro837_ PILTZ, Aarno Kirjoituksia Karjalan karttakuvasta : kolmiomöntti, töpö,huopatossumalli / Aarno Piltz ; toimittanut Leena Miekkavaara. Lappeenranta : Karjalan kirjapaino, 2007 (Jyväskylä : GummerusKirjapaino). 143, [1] s. : kuv., kartt. ; 25 x 31 cm ISBN (sid.) ISBN (sid.) KAR finswe Kartta KARJALAN kannas 1938 [Kartta aineisto] = Karelska näset Näköisp. 1: Helsinki : Karttakeskus, kartta : vär. ; 83 x 90 cm, taitettuna 21 x 10 cm. Näköispainos Suomen tiekartan lehdistä 3 ja 6 vuodelta Alkuteos julk.: Helsinki: Maanmittaushallituksen kartografinen toimisto Karttaan lisätty nykyinen valtakunnanraja., ISBN X HER swe Kartta HERMELIN, Samuel Gustaf Karta öfver Kemi Lappmark [Kartta aineisto] / på friherre S.G.Hermelins anmodan enligt astronomiske observationer författad under en resa omkring Nordkap och i Kemi Lappmark år 1802 af Georg Wahlenberg, amanuens vid Upsala Akad. Nat. Kabinett. Näköisp. N. 1: Helsinki : Karttakeskus, kartta : vär. ; 64,5 x 38 cm, lehti 69 x 42 cm. 10

11 Suomen taloudellinen kartta sarja SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad I:4 : Hanko = Hangö / upprättad å landtmäteristyrelsen1906, rättad 1919 / tehty maanmittaushallituksessa 1906, korjattu kartta : vär. ; 45 x 64 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad I:5 : Snappertuna / tehty maanmittaushallituksessa1913, korjattu kartta : vär. ; 40 x 65 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad II:1 : Maarianhamina = Mariehamn / upprättad ålantmäteristyrelsen 1931 / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 71 x 63 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] = Finland sekonomiska karta 1: [Helsinki] : Lehti = Blad II:3 : Turku = Åbo / tehty Maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 57 X 57 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad II:4 : Salo / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 63 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad II:5 : Lohja = Lojo / upprättad å lantmäteristyrelsen1913, rättad 1917 / tehty maanmittaushallituksessa 1913, korjattu kartta : vär. ; 69 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad II:7 : Porvoo Loviisa = Borgå Lovisa / upprättad ålandtmäteristyrelsen 1912, rättad 1919 / tehtymaanmittaushallituksessa 1912, korjattu kartta :vär. ; 70 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad III:2 : Uusikaupunki / tehty maanmittaushallituksessa1925. [1925]. 1 kartta : vär. ; 70 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad III:3 : Vehmaa / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad III:4 : Loimaa / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 62 cm 11

12 42.02 SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad III:5 : Tammela / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 69 x 63 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad III:6 : Riihimäki kartta : vär. ; 70 x 64cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad III:7 : Lahti / tehty maanmittaushallituksessa 1914,korjattu kartta : vär. ; 70 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad III:8 : Hamina = Fredrikshamn / upprättad ålantmäteristyrelsen 1914, rättad 1921 / tehtymaanmittaushallituksessa 1914, korjattu kartta :vär. ; 70 x 63 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] =] : Finlands ekonomiska karta 1: [Helsinki] : Lehti = Blad IV:3 : Pori / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 69 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad IV:4 : Tyrvää / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 61 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad IV:5 : Tampere = Tammerfors / upprättad ålandtmäteristyrelsen 1922 / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 56 x 54 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad IV:6 : Hauho / tehty maanmittaushallituksessa 1914,korjattu kartta : vär. ; 70 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad IV:7 : Heinola / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad IV:8 : Mäntyharju / tehty maanmittaushallituksessa1914, korjattu kartta : vär. ; 70 x 62 cm 12

13 42.02 SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad IV:9 : Lappeenranta / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 69 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad V:4 : Ikaalinen / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 56 x 53 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad V:5 : Orivesi (Tampere) / tehtymaanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 56 x 54cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad V:8 : Mikkeli / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 61 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad V:9 : Juva / tehty maanmittaushallituksessa 1915,korjattu kartta : vär. ; 71 x 61 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad V:10 : Savonlinna = Nyslott kartta : vär.; 70 x 61 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad VI:10 : Heinävesi kartta : vär. ; 70 x 61cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad VII:3 : Laihia / tehty maanmittaushallituksessa 1913, korjattu kartta : vär. ; 72 x 59 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad VIII:3 : Vaasa / tehty maanmittaushallituksessa 1913,korjattu 1923 = Vasa / upprättad å lantmäteristyrelsen 1913, rättad kartta : vär. ; 72 x 59 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad VIII:2 : Raippaluoto = Replot / upprättad ålantmäteristyrelsen 1913, rättad 1923 / tehtymaanmittaushallituksessa 1913, korjattu kartta :vär. ; 70 x 58 cm 13

14 42.02 SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XIII:10 : Kuusamo / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 53 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineist] : Finlands ekonomiska karta 1: [Helsinki] : Lehti = Blad XIII:11 : Iivaara / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 59 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad X:9 : Kajaani / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 57 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XIV:9 : Posio / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 53 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XIV:10 : Alakitka / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 53 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XIV:11 : Paanajärvi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 54 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XV:7 : Rovaniemi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 71 x 52 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XV:8 : Kemijärvi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 69 x 53 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XV:9 : Kursu / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 52 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XIX:2 : Kilpisjärvi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 68 x 52 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XIX:8 : Inari / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 67 x 52 cm 14

15 42.02 SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XX:2 : Haltia / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 48 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XX:3 : Porojärvi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 68 x 51 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XX:7 : Inarijoki / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 68 x 52 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XX:8 : Kaamanen / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 67 x 52 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XX:9 : Iijärvi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 67 x 51 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XXI:7 : Outakoski / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 67 x 51 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XXI:8 : Utsjoki / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 67 x 51 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XXI:9 : Pulmanki / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 75 x 51 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XXI:10 : Räkkijärvi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 68 x 47 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] =] : Ekonomiskkarta över Finland 1: [Helsinki] : Lehti = Blad 6 : Kanskog / Maanmittaushallituksen toimittama kartta : vär. ; 56 x 67 cm SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta. 1: Helsinki : 48 : Padasjoki kartta : vär. ; 40 x 57 cm 15

16 42.02 SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] = Ekonomisk kartaöver Finland 1: [Helsinki] : Lehti = Blad 51 : Savitaipale / maanmittaushallituksen toimittama (pain.1937). 1 kartta : vär. ; 56 x 67 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] = Ekonomisk kartaöver Finland 1: [Helsinki] : Lehti = Blad 57 : Pori / maanmittaushallituksen toimittama kartta : vär. ; 55 x 62 cm SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta. 1: Helsinki : 60 : Kuhmoinen kartta : vär. ; 40 x 54 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] : Ekonomisk kartaöver Finland 1: [Helsinki] : Lehti = Blad 61 : Hartola / maanmittaushallituksen toimittama (pain. 1936). 1 kartta : vär. ; 56 x 67 cm SUO finswe Kirja Ppro837_ SUOMI kartasto : 1897/1915 = Kartbok över Finland : 1897/1915. Näköisp. Helsinki : Suomen matkailuliitto, s. : kartt. ;22 cm ISBN (sid.) SUO finswe Kirja Ppro837_91252 SUOMI [Kartta aineisto] : kartasto = Kartbok över Finland. [5. p.]. 1: [Helsinki] : Suomen matkailijayhdistys : Waseniuksen kirjakaupan jaettavana, [1909]. 1 kartasto, [175] s. : 52 karttaa, vär. ; 20 cm. (sid. Tiekarttoja SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto]. 1:650000, 1: [Helsinki] : Pandakustannus, 2004 (Porvoo : WS Bookwell). 1 kartasto, (67, [2] s.) : vär. ; 25 cm. Paikannimihakemisto. S Tiekartat. S Pääkaupunkiseutu 1: S Kaupunkikartat1:25000 ISBN X (nid.) SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki] : []. 3. 1: kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm 16

17 42.02 SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki] : 4. 1: kartta : vär. ; 52 x 103 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finalnd /Maanmittaushallituksen toimittama. Helsinki : kartta : vär. ; 50 x 80 cm, taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; 54 x 67 cm, taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; 54 x 95 cm, taitettuna 26 x 12 cm Topografisia karttoja TOP rus Kartta Ppro837_ [TOPOGRAFINEN kartta] XVI 23 ; XVI 24 : Tammela i Pirkala uzd. [S. l.] : [s. n.], kartta ; 35 x 60 cm TOP rus Kartta Ppro837_ [TOPOGRAFINEN kartta] XVI 21 ; XVI 22 : Tammela, Pirkala i Ili Satakunta alapuol. uzd. [S. l.] : [S. n.], kartta ; 34 x 60 cm TOP rus Kartta Ppro837_ [TOPOGRAFINEN kartta] XVII i XVIII 18 i 19 : Loima i Tjurvja yzd. 1: Petrograd : Litografija kartografitšeskago zavedenja, Voenno topografitšeskago otd., kartta ; 59 x 60 cm 17

18 42.02 TOP fin TOPOGRAFINEN KARTTA 1816 : NOKIA TOP fin Ppro837_ TOPOGRAFINEN KARTTA 1817 : PIRKKALA TOP fin Kartta Ppro837_ TOPOGRAFINEN KARTTA 1818 : KANGASALA TOP fin Kartta Ppro837_ TOPOGRAFINEN KARTTA 1918 : KANGASALA Maanmittaus 52.6 MAA fin Kirja Ppro837_66684 MAANMITTAUS Suomessa / [julk.:] ; [piirrokset: AnteroAaltonen]. Helsinki :, s. : kuv., kartt. ; 25 cm + liite(16 s. : kartt.). Kartt. kansien suojalehdillä ISBN (sid.) : 330 FIM HUH fin Kirja Ppro837_ HUHTAMIES, Mikko Maan mitta : maanmittauksen historia Suomessa / Mikko Huhtamies. Helsinki : Maanmittauslaitos : Edita, 2008 (Helsinki : Edita Prima). 549 s. : kuv.,kartt. ; 25 cm. Englanninkielinen tiivistelmä: Land survey in Finland for nearly four hundred years ISBN (sid.) KOL fin DVD levy Ppro837_ KOLMIOMITTAUS [Videotallenne] : Suomen kartoituksen perusta / tuotanto ja toteutus:jyrki Puupponen ja Jaakko Järvinen. [S.l.] : Jyrki Puupponen : Jaakko Järvinen, DVD videolevy, (33 min) : vär. + tekstiliite (19 s.). Ääniraita: suomi. Sallittu lapsille. Esitys: Asiantuntijoina Jussi Kääriäinen, Matti Ollikainen ja Markku Poutanen KOS fin Kirja Ppro837_ KOSONEN, Katariina Kartta ja kansakunta : suomalainen lehdistökartografia sortovuosienprotesteista Suur Suomen kuviin / Katariina Kosonen. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000 (Hakapaino). 389s. : kuv., kartt. ; 21 cm. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN ; 793) ISBN (nid.) KOS fin Kirja Ppro837_ KOSTET, Juhani, 1952 Cartographia urbium Finnicarum : Suomen kaupunkien kaupunkikartografia1600 luvulla ja 1700 luvun alussa / Juhani Kostet. Rovaniemi :Pohjois Suomen historiallinen yhdistys, 1995 (Pieksämäki :Raamattutalo). 211 s. : kuv., kartt. ; 31 cm. (Monumenta cartographica septentrionalia, ISSN X ; 1). ISBN (sid.) LEH fin Kirja Ppro837_ LEHTINEN, Leena Karttojen kertomaa : vanhojen karttojen kautta maiseman historiaan / Leena Lehtinen. [Helsinki] : Genimap, s. : kartt. ; 28 cm. ISBN (nid.) 18

19 MAA mul Kirja Ppro837_81859 MAANMITTAUSHALLITUS : = Lantmäteristyrelsen i Finland = National Board ofsurvey in Finland = Landesvermessungsamt in Finnland. Helsinki :, s., [2] karttal., 1 irtokartta : kuv., kartt. ; 25 cm. (Maanmittaushallituksen julkaisu, ISSN X ; n:o 38) (sid) NIE fin Kirja Ppro837_ NIEMELÄ, Osmo, 1926 Suomen karttojen tarina : näin Suomi kartoitettiin katseltavaksi / Osmo Niemelä. [Helsinki] : Maanmittauslaitos ;Vantaa : Karttakeskus ; [Helsinki] : Suomen kartografinen seura, s. : kuv., kartt. ; 31 cm ISBN (sid.) SUO fin Kirja Ppro837_48837 SUOMEN maanmittauksen historia / toimituskunta: Kyösti Haataja... [et al.]. Porvoo :WSOY II osa : Venäjänvallan ja itsenäisyyden aika [[4 s.], 616, [5], 14karttaliitettä, 2 kuval.] : kuv., kartt SUO fin Kirja Ppro837_48836 SUOMEN maanmittauksen historia / toimituskunta: Kyösti Haataja... [et al.]. Porvoo :WSOY I osa : Ruotsinvallan aika [[8 s.], 449, [7], 8 karttaliitettä, 2 kuval.] :kuv., kartt. ; 25 cm SUO fin Kirja Ppro837_48838 SUOMEN maanmittauksen historia / toimituskunta: Kyösti Haataja... [et al.]. Porvoo :WSOY III osa : Erikoisaloja koskevia kirjoituksia [[4 s.], 485, [6], 2 karttaliitettä]: kartt. Meri ja ranta alueet EHR fin Kirja Ppro837_ EHRENSVÄRD, Ulla Mare Balticum : 2000 vuotta Itämeren historiaa / Ulla Ehrensvärd, Pellervo Kokkonen, Juha Nurminen ; [suomennokset: Marianne Saari, Nils Erik Raurala] ; [pääkuvaaja: Kaius Hedenström] ; [karttapiirrokset: Jari Patanen]. Helsinki : Otava : John Nurmisen säätiö, s. : kuv., kartt. ; 35 cm. ISBN (sid.) Kartografia ja historiantutkimus KAR fin Kirja Ppro837_ KARTTA historian lähteenä / Heikki Rantatupa (toim.) ; [kirjoittajat: Jouni Aarnio... et al.]. Jyväskylä : Kampus kustannus, 2000(Kopi jyvä). 143 s. : kartt. ; 25 cm. (Jyväskylän yliopistonylioppilaskunnan julkaisusarja ; 55) ISBN (nid.) TOM fin Kirja Ppro837_ TOMMILA, Päiviö, 1931 Suomen historiankirjoitus : tutkimuksenhistoria / Päiviö Tommila. Porvoo : WSOY, s. : kuv. ; 22 cm ISBN (sid.) Historiallisia karttoja MIN fin Kirja Ppro837_ MINGROOT, Erik Van Suomen ja Skandinavian vanhoja karttoja / Erik van Mingroot, Eduardvan Ermen ; [valokuvat: Bruno Couwenberg] ; [englannin kielestä suomentaneet: Ilpo Halonen sekä Arto ja Kirsti Ingervo] ; [suomalaisenlaitoksen asiatarkistus: Ohto Manninen ja Anja Sarvas]. Helsinki :Tammi, [1988] (KaSi teksti [ladonta] ; pain. Belgiassa). 143, [1] s.: kuv., kartt. ; 39 cm. Alkuteos: Zweden en de skandinavische landen in kaart en prent ISBN (sid.) 19

20 90.02 PED fin Kirja Ppro837_ PEDERBY, Bo Historian kartasto / Bo Pederby, Robert Sandberg ; suomeksi toimittanut Jukka Vahtola ; [piirrokset: Karl Jilg]. Helsingissä :Otava, , [1] s. : kuv., kartt. ; 31 cm ISBN (sid.) TAM fin Kartta Ppro837_ TAMPEREEN historiallinen kartasto. [Tampere] : [Tampereen kaupunki], [18] s. : kartt. ; 22 cm. [Eripainos] Väinö Voionman Tampereen kaupungin historian IV osan liitteestä IV. Arvo H. Nurmi kokoelmassa TER finsweeng Kirja Ppro837_ TERRA cognita : maailma tulee tunnetuksi = kännedom om världen ökar =discovering the world / [toimituskunta = redaktionskommitté =editorial board: Esko Häkli... et al.] ; [toimittaja = radaktör =editor: Leena Pärssinen] ; [käännökset ruotsiksi = översättning påsvenska = translation in Swedish: Paul Fogelberg] ; [käännöksetenglanniksi = översättning på engelska = translation in English:Malcolm Hicks]. Helsinki : Helsingin yliopiston kirjasto, 2000(Lönnberg). 197 s. : kuv., kartt. ; 31 cm ISBN (sid.) 92 HAI fin Kirja Ppro837_ HAIKONEN, Iris Kartanon mailla : sätereitä ja rälssimiehiä / Iris Haikonen, Erkki Teräväinen. [Helsinki] : Genimap, 2006 (Porvoo : WS Bookwell). 320s. : kuv., kartt. ; 33 cm ISBN (sid.) 92 KNA fin Kirja Ppro837_ KNAPAS, Rainer, 1946 Historiallisia kuvia : Suomi vanhassa grafiikassa / Rainer Knapas, Pertti Koistinen. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993(Libris). 167 s. : kuv., kartt. ; 30 cm. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN ; 552) ISBN (sid.) 92 MIE fin Kirja Ppro837_ MIEKKAVAARA, Leena Suomi 1500 luvun kartoissa : kuvauksia ja paikannimiä / Leena Miekkavaara. [Helsinki] : AtlasArt, s. : kuv., kartt. ;30 cm ISBN (sid.) FRE latfin Kirja Ppro837_ FREDRIKSON, Erkki, 1947 Finlandia Latina chartographica : Finlandia in tabulis geographicis Latine delineata = [Suomen karttakuvan kehitys latinankielisillä kartoilla] / tabulas elegit et textus scripsit Erkki Fredrikson ;eosdem Latine recensuit Tuomo Pekkanen ; photographus Pekka Helin. Jyväskylä : Jyväskylän yliopiston historian laitos : Eero ja Erkki Fredriksonin säätiö, [52] s. : kartt. ; 19 x 21 cm (nid.) FRE fin Kirja Ppro837_ FREDRIKSON, Erkki Suomi 500 vuotta Euroopan kartalla / Erkki Fredrikson ; [julkaisijat: Keski Suomen museo, Fredriksonin karttakokoelma] ; [valokuvat: Pekka Helin... Kaius Hedenström... Jussi Jäppinen]. 2. p. 3. p Helsinki : Gummerus, s. : kuv., kartt. ; 32 cm ISBN (sid.) ILT fin Kirja Ppro837_ ILTANEN, Jussi Urbes Finlandiae : Suomen kaupunkien historiallinen kartasto / teksti: Jussi Iltanen. [Vantaa] : Genimap, 2004 (Porvoo : WS Bookwell). 176, [2] s. : kuv., kartt. ; 30 cm ISBN (sid.) 20

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

Sivustolle 22.4.2011 tehdyt muutokset:

Sivustolle 22.4.2011 tehdyt muutokset: Sivustolle 22.4.2011 tehdyt muutokset: Seuraava materiaali on lisätty sivustolle 22.4.2011: Hakemistoon Kartografiaa koskevia aikalaiskirjoituksia: *Historiallinen arkisto 1\1939: Saimaan vesistön...kartoituksesta...1850

Lisätiedot

PALONIEMEN MAISEMAHISTORIALLINEN SELVITYS

PALONIEMEN MAISEMAHISTORIALLINEN SELVITYS PALONIEMEN MAISEMAHISTORIALLINEN SELVITYS Tmi Hilla Tarjanne Pihlajatie 48 A 18 00270 Helsinki 050-3586408 hilla.tarjanne@welho.com www.kulttuuriymparisto.fi PALONIEMEN MAISEMAHISTORIALLINEN SELVITYS Tilaus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 INVENTOINTIRAPORTTI Järvenpää Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT Vesa Laulumaa Tiivistelmä Tutkija Vesa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Historialliset paikat ja kartat

Historialliset paikat ja kartat Historialliset paikat ja kartat Esko Ikkala 27.11.2015 Sisällys 1. Motivaatio ja tavoitteet 2. Sotasammon paikkaontologian kokoaminen 3. Historiallisten karttojen käyttöönotto 4. Sotasammon paikkanäkymän

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

50 111. »»» ymdäristöineeii. Käsikirja matkustajille. Varustettu kahdella kartalla. Hinta liinakansissa 2 m. 50 p. pahvikansissa 2 m. 25 p.

50 111. »»» ymdäristöineeii. Käsikirja matkustajille. Varustettu kahdella kartalla. Hinta liinakansissa 2 m. 50 p. pahvikansissa 2 m. 25 p. Suomen Matkailija-yhdistyksen toimituksia: Matkasuuntia Suomessa I. V. 1888 Stntf 2: - 11.»»» 50 111.» 1889» -50 Huom. Neljäs vihko matkasuuntia ilmestyy keväällä 1890. Helsinki ymdäristöineeii. Käsikirja

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Sivustolle 17.7.2015 tehdyt muutokset:

Sivustolle 17.7.2015 tehdyt muutokset: Sivustolle 17.7.2015 tehdyt muutokset: Seuraava materiaali on lisätty sivustolle 17.7.2015: Hakemistoon KARTAT/Geologiset kartat: *"Johdettu" maaperäkartta 1:10.000 Halikko 1967 *Kallioperäkartta 1:100.000

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila 1 LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila Tilaaja: Lempäälän kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat...

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

sukututkijan digitaalisia aineistoja Sara Lundén 11.3.2014

sukututkijan digitaalisia aineistoja Sara Lundén 11.3.2014 sukututkijan digitaalisia aineistoja Sara Lundén 11.3.2014 Arkistolaitos Aineistot Digitaaliarkisto. Verkko-osoite: http://www.arkisto.fi/, 11.3.2014. Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys Arkistot tai Kuvatietokanta.

Lisätiedot

Lopputulokset Perinnekivääri 300m makuu lks. RESUL:n avoimet "Pystykorva" - perinneaseen SM-kilpailut. Kilpailutoimisto.

Lopputulokset Perinnekivääri 300m makuu lks. RESUL:n avoimet Pystykorva - perinneaseen SM-kilpailut. Kilpailutoimisto. D t 1 76 Salovaara Pilvi Pir 85 108 193 2 54 kers Lauri Teija P-Poh 79 73 152 Osallistujia: 2 Sivu 1 / 4 H t 1 47 alik Kuikka Petrus E-Kar 129 127 256 2 72 alik Rautio Jouko P-Poh 123 130 253 3 62 alik

Lisätiedot

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA Juhlajulkaisu Matti Suurpäälle hänen täyttäessään 60 vuotta 3. marraskuuta 1997

Lisätiedot

Sivustolle 8.9.2011 tehdyt muutokset:

Sivustolle 8.9.2011 tehdyt muutokset: Sivustolle 8.9.2011 tehdyt muutokset: Seuraava materiaali on lisätty sivustolle 8.9.2011: Hakemistoon Kartografiaa koskevia aikalaiskirjoituksia: *Maanmittaushallituksen kirjeenvaihtoa 1945 1960 (142 tiedostoa)

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 356 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 357 Kihniö Virrat YLÖJÄRVI Mutalan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

Historialliset kartat verkossa. Jari Järvinen JY, Multimediaopintokokonaisuus

Historialliset kartat verkossa. Jari Järvinen JY, Multimediaopintokokonaisuus Historialliset kartat verkossa Jari Järvinen JY, Multimediaopintokokonaisuus Taustaa Jyväskylän yliopiston historian laitoksella 90- luvun puolivälissä virinnyt kiinnostus vanhojen historiallisten karttojen

Lisätiedot

HISTORIALLISEN KOHTEEN TARKASTUS

HISTORIALLISEN KOHTEEN TARKASTUS .. I ' HISTORIALLISEN KOHTEEN TARKASTUS Arkisto ja rekisteritiedot Kunta: Kylä: Tila: Omistaja: Perniö (586) Viipuri (494), Viipurinkartano Alitalo Rnro1:19 Kiinteistö tunnus 58649400010019 Matti Juhani

Lisätiedot

NIMIARKISTO. SUKU 2017 Helinä Uusitalo

NIMIARKISTO. SUKU 2017 Helinä Uusitalo NIMIARKISTO SUKU 2017 Helinä Uusitalo 16.3.2017 Nimiarkiston aineistot Systemaattinen paikannimien keruu alkoi v. 1915. Kokoelmat: paikannimikokoelmat henkilönnimikokoelmat asiakirjanimikokoelmat karttakokoelmat

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Puoluekokous 17. 18.6.2017 - äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Yhdistys Järjestökokonaisuus Edustajia Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät Helsinki

Lisätiedot

Inkoo Smeds 1 asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2016

Inkoo Smeds 1 asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2016 1 Inkoo Smeds 1 asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2016 Timo Jussila Tilaaja: Inkoon kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Kuvia... 6 Alueen luoteisosan

Lisätiedot

Historialliset kartat verkossa. Jari Järvinen, JY, tietojenkäsittelytieteiden laitos, multimedia

Historialliset kartat verkossa. Jari Järvinen, JY, tietojenkäsittelytieteiden laitos, multimedia Historialliset kartat verkossa Jari Järvinen, JY, tietojenkäsittelytieteiden laitos, multimedia 1 1600-luvun maakirjakartat verkossa 1600-luvun maakirjakarttojen toinen täydennetty versio julkistettiin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Tampere Teiskon kirkonkylän vesihuoltotyöalueen muinaisjäännösinventointi 2014

Tampere Teiskon kirkonkylän vesihuoltotyöalueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Tampere Teiskon kirkonkylän vesihuoltotyöalueen muinaisjäännösinventointi 2014 Ville Laakso Antti Bilund Tilaaja: Teiskon vesihuolto-osuuskunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset 13.2.2017 BM 13.2.2017 1 13.2.2017 2 Jäsenyhdistysten tilannekuvaukset alueittain / Käytetyt värikoodit Alle 10 jäsentä 10-49 jäsentä Yli 49 jäsentä 1.1.2017

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 344 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 345 Kihniö Virrat YLÖJÄRVI Mutalan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ruovesi

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

ALUEIDEN RAKENNEMUUTOS VOIMISTUU 2010 LUVULLA Seminaari alueiden kehitysnäkymistä Pekka Myrskylä Tilastokeskus

ALUEIDEN RAKENNEMUUTOS VOIMISTUU 2010 LUVULLA Seminaari alueiden kehitysnäkymistä Pekka Myrskylä Tilastokeskus ALUEIDEN RAKENNEMUUTOS VOIMISTUU 2010 LUVULLA Seminaari alueiden kehitysnäkymistä 2.2.2010 Pekka Myrskylä Tilastokeskus 4.2.2010 2 200 Kuvio 5.2 Ikärakenteen muutos 2009-2060 (2009=100) Ikärakenteen muutos

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Pöyry Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartat...

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Suomalaisia karttasarjoja, yhteenveto:

Suomalaisia karttasarjoja, yhteenveto: Suomalaisia karttasarjoja, yhteenveto: Sheet1 (Timo Meriluoto) (Päivitetty 9.9.2015) (Maanmittaushallitus = Maanmittauslaitos) (Geologinen Toimikunta = Geologinen Tutkimuskeskus) [G]=Ks. tarkempaa selitystä

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin ELY-keskus 8.5.2017 kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista Maakunta väestöstä Ahvenanmaa 10,6 Uusimaa 8,0

Lisätiedot

HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT

HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT Luettelo sisältää Mikkelin maakunta-arkistossa käytettävissä olevat henkikirjojen (v. 1634- -1937) rullafilmit. Luettelon lopussa on hakemisto pitäjien kuulumisesta eri kihlakuntiin.

Lisätiedot

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: :

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: : Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1:20.000 1916 1932: (Timo Meriluoto) (Päivitetty 7.2.2015) [Huom! Luettelon lähtöoletuksena on, että MMH teki kaikista 1916 1924 laatimistaan pitäjänkartoista

Lisätiedot

Kirkkonummi Hauklammen asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016

Kirkkonummi Hauklammen asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016 1 Kirkkonummi Hauklammen asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016 Timo Jussila Tilaaja: Jari Kajas ja Håkan Fagerström 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Vanhoja

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI

VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI KIVIJÄRVI - KEURUU PIENET YKSINÄISTALOT - REKOLA - LUHANKA RINTAMAMIESTALOT - SEPÄNKATU HANKASALMEN ASEMANKYLÄ ASEMARAKENNUKSET - HAAPAMÄKI KIRKKORAKENNUKSET

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 330 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 331 Sastamala Kihniö Parkano Ikaalinen Hämeenkyrö Nokia Virrat Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

SM-JAKKARANHEITTOKISAT SARJA:MIEHET YLEINEN+kilpa NRO NIMI 0,00 HEITTOKERRAT KILPA PAIKKAKUNTA PARAS

SM-JAKKARANHEITTOKISAT SARJA:MIEHET YLEINEN+kilpa NRO NIMI 0,00 HEITTOKERRAT KILPA PAIKKAKUNTA PARAS SM-JAKKARANHEITTOKISAT 1.7.2017 SARJA:MIEHET YLEINEN+kilpa NRO NIMI 6 PARASTA, 3 LISÄHEITTOA HEITTOKERRAT KILPA PAIKKAKUNTA 1 2 3 4 5 6 PARAS Timo Nissinen Jämsänkoski 30,35 30,35 1 Jukka Vesterinen Leppävirta

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

Pälkäne Seitsye Mattilan ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2014

Pälkäne Seitsye Mattilan ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2014 LIITE 3 Pälkäne Seitsye Mattilan ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2014 Johanna Stenberg Tilaaja: Ympäristösuunnittelu Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat...

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

PYSTYKORVAN SM 2014 ERÄ I

PYSTYKORVAN SM 2014 ERÄ I ERÄ I 1 Alik. Laitinen Kari H K-S Res.piirit 2 Ylik. Hänninen Vesa H50 K-S Res.piirit 3 Kers. Piippanen Hannu H50 K-S Res.piirit 4 Korp. Yli-Ketola Jukka H Et-Pohj 5 Ylik. Keskinen Veli-Matti H50 Et-Pohj

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: FINNMAP Infra Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 4 Vanhat

Lisätiedot

Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011

Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011 Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011 Tiina Vasko 2011 Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2 Sisällysluettelo Arkisto- ja rekisteritiedot

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Pistooli kuvio 30ls

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Pistooli kuvio 30ls 1 Ylik Nieminen Jari H V-SU 131 139 270 1 2 Ylik Koivu Pasi H PIR 135 132 267 3 4x10 3 Ylik Lähdesmäki Juha H E-PO 133 134 267 3 3x10 4 Ylil Kuonanoja Matti H P-PO 132 125 257 1 5 Alik Nylund Jussi H E-HÄ

Lisätiedot

Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain

Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain 2.10.2017 HELSINKI Äänestys % 102 Tehyn Hyksin Naistensairaalan ammattiosasto ry 34,4 104 Tehyn HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalan ammattiosasto

Lisätiedot

Lapin lääni. Oulun lääni. Itä-Suomen lääni. Länsi-Suomen lääni. Etelä-Suomen lääni. Ahvenanmaa. Vantaa. Espoo. Kauniainen.

Lapin lääni. Oulun lääni. Itä-Suomen lääni. Länsi-Suomen lääni. Etelä-Suomen lääni. Ahvenanmaa. Vantaa. Espoo. Kauniainen. Koulun ympäristötieto 3 Karttakoe, koe 4 sivut 86 107 Oppilailla on esillä oppikirja. Suomen kartta on sivuilla 56 57. Nimi: pisteet: /24 Nähnyt: a. Nimeä Suomen läänit. b. Väritä kotiläänisi. Lapin lääni

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Huhtikuu 2017 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Pohjanmaan ELY-keskus Koko yritysliikevaihdon trendit Vuosi 2010=100 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 Q1

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013

KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013 KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013 Näyttely Kaapelin Puristamossa 2012 pj. Pentti Saksala Yhdistyksemme yli 40-vuotisen taipaleen jatkumisen edellytys o n o s a l

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) Imatra Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 13 15 18 9 18 15 2 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 72 7 15 11 5 8 11 20 0 3 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. Sotkamo. Nivun teollisuusalueen asemakaavan arkeologinen inventointi Arkeologiset kenttäpalvelut.

INVENTOINTIRAPORTTI. Sotkamo. Nivun teollisuusalueen asemakaavan arkeologinen inventointi Arkeologiset kenttäpalvelut. INVENTOINTIRAPORTTI Sotkamo Nivun teollisuusalueen asemakaavan arkeologinen inventointi 5.7.2016 Arkeologiset kenttäpalvelut Vesa Laulumaa Tiivistelmä Sotkamon Nivun teollisuusalueen asemakaavan arkeologinen

Lisätiedot

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk)

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk) TUA:n Ruskeekiven Ampumarata, Akaa 02. - 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja M50 1. Petri Viljanen K-64 92 97 96 285 95 91 91 277 562 2. Raine Järvinen K-64 81 85 84 250 91 90 90 271 521 3. Petri Sorsa LAS

Lisätiedot

Sastamala Houhajärvi vesihuoltoverkoston muinaisjäännösinventointi 2015

Sastamala Houhajärvi vesihuoltoverkoston muinaisjäännösinventointi 2015 1 Sastamala Houhajärvi vesihuoltoverkoston muinaisjäännösinventointi 2015 Ville Laakso Tilaaja: Illon vesihuolto-osuuskunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhoja karttoja... 4 Inventointi...

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

VIHTI Otalampi Muinaisjäännösten arkistoselvitys 2015

VIHTI Otalampi Muinaisjäännösten arkistoselvitys 2015 1 VIHTI Otalampi Muinaisjäännösten arkistoselvitys 2015 Timo Jussila Tilaaja: Vihdin kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Selvitys... 3 Torpat... 4 Rajamerkit... 6 Tiet... 8 Tulos... 10 Lähteet...

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Hannu Poutiainen Tilaaja: Ikaalisten kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Tutkimus... 4 Havainnot ja yhteenveto...

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj.

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj. ERÄ I 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 2 Yliltn. Konttinen Heimo H50 Poh-Savo 3 Kapt. Pajala Heikki H50 Et-Pohj 4 Alik. Lindroos Reijo H60 Et-Pohj 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura Liite / Bilaga Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi / Uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

Punkalaidun Sarkkilan alueen vesihuoltolinjojen muinaisjäännösinventointi 2014

Punkalaidun Sarkkilan alueen vesihuoltolinjojen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Punkalaidun Sarkkilan alueen vesihuoltolinjojen muinaisjäännösinventointi 2014 Ville Laakso Tilaaja: Punkalaitumen kunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 4 Havainnot... 5 Tulos...

Lisätiedot

Lukutilan sanomalehtien mikrofilmiluettelo 25.9.2015

Lukutilan sanomalehtien mikrofilmiluettelo 25.9.2015 Lukutilan sanomalehtien mikrofilmiluettelo 25.9.2015 Aamulehden iltalehti 18.09.1914-16.11.1914 Aamulehti 03.12.1881 jatkotilaus Aamuviesti 24.11.1924-05.01.1925 Ajan sana 11.10.1930-15.10.1932 Ajan suunta

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

28. Nordiska Mästerskapen i Svartkrutskytte

28. Nordiska Mästerskapen i Svartkrutskytte 28. Nordiska Mästerskapen i Svartkrutskytte Orivesi, Finland 17.-18.7.2010 Kooste sarjoittain Miquelet Original 1 86 Wikstedt Robert SWE 2 83 Flatnes Øyvind NOR 3 78 Hegge Ragnar NOR 4 75 Johansson Anders

Lisätiedot