Kartta sukututkimuksen lähteenä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kartta sukututkimuksen lähteenä"

Transkriptio

1 Kartta sukututkimuksen lähteenä Näyttely Metson pääkerroksessa Kartan määritelmä 2 Karttojen vuosisadat 2 Karttojen merkitys sukututkijalle 3 Alkuperäisten karttojen säilytys: 3 Maanjakoon liittyviä tietoja 4 Lohkojako 4 Sarkajako 4 Isojako 4 Vanhoja karttoja luvun maakirjakartat 5 Isojakokartat 1700 luvulta 6 Maakirjakartat ja sukututkimus 6 Isojakokartat ja sukututkimus 6 Suomen karttoja ja kartoista kertovia kirjoja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa 8 Bibliografia 8 Kuntakartta 8 Karttoja ja kartastoja 8 Suomen taloudellinen kartta sarja 11 Tiekarttoja 16 Topografisia karttoja 17 Maanmittaus 18 Meri ja ranta alueet 19 Kartografia ja historiantutkimus 19 Historiallisia karttoja 19 Karttoja ja muuta hyödyllistä Internetissä 24

2 Kartan määritelmä Kartta on mittakaavassa oleva, pelkistetty ja selitetty piirroskuva jostakin maantieteellisestä alueesta. (Nykysuomen sanakirja, 2002) Kartta on jokainen kuvallinen esitys maisemasta tai sen piirteestä, riippumatta siitä, onko esitys mittakaavassa vai ei. (Rantatupa, Heikki: Kartogragia, Lehdessä Sukutieto 2001, 3, s. 5) Karttojen vuosisadat 1400 luku 1500 luku 1600 luku 1700 luku 1800 luku Yleiskarttoja yleiskarttoja rajakarttoja nautintakarttoja yleiskartta maakirjakartat maakuntakartat rajakartat yleiskartta verollepanokartat rajakartat isojakokartat teemakartat rekognosointikartat Hermelinin kartasto Vanhan Suomen kartat uusi yleiskartta pitäjänkarttoja isojakokarttoja tiekartat sotilaskarttoja: rekognosointikartat, Kalmbergin kartasto, Senaatin kartasto v kartoitus (topografikartat) Ev. Alftanin Suomen kartta 2

3 Karttojen merkitys sukututkijalle Sukutukija voi liittää tutkimansa suvun, henkilön tai talon maisemaan ja paikkaan. Niiden avulla voi vertailla elinolosuhteita, ymmärtää paremmin kulkusuuntia, nautintaoikeuksia sekä sukulaisuuden merkityksen kyläyhteisössä. Karttojen avulla voi hahmottaa selkeämmin muuttuvan maiseman ja elinolosuhteiden merkityksen oman suvun tarinalle. (Heikki Rantatupa, Kartografia tutkimuskohteena ja kartta historian lähteenä. Sukutieto 2001,3 s. 9) Alkuperäisten karttojen säilytys: Kansallisarkisto Helsingissä: o Maanmittaushallituksen maanmittausarkisto kopiokappaleet isonjaon ja uusjaon asiakirjoista o Maanmittaushallituksen käyttökarttakokoelma: pitäjänkartat, topografiset kartat ja agrogeologiset kartat o Vanhan Suomen alueen revisiokartat Viipurin kuvernementin karttaaineistokokoelmassa (VKKA) o Maanjako oikeuksien pöytäkirjat osittain, osin ao. maakunta arkistoissa o VAKKA tietokanta: Kansallisarkiston karttakokoelma Maanmittauslaitoksen arkisto Jyväskylässä; asiakaspalvelu Jyväskylän maakunta arkistossa o Maanmittaustoimituksiin ja rekisteröintiin liittyvät asiakirjat, esim. alkuperäiset isojakoasiakirjat Mikkelin maakunta arkisto o Isojaon jälkeinen aineisto entisen Viipurin läänin alueelta; osa aineistosta Leningradin oblastin arkistossa Kansalliskirjaston karttakokoelmat Helsingissä Kaupunkien karttoja kaupunkien omissa arkistoissa. o Esimerkiksi Tampereella on kaupunginarkiston karttakokoelma, joka sisältää karttoja koko kaupungin historian ajalta ja se on tutkijoiden käytössä tietopalvelun aukioloaikoina. 3

4 Maanjakoon liittyviä tietoja Lohkojako Keskiajan alussa peltomaa koostui epäsäännöllisen muotoisista pienistä peltotilkuista, joita talolliset olivat raivanneet ja joita he viljelivät yksityisesti. Järjestelmää on nimitetty lohkojaoksi. Lohkojako on vanhin tunnettu maanjakomuotomme ja alkujaan käytössä kaikkialla asutulla ja maatalouden piirin otetulla alueella. Pisimpään uudelle ajalle se säilytti asemansa Itä ja Pohjois Suomen harvaan asutuilla seuduilla, jossa ei yleensä syntynyt tiheää kyläasutusta. Sarkajako Sarkajako oli keskiajalla yleisesti Euroopassa käytössä ollut maankäyttöjärjestelmä. Myös Lounais Suomessa ja Etelä Hämeessä alueella maaverotukseen siirtymisen yhteydessä luvuilla tuli kruunun eli valtiovallan ja kirkon aloitteesta lohkojaon tilalle sarkajako. Kylässä olleet peltokappaleet yhdistettiin, aidattiin kahteen lohkoon ja jaettiin talojen kesken. Peltosarat oli jaettu suhteessa verolukuun ja jakaminen tapahtui tangoituksella. Maiden mittana käytettiin tavallisesti tankomäärää, puhuttiin esimerkiksi kolmen tai neljän tangon pellosta. Tankopeltojen yhteissumma vastasi tilan äyrilukua. Kullakin kylällä oli oma mittaseipäänsä eli tankonsa, jonka pituus oli 6 9 kyynärää (3,5 5,3 m). Kun ensimmäinen mittaus oli suoritettu, syntyi ns. jakolohko ja toinen aloitettiin samasta vainiosta. Jakolohkoja saattoi vainiossa olla useita ja jako osuudet piti kussakin jakolohkossa saada yhtä suuriksi. Ylijäämäpalaset jaettiin osakkaille. Poikkisuuntaan jaettuja peltojen reunapalasia sanottiin hamarpelloiksi. Sarkajaossa olivat mukana myös luonnonniityt. Sarkojen järjestys määräytyi useimmiten kylän talojen tonttijärjestyksen mukaan alkaen auringonnousun eli idän puolelta ja siksi sarkajaon kutsutaan myös aurinkojaoksi. Kun vainiossa talonpojalla oli aina naapuri viereisellä saralla, hän oli täydellisesti sidottu yhteistoimintaan tämän kanssa. Tämä ns. vainiopakko vaati, että kaikilla piti vainiossa olla sama vilja kylvössä, saman vainion oli aina oltava kesantona, pelto oli kynnettävä, kylvettävä ja korjattava samana päivänä jne. Kun kesantopellon laiduntaminen alkoi, avattiin kylän karjalle yhteisesti veräjä aitaan. Vainiopakko oli omiaan kasvattamaan kyläläisissä yhteishenkeä ja toimintaa, mutta toisaalta syntyi myös naapuririitoja. Ylemmissä säädyissä sarkajakoa alettiin valistusajalla eli 1700 luvulla pitää kehityksen jarruna, sillä sarkajako oli tehotonta. Se ei kannustanut yksittäistä tilaa uudisraivaukseen tai mahdollistanut uusien vuoroviljelymenetelmien ja viljelykasvien kokeilua. Isojako Vuoden 1757 valtiopäivillä hyväksyttiin maanmittari Jakob Faggotin ajama isojako uudeksi maanjakomenetelmäksi. Tavoitteena oli saada kunkin viljelijän hajallaan olevat peltokappaleet mahdollisimman suuriksi yhtenäisiksi lohkoiksi, jotta vapauduttaisiin kahlehtivasta vainiopakosta. Rakennuk 4

5 set suositeltiin siirrettäväksi lähelle omia tiluksia, pois yhteiseltä tiheään rakennetulta kylätontilta jossa tulipalovaara oli ilmeinen. Toinen tärkeä näkökohta oli jyvitys, eli maan jakaminen laatunsa perusteella oikeudenmukaisesti eri talojen kesken. Lisäksi haluttiin luopua metsien yhteisomistuksesta ja myös metsämaat jaettiin. Osa metsäalasta joutui ns. liikamaana valtiolle ja näin syntyivät ns. kruunun metsämaat. Isojako johti uusien torppien perustamiseen valtion maille, ja maaseudun maata omistamattoman väestönosan metsänkäyttömahdollisuudet huononivat. Vuonna 1757 hallitus antoi isojakoasetuksen. asetuksessa määrättiin, että jos yksikin kylän osakas vaati jakoa, oli se toimeenpantava. Samoin jako oli suoritettava siellä, missä toimeenpantiin mittauksia ja verollepanoja. Isojakoasetusta täydennettiin vielä vuosina 1762 ja Viimeksi mainittuna vuonna säädettiin sekä pelto että niittypalstojen enimmäismääräksi neljä, metsämaan taas kaksi palstaa tilaa kohden. Isojaon toimeenpano alkoi Pohjanmaalta. Lännestä se eteni hitaasti kohti maan itä ja pohjoisosia. Isojaon seurauksena sarkajaon aikaiset tiiviit ryhmäkylät alkoivat hajota, kun taloja ryhdyttiin siirtämään yhtenäisinä alueina olevien tilusten yhteyteen. Peltoviljelyn tuottavuus parani, mutta kylien yhteisöllisyys alkoi väistyä yksityisyyden tieltä. Vanhoja karttoja 1600 luvun maakirjakartat Kustaa Vaasan ajoista lähtien oli tullut säännölliseksi tavaksi merkitä talojen veroluvut erilliseen maakirjaan (jordebok). Ensimmäiset maakirjat laadittiin vuosina 1539/40. Vaikka maakirjoihin peltojen ja niittyjen alat arvioitiin tai mitattiin, niistä ei ollut kuitenkaan tapana laatia erillistä karttaa. Suurimittakaavaisia valtakunnan ja maakuntien karttoja alettiin Ruotsi Suomessa laatia vasta 1610 luvulta eteenpäin Andreas Bureuksen (Bure) johdolla. Bureus sai vuonna 1628 tehtäväkseen organisoida valtakunnan kartoittamisen, ja näin sai maanmittaustoiminta alkunsa. Suomessa maanmittaustoiminta alkoi vuonna 1633, jolloin Turun lääniin määrättiin maanmittariksi Olof Gangius. Maanmittaustoimintaa ja kartoittamista sääteli 1600 luvulla vilkas lainsäädäntötoiminta. Määräyksissä annettiin tarkat ohjeet karttaväreistä: pellot on merkittävä harmaalla, niityt vihreällä, suot keltaisella, puutarhat mustalla, järvet sinisellä ja joet tummansinisellä, rajat punaisella, metsät tummanvihreällä ja mäet valkoisella. Pinta aloja laskettaessa tuli tynnyrinalaan sisältyä neliökyynärää. Pohjoissuunta tuli merkitä karttaan kompassiruusulla. Kartassa on oma erityinen selitysosansa, Notarum Explicatio, josta selviää talojen verotukseen liittyvät seikat. 5

6 Isojakokartat 1700 luvulta Yleensä isojakotoimitus tehtiin koko kylän maa alueella. Karttoihin piti merkitä talojen tontit ja joskus myös torppien, mäkitupien yms. asumusten tontit, sekä pellot, niityt ja metsät, tiet, polut, sillat, myllyt ja vesistöt. Kaikki karttakuviot tuli nimetä ja kartoista sekä karttakuvauksesta piti selvitä, mitkä tilukset olivat mukana jaossa ja mitkä alueet kuuluivat jakokunnan jollekin jäsenelle erillisenä. Isojakotoimitukset aloitettiin usein verollepanojen yhteydessä, ja kylien lisäksi kartoitettiin myös yksinäistalot sekä sarkajakoalueen ulkopuoliset alueet. Isonjaon kartta aineisto kattaa koko Suomen, ellei oteta lukuun sitä, että joitakin yksittäisiä karttoja on kuluneiden kahden vuosisadan aikana hävinnyt. Kartoista tehtiin kahdet kappaleet, joista puhtaaksi piirrettyjä säilytetään Maanmittaushallituksen arkistossa ja maastossa käytettyjä konseptikappaleita läänien maanmittaustoimistojen arkistoissa. Useimmiten on ainakin toinen kartoista säilynyt. Kartat ovat peräisin 1700 luvun jälkipuoliskolta ja 1800 luvulta, sillä suurimmassa osassa Suomea isojako saatiin suoritetuksi 1800 luvun loppuun mennessä. Maakirjakartat ja sukututkimus maakirjojen tiedot kartalle asetettuna tietoa ajasta ennen isoajakoa: o näkyy jopa keskiaikainen kyläyhteisö o ryhmäkylät, raittikylät, haja asutus o sarkajako, aurinkojako, lohkojako o nautintarajat, yhteisomistus tietoa kulkureiteistä, teistä, talviteistä, kievareista tietoa maankäytöstä: pellot, niityt, kasket, viljelymuoto, maan laatu, kalavedet, koskiosuudet, sahat ja myllyt tietoa rajoista ja rajalaitoksesta tietoa luonnonolosuhteista lähes neljä sataa vuotta sitten, maan nousu, järvenlaskut tietoa kartografiasta; kartanpiirtäjän taitojen kehittyminen, muotivirtaukset, tyylit Isojakokartat ja sukututkimus samoja asioita kuin maakirjakartoissakin Isojakokokouksista pidettiin pöytäkirjaa, joita säilytetään läänien maanmittaustoimistojen arkistoissa. Näistä voi löytää myös omaan sukuun liittyviä mielenkiintoisia yksityiskohtia. (Varsinkin isojako ja uusjakotoimitusten asiakirjoista löytyy jopa henkilöiden mielipiteitä, näkemyksiä sekä riitakysymysten käsittelyjä ja näitä koskevia päätöksiä. Niitä on kirjattu etenkin käsiteltäessä jakotoimitusten yhteydessä suoritettuja niin sanottuja tilojen pakkosiirtoja. Hyvin mielenkiintoisina yksityiskohtina asiakirjoista löytyy osapuolten omakätisiä alle 6

7 kirjoituksia, jopa puumerkkejä. Maanmittauslaitos: /www.maanmittauslaitos.fi/maanmittausarkistojen_tutkijalle jakoa tehdessä syntyi usein kiistaa maa alueista ja maanjako oikeuksien pöytäkirjoista voi löytää kiinnostavia tietoja saa paljon tietoa seudun nimistöstä (paikat, talot, asukkaat) Lähteet: Huhtamies, Mikko: Maan mitta Rantatupa, Heikki: Kartografia. Lehdessä Sukutieto 2001, nro 3, ss. 4 9 Wikipedia, sarkajako Nallinmaa Luoto: Vanhat kartat sukututkijan apuna, Lehdessä Genos 1997, 68, s

8 Suomen karttoja ja kartoista kertovia kirjoja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa Tämä näyttelyä varten tehty luettelo ei ole täydellinen lista Tampereen kaupunginkirjastossa olevista Suomen kartoista, vaan siihen on otettu mukaan lähinnä vanhoja Suomen karttoja ja kartastoja, joista voisi olla hyötyä sukututkijoille. Topografisia karttoja on mukana vain Pirkanmaan alueelta. Bibliografia 01.2 DAV swefin Kirja Ppro837_66745 DAVIDSSON, Åke Handritade kartor över Finland i Uppsala universitetsbibliotek =Uppsalan yliopiston kirjaston piirretyt Suomen kartat / Åke Davidsson. Uppsala : [s.n.], s., 3 kuval. : kuv. ; 27 cm. (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis ; 11) (sid.) Kuntakartta SUO fin Kirja Ppro837_ SUOMEN kunnat / toim. Mika Mäkelä, Pirkko Retti ; [kartat:kauko Kyöstiö... et al.]. [Helsinki] : AtlasArt, 2008 (Tampere :Tammer Paino). 103 s. : kuv., kartt. ; 20 cm ISBN (nid.) Karttoja ja kartastoja 42 ATL swe Kirja Ppro837_94879 ATLAS öfver Finland 1910 : text / redaktionskommité, Max Alfthan... [etal.]. Helsingfors : F. Tilgmann II : Befolkning och kultur : kartbladen nris s.: kuv., kartt. ; 25 cm (sid.) 42 SUO fin Kirja Ppro837_52037 SUOMENMAA : maantieteellis taloudellinen ja historiallinen tietokirja / toimitus J. E. Rosberg... [et al.]. Helsinki : Tietosanakirja. Osat 1 9 vuosilta Kirjasarjassa on karttalehdet 1900 luvun alun Suomesta ALF swe Kartta Ppro837_63927 ALFTHAN, Georg Karta öfver Storfurstendömet Finland efter nya, tillförlitliga källor och med särskildt begagnande af General Stabens original kartorutgifven år 1860 [Kartta aineisto] / af öfverste Georg Alfthan ;chromolithografierad i General Stabens Topografiska Depot I St.Petersburg. [S.l.] : [s.n.], 1860 (Jemtschaninow, Herrfurth). 1kartta : vär. ; 103 x 72, taitettuna 18 x 13 cm AUT finswe Kirja Ppro837_ AUTOMOBIILI ja maantiekartta ynnä Shell bensiiniasemat[kartta aineisto] = Automobil och landsvägskarta jämteshell bensinstationer. [Helsinki] : [Shell], karttalehteäpahvikorteilla : vär. ; 20 x 23 cm + Luettelo Shell bensiini asemista(5 s.) (kansio) FIN finswe Kirja Ppro837_91251 FINLAND [Kartta aineisto] : kartbok = Suomi : kartasto. [2. p.], 3:etusendet. [Helsingfors] : Turistföreningen i Finland, [1894]. 1kartasto, ([72] s.) : 24 karttaa, vär. ; 20 cm (sid.) 8

9 42.02 GYL finsweeng Kartta GYLDÉN, C. W., C. W. Gyldénin kaupunkikartat 1:3200 1:10000 vuosilta näköispainoksina [Kartta aineisto] = C. W. Gyldéns stadskartor 1:3200 1:10000 från åren i faksimiltryck = Plans for the towns in Finland to scales 1:3200 1:10000 published by C. W. Gyldén during , facsimile editions. [Helsinki] :, [1984]. 14 kartaa : vär. ; 51 x 66 cm, kotelo 69 x 54 cm HER swe Kartta Ppro837_ HERMELIN, S. G. Chartor öfver Finland [Kartta aineisto] / utgifwen af friherre S. G. Hermelins anstalt och omkostnad ; sammandragen och författad af C. P.Hällström. [S.l.] : S. G. Hermelin, karttaa kotelossa :vär. ; 61 x 65, kotelo 31 x 23 cm KAR swe Kartta Ppro837_ KARTA öfver Finland [Kartta aineisto] ; Uppslagsbok till karta öfver Finland / utgifven af I. Uschakoff. Helsingfors : Helsingfors centraltryckeri, kartta taitettuna, 150 s. ; 23 cm SUO fin Kirja Ppro837_90852 SUOMEN kartasto / [julk.] Suomen maantieteellinen seura ; [toimitus: E.R. Neovius... et al.]. [Helsinki] : [Suomen maantieteellinenseura], 1899 (Helsingissä : F. Tilgmannin kirjap.). 12, [126] s. :kuv., taul. ; 44 cm SUO fin Kirja Ppro837_90853 SUOMEN kartasto : teksti / julaissut Suomen maantieteellinen seura. [Helsinki] : Suomen maantieteellinen seura, [466] s. : taul. ;24 cm SUO finengswe Kirja Ppro837_83912 SUOMEN kartasto = Atlas of Finland = Atlas över Finland : 1925 / [julk.]suomen maantieteellinen seura ; toimitusvaliokunta Rolf Witting...[et al.]. [Helsinki] : Otava, [160] s. : kuv., taul. ;45 cm SUO finfreswe Kirja Ppro837_90854 SUOMEN kartasto 1910 / [toimituskomitea: Max Alfthan... et al.]. [Helsinki] : Suomen maantieteellinen seura, s. : kartt.,taul. ; 43 cm SUO fin Kirja Ppro837_69322 SUOMEN kartasto 1910 : teksti. Helsinki : [Suomen maantieteellinenseura] II : Väestö ja kultuuri : (karttalehdet n:ot 24 55) /toimituskomitea: Max Alfthan... [et al.] [758] s., 7karttal. : kartt., taul. ; 25 cm SUO fin Kirja Ppro837_85581 SUOMEN kartasto 1910 : teksti. Helsinki : [Suomen maantieteellinenseura] I : Luonto : (karttalehdet n:ot 1 23) / toimituskomitea: Max Alfthan... [et al.] [769] s., 2 kuvalehteä, karttal. : kuv.,kartt. ; 25 cm SUO fin Kirja Ppro837_ SUOMEN kartasto : 1925 : teksti / toimitusvaliokunta: Rolf Witting...[et al.] ; [julkaisija: Suomen maantieteellinen seura]. Helsingissä: Otava, s. : taul. ; 25 cm SUO finswe Kirja Ppro837_ SUOMEN kartasto 100 vuotta : näyttely Tieteiden talossa = Atlas över Finland 100 år : utställning i Vetenskapernas hus / tekstit = texterna: Paul Fogelberg... [et al.] ;käännökset = översättning... Pia Maria Moltubak, John Westerholm. [Helsinki] : Suomen maantieteellinen seura, 1999 ([Yliopistopaino]). 40 s. : kuv., kartt. ; 25 cm (nid.) 9

10 42.02 SUO fin Kirja Ppro837_ SUOMEN kartasto 1999 : 100 vuotisjuhlakartasto / John Westerholm ja Pauliina Raento (toim.). 6. laitos. Porvoo ; Helsinki ; Juva :WSOY ; [Helsinki] : Suomen maantieteellinen seura, s. :kuv., kartt. ; 31 cm ISBN (sid.) SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMEN kartta. Porvoo : Werner Söderström osakeyhtiön laakapaino, kartta : vär. ; 115 x 76 cm SUO fin,swe Kartta Ppro837_ SUOMEN kartta [Kartta aineisto] = Karta över Finland /maanmittaushallituksen toimittama ; [toimitus: Erkki Sakari Harju] ;[teksti: Erkki Sakari Harju]. Näköisp. [Vantaa] : Genimap, 2004(Porvoo : WS Bookwell). 1 kartasto, [154 ] s. : IV + 42 karttaa,vär. ; 32 cm ISBN (sid.) SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMEN, Kaukokarjalan ja Kuolan niemimaan kartta. 1: [S.l.]: Kirja, kartta : vär. ; taitettuna 27 x 16 cm SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMI, Kaukokarjala ja Kuolan niemimaa [Kartta aineisto]. [Helsinki] :Kirja, kartta : vär. ; 60 x 77 cm 42 SUO fin Kartta Ppro837_64648 SUOMEN liikennekartta = Finlands kommunikationskarta. Helsinki :Kustannausliike Suomen kauppa ja teollisuus Oy, 1939 (Porvoo : Werner Söderström Osakeyhtiön laakapaino). 1 kartta : vär. ; 115 x SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMENMAAN kartta [Kartta aineisto] : tärkeimmillä historiallisilla tiedoilla varustettu : lahja lehti Kyläkirjaston kuvalehden tilaajille vuosina [S.l.] : A. O. Nordlund, [1885?] (Helsingissä :F. Tilgmann). 4 irrallista karttalehteä : vär PIL fin Kirja Ppro837_ PILTZ, Aarno Kirjoituksia Karjalan karttakuvasta : kolmiomöntti, töpö,huopatossumalli / Aarno Piltz ; toimittanut Leena Miekkavaara. Lappeenranta : Karjalan kirjapaino, 2007 (Jyväskylä : GummerusKirjapaino). 143, [1] s. : kuv., kartt. ; 25 x 31 cm ISBN (sid.) ISBN (sid.) KAR finswe Kartta KARJALAN kannas 1938 [Kartta aineisto] = Karelska näset Näköisp. 1: Helsinki : Karttakeskus, kartta : vär. ; 83 x 90 cm, taitettuna 21 x 10 cm. Näköispainos Suomen tiekartan lehdistä 3 ja 6 vuodelta Alkuteos julk.: Helsinki: Maanmittaushallituksen kartografinen toimisto Karttaan lisätty nykyinen valtakunnanraja., ISBN X HER swe Kartta HERMELIN, Samuel Gustaf Karta öfver Kemi Lappmark [Kartta aineisto] / på friherre S.G.Hermelins anmodan enligt astronomiske observationer författad under en resa omkring Nordkap och i Kemi Lappmark år 1802 af Georg Wahlenberg, amanuens vid Upsala Akad. Nat. Kabinett. Näköisp. N. 1: Helsinki : Karttakeskus, kartta : vär. ; 64,5 x 38 cm, lehti 69 x 42 cm. 10

11 Suomen taloudellinen kartta sarja SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad I:4 : Hanko = Hangö / upprättad å landtmäteristyrelsen1906, rättad 1919 / tehty maanmittaushallituksessa 1906, korjattu kartta : vär. ; 45 x 64 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad I:5 : Snappertuna / tehty maanmittaushallituksessa1913, korjattu kartta : vär. ; 40 x 65 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad II:1 : Maarianhamina = Mariehamn / upprättad ålantmäteristyrelsen 1931 / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 71 x 63 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] = Finland sekonomiska karta 1: [Helsinki] : Lehti = Blad II:3 : Turku = Åbo / tehty Maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 57 X 57 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad II:4 : Salo / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 63 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad II:5 : Lohja = Lojo / upprättad å lantmäteristyrelsen1913, rättad 1917 / tehty maanmittaushallituksessa 1913, korjattu kartta : vär. ; 69 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad II:7 : Porvoo Loviisa = Borgå Lovisa / upprättad ålandtmäteristyrelsen 1912, rättad 1919 / tehtymaanmittaushallituksessa 1912, korjattu kartta :vär. ; 70 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad III:2 : Uusikaupunki / tehty maanmittaushallituksessa1925. [1925]. 1 kartta : vär. ; 70 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad III:3 : Vehmaa / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad III:4 : Loimaa / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 62 cm 11

12 42.02 SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad III:5 : Tammela / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 69 x 63 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad III:6 : Riihimäki kartta : vär. ; 70 x 64cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad III:7 : Lahti / tehty maanmittaushallituksessa 1914,korjattu kartta : vär. ; 70 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad III:8 : Hamina = Fredrikshamn / upprättad ålantmäteristyrelsen 1914, rättad 1921 / tehtymaanmittaushallituksessa 1914, korjattu kartta :vär. ; 70 x 63 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] =] : Finlands ekonomiska karta 1: [Helsinki] : Lehti = Blad IV:3 : Pori / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 69 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad IV:4 : Tyrvää / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 61 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad IV:5 : Tampere = Tammerfors / upprättad ålandtmäteristyrelsen 1922 / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 56 x 54 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad IV:6 : Hauho / tehty maanmittaushallituksessa 1914,korjattu kartta : vär. ; 70 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad IV:7 : Heinola / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad IV:8 : Mäntyharju / tehty maanmittaushallituksessa1914, korjattu kartta : vär. ; 70 x 62 cm 12

13 42.02 SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad IV:9 : Lappeenranta / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 69 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad V:4 : Ikaalinen / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 56 x 53 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad V:5 : Orivesi (Tampere) / tehtymaanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 56 x 54cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad V:8 : Mikkeli / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 61 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad V:9 : Juva / tehty maanmittaushallituksessa 1915,korjattu kartta : vär. ; 71 x 61 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad V:10 : Savonlinna = Nyslott kartta : vär.; 70 x 61 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad VI:10 : Heinävesi kartta : vär. ; 70 x 61cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad VII:3 : Laihia / tehty maanmittaushallituksessa 1913, korjattu kartta : vär. ; 72 x 59 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad VIII:3 : Vaasa / tehty maanmittaushallituksessa 1913,korjattu 1923 = Vasa / upprättad å lantmäteristyrelsen 1913, rättad kartta : vär. ; 72 x 59 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad VIII:2 : Raippaluoto = Replot / upprättad ålantmäteristyrelsen 1913, rättad 1923 / tehtymaanmittaushallituksessa 1913, korjattu kartta :vär. ; 70 x 58 cm 13

14 42.02 SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XIII:10 : Kuusamo / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 53 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineist] : Finlands ekonomiska karta 1: [Helsinki] : Lehti = Blad XIII:11 : Iivaara / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 59 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad X:9 : Kajaani / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 57 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XIV:9 : Posio / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 53 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XIV:10 : Alakitka / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 53 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XIV:11 : Paanajärvi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 54 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XV:7 : Rovaniemi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 71 x 52 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XV:8 : Kemijärvi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 69 x 53 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XV:9 : Kursu / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 52 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XIX:2 : Kilpisjärvi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 68 x 52 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XIX:8 : Inari / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 67 x 52 cm 14

15 42.02 SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XX:2 : Haltia / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 48 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XX:3 : Porojärvi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 68 x 51 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XX:7 : Inarijoki / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 68 x 52 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XX:8 : Kaamanen / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 67 x 52 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XX:9 : Iijärvi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 67 x 51 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XXI:7 : Outakoski / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 67 x 51 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XXI:8 : Utsjoki / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 67 x 51 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XXI:9 : Pulmanki / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 75 x 51 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XXI:10 : Räkkijärvi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 68 x 47 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] =] : Ekonomiskkarta över Finland 1: [Helsinki] : Lehti = Blad 6 : Kanskog / Maanmittaushallituksen toimittama kartta : vär. ; 56 x 67 cm SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta. 1: Helsinki : 48 : Padasjoki kartta : vär. ; 40 x 57 cm 15

16 42.02 SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] = Ekonomisk kartaöver Finland 1: [Helsinki] : Lehti = Blad 51 : Savitaipale / maanmittaushallituksen toimittama (pain.1937). 1 kartta : vär. ; 56 x 67 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] = Ekonomisk kartaöver Finland 1: [Helsinki] : Lehti = Blad 57 : Pori / maanmittaushallituksen toimittama kartta : vär. ; 55 x 62 cm SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta. 1: Helsinki : 60 : Kuhmoinen kartta : vär. ; 40 x 54 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] : Ekonomisk kartaöver Finland 1: [Helsinki] : Lehti = Blad 61 : Hartola / maanmittaushallituksen toimittama (pain. 1936). 1 kartta : vär. ; 56 x 67 cm SUO finswe Kirja Ppro837_ SUOMI kartasto : 1897/1915 = Kartbok över Finland : 1897/1915. Näköisp. Helsinki : Suomen matkailuliitto, s. : kartt. ;22 cm ISBN (sid.) SUO finswe Kirja Ppro837_91252 SUOMI [Kartta aineisto] : kartasto = Kartbok över Finland. [5. p.]. 1: [Helsinki] : Suomen matkailijayhdistys : Waseniuksen kirjakaupan jaettavana, [1909]. 1 kartasto, [175] s. : 52 karttaa, vär. ; 20 cm. (sid. Tiekarttoja SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto]. 1:650000, 1: [Helsinki] : Pandakustannus, 2004 (Porvoo : WS Bookwell). 1 kartasto, (67, [2] s.) : vär. ; 25 cm. Paikannimihakemisto. S Tiekartat. S Pääkaupunkiseutu 1: S Kaupunkikartat1:25000 ISBN X (nid.) SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki] : []. 3. 1: kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm 16

17 42.02 SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki] : 4. 1: kartta : vär. ; 52 x 103 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finalnd /Maanmittaushallituksen toimittama. Helsinki : kartta : vär. ; 50 x 80 cm, taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; 54 x 67 cm, taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; 54 x 95 cm, taitettuna 26 x 12 cm Topografisia karttoja TOP rus Kartta Ppro837_ [TOPOGRAFINEN kartta] XVI 23 ; XVI 24 : Tammela i Pirkala uzd. [S. l.] : [s. n.], kartta ; 35 x 60 cm TOP rus Kartta Ppro837_ [TOPOGRAFINEN kartta] XVI 21 ; XVI 22 : Tammela, Pirkala i Ili Satakunta alapuol. uzd. [S. l.] : [S. n.], kartta ; 34 x 60 cm TOP rus Kartta Ppro837_ [TOPOGRAFINEN kartta] XVII i XVIII 18 i 19 : Loima i Tjurvja yzd. 1: Petrograd : Litografija kartografitšeskago zavedenja, Voenno topografitšeskago otd., kartta ; 59 x 60 cm 17

18 42.02 TOP fin TOPOGRAFINEN KARTTA 1816 : NOKIA TOP fin Ppro837_ TOPOGRAFINEN KARTTA 1817 : PIRKKALA TOP fin Kartta Ppro837_ TOPOGRAFINEN KARTTA 1818 : KANGASALA TOP fin Kartta Ppro837_ TOPOGRAFINEN KARTTA 1918 : KANGASALA Maanmittaus 52.6 MAA fin Kirja Ppro837_66684 MAANMITTAUS Suomessa / [julk.:] ; [piirrokset: AnteroAaltonen]. Helsinki :, s. : kuv., kartt. ; 25 cm + liite(16 s. : kartt.). Kartt. kansien suojalehdillä ISBN (sid.) : 330 FIM HUH fin Kirja Ppro837_ HUHTAMIES, Mikko Maan mitta : maanmittauksen historia Suomessa / Mikko Huhtamies. Helsinki : Maanmittauslaitos : Edita, 2008 (Helsinki : Edita Prima). 549 s. : kuv.,kartt. ; 25 cm. Englanninkielinen tiivistelmä: Land survey in Finland for nearly four hundred years ISBN (sid.) KOL fin DVD levy Ppro837_ KOLMIOMITTAUS [Videotallenne] : Suomen kartoituksen perusta / tuotanto ja toteutus:jyrki Puupponen ja Jaakko Järvinen. [S.l.] : Jyrki Puupponen : Jaakko Järvinen, DVD videolevy, (33 min) : vär. + tekstiliite (19 s.). Ääniraita: suomi. Sallittu lapsille. Esitys: Asiantuntijoina Jussi Kääriäinen, Matti Ollikainen ja Markku Poutanen KOS fin Kirja Ppro837_ KOSONEN, Katariina Kartta ja kansakunta : suomalainen lehdistökartografia sortovuosienprotesteista Suur Suomen kuviin / Katariina Kosonen. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000 (Hakapaino). 389s. : kuv., kartt. ; 21 cm. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN ; 793) ISBN (nid.) KOS fin Kirja Ppro837_ KOSTET, Juhani, 1952 Cartographia urbium Finnicarum : Suomen kaupunkien kaupunkikartografia1600 luvulla ja 1700 luvun alussa / Juhani Kostet. Rovaniemi :Pohjois Suomen historiallinen yhdistys, 1995 (Pieksämäki :Raamattutalo). 211 s. : kuv., kartt. ; 31 cm. (Monumenta cartographica septentrionalia, ISSN X ; 1). ISBN (sid.) LEH fin Kirja Ppro837_ LEHTINEN, Leena Karttojen kertomaa : vanhojen karttojen kautta maiseman historiaan / Leena Lehtinen. [Helsinki] : Genimap, s. : kartt. ; 28 cm. ISBN (nid.) 18

19 MAA mul Kirja Ppro837_81859 MAANMITTAUSHALLITUS : = Lantmäteristyrelsen i Finland = National Board ofsurvey in Finland = Landesvermessungsamt in Finnland. Helsinki :, s., [2] karttal., 1 irtokartta : kuv., kartt. ; 25 cm. (Maanmittaushallituksen julkaisu, ISSN X ; n:o 38) (sid) NIE fin Kirja Ppro837_ NIEMELÄ, Osmo, 1926 Suomen karttojen tarina : näin Suomi kartoitettiin katseltavaksi / Osmo Niemelä. [Helsinki] : Maanmittauslaitos ;Vantaa : Karttakeskus ; [Helsinki] : Suomen kartografinen seura, s. : kuv., kartt. ; 31 cm ISBN (sid.) SUO fin Kirja Ppro837_48837 SUOMEN maanmittauksen historia / toimituskunta: Kyösti Haataja... [et al.]. Porvoo :WSOY II osa : Venäjänvallan ja itsenäisyyden aika [[4 s.], 616, [5], 14karttaliitettä, 2 kuval.] : kuv., kartt SUO fin Kirja Ppro837_48836 SUOMEN maanmittauksen historia / toimituskunta: Kyösti Haataja... [et al.]. Porvoo :WSOY I osa : Ruotsinvallan aika [[8 s.], 449, [7], 8 karttaliitettä, 2 kuval.] :kuv., kartt. ; 25 cm SUO fin Kirja Ppro837_48838 SUOMEN maanmittauksen historia / toimituskunta: Kyösti Haataja... [et al.]. Porvoo :WSOY III osa : Erikoisaloja koskevia kirjoituksia [[4 s.], 485, [6], 2 karttaliitettä]: kartt. Meri ja ranta alueet EHR fin Kirja Ppro837_ EHRENSVÄRD, Ulla Mare Balticum : 2000 vuotta Itämeren historiaa / Ulla Ehrensvärd, Pellervo Kokkonen, Juha Nurminen ; [suomennokset: Marianne Saari, Nils Erik Raurala] ; [pääkuvaaja: Kaius Hedenström] ; [karttapiirrokset: Jari Patanen]. Helsinki : Otava : John Nurmisen säätiö, s. : kuv., kartt. ; 35 cm. ISBN (sid.) Kartografia ja historiantutkimus KAR fin Kirja Ppro837_ KARTTA historian lähteenä / Heikki Rantatupa (toim.) ; [kirjoittajat: Jouni Aarnio... et al.]. Jyväskylä : Kampus kustannus, 2000(Kopi jyvä). 143 s. : kartt. ; 25 cm. (Jyväskylän yliopistonylioppilaskunnan julkaisusarja ; 55) ISBN (nid.) TOM fin Kirja Ppro837_ TOMMILA, Päiviö, 1931 Suomen historiankirjoitus : tutkimuksenhistoria / Päiviö Tommila. Porvoo : WSOY, s. : kuv. ; 22 cm ISBN (sid.) Historiallisia karttoja MIN fin Kirja Ppro837_ MINGROOT, Erik Van Suomen ja Skandinavian vanhoja karttoja / Erik van Mingroot, Eduardvan Ermen ; [valokuvat: Bruno Couwenberg] ; [englannin kielestä suomentaneet: Ilpo Halonen sekä Arto ja Kirsti Ingervo] ; [suomalaisenlaitoksen asiatarkistus: Ohto Manninen ja Anja Sarvas]. Helsinki :Tammi, [1988] (KaSi teksti [ladonta] ; pain. Belgiassa). 143, [1] s.: kuv., kartt. ; 39 cm. Alkuteos: Zweden en de skandinavische landen in kaart en prent ISBN (sid.) 19

20 90.02 PED fin Kirja Ppro837_ PEDERBY, Bo Historian kartasto / Bo Pederby, Robert Sandberg ; suomeksi toimittanut Jukka Vahtola ; [piirrokset: Karl Jilg]. Helsingissä :Otava, , [1] s. : kuv., kartt. ; 31 cm ISBN (sid.) TAM fin Kartta Ppro837_ TAMPEREEN historiallinen kartasto. [Tampere] : [Tampereen kaupunki], [18] s. : kartt. ; 22 cm. [Eripainos] Väinö Voionman Tampereen kaupungin historian IV osan liitteestä IV. Arvo H. Nurmi kokoelmassa TER finsweeng Kirja Ppro837_ TERRA cognita : maailma tulee tunnetuksi = kännedom om världen ökar =discovering the world / [toimituskunta = redaktionskommitté =editorial board: Esko Häkli... et al.] ; [toimittaja = radaktör =editor: Leena Pärssinen] ; [käännökset ruotsiksi = översättning påsvenska = translation in Swedish: Paul Fogelberg] ; [käännöksetenglanniksi = översättning på engelska = translation in English:Malcolm Hicks]. Helsinki : Helsingin yliopiston kirjasto, 2000(Lönnberg). 197 s. : kuv., kartt. ; 31 cm ISBN (sid.) 92 HAI fin Kirja Ppro837_ HAIKONEN, Iris Kartanon mailla : sätereitä ja rälssimiehiä / Iris Haikonen, Erkki Teräväinen. [Helsinki] : Genimap, 2006 (Porvoo : WS Bookwell). 320s. : kuv., kartt. ; 33 cm ISBN (sid.) 92 KNA fin Kirja Ppro837_ KNAPAS, Rainer, 1946 Historiallisia kuvia : Suomi vanhassa grafiikassa / Rainer Knapas, Pertti Koistinen. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993(Libris). 167 s. : kuv., kartt. ; 30 cm. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN ; 552) ISBN (sid.) 92 MIE fin Kirja Ppro837_ MIEKKAVAARA, Leena Suomi 1500 luvun kartoissa : kuvauksia ja paikannimiä / Leena Miekkavaara. [Helsinki] : AtlasArt, s. : kuv., kartt. ;30 cm ISBN (sid.) FRE latfin Kirja Ppro837_ FREDRIKSON, Erkki, 1947 Finlandia Latina chartographica : Finlandia in tabulis geographicis Latine delineata = [Suomen karttakuvan kehitys latinankielisillä kartoilla] / tabulas elegit et textus scripsit Erkki Fredrikson ;eosdem Latine recensuit Tuomo Pekkanen ; photographus Pekka Helin. Jyväskylä : Jyväskylän yliopiston historian laitos : Eero ja Erkki Fredriksonin säätiö, [52] s. : kartt. ; 19 x 21 cm (nid.) FRE fin Kirja Ppro837_ FREDRIKSON, Erkki Suomi 500 vuotta Euroopan kartalla / Erkki Fredrikson ; [julkaisijat: Keski Suomen museo, Fredriksonin karttakokoelma] ; [valokuvat: Pekka Helin... Kaius Hedenström... Jussi Jäppinen]. 2. p. 3. p Helsinki : Gummerus, s. : kuv., kartt. ; 32 cm ISBN (sid.) ILT fin Kirja Ppro837_ ILTANEN, Jussi Urbes Finlandiae : Suomen kaupunkien historiallinen kartasto / teksti: Jussi Iltanen. [Vantaa] : Genimap, 2004 (Porvoo : WS Bookwell). 176, [2] s. : kuv., kartt. ; 30 cm ISBN (sid.) 20

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

Sivustolle 22.4.2011 tehdyt muutokset:

Sivustolle 22.4.2011 tehdyt muutokset: Sivustolle 22.4.2011 tehdyt muutokset: Seuraava materiaali on lisätty sivustolle 22.4.2011: Hakemistoon Kartografiaa koskevia aikalaiskirjoituksia: *Historiallinen arkisto 1\1939: Saimaan vesistön...kartoituksesta...1850

Lisätiedot

PALONIEMEN MAISEMAHISTORIALLINEN SELVITYS

PALONIEMEN MAISEMAHISTORIALLINEN SELVITYS PALONIEMEN MAISEMAHISTORIALLINEN SELVITYS Tmi Hilla Tarjanne Pihlajatie 48 A 18 00270 Helsinki 050-3586408 hilla.tarjanne@welho.com www.kulttuuriymparisto.fi PALONIEMEN MAISEMAHISTORIALLINEN SELVITYS Tilaus

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 INVENTOINTIRAPORTTI Järvenpää Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT Vesa Laulumaa Tiivistelmä Tutkija Vesa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Historialliset paikat ja kartat

Historialliset paikat ja kartat Historialliset paikat ja kartat Esko Ikkala 27.11.2015 Sisällys 1. Motivaatio ja tavoitteet 2. Sotasammon paikkaontologian kokoaminen 3. Historiallisten karttojen käyttöönotto 4. Sotasammon paikkanäkymän

Lisätiedot

50 111. »»» ymdäristöineeii. Käsikirja matkustajille. Varustettu kahdella kartalla. Hinta liinakansissa 2 m. 50 p. pahvikansissa 2 m. 25 p.

50 111. »»» ymdäristöineeii. Käsikirja matkustajille. Varustettu kahdella kartalla. Hinta liinakansissa 2 m. 50 p. pahvikansissa 2 m. 25 p. Suomen Matkailija-yhdistyksen toimituksia: Matkasuuntia Suomessa I. V. 1888 Stntf 2: - 11.»»» 50 111.» 1889» -50 Huom. Neljäs vihko matkasuuntia ilmestyy keväällä 1890. Helsinki ymdäristöineeii. Käsikirja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Sivustolle 17.7.2015 tehdyt muutokset:

Sivustolle 17.7.2015 tehdyt muutokset: Sivustolle 17.7.2015 tehdyt muutokset: Seuraava materiaali on lisätty sivustolle 17.7.2015: Hakemistoon KARTAT/Geologiset kartat: *"Johdettu" maaperäkartta 1:10.000 Halikko 1967 *Kallioperäkartta 1:100.000

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila 1 LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila Tilaaja: Lempäälän kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat...

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

sukututkijan digitaalisia aineistoja Sara Lundén 11.3.2014

sukututkijan digitaalisia aineistoja Sara Lundén 11.3.2014 sukututkijan digitaalisia aineistoja Sara Lundén 11.3.2014 Arkistolaitos Aineistot Digitaaliarkisto. Verkko-osoite: http://www.arkisto.fi/, 11.3.2014. Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys Arkistot tai Kuvatietokanta.

Lisätiedot

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA Juhlajulkaisu Matti Suurpäälle hänen täyttäessään 60 vuotta 3. marraskuuta 1997

Lisätiedot

Sivustolle 8.9.2011 tehdyt muutokset:

Sivustolle 8.9.2011 tehdyt muutokset: Sivustolle 8.9.2011 tehdyt muutokset: Seuraava materiaali on lisätty sivustolle 8.9.2011: Hakemistoon Kartografiaa koskevia aikalaiskirjoituksia: *Maanmittaushallituksen kirjeenvaihtoa 1945 1960 (142 tiedostoa)

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 356 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 357 Kihniö Virrat YLÖJÄRVI Mutalan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

Tampere Teiskon kirkonkylän vesihuoltotyöalueen muinaisjäännösinventointi 2014

Tampere Teiskon kirkonkylän vesihuoltotyöalueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Tampere Teiskon kirkonkylän vesihuoltotyöalueen muinaisjäännösinventointi 2014 Ville Laakso Antti Bilund Tilaaja: Teiskon vesihuolto-osuuskunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

Historialliset kartat verkossa. Jari Järvinen, JY, tietojenkäsittelytieteiden laitos, multimedia

Historialliset kartat verkossa. Jari Järvinen, JY, tietojenkäsittelytieteiden laitos, multimedia Historialliset kartat verkossa Jari Järvinen, JY, tietojenkäsittelytieteiden laitos, multimedia 1 1600-luvun maakirjakartat verkossa 1600-luvun maakirjakarttojen toinen täydennetty versio julkistettiin

Lisätiedot

HISTORIALLISEN KOHTEEN TARKASTUS

HISTORIALLISEN KOHTEEN TARKASTUS .. I ' HISTORIALLISEN KOHTEEN TARKASTUS Arkisto ja rekisteritiedot Kunta: Kylä: Tila: Omistaja: Perniö (586) Viipuri (494), Viipurinkartano Alitalo Rnro1:19 Kiinteistö tunnus 58649400010019 Matti Juhani

Lisätiedot

Historialliset kartat verkossa. Jari Järvinen JY, Multimediaopintokokonaisuus

Historialliset kartat verkossa. Jari Järvinen JY, Multimediaopintokokonaisuus Historialliset kartat verkossa Jari Järvinen JY, Multimediaopintokokonaisuus Taustaa Jyväskylän yliopiston historian laitoksella 90- luvun puolivälissä virinnyt kiinnostus vanhojen historiallisten karttojen

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 344 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 345 Kihniö Virrat YLÖJÄRVI Mutalan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ruovesi

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Suomalaisia karttasarjoja, yhteenveto:

Suomalaisia karttasarjoja, yhteenveto: Suomalaisia karttasarjoja, yhteenveto: Sheet1 (Timo Meriluoto) (Päivitetty 9.9.2015) (Maanmittaushallitus = Maanmittauslaitos) (Geologinen Toimikunta = Geologinen Tutkimuskeskus) [G]=Ks. tarkempaa selitystä

Lisätiedot

HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT

HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT Luettelo sisältää Mikkelin maakunta-arkistossa käytettävissä olevat henkikirjojen (v. 1634- -1937) rullafilmit. Luettelon lopussa on hakemisto pitäjien kuulumisesta eri kihlakuntiin.

Lisätiedot

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: :

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: : Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1:20.000 1916 1932: (Timo Meriluoto) (Päivitetty 7.2.2015) [Huom! Luettelon lähtöoletuksena on, että MMH teki kaikista 1916 1924 laatimistaan pitäjänkartoista

Lisätiedot

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Pöyry Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartat...

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

VIHTI Otalampi Muinaisjäännösten arkistoselvitys 2015

VIHTI Otalampi Muinaisjäännösten arkistoselvitys 2015 1 VIHTI Otalampi Muinaisjäännösten arkistoselvitys 2015 Timo Jussila Tilaaja: Vihdin kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Selvitys... 3 Torpat... 4 Rajamerkit... 6 Tiet... 8 Tulos... 10 Lähteet...

Lisätiedot

Sastamala Houhajärvi vesihuoltoverkoston muinaisjäännösinventointi 2015

Sastamala Houhajärvi vesihuoltoverkoston muinaisjäännösinventointi 2015 1 Sastamala Houhajärvi vesihuoltoverkoston muinaisjäännösinventointi 2015 Ville Laakso Tilaaja: Illon vesihuolto-osuuskunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhoja karttoja... 4 Inventointi...

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Lapin lääni. Oulun lääni. Itä-Suomen lääni. Länsi-Suomen lääni. Etelä-Suomen lääni. Ahvenanmaa. Vantaa. Espoo. Kauniainen.

Lapin lääni. Oulun lääni. Itä-Suomen lääni. Länsi-Suomen lääni. Etelä-Suomen lääni. Ahvenanmaa. Vantaa. Espoo. Kauniainen. Koulun ympäristötieto 3 Karttakoe, koe 4 sivut 86 107 Oppilailla on esillä oppikirja. Suomen kartta on sivuilla 56 57. Nimi: pisteet: /24 Nähnyt: a. Nimeä Suomen läänit. b. Väritä kotiläänisi. Lapin lääni

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Punkalaidun Sarkkilan alueen vesihuoltolinjojen muinaisjäännösinventointi 2014

Punkalaidun Sarkkilan alueen vesihuoltolinjojen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Punkalaidun Sarkkilan alueen vesihuoltolinjojen muinaisjäännösinventointi 2014 Ville Laakso Tilaaja: Punkalaitumen kunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 4 Havainnot... 5 Tulos...

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013

KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013 KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013 Näyttely Kaapelin Puristamossa 2012 pj. Pentti Saksala Yhdistyksemme yli 40-vuotisen taipaleen jatkumisen edellytys o n o s a l

Lisätiedot

Lukutilan sanomalehtien mikrofilmiluettelo 25.9.2015

Lukutilan sanomalehtien mikrofilmiluettelo 25.9.2015 Lukutilan sanomalehtien mikrofilmiluettelo 25.9.2015 Aamulehden iltalehti 18.09.1914-16.11.1914 Aamulehti 03.12.1881 jatkotilaus Aamuviesti 24.11.1924-05.01.1925 Ajan sana 11.10.1930-15.10.1932 Ajan suunta

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto - INFORMAATIOKESKUS 14.3.2016 Sivu 1 INFORMAATIOKESKUS Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 001 Tiede ja tieto yleensä. Tieteellisen työn organisaatio

Lisätiedot

Nopea apu. Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta. Turvallisempi huominen. Hyvinkää 23.1.2013. Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka

Nopea apu. Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta. Turvallisempi huominen. Hyvinkää 23.1.2013. Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka Nopea apu Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta Turvallisempi huominen Hyvinkää 23.1.2013 Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka YLE 23.1.2013 klo 7:04 Texasin opistoammuskelu oli kahden kiista Sanakopuna

Lisätiedot

Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011

Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011 Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011 Tiina Vasko 2011 Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2 Sisällysluettelo Arkisto- ja rekisteritiedot

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 216 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 217 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura Liite / Bilaga Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi / Uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 225 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve LIITERAPORTTI Uudisrakentamisen kuvatulosteet, Koko maa ja maakunnat Perusparantamisen taulukkotulosteet, Koko maa, maakunnat ja aravavuokratalot

Lisätiedot

Tampere Kalliojärven ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Tampere Kalliojärven ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Tampere Kalliojärven ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Hannu Poutiainen Jasse Tiilikkala Tilaaja: Finsilva Oyj 2 Sisältö Perustiedot... 2 Lähtötiedot... 3 Inventointi... 3 Tulos...

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

KANGASALA HERTTUALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE ARKEOLOGISEN INVENTOINNIN TÄYDENNYS 2016

KANGASALA HERTTUALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE ARKEOLOGISEN INVENTOINNIN TÄYDENNYS 2016 KANGASALA HERTTUALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE ARKEOLOGISEN INVENTOINNIN TÄYDENNYS 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Lähteet... 3 Arkeologinen kulttuuriperintökohde 1. Herttuala (Herttuala).5 Taustakartat:

Lisätiedot

MITTAPÖYTÄMITTAUS - vuosisatainen mittausmenetelmä Annukka Ilonen

MITTAPÖYTÄMITTAUS - vuosisatainen mittausmenetelmä Annukka Ilonen MITTAPÖYTÄMITTAUS - vuosisatainen mittausmenetelmä Annukka Ilonen Suomen kartoituksen ensiaskeleet: mitä kartoissa kuvattiin ja miten? Kartoitustoiminnan lähtökohtaisena yleisenä tarkoituksena Suomessa

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Hannu Poutiainen Tilaaja: Ikaalisten kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Tutkimus... 4 Havainnot ja yhteenveto...

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013

Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIRKKALAN KUNTA Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20317P001 Raportti 1 (7) Kalle Sisällysluettelo

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 304 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 305 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

Kaikkien aikojen parhaat tulokset 4.12.2015

Kaikkien aikojen parhaat tulokset 4.12.2015 Kaikkien aikojen parhaat tulokset 4.12.2015 Miehet halli päiväys tulos ka. sarjat 2s. Pasi Uotila Ailec, Helsinki Tali 1.10.2006 600 300,0 300 300 Toni Laine Räme, Lohja Kupittaa 9.3.2007 600 300,0 300

Lisätiedot

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 1 Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 282 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 283 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen Juupajoki Ylöjärvi

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Tulokset viesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti

Tulokset viesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti Kauhajoella 22.3.2015 T U L O K S E T Kauhajoen Karhu *Kilpailun sarjat: *M150 ; M1501 ; M1502 ; M1503 ; M151 ; M1511 ;

Lisätiedot

Vihti Palojärvi muinaisjäännösselvitys 2014

Vihti Palojärvi muinaisjäännösselvitys 2014 1 Vihti Palojärvi muinaisjäännösselvitys 2014 Timo Jussila Tilaaja: Vihdin Vesi 2 Sisältö Perustiedot... 2 Selvitys... 3 Yleiskartat... 3 Kohteet... 7 1 VIHTI PALOJÄRVI... 7 2 VIHTI PALOJÄRVI KROG... 9

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Valkeakoski Jutikkalan itäpuolen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila

Valkeakoski Jutikkalan itäpuolen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila 1 Valkeakoski Jutikkalan itäpuolen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Valkeakosken kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Kuva-arkistotoimintaa yli 100 vuoden ajalta

Kuva-arkistotoimintaa yli 100 vuoden ajalta Kuva-arkistotoimintaa yli 100 vuoden ajalta Catherine af Hällström 2011 Åbo Akademin kuvakokoelmat (Åbo Akademis bildsamlingar) - yksi Suomen vanhimmista kuva-arkistoista Åbo Avdelnings bildsamlingar 1911-1919

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw)

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw) 382 Liite TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus (MHz) ERP (kw) Anjalankoski,

Lisätiedot

Matkailijat Keski-Suomessa

Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijamäärät Keski-Suomessa: kotimaa & ulkomaat Mistä kotimaan matkailijat tulevat ja keitä he ovat Ulkomaiset matkailijat: venäläinen matkailija eurooppalainen moderni humanisti

Lisätiedot

VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN

VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN Varsinais-Suomen väestökehitys jatkaa vuonna 2013 samansuuntaista kehitystä kuin vuonna 2012. Turun kaupungin väkiluku kasvaa ja Salon kaupungin vähenee

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2012 01/2011 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 14 263 13 788 3,4 89,9 joista matkailuautoja 105 87 20,7 0,7 joista

Lisätiedot

Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila

Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila 1 Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila Kustantaja: Vesilahden kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Vanha tielinja...

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Liukko- nimihistoriaan liittyvät matkat 2005-2013

Liukko- nimihistoriaan liittyvät matkat 2005-2013 Liukko- nimihistoriaan liittyvät matkat 2005-2013 Luettelo + kartat + kuvat lisää Liukko nimihistoriaa tutkimus (netti) Seppo Liukko koonti PowerPoint + kotisivut 28.8.2013 1 Liukko paikannimistö matkat+kuvat

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot