Kartta sukututkimuksen lähteenä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kartta sukututkimuksen lähteenä"

Transkriptio

1 Kartta sukututkimuksen lähteenä Näyttely Metson pääkerroksessa Kartan määritelmä 2 Karttojen vuosisadat 2 Karttojen merkitys sukututkijalle 3 Alkuperäisten karttojen säilytys: 3 Maanjakoon liittyviä tietoja 4 Lohkojako 4 Sarkajako 4 Isojako 4 Vanhoja karttoja luvun maakirjakartat 5 Isojakokartat 1700 luvulta 6 Maakirjakartat ja sukututkimus 6 Isojakokartat ja sukututkimus 6 Suomen karttoja ja kartoista kertovia kirjoja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa 8 Bibliografia 8 Kuntakartta 8 Karttoja ja kartastoja 8 Suomen taloudellinen kartta sarja 11 Tiekarttoja 16 Topografisia karttoja 17 Maanmittaus 18 Meri ja ranta alueet 19 Kartografia ja historiantutkimus 19 Historiallisia karttoja 19 Karttoja ja muuta hyödyllistä Internetissä 24

2 Kartan määritelmä Kartta on mittakaavassa oleva, pelkistetty ja selitetty piirroskuva jostakin maantieteellisestä alueesta. (Nykysuomen sanakirja, 2002) Kartta on jokainen kuvallinen esitys maisemasta tai sen piirteestä, riippumatta siitä, onko esitys mittakaavassa vai ei. (Rantatupa, Heikki: Kartogragia, Lehdessä Sukutieto 2001, 3, s. 5) Karttojen vuosisadat 1400 luku 1500 luku 1600 luku 1700 luku 1800 luku Yleiskarttoja yleiskarttoja rajakarttoja nautintakarttoja yleiskartta maakirjakartat maakuntakartat rajakartat yleiskartta verollepanokartat rajakartat isojakokartat teemakartat rekognosointikartat Hermelinin kartasto Vanhan Suomen kartat uusi yleiskartta pitäjänkarttoja isojakokarttoja tiekartat sotilaskarttoja: rekognosointikartat, Kalmbergin kartasto, Senaatin kartasto v kartoitus (topografikartat) Ev. Alftanin Suomen kartta 2

3 Karttojen merkitys sukututkijalle Sukutukija voi liittää tutkimansa suvun, henkilön tai talon maisemaan ja paikkaan. Niiden avulla voi vertailla elinolosuhteita, ymmärtää paremmin kulkusuuntia, nautintaoikeuksia sekä sukulaisuuden merkityksen kyläyhteisössä. Karttojen avulla voi hahmottaa selkeämmin muuttuvan maiseman ja elinolosuhteiden merkityksen oman suvun tarinalle. (Heikki Rantatupa, Kartografia tutkimuskohteena ja kartta historian lähteenä. Sukutieto 2001,3 s. 9) Alkuperäisten karttojen säilytys: Kansallisarkisto Helsingissä: o Maanmittaushallituksen maanmittausarkisto kopiokappaleet isonjaon ja uusjaon asiakirjoista o Maanmittaushallituksen käyttökarttakokoelma: pitäjänkartat, topografiset kartat ja agrogeologiset kartat o Vanhan Suomen alueen revisiokartat Viipurin kuvernementin karttaaineistokokoelmassa (VKKA) o Maanjako oikeuksien pöytäkirjat osittain, osin ao. maakunta arkistoissa o VAKKA tietokanta: Kansallisarkiston karttakokoelma Maanmittauslaitoksen arkisto Jyväskylässä; asiakaspalvelu Jyväskylän maakunta arkistossa o Maanmittaustoimituksiin ja rekisteröintiin liittyvät asiakirjat, esim. alkuperäiset isojakoasiakirjat Mikkelin maakunta arkisto o Isojaon jälkeinen aineisto entisen Viipurin läänin alueelta; osa aineistosta Leningradin oblastin arkistossa Kansalliskirjaston karttakokoelmat Helsingissä Kaupunkien karttoja kaupunkien omissa arkistoissa. o Esimerkiksi Tampereella on kaupunginarkiston karttakokoelma, joka sisältää karttoja koko kaupungin historian ajalta ja se on tutkijoiden käytössä tietopalvelun aukioloaikoina. 3

4 Maanjakoon liittyviä tietoja Lohkojako Keskiajan alussa peltomaa koostui epäsäännöllisen muotoisista pienistä peltotilkuista, joita talolliset olivat raivanneet ja joita he viljelivät yksityisesti. Järjestelmää on nimitetty lohkojaoksi. Lohkojako on vanhin tunnettu maanjakomuotomme ja alkujaan käytössä kaikkialla asutulla ja maatalouden piirin otetulla alueella. Pisimpään uudelle ajalle se säilytti asemansa Itä ja Pohjois Suomen harvaan asutuilla seuduilla, jossa ei yleensä syntynyt tiheää kyläasutusta. Sarkajako Sarkajako oli keskiajalla yleisesti Euroopassa käytössä ollut maankäyttöjärjestelmä. Myös Lounais Suomessa ja Etelä Hämeessä alueella maaverotukseen siirtymisen yhteydessä luvuilla tuli kruunun eli valtiovallan ja kirkon aloitteesta lohkojaon tilalle sarkajako. Kylässä olleet peltokappaleet yhdistettiin, aidattiin kahteen lohkoon ja jaettiin talojen kesken. Peltosarat oli jaettu suhteessa verolukuun ja jakaminen tapahtui tangoituksella. Maiden mittana käytettiin tavallisesti tankomäärää, puhuttiin esimerkiksi kolmen tai neljän tangon pellosta. Tankopeltojen yhteissumma vastasi tilan äyrilukua. Kullakin kylällä oli oma mittaseipäänsä eli tankonsa, jonka pituus oli 6 9 kyynärää (3,5 5,3 m). Kun ensimmäinen mittaus oli suoritettu, syntyi ns. jakolohko ja toinen aloitettiin samasta vainiosta. Jakolohkoja saattoi vainiossa olla useita ja jako osuudet piti kussakin jakolohkossa saada yhtä suuriksi. Ylijäämäpalaset jaettiin osakkaille. Poikkisuuntaan jaettuja peltojen reunapalasia sanottiin hamarpelloiksi. Sarkajaossa olivat mukana myös luonnonniityt. Sarkojen järjestys määräytyi useimmiten kylän talojen tonttijärjestyksen mukaan alkaen auringonnousun eli idän puolelta ja siksi sarkajaon kutsutaan myös aurinkojaoksi. Kun vainiossa talonpojalla oli aina naapuri viereisellä saralla, hän oli täydellisesti sidottu yhteistoimintaan tämän kanssa. Tämä ns. vainiopakko vaati, että kaikilla piti vainiossa olla sama vilja kylvössä, saman vainion oli aina oltava kesantona, pelto oli kynnettävä, kylvettävä ja korjattava samana päivänä jne. Kun kesantopellon laiduntaminen alkoi, avattiin kylän karjalle yhteisesti veräjä aitaan. Vainiopakko oli omiaan kasvattamaan kyläläisissä yhteishenkeä ja toimintaa, mutta toisaalta syntyi myös naapuririitoja. Ylemmissä säädyissä sarkajakoa alettiin valistusajalla eli 1700 luvulla pitää kehityksen jarruna, sillä sarkajako oli tehotonta. Se ei kannustanut yksittäistä tilaa uudisraivaukseen tai mahdollistanut uusien vuoroviljelymenetelmien ja viljelykasvien kokeilua. Isojako Vuoden 1757 valtiopäivillä hyväksyttiin maanmittari Jakob Faggotin ajama isojako uudeksi maanjakomenetelmäksi. Tavoitteena oli saada kunkin viljelijän hajallaan olevat peltokappaleet mahdollisimman suuriksi yhtenäisiksi lohkoiksi, jotta vapauduttaisiin kahlehtivasta vainiopakosta. Rakennuk 4

5 set suositeltiin siirrettäväksi lähelle omia tiluksia, pois yhteiseltä tiheään rakennetulta kylätontilta jossa tulipalovaara oli ilmeinen. Toinen tärkeä näkökohta oli jyvitys, eli maan jakaminen laatunsa perusteella oikeudenmukaisesti eri talojen kesken. Lisäksi haluttiin luopua metsien yhteisomistuksesta ja myös metsämaat jaettiin. Osa metsäalasta joutui ns. liikamaana valtiolle ja näin syntyivät ns. kruunun metsämaat. Isojako johti uusien torppien perustamiseen valtion maille, ja maaseudun maata omistamattoman väestönosan metsänkäyttömahdollisuudet huononivat. Vuonna 1757 hallitus antoi isojakoasetuksen. asetuksessa määrättiin, että jos yksikin kylän osakas vaati jakoa, oli se toimeenpantava. Samoin jako oli suoritettava siellä, missä toimeenpantiin mittauksia ja verollepanoja. Isojakoasetusta täydennettiin vielä vuosina 1762 ja Viimeksi mainittuna vuonna säädettiin sekä pelto että niittypalstojen enimmäismääräksi neljä, metsämaan taas kaksi palstaa tilaa kohden. Isojaon toimeenpano alkoi Pohjanmaalta. Lännestä se eteni hitaasti kohti maan itä ja pohjoisosia. Isojaon seurauksena sarkajaon aikaiset tiiviit ryhmäkylät alkoivat hajota, kun taloja ryhdyttiin siirtämään yhtenäisinä alueina olevien tilusten yhteyteen. Peltoviljelyn tuottavuus parani, mutta kylien yhteisöllisyys alkoi väistyä yksityisyyden tieltä. Vanhoja karttoja 1600 luvun maakirjakartat Kustaa Vaasan ajoista lähtien oli tullut säännölliseksi tavaksi merkitä talojen veroluvut erilliseen maakirjaan (jordebok). Ensimmäiset maakirjat laadittiin vuosina 1539/40. Vaikka maakirjoihin peltojen ja niittyjen alat arvioitiin tai mitattiin, niistä ei ollut kuitenkaan tapana laatia erillistä karttaa. Suurimittakaavaisia valtakunnan ja maakuntien karttoja alettiin Ruotsi Suomessa laatia vasta 1610 luvulta eteenpäin Andreas Bureuksen (Bure) johdolla. Bureus sai vuonna 1628 tehtäväkseen organisoida valtakunnan kartoittamisen, ja näin sai maanmittaustoiminta alkunsa. Suomessa maanmittaustoiminta alkoi vuonna 1633, jolloin Turun lääniin määrättiin maanmittariksi Olof Gangius. Maanmittaustoimintaa ja kartoittamista sääteli 1600 luvulla vilkas lainsäädäntötoiminta. Määräyksissä annettiin tarkat ohjeet karttaväreistä: pellot on merkittävä harmaalla, niityt vihreällä, suot keltaisella, puutarhat mustalla, järvet sinisellä ja joet tummansinisellä, rajat punaisella, metsät tummanvihreällä ja mäet valkoisella. Pinta aloja laskettaessa tuli tynnyrinalaan sisältyä neliökyynärää. Pohjoissuunta tuli merkitä karttaan kompassiruusulla. Kartassa on oma erityinen selitysosansa, Notarum Explicatio, josta selviää talojen verotukseen liittyvät seikat. 5

6 Isojakokartat 1700 luvulta Yleensä isojakotoimitus tehtiin koko kylän maa alueella. Karttoihin piti merkitä talojen tontit ja joskus myös torppien, mäkitupien yms. asumusten tontit, sekä pellot, niityt ja metsät, tiet, polut, sillat, myllyt ja vesistöt. Kaikki karttakuviot tuli nimetä ja kartoista sekä karttakuvauksesta piti selvitä, mitkä tilukset olivat mukana jaossa ja mitkä alueet kuuluivat jakokunnan jollekin jäsenelle erillisenä. Isojakotoimitukset aloitettiin usein verollepanojen yhteydessä, ja kylien lisäksi kartoitettiin myös yksinäistalot sekä sarkajakoalueen ulkopuoliset alueet. Isonjaon kartta aineisto kattaa koko Suomen, ellei oteta lukuun sitä, että joitakin yksittäisiä karttoja on kuluneiden kahden vuosisadan aikana hävinnyt. Kartoista tehtiin kahdet kappaleet, joista puhtaaksi piirrettyjä säilytetään Maanmittaushallituksen arkistossa ja maastossa käytettyjä konseptikappaleita läänien maanmittaustoimistojen arkistoissa. Useimmiten on ainakin toinen kartoista säilynyt. Kartat ovat peräisin 1700 luvun jälkipuoliskolta ja 1800 luvulta, sillä suurimmassa osassa Suomea isojako saatiin suoritetuksi 1800 luvun loppuun mennessä. Maakirjakartat ja sukututkimus maakirjojen tiedot kartalle asetettuna tietoa ajasta ennen isoajakoa: o näkyy jopa keskiaikainen kyläyhteisö o ryhmäkylät, raittikylät, haja asutus o sarkajako, aurinkojako, lohkojako o nautintarajat, yhteisomistus tietoa kulkureiteistä, teistä, talviteistä, kievareista tietoa maankäytöstä: pellot, niityt, kasket, viljelymuoto, maan laatu, kalavedet, koskiosuudet, sahat ja myllyt tietoa rajoista ja rajalaitoksesta tietoa luonnonolosuhteista lähes neljä sataa vuotta sitten, maan nousu, järvenlaskut tietoa kartografiasta; kartanpiirtäjän taitojen kehittyminen, muotivirtaukset, tyylit Isojakokartat ja sukututkimus samoja asioita kuin maakirjakartoissakin Isojakokokouksista pidettiin pöytäkirjaa, joita säilytetään läänien maanmittaustoimistojen arkistoissa. Näistä voi löytää myös omaan sukuun liittyviä mielenkiintoisia yksityiskohtia. (Varsinkin isojako ja uusjakotoimitusten asiakirjoista löytyy jopa henkilöiden mielipiteitä, näkemyksiä sekä riitakysymysten käsittelyjä ja näitä koskevia päätöksiä. Niitä on kirjattu etenkin käsiteltäessä jakotoimitusten yhteydessä suoritettuja niin sanottuja tilojen pakkosiirtoja. Hyvin mielenkiintoisina yksityiskohtina asiakirjoista löytyy osapuolten omakätisiä alle 6

7 kirjoituksia, jopa puumerkkejä. Maanmittauslaitos: /www.maanmittauslaitos.fi/maanmittausarkistojen_tutkijalle jakoa tehdessä syntyi usein kiistaa maa alueista ja maanjako oikeuksien pöytäkirjoista voi löytää kiinnostavia tietoja saa paljon tietoa seudun nimistöstä (paikat, talot, asukkaat) Lähteet: Huhtamies, Mikko: Maan mitta Rantatupa, Heikki: Kartografia. Lehdessä Sukutieto 2001, nro 3, ss. 4 9 Wikipedia, sarkajako Nallinmaa Luoto: Vanhat kartat sukututkijan apuna, Lehdessä Genos 1997, 68, s

8 Suomen karttoja ja kartoista kertovia kirjoja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa Tämä näyttelyä varten tehty luettelo ei ole täydellinen lista Tampereen kaupunginkirjastossa olevista Suomen kartoista, vaan siihen on otettu mukaan lähinnä vanhoja Suomen karttoja ja kartastoja, joista voisi olla hyötyä sukututkijoille. Topografisia karttoja on mukana vain Pirkanmaan alueelta. Bibliografia 01.2 DAV swefin Kirja Ppro837_66745 DAVIDSSON, Åke Handritade kartor över Finland i Uppsala universitetsbibliotek =Uppsalan yliopiston kirjaston piirretyt Suomen kartat / Åke Davidsson. Uppsala : [s.n.], s., 3 kuval. : kuv. ; 27 cm. (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis ; 11) (sid.) Kuntakartta SUO fin Kirja Ppro837_ SUOMEN kunnat / toim. Mika Mäkelä, Pirkko Retti ; [kartat:kauko Kyöstiö... et al.]. [Helsinki] : AtlasArt, 2008 (Tampere :Tammer Paino). 103 s. : kuv., kartt. ; 20 cm ISBN (nid.) Karttoja ja kartastoja 42 ATL swe Kirja Ppro837_94879 ATLAS öfver Finland 1910 : text / redaktionskommité, Max Alfthan... [etal.]. Helsingfors : F. Tilgmann II : Befolkning och kultur : kartbladen nris s.: kuv., kartt. ; 25 cm (sid.) 42 SUO fin Kirja Ppro837_52037 SUOMENMAA : maantieteellis taloudellinen ja historiallinen tietokirja / toimitus J. E. Rosberg... [et al.]. Helsinki : Tietosanakirja. Osat 1 9 vuosilta Kirjasarjassa on karttalehdet 1900 luvun alun Suomesta ALF swe Kartta Ppro837_63927 ALFTHAN, Georg Karta öfver Storfurstendömet Finland efter nya, tillförlitliga källor och med särskildt begagnande af General Stabens original kartorutgifven år 1860 [Kartta aineisto] / af öfverste Georg Alfthan ;chromolithografierad i General Stabens Topografiska Depot I St.Petersburg. [S.l.] : [s.n.], 1860 (Jemtschaninow, Herrfurth). 1kartta : vär. ; 103 x 72, taitettuna 18 x 13 cm AUT finswe Kirja Ppro837_ AUTOMOBIILI ja maantiekartta ynnä Shell bensiiniasemat[kartta aineisto] = Automobil och landsvägskarta jämteshell bensinstationer. [Helsinki] : [Shell], karttalehteäpahvikorteilla : vär. ; 20 x 23 cm + Luettelo Shell bensiini asemista(5 s.) (kansio) FIN finswe Kirja Ppro837_91251 FINLAND [Kartta aineisto] : kartbok = Suomi : kartasto. [2. p.], 3:etusendet. [Helsingfors] : Turistföreningen i Finland, [1894]. 1kartasto, ([72] s.) : 24 karttaa, vär. ; 20 cm (sid.) 8

9 42.02 GYL finsweeng Kartta GYLDÉN, C. W., C. W. Gyldénin kaupunkikartat 1:3200 1:10000 vuosilta näköispainoksina [Kartta aineisto] = C. W. Gyldéns stadskartor 1:3200 1:10000 från åren i faksimiltryck = Plans for the towns in Finland to scales 1:3200 1:10000 published by C. W. Gyldén during , facsimile editions. [Helsinki] :, [1984]. 14 kartaa : vär. ; 51 x 66 cm, kotelo 69 x 54 cm HER swe Kartta Ppro837_ HERMELIN, S. G. Chartor öfver Finland [Kartta aineisto] / utgifwen af friherre S. G. Hermelins anstalt och omkostnad ; sammandragen och författad af C. P.Hällström. [S.l.] : S. G. Hermelin, karttaa kotelossa :vär. ; 61 x 65, kotelo 31 x 23 cm KAR swe Kartta Ppro837_ KARTA öfver Finland [Kartta aineisto] ; Uppslagsbok till karta öfver Finland / utgifven af I. Uschakoff. Helsingfors : Helsingfors centraltryckeri, kartta taitettuna, 150 s. ; 23 cm SUO fin Kirja Ppro837_90852 SUOMEN kartasto / [julk.] Suomen maantieteellinen seura ; [toimitus: E.R. Neovius... et al.]. [Helsinki] : [Suomen maantieteellinenseura], 1899 (Helsingissä : F. Tilgmannin kirjap.). 12, [126] s. :kuv., taul. ; 44 cm SUO fin Kirja Ppro837_90853 SUOMEN kartasto : teksti / julaissut Suomen maantieteellinen seura. [Helsinki] : Suomen maantieteellinen seura, [466] s. : taul. ;24 cm SUO finengswe Kirja Ppro837_83912 SUOMEN kartasto = Atlas of Finland = Atlas över Finland : 1925 / [julk.]suomen maantieteellinen seura ; toimitusvaliokunta Rolf Witting...[et al.]. [Helsinki] : Otava, [160] s. : kuv., taul. ;45 cm SUO finfreswe Kirja Ppro837_90854 SUOMEN kartasto 1910 / [toimituskomitea: Max Alfthan... et al.]. [Helsinki] : Suomen maantieteellinen seura, s. : kartt.,taul. ; 43 cm SUO fin Kirja Ppro837_69322 SUOMEN kartasto 1910 : teksti. Helsinki : [Suomen maantieteellinenseura] II : Väestö ja kultuuri : (karttalehdet n:ot 24 55) /toimituskomitea: Max Alfthan... [et al.] [758] s., 7karttal. : kartt., taul. ; 25 cm SUO fin Kirja Ppro837_85581 SUOMEN kartasto 1910 : teksti. Helsinki : [Suomen maantieteellinenseura] I : Luonto : (karttalehdet n:ot 1 23) / toimituskomitea: Max Alfthan... [et al.] [769] s., 2 kuvalehteä, karttal. : kuv.,kartt. ; 25 cm SUO fin Kirja Ppro837_ SUOMEN kartasto : 1925 : teksti / toimitusvaliokunta: Rolf Witting...[et al.] ; [julkaisija: Suomen maantieteellinen seura]. Helsingissä: Otava, s. : taul. ; 25 cm SUO finswe Kirja Ppro837_ SUOMEN kartasto 100 vuotta : näyttely Tieteiden talossa = Atlas över Finland 100 år : utställning i Vetenskapernas hus / tekstit = texterna: Paul Fogelberg... [et al.] ;käännökset = översättning... Pia Maria Moltubak, John Westerholm. [Helsinki] : Suomen maantieteellinen seura, 1999 ([Yliopistopaino]). 40 s. : kuv., kartt. ; 25 cm (nid.) 9

10 42.02 SUO fin Kirja Ppro837_ SUOMEN kartasto 1999 : 100 vuotisjuhlakartasto / John Westerholm ja Pauliina Raento (toim.). 6. laitos. Porvoo ; Helsinki ; Juva :WSOY ; [Helsinki] : Suomen maantieteellinen seura, s. :kuv., kartt. ; 31 cm ISBN (sid.) SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMEN kartta. Porvoo : Werner Söderström osakeyhtiön laakapaino, kartta : vär. ; 115 x 76 cm SUO fin,swe Kartta Ppro837_ SUOMEN kartta [Kartta aineisto] = Karta över Finland /maanmittaushallituksen toimittama ; [toimitus: Erkki Sakari Harju] ;[teksti: Erkki Sakari Harju]. Näköisp. [Vantaa] : Genimap, 2004(Porvoo : WS Bookwell). 1 kartasto, [154 ] s. : IV + 42 karttaa,vär. ; 32 cm ISBN (sid.) SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMEN, Kaukokarjalan ja Kuolan niemimaan kartta. 1: [S.l.]: Kirja, kartta : vär. ; taitettuna 27 x 16 cm SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMI, Kaukokarjala ja Kuolan niemimaa [Kartta aineisto]. [Helsinki] :Kirja, kartta : vär. ; 60 x 77 cm 42 SUO fin Kartta Ppro837_64648 SUOMEN liikennekartta = Finlands kommunikationskarta. Helsinki :Kustannausliike Suomen kauppa ja teollisuus Oy, 1939 (Porvoo : Werner Söderström Osakeyhtiön laakapaino). 1 kartta : vär. ; 115 x SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMENMAAN kartta [Kartta aineisto] : tärkeimmillä historiallisilla tiedoilla varustettu : lahja lehti Kyläkirjaston kuvalehden tilaajille vuosina [S.l.] : A. O. Nordlund, [1885?] (Helsingissä :F. Tilgmann). 4 irrallista karttalehteä : vär PIL fin Kirja Ppro837_ PILTZ, Aarno Kirjoituksia Karjalan karttakuvasta : kolmiomöntti, töpö,huopatossumalli / Aarno Piltz ; toimittanut Leena Miekkavaara. Lappeenranta : Karjalan kirjapaino, 2007 (Jyväskylä : GummerusKirjapaino). 143, [1] s. : kuv., kartt. ; 25 x 31 cm ISBN (sid.) ISBN (sid.) KAR finswe Kartta KARJALAN kannas 1938 [Kartta aineisto] = Karelska näset Näköisp. 1: Helsinki : Karttakeskus, kartta : vär. ; 83 x 90 cm, taitettuna 21 x 10 cm. Näköispainos Suomen tiekartan lehdistä 3 ja 6 vuodelta Alkuteos julk.: Helsinki: Maanmittaushallituksen kartografinen toimisto Karttaan lisätty nykyinen valtakunnanraja., ISBN X HER swe Kartta HERMELIN, Samuel Gustaf Karta öfver Kemi Lappmark [Kartta aineisto] / på friherre S.G.Hermelins anmodan enligt astronomiske observationer författad under en resa omkring Nordkap och i Kemi Lappmark år 1802 af Georg Wahlenberg, amanuens vid Upsala Akad. Nat. Kabinett. Näköisp. N. 1: Helsinki : Karttakeskus, kartta : vär. ; 64,5 x 38 cm, lehti 69 x 42 cm. 10

11 Suomen taloudellinen kartta sarja SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad I:4 : Hanko = Hangö / upprättad å landtmäteristyrelsen1906, rättad 1919 / tehty maanmittaushallituksessa 1906, korjattu kartta : vär. ; 45 x 64 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad I:5 : Snappertuna / tehty maanmittaushallituksessa1913, korjattu kartta : vär. ; 40 x 65 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad II:1 : Maarianhamina = Mariehamn / upprättad ålantmäteristyrelsen 1931 / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 71 x 63 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] = Finland sekonomiska karta 1: [Helsinki] : Lehti = Blad II:3 : Turku = Åbo / tehty Maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 57 X 57 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad II:4 : Salo / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 63 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad II:5 : Lohja = Lojo / upprättad å lantmäteristyrelsen1913, rättad 1917 / tehty maanmittaushallituksessa 1913, korjattu kartta : vär. ; 69 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad II:7 : Porvoo Loviisa = Borgå Lovisa / upprättad ålandtmäteristyrelsen 1912, rättad 1919 / tehtymaanmittaushallituksessa 1912, korjattu kartta :vär. ; 70 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad III:2 : Uusikaupunki / tehty maanmittaushallituksessa1925. [1925]. 1 kartta : vär. ; 70 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad III:3 : Vehmaa / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad III:4 : Loimaa / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 62 cm 11

12 42.02 SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad III:5 : Tammela / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 69 x 63 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad III:6 : Riihimäki kartta : vär. ; 70 x 64cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad III:7 : Lahti / tehty maanmittaushallituksessa 1914,korjattu kartta : vär. ; 70 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad III:8 : Hamina = Fredrikshamn / upprättad ålantmäteristyrelsen 1914, rättad 1921 / tehtymaanmittaushallituksessa 1914, korjattu kartta :vär. ; 70 x 63 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] =] : Finlands ekonomiska karta 1: [Helsinki] : Lehti = Blad IV:3 : Pori / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 69 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad IV:4 : Tyrvää / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 61 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad IV:5 : Tampere = Tammerfors / upprättad ålandtmäteristyrelsen 1922 / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 56 x 54 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad IV:6 : Hauho / tehty maanmittaushallituksessa 1914,korjattu kartta : vär. ; 70 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad IV:7 : Heinola / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad IV:8 : Mäntyharju / tehty maanmittaushallituksessa1914, korjattu kartta : vär. ; 70 x 62 cm 12

13 42.02 SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad IV:9 : Lappeenranta / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 69 x 62 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad V:4 : Ikaalinen / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 56 x 53 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad V:5 : Orivesi (Tampere) / tehtymaanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 56 x 54cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad V:8 : Mikkeli / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 61 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad V:9 : Juva / tehty maanmittaushallituksessa 1915,korjattu kartta : vär. ; 71 x 61 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad V:10 : Savonlinna = Nyslott kartta : vär.; 70 x 61 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] :(kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1: :(häradskarta). [Helsinki] : Lehti = Blad VI:10 : Heinävesi kartta : vär. ; 70 x 61cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad VII:3 : Laihia / tehty maanmittaushallituksessa 1913, korjattu kartta : vär. ; 72 x 59 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad VIII:3 : Vaasa / tehty maanmittaushallituksessa 1913,korjattu 1923 = Vasa / upprättad å lantmäteristyrelsen 1913, rättad kartta : vär. ; 72 x 59 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad VIII:2 : Raippaluoto = Replot / upprättad ålantmäteristyrelsen 1913, rättad 1923 / tehtymaanmittaushallituksessa 1913, korjattu kartta :vär. ; 70 x 58 cm 13

14 42.02 SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XIII:10 : Kuusamo / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 53 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineist] : Finlands ekonomiska karta 1: [Helsinki] : Lehti = Blad XIII:11 : Iivaara / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 59 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad X:9 : Kajaani / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 57 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XIV:9 : Posio / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 53 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XIV:10 : Alakitka / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 53 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XIV:11 : Paanajärvi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 54 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XV:7 : Rovaniemi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 71 x 52 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XV:8 : Kemijärvi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 69 x 53 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XV:9 : Kursu / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 52 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XIX:2 : Kilpisjärvi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 68 x 52 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XIX:8 : Inari / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 67 x 52 cm 14

15 42.02 SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XX:2 : Haltia / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 70 x 48 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XX:3 : Porojärvi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 68 x 51 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XX:7 : Inarijoki / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 68 x 52 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XX:8 : Kaamanen / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 67 x 52 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XX:9 : Iijärvi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 67 x 51 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XXI:7 : Outakoski / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 67 x 51 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XXI:8 : Utsjoki / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 67 x 51 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XXI:9 : Pulmanki / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 75 x 51 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ Lehti = Blad XXI:10 : Räkkijärvi / tehty maanmittaushallituksessa kartta : vär. ; 68 x 47 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] =] : Ekonomiskkarta över Finland 1: [Helsinki] : Lehti = Blad 6 : Kanskog / Maanmittaushallituksen toimittama kartta : vär. ; 56 x 67 cm SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta. 1: Helsinki : 48 : Padasjoki kartta : vär. ; 40 x 57 cm 15

16 42.02 SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] = Ekonomisk kartaöver Finland 1: [Helsinki] : Lehti = Blad 51 : Savitaipale / maanmittaushallituksen toimittama (pain.1937). 1 kartta : vär. ; 56 x 67 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] = Ekonomisk kartaöver Finland 1: [Helsinki] : Lehti = Blad 57 : Pori / maanmittaushallituksen toimittama kartta : vär. ; 55 x 62 cm SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta. 1: Helsinki : 60 : Kuhmoinen kartta : vär. ; 40 x 54 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN taloudellinen kartta 1: [Kartta aineisto] : Ekonomisk kartaöver Finland 1: [Helsinki] : Lehti = Blad 61 : Hartola / maanmittaushallituksen toimittama (pain. 1936). 1 kartta : vär. ; 56 x 67 cm SUO finswe Kirja Ppro837_ SUOMI kartasto : 1897/1915 = Kartbok över Finland : 1897/1915. Näköisp. Helsinki : Suomen matkailuliitto, s. : kartt. ;22 cm ISBN (sid.) SUO finswe Kirja Ppro837_91252 SUOMI [Kartta aineisto] : kartasto = Kartbok över Finland. [5. p.]. 1: [Helsinki] : Suomen matkailijayhdistys : Waseniuksen kirjakaupan jaettavana, [1909]. 1 kartasto, [175] s. : 52 karttaa, vär. ; 20 cm. (sid. Tiekarttoja SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto]. 1:650000, 1: [Helsinki] : Pandakustannus, 2004 (Porvoo : WS Bookwell). 1 kartasto, (67, [2] s.) : vär. ; 25 cm. Paikannimihakemisto. S Tiekartat. S Pääkaupunkiseutu 1: S Kaupunkikartat1:25000 ISBN X (nid.) SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO fin Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki] : []. 3. 1: kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm 16

17 42.02 SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki] : 4. 1: kartta : vär. ; 52 x 103 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finalnd /Maanmittaushallituksen toimittama. Helsinki : kartta : vär. ; 50 x 80 cm, taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; 54 x 67 cm, taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; taitettuna 26 x 12 cm SUO finswe Kartta Ppro837_ SUOMEN tiekartta [Kartta aineisto] = Vägkarta över Finland. [Helsinki]: [] kartta : vär. ; 54 x 95 cm, taitettuna 26 x 12 cm Topografisia karttoja TOP rus Kartta Ppro837_ [TOPOGRAFINEN kartta] XVI 23 ; XVI 24 : Tammela i Pirkala uzd. [S. l.] : [s. n.], kartta ; 35 x 60 cm TOP rus Kartta Ppro837_ [TOPOGRAFINEN kartta] XVI 21 ; XVI 22 : Tammela, Pirkala i Ili Satakunta alapuol. uzd. [S. l.] : [S. n.], kartta ; 34 x 60 cm TOP rus Kartta Ppro837_ [TOPOGRAFINEN kartta] XVII i XVIII 18 i 19 : Loima i Tjurvja yzd. 1: Petrograd : Litografija kartografitšeskago zavedenja, Voenno topografitšeskago otd., kartta ; 59 x 60 cm 17

18 42.02 TOP fin TOPOGRAFINEN KARTTA 1816 : NOKIA TOP fin Ppro837_ TOPOGRAFINEN KARTTA 1817 : PIRKKALA TOP fin Kartta Ppro837_ TOPOGRAFINEN KARTTA 1818 : KANGASALA TOP fin Kartta Ppro837_ TOPOGRAFINEN KARTTA 1918 : KANGASALA Maanmittaus 52.6 MAA fin Kirja Ppro837_66684 MAANMITTAUS Suomessa / [julk.:] ; [piirrokset: AnteroAaltonen]. Helsinki :, s. : kuv., kartt. ; 25 cm + liite(16 s. : kartt.). Kartt. kansien suojalehdillä ISBN (sid.) : 330 FIM HUH fin Kirja Ppro837_ HUHTAMIES, Mikko Maan mitta : maanmittauksen historia Suomessa / Mikko Huhtamies. Helsinki : Maanmittauslaitos : Edita, 2008 (Helsinki : Edita Prima). 549 s. : kuv.,kartt. ; 25 cm. Englanninkielinen tiivistelmä: Land survey in Finland for nearly four hundred years ISBN (sid.) KOL fin DVD levy Ppro837_ KOLMIOMITTAUS [Videotallenne] : Suomen kartoituksen perusta / tuotanto ja toteutus:jyrki Puupponen ja Jaakko Järvinen. [S.l.] : Jyrki Puupponen : Jaakko Järvinen, DVD videolevy, (33 min) : vär. + tekstiliite (19 s.). Ääniraita: suomi. Sallittu lapsille. Esitys: Asiantuntijoina Jussi Kääriäinen, Matti Ollikainen ja Markku Poutanen KOS fin Kirja Ppro837_ KOSONEN, Katariina Kartta ja kansakunta : suomalainen lehdistökartografia sortovuosienprotesteista Suur Suomen kuviin / Katariina Kosonen. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000 (Hakapaino). 389s. : kuv., kartt. ; 21 cm. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN ; 793) ISBN (nid.) KOS fin Kirja Ppro837_ KOSTET, Juhani, 1952 Cartographia urbium Finnicarum : Suomen kaupunkien kaupunkikartografia1600 luvulla ja 1700 luvun alussa / Juhani Kostet. Rovaniemi :Pohjois Suomen historiallinen yhdistys, 1995 (Pieksämäki :Raamattutalo). 211 s. : kuv., kartt. ; 31 cm. (Monumenta cartographica septentrionalia, ISSN X ; 1). ISBN (sid.) LEH fin Kirja Ppro837_ LEHTINEN, Leena Karttojen kertomaa : vanhojen karttojen kautta maiseman historiaan / Leena Lehtinen. [Helsinki] : Genimap, s. : kartt. ; 28 cm. ISBN (nid.) 18

19 MAA mul Kirja Ppro837_81859 MAANMITTAUSHALLITUS : = Lantmäteristyrelsen i Finland = National Board ofsurvey in Finland = Landesvermessungsamt in Finnland. Helsinki :, s., [2] karttal., 1 irtokartta : kuv., kartt. ; 25 cm. (Maanmittaushallituksen julkaisu, ISSN X ; n:o 38) (sid) NIE fin Kirja Ppro837_ NIEMELÄ, Osmo, 1926 Suomen karttojen tarina : näin Suomi kartoitettiin katseltavaksi / Osmo Niemelä. [Helsinki] : Maanmittauslaitos ;Vantaa : Karttakeskus ; [Helsinki] : Suomen kartografinen seura, s. : kuv., kartt. ; 31 cm ISBN (sid.) SUO fin Kirja Ppro837_48837 SUOMEN maanmittauksen historia / toimituskunta: Kyösti Haataja... [et al.]. Porvoo :WSOY II osa : Venäjänvallan ja itsenäisyyden aika [[4 s.], 616, [5], 14karttaliitettä, 2 kuval.] : kuv., kartt SUO fin Kirja Ppro837_48836 SUOMEN maanmittauksen historia / toimituskunta: Kyösti Haataja... [et al.]. Porvoo :WSOY I osa : Ruotsinvallan aika [[8 s.], 449, [7], 8 karttaliitettä, 2 kuval.] :kuv., kartt. ; 25 cm SUO fin Kirja Ppro837_48838 SUOMEN maanmittauksen historia / toimituskunta: Kyösti Haataja... [et al.]. Porvoo :WSOY III osa : Erikoisaloja koskevia kirjoituksia [[4 s.], 485, [6], 2 karttaliitettä]: kartt. Meri ja ranta alueet EHR fin Kirja Ppro837_ EHRENSVÄRD, Ulla Mare Balticum : 2000 vuotta Itämeren historiaa / Ulla Ehrensvärd, Pellervo Kokkonen, Juha Nurminen ; [suomennokset: Marianne Saari, Nils Erik Raurala] ; [pääkuvaaja: Kaius Hedenström] ; [karttapiirrokset: Jari Patanen]. Helsinki : Otava : John Nurmisen säätiö, s. : kuv., kartt. ; 35 cm. ISBN (sid.) Kartografia ja historiantutkimus KAR fin Kirja Ppro837_ KARTTA historian lähteenä / Heikki Rantatupa (toim.) ; [kirjoittajat: Jouni Aarnio... et al.]. Jyväskylä : Kampus kustannus, 2000(Kopi jyvä). 143 s. : kartt. ; 25 cm. (Jyväskylän yliopistonylioppilaskunnan julkaisusarja ; 55) ISBN (nid.) TOM fin Kirja Ppro837_ TOMMILA, Päiviö, 1931 Suomen historiankirjoitus : tutkimuksenhistoria / Päiviö Tommila. Porvoo : WSOY, s. : kuv. ; 22 cm ISBN (sid.) Historiallisia karttoja MIN fin Kirja Ppro837_ MINGROOT, Erik Van Suomen ja Skandinavian vanhoja karttoja / Erik van Mingroot, Eduardvan Ermen ; [valokuvat: Bruno Couwenberg] ; [englannin kielestä suomentaneet: Ilpo Halonen sekä Arto ja Kirsti Ingervo] ; [suomalaisenlaitoksen asiatarkistus: Ohto Manninen ja Anja Sarvas]. Helsinki :Tammi, [1988] (KaSi teksti [ladonta] ; pain. Belgiassa). 143, [1] s.: kuv., kartt. ; 39 cm. Alkuteos: Zweden en de skandinavische landen in kaart en prent ISBN (sid.) 19

20 90.02 PED fin Kirja Ppro837_ PEDERBY, Bo Historian kartasto / Bo Pederby, Robert Sandberg ; suomeksi toimittanut Jukka Vahtola ; [piirrokset: Karl Jilg]. Helsingissä :Otava, , [1] s. : kuv., kartt. ; 31 cm ISBN (sid.) TAM fin Kartta Ppro837_ TAMPEREEN historiallinen kartasto. [Tampere] : [Tampereen kaupunki], [18] s. : kartt. ; 22 cm. [Eripainos] Väinö Voionman Tampereen kaupungin historian IV osan liitteestä IV. Arvo H. Nurmi kokoelmassa TER finsweeng Kirja Ppro837_ TERRA cognita : maailma tulee tunnetuksi = kännedom om världen ökar =discovering the world / [toimituskunta = redaktionskommitté =editorial board: Esko Häkli... et al.] ; [toimittaja = radaktör =editor: Leena Pärssinen] ; [käännökset ruotsiksi = översättning påsvenska = translation in Swedish: Paul Fogelberg] ; [käännöksetenglanniksi = översättning på engelska = translation in English:Malcolm Hicks]. Helsinki : Helsingin yliopiston kirjasto, 2000(Lönnberg). 197 s. : kuv., kartt. ; 31 cm ISBN (sid.) 92 HAI fin Kirja Ppro837_ HAIKONEN, Iris Kartanon mailla : sätereitä ja rälssimiehiä / Iris Haikonen, Erkki Teräväinen. [Helsinki] : Genimap, 2006 (Porvoo : WS Bookwell). 320s. : kuv., kartt. ; 33 cm ISBN (sid.) 92 KNA fin Kirja Ppro837_ KNAPAS, Rainer, 1946 Historiallisia kuvia : Suomi vanhassa grafiikassa / Rainer Knapas, Pertti Koistinen. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993(Libris). 167 s. : kuv., kartt. ; 30 cm. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN ; 552) ISBN (sid.) 92 MIE fin Kirja Ppro837_ MIEKKAVAARA, Leena Suomi 1500 luvun kartoissa : kuvauksia ja paikannimiä / Leena Miekkavaara. [Helsinki] : AtlasArt, s. : kuv., kartt. ;30 cm ISBN (sid.) FRE latfin Kirja Ppro837_ FREDRIKSON, Erkki, 1947 Finlandia Latina chartographica : Finlandia in tabulis geographicis Latine delineata = [Suomen karttakuvan kehitys latinankielisillä kartoilla] / tabulas elegit et textus scripsit Erkki Fredrikson ;eosdem Latine recensuit Tuomo Pekkanen ; photographus Pekka Helin. Jyväskylä : Jyväskylän yliopiston historian laitos : Eero ja Erkki Fredriksonin säätiö, [52] s. : kartt. ; 19 x 21 cm (nid.) FRE fin Kirja Ppro837_ FREDRIKSON, Erkki Suomi 500 vuotta Euroopan kartalla / Erkki Fredrikson ; [julkaisijat: Keski Suomen museo, Fredriksonin karttakokoelma] ; [valokuvat: Pekka Helin... Kaius Hedenström... Jussi Jäppinen]. 2. p. 3. p Helsinki : Gummerus, s. : kuv., kartt. ; 32 cm ISBN (sid.) ILT fin Kirja Ppro837_ ILTANEN, Jussi Urbes Finlandiae : Suomen kaupunkien historiallinen kartasto / teksti: Jussi Iltanen. [Vantaa] : Genimap, 2004 (Porvoo : WS Bookwell). 176, [2] s. : kuv., kartt. ; 30 cm ISBN (sid.) 20

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 INVENTOINTIRAPORTTI Järvenpää Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT Vesa Laulumaa Tiivistelmä Tutkija Vesa

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila 1 LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila Tilaaja: Lempäälän kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA Juhlajulkaisu Matti Suurpäälle hänen täyttäessään 60 vuotta 3. marraskuuta 1997

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset 13.2.2017 BM 13.2.2017 1 13.2.2017 2 Jäsenyhdistysten tilannekuvaukset alueittain / Käytetyt värikoodit Alle 10 jäsentä 10-49 jäsentä Yli 49 jäsentä 1.1.2017

Lisätiedot

Sivustolle 8.9.2011 tehdyt muutokset:

Sivustolle 8.9.2011 tehdyt muutokset: Sivustolle 8.9.2011 tehdyt muutokset: Seuraava materiaali on lisätty sivustolle 8.9.2011: Hakemistoon Kartografiaa koskevia aikalaiskirjoituksia: *Maanmittaushallituksen kirjeenvaihtoa 1945 1960 (142 tiedostoa)

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 356 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 357 Kihniö Virrat YLÖJÄRVI Mutalan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

HISTORIALLISEN KOHTEEN TARKASTUS

HISTORIALLISEN KOHTEEN TARKASTUS .. I ' HISTORIALLISEN KOHTEEN TARKASTUS Arkisto ja rekisteritiedot Kunta: Kylä: Tila: Omistaja: Perniö (586) Viipuri (494), Viipurinkartano Alitalo Rnro1:19 Kiinteistö tunnus 58649400010019 Matti Juhani

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Pöyry Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartat...

Lisätiedot

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: :

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: : Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1:20.000 1916 1932: (Timo Meriluoto) (Päivitetty 7.2.2015) [Huom! Luettelon lähtöoletuksena on, että MMH teki kaikista 1916 1924 laatimistaan pitäjänkartoista

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 330 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 331 Sastamala Kihniö Parkano Ikaalinen Hämeenkyrö Nokia Virrat Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI

VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI KIVIJÄRVI - KEURUU PIENET YKSINÄISTALOT - REKOLA - LUHANKA RINTAMAMIESTALOT - SEPÄNKATU HANKASALMEN ASEMANKYLÄ ASEMARAKENNUKSET - HAAPAMÄKI KIRKKORAKENNUKSET

Lisätiedot

Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011

Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011 Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011 Tiina Vasko 2011 Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2 Sisällysluettelo Arkisto- ja rekisteritiedot

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj.

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj. ERÄ I 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 2 Yliltn. Konttinen Heimo H50 Poh-Savo 3 Kapt. Pajala Heikki H50 Et-Pohj 4 Alik. Lindroos Reijo H60 Et-Pohj 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: FINNMAP Infra Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 4 Vanhat

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 225 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve LIITERAPORTTI Uudisrakentamisen kuvatulosteet, Koko maa ja maakunnat Perusparantamisen taulukkotulosteet, Koko maa, maakunnat ja aravavuokratalot

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura Liite / Bilaga Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi / Uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Sastamala Houhajärvi vesihuoltoverkoston muinaisjäännösinventointi 2015

Sastamala Houhajärvi vesihuoltoverkoston muinaisjäännösinventointi 2015 1 Sastamala Houhajärvi vesihuoltoverkoston muinaisjäännösinventointi 2015 Ville Laakso Tilaaja: Illon vesihuolto-osuuskunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhoja karttoja... 4 Inventointi...

Lisätiedot

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto - INFORMAATIOKESKUS 14.3.2016 Sivu 1 INFORMAATIOKESKUS Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 001 Tiede ja tieto yleensä. Tieteellisen työn organisaatio

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Kylmäkoski Tipurin laajennusasemakaava-alueen inventointi 2008

Kylmäkoski Tipurin laajennusasemakaava-alueen inventointi 2008 Kylmäkoski Tipurin laajennusasemakaava-alueen inventointi 2008 Tiina Jäkärä 2008 Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 1 Sisällysluettelo Johdanto..2 Tutkimusalue ja aiemmat tutkimukset Inventoinnin

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa 2017

Ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa 2017 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 9.2.2017 Ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa 2017 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö marianne.pekola-sjoblom @ kuntaliitto.fi p. 050 337 5634 @M_PekolaSjöblom Sirkka-Liisa

Lisätiedot

28. Nordiska Mästerskapen i Svartkrutskytte

28. Nordiska Mästerskapen i Svartkrutskytte 28. Nordiska Mästerskapen i Svartkrutskytte Orivesi, Finland 17.-18.7.2010 Kooste sarjoittain Miquelet Original 1 86 Wikstedt Robert SWE 2 83 Flatnes Øyvind NOR 3 78 Hegge Ragnar NOR 4 75 Johansson Anders

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

VIHTI Otalampi Muinaisjäännösten arkistoselvitys 2015

VIHTI Otalampi Muinaisjäännösten arkistoselvitys 2015 1 VIHTI Otalampi Muinaisjäännösten arkistoselvitys 2015 Timo Jussila Tilaaja: Vihdin kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Selvitys... 3 Torpat... 4 Rajamerkit... 6 Tiet... 8 Tulos... 10 Lähteet...

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 216 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 217 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 304 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 305 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Reserviläispiirien ilma-ase mestaruuskilpailut

Etelä-Hämeen Reserviläispiirien ilma-ase mestaruuskilpailut Etelä-Hämeen Reserviläispiirien ilma-ase mestaruuskilpailut 15.1.2017 Ilma-aserata, Puusepänkatu 5, Hämeenlinna Tulokset: 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja H: 1) Antti Raittinen VaRes 376 2) Jouni Rissanen

Lisätiedot

Fite Club Pool (Tennis) Kierros 3/2013,

Fite Club Pool (Tennis) Kierros 3/2013, Sivu 1 (6) LOHKO A / TASO A A B C D E F G Pist. A Leppo Aleksi A-A 11-7 7-5 6-6 12-3 13-6 9 B Barthélémy David 7-11 B-B 10-2 7-7 6-6 8-5 10-3 8 C Pesonen Jarkko 5-7 2-10 C-C 11-5 7-6 13-4 6 D Korhonen

Lisätiedot

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 1 Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen

Lisätiedot

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Hannu Poutiainen Tilaaja: Ikaalisten kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Tutkimus... 4 Havainnot ja yhteenveto...

Lisätiedot

Punkalaidun Sarkkilan alueen vesihuoltolinjojen muinaisjäännösinventointi 2014

Punkalaidun Sarkkilan alueen vesihuoltolinjojen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Punkalaidun Sarkkilan alueen vesihuoltolinjojen muinaisjäännösinventointi 2014 Ville Laakso Tilaaja: Punkalaitumen kunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 4 Havainnot... 5 Tulos...

Lisätiedot

pos no pair points % 1 2 Heikki Pilvinen - Olli A.Manni Aarne Heikinheimo - Jouko Oksanen

pos no pair points % 1 2 Heikki Pilvinen - Olli A.Manni Aarne Heikinheimo - Jouko Oksanen PÖRSSIKLUBI * 7.3.2006 Standings after 18 boards 1 2 Heikki Pilvinen - Olli A.Manni 90 62.50 2 8 Aarne Heikinheimo - Jouko Oksanen 86 59.72 3 10 Kari Stadigh - Finn Wardi 85 59.02 4 3 Christer Sjöblom

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

KANGASALA HERTTUALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE ARKEOLOGISEN INVENTOINNIN TÄYDENNYS 2016

KANGASALA HERTTUALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE ARKEOLOGISEN INVENTOINNIN TÄYDENNYS 2016 KANGASALA HERTTUALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE ARKEOLOGISEN INVENTOINNIN TÄYDENNYS 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Lähteet... 3 Arkeologinen kulttuuriperintökohde 1. Herttuala (Herttuala).5 Taustakartat:

Lisätiedot

Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013

Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIRKKALAN KUNTA Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20317P001 Raportti 1 (7) Kalle Sisällysluettelo

Lisätiedot

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit.

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit. MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012 Akaa Markku Anttila Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit Pekka Hakala Maria Härkki-Santala Tiina Jokela Lauri Korpijaakko Risto Linnainmaa Tero

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Pistooli koulu 30ls

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Pistooli koulu 30ls 1 Alik Nylund Jussi H E-HÄ 90 89 88 267 0 2 Alik Laitinen Kari H K-SU 92 85 89 266 2 3 Alik Komulainen Antti H P-SA 98 87 80 265 5 4 Inovaara Marko H E-HÄ 95 86 81 262 3 5 Ylik Nieminen Jari H V-SU 94

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailu 2013

SVA mestaruuskilpailu 2013 Säkylä 14. - 16.06.2013 17:39:43 50m Pistooli, sarja Y45 1. Petri Viljanen K-64 84 86 90 85 345 2. Kimmo Loponen K-UAS 80 86 85 83 334 3. Markku Kumin LovAS 82 85 78 81 326 4. Petri Leppänen HlAS 74 66

Lisätiedot

Nokia Paperitehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011.

Nokia Paperitehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011. 1 Nokia Paperitehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011. Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: GEORGIA-PACIFIC NORDIC OY 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Kartat... 3 Vanhat

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

METSÄT JA ILMASTONMUUTOS KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIOISSA

METSÄT JA ILMASTONMUUTOS KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIOISSA METSÄT JA ILMASTONMUUTOS KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIOISSA Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 8.11.2012, Seinäjoki Anna-Marja Kukkanen, Suomen Kuntaliitto METSILLÄ ON MERKITTÄVÄ ROOLI ILMASTONMUUTOKSEN HILLINNÄSSÄ

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2006 Ulosottotoimi OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

SVA: MESTARUUSKILPAILU 10 M LIIKKUVA MAALI

SVA: MESTARUUSKILPAILU 10 M LIIKKUVA MAALI Turku 10m Liikkuvamaali, sarja N45 1. Tiina Aalto SMY 74 80 154 82 74 156 310 10m Liikkuvamaali, sarja N65 1. Kaija Häyrinen KAMS 83 83 166 63 52 115 281 10m Liikkuvamaali, sarja Y45 1. Markku Jetsonen

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot