MERKITYKSELLINEN OPPIMISKOKEMUS OPPIMISPORTFOLIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERKITYKSELLINEN OPPIMISKOKEMUS OPPIMISPORTFOLIO"

Transkriptio

1 MERKITYKSELLINEN OPPIMISKOKEMUS OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2004 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Susanna Pesonen Tutor: Pirjo-Liisa Lehtelä

2 2 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU PRO FORMA DIDACTICA TIIVISTELMÄ Susanna Pesonen Ohjaaja: Pirjo-Liisa Lehtelä MERKITYKSELLINEN OPPIMISKOKEMUS Tavoite Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet merkityksellisten oppimiskokemusten syntyyn elämäntarinoissa: minkälaisia tunteita oppimistarinoissa on koettu ja mitkä seikat ovat vaikuttaneet näiden tunteiden ilmenemiseen. Menetelmät Käytin aineistona Elämäntarina -lehdessä julkaistuja oppimis-kokemuksista kertovia tarinoita. Tein tarinoista kvalitatiivisen grounded theory -menetelmän mukaisen aineistolähtöisen sisällönanalyysin. Tulokset Merkityksellisissä oppimiskokemuksissa oli tärkeä rooli tunneilmastolla. Tunteiden synnyn taustalta löytyi useita tekijöitä, jotka muokkasivat tunteiden voimakkuutta ja laatua: opettaja, opetusmenetelmät, sosiaalinen ympäristö, aistiympäristö/ elämyksellisyys, arvot ja minäkuva. Tunteet ja niihin vaikuttaneet tekijäryhmät pohjautuivat kolmeen asiakokonaisuuteen: 1. sosiaalisiin taitoihin, 2. asenteisiin sekä uskomuksiin itsestä ja 3. arvoihin, jotka perustuivat sekä yksilön että ympäristön arvoihin. Avainsanat merkityksellinen oppimiskokemus, elämäntarina, tunteet, taustatekijät

3 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TUTKIMUSKENTÄN HAHMOTTELU MERKITYKSELLINEN OPPIMISKOKEMUS TUNTEIDEN VAIKUTUKSESTA OPPIMISEEN ARVOT, ASENTEET JA USKOMUKSET TUTKIMUKSEN TOTEUTUS TARINAT, TUTKIMUS JA OPPIMINEN TUTKIMUSTEHTÄVÄ TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄ TUTKIMUKSEN TULOKSET TUNTEET JA KOKEMUSTEN MERKITYKSELLISYYS Myönteisten tunteiden kuvaukset Kielteisten tunteiden kuvaukset OPPIMISKOKEMUKSIIN VAIKUTTANEITA TEKIJÖITÄ SOSIAALISET TAIDOT, ASENTEET JA USKOMUKSET, ARVOT YHTEENVETO TULOKSISTA POHDINTA TUNTEET KOKEMISEN OSANA TEKIJÄT TUNTEIDEN TAKANA ARVOTKO KAIKEN TAUSTALLA? ELÄMÄNTARINAT TUTKIMUSAINEISTONA TUTKIMUSMENETELMISTÄ LÄHTEET... 20

4 1 Johdanto Merkitykselliset oppimiskokemukset kertovat elämän käännekohdista; oppimisen parissa vietetyistä hetkistä, joilla on ollut pitkäaikainen vaikutus kirjoittajan elämään. Elämäntarinat sisältävät koko elämän kirjon. Niillä on kokemuksellista arvoa kirjoittajansa elinympäristön kuvaajana sekä arvojen, asenteiden ja uskomusten välittäjinä lukijoille. Tunteet ovat ihmiselämän säilymisen kannalta välttämättömiä. Ne toimivat voimana ja ohjenuorana, joka auttaa yksilöä reagoimaan ajoissa muuttuneeseen tilanteeseen. Niinpä tunteiden vaikutus on hyvin voimakas merkityksellisiksi havaituissa oppimiskokemuksissa. Tunteet vaativat taustatekijöitä; eräänlaisia ärsykkeitä, aiheuttaakseen yksilössä tarpeen joko toimia kokonaan uudella tavalla tai muuttaa aiempaa käyttäytymistä suotuisampaan suuntaan. Tunteet voivat myös vahvistaa yksilön käsitystä siitä, että hän on tehnyt elämässään oikean valinnan. Tunnekokemusten taustalla on monia erilaisia asioita, joiden yhteisvaikutuksen perusteella yksilö määrittää tunteen voimakkuutta ja laatua. Tutkimuksen tarkoituksena on etsiä näitä taustatekijöitä ja niitä yhdistäviä asiakokonaisuuksia elämäntarinoista. Elämäntarinoiden oppimiskokemukset kategorioidaan ja tulkitaan aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Aluksi selvitetään teorian ja aiempien tutkimusten valossa tunteiden vaikutusta oppimiseen sekä arvojen, asenteiden ja uskomusten vaikutusta yksilön elämään. Tutkimusosassa kerrotaan ensin tutkimuksen toteutuksesta, minkä jälkeen esitetään esimerkkien avulla aineistosta löydetyt ala- ja pääluokat sekä yhdistävät asiakokonaisuudet. Pohdintaosuudessa tarkastellaan tunteiden ja niihin vaikuttavien tekijöiden suhdetta oppimiseen sekä elämäntarinoiden ja käytetyn tutkimusmenetelmän sopivuutta toisiinsa. Lopuksi esitetään muutamia ajatuksia, joita tutkimuksen tulokset herättivät tekijässä.

5 2 2 Tutkimuskentän hahmottelu 2.1 Merkityksellinen oppimiskokemus "Merkityksellisellä oppimiskokemuksella tarkoitetaan tilannetta, jonka läpikäytyään yksilön näkemys itsestään tai ympäristöstään on muuttunut. Se vaikuttaa yksilön minäkuvaan ja elämännäkemykseen: kuka minä olen ja mitkä ovat minun toimintamahdollisuuteni. Seurausvaikutustensa perusteella ne voidaan jaotella myönteisiin ja kielteisiin. Myönteiset oppimiskokemukset lisäävät yksilön uskoa itseensä ja toimintamahdollisuuksiinsa, kielteiset taas vähentävät sitä." (Varila 1999, 45.) Varilan (1999, 45) määritelmä hyväksyy oppimiskokemukseksi myös sellaisia kokemuksia, jotka eivät ole tiettyyn päämäärään tähtääviä, järjestettyjä oppimistilanteita. Antikaisen (1996, ) tutkimuksen mukaan harvoin tai tuskin koskaan kokemuksellisesti merkittävä oppimiskokemus oli tapahtunut yleissivistävän koulun oppilaana. Nämä määritelmät sopivat hyvin aineistoni kirjavuuteen; siihen, ettei oppiminen ole pelkästään kouluoppimista, vaan suurin osa oppimisesta tapahtuu arjen todellisissa tilanteissa. Merkityksellisten oppimiskokemusten seuraukset ovat elämänmittaisia. Niitä ei unohdeta. Damasio (2003) määrittelee tunteet ilmaisuksi ihmisen kukoistuksesta tai ahdingosta sellaisena kuin ne ilmenevat ihmisen kehossa ja mielessä. Näkemys tukee ajatustani siitä, että merkityksellinen oppimiskokemus aiheuttaa muutoksia ja käänteitä ihmisen elämässä. Näiden muutosten toimeenpanevana voimana ovat tunteet; yksilön tarve muuttaa suuntaa tai jatkaa toimintaa, koska hän kokee olonsa joko ahdistavaksi tai erinomaiseksi. Tunteet puolestaan aiheutuvat jostakin ulkoisesta ja/tai sisäisestä tekijästä (esimerkiksi lähiympäristön tapahtumista ja omista asenteista), joka laukaisee tunnereaktion. Näitä tekijöitä ja tekijöiden suhteita toisiinsa yritän ymmärtää tutkimuksessani. 2.2 Tunteiden vaikutuksesta oppimiseen Damasion (2003, ) mukaan tunteet ovat ratkaisevassa asemassa ihmisten sosiaalisessa käyttäytymisessä. Opetus- tai oppimistilanne pohjautuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen, joten tunteiden vaikutus oppimiseen on huomattavaa. Uiton (2003) tutkimuksen mukaan keskeisintä opettajana toimimisessa ja olemisessa on lapsen kohtaaminen. Se sosiaalinen vuorovaikutus ja ne tunteet, joita välitetään arjen keskellä, vaikuttavat hyvin pitkälle tulevaisuuteen.

6 3 Todellinen asiantuntija saa asiakkaansa aidosti innostumaan ja panemaan itsensä likoon asian puolesta (Isokorpi & Viitanen 2001, ). Nämä sosiaaliset taidot ovat tarpeellisia myös opettajalle, jotta oppiminen edistyisi myönteisessä ilmapiirissä. Golemanin (2000, ) mukaan ihmissuhteiden vaikea taito vaatii aina myös omien tunteiden hallintaa ja empatiaa. Mikäli hallitsemme nämä kaikki osa-alueet, pystymme näiden ns. sosiaalisten kykyjen avulla luomaan itsestämme mielikuvia, innostamaan ja rohkaisemaan muita, suostuttelemaan ja vaikuttamaan sekä saamaan muut tuntemaan olonsa mukavaksi. Nevalan (2002) opinnäytetyön mukaan kolme tärkeintä opettajan persoonallisuustekijää opiskelijoiden mielestä ovat: joustavuus ja luovuus, sen ymmärtäminen, että opiskelijoilla on muutakin elämässään ja se, ettei opettaja saisi nostaa itseään opiskelijoiden yläpuolelle. Kaikki nämä tekijät ovat osa tunnetaitoisuutta, joka puolestaan ohjaa sosiaalista kanssakäymistä. Taitava palautteen antaminen on johtamistaidon ydinkysymys ja se vaatii tunnetaitojen hallitsemista. Mikäli annetaan vain positiivista palautetta, kehitystä ei voi tapahtua. Jos taas palaute suunnataan henkilöön ja keskitytään vain negatiivisiin asioihin, motivaatio sammuu. (Goleman 2000, ) Oppimistilanteissa opettaja toimii usein johtajana, ellei konkreettisesti, niin ainakin ajatusten tasolla. Opettajalla on siis valtava vaikutus motivaatioon ja oppimiskokemusten onnistumiseen myös tunteiden välityksellä. 2.3 Arvot, asenteet ja uskomukset Ahon & Laineen (1997, ) mukaan arvot ohjaavat ihmisen elämää tärkeäksi koettujen päämäärien ja toimintatapojen suuntaisesti. Yksilöt omaksuvat varhaislapsuudesta lähtien elinympäristönsä arvoja ja asenteita. Asenne tarkoittaa tässä yksilön kykyä arvioida ympäristönsä tapahtumia myönteisyyskielteisyys -ulottuvuudella. Asenteet sisältävät tapahtuman arvostuksen, joten ne ovat sidoksissa yksilön omaksumiin arvoihin. Vaikka aiemmin opitut asenteet ovat suhteellisen pysyviä, ne muuttuvat ja vaihtuvat ajan myötä oppimisen seurauksena ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Omien asenteiden tunteminen ja tunnistaminen vapauttaa toimimaan joustavammin. Varilan (1999, 68-98) mukaan minätietoisuus kehittyy perususkomusten varaan, joiden päälle ihminen rakentaa koko uskomusten järjestelmänsä. Aikuisten toimintaa ohjaavat minä (self) ja minän taakse piiloutuneet perususkomukset. Uskomukset voivat pohjautua omaa arvoa ehdollistaviin, koskaan täyttymättömiin perususkomuksiin. Esimerkiksi vanhemmat ovat toruneet lasta toistuvista vahingoista, jolloin lapsen ihmisarvo on sitoutunut hänen toimintaansa. Tätä uskomusta todeksi elävä ihminen voi juosta toteuttamassa minäänsä koko elämänsä ilman että koskaan toteuttaa itseään. Perususkomuksen sanoma voi kertautua erilaisten ko. perususkomusta tukevien oppimiskokemusten vahvista-

7 mana. Myönteiset, merkitykselliset oppimiskokemukset ovat tätä taustaa vasten entistäkin arvokkaampia. 4

8 5 3 Tutkimuksen toteutus 3.1 Tarinat, tutkimus ja oppiminen Elämäntarinat ovat aina olleet osa ihmisten oppimismaailmaa, vaikka ne ovat vasta 1990-luvulla tulleet Suomessa merkittäväksi osaksi kasvatustieteellistä tutkimustyötä (Syrjälä & Heikkinen 2002, ). Tarinoita ei voida yksiselitteisesti muuntaa numerotiedoksi, vaan tutkiminen edellyttää aina laadullista tulkintaprosessia. Sekä tarinan tuottaminen että sen vastaanottaminen ovat jo itsessään oppimista. Mikäli tarina kertoo oppimisesta, tarinaa käsiteltäessä opitaan oppimisesta. Oppimiseen voi jokainen, sekä tarinan kirjoittaja että sen lukija, antaa oman tarinansa, joka puolestaan edelleen määrittelee ja johdattelee ajatuksia tarinan sisällöstä. Tutkimuksen ja tarinoiden suhde onkin molemminpuolinen: tiede tutkii tarinoita ja tuottaa samalla uusia tarinoita. (Heikkinen 2002, ) Syrjälän (2002, 13-19) mukaan tarinat toisaalta pakottavat, leimaavat ja rajoittavat, mutta myös uudistavat, muuttavat ja suostuttelevat kuulijaansa. Elämäntarina oppimiskokemuksesta heijastaa sekä kertojansa suhteesta oppimiseen että vallitsevan kulttuurin suhtautumisesta siihen. Tarinan anti on sen kokemuksellisuudessa väritettynä kirjoittajan ja tarinan tulkitsijan mielikuvilla. Ei ole kahta samanlaista tarinaa eikä yhtään tarinaa, jonka elämä ei jatkuisi lukijansa mielessä. Tarinoita tutkittaessa voidaan huomio kohdistaa siihen, minkälaisia merkityksiä yksilöt antavat kokemuksilleen (Heikkinen 2002, ). Tarinoiden merkityksellisyydessä on monia kerroksia, jotka voivat auttaa ymmärtämään kirjoittajan maailmaa eri tasoilla; hänen tulkintaansa tapahtumista. Mikäli tarinat kirjoitetaan erityisesti tutkimusta varten, voidaan kirjoittajia pyytää kertomaan nimenomaan merkityksellisistä tapahtumista (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, ). Kirjoittaessaan vapaaehtoisesti yksilö kertoo omista kokemuksistaan sen osan, mikä on hänen mielestään merkityksellistä ja minkä hän olettaa kiinnostavan myös mahdollista lukijaa. 3.2 Tutkimustehtävä Laadin aluksi hyvin väljän tutkimusongelman, koska tutkimusaineistoni oli jo valmiina. Ideani oli lähinnä pyrkiä ymmärtämään oppimista aineiston kirjoittajien näkökulmasta. Tutkimustehtävänä oli selvittää, mitkä tekijät ovat saaneet aikaan merkityksellisen oppimiskokemuksen. Aineistolähtöistä sisällönanalyysiä

9 6 tehdessäni tutkimustehtävä tarkentui analyysin edetessä seuraavasti: Ensin pyrin löytämään ne tunteet, jotka ovat tehneet oppimiskokemuksesta merkittävän. Tämän jälkeen etsin niitä tunteiden taustalla olevia asioita, joilla oli ollut vaikutusta kunkin tunnekokemuksen syntyyn. Lopuksi yritin muodostaa synteesin niistä tekijöistä, jotka olivat yhteisiä mahdollisimman suurelle osalle aineiston oppimiskokemuksia. Päämääränäni oli tekemäni synteesin avulla ymmärtää kirjoittajien näkökulmia merkitykselliseen oppimiseen. 3.3 Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmä Tutkimusaineisto koostuu 15 elämäntarinasta, joista osa kertoo kirjoittajansa elämässä tapahtuneista useista oppimiskokemuksista läpi vuosikymmenten. Osa kirjoittajista keskittyy tarinassaan yhteen tai kahteen ajallisesti lyhyeen oppimiskokemukseen. Yksi tarina on sarjakuvamuotoinen ja yksi kirjoittaja käsittelee aihetta ajatustenvirtatekniikalla. Muut tarinat etenevät kronologisessa järjestyksessä. Kaikki tarinat ovat Elämäntarina -lehdessä julkaistuja lyhyitä kertomuksia. Tutkimukseni aineisto koostuu kahta lukuun ottamatta oppimista käsitelleestä teemanumerosta 3/2003. Muutamat kirjoittajista ovat itsekin toimineet tai toimivat yhä opettajina. Nuorin kirjoittaja oli 12-vuotias koululainen ja vanhin lähempänä 80 ikävuotta. Suurin osa harrastaa aktiivisesti kirjoittamista. Koska sain tutkimusaineistoni valmiina, minun ei tarvinnut paneutua aineistonkeruumenetelmiin. Ajattelin jo ensimmäistä kertaa tarinoista kuullessani, että niissä täytyy olla jotakin hyvin tärkeää sanottavaa lukijalle, koska kirjoittaja on vapaaehtoisesti kirjoittanut ja halunnut julkaista tarinansa. Niinpä aloin etsiä tutkimusmenetelmää, joka antaisi mahdollisuuden tutkia näitä merkityksellisiä asioita valmiista aineistosta. Ajattelin, että mikäli tämänkaltainen laadullisen tutkimuksen toteuttaminen olisi mahdollista, voisi tutkimuksen tuloksena löytyä jokin avartava näkökulma oppimiseen. Tulevalle opettajalle näkökulman laajeneminen olisi rikkaus. Päädyin yhdysvaltalaisen tutkimusperinteen mukaiseen grounded theory - menetelmään, koska se vaatii aineistolähtöisen tarkastelutavan ja sallii yksilön merkityksellisten kokemusten sisällönanalyysin (Heikkinen 2001, ; Tuomi & Sarajärvi 2003). Grounded theory -menetelmä etenee suhteellisen loogisesti alaluokkien muodostamisesta yläluokkien muodostamiseen, niinpä oletin, että sisällönanalyysin tekeminen olisi mielenkiintoista. Ala- ja yläluokkia yhdistävän luokan tulkitseminen antaisi minulle myös mahdollisuuden löytää erilaisen näkökulman oppimiseen.

10 Poimin elämäntarinoista merkityksellisiä oppimiskokemuksia koskevat jaksot. Jaoin oppimiskokemukset ensin kahteen luokkaan: myönteisiin ja kielteisiin kokemuksiin. Tämän jälkeen luokittelin ne tunteet, jotka tekivät kustakin kokemuksesta jollain tavoin negatiivisen tai positiivisen. Tunteiden käsittelyn jälkeen luokittelin kokemukset sisäisten ja ulkoisten tekijöiden mukaan luokkiin, jotka tulkintani mukaan vaikuttivat em. tunteiden syntyyn. Lopuksi muodostin yhdistäviä kokonaisuuksia niistä tekijöistä, jotka näyttivät olevan sekä tunteiden että sisäisten ja ulkoisten tekijöiden taustalla. 7

11 8 4 Tutkimuksen tulokset 4.1 Tunteet ja kokemusten merkityksellisyys Tunteet tekivät jokaisesta lukemastani tarinasta sekä kokijalleen että lukijalleen merkityksellisen. Tunteiden liikkeelle paneva voima korostui. Ilmaistuihin tunteisiin oli helppo samaistua; kirjoittajat herättivät tarinoillaan tunteita myös lukijassa. He halusivat, että lukija pääsee mukaan tunnelmaan. Näin kirjoittajista kuvastui taitavien kirjoittajien ote. Suurin osa kokemuksista oli selvästi joko myönteisiä tai kielteisiä. Opettaja astuu kunnioitusta herättäen luokkahuoneen korokkeelle ja pyytää jokaista vuorotellen ilmoittautumaan. Kun "Maijan" vuoro tulee, hän tekee niin kuin äiti oli neuvonut: katsoo opettajaa silmiin, niiaa syvään, sanoo nimensä ja ojentaa äidin lähettämän paperilapun opettajalle. Aapinen kädessä "Maija" poistuu korokkeelta ja istuu omalle paikalleen. Hän tuntee, kuinka riemu kasvaa sisällä ja saa silmät nauramaan. Kukaan ei kuule, kun aapiskukko vastaa "Maijan" riemuun komeasti kiekaisten. Myönteiset kokemukset näyttivät jäävän kokijan salaisuudeksi; kalleudeksi, jota vaalittiin syvällä sisimmässä. Sen sijaan negatiiviset kokemukset pyrittiin peittämään tietoisesti, vaikka niiden vaikutus kokijaan oli helpommin myös ympäristön havaittavissa. Eteisessä opettaja avasi minulle oven seuraten tiiviisti perässäni. Itse olisin valinnut mieluummin vaikkapa viidenkymmenen metrin kujanjuoksun. Salin ovelta korokkeelle oli siihen astisen elämäni tukalin taival. Ohimosuonet hakkasivat kilpaa töksähtelevien askelteni tahdissa. Täs-täkö-täs-täkö-tästäkö, kajahteli salissa, muuten oli haudanhiljaista. Äitien katseet seurasivat kulkuani. Tunsin ne kirvelevinä kipuina kehossani. Kaikessa ihmisten toiminnassa on mukana tunnemaailma. Tunteiden tunteminen on osa sosiaalista oppimista (Varila, 1999). Vaikka merkitykselliset kokemukset muuttavat toimijan kuvaa itsestään ja ympäristöstään, ne eivät ole tunneilmastoltaan ainoastaan positiivisia, vaan tapahtuma voi olla kokijan kannalta erittäin negatiivinen. (Antikainen 1996, ) Joissakin kokemuksissa näkyi yhtä aikaa sekä positiivinen että negatiivinen tunnelataus. Tämä sekoitti hieman analyysiä, mutta päädyin kokonaisvaikutelman mukaiseen tulkintaan. Niinpä seuraava esimerkki päätyi positiivisten kokemusten alaluokkaan sillä perusteella, että se todennäköisesti rohkaisi

12 9 kokijaa urheilemaan myös myöhemmin elämässään, vaikka hän ei tuntenutkaan olevansa täydellinen kaikissa lajeissa. Olin hiukan kömpelö, kasvoin aikaisin täyteen pituuteeni, eikä minusta ollut balettiin tai rytmiseen voimisteluun, mutta nautin musiikin tahdissa suoritetusta "naisvoimistelusta". Urheilussa olin haka, en tosin päässyt huipputuloksiin, en juossut kilpaa enkä osannut hypätä korkeutta, mutta kaikki muut urheilulajit olivat ihania! Varsinkin pallopelit. Varilan (1999) tutkimuksen mukaan aikuiskoulutuksen motiivina voivat olla myös koulutuksen yhteydessä esiintyvät tunteet. Nämä oppimiskokemuksen yhteydessä ilmenevät tunteet voivat liittyä esimerkiksi nautinnon, rakkauden, vihan, pelon tai häpeän perustunteisiin. Tutkimukseni tarinoista kävi ilmi, että tunteilla oli selkeä merkitys oppijan toiminnalle vastaisuudessa. Useissa kokemuksissa tunteiden myönteisyys tai kielteisyys vaikutti oppimiseen joko kannustavasti tai lamaannuttavasti, joten niillä oli vaikutusta motivaatioon. Golemanin (2000) mukaan tunteilla on valtava voima ohjailla tehokasta toimintaa Myönteisten tunteiden kuvaukset Tutkimuksessani myönteiset tunteet jakaantuivat kuuteen alaluokkaan, jotka tarkensivat tunteen laatua: onnistuminen, ilo, arvostus, yhteenkuuluvuus, hyväksyntä sekä turvallisuus. Onnistuminen ja ilo olivat selkeästi nautintoa tuottavia tunteita, jotka kumpusivat useista eri tunteista ja taustatekijöistä. Seuraavan esimerkin luokittelin onnistumisen alaluokkaan, koska onnistuminen yhdessä sitä vahvistavien tunteiden kanssa teki kokemuksesta merkittävän. Kun sain ison kuvan valmiiksi, opettaja otti sen ja näytti sitä kaikille. - Katsokaa, näin sitä meillä piirretään. Esimerkin opettaja antoi oppilaalle aiheen iloita, koska hän ilmaisi luokan edessä arvostuksensa ja hyväksyntänsä oppilaan työtä kohtaan. Ilmeisesti kuva oli oppilaan itsensäkin mielestä onnistunut ja niinpä arvostus lisäsi onnistumisen ja ilon tunnetilaa. Varilan (1999) tutkimuksen mukaan iloitseminen opitaan sosiaalistumisen prosessissa, jolloin mukana on monimutkainen, erilaisten ja erisävyisten tunteiden kudelma. Arvostuksen, yhteenkuuluvuuden, hyväksynnän ja turvallisuuden tunne määrittyvät vielä enemmän sosiaalisesti. Seuraavassa esimerkissä opettajan antama lempinimi osoittaa oppilaalle opettajan arvostusta ja hyväksyntää. Ehkä se luo myös turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, koska opettaja tulee lempinimen kautta lähemmäs oppilasta; ikään kuin kaveriksi.

13 10 Luonnontiedon tunneilla olin ahkera viittailija. Sain opettajaltani ensimmäisen tittelini, "luonnontiedon asiantuntija". Hyväksynnän tunne auttaa yksilöä hyväksymään itsensä sellaisena kuin on. Pienikin kannustava kommentti voi olla iso askel oman minän kehitykselle: Ala-asteella eräs opettajani - jolla on sen jälkeen ollut itseoikeutetusti paikka sydämessäni - totesi nenäni olevan klassisen kaunismuotoinen. Siitä lähtien nenäni on ollut tärkeä osa identiteettiäni, jos ei nyt suoranainen ylpeydenaihe, niin ei myöskään häpeällinen yksityiskohta Kielteisten tunteiden kuvaukset Kielteiset tunteet jakaantuivat seitsemään alaluokkaan: yksinäisyyden, alemmuuden, heikkouden/huonouden, epäoikeudenmukaisuuden, häpeän, turhautumisen sekä pelon/kauhun tunteisiin. Yksinäisyyden, alemmuuden, heikkouden /huonouden, epäoikeudenmukaisuuden ja häpeän tunteet tarvitsevat määrittäjäkseen sosiaalisen ympäristön, jolloin kokijan on mahdollista suorittaa vertailuja toisiin ihmisiin. Kun kouluun oli päästy, siellä myös oltiin, opiskeltiin ja pärjättiin. Edes kotiikävästä ei auttanut paljon puhua, vaikka se vaivasi varsinkin alussa melko lailla. Yksinäisyys saattoi olla seurausta uudesta tilanteesta, jossa sosiaaliset suhteet oli luotava alusta. Kouluun ei tullut vanhoja kavereita eikä sukulaisia. Tilanne oli kuitenkin pakottava, sillä paine opiskelun onnistumiseen oli suuri. Askartelussa piti leikata saksilla punaisen talon musta katto - pieleen meni. Kotona kun en saanut käyttää saksia, piirsin vain. - Siinä on näköjään tainnut istua joku jättiläinen. Niin varmaan, opettaja ei yhtään pystynyt lohduttamaan, ainakaan niillä sanoilla. Heikkouden ja huonouden sekä häpeän tunteet saivat selkeästi lisää pontta, jos palautteen anto epäonnistui. Palautteen antajan sosiaaliset taidot joutuivat näissä tilanteissa totiselle koetukselle. Turhautumisen tunne ja pelon/kauhun tunne ovat enemmän yksilöstä itsestään lähteviä, vaikkakin niissä saattaa olla mukana muita henkilöitä, jotka toiminnallaan lisäävät kokemuksen voimakkuutta.

14 11 Ei, en saanut, ei se kysynyt minulta, vaikka viittasin kyynärpää pulpetilla koko ajan. Turhautuminen tilanteeseen näkyi erityisesti tunnollisten oppilaiden vastareaktiona tai väsymisenä liikaan yrittämiseen. Opetuksen tarjonta ylitti oppilaiden vastaanottokyvyn niin reilusti, että oppilas koki turhautuvansa yrittämiseen tai oppilaan yritys jäi vaille ansaitsemaansa huomiota, kuten edellisessä esimerkissä kävi. En ymmärtänyt ollenkaan, mistä oli kysymys, kuviot eivät avautuneet minulle, kaikki oli opeteltava ulkoa! Taululla todistaminen oli katastrofaalista, kun ei ymmärtänyt, mistä puhui. Oli työtä ja tuskaa päästä loppuun ja sanoa "M.o.t. - mikä on todistettava". Voi että pelkäsin noita tunteja. Opettajakin, "Kuusisen Ville", sanoa letkautti aina ilkeästi, jos ei osannut. Tämän esimerkin pelkotila johtui monesta tunteesta ja tekijästä: Joutuessaan yleisön eteen oppilas koki, ettei osannut asiaansa. Julkisen häpäisyn pelko esti häntä keskittymästä itse opiskeltavaan asiaan. Opettajan ikävät huomautukset välittivät kuvan siitä, ettei yritystä arvostettu, vaan ainoastaan todistettu osaaminen olisi ollut opettajan mieleen. Koulun vaihtaminen on jännittävä asia. Joudun istumaan kaksi vuotta vanhemman pojan viereen. Hän käyttäytyy alusta alkaen minua kohtaan väkivaltaisesti: vääntelee kipeästi ranteitani ja paukauttelee nyrkillä selkääni. Välitunnit ovat ahdistavia, jos tämä poika on lähistöllä. Oppilaiden välinen kiusaaminen aiheuttaa paljon pelkoa ja ahdistusta. Kiusaamiseen altistavia tekijöitä ovat sekä minäkuva että heikot sosiaaliset taidot (Aho & Laine, 1997). Tässä tutkimuksessa kiusaaminen tuli esiin vain parissa oppimiskokemuksessa, jotka kuitenkin puhuivat monien suulla. Paitsi, että koulun vaihtaminen on jännittävää, se myös altistaa koulukiusaamiselle. Kiusaamisen aiheuttama pelko ei voi olla välittymättä kouluviihtyvyyteen, jolloin tehokas oppiminenkin vaikeutuu. Kielteisen kokemuksen käsitteleminen voi muuttaa tapahtuman jopa voimavaraksi. Todennäköisempää kuitenkin on, että myönteisiksi koetut kokemukset kasautuvat ja rohkaisevat yksilöä tarttumaan yhä uusiin haasteisiin. (Antikainen 1996, ) Tämä seikka ilmeni myös aineistostani, sillä vähäisetkin myönteiset kokemukset (esim. positiiviset palautteet) nostivat kokemuksen arvoa. Kun positiivisten kokemusten puutetta oli käsitelty yhdessä, löydettiin sen takaa myönteisiä voimavaroja, jotka kantoivat läpi elämän. Olen monesti miettinyt yksin ja toisten ikäisteni kanssa, miten jaksoimme koulussa, jossa ei yleensä kiitetty ja kannustettu. Ainoa positiivinen palaute oli mahdollinen hyvä numero. Eihän kiitosta kyllä viljelty siihen aikaan kodeissakaan, sillä pelättiin, että lapset tulevat liiallisesta ylistämisestä ylpeiksi.

15 12 Kyllähän me kuitenkin tiesimme, että opettajat olivat kiinnostuneita meidän opiskelustamme ja menestymisestämme ja olivat valmiit myös auttamaan ja tukemaan meitä. Ehkä meitä myös kantoi tunne siitä, että me koulutukseen päässeet olimme etuoikeutettuja moniin ikätovereihimme verrattuna. Tunsimme myös olevamme yksi lenkki maineikkaan koulumme oppilasketjussa. Niinpä monet meistä ovat olleet myös myöhemmässä elämässä selviytyjiä. 4.2 Oppimiskokemuksiin vaikuttaneita tekijöitä Tunteiden kautta pääsin käsiksi niihin sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin, jotka joko laukaisivat tunnereaktion tai vahvistivat sitä niin paljon, että kokemus muuttui merkittäväksi. Tekijät muodostivat kuusi pääluokkaa, jotka olivat samat sekä myönteisiä että kielteisiä kokemuksia kuvattaessa: 1. opettaja 2. opetusmenetelmät 3. sosiaalinen ympäristö 4. aistiympäristö/elämyksellisyys 5. arvot 6. minäkuva Vaikka aineistoni ei sovellu tulkintojen tekemiseen kvantitatiivisessa mielessä, näistä tekijöitä kuvaavista luokista löytyi jotain mielenkiintoista. Opetusmenetelmät olivat aiheuttaneet määrällisesti eniten kielteisiä kokemuksia, sen sijaan eniten positiivisia kokemuksia olivat saaneet aikaan värikkäät ja ammattitaitoiset opettajapersoonat. Olin hyvin ihastunut ruotsiin, ja varsinkin saksaan. Ehkä se johtui opettajasta, sillä arvostin erityisesti saksan opettajaani, rouva "Tiitistä", lempinimeltään Purkkia, joka opetti meille tekstien ja kieliopin lisäksi saksalaisia runoja ja lauluja ja piti aina viikon viimeisen tunnin saksan kielellä kertoen sadun tai tarinan. Nämä luokat liittyvät kuitenkin hyvin kiinteästi toisiinsa, sillä yleensä juuri opettaja valitsee opetusmenetelmän. Vaikka opettaja olisi henkilönä kuinka miellyttävä tahansa, opetusmenetelmä näyttäisi voivan pilata koko oppimiskokemuksen tunneilmaston. Joistakin kokemuksista ilmeni, ettei opetusmenetelmiä edes osattu käyttää. Itselläni oli nuori, 25 -vuotias, miesopettaja. Itse asiassa hän ei ollut oikeasti koulutukseltaan edes opettaja. Useimmat oppilaat pitivät hänestä, mutta minua hän ei onnistunut miellyttämään. Lähes joka uskonnon tunti varsinaiseen tunnin aiheeseen käytettiin kymmenen minuuttia. Loput tunnista käytettiin

16 13 keskusteluun mm. Tony Halmeesta, Eminemistä, venäläisistä kulkukissoista ja venäjän teiden kunnosta. Joskus mentiin hirsipuuta tai kirjoiteltiin viestejä luokkatovereille. Lisäksi vuoden lopussa selvisi, että olimme käyttäneet väärää kirjaa, vuotta nuorempien kirjaa. Opetusmenetelmän valitsemisen vaikeus eri tilanteissa saattoi kääntää opettajan todellisen tarkoituksen kokijan kannalta päälaelleen. Sosiaalisten taitojen hallinta ja tarkempi ajattelu kaikkien osapuolten kannalta olisi ehkä johtanut toisenlaiseen kokemukseen kuin seuraavassa esimerkissä: Opettajan kehotus kuului etupenkistä: - "Lasse", kovemmalla äänellä! Hetken päästä lukemiseni keskeytyi jälleen opettajan huomautukseen: - "Lasse", kovemmin! Opettaja istui nyt salin keskirivillä. Opettaja kallisteli päätään jo viimeisellä penkkirivillä. Hän laittoi kätensä torveksi huulilleen ja huudahti: - Lue nyt, hyvä "Lasse", suuremmalla äänellä! Huomautus oli kuin piiskan sivallus. Se sattui: irrottelin tekstiä täysin palkein meuhaten. Äidit naurahtelivat itkujensa lomassa. Kun surullinen kertomus sai viimein onnellisen loppunsa, kumarsin ja pokkasin oikeaoppisesti ja lähdin salista lähes juoksemalla." Minäkuva, sosiaalisen ympäristön tunteita vahvistava tai vaimentava vaikutus ja arvoihin perustuvat tekijät saavat alkunsa yksilön sisäisestä kokemusmaailmasta: aiemmista kokemuksista syntyneistä uskomuksista sekä omaksutuista arvoista ja asenteista. Luokkahuoneessa nostan katseeni ylös. Peilistä en enää näe silmiä, joiden sanottiin kuuluvan ilkeälle pojalle. 4.3 Sosiaaliset taidot, asenteet ja uskomukset, arvot Muodostettuja tunneluokkia ja tekijäluokkia yhdistäviksi asioiksi löytyi kolme kokonaisuutta, jotka esiintyivät jossain määrin lähes kaikkien kuvattujen kokemusten taustalla. Ensimmäisenä kokonaisuutena olivat sosiaaliset taidot tai niiden puuttuminen, mikä oli useimmiten yksi syy tapahtumien voimakkaisiin tunnelatauksiin. Ne olivat joko kahden ihmisen välisiä - lähinnä opettaja-oppilas - tai lähiympäristön ihmisten ja kokijan yhteisiä - esim. opiskelijaryhmän tai työkavereiden ja kokijan. Hetkiä, jotka joko innostivat tai lannistivat. Tunnekokemus siis johti motivaation nousuun tai laskuun. Myös Antikaisen (1996) tutkimuksen mukaan kaikissa merkittävissä oppimiskokemuksissa on mukana sekä henkilösuhteita että sosiaalisia suhteita.

17 14 Kun olin juuri aloittanut otsikon piirtämisen, opettaja kiirehti sanomaan, että otsikon piirtämiseen pitää käyttää erään ryhmässäni olevan pojan graafisia kykyjä. Toinen kokonaisuus olivat asenteet ja uskomukset, jotka ilmenivät enemmän yksilötasolla. Oppilaat asennoituvat oppimiseensa tai opettajat opettamiseensa ja molemmat olivat aika jäykästi uskomustensa vankeja. Jäykkyys aiheutti tunteenpurkauksia ja enimmäkseen ikäviä tilanteita, jotka varmasti jättivät arpia kokijoiden mieliin. Seuraavasta esimerkistä ilmenee, että vaikka arpi voi olla kipeä, se ainakin tässä tapauksessa antoi myös opetuksen vastaisuuden varalle ja siten mahdollisesti ehkäisi virheen toistumisen myöhemmin elämässä. Kouluaikani paaveja olivat opettajat, joiden erehtymättömyyttä ei sopinut epäillä. Ensimmäisellä luokalla opettaja kertoi, että Kolumbus löysi Amerikan. Minä olin sattunut lukemaan, että viikingit olivat käyneet siellä jo aiemmin. Kun huomautin asiasta opettajalle, hän piti minulle puhuttelun käytävässä ja totesi, että olin vielä pieni poika. Opillinen uskonpuhdistukseni oli se, että kuria pitävät kouluopettajat vaihtuivat yliopiston luennoitsijoihin ja työelämän esimiehiin. Toki heidänkään erehtymättömyyttään ei kannattanut kevyesti mennä kyseenalaistamaan. Kolmas kokonaisuus olivat arvot, jotka näyttäytyivät sekä yksilön että sosiaalisen ympäristön arvoina. Arvot olivat hyvin läheisessä suhteessa asenteisiin, uskomuksiin ja sosiaaliseen käyttäytymiseen siten, että asenne pohjautui arvoihin ja ohjasi sosiaalista käyttäytymistä. Aina eivät oppilaan ja oppilaitoksen arvomaailmat kohdanneet toisiaan. Sosiaalinen tausta perustuu vallan ja rahan jakautumiseen. Ikä, sukupuoli ja sosiaalinen tausta pohjustavat yksilön arvoperustan. Tämä arvojen uusintaminen on osa yhteisön sisäistä piilo-oppimista. (Antikainen 1996.) Myös seuraavassa esimerkissä vaikeutena oli rahan ja vallan jakautuminen. Ilman koko tulevaan elämään heijastuvaa oppimista ei tarinan kirjoittaja kokemuksestaan selvinnyt. Lukujärjestyksessä huomasin olevan hevosenhoitoa, jota olin lähtenyt kotoa maailmalle karkuun. Parina aamupäivänä leikkasin viiluja ja liimailin tuoleihin, joita edellinen kurssi varmaan oli tehnyt. Sitten selvisi, että vuoden kurssi maksaisi toista tuhatta silloista markkaa. Mistäpä minä sellaisia rahoja ottaisin. Korttipelistäkin olimme jo saaneet valvojien moitteet. Pakko oli mennä toimistoon ja maksaa ruuat ja muu kulutus - minulle ei maksettu tehdystä työstä mitään. Sitten junaan ja taas sama matka, mutta matkailu ja koulunkäynti avartaa. Jätkät katsoivat huuli pyöreänä, kun tulin kämpälle reppuineni. Välillä arvomaailma kangisti toimintaa ja aiheutti suoranaisia epäkohtia. Jopa uskonnollinen vakaumus heijastui sosiaaliseen toimintaan ja ihmisarvoon. Keittäjä toisti vielä huolestuneena, että tyttö oli vietävä lääkäriin.

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

ITSETUNTEMUS OPETTAJAN TYÖVÄLINEENÄ

ITSETUNTEMUS OPETTAJAN TYÖVÄLINEENÄ ITSETUNTEMUS OPETTAJAN TYÖVÄLINEENÄ Hyväksytyksi tulemisen ja kontrollin tarve itsetuntemuksen jäsentäjinä Tuomo Komonen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu -tutkielma Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN

ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN TAIDELÄHTÖISET JA TOIMINNALLISET MENETELMÄT IDENTITEETTITYÖN JA OSALLISUUDEN TUKENA OPPIMISOPAS OHJAAJILLE 1 SISÄLLYS TAIDELÄHTÖISET MENETELMÄT IDENTITEETTITYÖN

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Minäkuva eli minäkäsitys millainen minä olen... 4 3. Itsetunto miten suhtaudun itseeni... 5 4. Arvot valintojen ja tekojen perusta... 7 5. Oman minän pohtiminen miten voin

Lisätiedot

Narratiivinen tutkimus lähetyslasten identiteetin rakentumisesta ja koulukokemuksista

Narratiivinen tutkimus lähetyslasten identiteetin rakentumisesta ja koulukokemuksista 1 Narratiivinen tutkimus lähetyslasten identiteetin rakentumisesta ja koulukokemuksista Anna Kristiina Korhonen Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pro gradu työ kevät 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Haastava nuori ammattia oppimassa

Haastava nuori ammattia oppimassa Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa tai työpaikalla? Pirjo Lehtoranta Outi Reinola Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa

Lisätiedot

Tahtoisin pysäyttää kaikki kellot, viipyä tässä hetkessä pitkään

Tahtoisin pysäyttää kaikki kellot, viipyä tässä hetkessä pitkään 1 Tahtoisin pysäyttää kaikki kellot, viipyä tässä hetkessä pitkään Kokemuksia sijoitettujen lasten äitien vertaisryhmästä Taina Lakanen Opinnäytetyö Tammikuu 2005 2 SISÄLTÖ 1JOHDANTO... 3 2TEOREETTINEN

Lisätiedot

AMMATTINA RYHMÄN OHJAAMINEN - OHJAUSPROSESSI RYHMÄNOHJAAJIEN KOKEMANA JA KERTOMANA

AMMATTINA RYHMÄN OHJAAMINEN - OHJAUSPROSESSI RYHMÄNOHJAAJIEN KOKEMANA JA KERTOMANA AMMATTINA RYHMÄN OHJAAMINEN - OHJAUSPROSESSI RYHMÄNOHJAAJIEN KOKEMANA JA KERTOMANA Marttila Naana; Pokki Kati ja Talvitie-Kella Tuuli Tampereen yliopisto Kasvatustieteen laitos Pro gradu-tutkielma Maaliskuu

Lisätiedot

Odotuksia ammattikorkeakouluuudistuksesta

Odotuksia ammattikorkeakouluuudistuksesta Odotuksia ammattikorkeakouluuudistuksesta Ammattikorkeakouluissa toimivien SPECIA ry:n jäsenien odotuksia ja tuntemuksia valmistellusta ammattikorkeakoulu-uudistuksesta Annukka Hämäläinen Kandidaatin tutkielma

Lisätiedot

Pois tuskasta. Sisällys

Pois tuskasta. Sisällys 2 Pois tuskasta Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Hyväksyminen... 12 3. Kuunteleminen... 25 4. Rakkaus... 40 5. Irti päästäminen... 51 6. Kuuluminen... 65 7. Sureminen... 72 8. Viha... 83 9. Pelko... 93 10.

Lisätiedot

Tuntemattomasta taudiksi

Tuntemattomasta taudiksi Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 NOORA WAHLSTEN Tuntemattomasta taudiksi Sanomalehden tradenomitutkimuksesta välittämät mielikuvat Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Terve minä Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Vanhemman työkirja. Marjo Kankkonen Anna Suutarla

Vanhemman työkirja. Marjo Kankkonen Anna Suutarla Vanhemman työkirja Marjo Kankkonen Anna Suutarla Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n Joka kodin konstit -projekti, joka toteutettiin

Lisätiedot

Päivi Kemppainen & Hanna Mattila SIELTÄ TIETOKONEESTA MINUT ON LÖYDETTY kumppanin valinta Internetissä. Pro gradu tutkielma Kasvatustiede Kevät 2003

Päivi Kemppainen & Hanna Mattila SIELTÄ TIETOKONEESTA MINUT ON LÖYDETTY kumppanin valinta Internetissä. Pro gradu tutkielma Kasvatustiede Kevät 2003 Päivi Kemppainen & Hanna Mattila SIELTÄ TIETOKONEESTA MINUT ON LÖYDETTY kumppanin valinta Internetissä Pro gradu tutkielma Kasvatustiede Kevät 2003 ALKUSANAT Niiskuneiti oli löytänyt ensimmäisen rohkean

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

NEUROLOGISESTI SAIRAIDEN JA VAMMAISTEN HENKILÖIDEN JA HEIDÄN OMAISTENSA KERTOMUKSIA VERTAISTUESTA

NEUROLOGISESTI SAIRAIDEN JA VAMMAISTEN HENKILÖIDEN JA HEIDÄN OMAISTENSA KERTOMUKSIA VERTAISTUESTA TOPPILA, SARI NEUROLOGISESTI SAIRAIDEN JA VAMMAISTEN HENKILÖIDEN JA HEIDÄN OMAISTENSA KERTOMUKSIA VERTAISTUESTA Oulun yliopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TARINOITA IDENTITEETISTÄ

KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TARINOITA IDENTITEETISTÄ KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TARINOITA IDENTITEETISTÄ NYYTI RY:N STRESSI BALANSSIIN -VERKKORYHMÄÄN OSALLISTUNEIDEN KUVAUKSIA IDENTITEETIN RAKENTUMISESTA NARRATIIVISESTI Krista Löfman Kandidaatin tutkielma

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

Jenni Jäske. Kuinka rokkarista tuli rokkari? Monta tietä populaarimuusikoksi

Jenni Jäske. Kuinka rokkarista tuli rokkari? Monta tietä populaarimuusikoksi Jenni Jäske Kuinka rokkarista tuli rokkari? Monta tietä populaarimuusikoksi Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Musiikintutkimuksen pro gradu -tutkielma Toukokuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut?

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? Katja Kangas Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Kangas, K. 2004.

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Tytti Määttä MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Pro gradu -tutkielma Hallintotiede / Johtamisen psykologia Kevät 2013 2 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MYYNNIN

Lisätiedot

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa Jenni Seppänen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kevät 2011 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA Raija Roslöf Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ TURUN

Lisätiedot