AMMATILLISEN KÄYTÄNNÖN TOISTAJASTA MONIPUOLISEKSI ALUEKEHITTÄJÄKSI? Ammattikorkeakoulu-uudistus ja opettajan työn muutos vuosina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISEN KÄYTÄNNÖN TOISTAJASTA MONIPUOLISEKSI ALUEKEHITTÄJÄKSI? Ammattikorkeakoulu-uudistus ja opettajan työn muutos vuosina 1992-2010"

Transkriptio

1 S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 100 Pekka Auvinen AMMATILLISEN KÄYTÄNNÖN TOISTAJASTA MONIPUOLISEKSI ALUEKEHITTÄJÄKSI? Ammattikorkeakoulu-uudistus ja opettajan työn muutos vuosina Esitetään Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Joensuun yliopiston Educa-rakennuksen salissa P1, Tulliportinkatu 1, perjantaina , klo 12. Vastaväittäjä: professori Kauko Hämäläinen, Helsingin yliopisto Kustos: professori Päivi Atjonen

2 ii Julkaisija Publisher Joensuun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta University of Joensuu Faculty of Education Julkaisutoimikunta Editorial Staff Chair Prof., PhD Marja-Liisa Julkunen Editor Senior Assistant Päivi Harinen Members Professor Eija Kärnä-Lin Professor Pertti Väisänen Secretary BBA Mari Eerikäinen Vaihdot Exchanges Myynti Sales Joensuun yliopiston kirjasto / Vaihdot PL 107, JOENSUU puh. (013) , fax (013) Joensuu University Library / Exchanges P.O. Box 107, FIN Joensuu, FINLAND tel , fax Joensuun yliopiston kirjasto / Julkaisujen myynti PL 107, JOENSUU puh. (013) , fax (013) Joensuu University Library / Sales of publications P.O. Box 107, FIN Joensuu, FINLAND tel , fax ISSN ISBN Joensuun yliopistopaino Joensuu 2004

3 Pekka Auvinen AMMATILLISEN KÄYTÄNNÖN TOISTAJASTA MONIPUOLISEKSI ALUEKEHITTÄJÄKSI? Ammattikorkeakoulu-uudistus ja opettajan työn muutos vuosina Joensuu s. ja 9 s. liitteitä. Joensuun yliopisto. Kasvatustieteellisiä julkaisuja n:o 100. ISSN ISBN Avainsanat: ammattikorkeakoulut, opettajan osaamisvaatimukset, ammatillinen opettajankoulutus, korkeakoulutus, organisaatiouudistus iii Tiivistelmä Suomen ammatillisen koulutuksen rakenteet uudistettiin 1990-luvulla perustamalla alueelliset ammattikorkeakoulut yliopistojen rinnalle maamme korkeakoulujärjestelmän toiseksi osaksi. Ammattikorkeakoulujen opettajat muodostavat merkittävän osan maamme opettajakunnasta. Vuoden 2003 lopussa ammattikorkeakouluissa toimi kaikkiaan 5921 päätoimista opettajaa, joista 950 oli yliopettajia, 3425 lehtoreita ja 1545 päätoimisia tuntiopettajia. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, tulkita ja ymmärtää luvun alussa käynnistyneen koulutusuudistuksen vaikutuksia ammattikorkeakoulujen ja erityisesti opettajien osaamisvaatimuksiin sekä ennakoida niiden muutoksia vuoteen 2010 ulottuvalla ajanjaksolla. Tutkimustyötäni ohjasi neljä tutkimusongelmaa, jotka liittyivät ammattikorkeakoulun toiminnassa tapahtuneiden muutosten kuvaamiseen sekä ammattikorkeakoulun opettajan osaamisvaatimusten muutoksen näkyväksi tekemiseen. Opettajan työhön liittyviä osaamisvaatimuksia tarkastelin sisällöllisen osaamisen, menetelmällisen hallinnan sekä henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvien vaatimusten muutoksen kannalta. Tutkimuksen ensisijaisena aineistona olivat kevättalvella 2002 suoritetut Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun (n=8) ja Savonia-ammattikorkeakoulun (n=8) eri alojen yliopettajien, lehtoreiden ja päätoimisten tuntiopettajien teemahaastattelut. Täydentävänä aineistona olivat ammattikorkeakoulujen hallinnon (n=10) ja työelämän edustajien (n=7) haastattelut. Valitsin lähestymistavaksi teoriasidonnaisen (abduktiivisen) päättelyn, koska tutki-

4 iv musprosessini rakentui teoriaan perehtymisen ja aineistolähtöisen tiedon täydentäessä toisiaan. Tulkinnassani en sitoutunut mihinkään tiettyyn teoriataustaan, vaan tutkimuksen eri osissa yhdistin tarkasteluni kuhunkin aihealueeseen parhaiten liittyvään teoriaan. Haastateltavien näkemysten mukaan 2000-luvun alun ammattikorkeakoulu oli selvästi erilainen työ- ja toimintaympäristö kuin ammatillinen oppilaitos 1990-luvun alussa. Tärkeimpiä muutoksia olivat olleet koulutusjärjestelmän rakenteellinen uudistaminen, ammattikorkeakoulujen tehtäväkentän laajeneminen, oppilaitoksen avautuminen, keskushallinnon suoran ohjauksen väheneminen sekä ammattikorkeakoulun itsenäisen suunnitteluja kehittämisvastuun korostuminen. Korkeakoulujen voimakkaasti kasvaneiden sisäänottomäärien ja yhteiskunnallisten muutosten seurauksena opiskelijoiden tarpeet ja vaatimukset olivat monipuolistuneet. Samoin opiskelijaryhmien epäyhtenäisyys oli lisääntynyt. Monet kokivat muutosvaatimusten olleen kohtuuttoman suuria suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin. Kokonaisuudessa pisimmälle oli edetty koulutuksen rakenteellisessa uudistamisessa. Toimintakulttuurin ja käytännön toiminnan muutoksen eteneminen vaihteli voimakkaasti tutkimuksen kohteena olleiden ammattikorkeakoulujen eri osissa. Opettajan työkuva on monipuolistunut ja laajentunut perinteisen opetustyön ulkopuolelle. Oman ammattialan sisällöllisen yleisosaamisen merkitys on korostunut, mutta erityisesti tutkimus- ja kehitystoiminnassa tarvitaan myös syvällistä erikoisosaamista. Ammatillisen käytännön toistamisen lisäksi opettajan odotetaan kykenevän myös uuden tiedon ja osaamisen tuottamiseen. Ammattikorkeakoulujen kymmenen ensimmäisen toimintavuoden aikana tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet erityisesti opettajien menetelmällisiin osaamisvaatimuksiin. Uusia haasteita ovat asettaneet pedagogisten ratkaisujen muuttuminen, nopea tietotekninen kehitys, vaatimus työelämäyhteyksien vahvistamiseen, kasvanut projektitoiminta, suunnittelu- ja kehittämistehtävät, kansainvälistyminen sekä kirjallisen viestinnän painottuminen puheviestinnän kustannuksella. Henkilökohtaisten ominaisuuksien kohdalla opettajalta vaaditaan entistä enemmän sisäistä yrittäjyyttä, kykyä oman työnsä arviointiin ja osaamisensa kehittämiseen, monipuolisia vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toisten yksilölliseen kohtaamiseen. Uudet haasteet ovat muuttaneet opettajan työn aiempaa vaativammaksi, mutta samalla myös entistä mielenkiintoisemmaksi. Monet opettajat olivat kokeneet myös riittämättömyyden tunteita ja koko heidän ammatillisen opettajan identiteettinsä oli joutunut kyseenalaiseksi. Vuoteen 2010 ulottuva ajanjakso on suhteellisen lyhyt ja näyttää ilmeiseltä, että kaikkien opettajien työnkuvat eivät tule tänä aikana mullistavasti

5 muuttumaan. Monet jo nähtävissä olevat kehityssuunnat tulevat jatkumaan opettajan työssä, mutta on selvää, että kuluvalla vuosikymmenellä tulee tapahtumaan myös yllättäviä muutoksia. Selkeitä kehityssuuntia ovat kilpailun kiristyminen koulutusmarkkinoilla, ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoiminnan vahvistuminen, verkko-opetuksen lisääntyminen, yhteistyön merkityksen korostuminen ja monikulttuurisuuden vahvistuminen. Yliopettajien osuus opettajakunnasta kasvaa ja yhä useamman opettajan työssä tutkimuksella, työelämän kehittämistehtävillä ja yhteiskunnallisella vaikuttamisella on merkittävä osuus. Näyttää todennäköiseltä, että opettajien työkuvat erilaistuvat entistä selkeämmin. Suurten eläkepoistumien ja opettajasukupolven vaihtumisen takia lähivuosien ratkaisuilla tulee olemaan suuri merkitys pitkälle tulevaisuuteen. Käsillä oleva tutkimus antaa perusteita uusien opettajien rekrytointiin sekä tuo uutta tietoa opettajankouluttajille ja opettajaksi opiskeleville siitä, mihin suuntaan opettajankoulutusta ja opettajien osaamista tulisi kehittää. Opettajien pedagogisen peruskoulutuksen lisäksi tutkimus antaa perusteita myös opettajien täydennyskoulutukselle ja ammatilliselle uudistumiselle sekä niiden entistä vahvemmalle liittämiselle koko työyhteisön toimintatapojen ja osaamisen kehittämiseen. Yksittäiset opettajat voivat tämän tutkimuksen tulosten avulla hahmottaa ammattikorkeakoulujen muutosta ja tulevaisuuden kehityssuuntia sekä erityisesti omaa opettajuuttaan, omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan opettajina. v

6 vi Pekka Auvinen FROM REPEATING PROFESSIONAL PRACTISE TO VERSATILE REGIONAL DEVELOPMENT? Polytechnic reform and polytechnic teachers changing tasks Joensuu pp. and 9 appendix pages. University of Joensuu. Publications in Education No ISSN ISBN Keywords: polytechnics, qualifications for teachers, vocational teacher training, higher education, organisational reform Abstract The structures of the Finnish professional education were renewed in the 1990s by setting up regional polytechnics acting as the other part of our system of higher education in Finland alongside with universities. Teachers of the polytechnics form a significant part of all teachers in Finland. At the end of the year 2003, altogether 5921 full-time teachers, consisting of 950 principal lecturers, 3425 senior lecturers and 1545 full-time lecturers, were employed by polytechnics. The purpose of this research was to clarify, interpret and understand the effects of the educational reform initiating in the beginning of the 1990s to the qualifications for polytechnics and especially for teachers, and to predict the changes in them taking place by the year The research was guided by four research problems relating to describing the changes in the activity of the polytechnic and to making the changes in the qualifications for polytechnic teachers more visible. The qualifications attached to the work of teachers were contemplated from the point of view of the changes in the qualifications relating to substance knowledge, methodological competence and personal characteristics. The primary data for the research consisted of theme interviews of principal lecturers, senior lecturers and full-time lecturers of different fields in North Karelia Polytechnic (n=8) and Savonia Polytechnic (n=8) made in the late winter of The secondary data consisted of interviews of the polytechnic administration (n=10) and representatives of the working life (n=7). The

7 approach for the research was theory-based (abductive) deduction, since the research process was based on getting acquainted with the theory alongside with collecting the data. In the interpretation of the data, no particular theoretical framework was undertaken, but the theory relating best to the theme concerned was applied in the different parts of the research. According to the views of the interviewees, a polytechnic in the beginning of the 2000s forms a clearly different working and operational environment than the vocational institute in the beginning of the 1990s. The most important changes had been the structural reformation of the education system, expansion of the functions of the polytechnic, opening of the institution, reduction of the direct counselling by the central administration, and emphasising the independent planning- and development responsibility of the polytechnic. As a consequence of the strongly increased intake of students in institutions of higher education and due to social changes the needs and requirements of students have diversified. Additionally, the heterogeneity of student groups has increased. Many interviewees had experienced the requirements for change excessively high in relation to the resources available. The structural reformation of education was the change that was the furthest of all. The progress of the changes in the organisational culture and in practise varied largely between the different parts of the polytechnics researched. The job description of a teacher has diversified and expanded outside traditional teaching work. The meaning of substance knowledge of the own professional field of the teacher has been emphasised, but also profound special knowledge is required especially in research and development. In addition to repeating professional practises, a teacher is also expected to produce new information and know-how. The changes in the polytechnics during the first ten years of activity have affected the methodological qualifications for teachers in particular. New challenges have been set by the changes in pedagogical solutions, fast development of information technology, requirements for reinforcing connections with the working life, increased amount of projects, planning- and development duties, internationalisation, and emphasising literal communication at the expense of oral communication. When it comes to personal characteristics, a teacher is required to have more inner entrepreneurship, ability to assess his or her own work and to develop know-how, versatile communication skills, and ability to meet other people as individuals. The new challenges have caused the work of a teacher become more demanding, but at the same time more interesting. Many teachers had also experienced feelings of inadequacy, and their whole professional teacher identity had been questioned. vii

8 viii Many of the already existing trends of development will continue to apply in the work of a teacher, but the occurrence of surprising changes in the ongoing decade is also evident. Clear trends of development include stepping up of competition in education, intensification of research and development in polytechnics, increased amount of virtual teaching, emphasising the meaning of co-operation, and strengthening of multiculturalism. The amount of principal lecturers among teachers will increase and research, development tasks in the working life and social influencing will form a significant part of the jobs of an ever-increasing amount of teachers. It seems probable, that job descriptions of teachers will differentiate even more distinctly than before. The period of time until year 2010 is relatively short and it seems obvious that job descriptions of all teachers will not change drastically during this time. Due to numerous retirements and the change in the teacher generation, the solutions made in the next few years will have a great influence on the future. This research gives foundation for recruiting new teachers and gives new information for teacher trainers and trainees on the guidelines of development in teacher training and in teacher know-how. In addition to the pedagogical basic education of teachers, this research gives bases also for further education and professional regeneration of teachers, and for attaching them more firmly to the development of the ways of action and know-how in the whole work community. Through the results of this research, individual teachers can perceive the changes and future trends of development in the polytechnics and especially their own teacher identity, their own strengths and their needs for development as teachers.

9 Esipuhe ix Väitöskirjan tekeminen on ollut mielenkiintoinen matka ammattikorkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen opettajan työn ja myös oman opettajuuteni tarkasteluun. Ensimmäisen kerran muistan innostuneeni ammatillisen opettajan työstä yöpyessäni kesällä 1980 metsänhoitajaopintoihin kuuluneen ennakkoharjoittelujakson aikana yhdellä silloisista metsäopistoista, ja suurin osa tähänastisesta työkokemuksestani onkin liittynyt metsätalousinsinöörien kouluttamiseen. Viimeisten neljän vuoden aikana olen voinut paneutua ammattikorkeakoulun pedagogiseen kehittämiseen. Uudessa tehtävässä aloitettuani huomasin, että oma osaamiseni vaati uudistamista ja ajantasaistamista. Ajattelin kasvatustieteen jatko-opintojen vastaavan parhaiten tarpeitani, ja nyt väitöskirjatyön lopun häämöttäessä tunnen saaneeni enemmän kuin osasin odottaa. Haastateltavieni näkemysten ja kirjallisuuden vuoropuhelun seurauksena olen joutunut kyseenalaistamaan ja muuttamaan omia käsityksiäni. Työhön on sisältynyt paljon uuden etsimisen ja asioiden jäsentämisen tuskaa, mutta vastaavasti olen usein kokenut myös innostavia ymmärryksen syntymisen hetkiä. Tutkijana olen mielestäni toiminut toisten näkemyksiä, kokemuksia ja tutkimustuloksia yhteen sovittavana tulkkina. Oman ymmärrykseni lisääntyminen on tuonut näkyviin kasvavan määrän asioita, jotka luulin hallitsevani, mutta joiden todellisesta luonteesta minulla onkin vain kalpea aavistus. Väitöskirjatyöni yhteydessä olen saanut tutustua moniin mielenkiintoisiin henkilöihin ja oppinut paremmin ymmärtämään ennestään tuntemiani ihmisiä. Ilman teiltä kaikilta saamaani oppia, kannustusta, palautetta ja tukea tämä kirja ei olisi nyt menossa painoon. Ensimmäisenä haluan lämpimästi kiittää jatko-opintojeni ohjaajaa professori Päivi Atjosta, jonka tapa tukea työskentelyäni on sopinut minulle hyvin. Napakalla ja kannustavalla otteella hän loi tavoitteellisuutta ja ryhtiä työskentelyyni. Hänen nopea ja huolellinen paneutumisensa käsikirjoitukseni eri vaiheisiin piti huolen siitä, ettei työstämisprosessi päässyt missään vaiheessa väljähtymään. Käsikirjoitukseni esitarkastajille, vastaväittäjälleni professori Kauko Hämäläiselle ja rehtori, dosentti Pentti Rauhalalle, esitän kunnioittavat kiitokseni huolellisesta paneutumisesta käsikirjoitukseeni sekä oleelliseen keskittyvästä, eteenpäin kannustavasta ja pikaisesti tulleesta palautteesta. Erityisen merkittävä ryhmä tutkimuksen onnistumisen kannalta olivat teemahaastatteluihin osallistuneet henkilöt, joiden monipuolinen asiantuntemus ja avoimuus haastattelutilanteissa oli tutkimuksen onnistumisen perusedellytys. Parhaat kiitokset teille kaikille.

10 x Tutkimukseni tulosten mukaan ammattikorkeakouluissa tuetaan aktiivisesti henkilöstön jatkokouluttautumista. Tämän olen saanut erittäin selvästi kokea myös omassa väitöskirjatyössäni. Esimieheni rehtori Pentti Maljojoki on aktiivisesti kannustanut minua jatko-opintojen pariin, hienovaraisesti ohjannut tutkimuksellisia valintojani ja virkavapausjärjestelyillä mahdollistanut kokopäiväisen paneutumisen tutkimustyöhön. Monesti olen koetellut ajatuksiani myös muiden työtovereideni kanssa. Opiskelijaohjauksen lehtorit Päivi Putkuri ja Heli Rinnekallio ovat auttaneet minua ymmärtäneet opettajien ohjauksellisen roolin luonnetta ja mielipiteillään auttaneet minua käytännön ratkaisuissa. Toimistosihteerit Merja Kortelainen, Pia Hakulinen ja Ulla Kallio ovat hoitaneet monia käytännön asioita ja suhtautuneet ymmärtäväisesti hajamielisyyteeni. Vararehtori Raimo Saarelaisen syvällinen ymmärrys tutkimuksen aihealueesta ja isällinen kannustus ovat tukeneet työskentelyäni. Kehittämisjohtaja Lasse Neuvonen on omalla esimerkillään näyttänyt, miten ammattikorkeakoulu voi käytännössä vastata alueellisen kehittämistyön haasteisiin. Pedagogiset pohdiskelut talousjohtaja Eero Elsisen kanssa ovat monesti selkiyttäneet ajatuksiani. Tietohallintopäällikkö Olavi Pesosen harvinainen kyky toisten kohtaamiseen on opettanut minulle paljon. Sydämelliset kiitokset teille kaikille. Joensuun yliopisto on tarjonnut erinomaiset puitteet väitöskirjatyöhöni. Ilman yliopiston päätöksellä myönnettyä Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön apurahaa kokopäiväinen paneutuminen tutkimustyöhön ei olisi ollut mahdollista. Lämpimät kiitokset luottamuksesta rehtori Perttu Vartiaiselle ja hallintojohtaja Petri Lintuselle. Parhaat kiitokset myös kasvatustieteiden tiedekunnalle väitöskirjan viimeistelyyn myönnetystä tutkija-apurahasta ja tutkijahuoneiden järjestämisestä virkavapausjaksojen ajaksi. Erityismaininnan ansaitsevat amanuenssi Arja Sallinen ja osastosihteeri Mari Eerikäinen, jotka ovat hyvällä palveluasenteella pitäneet huolta jatko-opintoihin liittyvistä käytännön asioista. Joensuun yliopiston ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kirjastojen henkilöstö on auttanut minua esimerkillisellä tavalla tiedonhankintatarpeissani. Joensuun yliopiston jatko-opiskelijayhteisössä käydyistä keskusteluista ja saamastani palautteesta haluan kiittää kaikkia opiskelutovereitani. Tampereen yliopiston ongelmaperustaisen oppimisen PD-opinnot ovat mainiosti tukeneet väitöskirjatyötäni. Tutoriaalikeskustelut ja omien ajatusten kyseenalaistaminen pääasiassa eri ammattikorkeakoulujen opettajista koostuvan opettajajoukon kanssa parin viime vuoden aikana ovat merkittävällä tavalla auttaneet minua jäsentämään tietorakenteitani. KT Sari Poikelan ja professori Esa Poikelan oppimisen ytimiä selkiyttävät luennot, harjoitukset ja oppimistehtävät ovat selkiyttäneet työskentelyäni. Tässä yhteydessä haluan lau-

11 sua erityiskiitoksen pitkäaikaiselle työtoverilleni MMM Jarmo Mäkelälle, joka aikanaan innosti minua hakemaan PD-opintoihin, ja jonka kanssa olemme käyneet monet syvälliset keskustelut ammattikorkeakoulujen toiminnasta, opettajuudesta ja oppimisesta. Professori Jouni Viirillä on ollut suuri vaikutus väitöskirjatyöni kannalta. Vuosien työtoveruus ammattikorkeakoulussa ja viime vuosien tutkijatoveruus ovat merkinneet minulle paljon. Emeritus professori Kari Tuunaisen pitkän työuran myötä kertynyt kokemus ja näkemys ovat auttaneet monissa käytännön ratkaisuissa. KM Kirsti Saaren ja KT Seppo Saaren vetämillä kristillisen kasvatuksen kursseilla on ollut oma tärkeä merkityksensä väitöskirjatyössäni. Yhteistyö YTM Sirpa Catalanon kanssa ammatillisen opettajankoulutuksen tarpeita käsitelleen selvitystyön yhteydessä johdatti minut käytännöllisellä tavalla laadullisen tutkimuksen maailmaan. Sirpa Catalanoa kiitän myös osallistumisesta tutkimusaineiston keruuseen ja haastattelutallenteiden litteroinnista. FM Tuija Kuusistoa ja vaimoani Päivi Auvista kiitän tutkimusraporttini kieliasun tarkistamisesta, FM Laura Mäkitaloa tiivistelmän käännöstyöstä sekä FM Tarja Makkosta väitöskirjan taitosta. Oman opettajuuteni kehittymisen kannalta opettajankouluttajani yliopettaja Kari Kekkosen esimerkillä on ollut suuri merkitys. Vuosia säilynyt yhteys hänen kanssaan on tukenut ammatillista kasvuani ja rohkaissut minua eteenpäin elämässä. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun metsä- ja puutalousalan työ- ja opiskelijayhteisö oli hyvähenkinen ja kannustava kasvuympäristö nuorelle opettajalle. Viime vuosien aikana myös muiden alojen opettajat ja ohjaamani opettajaopiskelijat ovat muokanneet käsitystäni ammattikorkeakoulun opettajan työstä. Olen kiitollinen teistä ja kaikesta teiltä oppimastani. Näen väitöskirjatyöni paremminkin koko elämän ajan jatkuneen oppimisprosessini tiivistymänä, kuin muutaman vuoden kestäneenä erillisenä opiskelujaksona. Jo edesmenneeltä isältäni Samulilta ja äidiltäni Marjatalta sain hyvän perustan elämääni. Tätä kirjoittaessani kiitollisuus, mutta samalla myös voimakas ikävän tunne valtaa taas mieleni. Kunpa voisitte olla jakamassa väitöskirjatyöni loppuvaiheet kanssani. Sisarellani Leenalla ja hänen perheellään sekä veljilläni Mikolla ja Antilla on aina ollut tärkeä merkitys elämässäni. Suuri kiitos myötäelämisestä ja tuestanne myös tässä prosessissa. Vaimoni vanhempien Rauha ja Tauno Keinäsen henkinen ja käytännöllinen tuki on ollut korvaamatonta. Olette olleet kuin äiti ja isä minulle. Lämpimät kiitokset vaimoni siskolle Pirjo Keinäselle, jonka aloitteesta tulin hakeutuneeksi em. kristillisen kasvatuksen kursseille, ja joka on monin tavoin tukenut minun ja koko perheemme hyvinvointia. Myös monet muut sukulaiset ja ystävät ovat kukin omalla tavallaan kannustaneet minua tutki- xi

12 xii mustyössäni. Luulen, että jokaiselta teiltä saamani vaikutteet näkyvät jollakin lailla tässä kirjassa. Enemmän kuin koskaan aikaisemmin olen väitöskirjatyöni kuluessa oppinut arvostamaan vaimoani Päiviä, ja hänen kykyään toisten aitoon kohtaamiseen. Sinulla on harvinainen lahja jakaa elämän iloja ja suruja toisen kanssa. Päivittäiset keskustelut kanssasi ovat olleet minulle korvaamattoman tärkeitä ymmärryksen rakentumisen, uskon vahvistumisen ja eteenpäin kannustuksen paikkoja. Poikiemme Markuksen, Tommin ja Tapion elämänhalu ja nuoruuden into on kannustanut myös minua uuden oppimisessa. Selvitellessäni kasvatustieteellisiä teorioita Päivi on usein joutunut yksin ottamaan vastuun poikiemme kasvatuksesta ja hyvinvoinnista. Kiitos pitkämielisyydestänne ja rakkaudestanne Päivi ja pojat. Omistan väitöskirjani teille. Suurin kiitos kuuluu kuitenkin Luojallemme, jonka antamia lahjoja ovat kaikki tietomme, taitomme ja koko elämämme. Joensuussa Pekka Auvinen

13 Sisältö xiii Tiivistelmä... iii Abstract... vi Esipuhe... ix 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun opettajan työn muutos tutkimuskohteena Tutkimustehtäväni suhteessa aiempaan tutkimustietoon Opettajan työn muutoksen tutkimus jatkona ammatillisen opettajankoulutuksen tarvekartoitukselle OPETTAJANA MUUTTUVASSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Ammatillisen koulutuksen muutosprosessi 1990-luvulla Järjestelmäkeskeisestä tuloskeskeiseen koulutuspolitiikkaan Ammattikorkeakoulujen kehitysvaiheista Euroopassa Suomen ammattikorkeakoulujärjestelmän rakentaminen Ammattikorkeakoulu-uudistus koulutuksen muutosprosessina Opettajan työhön liittyvät osaamisvaatimukset Työelämän osaamisvaatimukset Oppimiskäsitysten muutos Ammattikorkeakoulun opiskelijat oppijoina Opettajien osaamisvaatimukset ja niiden muutos Ammattikorkeakoulun opettajien osaamisvaatimusten tarkastelun viitekehys Ammattikorkeakoulujen opettajat Tutkimustehtävä ja tutkimusongelmat MENETELMÄLLISET RATKAISUT JA TUTKIMUSPROSESSIN KUVAUS Tutkimuskysymyksistä teemahaastattelurunkoihin Tutkimuksen kohdejoukko Opettajien valinta Ammattikorkeakoulun hallinnon edustajien valinta Työelämän edustajien valinta... 91

14 xiv 3.3 Teemahaastatteluihin perustuva laadullinen tapaustutkimus Toteutusaikataulu Aineiston analyysi ja tutkimusraportin laadinta AMMATILLISESTA OPPILAITOKSESTA AMMATTIKORKEAKOULUKSI Ammatillisen koulutuksen muuttuvat rakenteet Ammattikorkeakoulun uudet tehtävät Koulutustehtävä uusien haasteiden puristuksessa Omaleimainen tutkimus- ja kehittämistehtävä selkiytymässä Projektitoiminta kehittämistehtävien perustana Aluekehitystehtävä: strategioista konkreettiseen yhdessä tekemiseen Keskusohjauksesta korkeakouluautonomiaan Ammattikorkeakoulujen toimintakulttuurin muutos Toiminnan suunnittelu ja opetussuunnitelmatyö uusina haasteina Opiskelijoiden muuttuvat tarpeet Ammattikorkeakoulun avautuminen ja uudet kumppanuudet Tuotantolaitoksista asiakkuuslähtöisiksi palveluorganisaatioiksi Työelämäyhteyksien tiivistyminen Ammattikorkeakoulu yrittäjyyden edistäjänä Monialaisen yhteistyön mahdollisuudet ja vaikeudet Kansainvälisen yhteistyön rakentaminen Muutosvaatimusten ja resurssien ristiriita Taloudellisten resurssien pieneneminen Opettajien työmäärän lisääntyminen Ammattikorkeakoulun palvelujen laatu AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA MONIPUOLISENA ASIANTUNTIJANA Ammattikorkeakoulun opettajan työn yleiset muutokset Yhteenveto työtehtävien muutoksesta ammattikorkeakoulu-uudistuksen seurauksena Viiveellisesti uudistuvat työehtosopimukset Yliopettajien rooli selkiytymässä

15 5.2 Ammattikorkeakoulun opettajan työn sisällölliset vaatimukset Laaja-alaista yleisosaamista vai syvällistä erikoisosaamista? Teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa Oppimisympäristöjen uudistaminen Opettajien työelämäyhteydet ja työelämäkokemus Ammatillinen uudistuminen ja uuden tiedon luominen Ammattikorkeakoulun opettajan työn menetelmälliset vaatimukset Opettaja ammattikorkeakoulupedagogiikan rakentajana ja toteuttajana Tiedonjakajasta oppimisen ohjaajaksi Muuttuvat, kansainvälistyvät ja teknistyvät viestintätaidot Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen opettajien yhteistyönä Työelämän kehittämistehtävissä tarvittavat valmiudet Ammattikorkeakoulun opettajan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät vaatimukset Opettajan persoonan merkitys Opettaja ihmissuhdeammattilaisena Opettaja kasvattajana Opettaja sisäisenä yrittäjänä AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA VUONNA Toimintaympäristön ennakoitu muutos ja opettajan työn uudet vaatimukset Ammattikorkeakoulujen toimintaympäristön ennakoituja muutoksia Kilpailun kiristyminen koulutusmarkkinoilla Ammattikorkeakoulun kolmen päätehtävän integraatio Yhteistyön merkitys korostuu Verkko-opetus opettajien perustaidoksi Opettajien ikääntyminen ja sukupolven vaihdos Tavoitteena Euroopan yhtenäinen korkeakoulutusalue vuonna Ammatillinen opettajankoulutus tulevaisuuden tekijänä Opettajankoulutuksen määrällinen tarve kasvaa Opettajankoulutuksen toteutustapojen merkitys opettajuuden rakentumisessa xv

16 xvi 7 YHTEENVETO AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJAN OSAAMISVAATIMUSTEN MUUTOKSESTA Ammattikorkeakoulu opettajan muuttuvana työympäristönä Opettajan sisällöllisten osaamisvaatimusten muutos Opettajan menetelmällisten osaamisvaatimusten muutos Opettajan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvien vaatimusten muutos Ammattikorkeakoulun opettaja vuonna Opettajien, hallinnon ja työelämän edustajien erilaiset näkökulmat Opettajan työn ydin suhteessa alan uusimpiin kotimaisiin väitöskirjoihin TUTKIMUKSEN ARVIOINTI Luotettavuustarkasteluja Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimusaiheita LÄHTEET LIITTEET

17 xvii

18 Jos olisin opettaja, niin varmasti vastaisin, että työrauha on mennyt. Työrauhalla tarkoitan sitä, että ennen pystyi tulemaan koululle, pitämään tunnit, vetämään oven kiinni ja olemaan ikään kuin kuningas ja kaikkitietävä siellä omassa pienessä yhteisössä, ja kun tunnit loppui niin panemaan oven kiinni ja lähtemään kotiin ja valmistelemaan seuraavat tunnit ja korjaamaan kokeet ja siinä kaikki. Tämä johtuu siitä, että se perustehtävä oli ja kun sen teki, niin se riitti ja se oli sitä aikaa silloin, kun oppilaitos ei ollut mukana esimerkiksi tällaisessa alueellisessa kehitystyössä ja muussa vastaavassa. Mutta nythän on kaikkea muuta. Ja sieltä tavallaanhan ne tulee ne tarpeet, sellaisessa avoimessa kulttuurissa. Asiat muuttuvat paljon nopeammin ja joutuu koko ajan miettimään ja kehittämään, kun haluaa pysyä ajan tasalla olevana opettajana. Ammattikorkeakoulun hallinnon edustajan haastattelussa esittämä kuvaus opettajan työn muutoksista.

19 1 1 Johdanto Opettajan työhön on kohdistunut erityisen suuria muutostoiveita ja -vaatimuksia viime vuosikymmenen aikana koulutusjärjestelmien uudistumisen, kansainvälisen kilpailun kiristymisen sekä nopeiden taloudellisten ja yhteiskunnallisten muutosten takia. Muutosvaatimuksia ovat esittäneet mm. poliitikot, opetushallinnon edustajat, työelämän edustajat, kansalaiset ja opiskelijat (Hargreaves 1999, 3 5). Suomessa uudistusvaatimukset ovat kohdistuneet erityisen voimakkaasti ammattikorkeakoulun opettajiin, joilla on ollut keskeinen rooli uuden korkeakoulujärjestelmän rakentamisessa. Tämän johdantoluvun tarkoituksena on antaa yleinen orientaatio tutkimuksen aihepiiriin eli opettajan työhön ja siihen liittyvien osaamisvaatimusten muutokseen ammattikorkeakoulussa. Esittelen lyhyesti aihealuetta käsitteleviä tutkimuksia ja perustelen oman tutkimustehtäväni valinnan suhteessa aiempaan tutkimustietoon ja omiin kiinnostuksen kohteisiini. Tässä luvussa selvitän myös, miten tämä tutkimus liittyy itäisen Suomen ammatillisen opettajankoulutuksen tarvekartoitukseen (Auvinen & Catalano 2002), jonka tuloksia käsittelen tarkemmin pääluvussa Ammattikorkeakoulun opettajan työn muutos tutkimuskohteena Suomen ammatillisen koulutuksen rakenteet uudistettiin 1990-luvulla. Uudistuksen taustalla olivat Raivolan, Kekkosen, Tulkin ja Lyytisen (2001) mukaan keskiasteen koulutusjärjestelmän toimintahäiriöt, elinkeino- ja ammattirakenteen muutos sekä uudet käsitykset oppimisesta ja tiedosta. Uudistus toteutettiin perustamalla alueelliset ammattikorkeakoulut ja kokoamalla myös ammatillinen peruskoulutus alueellisiksi monialaisiksi konserneiksi. Uudistuksen tavoitteet voidaan tiivistää viiteen keskeiseen teemaan, jotka ovat 1) koulutuksen tason nostaminen, 2) opetushallinnon hajauttaminen ja oppilaitoksen autonomian lisääminen, 3) opetussuunnitelmauudistus, 4) erillisten oppilaitosten kokoaminen alueellisiksi ja monialaisiksi ammattikorkeakouluiksi ja 5) työelämäyhteyksien vahvistaminen ja koulutuksen alueellisen vaikuttavuuden lisääminen. (emt ) Ammattikorkeakoulut muodostettiin kokoamalla yhteen eri alojen ammatillisten oppilaitosten toimintoja. Ammattikorkeakoulu-uudistus käynnistettiin 1990-luvun alussa kokeilu- ja kehittämisvaiheella. (Numminen & Lam-

20 2 pinen & Mykkänen & Blom 2001, ) Viimeiset kokeiluvaiheen väliaikaiset ammattikorkeakoulut saivat vakinaistamispäätöksen kesällä 2000 ja tällä hetkellä ammattikorkeakouluverkosto koostuu 29 ammattikorkeakoulusta. Pääosa ammattikorkeakoulujen henkilöstöstä siirtyi tehtäviinsä entisten ammatillisten oppilaitosten palveluksesta. Tällainen ratkaisu mahdollisti toiminnan nopean käynnistymisen, mutta henkilöstön entisten työyhteisöjen vahvat perinteet ovat saattaneet hidastaa uudistuksen syvällistä toteutumista. (OECD 2002, 50.) Ammattikorkeakoulun opettajat muodostavat merkittävän osan maamme opettajakunnasta. Vuoden 2003 lopussa ammattikorkeakoulujen palveluksessa oli kaikkiaan 5921 päätoimista opettajaa, joista 950 toimi yliopettajina, 3425 lehtoreina ja 1545 päätoimisina tuntiopettajina. (AMKOTA-tietokanta). Ammattikorkeakoulussa opettajien muodolliset pätevyysvaatimukset ovat selvästi keskiasteen opettajien vaatimuksia tiukemmat. Monille opettajille ammattikorkeakoulujen ensimmäiset toimintavuodet olivat myös oman opiskelun aikaa. Pääsääntönä on, että lehtorilta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kolmen vuoden ammatillista työkokemusta ja pedagogista opettajan pätevyyttä. Yliopettajilta vaaditaan em. lisäksi tieteellisen jatkotutkinnon suorittamista. Opettajan työn muutoksesta saa hyvän kuvan edellä esitettyjen, ammattikorkeakoulu-uudistukselle asetettujen tavoitteiden perusteella. Koulutuksen tason nostaminen on edellyttänyt opettajien sisällöllisen ja myös menetelmällisen osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Opetushallinnon hajauttaminen ja päätösvallan siirtäminen ammattikorkeakouluille on tuonut suunnittelu- ja kehittämistehtävät entistä vahvemmin osaksi jokaisen opettajan työtä. Konkreettisimmin päätösvallan hajauttaminen on näkynyt ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien uudistustyössä. Erillisten oppilaitosten kokoaminen alueellisiksi ja monialaisiksi ammattikorkeakouluiksi on aiheuttanut suuren muutoksen opettajan toimintaympäristöön. Yhdistymisellä on ollut vaikutuksia oppilaitoksen hallinnollisiin ratkaisuihin, toimitilojen fyysiseen sijoittumiseen ja koko toimintakulttuuriin. Työelämäyhteyksien ja alueellisen vaikuttavuuden vahvistaminen edellyttävät oppilaitoksen avautumista ulospäin ja opettajan työn siirtymistä yhä enemmän luokkahuoneista ja käytännön harjoittelun tiloista todelliseen työelämäyhteyteen. Opettajan työnkuva on monipuolistunut ja monien opettajien työssä perinteisen opetustyön osuus varsin vähäinen.

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

Tarja Anttila LUKIOLAISTEN KÄSITYKSIÄ HUUMORISTA JA KOKEMUKSIA OPETTAJISTA HUUMORIN KÄYTTÄJINÄ

Tarja Anttila LUKIOLAISTEN KÄSITYKSIÄ HUUMORISTA JA KOKEMUKSIA OPETTAJISTA HUUMORIN KÄYTTÄJINÄ J O E N S U U N Y L I S T O I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 126 Tarja Anttila LUKIOLAISTEN KÄSITYKSIÄ HUUMORISTA JA KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Kaarina Isoherranen AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan luvalla VTL Kaarina Isoherrasen väitöskirja

Lisätiedot

Toiselta asteelta eteenpäin

Toiselta asteelta eteenpäin Aino Äikäs Toiselta asteelta eteenpäin Narratiivinen tutkimus vaikeavammaisen nuoren aikuisen koulutuksesta ja työllistymisestä Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education,

Lisätiedot

VOIMAANTUMISTEORIAN PERUSTEIDEN HAHMOTTELUA

VOIMAANTUMISTEORIAN PERUSTEIDEN HAHMOTTELUA VOIMAANTUMISTEORIAN PERUSTEIDEN HAHMOTTELUA JUHA SIITONEN Oulun opettajankoulutuslaitos 1999 Abstract and Summary in English JUHA SIITONEN VOIMAANTUMISTEORIAN PERUSTEIDEN HAHMOTTELUA (Abstract and summary

Lisätiedot

Mut ei tää oo hei midsommarista! ruotsin kielen viestinnällinen suullinen harjoittelu yhteistoiminnallisten skeema- ja elaborointitehtävien avulla

Mut ei tää oo hei midsommarista! ruotsin kielen viestinnällinen suullinen harjoittelu yhteistoiminnallisten skeema- ja elaborointitehtävien avulla Mut ei tää oo hei midsommarista! ruotsin kielen viestinnällinen suullinen harjoittelu yhteistoiminnallisten skeema- ja elaborointitehtävien avulla Helsinki 2006 Tutkimuksia 273 Pirjo Harjanne Mut ei tää

Lisätiedot

Koskaan et muuttua saa!

Koskaan et muuttua saa! pekka räihä Koskaan et muuttua saa! Luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalintojen uudistamisen vaikeudesta AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 100 Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Sinikka Pöllänen, Marketta Luutonen,

Lisätiedot

Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin

Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin Lenita Hietanen Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin Tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7. luokan musiikin oppimisympäristössä Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston

Lisätiedot

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 341 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA Lapsiperheiden varhaisen tukemisen

Lisätiedot

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla Ari Hyyryläinen Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla -näkökulma ammatillisen aikuiskoulutuksen ja palvelualojen yritysten kehittämiseen Tulevaisuuden osaaminen ja työssä oppiminen

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 41 Päivi Marjanen & Eila Lindfors (toim.) LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 41 Lapsen ja nuoren hyvä arki Päivi Marjanen &

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa Susanna Pöntinen Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa Publications of the University of Eastern Finland Dissertations

Lisätiedot

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA Vilma Kröger Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Sari Asikainen LIIKUNNALLINEN KOULU EI SAMMALOIDU Opettajat alakoulun liikunnallisuuden rakentajina Filosofinen tiedekunta Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Kasvatustieteen pro

Lisätiedot

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Suomen kasvatustieteellinen seura Kasvatusalan tutkimuksia 52 Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä

Lisätiedot

Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa

Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa MARINA KINNUNEN Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa ACTA WASAENSIA NO 230 LIIKETALOUSTIEDE 94 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT UNIVERSITAS WASAENSIS 2010 Esitarkastajat Professori Pia

Lisätiedot

OPETTAJAT SUOMESSA 2013

OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Toimittanut Timo Kumpulainen OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Lärarna i Finland 2013 Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 Opetushallitus ja tekijät Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 ISBN 978-952-13-5761-9 (nid.)

Lisätiedot

Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä

Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä EEVA A N TTIL A 37 ACTA SCENICA Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä EEVA A N TTIL A EEVA ANTTILA

Lisätiedot

Jos tietää, mitä haluaa

Jos tietää, mitä haluaa TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 316 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA Jos tietää, mitä haluaa Seurantatutkimus lukio-opiskelijoiden itsesäätelystä, opiskelun

Lisätiedot

TIETOHALLINTO OSANA JULKISHALLINNON SÄHKÖISTYVÄÄ MUUTOSTA

TIETOHALLINTO OSANA JULKISHALLINNON SÄHKÖISTYVÄÄ MUUTOSTA Harri Ihalainen TIETOHALLINTO OSANA JULKISHALLINNON SÄHKÖISTYVÄÄ MUUTOSTA Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Arja Haapakorpi KUN PROJEKTI PÄÄTTYY, MITÄ JÄÄ JÄLJELLE?

Arja Haapakorpi KUN PROJEKTI PÄÄTTYY, MITÄ JÄÄ JÄLJELLE? Arja Haapakorpi KUN PROJEKTI PÄÄTTYY, MITÄ JÄÄ JÄLJELLE? Ammatilliseen koulutukseen aktivointi ja koulutuksen keskeyttämisen vähentämisen projektit ammatillisissa oppilaitoksissa ESR-projektien kehittämien

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

Kompleksisuusteoreettinen tulkinta hallinnollisen tehokkuuden ja luovuuden yhteensovittamisesta kunnallisen päätöksenteon valmistelutyössä

Kompleksisuusteoreettinen tulkinta hallinnollisen tehokkuuden ja luovuuden yhteensovittamisesta kunnallisen päätöksenteon valmistelutyössä Julkaisu 693 Publication 693 Harri Jalonen Kompleksisuusteoreettinen tulkinta hallinnollisen tehokkuuden ja luovuuden yhteensovittamisesta kunnallisen päätöksenteon valmistelutyössä Tampere 2007 Tampereen

Lisätiedot

Pirjo Takanen-Körperich

Pirjo Takanen-Körperich JYVÄSKYLÄ STUDIES IN BUSINESS AND ECONOMICS 66 Pirjo Takanen-Körperich Sama koulutus eri urat Tutkimus Mainzin yliopistossa soveltavaa kielitiedettä vuosina 1965 2001 opiskelleiden suomalaisten urakehityksestä

Lisätiedot