HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT"

Transkriptio

1 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT 2009

2 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Olennaiset tapahtumat ja kokonaistalouden kehitys - Kaupunginjohtajan katsaus - Stadsdirektörens översikt Taloudellinen katsaus - Ekonomisk översikt 5-11 TOTEUTUMISVERTAILUT FÖRVERKLIGANDET - Tavoitteiden toteutuminen/ tulosalueittain Redogörelse för hur målen uppnåtts/ resultatområde Käyttötalouden toteutuminen Driftsekonomins utfall Tuloslaskelman toteutuminen Resultaträkningsdelens utfall 81 - Investointien toteutuminen Investeringsdelens utfall Rahoituslaskelman toteutuminen Finansieringsdelens utfall TILINPÄÄTÖSLASKELMAT BOKSLUTSKALKYLER - Tuloslaskelma - Resultaträkning 92 - Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys 93 - Tase - Balans Konsernitilinpäätös - Koncernbokslut LIITETIEDOT NOTER Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot-noter angående tillämpade bokslutsprinciper i bokslutet Tuloslaskelman liitetiedot - Noter till resultaträkningen - Toimintatuotot Verksamhetsintäkter Verotulojen / Valtionosuuksien erittely Specificering av skatteinkomster / statsandelar Satunnaiset erät Extraordinära poster Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista -Redogörelse för grunderna av avskrivn Pakollisten varausten muutokset - Förändringar av avsättningar Myyntivoitot / tappiot Försäljningsvinster / förluster Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Specifikation av ränta på grundkap Erittely poistoeron muutoksista Specifikation av ändring i avskrivningsdifferens Taseen liitetiedot - Noter till balansräkningen - Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti Uppgifter om bestående aktiva per balanspost Omistuksia muissa yhteisöissä Innehav i andra samfund Saamisten erittely - Specifikation över fordringar Siirtosaamiset Resultatregleringar Oman pääoman erittely Specifikation av det egna kapitalet Pitkäaikaiset velat Långfristiga skulder Pitkä- ja lyhytaikaiset velat Lång- o kortfristiga skulder Sekkilimiitti Checkräkningslimit Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna Elatustuen takautumissaatava Regressfordran för underhållsstöd Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Noter ang. säkerheter o avsvarsförbindelser - Leasingvastuut - Leasingansvar Vastuusitoumukset - Ansvarsförbindelser Henkilöstöä koskevat liitetiedot Noter över personal Liitetietojen erittely Specifikation av noter Konsernitaseen liitetiedot - Noter till koncernbalansräkningen ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET SÄRREDOVISADE BOKSLUT - Hangon satama - Hangö hamn Hangon vesi- ja viemärilaitos - Hangö vatten- och avloppsverk ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER 128 GRAFIIKKA GRAFIK LUETTELOT JA SELVITYKSET FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSER - Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista - Förteckning över använda bokföringsböcker Käytetyt tositelajit - Använda verifikattyper 136

3 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK

4 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

5 Kaupunginjohtajan katsaus 2009 On sanottu, että meneillään oleva taloudellinen matalasuhdanne on ensimmäinen, joka koskee samanaikaisesti koko maapalloa. Suomessa lama koettiin yllätyksenä, samoin sen äkillisyys ja laajuus. Niinpä ei Hankokaan ole välttynyt sen vaikutuksilta! Nyt arvellaankin, että Suomen toipuminen lamasta tapahtuu hitaasti. Näin mm. siitä syystä, että merkittävä osa perinteisestä suomalaisesta teollisesta tuotannosta on lakannut olemasta. Tämä koskee erityisesti puunjalostusteollisuutta. Lama vaikuttaa Hangossa tällä kertaa erityisesti sataman välityksellä. Viennin ja tuonnin lasku vaikuttaa suoraan sataman ja sen toimintaan liittyvien yritysten talouteen. Laman seurauksena Hangon kaupunki menetti/menettää heikentyneen työllisyyden seurauksena osan verotuloista ja osan sataman tuloista. Sataman talouden tulos laski kuitenkin vähemmän, kuin mitä vuoden 2009 aikana arvioitiin. Teollisuusyritykset ovat selvinneet pienemmin vaurioin, joskin vajaalla kapasiteetilla toimiminen, laajat lomautukset ja eräissä yrityksissä myös irtisanomiset ovat olleet väistämättömiä. Yritysten tulosten heikkeneminen koko maassa puolitti myös Hangon osuuden yhteisöveroista. Erityisesti nuorten työttömyys lisääntyi nopeasti vuoden 2009 aikana - suurelta osin sataman toiminnan hiljentymisen vuoksi. Kun elokuussa 2008 alle 25 vuotiaita työttömiä oli 20 henkilöä, oli heitä vuoden 2009 lopussa 97 henkilöä. Kaupunki, työvoimaviranomaiset ja ammattioppilaitokset ovat lisänneet nuorten aktivointitoimintaa, ammattiin ohjaavaa toimintaa ja tilapäistä ammattiopetusta Hangossa. Vuoden 2009 lopussa 45 nuorta oli mukana näissä toiminnoissa. Vuoden 2010 aikana osallistumismahdollisuus tarjotaan kaikkiaan n. 90 nuorelle, joista ammattiopetuspaikka n. 60 oppilaalle. Nuoria on muutenkin kaikin tavoin rohkaistava ja kannustettava hankkimaan ammatillinen pätevyys nyt, kun työpaikkoja ei ole tarjolla. Taantuman äkillisyys syksystä 2008 näkyi myös siinä, että kunnat joutuivat heti talousarvioiden valmistumisen jälkeen tai viimeistään vuoden 2009 alussa arvioimaan uudelleen talousarvioidensa realistisuutta. Näin tehtiin myös Hangossa. Alkuperäinen vuoden 2009 talousarvio oli tasapainossa. Nyt kaupungin tuloihin arvioitiin syntyvän n. 7 milj. euron (n. 10 %:n) vajaus, eli oli syntymässä n. 7 milj. euron alijäämä. Tässä tilanteessa tavoitteeksi asetettiin jo hyväksyttyjen 1

6 toimintamenojen supistaminen n. 0,5 milj. eurolla ja henkilöstömenojen vähentäminen n. 1,2 milj. eurolla, osittain vapaehtoisin toimin ja osittain lomautusten avulla. Näissä tavoitteissa onnistuttiin. Lisäksi valtio myönsi Hangolle 0,8 milj. euroa ns. harkinnanvaraista tukea. Vuoden 2009 tulos on alijäämäinen n. 5,4 milj. euroa. Koko kuntatalous oli v alijäämäinen ja sen arvioidaan olevan alijäämäinen myös ainakin vuosina 2010 ja Kuntien lakisääteiset tehtävät ovat lisääntyneet vuosittain päinvastaisista lupauksista huolimatta! Tehtävien laajuuden ja käytössä olevien resurssien välinen epätasapaino on ilmeinen myös Hangossa. Toiminnan sopeuttaminen todellisuuteen edellyttää, että on jatkuvasti arvioitava mitä tehdään, miten tehdään ja millä resursseilla. Toimintoja joudutaan laittamaan tärkeysjärjestykseen. Etusijalla tulee olla ihmisten arjen sujumisen ja turvallisuuden kannalta tärkeät peruspalvelut. Lakien mukaan niiden laadusta ja toimivuudesta vastaa kaupunki silloinkin kun niitä tuottaa joku muu palveluntuottaja. Tavoitteena tulee olla laatutaso, joka on sopusoinnussa ihmisarvon kanssa ja että olisimme niitä valmiita myös itse käyttämään. Vuosi 2009 oli vaativa Hangon kaupungin päättäjille ja työntekijöille. Kaupungin toiminnan poikkeusjärjestelyt tiukan talouden vuoksi vaikuttivat ainakin jossain määrin haitallisesti myös niiden arkeen, jotka ovat riippuvaisia kaupungin järjestämästä hoivasta ja hoidosta. Tästä huolimatta on yhteistyö ollut asiallista ja suhtautuminen tilapäisiin hankaluuksiin ja työn raskauteen maltillista ja rakentavaa. Tästä niin päättäjät, työntekijät kuin asiakkaatkin ansaitsevat suuret kiitokset. Hyvää yhteistyötä ja yhteisvastuuta on syytä arvostaa ja korostaa ja niihin on syytä panostaa myös jatkossa. Hangolla on paikkakuntana merkittäviä luontaisia ja aikojen saatossa kehitettyjä ja kehittyneitä vahvuuksia. Niiden avulla ja niiden varaan meidän on uskallettava myös tulevaisuuden Hankoa visioida, suunnitella ja rakentaa. Näitä vahvuuksia tulee hyödyntää tarvittaessa myös uudella ja rohkealla tavalla, jotta Hanko olisi tulevaisuudessakin elinvoimainen ja vireä asuin-, yritys- ja vapaa-ajanvieton paikkakunta. Vain sellainen kaupunki pystyy järjestämään ajanmukaiset palvelut asukkailleen. Juuri nyt uskomme, että mm. Oy Hjallis Promotion Ab:n kanssa, kaupunginvaltuuston joulukuussa 2009 hyväksymällä ja helmikuussa 2010 allekirjoitetulla yhteistyösopimuksella, asuntojen ja hotellin rakentamiseksi, on laajavaikutteinen myönteinen sysäys erityisesti palvelujen ja muunkin yritystoiminnan kehittymiselle. Kaupunginjohtaja Jouko Mäkinen 2

7 Stadsdirektörens översikt 2009 Det har sagts att den pågående ekonomiska lågkonjunkturen är den första som samtidigt berör hela jordklotet. I Finland upplevdes depressionen som en överraskning, likaledes dess plötslighet och omfång. Sålunda har inte heller Hangö undgått dess verkningar! Nu tror man att Finlands återhämtning efter depressionen sker långsamt. Såhär bl.a av den anledningen att en betydande del av den traditionella finska industriella produktionen "har upphört att existera". Detta gäller speciellt träförädlingsindustrin. Depressionen påverkar i Hangö denna gång speciellt via hamnen. Nedgången i exporten och importen bidrar direkt till hamnens och de företags ekonomi som hänför sig till dess verksamhet. Som en följd av depressionen och den försvagade sysselsättningen förlorade/förlorar Hangö stad en del av skatteintäkterna och en del av hamnens inkomster. Hamnens ekonomiska resultat sjönk ändå mindre än man under år 2009 uppskattade.industriföretagen har klarat sig med "mindre skador" om än verksamhet med knapp kapacitet, omfattande permitteringar och inom vissa företag även uppsägningar varit oundvikliga. Företagens försämrade resultat i hela landet halverade även Hangös andel av samfundsskatten. Speciellt arbetslösheten bland de unga ökade snabbt under till en stor del beroende på att verksamheten i hamnen avtog. Då det i augusti 2008 fanns 20 personer under 25 år arbetslösa, var antalet vid utgången av personer. Staden, arbetskraftsmyndigheterna och yrkesläroanstalterna har ökat aktiveringsverksamheten för de unga, yrkesinriktad verksamhet och tillfällig yrkesundervisning i Hangö. I dessa aktiviteter deltog i slutet av unga erbjuds möjlighet för ca 90 unga att delta, för vilka yrkesundervisningsplats erbjuds ca 60 elever. För övrigt ska de unga på alla sätt uppmuntras och sporras till att skaffa sig en yrkeskompetens nu då arbetsplatser inte står till buds. Den plötsliga recessionen från och med hösten 2008 märktes även i det att kommunerna efter fastställda budgeter genast eller senast i början av 2009 hamnade att än en gång uppskatta realismen i dem. Så även i Hangö. Den ursprungliga budgeten för 2009 var i balans. Nu uppskattade man ett ca 7 milj. euros (ca 10 %) underskott i stadens inkomster, alltså en ca 7 milj.euro stor underbudgetering höll på att utvecklas. I denna situation hade man som mål att minska redan godkända verksamhetskostnader ca 0,5 milj.euro och en minskning av 3

8 personalkostnaderna ca 1,2 milj.euro, delvis genom frivilliga arrangemang och delvis genom permitteringar. Man lyckades i dessa målsättningar. Dessutom beviljade staten Hangö 0,8 milj.euro i ett sk. behovsprövat stöd. Resultatet 2009 visar ca 5,4 milj.euro i underskott. Hela kommunens kommunalekonomi uppvisar 2009 ett underskott och det beräknas vara negativt även under åren 2010 och Kommunernas lagstadgade åligganden har ökat årligen - trots motsatta löften! Även i Hangö är obalansen mellan åliggandenas omfattning och befintliga resurser uppenbar. Att anpassa verksamheten till verkligheten förutsätter att man kontinuerligt måste avväga vad man gör, hur man gör och med vilka resurser. Man hamnar att ställa verksamheterna i viktighetsordning. De för människans vardag och trygghet viktiga bastjänsterna ska ha företräde. Enligt lag svarar staden för kvaliteten och logistiken av dem även då de bereds av annan serviceproducent. Målsättningen ska vara en kvalitetsnivå som är i harmoni med människovärdet och att vi ska vara redo att även själva nyttja dem. För Hangö stads beslutsfattare och arbetstagare var 2009 ett krävande år. Stadens specialarrangemang med anledning av en stram ekonomi inverkade i alla fall till någon del störande även i vardagen för dem vilka är beroende av omsorg och vård som staden ordnar. Trots detta har samarbetet varit sakligt och inställningen till temporära svårigheter och arbetsbördan sansat och uppbyggande. För detta förtjänar såväl beslutsfattarna, arbetstagarna som även kunderna ett stort tack. Det är skäl att värdesätta och betona gott samarbete och solidariskt ansvar och det finns anledning att satsa på dem även i fortsättningen. Hangö har som ort betydande och naturliga och med tiden utvecklade styrkor. Med hjälp och stöd av dem måste vi våga visionera, planera och bygga framtidens Hangö. Dessa styrkor ska vid behov nyttjas även på ett nytt och modigt sätt för att Hangö även i framtiden ska vara en livskraftig och aktiv bostads-, företags-, och fritidsort. Endast en sådan stad kan ordna tidsenlig service för sina invånare. För tillfället är vi övertygade om att bl.a det med Oy Hjallis Promotion Ab, av stadsfullmäktige i december 2009 godkända och i februari 2010 undertecknade samarbetsavtalet som gäller byggandet av bostäder och ett hotell är en omfattande positiv puff för utvecklingen, speciellt av service och övrig företagsverksamhet. Stadsdirektör Jouko Mäkinen 4

9 Taloudellinen katsaus Yleistä Talousarvion täytäntöönpano Syksyllä 2008 alkanut maailmanlaajuinen talouslama heikensi huomattavasti myös kuntien taloutta. Hangossa laman vaikutus on ollut erityisen suuri, koska satamatoiminta ja vientiteollisuus edustavat merkittävää osuutta kaupungin työpaikoista. Hangon työttömyys kasvoi vuoden 2009 aikana voimakkaasti ja verotulot vähenivät. Kaupungin talous oli vuonna 2009 alijäämäinen, vaikka tilikauden aikana toteutettiin merkittäviä säästötoimenpiteitä. Laman vaikutukset heijastuvat myös tuleville vuosille. Vuodelle 2010 jouduttiin suurista veronkorotuksista huolimatta tekemään alijäämäinen talousarvio ja myös vuoden 2010 taloussuunnitelma on alijäämäinen. Talouden tasapaino arvioidaan saavutettavan aikaisintaan vuonna Tilinpäätös näyttää 5,4 milj. euron alijäämää (kaupungin alijäämä oli 6,2 milj. euroa, sataman ylijäämä 0,7 ja vesilaitoksen ylijäämä 0,0). Kiinteistöjen myyntivoitot ovat yhteensä 0,2 milj. euroa. Vuoden 2009 verokertymä oli 35,2 milj. euroa kun budjetoitu summa oli 38,9 milj. euroa. Mainita voidaan, että kunnallisveroa kertyi 31,3 euroa (budjetoitu 32,9 milj. euroa) ja yhteisöveroa kertyi vain 2,5 milj. euroa (budjetoitu 4,6). Heikko taloudellinen tilanne näkyi erityisesti yhteisöverotulojen romahtamisena. Alkuperäisen talousarvion toimintakuluja leikattiin alkuvuodesta ,7 milj. eurolla, kun tulojen väheneminen näytti varmalta. Lopulliset toimintakulut ylittivät leikatut määrärahat 0,5 milj. eurolla. Ylityksen pääasiallinen syy oli käytöstä poistetun Orioninkadun lietekaatopaikan saneerausta varten tehdyn pakollisen varauksen kasvattaminen 2,1 milj. eurolla 2,8 milj. euroon. Ilman varauksen kasvattamista olisivat kulut jääneet selvästi alle leikattujen määrärahojen. Toimintatuotot jäivät 2,5 milj. euroa alle talousarvion. Yksistään sataman tuotot jäivät 3,1 milj. euroa alle talousarvion. Tuottoihin kirjattiin myös 1,1 milj. euron arvioitu valtionavustus Orioninkadun lietekaatopaikan saneerausta varten. Määrärahapoikkeamat käyvät tarkemmin ilmi toimialakohtaisista talousarviovertailuista ja tavoitteiden toteutumista. Hangon kaupunki on velkaantunut erityisesti kahden viimeisen vuoden aikana huomattavasti. Vuonna 2008 velkaantuminen johtui etupäässä suurista satamainvestoinneista ja vuonna 2009 alhaisesta vuosikatteesta. 5

10 Kaupungin korolliset velat ovat kehittyneet seuraavasti: ,5 milj. euroa (satama 8,2 milj. euroa) ,7 milj. euroa (satama 7,0 milj. euroa) ,7 milj. euroa (satama 5,8 milj. euroa) ,0 milj. euroa (satama 4,5 milj. euroa) ,9 milj. euroa (satama 3,2 milj. euroa) ,1 milj. euroa (satama 2,4 milj. euroa) ,7 milj. euroa (satama 1,5 milj. euroa) ,4 milj. euroa (satama 1,1 milj. euroa) ,1 milj. euroa (satama 0,7 milj. euroa) Vaikka lainat lisääntyivät edellisestä vuodesta, eivät korkokulut kasvaneet, koska lyhytaikaisten lainojen viitekorot laskivat voimakkaasti. Korkokulut pienenivät 1,8 milj. eurosta vuonna ,5 milj. euroon vuonna Taloudellinen tilanne Kaupungin taloudellinen tilanne on heikentynyt huomattavasti vuonna Aikaisempina vuosina, kun satama on tuottanut hyvää tulosta, on poistot kyetty kohtuullisen hyvin kattamaan vuosikatteella, mutta vuonna 2009 vuosikate jäi nollatasolle. Sataman liikevaihto laski 12,0 milj. eurosta vuonna ,4 milj. euroon vuonna 2009 ja jäi 3,1 milj. euroa budjetoidusta. Kaupungilla on vuoden 2009 lopussa 11,5 milj. euroa kertynyttä alijäämää. Jotta kertynyt alijäämä saataisiin katettua, on työn alla vuoteen 2016 ulottuva toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi. Kun kaupungin toimintakulujen taso on monilla alueilla hyvin korkea, on tulevina vuosina välttämätöntä sopeuttaa kulut tuottoihin. Vuosikatteen kehitys: ,5 milj. euroa ,4 milj. euroa ,6 milj. euroa ,5 milj. euroa ,0 milj. euroa ,7 milj. euroa ,1 milj. euroa ,1 milj. euroa ,0 milj. euroa Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kaupunginhallitus on vahvistanut, tehdyin lisäyksin, sisäisen valvonnan ohjeen. Ohjeen mukaan kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan toimeenpanosta ja kaupungin korkein 6

11 virkamiesjohto kantaa vastuun toimivan sisäisen valvonnan edellytysten luomisesta. Koko kaupungin kattava riskikartoitus, satamaa lukuun ottamatta, on tehty vuonna Vakuutukset kilpailutettiin vuonna 2009 ja vuoden 2010 alusta vakuutuksia on täydennetty hallinnon vastuuvakuutuksella, keskeytysvakuutuksella, metsävakuutuksella ja koko henkilöstön matkavakuutuksella. Sisäistä valvontaa on vuoden 2009 loppupuolella parannettu kehittämällä kulujen jaksotuskäytäntöä ja käynnistämällä osavuosiraportointi. Tavoitteiden toteutumisen seurannassa ja varojen käytön valvonnassa ei ole havaittu tilikauden aikana olennaisia puutteita, mutta näitä toimintoja on kuitenkin edelleen kehitettävä. Kaupunginhallitus toteaa, että sisäinen valvonta on vuoden 2009 aikana toiminut tyydyttävästi. Sisäisen valvonnan ohjeen sovellutuksessa ei ole todettu puutteita. Kaupungin konsernivalvonta ei ole ollut riittävällä tasolla. Tytäryhtiöiden toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellista asemaa on seurattu, mutta raportointia on jatkossa ohjeistettava ja aikataulutettava vielä selvemmin. Täydellinen konsernitilinpäätös sisältyy kaupungin tilinpäätökseen. Hangon kuntakonsernin rakenne on selvitetty sivulla 106. Kaupunginhallituksen ehdotus koskien varainhoitovuoden tulosta Kaupunginhallitus ehdottaa, että tilikauden tulos käsitellään niin, että suunnitelman mukainen poistoero 9.792,25 tuloutetaan ja että alijäämä ,04 euro siirretään taseen kohtaan tilikauden voitto/tappio (aiempi alijäämä ,98). Kaupungin taseen alijäämä on täten kasvanut vuoden 2009 aikana, siitä huolimatta, että talousarvion ja taloussuunnitelman lähtökohtana oli, että kertynyt vaje katettaisiin vuosina Siksi kaupunginhallitus kunnallislain 65 mukaisesti laatii ehdotuksen uudesta toimenpideohjelmasta talouden tasapainottamiseksi. Ohjelma esitetään kaupunginvaltuustolle toukokuussa ja käsittää vuodet

12 Ekonomisk översikt Allmänt Budgetens förverkligande Den globala ekonomiska lågkonjunkturen som började hösten 2008 försvagade betydligt även kommunernas ekonomi. Lågkonjunkturens inverkan har i Hangö varit synnerligen stor, eftersom hamnverksamheten och exportindustrin utgör en betydande del av stadens arbetsplatser. Arbetslösheten i Hangö steg under 2009 kraftigt och skatteintäkterna minskade. Stadens ekonomi uppvisade 2009 ett underskott, trots att man under räkenskapsperioden förverkligade betydande inbesparingsåtgärder. Lågkonjunkturens inverkan reflekteras även på kommande år. För 2010 blev man tvungen, trots stora skattehöjningar, att göra en negativ budget och även ekonomiplanen 2010 är negativ. Balans i ekonomin uppskattar man uppnå tidigast Bokslutet uppvisar 5,4 milj.euro i underskott (stadens underskott var 6,2 milj. euro, hamnens överskott 0,7 och vattenverkets överskott 0,0.) Fastigheternas försäljningsvinster är sammanlagt 0,2 milj.euro. Skatteintaget var 35,2 milj.euro då det budgeterade beloppet var 38,9 milj.euro. Nämnas kan att det flöt in 31,3 milj.euro kommunalskatt (budgeterat 32,9 milj.euro) och samfundsskatt inflöt det endast 2,5 milj. euro (budgeterat 4,6.) Den svaga ekonomiska situationen syntes speciellt i raset av samfundsskatteintäkterna. Kostnaderna för verksamheten i den ursprungliga budgeten skars ner i början av 2009 med 1,7 milj.euro, då minskningen av intäkterna syntes säker. De slutliga kostnaderna för verksamheten överskred de nedskurna anslagen med 0,5 milj.euro. Den huvudsakliga orsaken till överskridningen var en 2,1 milj.euros ökning, till 2,8 milj.euro, av den föreskrivna reserveringen för sanering av den ur bruk tagna slamavstjälpningen vid Oriongatan.Utan ökningen skulle kostnaderna ha blivit klart under de nedskurna anslagen. Verksamhetsintäkterna blev 2,5 milj.euro under budgeten. Enbart hamnens intäkter stannade 3,1 milj.euro under budgeten. För sanering av Oriongatans slamavstjälpning upptogs även i intäkterna ett 1,1 milj.euros beräknat statsbidrag. Avvikelserna i anslagen framgår noggrannare enligt verksamhetsområden i budgetjämförelserna och förverkligandet av målsättningarna. Hangö stad har blivit skuldsatt, särskilt märkbart under de senaste två åren. Skuldsättningen berodde 2008 i första hand på stora hamninvesteringar och 2009 på det låga årsbidraget. 8

13 Stadens skulder med ränta har utvecklats på följande sätt: ,5 milj.euro (hamnen 8,2 milj.euro) ,7 milj.euro (hamnen 7,0 milj.euro) ,7 milj.euro (hamnen 5,8 milj.euro) ,0 milj.euro (hamnen 4,5 milj.euro) ,9 milj.euro (hamnen 3,2 milj.euro) ,1 milj.euro (hamnen 2,4 milj.euro) ,7 milj.euro (hamnen 1,5 milj.euro) ,4 milj.euro (hamnen 1,1 milj.euro) ,1 milj.euro (hamnen 0,7 milj.euro) Trots att lånen ökade från föregående år, ökade inte räntekostnaderna, för att de kortfristiga lånens referensräntor sjönk kraftigt. Ränteutgifterna minskade från 1,8 milj.euro 2008 till 1,5 milj.euro Ekonomisk situation Stadens ekonomiska situation har försvagats betydligt Under tidigare år då hamnen inbringat god vinst har avskrivningarna kunna täckas relativt bra med årsbidraget, men 2009 stannade årsbidraget på noll. Hamnens omsättning sjönk från 12,0 milj.euro 2008 till 7,4 milj.euro 2009 och stannade 3,1 milj.euro under det budgeterade. Staden har vid utgången av ,5 milj. ackumulerat underskott. För att det ackumulerade underskottet skulle kunna täckas är under arbete, för att balansera ekonomin, ett åtgärdsprogram som sträcker sig till Då nivån på stadens verksamhetskostnader till många delar är väldigt hög, är det nödvändigt att under kommande år avpassa utgifterna till intäkterna. Utveckling av årsbidraget: ,5 milj.euro ,4 milj.euro ,6 milj.euro ,5 milj.euro ,0 milj.euro ,7 milj.euro ,1 milj.euro ,1 milj.euro ,0 milj.euro En utredning om organisering av intern kontroll Stadsstyrelsen har fastställt, med komplettering , direktivet för intern kontroll. Enligt direktivet svarar stadsstyrelsen för verkställigheten av den interna kontrollen och stadens högsta tjänstemannaledning ansvarar för förutsättningarna att skapa en fungerande intern kontroll. En heltäckande riskkartläggning, förutom för 9

14 hamnen, gjordes Försäkringarna konkurrensutsattes 2009 och från början av 2010 har försäkringarna kompletterats med en ansvarsförsäkring för förvaltningen, en avbrottsförsäkring, en skogsförsäkring och med en reseförsäkring för hela personalen. Den interna kontrollen har i slutet av 2009 förbättrats med att utveckla kostnadernas periodiseringspraxis och med att inleda delårsrapportering. Vid uppföljning av förverkligandet av målsättningarna och vid övervakning av tillgångarna har man inte under räkenskapsperioden iakttagit väsentliga brister men dessa funktioner ska ändå ytterligare utvecklas. Stadsstyrelsen konstaterar att den interna kontrollen har under 2009 fungerat tillfredsställande. Vid tillämpningen av direktivet för intern kontroll har inte konstaterats brister. Stadens koncernövervakning har inte varit tillräcklig. Dotterbolagens verksamhetsresultat och ekonomiska position har följts upp men för rapporteringen måste i fortsättningen utfärdas direktiv och tidtabelliseras ännu tydligare. I stadens bokslut ingår ett komplett koncernbokslut. Strukturen för Hangö kommunkoncern finns förklarad på sidan 106. Stadsstyrelsens förslag gällande räkenskapsårets resultat Stadsstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens resultat behandlas så att avskrivningsdifferensen enligt plan 9 792,25 intäktförs och att underskottet ,04 euro överförs till punkt räkenskapsperiodens vinst/förlust i balansen (tidigare underskott ,98.) Underskottet i stadens balans har således vuxit under 2009, trots att utgångsläget för budgeten och ekonomiplanen var att det ackumulerade underskottet skulle täckas under Därför uppgör stadsstyrelsen i enlighet med KomL 65, ett förslag om ett nytt åtgärdsprogram för att balansera ekonomin. Programmet företes stadsfullmäktige i maj och omfattar åren

15 KOKONAISTULOT JA -MENOT 2009 TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER 2009 TULOT - INKOMSTER % MENOT - UTGIFTER % Varsinainen toiminta-egentlig verksamhet Varsinainen toiminta Toimintatuotot-Verksamhetsintäkter ,00 23,44 Toimintakulut ,94 83,05 Verotulot-Skatteinkomster ,77 46,12 - Valmistus oman käyttöön ,28-0,65 Valtionosuudet-Statsandelar ,00 13,38 0,00 0,00 Korkotuotot-Ränteintäkter ,69 0,10 Korkokulut ,11 2,03 Muut rahoitustuotot-övr. finansieringsintäkter ,71 0,16 Muut rahoituskulut ,76 0,26 Satunnaiset tuotot-extraordinära intäkter 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 1 009,13 0,00 Tulorah. korjauserät-korrektivposter till int.tillförd.medel 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 - Käyttöom. myyntivoitot-försäljningsvinst ,92-0,33 +/-Pakollisten varausten muutos ,92-1,37 Investoinnit - Investeringar 0,00 - Käyttöomaisuuden myyntitappiot ,03-0,01 Rahoitusosuudet inv.menoihin.-finansieringsandelar f.inv.utg ,20 0,97 Investoinnit 0,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot-försäljningsandelar av anl.tillg ,17 0,46 Käyttöomaisuusinvestoinnit ,37 6,96 Rahoitustoiminta-Finansieringsverksamhet 0,00 Rahoitustoiminta 0,00 Antolainasaamisten vähennykset-minskning av utlåningen 0,00 0,00 Antolainasaamisten lisäykset ,00 0,02 Pitkäaikaisten lainojen lisäys-ökning av långfristiga lån ,00 15,71 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,46 5,70 Lyhytaikaisten lainojen lisäys-ökning av kortfristiga lån 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen vähennys ,00 4,00 Oman pääoman lisäykset-ökning av eget kapital 0,00 0,00 Oman pääoman vähennykset 0,00 Kokonaistulot yhteensä-totala inkomster s:lagt ,62 100,00 Kokonaismenot yht-totala utgifter s:lagt ,54 100,00 Kokonaistulo = ulkoiset varsinisen toiminnan ja investointien tulot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet Kokonaismeno = ulkoiset varsinaisen toiminnan ja investointien menot sekä rahoitustoiminnan rahan käyttö Sivu - Sida 11

16 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TOTEUTUMISVERTAILU TABLÅER ÖVER BUDGETUTFALLET

17 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD ( Hangon kaupunki (100000) ) (EUR) (HANGON KAUPUNKI) Tuloslaskelma lyhyt, TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi TALGRAF TULOSLASKELMA -RESULTATRÄKNING JOULUKUU 2009 (EUR) JOULUKUU 2009 Budjetti JOULUKUU 2009 Toteutuma Poikkeama summa Käyttö% JOULUKUU 2008 Toteutuma TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot-Försäljningsintäkter Maksutuotot-Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset-understöd o bidrag Vuokratuotot-Hyresintäkter Muut toimintatuotot-övriga verksamhetsintäkter Valmistus omaan käyttöön-tillverkning för eget bruk TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETENS INTÄKTER TOIMINTAKULUT-VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut-Personalkostnader Palvelujen ostot-köptjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat-material o förnödenheter Varastojen lisäys/vähennys Avustukset-Understöd Vuokrakulut-Hyreskostnader Muut toimintakulut-övriga verksamhetskostnader TOIMINTAKULUT-VERKSAMHETENS KOSTNADER TOIMINTAKATE-VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot-Skatteinkomster Valtionosuudet-Statsbidrag Rahoitustuotot ja -kulut-finansiella intäkter o kostnader VUOSIKATE-ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset-avskrivningar o nedskrivningar Satunnaiset tuotot-extraordinära intäkter Satunnaiset kulut-extraordinära kostnader TILIKAUDEN TULOS-RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Poistoeron muutos-förändr. i avskrivn.differens YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ-RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT

18 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD ( Yleishallinto (101000) ) (EUR) (HANGON KAUPUNKI) Tuloslaskelma lyhyt, TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi TALGRAF TULOSLASKELMA -RESULTATRÄKNING JOULUKUU 2009 (EUR) JOULUKUU 2009 Budjetti JOULUKUU 2009 Toteutuma Poikkeama summa Käyttö% JOULUKUU 2008 Toteutuma TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot-Försäljningsintäkter Maksutuotot-Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset-understöd o bidrag Vuokratuotot-Hyresintäkter Muut toimintatuotot-övriga verksamhetsintäkter TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETENS INTÄKTER TOIMINTAKULUT-VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut-Personalkostnader Palvelujen ostot-köptjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat-material o förnödenheter Avustukset-Understöd Vuokrakulut-Hyreskostnader Muut toimintakulut-övriga verksamhetskostnader TOIMINTAKULUT-VERKSAMHETENS KOSTNADER TOIMINTAKATE-VERKSAMHETSBIDRAG Rahoitustuotot ja -kulut-finansiella intäkter o kostnader VUOSIKATE-ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset-avskrivningar o nedskrivningar TILIKAUDEN TULOS-RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ-RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT

19 Hangon kaupunki - Hangö stad Tilinpäätös-Bokslut 2009 Lautakunta - Nämnd: Tulosalue - Resultatområde: Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Kaupunginhallitus - Stadsstyrelsen Yleishallinto yhteenveto - Allmän förvaltning sammandrag Kansliapäällikkö - Kanslichef Toiminta - Verksamhet : Yleishallinto käsittää vaaleja, tilitarkastuksen, keskushallinnon, taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon Allmän förvaltning omfattar val, revisionen, centralförvaltningen, ekonomiförvaltningen och personalförvaltningen Tavoitteet - Målsättningar : Kaupunginvaltuusto on kaupungin korkein päättävä elin ja päättää kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginhallitus valmistelee ja toimeenpanee kaupunginvaltuuston päätökset ja on vastuussa niiden laillisuudesta. Tavoitteena on varmistaa toimiva, avoin ja luotettava hallinto jolla on hyvät valmiudet antaa palveluja. Keskushallinto, taloushallinto ja henkilöstöhallinto toimivat kaupunginhallituksen ja valtuuston valmistelevina ja toimeenpanevina eliminä kaupungin hallintoa ja taloutta koskevissa kysymyksissä. Stadsfullmäktige är stadens högsta beslutande organ och fattar beslut om stadens verksamhet och ekonomi. Stadsstyrelsen bereder och verkställer stadsfullmäktiges beslut och ansvarar för beslutens laglighet. Målet är att säkerställa en fungerande, öppen och pålitlig förvaltning med bra beredskap att ge service. Centralförvaltningen, ekonomiförvaltningen och personalförvaltningen fungerar som stadsstyrelsens och fullmäktiges beredande och verkställande organ i frågor som berör stadens förvaltning och ekonomi. TP-BS TA-BU TP-BS Henkilökunta - Personal Suoritteet - Prestationer Mittarit - Mätare Talous - Ekonomi TP-BS TA-BU TA-muutos TA-yht TP-BS Poikkeama BU-ändring BU-sml 2009 Avvikelse Tulot - Inkomster Myyntituotot - Försäljningsinkomster , , ,83 Maksutuotot - Avgiftsinkomster , , ,72 Avustukset - Understöd , , ,35 Muut tuotot - Övr.inkomster , , ,55 Tulot yhteensä - Inkomster totalt , , ,09 Menot - Utgifter Henkilöstökulut - Personalutgifter , , ,81 Ostopalvelut - Köp av tjänster , , ,66 Materiaali ja tavarat - Material o förn , , ,39 Avustukset - Bidrag , , ,29 Muut menot - Övriga utgifter , , ,08 Menot yhteensä - Utgifter totalt , , ,07 Toimintakate - Verksamhetsbidrag , , ,16 Poistoja - Avskrivningar , ,88 Netto / asukas / invånare -356,03-390,08 27,71-362,37-339,93-22,44 Sivu - Sida 12

20 Hangon kaupunki - Hangö stad Tilinpäätös-Bokslut 2009 Lautakunta - Nämnd: Tulosalue - Resultatområde: Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Keskusvaalilautakunta - Centralvalnämnd Vaalit - Val Kansliapäällikkö - Kanslichef Toiminta - Verksamhet : Vaalit Val Tavoitteet - Målsättningar : Europarlamenttivaalit Europaparlamentsval Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) Vuonna 2009 järjestettiin europarlamenttivaalit. Vaalin ennakkoäänestys hoidettiin kaupungin omin voimin, koska posti ei enää ollut kiinnostunut tehtävästä. Äänestysprosentti Hangossa oli 36 % ja koko Uudellamaalla 44,3 % (edellisissä vuoden 2004 vaaleissa 38,8 % / 44,5 %). År 2009 ordnades europarlamentsval. Förhandsröstningen ordnades med stadens egen personal, eftersom posten inte mera var intresserad av uppgiften. Röstningsprocenten i Hangö var 36 % och i hela Nyland 44,3 % (i de tidigare valen ,8 % / 44,5 %). TP-BS TA-BU TP-BS Henkilökunta - Personal Suoritteet - Prestationer Äänioikeutetut - Antal röstberättigade Äänet - Antal röster Ennakkoäänestys /Förhandsröstning 1803 / 22,9 % 1039/12,9 % Mittarit - Mätare Talous - Ekonomi TP-BS TA-BU TA-muutos TA-yht TP-BS Poikkeama BU-ändring BU-sml 2009 Avvikelse Tulot - Inkomster Myyntituotot - Försäljningsinkomster 0, , ,80 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 0, ,00 Avustukset - Understöd 0, ,00 Muut tuotot - Övr.inkomster 0,00 0 0,00 Tulot yhteensä - Inkomster totalt 0, , ,80 Menot - Utgifter Henkilöstökulut - Personalutgifter , , ,66 Ostopalvelut - Köp av tjänster , , ,32 Materiaali ja tavarat - Material o förn. -291, ,18 301,18 Avustukset - Bidrag 0, ,00 Muut menot - Övriga utgifter 0, ,80 67,80 Menot yhteensä - Utgifter totalt , , ,68 Toimintakate - Verksamhetsbidrag , ,00 0, , , ,48 Netto / asukas / invånare -2,06-1,87 0,00-1,87 0,28-2,16 Sivu - Sida 13

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT 2010 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Olennaiset tapahtumat ja

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2011 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan katsaus - Stadsdirektörens översikt 1 2. Taloudellinen katsaus

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2013 Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 11.6.2013 41 Stadsfullmäktige 11.6.2013 41

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 11.6.2013 41 Stadsfullmäktige 11.6.2013 41 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2012 Kaupunginvaltuusto 11.6.2013 41 Stadsfullmäktige 11.6.2013 41 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Suomenkielinen opetustoimi SOV 29.8.2016 Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TALOUSARVIO 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 2 199 312 2 005 119 2 245 265 2 245 265 2 245 265 Maksutulot - Avgiftsinkomster

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla Vägkarta för beredningen i Österbotten LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Vägkarta för beredningen i Österbotten Fortsatta åtgärder angående de nationella utredningarna

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE 67 1.9.2015 KV 77 16.11.2015 Käyttösuunnitelma Muutos Ulla Tikkanen BG BG BG BG sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 1 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma (14 ) Osuuskunnan varsinainen kokous (14 ) 1. Väljes ordförande och sekreterare

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Schemat för beredningen i Österbotten Työlista valmistelulle

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot