HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT"

Transkriptio

1 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT 2009

2 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Olennaiset tapahtumat ja kokonaistalouden kehitys - Kaupunginjohtajan katsaus - Stadsdirektörens översikt Taloudellinen katsaus - Ekonomisk översikt 5-11 TOTEUTUMISVERTAILUT FÖRVERKLIGANDET - Tavoitteiden toteutuminen/ tulosalueittain Redogörelse för hur målen uppnåtts/ resultatområde Käyttötalouden toteutuminen Driftsekonomins utfall Tuloslaskelman toteutuminen Resultaträkningsdelens utfall 81 - Investointien toteutuminen Investeringsdelens utfall Rahoituslaskelman toteutuminen Finansieringsdelens utfall TILINPÄÄTÖSLASKELMAT BOKSLUTSKALKYLER - Tuloslaskelma - Resultaträkning 92 - Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys 93 - Tase - Balans Konsernitilinpäätös - Koncernbokslut LIITETIEDOT NOTER Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot-noter angående tillämpade bokslutsprinciper i bokslutet Tuloslaskelman liitetiedot - Noter till resultaträkningen - Toimintatuotot Verksamhetsintäkter Verotulojen / Valtionosuuksien erittely Specificering av skatteinkomster / statsandelar Satunnaiset erät Extraordinära poster Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista -Redogörelse för grunderna av avskrivn Pakollisten varausten muutokset - Förändringar av avsättningar Myyntivoitot / tappiot Försäljningsvinster / förluster Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Specifikation av ränta på grundkap Erittely poistoeron muutoksista Specifikation av ändring i avskrivningsdifferens Taseen liitetiedot - Noter till balansräkningen - Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti Uppgifter om bestående aktiva per balanspost Omistuksia muissa yhteisöissä Innehav i andra samfund Saamisten erittely - Specifikation över fordringar Siirtosaamiset Resultatregleringar Oman pääoman erittely Specifikation av det egna kapitalet Pitkäaikaiset velat Långfristiga skulder Pitkä- ja lyhytaikaiset velat Lång- o kortfristiga skulder Sekkilimiitti Checkräkningslimit Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna Elatustuen takautumissaatava Regressfordran för underhållsstöd Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Noter ang. säkerheter o avsvarsförbindelser - Leasingvastuut - Leasingansvar Vastuusitoumukset - Ansvarsförbindelser Henkilöstöä koskevat liitetiedot Noter över personal Liitetietojen erittely Specifikation av noter Konsernitaseen liitetiedot - Noter till koncernbalansräkningen ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET SÄRREDOVISADE BOKSLUT - Hangon satama - Hangö hamn Hangon vesi- ja viemärilaitos - Hangö vatten- och avloppsverk ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER 128 GRAFIIKKA GRAFIK LUETTELOT JA SELVITYKSET FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSER - Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista - Förteckning över använda bokföringsböcker Käytetyt tositelajit - Använda verifikattyper 136

3 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK

4 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

5 Kaupunginjohtajan katsaus 2009 On sanottu, että meneillään oleva taloudellinen matalasuhdanne on ensimmäinen, joka koskee samanaikaisesti koko maapalloa. Suomessa lama koettiin yllätyksenä, samoin sen äkillisyys ja laajuus. Niinpä ei Hankokaan ole välttynyt sen vaikutuksilta! Nyt arvellaankin, että Suomen toipuminen lamasta tapahtuu hitaasti. Näin mm. siitä syystä, että merkittävä osa perinteisestä suomalaisesta teollisesta tuotannosta on lakannut olemasta. Tämä koskee erityisesti puunjalostusteollisuutta. Lama vaikuttaa Hangossa tällä kertaa erityisesti sataman välityksellä. Viennin ja tuonnin lasku vaikuttaa suoraan sataman ja sen toimintaan liittyvien yritysten talouteen. Laman seurauksena Hangon kaupunki menetti/menettää heikentyneen työllisyyden seurauksena osan verotuloista ja osan sataman tuloista. Sataman talouden tulos laski kuitenkin vähemmän, kuin mitä vuoden 2009 aikana arvioitiin. Teollisuusyritykset ovat selvinneet pienemmin vaurioin, joskin vajaalla kapasiteetilla toimiminen, laajat lomautukset ja eräissä yrityksissä myös irtisanomiset ovat olleet väistämättömiä. Yritysten tulosten heikkeneminen koko maassa puolitti myös Hangon osuuden yhteisöveroista. Erityisesti nuorten työttömyys lisääntyi nopeasti vuoden 2009 aikana - suurelta osin sataman toiminnan hiljentymisen vuoksi. Kun elokuussa 2008 alle 25 vuotiaita työttömiä oli 20 henkilöä, oli heitä vuoden 2009 lopussa 97 henkilöä. Kaupunki, työvoimaviranomaiset ja ammattioppilaitokset ovat lisänneet nuorten aktivointitoimintaa, ammattiin ohjaavaa toimintaa ja tilapäistä ammattiopetusta Hangossa. Vuoden 2009 lopussa 45 nuorta oli mukana näissä toiminnoissa. Vuoden 2010 aikana osallistumismahdollisuus tarjotaan kaikkiaan n. 90 nuorelle, joista ammattiopetuspaikka n. 60 oppilaalle. Nuoria on muutenkin kaikin tavoin rohkaistava ja kannustettava hankkimaan ammatillinen pätevyys nyt, kun työpaikkoja ei ole tarjolla. Taantuman äkillisyys syksystä 2008 näkyi myös siinä, että kunnat joutuivat heti talousarvioiden valmistumisen jälkeen tai viimeistään vuoden 2009 alussa arvioimaan uudelleen talousarvioidensa realistisuutta. Näin tehtiin myös Hangossa. Alkuperäinen vuoden 2009 talousarvio oli tasapainossa. Nyt kaupungin tuloihin arvioitiin syntyvän n. 7 milj. euron (n. 10 %:n) vajaus, eli oli syntymässä n. 7 milj. euron alijäämä. Tässä tilanteessa tavoitteeksi asetettiin jo hyväksyttyjen 1

6 toimintamenojen supistaminen n. 0,5 milj. eurolla ja henkilöstömenojen vähentäminen n. 1,2 milj. eurolla, osittain vapaehtoisin toimin ja osittain lomautusten avulla. Näissä tavoitteissa onnistuttiin. Lisäksi valtio myönsi Hangolle 0,8 milj. euroa ns. harkinnanvaraista tukea. Vuoden 2009 tulos on alijäämäinen n. 5,4 milj. euroa. Koko kuntatalous oli v alijäämäinen ja sen arvioidaan olevan alijäämäinen myös ainakin vuosina 2010 ja Kuntien lakisääteiset tehtävät ovat lisääntyneet vuosittain päinvastaisista lupauksista huolimatta! Tehtävien laajuuden ja käytössä olevien resurssien välinen epätasapaino on ilmeinen myös Hangossa. Toiminnan sopeuttaminen todellisuuteen edellyttää, että on jatkuvasti arvioitava mitä tehdään, miten tehdään ja millä resursseilla. Toimintoja joudutaan laittamaan tärkeysjärjestykseen. Etusijalla tulee olla ihmisten arjen sujumisen ja turvallisuuden kannalta tärkeät peruspalvelut. Lakien mukaan niiden laadusta ja toimivuudesta vastaa kaupunki silloinkin kun niitä tuottaa joku muu palveluntuottaja. Tavoitteena tulee olla laatutaso, joka on sopusoinnussa ihmisarvon kanssa ja että olisimme niitä valmiita myös itse käyttämään. Vuosi 2009 oli vaativa Hangon kaupungin päättäjille ja työntekijöille. Kaupungin toiminnan poikkeusjärjestelyt tiukan talouden vuoksi vaikuttivat ainakin jossain määrin haitallisesti myös niiden arkeen, jotka ovat riippuvaisia kaupungin järjestämästä hoivasta ja hoidosta. Tästä huolimatta on yhteistyö ollut asiallista ja suhtautuminen tilapäisiin hankaluuksiin ja työn raskauteen maltillista ja rakentavaa. Tästä niin päättäjät, työntekijät kuin asiakkaatkin ansaitsevat suuret kiitokset. Hyvää yhteistyötä ja yhteisvastuuta on syytä arvostaa ja korostaa ja niihin on syytä panostaa myös jatkossa. Hangolla on paikkakuntana merkittäviä luontaisia ja aikojen saatossa kehitettyjä ja kehittyneitä vahvuuksia. Niiden avulla ja niiden varaan meidän on uskallettava myös tulevaisuuden Hankoa visioida, suunnitella ja rakentaa. Näitä vahvuuksia tulee hyödyntää tarvittaessa myös uudella ja rohkealla tavalla, jotta Hanko olisi tulevaisuudessakin elinvoimainen ja vireä asuin-, yritys- ja vapaa-ajanvieton paikkakunta. Vain sellainen kaupunki pystyy järjestämään ajanmukaiset palvelut asukkailleen. Juuri nyt uskomme, että mm. Oy Hjallis Promotion Ab:n kanssa, kaupunginvaltuuston joulukuussa 2009 hyväksymällä ja helmikuussa 2010 allekirjoitetulla yhteistyösopimuksella, asuntojen ja hotellin rakentamiseksi, on laajavaikutteinen myönteinen sysäys erityisesti palvelujen ja muunkin yritystoiminnan kehittymiselle. Kaupunginjohtaja Jouko Mäkinen 2

7 Stadsdirektörens översikt 2009 Det har sagts att den pågående ekonomiska lågkonjunkturen är den första som samtidigt berör hela jordklotet. I Finland upplevdes depressionen som en överraskning, likaledes dess plötslighet och omfång. Sålunda har inte heller Hangö undgått dess verkningar! Nu tror man att Finlands återhämtning efter depressionen sker långsamt. Såhär bl.a av den anledningen att en betydande del av den traditionella finska industriella produktionen "har upphört att existera". Detta gäller speciellt träförädlingsindustrin. Depressionen påverkar i Hangö denna gång speciellt via hamnen. Nedgången i exporten och importen bidrar direkt till hamnens och de företags ekonomi som hänför sig till dess verksamhet. Som en följd av depressionen och den försvagade sysselsättningen förlorade/förlorar Hangö stad en del av skatteintäkterna och en del av hamnens inkomster. Hamnens ekonomiska resultat sjönk ändå mindre än man under år 2009 uppskattade.industriföretagen har klarat sig med "mindre skador" om än verksamhet med knapp kapacitet, omfattande permitteringar och inom vissa företag även uppsägningar varit oundvikliga. Företagens försämrade resultat i hela landet halverade även Hangös andel av samfundsskatten. Speciellt arbetslösheten bland de unga ökade snabbt under till en stor del beroende på att verksamheten i hamnen avtog. Då det i augusti 2008 fanns 20 personer under 25 år arbetslösa, var antalet vid utgången av personer. Staden, arbetskraftsmyndigheterna och yrkesläroanstalterna har ökat aktiveringsverksamheten för de unga, yrkesinriktad verksamhet och tillfällig yrkesundervisning i Hangö. I dessa aktiviteter deltog i slutet av unga erbjuds möjlighet för ca 90 unga att delta, för vilka yrkesundervisningsplats erbjuds ca 60 elever. För övrigt ska de unga på alla sätt uppmuntras och sporras till att skaffa sig en yrkeskompetens nu då arbetsplatser inte står till buds. Den plötsliga recessionen från och med hösten 2008 märktes även i det att kommunerna efter fastställda budgeter genast eller senast i början av 2009 hamnade att än en gång uppskatta realismen i dem. Så även i Hangö. Den ursprungliga budgeten för 2009 var i balans. Nu uppskattade man ett ca 7 milj. euros (ca 10 %) underskott i stadens inkomster, alltså en ca 7 milj.euro stor underbudgetering höll på att utvecklas. I denna situation hade man som mål att minska redan godkända verksamhetskostnader ca 0,5 milj.euro och en minskning av 3

8 personalkostnaderna ca 1,2 milj.euro, delvis genom frivilliga arrangemang och delvis genom permitteringar. Man lyckades i dessa målsättningar. Dessutom beviljade staten Hangö 0,8 milj.euro i ett sk. behovsprövat stöd. Resultatet 2009 visar ca 5,4 milj.euro i underskott. Hela kommunens kommunalekonomi uppvisar 2009 ett underskott och det beräknas vara negativt även under åren 2010 och Kommunernas lagstadgade åligganden har ökat årligen - trots motsatta löften! Även i Hangö är obalansen mellan åliggandenas omfattning och befintliga resurser uppenbar. Att anpassa verksamheten till verkligheten förutsätter att man kontinuerligt måste avväga vad man gör, hur man gör och med vilka resurser. Man hamnar att ställa verksamheterna i viktighetsordning. De för människans vardag och trygghet viktiga bastjänsterna ska ha företräde. Enligt lag svarar staden för kvaliteten och logistiken av dem även då de bereds av annan serviceproducent. Målsättningen ska vara en kvalitetsnivå som är i harmoni med människovärdet och att vi ska vara redo att även själva nyttja dem. För Hangö stads beslutsfattare och arbetstagare var 2009 ett krävande år. Stadens specialarrangemang med anledning av en stram ekonomi inverkade i alla fall till någon del störande även i vardagen för dem vilka är beroende av omsorg och vård som staden ordnar. Trots detta har samarbetet varit sakligt och inställningen till temporära svårigheter och arbetsbördan sansat och uppbyggande. För detta förtjänar såväl beslutsfattarna, arbetstagarna som även kunderna ett stort tack. Det är skäl att värdesätta och betona gott samarbete och solidariskt ansvar och det finns anledning att satsa på dem även i fortsättningen. Hangö har som ort betydande och naturliga och med tiden utvecklade styrkor. Med hjälp och stöd av dem måste vi våga visionera, planera och bygga framtidens Hangö. Dessa styrkor ska vid behov nyttjas även på ett nytt och modigt sätt för att Hangö även i framtiden ska vara en livskraftig och aktiv bostads-, företags-, och fritidsort. Endast en sådan stad kan ordna tidsenlig service för sina invånare. För tillfället är vi övertygade om att bl.a det med Oy Hjallis Promotion Ab, av stadsfullmäktige i december 2009 godkända och i februari 2010 undertecknade samarbetsavtalet som gäller byggandet av bostäder och ett hotell är en omfattande positiv puff för utvecklingen, speciellt av service och övrig företagsverksamhet. Stadsdirektör Jouko Mäkinen 4

9 Taloudellinen katsaus Yleistä Talousarvion täytäntöönpano Syksyllä 2008 alkanut maailmanlaajuinen talouslama heikensi huomattavasti myös kuntien taloutta. Hangossa laman vaikutus on ollut erityisen suuri, koska satamatoiminta ja vientiteollisuus edustavat merkittävää osuutta kaupungin työpaikoista. Hangon työttömyys kasvoi vuoden 2009 aikana voimakkaasti ja verotulot vähenivät. Kaupungin talous oli vuonna 2009 alijäämäinen, vaikka tilikauden aikana toteutettiin merkittäviä säästötoimenpiteitä. Laman vaikutukset heijastuvat myös tuleville vuosille. Vuodelle 2010 jouduttiin suurista veronkorotuksista huolimatta tekemään alijäämäinen talousarvio ja myös vuoden 2010 taloussuunnitelma on alijäämäinen. Talouden tasapaino arvioidaan saavutettavan aikaisintaan vuonna Tilinpäätös näyttää 5,4 milj. euron alijäämää (kaupungin alijäämä oli 6,2 milj. euroa, sataman ylijäämä 0,7 ja vesilaitoksen ylijäämä 0,0). Kiinteistöjen myyntivoitot ovat yhteensä 0,2 milj. euroa. Vuoden 2009 verokertymä oli 35,2 milj. euroa kun budjetoitu summa oli 38,9 milj. euroa. Mainita voidaan, että kunnallisveroa kertyi 31,3 euroa (budjetoitu 32,9 milj. euroa) ja yhteisöveroa kertyi vain 2,5 milj. euroa (budjetoitu 4,6). Heikko taloudellinen tilanne näkyi erityisesti yhteisöverotulojen romahtamisena. Alkuperäisen talousarvion toimintakuluja leikattiin alkuvuodesta ,7 milj. eurolla, kun tulojen väheneminen näytti varmalta. Lopulliset toimintakulut ylittivät leikatut määrärahat 0,5 milj. eurolla. Ylityksen pääasiallinen syy oli käytöstä poistetun Orioninkadun lietekaatopaikan saneerausta varten tehdyn pakollisen varauksen kasvattaminen 2,1 milj. eurolla 2,8 milj. euroon. Ilman varauksen kasvattamista olisivat kulut jääneet selvästi alle leikattujen määrärahojen. Toimintatuotot jäivät 2,5 milj. euroa alle talousarvion. Yksistään sataman tuotot jäivät 3,1 milj. euroa alle talousarvion. Tuottoihin kirjattiin myös 1,1 milj. euron arvioitu valtionavustus Orioninkadun lietekaatopaikan saneerausta varten. Määrärahapoikkeamat käyvät tarkemmin ilmi toimialakohtaisista talousarviovertailuista ja tavoitteiden toteutumista. Hangon kaupunki on velkaantunut erityisesti kahden viimeisen vuoden aikana huomattavasti. Vuonna 2008 velkaantuminen johtui etupäässä suurista satamainvestoinneista ja vuonna 2009 alhaisesta vuosikatteesta. 5

10 Kaupungin korolliset velat ovat kehittyneet seuraavasti: ,5 milj. euroa (satama 8,2 milj. euroa) ,7 milj. euroa (satama 7,0 milj. euroa) ,7 milj. euroa (satama 5,8 milj. euroa) ,0 milj. euroa (satama 4,5 milj. euroa) ,9 milj. euroa (satama 3,2 milj. euroa) ,1 milj. euroa (satama 2,4 milj. euroa) ,7 milj. euroa (satama 1,5 milj. euroa) ,4 milj. euroa (satama 1,1 milj. euroa) ,1 milj. euroa (satama 0,7 milj. euroa) Vaikka lainat lisääntyivät edellisestä vuodesta, eivät korkokulut kasvaneet, koska lyhytaikaisten lainojen viitekorot laskivat voimakkaasti. Korkokulut pienenivät 1,8 milj. eurosta vuonna ,5 milj. euroon vuonna Taloudellinen tilanne Kaupungin taloudellinen tilanne on heikentynyt huomattavasti vuonna Aikaisempina vuosina, kun satama on tuottanut hyvää tulosta, on poistot kyetty kohtuullisen hyvin kattamaan vuosikatteella, mutta vuonna 2009 vuosikate jäi nollatasolle. Sataman liikevaihto laski 12,0 milj. eurosta vuonna ,4 milj. euroon vuonna 2009 ja jäi 3,1 milj. euroa budjetoidusta. Kaupungilla on vuoden 2009 lopussa 11,5 milj. euroa kertynyttä alijäämää. Jotta kertynyt alijäämä saataisiin katettua, on työn alla vuoteen 2016 ulottuva toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi. Kun kaupungin toimintakulujen taso on monilla alueilla hyvin korkea, on tulevina vuosina välttämätöntä sopeuttaa kulut tuottoihin. Vuosikatteen kehitys: ,5 milj. euroa ,4 milj. euroa ,6 milj. euroa ,5 milj. euroa ,0 milj. euroa ,7 milj. euroa ,1 milj. euroa ,1 milj. euroa ,0 milj. euroa Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kaupunginhallitus on vahvistanut, tehdyin lisäyksin, sisäisen valvonnan ohjeen. Ohjeen mukaan kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan toimeenpanosta ja kaupungin korkein 6

11 virkamiesjohto kantaa vastuun toimivan sisäisen valvonnan edellytysten luomisesta. Koko kaupungin kattava riskikartoitus, satamaa lukuun ottamatta, on tehty vuonna Vakuutukset kilpailutettiin vuonna 2009 ja vuoden 2010 alusta vakuutuksia on täydennetty hallinnon vastuuvakuutuksella, keskeytysvakuutuksella, metsävakuutuksella ja koko henkilöstön matkavakuutuksella. Sisäistä valvontaa on vuoden 2009 loppupuolella parannettu kehittämällä kulujen jaksotuskäytäntöä ja käynnistämällä osavuosiraportointi. Tavoitteiden toteutumisen seurannassa ja varojen käytön valvonnassa ei ole havaittu tilikauden aikana olennaisia puutteita, mutta näitä toimintoja on kuitenkin edelleen kehitettävä. Kaupunginhallitus toteaa, että sisäinen valvonta on vuoden 2009 aikana toiminut tyydyttävästi. Sisäisen valvonnan ohjeen sovellutuksessa ei ole todettu puutteita. Kaupungin konsernivalvonta ei ole ollut riittävällä tasolla. Tytäryhtiöiden toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellista asemaa on seurattu, mutta raportointia on jatkossa ohjeistettava ja aikataulutettava vielä selvemmin. Täydellinen konsernitilinpäätös sisältyy kaupungin tilinpäätökseen. Hangon kuntakonsernin rakenne on selvitetty sivulla 106. Kaupunginhallituksen ehdotus koskien varainhoitovuoden tulosta Kaupunginhallitus ehdottaa, että tilikauden tulos käsitellään niin, että suunnitelman mukainen poistoero 9.792,25 tuloutetaan ja että alijäämä ,04 euro siirretään taseen kohtaan tilikauden voitto/tappio (aiempi alijäämä ,98). Kaupungin taseen alijäämä on täten kasvanut vuoden 2009 aikana, siitä huolimatta, että talousarvion ja taloussuunnitelman lähtökohtana oli, että kertynyt vaje katettaisiin vuosina Siksi kaupunginhallitus kunnallislain 65 mukaisesti laatii ehdotuksen uudesta toimenpideohjelmasta talouden tasapainottamiseksi. Ohjelma esitetään kaupunginvaltuustolle toukokuussa ja käsittää vuodet

12 Ekonomisk översikt Allmänt Budgetens förverkligande Den globala ekonomiska lågkonjunkturen som började hösten 2008 försvagade betydligt även kommunernas ekonomi. Lågkonjunkturens inverkan har i Hangö varit synnerligen stor, eftersom hamnverksamheten och exportindustrin utgör en betydande del av stadens arbetsplatser. Arbetslösheten i Hangö steg under 2009 kraftigt och skatteintäkterna minskade. Stadens ekonomi uppvisade 2009 ett underskott, trots att man under räkenskapsperioden förverkligade betydande inbesparingsåtgärder. Lågkonjunkturens inverkan reflekteras även på kommande år. För 2010 blev man tvungen, trots stora skattehöjningar, att göra en negativ budget och även ekonomiplanen 2010 är negativ. Balans i ekonomin uppskattar man uppnå tidigast Bokslutet uppvisar 5,4 milj.euro i underskott (stadens underskott var 6,2 milj. euro, hamnens överskott 0,7 och vattenverkets överskott 0,0.) Fastigheternas försäljningsvinster är sammanlagt 0,2 milj.euro. Skatteintaget var 35,2 milj.euro då det budgeterade beloppet var 38,9 milj.euro. Nämnas kan att det flöt in 31,3 milj.euro kommunalskatt (budgeterat 32,9 milj.euro) och samfundsskatt inflöt det endast 2,5 milj. euro (budgeterat 4,6.) Den svaga ekonomiska situationen syntes speciellt i raset av samfundsskatteintäkterna. Kostnaderna för verksamheten i den ursprungliga budgeten skars ner i början av 2009 med 1,7 milj.euro, då minskningen av intäkterna syntes säker. De slutliga kostnaderna för verksamheten överskred de nedskurna anslagen med 0,5 milj.euro. Den huvudsakliga orsaken till överskridningen var en 2,1 milj.euros ökning, till 2,8 milj.euro, av den föreskrivna reserveringen för sanering av den ur bruk tagna slamavstjälpningen vid Oriongatan.Utan ökningen skulle kostnaderna ha blivit klart under de nedskurna anslagen. Verksamhetsintäkterna blev 2,5 milj.euro under budgeten. Enbart hamnens intäkter stannade 3,1 milj.euro under budgeten. För sanering av Oriongatans slamavstjälpning upptogs även i intäkterna ett 1,1 milj.euros beräknat statsbidrag. Avvikelserna i anslagen framgår noggrannare enligt verksamhetsområden i budgetjämförelserna och förverkligandet av målsättningarna. Hangö stad har blivit skuldsatt, särskilt märkbart under de senaste två åren. Skuldsättningen berodde 2008 i första hand på stora hamninvesteringar och 2009 på det låga årsbidraget. 8

13 Stadens skulder med ränta har utvecklats på följande sätt: ,5 milj.euro (hamnen 8,2 milj.euro) ,7 milj.euro (hamnen 7,0 milj.euro) ,7 milj.euro (hamnen 5,8 milj.euro) ,0 milj.euro (hamnen 4,5 milj.euro) ,9 milj.euro (hamnen 3,2 milj.euro) ,1 milj.euro (hamnen 2,4 milj.euro) ,7 milj.euro (hamnen 1,5 milj.euro) ,4 milj.euro (hamnen 1,1 milj.euro) ,1 milj.euro (hamnen 0,7 milj.euro) Trots att lånen ökade från föregående år, ökade inte räntekostnaderna, för att de kortfristiga lånens referensräntor sjönk kraftigt. Ränteutgifterna minskade från 1,8 milj.euro 2008 till 1,5 milj.euro Ekonomisk situation Stadens ekonomiska situation har försvagats betydligt Under tidigare år då hamnen inbringat god vinst har avskrivningarna kunna täckas relativt bra med årsbidraget, men 2009 stannade årsbidraget på noll. Hamnens omsättning sjönk från 12,0 milj.euro 2008 till 7,4 milj.euro 2009 och stannade 3,1 milj.euro under det budgeterade. Staden har vid utgången av ,5 milj. ackumulerat underskott. För att det ackumulerade underskottet skulle kunna täckas är under arbete, för att balansera ekonomin, ett åtgärdsprogram som sträcker sig till Då nivån på stadens verksamhetskostnader till många delar är väldigt hög, är det nödvändigt att under kommande år avpassa utgifterna till intäkterna. Utveckling av årsbidraget: ,5 milj.euro ,4 milj.euro ,6 milj.euro ,5 milj.euro ,0 milj.euro ,7 milj.euro ,1 milj.euro ,1 milj.euro ,0 milj.euro En utredning om organisering av intern kontroll Stadsstyrelsen har fastställt, med komplettering , direktivet för intern kontroll. Enligt direktivet svarar stadsstyrelsen för verkställigheten av den interna kontrollen och stadens högsta tjänstemannaledning ansvarar för förutsättningarna att skapa en fungerande intern kontroll. En heltäckande riskkartläggning, förutom för 9

14 hamnen, gjordes Försäkringarna konkurrensutsattes 2009 och från början av 2010 har försäkringarna kompletterats med en ansvarsförsäkring för förvaltningen, en avbrottsförsäkring, en skogsförsäkring och med en reseförsäkring för hela personalen. Den interna kontrollen har i slutet av 2009 förbättrats med att utveckla kostnadernas periodiseringspraxis och med att inleda delårsrapportering. Vid uppföljning av förverkligandet av målsättningarna och vid övervakning av tillgångarna har man inte under räkenskapsperioden iakttagit väsentliga brister men dessa funktioner ska ändå ytterligare utvecklas. Stadsstyrelsen konstaterar att den interna kontrollen har under 2009 fungerat tillfredsställande. Vid tillämpningen av direktivet för intern kontroll har inte konstaterats brister. Stadens koncernövervakning har inte varit tillräcklig. Dotterbolagens verksamhetsresultat och ekonomiska position har följts upp men för rapporteringen måste i fortsättningen utfärdas direktiv och tidtabelliseras ännu tydligare. I stadens bokslut ingår ett komplett koncernbokslut. Strukturen för Hangö kommunkoncern finns förklarad på sidan 106. Stadsstyrelsens förslag gällande räkenskapsårets resultat Stadsstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens resultat behandlas så att avskrivningsdifferensen enligt plan 9 792,25 intäktförs och att underskottet ,04 euro överförs till punkt räkenskapsperiodens vinst/förlust i balansen (tidigare underskott ,98.) Underskottet i stadens balans har således vuxit under 2009, trots att utgångsläget för budgeten och ekonomiplanen var att det ackumulerade underskottet skulle täckas under Därför uppgör stadsstyrelsen i enlighet med KomL 65, ett förslag om ett nytt åtgärdsprogram för att balansera ekonomin. Programmet företes stadsfullmäktige i maj och omfattar åren

15 KOKONAISTULOT JA -MENOT 2009 TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER 2009 TULOT - INKOMSTER % MENOT - UTGIFTER % Varsinainen toiminta-egentlig verksamhet Varsinainen toiminta Toimintatuotot-Verksamhetsintäkter ,00 23,44 Toimintakulut ,94 83,05 Verotulot-Skatteinkomster ,77 46,12 - Valmistus oman käyttöön ,28-0,65 Valtionosuudet-Statsandelar ,00 13,38 0,00 0,00 Korkotuotot-Ränteintäkter ,69 0,10 Korkokulut ,11 2,03 Muut rahoitustuotot-övr. finansieringsintäkter ,71 0,16 Muut rahoituskulut ,76 0,26 Satunnaiset tuotot-extraordinära intäkter 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 1 009,13 0,00 Tulorah. korjauserät-korrektivposter till int.tillförd.medel 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 - Käyttöom. myyntivoitot-försäljningsvinst ,92-0,33 +/-Pakollisten varausten muutos ,92-1,37 Investoinnit - Investeringar 0,00 - Käyttöomaisuuden myyntitappiot ,03-0,01 Rahoitusosuudet inv.menoihin.-finansieringsandelar f.inv.utg ,20 0,97 Investoinnit 0,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot-försäljningsandelar av anl.tillg ,17 0,46 Käyttöomaisuusinvestoinnit ,37 6,96 Rahoitustoiminta-Finansieringsverksamhet 0,00 Rahoitustoiminta 0,00 Antolainasaamisten vähennykset-minskning av utlåningen 0,00 0,00 Antolainasaamisten lisäykset ,00 0,02 Pitkäaikaisten lainojen lisäys-ökning av långfristiga lån ,00 15,71 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,46 5,70 Lyhytaikaisten lainojen lisäys-ökning av kortfristiga lån 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen vähennys ,00 4,00 Oman pääoman lisäykset-ökning av eget kapital 0,00 0,00 Oman pääoman vähennykset 0,00 Kokonaistulot yhteensä-totala inkomster s:lagt ,62 100,00 Kokonaismenot yht-totala utgifter s:lagt ,54 100,00 Kokonaistulo = ulkoiset varsinisen toiminnan ja investointien tulot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet Kokonaismeno = ulkoiset varsinaisen toiminnan ja investointien menot sekä rahoitustoiminnan rahan käyttö Sivu - Sida 11

16 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TOTEUTUMISVERTAILU TABLÅER ÖVER BUDGETUTFALLET

17 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD ( Hangon kaupunki (100000) ) (EUR) (HANGON KAUPUNKI) Tuloslaskelma lyhyt, TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi TALGRAF TULOSLASKELMA -RESULTATRÄKNING JOULUKUU 2009 (EUR) JOULUKUU 2009 Budjetti JOULUKUU 2009 Toteutuma Poikkeama summa Käyttö% JOULUKUU 2008 Toteutuma TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot-Försäljningsintäkter Maksutuotot-Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset-understöd o bidrag Vuokratuotot-Hyresintäkter Muut toimintatuotot-övriga verksamhetsintäkter Valmistus omaan käyttöön-tillverkning för eget bruk TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETENS INTÄKTER TOIMINTAKULUT-VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut-Personalkostnader Palvelujen ostot-köptjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat-material o förnödenheter Varastojen lisäys/vähennys Avustukset-Understöd Vuokrakulut-Hyreskostnader Muut toimintakulut-övriga verksamhetskostnader TOIMINTAKULUT-VERKSAMHETENS KOSTNADER TOIMINTAKATE-VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot-Skatteinkomster Valtionosuudet-Statsbidrag Rahoitustuotot ja -kulut-finansiella intäkter o kostnader VUOSIKATE-ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset-avskrivningar o nedskrivningar Satunnaiset tuotot-extraordinära intäkter Satunnaiset kulut-extraordinära kostnader TILIKAUDEN TULOS-RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Poistoeron muutos-förändr. i avskrivn.differens YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ-RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT

18 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD ( Yleishallinto (101000) ) (EUR) (HANGON KAUPUNKI) Tuloslaskelma lyhyt, TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi TALGRAF TULOSLASKELMA -RESULTATRÄKNING JOULUKUU 2009 (EUR) JOULUKUU 2009 Budjetti JOULUKUU 2009 Toteutuma Poikkeama summa Käyttö% JOULUKUU 2008 Toteutuma TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot-Försäljningsintäkter Maksutuotot-Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset-understöd o bidrag Vuokratuotot-Hyresintäkter Muut toimintatuotot-övriga verksamhetsintäkter TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETENS INTÄKTER TOIMINTAKULUT-VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut-Personalkostnader Palvelujen ostot-köptjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat-material o förnödenheter Avustukset-Understöd Vuokrakulut-Hyreskostnader Muut toimintakulut-övriga verksamhetskostnader TOIMINTAKULUT-VERKSAMHETENS KOSTNADER TOIMINTAKATE-VERKSAMHETSBIDRAG Rahoitustuotot ja -kulut-finansiella intäkter o kostnader VUOSIKATE-ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset-avskrivningar o nedskrivningar TILIKAUDEN TULOS-RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ-RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT

19 Hangon kaupunki - Hangö stad Tilinpäätös-Bokslut 2009 Lautakunta - Nämnd: Tulosalue - Resultatområde: Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Kaupunginhallitus - Stadsstyrelsen Yleishallinto yhteenveto - Allmän förvaltning sammandrag Kansliapäällikkö - Kanslichef Toiminta - Verksamhet : Yleishallinto käsittää vaaleja, tilitarkastuksen, keskushallinnon, taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon Allmän förvaltning omfattar val, revisionen, centralförvaltningen, ekonomiförvaltningen och personalförvaltningen Tavoitteet - Målsättningar : Kaupunginvaltuusto on kaupungin korkein päättävä elin ja päättää kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginhallitus valmistelee ja toimeenpanee kaupunginvaltuuston päätökset ja on vastuussa niiden laillisuudesta. Tavoitteena on varmistaa toimiva, avoin ja luotettava hallinto jolla on hyvät valmiudet antaa palveluja. Keskushallinto, taloushallinto ja henkilöstöhallinto toimivat kaupunginhallituksen ja valtuuston valmistelevina ja toimeenpanevina eliminä kaupungin hallintoa ja taloutta koskevissa kysymyksissä. Stadsfullmäktige är stadens högsta beslutande organ och fattar beslut om stadens verksamhet och ekonomi. Stadsstyrelsen bereder och verkställer stadsfullmäktiges beslut och ansvarar för beslutens laglighet. Målet är att säkerställa en fungerande, öppen och pålitlig förvaltning med bra beredskap att ge service. Centralförvaltningen, ekonomiförvaltningen och personalförvaltningen fungerar som stadsstyrelsens och fullmäktiges beredande och verkställande organ i frågor som berör stadens förvaltning och ekonomi. TP-BS TA-BU TP-BS Henkilökunta - Personal Suoritteet - Prestationer Mittarit - Mätare Talous - Ekonomi TP-BS TA-BU TA-muutos TA-yht TP-BS Poikkeama BU-ändring BU-sml 2009 Avvikelse Tulot - Inkomster Myyntituotot - Försäljningsinkomster , , ,83 Maksutuotot - Avgiftsinkomster , , ,72 Avustukset - Understöd , , ,35 Muut tuotot - Övr.inkomster , , ,55 Tulot yhteensä - Inkomster totalt , , ,09 Menot - Utgifter Henkilöstökulut - Personalutgifter , , ,81 Ostopalvelut - Köp av tjänster , , ,66 Materiaali ja tavarat - Material o förn , , ,39 Avustukset - Bidrag , , ,29 Muut menot - Övriga utgifter , , ,08 Menot yhteensä - Utgifter totalt , , ,07 Toimintakate - Verksamhetsbidrag , , ,16 Poistoja - Avskrivningar , ,88 Netto / asukas / invånare -356,03-390,08 27,71-362,37-339,93-22,44 Sivu - Sida 12

20 Hangon kaupunki - Hangö stad Tilinpäätös-Bokslut 2009 Lautakunta - Nämnd: Tulosalue - Resultatområde: Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Keskusvaalilautakunta - Centralvalnämnd Vaalit - Val Kansliapäällikkö - Kanslichef Toiminta - Verksamhet : Vaalit Val Tavoitteet - Målsättningar : Europarlamenttivaalit Europaparlamentsval Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) Vuonna 2009 järjestettiin europarlamenttivaalit. Vaalin ennakkoäänestys hoidettiin kaupungin omin voimin, koska posti ei enää ollut kiinnostunut tehtävästä. Äänestysprosentti Hangossa oli 36 % ja koko Uudellamaalla 44,3 % (edellisissä vuoden 2004 vaaleissa 38,8 % / 44,5 %). År 2009 ordnades europarlamentsval. Förhandsröstningen ordnades med stadens egen personal, eftersom posten inte mera var intresserad av uppgiften. Röstningsprocenten i Hangö var 36 % och i hela Nyland 44,3 % (i de tidigare valen ,8 % / 44,5 %). TP-BS TA-BU TP-BS Henkilökunta - Personal Suoritteet - Prestationer Äänioikeutetut - Antal röstberättigade Äänet - Antal röster Ennakkoäänestys /Förhandsröstning 1803 / 22,9 % 1039/12,9 % Mittarit - Mätare Talous - Ekonomi TP-BS TA-BU TA-muutos TA-yht TP-BS Poikkeama BU-ändring BU-sml 2009 Avvikelse Tulot - Inkomster Myyntituotot - Försäljningsinkomster 0, , ,80 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 0, ,00 Avustukset - Understöd 0, ,00 Muut tuotot - Övr.inkomster 0,00 0 0,00 Tulot yhteensä - Inkomster totalt 0, , ,80 Menot - Utgifter Henkilöstökulut - Personalutgifter , , ,66 Ostopalvelut - Köp av tjänster , , ,32 Materiaali ja tavarat - Material o förn. -291, ,18 301,18 Avustukset - Bidrag 0, ,00 Muut menot - Övriga utgifter 0, ,80 67,80 Menot yhteensä - Utgifter totalt , , ,68 Toimintakate - Verksamhetsbidrag , ,00 0, , , ,48 Netto / asukas / invånare -2,06-1,87 0,00-1,87 0,28-2,16 Sivu - Sida 13

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2013 Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 KV - STF 09.06.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 BOKSLUT 2013 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA INGÅ KOMMUN Balansbok 2014 INKOON KUNTA Tasekirja 2014 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 8.10.2014 Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 16.10.2012 Stadsdirektörens budgetförslag 16.10.2012 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009 BUDGET 2007 OCH EKONOMIPLAN 2007-2009 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 13.11.2006 68 STF godkänt 13.11.2006 68 TALOUSARVIO 2007

Lisätiedot

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 31.5.2012 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt

Lisätiedot

HANGON SATAMA HANGÖ HAMN TASEKIRJA BALANSBOK

HANGON SATAMA HANGÖ HAMN TASEKIRJA BALANSBOK HANGON SATAMA HANGÖ HAMN TASEKIRJA BALANSBOK 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING TASEKIRJA BALANSBOK Sivu TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Toteutumisvertailut - Förverkligandet - Toimintakertomus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 2012 och ekonomiplan 2012 2014 Kvsto - Stge 9.11.2011 Kaupunginhallituksen ehdotus Stadsstyrelsens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11. INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.2013 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 1(101)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2014 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 8 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2007 vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008 2010

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 2013 och ekonomiplan 2013 2015 Khs - Stn 29.10.2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Stadsdirektörens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida

Lisätiedot

HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Vuosi 2014 pähkinänkuoressa/ År 2014 i ett nötskal...

Lisätiedot

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 Kuva/Bild Jaakko J Salo Sisällysluettelo - Innehållsförteckning 1. JOHDANTO - INLEDNING 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIA - PERSONALSTRATEGI

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11. TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017 KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.2014 60 TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 och

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 BUDGET 2008 OCH EKONOMIPLAN 2008 2010 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 12.11.2007 69 STF godkänt 12.11.2007 69 TALOUSARVIO 2008

Lisätiedot

2014 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

2014 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS Johtoryhmä 18.2.2015 Hallitus 5.3.2015 Tarkastuslautakunta 7.4.2015 YT-ryhmä 15.4.2015 Valtuusto 15.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDON KATSAUS VUOTEEN 2014... 2 LEDNINGENS

Lisätiedot

-2, KV 2015-06-15 14:00

-2, KV 2015-06-15 14:00 -2, KV 2015-06-15 14:00 Kokoustiedot Aika Paikka 15.6.2015 klo 14.00 HUOM! Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Boström, Peter Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell,

Lisätiedot

-2, KH 2015-05-04 16:00

-2, KH 2015-05-04 16:00 -2, KH 2015-05-04 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 4.5.2015 klo 16.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot