Metsäsertifiointiin liittyvät asiantuntijapalveluiden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäsertifiointiin liittyvät asiantuntijapalveluiden"

Transkriptio

1 Heimo Meriö Metsäsertifiointiin liittyvät sintuntijplveluiden tulevisuuskuvt Euroopn sosilirhsto Tvoite -ohjelm Tämä julkisu on toteutettu Euroopn sosilirhston (ESR) tuell

2 ESR-julkisut -srj Päätoimittj - Editor-in-Chief Riitt Kngshrju Toimitussihteeri - Editor Kimmo Heinonen Toimituksen osoite - Address Työministeriö - Ministry of Lour PL - P.O. Box 000 Helsinki puh. - tel. *(09) 8 6 Tämän julkisun ovt tuottneet Euroopn sosilirhsto, työministeriö j Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. ISBN ISSN - Oy Edit A, Helsinki 000

3 Stesnt Metsäsertifiointiin liittyvät sintuntijplveluiden tulevisuuskuvt on toteutettu Euroopn sosilirhston (ESR) tvoite -ohjelmn tukemn työelämän muutosten j koulutustrpeiden ennkointihnkkeen. Hnkkeess trkstelln ljsti sertifioinnin mhdollisi vikutuksi metsätlouteen j sen toimintympäristöön. Tutkimusineisto koostuu delfoi-menetelmällä toteutetust hstttelukyselystä, jonk sintuntijt edustvt metsäsektorin toimijoit, sekä koulutustrvekyselystä. Anlyysi nost esille sertifiointiin kohdistuvi odotuksi j ennkoi sertifioinnin myötä tulevi muutoksi metsätloudess j sen toimintympäristössä. Hnkkeen ohjusryhmään ovt kuuluneet puheenjohtjn iodiversiteettitutkimuksen professori Jukk Slo Turun yliopistost sekä jäseninä metsäpäällikkö Anju Asunt WW:stä, metsänhoito- j ympäristöpäällikkö Hnnu Heikkilä Lounis-Suomen metsäkeskuksest, tutkij Jri Kivo-oj Turun kuppkorkekoulun tulevisuuden tutkimuskeskuksest, professori Risto Klliol Turun yliopiston mntieteen litokselt, metsänhoito- j ympäristöpäällikkö Jukk Koivumäki UPM- Kymmene Oyj:st, koordinttori Mri Wlls Turun yliopiston iologin litokselt sekä projektipäällikkö Jussi iitnen Biot BD Oy:st (myöhemmin Esko Sorkunns). Hnkkeen toteutuksest j rportin toimituksest on vstnnut Heimo Meriö Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksest. Helsingissä kesäkuuss 000 Mtti Pukkio johtj ennkointiryhmän puheenjohtj työministeriö

4 Tekijän lkusnt Metsäsertifioinnin tekniset järjestelyt ovt edenneet Suomess hyvin ripeästi. Likimin koko Suomen metsäpint-ln odotetn olevn sertifioinnin piirissä vuoden 000 kuluess. Suomen metsäsertifiointijärjestelmä on hyväksytty osksi knsinvälistä järjestelmää. Tältä osin kehitys on ollut nopemp kuin projekti loitettess uskottiinkn. Sertifioinnin merkityksestä metsänhoidon tson knnlt käydään jtkuvsti ktiivist keskustelu. lmiiden puu- j puunjlostustuotteiden knnlt sertifioitujen tuotteiden mrkkint ovt vst lulln. Emme voi vielä tietää sitä, milliseksi sertifioinnin todellinen merkitys mrkkinoill muotoutuu tulevisuudess. Tähän vikuttvt muun muss kuluttjien ympäristötietoisuuden kehittyminen yleensä sekä sertifioinnin toteutuksen kutt välittyvä viesti hyvän metsänhoidon peritteiden toteutumisest käytännössä. Kuluttjt testvt viestin uskottvuutt Suomess j Euroopss peilmll smin tietoj om rvomilmns vsten. Tämän hnkkeen tulokset ntvt metsäsertifioinnist kiinnostuneille toimijoille monenlist pohdittv, jotk koskettvt välillisesti erityisesti sitä rvoperust, jonk pohjlt metsien sertifioinnin tvoitteit j toteutust on lähdetty tekemään. Tulevisuuden tekeminen on vlintojen tekemistä j uskon, että metsien sertifioinnist muotoutuu prosessi, joss uusi vlintoj j kehittämistä tulevisuudess trvitn. Ljemmin jtellen sertifiointi kytkeytyy koko metsätlouden, metsäsektorin j mseudun tulevisuuteen j niistä tehtäviin vlintoihin. Tätä tust vsten hnkkeen tietynlinen keskeneräisyys, vielä tässäkin viheess, nt lukijllekin sopivsti sekä pohj että til omille päätelmille j pohdinnoille. Projektin toteutus ei olisi ollut mhdollist ilmn siihen osllistuneiden metsäln sintuntijoiden ktiivist pnost, jost hlun kiittää erityisesti. Projektin syntymiseen j toteutukseen ovt vikuttneet kiitettävän rtkisevsti lisäksi inkin MMM Jussi iitnen (koulutustrveselvitys), professori Jukk Slo (ohjusryhmän puheenjohtj) j YM, HL Jri Kivo-oj (metodinen Delfoi-sintuntemus). Turuss Heimo Meriö, M, TM iv

5 Tiivistelmä Meriö, Heimo (000). Metsäsertifiointiin liittyvät sintuntijplvelujen tulevisuuskuvt. ESR-ennkointijulkisu. Työministeriö, Helsinki. Metsien sertifioinnill trkoitetn menettelyä, joll todennetn että metsiä on hoidettu ennlt sovittujen ekologist, tloudellist j sosilist kestävyyttä edistävien kriteerien mukisesti. Suomeen on luotu om metsäsertifiointijärjestelmä (CS, innish orest Certifition System), jok on hyväksytty vuonn 000 euroopplisen metsäsertifiointikehyksen PEC:n (Pn Europen orest Certifition) mukiseksi. Muiss miss metsiä on sertifioitu myös SC:n (orest Stewrdship Counil) kriteerien mukisesti. Projektin trkoituksen oli hhmott kokoniskuv metsäsertifioinnin myötä tphtuvist metsätyön j osmistrpeiden muutoksist erityisesti sintuntijuuden j koulutustrpeiden näkökulmst. Metsätlouden toimintympäristön toivottv j todennäköinen tulevisuus ennkoitiin Delfoi-menetelmän mukisell hstttelukyselyllä (0 v. ennkointiväli). Delfoitutkimukseen osllistui metsäln sintuntij, jotk edustivt yksityistä sektori, tutkijoit, virkmiehiä j luonnonsuojelijoit. Lähijn koulutustrpeet krtoitettiin kyselyllä, jok kohdistettiin 00 metsäln orgnistiolle. Aineisto kerättiin ikn, jolloin suomlisen metsäsertifioinnin vlmistelu oli käynnissä. Tulosten mukn metsäsertifiointi ei iheut olennisi muutoksi metsäln työtehtäviin. Ympäristösintuntemuksen trve ksv, mutt metsänhoidon ti puunkorjuun toimintojen ei odotet muuttuvn huomttvsti nykyisestä. Nykyisiä toiminttpoj pidettiin ympäristön riittävän hyvin huomioon ottvin, joten sertifiktin vull hyvät käytännöt sdn premmin dokumentoitu j välitettyä tiedoksi mrkkinoille. Sertifioinnin ei odotet muuttvn myöskään puunjlostustuotteiden mrkkinoit. Työ muuttuu enemmän sertifioinnin ulkopuolisten tekijöiden kuten informtioteknologin kehityksen vuoksi. Koulutustrpeet j työn muutokset koskevt eniten metsureit j metsäkoneen kuljettji, metsäkeskuksen henkilöstöä j metsänhoitoyhdistysten neuvoji. Aln orgnistioiden ljempi kiinnostus ost sintuntijplveluj j koulutust omn orgnistion ulkopuolelt hvittiin melko vähäiseksi, mutt vinhenkilöiden koulutukselle olisi enemmän trvett. Toivottvn tulevisuuden Delfoi-ennkointi osoitti, että luonnonsuojelijt j ympäristöhllinnon virkmiehet settvt sertifioinnille huomttvsti korkempi ympäristöä koskevi suoritetso-odotuksi kuin yksityisen sektorin sintuntijt j metsähllinnon virkmieskunt. Ryhmittäiset erot olivt moniss kysymyksissä hyvin mielenkiintoisi j heijstivt erilist rvoperust. Erilisten odotusten pohjlt toivottvin tulevisuuksin hhmoteltiin erikseen ympäristörvojen tulevisuuskuv sekä metsätlouden tulevisuuskuv. Asintuntijvstusten perusteell rvioitiin, että todennäköinen kehitys noudtt enemmän metsätlouden toimijoiden kuin ympäristöln sintuntijoiden toiveit. Sertifiktit ovt määräikisi j myös kriteerejä voidn trkist määräjoin. Sertifiointi kytkeytyy koko metsätlouden, metsäsektorin j mseudun tulevisuuteen j niistä tehtäviin vlintoihin. Tutkimuksen tulokset ovt hyödyllisiä kikille ln tulevisuuden vlintojen tekijöille. Avinsnt: Metsäsertifiointi, ennkointi, metsien hoito, metsäsektori, koulutustrpeet, sintuntijuus, osmistrpeet, Delfoi, tulevisuuskuvt. v

6 Astrt Meriö, Heimo (000). orest ertifition nd the futures visions of expertise. ESpulitions. Ministry of Lour, Helsinki. orest ertifition is proedure to udit nd ertify tht forests hve een mnged ording to pre-set riteri, whih inlude eologilly, eonomilly nd soilly sustinle development. In inlnd, ntionl forest ertifition system (CS, innish orest Certifition System) hs een reted. CS ws lso epted to omply with the priniples of the Pn Europen orest Certifition sheme (PEC) in the yer 000. In other ountries, forest ertifition hs een done lso ording to priniples set y SC (orest Stewrdship Counil). The im of this study ws to shpe totl nlysis of the hnges, whih will e used y the forest ertifition, in the forest work nd qulifitions. Speil onern ws foused on expertise nd trining needs. The preferle nd prole futures of the opertionl forestry environment were ntiipted with the Delphi-method. A totl of experts were used from privte setor, reserhers, puli employees nd onservtionists. A seprte survey ws lso mde to mp needs for speil trining. The dt were olleted when the innish forest ertifition system ws under preprtion. The results did not reflet gret hnges in the forest work. An inresing demnd for expertise in environmentl questions ws noted, ut the proedures in forest mngement nd tree hrvesting were expeted not to hnge remrkly. Current proedures were onsidered s vlid enough for environmentl spets lso. The enefits of the ertifite were expeted to emerge minly in etter stndrds of proedure doumenttion nd mrket ommunition. Neither were the mrkets of the wood produts themselves expeted to hnge euse of the ertifition. The forest work will hnge mostly euse of other ftors like the development of informtion tehnology. There existed needs for trining for some tegories of the forest workers nd the forest mngement dvisers. The interest of the orgnistions to uy expert servies from outsiders ws, however, quite limited. There ws some demnd to rrnge nd sell trining servies for the key persons of the orgnistions. Delphi-forest for preferle futures showed tht onservtionists nd puli employees of the environmentl dministrtion set muh higher trget levels for environmentl issues thn the experts of privte setor nd puli employees of the forestry setor dministrtion. The differenes y pnels, in mny questions, were of gret interest nd refleted seprte vlue ses. rom the sis of different expettions two visions of the future were shped: tht of environmentl vlues nd tht of forestry in generl. The prole future will e more s of the futures vision of forestry in generl, s evluted ording the expert replies. The ertifites re vlid for limited periods s well s the riteri my e revised periodilly. All the possile hoies nd futures onsidering forestry, forest industry nd rurl res hve onnetion to the ertifition. The results of the study will e useful for ll those people mking these hoies nd deisions in the future. Key words: orest ertifition, ntiiption, forest mngement, forestry setor, trining, qulifitions, Delphi, futures visions. vi

7 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO..... Johdnto projektiin..... Johdnto metsäsertifiointiin..... Metsäsertifiointijärjestelmistä Suomen metsäsertifiointijärjestelmä j PEC SC-sertifiointi..... Metsäsektorin perustietoj j kehitysnäkymiä...6. PROJEKTIN TOTEUTUS Yleisktsus Delfoi-ennkoinnin toteutus Yleistä delfoist Asintuntijoiden vlint j pneelien muodostminen Hstttelukyselyn toteutus Hstttelukyselyn nlyysi..... Koulutustrveselvityksen toteutus Selvityksen tvoite Kysely j hstttelut.... DELOI-ENNAKOINNIN TULOKSET Julkisen sektorin toimint j yhteiskunnn muutos Yleiskuv Ryhmäkohtiset erot Johtopäätöksiä Metsäsektorin toiminnn muutos Suomess Yleiskuv Ryhmäkohtiset erot Johtopäätöksiä..... Knsinvälisen toimintympäristön muutoksi Yleiskuv Ryhmäkohtiset erot Johtopäätöksiä Metsän hllintn j työhön liittyvän teknologin muutos Yleiskuv Ryhmäkohtiset erot Johtopäätöksiä..... Sertifioinnin merkitys, erityisesti työn muutoksen knnlt Yleiskuv Ryhmäkohtiset erot Johtopäätöksiä Työn muutoksen mmtti- ti tehtäväkohtisi muutosnäkymiä Yleiskuv Ryhmäkohtiset erot Johtopäätöksiä Sertifiointitoimintn liittyvät sintuntijtehtävät Yleiskuv Ryhmäkohtiset erot Johtopäätöksiä Sertifiointi puunjlostuksen knnlt j kytkennät sintuntijplveluihin...8 vii

8 viii.8.. Yleiskuv Ryhmäkohtiset erot Johtopäätöksiä Sertifiointi metsien monikäytön j mseudun mmttien knnlt Yleiskuv Ryhmäkohtiset erot Johtopäätöksiä Geoinformtiikn hyödyntäminen Yleiskuv Ryhmäkohtiset erot Johtopäätöksiä Metsäsektorin pk-yritysten verkostoitumisest Yleiskuv Ryhmäkohtiset erot Johtopäätöksiä Tulevisuuden tphtumien iksrj-nlyysi Yleistä Metsien hoito j puun käyttö Sertifioinnin edistyminen Työn, tekniikn j osmisen piirteitä Metsäsertifiointiin liittyvien sintuntijplvelujen toimintympäristö Yleiskuv Ryhmäkohtiset erot Johtopäätöksiä Asintuntijplvelujen ongelmi Yleiskuv Ongelmien vertilu Johtopäätöksiä Asintuntijtyössä trvittvt osmislueet Yleiskuv Osmislueiden kehityksen trkstelu Johtopäätöksiä KOULUTUSTARESELITYKSEN TULOKSET Tulokset Kyselytutkimus Hstttelut Nykyinen koulutustrjont Asintuntijyrittäjyyden ljuus Tulosten trkstelu Orgnistioiden senteet j vlmiudet sertifiointiin Orgnistioiden sintuntemuksen vhvistmistrve Orgnistioiden omt koulutusstrtegit Koulutustrjonnst Lopuksi LOPPUPÄÄTELMÄT LÄHTEET... 9 LIITE : Käsitteet... 9 LIITE : Metsäsertifioinnin kriteerit Suomess LIITE : Koulutustrvekyselyssä mukn olleet orgnistiot... 0 LIITE : Delfoi-ennkointikyselyyn osllistuneet sintuntijt... 0 LIITE : Delfoi ennkointikyselyn vstuksist lsketut ryhmäkohtiset keskirvot... 0

9 KUALUETTELO Kuv. Suomen metsäsertifiointijärjestelmän vtimukset (CS)... Kuv. Metsäsertifioinnin toteuttmistsot (CS)... Kuv. Metsäsertifiointiin liittyvien sintuntijplvelujen viitekehys...9 Kuv. Asintuntijoiden jkutuminen pneeleihin, ospneeleihin j lskennllisiin ryhmiin.... Kuv. Julkisen sektorin toiminnn j yhteiskunnn muutos...7 Kuv 6. Julkisen sektorin pyrkimys mrkkintlouden sääntelyyn vähenee hiemn....8 Kuv 7. Julkisen sektorin käyttämä ympäristöpoliittinen ohjusvlt lisääntynee...8 Kuv 8. Julkisen sektorilt toivotn pyrkimystä hrjoitt mseutu kehittävää luepolitiikk....9 Kuv 9. Metsäsektorin toiminnn muutos Suomess....0 Kuv 0. Metsäsektorin työllisten määrä vähenee.... Kuv. Kotimisen puun käytön toivotn lisääntyvän... Kuv. Ulkomisen puun käyttö lisääntyy vstoin metsänomistjien j luonnonsuojelijoiden toiveit.... Kuv. Meknisen puunjlostuksen merkitys suhteess kemilliseen ei ksv toivotusti.... Kuv. Sertifioitujen ltu- j ympäristöjärjestelmien merkitys toiminnss ksv.... Kuv. Knsinvälisen toimintympäristön muutoksi... Kuv 6. Ekologisesti tietoisen kuluttmisen merkitys EU:ss ksv...7 Kuv 7. Sertifioidust metsästä stvien puunjlostustuotteiden kysynnän odotetn ksvvn EU:ss....7 Kuv 8. Ekomerkittyjen puutuotteiden kysyntä EU:ss lisääntyy....8 Kuv 9. Metsään liittyvien virkistysplvelujen kysyntä EU:ss lisääntyy...9 Kuv 0. Metsän hllintn j työhön liittyvän teknologin muutos...0 Kuv. Metsätloustuotnnon pääomvltisuus ksv edelleen.... Kuv. Metsänhoidon j puunkorjuun työ muuttuu enenevästi sintuntij- j toimistotyöksi teknologin muutoksen tki.... Kuv. Metsän j ympäristön til koskevien tietokntojen luominen lisääntyy huomttvsti... Kuv. Pikktietojärjestelmien tekniset hyödyntämismhdollisuudet metsätloudess lisääntyvät huomttvsti.... Kuv. Sertifioinnin merkitys, erityisesti työn muutoksen knnlt.... Kuv 6. Metsänhoito muuttuu sertifioinnin vikutuksest melko vähän... Kuv 7. Puunkorjuu muuttuu sertifioinnin vikutuksest melko vähän.... Kuv 8. Sertifiointi iheutt joitkin lisäkustnnuksi metsänomistjille...6 Kuv 9. Sertifiointi iheutt joitkin lisäkustnnuksi myös teollisuudelle...6 Kuv 0. Sertifiointi lisää ympäristösintuntemuksen trvett metsänhoidoss...7 Kuv. Sertifiointi iheutt muutostrpeit metsäln peruskoulutukseen....7 Kuv. Sertifiointi synnyttää uutt työtä vin niuksti...8 Kuv. Sertifioinnin ei toivot "yrokrtisoivn" perhemetsätlouden hrjoittmist...8 Kuv. Työn muutoksen mmtti- ti tehtäväkohtisi muutosnäkymiä....0 Kuv. Ympäristösioiden korostuminen metsänhoidon neuvojien työssä nähdään eri lill toivottvn eri ryhmissä.... Kuv 6. "Pperitöiden" ei toivot lisääntyvän metsurien j metsäkoneenkuljettjien työssä.... Kuv 7. Metsäsertifiointi edellyttää puun kuljetusketjujen seurnnn kehittämistä.... Kuv 8. Metsän j metsäluonnon monikäyttöön liittyvien kupllisten toimintojen merkitys ksv.... Kuv 9. Sertifiointikriteerien käytäntöön soveltminen edellyttää metsurien j metsäkoneenkuljettjien lisäkoulutust.... Kuv 0. Sertifiointitoimintn liittyvät sintuntijtehtävät.... Kuv. Julkisen sektorin henkilöstön toimint sisäisen trkstuksen sintuntijtehtävissä (perhemetsätloudess).... Kuv. Yksityiset plveluntrjojt huolehtivt sisäisen trkstuksen sintuntijtehtävistä (perhemetsätloudess).... Kuv. Sertifiktin hkuprosessiss käytetään niuksti hkijthon ulkopuolisi sintuntijplveluj...6 Kuv. Metsäluonnonhoidon seurntjärjestelmät toimivt hyvin j julkisesti...6 Kuv. Puun määrän j ldun tilkohtiset inventointitiedot eivät todennäköisesti ole julkisi...7 Kuv 6. Sertifiointi puunjlostuksen knnlt j kytkennät sintuntijplveluihin....8 Kuv 7. Puunjlostustuotteiden tuotevlikoimn j mrkkinoiden monipuolistuminen metsäsertifioinnin vikutuksest on toivejttelu....9 Kuv 8. Ekologisesti vstuullisen kuluttjnäkökulmn toivotn vhvistuvn huomttvsti muotoiltujen puutuotteiden j huoneklujen kulutuksess....9 Kuv 9. Sertifiointiin liittyvä sintuntijkonsultointi mrkkinoinniss....0 Kuv 0. Sertifiointi metsien monikäytön j mseudun mmttien knnlt.... Kuv. Metsäsertifioinnin vikutus virkistys- j elämysmtkilun knnlt sopivien luontokokonisuuksien kehittämismhdollisuuksien lisääntymiseen.... ix

10 Kuv. Metsän merkityksen mseutumtkiluss toivotn ksvvn huomttvsti.... Kuv. Sertifiointi ei lisänne mseutumtkiluyrittäjien ltu- j sertifiointisintuntemuksen trvett.... Kuv. Mseudulle toivottisiin sertifioidun metsän puutuotteisiin erikoistunutt pienyrittäjyyttä.... Kuv. Kupunkilismetsänomistjien toivotn ostvn metsänhoitoplveluj mseudun yrittäjiltä... Kuv 6. Geoinformtiikn hyödyntäminen vuoteen 00 mennessä...6 Kuv 7. Geoinformttisten menetelmien hllinnst tulee melko keskeinen metsäsektorin sintuntijplvelujen osmislue...7 Kuv 8. Tietoverkkopohjisten plvelujen hyödyntäminen geoinformttisen metsätiedon käytössä lisääntyy selvästi...7 Kuv 9. Geoinformtiikn käytön vikutus metsätyön tuottvuuteen ei ole suuri....8 Kuv 60. Teknisten stndrdointiongelmien j tiedon hllinnn orgnisointimuodot hittvt geoinformtiikn hyödyntämistä....9 Kuv 6. Metsäsektorin pk-yritysten verkostoituminen Kuv 6. Metsäplveluyrittäjien verkostoituminen; muiden pk-yritysten plvelujen ti osmisen trve omss toiminnss...6 Kuv 6. Puusepän- j huonekluyrittäjät eivät usko trvitsevns julkisen sektorin plveluj...6 Kuv 6. Metsäplveluyrittäjien toimint suuryritysten lihnkkijoin on toivottvmpi vihtoehto...6 Kuv 6. Metsään liittyvien mtkiluplveluyrittäjien yhteistyö mtkilutuotteiden tuotteistmisess j mrkkinoinniss kehittyy toivottu vähemmän....6 Kuv 66. Metsäsertifiointiin liittyvien sintuntijplvelujen toimintympäristön kehitys...69 Kuv 67. Asintuntijplvelujen käytön lisääntyminen pk-sektorill on yksityisen sektorin plveluntrjojien j ympäristöhllinnon virkmiesten mielestä toivottvint Kuv 68. Pk-sektorin sintuntijplvelujen lisätyöllistävän vikutuksen toivottisiin olevn suurempi, kuin mitä todennäköinen kehitys tuo muknn....7 Kuv 69. Julkisen sektorin metsäsintuntijplvelujen trjonnn ei uskot lisääntyvän nykyisestä...7 Kuv 70. Sertifiointiin liittyvien tulevisuuskuvien trkstelun pinopiste suhteess tuotteiden jlostusketjuun.90 TAULUKKOLUETTELO Tulukko. Ennkointikyselyn rkenne... Tulukko. Ennkointikyselyn sintuntijryhmät (pneelien jottelu).... Tulukko. Metsien hoidon j puun käytön tphtumi iksrjn....6 Tulukko. Sertifioinnin edistymisen tphtumi iksrjn...66 Tulukko. Työn, tekniikn j osmisen tphtumi iksrjn Tulukko 6. Aln sintuntijplveluiden ongelmi nyt j tulevisuudess...7 Tulukko 7. Aln sintuntijtyössä trvittvt osmislueet...7 Tulukko 8. Koulutustrvekyselyn vstjien ryhmittely...76 Tulukko 9. Asenteet sertifiointiin...78 Tulukko 0. Metsätlouteen j -sertifiointiin liittyvät yleiset tiedot j tidot Tulukko. Ekologiset erityiskysymykset....8 Tulukko. Metsätlouden erityiskysymykset...8 Tulukko. lmiudet sertifiointiin...8 x

11 . JOHDANTO.. Johdnto projektiin Ihmisen toimint muokk j rsitt ympäristöä monin tvoin. Tloudellisen toiminnn intensiteetin ksvess kestävän kehityksen peritteiden määritteleminen j noudttminen on muuttunut yhä tärkeämmäksi ihmisen hyödyntäessä ympäristöä j luonnonvroj. Mrkkintlouden toimintmllit settvt tlouden toiminnlle j tuotteille korkeit ltu- j tehokkuusvtimuksi. Ltu- j ympäristönhllintjärjestelmien rkentmisest, käytöstä sekä stndrdienmukisest sertifioinnist on 990-luvull tullut os teollisuuden jokpäiväistä toimint. Metsäsertifioinnin vlmistelu voidn nähdä kestävän kehityksen mukisten toimintmllien määrittelyn j käyttöönoton leviämisenä myös vrsinisten teollisuuden prosessien ulkopuolelle. Metsäsertifiointi trkoitt sitä, että metsien hoidon, hkkuiden j metsäkuljetusten oslt määritellään kestävän kehityksen mukiset hyvät menettelyt j että näiden menettelyjen noudttmisest on erikseen nnettu riippumttomn trkstjn todistus eli sertifiktti. Metsäsertifioinnin vlmistelu on ollut käynnissä Suomess vuodest 996 lken ensiksi mj metsätlousministeriön settmn toimikunnn työnä (MMM toimikuntrportti 6/97) sekä ln sintuntijyritysten projektityönä. Työn tuloksen 999 syntyneestä Suomen metsäsertifiointijärjestelmästä käytetään lyhennettä CS (innish orest Certifition System). uoden 999 loppuun mennessä noin puolet Suomen metsistä oli sertifioitu CS:n mukn j vuoden 000 kuluess järjestelmän ennkoidn leviävän lähes koko Suomen metsäpintl koskevksi. Knsinvälisiä metsäsertifiointijärjestelmiä ti orgnistioit ovt SC (orest Stewrdship Counil) j PEC (Pn-Europen orest Certifite). Knslisjärjestölähtöisen SC:n toimint on lknut vuonn 99 j sertifioinniss kiinnitetään erityistä huomiot riittävän tvoitetson settmiseen kestävän metsänhoidon peritteiden pohjlt. Metsänomistjlähtöinen PEC on perustettu 998 j se hyväksyi ensimmäiset knslliset metsäsertifiointijärjestelmät (Suomi, Ruotsi j Norj) kehykseensä sopivksi 000 keväällä. Seurvin hyväksymismenettelyssä kesällä 000 olln rvioimss Sksn j Itävlln järjestelmiä. Ennkointiprojektin "Metsäsertifiointiin liittyvät sintuntijplvelujen tulevisuuskuvt" tvoitteen on ollut luod kokoniskuv metsäsertifiointiin liittyvistä metsätyön j sintuntijplveluiden trpeen muutoksist seurvn kymmenen vuoden ikn. Erityistä huomiot on kiinnitetty sertifioinnin edellyttämiin koulutustrpeisiin. Projektin näkökulm on ollut ljhko, joten osittin ennkointi koskee koko metsätlouden toimintympäristön hhmottmist... Johdnto metsäsertifiointiin Sertifioinnill trkoitetn menettelyä, joss ulkopuolinen riippumton ospuoli nt todistuksen eli sertifiktin siitä, että tuote, menetelmä ti plvelu täyttää tietyt ennlt määritellyt vtimukset eli kriteerit. Useimmiten kriteerit j määrittelyt kootn erilisiksi stndrdeiksi. Tunnettuj stndrdej ovt mm. knsinvälisen stndrdisoimisjärjestön ISO:n (Interntionl Orgnistion for Stndrdistion ) ISO srjn ltustndrdit j ISO-000 -srjn ympäristönhllintstndrdit. ISO-stndrdien mukisi ltu- j ympäristönhllint-

12 järjestelmiä on ldittu j sertifioitu teollisuudess ljlti. Ltujärjestelmien vull toiminnn tvoitteet, käytännöt j jäljitettävyys jäsennetään tehokksti j ldukksti sikkn j mrkkinoiden trpeist lähtien. Ltujärjestelmien rkentminen j sertifiointi on luonteeltn vpehtoist toimint, joskin usein tuotteen toimittjlt edellytetään sertifioitu ltujärjestelmää esimerkiksi ljemmn tuotntoketjun osn. Olennist on myös se, että stndrdien mukisen toiminnn perusteell nnettu sertifiktti on määräikinen eli sen uusiminen edellyttää uusinttrkstuksi tvnomisten välitrkstusten lisäksi. Metsäsertifioinnin trkoituksen on lti menettely, jonk mukisesti voidn todent se, vstko metsien hoito j käyttö ennlt setettuj ekologisi, tloudellisi j sosilisi kriteerejä, siis nt todistus kestävän metsätlouden peritteiden toteuttmisest. Sertifioinnin vull voidn välittää kuluttjlle tieto siitä, että hänen käyttämänsä puu on ksvtettu kestävästi j luonto kunnioitten. Metsien sertifioinnin kriteerit voivt oll luonteeltn suoritetsovtimuksi (metsien til j käsittelyä määritteleviä) ti menettelytpoj määritteleviä vtimuksi. Sertifiointi osoittvn tuotemerkin käyttäminen shtvrss j muiss metsän tuotteiss edellyttää lisäksi sitä, että tuotteen lkuperä voidn todistetusti jäljittää sertifioituun metsään. Jo ennen vrsinist metsäsertifiointi os metsäsektorin orgnistioist on ltinut ISO 00:n mukisen ympäristöjärjestelmän j hkenut järjestelmälleen sertifioinnin. ISO-00 on menettelytvt määrittelevä stndrdi, jonk mukinen sertifiointi ei siis edellytä metsien hoidon tvoiteltvn tson määrittelyä. Sertifiointiprosessiin liittyviä olennisi käsitteitä ovt uditointi, sertifiointielin j kkreditointi. Auditoinnill trkoitetn järjestelmällistä toimint, joss trkstetn vtimusten toteutuminen käytännössä j rportoidn poikkemt. Auditoinniss on olennist se, että trkstuksen tekijä (uditoij) on trkstettvst riippumton toimij; uditointi tehdään sisäisenä j ulkoisen trkoituksest riippuen. Sertifiktin myöntäminen perustuu ulkoisen uditoinnin kutt stuun vrmennukseen siitä, että sertifioitv järjestelmä on vtimustenmukinen. Sertifioinnin perustn olevn trkstuksen toteuttj, jok usein myös myöntää sertifiktin, kutsutn sertifiointielimeksi. Suomess sertifiointielimenä toimii esimerkiksi SS (Suomen stndrdisoimisliitto ) j knsinväliset DN (Det Norske erits ) j SGS (Soieté Générl de Surveillne ). Akkreditoinnill trkoitetn menettelyä, joss rvioidn j todennetn sertifiointielimen pätevyys j riippumttomuus. Suomess tvllisin kkreditoij on INAS (Mitttekniikn keskuksen kkreditointiplvelu ). Suomlisen metsäsertifiointijärjestelmän (CS) kkreditointimenettelystä ei vielä ole päätöstä, kosk on ktsottu että pätevyyden toteminen tulee loitt vst, kun sertifiointijärjestelmän soveltmisest on käytännön kokemust. SC-sertifioinniss SC toimii sertifiointielimen (esim. SGS) kkreditoijn. Sertifiointiin j metsien sertifiointiin liittyvää käsitteistöä j määrittelyjä on koottu seikkperäisemmin rportin liitteeksi (LIITE )... Metsäsertifiointijärjestelmistä... Suomen metsäsertifiointijärjestelmä j PEC Suomen olosuhteisiin vrt vsten sovitetun metsäsertifiointijärjestelmän vlmistelu käynnistyi M- j metsätlousministeriön loitteest , jolloin nimitettiin metsien

13 sertifiointitoimikunt. Metsien sertifioinnin stndrdej vlmisteltiin erikseen metsäsertifioinnin stndrdityöryhmässä, jonk ljpohjiseen kokoonpnoon kuuluivt hyvin kttvsti kikki sin knnlt olenniset knslis- j etujärjestöt Metsäteollisuus ry:stä Suomen luonnonsuojeluliittoon. Toimikunnn rportti (MMM..997) on hyvä perusselvitys metsien sertifiointijärjestelmän edellytyksistä j perusteist. Ljpohjiseen stndrdityöhön osllistuneet luonnonsuojelujärjestöt ovt myöhemmin irtutuneet suomlisen järjestelmän kehitystyöstä. Stndrdityöryhmän vlmistelemss stndrdiss päädyttiin kolmeen vihtoehtoiseen sertifioinnin toteutustsoon: (i) ryhmäsertifiointi metsäkeskuksen lueell, jolloin sertifiktin hkijn on metsänhoitoyhdistysten liitto, (ii) ryhmäsertifiointi metsänhoitoyhdistyksen lueell, jolloin hkijn on sinominen yhdistys j (iii) yksittäinen metsätil ti metsätilojen ryhmä. Ensisijisen soveltmistson on metsäkeskuksen toimint-lue. Sertifiointikriteerien vtimukset metsätlouden hrjoittmiselle ovt monin osin linsäädäntöön kirjttu tso ljempi. Stndrdityöryhmän työn pohjlt kehitetyt kriteerit on täsmennetty stndrdiksi SMS 00- (tiivistettynä, ks. LIITE ). Määrittelyt, kriteerit j vtimukset muodostvt täsmennyksineen stndrdien kokonisuuden, jok käytännössä määrittelee suomlisen metsäsertifiointijärjestelmän (CS). Pätevyysvtimukset Metsien hoito j käyttö Pätevyysvtimukset Alkuperäketjun todentminen Akkreditointielin SS-EN 0 kirjllinen menettelytp, metsä- j ympäristöln sintuntemus (SMS 00) Sertifiointielin Metsänhoito Alkuperäketju SS-EN 0 kirjllinen menettelytp, puunhnkinnn j metsäteollisuuden sintuntemus (SMS 00) Metsäsertifiointikriteerit SMS Ryhmäsertifiointivtimukset SMS 00 Metsäsertifiktin hkij / ryhmä Alkuperäketjusertifiktin hkij Alkuperäketjun sertifiointistndrdit SMS 00- Kuv. Suomen metsäsertifiointijärjestelmän vtimukset (CS) 6 Metsäsertifioinnin stndrdiehdotus testttiin käytännössä erillisen testushnkkeen puitteiss j järjestelmä kehitettiin toimeenpnovlmiiksi Metsäsertifioinnin vlmiusprojektiss. Projektej orgnisoi keskeisesti Indufor Oy, jok toimi kiinteässä yhteistyössä m- j metsätlousministeriön j keskeisten metsäln orgnistioiden knss (Indufor 998, 998&999). Suomlisen metsäsertifiointijärjestelmän kehitystyöstä j sisällöstä on 6 Lähde: Indufor 998 & 999.

14 stviss kttvsti informtiot j mterili Suomen metsäyhdistyksen ylläpitämien internet-sivujen kutt 7. Erilist esitemterili on muutenkin hyvin stviss metsäln orgnistioiden kutt (esim. Metsäsertifioinnin neuvottelukunt 999). Sertifiointi hllinnoi metsäsertifioinnin neuvottelukunt (v. 000 pj. Jri Prviinen, pääsihteeri Auvo Kivol) j stndrdej voidn trkist määrävälein erillisessä knsllisen metsäsertifioinnin stndrdityöryhmässä. Sertifiointi on toteutettu käytännössä inostn lueellisen ryhmäsertifiointin siten, että hkijn on ollut metsäkeskuksen luett vstv metsänhoitoyhdistysten liitto. Sertifiointiprosessi käynnistyy siten, että hkijthot perustvt sertifiointiryhmän. Ryhmä sett lueellisen sertifiointitoimikunnn, jok hoit sertifiointiin liittyvät käytännön tehtävät kuten tiedotuksen, ohjeistuksen, sisäisen trkstuksen j sertifiktin hkemisen. Sertifioinnin tiedonkeruu voidn järjestää osksi metsäorgnistioiden normli toimint. Mikäli metsänhoitoyhdistysten liiton lueell ei hlut ryhtyä sertifiointiin ti edellytykset eivät täyty, sertifiointi voidn kuitenkin hke yksittäisen metsänhoitoyhdistyksen ti metsänomistjn metsälön lueelle. Metsäkeskuksen toimilue (hkijn metsänhoitoyhdistysten liitto) 7 kriteeriä Edellytykset eivät täyty ti vpehtoinen päätös Metsänhoitoyhdistyksen toimilue kriteeriä Edellytykset eivät täyty ti vpehtoinen päätös Metsälö kriteeriä Kuv. Metsäsertifioinnin toteuttmistsot (CS) 8 Käytännössä päätökset lueelliseen sertifiointiprosessiin ryhtymisestä tehdään määräenemmistöillä metsänhoitoyhdistysten j metsänhoitoyhdistysten liitoiss j vin erityisen ktiivisesti eri mieltä olevt metsänomistjt jättäytyvät prosessin ulkopuolelle. Menettelyllä sertifioinnille sdn suuri kttvuus, jok yksinkertist esimerkiksi sertifioidust metsästä sdun puutvrn lkuperäketjun jäljittämistä, kun sertifioimtont metsää ei juurikn lueill ole. Toislt pssiivisen enemmistön mukntulo sett erityisiä hsteit tiedotukselle j toiminnnohjukselle sekä liment sertifioinnin myötä stv positiivisen muutoksen julkist imgo. Mikäli sertifioidun metsän tuotteet hlutn merkitä sertifiointi osoittvll tuote- ti ympäristömerkillä, myös puutuotteen lkuperäketju täytyy oll jäljitettävissä sertifioidun järjestelmän mukn. Alkuperäketjun hllint voidn toteutt erilisin tvoin, joist tvllisimmin on vrstokirjnpidollist ti fyysistä erilläänpito. rstokirjnpito voidn toteutt 7 8 Lähde: Indufor 998&999.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä.

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Tervetulo työelämään! Työelämän ABC Kikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. SELKOESITE Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Käyntiosoite: Mikonktu 8 A, 6. krs Postiosoite:

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

http://www.math.helsinki.fi/solmu/

http://www.math.helsinki.fi/solmu/ 1/2000 2001 http://www.mth.helsinki.fi/solmu/ Solmu Solmu Solmu 1/2000 2001 Mtemtiikn litos PL 4 (Yliopistonktu 5) 00014 Helsingin yliopisto http://www.mth.helsinki.fi/solmu/ Päätoimittj Pekk Alestlo Toimitussihteerit

Lisätiedot

IKA JA TYOKUNTOISUUS TEKSTIILI- JA VAATETUS- TEOLLISUUDESSA AGE AND FITNESS FOR WORK IN TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY. OlaVi Manninen.

IKA JA TYOKUNTOISUUS TEKSTIILI- JA VAATETUS- TEOLLISUUDESSA AGE AND FITNESS FOR WORK IN TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY. OlaVi Manninen. IKA JA TYOKUNTOIUU TKTIIL JA VAATTU- TOLLIUUDA AG AND FITN FOR WORK IN TXTIL AND LOTHING INDUTRY OlVi Mnninen NLJAMIfklty~ tyokuntoewlt s - RAPORT1tJAIRPORT Tmpere 151.2 tiiketlcudeliinen tudcimuskeslws

Lisätiedot

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja PALVELEMME M-pe 8.30-19 L 10-16 Su suljettu Insinöörinktu 38 Puh. 010 617 0100 Plveluksesssi myös nettipteekki www.pteekkiverkko.fi Hervnnn Snomt Ilmiö: Lämmitysjohtoj jätetään roikkumn pistorsioist Hervnt,

Lisätiedot

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press.

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press. Vltiotieteellinen tiedekunt Tloustieteen vlintkoe Arvosteluperusteet Kesä 0 Vlintkoekirjt Gillespie A.: Foundtions of Economics., 0, luvut 6-8, 7, j 9. ISBN 978-0-9-958654-7. Oxford University Press. sekä

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015) LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen(2014-2015) 27.9.2013 Päivitetty: 30.12.2013 Sisältö 1 YHTEENVETO... 3 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT... 4 2

Lisätiedot

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014 Mik Hirvenslo Insinöörimtemtiikk B 4 Sisältö Rj-rvo j jtkuvuus....................................................... 5. Differentili- j integrlilskennn kehityksestä............................. 5. Relilukujen

Lisätiedot

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy Sinun sill Sinun äänellä! Jrmo 18 Huhtl jrmohuhtl.com p. 040 178 0830 KAUPUNKILEHTI LAUANTAI 28.3.2015 N:O 23 WWW.UUSIROVANIEMI.FI VEERA VASARA Juhl lähestyy Ortodoksien 40 päivän psto päättyy pääsiäisenä

Lisätiedot

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Huhtikuu 2011

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Huhtikuu 2011 Julku on Pirknmn Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viitt tmperelisen kirjilijn Luri Viidn tekstiin: Meidät on reivttu ristiin j rstiin, kytketty, kätketty julkujen kstiin... Julkuj käytettiin

Lisätiedot

yöelämä on muuttunut viime vuosina yhä haastavammaksi, vaativammaksi ja monien mielestä myös henkisesti raskaammaksi. Työuupumus on yleistä, loppuun

yöelämä on muuttunut viime vuosina yhä haastavammaksi, vaativammaksi ja monien mielestä myös henkisesti raskaammaksi. Työuupumus on yleistä, loppuun TORSTAINA 6.10.2011 Numero 20/2011 Onko työssä hyvä oll? T yöelämä on muuttunut viime vuosin yhä hstvmmksi, vtivmmksi j monien mielestä myös henkisesti rskmmksi. Työuupumus on yleistä, loppuun plmiset

Lisätiedot

Reserviläisten fyysinen suorituskyky 2008

Reserviläisten fyysinen suorituskyky 2008 Reserviläisten fyysinen suorituskyky 2008 Reserviläisten fyysinen suorituskyky 2008 Jni Vr 1,6, Olli Ohrnkämmen 2, Tommi Vsnkri 3,8, Mtti Snttil 2, Mikel Fogelholm 4, Elin Kokkonen 1, Jn Suni 3, Hrri Pihljmäki

Lisätiedot

Keskustasuunnitelma Kellokosken kylään

Keskustasuunnitelma Kellokosken kylään Keskustsuunnitelm Kellokosken kylään Dilomityö - TKK - Arkkitehtiossto - Arkkitehtuurin koulutusohjelm 3.12.2007 Tekijä: Eil Lhdenerä Vlvoj: Aij Stffns Dilomityön tiivistelmä Tekijä: Eil Lhdenerä Pääine:

Lisätiedot

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella Kljuttu H Ä T Ä L Ä O Y: N A S I A K A S L E H T I Kln hnkint on titolji Hätälän uusi fileointilinj tekee huippultu huippunopeudell Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä 1/11 Herkkukori odott

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI!

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI! ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! ACES HIGH Ost tkksi j svupiippusi SYTYTYSVALMIS sintuntijlt. TAKKAPAKETTI! Kikki sennettun - Tulitikkuvlmist! Nyt myös joustv rhoitus, ktso lisää: - Concept - Design -

Lisätiedot

Espoon modernin taiteen museo

Espoon modernin taiteen museo Espoon modernin titeen museo 1 10 Afrikn voim Cndice Breitz På svensk s. 22 In english p. 23 Näyttelyohjelmisto 24.2. 6.6.2010 Afrikn voim Kolme näkökulm Näyttelyssä kohtvt perinteinen frikklinen veistotide,

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013 Plveluksesssi Lehti Itäkeskuksen Apteekin sikkille 1/2013 Itäkeskuksen Apteekki & kevään prht jutut tt? m t t o s t e k ä lä Jäikö oo käinen kert rk ä K s ii L ri so ii v Pro lustmme s 6. e lv p lu e k

Lisätiedot

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas EsyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöops Sisältö 2 Tietoj EsyMP Multi PC Projection EsyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottmt kokoustyylit... 5 Kokousten pitäminen j useiden kuvien käyttö...5

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

LIITE 1. 1 Turvasuunnitelma VAKkuljetuksissa

LIITE 1. 1 Turvasuunnitelma VAKkuljetuksissa 1 Turvsuunnitelm VAKkuljetuksiss 2 Tämä on turvsuunnitelmmlli yrityksille, jotk toimivt Vrllisten ineiden kuljetusten priss. Mlliss on huomioitu vrllisten ineiden kuljetusten (VAK) säädöksen uusi luku

Lisätiedot

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa. Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit 2.8 ES 200 Diesel -perävetolitemllit 0001. Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden Cummins

Lisätiedot

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu.

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 1(10) Betonirkenteiden suunnittelu eurokoodien mukn Johdnto Eurokoodien käyttöönotto kntvien rkenteiden suunnitteluss on merkittävin suunnitteluohjeit koskev muutos kutt ikojen. Koko Euroopp on siirtymässä

Lisätiedot