SISÄLLYS. N:o 494. Valtioneuvoston asetus. valtioneuvoston ohjesäännön 25 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 494. Valtioneuvoston asetus. valtioneuvoston ohjesäännön 25 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2007"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2007 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 494 Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 25 :n muuttamisesta Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 2 :n muuttamisesta Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 :n muuttamisesta Valtioneuvoston asetus polttoturpeen turvavarastoista Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröinnistä Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2007 haussa ohjelmakaudelta siirtyvien sitoumusten ja sopimusten osalta N:o 494 Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 25 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2007 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä, muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 2003 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 25, sellaisena kuin se on osaksi muutettuna asetuksessa 1235/2005, seuraavasti: 25 Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä ulkoasiainministeri, puolustusministeri ja enintään neljä muuta valtioneuvoston määräämää ministeriä. Jos ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään on määrätty ministeri, hänkin on valiokunnan jäsen. Sisäasiainministeri osallistuu asian käsittelyyn valiokunnassa silloin, kun käsitellään hänen toimialaansa liittyviä kysymyksiä. Asian käsittelyyn valiokunnassa osallistuu myös muu ministeri silloin, kun käsiteltävänä olevaan asiaan liittyy hänen toimialaansa kuuluvia kysymyksiä. Valiokunnan on valmistelevasti käsiteltävä tärkeät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja

2 1516 N:o 494 muita Suomen suhteita ulkovaltoihin koskevat asiat, näihin liittyvät tärkeät sisäisen turvallisuuden asiat sekä tärkeät kokonaismaanpuolustusta koskevat asiat. Valiokunta käsittelee myös sen tehtävien alaan kuuluvien asioiden yhteensovittamista koskevat kysymykset. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2007 Pääministeri Matti Vanhanen Hallitusneuvos Seija Salo

3 1517 N:o 495 Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 2 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2007 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä, muutetaan valtioneuvoston kansliasta 4 päivänä huhtikuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (393/2007) 2 seuraavasti: 2 Valtioneuvoston kanslian alaiset valtioomisteiset yhtiöt Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvat yhtiöt: Altia Oyj, Arek Oy, Art and Design City Helsinki Oy Ab, Boreal Kasvinjalostus Oy, Edita Oyj, Eka-kiinteistöt Oy, Ekokem Oy Ab, FCG Finnish Consulting Group Oy, Fingrid Oyj, Finnair Oyj, Fortum Oyj, Gasum Oy, Haus kehittämiskeskus Oy, Kemijoki Oy, Kemira Oyj, Kemira GrowHow Oyj, Metso Oyj, Motiva Oy, Neste Oil Oyj, OMX Abp, Outokumpu Oyj, Patria Oyj, Rahapaja Oy, Raskone Oy, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, Santapark Oy, Silta Oy, Solidium Oy, Sponda Oyj, Stora Enso Oyj, Suomen Posti Oyj, Suomen Siemenperunakeskus Oy, Suomen Viljava Oy, TeliaSonera AB, Tietokarhu Oy, Vapo Oy, VR-Yhtymä Oy, Vuotekno Oy sekä Wood Focus Oy. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2007 Pääministeri Matti Vanhanen Vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen

4 1518 N:o 496 Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2007 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, muutetaan maa- ja metsätalousministeriöstä 11 päivänä joulukuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (1061/2003) 1 :n 13 ja 14 kohta, 2 :n otsikko ja 1 momentti sekä 3 :n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 2 :n otsikko ja 1 momentti asetuksessa 276/2006, sekä lisätään 1 :ään uusi 15 ja 16 kohta sekä 3 :ään uusi 3 momentti, seuraavasti: 1 Ministeriön tehtävät Maa- ja metsätalousministeriön tehtäviä ovat: 13) Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosaston toimivaltaisen viranomaisen tehtävät; 14) Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastoa koskevat delegoidut hallintoviranomaistehtävät sekä LEADER+ -yhteisöaloiteohjelmaa koskevat hallintoviranomaistehtävät; 15) Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) toimivaltaisen viranomaisen tehtävät ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa koskevat hallintoviranomaistehtävät; sekä 16) Euroopan kalatalousrahastoa koskevat hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaistehtävät sekä kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen yhtenäistä ohjelma-asiakirjaa koskevat hallinto- ja maksuviranomaistehtävät. 2 Ministeriön toimialan virastot, laitokset ja muut toimielimet Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat: Maaseutuvirasto maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Metsähallitus Metsäntutkimuslaitos riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Elintarviketurvallisuusvirasto Geodeettinen laitos maanmittauslaitos maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus maaseutuelinkeinojen valituslautakunta eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta

5 N:o maatalouden interventiorahasto maatilatalouden kehittämisrahasto. 3 Ministeriön organisaatio Lisäksi ministeriössä on suoraan kansliapäällikön alaisuudessa erillisinä yksikköinä toimivat kansainvälisten asiain ryhmä, henkilöstö- ja hallintoyksikkö, talousyksikkö, tietohallintoyksikkö ja viestintäyksikkö. Sisäinen tarkastus toimii suoraan kansliapäällikön alaisena. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2007 Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen

6 1520 N:o 497 Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2007 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, muutetaan liikenne- ja viestintäministeriöstä 22 päivänä toukokuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (405/2003) 2, sellaisena kuin se on asetuksessa 736/2006, seuraavasti: 2 Ministeriön alaiset virastot, laitokset ja muut toimielimet Ministeriön toimialaan kuuluvat: 1) Tiehallinto; 2) Merenkulkulaitos; 3) Ajoneuvohallintokeskus; 4) Ilmailuhallinto 5) Ratahallintokeskus; 6) Rautatievirasto; 7) Viestintävirasto; 8) Merentutkimuslaitos; 9) Ilmatieteen laitos; 10) Saimaan kanavan hoitokunta; 11) Tieliikelaitos; 12) Ilmailulaitos; 13) Luotsausliikelaitos; 14) Varustamoliikelaitos; ja 15) Liikenneturva. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2007 Liikenneministeri Anu Vehviläinen Hallintojohtaja Päivi Viippola

7 1521 N:o 498 Valtioneuvoston asetus polttoturpeen turvavarastoista Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2007 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään polttoturpeen turvavarastoista 30 päivänä maaliskuuta 2007 annetun lain (321/2007) nojalla: 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan polttoturpeen turvavarastoista annetussa laissa (321/2007) säädettyyn polttoturpeen turvavarastointiin. 2 Esitys turvavaraston perustamisesta Esitys polttoturpeen turvavaraston perustamisesta on tehtävä kirjallisesti Huoltovarmuuskeskukselle sen vuoden lokakuun loppuun mennessä, jonka aikana polttoturve on nostettu. Esityksessä on ilmoitettava: 1) turvavaraston koko varastoitavan polttoturpeen energiasisällön mukaisesti määritettynä; 2) suunnitelma turvavaraston piiriin kuuluvista soista ja polttoturveaumoista; 3) selvitys polttoturpeen toimittajan lämmön ja sähkön tuotantolaitoksille toimittaman polttoturpeen määrästä kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta; 4) polttoturpeen toimittajan tekemät voimassaolevat polttoturpeen turvavarastosopimukset. 3 Turvavarastosopimuksen sisältö Turvavarastosopimuksen tulee sisältää seuraavat ehdot: 1) turvavarastoijan antama sitoumus polttoturpeen turvavaraston perustamisesta ja ylläpitämisestä polttoturpeen turvavarastoista annetun lain mukaisesti sekä maininta siitä, että polttoturpeen turvavarastointia pidetään Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvänä palveluna; 2) varastoitavan polttoturpeen kauppanimike, kokonaismäärä ja vähimmäislaatu sopimuksen päättymisajankohtana; 3) varastoitavan polttoturpeen laadusta mahdollisesti aiheutuvat erityisehdot; 4) riittävän tarkka karttapiirros tai muu esitys sopimuksen mukaisista polttoturpeen varastointipaikoista; 5) suunnitelma varastoitavan polttoturpeen kierrättämisestä; 6) Huoltovarmuuskeskuksen oikeus tutustua turvavarastoijan materiaali- ja varastokirjanpitoon sekä tehdä tarvittaessa sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä tarkastuksia ja mittauksia polttoturpeen varastointipaikoilla. Turvavarastosopimukseen voidaan sisällyt-

8 1522 N:o 498 tää lisäksi sopimuskohtaisia ehtoja, jotka ovat polttoturpeen turvavarastoinnin tarkoituksen toteutumisen kannalta tarpeellisia. 4 Polttoturpeen määrän ja laadun määrittäminen Turvavaraston koko määritetään varastossa olevan polttoturpeen energiasisällön perusteella noudattaen toimialalla yleisesti hyväksyttyjä sekä todennettavissa olevia mittaus- ja laskentamenetelmiä. Turvavarastossa olevan polttoturpeen laatu määritetään Nordic Innovation Centren 1 päivänä syyskuuta 2006 julkaiseman Energiaturpeen laatuohje 2006:n (NT ENVIR 009.fi) tai sen myöhemmän version mukaisesti. 5 Varastoitavan polttoturpeen laatu Varastoitavan polttoturpeen tulee olla laadultaan sellaista, että se säilyy käyttökelpoisena koko sopimuskauden ajan. Polttoturpeelta sopimuksen päättymisajankohtana edellytettävä laatu kirjataan turvavarastosopimukseen käyttäen tehollista lämpöarvoa ja kosteuden ilmaisevaa luokkaa. 6 Varastotason määrittely ja polttoturpeen kierrätys Turvavarastosopimukseen hyväksyttävän yksittäisen jyrsinturvetta sisältävän turvavarastoauman tulee olla vähintään megawattituntia ja yksittäisen palaturvetta sisältävän turvavarastoauman vähintään megawattituntia. Yksittäisen turvavarastoauman sisältämä polttoturpeen määrä ei saa sopimuskauden aikana alittaa aumalle turvavarastosopimuksessa sovittua energiasisältöä. Turvavarastoija voi kierrättää turvavarastossa olevaa polttoturvetta liiketoiminnassaan, jos turvavarastossa olevan polttoturpeen määrä ja laatu täyttävät jatkuvasti turvavarastosopimuksen ehdot. Kierrättäminen on toteutettava kokonaisina aumoina vuosittain tuotantokauden päätyttyä. Sopimuksen mukaista turvavarastoaumojen lukumäärää voidaan kuitenkin muuttaa polttoturvetta kierrätettäessä. Uudet turvavarastoaumat on merkittävä ennen vanhojen aumojen käyttöönottoa. Polttoturpeen kierrätyksestä on ilmoitettava työvoima- ja elinkeinokeskukselle seuraavassa kuukausi-ilmoituksessa. 7 Turvavarastointikorvauksen hakeminen ja maksaminen Huoltovarmuuskeskus maksaa turvavarastointikorvauksen hakemuksesta vuosittain maksatuskaudelta, joka alkaa maksatusta edeltävän vuoden toukokuun 1 päivästä tai turvavarastosopimuksen voimaantulopäivästä ja päättyy 30 päivänä huhtikuuta. Viimeinen maksatuskausi päättyy turvavarastosopimuksen päättymispäivänä. Maksatushakemus on toimitettava Huoltovarmuuskeskukselle kolmen kuukauden kuluessa kunkin maksatuskauden päättymisestä. Turvavarastointikorvausta ei makseta, jos hakemusta ei ole jätetty asetetussa määräajassa. Maksatushakemukseen on liitettävä: 1) selvitys turvavarastossa maksatuskauden aikana olleen polttoturpeen määrästä kunkin kuukauden alimman saldon mukaan eriteltynä; 2) selvitys turvavarastoijan vuotuisista polttoturpeen tuotantomääristä; 3) selvitys turvavarastoijan lämmön ja sähkön tuotantolaitoksille toimittaman polttoturpeen määristä asiakaskohtaisesti eriteltynä; 4) selvitys maksatushakemuksen kohteena olevaan turvavarastoon kohdistuvista käyttöluvista. 8 Materiaali- ja varastokirjanpito Turvavarastoijan on pidettävä materiaalija varastokirjanpitoa turvavarastoistaan aumakohtaisella tarkkuudella. Tämä kirjanpito voi olla osa turvavarastoijan yleistä materiaali- ja varastokirjanpitoa.

9 N:o Turvavarastoa koskevat ilmoitukset Turvavarastoijan on annettava työvoimaja elinkeinokeskukselle kustakin turvavarastosopimuksesta kalenterikuukausittain ilmoitus, joka sisältää kuukauden alimman saldon mukaisesti määritetyn ja aumoittain eritellyn tiedon turvavarastossa olevan polttoturpeen määrästä kyseisen työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialueella. Kuukausi-ilmoitus on annettava ilmoituskuukautta seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. 10 Turvavaraston käyttölupa Turvavaraston käyttölupaa koskevassa hakemuksessa on esitettävä selvitys hakemuksen perusteena olevista syistä sekä niiden vaikutuksesta turvavarastoijan harjoittamaan polttoturpeen tuotantoon. Hakemuksessa on lisäksi ilmoitettava käyttöönoton ajankohta sekä yksilöitävä turvavarastoaumat, joille käyttölupaa haetaan. Lisäksi voidaan esittää suunnitelma turvavaraston täydentämisestä alkuperäiseen kokoonsa. Turvavaraston käyttöluvassa on yksilöitävä turvavarastoaumat, jotka käyttöluvan perusteella saadaan ottaa käyttöön sekä vahvistettava tarvittaessa suunnitelma turvavaraston täydentämisestä. 11 Voimaantulo ja siirtymäsäännös Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta Polttoturpeen toimittaja voi tehdä Huoltovarmuuskeskukselle esityksen turvavaraston perustamisesta vuoden 2006 tuotantokaudella nostetusta polttoturpeesta. Esitys on tehtävä viimeistään 31 päivänä toukokuuta Näin perustetulle turvavarastolle maksetaan turvavarastointikorvausta 1 päivästä toukokuuta Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2007 Ministeri Mari Kiviniemi Neuvotteleva virkamies Arto Rajala /70

10 1524 N:o 499 Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröinnistä Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2007 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 :n ja maaseutuelinkeinorekisteristä 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1515/1994) 5 :n 6 momentin nojalla: 1 Asetuksen tarkoitus Tämän asetuksen tarkoituksena on säätää viljojen ja nurmikasvien maatiaislajikkeiden, vanhojen kauppalajikkeiden ja kauppalajikkeiden muuntuneiden kantojen rekisteröinnistä alkuperäiskasvirekisteriin, joka on maaseutuelinkeinorekisteristä annetussa laissa (1515/1994) tarkoitettu maaseutuelinkeinorekisterin toiminnallinen alarekisteri. Rekisterin pitämisessä on noudatettava mainittua lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 2 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 54 :n 1 momentissa säädettyyn alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröintiin. 3 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 1) alkuperäiskasvilla maatiaislajiketta, vanhaa kauppalajiketta tai vanhan kauppalajikkeen muuntunutta kantaa; 2) maatiaislajikkeella viljakasvien sekä nurmi- ja rehukasvien maatiaislajikkeiden siemenkaupasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (nro 117/00) tarkoitettujen vilja-, nurmi- ja rehukasvilajien pitkään samalla tilalla tai alueella viljeltyä kantaa, joka suurimmaksi osaksi on muuta alkuperää kuin tieteellisesti jalostettua tunnettua vanhaa kauppalajiketta; 3) vanhalla kauppalajikkeella eri jalostusmenettelyillä tieteellisen kasvinjalostustyön tuloksena syntynyttä lajiketta, joka on jalostettu Suomen viljelyolosuhteisiin, mutta poistettu Suomen kansallisesta lajikeluettelosta; sekä 4) vanhan kauppalajikkeen muuntuneella kannalla lajiketta, jota on viljelty pitkään samalla tilalla niin, että lajikkeen alkuperäiset ominaisuudet ovat muuttuneet lajikkeen sopeutuessa tilan olosuhteisiin. 4 Rekisteröinti Elintarviketurvallisuusvirasto, jäljempänä Evira, ylläpitää alkuperäiskasvirekisteriä sen selvittämiseksi, onko luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina

11 N:o annetun valtioneuvoston asetuksen 54 :ssä tarkoitettuun sopimukseen haettu lajike sellainen, että kyseisen lajikkeen viljelystä voidaan tehdä asetuksen mukainen sopimus alkuperäiskasvien viljelystä. Lajike voidaan rekisteröidä alkuperäiskasvirekisteriin hakijalle Eviran rekisteröintipäätöksellä, jos 1) lajike on alkuperäiskasvilajike; 2) lajikkeelle on tehty Eviran tai jonkin muun vastaavan viranomaisen suorittama lajiketutkimus, jossa se on todettu riittävän erottuvaksi muista tunnetuista lajikkeista, riittävän yhtenäiseksi ja pysyväksi; 3) lajike ei ole Suomen kansallisessa tai muussa vastaavassa lajikeluettelossa; 4) sillä ei ole voimassa olevaa lajikesuojausta; 5) lajikkeen nimi ei ole lain, järjestyksen tai hyvän tavan vastainen, eikä se ole sekoitettavissa toiseen saman lajiryhmän lajikkeen nimeen, tavaramerkkiin tai toiminimeen; 6) rekisteröinnin hakijalla on edellytykset ylläpitää lajiketta; sekä 7) hakija on esittänyt hyväksyttävät perustelut omistusoikeudestaan lajikkeeseen. Evira julkaisee kahdesti vuodessa maaliskuussa ja syyskuussa rekisterissä olevien lajikkeiden nimet, rekisteröinnin haltijat ja ylläpitäjät maatalousalan ammattilehdissä. 5 Rekisteröintihakemus Rekisteröintiä varten on tehtävä kirjallinen hakemus, joka on toimitettava Eviralle. Hakemuksen toimittamiselle ei ole määritettyä hakuaikaa, vaan niitä voidaan toimittaa ympärivuotisesti. Hakemukseen on merkittävä vähintään seuraavat tiedot: 1) hakijan nimi ja osoite; 2) kunta ja tilatunnus; 3) laji ja lajikkeen nimi; 4) lajikkeen kehityshistoria; 5) hakijan esittämät yksityiskohtaiset perustelut hänen omistusoikeudestaan hakemuksessa esitettyyn alkuperäiskasviin; 6) tulokset Eviran suorittamasta lajiketutkimuksesta, jos sellainen on jo suoritettu; ja 7) hakijan suostumus häntä koskevien rekisteritietojen julkaisemiseen lajikkeen nimen, rekisteröinnin haltijan ja ylläpitäjän nimen osalta. Hakija voi tarvittaessa täydentää hakemustaan. 6 Rekisteröintipäätös Evira tekee hakemuksen perusteella päätöksen rekisteröinnistä sen jälkeen kun lajiketutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. Rekisteröintipäätös on maksullinen. Maksun suuruudesta on säädetty Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (296/2006). Rekisteröintipäätös toimitetaan hakijalle maksuosoituksella. Rekisteröintipäätökseen ja alkuperäiskasvirekisteriin on merkittävä vähintään seuraavat tiedot: 1) hakijan nimi ja osoite; 2) laji ja lajikkeen nimi; 3) mikä 3 pykälän 2 4 kohdassa tarkoitettu lajikemuoto on kyseessä; 4) päivämäärä, jolloin hakemus on jätetty ja rekisteröintipäätös on tehty; ja 5) lajikkeen ylläpitäjän nimi ja osoite. Rekisteröinti on voimassa niin kauan kuin rekisteröinnin edellytykset ovat olemassa tai kunnes rekisteröinnin saanut henkilö tai hänen edustajansa ilmoittaa kirjallisesti luopuvansa siitä. 7 Lajikkeen ylläpito ja rekisteröinnin peruuttaminen Rekisteröidystä lajikkeesta voidaan tehdä ylläpitosopimus Eviran kanssa. Rekisteröinnin haltija voi siirtää lajikkeen ylläpidon toiselle henkilölle, joka sitoutuu ylläpitovelvollisuuteen. Uuden ylläpitäjän on tehtävä ylläpitomuutoksista ilmoitus Eviralle. Eviralla on oikeus kieltää lajikkeen siirtäminen, jos siirtämisen jälkeen tässä asetuksessa asetetut vaatimukset eivät täyty. Rekisteriin merkitty ylläpito-oikeuden saanut henkilö tai yhteisö on velvollinen ylläpitämään lajiketta. Jos lajikkeen ylläpitäjä ei

12 1526 N:o 499 pysty tuottamaan lajikkeen lisäysaineistoa, jonka lajiketuntomerkit vastaavat rekisteröidyn lajikkeen tuntomerkkejä tai lajikkeen ylläpitäjä ei toimita Eviralle tarpeellisia selvityksiä siitä, että lajiketta ylläpidetään asianmukaisesti eikä salli tarkastaa ylläpitotoimenpiteitä, lajikkeen ylläpitosopimus peruutetaan. Evira tekee viljelmällä viljakasvien sekä nurmi- ja rehukasvien maatiaislajikkeiden siemenkaupasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädetyt tarkastukset ja alkuperäiskasvien viljelystä tehdyn erityistukisopimuksen edellyttämät tarkastukset. 8 Rekisteröinti-ilmoituksen käyttö valvonnassa Eviran on toimitettava kyseessä olevan lajikkeen tarkastusasiakirjat kysymyksessä oleville työvoima- ja elinkeinokeskuksille käytettäväksi viljelijöiden maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten valvonnoissa. 9 Muutoksenhaku Tämän asetuksen nojalla annettuun viranomaisen päätökseen haetaan muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan noudattaen, mitä muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan päätöksestä haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen noudattaen, mitä muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa säädetään. 10 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin. Tällä asetuksella kumotaan alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröinnistä 29 päivänä toukokuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (437/2001). 11 Siirtymäsäännös Tätä asetusta sovelletaan myös maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maaja metsätalousministeriön asetuksen (647/2000) 26 :n 1 momentissa tarkoitettuun sopimukseen alkuperäiskasvien viljelystä ja sopimuksen edellytyksenä olevaan alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröintiin. Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2007 Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Ylitarkastaja Suvi Ruuska

13 1527 N:o 500 Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2007 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan maatalouden ympäristötuen erityistuista 30 päivänä kesäkuuta 2000 annetun maaja metsätalousministeriön asetuksen (647/2000) 9 :n 1 momentti ja 24 :n 8 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 9 :n 1 momentti asetuksessa 247/2004 ja 24 :n 8 momentti asetuksessa 886/2002 seuraavasti: 9 Erityistuen vuosittaisen maksatuksen hakeminen ja maksaminen Erityistukien maksatusta on haettava vuosittain erityistuen sopimuksen tekovuotta seuraavasta vuodesta alkaen. Hakemus on tehtävä vuosittaisessa pinta-alatukea koskevassa hakemuksessa. Jos viljelijä ei hae pinta-alatukea koskevassa hakemuksessa tarkoitettuja tukia, maksatusta on haettava erikseen työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle toimitettavalla kirjallisella hakemuksella tai ilmoituksella. Viljelijän on toimitettava tässä tarkoitettu erillinen hakemus tai ilmoitus asianomaiseen työvoima- ja elinkeinokeskukseen viimeistään vuosittaisen pinta-alatukea koskevan hakemuksen viimeisenä jättöpäivänä. Erityistuki voidaan maksaa sopimuskauden aikana kerran jokaiselta sopimusvuodelta ja enintään niin monta kertaa kuin on sopimusvuosien lukumäärä. 24 Sopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta Sopimusta voidaan tarkistaa eläinmäärän osalta sopimusvuoden alusta eli 1 päivästä kesäkuuta lähtien, jolloin sopimukseen hyväksyttävien kanojen on oltava vähintään puolen vuoden ja muiden eläinten vähintään vuoden ikäisiä. Siitostamman tai kantakirjatun oriin tilalle voidaan hyväksyä vain joko siitostamma tai kantakirjattu ori. Eläinmäärän lisäystä on haettava erikseen pinta-alatukien viimeiseen hakupäivään mennessä TE-keskukselta maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 218E. Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2007 Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Ylitarkastaja Suvi Ruuska

14 1528 N:o 501 Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2007 haussa ohjelmakaudelta siirtyvien sitoumusten ja sopimusten osalta Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2007 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 7 :n 2 momentin sekä 11 :n 3 ja 4 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 7 :n 2 momentti laissa 274/2003 sekä 11 :n 3 ja 4 momentti laissa 44/2004: 1 Uudet alueet ohjelmakauden sitoumuksiin Määrärahojen niukkuuden vuoksi vuonna 2007 voimassa oleviin ohjelmakauden luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumuksiin ei hyväksytä tukikelpoiseksi ennestään tukikelvottomia peltoalueita. Sitoumukseen voidaan kuitenkin liittää näitä sitoumuksia koskevien säännösten mukaan sellaisia tukikelvottomia peltoaloja, jotka on saatu yli 65-vuotiaalta viljelijältä, joka ei ole sitoutunut kyseiseen tukeen, ja peltoaloja, jotka on saatu uusjaossa. 2 Sitoumuksen siirto Maatilaa koskeva sitoumus voidaan siirtää, jos sitoumuksen kohteena olevan maatilan hallinta siirretään kokonaisuudessaan ja jos uusi haltija täyttää tuen saajalle säädetyt edellytykset. Jos viljelijä tai kyseessä olevan sitoumuksen ikävaatimusta täyttävä puoliso on täyttänyt 65 vuotta vuonna 2006 ja koko maatilan hallinta siirretään vuonna 2007 ennen vuosittaisen tukihakemuksen jättöä maatilan uudelle haltijalle, voidaan maatilalla vuoden 2006 voimassa ollut kyseessä oleva sitoumus siirtää uudelle haltijalle. 3 Uudet alueet luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevaan sopimukseen Voimassa oleviin vuonna 2005 tai 2006 alkaneisiin luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 25 ja 25 a :ssä tarkoitettuihin sopimuksiin voi hakea vuonna 2007 uusia peltoalueita edellyttäen, että viljelijä tekee uuden sitoumuksen luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetussa laissa (1440/2006) tarkoitettujen maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden noudattamisesta. Sopimukseen liitettävien uusien peltojen on oltava

15 N:o sellaisia peltoja, jotka ovat viimeksi mainitussa laissa tarkoitetussa maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden sitoumuksessa tukikelpoisia vuonna 2007 tai haettavissa ja hyväksyttävissä tukikelpoisiksi vuonna Uusien peltoalueiden siirtäminen luonnonmukaiseen tuotantoon on toteutettava samanaikaisesti alkuperäisen sopimuksen mukaisen siirtymäaikataulun mukaan. Uusi korvaava 1 momentissa mainitun lain mukainen sopimus luonnonmukaisesta tuotannosta tai kotieläintuotannosta voidaan tehdä, jos vuosina tai 2006 tehtyyn sopimukseen haettu peltoala yksin tai yhdessä aiempina sopimusvuosina sopimukseen hyväksyttyjen alojen kanssa on enemmän kuin 50 prosenttia aiemman sopimuksen sopimusalasta. Sopimukseen hyväksyttävän pellon on täytettävä 1 momentissa säädetyt edellytykset. 4 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2007 Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Hallitussihteeri Maija Kaukonen

16 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ N:o , 2 arkkia EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2007 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008

Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008 Maaseutuviraston määräyskokoelma 31/08 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 804. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 11 ja 17 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 804. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 11 ja 17 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2000 N:o 804 810 SISÄLLYS N:o Sivu 804 Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 11 ja 17 :n muuttamisesta... 2097

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 333. Valtioneuvoston asetus. tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista

SISÄLLYS. N:o 333. Valtioneuvoston asetus. tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 N:o 333 340 SISÄLLYS N:o Sivu 333 Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista...

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan unionin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 531 537 SISÄLLYS N:o Sivu 531 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta... 1577 532 Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 716. Valtioneuvoston asetus. teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 716. Valtioneuvoston asetus. teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 716 722 SISÄLLYS N:o Sivu 716 Valtioneuvoston asetus teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

HAKUOPAS. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A

HAKUOPAS. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A HAKUOPAS Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A 2013 Viimeinen palautuspäivä sähköisesti 30.4.2013 paperilomakkeilla 30.4.2013 Tilatuki Maatalouden ympäristötuki

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1995 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1715 1724. Laki tavaramerkkilain muuttamisesta. N:o 1715

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1995 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1715 1724. Laki tavaramerkkilain muuttamisesta. N:o 1715 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1715 1724 SISÄLLYS N:o Sivu 1715 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta... 3895 1716 Laki kaupparekisterilain muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 982. Laki. Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 982. Laki. Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004 N:o 982 989 SISÄLLYS N:o Sivu 982 Laki Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 608 609 SISÄLLYS N:o Sivu 608 Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677 SISÄLLYS N:o Sivu 671 Elatusturvalaki... 1843 672 Elatusturva-asetus... 1850 673 Laki lapsen elatuksesta annetun lain

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki VUODEN 2014 HAKUOHJEET Kansallinen uuhituki ISBN 978-952-453-808-4 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-809-1 (Verkkojulkaisu) ISSN 1797-4429 (Verkkojulkaisu) Painopaikka: Edita Prima

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2015 80/2015 Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Verkkotunnuslaki. Yleiset säännökset

Verkkotunnuslaki. Yleiset säännökset Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2003 Verkkotunnuslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on edistää tietoyhteiskunnan palvelujen

Lisätiedot

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008 LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008 1. SITOUMUS JA SEN ANTAMISEN EDELLY- TYKSET 1.1 Viljelijä ja maatila Luonnonhaittakorvausta voidaan maksaa tässä selvitetyt ehdot täyttävälle viljelijälle. Viljelijällä

Lisätiedot

KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET

KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET 2006 KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Puh. (09) 160 01 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Kuitutyypit... 3 1.2. Tuen saajat... 3 1.3.

Lisätiedot

Kauppakamarilaki ja kauppakamarin säännöt

Kauppakamarilaki ja kauppakamarin säännöt Kauppakamarilaki ja kauppakamarin säännöt SISÄLTÖ Kauppakamarilaki 1 Kymenlaakson kauppakamarin säännöt 5 Kouvolan seudun kauppakamariosaston säännöt 10 Arvo ja Kirsti Karjalaisen rahaston säännöt 12 KAUPPAKAMARILAKI

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1061. Valtioneuvoston asetus. maa- ja metsätalousministeriöstä. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 1061. Valtioneuvoston asetus. maa- ja metsätalousministeriöstä. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003 N:o 1061 1064 SISÄLLYS N:o Sivu 1061 Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä... 3671 1062 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA 1 Lnro 2340A OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA Koskee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan myönnetyistä lisävaroista rahoitettavia

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879 SISÄLLYS N:o Sivu 872 Valtioneuvoston asetus Maaseutuviraston hallinnosta... 2485 873 Valtioneuvoston asetus lastensuojeluasetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1176/2014 Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1176/2014 Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1176/2014 Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328 SISÄLLYS N:o Sivu 322 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 869 323 Laki kiinteistörekisterilain 5 ja

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:6 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja päätti 13.9.2005 esittää perustettavan Maaseutuviraston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 294. Laki. sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 294. Laki. sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2008 N:o 294 298 SISÄLLYS N:o Sivu 294 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta... 757 295 Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

1. Johdanto... 3. 2. Tuenhakijan muistilistat... 7. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 10. 4. Aktiiviviljelijä... 17. 5. Tukien hakeminen...

1. Johdanto... 3. 2. Tuenhakijan muistilistat... 7. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 10. 4. Aktiiviviljelijä... 17. 5. Tukien hakeminen... Hakuopas 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto....................................... 3 2. Tuenhakijan muistilistat............................... 7 3. Hakijan tukikelpoisuus................................

Lisätiedot