70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti"

Transkriptio

1 :..

2 E».., 1.,......,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetiaterna rf Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitusaihteeri P. Teerikorpi KirjoituateD lainaa.inen sallittu lähde mainiten Tietoja julkaiaijaybdistyksestäa Yhdiatykaen tarkoituksena on tutkia ja Tilittää "lentätiä lautasia" koskevia tietoja. Puheenjohtaja Ilpo KQakinen VUotuinen jäsenmaksu 10 mk Yhdistyksen postiosoite& poatilokero Helsinki 10 Poatiaiirtoti1i Luette lo paikalliske rhoista takakannen sisäsivul la LUVUN SELITYKSET Vi ime joulukuussa USA: n armeijan ilmavoimat ilmoitti lopettavansa vi ral lisen UFO-tutkimusprojektinsa, joka on tunnettu nime llä Proje ct Blue Book. Lopettamisen syyksi ilmoitettiin lähinnä se, että yli 21 vuotta ke stäneen tutkimuksen aikana ei oltu saatu mitään varmoja todiste ita siitä, että näihin ilmiöihin liittyi si jotain epätava llista. Ede lleen sel itetti in, että UFOt eivät ole mitenk ään lisänneet nykyistä tieteellistä tietoamme. Nämä samat pääte lmät sisältyivät myö s ns. Condonin raporttiin, joka julka i stiin hieman yli vuo si sitten. Mo ni ufologi li enee vakuuttunut siitä, että sekä Condonin raporttii n että ilmavo imien jou lukui seen päätökseen liittyy jonkinlainen "trikki". Tämä on tietenkin mahdo lli sta, mutta ennenkuin menemme sellaista väittämään, on hyvä muistaa, että on olemassa muitaki n mahdollisuuksia. Saattaa nimittäi n olla ni in, että kysymys on pikemminkin inhimillisen ajatte lun ja tu lkinnan eroavuuksiata kuin varsinaisesta tieto isesta "trikistä". Todisteet Itse asiassa on niin, että nykyinen tiede ei voi sano a mitään lopul l ista UFO-asiassa. ää- 1

3 rättyyn rajaan saakka voimme tarkastella näitä ilmiöitä tieteellisin keinoin, mutta tuon rajan takana täytyy päätelmät tehdä tavalla, joka muistuttaa lähinnä uskomista. Eräs vaikeimmista ongelmista tieteellisessä UFO-tutkimuksessa on kysymys siitä, mikä on tarpeeksi pätevä todiste UFOjen "ylimaallisuudesta". Havaintopsykologian perusteella tiedämme sen, että inhimillisiin havaintoihin emme voi paljonkaan luottaa. Onko meillä sitten jotain konkreettisempia todisteita? Condonin raportin mukaan muutamat metallinkappaleet tai jäljet maaperässä eivät ole riittävä todiste siitä, että maapallollamme vierailisi muualta tulleita avaruusaluksia. Niin kauan kuin tiedemiehiltämme puuttuu fyysinen UFO, jota he voisivat vapaasti tutkia, niin kauan UFO-todisteista löytyy aina joitakin aukkoja. Asenteet Colldonin raportti osoittaa selvästi, että nykyinen tiede ei voi selittää kaik ia UFO-ilmiöitä. Nämä tunnistamattomat tapaukset juuri muodostavat sen kriittisen alueen, jossa varsinainen tiede ei enää voi.operoida, vaan jossa persoonallinen ajattelu ratkaisee asiat. On lähinnä kolme tapaa asennoitua nnhm UFO-tapauksiin, joita nykyinen tiede ei pysty tunnistamaan. Ensinnäkin voimme ottaa asian konservatiivisesti ja päätellä, että ilmeisesti selvittämättömätkin tapaukset voitaisiin osoittaa aivan tavanomaisikai ilmiöiksi, jos näistä tapauksista olisi riittävästi pätevää tietoa. Toisaalta voimme päätyä aivan radikaaliin ajatukseen, jonka mukaan UFO-ilmiöihin sisältyy jotain "ylimaallista". Kolmas vaihtoehto, voimme kutsua sitä liberaaliksi, jättää ratkaisun tässä vaiheessa avoimeksi. Kysymys on siis lähinnä siitä, miten tunnistamattomat UFO-tapaukset tulisi tulkita. Samoin kuin esim. Raamattua tai vaikkapa yhteiskunnallisia ilmiöitä tulkitaan hyvin eri tavoin, riippuen kunkin yksilön viitetaustasta, samoin UFO-ilmiöitä voidaan selittää monella eri tavalla. Nykyisessä tilanteessa tiede ei voi antaa vastausta siihen mikä tulkinta on oikeassa. Ei siis voida ilman ' muuta syyttää Condonin komiteaa tai USA:n ilmavoimia "trikistä", jos ne suhtautuvat UFOihin konservatiivisesti. UFOt ovat vielä nykyisin suuressa määrin "uskon asia", sellainen asia, jossa tehdään pahoja erehdyksiä sekä puolin että toisin. Maahisia vai muukalaisia? Myös varsinaisten ufologien piiristä voimme löytää monenlaisia tulkintoja ja selityksiä, vaikka he yleensä ovatkin yksimielisiä siitä, että UFOihin sisältyy jotain uutta ja "ylimaallista". Näissä piireissä on vanha kunnon ulkoavaruusteoria ollut yleensä kaikkein suosituin. Tosin monia muitakin selityksiä ja teorioita on esitetty, mutta niiden kannatus on ollut vähäisempää. Viime vuosien aikana ulkoavaruusteorian asema on kuitenkin vähitellen heikentynyt, sillä varsinkin englanninkielisessä maailmassa useat huomattavat ufologit ovat päätyneet siihen tulokseen, että UFOjen takana olevan tuntemattoman kulttuurin ei välttämättä tarvitse tulla ulkoavaruudesta. Nämä UFO-tutkijat ovat pikemminkin sitä mieltä, että UFOt ovat kotoisin jonkinlaisesta anti-maailmasta, toisilta tasoilta, tai että nämä ilmiöt liittyvät kiinteästi erilaisiin parapsykologisiin ja parafyysisiin ilmiöihin. On hyvin todennäköistä, ettei nyt alkanut 70-luku tuo mitään oleellista ratkaisua UFO-asiaan. Saattaapa käydä niinkin, että ongelma tulee yhä monimutkaisemmaksi. Tämä saa taa tuntua varsin pessimistiseltä ajatukselta, mutta nykynäkymät tuskin oikeuttavat muunlaiseen johtopäätökseen. Kaikella on aikansa. {TK) * 2 3

4 Suomessa tehtyjä havaintoja UFO LÄHELLÄ OULUA HAVAINTO VUONNA 1967 Oulun UFO-kerhon tutki jajaoston jäseneksi liittynyt Pentti Ni ssi lä haastatte li rouva N. Nsää, jol la oli lokakuun 10 päivänä 1967 Oulun lähi stöllä UFO-havai nto. Haastattelupöytäkirjan yleisselostu s antaa tapauksesta seuraavan kuvan : Rouva N. N. oli mainittuna päivänä klo ti e no issa tu lossa Tui ran kaupungi no sasta kävellen ko tiin ja ol i juuri alittanut pi enehkön vo imalinjan. T llöin hän alkoi tunt ea ilmanpainetta ja huomasi sähköjohtojen yläpuo lella kirkasta valoa, jo ka näytti 1 i ii{kuvan lähe isen tehtaan, Typpi Oy: n suunnasta. Samalla kuu lui pi ipitystä, joka loppui, kun esine pysähtyi skhkölanko jen p ll e. Pohjan mustasta osasta tu li esiin ohuehko tappi, joka pi enen hetken ajan ko skett i reunimm aista sähköjohtoa. Täl löin esi neestä kuului sähköi stä räti nää. Sauvan mentyä takai sin esineeseen alkoi epä säännöl l istä pi ipi tystä jäl leen kuulua. Esine teki lenkin sähki.)johtojen yl äpuo lella ja py ähtyi, lähti sitten uude lleen liikke elle ja po istu i nopeasti sähköjohtojen suuntai sesti. Täl löin lähes samassa suunnassa olevan talon koi ra alko i heti ulvoa. Sitten esine muutti suuntaa ene nän yl ävi istoo n ja pi eneni nope asti häviten taivaalle. Rouva N.N. kerto i, että nähdessään esineen hän oli yrittänyt juo sta, mutta jalat eivät totelleet. etäisyys läh impään ihmi asuntoon n. 150m. Typpi Oy:n tehdaslaito s n. 2,5 km päässä. Yl einen näkyvyys ha.- vaintopaikal la l)yvä. Lämpötila +5 C, jonki nver1 an syysusvaa. Lunta ei vi elä ollut tälltl. alueella. Havainno n ke stoaika noi n sekuntia. Muita UFOja ei ollut näkyvi ssä. UFOn muoto ja yksityi skohdat Haastat eltava kertoi, että UFOn ulkokehällä ol i ollut 9 ke ltaista valoa, osa himmeämp iä, osa taa s kirkkaampia. Valot oli vat olleet kanarmmnanmuotoisia ja näyttäneet liikkuvan kehäl lä. UFOn väri oli ol lut harmaa, vär itetyn po sli inin ki iltoi nen. Esineen korkeus oli ollut 1,5 m ja leveys noin 3 m, sivulta ellipsin muoto inen, päällä ko houma pohjassa mu sta alue ke skellä. Lähimmi llään UFO oli 50 metrin päässä ja al iw i llaan noin ja 10 metriä maanpinnasta { asteissa 20 ). Ilman suuntana oli ete l äkaakko ja se hävi si vi i sto sti yl ös. Esineestä iäi heikko savu- tai sumujuova. Sähkö la itte issa ei havai ttu häiriöitä. piirros A 4 Havai ntopaikka Hava i nto tehti in Li ikasentiellä, Ku ivasjärvi, Oulu, lähellä erään tien risteystä. Maasto suoperäi nen, Si lminnäkijän kuvauk sen mukainen p11rros A UFO :sta, joka käyttäytyi piirroksen B mukai sesti. 5 1

5 6 Si lminnäkijä Ro uva N. N: n ruumi illinen kunto sekä henki nen tasapaino oli havaintohetkellä no rmaal i, e ikä h n ollut alkoholin tai muun sivuva i kutuksen alainen. 1utta UFOn tul lessa lähe lle oli alkanut tuntua kuvot tava olo ja eräänlainen pai ne. Rouva N.N. oli halunnut päästä nopeast i kotii n, ko ska h n pe l käsi UFOa. Ja pe lko jatkui koko illan. Tapauksesta rouva N.N. kertoi vasta monen kuukauden p ästä naapureille, eikä hän ilmoittanut havainno staan sanoma lehti in. Lentävi stä lautasi sta havainno nt el{i jällä ei ollut aikai semmin ollut selvää käsitystä. Tutk ijan huomioita Tutkija Pentti Ni ssilä kävi paikalla, jossa havai n to oli tehty. Hänen mukaansa haastateltava suhtaut ui aluksi pidät tyväi sesti, sitten myöhemmi n avo imesti. Rouva N. N. vai kutti tasapainoiselta ja luotettavalta. Kertomuksen mukaan näky oli järkyttänyt häntä suure sti. Vastaavanlainen tapau s, jossa UFO sta on putkimainen tappi ko sketellut vo imajohtoja, löytyy Yhdysvall oista vu odelta Täl löin 16-vuot ias lukial ainen Jo seph Jalbert havaitsi Ma ssachusettin osaval tiossa lähellä E..xeteriä vo imajohtojen yllä punertavan sikaar in muotoi sen UFOn. Sikaarista irtosi keltainen kiekko, joka myö s liukui vo imajohtojen suuntaisesti ja pysähtyi 60 metrin päähän havaitsij asta johtojen pääl le siten, että se oli vain metrin verran lanko jen yl äpuo lell a. Ki eko sta tul i hope anvär inen putki, joka ko sketti lanko ja jonkin sekunnin ajan. Si tten se vetäytyi takaisin ja keltainen kiekko palasi punai seen sikaariin. Rouva N.N: n tapauksessa tutkija Ni ssilä tarkisti, ettei rouva N. N. tiennyt mainitusta Amerikassa sattuneesta tapaukse sta. - On myö s varsin epätodennäkö istä, että havaitsija oljsi ollut harhanäyn, hallusinaation tai muun ns. tavanomaisen psyykki s fyysi sen ilmiön val lassa, Jo lloin hän olisi saattanut nähdä jo nkin luonnollisen ilmi ön, joka olemassaolevilla tiedoilla voi tai siin selvi ttää. Todi steet Jäl l een on todettava, että se mitä havai nno sta on saat u irti on haastattelupö yt kirja (UFO-lomake ), silminnäkijän kertomus, pi irros ja yhtymäkohdat havaintoon toi sella mantereella sekä ne mi elenkiintoiset yksityi skohdat, jotka jo tunnerrune lu!cui sista kertomuksista, tuhansi ta ra orteista.- T s on myö s jäl leen yk si havainto, JOnka kvalitatiivlnen olemus kuuluu niiden UPO-havaintojen joukkoon, joita salataan. Joko ei uskal leta kertoa ol lenkaan tai mikäl i se t hdään, pysytään tuntemattomana. Se lity ja havainnon kataloginen arvo punnitaan.niin monella t valla. Mat ias Päätalo UFO NURMIJÄRVELLÄ * Sunnuntaina tammi kuun 11 päivänä 1970 klo 19, 00 oli kaksi nuorta miestä tulossa Uotilan kylästä Nurmijärven kirkolle kävellen, kun he huoma sivat kulkusuuntansa takaa ilmestyvän he ikosti valaistun tunt e mattoman oranssista valoa sykk ivän esineen tapai sen soikeahkon kohteen lentävän matalalla verkkaista vauht ia he istä vi istoon vasemmalle - pohjoiseen. Tien vasemmal la puolella on mäki ja vähäistä met sää. Mäellä sijaitsee lievonojan talo. Sivuutettuaan mäen he näkivät uudelleen saman ilmiön pe llon yllä jatkavan kulkuaan samaan suunt aan, kunnes se vastassa olevan metsän reunan kohdalla kääntyi n. 90 oikealle tietä kohti. Yl itettyään tien se hävi si näkyvi stä mäen ja me tsän taakse, mutta po jat juoksivat nopeast i tien vieressä olleen pienen mäe n ohi ja näk i vät nyt saman ilmiön kulkevan suuntaansa muuttaneena kohti Nurmi järven kirkonkylää. Se yl itti Luhtaj oen ja sen lähe i syyde ssä olevia taloja ja huvi - 7

6 loita. Mutta sitten se pysähtyi ja palasi samaa reittiä takaisin päin n. 300 metriä pysähtyen Nymanin talon ja joen väliseen kohtaan, jossa se pysyi paikallaan n 5 minuutin ajan puna-keltaista valoa sykkien. Sitten se lähti liikkeelle kirkonkylän suuntaan ja kuljettuaan n. 400 metriä teki äkkiä käännöksen vasemmalle pohjoiseen eli Rajamäen aseman suuntaan ampaisten yli maantien ja metsäisen rinteen. Radio- ja televisiovastaanottimissa esiintyi samanaikaisesti häiriöitä valoilmiön kulkureitin varrella. Esim. erään talon television kuvaruudussa kuva pimeni ja keskelle kuvaruutua ilmestyi kirkas valoisa läiskii ja samanaikaisesti kuului hälyytyssireenin kaltainen ääni. Myös Rajamäen kylästä on saatu tietoja ilmenneistä radio- ja tv-häiriöistä. Viljo Penttilä (Kansan Uutiset ) Tapausta käsitelty lähemmin Suomen Kuvalehden N: ossa 7. 8,, Avaruustaut '. iski hiihtäjiin Oudon "avaruusilmiön" koki kaksi nuorta hiihtomatkalla. ollutta miestä Heinolan maalaiskunnan lmjär.vellä keskiviikko-, na iltahämärissä. Miehet joutuivat tapauksen jälkeen käymään lääkärissä äkllllsten oireiden vuoksi. Esko V il j o ja Aarno Heino n"e n olivat treenausmielessä lähte. neet metsäladulle. Hengähdystauolla heidän yläpuolelleen. aivan lähelle ilmestyi häikäisevä valo ja samalla näkyl _hangella erittäin kirkas noin metrin läpimittainen pyöreä heijastuma. Ilmiö meni nopeasti ohi, mutta toinen miehistä alkoi voida pahoin ja antoi ylen. Hän kykeni liikkumaan vain vai..: voin ja hengitystä ahdisti. Toiselta turposivat kasvot lievästi. Molemmat miehet joutuivat turvautumaan lij.ä ärlnapuun. Ilmiön arvellaan liittyvän.thnakehän sähköpurkauk Hn, mihin miel)issä havaitut oireet myös tuntuvat viittaavan. Ufoja taas? Outo valopallo seurasi poikaa Haapajärvellä Harvinaisen jouluseikkailun koki rannalle ikkunaan koputtamaan, oli Haapajärvellä jouluna koululainen hän tärissyt ja ollut valkoiseksi va Juhani Eronen. Hän oli joulupäivä- lahtaneena pelosta. Hän oli vakuutnä klo 16 tienoilla katsellut kauppa- tunut siitä, että Juhani oli nähnyt lan keskustassa lähellä järven ran- sen, mitä tämä oli kertonut nähtaa olevan kotinsa ikkunasta järvet- neensä. Samaa vakuutti myös pojan le ja nähnyt jäällä moottorikelkan. isä Juha Eronen. Pojalla oli luistimet jalassaan ja Edellä olevat tiedot tapahtumastarkoitus oli lähteä jäälle luistele- ta kertoi "Keskipohjanmaalle" hamaan. Näin hän tekikin, mutta luis- vainnon tekijä Juhani Eronen itse, telumatka loppui kuitenkin lyhyeen joten kysymyksessä on silminnäkimerkillisen havainnon vuoksi. jän oma kuvaus. Kun Juhani Eronen oli tullut Mainittakoon vielä, että valopaljäälle ja oli suunnilleen keskikoh., lo oli liikkunut hieman jäänpintaa dalla järveä, havaitsi hän yhtäkkiä ylempänä. jonkin matkan päässä itsestään ou- Ufoja on nähty viime aikoina donnäköisen valopallon, jonka pin- muuallakin. Pudasjärvellä laskeutui ta hehkui punaisena. Pallon suun- sukkulanmuotoinen valopatsas 1,5 nasta kuului vinkumista tai pikem- metrin korkeudelle maantien pinminkin sihinää muistuttavaa ääntä. nasta Kouvan tiellä lähellä Jäkälä- Poika säikähti outoa esinettä ja lähti nopeasti luistelemaan kohti eri henkilöä, jotka olivat matkaarantaa. Hän katsoi kolme kertaa! vaaraa. Ilmiön havaitsivat kolme l massa autolla tiellä. Heidän oli hiltaakse ja näki, että valopallo. tuli jennettävä vauhtia ja jarrutettava perässä. Kun hän rantalaiturin luo- todentuituisen ja ääriviivailtaan na neljännen kerran katsoi taak- selvän valopatsaan vuoksi. Kouvan seen, ei palloa enää näkynyt; Ran- tiellä havaittu Ufo oli halkaisijalnasta poika juoksi nopasti kotiinsa taan arviolta puoli:sen metdä. Alaja kertoi tapahtuneesta. päässä sillä oli pyrstön& nuotion- Vanhempi väki lähti ottamaan punaisena hehkunut liekki, keskiselvää tapahtuneesia, mutta jäällä kohdalla selvästi tummempi osa ja ei tavattu valopallosta jälkeäkään. yläpää hehkui punaisena. Pojan nopean paluumatkan jäljet Haapajärven jäällä Juhani Erosensijaan olivat selvästi nähtävissä. sen näkemä ja häntä seurannut au- 8-vuotiaan Juhani Erosen äiti to valopallo oli pojan kuvauksen Margit Eronen kertoi, että kun poi- mukaan kooltaan hieman koripalika ilmestyi rannanpuoleiselle veloa suurempi. "Suomessa tehtyjä havaintoja" jatkuu s.ivulla 16 9

7 10 Kl RJE ENGLANNISTA "Hyvä rouva N. Tutkimukseni kohdistuvat siihen UFO-ilmiön osatekijään, jota kutsuisin "avaruuslasten ongelmaksi". Tämä tarkoittaa tapauksia, jolloin lapset joko suoranaisesti tai vaikkapa epäsuorastikin ovat liittyneet väitettyjen avaruusihmisten ongelmaan. Tähän astiset tutkimukseni antavat aihetta uskoa, että avaruuslapsitapaukset jakautuvat kahteen luokkaan. Korostan, että nämä luokat eivät mitenkään perustu varmoihin johtopäätöksiin; ne muocmtavat aino staan erään lähtökohdan aihepiirin laajemmalle tutkimukselle. Ensinnäkin epäsuorat tapaukset. Tähän luokkaan kuuluvat tapaukset muodostavat osan ilmiön historiallisista osatekijöistä. Lyhyesti sanottuna tapauksien kulku on seuraava: lapsi, poika tai tyttö, ilmaantuu ihmisten keskuuteen kenenkään tietämättä mistä ja milloin, hän vaeltelee ympäriinsä täysin tietämättömänä nykyisistä olosuhteistaan. Hän poikkeaa yleensä ulkonäöltään paikallisista asukkaista eikä useinkaan pysty puhumaan mitään tunnettua kieltä. Erikoinen ruumiinrakenne ja E. S.P. liittyvät erikoisina piirteinä erääseen hiljan sattuneeseen tapaukseen. Suoranaiset tapaukset kuuluvat "Kontaktimyytin" alueelle ollen vähintään yhtä kiintoisia. Hyvän esimerkin tällaisesta tapauksesta muodostaa Cynthia Appietonin väitetyn kontaktin jälkivaihe v Hänen mukaansa avaruusvieraat ennustivat!fatthew Appietonin syntyvän kesäkuun 1. pnä 1959 ja myöskin sanoivat, että tämä tulisi olemaan heidän vaikutuksensa alaisena. Matthew'n oli määrä olla yksi MONISTA. :Mikäli sattuisitte tietämään tällaisista tapauksista, olisin kiitollinen kaikista yksityiskohdista. Parhain terveisin PAUL GREGORY 25 Wye noad Clayton Newcastle-Under-Lyme Staffordshire, England" Mikäli VI!1ANAn lukijoilla on tiedossaan kirjeessä mainitun kaltaisia tapauksia, kehoitamme vastaamaan mr. Gregorylie joko suoraan tai toimituksen kautta. Hoidamme suomen kielisten kertomusten kääntämisen englanniksi. Niitäkin, jotka kirjoittavat mahdolliset selostuksensa englanniksi ja lähettävät ne suoraan Englantiin, pyydetään lähettämään siitä kappale myös toimitukselle. * KESÄN UFO-SDdiNAARI $$t$ Heinä-elokuun vaihteessa Suomen UFO-tutkimus (seminaaritoimikunta) järjestää kesäisen UFOtapahtuman, kolme päivää kestävän UFO-seminaarin. Seminaari alkaa perjantaina ja päättyy sunnuntaina Tapahtumapaikkana on Kansanlähetyksen opintokeskus, joka sijaitsee Hausjärven Ryttylässä, lähellä Riihimäkeä. Asiasta tarkemmin seuraavan VIMANAn yhteydessä. Ehdotukset ja tiedustelut osoitteeseen: Suomen UFO-tutkimus, Uro. 11

8 12 T.I.E. de MIES: T ÄIIDE TAKOLAISIA VAI SANANSAATTAJIA EPÄMÄÄRÄISIÄ AJATUKSIA JOITAKIN Flying Saucer Review-lehden viime numerossa P. F. Sharp esittää selkäpiitä karmivan "teorian" UFOjen lopullisista motiiveista; kirjoituksen nimenä on 'Interstellar refugees', tähde pakolaiset. 'Ufonautit'olisivat tavallaan maanpakolaisia, joiden omaa planeettajärjestelmää uhkasi tuho: 'heidän' aurinkonsa vetyvarat olivat lopullaan ja edessä olisi ollut polttohautaus elävältä sen mukaan mitä kiintotähtien kehityksestä tiedetään; loppuvaiheessaan ne näet paisuvat ja nielaisevat mahdolliset kiertolaisensa. Nyt 'heidän' kulttuurinsa rippeet olisivat etsimässä vakaampaa ja viileämpää tyyssijaa ja sellaisen vihdoin löytäneet. "Ehkäpä kateelliset, ahnaat ja vihamieliset silmät vahtivå.t meitä lä.hiavaruudessa" (Sharp, 1970). Tuosta ajatuksesta voinee sanoa heti ainakin sen, että siinä taidetaan inhimillistää asioita. Ihmisethän eivät yleensä tulkitse naapuriensa motiiveja 'parhain päin' - epäilette? Sanokaa siis esimiehellenne, mitä asiaa tuntevana harrastajana ajattelette viimeisistä UFOkirjoista: Trench, Rehnin Nya fakta, Chapman, Catoe, Ilumanoids 2. painos, Lorenzen-pariskunnan The whole story, Saunders and Harkins, Condonin raportti, BlUe Dookin ex-salaiset {vuoteen 1967) asiakirjat julk. NICAP 1968, USA:n kongressin tiede- ja avaruusvaliokunnan UFO-symposio vuodelta 1968, McDonaldin kootut esitelmät, Va leen Passport to Magonia - ym? Sharpin teoria on l{uitenkin sikäli viehättävä, että ns. UFO-ilmiöille on keksitty yksinkertainen, konkreettinen, tieteellisesti hyväksyttävä 'osatulkinta' - vastaus kysymykseen miksi - edellyttäen, että ilmiö on olemassa. Aivan eri asia on, että tämä inhimillinen tulkinta voi olla väärä; tieteessä, myös pseudotieteessä, saa esittää hypoteeseja. On outoa, että näin kirkkaasti muotoiltu hypoteesi näkee päivänvalon vasta vuonna 20 jälkeen Arnoldin havainnon. Tuon jännittävän vaihtoehdon - vaihtoehtohan se vain on: on pelastusteorioita - Luulisi ilman muuta juolahtavan kenen tahansa tähtitiedettä vähänkin lukeneen mieleen; niin kävi mm. kirjoittaja-nimimerkille - inhimillisistä syistä - monta vuotta sitten; tietenkin lukemisen vähyydellä voi olla osuutensa asiaan. Mutta eivätkö tällaiset pohdinnat ole ennenaikaisia? Tarkastellaanpa johdannoksi Condonin raportin (l969)jälkeistä tilannetta. Eiköhän havaintojen tehostettua keruuta ja kansainvälisen tutkimusjärjestön luomista - APROkaan ei ole tarpeeksi tehokas - ole entistä suuremmalla syyllä pidettävä kansainvälisen ufologian keskeisenä tehtävänä? (Ufologia tarkoittaa tässä epävirallista poikkitieteellistä tutkimusalaa, ei vulgäärimetafyysistä järjestelmää jollainen mm. astrologia on; jälkiliite tuo mieleen yhtä ja toista, mm. kantasanan logos,järkij Ns. UFO-ilmiötä ei ole pidetty edes mahdollisena juuri millään virallisella taholla. (UFO jääköön tässä lähemmin määrittelemättä - vrt. vaikka Condon 1969; tunnistamatta jäänyt musta lintu, jonka täytyy olla jo o kottarainen tai mustavaris, ei kuitenkaan ole ns. unidentified flying ohjeet.) Toisaalta hyvin dokumentoituja raportteja tulee jatkuvasti - yleensä ei lehdistöön asti, ei ainakaan tyydyttävästi dokumentoituina; arviolta satapäinen tiedemiesten - osaksi nimekkäitten - ja muiden tutkijain puoleksi organisoitunut joukko kerää havaintoja ilman minkäänlaisia määrärahoja. Täten havainnoimisen tehostaminen ja tarkentami- 13

9 14 nen lienee ufo logian lähin tehtävä jo käyt ännön 'ul kopoliittisista ' syistä: tehokas tutkimusorganisaatio edellyttää probl eeman yl eisen tiedostamisen. Sen vuok si hyvin hoidettuun ufopolitiikkaan kuului si pätevä julkinen informaatio, sil lä virallisiin tahoihin voidaan vaikuttaa 'alhaalta päin ' ; edellytyksenä ovat UFOjen esiintymisen lisäksi hyvin dokume ntoidut seikkaperäiset havainnot, massahavainno t, pol ii si-, sotilasryhmien ja lentohenkilöstön havainnot, mieluimmi n lähi- ja manööverihavainnot - näitähän on paljon. Lisäksi tarvitaan päteviä kenttätutkijoita ja ennakkoluuloton lehd i stä. USA:n akateemisten piirien viimeaikainen ufoliikehdintä onkin saanut me lkoiset sysäyk set juuri tiedotusväl ineistä käsin; kongressi, viime kädessä kansa ja lehdistö, on vaatinut ja aikaansaanutkin toimenp iteitä {Condonin komitean esihistoria: vrt.esim. Edwards 1967, Saunders ja Harkins kahden Condonin erottaman professorin 'vastaraportti' ; kongre ssin tiedeja avaruusvaliokunnan UFO-symposio he i näkuussa 1968, siitä ks. myös Winder 1969) Tehokas organisaat io ja varat tarvittaisiin; toteutuskelpoisia tutkimusaiheita olisi, kuten mo net johtavat tähtitiet ei lijät, fyysikot, psyko logit ym. ovat viime aikoina eri yhteyksissä todenneet (Hynek, McDonald, Va llee, Sauriders, Sprinkle, Baker ym. ym. ). Tämä ko skee julkista tutkimusta. Voiko siitä olla eri mieltä? Yk sityisil lä 'kontaktihenkilöillä' voi hyvinkin olla yk sityi stietonsa, mutta mikä takaa niiden aitouden? Heidänkin 'raporttinsa ' on taltioitava, mone stakin syyst ä. 'Kaikki väitteet tallennettava mihinkään niistä uskomatta ' on Michelin metodolog.nen vaalilause. 'Ilmassa' on merkkejä, jotka enteilevät asial lisen ufotutkimuksen ja vi ral lisen mielipiteen jyrkkää erkanemista. Tietyt ilmiöt ns. f ap-alue illa ja ilmeis ten ns. maahanlaskeutumisten yhteydessä sisältävät eräitä 'irrationaali sia ','psyykkisiä' aineksia, jotk ovat v ral liselle tieteelle vie läkin suurempi kauh tu s ku1n UFOt, vaikka parapsyko logia-pahanen väittaa tuntevansa näitä ilmiöitä. ESP ja UFO : taikauskoon vetoava tieteen mö rkö toisen samanlaisen hartioilla. Tämä lienee liikaa ; ufologie nkin rintama rak?. i ee. Voi käydä, että tutkimus tyrehtyy. Kävi miten kav1, UFO-k erhot ovat täyttäneet te ht ävänsä 'informoitujen : y dyssite enä; asian harra stajissa näkyy ol evan p1tkal le menevää henkistä samanrakenteisuutta eikä tä ll ä väl ttämättä ole tekemistä taikauskon kanssa, joka kylläkin rehottaa näi ssä 'piireis sä'. Ainakin kirjoittaja-nimimerkki on taikauskoinen. Tutkimus on kesken, mutta ihmisluontoon kuuluu kärsimättömyys ; sal littakoon erityisesti eräs kaike ll e t kimuksell ominainen kärsimättömyyde n laji, n11n vaaral linen kuin se onkin: tutkimuksen tu los pyr i tään ennakoimaan vie lä tutkimuk sen kestäe ssä; puhutaan työ hypoteeseista jne. UFOjen takana oleva sta intellige nssistä tai inte lligensseistä on esitetty kaikenkarvaisia arve luja. Oman ryhmänsä muodostavat ns. vihamie lisyyste oriat (hostilitytheorie s ). Mo nien (usein tiete nkin epäilyttävien, mutta oudon realistisesti toistuvie n ) kohtaamiskertomu sten mukaan ufonautit - olivat 'he' robotte ja tai mitä tahansa - ovat ol leet kiusallisia häiritsij öitä, jopa vahingontek ijöitä, joskin 'he' useimmiten vain pötkivät lautasiinsa ja lentävät tiehensä; toisaalta on tieteisjutun kaltaisia mie ltäylentäviä kuvauksia hyväntahtoisista humanoideista (esim. Fonte s 1967, Creighton 1969; vrt. VIMANA 3-4/1967 ). Ma i nittakoon, että alan (vai sanotaanko 'alan') tuotte liain, samalla ehkä pätevin kenttät utkija John Keel - metodologinen uranuurtaja (ns.flapalue-tutkimuk set; Keel on vastikään peru stanut tutkimusorganisaation omia menete lmiään silmäl läpitäen) - on lukuisissa perusteellisissa, tavatonta kirjal lisuuden tuntemusta osoittavissa artikkeleis saan päätynyt varsin karmaisevaan näkemykseen: Jatkuu sivul la

10 juurema.. Laitoi.mme verk'iroja. Jään alle ja pij!kimrne, simä jäät. ovalt vielä vappuna vahwllt Kuusamossa. Kävel!lessänune V8iloi sana -appuyön aamuna näji.mme, pohjoise1'1a taå:vaalllle V811niJlmiön, jolka oli lrudn tähti. Se suurent kuinopeact.i., ja balwdtsimme sen lähestyvän kovajlla V8l\.1lhdilla jäirveö., - Arvel!imrne, etltä k:y;seelc;sä on ns. S8Jte1lliJtedst peråisin olevaa &V& ruu&romua, joka lllm'8ikehään Joti.- l'tenkirn duttu :\. KaleTa 22.lo -69 lkjt t a - - syy mlw:iil-, atna esjne m 11\luwvcu kaan ollut milkään romula.inen. Kun se Wld. noin 200 metrin päiäbä.n meistä, se pysälhty.i ooin 50 metrin korkeuteen jään pijillnasta ja jäi pad kailqeen joiksd.kin sek!unneilklsdi, sa noi Keräalen. - Totesimme kad!kkli., että esille olit n nom metrin j6 Y'ahvuuåledifaan 70--W ::.'Mttiä. Se oli kaullitaailtaa.n Wi1on hehkuineo ja' k 'bä pi 1ruin lai.doilltat Sen ymeunasta erotjtui selwsti kdl me noin 50 sm:n pituista 8D'tenlrlda., llmksi oli k:ili.nnd reumst:a J& joista. j'iks\i esineen kesk.el!lä. - EsineeSitä ei Iwmunut miltään äänrt:ä, eilkä siiltä läibten miltääin. kaasuja tai savuja. Hetlren Jeiijuttu aan s.e rupesi llol.iseiill88n nopeast1 Kuusamon Vuosselinjärvi on vuoden 1967 keväällä ollut kolmen henkilön kertoman mukaan ufon n. ja sumjtasi lru1kunsa. etelään bmmestymispaikkana. Esine oli tällöin liikkunut äänettömästi ja leijunut joitakin sekunteja paikallaan lii pyen näköpi:i!rjistiimm horisoi.tlaatse. hellä jäisen järven pintaa. Esineen nousuikjtj1ma 0)4 10iJWJmpl klu.in lbslurulm&, joka omldn ver raten JYTklki. Jäässä esineen leiju mdslkohdail!la ei nälkynytt mttään SUo lam1sen memkejä. Nälky J.rummas. tutiti meiltä k:adlklk!ib, mutta emme sentään peläinneat, Yhbelsestll tooe. simme varln, etä sitilnä se o1.t ja. m.& Illi. Mikä sirt1ten llibleelkin ollwt. Jill. keelnpädn on 6Sia malll!lle lruijtfd1dn se!iv!ilmytt, ettå a1jimrne nlibneelt SAKuusamo, (T. M.) Llikkumissuunta on ollut youto- iamdöistä a.ibisbrn.min puhtjtltu 1Bpelrödsen Ulfoo erijbtiidd Ufojen esiintyminen Kuusamospuoleisesti pohjols-eteläsuunta,. lroska on pe1äjtjty joukellooli Arvo Keriinen. sa on jatkunut jo useita vuosia. sillä melkein aina ufot ovat il- tum1sta. PtJdas älrven SyötJbeen juurella Erikoisesti on merkille pantavaa, mestyneet pohjoisesta ja kulkemerld[ bavaåmlot 6 1ro- suksyl!lä tavatust:a stnmresta uloi!ra että juuri malmlpitoinen tunturineet joko itään tai etelään. LI ke lllkset lenitä'v'istä m ovalt perädsin OOlleet pienet u!at seutu on ollut niiden mlelenkiinsäksi havainnot on tehty joko Kuusa:mon RA.Ikajärven ky- s:irvajt myös k!ul1lrulrlosa KuJusamon non kohteena. Kukatunturissa on yöllä tai aamuyön tuntetna. läljäiiselt Arvo ja Viljo K erin e lllt ueen }'11dlt:se. Eräs henlk!llis gnetii tiesun r. sekä M.aJtJti A i t t o k u m p u. Ta. on nälhnyit sam sruremman lisäksi Iänsirinteess a myos Sen an pahtujnmsta kmtoii Arrvo Kerälnen. man u!qn 1Jekevän yll :tfd;. jonktn verran uraania. Myös Pu kerrotbu nädst.ä. mei1klilm.isistä ufousta.,..... kettä Kuusamon ttmitlurjati11een & Ol!imme lro1mestlaan va.ppuyana ella. ssa ufot ovat on ni!iden esilil1ltymi.si ja lådk:lru- Ufoien esiintymiselle Kuusamossa iatkuvasti uusia silminnäkiöitä lau es. va. dasjärvellä ja Salla esiintyneet melkein 16 jäll1... j i- puol poikkeukse tta misista tuj1lut l!u4ruisia fj. V. 196'7 jo- :. --- KaåJk:i!l8e on oloftlt ybbedlgia se, ettei ka on Bullawa8lrao J& Vallt&vaa!J:IaD. malmikeilttieu Alueilla. V irvelllä, TUllilistamaton valo ilmiö havaittiin Haapajärveltl Raa paj lrvl (A.K.) laaatai a Htlllla DIJdvit...- Wse& eudon '' lollmlla. Se Dlbtnn DOm z.s kdo metrbt pumi Haapajlnen keso kilatufa 1111!11 llljaltsevm HaadanJam. rllllllaija. llml&l Dik.ljit 0 nt...,._ bhcten ldjo etrin päimi baqiiiiioåuil, L.. n lammen tolaella Maanviljelijän Pa a n ed Umlön Ua. bt1ol poi!ta &inarl h&vainneeosa lauallial lllana klo a at. baat Ja aeuranneensa slii aoln mbmatla.tul tlmlö oli edut ataulll& ja nllryi;jyt eritdha -... tummaa metdl...ms. Se 011 driltiia purppanapunalnen ja odoltua py6rel. llmfi P'!.,.. _...,...,. plenen?.n rihftet.._ Ia bltpji.ttteo. SeHtysti u _... II..,...ebl ole löydetty Vaasa-lehti o Valoilmiö Kuortaneella Kuortaneen kirkonkylässä näkivät useat henkilöt eilen klo oudon valoilmiön. Idäs.tä länteen lensi pyöreän muotoinen tuleahehkuinen esi ne, joka välillä hirnmeni ja taas kirkastui ja näytti pyöri vän akselinsa ympäri. Valoil miö o li havaittavissa noin mi nuutin ajan eikä sen al an kuulunut mitään moottorin ääntä "Suomessa tehtyjä havaintoja" jatkuu sivulla

11 18 Jatkoa sivulta 15 flap-alueilla, missä UFOja nähdään jatkuvasti {ainakin monin paikoin USA:ssa), olisi käynnissä jonkinlainen psykologinen harjoitussodankäynti asujamistoa kohtaan, MIBit, poltergeisti, hurjat hallusinaatiot ja ilkivalta esiintyvät tässä kuvassa. Että sekaannus olisi täydellinen, ufonautit ovat - hänen mukaansa - toisinaan muka neutraalin uteliaita, toisinaan ESP-kykyisiä profeettoja, jotka hallitsevat psi-ilmiön koko spektrin (Keelin tulevalla kirjalla on pahaenteinen nimi: "Troijan puuhevonen"' hän ei sijoita ufonautteja taivaaseen sanan missään mielessä). Ilmeisesti Keelin tuloksia on toistaiseksi pidettävä tentatiivisina, jonkin verran haparoivina. Luonnollisesti UPO-havainnot ovat omiaan nostattamaan pinnalle kaikenlaista psyykkistä rihkamaa, jota on enemmän kuin odottaa' kaiken tämän aineksen ei tarvitse olla suoranaisessa yhteydessä UFOihin. Pimeässä ollaan, monessakin mielessä niinkuin skeptikko lisäisi. 'Kontaktihenkilöt' väittävät tietävänsä yhtä ja toista ' Keel arvelee, että aidoille - siinäpä varaus! - kontaktihenkilöille valehdellaan tahallisesti. He tekevät parhaassa tapauksessa - UFOjen kannalta - itsensä naurettaviksi, samoin UFOt taikauskosta vapaiden silmissä. Sumutus on täydellinen ja sumuverhon suojassa ufolaiset voivat tehdä mitä tahtovat. Ilmeisesti 'he' vasta harjoittelevat. Valleen ja Michelin ohella Euroopan ehkä paras asiantuntija Charles Bowen 'ajatteli ääneen' FSR:n joulukuun numerossa (1969): tentatiivinen yleiskuva oli suunnilleen sama kuin Keelen. Edesmennyt Fontes, aikanaan APROn ehkä huomattavin tutkija - muuten sisätautiopin professori - joka ennusti Brasilian 1965-uFOaallon päivän tarkkuudella, muuten TV:ssä (C. & J. Lorenzen, 1969), varoitti joskus mahdollisista planeetanvaltaajista, sopivia sillanpääasemia ja Jymypaikkoja löytyy hänen mukaansa Brasiliasta. Taitaa langeta luonnostaan, että majuri Keyhoe, NICAPin johtaja, on ollut vastaavalla kanna!- la. Epäilemättä näillä on ollut muitakin vaihtoehtoja mielessään. Muista tunnetuimmista UFOjen 'panettelijoista', jotka samalla ovat melkoisia asiantuntijoita, mainittakoon H. Wilkins, J. Clark ja B. Steiger {viimeksimainittu on kirjoittanut monta kirjaa tästä teemasta - alan taitava, ei kovin yksityiskohtaisesti dokumentoiva popularisoija - 'tieteen popularisoija': mikä ajatus tässä yhteydessä!) Jos tällaisiin tieteisromaanien maailmoihin mennään, mitä vaihtoehtoja on? Täytyyhän ufolaisille antaa mahdollisuus olla kilttejäkin meitä kohtaan. Voidaan Fred Roylen tavoin 'uskoa' melko yhtenäiseen 'galaktiseen kulttuuriin', joka - tässä jätämme jo Roylen lähettelee tänne tutkimuspartioita ja luotaimia välilaskupaikkana ja tukikohtana esim. Mars-planeetta. Afikä olisi sellaisen kulttuurin tai ylipäänsä kulttuurien todennäköisyys maailmankaikkeudessa? Tähtitieteilijät arvioivat nykyisin, että tunnetunlaisenkin elämän edellytykset ovat aivan tavalliset avaruudessa, perustelut ovat tähtifysikaalisten havaintojen ja laskelmien varassa. "Astronomit ovat nyt melko yksimielisiä siitä, että varsin suurella osalla pääsarjan tähtiä (tästä myöhemmin) on ympärillään kiertolaisia ja että näiden olosuhteet, etäisyys keskustäftdestä jne. ovat sopivat, tu e biologisen elämänmuodon syntymiselle" (Condon 1969 s. 69). "Biologit taas uskovat, että elämää syntyy itsestään aina kun olosuhteet ovat sopivat" (Condon, s. 7o), use t keskeiset 'bio'-kemialliset yhdisteet tai niiden esiasteet syntyvät näet välittömästi, automaattisesti (tämän alan kokeellinen tutkimus lähti liikkeelle 1953, aikaisemmin tällaisia tuloksia.olisi pidetty aivan fantastisina). (Nämä ovat yleisesti tunnettuja asioita, mutta pannaanp,a Condonin tiliin. ) Korkealle kehittyneiden hermostojen todennäköisyyttä maailmankaikkeudessa ei voida arvioida; se voi olla melkoi nen. Siellä täällä, harvassa tosin, olisi humanoidikulttuureja, jotka voisivat olla ainakin radioyhteydess ä keskenään - siinä on Iloylen 'Iinnunradan kulttuuri' - ehkä levittäytyä asumattomille tai va- 19

12 20 jaatasoiste n eläinten kansoittamil le planeetoille kuten maahan. Näiden eril l iskulttuurie n keski-ikä voisi olla miljoonia vuosia. Oma teoreettinen fysiikkamme ja sen mukna te knologiamme lienee vain rippeitä siitä, mitä se joäus voisi olla ja onkin ehkä muualla. Ehkä 'he' pääsevät tänne ; aikaahan on. Ehkä 'he' parhail laan arvioivat kehitysastettamme: void aanko täl lainen eläin l aji kel puuttaa ga laktiseen yhteisöön vai olisiko maan pinta saneerattava järkiperäistä ja kuten on tapana sanoa inhimillistä käyttö ä varte n, ennenkuin se muuttuu asujamistoinaen kaatopåi.kaksi. Pääo sa UFO ista olisi kaukana sijaitsevan intelligenssin etäisso luj4, partiove neitä, toisarvoisiin tehtä viin - tutkimusaineisto n keräämiseen, havainnoimiseen tm s. - ohje lmaituja robotte ja, luotaimia. Olisi kohtuul l ista odottaa, että nii lläkin olisi jonkinlaiset itsepuolustuslaiteet. Ne olisivat tavallaan syyntakeettornia ikäviin välikohtauksiin kuten säteily- ja pa lovaurioihin, pääll ekarkauk siin, ehkä kidnappauksiinkin; niitähän ei ole ohje lmo itu filo sofisiin keskuste luihin. Säteily- ja palovammat näyttävät olevan UFOjen lähei syydessä aika taval lisia ; todisteita ei sentään liene niin paljon kuin esim. sähkölaitteita kohtaavista häiriöistä ( ns. EM-vaikutuk sesta, jo ista taitaa olla satoja raportteja1 auton pysähtyminen on tavallisin Dl-va ikutus ). Eräät to l kuttomat robotit näyttävät ajaneen erään metsästäj äparan puuhun 1964 erääl lä Ka lifornian syrjätienoolla; ne yrittivät toinen to istensa olkapäil le ki i veten nousta perässä (Coral Lorenzenin artikke li FSR:n humanoidinumerossa 1966 ja kirjassa Flying Saucer Occupants); vastaavanlaisia todiste ita ' on koko lailla. Täl l aisia tarinoita ei ehkä tarvitse ottaa vakavasti - missään mie lessä, eihän roboteilta voi paljoa odottaa. Asia voi muuttua vähän to iseksi, jos 'fiksu ' mutta pirullinen 'ulkopuo linen entite etti ' keskuste lisi kanssamme 'sama lla tasolla ' ja yytäisi kaameita uhkauksia. Sil loin kyseessä tuskin olisi 'ohjelmointi virhe '. Ei muuten liene se lvästi määrite ltyj ä te o- reetti sia este itä si lle, että ulkopuo linen inte lligenssi, 'ET! ' { extrate rre strial intelligence) - lyhenne vak iintui Condonin komiteassa - käyttäisi eläintarhoihinsa raahattujen ihmisnäytteiden, esim. va in DNA: n mukaan te htyj ä, sopivalla tavalla vikuute ttuja - aivope styjä tai aivovammaisia - 'asiamie hiä'. Jo s ET I - olettakaamme se ufoilmiön 'selitykseksi', ke skuste lun käymiseksi, "for the sake of argument" kuten sanonta kuu luu - on 'hyvä ', nämä asiamiehet oliswat po ikkeuksellisen korkeatasoisia ihmisiä, 'me stare ita ', ' adepteja '. Olisipa heitä jouko s samme! Äskettäin esitettiin va lite ttavan hyvin dokumentoitu UFO n aiheuttama kuo l emantapaus, johon liittyi va staansanomattomilta tuntuvia UFO n lähihavainto ja, mm. merkkien vaihtoa: punahehku inen UFO, joka oli liikahti nyt paikalla pitkään, vasta si taskulampun vi lkutukseen (J.Steve ns 1969). Tapaus, joka sattui Mohawk-joen varre lla huhtikuussa 1968, tuntuu realistise lta ja kirjo ittaja itse, eräs UFO-tutkija, oli paikan pää-l lä mainittu ine taskul amppuineen. Joen jäältä oli löytynyt 15- vuotiaan pojan ruumis ; UFO oli nähty viimeksi edellisenä päivänä 300 jaardin pääs sä ruumi in löytöpaikalta. Jälji stä päätellen poika oli ensin juossut, sitten raahautunut kohtaan, jo sta lumi ja jää oli sulanut jättäen ympyränmuotoisen jäljen; ruumis oli omituisen syväl lä jäässä. Avantoa ei pa ikal la ollut. Vi ral line n kuo l emansyy oli pa leltuminen, "death due to exposure"; poliisit hokivat sitte n tätä lääkärin lau suntoa. "Exposure" merkitsee myö s säteilyl le alttiiksi joutumista ; to ivokaamme että tämä uutinen on jotenkin vääristynyt, muutenhan kyseessä on UFOn aiheuttama lämp_ökuo lema. Vaikka tiedot pitäisivät paikkansa,- täs ä e-i -voida käsitellä yl{sityiskohtia - kyseessä vo isi olla UFOn taho lta hirveä väärinkäsitys, ohje lmointivirhe. Ik ävä kyl lä, tapaukseen näyttää liittyvän MIBejä, oma laatuisesti käyttäytyviä oudon näköisiä vierailijo ita, joista inhimil l isyys tuntuu olevan kaukana. MIBit, "men in black", ilmaantuivat ensin hämärimmän siiven UFO-kirjoitteluun. Ehkä he jäävät aivokummituk- 21

13 T 22 siksi. To i saalta eräiden parhaiden UFO-tutkijoiden - C. Lorenzen (C. and J. Lorenzen, 1968 ss. 4.2 ja 193), J. Clark (1969 ) ja ma inittu Keel (lukui sia artikke leita) - merki llisen yk sityi skohtaiset, kaf'kamaiset havainnot näi stä 'tyypeistä' panevat hiukan ajattelemaan. MIBit ovat muka omituisen kiinno stune ita UFO-hava intojen tekijöistä ja UFO-tutkij'oista. He itä parveilee mitä järjettömimmissä. puuhi ssa näiden asuntojen tiena i lla. He pyrkivät haast attelemaan silminnäkijöitä vakuuttaen, että vaikeneminen on kultaa. He ajelevat uudenuutukaisissa Cadil laceissa (tai myö s isoissa Bu ickei ssa ja Lincalneissa), jotka ovat ihmeen usein - ei välttämättä - jotakin vanhentunutta malliaj reki s terikilvet ovat väärennetyt ainakin joissain tapauksissa ja ihmeen usein ne, vat Länsi-Virginian kilpiä. Erään herran housunlahje oli jäänyt vahingo ssa puolitankoon ja hänen paljaasta sääre stään pilkisti sähköjohdon kaltainen muodostuma. 'Ellei totta niin hyvin keksitty'. Sc i ence fiction tunkeutuu harmaaseen ar keemme. Va i onko CIA pe lissä oudoin me netelmin? Onko ET I epäyhtenäinen: paho laisia enke lten jouko ssa? Va i onko sitä yl ipäänsä olema ssa sen enempää kuin JETiä, lumimie s-setää? Ryhtykäämme tieteellisiksi. Sharpin vihamielisyysteoria on elegantti sikäl i, että ET I :n otak sutut pahat aikeet saavat siinä eräänlaisen inhimillisen selityk sensä: ne johtuisivat tarkasti määr i ellys tähti fysikaal isesta tilantee sta, ede l lyttaen etta asianomai sten humano idien henkinen rakenne suunni l leen va staa ihmisen keskimääräi stä psyykettä. Tämä on suurenmo ista - nimittäin teoreettisesti. As rofyysikot väittävät, että aurinkomme tulee muuttumaan 'punai seksi jättiläi seksi ': se laajenee, kuuma kaiken sulatt va kaasu pei ttää kerran lähes koko planeettajärjestelmän. Ilmastomme kuumenem inen juuri ennen lopul lista katastrofia tulee tosin olemaan hidas. Kbkonaisia kulttuureja ehtii vielä syntyä ja kuolla tällä vi ime hetkel lä' tosin ekologinen tasapaino ja maapallon, asuttavuus ovat herkkiä uutamankin asteen l ämmönnousul- le. A1ene tiedä, näkevätpähän aikanaan. Ki intotähdet on va lovo iman ja kirjotyypin mukaan asetettu kaksiulottei seen koordinaat istoon, ns. Hertzsprung-Russellin kaavioon, jolloin pääosa tähdistä ryhmittyy ns. pääsarjaksij se kuva staa tähtien kehitystä. Tätä kehitystä vo i daan seurata 'luonnossa '. Kehityskaari ri ippuu epäi lemättä alkuo losuhte ista, varsinkin tähden massasta, epäilemättä myö s koostumuksesta. Hava intoja ja laske lmia on tehty pitkäl:in J täyteen yk simielisyyteen ei ole päästy - onneksi, sillä näköalat ovat puistattavat. Auringon kokoisen tähden keski-iäksi lasketaan siinä 13 miljard ia vuotta. Stabi ilin, vakaan tilan ke sto riippuu nyt he rkästi massasta. Puo litoista kertaa aurinkoa kookkaamman tähden keskimääräinen ikä olisi va in 4 mi l jard in vuoden paikkeilla ja tämä on karkeasti ottaen samaa luokkaa kuin maapahasemme ikä. To i saalta on huomattava, että tällaisten laske lmien arviointi edel lyttää yk sityi skohtaisen asiantuntemuk sen' jollakul la lukijal la vo i olla tarvittavat ede llytykset. Va ikka teoriat - ne eivät lie ne va lmiit - olisivat oikeat, ni inkuin asia pääpiirte ittäin lienee, tarvitaan monia empiirisiä vakioita (massoja, tiheyksiä, lämpötiloja, eri aineiden suh teellis ia osuuksia jne. ), joiden arvioinne issa vo i aina tul la vi rhe itä. Va litettavasti suunta lienee oikea: mitä isompi tähti, sen lyhytikäi sempi. Kuten sanottu, vtihäinenk in massan I{ asvu lienee kohtalokasta. Ikävä kyl lä aurinko on I{ iintotähtien pienemmässä päässä, joskaan ei mikään kääpiö (massan puolesta ) - ikävä kokonai suuden kannalta, täytyy aina epäitsekkäästi ajate lla kokona i suud en parasta. Jo s korkealle kehittyne iden ke skushermostojen ikä olisi samaa luokkaa kuin omamme, raihnaisten ihmi saivojen ja tuon kauhean selkäyt imen ikä, plane etan syntymisestä laskien si inä 4-5 mi l jardia vuotta, sil loinhan toisten plane ettajärjestelmien humano idit yleensä heräi s ivät tietoisuuteen vain huomatak seen olevansa matkal la kosmiseen krernatorioon. Oli miten oli, tällaisen kohtalon luul isi olevan me lko taval linen 23

14 24 avaruude ssa. Ehk :i siitä on ulospääsy, esim. samankeskisten pal lokuorien rakentaminen (planeettojen materiasta) keskustähden np ri lle asukkaiden si irtyessä yhä ul ooonille kuorille ja sitten takaisin si semmi lle tähden ju htye ssä. Lopuksi vo itaisiin siirtyä muun yd inpolttoaine en - tai va staavan - kuin vedyn käyttöön. Tuol laisia 'sfä:i.re jä' on itse asiassa ehdotettuk in tietynlaisten 'pimeiden ' radioaaltol hte iden sel ityk seksi ( ns. Dyson-kulttuurit ehdottajansa mukaan ). ll i ukan metafys iikkaan taipuvainen Fred Hoyle kuvittelee mielellä n, että materian kehityksessä - tähtien, ni iden aineksen, elämän, kulttuurien, vi ime in hänen 'galar\tisen kulttuurinsa ' evo luutiossa - ei yl eensä tule ehdottomia umpikuj ia: luonnonlait olisivat sel laiset, että yhä korkeammat organi saat iot, järjestysasteet, pääsevät - ehkä vaivo in - toteutumaan. Luonnonlait ovat tietoteoreettisesti, tieteen teorian mukaan, omal la tavallaan sat unnaisia, 'kontingenttejä' kuten tieteenfilosofit sanovat ; va stakohtana ovat loogi s-matemaattiset lauseet, jotkä välttämättä seuraavat joistain mui sta lauseista. Luonnonlait 'vain sattuvat ' olemaan mitä ovat; tämä tarko i ttaa toisi staan ri ippumatto mia lakeja, jotka ovat samassa asema ssa toisi insa kuin loogis-dedukt iivi sen järjestelmän aksioomit ja päättelysäännöt, jotka tunnetust i voidaan asettaa miten ha luta n, kunhan va in sitten pidetään sopimuksesta kiinni. Iloyle uskoo, että luonnonlait 'sattuvat ' - sanotussa tietoteoreettisessa mielessä viemaan aina korkeammi lle kehityk sen portai lle. Toisinkin vo isi olla; näyttääpä nyt va in si ltä, että on näin, ainakin korkeamp ien neuraali sten järjeste lmien tasolle saald{a. Ainakin tämän planeetan pinnalla yl{sityi set keskusharrnostot kyl läkin nahistelevat pahan kerran keskenään. Miksi luonnonlakien kokonaisuus on sel lainen, että tässä vo i daan pohtia ka ikenlaista, että kaikkeus ei ole esim. alke i shiukkasten järjestymätön kaao s ( jol loin kehitys olisi mennyt 'vinoon' jo ensi askelmalla), se ei tietenkään kuulu tieteelle, tuskin muul iekaan ihmistoiminnal le; mainittu usko 'kokonaisuuden ' 'suunnitelmaan ' tai 3ärje llisyyteen' ei myö skään kuulu tieteen piiriin; ehkä se on ' uskontoa '. Itse asiassa tällaiset käsi tteet vo ivat olla sisällyksetöntä åntropomorfismia, joka tarkkaan ottaen ei merkitse mitään: käsite on ehkä viety uuteen yhteyteen, jolloin se on vo i nut menettää merkityksensä. Ko smos vo i olla huono tai hyvä pila. Ufo laisten invaasio vo i alkaa huomenna. Mutta sittenkin Jo s se nyt alkaa huomenna, vo immehan kuvitella, että linnunratamme on sittenkin 'mielekäs ' kokonaisuus, Iinnunradan tämä ko lkka vain sattuu avaruusro svo ineen olemaan erityi sen raado llinen. Jo spa 'he ' ovat galaktisen kulttuurin pohjimmal taan hyvää tarkoittavia lähettiläitä, joiden ymmärtämättömät kauko-ohj atut robotit seurail evat autoja - ajattelematta yhtään seurauksia - pel ottelevat, po lttavat ja tappavat vahingo ssa lapsia, flirttailevat Antonio Vi llas-boasin kanssa, teurastavatpa joskus Ke nialai sen kylän. Täpän on heti lisättävä, että y h t ä k ä ä n to si pahansuopaa, tarkoi tettua väkival lantekoa ei ole koskaan todistettu sen ene pää kuin mu i takaan tekoja - vierailut ovat eri asia. Si itä kuinka eräskin UFO yritti pe i ttää inhimillisellä tavalla jälkensä, kerrotaan hauska juttu. UFO seurai li erästä autoa, tökk i sen tien sivuun, yr itti sitten iskeä sen haitar iksi puuta va sten ja onnistuikin; kuljettaja oli ehtinyt hypätä pois ja kat eli ihmeissään outoa näytelmää. Jotkut kertovat tällaisia heikosti dokumentoituja juttuja ( tässä tapauksessa Steiger). Olet takaamme, että 'he' ovat hyväntahto isia lähettiläitä. Kun 'he' tulevat tekemään lähempää tuttavuutta muidenkin kuin Antonio Vi llas-boasin kanssa, no stamme kanuunanp iiput taivaalle ja annamme paul{kua. Ehkäpä 'he' harjoittel evat juuri tämän varal le järjestelemäl lä roboteilleen tstkoulutusta ja psyk o logisen sodankäynnin harjoitusleirejä, joita joku Ke el sitten innokkaasti tutkii. Ehkäpä he idän päämajansa on Marsi'n. ui ssa, joita eräät johtavat tähtittieteilijät kuten 25

15 26 Shk lovski ovat epäi lleet onto iksi ; ni iden sanotaan uhmaavan taivaanmekani ikkaamme. Sharp kohottaa va rottavan sormen a näitä taivaankappaleita kohti, joiden kreikkalaiset nimet Phobo s ja De imos merkitsevät 'kauhua '. Täytyy toivoa, että täl lainen on turhaa ufofobiaa, ufodemonien sei näl le piirtämistä. L i s ä y s Kirjassaan Un invited vi sitors {1968, engl. painos Ne vi lle Spearmani lta 1969 ) biologi Ivan Sanderson pohdiske lee mainittua va ihtoehtoi s ta mahdolli suutta, että 'eriasteiset ' ufonaut it olisivat kyl lä saman ET I :n alai sia mutta eritasoisiin tehtävi in ohjelmo i tuja. Eräiden kapasiteetti ei riittäi si 'inhimi lliseen ' kanssakäymiseen; seurauk sena vo isi olla tahat onta vihamielisyyttä,pöyri styttäviä kohtaamisia jne. Tämä vo isi - omal la tavallaan! - sel ittää yhtä ja to i sta. Tämä on vain eräs vaihtoehto ; eräät ovat ni in 'villejä', että luul isi vähänkin raj oittune iden 'ufologien' vo ivan ke skuste lla niistä va in lasin ääre ssä. Kirjoitukse ssa mai nittu kirjallisuus : (Ens immäi se llä sivul la on maini ttu muutamia VI I me isimpiä alan asial lisia - standard insa kullakin - kirjoja; muutamia ni istä kirjoittaja ei ole saanut vielä käsi insä, ne mainitaan kuitenkin al la. ) Bowen, Ch : Thinking aloud. FSR 15: 6 Bowen, Ch., toim. ks. Humano ids Catoe, Lynn 1969 : UFO s and related subjects: An annotated bibliography U. S. Government Pr inting Office. Vr t. FSR 15:4 Chapman, R : Unidenf ief Flyi ng Objects. Harker. Vr t. va i kkapa Bowenin arvo ste lu "An excellent 'Publ ic re lations ' job"- FSR 15:3. Condon, E. U : Sc ientific study of uni dentified flying objects. Bantam. Vr t. Co l oradon UPO-tutkimus, Y!A fana 1/ Joukko arvi Ointeja vi ime vuonna FSR: ssa, UFO -Nachr i chtent issä jne. Cre ighton, G : Healing from UFO s. FSR 15:5 Edward s, F : UFO s - here and now. Lyl e Stuart Fontes, : Ilumanoi dilääkärit. VIMANA 3-4/ 1967 (FSR 5/ 1967) Harney, J : The "me n in black" report s. Should they be taken seriously? FSR 15/ 2 Humano ids {toim. C. B we n)fsr :n eriko i snumero ja Ilmestynyt laajennettuna 1969 {Ne vi lle Spearman). Kongressi, USA 1969 : Symposium on unidentified Fly-. ing.. objects. Hearings before the comm i ttee on Science and Astronaut ics. Catalogue no. PB The cle ari nghouse for fed. sc.and tech. inf. Vr t. Wi nder 1969 (alla). Ke e l, J : Joukko artikke leita FSR: ssa, nimenomaan erikoisnume rossa 2 {Beyond Condon). Ks. erityi se sti VI fana 2/ Lorenzen, C {uudet painokset 1968 ja 1969 ): UFO occupant s in the United State s. Humano idslehde ssä ja -k irjassa (ks ylh) Lorenzen, C. & J. l967 1 Flying Saucer Occupants. Signet. Samat 1968: UFO s over the Americas. Sighet. Samat 1969 a UFO - the who le story. Signet. NICAP 1968 a Project grudge and blue book reports Vr t. Rehn s. 87. Nämä ovat vanhemp ia havaintoja {ennen Robettsonin paneelia 1953) mutta va sta äskettäi n ne on saatu kokonaisuudessaan julkisuuteen. Rehn, G : Nya fakta om de flyganda tefaten. Zindermans. Sharp, P.F : Interstellar refugees. FSR 16: 1 Saunders, D. R. and R. R. Harkins 1969 : UFOs? Ye s! Signet. Ste iger, B. & J. 1fur itenour 1967 : Flyi ng saucers are ho st ile. Tandem. Stevens, J : Mystery on the :Mohawk. FSR : n erikoi snume ro 2 (Beyo nd Condon}. Trench, B. l, P : Dperat ion earth. Ne vi lle 27

16 28 Spearman. Wi nde r, R. H. B. 1969: Turning po int. FSR 15: 1 Va llee, J : Passport to Magonia: from fo lklore to flying saucers. Regnery. Vrt:;:: Creightonin arvi o, FSR 15:6 *** NEUVOSTOLIITTOLAINEN PROFESSORI USKOO A VARTJUSKIELEN OL:F)(ASSAOLOO N filll!il li (UFO Na chri chten Nr. 161) Mo skova 14 marraskuuta. "Toisilla tähdillä on älyl lisiä olentoja. Paitsi kut susignaaleja he lähettävät mei lle säännö llisesti tiedonantoja. Me emme ku itenkaan vielä tiedä, mitä tämä tietojen saapuminen avaruudesta merkitse e. " Nä in sanoo tunnettu neuvostoliittolainen avaruu s professori Ni kolai Petrowitsch. Eräässä suure ssa tutkimusraporti ssa hän esittää nyt pätevi ä todi s teita väitteille en. Petrowitsch: "Puhekumppanimme" asuvat linnunradalla. Olemme he i dän kans saan alitui se ssa yhteydessä. Nyt ets imme he i dän salaperäi sten avaruu s aakkostensa avainta. Tu l emme sen kyl lä selvittämaan. Tässä vo ivat tietokoneet antaa me ille arvokasta apua. Profe ssori Petrowitschin tutkimu sraportti perustuu neuvo sto liittolai sten "avaruuden kuunteluasemien" ilmoituksiin. Ni iden kautta on jo vuo sikausia saatu avaruudesta tietyille aa ltopituuksille tarko itettuja radiosignaaleja. Ve näläi set vastaanottoasemat on varustettu jättimäi sin radioteleskoopein. Petrowitsch: Tutkimassamm e avaruuden osassa on jo löyd etty mi ljardeja tähtiä. Jo illakin ni istä täytyy olla pitkäl le kehittyne itä olentoja. ovat osaksi supersivi lisaatioita, Ne joilla on hallussaan va ltavia energiavarastoja. Signaaleillaan he yr ittävät epäi l emättä päästä yht eyteen toisten avaruud enosien asukkaiden kanssa. Moskoval ainen profe ssori mai nitsee ede lle en: Myö s me i llä Maassa on jo tekni set edellytykset antaa radiot eitse vastauk sia näi lle vieraille maai lmoille. On jo ryhdyt ty ensimmäi si in yr ityksiin täl låisen radiosi l lan rakentamiseksi. Ilallitessamme eräänä päivänä avaruusk iel vo imme tiedottaa toisillemme tekniikkamme ja ku lttuurimme saavutuksi sta. Professori Petrowitschin mukaan on radios i l lan rakentaminen maai lmankaikkeuteen hyö dyl lisempää kuin miehitetty avaruu s lento. Tiedemies sanoo vielä: Tietojenvai hto toisten tähtien asukkaiden kanssa tulee jouduttamaan tutkimu stamme. Vi eraat olennot vo ivat tässä olla opettajiamme. ( Bi ld, 14 marraskuuta 1969 ) *** UF0-66:n kerhokokoukset ovat tämän kevään aikana seuraavasti: 22.3., 26.4., Kokoukset pidetään Lappee nrannan nuorisotalossa alkaen klo 18. * Tervetuloa! 29

17 UFOJA HAAGASSA Eräänä maali skuun iltana vuonna 1966 klo 22,20 lähdin kotiini oltuani vierai lul la ve ljeni luona Haagassa. Tu l tuani ulos havaitsin, että sää oli kuul a kas, tähtiä ei ollut näkyvi ssä, taivas ei ollut pilvinen, mutta lievästi sumuinen. Kävel in Isonn vantietä Vanhal le Turun maantielle päin. Päästyän1 kansakoulun kohdal le näin taivaal la ko lme kirkasta esinettä. Ne olivat pyöreitä, no in potkupal lon kokoisia, väril tään punai sia, hieman sinertävän sävyi siä ja ne olivat no in metrin korkeudella maasta. Ne lensivät länne stä päin peräkkäin no in 2-3 metrin etäi syyd e llä toisistaan. Pysäbdyin tutkimaan niitä tarkemmin, jolloin esineetkin pysähtyivät kaikki yhtaikaa. Hetken kuluttua ensimmäi senä lentänyt esine nousi koht i suoraan yl ö späin no in 10 metriä, kaarsi sitten koht i kaakko a suure lla nopeudella ja hävi si näkyvi stä. Sitten toi sena lentänyt esine lensi ensin samal le kohdal le, mistä ensimmäinen oli alkanut nousta, nousi sitten koht i suoraan ylös ja kaarsi kohden kaakkoa. Vi elä ko lmas esine suoritti samanlaisen liikkeen häviten kahden ensimmäi sen perii.än. Seisoin hetken paikal lani miettien, nähnyt, mitä olen nyt sitten päätin pal ata takai sin ve ljeni luo. kertomaan tapauk sesta. Kul jin siis takai sin 100 metrin matkan ve ljeni perheen asuntoon. Siellä ker- roin nopeast i kokemastani, johon ve ljeni huomautt i, ettei se llai sia ole olemassakaan. Ke ho itin ku itenkin veljeni vaimo a tulemaan kanssan i ikkunan ääreen, sillä to ivoin, että sai sin nyt todi stetuksi, että "sel laisia on olemas sa". Ke hotin kälyäni sammuttamaan valot huoneesta ja asetuimme ikkunan ääreen kat sellen suuntaan, josta näkemäni ko lme esinettä oli lentänyt. Ve ljeni ei tul lut katselemaan, vaan j äi toi seen huonee seen. Jonkin aikaa siinä taivaal le katseltuamme näin taas länne stä päin lentävän pune rtavia pal loja. Ne tulivat nopeaa vauhtia, kunn es olivat suo raan ede s sämme no in 100 metrin päässä ja no in metrin korkeudella. Täl lä kerral la esineitä oli vi isi. Ne oli vat no in jalkapal lon koko isia ja parin ko lme metrin etäisyyde llä toisi staan. Kälyni näki esineet kuten kuten minäkin ja yhdessä kehotimme ve ljeäni kat somaan. Hän tul ikin, mutta täl lä väl in esineet oli vat ehtineet kohota loivast i ja kaartaa kaakkoa kohti, niin että ve ljeni ehti nähdä va in ko lme viimei stä. Isoäitini kertomaa: Tämä tapahtui vuo sisadan vaihteen tieno illa (isoäitini oli silloin n. 34 ikäinen) Karvian pitä,jässä rukiin leikkuun aikaan. Le i kkuuväkeä oli pellolla muutamia kymmeniä miehiä ja nai sia. Y t äkkiä laskeutui taivaalta suur i valkoinen pal lo pellolle leikkuuväen eteen. Mit ään ääntä ei pal losta kuulunut eikä savua ollut näkyvissä. Hetken kuluttua pal lo kohosi yl ös ja hävi si suure lla nopeudel la. Tapaus aiheutti hämmästystä ja pelkoa leikkuuväen keskuudessa, jotkut läht i vät juoksemaan pakoon. Pääteltiin, että tapaus oli yk si aaai lmanl opun erkeistä. Tauno Talvitie. * 30 31

18 ei» w 1,...,.... HE:LSlNGfN SMOMAT. maaliskuun 11. pnä 1970 Antiaine mahdollistaa ehkä valonnopeudella toimivan avaruusaluksen 't u rku, (HS) Nykyaikaisen sa malhdohis.uuden konstruoida aifysiika.n. keskeisimmät prob- van uuden ll'ak-etin, jolla voitaisiin leemat käsittelevät joko perus- lähes valon nqpeudella matkustaa hiukkasia tai peruslakeja, totesi muihin a1,1rinkokuntiin. Tätä on J rofessori Väinö H o v i Turun professori Hovin kertoman mu.. yliopistossa pitämäasää.n esitel- /kaa.n pohdittu mm. NeuvostoUimissä modernista fysiikasta. tcssa. ".Atvaruudesta.maan pinnall-e Moderni!?-. Y tka: t1;1 imus on s ap ya kosminen sät-eily tarjoaa ntanut vaha Ia vu teltä mahd lt kean mahdollisuuden perus- bs uude.sta, että suurm?sa maa l : hm kasten tu ktmuksille, j<1ta o n man alikk-euden -ene giasta. 1 myos Turun yliopistossa harrastettu vaatimattomissa puitteissa". sellaisessa. uodossa, Jota v.iela tunne a -eik'!-..:t nustet.. TallaLSen P.rofessori Hovi totesi että ko- -energian maara saattaisi olla tu-. k-eelli..sesti todetut antihiukikaset lmt kertaa niin suuri kuin ka k nta_vat kulaa tioi:hin. taipuvalle. kien linnu_nrattaj ä rj es e n.. a ilhmiselle mahdo'llisuuden kuvi.tel- t neen totaalmen en-ergiamaa.ra.!la. uudenlaisen " tavalliselle" ato- j "Nykya a ij?min-en hellii. ajamille vastakikaisen antiatornin tusta. e.ttä i.hrmsen rakennusameeesiintymistä. Tästä askel eteen. ;na oleva aine. o'li.i m ailmanlkaikpäin olisi antiaine tavallis-en rau-! keud-en keskeisena ameena. Us-. da11; vasta-aine o'llsi kuvit-elmissa jk_on PLkeJ?'minkin.. -et tämä h ianhrauta. ; hltulttuurm tugte 1hmmen on ent- Tavalli:sen aineen 'a antiaineen tä ṇ. pesifinen olento ja. uo ittu k08kettaessa toisiaan kurn,ptkin tu- elamaan IPl. neetta.nsa et1jk01sol houtui:si, muuttuisi r-äjä.hdysmäi- s eissa.. Han-en osanaan on h& seksi sät-eilyenergiaksi. Tämä pro-,. 1ta maal:l!! ank Dkkeud.esta", tot s'essi t_arj isi Edbkä tulf!vaisuud-es- s1 professon Hov1. PAIKALLISKERHOT : Jyvä skyl ä Kemi Ko tka Erkki Erähonka Po stil okero 171 Kari Kuure os. Urheilukatu 11 Pekka Teerikorpi os. Merikatu 4 B Lappee nranta "UFO 66" Tapani Kuningas os. Uro kk Nurmij ärvi Po ri Se i nä-j oki Vi ljo Penttilä Os. Nurmijärvi kk. Jar l Lund os. Va ltakatu 5 D Runar Smedl und *** 32

19

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kinnulan humanoidi 5.2.1971.

Kinnulan humanoidi 5.2.1971. Kinnulan humanoidi 5.2.1971. Peter Aliranta yritti saada kiinni metsään laskeutuneen aluksen humanoidin, mutta tämän saapas oli liian kuuma jotta siitä olisi saanut otteen. Hän hyökkäsi kohti ufoa moottorisahan

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Tieteellisiä havaintoja kännykällä

Tieteellisiä havaintoja kännykällä Tieteellisiä havaintoja kännykällä Havainto Arkipäivässäkin voi tehdä tieteellisiä havaintoja erilaisista luonnonilmiöistä. Tieteellisiin havaintoihin kuuluu havainnon dokumentointi ja erilaisten mittausten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

POSTPOSITIOT 1. - Kenen vieressä sinä istut? - Istun vieressä. 2. (TUNTI) jälkeen menen syömään. 3. Kirjasto on (TEATTERI) lähellä. 4. (HYLLY) päällä on kirja. 5. Me seisomme (OVI) vieressä. 6. Koirat

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Psalmin kertosäkeitä

Psalmin kertosäkeitä Psalmin kertosäkeitä Kaste Tämän päivän on Herra tehnyt Ps. 118:24. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 852. Tuomo Nikkola 2001 Tä - män päi - vän on Her - ra teh - nyt, i - loit - kaa ja rie - muit

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

DAAVID VOIDELLAAN KUNINKAAKSI

DAAVID VOIDELLAAN KUNINKAAKSI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) DAAVID VOIDELLAAN KUNINKAAKSI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät

Lisätiedot

Soiva ilo. lotta. wennäkoski. sopraanolle ja pianolle runo marjo heiskanen. Soiva ilo. Tila pisteiden välissä: ääni. Valtaa pisteissä, luulit,

Soiva ilo. lotta. wennäkoski. sopraanolle ja pianolle runo marjo heiskanen. Soiva ilo. Tila pisteiden välissä: ääni. Valtaa pisteissä, luulit, lotta Soiva ilo ennäkoski Soiva ilo Tila isteiden välissä: ääni Valtaa isteissä, luulit, soraanolle ja ianolle runo marjo heiskanen mutta väleissä luaus, mahtavin valta, kuljettajan voima ja kaikki mahdolliset

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

Gideonin pieni armeija

Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

8 9 Kopionti ehdottomasti kielletty.

8 9 Kopionti ehdottomasti kielletty. Nä-mä jo o-saam-me. Kir-joi-ta sa-nat so-pi-van ku-van al-le. Li-sää puut-tu-vat ta-vut. Piir-rä ju-tus-ta ku-va. Kek-si pen-nuil-le ni-met.... 8 9 Kirjoita ku-vaan: Piir-rä ku-vaan: Lu-mi-u-kol-le hat-tu

Lisätiedot

Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN

Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN Oppilaiden ennakkokäsityksiä avaruuteen liittyen Aurinko kiertää Maata Vuodenaikojen vaihtelu johtuu siitä,

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset.

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset. MAI FRICK KOMPARAATIO ELI VERTAILU 1. Komparatiivi -mpi -mpa, -mma monikko: -mpi, -mmi - Kumpi on vanhempi, Joni vai Ville? - Joni on vanhempi kuin Ville. - Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Tie- ja vesirakennushallitus. Kayttöosaston liikennetoimisto /kruunukart

Tie- ja vesirakennushallitus. Kayttöosaston liikennetoimisto /kruunukart Tie- ja vesirakennushallitus Kayttöosaston liikennetoimisto 7552-76/kruunukart Y LEI 5EN FI FN JA AU'1A' 11N fauij - TEYKSISSÄ VUOSINA 1975-77 TAA11 Hi- N1EI' 0 \j NF Ii)j'I 1 JI j 1;'! le ts inki 21 2.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Gideonin pieni armeija

Nettiraamattu lapsille. Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot