70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti"

Transkriptio

1 :..

2 E».., 1.,......,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetiaterna rf Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitusaihteeri P. Teerikorpi KirjoituateD lainaa.inen sallittu lähde mainiten Tietoja julkaiaijaybdistyksestäa Yhdiatykaen tarkoituksena on tutkia ja Tilittää "lentätiä lautasia" koskevia tietoja. Puheenjohtaja Ilpo KQakinen VUotuinen jäsenmaksu 10 mk Yhdistyksen postiosoite& poatilokero Helsinki 10 Poatiaiirtoti1i Luette lo paikalliske rhoista takakannen sisäsivul la LUVUN SELITYKSET Vi ime joulukuussa USA: n armeijan ilmavoimat ilmoitti lopettavansa vi ral lisen UFO-tutkimusprojektinsa, joka on tunnettu nime llä Proje ct Blue Book. Lopettamisen syyksi ilmoitettiin lähinnä se, että yli 21 vuotta ke stäneen tutkimuksen aikana ei oltu saatu mitään varmoja todiste ita siitä, että näihin ilmiöihin liittyi si jotain epätava llista. Ede lleen sel itetti in, että UFOt eivät ole mitenk ään lisänneet nykyistä tieteellistä tietoamme. Nämä samat pääte lmät sisältyivät myö s ns. Condonin raporttiin, joka julka i stiin hieman yli vuo si sitten. Mo ni ufologi li enee vakuuttunut siitä, että sekä Condonin raporttii n että ilmavo imien jou lukui seen päätökseen liittyy jonkinlainen "trikki". Tämä on tietenkin mahdo lli sta, mutta ennenkuin menemme sellaista väittämään, on hyvä muistaa, että on olemassa muitaki n mahdollisuuksia. Saattaa nimittäi n olla ni in, että kysymys on pikemminkin inhimillisen ajatte lun ja tu lkinnan eroavuuksiata kuin varsinaisesta tieto isesta "trikistä". Todisteet Itse asiassa on niin, että nykyinen tiede ei voi sano a mitään lopul l ista UFO-asiassa. ää- 1

3 rättyyn rajaan saakka voimme tarkastella näitä ilmiöitä tieteellisin keinoin, mutta tuon rajan takana täytyy päätelmät tehdä tavalla, joka muistuttaa lähinnä uskomista. Eräs vaikeimmista ongelmista tieteellisessä UFO-tutkimuksessa on kysymys siitä, mikä on tarpeeksi pätevä todiste UFOjen "ylimaallisuudesta". Havaintopsykologian perusteella tiedämme sen, että inhimillisiin havaintoihin emme voi paljonkaan luottaa. Onko meillä sitten jotain konkreettisempia todisteita? Condonin raportin mukaan muutamat metallinkappaleet tai jäljet maaperässä eivät ole riittävä todiste siitä, että maapallollamme vierailisi muualta tulleita avaruusaluksia. Niin kauan kuin tiedemiehiltämme puuttuu fyysinen UFO, jota he voisivat vapaasti tutkia, niin kauan UFO-todisteista löytyy aina joitakin aukkoja. Asenteet Colldonin raportti osoittaa selvästi, että nykyinen tiede ei voi selittää kaik ia UFO-ilmiöitä. Nämä tunnistamattomat tapaukset juuri muodostavat sen kriittisen alueen, jossa varsinainen tiede ei enää voi.operoida, vaan jossa persoonallinen ajattelu ratkaisee asiat. On lähinnä kolme tapaa asennoitua nnhm UFO-tapauksiin, joita nykyinen tiede ei pysty tunnistamaan. Ensinnäkin voimme ottaa asian konservatiivisesti ja päätellä, että ilmeisesti selvittämättömätkin tapaukset voitaisiin osoittaa aivan tavanomaisikai ilmiöiksi, jos näistä tapauksista olisi riittävästi pätevää tietoa. Toisaalta voimme päätyä aivan radikaaliin ajatukseen, jonka mukaan UFO-ilmiöihin sisältyy jotain "ylimaallista". Kolmas vaihtoehto, voimme kutsua sitä liberaaliksi, jättää ratkaisun tässä vaiheessa avoimeksi. Kysymys on siis lähinnä siitä, miten tunnistamattomat UFO-tapaukset tulisi tulkita. Samoin kuin esim. Raamattua tai vaikkapa yhteiskunnallisia ilmiöitä tulkitaan hyvin eri tavoin, riippuen kunkin yksilön viitetaustasta, samoin UFO-ilmiöitä voidaan selittää monella eri tavalla. Nykyisessä tilanteessa tiede ei voi antaa vastausta siihen mikä tulkinta on oikeassa. Ei siis voida ilman ' muuta syyttää Condonin komiteaa tai USA:n ilmavoimia "trikistä", jos ne suhtautuvat UFOihin konservatiivisesti. UFOt ovat vielä nykyisin suuressa määrin "uskon asia", sellainen asia, jossa tehdään pahoja erehdyksiä sekä puolin että toisin. Maahisia vai muukalaisia? Myös varsinaisten ufologien piiristä voimme löytää monenlaisia tulkintoja ja selityksiä, vaikka he yleensä ovatkin yksimielisiä siitä, että UFOihin sisältyy jotain uutta ja "ylimaallista". Näissä piireissä on vanha kunnon ulkoavaruusteoria ollut yleensä kaikkein suosituin. Tosin monia muitakin selityksiä ja teorioita on esitetty, mutta niiden kannatus on ollut vähäisempää. Viime vuosien aikana ulkoavaruusteorian asema on kuitenkin vähitellen heikentynyt, sillä varsinkin englanninkielisessä maailmassa useat huomattavat ufologit ovat päätyneet siihen tulokseen, että UFOjen takana olevan tuntemattoman kulttuurin ei välttämättä tarvitse tulla ulkoavaruudesta. Nämä UFO-tutkijat ovat pikemminkin sitä mieltä, että UFOt ovat kotoisin jonkinlaisesta anti-maailmasta, toisilta tasoilta, tai että nämä ilmiöt liittyvät kiinteästi erilaisiin parapsykologisiin ja parafyysisiin ilmiöihin. On hyvin todennäköistä, ettei nyt alkanut 70-luku tuo mitään oleellista ratkaisua UFO-asiaan. Saattaapa käydä niinkin, että ongelma tulee yhä monimutkaisemmaksi. Tämä saa taa tuntua varsin pessimistiseltä ajatukselta, mutta nykynäkymät tuskin oikeuttavat muunlaiseen johtopäätökseen. Kaikella on aikansa. {TK) * 2 3

4 Suomessa tehtyjä havaintoja UFO LÄHELLÄ OULUA HAVAINTO VUONNA 1967 Oulun UFO-kerhon tutki jajaoston jäseneksi liittynyt Pentti Ni ssi lä haastatte li rouva N. Nsää, jol la oli lokakuun 10 päivänä 1967 Oulun lähi stöllä UFO-havai nto. Haastattelupöytäkirjan yleisselostu s antaa tapauksesta seuraavan kuvan : Rouva N. N. oli mainittuna päivänä klo ti e no issa tu lossa Tui ran kaupungi no sasta kävellen ko tiin ja ol i juuri alittanut pi enehkön vo imalinjan. T llöin hän alkoi tunt ea ilmanpainetta ja huomasi sähköjohtojen yläpuo lella kirkasta valoa, jo ka näytti 1 i ii{kuvan lähe isen tehtaan, Typpi Oy: n suunnasta. Samalla kuu lui pi ipitystä, joka loppui, kun esine pysähtyi skhkölanko jen p ll e. Pohjan mustasta osasta tu li esiin ohuehko tappi, joka pi enen hetken ajan ko skett i reunimm aista sähköjohtoa. Täl löin esi neestä kuului sähköi stä räti nää. Sauvan mentyä takai sin esineeseen alkoi epä säännöl l istä pi ipi tystä jäl leen kuulua. Esine teki lenkin sähki.)johtojen yl äpuo lella ja py ähtyi, lähti sitten uude lleen liikke elle ja po istu i nopeasti sähköjohtojen suuntai sesti. Täl löin lähes samassa suunnassa olevan talon koi ra alko i heti ulvoa. Sitten esine muutti suuntaa ene nän yl ävi istoo n ja pi eneni nope asti häviten taivaalle. Rouva N.N. kerto i, että nähdessään esineen hän oli yrittänyt juo sta, mutta jalat eivät totelleet. etäisyys läh impään ihmi asuntoon n. 150m. Typpi Oy:n tehdaslaito s n. 2,5 km päässä. Yl einen näkyvyys ha.- vaintopaikal la l)yvä. Lämpötila +5 C, jonki nver1 an syysusvaa. Lunta ei vi elä ollut tälltl. alueella. Havainno n ke stoaika noi n sekuntia. Muita UFOja ei ollut näkyvi ssä. UFOn muoto ja yksityi skohdat Haastat eltava kertoi, että UFOn ulkokehällä ol i ollut 9 ke ltaista valoa, osa himmeämp iä, osa taa s kirkkaampia. Valot oli vat olleet kanarmmnanmuotoisia ja näyttäneet liikkuvan kehäl lä. UFOn väri oli ol lut harmaa, vär itetyn po sli inin ki iltoi nen. Esineen korkeus oli ollut 1,5 m ja leveys noin 3 m, sivulta ellipsin muoto inen, päällä ko houma pohjassa mu sta alue ke skellä. Lähimmi llään UFO oli 50 metrin päässä ja al iw i llaan noin ja 10 metriä maanpinnasta { asteissa 20 ). Ilman suuntana oli ete l äkaakko ja se hävi si vi i sto sti yl ös. Esineestä iäi heikko savu- tai sumujuova. Sähkö la itte issa ei havai ttu häiriöitä. piirros A 4 Havai ntopaikka Hava i nto tehti in Li ikasentiellä, Ku ivasjärvi, Oulu, lähellä erään tien risteystä. Maasto suoperäi nen, Si lminnäkijän kuvauk sen mukainen p11rros A UFO :sta, joka käyttäytyi piirroksen B mukai sesti. 5 1

5 6 Si lminnäkijä Ro uva N. N: n ruumi illinen kunto sekä henki nen tasapaino oli havaintohetkellä no rmaal i, e ikä h n ollut alkoholin tai muun sivuva i kutuksen alainen. 1utta UFOn tul lessa lähe lle oli alkanut tuntua kuvot tava olo ja eräänlainen pai ne. Rouva N.N. oli halunnut päästä nopeast i kotii n, ko ska h n pe l käsi UFOa. Ja pe lko jatkui koko illan. Tapauksesta rouva N.N. kertoi vasta monen kuukauden p ästä naapureille, eikä hän ilmoittanut havainno staan sanoma lehti in. Lentävi stä lautasi sta havainno nt el{i jällä ei ollut aikai semmin ollut selvää käsitystä. Tutk ijan huomioita Tutkija Pentti Ni ssilä kävi paikalla, jossa havai n to oli tehty. Hänen mukaansa haastateltava suhtaut ui aluksi pidät tyväi sesti, sitten myöhemmi n avo imesti. Rouva N. N. vai kutti tasapainoiselta ja luotettavalta. Kertomuksen mukaan näky oli järkyttänyt häntä suure sti. Vastaavanlainen tapau s, jossa UFO sta on putkimainen tappi ko sketellut vo imajohtoja, löytyy Yhdysvall oista vu odelta Täl löin 16-vuot ias lukial ainen Jo seph Jalbert havaitsi Ma ssachusettin osaval tiossa lähellä E..xeteriä vo imajohtojen yllä punertavan sikaar in muotoi sen UFOn. Sikaarista irtosi keltainen kiekko, joka myö s liukui vo imajohtojen suuntaisesti ja pysähtyi 60 metrin päähän havaitsij asta johtojen pääl le siten, että se oli vain metrin verran lanko jen yl äpuo lell a. Ki eko sta tul i hope anvär inen putki, joka ko sketti lanko ja jonkin sekunnin ajan. Si tten se vetäytyi takaisin ja keltainen kiekko palasi punai seen sikaariin. Rouva N.N: n tapauksessa tutkija Ni ssilä tarkisti, ettei rouva N. N. tiennyt mainitusta Amerikassa sattuneesta tapaukse sta. - On myö s varsin epätodennäkö istä, että havaitsija oljsi ollut harhanäyn, hallusinaation tai muun ns. tavanomaisen psyykki s fyysi sen ilmiön val lassa, Jo lloin hän olisi saattanut nähdä jo nkin luonnollisen ilmi ön, joka olemassaolevilla tiedoilla voi tai siin selvi ttää. Todi steet Jäl l een on todettava, että se mitä havai nno sta on saat u irti on haastattelupö yt kirja (UFO-lomake ), silminnäkijän kertomus, pi irros ja yhtymäkohdat havaintoon toi sella mantereella sekä ne mi elenkiintoiset yksityi skohdat, jotka jo tunnerrune lu!cui sista kertomuksista, tuhansi ta ra orteista.- T s on myö s jäl leen yk si havainto, JOnka kvalitatiivlnen olemus kuuluu niiden UPO-havaintojen joukkoon, joita salataan. Joko ei uskal leta kertoa ol lenkaan tai mikäl i se t hdään, pysytään tuntemattomana. Se lity ja havainnon kataloginen arvo punnitaan.niin monella t valla. Mat ias Päätalo UFO NURMIJÄRVELLÄ * Sunnuntaina tammi kuun 11 päivänä 1970 klo 19, 00 oli kaksi nuorta miestä tulossa Uotilan kylästä Nurmijärven kirkolle kävellen, kun he huoma sivat kulkusuuntansa takaa ilmestyvän he ikosti valaistun tunt e mattoman oranssista valoa sykk ivän esineen tapai sen soikeahkon kohteen lentävän matalalla verkkaista vauht ia he istä vi istoon vasemmalle - pohjoiseen. Tien vasemmal la puolella on mäki ja vähäistä met sää. Mäellä sijaitsee lievonojan talo. Sivuutettuaan mäen he näkivät uudelleen saman ilmiön pe llon yllä jatkavan kulkuaan samaan suunt aan, kunnes se vastassa olevan metsän reunan kohdalla kääntyi n. 90 oikealle tietä kohti. Yl itettyään tien se hävi si näkyvi stä mäen ja me tsän taakse, mutta po jat juoksivat nopeast i tien vieressä olleen pienen mäe n ohi ja näk i vät nyt saman ilmiön kulkevan suuntaansa muuttaneena kohti Nurmi järven kirkonkylää. Se yl itti Luhtaj oen ja sen lähe i syyde ssä olevia taloja ja huvi - 7

6 loita. Mutta sitten se pysähtyi ja palasi samaa reittiä takaisin päin n. 300 metriä pysähtyen Nymanin talon ja joen väliseen kohtaan, jossa se pysyi paikallaan n 5 minuutin ajan puna-keltaista valoa sykkien. Sitten se lähti liikkeelle kirkonkylän suuntaan ja kuljettuaan n. 400 metriä teki äkkiä käännöksen vasemmalle pohjoiseen eli Rajamäen aseman suuntaan ampaisten yli maantien ja metsäisen rinteen. Radio- ja televisiovastaanottimissa esiintyi samanaikaisesti häiriöitä valoilmiön kulkureitin varrella. Esim. erään talon television kuvaruudussa kuva pimeni ja keskelle kuvaruutua ilmestyi kirkas valoisa läiskii ja samanaikaisesti kuului hälyytyssireenin kaltainen ääni. Myös Rajamäen kylästä on saatu tietoja ilmenneistä radio- ja tv-häiriöistä. Viljo Penttilä (Kansan Uutiset ) Tapausta käsitelty lähemmin Suomen Kuvalehden N: ossa 7. 8,, Avaruustaut '. iski hiihtäjiin Oudon "avaruusilmiön" koki kaksi nuorta hiihtomatkalla. ollutta miestä Heinolan maalaiskunnan lmjär.vellä keskiviikko-, na iltahämärissä. Miehet joutuivat tapauksen jälkeen käymään lääkärissä äkllllsten oireiden vuoksi. Esko V il j o ja Aarno Heino n"e n olivat treenausmielessä lähte. neet metsäladulle. Hengähdystauolla heidän yläpuolelleen. aivan lähelle ilmestyi häikäisevä valo ja samalla näkyl _hangella erittäin kirkas noin metrin läpimittainen pyöreä heijastuma. Ilmiö meni nopeasti ohi, mutta toinen miehistä alkoi voida pahoin ja antoi ylen. Hän kykeni liikkumaan vain vai..: voin ja hengitystä ahdisti. Toiselta turposivat kasvot lievästi. Molemmat miehet joutuivat turvautumaan lij.ä ärlnapuun. Ilmiön arvellaan liittyvän.thnakehän sähköpurkauk Hn, mihin miel)issä havaitut oireet myös tuntuvat viittaavan. Ufoja taas? Outo valopallo seurasi poikaa Haapajärvellä Harvinaisen jouluseikkailun koki rannalle ikkunaan koputtamaan, oli Haapajärvellä jouluna koululainen hän tärissyt ja ollut valkoiseksi va Juhani Eronen. Hän oli joulupäivä- lahtaneena pelosta. Hän oli vakuutnä klo 16 tienoilla katsellut kauppa- tunut siitä, että Juhani oli nähnyt lan keskustassa lähellä järven ran- sen, mitä tämä oli kertonut nähtaa olevan kotinsa ikkunasta järvet- neensä. Samaa vakuutti myös pojan le ja nähnyt jäällä moottorikelkan. isä Juha Eronen. Pojalla oli luistimet jalassaan ja Edellä olevat tiedot tapahtumastarkoitus oli lähteä jäälle luistele- ta kertoi "Keskipohjanmaalle" hamaan. Näin hän tekikin, mutta luis- vainnon tekijä Juhani Eronen itse, telumatka loppui kuitenkin lyhyeen joten kysymyksessä on silminnäkimerkillisen havainnon vuoksi. jän oma kuvaus. Kun Juhani Eronen oli tullut Mainittakoon vielä, että valopaljäälle ja oli suunnilleen keskikoh., lo oli liikkunut hieman jäänpintaa dalla järveä, havaitsi hän yhtäkkiä ylempänä. jonkin matkan päässä itsestään ou- Ufoja on nähty viime aikoina donnäköisen valopallon, jonka pin- muuallakin. Pudasjärvellä laskeutui ta hehkui punaisena. Pallon suun- sukkulanmuotoinen valopatsas 1,5 nasta kuului vinkumista tai pikem- metrin korkeudelle maantien pinminkin sihinää muistuttavaa ääntä. nasta Kouvan tiellä lähellä Jäkälä- Poika säikähti outoa esinettä ja lähti nopeasti luistelemaan kohti eri henkilöä, jotka olivat matkaarantaa. Hän katsoi kolme kertaa! vaaraa. Ilmiön havaitsivat kolme l massa autolla tiellä. Heidän oli hiltaakse ja näki, että valopallo. tuli jennettävä vauhtia ja jarrutettava perässä. Kun hän rantalaiturin luo- todentuituisen ja ääriviivailtaan na neljännen kerran katsoi taak- selvän valopatsaan vuoksi. Kouvan seen, ei palloa enää näkynyt; Ran- tiellä havaittu Ufo oli halkaisijalnasta poika juoksi nopasti kotiinsa taan arviolta puoli:sen metdä. Alaja kertoi tapahtuneesta. päässä sillä oli pyrstön& nuotion- Vanhempi väki lähti ottamaan punaisena hehkunut liekki, keskiselvää tapahtuneesia, mutta jäällä kohdalla selvästi tummempi osa ja ei tavattu valopallosta jälkeäkään. yläpää hehkui punaisena. Pojan nopean paluumatkan jäljet Haapajärven jäällä Juhani Erosensijaan olivat selvästi nähtävissä. sen näkemä ja häntä seurannut au- 8-vuotiaan Juhani Erosen äiti to valopallo oli pojan kuvauksen Margit Eronen kertoi, että kun poi- mukaan kooltaan hieman koripalika ilmestyi rannanpuoleiselle veloa suurempi. "Suomessa tehtyjä havaintoja" jatkuu s.ivulla 16 9

7 10 Kl RJE ENGLANNISTA "Hyvä rouva N. Tutkimukseni kohdistuvat siihen UFO-ilmiön osatekijään, jota kutsuisin "avaruuslasten ongelmaksi". Tämä tarkoittaa tapauksia, jolloin lapset joko suoranaisesti tai vaikkapa epäsuorastikin ovat liittyneet väitettyjen avaruusihmisten ongelmaan. Tähän astiset tutkimukseni antavat aihetta uskoa, että avaruuslapsitapaukset jakautuvat kahteen luokkaan. Korostan, että nämä luokat eivät mitenkään perustu varmoihin johtopäätöksiin; ne muocmtavat aino staan erään lähtökohdan aihepiirin laajemmalle tutkimukselle. Ensinnäkin epäsuorat tapaukset. Tähän luokkaan kuuluvat tapaukset muodostavat osan ilmiön historiallisista osatekijöistä. Lyhyesti sanottuna tapauksien kulku on seuraava: lapsi, poika tai tyttö, ilmaantuu ihmisten keskuuteen kenenkään tietämättä mistä ja milloin, hän vaeltelee ympäriinsä täysin tietämättömänä nykyisistä olosuhteistaan. Hän poikkeaa yleensä ulkonäöltään paikallisista asukkaista eikä useinkaan pysty puhumaan mitään tunnettua kieltä. Erikoinen ruumiinrakenne ja E. S.P. liittyvät erikoisina piirteinä erääseen hiljan sattuneeseen tapaukseen. Suoranaiset tapaukset kuuluvat "Kontaktimyytin" alueelle ollen vähintään yhtä kiintoisia. Hyvän esimerkin tällaisesta tapauksesta muodostaa Cynthia Appietonin väitetyn kontaktin jälkivaihe v Hänen mukaansa avaruusvieraat ennustivat!fatthew Appietonin syntyvän kesäkuun 1. pnä 1959 ja myöskin sanoivat, että tämä tulisi olemaan heidän vaikutuksensa alaisena. Matthew'n oli määrä olla yksi MONISTA. :Mikäli sattuisitte tietämään tällaisista tapauksista, olisin kiitollinen kaikista yksityiskohdista. Parhain terveisin PAUL GREGORY 25 Wye noad Clayton Newcastle-Under-Lyme Staffordshire, England" Mikäli VI!1ANAn lukijoilla on tiedossaan kirjeessä mainitun kaltaisia tapauksia, kehoitamme vastaamaan mr. Gregorylie joko suoraan tai toimituksen kautta. Hoidamme suomen kielisten kertomusten kääntämisen englanniksi. Niitäkin, jotka kirjoittavat mahdolliset selostuksensa englanniksi ja lähettävät ne suoraan Englantiin, pyydetään lähettämään siitä kappale myös toimitukselle. * KESÄN UFO-SDdiNAARI $$t$ Heinä-elokuun vaihteessa Suomen UFO-tutkimus (seminaaritoimikunta) järjestää kesäisen UFOtapahtuman, kolme päivää kestävän UFO-seminaarin. Seminaari alkaa perjantaina ja päättyy sunnuntaina Tapahtumapaikkana on Kansanlähetyksen opintokeskus, joka sijaitsee Hausjärven Ryttylässä, lähellä Riihimäkeä. Asiasta tarkemmin seuraavan VIMANAn yhteydessä. Ehdotukset ja tiedustelut osoitteeseen: Suomen UFO-tutkimus, Uro. 11

8 12 T.I.E. de MIES: T ÄIIDE TAKOLAISIA VAI SANANSAATTAJIA EPÄMÄÄRÄISIÄ AJATUKSIA JOITAKIN Flying Saucer Review-lehden viime numerossa P. F. Sharp esittää selkäpiitä karmivan "teorian" UFOjen lopullisista motiiveista; kirjoituksen nimenä on 'Interstellar refugees', tähde pakolaiset. 'Ufonautit'olisivat tavallaan maanpakolaisia, joiden omaa planeettajärjestelmää uhkasi tuho: 'heidän' aurinkonsa vetyvarat olivat lopullaan ja edessä olisi ollut polttohautaus elävältä sen mukaan mitä kiintotähtien kehityksestä tiedetään; loppuvaiheessaan ne näet paisuvat ja nielaisevat mahdolliset kiertolaisensa. Nyt 'heidän' kulttuurinsa rippeet olisivat etsimässä vakaampaa ja viileämpää tyyssijaa ja sellaisen vihdoin löytäneet. "Ehkäpä kateelliset, ahnaat ja vihamieliset silmät vahtivå.t meitä lä.hiavaruudessa" (Sharp, 1970). Tuosta ajatuksesta voinee sanoa heti ainakin sen, että siinä taidetaan inhimillistää asioita. Ihmisethän eivät yleensä tulkitse naapuriensa motiiveja 'parhain päin' - epäilette? Sanokaa siis esimiehellenne, mitä asiaa tuntevana harrastajana ajattelette viimeisistä UFOkirjoista: Trench, Rehnin Nya fakta, Chapman, Catoe, Ilumanoids 2. painos, Lorenzen-pariskunnan The whole story, Saunders and Harkins, Condonin raportti, BlUe Dookin ex-salaiset {vuoteen 1967) asiakirjat julk. NICAP 1968, USA:n kongressin tiede- ja avaruusvaliokunnan UFO-symposio vuodelta 1968, McDonaldin kootut esitelmät, Va leen Passport to Magonia - ym? Sharpin teoria on l{uitenkin sikäli viehättävä, että ns. UFO-ilmiöille on keksitty yksinkertainen, konkreettinen, tieteellisesti hyväksyttävä 'osatulkinta' - vastaus kysymykseen miksi - edellyttäen, että ilmiö on olemassa. Aivan eri asia on, että tämä inhimillinen tulkinta voi olla väärä; tieteessä, myös pseudotieteessä, saa esittää hypoteeseja. On outoa, että näin kirkkaasti muotoiltu hypoteesi näkee päivänvalon vasta vuonna 20 jälkeen Arnoldin havainnon. Tuon jännittävän vaihtoehdon - vaihtoehtohan se vain on: on pelastusteorioita - Luulisi ilman muuta juolahtavan kenen tahansa tähtitiedettä vähänkin lukeneen mieleen; niin kävi mm. kirjoittaja-nimimerkille - inhimillisistä syistä - monta vuotta sitten; tietenkin lukemisen vähyydellä voi olla osuutensa asiaan. Mutta eivätkö tällaiset pohdinnat ole ennenaikaisia? Tarkastellaanpa johdannoksi Condonin raportin (l969)jälkeistä tilannetta. Eiköhän havaintojen tehostettua keruuta ja kansainvälisen tutkimusjärjestön luomista - APROkaan ei ole tarpeeksi tehokas - ole entistä suuremmalla syyllä pidettävä kansainvälisen ufologian keskeisenä tehtävänä? (Ufologia tarkoittaa tässä epävirallista poikkitieteellistä tutkimusalaa, ei vulgäärimetafyysistä järjestelmää jollainen mm. astrologia on; jälkiliite tuo mieleen yhtä ja toista, mm. kantasanan logos,järkij Ns. UFO-ilmiötä ei ole pidetty edes mahdollisena juuri millään virallisella taholla. (UFO jääköön tässä lähemmin määrittelemättä - vrt. vaikka Condon 1969; tunnistamatta jäänyt musta lintu, jonka täytyy olla jo o kottarainen tai mustavaris, ei kuitenkaan ole ns. unidentified flying ohjeet.) Toisaalta hyvin dokumentoituja raportteja tulee jatkuvasti - yleensä ei lehdistöön asti, ei ainakaan tyydyttävästi dokumentoituina; arviolta satapäinen tiedemiesten - osaksi nimekkäitten - ja muiden tutkijain puoleksi organisoitunut joukko kerää havaintoja ilman minkäänlaisia määrärahoja. Täten havainnoimisen tehostaminen ja tarkentami- 13

9 14 nen lienee ufo logian lähin tehtävä jo käyt ännön 'ul kopoliittisista ' syistä: tehokas tutkimusorganisaatio edellyttää probl eeman yl eisen tiedostamisen. Sen vuok si hyvin hoidettuun ufopolitiikkaan kuului si pätevä julkinen informaatio, sil lä virallisiin tahoihin voidaan vaikuttaa 'alhaalta päin ' ; edellytyksenä ovat UFOjen esiintymisen lisäksi hyvin dokume ntoidut seikkaperäiset havainnot, massahavainno t, pol ii si-, sotilasryhmien ja lentohenkilöstön havainnot, mieluimmi n lähi- ja manööverihavainnot - näitähän on paljon. Lisäksi tarvitaan päteviä kenttätutkijoita ja ennakkoluuloton lehd i stä. USA:n akateemisten piirien viimeaikainen ufoliikehdintä onkin saanut me lkoiset sysäyk set juuri tiedotusväl ineistä käsin; kongressi, viime kädessä kansa ja lehdistö, on vaatinut ja aikaansaanutkin toimenp iteitä {Condonin komitean esihistoria: vrt.esim. Edwards 1967, Saunders ja Harkins kahden Condonin erottaman professorin 'vastaraportti' ; kongre ssin tiedeja avaruusvaliokunnan UFO-symposio he i näkuussa 1968, siitä ks. myös Winder 1969) Tehokas organisaat io ja varat tarvittaisiin; toteutuskelpoisia tutkimusaiheita olisi, kuten mo net johtavat tähtitiet ei lijät, fyysikot, psyko logit ym. ovat viime aikoina eri yhteyksissä todenneet (Hynek, McDonald, Va llee, Sauriders, Sprinkle, Baker ym. ym. ). Tämä ko skee julkista tutkimusta. Voiko siitä olla eri mieltä? Yk sityisil lä 'kontaktihenkilöillä' voi hyvinkin olla yk sityi stietonsa, mutta mikä takaa niiden aitouden? Heidänkin 'raporttinsa ' on taltioitava, mone stakin syyst ä. 'Kaikki väitteet tallennettava mihinkään niistä uskomatta ' on Michelin metodolog.nen vaalilause. 'Ilmassa' on merkkejä, jotka enteilevät asial lisen ufotutkimuksen ja vi ral lisen mielipiteen jyrkkää erkanemista. Tietyt ilmiöt ns. f ap-alue illa ja ilmeis ten ns. maahanlaskeutumisten yhteydessä sisältävät eräitä 'irrationaali sia ','psyykkisiä' aineksia, jotk ovat v ral liselle tieteelle vie läkin suurempi kauh tu s ku1n UFOt, vaikka parapsyko logia-pahanen väittaa tuntevansa näitä ilmiöitä. ESP ja UFO : taikauskoon vetoava tieteen mö rkö toisen samanlaisen hartioilla. Tämä lienee liikaa ; ufologie nkin rintama rak?. i ee. Voi käydä, että tutkimus tyrehtyy. Kävi miten kav1, UFO-k erhot ovat täyttäneet te ht ävänsä 'informoitujen : y dyssite enä; asian harra stajissa näkyy ol evan p1tkal le menevää henkistä samanrakenteisuutta eikä tä ll ä väl ttämättä ole tekemistä taikauskon kanssa, joka kylläkin rehottaa näi ssä 'piireis sä'. Ainakin kirjoittaja-nimimerkki on taikauskoinen. Tutkimus on kesken, mutta ihmisluontoon kuuluu kärsimättömyys ; sal littakoon erityisesti eräs kaike ll e t kimuksell ominainen kärsimättömyyde n laji, n11n vaaral linen kuin se onkin: tutkimuksen tu los pyr i tään ennakoimaan vie lä tutkimuk sen kestäe ssä; puhutaan työ hypoteeseista jne. UFOjen takana oleva sta intellige nssistä tai inte lligensseistä on esitetty kaikenkarvaisia arve luja. Oman ryhmänsä muodostavat ns. vihamie lisyyste oriat (hostilitytheorie s ). Mo nien (usein tiete nkin epäilyttävien, mutta oudon realistisesti toistuvie n ) kohtaamiskertomu sten mukaan ufonautit - olivat 'he' robotte ja tai mitä tahansa - ovat ol leet kiusallisia häiritsij öitä, jopa vahingontek ijöitä, joskin 'he' useimmiten vain pötkivät lautasiinsa ja lentävät tiehensä; toisaalta on tieteisjutun kaltaisia mie ltäylentäviä kuvauksia hyväntahtoisista humanoideista (esim. Fonte s 1967, Creighton 1969; vrt. VIMANA 3-4/1967 ). Ma i nittakoon, että alan (vai sanotaanko 'alan') tuotte liain, samalla ehkä pätevin kenttät utkija John Keel - metodologinen uranuurtaja (ns.flapalue-tutkimuk set; Keel on vastikään peru stanut tutkimusorganisaation omia menete lmiään silmäl läpitäen) - on lukuisissa perusteellisissa, tavatonta kirjal lisuuden tuntemusta osoittavissa artikkeleis saan päätynyt varsin karmaisevaan näkemykseen: Jatkuu sivul la

10 juurema.. Laitoi.mme verk'iroja. Jään alle ja pij!kimrne, simä jäät. ovalt vielä vappuna vahwllt Kuusamossa. Kävel!lessänune V8iloi sana -appuyön aamuna näji.mme, pohjoise1'1a taå:vaalllle V811niJlmiön, jolka oli lrudn tähti. Se suurent kuinopeact.i., ja balwdtsimme sen lähestyvän kovajlla V8l\.1lhdilla jäirveö., - Arvel!imrne, etltä k:y;seelc;sä on ns. S8Jte1lliJtedst peråisin olevaa &V& ruu&romua, joka lllm'8ikehään Joti.- l'tenkirn duttu :\. KaleTa 22.lo -69 lkjt t a - - syy mlw:iil-, atna esjne m 11\luwvcu kaan ollut milkään romula.inen. Kun se Wld. noin 200 metrin päiäbä.n meistä, se pysälhty.i ooin 50 metrin korkeuteen jään pijillnasta ja jäi pad kailqeen joiksd.kin sek!unneilklsdi, sa noi Keräalen. - Totesimme kad!kkli., että esille olit n nom metrin j6 Y'ahvuuåledifaan 70--W ::.'Mttiä. Se oli kaullitaailtaa.n Wi1on hehkuineo ja' k 'bä pi 1ruin lai.doilltat Sen ymeunasta erotjtui selwsti kdl me noin 50 sm:n pituista 8D'tenlrlda., llmksi oli k:ili.nnd reumst:a J& joista. j'iks\i esineen kesk.el!lä. - EsineeSitä ei Iwmunut miltään äänrt:ä, eilkä siiltä läibten miltääin. kaasuja tai savuja. Hetlren Jeiijuttu aan s.e rupesi llol.iseiill88n nopeast1 Kuusamon Vuosselinjärvi on vuoden 1967 keväällä ollut kolmen henkilön kertoman mukaan ufon n. ja sumjtasi lru1kunsa. etelään bmmestymispaikkana. Esine oli tällöin liikkunut äänettömästi ja leijunut joitakin sekunteja paikallaan lii pyen näköpi:i!rjistiimm horisoi.tlaatse. hellä jäisen järven pintaa. Esineen nousuikjtj1ma 0)4 10iJWJmpl klu.in lbslurulm&, joka omldn ver raten JYTklki. Jäässä esineen leiju mdslkohdail!la ei nälkynytt mttään SUo lam1sen memkejä. Nälky J.rummas. tutiti meiltä k:adlklk!ib, mutta emme sentään peläinneat, Yhbelsestll tooe. simme varln, etä sitilnä se o1.t ja. m.& Illi. Mikä sirt1ten llibleelkin ollwt. Jill. keelnpädn on 6Sia malll!lle lruijtfd1dn se!iv!ilmytt, ettå a1jimrne nlibneelt SAKuusamo, (T. M.) Llikkumissuunta on ollut youto- iamdöistä a.ibisbrn.min puhtjtltu 1Bpelrödsen Ulfoo erijbtiidd Ufojen esiintyminen Kuusamospuoleisesti pohjols-eteläsuunta,. lroska on pe1äjtjty joukellooli Arvo Keriinen. sa on jatkunut jo useita vuosia. sillä melkein aina ufot ovat il- tum1sta. PtJdas älrven SyötJbeen juurella Erikoisesti on merkille pantavaa, mestyneet pohjoisesta ja kulkemerld[ bavaåmlot 6 1ro- suksyl!lä tavatust:a stnmresta uloi!ra että juuri malmlpitoinen tunturineet joko itään tai etelään. LI ke lllkset lenitä'v'istä m ovalt perädsin OOlleet pienet u!at seutu on ollut niiden mlelenkiinsäksi havainnot on tehty joko Kuusa:mon RA.Ikajärven ky- s:irvajt myös k!ul1lrulrlosa KuJusamon non kohteena. Kukatunturissa on yöllä tai aamuyön tuntetna. läljäiiselt Arvo ja Viljo K erin e lllt ueen }'11dlt:se. Eräs henlk!llis gnetii tiesun r. sekä M.aJtJti A i t t o k u m p u. Ta. on nälhnyit sam sruremman lisäksi Iänsirinteess a myos Sen an pahtujnmsta kmtoii Arrvo Kerälnen. man u!qn 1Jekevän yll :tfd;. jonktn verran uraania. Myös Pu kerrotbu nädst.ä. mei1klilm.isistä ufousta.,..... kettä Kuusamon ttmitlurjati11een & Ol!imme lro1mestlaan va.ppuyana ella. ssa ufot ovat on ni!iden esilil1ltymi.si ja lådk:lru- Ufoien esiintymiselle Kuusamossa iatkuvasti uusia silminnäkiöitä lau es. va. dasjärvellä ja Salla esiintyneet melkein 16 jäll1... j i- puol poikkeukse tta misista tuj1lut l!u4ruisia fj. V. 196'7 jo- :. --- KaåJk:i!l8e on oloftlt ybbedlgia se, ettei ka on Bullawa8lrao J& Vallt&vaa!J:IaD. malmikeilttieu Alueilla. V irvelllä, TUllilistamaton valo ilmiö havaittiin Haapajärveltl Raa paj lrvl (A.K.) laaatai a Htlllla DIJdvit...- Wse& eudon '' lollmlla. Se Dlbtnn DOm z.s kdo metrbt pumi Haapajlnen keso kilatufa 1111!11 llljaltsevm HaadanJam. rllllllaija. llml&l Dik.ljit 0 nt...,._ bhcten ldjo etrin päimi baqiiiiioåuil, L.. n lammen tolaella Maanviljelijän Pa a n ed Umlön Ua. bt1ol poi!ta &inarl h&vainneeosa lauallial lllana klo a at. baat Ja aeuranneensa slii aoln mbmatla.tul tlmlö oli edut ataulll& ja nllryi;jyt eritdha -... tummaa metdl...ms. Se 011 driltiia purppanapunalnen ja odoltua py6rel. llmfi P'!.,.. _...,...,. plenen?.n rihftet.._ Ia bltpji.ttteo. SeHtysti u _... II..,...ebl ole löydetty Vaasa-lehti o Valoilmiö Kuortaneella Kuortaneen kirkonkylässä näkivät useat henkilöt eilen klo oudon valoilmiön. Idäs.tä länteen lensi pyöreän muotoinen tuleahehkuinen esi ne, joka välillä hirnmeni ja taas kirkastui ja näytti pyöri vän akselinsa ympäri. Valoil miö o li havaittavissa noin mi nuutin ajan eikä sen al an kuulunut mitään moottorin ääntä "Suomessa tehtyjä havaintoja" jatkuu sivulla

11 18 Jatkoa sivulta 15 flap-alueilla, missä UFOja nähdään jatkuvasti {ainakin monin paikoin USA:ssa), olisi käynnissä jonkinlainen psykologinen harjoitussodankäynti asujamistoa kohtaan, MIBit, poltergeisti, hurjat hallusinaatiot ja ilkivalta esiintyvät tässä kuvassa. Että sekaannus olisi täydellinen, ufonautit ovat - hänen mukaansa - toisinaan muka neutraalin uteliaita, toisinaan ESP-kykyisiä profeettoja, jotka hallitsevat psi-ilmiön koko spektrin (Keelin tulevalla kirjalla on pahaenteinen nimi: "Troijan puuhevonen"' hän ei sijoita ufonautteja taivaaseen sanan missään mielessä). Ilmeisesti Keelin tuloksia on toistaiseksi pidettävä tentatiivisina, jonkin verran haparoivina. Luonnollisesti UPO-havainnot ovat omiaan nostattamaan pinnalle kaikenlaista psyykkistä rihkamaa, jota on enemmän kuin odottaa' kaiken tämän aineksen ei tarvitse olla suoranaisessa yhteydessä UFOihin. Pimeässä ollaan, monessakin mielessä niinkuin skeptikko lisäisi. 'Kontaktihenkilöt' väittävät tietävänsä yhtä ja toista ' Keel arvelee, että aidoille - siinäpä varaus! - kontaktihenkilöille valehdellaan tahallisesti. He tekevät parhaassa tapauksessa - UFOjen kannalta - itsensä naurettaviksi, samoin UFOt taikauskosta vapaiden silmissä. Sumutus on täydellinen ja sumuverhon suojassa ufolaiset voivat tehdä mitä tahtovat. Ilmeisesti 'he' vasta harjoittelevat. Valleen ja Michelin ohella Euroopan ehkä paras asiantuntija Charles Bowen 'ajatteli ääneen' FSR:n joulukuun numerossa (1969): tentatiivinen yleiskuva oli suunnilleen sama kuin Keelen. Edesmennyt Fontes, aikanaan APROn ehkä huomattavin tutkija - muuten sisätautiopin professori - joka ennusti Brasilian 1965-uFOaallon päivän tarkkuudella, muuten TV:ssä (C. & J. Lorenzen, 1969), varoitti joskus mahdollisista planeetanvaltaajista, sopivia sillanpääasemia ja Jymypaikkoja löytyy hänen mukaansa Brasiliasta. Taitaa langeta luonnostaan, että majuri Keyhoe, NICAPin johtaja, on ollut vastaavalla kanna!- la. Epäilemättä näillä on ollut muitakin vaihtoehtoja mielessään. Muista tunnetuimmista UFOjen 'panettelijoista', jotka samalla ovat melkoisia asiantuntijoita, mainittakoon H. Wilkins, J. Clark ja B. Steiger {viimeksimainittu on kirjoittanut monta kirjaa tästä teemasta - alan taitava, ei kovin yksityiskohtaisesti dokumentoiva popularisoija - 'tieteen popularisoija': mikä ajatus tässä yhteydessä!) Jos tällaisiin tieteisromaanien maailmoihin mennään, mitä vaihtoehtoja on? Täytyyhän ufolaisille antaa mahdollisuus olla kilttejäkin meitä kohtaan. Voidaan Fred Roylen tavoin 'uskoa' melko yhtenäiseen 'galaktiseen kulttuuriin', joka - tässä jätämme jo Roylen lähettelee tänne tutkimuspartioita ja luotaimia välilaskupaikkana ja tukikohtana esim. Mars-planeetta. Afikä olisi sellaisen kulttuurin tai ylipäänsä kulttuurien todennäköisyys maailmankaikkeudessa? Tähtitieteilijät arvioivat nykyisin, että tunnetunlaisenkin elämän edellytykset ovat aivan tavalliset avaruudessa, perustelut ovat tähtifysikaalisten havaintojen ja laskelmien varassa. "Astronomit ovat nyt melko yksimielisiä siitä, että varsin suurella osalla pääsarjan tähtiä (tästä myöhemmin) on ympärillään kiertolaisia ja että näiden olosuhteet, etäisyys keskustäftdestä jne. ovat sopivat, tu e biologisen elämänmuodon syntymiselle" (Condon 1969 s. 69). "Biologit taas uskovat, että elämää syntyy itsestään aina kun olosuhteet ovat sopivat" (Condon, s. 7o), use t keskeiset 'bio'-kemialliset yhdisteet tai niiden esiasteet syntyvät näet välittömästi, automaattisesti (tämän alan kokeellinen tutkimus lähti liikkeelle 1953, aikaisemmin tällaisia tuloksia.olisi pidetty aivan fantastisina). (Nämä ovat yleisesti tunnettuja asioita, mutta pannaanp,a Condonin tiliin. ) Korkealle kehittyneiden hermostojen todennäköisyyttä maailmankaikkeudessa ei voida arvioida; se voi olla melkoi nen. Siellä täällä, harvassa tosin, olisi humanoidikulttuureja, jotka voisivat olla ainakin radioyhteydess ä keskenään - siinä on Iloylen 'Iinnunradan kulttuuri' - ehkä levittäytyä asumattomille tai va- 19

12 20 jaatasoiste n eläinten kansoittamil le planeetoille kuten maahan. Näiden eril l iskulttuurie n keski-ikä voisi olla miljoonia vuosia. Oma teoreettinen fysiikkamme ja sen mukna te knologiamme lienee vain rippeitä siitä, mitä se joäus voisi olla ja onkin ehkä muualla. Ehkä 'he' pääsevät tänne ; aikaahan on. Ehkä 'he' parhail laan arvioivat kehitysastettamme: void aanko täl lainen eläin l aji kel puuttaa ga laktiseen yhteisöön vai olisiko maan pinta saneerattava järkiperäistä ja kuten on tapana sanoa inhimillistä käyttö ä varte n, ennenkuin se muuttuu asujamistoinaen kaatopåi.kaksi. Pääo sa UFO ista olisi kaukana sijaitsevan intelligenssin etäisso luj4, partiove neitä, toisarvoisiin tehtä viin - tutkimusaineisto n keräämiseen, havainnoimiseen tm s. - ohje lmaituja robotte ja, luotaimia. Olisi kohtuul l ista odottaa, että nii lläkin olisi jonkinlaiset itsepuolustuslaiteet. Ne olisivat tavallaan syyntakeettornia ikäviin välikohtauksiin kuten säteily- ja pa lovaurioihin, pääll ekarkauk siin, ehkä kidnappauksiinkin; niitähän ei ole ohje lmo itu filo sofisiin keskuste luihin. Säteily- ja palovammat näyttävät olevan UFOjen lähei syydessä aika taval lisia ; todisteita ei sentään liene niin paljon kuin esim. sähkölaitteita kohtaavista häiriöistä ( ns. EM-vaikutuk sesta, jo ista taitaa olla satoja raportteja1 auton pysähtyminen on tavallisin Dl-va ikutus ). Eräät to l kuttomat robotit näyttävät ajaneen erään metsästäj äparan puuhun 1964 erääl lä Ka lifornian syrjätienoolla; ne yrittivät toinen to istensa olkapäil le ki i veten nousta perässä (Coral Lorenzenin artikke li FSR:n humanoidinumerossa 1966 ja kirjassa Flying Saucer Occupants); vastaavanlaisia todiste ita ' on koko lailla. Täl l aisia tarinoita ei ehkä tarvitse ottaa vakavasti - missään mie lessä, eihän roboteilta voi paljoa odottaa. Asia voi muuttua vähän to iseksi, jos 'fiksu ' mutta pirullinen 'ulkopuo linen entite etti ' keskuste lisi kanssamme 'sama lla tasolla ' ja yytäisi kaameita uhkauksia. Sil loin kyseessä tuskin olisi 'ohjelmointi virhe '. Ei muuten liene se lvästi määrite ltyj ä te o- reetti sia este itä si lle, että ulkopuo linen inte lligenssi, 'ET! ' { extrate rre strial intelligence) - lyhenne vak iintui Condonin komiteassa - käyttäisi eläintarhoihinsa raahattujen ihmisnäytteiden, esim. va in DNA: n mukaan te htyj ä, sopivalla tavalla vikuute ttuja - aivope styjä tai aivovammaisia - 'asiamie hiä'. Jo s ET I - olettakaamme se ufoilmiön 'selitykseksi', ke skuste lun käymiseksi, "for the sake of argument" kuten sanonta kuu luu - on 'hyvä ', nämä asiamiehet oliswat po ikkeuksellisen korkeatasoisia ihmisiä, 'me stare ita ', ' adepteja '. Olisipa heitä jouko s samme! Äskettäin esitettiin va lite ttavan hyvin dokumentoitu UFO n aiheuttama kuo l emantapaus, johon liittyi va staansanomattomilta tuntuvia UFO n lähihavainto ja, mm. merkkien vaihtoa: punahehku inen UFO, joka oli liikahti nyt paikalla pitkään, vasta si taskulampun vi lkutukseen (J.Steve ns 1969). Tapaus, joka sattui Mohawk-joen varre lla huhtikuussa 1968, tuntuu realistise lta ja kirjo ittaja itse, eräs UFO-tutkija, oli paikan pää-l lä mainittu ine taskul amppuineen. Joen jäältä oli löytynyt 15- vuotiaan pojan ruumis ; UFO oli nähty viimeksi edellisenä päivänä 300 jaardin pääs sä ruumi in löytöpaikalta. Jälji stä päätellen poika oli ensin juossut, sitten raahautunut kohtaan, jo sta lumi ja jää oli sulanut jättäen ympyränmuotoisen jäljen; ruumis oli omituisen syväl lä jäässä. Avantoa ei pa ikal la ollut. Vi ral line n kuo l emansyy oli pa leltuminen, "death due to exposure"; poliisit hokivat sitte n tätä lääkärin lau suntoa. "Exposure" merkitsee myö s säteilyl le alttiiksi joutumista ; to ivokaamme että tämä uutinen on jotenkin vääristynyt, muutenhan kyseessä on UFOn aiheuttama lämp_ökuo lema. Vaikka tiedot pitäisivät paikkansa,- täs ä e-i -voida käsitellä yl{sityiskohtia - kyseessä vo isi olla UFOn taho lta hirveä väärinkäsitys, ohje lmointivirhe. Ik ävä kyl lä, tapaukseen näyttää liittyvän MIBejä, oma laatuisesti käyttäytyviä oudon näköisiä vierailijo ita, joista inhimil l isyys tuntuu olevan kaukana. MIBit, "men in black", ilmaantuivat ensin hämärimmän siiven UFO-kirjoitteluun. Ehkä he jäävät aivokummituk- 21

13 T 22 siksi. To i saalta eräiden parhaiden UFO-tutkijoiden - C. Lorenzen (C. and J. Lorenzen, 1968 ss. 4.2 ja 193), J. Clark (1969 ) ja ma inittu Keel (lukui sia artikke leita) - merki llisen yk sityi skohtaiset, kaf'kamaiset havainnot näi stä 'tyypeistä' panevat hiukan ajattelemaan. MIBit ovat muka omituisen kiinno stune ita UFO-hava intojen tekijöistä ja UFO-tutkij'oista. He itä parveilee mitä järjettömimmissä. puuhi ssa näiden asuntojen tiena i lla. He pyrkivät haast attelemaan silminnäkijöitä vakuuttaen, että vaikeneminen on kultaa. He ajelevat uudenuutukaisissa Cadil laceissa (tai myö s isoissa Bu ickei ssa ja Lincalneissa), jotka ovat ihmeen usein - ei välttämättä - jotakin vanhentunutta malliaj reki s terikilvet ovat väärennetyt ainakin joissain tapauksissa ja ihmeen usein ne, vat Länsi-Virginian kilpiä. Erään herran housunlahje oli jäänyt vahingo ssa puolitankoon ja hänen paljaasta sääre stään pilkisti sähköjohdon kaltainen muodostuma. 'Ellei totta niin hyvin keksitty'. Sc i ence fiction tunkeutuu harmaaseen ar keemme. Va i onko CIA pe lissä oudoin me netelmin? Onko ET I epäyhtenäinen: paho laisia enke lten jouko ssa? Va i onko sitä yl ipäänsä olema ssa sen enempää kuin JETiä, lumimie s-setää? Ryhtykäämme tieteellisiksi. Sharpin vihamielisyysteoria on elegantti sikäl i, että ET I :n otak sutut pahat aikeet saavat siinä eräänlaisen inhimillisen selityk sensä: ne johtuisivat tarkasti määr i ellys tähti fysikaal isesta tilantee sta, ede l lyttaen etta asianomai sten humano idien henkinen rakenne suunni l leen va staa ihmisen keskimääräi stä psyykettä. Tämä on suurenmo ista - nimittäin teoreettisesti. As rofyysikot väittävät, että aurinkomme tulee muuttumaan 'punai seksi jättiläi seksi ': se laajenee, kuuma kaiken sulatt va kaasu pei ttää kerran lähes koko planeettajärjestelmän. Ilmastomme kuumenem inen juuri ennen lopul lista katastrofia tulee tosin olemaan hidas. Kbkonaisia kulttuureja ehtii vielä syntyä ja kuolla tällä vi ime hetkel lä' tosin ekologinen tasapaino ja maapallon, asuttavuus ovat herkkiä uutamankin asteen l ämmönnousul- le. A1ene tiedä, näkevätpähän aikanaan. Ki intotähdet on va lovo iman ja kirjotyypin mukaan asetettu kaksiulottei seen koordinaat istoon, ns. Hertzsprung-Russellin kaavioon, jolloin pääosa tähdistä ryhmittyy ns. pääsarjaksij se kuva staa tähtien kehitystä. Tätä kehitystä vo i daan seurata 'luonnossa '. Kehityskaari ri ippuu epäi lemättä alkuo losuhte ista, varsinkin tähden massasta, epäilemättä myö s koostumuksesta. Hava intoja ja laske lmia on tehty pitkäl:in J täyteen yk simielisyyteen ei ole päästy - onneksi, sillä näköalat ovat puistattavat. Auringon kokoisen tähden keski-iäksi lasketaan siinä 13 miljard ia vuotta. Stabi ilin, vakaan tilan ke sto riippuu nyt he rkästi massasta. Puo litoista kertaa aurinkoa kookkaamman tähden keskimääräinen ikä olisi va in 4 mi l jard in vuoden paikkeilla ja tämä on karkeasti ottaen samaa luokkaa kuin maapahasemme ikä. To i saalta on huomattava, että tällaisten laske lmien arviointi edel lyttää yk sityi skohtaisen asiantuntemuk sen' jollakul la lukijal la vo i olla tarvittavat ede llytykset. Va ikka teoriat - ne eivät lie ne va lmiit - olisivat oikeat, ni inkuin asia pääpiirte ittäin lienee, tarvitaan monia empiirisiä vakioita (massoja, tiheyksiä, lämpötiloja, eri aineiden suh teellis ia osuuksia jne. ), joiden arvioinne issa vo i aina tul la vi rhe itä. Va litettavasti suunta lienee oikea: mitä isompi tähti, sen lyhytikäi sempi. Kuten sanottu, vtihäinenk in massan I{ asvu lienee kohtalokasta. Ikävä kyl lä aurinko on I{ iintotähtien pienemmässä päässä, joskaan ei mikään kääpiö (massan puolesta ) - ikävä kokonai suuden kannalta, täytyy aina epäitsekkäästi ajate lla kokona i suud en parasta. Jo s korkealle kehittyne iden ke skushermostojen ikä olisi samaa luokkaa kuin omamme, raihnaisten ihmi saivojen ja tuon kauhean selkäyt imen ikä, plane etan syntymisestä laskien si inä 4-5 mi l jardia vuotta, sil loinhan toisten plane ettajärjestelmien humano idit yleensä heräi s ivät tietoisuuteen vain huomatak seen olevansa matkal la kosmiseen krernatorioon. Oli miten oli, tällaisen kohtalon luul isi olevan me lko taval linen 23

14 24 avaruude ssa. Ehk :i siitä on ulospääsy, esim. samankeskisten pal lokuorien rakentaminen (planeettojen materiasta) keskustähden np ri lle asukkaiden si irtyessä yhä ul ooonille kuorille ja sitten takaisin si semmi lle tähden ju htye ssä. Lopuksi vo itaisiin siirtyä muun yd inpolttoaine en - tai va staavan - kuin vedyn käyttöön. Tuol laisia 'sfä:i.re jä' on itse asiassa ehdotettuk in tietynlaisten 'pimeiden ' radioaaltol hte iden sel ityk seksi ( ns. Dyson-kulttuurit ehdottajansa mukaan ). ll i ukan metafys iikkaan taipuvainen Fred Hoyle kuvittelee mielellä n, että materian kehityksessä - tähtien, ni iden aineksen, elämän, kulttuurien, vi ime in hänen 'galar\tisen kulttuurinsa ' evo luutiossa - ei yl eensä tule ehdottomia umpikuj ia: luonnonlait olisivat sel laiset, että yhä korkeammat organi saat iot, järjestysasteet, pääsevät - ehkä vaivo in - toteutumaan. Luonnonlait ovat tietoteoreettisesti, tieteen teorian mukaan, omal la tavallaan sat unnaisia, 'kontingenttejä' kuten tieteenfilosofit sanovat ; va stakohtana ovat loogi s-matemaattiset lauseet, jotkä välttämättä seuraavat joistain mui sta lauseista. Luonnonlait 'vain sattuvat ' olemaan mitä ovat; tämä tarko i ttaa toisi staan ri ippumatto mia lakeja, jotka ovat samassa asema ssa toisi insa kuin loogis-dedukt iivi sen järjestelmän aksioomit ja päättelysäännöt, jotka tunnetust i voidaan asettaa miten ha luta n, kunhan va in sitten pidetään sopimuksesta kiinni. Iloyle uskoo, että luonnonlait 'sattuvat ' - sanotussa tietoteoreettisessa mielessä viemaan aina korkeammi lle kehityk sen portai lle. Toisinkin vo isi olla; näyttääpä nyt va in si ltä, että on näin, ainakin korkeamp ien neuraali sten järjeste lmien tasolle saald{a. Ainakin tämän planeetan pinnalla yl{sityi set keskusharrnostot kyl läkin nahistelevat pahan kerran keskenään. Miksi luonnonlakien kokonaisuus on sel lainen, että tässä vo i daan pohtia ka ikenlaista, että kaikkeus ei ole esim. alke i shiukkasten järjestymätön kaao s ( jol loin kehitys olisi mennyt 'vinoon' jo ensi askelmalla), se ei tietenkään kuulu tieteelle, tuskin muul iekaan ihmistoiminnal le; mainittu usko 'kokonaisuuden ' 'suunnitelmaan ' tai 3ärje llisyyteen' ei myö skään kuulu tieteen piiriin; ehkä se on ' uskontoa '. Itse asiassa tällaiset käsi tteet vo ivat olla sisällyksetöntä åntropomorfismia, joka tarkkaan ottaen ei merkitse mitään: käsite on ehkä viety uuteen yhteyteen, jolloin se on vo i nut menettää merkityksensä. Ko smos vo i olla huono tai hyvä pila. Ufo laisten invaasio vo i alkaa huomenna. Mutta sittenkin Jo s se nyt alkaa huomenna, vo immehan kuvitella, että linnunratamme on sittenkin 'mielekäs ' kokonaisuus, Iinnunradan tämä ko lkka vain sattuu avaruusro svo ineen olemaan erityi sen raado llinen. Jo spa 'he ' ovat galaktisen kulttuurin pohjimmal taan hyvää tarkoittavia lähettiläitä, joiden ymmärtämättömät kauko-ohj atut robotit seurail evat autoja - ajattelematta yhtään seurauksia - pel ottelevat, po lttavat ja tappavat vahingo ssa lapsia, flirttailevat Antonio Vi llas-boasin kanssa, teurastavatpa joskus Ke nialai sen kylän. Täpän on heti lisättävä, että y h t ä k ä ä n to si pahansuopaa, tarkoi tettua väkival lantekoa ei ole koskaan todistettu sen ene pää kuin mu i takaan tekoja - vierailut ovat eri asia. Si itä kuinka eräskin UFO yritti pe i ttää inhimillisellä tavalla jälkensä, kerrotaan hauska juttu. UFO seurai li erästä autoa, tökk i sen tien sivuun, yr itti sitten iskeä sen haitar iksi puuta va sten ja onnistuikin; kuljettaja oli ehtinyt hypätä pois ja kat eli ihmeissään outoa näytelmää. Jotkut kertovat tällaisia heikosti dokumentoituja juttuja ( tässä tapauksessa Steiger). Olet takaamme, että 'he' ovat hyväntahto isia lähettiläitä. Kun 'he' tulevat tekemään lähempää tuttavuutta muidenkin kuin Antonio Vi llas-boasin kanssa, no stamme kanuunanp iiput taivaalle ja annamme paul{kua. Ehkäpä 'he' harjoittel evat juuri tämän varal le järjestelemäl lä roboteilleen tstkoulutusta ja psyk o logisen sodankäynnin harjoitusleirejä, joita joku Ke el sitten innokkaasti tutkii. Ehkäpä he idän päämajansa on Marsi'n. ui ssa, joita eräät johtavat tähtittieteilijät kuten 25

15 26 Shk lovski ovat epäi lleet onto iksi ; ni iden sanotaan uhmaavan taivaanmekani ikkaamme. Sharp kohottaa va rottavan sormen a näitä taivaankappaleita kohti, joiden kreikkalaiset nimet Phobo s ja De imos merkitsevät 'kauhua '. Täytyy toivoa, että täl lainen on turhaa ufofobiaa, ufodemonien sei näl le piirtämistä. L i s ä y s Kirjassaan Un invited vi sitors {1968, engl. painos Ne vi lle Spearmani lta 1969 ) biologi Ivan Sanderson pohdiske lee mainittua va ihtoehtoi s ta mahdolli suutta, että 'eriasteiset ' ufonaut it olisivat kyl lä saman ET I :n alai sia mutta eritasoisiin tehtävi in ohjelmo i tuja. Eräiden kapasiteetti ei riittäi si 'inhimi lliseen ' kanssakäymiseen; seurauk sena vo isi olla tahat onta vihamielisyyttä,pöyri styttäviä kohtaamisia jne. Tämä vo isi - omal la tavallaan! - sel ittää yhtä ja to i sta. Tämä on vain eräs vaihtoehto ; eräät ovat ni in 'villejä', että luul isi vähänkin raj oittune iden 'ufologien' vo ivan ke skuste lla niistä va in lasin ääre ssä. Kirjoitukse ssa mai nittu kirjallisuus : (Ens immäi se llä sivul la on maini ttu muutamia VI I me isimpiä alan asial lisia - standard insa kullakin - kirjoja; muutamia ni istä kirjoittaja ei ole saanut vielä käsi insä, ne mainitaan kuitenkin al la. ) Bowen, Ch : Thinking aloud. FSR 15: 6 Bowen, Ch., toim. ks. Humano ids Catoe, Lynn 1969 : UFO s and related subjects: An annotated bibliography U. S. Government Pr inting Office. Vr t. FSR 15:4 Chapman, R : Unidenf ief Flyi ng Objects. Harker. Vr t. va i kkapa Bowenin arvo ste lu "An excellent 'Publ ic re lations ' job"- FSR 15:3. Condon, E. U : Sc ientific study of uni dentified flying objects. Bantam. Vr t. Co l oradon UPO-tutkimus, Y!A fana 1/ Joukko arvi Ointeja vi ime vuonna FSR: ssa, UFO -Nachr i chtent issä jne. Cre ighton, G : Healing from UFO s. FSR 15:5 Edward s, F : UFO s - here and now. Lyl e Stuart Fontes, : Ilumanoi dilääkärit. VIMANA 3-4/ 1967 (FSR 5/ 1967) Harney, J : The "me n in black" report s. Should they be taken seriously? FSR 15/ 2 Humano ids {toim. C. B we n)fsr :n eriko i snumero ja Ilmestynyt laajennettuna 1969 {Ne vi lle Spearman). Kongressi, USA 1969 : Symposium on unidentified Fly-. ing.. objects. Hearings before the comm i ttee on Science and Astronaut ics. Catalogue no. PB The cle ari nghouse for fed. sc.and tech. inf. Vr t. Wi nder 1969 (alla). Ke e l, J : Joukko artikke leita FSR: ssa, nimenomaan erikoisnume rossa 2 {Beyond Condon). Ks. erityi se sti VI fana 2/ Lorenzen, C {uudet painokset 1968 ja 1969 ): UFO occupant s in the United State s. Humano idslehde ssä ja -k irjassa (ks ylh) Lorenzen, C. & J. l967 1 Flying Saucer Occupants. Signet. Samat 1968: UFO s over the Americas. Sighet. Samat 1969 a UFO - the who le story. Signet. NICAP 1968 a Project grudge and blue book reports Vr t. Rehn s. 87. Nämä ovat vanhemp ia havaintoja {ennen Robettsonin paneelia 1953) mutta va sta äskettäi n ne on saatu kokonaisuudessaan julkisuuteen. Rehn, G : Nya fakta om de flyganda tefaten. Zindermans. Sharp, P.F : Interstellar refugees. FSR 16: 1 Saunders, D. R. and R. R. Harkins 1969 : UFOs? Ye s! Signet. Ste iger, B. & J. 1fur itenour 1967 : Flyi ng saucers are ho st ile. Tandem. Stevens, J : Mystery on the :Mohawk. FSR : n erikoi snume ro 2 (Beyo nd Condon}. Trench, B. l, P : Dperat ion earth. Ne vi lle 27

16 28 Spearman. Wi nde r, R. H. B. 1969: Turning po int. FSR 15: 1 Va llee, J : Passport to Magonia: from fo lklore to flying saucers. Regnery. Vrt:;:: Creightonin arvi o, FSR 15:6 *** NEUVOSTOLIITTOLAINEN PROFESSORI USKOO A VARTJUSKIELEN OL:F)(ASSAOLOO N filll!il li (UFO Na chri chten Nr. 161) Mo skova 14 marraskuuta. "Toisilla tähdillä on älyl lisiä olentoja. Paitsi kut susignaaleja he lähettävät mei lle säännö llisesti tiedonantoja. Me emme ku itenkaan vielä tiedä, mitä tämä tietojen saapuminen avaruudesta merkitse e. " Nä in sanoo tunnettu neuvostoliittolainen avaruu s professori Ni kolai Petrowitsch. Eräässä suure ssa tutkimusraporti ssa hän esittää nyt pätevi ä todi s teita väitteille en. Petrowitsch: "Puhekumppanimme" asuvat linnunradalla. Olemme he i dän kans saan alitui se ssa yhteydessä. Nyt ets imme he i dän salaperäi sten avaruu s aakkostensa avainta. Tu l emme sen kyl lä selvittämaan. Tässä vo ivat tietokoneet antaa me ille arvokasta apua. Profe ssori Petrowitschin tutkimu sraportti perustuu neuvo sto liittolai sten "avaruuden kuunteluasemien" ilmoituksiin. Ni iden kautta on jo vuo sikausia saatu avaruudesta tietyille aa ltopituuksille tarko itettuja radiosignaaleja. Ve näläi set vastaanottoasemat on varustettu jättimäi sin radioteleskoopein. Petrowitsch: Tutkimassamm e avaruuden osassa on jo löyd etty mi ljardeja tähtiä. Jo illakin ni istä täytyy olla pitkäl le kehittyne itä olentoja. ovat osaksi supersivi lisaatioita, Ne joilla on hallussaan va ltavia energiavarastoja. Signaaleillaan he yr ittävät epäi l emättä päästä yht eyteen toisten avaruud enosien asukkaiden kanssa. Moskoval ainen profe ssori mai nitsee ede lle en: Myö s me i llä Maassa on jo tekni set edellytykset antaa radiot eitse vastauk sia näi lle vieraille maai lmoille. On jo ryhdyt ty ensimmäi si in yr ityksiin täl låisen radiosi l lan rakentamiseksi. Ilallitessamme eräänä päivänä avaruusk iel vo imme tiedottaa toisillemme tekniikkamme ja ku lttuurimme saavutuksi sta. Professori Petrowitschin mukaan on radios i l lan rakentaminen maai lmankaikkeuteen hyö dyl lisempää kuin miehitetty avaruu s lento. Tiedemies sanoo vielä: Tietojenvai hto toisten tähtien asukkaiden kanssa tulee jouduttamaan tutkimu stamme. Vi eraat olennot vo ivat tässä olla opettajiamme. ( Bi ld, 14 marraskuuta 1969 ) *** UF0-66:n kerhokokoukset ovat tämän kevään aikana seuraavasti: 22.3., 26.4., Kokoukset pidetään Lappee nrannan nuorisotalossa alkaen klo 18. * Tervetuloa! 29

17 UFOJA HAAGASSA Eräänä maali skuun iltana vuonna 1966 klo 22,20 lähdin kotiini oltuani vierai lul la ve ljeni luona Haagassa. Tu l tuani ulos havaitsin, että sää oli kuul a kas, tähtiä ei ollut näkyvi ssä, taivas ei ollut pilvinen, mutta lievästi sumuinen. Kävel in Isonn vantietä Vanhal le Turun maantielle päin. Päästyän1 kansakoulun kohdal le näin taivaal la ko lme kirkasta esinettä. Ne olivat pyöreitä, no in potkupal lon kokoisia, väril tään punai sia, hieman sinertävän sävyi siä ja ne olivat no in metrin korkeudella maasta. Ne lensivät länne stä päin peräkkäin no in 2-3 metrin etäi syyd e llä toisistaan. Pysäbdyin tutkimaan niitä tarkemmin, jolloin esineetkin pysähtyivät kaikki yhtaikaa. Hetken kuluttua ensimmäi senä lentänyt esine nousi koht i suoraan yl ö späin no in 10 metriä, kaarsi sitten koht i kaakko a suure lla nopeudella ja hävi si näkyvi stä. Sitten toi sena lentänyt esine lensi ensin samal le kohdal le, mistä ensimmäinen oli alkanut nousta, nousi sitten koht i suoraan ylös ja kaarsi kohden kaakkoa. Vi elä ko lmas esine suoritti samanlaisen liikkeen häviten kahden ensimmäi sen perii.än. Seisoin hetken paikal lani miettien, nähnyt, mitä olen nyt sitten päätin pal ata takai sin ve ljeni luo. kertomaan tapauk sesta. Kul jin siis takai sin 100 metrin matkan ve ljeni perheen asuntoon. Siellä ker- roin nopeast i kokemastani, johon ve ljeni huomautt i, ettei se llai sia ole olemassakaan. Ke ho itin ku itenkin veljeni vaimo a tulemaan kanssan i ikkunan ääreen, sillä to ivoin, että sai sin nyt todi stetuksi, että "sel laisia on olemas sa". Ke hotin kälyäni sammuttamaan valot huoneesta ja asetuimme ikkunan ääreen kat sellen suuntaan, josta näkemäni ko lme esinettä oli lentänyt. Ve ljeni ei tul lut katselemaan, vaan j äi toi seen huonee seen. Jonkin aikaa siinä taivaal le katseltuamme näin taas länne stä päin lentävän pune rtavia pal loja. Ne tulivat nopeaa vauhtia, kunn es olivat suo raan ede s sämme no in 100 metrin päässä ja no in metrin korkeudella. Täl lä kerral la esineitä oli vi isi. Ne oli vat no in jalkapal lon koko isia ja parin ko lme metrin etäisyyde llä toisi staan. Kälyni näki esineet kuten kuten minäkin ja yhdessä kehotimme ve ljeäni kat somaan. Hän tul ikin, mutta täl lä väl in esineet oli vat ehtineet kohota loivast i ja kaartaa kaakkoa kohti, niin että ve ljeni ehti nähdä va in ko lme viimei stä. Isoäitini kertomaa: Tämä tapahtui vuo sisadan vaihteen tieno illa (isoäitini oli silloin n. 34 ikäinen) Karvian pitä,jässä rukiin leikkuun aikaan. Le i kkuuväkeä oli pellolla muutamia kymmeniä miehiä ja nai sia. Y t äkkiä laskeutui taivaalta suur i valkoinen pal lo pellolle leikkuuväen eteen. Mit ään ääntä ei pal losta kuulunut eikä savua ollut näkyvissä. Hetken kuluttua pal lo kohosi yl ös ja hävi si suure lla nopeudel la. Tapaus aiheutti hämmästystä ja pelkoa leikkuuväen keskuudessa, jotkut läht i vät juoksemaan pakoon. Pääteltiin, että tapaus oli yk si aaai lmanl opun erkeistä. Tauno Talvitie. * 30 31

18 ei» w 1,...,.... HE:LSlNGfN SMOMAT. maaliskuun 11. pnä 1970 Antiaine mahdollistaa ehkä valonnopeudella toimivan avaruusaluksen 't u rku, (HS) Nykyaikaisen sa malhdohis.uuden konstruoida aifysiika.n. keskeisimmät prob- van uuden ll'ak-etin, jolla voitaisiin leemat käsittelevät joko perus- lähes valon nqpeudella matkustaa hiukkasia tai peruslakeja, totesi muihin a1,1rinkokuntiin. Tätä on J rofessori Väinö H o v i Turun professori Hovin kertoman mu.. yliopistossa pitämäasää.n esitel- /kaa.n pohdittu mm. NeuvostoUimissä modernista fysiikasta. tcssa. ".Atvaruudesta.maan pinnall-e Moderni!?-. Y tka: t1;1 imus on s ap ya kosminen sät-eily tarjoaa ntanut vaha Ia vu teltä mahd lt kean mahdollisuuden perus- bs uude.sta, että suurm?sa maa l : hm kasten tu ktmuksille, j<1ta o n man alikk-euden -ene giasta. 1 myos Turun yliopistossa harrastettu vaatimattomissa puitteissa". sellaisessa. uodossa, Jota v.iela tunne a -eik'!-..:t nustet.. TallaLSen P.rofessori Hovi totesi että ko- -energian maara saattaisi olla tu-. k-eelli..sesti todetut antihiukikaset lmt kertaa niin suuri kuin ka k nta_vat kulaa tioi:hin. taipuvalle. kien linnu_nrattaj ä rj es e n.. a ilhmiselle mahdo'llisuuden kuvi.tel- t neen totaalmen en-ergiamaa.ra.!la. uudenlaisen " tavalliselle" ato- j "Nykya a ij?min-en hellii. ajamille vastakikaisen antiatornin tusta. e.ttä i.hrmsen rakennusameeesiintymistä. Tästä askel eteen. ;na oleva aine. o'li.i m ailmanlkaikpäin olisi antiaine tavallis-en rau-! keud-en keskeisena ameena. Us-. da11; vasta-aine o'llsi kuvit-elmissa jk_on PLkeJ?'minkin.. -et tämä h ianhrauta. ; hltulttuurm tugte 1hmmen on ent- Tavalli:sen aineen 'a antiaineen tä ṇ. pesifinen olento ja. uo ittu k08kettaessa toisiaan kurn,ptkin tu- elamaan IPl. neetta.nsa et1jk01sol houtui:si, muuttuisi r-äjä.hdysmäi- s eissa.. Han-en osanaan on h& seksi sät-eilyenergiaksi. Tämä pro-,. 1ta maal:l!! ank Dkkeud.esta", tot s'essi t_arj isi Edbkä tulf!vaisuud-es- s1 professon Hov1. PAIKALLISKERHOT : Jyvä skyl ä Kemi Ko tka Erkki Erähonka Po stil okero 171 Kari Kuure os. Urheilukatu 11 Pekka Teerikorpi os. Merikatu 4 B Lappee nranta "UFO 66" Tapani Kuningas os. Uro kk Nurmij ärvi Po ri Se i nä-j oki Vi ljo Penttilä Os. Nurmijärvi kk. Jar l Lund os. Va ltakatu 5 D Runar Smedl und *** 32

19

1 ",.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta

1 ,.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta 1 ",.,.. :N: a.l Neljä kertaa vuodesaa ilmestyyä jäsenleht i ::1.. Julkai. aija Interplanetiatit ry - Interplaneti sterna rf Pääto imittaja Aili Nurmi aho To imitussihteeri P. Teerikorpi Ki rjoitusten

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Olen ollut täällä nyt viikon, mutta ennen tätä päivää ei varsinaisesti ole tapahtunut mitään.

Olen ollut täällä nyt viikon, mutta ennen tätä päivää ei varsinaisesti ole tapahtunut mitään. 16.11.2257 : Babylon 5 Olen ollut täällä nyt viikon, mutta ennen tätä päivää ei varsinaisesti ole tapahtunut mitään. Kontaktihenkilöni, Babylon 5:n tiedeinstituutissa toimiva professori Muath Kalon (joka

Lisätiedot

Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla

Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla 1 Meille saa tulla Kirjoittajat Kustantaja: Suomen Akatemian

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Adverbeista. Adverbin määrittely.

Adverbeista. Adverbin määrittely. Adverbeista 137 Adverbeista. Adverbin määrittely. Perinnäisistä sanaluokista adverbit kuuluvat kaikista vaikeimmin määriteltäviin. Samoin kuin muiden sanaluokkien on niidenkin määrittelemiseksi etsitty

Lisätiedot

Radioaktiivisen iänmäärityksen vakavat ongelmat! Lintujen evoluutio lentää ulos ikkunasta! Opaaleja kuukausissa ei miljoonissa vuosissa!

Radioaktiivisen iänmäärityksen vakavat ongelmat! Lintujen evoluutio lentää ulos ikkunasta! Opaaleja kuukausissa ei miljoonissa vuosissa! Radioaktiivisen iänmäärityksen vakavat ongelmat! Numero 1 Lintujen evoluutio lentää ulos ikkunasta! Opaaleja kuukausissa ei miljoonissa vuosissa! Kadonnut lentolaivue löytyy syvältä jään uumenista - jääkerrosten

Lisätiedot

MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON

MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa... (Matteus 10:8) Tätä kirjaa ei saa myydä missään tilanteessa. Tämä kirja on omistettu

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ...

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ... ROSA ET CRUX Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta FILOSOFIAA - TIEDETTÄ - KULTTURIA Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti... Toimituksesta... 3 Imperaattori Christian Bernardin haastattelu... 5 Ympyrä...

Lisätiedot

Forssan ohjelman muistojuhla 1

Forssan ohjelman muistojuhla 1 4 Uskonto ja terrorismi Pyhä media ET-opetus kotona Forssan ohjelman muistojuhla 1 Vapaa Ajattelija 59. vuosikerta Julkaisija Vapaa-ajattelijain liitto ry Fritänkarnas förbund rf Vastaava toimittaja Erkki

Lisätiedot

sytyke Hei! Maksathan jäsenmaksun 29.5.2015 mennessä lehden 5. sivulla olevalla tilisiirrolla!!! 1/2015 Virike ry:n jäsenlehti

sytyke Hei! Maksathan jäsenmaksun 29.5.2015 mennessä lehden 5. sivulla olevalla tilisiirrolla!!! 1/2015 Virike ry:n jäsenlehti sytyke 1/2015 Virike ry:n jäsenlehti Edistämme mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, poistamme ennakkoluuloja ja ehkäisemme syrjäytymistä Kuva ja teksti: Ritva Valjakka Hei! Maksathan jäsenmaksun 29.5.2015

Lisätiedot

MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies

MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies hankkeen kanssa. Kilpailu tuotti noin 80 kiinnostavaa nuorten kirjoittajien

Lisätiedot

HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT

HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT Totuus vai tehtävä Miten tehdä dokumenttielokuva aiheesta, jota ei voi kuvata Mari Clusius HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 2 Mari Clusius Totuus vai tehtävä Miten

Lisätiedot

ILOUUTISET. sinulle, joka etsit elämäsi suuntaa

ILOUUTISET. sinulle, joka etsit elämäsi suuntaa sinulle, joka etsit elämäsi suuntaa Mika Poutala luistelee ja RÄPPÄÄ Klaus härö & Elinkautinen armo Hannu Takkula Kestäviä ratkaisuja etsimässä ILMAINEN LEHTI Sinulle. Tehokas apu särkyyn ja kuumeeseen!

Lisätiedot

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI Kylväjävertaus sisältää monta tärkeää näkökulmaa kristityksi tulemisen prosessista. Alla katkelma Matt. 13:13-23: 13. Minä puhun heille vertauksin siksi, että he näkevin

Lisätiedot

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3 3 / 2014 Perhe ja parisuhde Irtonumero 3 DREAMWEAR CLUB R.Y. SISÄLTÖ 3/2014 Sisällys, yleisiä tiedotuksia 2 Pääkirjoitus 3 Erilainen parisuhde - hämmennyksestä näkemiseen 5 Transtukipisteelle voi tulla

Lisätiedot

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Uskontotieteellinen tutkimussarja I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Helsingissä 1949 RUUSU-RISTI Hyvinkään Kirjapaino Osakeyhtiö Hyvinkää 1950. Digitalisoitu näköispainos 2006. ALKULAUSE Tämä Pekka Ervastin

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISHALTIA

SUOMEN KANSALLISHALTIA SUOMEN KANSALLISHALTIA KIRJOTTANUT PEKKA ERVAST HELSINGISSÄ 1913 TEOSOFINEN KIRJAKAUPPA JA KUSTANNUSLIIKE TAMPEREELLA, TAMPEREEN SENTRAALIKIRJAPAINOSSA 1913. DIGITALISOITU NÄKÖISPAINOS 2006. VÄINÄMÖISEN

Lisätiedot

Vain Lauralle. Taideteollinen korkeakoulu Taiteen maisterin tutkielma 2009. Katri Kirkkopelto, Riitta Vira. Tutkielma kuvakirjan kuvittamisesta ja

Vain Lauralle. Taideteollinen korkeakoulu Taiteen maisterin tutkielma 2009. Katri Kirkkopelto, Riitta Vira. Tutkielma kuvakirjan kuvittamisesta ja Vain Lauralle Tutkielma kuvakirjan kuvittamisesta ja siitä, kuinka eräs kuvittajaksi haluava tutustui puistossa pieneen tyttöön Taideteollinen korkeakoulu Taiteen maisterin tutkielma 2009 Laura Valojärvi

Lisätiedot

Ei-ymmärtämisen eteisessä

Ei-ymmärtämisen eteisessä Ei-ymmärtämisen eteisessä kustantajan yhteystiedot Todellisuuden tutkimuskeskus, Helsinki www.todellisuus.fi info@todellisuus.fi 0400 641989 avainsanat ymmärrys, tajunta, tietoisuus, esitys, teatteri,

Lisätiedot

Ammattiosaajan hyvä elämä

Ammattiosaajan hyvä elämä Frank Martela & Lauri Järvilehto Ammattiosaajan hyvä elämä Ajatuksia ja työkaluja ammattiin opiskelevien elämänlaadun edistämiseksi Teksti: Frank Martela ja Lauri Järvilehto Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry,

Lisätiedot

Päivä jolloin tunteetkin pikakelataan

Päivä jolloin tunteetkin pikakelataan Päivä jolloin tunteetkin pikakelataan A. Sovijärvi, 2002, rev 1.02 http://apz.fi/kirjat/ Tämä teksti on 2. osa "Olet parempi ihminen ilman tunteita"-sarjaa. Esitän syvimmät kiitokseni avusta tämän tekstin

Lisätiedot

Loimaan teatterilehti. Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007

Loimaan teatterilehti. Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007 Loimaan teatterilehti Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007 Lämpimät kiitokset Salosille ja kaikille teatterin tekijöille, näkijöille, kokijoille, tukijoille! Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry.

Lisätiedot

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk Erilaisuus on massateinien vastakohta. Ne uskaltavat sanoa mielipiteensä kuuluvasti ja ottavat kantaa asioihin. Erilaisuus voi näkyä myös pukeutumisessa ja vaikka musiikissa. Tyttö 9.lk Monikulttuurisuus

Lisätiedot

KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI

KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI Kirsi Ranto Pehmeä kuin kukka, kova kuin timantti kustannusosakeyhtiö tammi helsinki Kuvat: Kirsi Ranto, paitsi kuvaliitteen s. 5 ja 7 Shawn Reeder

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

-käsikirja. Tunteitten vapautustekniikat. missä hämmästyttävä tunnehelpotus johtaa syvällisiin fyysisiin parantumisiin. Lääkäreiden hyväksymä

-käsikirja. Tunteitten vapautustekniikat. missä hämmästyttävä tunnehelpotus johtaa syvällisiin fyysisiin parantumisiin. Lääkäreiden hyväksymä -käsikirja Kuudes painos Tunteitten vapautustekniikat missä hämmästyttävä tunnehelpotus johtaa syvällisiin fyysisiin parantumisiin. Lääkäreiden hyväksymä Soveltuu kaikkiin ongelmiin, mm... kivun helpotus

Lisätiedot

Anarkismista. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright. 2014 tammikuu 5. Nicolas Walter Anarkismista

Anarkismista. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright. 2014 tammikuu 5. Nicolas Walter Anarkismista Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright 2014 tammikuu 5 Nicolas Walter Anarkismista Nicolas Walter Anarkismista 1969 Suomennos (2012) perustuu Freedom Pressin painokseen vuodelta 2002 Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot