TASAPAINOTETTU TULOSKORTISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASAPAINOTETTU TULOSKORTISTO"

Transkriptio

1 1 Missä on ehdottomasti Yhteinen tahtotila Yhteiset sopimukset ja sovittuihin linjauksiin sitoutuminen. Toimiva tuloskortisto Käytössä ketjutettu tuloskortisto vuoden 2011 talousarviosta alkaen. - Tuloskortisto on toiminnallistettu, mittarit ja arviointikriteerit ovat selkeitä. Koko henkilöstö tiedostaa valitun strategian sisällön. Strategia jää vain osan tietoon, eikä sen toiminnallistaminen onnistu. Viranhaltijat ja valtuusto Selkeät ja realistiset tavoitteet. Toimiva tuloskortisto Käytössä ketjutettu tuloskortisto vuoden 2011 talousarviosta alkaen. Ei synny ylioptimistisia asiakasodotuksia. Palvelutuotannon järjestämismallit ovat sopusoinnussa valtuustotason yhteistyölinjausten Strategiset tavoitteet johdetaan kehittämiskeskusteluissa osaksi jokaisen toimenkuvaa. Tulosalueen mittarit eivät ole linjassa strategisten tavoitteiden Viranhaltijat ja valtuusto Viestinnän onnistuminen. Kuntalaispalaute ja palautteisiin reagointi Kunnan julkisuuskuva on positiivinen. Asiakaspalautteisiin reagoidaan ja reagointi dokumentoidaan. Käytössä on toimiva asiakaspalautekanava. Erityinen huomio sähköisissä kanavissa. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö (henkilöstöstrategia) Negatiivisen julkisuuden kierteeseen ajautuminen. Viranhaltijat Yhteistyö kolmannen sektorin Yhteiset suunnittelupalaverit Yhteistyö kanssa tuottaa synergiaetua ja kustannustehokkuutta. Kolmas sektori kokee yhteistyön onnistuneeksi. Yhteistyökäytännöt ovat toimivia ja suunnittelupalaverit säännöllisiä. - Sopimustenhallintaja valvontaongelmat Toimialajohtajat

2 2 Kuntalaisaktiivisuuden edistäminen Molemminpuolinen avoimuus ja huomiointi. Toiminnallinen viestintästrategia ja sen toteutumisen seuranta Kunnan viestintä on oikea-aikaista ja selkeästi ymmärrettävää. Asiakas ymmärtää ja tiedostaa asiat ja saa riittävästi tietoa. Palautejärjestelmät viestinnän vuorovaikutteisuuden ja nopeuden. Viestintävastuut ovat selkeät ja viestinnän onnistumista seurataan. Syntyy disinformaatiota ja epävarmuutta. Viesti ei tavoita oikeita ryhmiä. Kunnanjohtaja Viestinnän onnistuminen. Toiminnallinen viestintästrategia ja sen toteutumisen seuranta Kunnan viestintä on oikea-aikaista ja selkeästi ymmärrettävää. Asiakas ymmärtää ja tiedostaa asiat ja saa riittävästi tietoa. Palautejärjestelmät viestinnän vuorovaikutteisuuden ja nopeuden. Viestintävastuut ovat selkeät ja viestinnän onnistumista seurataan. Syntyy disinformaatiota ja epävarmuutta. Viesti ei tavoita oikeita ryhmiä. Kunnanjohtaja Vuorovaikutuksen kehittäminen. Asia on huomioitu kehityskeskuskustelukoulutuksen sisällössä Henkilöstön kehittämiskeskusteluissa ja koulutuksessa huomioidaan vuorovaikutteisuuden edistäminen. Ei ymmärretä tämän päivän median ja asiakkaiden vaatimuksia ja siitä aiheutuu ongelmia. Esimiehet Yhteistyö kolmannen sektorin Asiakastyytyväisyyskyselyt Yhteistoiminta kanssa synnyttää lisäarvoa ja kustannustehokkuutta sekä monipuolisuutta on. Kolmannen sektorin toimijat ovat tyytyväisiä yhteistoimintaan ja sen sisältöön. Systemaattinen yhteistoiminta ja käytännöt toimivat Henkilöstö huomioi toiminnan ja yhteistyön koko organisaation eri tasoilla. Kolmas sektori näivettyy ja tehokkaita yhteistyömalleja tai tekijöitä ei löydy. Esimiehet

3 3 Kestävä kuntatalous Tulot ja menot ovat tasapainossa. Taseessa ei ole kattamattomia alijäämiä Yhteisten palvelujen määrä ja hinta. Yhteistyö, jotka tuovat kustannustehokkuutta. Nykyisten toimintamallien optimointi. Esimiesten kouluttaminen toimintolaskentoihin. Toimintolaskentoja ei KH ja KV tehdä, eikä päästä käsiksi todellisiin palvelutuotannon prosessien tehottomuustekijöihin. Palvelujen tuottavuuden parantaminen Valtakunnalliset suositukset henkilöstö /asiakas. Jonotusaika. Palvelujen käyttöaste. Asiakaspalaute.. Palvelutuotannon oikeat mitoitukset ja palveluverkon optimoinnit. Suositusten ja tavoitteiden kytkentä henkilökohtaisiin tulostavoitteisiin. Lautakunnat ja KH Palvelurakenteen oikea mitoitus Tilinpäätös ja talouden seuranta kktasolla Kustannukset alle vertailuryhmän keskiarvon. Palvelutuotannon oikeat mitoitukset ja palveluverkon optimoinnit. Suositusten ja tavoitteiden kytkentä henkilökohtaisiin tulostavoitteisiin. Lautakunnat ja KH Kuntayhteistyössä onnistuminen Yhteisten palvelujen määrä ja hinta. Yhteistyöratkaisut tuottavat synergiaetua ja kustannustehokkuutta.. Oikeat yhteistyöratkaisut, joiden hyödyt ovat osoitettavissa myös pitkällä aikavälillä (varautumis. Henkilöstöresurssien arviointi ja yhteistoimintamahdollisuuksien selvittäminen aina eläköitymisten ja talousarvion valmistelun yhteydessä. Ei synny riittävän tehokkaita yhteistyöratkaisuja. Lautakunnat ja KH

4 4 Yrittäjämyönteinen ja elävä elinkeinoelämä Toimintaedellytyksien luominen yrittäjille Vapaiden tonttien ja rakennuspaikkojen määrä, elinkeinotarkoitukseen myönnettyjen rakennuslupien määrä Onnistuminen kaavoituksessa. Riittävä ja monipuolinen yritystonttitarjonta. Yrittäjät kokevat kunnan luoneen riittävästi toimintaedellytyksiä Sulkavan Palvelut Oy vastaa yritystonttitarjonnan järjestämisestä onnistuneesti. parissa osaamisen varmistaminen. Syntyy tilanne, ettei sopivia tontteja ole tai toimintamalli on liian joustamaton. KH, KV ja KJ Kannustaminen yrittäjyyteen Markkinointi kunta-, matkailu ja muu markkinointiviestintä on koordinoitua Liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien parantaminen. Nuorten, uusien yrittäjien määrä, yrittäjäpalaute Uudet yritykset ja työpaikkojen määrä. Työpaikkaomavaraisuus Laajakaistayhteyden kattavuus ja julkisten yhteyksien toimivuus Asenneilmapiiriin vaikuttaminen stipendein ja yrittäjyyskasvatusta edistämällä. Sukupolvenvaihdoksissa ja omistusjärjestelyissä onnistutaan. Kuntaan syntyy joka vuosi enemmän yrityksiä kuin kunnasta lähtee tai lopettaa. Laajakaistan laajentuminen tukee yritysten toimintaedellytyksiä ja paluumuuttoa kuntaan Tiestön kunnossapidossa ja edunvalvonnassa onnistutaan. Yrittäjiksi ryhtyneet kokevat kunnan toiminnan olleen kannustavaa. Kunta koetaan partneriksi. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saatavien laajakaistanopeuksien laatuun ja saatavuuteen ja tie liikenneyhteyksiin. parissa työtä tekevät vaikuttavat kaikin tavoin siihen, että yrittäjyyshenki vahvistuisi toimintamalli. Yrittäjäverkoston toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittämisideoiden huomiointi kehittämisessä. Kunta on mukana sellaisissa hankkeissa, joilla nopeutetaan laajakaistaverkon laajentamista. parissa osaamisen varmistaminen. parissa tiivis yhteydenpito sidosryhmiin ja yrittäjiin. Sulkava ei houkuttele ruoria yrittäjiä. Sukupolven vaihdokset eivät onnistu. Nykyinen infrastruktuuri ei tue yrittäjyyttä. Yrittäjyyden edistämisen vuoropuhelussa ja edunvalvontaasioissa ei onnistuta. - Laajakaistaverkon kehittymättömyys heikentää kunnan ja seudun kilpailuetua. PT- lautakunta, KH ja KV KJ, KH KJ, KH

5 5 Vetovoimainen luonto, matkailu ja vapaa-ajan keskus Elämyspalvelujen saatavuus, laadukkaiden matkailupalvelujen kehittäminen ja palvelutarjonta kuntoon, ohjelmapalvelut Yritysten toimialat, yritysten määrä ja yritysten liikevaihdon määrä Kuntaan on saatu monipuolista ohjelmaja elämyspalvelutarjontaa ja alan yrityksiä. Kunnassa on matkailun kehittämistä tukevat elämys- ja luontomatkailun palvelut. Kunta auttaa alan yrityksiä ponnisteluissa saada toimintoja kuntaan. Henkilöstön osaamisen kehittäminen elämystuotantoklusterin asioissa yhteistyössä Savonlinnan innovaatiokeskuksen Ko. palveluita ei saada kuntaan, mikä aiheuttaa kilpailuedun huomattavan heikkenemisen. Matkailusihteeri / projekti Imago Kunnan nettisivut, palaute Sulkavasta on tullut vahva brändi, joka tunnetaan. Helppo tiedonhaku ja palautteen antamisen mahdollisuus. Toimivat internetsivut ja monipuoliset sähköisen asioinnin mahdollisuudet. Henkilöstö toimii tavalla, joka vahvistaa kunnan myönteistä imagoa. Imago kärsii riitelystä ja eripuraisuudesta tai muusta syystä. ATK-vastaava Kärkiyritysten saaminen veturiksi Ulkopuolisen työvoiman määrä Sulkavalle on saatu matkailutoimialan kärkiyritys, joka on synnyttänyt työpaikkoja ja verkostoitumista. Kunnassa on monipuoliset luonto-, vapaa-aika ja matkailupalvelut. Edistetään kansainvälistymistä ja haetaan kansainvälisistä kontakteista lisäarvoa. Elinkeinoasioissa mahdollisuudet verkottua kansainvälisesti. Kärkitoimijaa ei saada ja toimiala jää kehittymään paikalleen. Kansainvälistymistä ei onnistuta edistämään. (Kunnanjohtaja?) Yritysasiamies Matkailijamäärien kasvu Yöpymisvuorokaudet (myös vapaa-ajan asunnot), matkailijoiden määrän seuranta, kauppaliikkeiden liikevaihdon määrän kasvu sesonkina Kehittämishankkeilla on saatu lisättyä mielenkiintoa ja matkailijavirtaa Sulkavalle ja menestytty kilpailussa. Matkailijat jättävät huomattavasti enemmän rahaa paikkakunnalle. Vetovoimatekijät on tuotteistettu ja matkailijoilla on monipuoliset syyt tulla Sulkavalle ja viettää täällä aikaa. Tulosta tuottava yhteistyö matkailualan sidosryhmien kanssa ja panostaminen markkinointiin. Elinkeinoasioissa mahdollisuudet verkottua kansainvälisesti. Matkailijamäärät ohjautuvat muualle kuin Sulkavalle, koska omia panostuksia ei ole tehty tai omat panostukset eivät ole onnistuneet ja/tai emme ole olleet mukana oikeissa yhteistyörakenteissa. Yritysasiamies

6 6 Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Omistajaohjaus yhtymissä Henkilöstön rekrytointi ja työvoiman saatavuus hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Keskeisten lähipalvelujen priorisointi (sivistys- ja sotepalvelut) Tuotteistamisen kehittäminen ja palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti Palvelujen kustannus /asukas, sopimushallinta Henkilöstöstrategian toteutuminen, henkilöstön tyytyväisyys, henkilöstöbarometri vastaus-% % Palvelut on luetteloitava esim. palveluverkkosuunnitelma, määritellään mitkä voivat olla etäpalveluja, palvelujen käyttö Tuotteistamisen loppuunsaattaminen (80 %), keskeisimpien palvelujen osalta toimintolaskennan kehittäminen Konserniohjaus on toimivaa ja johdonmukaista. Omistajaohjauksella vaikutetaan palvelujen kustannuksiin. Henkilöstö on motivoitunutta ja osaavaa. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja avoinna oleviin tehtäviin on paljon päteviä hakijoita. Kunnassa on vuoteen 2011 mennessä määritelty valtuustotasolla sellaiset lähipalvelut, joiden saatavuus on paikkakunnalla pystyttävä turvaamaan kaikissa olosuhteissa. Palvelun tuottaja tietää kunnan tarpeet ja toiveet selkeästi tilaajana. Asiakas saa hyvää palvelua henkilöstön ammattitaidon ja työtyytyväisyyden myötävaikutuksella. Asiakas tietää ja voi luottaa lähipalveluiden saatavuuteen.. Säännöllinen ja asianmukainen raportointi konserniohjauksessa. Kunnanhallitus antaa selkeitä ohjeita yhteisöissä kuntaa edustaville. Henkilöstöstrategia on toiminnallistettu osaksi jokapäiväistä työtä. Oikeat mitoitukset ja oikeat yhteistyö lähipalveluiden turvaamisen. Yhteistyö, jotka tuovat kustannustehokkuutta. Nykyisten toimintamallien optimointi. Sopimuksista vastaavat esimiehet tuntevat sopimusohjauksen ja konserniohjauksen, sekä sopimusvalvonnan mekanismit. Henkilöstö viihtyy työssä, luottaa työnantajaan ja on sitoutunut Kuntastrategiaan ja henkilöstöstrategiaan. Henkilöstö tiedostaa koko organisaation tilanteen. Henkilöstön yhteistoimintaa edistetään ja eri sidosryhmät huomioidaan palveluverkkoa määriteltäessä. Esimiesten kouluttaminen toimintolaskentoihin. Omistajaohjaus on puutteellista ja voi aiheuttaa kunnalle taloudellista vahinkoa. Henkilöstön osaaminen ja motivaatio on heikko ja se heijastuu välittömästi asiakkaan saamaan palveluluun. Strategioiden toiminnallistaminen ei onnistu. Ei uskalleta karsia mitään palveluita tai ei määritetä lähipalveluita, jolloin pahimmassa skenaarioissa minkään palvelun laadukasta tuottamista ei voida lähipalveluna taata. Toimintolaskentoja ei tehdä, eikä päästä käsiksi todellisiin palvelutuotannon prosessien tehottomuutta aiheuttaviin tekijöihin. PP-ltk, KH KH KV Hallintokunnat

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 Kuntastrategian ohjausryhmä 15.3.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 12.4.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 1.9.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 27.9.2011 Strategia-

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA POHJOIS-SAVON 2015 MATKAILUSTRATEGIA A:73 Kuopio 2011 Painosmäärä 100 kpl Taitto Thomasmedia Painopaikka Kopijyvä ISSN 1797-4402 ISBN 978-952-5759-56-3 ISSN pdf 978-952-5759-57-0 Pohjois-Savon liitto PL

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA 2013 2018 Kunnanvaltuusto 10.12.2012 136 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Strategian rakenne... 4 3 Tausta-analyysit... 5 3.1 SWOT -analyysi... 5 3.2 Skenaariot... 6 4 Missio... 7

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Strategia

Kuhmoisten kunta Strategia Kuhmoisten kunta Strategia 1.9.2008 SISÄLLYSLUETTELO KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO YHTEENVETO KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO YHTEENVETO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA ANALYYSI 2.1 Kuhmoisten aikaisempi strategia

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 Valtuuston hyväksymä 23.1.2006 ( 3) LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 1 Lopen kunnan strategian päivittäminen Johtoryhmä 5.9., 29.9., 24.10. ja 21.11.2005 Valtuusto 12. - 13.10.2005 Toimialatyöskentely : Hallinto

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA Liite nro 67 14.4.2015 Khall 165 HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Kunnanhallitus 14.4.2015 Kunnanvaltuusto 28.4.2015 HAUSJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Hausjärven elinkeino-ohjelma 2015 on laadittu

Lisätiedot

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia 1 Uudenkaupungin henkilöstöstrategia Kaupunginhallitus 19.1.2004 Kaupungin johtoryhmä 2.2.2004 Yhteistyötoimikunta 4.2.2004 Kaupunginhallitus 15.3.2004 Kaupunginvaltuusto 22.3.2004 Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 Johdanto... 1 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio... 2 1.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

MAAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2006-2008

MAAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2006-2008 MAAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2006-2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 MAAKUNNAN VIESTINTÄ ON VUOROVAIKUTUSTA 2 2 LAKI TURVAA TIEDON SAAMISEN JA VELVOITTAA 2 TIEDOTTAMAAN 3 MAAKUNNAN VIESTINNÄN YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Vaasanseudun strategia 2004 2015. Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan hyväksymä 11.10.2004

Vaasanseudun strategia 2004 2015. Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan hyväksymä 11.10.2004 Vaasanseudun strategia 2004 2015 Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan hyväksymä 11.10.2004 SISÄLTÖ: 1. Strategiatyön lähtökohdat... 3 2. Strategian laadintaprosessi... 4 3. Vaasanseudun kivijalat ja

Lisätiedot

NAKKILA 2012 STRATEGIA

NAKKILA 2012 STRATEGIA NAKKILA 2012 STRATEGIA TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT VISIO 2012 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT STRATEGISET PAINOPISTEALUEET KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT STRATEGISET KUMPPANUUDET PALVELUSTRATEGIAN

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

S i v u 0. Tasekirja 2014

S i v u 0. Tasekirja 2014 S i v u 0 Tasekirja 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto xx.x.2015 S i v u 1 SISÄLTÖ I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 KUNNAN HALLINTO... 3 2.1 Kunnanvaltuusto... 3 2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoen kunnanvaltuusto 13.12.2011 Esipuhe Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot