H E N K I L Ö S T Ö O P A S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H E N K I L Ö S T Ö O P A S"

Transkriptio

1 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän H E N K I L Ö S T Ö O P A S 1 Lukijalle Seurakuntatyön perimmäinen tarkoitus on evankeliumin julistaminen kaikelle kansalle. Selvimmin tämä näkyy jumalanpalveluksen toimittamisessa ja lähetystyössä. Suurten seurakuntayhtymien tehtävät ovat nykyisin varsin monipuoliset ja niitä suorittava työntekijäkunta on suuri. Tästä on aiheutunut välttämätön töiden eriytyminen niin, ettei seurakuntatyön keskeinen tarkoitus aina näy käytännön toimissa. Tämän vuoksi on syytä korostaa, että palveluspaikastamme riippumatta työmme saa oikeutuksensa ja motivaationsa seurakuntatyön tarkoituksen toteuttamisesta. Henkilöstöoppaan tarkoituksena on auttaa Sinua tutustumaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään työnantajana ja antaa Sinulle perustiedot virka- ja työsuhteen ehdoista ja työhön liittyvistä oikeuksista ja velvoitteista. Tervetuloa työyhteisöömme! Mia Fager

2 2 2 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

3 3 2.1 Seurakuntien alue ja väestö Kirkon jäsenet kuuluvat seurakuntiin, joilla kullakin on määrätty alueensa. Kielellisellä perusteella voi samalla alueella olla useampia seurakuntia. Näillä sanoin määrittelee kirkkolaki kirkon organisaation perusyksikön, seurakunnan. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluu yhdeksän seurakuntaa. Maantieteellisesti seurakuntayhtymä käsittää Turun kaupungin ja Kaarinan kaupungin. Yksi seurakunnista on ruotsinkielinen ja toimii koko seurakuntayhtymän alueella. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntien läsnä oleva väestö : Turun tuomiokirkkoseurakunta Turun Mikaelinseurakunta Turun Martinseurakunta Turun Katariinan seurakunta Maarian seurakunta Turun ruotsalainen seurakunta Turun Henrikinseurakunta Paattisten seurakunta Kaarinan seurakunta yhteensä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hallintokaavio Turun ja Kaarinan seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän. Yhtymän toimesta hoidetaan kirkkolain määräysten nojalla tehtävät, jotka koskevat: 1. kirkollisverotusta 2. kirkollisverojen ja muiden yhteisten tulojen jakamista seurakuntien kesken 3. maksuja kirkon keskusrahastoon sekä 4. talousarviota, rahatointa, kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja tilintarkastusta. Seurakuntayhtymä hoitaa lisäksi eräät tärkeät henkilöstöasiat, perustaa ja lakkauttaa virat ja päättää kiinteästä omaisuudesta ja sen luovuttamisesta. Kirkkovaltuuston hyväksymän perussäännön nojalla yhtymän toimintapiiriä on laajennettu kirkkolain määrittämistä perustehtävistä. Niinpä yhtymä hoitaa seurakuntien puolesta yleishallinnon, taloushallin-

4 4 non, kiinteistö-, rakennus- ja hautaustoimen, väestörekisteriasiat, tiedotustoiminnan sekä seurakunnallisista tehtävistä yhteisen lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyön, diakoniatyön yleissuunnittelun, erityisdiakoniatyön ja yhteiskunnallisen työn, perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen. Paikallisseurakunnat hoitavat seurakuntatyön keskeiset perustehtävät. Näitä ovat jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset kuten kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaus. Lisäksi seurakunnat huolehtivat kukin alueellaan seurakunnallisesta diakoniatyöstä, opetustyöstä, nuorisotyöstä ja seurakunnallisesta musiikkikasvatuksesta. Paikallisista ratkaisuista johtuen eri seurakuntayhtymien hallintomallit poikkeavat jossain määrin toisistaan. Nykyinen organisaatio ei ole ainoa mahdollinen. Sitä voidaan kehittää havaittujen tarpeiden mukaan. Seurakuntayhtymän organisaatio voidaan havainnollistaa seuraavan kaavion avulla:

5 5

6 6 2.3 Yhteinen kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkoneuvosto ja seurakuntaneuvostot Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän päätösvaltaa. Siihen kuuluu 61 kirkollisilla vaaleilla valittua edustajaa, joiksi ovat kelpoisia kristillisestä vakaumuksesta tunnetut seurakunnan konfirmoidut jäsenet, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta. Jäseneksi ei kuitenkaan voida valita seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa tai työsopimussuhteessa olevaa työntekijää. Valtuutettujen toimikausi kestää neljä vuotta. Kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvat mm. kirkon ja seurakunnan omaisuudesta päättäminen, seurakunnalle tarpeellisten rakennusten rakentaminen, hautausmaan perustaminen ja laajentaminen, maksujen määrääminen hautapaikoista, seurakuntien virkojen perustaminen ja lakkauttaminen, talousarvion vahvistaminen, seurakunnan omaisuuden, hallinnon ja hoidon valvonta sekä kaikki määräenemmistöä tai alistusta vaativat päätökset. Yhteinen kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston alainen hallintoelin. Siihen kuuluu tuomiokapitulin määräämä puheenjohtaja, kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä kahdeksan muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän yhteiseksi työmuodoksi otettua hengellistä työtä, huolehtia seurakuntayhtymän ja seurakuntien hallinnosta ja taloudenhoidosta, valmistella yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltävät asiat sekä mikäli kirkkovaltuusto ei toisin päätä, panna täytäntöön kirkkovaltuuston päätökset ja määräykset. Lisäksi kirkkoneuvosto edustaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää tuomioistuimissa ja viranomaisissa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, ellei jostakin päätöksestä, määräyksestä tai ohjesäännöstä muuta johdu. Kussakin seurakunnassa on seurakuntaneuvosto. Sen puheenjohtajana on seurakunnan kirkkoherra ja seurakunnan koosta riippuen kahdeksasta kuuteentoista vaaleilla neljäksi vuodeksi valittua jäsentä. Seurakuntaneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä työtä ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. 2.4 Palvelevat toiminnot Yhteistä hallintoa varten kirkkoneuvoston alaisena toimii hallintovirasto, jossa on kiinteistötoimisto ja taloustoimisto. Hallintoviraston johdossa on hallintojohtaja. Hänen tehtävänään on johtaa ja suunnitella seurakuntayhtymään hallintoa ja taloutta sekä tehdä niiden kehittämistä koskevia esityksiä. Hän toimii kirkkovaltuuston sihteerinä ja on hallintoviraston toimistopäällikköjen esimies. Lakimiehen tehtävänä on vastata seurakuntayhtymään lainkäyttöön liittyvistä tehtävistä,

7 hallinnon lainmukaisuudesta ja seurakuntayhtymän henkilöstöhallinnosta. Lakimies toimii kirkkoneuvoston sihteerinä ja on palkka-asiamies. Hänelle kuuluvat työ- ja virkaehtosopimusten tulkinta ja soveltaminen sekä paikallisneuvottelujen käyminen. 7 Kiinteistötoimiston johtajana on kiinteistöjohtaja. Kiinteistötoimiston tehtävänä on huolehtia seurakuntayhtymän kiinteistöjen rakentamiseen, kaavoitukseen, kunnossapitoon, hoitoon ja käyttöön liittyvistä asioista. Hautaustoimi kuuluu kiinteistötoimistoon ja se vastaa hautaustoimen käytännön järjestelyistä kuten hautauksista, hautausmaiden istutuksista, yleishoidosta ja seurakuntien huoltokeskukseen liittyvistä talous- ja henkilöstöasioista. Hautaustoimen päällikkö vastaa seurakuntien huoltokeskuksen ja hautausmaiden johtamisesta kiinteistöjohtajan alaisena. Taloustoimiston johtajana on talous- ja suunnittelujohtaja. Taloustoimisto hoitaa seurakuntayhtymän taloushallintoon ja hautainhoitorahastoon kuuluvat tehtävät, vastaanottaa kassa- ja tilivirastona seurakuntien tulot ja suorittaa niiden menot, huolehtii kirjanpidosta, palkanlaskennasta, taloussuunnittelusta ja tietojenkäsittelystä. Suoraan kirkkoneuvoston alaisena on keskusrekisteri. Keskusrekisteriä johtaa keskusrekisterin johtaja. Keskusrekisterin tehtävänä on väestökirjanpidon hoito Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Se antaa virkatodistuksia ja palvelee yleisöä kaste-, avioliitto- ja hautaustoimituksiin liittyvissä asioissa. Keskusrekisterin yhteydessä toimivassa kirkkoherranvirastojen yhteisessä kansliassa eli seurakuntatoimistossa suoritetaan pappien, kanttorien sekä toimipaikkojen varaukset kirkollisiin toimituksiin ja avustetaan seurakuntia toimistopalveluin.

8 8 2.5 Seurakuntayhtymän strategia Kirkkovaltuusto on hyväksynyt seurakuntayhtymälle seuraavan strategian: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategia Ihmisen hyväksi -Jeesuksen opetuksen ja esimerkin mukaan 1. Seurakuntien tehtävä Seurakuntien tehtävänä on evankeliumin julistaminen, kirkon pyhien toimitusten hoitaminen ja lähimmäisen palveleminen. 2. Seurakuntien arvot Kristilliset arvot nousevat uskosta sekä siitä lähtevästä toivosta ja rakkaudesta. Seurakuntien keskeisiä arvoja ajassamme ovat: - avoimuus - oikeudenmukaisuus - rehellisyys - lähimmäisen kunnioittaminen - luomakunnan eheys 3. Toiminta-ajatus Turun ja Kaarinan seurakuntien tarkoituksena on toimia ihmisen hyväksi Jeesuksen opetuksen ja esimerkin mukaan. 4. Toimintatavat 4.1. Seurakunnat Seurakuntien vetovoimaisuuden lisäämiseksi toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti jumalanpalvelukseen, rukoustoimintaan, rippikouluun ja sielunhoitoon. Seurakuntien tehtävät, arvot ja toiminta-ajatus ohjaavat seurakuntalaisia kokemaan seurakunnan omakseen, osallistumaan ja kantamaan vastuuta sen toiminnasta. Luottamushenkilöt ja vapaaehtoistyöntekijät ovat seurakuntien välttämätön voimavara Työntekijät Työntekijöitten ammatillista osaamista ja tehtävien innostunutta hoitamista tuetaan järjestämällä mahdollisuuksia koulutukseen ja työnohjaukseen. Työntekijöitten jaksamiseen kiinnitetään huomiota. Työyhteisön ilmapiiristä ja hyvinvoinnista huolehditaan sekä yhteistyötaitoja kehitetään.

9 Yhteiskunta Osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon niin, että seurakuntien arvot voisivat toteutua kansalaisten keskuudessa Muu maailma Seurakunnat osallistuvat kansainväliseen ja ekumeeniseen toimintaan erityisesti yhteistyössä lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa. 5. Strategian toteuttaminen Jokaisessa toimintayksikössä laaditaan oma toimintasuunnitelma tämän strategian toteuttamiseksi. 2.6 Henkilökunta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on keskisuuri työnantaja. Vuoden 2004 lopussa seurakunnan henkilöstön kokonaismäärä oli 480 työntekijää, joista kokoaikatyötä teki 418 ja osa-aikatyötä 62 työntekijää. Kesäkaudella hautausmailla oli 133 kausityöntekijää ja leirikeskuksissa oli 78 leiriavustajaa. Taulukko sisältää vakituisten virkojen ja työsuhteiden lisäksi määräaikaiset virat, pitempiaikaiset projektityö- sekä oppisopimussuhteet virat toimet Papit 85 - Kirkkomuusikot 23 - Diakonian viranhaltijat 35,5 - Nuorisotyönohjaajat 26,5 - Muu seurakuntatyö Toimistohenkilökunta Leirikeskuksen henkilökunta 3 10 Kiinteistöjen henkilökunta Hautausmaiden henkilökunta 8 31 Lastenohjaajat - 49 Muut - 8 Yhteensä Vuonna 2004 seurakuntien maksamat palkat sivukuluineen olivat 14,5 milj. euroa. 2.7 Seurakuntien liittyminen kirkon yleishallintoon Kirkon yleishallinto voidaan parhaiten ja pelkistetysti esittää kaavakuvana.

10 10 KIRKOLLISKOKOUS Kirkolliskokous käsittelee asioita, jotka koskevat kirkon oppia sekä kirkkolainsäädäntöä, hallintoa ja työtä PIISPAINKOKOUS KIRKKOHALLITUS HIIPPAKUNNAT ROVASTIKUNNAT Kirkkohallitus jakaantuu osastoihin, jotka ovat hallinto-, henkilöstö- ja talousosasto, toiminnallinen osasto, ulkoasiainosasto, kirkon tiedotuskeskus ja kirkon tutkimuskeskus - piispa - tuomiokapituli - hiippakuntavaltuusto - lääninrovasti SEURAKUNNAT Turun suomenkieliset seurakunnat ja Kaarinan seurakunta muodostavat rovastikunnan, joka on osa Turun arkkihiippakuntaa. Turun ruotsalainen seurakunta kuuluu Åbolands prosteriet -nimiseen rovastikuntaan ja se vuorostaan Porvoon hiippakuntaan, kuten muutkin maamme ruotsinkieliset seurakunnat. Seurakuntaa ja rovastikuntaa laajempia hallintoyksiköitä ovat hiippakunnat, joihin maa on jaettu kirkollista hallintoa varten. Hiippakunnan hallintoa hoitavat piispat ja tuomiokapituli. Turun arkkihiippakunnan hallintoa ja toimintaa johtaa arkkipiispa ja piispa. Tuomiokapitulin tehtävät painottuvat hiippakunnallisen hallinnon ja toiminnan suunnitteluun. Tuomiokapitulin hyväksyttäväksi tai ratkaistavaksi alistetaan seurakunnan päätöksiä ja sille kuuluu seurakuntien hallinnon laillisuusvalvonta. Kirkon ylintä päätösvaltaa käyttää kirkolliskokous, joka on kirkon "parlamentti". Sen tärkeimpiä tehtäviä ovat oikeus hyväksyä kirkolliset kirjat, kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säätämisoikeus ja Kirkon keskusrahaston talousarvion hyväksyminen. Kirkkohallitus vuorostaan on kirkolliskokouksen alainen täytäntöönpano- ja alistusviranomainen. Kirkkohallituksessa on mm. eläketoimisto ja Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimisto.

11 11 3 Virka- ja työsuhteeseen liittyvät asiat 3.1 Henkilöstöpolitiikka Hyvällä henkilöstöpolitiikalla edistetään seurakuntayhtymän perustehtävän korkealaatuista suorittamista. Henkilöstöhallinnon pyrkimyksenä on mahdollisimman hyvien edellytysten luominen seurakunnan työn päämäärän saavuttamiseksi. Henkilöstöpolitiikalla tarkoitetaan niitä suuntalinjoja, joita pyritään - noudattamaan ja kehittämään henkilökuntaa koskevissa kysymyksissä. Henkilöstöhallinto taas on se kokonaisuus, joka pyrkii toteuttamaan henkilöstöpolitiikan päämäärät. Henkilöstöhallintoa hoitavat kaikki seurakuntien toimielimet joko päätyönään tai muun työnsä ohella. Henkilöstöhallinnon kehittyessä eräät seurakuntien toimielimet erikoistuvat henkilöstöasioihin. Esimerkkinä näistä voidaan mainita - lakimies palkka-asiamiehen tehtävässään, taloustoimiston palkanlaskenta ja työympäristötoimikunta. Henkilöstöhallintoon katsotaan sisältyvän mm. seuraavia asioita: - henkilöstösuunnittelu - henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen työhön - henkilöstökoulutus - palkkahallinto - henkilöstöohjaus - henkilöstöpalvelut - sisäinen tiedotus Kyseisestä luettelosta havaitaan kuinka monitahoinen ja jokaista viranhaltijaa ja työntekijää koskettava on henkilöstöhallinnon kenttä. Henkilöstöhallinto on sektori, joka jatkuvasti kehittyy ja muuttuu. 3.2 Henkilöstöasioista päättävät seurakuntien elimet Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Sillä on keskeinen merkitys henkilöstöhallinnon resursseista päätettäessä. Kirkkovaltuusto vahvistaa seurakuntayhtymän organisaation perussäännöllä, perustaa ja lakkauttaa seurakuntien virat, osoittaa varat henkilökunnan palkkoihin, koulutukseen ja henkilöstöpalveluihin. Kirkkovaltuuston myöntämistä määrärahoista viime kädessä riippuu myös työtilojen, sosiaalitilojen, työvälineiden ja työkoneiden hankkiminen. Luettelo ei ole täydellinen. Sen tarkoituksena on vain antaa kuva kirkkovaltuuston keskeisestä asemasta henkilöstöhallinnossa. Keskeiset henkilöstöhallintoa koskevat hallintopäätökset tehdään yhteisessä kirkkoneuvostossa, jonka toimialaan kuuluvat mm. virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanokysymykset ja palkkaneuvottelujen

12 12 tulosten paikallinen hyväksyminen. Kirkkoneuvosto päättää myös henkilöstökoulutuksesta, vuosi- ja sairaslomista, virkavapauksista ja muista vastaavista hallintoasioista elleivät ne kuulu paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostojen, tuomiokapitulin tai viranhaltijoiden päätettäviin asioihin. Kirkkoneuvosto täyttää useimmat yhtymän virat. Myös johtokunnilla ja eräillä viranhaltijoilla on oikeus tehdä henkilöstöhallintoon liittyviä päätöksiä johto- ja ohjesääntöjen perusteella. Lakimies päättää kokemuslisistä ja yksikköjen päälliköt eräistä sijaisuuksista ja virkavapauksista. Seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan omien virkojen täyttämisestä kirkkolain tai virkasäännön mukaan. Se käsittelee ja osittain myös ratkaisee seurakunnan omien viranhaltijoiden ja työntekijöiden koulutukseen, virkavapauteen ja vuosilomaan liittyvät kysymykset. Henkilöstöhallintoon liittyviä riita- ja tulkinta-asioita käsitellään paikallisneuvotteluissa, joissa seurakuntia edustavat neuvottelijoiksi asetetut virkamiehet, palkka-asiamies pääneuvottelijana ja eri pääsopijajärjestöjä edustavat neuvottelijat, jotka kuuluvat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry -, Kunta-alan unioni ry - sekä Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Liitto SVTL ry -nimisiin yhdistyksiin. Kunta-alan unioni ry:een kuuluvat Kunta-alan ammattiliitto KTV ry ja Kunnallisvirkamiesliitto KVL ry. 3.3 Kirkon sopimusvaltuuskunta Henkilöstöhallintoon liittyviä keskeisiä päätöksiä tehdään myös seurakunnan omien hallintoelinten ulkopuolella. Yksi tärkeimmistä tällaisia päätöksiä tekevistä viranomaisista on Kirkon sopimusvaltuuskunta. Kirkolliskokous valitsee siihen yksitoista jäsentä neljäksi vuodeksi kerrallaan. Sopimusvaltuuskunnan käsittelemät asiat valmistelee panee täytäntöön Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimisto. Seurakuntien palvelussuhteen ehdot määrätään virka- ja työehtosopimuksilla. Sopimukset syntyvät neuvotteluissa, joissa työnantajaa eli seurakuntia edustaa Kirkon sopimusvaltuuskunta ja viranhaltijoita ja työntekijöitä viranhaltija- ja työntekijäjärjestöt siten kuin kirkon pääsopimuksessa tarkemmin selvitetään. Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimisto huolehtii virka- ja työehtosopimusten painamisesta ja tiedottamisesta seurakunnille. Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimisto on Helsingissä. Osoite Satamakatu 11 A, Helsinki ja puhelin (09)

13 Palvelussuhteet Palvelussuhteen toisena osapuolena on seurakunta ja toisena osapuolena viranhaltija tai työntekijä. Palvelussuhteet ovat laadultaan joko virkasuhteita tai työsopimussuhteita. Ne eroavat toisistaan syntytapansa, luonteensa ja oikeudellisen asemansa puolesta. Virkasuhteen ja työsopimussuhteen erottaminen toisistaan on tärkeää sen vuoksi, että niihin sovelletaan osittain eri säännöksiä ja sopimuksia Virkasuhde Virkasuhde on julkisoikeudellinen palvelussuhde. Virkasuhde syntyy viranomaisen yksipuolisella toimella, virkaan nimittämällä. Nimittäminen edellyttää nimitettävän suostumuksen. Virkasuhteessa voidaan käyttää julkista valtaa tai tehtävät ovat luonteeltaan julkishallinnollisia, mikä tarkoittaa mm. hallintopäätösten tekemistä ja esittelyä. Virkasuhteen julkisoikeudellista luonnetta korostaa viran perustamis- ja täyttämismenettely. Seurakuntien virat perustaa ja lakkauttaa kirkkovaltuusto, joka samalla vahvistaa viran pätevyysvaatimukset ja palkkauksen. Viran täyttäminen tapahtuu hakumenettelyn jälkeen nimittävän viranomaisen yksipuolisella hallintotoimella. Työnantaja määrää viranhaltijan velvollisuudet ja tehtävät. Virkasuhteen luonteeseen kuuluu edelleen, että virkamies antaa koko työvoimansa seurakunnan käytettäväksi ja on laajennetun oikeudellisen vastuun alainen. Virkasuhteen erityislaatuisuudesta johtuen siihen liittyvistä eduista ja velvollisuuksista on perinteisesti omat säännökset. Näitä määräyksiä on kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä, Kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän virkasäännössä sekä ohje- ja johtosäännöissä Työsopimussuhde Toisin kuin virkasuhde, työsuhde perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Työsopimus on sopimus, jolla työntekijä sitoutuu palkasta tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhde syntyy, kun työntekijä työsopimukseen perustuen ryhtyy työtä suorittamaan. Työsopimus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava ainakin työsuhteen kestoaika, mahdollinen koeaika, työn laatu tai pääasialliset tehtävät, työtekopaikka tai työpiiri, palkka, työaika ja sovellettava työehtosopimus. Jos sopimus tehdään määräajaksi, on sopimukseen kirjattava määräaikaisuuden peruste. Seurakun-

14 14 tien työsopimukset laaditaan vahvistetulle lomakkeelle, jonka työnantajan edustaja ja työntekijä allekirjoittavat. Lomakepohja löytyy NaakkaNetistä Palvelussuhteen alkaminen ja päättyminen Virkasuhde alkaa siitä päivästä, josta lukien asianomainen on otettu virkaan ja työsuhde, kun työtä sopimuksen mukaan ryhdytään tekemään. Virkasuhteeseen otetaan yleensä toistaiseksi. Viransijainen, avoimen viran hoitaja, määräaikaiseen virkaan nimitetty ja tilapäinen viranhaltija voidaan ottaa virkasuhteeseen määräajaksi. Määräaikaisuudelle on oltava lain mukainen perusteltu syy, esimerkiksi sijaisuus. Myös työn luonne voi edellyttää määräaikaisuutta. Virkasäännön alainen viranhaltija voidaan ottaa myös koeajaksi, joka on enintään 6 kuukautta. Työsopimus tehdään joko toistaiseksi tai määräajaksi. Määräaikaisuudelle on oltava työsopimuslaissa tarkoitettu laillinen peruste, esimerkiksi sijaisuus, harjoittelu tai muu näihin rinnastettava seikka. Työsopimukseen voidaan liittää enintään 4 kuukauden pituinen koeaika, jonka aikana sopimus voidaan molemmin puolin purkaa ilman irtisanomisaikaa. Työsuhteen perusteella palkka voidaan maksaa joko kuukausipalkkana tai tuntipalkkana. Palvelussuhde voidaan irtisanoa molemmin puolin päättymään irtisanomisajan kuluttua. Irtisanomisajoista ja irtisanomisen perusteista on säännökset virkasuhteitten osalta virkaehtosopimuksessa ja kirkkolaissa sekä työsopimussuhteitten osalta työsopimuslaissa. Virkaehtosopimuksen mukaan vakinaisen viranhaltijan irtisanomisaika on 1) 14 kalenteripäivää, jos palvelussuhde on jatkunut enintään 1 v, 2) 1 kk, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 1 v, mutta enintään 10 v, ja 3) 2 kk, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 10 v. Seurakunnan irtisanoessa vakinaisen viranhaltijan irtisanomisaika on 1) 1 kk, jos palvelussuhde on jatkunut enintään 1v, 2) 2 kk, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 1 v, mutta enintään 5 v, 3) 3 kk, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 5 v, mutta enintään 9 v, 4) 4 kk, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 9 v, mutta enintään 12 v, 5) 5 kk, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 12 v, mutta enintään 15 v, ja 6) 6 kk, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 15 v. Viranhaltijan pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa lyhyempääkin irtisanomisaikaa. Tilapäisen viranhaltijan irtisanomisaika on molemmin puolin yksi kuukausi.

15 15 Väliaikaisen viranhaltijan irtisanomisaika on molemmin puolin 14 kalenteripäivää. Koeaikainen virkasuhde voidaan kuitenkin päättää ilman irtisanomisaikaa samoin perustein kuin koeaikainen työsopimussuhde työsopimuslain mukaan. Työntekijän irtisanomisaika on 14 vrk, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta ja 1 kk, jos se on jatkunut yli viisi vuotta. Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksittä, eikä muuta ole sovittu, on työnantajan irtisanoessa työsopimuksen noudatettava seuraavia irtisanomisaikoja: 1) 14 päivää, jos työsuhde on kestänyt enintään 1 v, 2) 1 kk, jos työsuhde on kestänyt yli vuoden, mutta enintään 4 v, 3) 2 kk, jos työsuhde on kestänyt yli 4 v - 8 v, 4) 4 kk, jos työsuhde on kestänyt yli 8 v - 12 v ja 5) 6 kk, jos työsuhde on kestänyt yli 12 v. Irtisanomismenettelyssä on noudatettava tiettyjä sääntöjä, jotka käyvät ilmi kirkkolaista, työsopimuslaista, Kirkon yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta sekä yhteistoimintasopimuksesta. Työnantaja, joka ei noudata irtisanomisaikaa, on velvollinen suorittamaan työntekijälle täyden palkan irtisanomisajalta ja työntekijä vastaavasti työnantajan sitä vaatiessa irtisanomisajan palkkaa vastaavan määrän. Määräajaksi tehty työsopimus ja virkasuhde päättyy ilman irtisanomista määräajan kuluttua loppuun. Virka- ja työsuhde päättyy myös henkilön siirtyessä eläkkeelle joko henkilökohtaisessa eläkeiässä tai joustavasti vuoden iässä Lomauttaminen Viranhaltija voidaan tiettyjen kirkkolaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä lomauttaa siten, että virantoimitus ja palkanmaksu keskeytetään määräajaksi, enintään kolmeksi viikoksi kalenterivuoden aikana. Työsopimussuhteinen voidaan työnantajan aloitteesta lomauttaa toistaiseksi tai määräajaksi työsopimuslain mukaisin edellytyksin. 3.5 Virka- ja työehtosopimukset

16 16 Virka- ja työehtosopimukset otettiin seurakunnissa käyttöön vuonna Siirtyminen sopimusjärjestelmään oli viranhaltijoiden ja työntekijöiden oikeuksien kannalta perustavaa laatua. Sopimusmenettelyllä tunnustettiin heille oikeus vaikuttaa omiin palvelussuhteen ehtoihinsa. Seurakuntien työ- ja virkaehtosopimus perustuu lakeihin evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista (968/74) ja työehtosopimuksista (969/74). Niiden mukaan viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteen ehdoista on voimassa mitä virka- ja työehtosopimuksilla määrätään. Kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa sovitaan palkkauksesta, virka- ja työvapaista, vuosilomasta, matkakustannusten ym. korvauksista, työ- ja vapaa-ajasta sekä muista taloudellisista ja sosiaalisista etuuksista. Palvelussuhteen ehtoja eivät ole ja siten virkaehtosopimusmenettelyn ulkopuolelle jäävät seurakunnan virastojen ja laitosten järjestysmuodon perusteet, virkakoneiston järjestely, viran perustaminen ja lakkauttaminen, viranomaisen tehtävät ja sisäinen työnjako, työn johtaminen ja virkasuhteen syntyminen. Lisäksi on säädetty, että sopia ei saa virkaan vaadittavista kelpoisuusehdoista, virkaylennysperusteista, viranhaltijan velvollisuuksista, kurinpidosta, eläkkeistä, virka- ja työsuhdeasuntojen vuokrista eikä seurakunnan omaisuuden käyttämisestä. Virka- ja työehtosopimukset tehdään valtakunnallisesti ja ne koskevat kaikkia kirkon toimielimiä ja seurakuntia. Voimassa oleva Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa Virkaehtosopimus määrittelee palvelussuhteen ehtojen sekä ylä- että alarajan eikä sitä parempia tai huonompia etuja saa paikallisesti antaa. Työehtosopimuksen rakenne on toinen. Työehtosopimuksessa on määrätty annettavat vähimmäisehdot. Sopimusjärjestelmän luonne asettaa kuitenkin useimmiten esteen työehtosopimuksessa määritellyn edun ylittämiselle. 3.6 Palkkaus Palkka on epäilemättä viranhaltijan ja työntekijän saama tärkein korvaus työstään. Palkka maksetaan rahapalkkana. Luontoisetupalkkauksesta on luovuttu lukien, kun kirkon palkkauslaki kumottiin. Viranhaltijan ja työntekijöiden työstään saamiin etuihin voi vaikuttaa, onko tehtävä päätoiminen vai ei. Pää- ja sivutoimisuuden erolla on merkitystä eräissä erillisissä virka- ja työehtosopimuksissa ja

17 17 suositussopimuksissa, esimerkiksi työterveyshuoltosopimuksen soveltamisalassa. Palvelussuhde on päätoiminen, jos viranhaltijan tai kuukausipalkkaisen työntekijän määritelty työaika on keskimäärin vähintään 19 tuntia viikossa. Hengellisen työn viranhaltijan palvelussuhde on päätoiminen, kun tehtävämäärä on vähintään 50 % viran täydestä tehtävämäärästä. Lyhyempää työaikaa tekevät ovat sivutoimisia. Jäljempänä esitetyt palkkausta koskevat määräykset koskevat päätoimisia työntekijöitä Virka- ja työsuhteisten kuukausipalkat Kirkkoherrojen virat ovat E hinnoitteluryhmissä. Kirkkoherralle, joka on vakinaisena hoitanut päätoimisesti kirkkoherranvirkaa yhteensä vähintään 6 vuotta, maksetaan euromääräinen määrävuosilisä. E-palkkahinnoitteluun ei kuulu kokemuslisiä. Muut virat kuuluvat H- tai R-palkkaluokkiin. H-palkkataulukkoon kuuluvat lähinnä ne viranhaltijat, jotka tekevät hengellistä työtä. R-palkkataulukkoon kuuluvat lähinnä toimisto- ja hallintotehtävissä olevat ja kirkonpalveluskuntaan kuuluvat henkilöt sekä työsopimussuhteiset työntekijät. Työntekijän säännöllistä palkkaa kutsutaan varsinaiseksi palkaksi. Palkka muodostuu peruspalkasta ja kokemuslisistä. Siihen voi kuulua myös muita vakioerinä kuukausittain suoritettavia palkanlisiä. Varsinaiseen palkkaan ei sen sijaan lueta satunnaisia palkkioita, korvausta lisätyöstä tai kokouspalkkioita Kokemuslisät Kokemuslisiä maksetaan H- ja R-taulukon mukaan määräytyvään palkkaan neljän, kuuden, kahdeksan, 10 ja 13 palvelusvuoden perusteella. Lastenohjaajien kokemuslisät määräytyvät neljän, kuuden, kahdeksan, 11 ja 15 työvuoden perusteella. Kokemuslisät ovat valmiiksi laskettu palkkataulukoihin. Kokemuslisään oikeuttavaa palvelusta on kokonaisuudessaan 17 vuoden täyttämisen jälkeen kertynyt seurakunnan palvelu, jos työaika on vähintään 19 tuntia viikossa tai tehtävämäärä vähintään 50 % kokoaikaisen viran tehtävämäärästä. Sivutoimisesta palveluksesta luetaan hyväksi enintään puolet. Myös muun työnantajan palvelus luetaan hyväksi, jos se on tapahtunut vastaavalla ammattialalla tai siitä on muuten olennaista hyötyä virka- tai työtehtävien hoidossa. Palvelus luetaan harkinnan mukaan hyväksi joko kokonaan tai osittain. Kokemuslisään luetaan hyväksi myös asevelvollisuusaika tai 240 päivää aseettomasta palveluksesta tai siviilipalveluksesta. Viranhaltija, jonka palkkaus määräytyy H-taulukon mukaan, saa lukea hyväkseen kokemuslisää varten kaksi vuotta viran tehtäväalaa välittömästi koskevasta

18 18 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta ja yhden vuoden erikoissairaanhoitajan tutkinnosta. Oikeus kokemuslisään alkaa lisään oikeuttavan palvelusajan täyttymistä seuraavan kuukauden alusta. Kokemuslisä myönnetään automaattisesti oman seurakunnan palveluksen perusteella. Muusta palveluksesta on esitettävä kirjallinen selvitys. Kokemuslisän hakemista varten on erillinen lomake, jota saa kirjaamosta, taloustoimistosta ja Naakkanetistä. Varsinaisen palkan lisäksi viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa lisä- ja ylityökorvausta, euromääräistä ilta- ja yötyökorvausta, sunnuntai- ja aattotyökorvausta, varallaolokorvausta, vastuulisää, johtajalisää, viittomakielentaitolisää ja kokouspalkkiota. Virka- ja työehtosopimukseen liittyy laaja palkkahinnoittelu (palkkaryhmittely), joka määrää siinä mainittujen virkojen palkka-asteikon. Jos kuukausipalkkainen työntekijä suorittaa sellaisia tehtäviä, joita hinnoittelussa ei ole mainittu, määritellään tällaisen työntekijän alkupalkka vaativuudeltaan vastaavantasoisia tehtäviä suorittavan hinnoittelussa mainitun työntekijän palkkauksen perusteella. Yhteinen kirkkoneuvosto voi virka- ja työehtosopimuksessa mainituilla perusteilla korottaa viranhaltijan/työntekijän palkkaa palkkahinnoittelun rajoissa. Kirkkoherran, palkkahinnoittelun ulkopuolisen viran haltijan ja virkaehtosopimuslain 5.2 :n mukaisten virkojen palkkausmuutoksista päätetään kirkon sopimusvaltuuskunnassa. Virkaa uudelleen täytettäessä kirkkoneuvostolla on harkintamahdollisuus palkan tarkistuksen muodossa Tuntipalkat Tuntipalkkaisten työntekijöiden palkka määräytyy työehtosopimuksen liitteen 8 palkkahinnoittelun perusteella. Hinnoittelussa on määritelty peruspalkka ja mahdolliset lisät. Tuntipalkkaus on poikkeuksellinen palkkausmuoto Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Lastenohjaajien ja iltapäiväkerhonohjaajien palkat Kirkon lastenohjaajien palkkaus määräytyy työehtosopimuksen liitteen 7 palkkahinnoittelun perusteella. Lastenohjaajan maksupalkka määräytyy palkkaryhmien L3a - L3d tai L5a - L5d mukaisesti ottaen huomioon lastenohjaajan koulutus, työtehtävien laatu, laaja-alaisuus ja vastuullisuus sekä tehtävissä

19 19 edellytettävä ammattitaito. Lastenohjaajat ovat kuukausipalkkaisia työsopimussuhteisia työntekijöitä, joiden säännöllinen työaika määräytyy työsopimuksen mukaan. Viikoittainen työtuntimäärä määräytyy pääsääntöisesti seuraavasti: 28 tuntia/ viikko lastenohjaaja, jolla on ns. vanhanmuotoinen koulutus (lastenohjaajakurssi tai muu vastaava) ja 34 tuntia/ viikko lastenohjaaja, jolla on lastenohjaajan ammattitutkinto. Viikkotuntimäärään on kaikille lastenohjaajille varattu yksi tunti yhteistä kerättäväksi yhteistä koulutusta varten. Syksyllä ja keväällä järjestettävät vanhempainillat sisältyvät suunnittelutunteihin. Perhekirkoista ja sunnuntaitapahtumista maksetaan korvausta erikseen Palkanmaksu Taloustoimisto maksaa palkan pankkiin asianomaisen tilille. Palkan maksamista varten viranhaltijan ja työntekijän on työhön ryhtyessään annettava esimiehelleen palkanlaskijalle toimittamista varten - verokortti - pankkiosoite - valtakirja mahdollisen ammattiyhdistyksen jäsenmaksun perimistä varten Siinä tapauksessa, että uusi työntekijä haluaa saada kokemuslisäaikaan luetuksi muun työnantajan palveluksessa hankitun työkokemuksen, tulee hänen huolehtia siitä, että kokemuslisäanomus liitteineen on tehty ja annettu joko esimiehelle tai kirjaamoon. Vakinaisen viranhaltijan varsinainen palkka suoritetaan kuukausittain etukäteen kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Muu kuin varsinainen palkka, väliaikaisen viranhaltijan palkka ja työsopimussuhteessa olevan kuukausipalkka maksetaan kuukausittain jälkikäteen kunkin kuun viimeisenä arkipäivänä. Palkkatilityksestä tehdään palkanmaksukausittain viranhaltijoille ja työntekijöille jaettava palkkalaskelma. 3.7 Työaika Varsinainen työaika Viranhaltijain ja työntekijöiden työaikojen pituudet määräytyvät jäljempänä mainitulla tavalla virka- ja työtehtävien laadun ja määrän mukaan.

20 20 Yleinen säännöllinen työaika on 6-8 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Virasto- ja muussa toimistotyössä säännöllinen työaika on 7 tuntia 15 minuuttia vuorokaudessa ja 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Virastoissa päivittäinen työaika on kello , ellei kirkkoneuvosto ole vahvistanut muuta työaikaa. Toimistotyössä on käytössä liukuva työaika, joka hoidetaan kortinlukijalla. Liukuma-ajat ovat klo 7-9 ja klo Liukuman puitteissa tehtyjen työtuntien määrä ei saa ylittää täyttä säännöllistä työaikaa enemmällä kuin 20 tunnilla eikä alittaa enemmällä kuin 10 tunnilla joka perjantai päättyvällä seurantajaksolla. Työajasta vähennetään automaattisesti puolen tunnin ruokaaika. Säännöllisen työajan katkaisee ruokailutauko, joka on puoli tuntia, ellei muuta ole paikallisesti sovittu. Ruokailutaukoa ei lueta työaikaan. Työaikana annetaan yksi l5 minuutin pituinen kahvitauko, joka tarvittaessa on pidettävä vuorottain ja muutoinkin niin, ettei siitä aiheudu haittaa työnteolle. Yleistä säännöllistä työaikaa noudattaville annetaan sekä aamu- että iltapäivällä yksi 15 minuutin kahvitauko. Eräiden vahtimestareiden, vahtimestari-siivoojien ja leirikeskusten työntekijöiden osalta noudatetaan neljän viikon pituista jaksotyöaikaa, jossa työaika on 153 tuntia. Myös kahden viikon tai kolmen viikon jakso on mahdollinen. Jaksotyössä ei päivittäistä työaikaa ole määritelty, mutta viranhaltijalle/työntekijälle on annettava vähintään yhdeksän tunnin pituinen keskeytymätön vuorokautinen lepoaika. Jaksotyöstä on etukäteen laadittava työtuntijärjestelmä. Edellä mainitut työajat eivät koske pappia, lehtoria, kanttoria, diakonian viranhaltijaa, nuorisotyönohjaajaa eikä muutakaan hengellisen työn viranhaltijaa. Hengellisen työn viranhaltijoihin sovelletaan hengellisen työn viranhaltijan vapaa-aika-, leirityö- ja leirityöaikahyvityksestä annettuja määräyksiä. Jos viranhaltijan virkatehtävistä osa on hengellistä työtä ja osa muuta työtä, sovelletaan työaikamääräyksiä ainoastaan muuhun kuin hengelliseen työhön. Tuntipalkan jakaja on 163 paitsi virastotyössä 152. Ylityöllä tarkoitetaan säännöllisen työajan lisäksi tehtyä työtä. Se voi olla vuorokautista ylityötä, viikoittaista ylityötä tai ylityötä jaksotyön johdosta. Ylityöllä tarkoitetaan yleisessä säännöllisessä työajassa ja jaksotyössä määrätyn säännöllisen työajan lisäksi tehtyä työtä. Virastotyössä ja osaaikatyössä vuorokautinen ylityökynnys on pääsääntöisesti kahdeksan tuntia ja viikoittainen ylityökynnys 38 tuntia 15 minuuttia. Lisätyöllä tarkoitetaan sellaista vahvistetun tai sovitun säännöllisen työajan lisäksi tehtävää työtä, joka ei ole ylityötä. Lisätyöstä maksetaan sama palkka kuin varsinaiselta työajalta.

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto 826/2015 303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että työaikapankkijärjestelmä otetaan käyttöön

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö valtuustokaudelle 2013 2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 1 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus Osa-03: Virka-

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

HARKINNANVARAISIA VIRKAVAPAUKSIA / TYÖLOMIA KOSKEVAT YLEISET OHJEET

HARKINNANVARAISIA VIRKAVAPAUKSIA / TYÖLOMIA KOSKEVAT YLEISET OHJEET KAUNIAISTEN KAUPUNKI HJ 11.12.1991 / 9 Lisäys kohtaan 5.5/HJ 5.5.93 15 Lisäys kohtaan 5.6/HJ 17.6.97 / 21 Lisäys kohtaan 5.5 / HJ 15.12.99 36 Lisäys kohtaan 5.6/HJ 13.6.2000 26 Muutos kohtaan 5.5/HJ 9.3.2001

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Seurakuntarakenteiden kehittäminen Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Kirkolliskokous linjasi seurakuntarakenteiden kehittämistä 15.5.2013 Kirkkohallituksen esitys: Uusi seurakuntayhtymä 2015 Kirkolliskokouksen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus III LUKU TYÖAIKA 9 Jaksotyöaika Säännöllinen työaika 1 mom. Työaikalain 7 :ssä tarkoitetussa työssä,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot Nykyinen versio Muutettu versio Korjattu liite nro: 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kainuun maakunta -kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

lomauttamismenettelystä ja 1omauttamisen vaikutuksista. Lomauttamisen syynä on yleensä menekkivaikeuksista tai muista tuotan- 1993 vp- HE 1

lomauttamismenettelystä ja 1omauttamisen vaikutuksista. Lomauttamisen syynä on yleensä menekkivaikeuksista tai muista tuotan- 1993 vp- HE 1 1993 vp- HE 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkolliskokouksen ehdotuksen mukaisesti kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös evankelis-luterilaisen

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.4.2007 23 Voimaantulo 1.4.2007 2 SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA... 3 2 KOKOUSPALKKIOT... 3 3 SAMANA PÄIVÄNÄ

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 ALKAEN Kvalt 17.12.2008 56 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 3 4 Kuukausipalkkiot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHTÄÄN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 355 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 93 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginhallitus 4.2.2013 74 Voimaantulo 1.1.2013 Soveltamisala 1 Raahen kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.2.2013 / 7 Yhtymähallitus 23.1.2013 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Kokouspalkkioiden määrä... 3 3 Toimielinten puheenjohtajien palkkiot...

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUHAVAN KAUPUNKI 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 78 Voimaantulo: 1.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten ja niiden jaostojen kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

Kaupungin toimielinten ja niiden jaostojen kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Muutokset hallintosääntöön verrattuna Lisäykset ja muutokset punaisella, poistetut yliviivattu 1 Yleistä Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston. päivänä kuuta 2009 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.9.2013 1 Soveltamisala Kajaanin kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 2 2 Kokouspalkkiot... 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 3 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta Annettu Turussa 5 päivänä marraskuuta 2009 ja 12 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

OPISKELIJAN TYÖSUHDEOPAS

OPISKELIJAN TYÖSUHDEOPAS OPISKELIJAN TYÖSUHDEOPAS KirVESTES 2014-2016 Arja Lusa Tervemenoa töihin Työkokemuksen hankkinen on opiskelijalle ensiarvoisen tärkeää. Seurakunnat tarjoavat kirkon nuorisotyönohjaajiksi opiskeleville

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3 ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.10.2005 Voimaantulo: 1.1.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN

Lisätiedot