Kh 3 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Päivi Niemistö, puh , Yleistyöaika ja jaksotyöaika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kh 3 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Päivi Niemistö, puh. 438 4002, 044 438 4002. Yleistyöaika ja jaksotyöaika"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Työaikamuotojen muuttaminen 120/ /2015 Kh 3 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Päivi Niemistö, puh , Yleistyöaika ja jaksotyöaika Kunta-alan henkilöstöön sovelletaan useita eri työaikamuotoja, joista yleisimpinä voidaan mainita mm. yleistyöaika ja jaksotyöaika. Myös jaksotyöaikamuotoon kuuluvaa ns. muodollista jaksotyöaikaa on käytetty laajasti kunta-alalla. Työaikamuotoihin liittyviä määräyksiä on työaikalaissa sekä kun nal lisis sa virka- ja työehtosopimuksissa. Yleistyöaika: sovelletaan henkilöstöön, johon ei sovelleta muuta työai kaa. Säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 15 min viikossa. Säännöllinen viikkotyöaika on mahdollista jär jes tää siten, että se on keskimäärin 38 tuntia 15 min enintään 6 vii kon ajanjaksossa. Myös liukuvan työajan käyttö on mahdollista, mut ta ei kuitenkaan keskimäärin tasoittuvaksi järjestetyssä yleis työajas sa. Jaksotyöaika: voidaan soveltaa vain työaikalain 7 :ssä mainituissa töis sä ja toimintayksiköissä (mm. sairaalat, terveyskeskukset, vanhus ten palvelutalot, vammaisten asuntolat, ympäri vuorokauden toimi vat lasten päiväkodit) ja niissäkin vain niissä tehtävissä, joissa työn an ta jal la on tarvetta teettää säännönmukaisesti yötyötä tai yli 9 tun nin työvuoroja. Säännöllinen työaika on järjestetty jaksotyöksi, jos sa säännöllinen työaika esim. 3 viikon jaksossa on 114 tuntia 45 min. Liukuvan työajan käyttö ei ole mahdollista jaksotyössä työs kente le vil lä. Muodollinen jaksotyö: jaksotyö, jossa lauantai ja sunnuntai ovat sään nön mu kai ses ti vapaapäiviä. Noin kerran kuukaudessa on mahdol lis ta suunnitella työvuoro lauantaiksi tai sunnuntaiksi. Työaikamuodon valinta ja työnjohdolliset muutostilanteet Työaikamuodon valinta kuuluu työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin. Työnantaja valitsee työaikalain sekä virka- ja työehtosopimusten mää räys ten rajoissa sen työaikamuodon, joka on toiminnan ja teh tävien suorittamisen kannalta tarkoituksenmukaisin työaikamuoto.

2 Työaikamuotoa voidaan muuttaa tarvittaessa, mikäli esim. toiminnan muu tok set tms. sellaiset syyt sitä edellyttävät. Esim. yötyön teet tä misen tarve saattaa vaihdella jopa työaikajaksoittain, jolloin työ ai kamuo toa on muutettava sen mukaisesti. Työaikamuoto valitaan teh tävä koh tai ses ti, joten samassa työyksikössä voidaan noudattaa eri työai ka muo to ja riippuen siitä, minkälaisia työvuoroja ao. tehtävissä on tarpeen teetättää. Työaikamuotoa ei koskaan muuteta kesken työ aika jak son. Mikäli työaikamuotoa muutetaan, ennen muutoksen toteuttamista on kuul ta va ko. muutoksen kohteena olevaa henkilöstöä. Työaikamuodon valinta kuuluu esimiehen työnjohto-oikeuden piiriin em. lain ja sopimusten määräysten sekä kaupunginhallituksen hyväk sy mien työaikamuotojen valintaa koskevien yleisten pe ri aat tei den mukaisesti. Pääsääntöisesti noudatettava työaikamuoto on yleistyöaika. Muut KVTES:n työaikamuodot ovat tästä poikkeuksia, joita työnantaja voi so vel taa vain, mikäli tietyt kriteerit täyttyvät. Esimerkiksi jak so työ aikaa voidaan noudattaa vain työaikalain 7 :ssä mainituissa töissä ja toi min ta yk si köis sä, mutta ei kuitenkaan pelkästään ko. määräyksen pe rus teel la. Lisäksi on ratkaistava, voidaanko palvelutuotanto jär jestää yleistyöajan määräysten puitteissa vai onko työnantajalla tarve tee tät tää jaksotyölle tyypillisesti säännönmukaisesti yötyötä tai yli 9 tun nin työvuoroja. Mikäli on, oikea työaikamuoto on jaksotyö ja ellei ole, oikea työaikamuoto on yleistyöaika Työaikamuotojen muuttaminen perusturvan sekä ruoka- ja ti lapal ve lui den yksiköissä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ohjeiden mukaan työnantajan tulee aika ajoin arvioida, vastaavatko työaikamuodot ja niiden käyttöä kos ke vat paikalliset periaatteet laki- ja sopimusmääräyksiä sekä palve lu tuo tan non tarpeita. Oikeustapausten (mm. TT 12/1998, TT2013:62) sekä työneuvoston lau sun non nro 2/1999 perusteella on tullut aiheelliseksi arvioida, onko Lapuan kaupungin henkilöstön työaikamuodot määritelty työ ai kalain ja KVTES:n määräysten mukaisesti. Lisäksi Kunnallinen työmark ki na lai tos on ohjeistanut kuntatyönantajia tarkistamaan ko ti hoidon henkilöstön työaikamuodot vastaamaan työtuomioistuimen tuomio ta 2013:62, jonka mukaan kotihoidon organisointi- ja hal lin noin tita pa ratkaisee työaikamuodon valinnan. Työaikamuotojen tarkastelu on ajankohtaista myös siksi, että tai sitä seuraavan työaikajakson alusta voimaan tulevien uu sien jaksotyöaikamääräysten seurauksena ns. muodollista jak sotyö tä koskevat määräykset poistuvat (nykymääräysten 16 4 mom). Ns. muodollista jaksotyötä tekevien asema ei pelkästään edellä mai-

3 ni tun muutoksen vuoksi muutu, mikäli työaikamuodot on määritelty jo aiemmin työaikalain ja KVTES:n määräysten mukaisesti. Em. oikeustapausten, työneuvoston lausunnon sekä Kunnallisen työmark ki na lai tok sen ohjeistusten pohjalta on aloitettu työ ai ka muo to jen tarkastelu kevään 2015 aikana perusturvan sekä ruoka- ja ti la pal velun työyksiköistä. Työaikamuotojen ja ruokataukojen tar kas te lua jatketaan kaupungin muiden työyksiköiden osalta syksyllä Kevään 2015 aikana tehty työaikamuotoja koskeva alkuselvitys sekä käy tös sä olevien työaikamuotojen kartoittaminen on toteutettu hen kilös tö pääl li kön ja työyksiköiden esimiesten tapaamisissa. Työ ai kamuo to jen tarkastelua yleisellä tasolla on tehty myös yhteistyössä maa kun nan eri sote-toimijoiden ja henkilöstöhallinnon edustajien kans sa.tavoitteena on ollut mahdollisimman yhtenäisten rat kai su jen te ke mi nen maakunnallisella tasolla kuitenkin siten, että paik ka kun takoh tai set palvelutuotannon järjestämisen eroavaisuudet ote taan huomi oon. Työaikamuotojen kartoituksessa todettiin, että jaksotyöaikaa ja muodol lis ta jaksotyöaikaa noudatetaan seuraavissa työyksiköissä: avoter vey den huol lon yksiköt, hammashuolto, fysioterapia, kes kus va rasto, vastaanottotoiminta, tukipalvelut (sairaalahuollon tehtävät, osasto sih tee rit, terveyskeskusavustajat) hoivaosasto, Liuhtarin hoi vaosas to, sairaalaosasto, Päivärinne, palvelukoti Niittypuisto, Ma tin tupa, Eevankoti, Hopeapaju, Illansini, kotihoito, muistineuvola, Män tyko to, Jukantuvan toimintakeskus, Niittypuiston asuntola, perhetyö, ruo ka pal ve lut/ho pearin ne sekä tilapalvelut/hopearinne ja Jo ki laak so. Lisäksi alkuselvityksessä todettiin, että muodollisessa jaksotyössä työs ken te le vil lä ei teetätetä säännönmukaisesti työaikalain mukaista yö työ tä (klo ) tai yli 9 tunnin mittaisia työvuoroja eikä em. työvuoroja teetätetä myöskään kaikilla jaksotyöajassa työs ken tele vil lä (esim. osa osastonhoitajista). Niittypuiston asuntolan osalta todet tiin, että ko. yksikössä noudatetaan muodollista jaksotyöaikaa, mut ta teetätetään säännönmukaisesti yli 9 tunnin työvuoroja. Työaikamuotojen muuttamista koskeva yhteistoimintamenettely on to teu tet tu seuraavasti: kaikille työntekijöille/viranhaltijoille sekä työsuojeluvaltuutetuille ja am mat ti jär jes tö jen pääluottamusmiehille tarkoitetut hen ki lös töpääl li kön informaatiotilaisuudet ja työsuojelu- ja yhteistyötoimikunnan informointi keskustelutilaisuus kotihoidon henkilöstön kanssa keskustelutilaisuus hammashuollon henkilöstön kanssa

4 työyksikkökohtaiset/muutaman työyksikön yhteiset kuu le mis ti laisuu det ko. yksiköiden henkilöstölle sekä kaikille työ suo je lu val tuute tuil le ja ammattijärjestöjen pääluottamusmiehille (12 kpl) kuulemistilaisuus kaikille työsuojeluvaltuutuille ja am mat ti jär jes töjen pää luot ta mus mie hil le Kuulemispöytäkirjat oheismateriaalina. Lisäksi asian valmistelussa on huomioitu henkilöstön/ työyksiköiden oma-aloit tei ses ti tekemät ja henkilöstöpäällikölle toimitetut kirjalliset sel vi tyk set ja kannanotot eri työyksiköiden toiminnasta sekä työ ai kamuo to jen valintaan ja ruokailutaukojen käyttämiseen liittyvistä asioista. Kuulemis- ym. tilaisuuksissa on käsitelty työaikamuotoihin liittyviä työ ai ka lain ja KVTES:n määräyksiä sekä selostettu niiden vai ku tuksia kunkin työyksikön kannalta. Kuulemistilaisuuksissa ei ole hen kilös tön eikä henkilöstön edustajien taholta tuotu esiin vastustavia näkö kul mia työnantajan esit tä miin em. työaikalain ja KVTES:en mu kaisiin perusteluihin, joilla työ ai ka muo dot muutetaan jak so työs tä/muodol li ses ta jaksotyöajasta yleis työ ai kaan ja Niittypuiston asuntolan osal ta tehtävän väliaikaisen ratkaisun perusteluista (yli 9 tunnin työvuo rot), jolla Niittypuiston asun to lan henkilöstön työaikamuoto muute taan muodollisesta jak so työ ajas ta jaksotyöaikaan. Lepotauko (ruokailutauko) Ruokailutauko on tarkoitettu lepo- ja virkistäytymistauoksi. Työn an tajan on pääsäännön mukaan annettava yli 6 tuntia kestävissä työ vuorois sa viranhaltijalle/työntekijälle lepotauko, jota ei lueta työaikaan ja jon ka aikana voi poistua työpaikalta. Lepotauon on oltava kestoltaan vä hin tään 30 min. Lepotaukoa ei kuitenkaan ole välttämätöntä määrä tä pidettäväksi tiettynä kellonaikana, vaan se voidaan määrätä pidet tä väk si tiettyjen kellonaikojen välisenä aikana. Ruokatauko mer kitään työvuoroluetteloon KVTES:n ohjeistamalla tavalla. Työnantajan velvoite lepotauon antamiseen perustuu työaikalain ja KVTES:n määräyksiin sekä työsuojelullisiin syihin. Työnantajan velvoit teen noudattamatta jättäminen on mahdollista vain poik keuk sel lisis sa tilanteissa, joissa lepotauon antaminen ei ole mahdollista millään järjestelyillä työtehtävän laadun vuoksi eikä työn tekoa ole to siasial li ses ti mahdollista keskeyttää lepotauon ajaksi. Tällaisia ti lan teita voi olla esimerkiksi yksiköissä, joissa henkilö ainoana työn te ki jänä/vi ran hal ti ja na palvelee yleisöä (esim. museo) eikä au ki olo ai ko jakaan muuttamalla ole mahdollista antaa henkilölle lepotaukoa. Myös jon kin laitteen tai koneen jatkuva tarkkailu saattaa olla pe rus tee na le po tau on antamatta jättämiseen.

5 Ellei lepotaukoa ole mahdollista antaa em. poikkeuksellisista syistä joh tuen, työntekijälle/viranhaltijalle annetaan mahdollisuus ruokailla jou tui sas ti työaikana enintään min työn ohessa. Jaksotyöaikaan kuuluvilla on lepotaukoon liittyvä oma poik keus määräyk sen sä, jonka mukaan työntekijä/viranhaltija voi niin halutessaan ruo kail la työaikana joutuisasti (enintään min). Työaikamuotoja koskevissa kuulemistilaisuuksissa keskusteltiin myös yleistyöajan lepotaukoon liittyvistä asioista. Henkilöstön ja henki lös tön edustajien taholta esitettiin lukuisia perusteluja, joiden mukaan työaikana tapahtuvasta aterioinnista ei ole mahdollista luo pua. Perusteluina esitettiin mm. seuraavia: toiminnan han ka loi tu mi nen, asiakaspalvelun heikentyminen, puutteelliset taukotilat, työ yh tei sön jäsenten yhteisten taukojen tärkeys, yksin työskentely esim. lap si perheis sä, turvallisuusriskit ja liian vähäiset henkilöstöresurssit. Em. perusteluista seuraavat voidaan katsoa työaikalain, KVTES -mää räys ten ja työsuojelumääräysten mukaiset poik keus mää räyksen kriteerit täyttäviksi kuitenkin siten, että näidenkin osalta pyritään olo suh teet järjestämään siten, että lepotauot pystytään antamaan : perhetyöntekijät niinä työpäivinä, jolloin työskentely tapahtuu yksin asia kas per hees sä niin pitkäkestoisesti, ettei ruokailutaukoa ole mah dol lis ta antaa edes liukuman puitteissa eikä ko. aikana ole to si asial lis ta mahdollisuutta poistua asiakasperheestä tauon ajak si ympärivuorokauden toimivissa yksiköissä niissä työvuoroissa, jois sa työs ken nel lään ainoana työntekijänä eikä ko. työpisteessä ole to si asial lis ta mahdollisuutta keskeyttää työntekoa lepotauon ajak si asiakaspalvelussa,neuvonnassa ja niitä vastaavissa tehtävissä sel lai sis sa työvuoroissa, joissa työskennellään ainoana työn te kijä nä ei kä ko. työpisteessä ole tosiasiallista mahdollisuutta keskeyt tää työn te koa lepotauon ajaksi tilapäisesti Jukantuvan toimintakeskuksessa mahdollisen ke hi tysvam mai sil le aiheutuvan turvallisuusriskin ja lisääntyvien vaa ra tilan tei den perusteella siihen saakka, että riskien arviointi on saa tu suo ri tet tua ja toiminta järjestettyä siten, ettei turvallisuusriskiä muo dos tu Muilta osin lepotaukojen antaminen on esimiesten toimesta to teu tetta va erilaisilla järjestelyillä, joita voivat olla mm. toimintatapojen ja työ ta po jen muuttaminen ja kehittäminen, päivärytmin muutokset, ruo ka tau ko jen porrastukset ja vuorottelut, työvuorosuunnittelun hyödyn tä mi nen, ajanvarauskäytäntöjen muuttaminen ja kehittäminen, tek nis ten apuvälineiden käyttäminen, takaisinsoittomahdollisuuden

6 hyö dyn tä mi nen, työturvallisuuslain mukaisten taukotilojen jär jes tä minen, aukioloaikojen muuttaminen jne. Lepotauon (ruokailutauko) antaminen Työnantaja päättä työaikalain ja KVTES:n määräysten rajoissa le poai ko jen (mm. ruokailutauko) sijoittelusta. Ruokailutauko sijoitetaan työ päi vil le sen mukaan, mikä on toiminnan kannalta tar koi tuk sen mukai sin ratkaisu. Lepotauon antaminen ja sen ajankohdan määrittely rat kais taan tarvittaessa työpäiväkohtaisesti.työtehtävien laadusta riip puen samallakin henkilöllä voi olla joinakin työpäivinä työaikaan kuu lu ma ton ja joinakin päivinä työaikaan kuuluva ruokailutauko. Lepo tau ot merkitään työvuoroluetteloon joka tarkkoina kellonaikoina tai tietylle aikavälille sijoittuvana taukona. Myös työaikaan kuuluvat ruo kai lu tau ot merkitään työvuoroluetteloon tietyillä koodeilla tai muuten selkeillä merkintätavoilla. Ruokailutauon antaminen ja sen ajankohdan määrittely kuuluu esimie hen työnjohto-oikeuden piiriin sekä työvuoroluetteloiden laa ti joiden työtehtäviin em. lain ja sopimuksen määräysten sekä kau pungin hal li tuk sen hyväksymien ruokailutauon antamista koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti. Työaikamuotojen muuttamisen vaikutukset Työaikamuotojen tarkastelu perusturvan sekä ruoka- ja ti la pal ve luiden yksiköiden jaksotyötä, muodollista jaksotyötä ja yleistyöaikaa teke vien osalta on kohdistunut n vakinaiseen ja mää rä ai kaiseen työntekijään/viranhaltijaan. Työaikamuodon muutos kohdistuu suo raan n. 230 vakinaiseen ja määräaikaiseen muodollista jak so työtä tekevään työntekijään/ viranhaltijaan, mikä heijastuu esim. toi minta ta po jen muutoksina myös samoissa työyksiköissä mutta eri työ aika muo dois sa työskentelevään henkilöstöön. Työaikamuotojen muuttamisessa on kysymys työn an ta ja vel voit tei den hoitamisesta siten, että työaikamuodot vastaavat työaikalain ja KVTES:n määräyksiä. Em. määräykset perustuvat vahvasti mm. työ suo je lul li siin ja työkykyä ylläpitäviin näkökulmiin. Lepotaukojen käyt tä mi nen on useiden tutkimustulosten mukaan selvästi työ hy vinvoin tia lisäävä tekijä. Lepotaukojen asianmukainen järjestäminen on yk si keino myös työurien pidentämisessä ja työssä jaksamisen tavoit tei den saavuttamisessa. Työaikamuotojen yhtenäistäminen sekä perusteettomien erojen poista mi nen työaikamuotojen ja lepotaukojen käytössä edistää hen ki löstön tasapuolista ja yhdenvertaista kohtelua. Työaikamuotojen muuttamisen yhteydessä on mahdollista saavuttaa myös toiminnallisia hyötyjä sekä parantaa palvelutasoa mm. toi minta- ja työtapojen kehittämisen ja muuttamisen sekä työ vuo ro suun nitte lun antamien mahdollisuuksien seurauksena. Yleistyöajassakin on

7 mah dol lis ta sijoittaa työvuorot hyvinkin porrastetusti työpäivän sisällä klo välisenä aikana siten kuinka yksikön tarpeet ja työhui put edellyttävät. Työvuorot voivat alkaa esim. siten, että en simmäi nen työntekijä tulee työhön klo 7.00, toinen klo ja kolmas klo Työvuoroja voidaan myös sijoittaa kaikille kalenteriviikon päi vil le eikä kaikkien työvuorojen tarvitse olla pituudeltaan yhtä pitkiä. Kustannushyötyjen saavuttaminen henkilöstöresurssien li sään ty misen kautta on jossain määrin mahdollista, mikäli ruokatauko an netaan työntekijälle työajan ulkopuolella. Tällöin itse työn tekemiseen käy tet ty aika lisääntyy enimmillään 2,5 tunnilla viikossa/hlö. Toi saal ta joissakin työyksiköissä toiminnan luonteen takia ko. hen ki lös tö resurs sin hyödyntäminen ei välttämättä ole täysimääräisesti mah dol lista (esim. asiakkaat ovat paikalla vain tiettynä aikana). Lisäksi jois sain työ yk si köis sä työaikakorvausten määrä saattaa lisääntyä joh tuen ko. yk si köi den toiminnan luonteesta sekä yleistyöajan vuo ro kau ti sen ja vii koit tai sen ylityön muodostumisen korvausperiaatteista. Kus tan nushyö ty jen luotettava euromääräinen arviointi ei em. syistä joh tuen ole mahdollista vielä muutosprosessin tässä vaiheessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että 1. työaikamuodon valinnan yleinen periaate on, että jaksotyöaikaa (KVTES:n III luvun 9 1 mom so vel ta mis oh jeen vaihtoehto 1) nou da te taan niissä tehtävissä, jotka on lueteltu työaikalain 7 :ssä ja ko. tehtävässä on lisäksi palvelutuotannon järjestämisen kannal ta välttämätöntä teetättää sään nön mu kai ses ti työaikalain mukais ta (klo ) yötyötä tai säännönmukaisesti yli 9 tun nin työ päi viä alkavan työaikajakson alusta lähtien avo ter vey den huollon yksiköissä, ham mas huol los sa, fysioterapiassa, kes kus va rastos tos sa, vastaanottotoiminnassa, tukipalveluissa (sai raa la huol lon teh tä vät, osastosihteerit, terveyskeskusavustajat) hoivaosastolla, Liuh ta rin hoivaosasto, sai raa la osas tol la, Päivärinteessä, pal ve luko ti Niittypuistossa, Matintuvassa, Eevankodissa, Ho pea pa jus sa, Il lan si nes sä, kotihoidossa, muistineuvolassa, Mäntykodossa, Jukan tu van toi min ta kes kuk ses sa, perhetyössä, ruokapalveluissa (Ho pea rin ne) sekä tilapalveluissa (Hopearinne ja Jo ki laak so) va kinai sis sa ja määräaikaisissa palvelussuhteissa ns. muodollista jakso työ tä tekevät siir re tään yleistyöaikaan alkavan työaikajakson alusta lähtien Niittypuiston asunto lan vakinainen ja mää rä ai kai nen henkilöstö siirretään tilapäisellä rat kai sul la muodollisesta jaksotyöstä jaksotyöaikaan. Rat kai su on voi mas sa siihen saakka kunnes palvelutuotanto saadaan jär jes tettyä ilman yli 9 tunnin työ vuo ro ja tai erillisen työajan käyttöä kos ke-

8 van paikallisen sopimuksen voimaantuloon saakka. Ell ei muuta erik seen sovita, tilapäisen ratkaisun jälkeen Niittypuiston asun tolas sa noudatetaan yleis työ ai kaa alkavan työaikajakson alusta lähtien kaikki ne kohdassa 2 mainittujen työyksiköiden va ki nai sis sa ja määräaikaisissa pal velus suh teis sa jaksotyötä tekevät, jotka eivät tee sään nön mu kai ses ti työ ai ka lain mukaista (klo ) yötyötä tai sään nön mu kaises ti yli 9 tunnin työ vuo ro ja siirretään yleistyöaikaan 5. jaksotyöajan työaikajakson pituutta sekä keskimääräisten ta soit tumis jak so jen käyttöönottamista ja niiden pituutta koskevat työn johdol li set ratkaisut tekee ko. työyksikön esimies KVTES:n mää räysten mukaisesti alkavan työaikajakson alusta lähtien sekä mahdollisesti myö hem min tehtävien muutosten yhteydessä jälkeen tapahtuvat 1. kohdan soveltamispiiriin kuuluvat työ ai ka muo to jen muutosten työn joh dol li set ratkaisut tekee ko. työyk si kön esimies noudattaen työaikalakia, KVTES:n mää räyk siä se kä kohdan 1 mukaista työaikamuodon valinnan yleistä pe ri aatet ta 7. liukuvan työajan käyttämisen mahdollisuudet yleistyöajassa työsken te le vil le käsitellään erikseen sa mas sa yhteydessä kun koko kau pun kia koskeva liukuvan työajan paikallinen sopimus ajantasais te taan mennessä 8. työaikakorvausten muodostumiseen liittyvistä käytännössä nou datet ta vis ta toimintatavoista (mm. suostumukset, kir jaa mis me net telyt) henkilöstöpäällikkö, esimiehet ja ammattijärjestöjen pää luot tamus mie het sekä työsuojeluvaltuutetut sopivat erikseen 9. Työaikapankin käyttöön oton mahdollisuudet ja tar koi tuk sen mu kaisuus selvitetään erikseen sen jäl keen, kun työaikamuotojen tarkas te lu on toteutettu kaikissa kaupungin työyksiköissä alkaen muodollisesta jaksotyöstä ja jaksotyöstä yleistyö ai kaan siirtyvien osalta le po tau on (ruokailutauko) antamisen ylei nen periaate on, että pääsääntöisesti lepotauko annetaan työai ka lain ja KVTES:n mukaisesti työajan ulkopuolella vähintään 30 mi nuu tin pituisena yli 6 tun tia kestävissä työvuoroissa työvuoron kes ki vai heil la klo välisenä aikana. Pääsäännöstä voi daan poi ke ta vain työaikalain ja KVTES:n määrittelemissä tilanteissa ja ell ei työnantajan ole työn laadusta johtuen millään järjestelyillä tosi asial li ses ti mahdollista antaa lepotaukoa alkaen yleistyöajan piiriin kuuluvissa seuraavissa teh tävis sä/työ vuo rois sa ruokaillaan jou tui sas ti (enintään min) työ ai ka na työn ohessa poikkeusmääräyksen perusteella siihen saak ka, että poikkeusmääräyksen noudattamiseen oikeuttava kri-

9 tee ri poistuu: perhetyöntekijät niinä työpäivinä, jolloin työskentely ta pahtuu yksin asiakasperheessä niin pitkäkestoisesti, ettei ruokai lu tau koa ole mahdollista antaa edes liukuman puitteissa ei kä ko. aikana ole tosiasiallista mahdollisuutta poistua asia kas per hees tä tauon ajaksi ympärivuorokauden toimivissa yksiköissä niissä työ vuo roissa, joissa työskennellään ai noa na työntekijänä eikä ko. työpis tees sä ole tosiasiallista mahdollisuutta keskeyttää työnte koa lepotauon ajaksi asiakaspalvelussa, neuvonnassa ja niitä vastaavissa teh tävis sä sellaisissa työvuoroissa, jois sa työskennellään ai noana työntekijänä eikä ko. työpisteessä ole tosiasiallista mahdol li suut ta keskeyttää työntekoa lepotauon ajaksi tilapäisesti selvitystyön ajaksi Jukantuvan toi min ta kes kukses sa mahdollisen ke hi tys vam mai sil le aiheutuvan tur val lisuus ris kin ja lisääntyvien vaaratilanteiden perusteella siihen saak ka, että riskien arviointi on saatu suoritettua ja toiminta jär jes tet tyä siten, ettei tur val li suus ris kiä muodostu ja sen jälkeen tapahtuvat lepotauon (ruokailutauko) anta mi sen, taukojen si joit ta mi sen, liukuvan tauon aikavälyksen määrit tä mi sen ym. työnjohdolliset ratkaisut tekee ko. työ yk si kön esimies työaikalain, KVTES:n määräysten, kohdan 10 mukaista le potau on antamista kos ke vaa yleistä periaatetta sekä kohdan 11 mukais ta päätöstä. Em. kohtia tulee myös työ vuo ro luet te loi den laa tijoi den noudattaa työvuorosuunnittelua tehdessään. 13. työvaatteiden vaihtaminen katsotaan työajan ulkopuolella ta pah tuvak si KVTES:n luvun III 4 mom mukaisesti: työajaksi luetaan työ hön käytetty aika sekä aika, jonka viranhaltija/työntekijä on velvol li nen olemaan työpaikalla työantajan käytettävissä 14. yleisten periaatteiden noudattamisen seuranta tapahtuu nor maa lin esimiestyön ja hen ki lös tö hal lin non taholta tapahtuvan seu ran nan avulla. Päätös: Henkilöstöpäällikkö Päivi Niemistö oli läsnä kaupunginhallituksen kokouk ses sa kello Henkilöstöpäällikkö alusti asiaa. Asiasta käytiin keskustelu.

10 Leena Kuivila, Carita Liljamo ja Veli-Martti Lahdensuo poistuivat kokous huo nees ta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (int res si jäävi). Asiassa käydyn päätöskeskustelun kuluessa Helena Lahtinen esitti asian siirtämistä uuteen valmisteluun. Kaupunginjohtaja korjasi esityksensä kohdan 10 kuulumaan seu raavas ti: " alkaen muodollisesta jaksotyöstä ja jaksotyöstä yleis työai kaan siirtyvien osalta lepotauon (ruokailutauko) antamisen yleinen pe ri aa te on, että pääsääntöisesti lepotauko annetaan työaikalain ja KVTES:n mukaisesti työajan ulkopuolella vähintään 30 minuutin pitui se na yli 6 tuntia kestävissä työvuoroissa työvuoron keskivaiheilla klo välisenä aikana. Pääsäännöstä voidaan poiketa vain työai ka lain ja KVTES:n määrittelemissä tilanteissa ja ellei työnantajan ole työn laadusta johtuen millään järjestelyillä tosiasiallisesti mah dollis ta antaa lepotaukoa." Kaupunginjohtaja täydensi esitystää kohdalla 15, joka kuuluu seuraa vas ti: "Kohtien 1-14 osalta käytännön toteuttamisessa keskeisenä ta voittee na on löytää asiakkaiden, henkilöstön ja työnantajan ko ko naisedun kannalta tasapainoinen ratkaisu." Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty yksi kannattamaton esitys, joka raukeaa. Kaupunginhallituksen päätökseksi tulee kaupunginjohtajan ehdotus kor jat tu na ja täydennettynä kohdalla 15. Lisätietoja: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh , ja henkilöstöpäällikkö Päivi Niemistö, puh ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Työaikamuotojen muuttaminen/työntekijöiden kirje

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Työaikamuotojen muuttaminen/työntekijöiden kirje Kaupunginhallitus 116 22.06.2015 Kaupunginhallitus 76 10.04.2017 Työaikamuotojen muuttaminen/työntekijöiden kirje Khall 22.06.2015 116 (Valm. vs. hallintojohtaja) Haapaveden kaupungilla on käyty yhteistoimintaneuvottelut

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 14 08.03.2010 Kaupunginhallitus 11 23.02.2015 Kaupunginhallitus 6 04.04.2016 Kaupunginhallitus 9 02.10.2017 Paikallinen virka- ja työehtosopimus JHL ry 638:n luottamusmiesten lukumäärästä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6.

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6. Henkilöstöjaosto 27 24.08.2015 Henkilöstöjaosto 34 14.12.2015 Henkilöstöjaosto 5 02.02.2017 Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 133/01.02.01/2015 HJAOS 24.08.2015 27 Teknisen

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 08:00-10:35

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 08:00-10:35 PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Yhteistyötoimikunta 26.11.2015 AIKA 26.11.2015 Klo 08:00-10:35 PAIKKA Kajaanin kaupuntalo, kokoushuone Brahe KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Ruokailutauko on lepo- ja virkistymistauko

Ruokailutauko on lepo- ja virkistymistauko Ruokailutauko on lepo- ja virkistymistauko Ruokailutauko on tarkoitettu lepo- ja virkistymistauoksi. Se on tarpeellinen sekä työajan tehokkaan käytön kannalta että työsuojelullisista syistä. Pääsääntönä

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2)

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) Yhteistyöryhmä 1 16.01.2013 Kunnanhallitus 71 04.02.2013 Yhteistyöryhmä 14 24.10.2013 Kunnanhallitus 289 02.12.2013 Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) 26/01.01.03/2013 Yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen mukaiset työaikoja koskevat ja muut sopimusmuutokset lukien

Kilpailukykysopimuksen mukaiset työaikoja koskevat ja muut sopimusmuutokset lukien HALLINTOLAUTAKUNTA 67 13.12.2016 Kilpailukykysopimuksen mukaiset työaikoja koskevat ja muut sopimusmuutokset 1.2.2017 lukien HALA 67 YTT 42 KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta Ympäristölautakunta 105 17.12.2015 Ympäristölautakunta 9 26.01.2016 Kaupunginhallitus 47 01.02.2016 Kaupunginhallitus 109 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 33 21.03.2016 Kaupunginhallitus 184 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 11.06.2015 Kaupunginhallitus 278 10.08.2015 Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2016-2018

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142.

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142. Loimaan Vesi -liikelaitoksen 13 12.03.2014 Kaupunginhallitus 111 31.03.2014 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 39 04.11.2015 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 51 26.10.2016 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden tarkistaminen

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 2 2 Etätyö 3 3 Tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksia 5

Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 2 2 Etätyö 3 3 Tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksia 5 KOKOUSKUTSU 4/2017 1 Aika: 25.10.2017 klo 16:00 Paikka: Kokoushuoneet 1-2 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 2 2 Etätyö 3 3 Tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksia 5 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen Kaupunginhallitus 309 16.11.2015 Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen 2529/00.04.01/2015 Khall 16.11.2015 309 Valmistelija: yhteisvalmistelu

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

1. Palvelun omakustannushinnan mukainen maksu, joka kattaa kaik ki palvelusta aiheutuneet kustannukset.

1. Palvelun omakustannushinnan mukainen maksu, joka kattaa kaik ki palvelusta aiheutuneet kustannukset. Kaupunginhallitus 21 16.01.2017 Kaupungintalon tiloista perittävät käyttömaksut 29/02.04.00/2017 KH 21 Kaupunginvaltuusto päätti 2.11.2015 (75 ) Äänekosken kaupungin pal ve luis ta ja muista suoritteista

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne Sosiaali- ja terveyslautakunta 62 21.04.2015 Kaupunginhallitus 167 11.05.2015 Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne 4277/00.02.00/2015 Sotela 21.04.2015 62 Valmistelijat:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Varallaolosopimuksen irtisanominen 489/01.02.

Kaupunginhallitus Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Varallaolosopimuksen irtisanominen 489/01.02. Kaupunginhallitus 6 18.12.2014 Henkilöstöjaosto 5 25.09.2017 Kaupunginhallitus 8 02.10.2017 8 Varallaolosopimuksen irtisanominen 489/01.02.00/2014 Kh 18.12.2014 6 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen,

Lisätiedot