Palkkavuosi. Sisältö. Luku 5 Diat Ratkaisut Lisätehtävät. Kopiointiehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palkkavuosi. Sisältö. Luku 5 Diat Ratkaisut Lisätehtävät. Kopiointiehdot"

Transkriptio

1 OPETTAJAN AINEISTO Kopiointiehdot Palkkavuosi Outi Syvänperä, Leena Turunen Päivitetty ISBN Sisältö Johdanto Palkan muodostuminen ja maksaminen (diat) Mattotalo Maria Oy:n palkanpisteytysjärjestelmä Mattotalo Maria Oy:n rekrytointiprosessi Luku 1 Diat Ratkaisut Lisätehtävät Luku 2 Diat Ratkaisut Lisätehtävät Luku 3 Diat Ratkaisut Lisätehtävät Luku 4 Diat Ratkaisut Lisätehtävät Luku 5 Diat Ratkaisut Lisätehtävät Luku 6 Diat Ratkaisut Lisätehtävät Luku 7 Diat Ratkaisut Lisätehtävät Luku 8 Ratkaisut Lisätehtävät Luku 9 Kertaustehtäviä Palkanlaskentaharjoituksen ratkaisu Opettajan aineisto Palkkavuosi-kirjaan sisältää lisätehtäviä, harjoitusten ratkaisut sekä diasarjat opetuksen tueksi. Ratkaisut ovat pdf-muodossa. Powerpoint-dioja voi muokata.

2 SÄHKÖISEN AINEISTON KÄYTTÖOIKEUKSIEN EHDOT Nämä ehdot koskevat Edita Publishing Oy:n verkossa (esim. Oppinet ja Netmarket) jaettavia sähköisiä aineistoja. Sähköisten aineistojen käyttöoikeus on tilaaja- ja tuotekohtainen. Aineisto on tarkoitettu vain tilaajan hyödynnettäväksi. Käyttöoikeuden lainaaminen, siirtäminen ja jakaminen eteenpäin on tekijänoikeuslain nojalla kielletty. Tilaajalla on oikeus käyttää hankkimaansa sähköistä aineistoa omalta työasemaltaan tai tulostaa omaan käyttöön aineistoa paperille. Oppilaitoslisenssillä hankitun aineiston voi jakaa oppilaitoksen sisällä lisenssin voimassaolon ajan, esimerkiksi laitoksen suojatussa ja rajatussa intranetissä. Sähköisen materiaalin muuttaminen on kiellettyä paitsi opettajan oppaiden osalta, joiden materiaalia voi tarvittaessa muokata oppimis- ja opetustarkoituksessa. Aineistoa saa käyttää muun julkaisuaineiston yhteydessä vain normaalin sitaattioikeuden puitteissa. Aineiston tulostaminen muuhun kuin tilaajan omaan käyttöön on kiellettyä tekijänoikeuslain nojalla. Edita Publishing Oy pidättää kaikki oikeudet sähköisen aineiston sisältöihin ja varaa oikeuden niitä koskeviin muutoksiin. Aineiston ja sen osien jakelu sähköisiä tiedostoja kopioimalla tai levittämällä, jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla, äänittämällä tai muulla tavoin on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Kopiosto ry:n tarkastajilla on oikeus tarkistaa, miten tämän tuotteen käyttö on järjestetty asiakkaiden hallinnassa olevissa tietokoneissa ja tietoverkoissa.. Edita Publishing Oy Asiakaspalvelu: PL 780, EDITA puhelin , faksi

3 1 P a l k k a u k s e n p e r u s t e e t Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä 2014

4 Tavoitteet Tässä luvussa perehdytään palkanlaskijan ammattitaitovaatimuksiin laaditaan oman työn ja oman osaamisen kehittämisen suunnitelma opitaan tuntemaan palkkahallintoa ohjaavat lait, asetukset ja säännökset ja niiden välinen säädöshierarkia selvitetään, mistä eri lähteistä opiskelija voi hankkia tarvitsemaansa tietoa palkkahallinnon asioista perehdytään työsuhteen solmimiseen, työsuhteessa toimimiseen ja työsuhteen päättämiseen. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

5 Toimintakenttä Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

6 Etusijajärjestys 1. Pakottavat lain säännökset 2. Työehtosopimuksen normit 3. Työsopimus 4. Työsäännöt 5. Työpaikan käytännöt 6. Työnantajan direktio-oikeus Jos asiaa sääntelee usea erisisältöinen normi, ratkaisuperusteena käytetään työoikeudessa edullisemmuussääntöä. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

7 Edullisemmuussääntö Rusinat pullasta -periaate Työnantajan on noudatettava normia, joka johtaa työntekijälle edullisempaan tulkintaan. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

8 Työnantajan tulkintaetuoikeus Työnantaja saa ratkaista, miten työlainsäädäntöä, työehtosopimusta tai työsopimusta kussakin tapauksessa ensikädessä sovelletaan. Jos työnantajan ratkaisu on virheellinen, seurauksena voi olla vahingonkorvausvelvollisuus ja joskus myös rangaistus. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

9 1. Lainsäädäntö Laki, asetukset, määräykset Pakottava lainsäädäntö Tahdonvaltaiset lain säädökset Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

10 2. TES-järjestelmä Työntekijä Työsopimus Yritys Luottamusmies Ammattiliitto Palkansaajien keskusjärjestö Paikallinen sopiminen TES Keskitetyt ratkaisut Yritys Työnantajaliitto Työnantajain keskusjärjestö Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä 2014 Hallitus Mitä sovittu tupoissa? 8

11 TES:ssa sovittavat asiat Palkanmääräytymisperusteet Työpalkat Lisät Keskituntiansio KTA Sairausajan palkka Vuosilomien pituudet Lomarahat Irtisanomisajat Ryhmähenkivakuutukset Paikallinen sopiminen Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

12 Työehtosopimukset Yleissitovat Normaalisitovat Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

13 3. Työsopimus Suullinen/kirjallinen/hiljainen sopimus työsuhteesta Määräaikainen sopimus Toistaiseksi solmittu sopimus Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

14 Työsuhde Työsuhde perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen. Kysymys on työn tekemisestä. Työtä tehdään työnantajan lukuun, ja työn tulokset tulevat työnantajan käytettäviksi. Työntekijä tekee työtä työnantajan johdon ja valvonnan alaisuudessa ja sitoutuu noudattamaan saamiaan ohjeita. Työntekijä tekee työtä palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Hän saa korvauksen esim. rahana tai luontoisetuna. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

15 TYÖSOPIMUSSUHDE Liike- ja ammattisalaisuuden säilyttäminen, uskollisuusvelvoite TYÖSUHDE Työn tekeminen toiselle osapuolelle, vastiketta vastaan, johdon ja valvonnan alaisuudessa Työsopimus tehdään. Työn tekeminen alkaa. Työsuhde ja työsopimus lakkaavat. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

16 Kirjallisen työsopimuksen sisältö 1. Työsopimuksen osapuolet 2. Työsuhteen alkamisajankohta 3. Kesto / peruste määräaikaisuudelle 4. Koeaika 5. Työnsuorittamispaikka 6. Työtehtävien laatu 7. Vastike ja palkan peruste 8. Palkkakausi 9. Vuosilomasäännökset 10. Työaika, irtisanomisaika ja työsuhteessa noudatettava TES Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

17 4. 6. Työpaikan säännöt Työpaikan säännöt Työpaikalla syntynyt käytäntö Työnantajan direktio-oikeus Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

18 Työnantajan velvollisuudet Työntekijöiden kohtelu tasapuolisesti Vastuu työturvallisuudesta Syrjintäkielto Yleissitovan TES:n ehtojen noudattaminen Palkanmaksuvelvollisuus Työnjohtovelvollisuus Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

19 Työntekijän velvollisuudet Hoidettava työnsä huolellisesti. Noudatettava työnantajan ohjeita. Toiminta ei saa olla ristiriidassa työnantajan edun kanssa tai tuottaa vahinkoa työnantajalle. Ei saa kertoa työpaikan asioita ulkopuolisille. Ei saa käyttää hyväkseen liike- ja ammattisalaisuuksia. Ei saa vastaanottaa lahjaa, joka edellyttää toisen elinkeinonharjoittajan suosimista. Ei saa perustaa kilpailevaa yritystä tai tehdä työtä kilpailevalle yritykselle. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

20 Työsuhteen päättäminen Määräaikainen työsopimus Tuotannolliset tai taloudelliset syyt Työntekijään liittyvät syyt työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakava rikkominen/laiminlyönti työntekijän työntekoedellytysten puuttuminen edellyttää usein varoitusta Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

21 Tuotannolliset ja taloudelliset syyt Taloudelliset syyt: organisaation tulorahoitus ei riitä palkanmaksuun. Tuotannolliset syyt: esimerkiksi jokin organisaation toiminto on käynyt tarpeettomaksi, kone tai alihankkija on korvannut toiminnon. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

22 Työntekijään liittyvät työsopimuksen päättämisen syyt Ammattitaidottomuus Huolimattomuus Ohjeiden vastainen menettely / työstä kieltäytyminen Aiheettomat poissaolot Päihteiden käyttö Rikollinen toiminta Kilpaileva toiminta / liikesalaisuudet Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

23 Ammattitaidottomuus Irtisanominen edellyttää, että työntekijää on asianmukaisesti opastettu ja perehdytetty työsopimuksen mukaisiin tehtäviin ja työntekijän osaamisessa on merkittäviä puutteita. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

24 Huolimattomuus Huolimattomuuden aste ja toistuvuus sekä vahingon aste vaikuttavat. Laiminlyöntien tulee olla työsuhteen kannalta olennaisia. Edellyttää huomautusta. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

25 Ohjeiden vastainen menettely ja työstä kieltäytyminen Työntekijän on noudatettava työnantajan määräyksiä ja ohjeita ja tehtävä työsopimuksen mukaista työtä. Ohjeiden selkeys sekä menettelyn toistuvuus ja vakavuus vaikuttavat. Edellyttää aikaisempaa varoitusta. Työtehtävät voidaan määritellä sopimuksessa yksityiskohtaisesti tai yleisluontoisesti. Yleisluontoisissa tehtävissä työnkuva on laajempi samoin kuin työnantajan oikeus käyttää direktiovaltaansa. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

26 Aiheettomat poissaolot Poissaolo voi ilmetä myöhästelynä, työstä lähtemisenä liian aikaisin tai pidempinä, koko päivän mittaisina poissaoloina. Asiaa on tulkittava kokonaisvaltaisesti. Edellyttää huomautusta. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

27 Päihteiden käyttö Vaikka työsopimuslaissa ei sitä erikseen mainitakaan, päihteiden käyttö voi muodostaa sekä työsopimuksen purkamis- että irtisanomisperusteen. Työsopimusta voidaan käsitellä purkaantuneena, jos päihteiden käyttöön liittyy vähintään viikon ilmoittamaton poissaolo työstä. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

28 Rikollinen toiminta Työnantajaan tai työtovereihin kohdistunut rikos on työsuhteen päättämisperuste. Työpaikan ulkopuolella tapahtuneissa rikoksissa arviointi on tehtävä tapauskohtaisesti. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

29 Kilpaileva toiminta ja liikesalaisuudet Työntekijä voi olla useassa työsuhteessa samaan aikaan mutta ei saa ryhtyä kilpailemaan työnantajansa liiketoiminnan kanssa työsuhteen kestäessä. Kilpaileva toiminta koskee sekä työntekijän omaa yritystoimintaa että toimimista toisen palveluksessa. Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä valmistella työpaikalla tulevaa kilpailevaa toimintaa. Työntekijä ei saa työsuhteen aikana käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Ammattisalaisuuden törkeä rikkominen oikeuttaa työsopimuksen purkamisen, ja irtisanominen on mahdollista ilman varoitusta pienenkin rikkeen perusteella. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti ja palkkahallinnon tehtäväkenttä on niin laajaalainen, että pelkkä substanssiosaaminen ei riitä. Pitää olla kiinnostunut asioista laaja-alaisesti. Heini onkin hyvin kiinnostunut opiskelusta. Hän on suorittanut erilaisia ammatillisia kursseja, ja lisäksi hän opiskelee itsenäisesti ja lukee paljon työhön liittyvää kirjallisuutta. Hänellä on myös vankka toimialamme tuntemus. Finlex-tietokannan avulla hän perehtyy lakipykäliin, työehtosopimukseen ja oikeustapauksiin. Heinillä on substanssiosaamisen lisäksi muutakin osaamista: Hän tulee hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Hän osaa kääntää asiat selkokielelle ja on uskottava. Heini on myös hyvin tehokas, täsmällinen ja numerotarkka. ATK:n hyödyntäminen on hänelle jouhevaa. Palkanlaskentaohjelmamme päivitykset sujuvat hyvin, ja vuosi-ilmoitukset lähetetään sähköisesti. Hän on myös ottanut Windows-pohjaisen järjestelmän itsenäisesti käyttöön. Heinillä on hallussa kaikki vaadittavat taidot. Hän hallitsee suuret kokonaisuudet ja pienet yksityiskohdat.

43

44 2.1. Maanantai Klo 8.00 Aloitin työtehtävät. Työkaveri ilmoitti sairastuneensa. Hän oli käynyt työterveyshoitajalla ja lupasi toimittaa sairauslomatodistuksen heti tervehdyttyään. Ilmoitin asiasta työnjohtajalle. Asiakas halusi suorittaa ostoksistaan maksun käteisellä kassaan. 12 min. kahvitauko: työnantaja tarjosi suklaata ja pullaa. Saatiin uudet yhtenäiset työasut: paita, housut ja jakku. 30 min. ruokatunti: Keskustelimme työkaverini kanssa henkilöstökokouksen esityslistasta. Henkilöstökokouksia pidetään säännöllisesti. Niissä käydään läpi yrityksen tilannetta ja suunnitelmia. Seuraava kokous on ensi viikolla. Työkoneen sähköjohdossa ollut vaarallinen vika ja moottori korjattiin. 12 min. kahvitauko Työnantaja toi uudet palkkataulukot ja kehotti tekemään korotukset. Sovimme työntekijöiden toimenkuvien päivityksestä ja palkkaluokkien tarkistamisesta Työpäivä päättyi

45 Kun yritykseemme palkataan uusi työntekijä, hänelle tehdään heti kirjallinen työsopimus yleensä jo ennen työsuhteen alkamista. Mikäli työntekijä aloittaa työt samana päivänä kuin on käynyt haastattelussa, hänelle on johdon ohjeistuksen mukaan pitänyt tehdä kirjallinen työsopimus ensimmäisen työvuoron päättymiseen mennessä. Kun asioista sovitaan kirjallisesti, ne on helppo tarkistaa työsopimuksesta. Työsopimus saadaan lain mukaan solmia muutoin vapaamuotoisesti, mutta tietyissä tapauksissa työnantajalla on velvollisuus toimittaa työntekijälle työsuhteen ehdot kirjallisina. Työsopimuksessa sovitaan muun muassa työnteon alkamisajankohdasta ja työsopimussuhteen voimassaoloajasta. Jos sopimus on määräaikainen, sopimukseen kirjataan myös määräaikaisuuden peruste. Toimitusjohtajamme on yrittänyt viime aikoina tehdä niin sanottuja sekamuotoisia sopimuksia eli sellaisia sopimuksia, jotka kestävät määräajan, mutta joihin on määrätty tietynpituinen irtisanomisaika. Suomen lainsäädäntö kuitenkin tuntee vain määräaikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan työsopimuk sen, eikä sekamuotoisen työsopimuksen lainvoimaisuudesta ole olemassa edes KHO:n päätöstä. Siksi mekin olemme pitäytyneet toistaiseksi voimassaolevissa tai määräaikaisissa työsopimuksissa. Yleensä yrityksessämme sovitaan myös koeajasta. Työsopimuksessa sovitaan myös pääasiallisista työtehtävistä. Ne rajoittavat työnjohdon direktiovaltaa. Yrityksessämme työnjohtaja voi työsopimuksessa sovitusta riippuen määrätä työntekijän sellaisiin töihin, jotka ovat yritystoiminnan kokonaisuuden sujumisen kannalta keskeisimpiä. Se on ollut yrityksen joustavan toiminnan kannalta tarpeellista. Niinpä minäkin olen ollut pakkaamassa mattoja rekan kyytiin, kun sillä oli kova kiire Vaalimaalle ja Joensuun tulli oli menossa kiinni. Työsopimuksessa määritettävä palkka määräytyy meillä työehtosopimuksen perusteella, vaikka työsopimuslaissakin on mainittu vähimmäispalkkanormi. Meillä työpalkat on määritelty työn sisällön ja vaativuuden perusteella. Työntekijälle maksetaan henkilökohtaista prosenttiperusteista lisää (HEKO-lisää) työtehtävän vaatimien keskeisten ominaisuuksien perusteella. Samanpalkkaisuus ja oikeudenmukaisuus toteutuvat meillä ihan käytännössä. Työsopimuksesta poiketen meillä on maksettu vuodesta 1984 alkaen joulukuussa joulurahaa, jonka suuruus on 25 % joulukuun palkasta. Se on vakiintunut käytäntö, josta ei erikseen

46 työsopimuksessa sovita. Osalle työntekijöistämme annetaan rahapalkan sijasta luontoisetuja. Työsopimuslakiin perustuu se, että työntekijä ei menetä oikeuttaan asuntoetuun palkattoman sairausloman tai palkattoman lomautuksen ajalta. Paikallisesti olemme lisäksi sopineet, että jos työntekijä jää palkattomalle sairauslomalle, häneltä saadaan periä korvausta annetusta puhelinedusta ja autoedusta. Talossamme annetaan myös joitakin henkilökuntaetuja. Työnantaja on jo useamman vuoden ajan tilannut työntekijöille ammattilehden kotiin, ja lisäksi hän järjestää kahvitauolle kahvit ja kahvileivät. Palkka maksetaan kultakin palkanmaksukaudelta välittömästi kauden päättyessä. Tämä tarkoittaa sitä, että minä kerään tuntilistat kolme päivää aikaisemmin ja lasken palkat ennakkoon. Jos joku työtekijöistämme ei osaa ennakoida tilijakson kolmen viimeisen päivän tilannetta, muutokset oikaistaan seuraavassa tilissä. Tuntipalkkaisille palkka maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa ja kuukausipalkkaisille kerran kuukaudessa. Työajasta sovitaan jokaisen henkilön kanssa henkilökohtaisesti työaikalain ja työehtosopimuksen puitteissa. Paikallisesti on sovittu luottamusmiehen kanssa, että niiden henkilöiden, joille kertyy pekkaspäiviä, on pidettävä pekkaspäivät pois aiheuttamatta tuotannolle tarpeetonta haittaa. Pekkaspäiviä kertyy keskimäärin yksi kuukaudessa, ja päivistä on ilmoitettava pääsäännön mukaan esimiehelle vähintään viikkoa aikaisemmin. Tätä ei ole kirjattu työsopimukseen. Yleensä minä ohjaan uuden tulokkaan talon tavoille. Kerron hänelle esimerkiksi, milloin pidetään kahvitauot (2 12 min.) ja lounastauko (30 min.). Lisäksi kerron, kuinka tulee menetellä, jos sairastuu eikä pääsekään tekemään työvuoroaan. Käytäntömme mukaan työntekijät ilmoittavat sairauspoissaolostaan henkilökohtaisesti puhelimella joko minulle tai työnjohtajalle taikka keskukseen, jos minä en ole paikalla. Tekstiviesti tai sähköpostiviesti ei kelpaa. Sairauslomatodistukseksi riittää työterveyshuollosta annettu todistus, ja sen voi toimittaa konttorille sen jälkeen, kun on palannut takaisin töihin. Jos on joutunut tapaturmaan, niin myös läheinen voi tehdä ilmoituksen.

47

48

49 TYÖSOPIMUS TYÖNANTAJA Nimi Lähiosoite Puhelin Postitoimipaikka Y-tunnus TYÖNTEKIJÄ Nimi Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin Postitoimipaikka Verotuskunta PALVELUS- SUHDETTA KOSKEVAT TIEDOT Palvelussuhde on Työsuhde ja se on voimassa toistaiseksi määräajan Alkamispäivä Määräaikaistyösuhteen päättymispäivä tai kunnes seuraava yksilöity työ on suoritettu Määräaikaisuuden peruste sijaisuus muu, mikä: Tehtävänimike Säännöllinen työaika tuntia/viikko Sovellettava työehtosopimus Koeajaksi on sovittu kuukautta. Pääasialliset tehtävät tai niiden määräytymisperuste. Työn suorittamispaikka PALKKA PALVELUS- SUHTEEN ALKAESSA ALLEKIRJOI- TUKSET Peruspalkka /kk Palkanmaksukausi Tuntipalkka /h Palkanmaksupäivä Työsuhteen päättyessä loppupalkka maksetaan seuraavana säännöllisenä palkanmaksupäivänä. Lisätietoja/muuta Työntekijä sitoutuu olemaan käyttämättä hyväkseen ja ilmaisematta sivullisille, mitä on saanut tietoonsa tai muutoin työnantajan liike- tai ammattisalaisuuksista ja noudattamaan organisaation sääntöjä. Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Päiväys Työnantajan edustaja (nimenselvennös) Työntekijä (nimenselvennys)

50

51 TYÖTODISTUS Nimi Henkilötunnus on ollut palveluksessamme seuraavissa tehtävissä: Työsuhde on alkanut Työsuhde on päättynyt Päiväys: pnä kuuta 20 Yrityksen nimi: Osoite: Puh: Allekirjoitus ja nimen selvennys

52 TYÖTODISTUS TYÖNTEKIJÄN TIEDOT Nimi Henkilötunnus TYÖSUHTEEN TIEDOT Tehtävänimike Pääasialliset työtehtävät Työsuhde alkoi Työsuhde päättyi Täytetään työntekijän pyynnöstä Työsuhteen päättymisen syy Arviointi Työtaito kiitettävä hyvä tyydyttävä välttävä heikko Käytös kiitettävä hyvä tyydyttävä välttävä heikko TYÖNANTAJAN TIEDOT Nimi Osoite Puhelin PAIKKA JA PÄIVÄYS ALLEKIRJOITUS Nimen selvennys

53 LIUKUVA TYÖAIKA LISÄÄ TYÖN ILOA LÄÄKETEHTAASSA Myös vuorotyöläiset voivat käyttää liukumaa. Lääketehdas Santenilla Tampereella useimmat voivat lyhentää tai pidentää työvuoroaan jopa vuorotyössä. "Meillä on vuoron vaihdossa kolme varttia pelivaraa. Riittää, että olemme yhtä aikaa töissä 15 minuuttia", työnjohtaja Jukka Rautalin sanoo. Toimihenkilöiden luottamusmiehenä hän on neuvotellut paikallisista työajan liukumista. Niitä saa kertyä enintään 20 tuntia. Juuri nyt Rautalinin kortti näyttää seitsemän tunnin ja seitsemän minuutin säästettyä vapaata. "Ne lisäävät työssä viihtymistä aivan niin kuin työhön opastamisen korvaaminen", Rautalin kiittää. Tehtaalla on paikallisesti sovittu normaalia paremmat opastuslisät. Lääketehdas muutti 1980-luvulla Tampereen keskustasta laitakaupungille. Kaikki kaupat ja asioimispaikat jäivät keskustaan. "Ensin lyhennettiin ruokatunti puoleen", henkilöstöpäällikkö Tuulikki Havu kertaa. Liukuvaa työaikaa kokeilivat ensin ylemmät toimihenkilöt, sitten kaikki toimihenkilöt. Nyt se koskee koko tehdasta. Kulunvalvontalaitteisto rekisteröi tulijat ja kirjaa työajan. "Nyt voi hyvällä omallatunnolla tehdä työn loppuun ilman, että se menisi ylityön puolelle", Havu sanoo. Hän käyttää lisäajan perheen sisäisiin kimppakyyteihin: lapset keskustaan kouluun ja sitten äiti töihin. Tarkoitus on, että tunnit käytettäisiin pois sitä mukaa kun niitä kertyy. "Jos tunteja on paljon plussalla tai miinuksella, pitää miettiä työjärjestelyjä", Havu sanoo. Asia otetaan esiin kerran vuodessa kehityskeskustelussa. Japanilaisten omistama Santen tekee koko maailman silmälääkkeistä seitsemän prosenttia. Tampereen yksikössä on 400 henkeä. "Jo videokokousten järjestely tuottaa ongelmia kolmelle mantereelle ulottuvassa konsernissa, kun Japanin aika on edellä kuusi tuntia ja Yhdysvaltojen 10 tuntia jäljessä", talousjohtaja Lasse Heinonen huomauttaa. Mihinkäs talousjohtaja käyttää liukumat? "Henkilökohtaisten asioiden hoitoon ja ruuhkien välttämiseen työmatkan osalta." Irja Hyvärinen. Helsingin Sanomat

54 IMATRALLA PÄTKÄTYÖLÄISILLE NEUVOTELTIIN VAKIPAIKAT "Molemmat osapuolet hyötyneet" "Silloin kun aloitin, täällä oli neljä vakituista koulunkäyntiavustajaa. Nyt heitä on jo yli 30", kertoo koulunkäyntiavustaja Lea Poikonen Vuoksenniskan koululta Imatralta. Imatralla on saatu hyviä kokemuksia paikallisesta sopimisesta. Kaupunki ja työntekijät istuvat säännöllisesti pöydän ääreen sopimaan muun muassa palkankorotusten järjestelyeristä ja erilaisista työaikakokeiluista. Pisimmät neuvottelut on käyty koulunkäyntiavustajien sekä sosiaali- ja terveystoimen sijaisten asemasta. "Pistettiin painetta työnantajalle, että pätkätyöläisten joukko alkoi olla jo liian suuri", kertoo Julkisten ja hyvin vointialojen liiton kaupungin pääluottamusmies Veikko Pohjola. Luottamusmiesten ja kaupungin neuvottelujen tuloksena sosiaali- ja terveystoimeen syntyi vuonna 2003 sijaispankki, johon palkattiin 40 vakituista työntekijää. Aiemmin sijaisille oli tarjottu vain lyhyitä työsuhteita. Koulunkäyntiavustajista vain pieni osa oli muutama vuosi sitten vakituisia. Nykyisin reilusta 50 työntekijästä 33:lla on vakituinen työsuhde. Toimihenkilöjen neuvottelujärjestön pääluottamusmiehen Riitta Nousiaisen mielestä Imatralla paikallisista sopimuksista ovat hyötyneet molemmat osapuolet. "Kun asioista sovitaan paikallisesti, ihmisten ammattitaitoa ei jätetä hyödyntämättä", Nousiainen sanoo. Henkilöstöpäällikkö Annaleena Ridan mukaan työnantajan ja työntekijöiden välillä on hyvä, avoin keskusteluyhteys. Myös Veikko Pohjola on tyytyväinen tilanteeseen. Hän ei kaipaa kunta-alalle suurempia valtuuksia neuvotella työehdoista paikallisesti. "Eväät ovat riittävät jo nyt ratkaista asioita", Pohjola sanoo. Juhani Saarinen. Helsingin Sanomat Mitä on paikallinen sopiminen? Paikallinen sopiminen tarkoittaa työpaikkakohtaisia sopimuksia, joilla työpaikoilla voidaan poiketa eräistä lainkohdista sekä valtakunnallisesti sovituista työ ja virkaehdoista tai niihin vaikuttavista asioista. Yleisimmin paikallisesti sovitaan työajoista sekä palkkauksesta. Lait sekä työ ja virkaehtosopimukset määrittelevät, missä rajoissa paikallisia sopimuksia voi tehdä. Paikallisesti voidaan sopia vaikkapa seuraavanlaisista asioista, alasta riippuen: säännöllisen työajan joustot, työaikapankki, varallaolo, puhelinsoittokorvaus, liukuvan työajan käyttö (myös vuorotyössä), kahden tai kolmen viikon palkallinen isyysvapaa, laajennettu työterveyshuolto, matkustuskorvaukset, lepoaikojen pituus, ulkopuolisen työvoiman käyttö, palkkausjärjestelmä, työn vaativuuden luokitus, tulospalkkaus, sijaispankin perustaminen sekä henkilöstön asema, toimenkuvat ja koulutus. Paikallisia sopimuksia voidaan tehdä niin yrityksissä, valtion työpaikoilla kuin kunnissakin. Käytännössä valtiolla ei juuri sovita asioita paikallisesti. Kunnilla on laajat valtuudet sopia asioista paikallisesti. Yksityisellä puolella valtuudet riippuvat alasta: joillakin aloilla paikallinen sopiminen on laajaa, joiden alojen työehtosopimukset eivät juurikaan sitä salli. Sopimus voidaan tehdä kertaluonteiseksi, määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Toistaiseksi voimassa olevalle sopimukselle määritellään irtisanomisaika, esimerkiksi kolme kuukautta.

55 PAIKALLINEN SOPIMINEN VIE PALKKOJA YHÄ YKSILÖLLISEMPÄÄN SUUNTAAN Tutkija: Sopimisen laajentaminen vaatii vahvempia luottamusmiehiä Työpaikkojen omilla sopimuksilla yritetään vastata kilpailuun Paikallinen eli työpaikkakohtainen sopiminen on painottumassa yhä enemmän palkkaukseen. Aikaisemmin paikallisilla sopimuksilla järjesteltiin etenkin työaikoja, mutta jatkossa niillä sovitaan yhä enemmän erilaisista kannustavista palkanosista. Se johtaa siihen, että entistä useamman työntekijän palkasta yhä suuremmat erät muodostuvat yksilökohtaisesti. "Palkkauksessakin paikallistason sopiminen saa merkittävän roolin", toteaa työoikeuden professori Martti Kairinen Turun yliopistosta. Kairinen vetää paikallisen sopimisen nykytilaa selvittävää tutkimushanketta, jonka tekemisestä työmarkkinajärjestöt sopivat yhdessä tulopoliittisessa ratkaisussa eli tupossa. Palkan vähimmäistasosta sovitaan yleensä valtakunnallisissa työehtosopimuksissa, mutta paikallisesti voidaan neuvotella työpaikalle esimerkiksi oma tulospalkkausjärjestelmä, voittopalkkioita tai sopia muista kannustavista palkkaeduista. Työtehtävien vaativuuteen perustuvan palkan lisäksi yhä useampi saa oman työpanoksensa ja osaamisensa mukaista henkilökohtaista palkanlisää. Palkka muodostuu yhä enemmän yksilöllisesti, vaikka tietysti pohjana säilyvät jonkinlaiset palkkataulukot. Asiassa edetään joka sopimuskierroksella, Kairinen arvioi. Hänen mukaansa yrityksen tulokseen perustuva palkkaus on eräänlainen automaattinen vakauttaja: Se toimii kuin jääkaappi eli palkkataso sopeutuu ympäristön lämpötilaan. Kun yrityksen tulos on heikko, se voi säästää palkkakuluissa, ja hyvässä tilanteessa maksaa paremmin. Paikallisesta sopimisesta on toivottu lääkettä, jolla paran taa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä, lisätä tuottavuutta, saada enemmän työpaikkakohtaisia joustoja ja pärjätä muuttuvan maailman melskeissä. Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia onko koko ajan laajennettu. Kairisen tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että etenkin työnantajapuoli on edelleen innokas laajentamaan paikallista sopimista. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n apulaisjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen perustelee intoa kaikkien hyötymisellä: Asiakas ja kansainvälisen kilpailun paineet kohdataan työpaikoilla ei järjestöissä tai liitoissa. Toiminta pitää rakentaa juuri sille yritykselle sopivaksi. Työntekijä puolestaan hyötyy, kun yksilölliset työaikatarpeet voidaan ottaa huomioon. Kannustavassa palkkauksessa hyvä ja tuloksekas työ näkyy myös tilipussissa. Ammattiliitot näkevät paikallisessa sopimisessa kuitenkin myös ongelmia. Suurin ongelma on se, että työnantaja tuo valmiiksi pureskellun paketin joka pitäisi vain hyväksyä. Se ei ole neuvottelemista, sanoo Toimihenkilöunionin neuvottelupäällikkö Urho Laitinen. "STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää näkee, että globalisaation ja lisääntyneen kilpailun takia paikallista muutoksenhallintaa ja paikallista sopimista on tarve lisätä. Palkansaajien näkökulmasta se kuitenkin edellyttää selvempiä sääntöjä neuvotteluille sekä vahvempia luottamusmiehiä. Mäenpään mukaan luottamustehtäviin pitää antaa enemmän aikaa, luottamusmiehiä tarvitaan lisää ja heille oikeus osallistua yritysten strategisten linjausten tekemiseen. Tutkija Kairinen on samaa mieltä: "Paikallisesti sovittavia asioita ei voida lisätä, jollei luottamusmiesten asemaa vahvisteta."

56 Työnantajapuoli ei ole ensimmäisten joukossa lisäämässä luottamusmiesten valtuuksia, mutta EK:n apulaisjohtaja Inkeroinen korostaa, että työnantajan ja työntekijöiden suhteiden pitää olla hyvät, jotta sopiminen onnistuu. Kyse ei ole mistään isännän vallasta, Inkeroinen toteaa. Piia Elonen. Helsingin Sanomat

Lukijalle. Työmarkkina-avain on tarkoitettu oppaaksi työelämään tuleville ja siellä jo toimiville.

Lukijalle. Työmarkkina-avain on tarkoitettu oppaaksi työelämään tuleville ja siellä jo toimiville. Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Graafinen suunnittelu: Innocorp Oy/Aija Honkanen Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Copyright: Leena Seretin Lukijalle

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9.

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9. Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Graafinen suunnittelu: Innocorp Oy/Aija Honkanen Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Copyright: Leena Seretin Saatteeksi

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lukijalle. Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.5.

Lukijalle. Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.5. Työmarkkina-avain KKINA-AVAIN TYÖMARKKINA ÖMARKKINA-AVAIN TYÖMARK IN TYÖMARKKINA-AVAIN TYÖ A-AVAIN TYÖMARKKINA-AVAI Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN!

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! TYÖELÄMÄN ABC TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Ne ovat kaikille samat. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää myös tuntea. Työelämän ABC-opas

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Yksityissektori. tutuksi

Yksityissektori. tutuksi Yksityissektori tutuksi Tämä opas on tarkoitettu sinulle superilainen, joka työskentelet yksityisellä sektorilla. Toivomme, että siitä on apua keskeisimmissä edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Merkittävä

Lisätiedot

Työlainsäädännön. perusteita työvalmentajille. Jaana Paanetoja VATES KIRJAT

Työlainsäädännön. perusteita työvalmentajille. Jaana Paanetoja VATES KIRJAT Työlainsäädännön perusteita työvalmentajille Jaana Paanetoja VATES KIRJAT Julkaisija VATES-säätiö Oltermannintie 8, 00620 Helsinki Puh. (09) 7527 551 Raportti on julkaistu Työsuojelurahaston tuella. ISBN

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki Toimihenkilökeskusjärjestö STTK käyntiosoite Mikonkatu 8 A, 6. kerros postiosoite PL 421 00101 Helsinki puhelin (09) 131 521 sähköposti etunimi.sukunimi@sttk.fi www.sttk.fi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Lisätiedot

M UUTTOPALV Palvelualojen ammattili tto PAM ry ELUALAN 1.5.2014 31.1. 2017 MUUTTOPALVELUALAN

M UUTTOPALV Palvelualojen ammattili tto PAM ry ELUALAN 1.5.2014 31.1. 2017 MUUTTOPALVELUALAN MUUTTOPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Muuttopalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry Paino: Libris Oy, 2014 MUUTTOPALVELUALAN

Lisätiedot

ARKKITEHTISUUNNITTELUALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016

ARKKITEHTISUUNNITTELUALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 ARKKITEHTISUUNNITTELUALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 Palvelualan työnantajat PALTA ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry PALTA RY ATL RY YTN RY ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (2)

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2014

TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2014 VIESTINNÄN KESKUSLIITON ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton/ Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2014 SOVELTAMISOHJEINEEN Sopimus on voimassa 30.9.2014 saakka VIESTINNÄN

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2011-31.10.2013

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2011-31.10.2013 Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2011-31.10.2013 Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, 00130 Helsinki Puh. (09) 19 231 www.teknologiateollisuus.fi Työsuhdekysymykset:

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan oma opas

Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Koulunkäyntiavustajan oma opas Niin kuin aalto uittaa aallon

Lisätiedot

Perussopimus. Ylempien toimihenkilöiden työsuhdeasiat TT YTN

Perussopimus. Ylempien toimihenkilöiden työsuhdeasiat TT YTN Perussopimus Ylempien toimihenkilöiden työsuhdeasiat TT YTN SISÄLLYS Perussopimus...1 Yhteistoimintasopimus...5 Allekirjoituspöytäkirja...9 Järjestösuhteet -sopimus...12 Ylempien toimihenkilöiden työsuhdeasiat

Lisätiedot

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2004 ISBN 952-00-1493-4 ISSN 1456-257X Kirjapaino Hermes, Tampere 2004

Lisätiedot

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Työehdot ulkomaantyössä Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille irek yös uut / alkk k Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014

Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014 Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 KIINTEISTÖPALVELUT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot