Palkkavuosi. Sisältö. Luku 5 Diat Ratkaisut Lisätehtävät. Kopiointiehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palkkavuosi. Sisältö. Luku 5 Diat Ratkaisut Lisätehtävät. Kopiointiehdot"

Transkriptio

1 OPETTAJAN AINEISTO Kopiointiehdot Palkkavuosi Outi Syvänperä, Leena Turunen Päivitetty ISBN Sisältö Johdanto Palkan muodostuminen ja maksaminen (diat) Mattotalo Maria Oy:n palkanpisteytysjärjestelmä Mattotalo Maria Oy:n rekrytointiprosessi Luku 1 Diat Ratkaisut Lisätehtävät Luku 2 Diat Ratkaisut Lisätehtävät Luku 3 Diat Ratkaisut Lisätehtävät Luku 4 Diat Ratkaisut Lisätehtävät Luku 5 Diat Ratkaisut Lisätehtävät Luku 6 Diat Ratkaisut Lisätehtävät Luku 7 Diat Ratkaisut Lisätehtävät Luku 8 Ratkaisut Lisätehtävät Luku 9 Kertaustehtäviä Palkanlaskentaharjoituksen ratkaisu Opettajan aineisto Palkkavuosi-kirjaan sisältää lisätehtäviä, harjoitusten ratkaisut sekä diasarjat opetuksen tueksi. Ratkaisut ovat pdf-muodossa. Powerpoint-dioja voi muokata.

2 SÄHKÖISEN AINEISTON KÄYTTÖOIKEUKSIEN EHDOT Nämä ehdot koskevat Edita Publishing Oy:n verkossa (esim. Oppinet ja Netmarket) jaettavia sähköisiä aineistoja. Sähköisten aineistojen käyttöoikeus on tilaaja- ja tuotekohtainen. Aineisto on tarkoitettu vain tilaajan hyödynnettäväksi. Käyttöoikeuden lainaaminen, siirtäminen ja jakaminen eteenpäin on tekijänoikeuslain nojalla kielletty. Tilaajalla on oikeus käyttää hankkimaansa sähköistä aineistoa omalta työasemaltaan tai tulostaa omaan käyttöön aineistoa paperille. Oppilaitoslisenssillä hankitun aineiston voi jakaa oppilaitoksen sisällä lisenssin voimassaolon ajan, esimerkiksi laitoksen suojatussa ja rajatussa intranetissä. Sähköisen materiaalin muuttaminen on kiellettyä paitsi opettajan oppaiden osalta, joiden materiaalia voi tarvittaessa muokata oppimis- ja opetustarkoituksessa. Aineistoa saa käyttää muun julkaisuaineiston yhteydessä vain normaalin sitaattioikeuden puitteissa. Aineiston tulostaminen muuhun kuin tilaajan omaan käyttöön on kiellettyä tekijänoikeuslain nojalla. Edita Publishing Oy pidättää kaikki oikeudet sähköisen aineiston sisältöihin ja varaa oikeuden niitä koskeviin muutoksiin. Aineiston ja sen osien jakelu sähköisiä tiedostoja kopioimalla tai levittämällä, jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla, äänittämällä tai muulla tavoin on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Kopiosto ry:n tarkastajilla on oikeus tarkistaa, miten tämän tuotteen käyttö on järjestetty asiakkaiden hallinnassa olevissa tietokoneissa ja tietoverkoissa.. Edita Publishing Oy Asiakaspalvelu: PL 780, EDITA puhelin , faksi

3 1 P a l k k a u k s e n p e r u s t e e t Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä 2014

4 Tavoitteet Tässä luvussa perehdytään palkanlaskijan ammattitaitovaatimuksiin laaditaan oman työn ja oman osaamisen kehittämisen suunnitelma opitaan tuntemaan palkkahallintoa ohjaavat lait, asetukset ja säännökset ja niiden välinen säädöshierarkia selvitetään, mistä eri lähteistä opiskelija voi hankkia tarvitsemaansa tietoa palkkahallinnon asioista perehdytään työsuhteen solmimiseen, työsuhteessa toimimiseen ja työsuhteen päättämiseen. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

5 Toimintakenttä Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

6 Etusijajärjestys 1. Pakottavat lain säännökset 2. Työehtosopimuksen normit 3. Työsopimus 4. Työsäännöt 5. Työpaikan käytännöt 6. Työnantajan direktio-oikeus Jos asiaa sääntelee usea erisisältöinen normi, ratkaisuperusteena käytetään työoikeudessa edullisemmuussääntöä. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

7 Edullisemmuussääntö Rusinat pullasta -periaate Työnantajan on noudatettava normia, joka johtaa työntekijälle edullisempaan tulkintaan. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

8 Työnantajan tulkintaetuoikeus Työnantaja saa ratkaista, miten työlainsäädäntöä, työehtosopimusta tai työsopimusta kussakin tapauksessa ensikädessä sovelletaan. Jos työnantajan ratkaisu on virheellinen, seurauksena voi olla vahingonkorvausvelvollisuus ja joskus myös rangaistus. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

9 1. Lainsäädäntö Laki, asetukset, määräykset Pakottava lainsäädäntö Tahdonvaltaiset lain säädökset Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

10 2. TES-järjestelmä Työntekijä Työsopimus Yritys Luottamusmies Ammattiliitto Palkansaajien keskusjärjestö Paikallinen sopiminen TES Keskitetyt ratkaisut Yritys Työnantajaliitto Työnantajain keskusjärjestö Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä 2014 Hallitus Mitä sovittu tupoissa? 8

11 TES:ssa sovittavat asiat Palkanmääräytymisperusteet Työpalkat Lisät Keskituntiansio KTA Sairausajan palkka Vuosilomien pituudet Lomarahat Irtisanomisajat Ryhmähenkivakuutukset Paikallinen sopiminen Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

12 Työehtosopimukset Yleissitovat Normaalisitovat Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

13 3. Työsopimus Suullinen/kirjallinen/hiljainen sopimus työsuhteesta Määräaikainen sopimus Toistaiseksi solmittu sopimus Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

14 Työsuhde Työsuhde perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen. Kysymys on työn tekemisestä. Työtä tehdään työnantajan lukuun, ja työn tulokset tulevat työnantajan käytettäviksi. Työntekijä tekee työtä työnantajan johdon ja valvonnan alaisuudessa ja sitoutuu noudattamaan saamiaan ohjeita. Työntekijä tekee työtä palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Hän saa korvauksen esim. rahana tai luontoisetuna. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

15 TYÖSOPIMUSSUHDE Liike- ja ammattisalaisuuden säilyttäminen, uskollisuusvelvoite TYÖSUHDE Työn tekeminen toiselle osapuolelle, vastiketta vastaan, johdon ja valvonnan alaisuudessa Työsopimus tehdään. Työn tekeminen alkaa. Työsuhde ja työsopimus lakkaavat. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

16 Kirjallisen työsopimuksen sisältö 1. Työsopimuksen osapuolet 2. Työsuhteen alkamisajankohta 3. Kesto / peruste määräaikaisuudelle 4. Koeaika 5. Työnsuorittamispaikka 6. Työtehtävien laatu 7. Vastike ja palkan peruste 8. Palkkakausi 9. Vuosilomasäännökset 10. Työaika, irtisanomisaika ja työsuhteessa noudatettava TES Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

17 4. 6. Työpaikan säännöt Työpaikan säännöt Työpaikalla syntynyt käytäntö Työnantajan direktio-oikeus Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

18 Työnantajan velvollisuudet Työntekijöiden kohtelu tasapuolisesti Vastuu työturvallisuudesta Syrjintäkielto Yleissitovan TES:n ehtojen noudattaminen Palkanmaksuvelvollisuus Työnjohtovelvollisuus Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

19 Työntekijän velvollisuudet Hoidettava työnsä huolellisesti. Noudatettava työnantajan ohjeita. Toiminta ei saa olla ristiriidassa työnantajan edun kanssa tai tuottaa vahinkoa työnantajalle. Ei saa kertoa työpaikan asioita ulkopuolisille. Ei saa käyttää hyväkseen liike- ja ammattisalaisuuksia. Ei saa vastaanottaa lahjaa, joka edellyttää toisen elinkeinonharjoittajan suosimista. Ei saa perustaa kilpailevaa yritystä tai tehdä työtä kilpailevalle yritykselle. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

20 Työsuhteen päättäminen Määräaikainen työsopimus Tuotannolliset tai taloudelliset syyt Työntekijään liittyvät syyt työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakava rikkominen/laiminlyönti työntekijän työntekoedellytysten puuttuminen edellyttää usein varoitusta Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

21 Tuotannolliset ja taloudelliset syyt Taloudelliset syyt: organisaation tulorahoitus ei riitä palkanmaksuun. Tuotannolliset syyt: esimerkiksi jokin organisaation toiminto on käynyt tarpeettomaksi, kone tai alihankkija on korvannut toiminnon. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

22 Työntekijään liittyvät työsopimuksen päättämisen syyt Ammattitaidottomuus Huolimattomuus Ohjeiden vastainen menettely / työstä kieltäytyminen Aiheettomat poissaolot Päihteiden käyttö Rikollinen toiminta Kilpaileva toiminta / liikesalaisuudet Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

23 Ammattitaidottomuus Irtisanominen edellyttää, että työntekijää on asianmukaisesti opastettu ja perehdytetty työsopimuksen mukaisiin tehtäviin ja työntekijän osaamisessa on merkittäviä puutteita. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

24 Huolimattomuus Huolimattomuuden aste ja toistuvuus sekä vahingon aste vaikuttavat. Laiminlyöntien tulee olla työsuhteen kannalta olennaisia. Edellyttää huomautusta. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

25 Ohjeiden vastainen menettely ja työstä kieltäytyminen Työntekijän on noudatettava työnantajan määräyksiä ja ohjeita ja tehtävä työsopimuksen mukaista työtä. Ohjeiden selkeys sekä menettelyn toistuvuus ja vakavuus vaikuttavat. Edellyttää aikaisempaa varoitusta. Työtehtävät voidaan määritellä sopimuksessa yksityiskohtaisesti tai yleisluontoisesti. Yleisluontoisissa tehtävissä työnkuva on laajempi samoin kuin työnantajan oikeus käyttää direktiovaltaansa. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

26 Aiheettomat poissaolot Poissaolo voi ilmetä myöhästelynä, työstä lähtemisenä liian aikaisin tai pidempinä, koko päivän mittaisina poissaoloina. Asiaa on tulkittava kokonaisvaltaisesti. Edellyttää huomautusta. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

27 Päihteiden käyttö Vaikka työsopimuslaissa ei sitä erikseen mainitakaan, päihteiden käyttö voi muodostaa sekä työsopimuksen purkamis- että irtisanomisperusteen. Työsopimusta voidaan käsitellä purkaantuneena, jos päihteiden käyttöön liittyy vähintään viikon ilmoittamaton poissaolo työstä. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

28 Rikollinen toiminta Työnantajaan tai työtovereihin kohdistunut rikos on työsuhteen päättämisperuste. Työpaikan ulkopuolella tapahtuneissa rikoksissa arviointi on tehtävä tapauskohtaisesti. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

29 Kilpaileva toiminta ja liikesalaisuudet Työntekijä voi olla useassa työsuhteessa samaan aikaan mutta ei saa ryhtyä kilpailemaan työnantajansa liiketoiminnan kanssa työsuhteen kestäessä. Kilpaileva toiminta koskee sekä työntekijän omaa yritystoimintaa että toimimista toisen palveluksessa. Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä valmistella työpaikalla tulevaa kilpailevaa toimintaa. Työntekijä ei saa työsuhteen aikana käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Ammattisalaisuuden törkeä rikkominen oikeuttaa työsopimuksen purkamisen, ja irtisanominen on mahdollista ilman varoitusta pienenkin rikkeen perusteella. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti ja palkkahallinnon tehtäväkenttä on niin laajaalainen, että pelkkä substanssiosaaminen ei riitä. Pitää olla kiinnostunut asioista laaja-alaisesti. Heini onkin hyvin kiinnostunut opiskelusta. Hän on suorittanut erilaisia ammatillisia kursseja, ja lisäksi hän opiskelee itsenäisesti ja lukee paljon työhön liittyvää kirjallisuutta. Hänellä on myös vankka toimialamme tuntemus. Finlex-tietokannan avulla hän perehtyy lakipykäliin, työehtosopimukseen ja oikeustapauksiin. Heinillä on substanssiosaamisen lisäksi muutakin osaamista: Hän tulee hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Hän osaa kääntää asiat selkokielelle ja on uskottava. Heini on myös hyvin tehokas, täsmällinen ja numerotarkka. ATK:n hyödyntäminen on hänelle jouhevaa. Palkanlaskentaohjelmamme päivitykset sujuvat hyvin, ja vuosi-ilmoitukset lähetetään sähköisesti. Hän on myös ottanut Windows-pohjaisen järjestelmän itsenäisesti käyttöön. Heinillä on hallussa kaikki vaadittavat taidot. Hän hallitsee suuret kokonaisuudet ja pienet yksityiskohdat.

43

44 2.1. Maanantai Klo 8.00 Aloitin työtehtävät. Työkaveri ilmoitti sairastuneensa. Hän oli käynyt työterveyshoitajalla ja lupasi toimittaa sairauslomatodistuksen heti tervehdyttyään. Ilmoitin asiasta työnjohtajalle. Asiakas halusi suorittaa ostoksistaan maksun käteisellä kassaan. 12 min. kahvitauko: työnantaja tarjosi suklaata ja pullaa. Saatiin uudet yhtenäiset työasut: paita, housut ja jakku. 30 min. ruokatunti: Keskustelimme työkaverini kanssa henkilöstökokouksen esityslistasta. Henkilöstökokouksia pidetään säännöllisesti. Niissä käydään läpi yrityksen tilannetta ja suunnitelmia. Seuraava kokous on ensi viikolla. Työkoneen sähköjohdossa ollut vaarallinen vika ja moottori korjattiin. 12 min. kahvitauko Työnantaja toi uudet palkkataulukot ja kehotti tekemään korotukset. Sovimme työntekijöiden toimenkuvien päivityksestä ja palkkaluokkien tarkistamisesta Työpäivä päättyi

45 Kun yritykseemme palkataan uusi työntekijä, hänelle tehdään heti kirjallinen työsopimus yleensä jo ennen työsuhteen alkamista. Mikäli työntekijä aloittaa työt samana päivänä kuin on käynyt haastattelussa, hänelle on johdon ohjeistuksen mukaan pitänyt tehdä kirjallinen työsopimus ensimmäisen työvuoron päättymiseen mennessä. Kun asioista sovitaan kirjallisesti, ne on helppo tarkistaa työsopimuksesta. Työsopimus saadaan lain mukaan solmia muutoin vapaamuotoisesti, mutta tietyissä tapauksissa työnantajalla on velvollisuus toimittaa työntekijälle työsuhteen ehdot kirjallisina. Työsopimuksessa sovitaan muun muassa työnteon alkamisajankohdasta ja työsopimussuhteen voimassaoloajasta. Jos sopimus on määräaikainen, sopimukseen kirjataan myös määräaikaisuuden peruste. Toimitusjohtajamme on yrittänyt viime aikoina tehdä niin sanottuja sekamuotoisia sopimuksia eli sellaisia sopimuksia, jotka kestävät määräajan, mutta joihin on määrätty tietynpituinen irtisanomisaika. Suomen lainsäädäntö kuitenkin tuntee vain määräaikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan työsopimuk sen, eikä sekamuotoisen työsopimuksen lainvoimaisuudesta ole olemassa edes KHO:n päätöstä. Siksi mekin olemme pitäytyneet toistaiseksi voimassaolevissa tai määräaikaisissa työsopimuksissa. Yleensä yrityksessämme sovitaan myös koeajasta. Työsopimuksessa sovitaan myös pääasiallisista työtehtävistä. Ne rajoittavat työnjohdon direktiovaltaa. Yrityksessämme työnjohtaja voi työsopimuksessa sovitusta riippuen määrätä työntekijän sellaisiin töihin, jotka ovat yritystoiminnan kokonaisuuden sujumisen kannalta keskeisimpiä. Se on ollut yrityksen joustavan toiminnan kannalta tarpeellista. Niinpä minäkin olen ollut pakkaamassa mattoja rekan kyytiin, kun sillä oli kova kiire Vaalimaalle ja Joensuun tulli oli menossa kiinni. Työsopimuksessa määritettävä palkka määräytyy meillä työehtosopimuksen perusteella, vaikka työsopimuslaissakin on mainittu vähimmäispalkkanormi. Meillä työpalkat on määritelty työn sisällön ja vaativuuden perusteella. Työntekijälle maksetaan henkilökohtaista prosenttiperusteista lisää (HEKO-lisää) työtehtävän vaatimien keskeisten ominaisuuksien perusteella. Samanpalkkaisuus ja oikeudenmukaisuus toteutuvat meillä ihan käytännössä. Työsopimuksesta poiketen meillä on maksettu vuodesta 1984 alkaen joulukuussa joulurahaa, jonka suuruus on 25 % joulukuun palkasta. Se on vakiintunut käytäntö, josta ei erikseen

46 työsopimuksessa sovita. Osalle työntekijöistämme annetaan rahapalkan sijasta luontoisetuja. Työsopimuslakiin perustuu se, että työntekijä ei menetä oikeuttaan asuntoetuun palkattoman sairausloman tai palkattoman lomautuksen ajalta. Paikallisesti olemme lisäksi sopineet, että jos työntekijä jää palkattomalle sairauslomalle, häneltä saadaan periä korvausta annetusta puhelinedusta ja autoedusta. Talossamme annetaan myös joitakin henkilökuntaetuja. Työnantaja on jo useamman vuoden ajan tilannut työntekijöille ammattilehden kotiin, ja lisäksi hän järjestää kahvitauolle kahvit ja kahvileivät. Palkka maksetaan kultakin palkanmaksukaudelta välittömästi kauden päättyessä. Tämä tarkoittaa sitä, että minä kerään tuntilistat kolme päivää aikaisemmin ja lasken palkat ennakkoon. Jos joku työtekijöistämme ei osaa ennakoida tilijakson kolmen viimeisen päivän tilannetta, muutokset oikaistaan seuraavassa tilissä. Tuntipalkkaisille palkka maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa ja kuukausipalkkaisille kerran kuukaudessa. Työajasta sovitaan jokaisen henkilön kanssa henkilökohtaisesti työaikalain ja työehtosopimuksen puitteissa. Paikallisesti on sovittu luottamusmiehen kanssa, että niiden henkilöiden, joille kertyy pekkaspäiviä, on pidettävä pekkaspäivät pois aiheuttamatta tuotannolle tarpeetonta haittaa. Pekkaspäiviä kertyy keskimäärin yksi kuukaudessa, ja päivistä on ilmoitettava pääsäännön mukaan esimiehelle vähintään viikkoa aikaisemmin. Tätä ei ole kirjattu työsopimukseen. Yleensä minä ohjaan uuden tulokkaan talon tavoille. Kerron hänelle esimerkiksi, milloin pidetään kahvitauot (2 12 min.) ja lounastauko (30 min.). Lisäksi kerron, kuinka tulee menetellä, jos sairastuu eikä pääsekään tekemään työvuoroaan. Käytäntömme mukaan työntekijät ilmoittavat sairauspoissaolostaan henkilökohtaisesti puhelimella joko minulle tai työnjohtajalle taikka keskukseen, jos minä en ole paikalla. Tekstiviesti tai sähköpostiviesti ei kelpaa. Sairauslomatodistukseksi riittää työterveyshuollosta annettu todistus, ja sen voi toimittaa konttorille sen jälkeen, kun on palannut takaisin töihin. Jos on joutunut tapaturmaan, niin myös läheinen voi tehdä ilmoituksen.

47

48

49 TYÖSOPIMUS TYÖNANTAJA Nimi Lähiosoite Puhelin Postitoimipaikka Y-tunnus TYÖNTEKIJÄ Nimi Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin Postitoimipaikka Verotuskunta PALVELUS- SUHDETTA KOSKEVAT TIEDOT Palvelussuhde on Työsuhde ja se on voimassa toistaiseksi määräajan Alkamispäivä Määräaikaistyösuhteen päättymispäivä tai kunnes seuraava yksilöity työ on suoritettu Määräaikaisuuden peruste sijaisuus muu, mikä: Tehtävänimike Säännöllinen työaika tuntia/viikko Sovellettava työehtosopimus Koeajaksi on sovittu kuukautta. Pääasialliset tehtävät tai niiden määräytymisperuste. Työn suorittamispaikka PALKKA PALVELUS- SUHTEEN ALKAESSA ALLEKIRJOI- TUKSET Peruspalkka /kk Palkanmaksukausi Tuntipalkka /h Palkanmaksupäivä Työsuhteen päättyessä loppupalkka maksetaan seuraavana säännöllisenä palkanmaksupäivänä. Lisätietoja/muuta Työntekijä sitoutuu olemaan käyttämättä hyväkseen ja ilmaisematta sivullisille, mitä on saanut tietoonsa tai muutoin työnantajan liike- tai ammattisalaisuuksista ja noudattamaan organisaation sääntöjä. Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Päiväys Työnantajan edustaja (nimenselvennös) Työntekijä (nimenselvennys)

50

51 TYÖTODISTUS Nimi Henkilötunnus on ollut palveluksessamme seuraavissa tehtävissä: Työsuhde on alkanut Työsuhde on päättynyt Päiväys: pnä kuuta 20 Yrityksen nimi: Osoite: Puh: Allekirjoitus ja nimen selvennys

52 TYÖTODISTUS TYÖNTEKIJÄN TIEDOT Nimi Henkilötunnus TYÖSUHTEEN TIEDOT Tehtävänimike Pääasialliset työtehtävät Työsuhde alkoi Työsuhde päättyi Täytetään työntekijän pyynnöstä Työsuhteen päättymisen syy Arviointi Työtaito kiitettävä hyvä tyydyttävä välttävä heikko Käytös kiitettävä hyvä tyydyttävä välttävä heikko TYÖNANTAJAN TIEDOT Nimi Osoite Puhelin PAIKKA JA PÄIVÄYS ALLEKIRJOITUS Nimen selvennys

53 LIUKUVA TYÖAIKA LISÄÄ TYÖN ILOA LÄÄKETEHTAASSA Myös vuorotyöläiset voivat käyttää liukumaa. Lääketehdas Santenilla Tampereella useimmat voivat lyhentää tai pidentää työvuoroaan jopa vuorotyössä. "Meillä on vuoron vaihdossa kolme varttia pelivaraa. Riittää, että olemme yhtä aikaa töissä 15 minuuttia", työnjohtaja Jukka Rautalin sanoo. Toimihenkilöiden luottamusmiehenä hän on neuvotellut paikallisista työajan liukumista. Niitä saa kertyä enintään 20 tuntia. Juuri nyt Rautalinin kortti näyttää seitsemän tunnin ja seitsemän minuutin säästettyä vapaata. "Ne lisäävät työssä viihtymistä aivan niin kuin työhön opastamisen korvaaminen", Rautalin kiittää. Tehtaalla on paikallisesti sovittu normaalia paremmat opastuslisät. Lääketehdas muutti 1980-luvulla Tampereen keskustasta laitakaupungille. Kaikki kaupat ja asioimispaikat jäivät keskustaan. "Ensin lyhennettiin ruokatunti puoleen", henkilöstöpäällikkö Tuulikki Havu kertaa. Liukuvaa työaikaa kokeilivat ensin ylemmät toimihenkilöt, sitten kaikki toimihenkilöt. Nyt se koskee koko tehdasta. Kulunvalvontalaitteisto rekisteröi tulijat ja kirjaa työajan. "Nyt voi hyvällä omallatunnolla tehdä työn loppuun ilman, että se menisi ylityön puolelle", Havu sanoo. Hän käyttää lisäajan perheen sisäisiin kimppakyyteihin: lapset keskustaan kouluun ja sitten äiti töihin. Tarkoitus on, että tunnit käytettäisiin pois sitä mukaa kun niitä kertyy. "Jos tunteja on paljon plussalla tai miinuksella, pitää miettiä työjärjestelyjä", Havu sanoo. Asia otetaan esiin kerran vuodessa kehityskeskustelussa. Japanilaisten omistama Santen tekee koko maailman silmälääkkeistä seitsemän prosenttia. Tampereen yksikössä on 400 henkeä. "Jo videokokousten järjestely tuottaa ongelmia kolmelle mantereelle ulottuvassa konsernissa, kun Japanin aika on edellä kuusi tuntia ja Yhdysvaltojen 10 tuntia jäljessä", talousjohtaja Lasse Heinonen huomauttaa. Mihinkäs talousjohtaja käyttää liukumat? "Henkilökohtaisten asioiden hoitoon ja ruuhkien välttämiseen työmatkan osalta." Irja Hyvärinen. Helsingin Sanomat

54 IMATRALLA PÄTKÄTYÖLÄISILLE NEUVOTELTIIN VAKIPAIKAT "Molemmat osapuolet hyötyneet" "Silloin kun aloitin, täällä oli neljä vakituista koulunkäyntiavustajaa. Nyt heitä on jo yli 30", kertoo koulunkäyntiavustaja Lea Poikonen Vuoksenniskan koululta Imatralta. Imatralla on saatu hyviä kokemuksia paikallisesta sopimisesta. Kaupunki ja työntekijät istuvat säännöllisesti pöydän ääreen sopimaan muun muassa palkankorotusten järjestelyeristä ja erilaisista työaikakokeiluista. Pisimmät neuvottelut on käyty koulunkäyntiavustajien sekä sosiaali- ja terveystoimen sijaisten asemasta. "Pistettiin painetta työnantajalle, että pätkätyöläisten joukko alkoi olla jo liian suuri", kertoo Julkisten ja hyvin vointialojen liiton kaupungin pääluottamusmies Veikko Pohjola. Luottamusmiesten ja kaupungin neuvottelujen tuloksena sosiaali- ja terveystoimeen syntyi vuonna 2003 sijaispankki, johon palkattiin 40 vakituista työntekijää. Aiemmin sijaisille oli tarjottu vain lyhyitä työsuhteita. Koulunkäyntiavustajista vain pieni osa oli muutama vuosi sitten vakituisia. Nykyisin reilusta 50 työntekijästä 33:lla on vakituinen työsuhde. Toimihenkilöjen neuvottelujärjestön pääluottamusmiehen Riitta Nousiaisen mielestä Imatralla paikallisista sopimuksista ovat hyötyneet molemmat osapuolet. "Kun asioista sovitaan paikallisesti, ihmisten ammattitaitoa ei jätetä hyödyntämättä", Nousiainen sanoo. Henkilöstöpäällikkö Annaleena Ridan mukaan työnantajan ja työntekijöiden välillä on hyvä, avoin keskusteluyhteys. Myös Veikko Pohjola on tyytyväinen tilanteeseen. Hän ei kaipaa kunta-alalle suurempia valtuuksia neuvotella työehdoista paikallisesti. "Eväät ovat riittävät jo nyt ratkaista asioita", Pohjola sanoo. Juhani Saarinen. Helsingin Sanomat Mitä on paikallinen sopiminen? Paikallinen sopiminen tarkoittaa työpaikkakohtaisia sopimuksia, joilla työpaikoilla voidaan poiketa eräistä lainkohdista sekä valtakunnallisesti sovituista työ ja virkaehdoista tai niihin vaikuttavista asioista. Yleisimmin paikallisesti sovitaan työajoista sekä palkkauksesta. Lait sekä työ ja virkaehtosopimukset määrittelevät, missä rajoissa paikallisia sopimuksia voi tehdä. Paikallisesti voidaan sopia vaikkapa seuraavanlaisista asioista, alasta riippuen: säännöllisen työajan joustot, työaikapankki, varallaolo, puhelinsoittokorvaus, liukuvan työajan käyttö (myös vuorotyössä), kahden tai kolmen viikon palkallinen isyysvapaa, laajennettu työterveyshuolto, matkustuskorvaukset, lepoaikojen pituus, ulkopuolisen työvoiman käyttö, palkkausjärjestelmä, työn vaativuuden luokitus, tulospalkkaus, sijaispankin perustaminen sekä henkilöstön asema, toimenkuvat ja koulutus. Paikallisia sopimuksia voidaan tehdä niin yrityksissä, valtion työpaikoilla kuin kunnissakin. Käytännössä valtiolla ei juuri sovita asioita paikallisesti. Kunnilla on laajat valtuudet sopia asioista paikallisesti. Yksityisellä puolella valtuudet riippuvat alasta: joillakin aloilla paikallinen sopiminen on laajaa, joiden alojen työehtosopimukset eivät juurikaan sitä salli. Sopimus voidaan tehdä kertaluonteiseksi, määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Toistaiseksi voimassa olevalle sopimukselle määritellään irtisanomisaika, esimerkiksi kolme kuukautta.

55 PAIKALLINEN SOPIMINEN VIE PALKKOJA YHÄ YKSILÖLLISEMPÄÄN SUUNTAAN Tutkija: Sopimisen laajentaminen vaatii vahvempia luottamusmiehiä Työpaikkojen omilla sopimuksilla yritetään vastata kilpailuun Paikallinen eli työpaikkakohtainen sopiminen on painottumassa yhä enemmän palkkaukseen. Aikaisemmin paikallisilla sopimuksilla järjesteltiin etenkin työaikoja, mutta jatkossa niillä sovitaan yhä enemmän erilaisista kannustavista palkanosista. Se johtaa siihen, että entistä useamman työntekijän palkasta yhä suuremmat erät muodostuvat yksilökohtaisesti. "Palkkauksessakin paikallistason sopiminen saa merkittävän roolin", toteaa työoikeuden professori Martti Kairinen Turun yliopistosta. Kairinen vetää paikallisen sopimisen nykytilaa selvittävää tutkimushanketta, jonka tekemisestä työmarkkinajärjestöt sopivat yhdessä tulopoliittisessa ratkaisussa eli tupossa. Palkan vähimmäistasosta sovitaan yleensä valtakunnallisissa työehtosopimuksissa, mutta paikallisesti voidaan neuvotella työpaikalle esimerkiksi oma tulospalkkausjärjestelmä, voittopalkkioita tai sopia muista kannustavista palkkaeduista. Työtehtävien vaativuuteen perustuvan palkan lisäksi yhä useampi saa oman työpanoksensa ja osaamisensa mukaista henkilökohtaista palkanlisää. Palkka muodostuu yhä enemmän yksilöllisesti, vaikka tietysti pohjana säilyvät jonkinlaiset palkkataulukot. Asiassa edetään joka sopimuskierroksella, Kairinen arvioi. Hänen mukaansa yrityksen tulokseen perustuva palkkaus on eräänlainen automaattinen vakauttaja: Se toimii kuin jääkaappi eli palkkataso sopeutuu ympäristön lämpötilaan. Kun yrityksen tulos on heikko, se voi säästää palkkakuluissa, ja hyvässä tilanteessa maksaa paremmin. Paikallisesta sopimisesta on toivottu lääkettä, jolla paran taa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä, lisätä tuottavuutta, saada enemmän työpaikkakohtaisia joustoja ja pärjätä muuttuvan maailman melskeissä. Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia onko koko ajan laajennettu. Kairisen tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että etenkin työnantajapuoli on edelleen innokas laajentamaan paikallista sopimista. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n apulaisjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen perustelee intoa kaikkien hyötymisellä: Asiakas ja kansainvälisen kilpailun paineet kohdataan työpaikoilla ei järjestöissä tai liitoissa. Toiminta pitää rakentaa juuri sille yritykselle sopivaksi. Työntekijä puolestaan hyötyy, kun yksilölliset työaikatarpeet voidaan ottaa huomioon. Kannustavassa palkkauksessa hyvä ja tuloksekas työ näkyy myös tilipussissa. Ammattiliitot näkevät paikallisessa sopimisessa kuitenkin myös ongelmia. Suurin ongelma on se, että työnantaja tuo valmiiksi pureskellun paketin joka pitäisi vain hyväksyä. Se ei ole neuvottelemista, sanoo Toimihenkilöunionin neuvottelupäällikkö Urho Laitinen. "STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää näkee, että globalisaation ja lisääntyneen kilpailun takia paikallista muutoksenhallintaa ja paikallista sopimista on tarve lisätä. Palkansaajien näkökulmasta se kuitenkin edellyttää selvempiä sääntöjä neuvotteluille sekä vahvempia luottamusmiehiä. Mäenpään mukaan luottamustehtäviin pitää antaa enemmän aikaa, luottamusmiehiä tarvitaan lisää ja heille oikeus osallistua yritysten strategisten linjausten tekemiseen. Tutkija Kairinen on samaa mieltä: "Paikallisesti sovittavia asioita ei voida lisätä, jollei luottamusmiesten asemaa vahvisteta."

56 Työnantajapuoli ei ole ensimmäisten joukossa lisäämässä luottamusmiesten valtuuksia, mutta EK:n apulaisjohtaja Inkeroinen korostaa, että työnantajan ja työntekijöiden suhteiden pitää olla hyvät, jotta sopiminen onnistuu. Kyse ei ole mistään isännän vallasta, Inkeroinen toteaa. Piia Elonen. Helsingin Sanomat

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä.

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä. Työsopimus Työsopimus on sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työ voi olla kokoaikaista tai osaaikaista,

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon Tekniset VETY

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN SUOMEN LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014

Lisätiedot

ETÄTYÖTÄ KOSKEVA TYÖSOPIMUS/ ETÄTYÖTÄ KOSKEVAT PALVELUSSUHTEEN EHDOT. Työntekijä/virkamies/viranhaltija. Osoite Sähköposti :

ETÄTYÖTÄ KOSKEVA TYÖSOPIMUS/ ETÄTYÖTÄ KOSKEVAT PALVELUSSUHTEEN EHDOT. Työntekijä/virkamies/viranhaltija. Osoite Sähköposti : ETÄTYÖTÄ KOSKEVA TYÖSOPIMUS/ ETÄTYÖTÄ KOSKEVAT PALVELUSSUHTEEN EHDOT 5/ 2003 ha 1. Sopijapuolet Työnantaja Työntekijä/virkamies/viranhaltija 2. Työpaikka ja yhteystiedot Työpaikka /osasto Lähin esimies

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus TAUSTAMUISTIO 1 1 (5) 26.4.2016 Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus Työntekijöiden edustuksen nykytila Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu Luottamusmiehen

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt. Juha-Matti Moilanen

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt. Juha-Matti Moilanen MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt Juha-Matti Moilanen TALENTUM Helsinki 2013 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-1976-8 Taitto: NotePad, www.notepad.fi

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin?

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden sekä tietotekniikan palvelualalla työskentelevien yhteinen

Lisätiedot

TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ

TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Alma Talent 2016 Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Työsopimus ja johtajasopimus. Harri Hietala Keijo Kaivanto

Työsopimus ja johtajasopimus. Harri Hietala Keijo Kaivanto Työsopimus ja johtajasopimus Harri Hietala Keijo Kaivanto TALENTUM Helsinki 2012 Talentum Media Oy ja tekijät 5., uudistettu painos Taitto: Notepad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN 978-952-14-1411-4

Lisätiedot

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla 1 (5) Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla Yleistä Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista säännöllistä työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa Tarja Kröger Hallitusneuvos Suomalaisten työmarkkinoiden rakenne Työmarkkinoilla työskentelee työsuhteisia työntekijöitä valtion virkamiehiä kuntien viranhaltijoita seurakuntien

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 1 Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry PÖYTÄKIRJA MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (ETL/MVL) YRITYSKOHTAISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ 31.1.2017 SAAKKA.

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Työsopimuksen tekeminen 13

SISÄLLYS. 1. Työsopimuksen tekeminen 13 SISÄLLYS 1. Työsopimuksen tekeminen 13 1.1 Työntekijän palkkaaminen... 13 1.1.1 Työn tarjoamisvelvollisuus... 13 1.1.2 Syrjintäkielto... 14 1.1.3 Työhönotossa kerättävät tiedot... 16 1.2 Työsopimuksen

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ 1. Sopijapuolet Etätyöntekijä Työyksikkö Lähiesimies 2. Työpaikka Palvelukeskus/ työyksikkö Etätyön suorituspaikka (osoite, puhelinnumero) 3. Etätyön luonne Etätyö on kokoaikaista

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus

Kilpailukykysopimus Kilpailukykysopimus 2016-2017 14.6.2016 ERTO:n info Hki, Tku, Tre, Oulu Miksi KiKy solmittiin? Taustalla Suomen pitkittynyt taantuma Kaatuneet yhteiskuntasopimusneuvottelut 1. haluttiin korvata hallituksen

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

Työjuridiikkaa esimiehelle

Työjuridiikkaa esimiehelle ingakoskinen.fi Työjuridiikkaa esimiehelle 1 Hei, olen Inga! Sopimusten merkitys ja sovittelu Lakiartikkelit Yhdistystoiminta (SauRa) Hevosharrastus (tallinpito ja ratsastus) Asianajaja, varatuomari Asianajajaliiton

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

Työsopimuslaki. käytännössä. Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto

Työsopimuslaki. käytännössä. Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto Työsopimuslaki käytännössä Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto TALENTUM Helsinki 2013 Viides, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus:

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

(jäljempänä toimitusjohtaja)

(jäljempänä toimitusjohtaja) JOHTAJASOPIMUSMALLI Sopimusosapuolet (jäljempänä yritys) (jäljempänä toimitusjohtaja) Toimen aloittaminen ja tehtäväkuvaus Toimitusjohtaja johtaa ja valvoo yrityksen liiketoimintaa sekä hoitaa yrityksen

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

NUORTEN KESÄTYÖPASSI

NUORTEN KESÄTYÖPASSI NUORTEN KESÄTYÖPASSI 2016 Näin kesätyöpassi toimii käytännössä: 1) Nuori tulostaa materiaalit (infokirjeet kesätyöpassista, kesätyöpassi sekä työsopimuspohjat 2kpl) netistä. Huomioithan, että alle 15-vuotiaan

Lisätiedot

Kaupan alan. työehtosopimuksen keskeiset määräykset

Kaupan alan. työehtosopimuksen keskeiset määräykset Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys KAUPAN ALAN TYÖEHDOT... 3 MIKÄ ON PAM... 3 JÄSENYYS...

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Neuvottelutulos 31.5.2016 klo 8.00 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSELLA Allekirjoittaneet liitot uudistavat työehtosopimuksensa

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla.

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. 1 JOUSTAVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA LIUKUVA TYÖAIKA Liukuvan työajan käyttöönottaminen

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 Väestörekisterikeskus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ovat tehneet 29.

Lisätiedot

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS 19 Soveltamisala Tämä sopimus koskee Vantaan Viihdeorkesterin määräaikaisia muusikoita silloin

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen. YTN YRY-PÄIVÄT 16.4.2010 OTL, VT Esa Schön

Paikallinen sopiminen. YTN YRY-PÄIVÄT 16.4.2010 OTL, VT Esa Schön Paikallinen sopiminen YTN YRY-PÄIVÄT 16.4.2010 OTL, VT Esa Schön Mitä paikallinen sopiminen on? Lakiin tai työehtosopimukseen (tes) perustuvaa sopimista työsuhteiden ehdoista yms. työsuhteeseen liittyvistä

Lisätiedot

Varaluottamusmiehen asema on sama kuin muidenkin työntekijöiden. Hoitaessaan luottamusmiestehtäviä, hänellä on samat oikeudet kuin luottamusmiehellä.

Varaluottamusmiehen asema on sama kuin muidenkin työntekijöiden. Hoitaessaan luottamusmiestehtäviä, hänellä on samat oikeudet kuin luottamusmiehellä. Tehy ry / Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry työehtosopimus Luottamusmiesvaaliohje LUOTTAMUSMIEHEN VALINTA KAUDELLE 2017 2019 YLEISTÄ Tehyläisiä työntekijöitä edustaa työehtosopimukseen liittyvissä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Yliopiston näkökulma sivutoimiseen yrittäjyyteen. Henkilöstöasiantuntija Tanja Mikkonen

Yliopiston näkökulma sivutoimiseen yrittäjyyteen. Henkilöstöasiantuntija Tanja Mikkonen Yliopiston näkökulma sivutoimiseen yrittäjyyteen Henkilöstöasiantuntija Tanja Mikkonen 3.12.2012 Kilpaileva toiminta - työsopimus Kaikissa yliopiston työsopimuksissa on sovittu: Työsopimuslain 3 luvun

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

Mauri Saarinen TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT

Mauri Saarinen TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT Mauri Saarinen TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT Talentum Helsinki 2011 6., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja Mauri Saarinen Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1440-4 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Kiky yksityissektorin työehtosopimuksissa

Kiky yksityissektorin työehtosopimuksissa Kiky yksityissektorin työehtosopimuksissa 10.11.2016 1 Terveyspalvelualan tes Säännöllisen työajan pidentäminen 30 min/vko Luottamusmiehen asemaan merkittäviä parannuksia Kriisilauseke, jossa mainittujen

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 TES: 291203 PL: 07 1 Sovittiin, että Helsingin yliopiston ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2014 1 (5) Päätöshistoria 22.04.2014 469 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

valvoa, että lakeja ja työehtosopimusta noudatetaan oikein Ensihoitopalvelualaa koskevan työehtosopimuksen 22 :n mukaan:

valvoa, että lakeja ja työehtosopimusta noudatetaan oikein Ensihoitopalvelualaa koskevan työehtosopimuksen 22 :n mukaan: YKSITYISEN ENSIHOITOPALVELUALAN LUOTTAMUSMIESVAALIOHJEET YLEISTÄ Ensihoitopalvelualan työehtosopimuksessa on sovittu luottamusmiestoiminnasta ja Tehyyn järjestäytyneiden työtekijöiden oikeudesta valita

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 11.1.2016 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN 1 (7) AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN SOVELTAMINEN JA YLEISET MÄÄRÄYKSET Lisätään uusi Ryhmähenkivakuutus Työnantaja toteuttaa kustannuksellaan

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin VES 318051 TES 318003 Ilmatieteen laitoksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä tehtiin tarkentava virka-

Lisätiedot

Työsuhteet ja henkilöstöasiat

Työsuhteet ja henkilöstöasiat Työsuhteet ja henkilöstöasiat Pienosuuskuntaforum 2016 Helsinki 26.9.2016 Merja Hiltunen, KTM Idekoop Osuuskunta 26.9.2016/mh 1 Työlainsäädäntö Työsopimuslaki Työehtosopimukset Työaikalaki Vuosilomalaki

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

1. Ikään, sukupuoleen ja raskauteen liittyvät kysymykset työnhakutilanteessa? (Koskinen/soveltava tehtävä)?

1. Ikään, sukupuoleen ja raskauteen liittyvät kysymykset työnhakutilanteessa? (Koskinen/soveltava tehtävä)? Henkilöstöasiat käytännössä 12 op Vastaa seuraavista kolmesta kysymyksestä vain kahteen!!! Jokainen vastaus eri arkille!! 1. Ikään, sukupuoleen ja raskauteen liittyvät kysymykset työnhakutilanteessa? (Koskinen/soveltava

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisu syksy 2012 Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti Neuvottelut aidosti työpaikkatasolla tiedetään menestystekijät, vaatimukset, muutospaineet palkkaratkaisu mitoitetaan

Lisätiedot

Työsuhteen kipupisteet

Työsuhteen kipupisteet A P P L E X A T T O R N E Y S P U R E B U S I N E S S L A W Työsuhteen kipupisteet Työsopimuslainsäädäntö Työsopimuksia koskeva lainsäädäntö on suurelta osin pakottavaa, eli siitä ei voida sopimuksella

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen TYÖSOPIMUSLAKI. Alma Talent 2017 Helsinki

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen TYÖSOPIMUSLAKI. Alma Talent 2017 Helsinki Markus Äimälä Mika Kärkkäinen TYÖSOPIMUSLAKI Alma Talent 2017 Helsinki 5., uudistettu painos Copyright 2017 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2888-3 ISBN

Lisätiedot