HOSPITAALI. Bussilla töihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOSPITAALI. Bussilla töihin"

Transkriptio

1 HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts H E N K I L Ö S T Ö L E H T I PERSONALTIDSKRIFT Bussilla töihin Teemana työaika Tässä lehdessä selvitämme termit työaika, lepoaika, lisätyö ja ylityö. Entä mikä on ABC-malli ja kuinka työvuorolistat ylipäätään syntyvät? Palkat ja pilkut paikoillaan Henkilöstötoimisto huolehtii palkoista, työaikajärjestelmistä, työaikakokeiluista, työvuoroasioista ja sijaisvälityksestä ja paljon muusta. Tupakasta vieroitettu hyvin tuloksin Tupakasta vieroitus alkoi TYKSissä kymmenen vuotta sitten. Arjen palapeli Minna ja Kari Keski-Saari tutkivat tarkkaan työvuorolistoja keittiön pöydän ääressä. Seuraavan kuuden viikon aikana tiedossa on kaksi yhteistä vapaapäivää.

2 2 HOSPITAALI Tulivatko lisätyöt sairaaloihin jäädäkseen? SISÄLTÖ Hoitotakuu toi sairaaloiden niin sanotut kliiniset lisätyöt näkyvästi esiin, vaikka niitä oli toki tehty aiemminkin. Niillähän tarkoitetaan suunniteltuja ylitöitä, joita voidaan tehdä tarvittaessa vapaaehtoisuuden pohjalta normaalin työajan ulkopuolelta. Valtakunnallisten ohjeiden ja sopimusten puuttuessa kukin sairaanhoitopiiri on neuvotellut omat paikalliset sopimuksensa työntekijäjärjestöjen kanssa, mikä luonnollisesti on johtanut melkoiseen sopimusviidakkoon. Meidän piirissämme on hoitoja peruspalveluhenkilökunnalla tuntipalkkaan perustuva kohtalaisen selväpiirteinen sopimus, mutta lääkärien tilanne on sekavampi, koska palkkiot ovat olleet toimenpidekohtaisia ja koska toimenpide- ja tutkimusnimikkeitä on satoja. Keväällä 2008 perustettiin JUKO ry:n ja työnantajien edustajista neuvottelutyöryhmä selkiyttämään sekavaa sopimusviidakkoa. Sen työn tuloksena henkilöstöjaosto hyväksyi lääkäreille uudet kliinisen lisätyön periaatteet ja palkkiot. Myös hoito- ja peruspalveluhenkilökunnan vastaava sopimuskokonaisuus uudistetaan syksyllä On selvää, että ilman laajamittaisia lisätöitä sairaanhoitopiiri ei olisi kyennyt lyhentämään pitkiä hoitojonojaan nykyiselle tasolle. Työnantajan näkökulmasta lisätöinä tehtävät suoritteet ovat usein tulleet edullisemmiksi kuin niiden ostaminen yksityissektorilta, eikä kaikkia palveluita olisi edes voitu ostaa. Kustannukset ovat toki suuremmat kuin normaalina työaikana. Osalle henkilökuntaa lisätyöt ovat tarjonneet kohtuulliset lisäansiot. Lisätyöt ovatkin olleet sairaan- Vårdgarantin förde tydligt fram sjukhusens s.k. kliniska merarbeten eller tilläggsarbeten, fastän man dock tidigare också gjort sådana. Med dem avses planerade övertidsarbeten, vilka vid behov kan göras på frivillig basis utanför normal arbetstid. I avsaknaden av anvisningar och avtal på riksnivå har vart och ett sjukvårdsdistrikt förhandlat sina egna lokala avtal med arbetstagarorganisationerna, vilket naturligt nog har lett till en riktig djungel av avtal. I vårt distrikt har vårdoch basservicepersonalen ett rätt så klart avtal baserat på timlön, men läkarnas situation är trassligare, då arvodena har varit åtgärdsspecifika och det finns hundratals åtgärdsoch undersökningsbenämningar. På våren 2008 grundades en förhandlingsarbetsgrupp bestående av representanter från FOSU rf och arbetsgivarna för att skapa klarhet i avtalsdjungeln. Som resultat av detta arbete godkände personalsektionen 26.8 nya principer och arvoden för läkarnas kliniska merarbete. Man förnyar även vård- och basservicepersonalens motsvarande avtalsenhet under hösten Det är klart att sjukvårdsdistriktet inte skulle ha kunnat förkorta sina långa vårdköer till den nuvarande nivån utan omfattande merarbeten. Ur arbetsgivarens perspektiv har prestationer som utförts som merarbete ofta blivit förmånligare än köp av dem från den privata sektorn och alla tjänster skulle inte ens ha kunnat köpas. Dock är kostnaderna större än under normal arbetstid. Merarbetet har erbjudit skäliga extra inkomster för en del av personalen. Merarbetet har i själva verket utgjort en hoitopiirille varteenotettava rekrytointivaltti aloilla, joilla on pulaa osaavasta henkilökunnasta. Lisätöiden nurja puoli on ainakin se, että niiden kasaantuminen joillekin erikoisaloille ja henkilöstöryhmille on aiheuttanut ilmiselvästi lisääntyvää työuupumusta. Kannustavia palkkausmalleja on viime vuosina kehitelty myös kuntatyönantajan aloitteesta, mutta käyttö on toistaiseksi rajoittunut pilottihankkeisiin. Yleisesti ottaen kunnallinen palkkausjärjestelmä tarjoaa työntekijälle varsin niukasti kannustavia elementtejä normaalina työaikana (mukaan lukien vuorotyöt ja päivystyksen). On nurinkurista, että kannustava palkkaus tulee kuvaan mukaan vasta lisätyöaikana. Terveydenhuollon palvelujärjestelmän kestävän kehittämisen kannalta asian tulisi olla päinvastoin. Parhaimmillaan lisätyöjärjestelmä on lisännyt sairaaloiden joustavuutta ja kykyä sopeutua äkillisiin kuormitushuippuihin. Tästä hyvänä esimerkkinä vaikkapa traumapotilaiden hoitojärjestelyt, jossa lisätöillä voidaan taata hoitoonpääsy kohtuullisessa ajassa. Tässä muodossa lisätyöt puolustavat hyvin paikkaansa, muuten päähuomio tulee suunnata normaalina työaikana tapahtuvan toiminnan kehittämiseen. Timo Ali-Melkkilä Operatiivisen hoidon tulosryhmän johtaja TYKS Kom merarbetet till sjukhusen för gott? ansenlig rekryteringsförtjänst för sjukvårdsdistriktet inom branscher där det råder brist på kunnande personal. Avigsidan med merarbete är i alla fall det att dess anhopning inom vissa specialiteter och personalgrupper tydligt har orsakat utbrändhet i ökande grad. Även från den kommunala arbetsgivarens sida har man under de senaste åren utvecklat sporrande modeller för avlöning, men tillsvidare har användningen begränsats till pilotprojekt. Generellt sätt erbjuder det kommunala lönesystemet rätt knappt med sporrande element för den anställda under normal arbetstid (inklusive skiftesarbeten och jour). Det är bakvänt att sporrande avlöning kommer in i bilden först då man talar om merarbetstid. Ur perspektivet av hållbar utveckling av hälsovårdens servicesystem borde saken vara tvärtom. Som bäst har systemet med merarbete ökat på sjukhusens flexibilitet och förmåga att anpassa sig till plötsliga belastningstoppar. Ett gott exempel av detta är t.ex. vårdarrangemangen för traumapatienter, där man med merarbete kan garantera vård inom rimlig tid. I denna form försvarar merarbetet bra sin ställning, annars bör den huvudsakliga uppmärksamheten riktas till utvecklandet av verksamhet som sker under normal arbetstid. Timo Ali-Melkkilä Chef för resultatgruppen för operativ vård ÅUCS Kuukauden kirjoitus: Tulivatko lisätyöt sairaaloihin jäädäkseen?...2 Månadens skrivelse: Kom merarbetet till sjukhusen för gott?... 2 Uusi koulutuskeskus avattu...3 Sopimus lääkärien kliinisestä lisätyöstä...3 Työaika, lepoaika, lisätyö, ylityö simppeli juttu?...4 Liukuminen on kivaa...5 Vuorotyö rytmittää tehoparin arkea...5 Raskaat päivystykset rassaavat...5 Päivystysvuorolistat paperilta koneelle...6 Synnytysosastolla järjestellään vapaavuoroja...6 Joustoa kaivataan...7 Kokeilijat tyytyväisiä...7 Yötyö syö tekijäänsä ja heikentää hoidon laatua...7 Kaatopaikalle vai kierrätykseen...8 Bussilla töihin ilman liikenneruuhkaa ja paikoitusongelmia...8 Operationprocessen förkortas också i början...9 Työnohjauksessa haetaan uusia ajattelutapoja Tupakasta vieroitettu hyvin tuloksin Kahden kerroksen väkeä Kannessa TYKSiin pääsee kätevästi monilla busseilla eri puolilta kaupunkia ja naapurikaupungeista. Kuva: HOSPITAALI - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Personaltidskrift för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 2. vuosikerta Julkaisija: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Toimitus: Päätoimittaja Esa Halsinaho, puh. (02) , Toimitussihteeri, puh. (02) , Toimituskunta: Mervi Haarala, Esa Halsinaho, Mirja Hovirinta, Anneli Lautaro,, Virpi Pakkanen, Tom Riski, Marja-Leena Veijola. Taitto ja toimitus: Pramedia Oy. Ruotsinkieliset jutut: Mathias Luther (Inter Folia Press). Paino: Suomen Lehtiyhtymä Oy, Tuusula. Painos noin kpl. Jakelu: Itella Oyj. Osoitteet: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin osoiterekisterit. Osoitteenmuutokset: Puh tai tyks.fi. Toimituksen osoite: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Hospitaali-lehden toimitus, PL 52, 20521, Turku. Ilmestyminen: Ilmestyy 8 kertaa vuonna ISSN

3 HOSPITAALI 3 Siirtoviiveongelma hellitti Tyksissä jatkohoitopaikkaa odottavien turkulaisten potilaiden määrä on vähentynyt ja odotusajat lyhentyneet selvästi. Kesän jälkeen jatkohoitoon pääsyä on odottanut enää keskimäärin potilasta kerrallaan, kun heitä aiemmin oli enimmillään jopa sata. Samalla Turulle aiheutuvat ylimääräiset niin sanotut siirtoviivekustannukset ovat kuukausitasolla pudonneet alle kolmannekseen; heinäkuussa Turun lisämaksu oli euroa, kun se tammikuussa nousi euroon. Siirtoviiveongelmaa on saatu pienennettyä tarkentamalla erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluketjuja. Tyks on tehostanut kotiuttamista erityisten kotiuttamishoitajien avulla. Turun kaupunki on lisännyt ostoja yksityisiltä palveluntuottajilta kaikilla ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan tasoilla. Potilaiden kotiuttamisen Tyksistä odotetaan vieläkin helpottuvan, sillä Turku uudistaa kotihoidon hoitoprosessinsa sosiaali- ja terveystoimien vuoden 2009 alussa toteutuvassa yhdistämisessä, lisää hoitohenkilöitä asiakastyössä ja ottaa käyttöön Tyksin kanssa yhteisen kotihoidon tietojärjestelmän. Palkan tarkistukset syyskuun alusta Kunta-alalla korotettiin palkkoja kaikilla sopimusaloilla. Palkkoja tarkistettiin yleiskorotuksella, jonka suuruus oli 2,4 %. Palkkojen yleiskorotukset korottavat sekä tehtäväkohtaisia palkkoja että henkilökohtaisia lisiä. Yleiskorotuksella korotetut palkat maksetaan VSSHP:n kuntayhtymän henkilöstölle syyskuun palkanmaksun yhteydessä. Seuraavan kerran palkkoja tullaan tarkista- maan virka- ja työehtosopimuksesta johtuvien paikallisten järjestelyvaraerien yhteydessä. Työfysioterapeutti Päivi Lähde toivottaa kaikki tervetulleeksi uuden koulutuskeskuksen avoimien ovien päivään torstaina klo Suklaatarjoilu. Johanna Siiriäinen Sopimus lääkärien kliinisestä lisätyöstä Uusi koulutuskeskus avattu VSSHP:n Kantasairaalan T-sairaalan K-kerrokseen on avattu Potilaan siirron ja liikkumisen avustamisen koulutuskeskus. Avoimien ovien päivä on torstaina 16. lokakuuta kello Koulutuskeskus tarjoaa käytännön koulutusta ja teoriaopetusta VSSHP:n työntekijöille, jotka työssään ovat tekemisissä potilaan siirtojen tai nostojen sekä liikkumisen avustamisen kanssa. Keskuksen tehtävä on jakaa tietoa siirtotekniikoista ja markkinoilla olevista potilaan siirron apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä tehostaa jo olemassa olevien apuvälineiden käyttöä. Keskuksessa on hyvä kokoelma uusia potilassänkyjä, siirron apuvälineitä ja opetusmateriaalia. Potilaan siirron apuvälineet ovat edullisia verrattuna tuki- ja liikuntaelinsairauspoissaolojen kustannuksiin. Koska koulutustarve on jatkuvasti suuri, on työfysioterapeutti jo vuosia järjestänyt laajalti siirtokoulutuksia, mutta nyt siihen on oma, pysyvä koulutustila jossa voi myös pitää jatkuvaa apuvälinenäyttelyä. Siirtotekniikoiden ja apuvälineiden käytön hyvä hallinta on tärkeä osa hoitotyöntekijöiden ammattitaitoa ja ehkäisee tuki- ja liikuntaelinvaivoja ja lisää työturvallisuutta. Riittävä henkilökuntamäärä on potilassiirroissa tärkeä osa työturvallisuutta. Keskuksen toiminnan perustana ovat lait; työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki ja valtioneuvoston päätös käsin tehtävistä nostoista ja siirroista. Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työnantajan tehtävänä on huolehtia työntekijän turvallisuudesta ja terveellisyydestä työssä. Työnantaja vastaa työsuojelusta ja työterveyshuollosta. Keskijohdon tehtävänä on valvoa turvallisuusohjeiden noudattamista, huolehtia perehdytyksestä ja laitehankinnoista ja turvallisten työmenetelmien käyttä- misestä ja muun muassa apuvälineiden käytöstä. Työntekijän tehtävänä on ohjeiden ja määräysten noudattaminen, muun muassa opetettujen siirtotekniikoiden noudattaminen. Työntekijä on myös velvollinen käyttämään apuvälineitä. Työntekijän tehtäviin kuuluu vioista, vaaroista sekä välineiden puutteesta ilmoittaminen. Tutkitusti hoitotyön fyysinen kuormittavuus on suuri. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat suurin sairauspoissaolojen syy myös VSSHP:ssä. Hankala yhtälö on tänä päivänä hoitohenkilökunnan ikääntyminen, resurssipula ja samanaikainen potilaiden raskashoitoisuuden lisääntyminen. Usein potilaat ovat tänä päivänä moniongelmaisempia ja fyysisesti kuormittavampia kuin aiemmin. Aiheellinen huoli on myös, miten tehdä antoisasta mutta muun muassa fyysisesti haastavasta hoitotyöstä houkuttelevaa uusille ikäpolville, kun iso määrä hoitohenkilöstöä poistuu lähivuosina eläkkeelle. Työssä jaksamista ja työn houkuttelevuutta voidaan tehokkaasti lisätä panostamalla työn fyysisen kuormittavuuden vähentämiseen. Työntekijät voivat itse vaikuttaa työkykyynsä huolehtimalla omasta fyysisestä kunnostaan. U-sairaalan K-kerroksesta löytyy mainio ilmainen kuntosali omasta kunnosta huolehtimiseen. Koulutuskeskuksen toiminnasta ja kouluttamisesta vastaa työfysioterapeutti Päivi Lähde. Tiedustelut: fi. tai puh Päivi Lähde työfysioterapeutti Lääkäreiden kliinistä lisätyötä koskeva paikallinen virkaehtosopimus on uudistettu VSSHP:ssä ajalle Kliinisellä lisätyöllä tarkoitetaan työnantajan toimesta etukäteen sovittua lisätyötä, jota tehdään ensisijaisesti hoitotakuun toteuttamiseksi sekä kiireellisen että kiireettömän hoidon osalta. Kliinistä lisätyötä ei tehdä säännöllisenä työaikana eikä päivystysaikana. Neuvotteluissa lääkärien kliinisestä lisätyöstä solmittiin yksi yhteinen, koko sairaanhoitopiiriä koskeva kokonaissopimus VSSHP:ssä tehtävistä toimenpiteistä hinnoitteluineen. Se kattaa kaikki kliinisen lisätyön toimenpiteet sairaanhoitopiirissä. Lääkäreiden kliinistä lisätyötä koskevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen uudistamiseksi perustettiin neuvottelutyöryhmä, johon kuului sekä Juko ry:n että työnantajan edustajia. Lääkäreiden uudet kliinisen lisätyön palkkiot astuivat voimaan Samalla uudistettiin VSSHP:ssä noudatettavat periaatteet kliinistä lisätyötä tehtäessä. Lääkäreiden kliinistä lisätyötä koskevat palkkiot sekä kliinisen lisätyön periaatteet on tiedotettu yleiskirjeellä 24/2008. VSSHP:n hallituksen henkilöstöjaosto päättää jatkossakin kliinisen lisätyön tekemisestä sairaanhoitopiirissä. Jos lääkäreiden kliinisen lisätyön palkkiota ei ole kyseisessä toimenpiteessä vahvistettu yleiskirjeen liitteenä olevan toimenpidetaulukon mukaisesti, on palkkiot ja niiden perusteet vahvistettava henkilöstöjaostossa ennen työn aloittamista. Yleiskirjeen ohjeiden mukaan tulosyksikön johtaja tai kunkin erikoisalan ylilääkäri päättää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa uuden kliinisen lisätyön sisällöstä. Hän myös toimittaa toiminnan aloittamisesta ja toimenpiteiden määrästä arvion tiedoksi tulosalueen tai tulosryhmän johtajalle ja henkilöstöpäällikölle välitettäväksi henkilöstötoimistoon. Hoito- ja peruspalveluhenkilökunnan palkkaamismuotoja ja työn korvausperusteita kliinisen lisätyön yhteydessä koskeva sopimuskokonaisuus uudistetaan niin ikään syksyllä 2008 nykyisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen voimassa olon ajaksi. Tom Riski vs. henkilöstöpäällikkö

4 4 HOSPITAALI TEEMA: TYÖAIKA Työaika, lepoaika, lisätyö, ylityö simppeli juttu? Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Näin selvästi sen sanoo työaikalaki heti neljännessä pykälässään. Työaika ei kuitenkaan ole sama kaikille työntekijöille. Kunta-alalla työaikoihin liittyvistä kysymyksistä sovitaan suurelta osin virka- ja työehtosopimuksissa. Suurin osa sairaanhoitopiirin henkilöstöstä noudattaa joko yleis-, toimisto- tai jaksotyöaikaa tai tekee ns. säännöllistä työaikaa. Yleistyöaikaa noudattavat teknillisen huollon henkilöstö ja kanttiinihenkilöstö. Siinä työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Toimistotyöaikaa noudattavat toimistotehtävissä työskentelevät. Työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Jaksotyöaika on yleisin työaikajärjestelmä sairaanhoitopiirissä. Siinä keskeisin piirre on, että työajan pituus määritellään työaikajakson mukaan ja että työvuorojen pituudet ja työajat jakson eri viikoilla vaihtelevat. Työaikajaksot ovat kolmen viikon mittaisia, mutta käytössä voi olla myös ns. kaksoisjakso (2 x 3 viikkoa). Vuorokautista tai viikoittaista työaikaa ei jaksotyössä määritellä. Työajan järjestämisestä eli sen jakamisesta eri päiville ja eri viikoille päättää työajan suunnittelusta vastaava esimies. Kolmen viikon työaikajaksossa säännöllinen työaika on enintään 114 tuntia 45 minuuttia ja kuuden viikon työaikajaksossa 229 tuntia 30 minuuttia. Säännöllinen työaika on 37 tuntia viikossa ja sitä noudattavat sairaanhoitopiirissä mm. psykologit, fyysikot, kemistit, sosiaalityöntekijät ja ylihoitajat. Lisäksi mm. lääkäreillä on erityismääräyksiä työajoista. Lääkäreiden säännöllinen työaika on 38 t 15 min viikossa. Lepoajat Työaikalain mukaisia lepotaukoja ovat päivittäinen lepoaika, tutummin ruokatauko (1/2 1 tunnin pituinen lepoaika, jos vuorokautinen työaika on yli 6 tuntia), keskeytymätön vuorokausilepo (vähintään 11 tunnin ja jaksotyössä 9 tunnin pituinen lepoaika työvuorojen välissä) sekä viikoittainen lepoaika (kerran viikossa vähintään 35 tuntia kestävä keskeytymätön lepoaika). Työaikalain lepoaikoja koskevista pääsäännöistä on laissa paljon poikkeuksia. Niistä on usein sovittu toisin myös työtai virkaehtosopimuksilla. Pääsääntönä on, että lepotaukoa ei lueta työaikaan. Tällöin tauon aikana voi myös poistua työpaikaltaan. Yleistyöaikaa, toimistotyöaikaa sekä 37 tunnin viikkotyöaikaa noudattavilla ruokataukoa ei lueta työaikaan. Mikäli työ on luonteeltaan sellaista, ettei lepotaukoa voida antaa, työntekijälle on annettava tilaisuus aterioida työaikana työpaikalla eli tauko luetaan työaikaan. Tällöin työpaikalta ei voi poistua tauon aikana. Jaksotyössä ja lääkäreiden työajassa ruokatauko luetaan työaikaan. Ruokatauot tulee sovittaa toimintaan, eikä niitä ole välttämätöntä pitää tiettynä kellonaikana. Ne voidaan järjestää myös porrastetusti tai vuorotellen. Ruokailutaukoa ei kuitenkaan saa käyttää työajan lyhentämiseen. Lisätyö ja ylityö Lisätyötä on työsopimuksella tai työehtosopimuksella sovitun työajan lisäksi tehty työ, joka ei kuitenkaan ylitä lain mukaista säännöllistä työaikaa ja josta on erikseen sovittu. Lisätyö korvataan joko maksamalla korottamaton tuntipalkka kultakin lisätyötunnilta tai antamalla vastaava vapaa-aika. Yleistyöajassa ja jaksotyöajassa voi lisätyötä muodostua Mikael Soininen Muutkin työntekijäryhmät haluaisivat Timeconiin omaan käyttöönsä, muun muassa osastonhoitajat siirtyisivät mielellään liukuvaan työaikaan ja Timeconin käyttöön, tyytyväiset leimaajat Eija Haippo, Leena Marjoluoto ja Terttu Maimonen kertovat. täyttä työaikaa tekevälle vain arkipyhäviikoilla ja arkipyhäjaksoissa. Toimistotyössä suoritetaan täyttä työaikaa tekevälle lisätyökorvaus enintään kahdelta tunnilta viikossa muulloin kuin arkipyhäviikoilla. Ylityö on työtä, joka tehdään säännöllisen työajan enimmäismäärän yli. Ylityöstä on sovittava tapauskohtaisesti, eikä sitä ole pakko tehdä. Ylityötä saa tehdä ja teettää enintään 138 tuntia neljän kuukauden ajanjaksolla kuitenkin enintään 250 tuntia kalenterivuodessa. Työnantaja ja henkilöstön edustaja voivat sopia lisäylityöstä, jota voi tehdä enintään 80 tuntia vuodessa. Ylityö korvataan viranhaltijalle/työntekijälle työnantajan harkinnan mukaan joko rahakorvauksena tai vapaana. Ylityöstä maksetaan 50 %:lla korotettu tuntipalkka kahdelta ensimmäiseltä vuorokautiselta ylityötunnilta ja 100 %:lla korotettu tuntipalkka kultakin seuraavalta vuorokautiselta ylityötunnilta sekä 50 %:lla korotettu tuntipalkka viikoittaisen ylityön 5 ensimmäiseltä tunnilta ja 100 %:lla korotettu palkka kultakin seuraavalta viikoittaiselta ja vuorokautiselta ylityötunnilta. Jaksotyössä ylityöstä maksetaan 50 %:lla korotettu tuntipalkka kolmen viikon työaikajakson 18 ensimmäiseltä ylityötunnilta ja 100 %:lla korotettu tuntipalkka kultakin seuraavalta ylityötunnilta. Lauantai-, sunnuntai- ja aattotyökorvaukset Sunnuntaina, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, pitkäperjantaina, toisena pääsiäispäivänä, helatorstaina, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, joulupäivänä ja tapaninpäivänä sekä kello lauantaina ja vastaavalta ajalta edellä lueteltujen juhlapäivien aattona tehdystä työstä maksetaan varsinaisen palkan lisäksi korottamaton tuntipalkka kultakin työtunnilta tai annetaan vastaava vapaa-aika. Arkilauantaina, lukuun ottamatta pääsiäislauantaita tai lauantaiksi sattuvaa jouluaattoa, kello tehdystä työstä maksetaan rahakorvauksena 20 % korottamattomasta tuntipalkasta tai annetaan vastaava vapaa-aika. Pääsiäislauantaina, juhannusaattona ja muuksi päiväksi kuin sunnuntaiksi sattuvana jouluaattona klo tehdyiltä työtunneilta maksetaan aattokorvauksena varsinaisen palkan lisäksi korottamaton tuntipalkka tai annetaan vastaava vapaa-aika. Ilta-, yö- ja vuorotyökorvaus Iltatyöllä tarkoitetaan kello tehtyä työtä. Iltatyöstä maksetaan 15 % korottamattomasta tuntipalkasta Yötyöllä tarkoitetaan kello tehtyä työtä. Yötyöstä maksetaan rahakorvauksena 30 % korottamattomasta tuntipalkasta tai annetaan vastaava vapaa-aika. Jaksotyössä vapaa-aikakorvaus on 24 minuuttia yötyötunnilta tai rahakorvaus 40 % korottamattomasta tuntipalkasta. Paikallinen sopiminen Useista työaikaa koskevista asioista voidaan sopia paikallisesti yleisistä virka- ja työehtosopimuksista ja työaikalaista poiketen, mutta ei kuitenkaan säännöllisen työajan keskimääräisestä pituudesta, ylityön enimmäismääristä tai vuorokausilevosta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on paikallisesti sovittu liukuvan työajan käytöstä toimistotyössä, yleistyöajassa sekä 37 tunnin viikkotyöajassa (yleiskirjeet 13/2007 ja 4/2004). Liukuva työaika järjestetään tasoittumattomaksi liukuvaksi työajaksi, jolloin säännöllinen työaika voi ylittyä enintään 20 tunnilla tai alittua enintään 6 tuntia. Liukumaajat ovat toimistotyöajassa ja 37 tunnin viikkotyöajassa klo 7:00 9:00 ja 14:30-18:00, sekä yleistyöajassa klo 6:30 9:00 ja 14:00 18:00. VSSHP:ssä on sovittu myös tietyistä työaikakokeiluista, joista on tekeillä paikalliset virka- ja työehtosopimukset, kuten vuosityöajan käyttö ja pitkät 12,5 tunnin työvuorot (yleiskirje 15/2007). Hely Lehtokari henkilöstösihteeri

5 HOSPITAALI 5 Mikael Soininen Liukuminen on kivaa Pirkko Soininen Liukuvaa toimistotyötä tekevät TYKSin Vakka-Suomen sairaalan palkanlaskija Eija Haippo, henkilöstösihteeri Leena Marjoluoto ja toimistosihteeri Terttu Maimonen ovat erittäin tyytyväisiä Timeconiin. Ajanhallintajärjestelmä on ollut käytössä vajaat kolme vuotta, sitä ennen tunteja kirjattiin summittaisesti paperille. Toivottavasti tätä ei oteta koskaan meiltä pois, naiset huudahtavat yhteen ääneen. Liukuminen on tavattoman kivaa ja vapauttavaa. On mukavaa, että töissä ei tarvitse olla juuri tasan kahdeksalta, vaan voi tulla silloin kun omaan aikatauluun parhaiten sopii. Aikaisemmin minuutteja ei tullut kirjattua niin tarkasti ylös, mutta nyt kone mittaa jokaisen ylityöminuutin, naiset kiittelevät. Tällaiseen itsenäiseen toimistotyöhön liukuva työaika on oikein hyvä. Meillä on omat hommat, jotka pitää saada tehdyksi, Leena sanoo. Toimistotyöntekijöiden työaika on 7 tuntia 15 minuuttia sekä puolen tunnin omalla ajalla ruokataukoa. Työssäoloajan pitää sijoittua aamuseitsemän ja iltakuuden välille. Jos työntekijä joutuu tekemään ylitöitä esimerkiksi iltakuuden jälkeen, hänen on saatava esimieheltään kirjallinen ylityömääräys. Vuorotyö rytmittää tehoparin arkea Pirkko Soininen Keski-Saaren Minnaa ja Karia voi täydellä syyllä nimittää tehopariskunnaksi. Kun haastattelija yrittää sopia haastatteluaikaa tämän TYKSin aikuisten teho-osastolla sairaanhoitajina työskentelevän avioparin kanssa, ensimmäinen vapaa aika löytyy kahden viikon päästä. Se on ensimmäinen hetki, kun kumpikin on yhtä aikaa kotona. Seuraavassa kuuden viikon jaksossa meillä on kaksi yhteistä vapaapäivää. Se on kylläkin liian vähän, yleensä vapaita on ollut enemmän, Minna naurahtaa kaarinalaiskodin kahvipöydässä. Tänään Minna on lähdössä jälleen yövuoroon ja Karilla on vapaa. Haastattelun jälkeen aviopari suuntaa vielä tuttuun tapaan yhteiselle juoksulenkille, ennen kuin tytöt tulevat koulusta kotiin. Kuntoilu auttaa pitämään pään ojennuksessa ja kropan kunnossa. Vuorotyö on fyysisesti niin raskasta, ettei sitä jaksaisi vuodesta toiseen, jos olisi huonossa kunnossa, Minna ja Kari sanovat. Päivittäinen liikunta-annos syntyy jo yksistään siitä, että heillä on tapana pyöräillä 12 kilometrin työmatka kesät talvet. Pyöräillessä tulee nollattua pää. Toki vaaratilanteita syntyy joskus, kun on yön valvomisen jäljiltä väsynyt ja reaktiot ovat hidastuneet, Kari toteaa. Minna on tehnyt viime vuodet lähinnä yövuoroa ja Kari päivää. Kumpikin tekee mielellään muutamia vuosia sitten Plussatunteja saa kerätä korkeintaan 20. Tämän yli meneviä tunteja järjestelmä ei kirjaa, vaan ne kertyvät talon piikkiin. Miinustunteja saa vastaavasti olla vain kuusi. Ylitunnit pidetään vapaina, rahana niitä ei ole mahdollista saada. On älyttävä pitää ylityövapaat ajoissa. Vuodessa saa pitää viisi kokonaista lisätyöpäivää, ei kuitenkaan kahta päivää peräjälkeen, Eija muistuttaa. Terttu ei pääse hyötymään liukuman suomista mahdollisuuksista yhtä hyvin kuin toiset, sillä hän päivystää potilaspalvelupisteessä puolikasta työviikkoa tekevän työntekijän kanssa ja piste on pidettävä auki Timecon on yhteydessä puhelinkeskukseen, joka näkee kaikkien leimaukset omalta koneeltaan. Tämä helpottaa keskuksen työtä tavattomasti. Leimauslistat tarkistetaan kahden viikon välein. Tuolloin jokainen tsekkaa, että leimaukset pitävät paikkansa ja kuittaa oman listansa. Myös esimies kuittaa listat, Eija kertoo. Leena puolestaan on osa-aikaeläkkeellä ja koneelle on ohjelmoitu, että hän tekee 60-prosenttista työaikaa. Homma on sujunut kitkattomasti. Korjauksia tulee koko ajan vähemmän ja vähemmän, sillä ihmiset ovat oppineet leimaamaan itsensä sisään ja ulos. En edes muista, koska olisin viimeksi tehnyt käsin korjauksia, Eija kiittelee. käyttöön otettua pitkää vuoroa, jolloin aamuvuoro kestää ja yövuoro Vuorottelemalla he ovat pystyneet takaamaan sen, että toinen on aina kotona vastaanottamassa perheen lapsia koulusta kotiin. Keski-Saarilla on kolme tytärtä: 11-vuotiaat kaksoset ja 9-vuotias kuopus. Olemme kumpikin olleet teholla jo parikymmentä vuotta. Ensimmäiset kymmenen vuotta olimme usein samassa vuorossa ja nyt olemme tyttöjen takia aina eri vuorossa. Teholla on oma toivomusvihko, johon kukin saa kirjata omat vakitoiveensa työaikojen suhteen. Yleensä toiveita on pystytty aika kivasti toteuttamaan, me olemme ikuisessa kiitollisuudenvelassa listantekijöille eli Seijalle, Tuikulle, Pirjolle ja Jutalle. Pienetkin vapaahetket täytetään liikunnalla. Eniten harmittavat juhlapyhät. Me esimerkiksi olemme voineet viettää vain joka kolmannen joulun yhdessä. Rahalliset korvaukset juhlapyhistä ovat hoitajilla ala-arvoisia, Keski-Saaret moittivat. Lapsilla on kullakin kolme harrastusta, joten kuljetuksiinkin on varattava aikaa. Onneksi suurin osa harrastuksista on sentään lähellä ja tytöt pääsevät kulkemaan niihin omin päin. Itse ei voi oikein harrastaa muuta kuin tätä liikuntaa. Pienetkin vapaahetket täytetään liikunnalla: juoksua, jumppaa, kuntosalia ja pyöräilyä. Kestävyysliikunta lataa akkuja. Olen väsyneenä ärtyisä ja silloin saattavat lapsetkin patistaa äitiä lenkille, koska murheet jäävät kyllä lenkkipolulle, Minna naurahtaa. Minna tulee ihmeen vähällä unella toimeen, sillä yövuoron jälkeen hän nukkuu vain viiden-kuuden tunnin unet. Väsymystä ei parane ajatella. Jos sitä rupeaa miettimään, tuntee itsensä entistä väsyneemmäksi. Työ teholla on kuitenkin niin intensiivistä, että työvuoron aikana ei väsymystä edes huomaa. Vasta, kun on antanut raportin, tajuaa kuinka rättipoikki onkaan. Keski-Saarilla arki alkaa kuitenkin helpottaa pikku hiljaa tyttöjen kasvaessa. Seuraavat kymmenen vuotta mennään ehkä vielä tällä samalla systeemillä ja sitten vielä toiset kymmenen vuotta samassa vuorossa. Sitten päästäänkin jo eläkkeelle, positiivinen pariskunta nauraa ja lähtee lenkille. Lyhyempien työaikojen ansiosta voin paremmin, Hanna Illman arvioi. Raskaat päivystykset rassaavat Kaisa Riikilä Anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon klinikan erikoislääkäri Hanna Illman on iloinen siitä, että hänen kollegansa ovat syksyn aikana tehneet äänestämällä päätöksen siirtymisestä niin sanottuun ABC-päivystysmalliin. Kaikkein rankimmat viikonloppupäivystykset ovat hiljalleen jäämässä historiaan myös heidän keskuudessaan. Vielä toistaiseksi viikonvaihteen päivystysrytmi on sellainen, että perjantain normaalin, kello työpäivän jälkeen etupäivystäjä jatkaa työtä talossa seuraavaan aamuun asti. Seuraavan päivystäjän työvuoro kestää lauantaiaamusta sunnuntaiaamuun ja siitä jatkaa seuraava maanantaiaamuun. Päivystysvuorot ovat yleensä aika kiireisiä, koska hoidettavana on useita osastoja, joten lepoaikaa ei juuri jää. Päivystäjähän voi periaatteessa nukkua, jos työtä ei vuoron aikana ole, mutta usein unet jäävät noin puolen tunnin torkahduksiksi ja hyvässä tapauksessa saa nukkua noin kaksi tuntia kerrallaan. Joskus käy niin, ettei pääse ollenkaan nukkumaan koko vuorokauden aikana, Hanna Illman kertoo. Vaikeimpia ovat Illmanin mukaan sellaiset viikonloput, joina sama päivystäjä hoitaa vuorot perjantaiaamusta lauantaiaamuun ja palaa sunnuntaiaamuna päivystääkseen maanantaiaamuun. Näitä vuoroja on kuitenkin melko harvoin. Ainakin minä henkilökohtaisesti koen pitkät päivystykset raskaiksi. Omasta mielestäni jaksan noin tuntia ihan hyvin, mutta sen jälkeen on sitten hankalampaa. Seuraavana päivänä on huono olo ja päänsärkylääkkeitä tuppaa kulumaan. Myös tehtyjen tutkimusten mukaan pitkät päivystykset ovat selvästi riski terveydelle, ja on myös todettu, että pitkän päivystyksen loppupuolella lääkärit tekevät normaalia enemmän virheitä, Hanna Illman toteaa. Marraskuussa voimaan tuleva uusi työrytmi pätkii päivystysvuorot useampaan osaan. ABC-mallin mukaan päivystäjä A tekee perjantain päivävuoron jälkeen töitä kello 21:een asti. Sen jälkeen B päivystää lauantaiaamuun, kello yhdeksään ja C hoitaa lauantain yhdeksään asti illalla. Sen jälkeen A hoitaa lauantai-sunnuntaivälisen yön kello 21 9, B tekee sunnuntaina vuoron 9 21 ja C taas hoitaa maanantain vastaisen yön yhdeksään asti. Olemme äänestäneet uudesta työrytmistä useamman kerran ja nyt uusi malli voitti noin 2/3 osan enemmistöllä. Jotkut lääkärit haluaisivat jatkaa vanhaan tapaan, koska he kokevat, että uusi malli vie tavallaan enemmän aikaa, koska työrupeamia on viikonlopun aikana useita. Itse uskon kuitenkin, että lyhyempien työaikojen ansiosta voin paremmin ja työtehoni säilyy vuoron ajan parempana, Hanna Illman arvioi. Mikael Soininen

HOSPITAALI. TYKS vuotta. Teemana yötyö. Kaksikielinen Turunmaan sairaala. Sairaanhoitopiiri pärjäsi työsuojeluhankkeessa

HOSPITAALI. TYKS vuotta. Teemana yötyö. Kaksikielinen Turunmaan sairaala. Sairaanhoitopiiri pärjäsi työsuojeluhankkeessa HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin H E N K I L Ö S T Ö L E H T I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts PERSONALTIDSKRIFT TYKS vuotta 3 2008 Barnmorskan håller humöret uppe Förlossningsavdelningen

Lisätiedot

Vielä lomautuksista. Työaikaasiaa. Kvaliteten gnids in i Åbolands sjukhus

Vielä lomautuksista. Työaikaasiaa. Kvaliteten gnids in i Åbolands sjukhus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Työaikaasiaa LUE LISÄÄ SIVULTA»4 Vielä lomautuksista LUE LISÄÄ SIVULTA»6 Kvaliteten gnids in

Lisätiedot

6 2OO7. Tavoitteena tasavertainen työterveyshuolto. Teemana kouluttautuminen. Termit tutuksi strategia ei ole sanahelinää. Aktiivisia senioreita

6 2OO7. Tavoitteena tasavertainen työterveyshuolto. Teemana kouluttautuminen. Termit tutuksi strategia ei ole sanahelinää. Aktiivisia senioreita 6 2OO7 Tavoitteena tasavertainen työterveyshuolto s.3 Teemana kouluttautuminen s.4 Termit tutuksi strategia ei ole sanahelinää s.6 Aktiivisia senioreita s.8 TYKSin Kirurgisen sairaalan työyhteisö s.10

Lisätiedot

HOSPITAALI. Lastenklinikan hukan etsintä. Lastenklinikalla on tänä vuonna käynnistetty

HOSPITAALI. Lastenklinikan hukan etsintä. Lastenklinikalla on tänä vuonna käynnistetty MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 3 2011 H e n k i l ö s t ö l e h t i PERSONALTIDSKRIFT Michal Sopyllo TYKS Vakka-Suomen sairaalan uusi

Lisätiedot

HOSPITAALI. Sairaalapalo herätti paikallisesti ja valtakunnallisesti

HOSPITAALI. Sairaalapalo herätti paikallisesti ja valtakunnallisesti MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 5 2011 H e n k i l ö s t ö l e h t i PERSONALTIDSKRIFT Pauserna ger ny ork Varför finns pauser? Håller

Lisätiedot

HOSPITAALI. Melonta. Viestintäpolitiikka syntyi Viestiminen kuuluu meille kaikille.

HOSPITAALI. Melonta. Viestintäpolitiikka syntyi Viestiminen kuuluu meille kaikille. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 4 2008 H E N K I L Ö S T Ö L E H T I PERSONALTIDSKRIFT Teemana loma Sijaiset ovat ison kiven takana tänäkin kesänä.

Lisätiedot

HOSPITAALI 4 2010. Salon aluesairaalan uudisosa käyttöön

HOSPITAALI 4 2010. Salon aluesairaalan uudisosa käyttöön MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 4 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Näin käy kesäsijaisten perehdytys

Lisätiedot

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Tuloksekasta hukkajahtia VSSHP:ssä LUE LISÄÄ SIVULTA»4 6 Tavoitteena turvallinen, toimiva ja

Lisätiedot

Kipukampanjalla laatua potilashoitoon

Kipukampanjalla laatua potilashoitoon Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 1 2014 Työhyvinvointia parannettiin työtapoja muuttamalla LUE LISÄÄ SIVULTA»4 Kipukampanjalla

Lisätiedot

HOSPITAALI 6 2010. Knappt en av tio får språktillägg

HOSPITAALI 6 2010. Knappt en av tio får språktillägg MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 6 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T TEEMANA opetus/koulutus Osaamisen

Lisätiedot

HOSPITAALI 3 2010. Käytännöt vaihtelevat kierroilla

HOSPITAALI 3 2010. Käytännöt vaihtelevat kierroilla MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 3 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Teemana Medbit ja atk Yllytyshulluutta

Lisätiedot

Tyks Vakka-Suomen sairaala ja Rauman aluesairaala yhteistyöhön. Oletko tyytyväinen tietotekniikan toimivuuteen? Paimion sairaala 80 vuotta

Tyks Vakka-Suomen sairaala ja Rauman aluesairaala yhteistyöhön. Oletko tyytyväinen tietotekniikan toimivuuteen? Paimion sairaala 80 vuotta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 2 2013 Tyks Vakka-Suomen sairaala ja Rauman aluesairaala yhteistyöhön Oletko tyytyväinen tietotekniikan

Lisätiedot

4. toimivat työaikamallit

4. toimivat työaikamallit 4. toimivat työaikamallit irja kandolin tarja hakola mikko härmä mikael sallinen uusia työaikamalleja tarvitaan sekä tuotannollisiin ja työn vaatimuksiin liittyvien tekijöiden että työntekijöiden yksilöllisten,

Lisätiedot

Apteekkien Työaikaopas 2015

Apteekkien Työaikaopas 2015 12 9 3 6 Apteekkien Työaikaopas 2015 Apteekkien Työaikaopas 2015 Apteekkien työaikaopas 2015 1 Ensimmäinen painos, tammikuu 2015 Graafinen suunnittelu Saarinen Design Oy 2 Apteekkien työaikaopas 2015 APTEEKKIEN

Lisätiedot

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin.

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 8 2008 H E N K I L Ö S T Ö L E H T I PERSONALTIDSKRIFT Joulu saapuu sairaalaan Teemana organisaatiomuutokset Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

HOSPITAALI 8 2009. Allt flera epikriser också på svenska

HOSPITAALI 8 2009. Allt flera epikriser också på svenska HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 8 2009 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T TYKSin Senioreilla aihetta juhlaan Pitkälti toista

Lisätiedot

Taitavat kädet joulutunnelmissa

Taitavat kädet joulutunnelmissa 8 2OO7 Taitavat kädet joulutunnelmissa Aki Lindén: Tapahtumarikas vuosi 2007 s.2 Kolmen sivun tietopaketti: Joulun aikaa Tehyn sopimus viime metreillä s.3 s.6 Hieno henki on pienen sairaalan etu s.8 Provtagning

Lisätiedot

Hyvä perehdytys - työnteon perusedellytys. Yhteistoiminta -teema

Hyvä perehdytys - työnteon perusedellytys. Yhteistoiminta -teema Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti 4 Personaltidskrift för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 2OO7 s.3 Hyvä perehdytys - työnteon perusedellytys Yhteistoiminta -teema s.4 T-jatkorakentaminen

Lisätiedot

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Yt-neuvottelut puhuttavat työterveysvastaanotoilla Sisätautien vuodeosasto Raisiosta A-sairaalaan

Lisätiedot

HOSPITAALI 7 2009. En poliklinik för bara luft

HOSPITAALI 7 2009. En poliklinik för bara luft HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 7 2009 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Teemana uudistuva ensihoito Ensihoito uusiksi

Lisätiedot

Tavoitteena turvallinen työpaikka

Tavoitteena turvallinen työpaikka Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Vuoden Menestyjät palkittiin Tavoitteena turvallinen työpaikka Maatila enemmän kuin harrastuksena

Lisätiedot

Hospitaali. MP2 Itella Oyj. Vuoden menestyjiä. Sairaanhoitopiiri sopeuttaa. Hannu Mäkinen eläkkeelle. >> lue lisää s. 3. >> lue lisää s.

Hospitaali. MP2 Itella Oyj. Vuoden menestyjiä. Sairaanhoitopiiri sopeuttaa. Hannu Mäkinen eläkkeelle. >> lue lisää s. 3. >> lue lisää s. MP2 Itella Oyj Hospitaali Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 5 2012 Sairaanhoitopiiri sopeuttaa >> lue lisää s. 3 Vuoden menestyjiä

Lisätiedot

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Taloustilanne johti yt-neuvotteluihin Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Kesäteatterista

Lisätiedot

Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen

Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Puhelimet eivät toimi, mikä avuksi? LUE LISÄÄ SIVULTA»3 Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen

Lisätiedot

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää.

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 5 2008 HENKILÖSTÖLEHTI PERSONALTIDSKRIFT Huomio kivunhoitoon Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden

Lisätiedot

HOSPITAALI 2 2010. Sähköisellä palkkakuitilla

HOSPITAALI 2 2010. Sähköisellä palkkakuitilla MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 2 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Teemana hankinnat ja logistiikkakeskus

Lisätiedot

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta Yhteispäivystys valtaa alaa Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön Goda nyheter för de minsta Kaksi uutta hoitoketjua terveydenhuollolle Koko keuhkoklinikka saman katon alle

Lisätiedot

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta! Fridfull jul och gott nytt år!

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta! Fridfull jul och gott nytt år! MP2 Itella Oyj Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 8 2012 Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta! Fridfull jul och gott nytt år!

Lisätiedot

2/huhtikuu 2006. Painonhallinta voi olla hauskaa. Hengitysvajepotilaat hoidon piiriin. Tulospalkkauksesta hyviä kokemuksia

2/huhtikuu 2006. Painonhallinta voi olla hauskaa. Hengitysvajepotilaat hoidon piiriin. Tulospalkkauksesta hyviä kokemuksia 2/huhtikuu 2006 Painonhallinta voi olla hauskaa Hengitysvajepotilaat hoidon piiriin Tulospalkkauksesta hyviä kokemuksia Sähköiset potilastiedot ovat potilaan etu En trädgård att läkas i Loimaan sairaala

Lisätiedot

3 / k e s ä k u u 2 0 0 5

3 / k e s ä k u u 2 0 0 5 3/kesäkuu 2005 Varsinais-Suomen sairaalat Sellaiset sanat, kuten erikoissairaanhoito tai sairaanhoitopiirin kunta-yhtymä, ovat varmasti asiaan vihkiytyneille aivan tuttuja, mutta tavallinen kansalainen

Lisätiedot