Pohjois-Savon maakuntaohjelma YMPÄRISTÖSELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS"

Transkriptio

1 Pohjois-Savon maakuntaohjelma YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntavaltuusto hyväksynyt

2 Pohjois-Savon maakuntaohjelma YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntahallitus hyväksynyt Maakuntavaltuusto hyväksynyt

3 1 POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA YMPÄRISTÖSELOSTUS Sisältö 1. JOHDANTO MAAKUNTAOHJELMAN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ, PÄÄTAVOITTEET SEKÄ SUHDE MUIHIN SUUNNITELMIIN JA OHJELMIIN YLEISTÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTASUUNNITELMA POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA MUUT OHJELMAT MAAKUNTAKAAVOITUS YMPÄRISTÖN OMINAISPIIRTEET, NYKYTILA JA ONGELMAT LUONNONVARAT JA YMPÄRISTÖN TILA ENERGIA JA KASVIHUONEPÄÄSTÖT MAAKUNTAOHJELMAN KANNALTA MERKITYKSELLISET YMPÄRISTÖTAVOITTEET VALTAKUNNALLISET YMPÄRISTÖ- JA ILMASTOTAVOITTEET MAAKUNNALLISET TAVOITTEET MAAKUNTAOHJELMAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI ARVIOINNIN SUORITUS VAIKUTUKSET TOIMINTALINJOITTAIN YMPÄRISTÖN NYKYTILAN TODENNÄKÖINEN KEHITYS, JOS MAAKUNTAOHJELMAA EI TOTEUTETA HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN LIEVENTÄMISTOIMENPITEET ARVIOINNIN EPÄVARMUUSTEKIJÄT SEURANTA TIIVISTELMÄ...30

4 2

5 3 1. Johdanto Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005) tuli voimaan Tämä ns. SOVA-laki ja sitä täydentävä valtioneuvoston asetus (347/2005) sisältävät säännöksen tyleisestä velvollisuudesta arvioida ympäristövaikutuksia suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa sekä säännökset tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnista. SOVA-lailla ja -asetuksella toteutettiin EY:n direktiivi tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (2001/42/EY). Maakuntaohjelma on SOVA-asetuksen mukaan suunnitelma tai ohjelma, johon tulee soveltaa SOVA-lain mukaista ympäristöarviointia. Vaikutusten arviointi on viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun liittyvä prosessi, joka tukee suunnitelman tai ohjelman valmistelua, toteutusta ja seurantaa sekä valmisteluun liittyvää vuorovaikutusta. Arviointi tuottaa ensisijaisesti tietoa suunnitelman ja sen vaihtoehtojen vaikutuksista, mutta myös edistää osallistumista ja yhteistyötä. Tässä ympäristöselostuksessa kuvataan maakuntaohjelman keskeiset ympäristövaikutukset. Ympäristöselostuksen on laatinut Pohjois-Savon liitto yhteistyössä alueviranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. 2. Maakuntaohjelman pääasiallinen sisältö, päätavoitteet sekä suhde muihin suunnitelmiin ja ohjelmiin 2.1 Yleistä Maakuntaohjelman asema maakunnan liiton suunnittelujärjestelmässä ilmenee oheisesta kaaviosta.

6 4 2.2 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma Pohjois-Savon maakuntaohjelma Maakunnan suunnittelu käsittää kolme lakisääteistä suunnitelmaa: maakuntasuunnitelman, maakuntakaavan ja maakuntaohjelman. Pohjois-Savon maakuntastrategian ytimet Sisäinen paine: Niukkeneva työvoiman tarjonta, vanheneva ikärakenne, julkisen talouden kestävyysvaje Kestävä aluerakenne ja saavutettavuus Aluetalouden uudistuminen Ihmisten hyvinvointi ja yritysten menestys Ulkoiset paineet: Kansainvälinen kilpailu, EU:n erillisohjelmien hyödyntäminen, EU:n epävakaus, suhdannejaksot, kustannus- ja osaamispaineet, keskittyvä ja hidastuva kasvu, talouden rakennemuutokset, energia ja raakaaineet, ilmaston muutos Työvoiman riittävyys ja osaaminen Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman päivitys on tehty samassa valmisteluprosessissa. Pohjois-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi syksyllä 2009 maakuntastrategian toimintalinjoiksi (1) aluetalouden uudistuminen, (2) työvoiman riittävyys ja osaaminen, (3) hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi sekä (4) toimiva ja taloudellinen palvelu- ja kuntarakenne sekä saavutettavuus. Toimintalinjoja ja niiden tavoitteita ei ole tarvetta muuttaa, mutta niiden toteuttaminen on tässä uudessa ohjelmassa päivitetty. Lisäksi strategiaosassa määritellään Pohjois-Savon innovaatiokärjet. Pohjois-Savoon, Suomeen ja koko Eurooppaan kohdistuvat ulkoiset paineet pakottavat (1) talouden jatkuvaan uudistamiseen innovoinnin, osaamiskeskittymien ja tuottavuuden avulla. Tällaisia paineita ovat mm. koveneva kustannus- ja innovaatiokilpailu, uusien osaamiskeskusten ja kasvualueiden nousu, uusien teknologioiden ja liiketoimintatapojen käyttöön otto sekä suhdannevaihtelut ja markkinoiden kysynnän rakenteelliset muutokset. Suomi on kymmenen vuoden ajan menettänyt asemaansa metsä- ja elektroniikkateollisuudessa ja myös suomalaisen puuraaka-aineen kilpailukyky kemiallisessa metsäteollisuudessa on uhattuna.

7 5 Globaalit muutokset tarjoavat myös mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan ja pohjoissavolaisen osaamisen ja raaka-aineiden hyödyntämiseen. Tällaisia mahdollisuuksia ovat esimerkiksi ilmaston muutoksen torjunta ja vesiteknologia, uudet puuhun perustuvat biopohjaiset raaka-aineet ja bioenergia sekä elintarvikkeet, uudet lääkkeet ja hoitoteknologiat. Teknologiateollisuudesta on noussut vastavirtastrategia osoituksena siitä, että valmistavassa teollisuudessa ja sen palveluissa voidaan oikeilla toimintatavoilla ja osaamisella pärjätä myös Kauko-Idän kilpailun kanssa. Teollisuuden kilpailukykyä nostetaan tuottavuutta lisäämällä sekä uusia tuotteita, palveluja ja tuotantomenetelmiä nopeasti innovoimalla. Sisäiset paineet Pohjois-Savossa, kuten koko Itä-Suomessa, kohdistuvat (2) työvoiman määrään ja osaamiseen, koulutusresurssien riittävyyteen sekä ihmisten nyt puutteellisen (3) hyvinvoinnin ja terveyden tason nostamiseen ja hyvinvointipalvelujen kykyyn vastata väestön ikääntymisen myötä kasvaviin määrällisiin ja laadullisiin tarpeisiin. Tulevina vuosina työikäisten määrä tulee vähenemään pohjoissavolaisen väestön ikärakenteen vuoksi. Vähenemisen lisäksi työikäisten joukko painottuu aikaisempaa enemmän vanhempiin ikäluokkiin. Työvoiman tarjontaa on monin tavoin lisättävä. Yksi tärkeimmistä keinoista on väestön hyvinvoinnin ja terveyden parantaminen. Pohjois-Savossa työikäisistä suuri osa on tehottomasti työelämän käytössä huonojen elintapojen, sairastamisen ja työkyvyttömyyden sekä puutteellisen osaamisen vuoksi. Hyvinvoinnin nosto on tärkeä osa työvoiman riittävyyden turvaamisessa. Toinen tärkeä keino on lisätä kaiken ikäisen työvoiman osaamista ja saada kaikki nuoret opiskelemaan ja työhön. (4) Aluerakenne ja saavutettavuus vaikuttavat maakunnan vetovoimaan, siihen missä yritykset saavat hyvät perusedellytykset toiminnalleen ja miten väestö sijoittuu ja muuttaa. Yritykset ja työntekijät tarvitsevat nopeaa ja joustavaa saavutettavuutta liikenteessä ja tietoliikenteessä. Liikenteellistä saavutettavuutta Savon radan kunnostus ja nopeutus, maakunnan pitkittäis- ja poikittaistieyhteydet (VT5 ja VT9), kilpailun säilyttäminen lentoliikenteessä sekä logististen kustannusten alentaminen. Maito- ja metsätalouden sekä matkailun tarvitsemat tieyhteydet ovat maaseudun kehitykselle merkittäviä. Maakunnan ulkoisen saavutettavuuden hoitaminen edellyttää usean maakunnan keskinäistä yhteistyötä, työssäkäyntialueiden saavutettavuus riippuu enemmän maakunnan ja kuntaryhmien ratkaisuista. Energian kallistuessa ja ilmaston muutosta torjuttaessa sellainen aluerakenne on vetovoimainen, missä yritysten, asukkaiden ja palvelujen hakijoiden on tehokasta liikkua ja joukkoliikenne on palvelukykyinen. Energiatehokas ja hyvin saavutettavissa oleva aluerakenne ei vähennä viihtyisän asuinympäristön merkitystä. Kaikkia toimintalinjoja koskettavia tavoitteita ovat Kuopion kasvu ja onnistuminen maakunnan t&k ja väestön veturina sekä Itä-Suomen kyky puolustaa aluekehityksessä tarvittavia resursseja. Maakuntaohjelma kattaa maakuntasuunnitelmasta seuraavan neljän vuoden aikana valittavat ja kuljettavat polut. Edellä kuvatuilla taistelukentillä tarvittavat toimenpiteet esitellään maakuntaohjelmassa toimintalinjoittain. Yhteenveto maakuntaohjelman toimenpidealueiden sisällöistä on seuraavassa kuviossa:

8 6 2.3 Muut ohjelmat EU-ohjelmat Ohjelmakauden valmistelu on kesken kesällä Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman, maaseuturahaston, Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien sekä ENI-ohjelmien valmistelu on edennyt eri tahtiin. Komission esityksen mukaisesti kaikilla rahoitusohjelmilla toteutetaan Eurooppa 2020 strategiaa ja ohjelmien painopisteet on valittu em. strategian temaattisten tavoitteiden pohjalta. Oheisessa taulukossa on esitetty Pohjois-Savon näkökulmasta tärkeiden rahoitusohjelmien valmisteluvaiheen painopistevalinnat. Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma on synteesi Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Etelä- ja Länsi-Suomessa valmistelluista alueellisista suunnitelmista, jotka puolestaan perustuvat Euroopan unionin ja kansallisten säädösten lisäksi alueen maakuntaohjelmiin, muihin alueellisiin suunnitelmiin sekä työ- ja elinkeinoministeriön antamiin valtakunnallisiin linjauksiin. Alueellisilla suunnitelmilla on yhteys myös rajat ylittävään yhteistyöhön ja ohjelmaalueella toteutettaviin muihin EU-ohjelmiin. Eurooppa strategiaa toteutetaan yhteistyössä Interreg-tyyppisten ohjelmien, maaseutuohjelman sekä meri- ja kalatalousohjelman kanssa. Hallitusohjelman mukaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankerahoitusta kohdennetaan entistä voimakkaammin uusien elinkeinojen aikaansaamiseen, työllisyyden parantamiseen, kasvuhakuiseen yritystoimintaan ja

9 7 päästöjen vähentämiseen. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) painopistealueina ovat vaikeimmassa työmarkkinaasemassa olevien työllistäminen ja työvoiman osaamisen kehittäminen. Maantieteellisesti maaseuturahasto rahoitus painottuu harvaan asutulle ja ydinmaaseudulle ja EAKR- ja ESR-rahoitus taajamiin ja kaupunkikeskustoihin. Rahoituksen kohteena on yhteisiä toimialoja kuten maaseudun mikroyritysten kehittäminen, matkailu, bioenergian tuotanto ja T&K, saavutettavuus sekä uusiutuva energia. Alueellisella tasolla ohjelmien strategisen tason yhteensovitus tapahtuu maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) ja sen sihteeristössä. EU-ohjelmien toimeenpanossa jatketaan Pohjois-Savossa myöhemmin määriteltävien maakuntaohjelman mukaisten teemojen kehittämispanostuksia. Maakunnan yhteistyöryhmän valinnan mukaan valmistellaan kehittämisteemojen sisällöt ohjelmakaudelle Rakennerahastovarojen määrä Suomessa vähenee tulevalla kaudella 26 %, joten kehittämispanoksia tulee jatkossa hakea aktiivisemmin muista rahoituslähteistä kuten Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmista. Kansalliset ohjelmat Suomen aluestrategia 2020-raportissa (TEM) vuodelta 2010 esitetään kaikkien alueiden osaamisen ja kehittämispotentiaalin saamista mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön, perustuen niiden omiin lähtökohtiin ja vahvuuksiin. Työ- ja elinkeinoministeriö on v hyväksynyt kaupunkipolitiikan, maaseutupolitiikan ja saaristopolitiikan toimenpideohjelmat vuosille Itä- ja Pohjois-Suomi -kehittämisohjelman Katse pohjoiseen -loppuraportti valmistui tammikuussa Ohjelmaan sisältyy 36 erilaista hankekokonaisuutta tai hanke-ehdotusta jatkotoimenpiteitä varten. Ne sisältyvät viiteen valittuun painopistealaan: Arktisuuden hyödyntäminen ja arktisen osaamisen vahvistaminen, Venäjän tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen, kestävä matkailu, kaivannaisala sekä puuraaka-aineen uudet tuotteet ja bioenergia. Ohjelmassa todetaan, että monet Itä- ja Pohjois-Suomen merkittävän kasvupotentiaalin aloista liittyvät luonnonvarojen hyödyntämiseen ja luontoarvojen tuotteistamiseen. Alueen elinkeinojen tasapainoinen kehitys edellyttää eri toimialojen kestävää rinnakkaiseloa sekä ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten vahvaa hallintaa.

10 8 Innovatiiviset kaupungit -ohjelma (INKA) on uusi innovaatiotyökalu, joka korvaa osittain v päättyvän osaamiskeskusohjelman (OSKE). INKAn tavoitteena on synnyttää korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä ja siten vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. Sitä toteuttavat teemat ja kaupunkiseudut (vastuukaupunki esitetty ensimmäisenä) valittiin kaksivaiheisen hakumenettelyn perusteella v seuraavasti: Tulevaisuuden terveys (Oulu, Kuopio, Pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku), biotalous (Joensuu, Jyväskylä ja Seinäjoki), kestävät energiaratkaisut (Vaasa, Lappeenranta ja Pori), älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus (Tampere, Lahti, Oulu, Pääkaupunkiseutu ja Turku) sekä kyberturvallisuus (Jyväskylä). Ohjelmaa hallinnoi Tekes. Valtio tekee kasvusopimukset 12 suurimman kaupunkiseudun kanssa, jotka ovat Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Porin, Seinäjoen, Vaasan, Joensuun ja Lappeenrannan kaupunkiseudut. Kasvusopimuksilla vahvistetaan suurten kaupunkiseutujen kansainvälistä kilpailukykyä sekä roolia alueidensa ja Suomen talouden vetureina. Kuopion kaupunkiseutu sisältää kuusi kuntaa (Kuopio, Siilinjärvi, Suonenjoki, Leppävirta, Tuusniemi ja Maaninka). Sopimuksen sisällöstä päätetään v loppuun mennessä. Ehdotus pohjautuu kolmen teeman toteuttamiseen: Kuopion kaupunkiseudun kehittämiseen kansainvälisesti kilpailukykyisenä hyvinvoinnin, ympäristön ja biojalostuksen innovaatiokeskittymänä, kilpailukykyä ja vetovoimaan vahvistavat maankäytön ja liikenteen ratkaisut sekä osaavan työvoiman turvaaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen ja työttömyyden vähentäminen. Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti v pilottimenettelyhaun niille seutukaupungeille ja maakuntakeskuksille, jotka eivät ole mukana valtion kasvusopimusmenettelyssä. Tarkoituksena on tukea innovatiivisia avauksia ja kaupunkien yhteistyötä vahvuuksiensa ja kasvupotentiaalinsa hyödyntämisessä sekä edistää kilpailukykyä. Pilottimenettelyä varten valitaan syksyllä 2013 teemoja, joiden koordinointiin TEM on varannut rahoitusta yhteensä euroa/vuosi. Pohjois-Savosta Varkauden ja Iisalmen kaupungit ovat hakeneet pk-teollisuuden uudistaminen ja kilpailukyky -teemaan, jota koordinoi Rauman kaupunki. Pohjois-Savon maakuntaohjelman tavoitteet tukevat kansallisten ohjelmien tavoitteita. 2.4 Maakuntakaavoitus Maakuntaohjelman toteutuminen voi hankkeiden luonteesta riippuen kytkeytyä maakunta- tai kuntakaavoitukseen. Maakuntakaavan oikeusvaikutukset muuhun suunnitteluun ja viranomaistoimintaan ovat seuraavat (maankäyttö- ja rakennuslaki 32 ): - Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. - Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. - Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VNp:t 2001 ja 2008) ohjaavat erityisesti maakuntakaavoitusta (www.ymparisto.fi/vat). Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa sekä valtion viranomaisten toiminnassa on edistettävä tavoitteiden toteuttamista (MRL 24 ).

11 9 Pohjois-Savon voimassa olevat maakuntakaavat Kuopion seudun maakuntakaava Kuopio (ml. entisten Karttulan ja Vehmersalmen kuntien alueet), Maaninka, Siilinjärvi. Pohjois-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan Kuopion seudun maakuntakaava koskee kaikkia maankäyttöluokkia. Maakuntakaava ja siihen liittyvä aineisto on Pohjois-Savon liiton verkkosivuilla osoitteessa Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava Leppävirran kunnan alueella. Maakuntakaava koskee VT 5:n tieosuutta Palokangas Humalajoki. Maakuntavaltuusto hyväksyi Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavan Ympäristöministeriö vahvisti kaavan Maakuntakaava aineistoineen on osoitteessa Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 Maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen. Kuopion seudun ja Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavoihin on tehty tarvittavat muutokset. Pohjois-Savon maakuntakaava koskee kaikkia maankäyttöluokkia. Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaavasta tehdyn valituksen Maakuntakaava aineistoineen on osoitteessa Pohjois-Savon vahvistettavana olevat maakuntakaavat Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavassa esitetään 19 tuulivoimapuistoaluetta. Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan ja se on ympäristöministeriössä vahvistettavana. Maakuntakaava aineistoineen on osoitteessa Pohjois-Savon laadittavana olevat maakuntakaavat Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava Kaupan maakuntakaavan laatiminen tuli ajankohtaiseksi voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (319/2011) sekä toimialan nopean kehittymisen vuoksi. Kaupan maakuntakaavaa varten on laadittu koko Pohjois-Savon kattava palveluverkkoselvitys. Maakuntakaavaluonnos tulee nähtäville syksyllä Maakuntakaavassa on tarkoitus esittää mm. myös tuulivoimaa koskevia täydennyksiä. Aineisto on osoitteessa

12 10 3. Ympäristön ominaispiirteet, nykytila ja ongelmat 3.1 Luonnonvarat ja ympäristön tila Pohjois-Savon metsävarat ovat runsaat. Pohjois-Savon maa-alasta (1,65 milj. ha) on metsätalousmaata 83 %. Rehevien kasvupaikkojen eli lehtojen, lehtomaisten kankaiden ja tuoreiden kankaiden osuus metsämaasta on kolme neljäsosaa. Lähes puolet maakunnan metsiköistä on luokiteltu metsätaloudellisesti hyviksi. Metsien kehitysluokkajakauma on lähellä metsätaloudellista tavoitetta. Pohjois-Savon metsien hoito ja käyttö on sertifioitu PEFC-kriteerien mukaisesti vuodesta 2000 lähtien.

13 11 Pohjois-Savon maankäyttö Metsätalouden tuotannon arvo on noin 380 milj. euroa vuodessa, mistä kantorahatulojen osuus on noin 150 milj. euroa. Loppuosa tuotannon arvosta on korjuun ja lähikuljetuksen palkkioita, eli metsätalouden tuotannon vaikutukset ovat alue- ja paikallistalouteen erittäin suuret. Pohjois-Savon metsäohjelman mukaisesta kestävästä hakkuumäärästä toteutuu vain n. 75 %. Metsävarat ovat alikäytettyjä. Pohjois-Savon metsävarat v Metsämaata ha Yksityiset omistavat ha Yksityismetsälöitä kpl Puuston tilavuus m³ Puuston kasvu m³/v Taimikoita 20 % Uudistuskypsiä metsiä 12 % Markkinahakkuut m³/v Tiukasti suojellut metsät ha Kuolleen puuston tilavuus 3,5 m³/ha Raakapuun kokonaiskäyttö m³/v Bruttokantorahatulot 154 milj.euroa Tiedot: Pohjois-Savon metsäohjelma /Metsäntutkimuslaitos Viljelyksessä oleva peltoala ( ha) on kasvanut lievästi viime vuosina huolimatta tilojen määrän vähenemisestä. Pohjois-Savossa luonnonolot ovat maanviljelylle suotuisat ja alueen maataloustuotanto on poikkeuksellisen intensiivistä, erityisesti maidon- ja lihantuotannossa. Alueen 1400 maitotilaa tuottavat vuosittain maitoa 300 miljoonaa litraa, mikä on 14 % koko maan tuotannosta. Yhdessä vesistöjen luontaisen mataluuden ja rehevöitymisherkkyyden kanssa pitkäaikainen ulkoinen ravinnekuormitus on johtanut toistuviin ja laajamittaisiin vesistöjen vedenlaatuongelmiin erityisesti Ylä-Savossa Iisalmen reitillä. Nautakarja tuottaa lantaa Pohjois-Savossa v ,8 miljoonaa m3. Määrä on hieman lisääntynyt viime vuosina nautakarjan määrän kasvaessa. Lanta hyödynnetään pelloilla lannoitteena. Tilojen eläinyksikkömäärien ja lannanlevityspinta-alan lisääntyessä lannan kuljetusetäisyydet kasvavat. Pohjois-Savon pinta-alasta on vettä 18 %. Valtaosassa Pohjois-Savon järvistä (76%) ekologinen tila on vähintään hyvä. Jokivesistöissä hyvä tila toteutui harvemmin, noin 60 %:ssa luokitelluissa joista. Vesien tilassa on selviä alueellisia eroja: erityisesti maakunnan eteläosan suuret reittivedet ovat vain vähän ihmistoiminnan muuttamia, kun taas tilaltaan heikentyneet vesistöt keskittyvät pääosin Iisalmen reitille. Järvien tilaa on heikentänyt erityisesti niiden rehevöityminen, jokien tilaa myös rakenteelliset muutokset. Pohjois-Savon suuret järvet (yli 40 km2) ovat säilyneet ekologisesti hyvässä tilassa, vain Onkiveden, Suuren Ruokoveden ja Varkauden alapuolisen Siitinselkä-Vuoriselän tila on hyvää huonompi. Eniten muutoksia on tapahtunut luonnostaan runsasravinteisilla järvillä, joiden viljaville valuma-alueille on keskittynyt runsaasti maataloutta. Myös matalista runsashumuksista järvistä vain noin puolet on enää hyvässä tilassa. Kemiallinen tila on hyvä jokseenkin kaikissa pintavesissä. Oravilahden ja Retusen alueella tosin esiintyy korkeahkoja nikkelipitoisuuksia ja kemiallisen tilan arviointi vaatii siellä lisäselvityksiä. Muutamien entisten kaivosten lähiympäristössä on havaittu edelleen toiminnasta peräisin olevien raskasmetallipäästöt ja Talvivaaran kaivoksen päästöjä on havaittu Nilsiän reitin vesistöissä. Varkauden Huruslahdelta on mitattu korkeita pitoisuuksia haitta-aineista, erityisesti orgaanisista tinayhdisteistä.

14 Kokonaisarvio pintavesien tilasta ja ulkoisen fosforikuormituksen vähennystavoitteet Pohjois-Savossa (lähde: Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma ) 12

15 13 (lähde: Pohjois-Savo ELY-keskus) Pohjois-Savon alueella pohjavesi on yleensä hyvälaatuista. Pohjaveden kemiallisessa laadussa on kuitenkin paikallisia ja alueellisia eroja. Pohjois-Savossa tyypillisenä ongelmana on pohjaveden lievä happamuus. Luonnollisten tekijöiden lisäksi ihmistoiminta voi vaikuttaa pohjaveden happamuuteen. Pohjois-Savossa suurimman riskin pohjaveden laadulle aiheuttavat liikenne, pienteollisuus sekä maa-aineksen otto ja siihen liittyvä toiminta. Liikenteen osalta riskin pohjaveden laadulle aiheuttaa erityisesti teiden suolauksesta johtuvat kloridipäästöt. Pohjois-Savossa on luokitettu 170 pohjavesialuetta (luokat I ja II), joista 99 aluetta on vedenhankintakäytössä Pohjois-Savon pohjavesivarat ovat jakautuneet epätasaisesti alueen harvoille harjumuodostumille. Pohjois-Savon pohjavesialueiden määrällinen tila on arvioitu hyväksi eli keskimääräinen vuotuinen vedenotto ei ylitä muodostuvan uuden pohjaveden määrää, eikä pohjavedenpinnan korkeus ihmistoiminnan vaikutuksesta pysyvästi laske. Vuoden 2013 arvion perusteella ihmistoiminta uhkaa vakavasti pohjaveden tilaa yhdeksällä vedenhankintakäytössä olevalla pohjavesialueella. Näiden riskialueiden määrä on kasvanut edellisestä arviosta seitsemällä. Pääsääntöisesti pohjaveden tila on vaarantunut taajama-asutuksen kattamilla pohjavesialueilla, joille on sijoittunut huomattavasti erilaisia ihmistoimintoja. Eniten pohjavedelle riskejä aiheuttavia toimintoja sijoittuu Iisalmen, Lapinlahden Siilinjärven ja Suonenjoen keskustaajamien läheisyydessä sijaitseville pohjavesialueille. Suurin osa pilaantumisriskissä olevista pohjavesialueista on erittäin tärkeitä yhdyskuntien vedenhankinnassa. Kaikki Pohjois-Savon kuntien keskustaajamat käyttävät pohja- tai tekopohjavettä. Keskitetyn vesihuollon piirissä on 94 % ja jätevesihuollon piirissä 80 % asukkaista. Pohjois-Savossa asuu yleisen viemäriverkoston ulkopuolella noin asukasta. Loma-asukkaiden määrä on suurin piirtein yhtä suuri. Tärkeimmät kehittämistarpeet liittyvät vesihuollon varmentamiseen sekä jätevesihuollon järjestämiseen harvaan asutuilla alueilla. Haja-asutusalueen kiinteistöjen on täytettävä jätevesien puhdistustehosta asetetut vaatimukset mennessä. Haja-asutusalueen jätevedet ovat maatalouden jälkeen suurin vesistöjen fosforikuormittaja. Jätevedet voivat pilata myös pohjavesiä. Harjut ja kalliot ovat olennainen osa pohjoissavolaista maisemaa. Harjut ovat perinteisesti toimineet liikenneväylinä, ja useimmat Pohjois-Savon taajamat sijaitsevat harjualueilla. Monet maakunnan harju- ja kallioalueista ovat merkittäviä luonnon- ja maisemansuojelun kannalta. Pohjois-Savon harjujaksot ovat tärkeitä myös yhdyskuntien vedenhankinnalle.

16 14 Hiekka- ja soravaroja on Pohjois-Savossa noin milj. m3, joista mahdollisesti käytettävissä on noin 15 % eli 260 milj. m3. Karkean kiviaineksen vähäistä osuutta on enenevässä määrin korvattu kalliokiviaineksella ja myös murskauskelpoisella moreeniaineksella. Ottotoiminta tulee tulevaisuudessa kohdistumaan yhä enemmän kallioperän kiviaineksiin. Maakuntakaavoissa on otettu huomioon harju-, kallio- ja moreenimuodostumien suojelu ja hyödyntäminen osoittamalla valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät maa-aineslailla suojeltavat alueet ja vastaavasti alueet, jotka ovat hyödynnettävissä. Pohjois-Savossa on yli 20 ha:n soita ha. Tuotantokunnossa olevia turvetuotantoalueita oli v Pohjois-Savossa 80 kpl, yhteensä 4500 ha. Tuotantoalueita on erityisesti Iisalmen reitin ja Rautalammin reitin pohjoisosissa. Maakuntakaavalla pyritään ohjaamaan turvetuotanto luonnontilansa menettäneille, kauttaaltaan ojitetuille soille. Pohjois-Savon yhdyskuntajätteet käsitellään kolmessa kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden jätekeskuksessa Kuopiossa, Iisalmessa ja Leppävirralla. Teollisuuslaitoksilla, kuten kaivosteollisuudella, ja yrityksillä on lisäksi omia jätteenkäsittelypaikkoja. Biohajoavien jätteiden sijoittamista kaatopaikoille tullaan rajoittamaan v:n 2016 alusta. Itä-Suomen tarpeisiin suunnitellun jätteenpolttolaitoksen ympäristölupahakemus on vireillä. Laitos sijoittuu Leppävirran Riikinnevalle. Valtakunnallisena tavoitteena on, että vuonna 2016 kaatopaikoille päätyisi loppusijoitettavaksi yhdyskuntajätteestä enintään 20 %. Pohjois-Savon maakuntakaavoissa on esitetty luonnonsuojelualueita n ha vesialueet mukaan lukien. Suojelumerkinnät koostuvat Natura 2000 ohjelman ja valtakunnallisten suojeluohjelmien sekä maakunnallisesti merkittävistä alueista. Suojelualueverkosto täydentyy erityisesti Metso-ohjelmalla. Soidensuojelun täydennysohjelman laadinta on aloitettu v Suurin osa maakunnan uhanalaisista kasvilajeista esiintyy perinneympäristöissä, lehdoissa ja soilla. Pohjois-Savon ilmanlaatu on pääasiassa hyvä. Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaatuun vaikuttivat eniten tieliikenteen päästöt. Teollisuuden päästöistä aiheutui paikallisia hajuhaittoja. Hengitettävien hiukkasten (PM10) kohonneet pitoisuudet ovat pahin paikallinen ilmanlaatukysymys taajamissa. Hiekoitushiekan pölyäminen on ongelma Kuopiossa.. Suurimmat hiukkaspitoisuudet taajamissa johtuvat liikenteestä. Hapanta laskeumaa merkittävämpi ongelma Pohjois-Savossa on maaperän pilaantuminen paikallisesti. Pohjois-Savossa on noin 70 sellaista maa-aluetta, joilla katsotaan olevan erityistä kunnostustarvetta pilaantuneisuutensa ja sijaintinsa vuoksi. Pohjois-Savossa oli v asuntoa ja vapaa-ajan asuntoa. Työpaikka- ja asuntorakentaminen edistyy erityisesti valtatien 5 ja Savon radan varressa (kts. kuva Maankäyttö). Kuopio on maakunnan vahvin työpaikkakeskittymä. Työssä käydään ympäryskunnista myös Varkaudessa, Iisalmessa, Vieremällä ja Keiteleellä ja Leppävirralla. Kuntien kaavallinen valmius rakentamisen ohjaukseen on hyvä. Merkittävimmät vesistöalueet on yleiskaavoitettu. Pohjois-Savon kulttuuriympäristöä inventointiin Kuopion seudun ja Pohjois-Savon maakuntakaavoja laadittaessa. Työn tuloksena maakuntakaavoissa on esitetty n. 600 kulttuuriympäristö- ja rakennussuojelualuetta ja -kohdetta, joista 70 on valtakunnallisesti merkittäviä.

17 Energia ja kasvihuonepäästöt Energian käyttö Pohjois-Savossa käytettiin primäärienergiaa vuonna 2010 yhteensä GWh. Uusiutuvan energian osuus primäärienergiasta on Pohjois-Savossa 38 %, Itä-Suomessa oli 57 % ja koko maassa 27 %. Muuhun Itä-Suomeen verrattuna Pohjois-Savon energiaomavaraisuus oli v pienempi (50 %, Itä-Suomi 61 %) ja turpeen merkitys suurempi (13 %, Itä-Suomi 7 %). Pohjois-Savon primäärienergian kulutus v (GWh). Uusiutuva sähkö Puuenergia Lämpöpumput 358 Muut uusiutuvat* 250 Lämmitysöljy Turve Liikenne** Moottoriöljy** 562 Muut ei uusiutuvat 157 Uusiutumaton sähkö*** Yhteensä Uusiutuvan energian osuus, % 37,9 * ) Sisältää myös liikenteen polttoaineen bio-osuuden v. 2010, ** ) Sisältää vain liikenteen polttoaineen fossiilisen osuuden v.2010, ***) Tuontisähkön mukana tullut uusiutumaton osuus (lähde: Itä-Suomen energiatilastointi Kajaanin yliopistokeskus) Primäärienergian kulutusjakauma Pohjois-Savossa (lähde: Itä-Suomen energiatilastointi Kajaanin yliopistokeskus)

18 16 Pohjois-Savon teollisuus- ja energiantuotantolaitoksissa polttoaineteholtaan käytetyin polttoaine v oli turve (37 %). Myös puuta (27 %), mustalipeää (22 %) ja raskasta polttoöljyä (10 %) käytettiin merkittävästi. Yhteensä polttoaineita käytettiin 5966 GWh:a vastaava määrä. Pohjois-Savon teollisuuden- ja energiantuotannon polttoaineiden käyttö (GWh) vuonna (lähde: Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntien kasvihuonekaasutaseet 2010) Kasvihuonekaasupäästöt ja -nielut Pohjois-Savon kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt olivat v yhteensä 3148 kt CO2-ekv. Asukasta kohden päästö oli 12,7 t CO2-ekv. Vuonna 2010 asukasmäärä oli henkilöä. Pohjois-Savon maakunnan kasvihuonepäästötasetta ei ole aiemmin laskettu, joten vertailupohjaa aiempiin vuosiin ei ole saatavissa. Koko Suomen vuoden 2010 päästöistä Pohjois-Savon osuus oli 4 %. Suurimmat kunnittaiset kokonaispäästöt Pohjois-Savossa olivat Kuopion, Varkauden ja Siilinjärven kunnissa. Asukaslukuun suhteutettuna suurimmat päästöt olivat Lapinlahden, Vieremän ja Varkauden kunnissa. Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöjakauma v (lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus. Etelä- ja Pohjois- Savon maakuntien kasvihuonekaasutaseet 2010)

19 17 Suomen, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain v (lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus. Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntien kasvihuonekaasutaseet 2010) Maankäytön kasvihuonekaasupäästöjen ja -nielujen taselaskennassa vuodelle 2010 selvitettiin puuston, metsämaan maaperän, viljelysmaiden ja turvetuotantoalueiden päästöt ja nielut vuosina Vesistöjen ja luonnontilaisten soiden päästöjä ja nieluja ei selvitetty, koska kasvihuonekaasulaskennoissa tarkastellaan vain ihmisten toiminnasta aiheutuvat vaikutukset päästöihin ja nieluihin. Molemmissa maakunnissa maankäyttösektori on kasvihuonekaasujen nettonielu. Vuonna 2010 Pohjois-Savon maankäyttösektorin nettonieluvaikutus oli 2.6 Mt CO2-ekv. Puuston kasvu on ylittänyt hakkuista ja muusta poistumasta aiheutuvan puuston vähenemän, joten puuston kokonaismäärä metsissä on kasvanut vuosittain. Koska puusto sitoo hiilidioksidia, merkitsee suurempi puuston määrä lisääntynyttä hiilidioksidin sitoutumista ilmasta puihin. Vuosittainen hiilidioksidin poistuma lasketaan puuston kasvun ja poistuman erotuksena. Metsien vuotuinen poistuma on vaihdellut vuosien 2008, 2009 ja 2010 välillä johtuen lähinnä hakkuumäärien muutoksista. Suurimmillaan metsien nieluvaikutus oli vuonna 2009, noin 4 Mt CO2-ekv sekä Etelä- että Pohjois-Savossa. Vuonna 2010 nieluvaikutus oli Pohjois-Savossa 2.8 Mt CO2-ekv. Puuston lisäksi maankäyttösektorin kasvihuonekaasutaseeseen vaikuttavat metsien maaperä, viljelysmaa ja turvetuotantoalueet. Kangasmaat metsä- ja maatalousmailla sitovat hiiltä. Sen sijaan orgaaninen metsä- ja maatalousmaa, sekä turvetuotantoalueet ja metsien kasvatuslannoitus vapauttavat kasvihuonekaasuja.

20 18 Etelä- ja Pohjois-Savon metsien nieluvaikutus vuosina sekä maatalousmaan ja turvetuotannon päästöt vuonna 2010 (kt CO2) (lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus. Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntien kasvihuonekaasutaseet 2010). Pohjois-Savon kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt olivat yhteensä 3148 kt CO2-ekv v ja maankäyttösektorin nettonielu 2600 kt CO2-ekv. Yhteen laskettuna päästöt olivat 548 kt CO2-ekv suuremmat kuin nieluvaikutukset v Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästötase vuonna 2010 (kt CO2-ekv) (lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntien kasvihuonekaasutaseet 2010) Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntien kasvihuonekaasutaseet 2010 verkko-osoitteessa: risto.fi/download.asp?contentid=139215&lan=fi

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Keski-Suomen strategian pääasiallinen sisältö ja suhde muissa ohjelmissa esitettyihin ympäristötavoitteisiin

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 Sisällysluettelo 1.0 Alkusanat... 3 2.0 Johdanto...

Lisätiedot

HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA

HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA PETTERI KIVIMÄKI Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomus 2005 21.7.2006 8 Jyväskylän kaupunki ISBN 952-5332-82-9 Kappaleessa 4.4. karttojen tekijänoikeudet omistaa Jyväskylän

Lisätiedot

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA 1 1 JOHDANTO 3 1.1 Arktinen alue ja Suomi 3 1.2 Arktisen alueen globaali merkitys 4 2 HAURAS ARKTINEN LUONTO 7 2.1 Ilmastonmuutos 7 2.2 Ympäristön saastuminen 8 2.3 Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI

OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET * * Ympäristöpolitiikan tuloksellisuutta tutkivan työryhmän (Working Party on Environmental Performance) 18.

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava ESIPUHE Etelä-Savon maakuntaliiton virasto on saanut valmiiksi ensimmäisen vaihemaakuntakaavansa, tuulivoimamaakuntakaavan. Vuonna 2009 valmistunutta kokonaismaakuntakaavaa

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot