SEL VITYS PÄIVÄHOIDON SIIRTÄMISESTÄ. HALLINNOLLISESTI SOSIAALITOIMESTA SIVISTYSTOIMEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEL VITYS PÄIVÄHOIDON SIIRTÄMISESTÄ. HALLINNOLLISESTI SOSIAALITOIMESTA SIVISTYSTOIMEEN"

Transkriptio

1 Sas. ja tervo ltk Liite A, asia 6 KERIMÄEN KUNTA SOSIAAI - JA TERVEYS SIVISTYSOSASTO OSASTO SEL VITYS PÄIVÄHOIDON SIIRTÄMISESTÄ. HALLINNOLLISESTI SOSIAALITOIMESTA SIVISTYSTOIMEEN SELVITYSTYÖN RAORTTI Sivistystoimenjohtaja Päivähoidon ohjaaja Sosiaalijohtaja Anne Haakana Riitta Herranen Jorma Hongisto Sosiaali- ja terveyslautakunta Sivistyslautakunta

2 KERIMÄN KUNTA SOSIAI- JA TERVEYSOSASTO SNISTYSOSASTO SELVITYS PÄIVÄHOIDON SIIRTÄMISESTÄ HALLINNOLLISESTI SOSIAAI- JA TERVEYSOSASTOLTA SIVISTYS OSASTOLLE SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄKSIAO JA TAUSTATIEDOT Toimielinkäsittelyt Päivähoidon hallinon valtakallinen tilane KERIN KUNAN P ÄN ÄHOITO Päivähoidon nykyilane Päivähoidon henklöstö Päivähoidon hallito ja ohjaus Päivähoidon tulot ja menot Päivähoidon hoitopäivät Päivähoidon tulevaisuuden näkät SIVISTYSTOIMN NYYTILAN PÄN ÄHOIDON SIION EDUT JA HAAT Siirron perustelut Siirron tuomat haateet SELVITYSTYÖRYH TOIMNPIDE-EHDOTUKSET 8

3 1 1. TEHTÄVÄKIANTOJATAUSTATIEDOT 1.1. TOIMIELINKSITTELYT Valtuuston kokouksessa valtuutett Sointu Siljola-Kiiskinenjätti valtuusto aloitteen, jossa hän esittää varhaiskasvatusen ja esiopetusen siirämstä sosiaalitoimesta sivistystoimen vastuulle koulutoimen hallinnonalaa kuuluvaksi. Kunanalltus on lähettänyt asian sosiaali- ja terveyslautakalle ja sivistyslautaknnalle lausunon antamista varen. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa Lausunossaan lautaknta totesi mm. seuraavaa: Kenmäen kuassa päivähoidon hallnnointi ja käytänön toteutus on tähän saaa ollut sosiaalitoimen vastuulla. Myös esiopetus tapahtuu pääosin sosiaalitoimen päivähoitoyksiköissä. Päivähoito tekee tiivistä yhteistyötä sekä lastensuojelun että koulutoimen kanssa. Päivähoito on yksi kuan lastensuojelun avohuollon tutoim, jolla pyntään varhaisen puuttisen avulla välttämää lasten sijoitusiaja huostaottoja. Myös päivähoidon ja koulutoimen yhteistyö en hallntokutiin kuulumisesta huolimatta on sujunut kitkatta. Yhteistyö korostuu esiopetusenja erityisopetusen jäiestämsessä. Kenmäen kuassa päivähoidon siirämstä sosiaalitoimesta sivistystoimeen ei ole virallsesti selvitett, minkä vuoksi sosiaali- ja terveyslautakta esitt kuanalltuselle, että vuoden 2010 aiana selvitetää sivistystoimenja sosiaalitoimen yhteistyönä päivähoidon hallinon sivistystoimeen siirtämsen hyödyt ja haitat. Kysymys on erityisesti päivähoidon hallintoon liittien asioiden ratkaisemisesta ostaaan Keriäen kuta sivistystoimenjohtajan palvelut Punaharun kualta. Muutos lisäisi paietta myös päivähoidon hallinon vahvistamseen, josta tällä hetkellä vastaa päivähoidon ohjaaja koko päivähoidon osalta. Selvityksen tulee olla valmina kesää 2010 mennessä, jotta mahdollinen siiro voitaisiin toteuttaa vuoden 2011 alusta ja ottaa huomioon jo päivähoidon toimtakauden valmistelun yhteydessä. Sivistyslautakunta antoi lausuntonsa Lautakta päätti esittää kuanalltuselle, että vuoden 2010 aikana selvitetää sosiaalitoimen ja sivistystoimen yhteistyönä varhaiskasvatusen ja esiopetusen siirtämisen sosiaalitoimesta sivistystoimeen hyödyt ja haitat kesää 2010 mennessä, jotta mahdollinen muutos voidaa ottaa huomioon jo lukvuoden alussa. Virallsesti muutos tulisi voimaa vasta vuoden 2011 alusta. Kunnanhalltus on merkiyt tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakan sekä sivistyslautakan lausunot ja päättänyt niiden pohjalta, että sosiaali- ja sivistystoimi yhdessä kevää 2010 aikana selvittvät varhaiskasvatusen ja esiopetusen mahdollsen siirron sosiaalitoimesta sivistystoimeen edellytykset ja vaiktuset, hyödytja haitat asiakaile eli lapsile, ko. toimintaa ja siihen liittyviin toimintoihi ja niiden järestämiseen, organisointiinja talouteen. Samalla on selvitettävä myös lasten päivähoidon hallnnon resursointi ja järestäminen. Selvityksen on valmistuttava toukokuun 2010 loppuun mennessä.

4 PÄIÄHOIDON HALLINNON VALTAKUNALLINEN TILANE Kunta voi itse päättää mikä monijäsenien toimielin huolehtii lasten päivähoidosta anetussa laissa (36/1973) sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta anetussa laissa ( 1128/1996 ) kualle säädetyistä tehtävistä. Valtakallnen ohjaus kutatason hallnnonalasta nippumatta on vielä tällä hetkellä sosiaali- ja terveysminstenön alaisuudessa. Kuntaliitonja THL:n (Terveydenja hyvinvoinnin laitoksen) ylläpitämän tilaston mukaa alkaen 135 kuassa ( 41 %) päivähoidon tehtävistä huolehtii sosiaalitoimen lautakta, 162 kuassa ( 50 % ) päivähoidon tehtävät on siirretty opetustoimen lautaktaa, 29 kuassa ( 9 % ) päivähoito on organsoitu muulla tavalla. Kolme kutaa on tehnyt päätöksen, että päivähoito siir opetustoimeen ja kaksi kutaa että päivähoito siiryy opetustoimeen Etelä-Savon maaassa Mikkelin kaupungissa päivähoito on sosiaalitoimen tehtävänä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä opetustoimessa. Muissa Itä-Savon kussa päivähoito on sosiaalitoimen hallinoima Enonkoskella, Keriäelläja Rantasalmella, sivistystoimessa Punaharulla. Sulkavalla perustualautakta vastaa sekä sosiaalitoimesta että opetustoimesta päivähoito mukaa luetta. Sosiaali- ja terveysmistenö asetti lokakussa 2009 selvityshenklöt selvittämää varhaiskasvatusen asemaa valtionhallnnossa julkaistussa raportissa selvityshenklöt esittävät, että päivähoidon hallinto tulee siir kokonaisuutena Sosiaali- ja terveysmistenöstä Opetusministenöön. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat kuallien ja yksitynen päivähoito, avoimet varhaiskasvatuspalvelut, yksityisen hoidon tu ja kotihoidon tu. Hallinonalan vaidoksen jälkeen päivähoitopalvelut eivät olisi enää sosiaalihuoltolaissa tarkoitettja sosiaalipalveluita vaa varhaiskasvatuspalveluita. Muutos edellytää päivähoitoa säätelevän lainsäädänön muutosta. Päivähoitolaka esitetää muutettavaksi varhaiskasvatuslaiksi. Tällä hetkellä kuan velvollsuudèsta järestää päivähoitopalveluita, jotka ovat kuan hallintoratkaisuista nippumatta sosiaalipalveluita, säädetää sosiaalihuoltolaissaja päivähoitomaksuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa. Päivähoidon henklöstön kelpoisuusehdot määtellää sosiaali- ja terveydenhuollon henklöstön kelpoisuusehdoista anetussa laissa. Opetusministenön hallnnonalaa kuuluvana varhaiskasvatus ei enää ole sosiaalipalvelu, joten johonkn lakin on kiij attava sääökset kuan velvollsuudesta j äi estää varhaiskasvatuspalvelut ja päättää niiden toimeenpanosta vastuussa olevasta toimielimestä. Selvityshenklöt korostavat, että kutien on saatava jatkossakn päättää itse, minä moniäsenisen toim elimen alaisuuteen päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelut sijoitetaa. Valtionhallinon ratkaisujen arioidaan kuitenkn lisäävän myös kuntatason päätöksiä varhaiskasvatusen kytkemisestä sivistystoimen tehtäväksi. Päivähoidon henklöstö on lähes kokonaa kuallsen työ- ja virkaehtosopimuksen piinssä. Opetusalan virka- ja työehtosopimuksen piinssä ovat vain esiopetusta antavat lastentarhanopettajat siloin, ku esiopetus on järestetty koulutoimen alaisena ja esiopetusta saavat oppilaat on otett koulun oppilaiksi. Hallnnonuudistuksen on arioitu lisäävän kutien palkausmenoja, mikäli lastentarhanopettajat siirtät opetuspuolen sopimuksen piinin. Työehtosopimusratkaisut tehdää kuitenkn enllää hallntoratkaisuista, joila ei ole suoraa vaikutusta päivähoidon ja varhaiskasvatusen henkilöstön työehtoihin.

5 3 2. KERIMÄN KUNNAN P AI AHOITO 2.1. Päivähoidon nykytilanne Kenmäen kuan päivähoito sisältää perhepäivähoidon lisäksi kaksi päiväkotia ja neljä ryhmäperhepäiväkotia. Molemmat päiväkodit sijaitsevat kirkonkylällä. Päiväkoti Vekklassa on kaksi kokopäiväosastoa sekä aaupäivisin toimiva esiopetusryhmä. Vekkla vastaa normaalin päivähoidon lisäksi kirkonkylän esiopetusesta sekä entyislasten päivähoidosta ja toimii pidennetyn oppivelvollsuuden piinssä olevien lasten ensimäisenä koulupaikana. Yhteensä päivähoitopaikoja on 55. Päiväkoti Nuppula on 21-paianen päivähoidon toimintayksikö. Nuppula järestää vuorohoitopäivähoitoa koko kuan alueelle. Kikonkylällä toimivat lisäksi ryhmäperhepäiväkodit Peukaloinenja Pikll. Vanainkodila toimivassa Peukaloisessa on 12 hoitopaikkaaja Purvedentie 61:ssä sijaitsevassa Peukaloisessa 8 hoitopaikaa. Anttolanja Louhen ryhmäperhepäiväkodit ovat 12-paikkaisia esiopetus- ja päivähoitoyksiköitä. Perhepäivähoitajia on 25, kirkonklällä 15, Anttolassa 6, Louhella 3 ja 1 perhepäivähoitaja Pihajanemellä. Hoitopaikkoja perhepäivähoidossa on 96. Huhtikuussa 2010 kuallsessa päivähoidossa oli yhteensä 192 lasta, perhepäivähoidossa 96, päiväkodeissa 59, ja ryhmäperhepäiväkodeissa Päivähoidon henkilöstö Päivähoidon henklöstö on seuraava. Koko päivähoidon esimiehenä toimi päivähoidon ohjaaja. Hänen apunaa Keriäen kuanviraston sosiaaliosastolla on kanslisti, joka vastaa mm. perhepäivähoidon tutilistoista, päivähoito laskutusesta ja muista päivähoidon toimistotehtävistä. Yhteensä päivähoidossa on 56 työntekijää. Toimintayksiköittäin päivähoidon henklöstö jakautuu seuraavasti: 1. Päivähoidon hallnto päivähoidon ohjaaja kanslisti sosiaalijohtaja (henklöstöpäätökset ) 3. Päiväkoti Vekkula 1. vastaava lastentarhanopettaja 3 lastentarhanopettajaa 3 lastenhoitajaa 2 ryhmä- / henklökohtaista avustajaa 5. Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen 1 lastenhoitaja 2 perhepäivähoitajaa 7. Anttolan ryhmäperhepäiväkoti 1 lastentarhanopettaja - 2 perhepäivähoitajaa 2. Erityispäivähoito - kiertävä entyislastentarhanopettaja 4. Päiväkoti Nuppula - 1 vastaava lastentarhanopettaja - 2 lastenhoitajaa - 4 perhepäivähoitajaa - 1 henklökohtaii'en avustaja 6. Ryhmäperhepäiväkoti Pikkurill - 2 perhepäivähoitajaa 8. Louhen ryhmäperhepäiväkoti - 1 lastentarhanopettaj a - 2 perhepäivähoitajaa

6 4 9. Perhepäivähoito 25 perhepäivähoitajaa 10. Sosiaalitoimen esiopetus Päiväkoti Vekklassa 2 lastentarhanopettajaa Anttolan ja Louhen ryhmäperhepäiväkodeissa molemmissa 1 lastentarhanopettajaa esiopetuksessa on 58 lasta Päivähoidon hallnto ja ohjaus Päivähoidon hallinto ja ohjaus on ollut nykypohjalla vuodesta 2000, jolloin lakautettiin toinen perhepäivähoidon ohjaajan virka ja päiväkoti Vekklanjohtajan virka. Koko päivähoidon johtamisesta mukaa luetta perhepäivähoito, päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit sekä sosiaalitoimen esiopetus on vastanut päivähoidon ohjaaja. Aioastaan päiväkoti Vekklassaja Nuppulassa toimivat lähesimiehiä vastaavat lastentarhanopettajat huolehtien toimintayksiköiden sisäisestä johtamsesta. Myös päivähoitopaikojen myöntämis- ja maksupäätökset on keskitetty päivähoidon ohjaajalle ja valmistelu päivähoidon kanslistile. Perhepäivähoidon ja päiväkoti Vekklan rialle on 2000-luvulla perustett vuorohoitoa antava päiväkoti Nuppula sekä neljä ryhmäperhepäiväkotia. Perhepäivähoitajia on viime vuosina ollut hoitajaa. Päivähoidon ohjaajan mahdollsuudet hoitajien hoitotyön ohjaukseen muiden tehtävien vuoksi eivät ole olleet riittävät. Perhepäivähoitajien jaksamsen tuemien on kutenkn tärkeää jotta tämä entyisesti pienille lapsile soveltuva hoitomuoto säilyisi tulevaisuudessak. Vaia päivähoidon hallinon ohj auksen vahvistaminen ei suoranaisesti liity päivähoidon siiroon sosiaalitoimesta sivistystoimeen, sen toteuttamen voisi luontevasti tapahtua tässä yhteydessä, jolloin joka tapauksessa päivähoidon henklöstörakennetta joudutaa tarkistaaa Päivähoidon tulot ja menot ja Vuonna 2009 päivähoidon tulot olivat euroa, bruttomenot sisältäen myös esiopetusen euroaja nettomenot poistoineen euroa. Päivähoidon tuotot kattavat 9,56 % bruttomenoista. Päivähoidon osuus koko sosiaalitoimen päävastuualueen nettomenoista oli 35,20 % ja kuan käytötaloudesta 7,10 %. Kokonaismenot asukasta kohti olivat 345 euroa. Nettohoitopäivähnnat päiväkodeissa olivat 59 euroa, ryhmäperhepäiväkodeissa 51 euroa ja perhepäivähoidossa 41 euroa. Sosiaalitoimen esiopetustuteja oli vuonna 2009 yhteensä Esiopetusen kustanukset oppilasta kohti olivat 4849 euroaja esiopetustun 81,02 euroa Päivähoidon hoitopäivät Päivähoidon hoitopäivien määä on luvulla jokin verran laskenut. Suunn vähentävä tekijä on ollut koululaisten iltapäivähoidon muuttinen opetustoimen iltapäivätoiminaksi, johon osallstuu keskimään 20 lasta. Poikkeuksena vuosi 2008, jolloin hoitopäiviä oli edellsvuotta enemmän. Vuonna 2009 hoitopäiviä oli yhteensä 28563, päiväkodeissa 9816 päivää, ryhmäperhepäiväkodeissa päivää ja perhepäivähoidossa päivää. Vuoden 2010 alkupuolella päivähoitopalvelujen kysyntä viime vuoden hyvän syntyvyyden vuoksi on kasvanut.

7 Päivähoidon tulevaisuuden näkymät Kenmäen kuan tavoitteena on säilytää kuan väestön ikärakenne huolimatta vanusväestön määän kasvuta kohtuullsen tasapainossa muiden ikärhmien osalta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi lapsiperheiden käytämät päivähoito-, koulu- ja terveydenhuoltopalvelut tulee olla riittävät ja laadukaat, miä lisää kuan vetovoimaisuutta viihtysänä asuinktana. Vuoden 2009 alussa Keriäen asukasluk oli Alle 7-vuotiaiden eli päivähoitoikäisten lasten määä oli 354. Heistä kuallsen päivähoidon piinssä oli 188 eli 53,10 %. Vuoteen 2030 ulottvan ennusteen mukaa päivähoitoikäisten lasten määä ei merkittävästi vähene ja päivähoitopalveluita käytävien alle 7 -vuotiaiden osuus koko ikäluokasta jopa hieman kasvaa. Päivähoidon henkilöstön eläköityinen on lähvuosina rusasta. Vuoteen 2020 mennessä eläköityy 20 päivähoidon työntekijää (perhepäivähoitajia 16, joista kotona työskenteleviä 11, lastenhoitajia 3 ja lastentarhanopettajia 1 ). Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajien rekrointi on viime vuosina ollut haateellsta ja näin jatkee myös tulevaisuudessa, miä vuoksi päivähoito enenevässä määnn keskitt päiväkoteihin ja ryhmäperhepäiväkoteihin. Toinen merkittävä piire on vuorohoidon tareen kasvu mm. elintarikeliikeiden sununtaiaukolosta johtuen. Suunttelutyö Anttolan koululla sijaitsevan ryhmäperhepäiväkodin muuttamseksi kaksiosastoiseksi vuorohoitoa antavaksi päiväkodiksi on käynstynyt. Tavoitteena on saada uudet tilat käytöön vuoden 2011 elokuun alusta. Päiväkoti taioaa esiopetusen lisäksi päivähoitopalveluja laajasti Anttolanja Silvolan seudulle, jonne on viime vuosina muuttanut rusaati lapsiperheitä. Vuorohoidon osalta uuden päiväkodin toimta-alueena on koko kuta. 3. SIVISTYSTOIMEN NYKYILANNE Kerimäen kuan sivistystoimen tehtäväalueet ovat koulutoimi, musiikkopisto, kiastotoim, vapaa-aikatoimi ja kulttuntoimi. Purveden kansalaisopisto toimii Kenmäen, Kesälahden, Punahaiunja Enonkosken kutien alueella oman johtokuan alaisena. Henklöstöä sivistystoimessa on yhteensä 77 henklöä. Sivistystoimenjohtajan palvelut ostetaa Punahaiun kualta. Perusopetusta anetaa lukvuonna kuudessa kouluyksikössä, joissa on oppilaita yhteensä 588. Anttolan koulussa on oppilaita 96, Kikonkylän koulussa 138, Kumpuranan koulussa 35, Louhen koulussa 52, Toroppalan koulussa 63 ja yläateella 204. Toroppalan koulu lakautetaa

8 Oppilasennusteen mukaan perusopetusikäisten määrä vähenee lukvuodesta lukvuoteen yhteensä 126 oppilaalla ( päivitetyn ennusteen mukaa): 6 Koulu Anttola esiopetusoppilaat Kirkonkylä ll-v. esiopetus 2 esiopetusoppilaat Kumpuranta esiopetusoppilaat Louh esiopetusoppilaat Yhteensä 1-6 luokat esiopetusoppilaat II-v. esiopetus 2 Yläate Kaik koulut yht Perusopetuslain mukaista iltapäivätoimntaa on järestett päääätöisesti Anttolassa j a Kirkonkylässä. Toimintaa on osallstuut vuosittain yhteensä noin 30 oppilasta. 4. P AI ÄHOIDON SIIRRON EDUT JA HATAT 4.1. Siirron perustelut Päivähoidon siirtämnen sosiaalitoimesta sivistystoimelle on ollut valltseva suuntaus valtakallsella tasolla. Tätä osoitt vireilä oleva päivähoitolain muutos varhaiskasvatuslaiksi. Samoin sosiaali- ja terveysministenön asettamien selvityshenklöiden helmikussa 2010 julkaisema raporti, jossa esitetää päivähoidon valtion hallnnon ja ohjauksen siirtämisestä sosiaali- ja terveysministenöltä opetusministenölle. Muutoksen toteuttaminen edellytää useita lakmuutoksia. Selvityshenklöt korostavat, että kuallsen itsehallnnon penaatteen mukaan, kuat itse edelleen päättävät, minkä monijäsenisen toimielimen tehtävänä päivähoito kuassa on. Todennäköisesti muutos valtion hallnnossa tulee vaikuttamaa myös kuntaratkaisuihin.

9 Vuonna 2010 tehdyn kutakyselyn mukaan valtaosassa kusta päivähoito kuuluu sivistystoimen hallnnonalaa. Vielä vuonna 2009 enemmistö kusta järesti päivähoidon sosiaalitoimessa. Kerimäen naapunkusta Savonlina, Punahaiu ja Pankkala ovat siirtäneet päivähoidon sosiaali toimesta sivistystoimeen. Mikäli päivähoito muuttu seudulliseksi palveluksi, helpottaa kutien välistä yhteistyön toteuttamista päivähoidon kuulumen joka kuassa samaa hallnnonalaa. Valtuusto päättää kutastrategiasta kesäkussa 2010 pidettävässä kokouksessa. Valitseepa valtuusto kutastrategiaksi kuan säilymisen itsenäisenä kutana tai vaihtoehtoisesti kutaliitosneuvottelujen käynstämsen on päivähoitopalvelujen kehittämen vastaaaan kutalaisten tareita molemmissa tapauksissa ensiaroisen tärkeää. Mahdollsesti itsenäisen kuan strategiassa päivähoidon merkitys sivistystoimen yhtenä palvelumuotona tulee korostuaa, onhan silä selkeästi kuan vetovoimaisuuttaja kutalaisten hyvinvointia lisäävä rooli. 7 Päivähoidon kykeminen sivistystoimeen mahdollstaa saumattoman palveluketjun lapsen ja nuoren elämässä varhaiskasvatusesta esiopetusen kautta peruskouluun. Näi lapselle taataa tuallinen kasvu- ja oppimisympänstö kaikkin ikäkausiin. Henkilöstön ja toimitilojen tarkoitusenmukainen yhteiskäytö voi tuoda synergiaetuja ja jopa kustanussäästöjä Siirron tuomat haasteet Voimassa olevassa lainsäädänössä päivähoito on edelleen yksi sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu ja se on periteisesti mielletty enemmän sosiaatoimen kuin sivistytoimen tehtäväksi. Toki vuonna 2001 alkanut kaika kuusivuotiaita koskeva esiopetus sekä sivistystoimen jäiestämä koululaisten iltapäivätoimta ovat lähentäneet päivähoitoa sivistystoimeen. Samoin erityslasten päivähoito ja mahdollnen pidennett oppivelvollsuus ovat asetteet päivähoidon ja sivistystoimen rajapintaa. Alun saattaa kuitenk päivähoidon henklöstöitä vaatia sopeutusta hallinnon muutokseen. Päivähoidon toimtaklttun saattaa jonk verran poiketa sivistystoimen käytänöistä. Myös lautaktatasolla päivähoitoasioista päättämnen voi sivistyslautakassa tuntua alkun vieraalta ja vaatia perehdytämistä päivähoidon tehtäviin. Kenmäellä on päivähoito toimnut yhtenä lastensuojelun avohuollon tutoimena. On tärkeää, että tämä yhteys sosiaalityöhön säilyy mahdollsesta siirrosta huolimatta, koska perhetyön ohella päivähoito on vaikttavimpia ennaltaehkäisevän lastensuojelun työmuotoja. Entyslastentarhanopettajan työpanos on merkittävää entyislastenja vamaisten lasten palvelujen järestämisessä. Myös tämä päivähoidon ja sosiaalityön välinen kytkentä on syyä ylläpitää jatkossakn. Niin pitkää, ku lastensuojelun ja vamaishuollon tehtävät ovat kuan hoidettavia, yhteistyö päivähoidon kanssa ei tuottane ongelma, mutta mikäli muu sosiaalitoimi siirtyy lähivuosina terveydenhuolto lain ja sosiaali- ja terveydenhuollonjärestämslai säätäminä kokonaisuudessaa yhteistoiminta-alueella järestettäväksi toiminaksi, voi kuallinen päivähoito etäätyä muusta sosiaali toimesta. Esiopetus on Kenmäellä pääosin järestetty sosiaalitoimen yksiköissä, kirkonkylällä päiväkoti Vekkulassa sekä Anttolan ja Louhen ryhmäperhepäiväkodeissa. Päivähoidon siirto sosiaalitoimesta sivistystoimeen ei estä nykyisen käytänön jatkamista myös siirron jälkeen. Muutenkin kuan talouden tervehdyttämisen kanalta on merkittävää, että päivähoidon hallnnollinen muutos voidaa toteuttaa kustanusneutraalisti ilman merkittäviä menolisäyksiä.

10 8 5. SELVITYSTYÖRYHMÄ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Selvitystyöryhmä esittää seuraavaa: 1. Päivähoito siiretää sosiaalitoimesta sivistystoimeen alkaen ja tehtäväalue nimetää varhaiskasvatuseksi. 2. Päivähoidon henklöstö siirtyy vanoina työntekijöinä sosiaali- ja terveysosastolta sivistysosaston työntekijöiksi. 3. Henklöstön määä säilyy siirtovaiheessa ennallaa, mutta henklöstörakenteessa tehdään tarittavat muutokset. Henklöstön yhteiskäytö ja päivähoitoikäisten lasten sekä koululaisten lukäään väheneminen mahdollstaa pitemmällä tähtäimellä henklöstön määän lievän alentamsen luontaista eläkepoistuaa hyödyntämällä. 4. Päivähoidon henklöstön kelpoisuus ehdot sekä vuotuinen täydennyskoulutusvelvoite säilyvät ennallaa laken ja asetusten mukaisina. 5. Esiopetus järestetää edelleen päääätöisesti päivähoitoyksiköissä lastentarhanopettajien toimesta. 6. Talousaroasetelmaa sekä kuan hallnto- jajohtosäätöihi tehdää tarttavat muutokset. 7. Päivähoidon ohjaajan virka muutetaa varhaiskasvatusen johtajan viraksi. Viranaltija vastaa päivähoidon hallinosta. 8. Perhepäivähoitajien työn tuemistaja ohjausta varen perutetaa varhaiskasvatusen ohjaajan virka. Perhepäivähoidonja ryhmäperhepäivähoidon lisäki ohjaajan tehtäviin kuuluvat lasten kotihoidon tu, koululaisten aau- ja iltapäivätoiminta, yksitysen päivähoidon valvonta sekä varhaiskasvatusen johtajan sijaisena toimmien. 9. Arioidaa yhteisten viranaltijoiden käytön mahdollsuudet Keriäen ja Punahaiun kutien välilä varhaiskasvatusen johtajan ja ohjaajan osalta. Sivistystoimenjohtajan palvelut Kenmäen kuta jo ostaa Punahaiun kualta. (L~ Kenmäk Ane Haaana sivistystoimenjohtaj a Jorma Hongisto sosiaalijohtaja '~2i~i Riitta Herranen päivähoidon ohjaaja

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua 2 1 Muhoksen varhaiskasvatuksen hoitopaikat Toukokuussa 2014 on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ollut yhteensä

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen 11.2.2014 muutettu dioja 7 ja 23 iltakoulun keskustelun

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi 29.9.2014 Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi Yksityisen pph:n ohjaajat (2½ hlöä) (5 hlöä) Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa kerrotaan

Lisätiedot

Osastosihteeri Kirsi Köönikkä puh. 044 7475911 kirsi.koonikka@nakkila.fi

Osastosihteeri Kirsi Köönikkä puh. 044 7475911 kirsi.koonikka@nakkila.fi 16.8.2012 Nakkilan kunnan järjestämä varhaiskasvatus siirtyi 1.8.2009 alkaen osaksi Nakkilan kunnan kasvatus- ja opetustointa. Varhaiskasvatuksen hallinnollinen ohjaus, seuranta ja valvonta on sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

No 2/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 12. Konneveden yläkoulu Lapunmäentie 3 Konnevesi

No 2/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 12. Konneveden yläkoulu Lapunmäentie 3 Konnevesi KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 12 KOKOUSAIKA 9.4.2015 klo 18 18.30 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Konneveden yläkoulu Lapunmäentie 3 Konnevesi

Lisätiedot

TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN

TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Koulutuslautakunta 48 02.12.2014 TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Koulutuslautakunta 48 Kunnanhallitus on käsitellyt Pikkupihlajan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Kenelle päivähoitopalvelut on tarkoitettu Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on lakiin perustuva

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 17.04.2013 Sivu 1 / 1 1774/00.01.01/2013 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 Päätösehdotus Valmistelijat / lisätiedot: Marjatta Korhonen, puh. (09)

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN RAPORTTI TOUKOKUU 2012

VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN RAPORTTI TOUKOKUU 2012 VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN RAPORTTI TOUKOKUU 2012 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 1 VARHAISKASVATUSPALVELUJEN NYKYTILA 5 1.1 Varhaiskasvatuspalvelut 5 1.2 Varhaiskasvatuksen henkilöstö 9 1.3 Kotihoidon

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät 20.3.2015 Helsinki Jarkko Lahtinen Päivähoitoa lukuina (2013) Vuonna 2013 0-6 vuotiaista lapsia 424 402 Päivähoidossa yhteensä 229 127 lasta Kokopäivähoidossa oli

Lisätiedot

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea.

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea. Muistio Jarkko Lahtinen 27.6.2013 OSA-AIKAINEN LASTENHOITO JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Tämän tiedotteen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska on ilmennyt epätietoisuutta, voidaanko yksityisen hoidon

Lisätiedot

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015 -3, KV 27.5.2015 18:30 Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 27.5.2015 Esityslista 4/2015 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Kh 4/3.3.2014 73 1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta

Kh 4/3.3.2014 73 1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Kh 4/3.3.2014 73 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 2 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen lasten päivähoito Tehtävä Ruotsinkielinen lasten päivähoito käsittää seuraavat

Lisätiedot

Suomalainen perhepäivähoito 50 vuotta A N N A - L E E N A V Ä L I M Ä K I K T, Y T M, T I E T O K I R J A I L I J A 2 4. 9.

Suomalainen perhepäivähoito 50 vuotta A N N A - L E E N A V Ä L I M Ä K I K T, Y T M, T I E T O K I R J A I L I J A 2 4. 9. Suomalainen perhepäivähoito 50 vuotta A N N A - L E E N A V Ä L I M Ä K I K T, Y T M, T I E T O K I R J A I L I J A 2 4. 9. 2 0 1 4 Juurensa on hyvä tuntea Historia on kiinnostava itsessään On mielenkiintoista

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle.

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. 1 Nurmeksen kaupunki Luettelo Kaupunginkanslia 13.3.2014 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN Hallintosääntö: 6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT

- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT - 48-8. SIVISTYSTOIMI 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT 2008-200 200-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Kouluja Peruskoulut 5 5 5 6 6 6 Lyseon lukio 1

Lisätiedot

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT 1 PERUSTURVA- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI VALTUUSTOKAUDEKSI 2015-2016 1. HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAT A. VIRKA / TYÖSUHTEESEEN OTTAMINEN Lautakunta 1. 2. Palvelupäälliköt 3. Rehtorit ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS

JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2.11.2010 JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS Tarve selvitykselle kuntaliitoksista -> Tietoa kokonaisuudesta Muuttunut

Lisätiedot

Perheen koko Tuloraja Maksuprosentti Korkeimman maksun vähimmäistuloraja

Perheen koko Tuloraja Maksuprosentti Korkeimman maksun vähimmäistuloraja LIITE PÄIVÄHOITOMAKSUPÄÄTÖKSEEN PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN Kokopäivähoidon tulojen mukainen lapsikohtainen maksu on 26 /kk - 283 /kk. Mikäli tulojen ja perhekoon mukainen kokopäivähoidon maksu alittaa

Lisätiedot

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä Sivistyslautakunta 85 27.08.2014 Sivistyslautakunta 106 30.09.2014 Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä SIVLTK 85 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Raportti kuntaliitosselvityksen peruspalvelutyöryhmän työn etenemisestä. Soster 89 Valmistelija: osastopäällikkö Vuokko Hiljanen, puh. 014 2678 010.

Raportti kuntaliitosselvityksen peruspalvelutyöryhmän työn etenemisestä. Soster 89 Valmistelija: osastopäällikkö Vuokko Hiljanen, puh. 014 2678 010. Sosiaali- ja terveyslautakunta 89 19.10.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 23.11.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 14.12.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 9 18.01.2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian keskeiset linjaukset Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian keskeiset linjaukset Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian keskeiset linjaukset Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen Tausta Varhaiskasvatuspalvelut tarvitsevat selkeän lainsäädännön vastatakseen

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Kurikan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut

Kurikan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut Kurikan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut Päivähoito - päiväkodit - perhepäivähoito - ryhmäperhepäivähoito Esiopetus Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 2 Yhteystiedot (sähköpostiosoite: etu.sukunimi@kurikka.fi)

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2015

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2015 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2015 Aika 31.8.2015 klo 19.10 20.07 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSLAIN SEKÄ LIIKUNNAN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN SEMINAARI. 23.4.2013 Eduskunta Lapsen puolesta -ryhmä

VARHAISKASVATUSLAIN SEKÄ LIIKUNNAN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN SEMINAARI. 23.4.2013 Eduskunta Lapsen puolesta -ryhmä VARHAISKASVATUSLAIN SEKÄ LIIKUNNAN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN SEMINAARI 23.4.2013 Eduskunta Lapsen puolesta -ryhmä Johtaja Jari Rajanen Koulutuspolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen vastuualue

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014

Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 219. 219 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvien rekisterien rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilöt

Espoon kaupunki Pöytäkirja 219. 219 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvien rekisterien rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilöt 19.11.2014 Sivu 1 / 1 4590/07.01.01/2014 219 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvien rekisterien rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilöt Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877

Lisätiedot

Hallituksen esitys 341 / 2014vp lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys 341 / 2014vp lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta Lausunto 1 (5) Eduskunnan sivistysvaliokunta siv@eduskunta.fi Viite: Valiokunnan kuulemistilaisuus 13.2 2015 Asia: Hallituksen esitys 341 / 2014vp lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta Nykyinen

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palveluiden ja kustannusten vertailu 2002

Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palveluiden ja kustannusten vertailu 2002 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palveluiden ja kustannusten vertailu 2002 Lasten päivähoidon Kuusikko-työryhmä Anne Peltonen 17.9.2003 Viisikko Työryhmä Kuvailulehti Tekijä(t) Kuusikko-työryhmän

Lisätiedot

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009 Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen PERUSTURVAPALVELUT TUKIRYHMÄ SOSIAALITYÖ- JA VAMMAISPAL- VELUT KOTI- JA LAITOS- HOITO TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN PÄIVÄHOITOSTRATEGIA VUOTEEN 2020

MUHOKSEN KUNNAN PÄIVÄHOITOSTRATEGIA VUOTEEN 2020 MUHOKSEN KUNNAN PÄIVÄHOITOSTRATEGIA VUOTEEN 2020 Veera 6 v. Opetuslautakunta 15.6.2011 103 2 Sisältö 1. JOHDANTO 3 2. PÄIVÄHOIDON VALTAKUNNALLISET REUNAEHDOT 4 3. PÄIVÄHOIDON NYKYTILA 5 3.1. Päivähoito

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitukselle 08.04.2014 LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitus on 31.3.2014 89 pyytänyt lausunnon ja selvityksen perhetyöntekijän

Lisätiedot

Selvitys päivähoidon ja varhaiskasvatuksen asemasta valtionhallinnossa

Selvitys päivähoidon ja varhaiskasvatuksen asemasta valtionhallinnossa Selvitys päivähoidon ja varhaiskasvatuksen asemasta valtionhallinnossa 19.2.2010 STM OPM Tuulikki Petäjäniemi Simo Pokki Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö Tekijä Tuulikki Petäjäniemi Simo Pokki

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö www.nurmijarvi.fi SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sivistyslautakunnan hyväksymä 25.2.2009 7, voimaantulo 1.3.2009. Muutettu 10.12.2009 136, 25.2.2010

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Kunnan itse tuottamat palvelut Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Kerava, Pieni suuri kaupunki

Kerava, Pieni suuri kaupunki Kerava, Pieni suuri kaupunki Kerava ihmisen mittainen viherkaupunki pinta-alaltaan n. 30 km 2, asukkaita 34 549 työpaikat ja palvelut ovat lähellä ja nopeasti saavutettavissa etäisyys Helsinkiin on 27

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015 LAUSUNTO 2.4.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015 Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry lausuu hallituksen esitysluonnoksesta

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnan sopimusseminaari Eerola, Längelmäki 27.4.2006 Leena Viitasaari, päivähoidon

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kallion varhaiskasvatuspalveluiden siirrosta peruskuntien sivistystoimeen

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kallion varhaiskasvatuspalveluiden siirrosta peruskuntien sivistystoimeen Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kallion varhaiskasvatuspalveluiden siirrosta peruskuntien sivistystoimeen Tilaisuudessa esitetään suunnitelma Kallion varhaiskasvatuspalvelujen siirtämisestä kuntiin ja

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ 1 ILMAJOEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.1.2013, 28 - Tulee voimaan 5.3.2013 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen päämääränä on tarjota kuntalaisille monipuolisia

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2012-2015

LAPUAN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2012-2015 LAPUAN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2012-2015 LAPUAN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2012-2015 JOHDANTO Päivähoito koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta, jotka limittyvät jokapäiväiseen

Lisätiedot

INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITO. 40 vuotta v. 2014

INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITO. 40 vuotta v. 2014 INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITO 40 vuotta v. 2014 2015 TERVETULOA KASVATUSKUMPPANINA OSALLISTUMAAN PÄIVÄHOIDON TOIMINTAAN! TOIMINTA-AJATUS JA PÄIVÄHOIDOT ARVOT Inarin kunnan varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia

Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia Kunnanhallitus 10.12.2012 Kunnanvaltuusto 19.12.2012 Sisällys Johdanto...3 1. Päivähoitoon liittyvät käsitteet...3 2. Päivähoidon toimintaympäristön lähimenneisyyden

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti VIITASAAREN KAUPUNKI

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti VIITASAAREN KAUPUNKI 1 PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti TARVESELVITYS 2015 VIITASAAREN KAUPUNKI 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. NYKYTILANNE 2.1. Varhaiskasvatuspalvelut 2.2. Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Lisätiedot

Päivähoidon henkilöstösuunnittelutyöryhmän esitys henkilöstöstä 1.8.2014

Päivähoidon henkilöstösuunnittelutyöryhmän esitys henkilöstöstä 1.8.2014 Kunnanhallitus 79 31.03.2014 Päivähoidon henkilöstösuunnittelutyöryhmän esitys henkilöstöstä 1.8.2014 Khall 79 31.3.2014 Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavasisätöinen suunnitelma päivähoidon henkilöstöstä:

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot