SEL VITYS PÄIVÄHOIDON SIIRTÄMISESTÄ. HALLINNOLLISESTI SOSIAALITOIMESTA SIVISTYSTOIMEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEL VITYS PÄIVÄHOIDON SIIRTÄMISESTÄ. HALLINNOLLISESTI SOSIAALITOIMESTA SIVISTYSTOIMEEN"

Transkriptio

1 Sas. ja tervo ltk Liite A, asia 6 KERIMÄEN KUNTA SOSIAAI - JA TERVEYS SIVISTYSOSASTO OSASTO SEL VITYS PÄIVÄHOIDON SIIRTÄMISESTÄ. HALLINNOLLISESTI SOSIAALITOIMESTA SIVISTYSTOIMEEN SELVITYSTYÖN RAORTTI Sivistystoimenjohtaja Päivähoidon ohjaaja Sosiaalijohtaja Anne Haakana Riitta Herranen Jorma Hongisto Sosiaali- ja terveyslautakunta Sivistyslautakunta

2 KERIMÄN KUNTA SOSIAI- JA TERVEYSOSASTO SNISTYSOSASTO SELVITYS PÄIVÄHOIDON SIIRTÄMISESTÄ HALLINNOLLISESTI SOSIAAI- JA TERVEYSOSASTOLTA SIVISTYS OSASTOLLE SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄKSIAO JA TAUSTATIEDOT Toimielinkäsittelyt Päivähoidon hallinon valtakallinen tilane KERIN KUNAN P ÄN ÄHOITO Päivähoidon nykyilane Päivähoidon henklöstö Päivähoidon hallito ja ohjaus Päivähoidon tulot ja menot Päivähoidon hoitopäivät Päivähoidon tulevaisuuden näkät SIVISTYSTOIMN NYYTILAN PÄN ÄHOIDON SIION EDUT JA HAAT Siirron perustelut Siirron tuomat haateet SELVITYSTYÖRYH TOIMNPIDE-EHDOTUKSET 8

3 1 1. TEHTÄVÄKIANTOJATAUSTATIEDOT 1.1. TOIMIELINKSITTELYT Valtuuston kokouksessa valtuutett Sointu Siljola-Kiiskinenjätti valtuusto aloitteen, jossa hän esittää varhaiskasvatusen ja esiopetusen siirämstä sosiaalitoimesta sivistystoimen vastuulle koulutoimen hallinnonalaa kuuluvaksi. Kunanalltus on lähettänyt asian sosiaali- ja terveyslautakalle ja sivistyslautaknnalle lausunon antamista varen. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa Lausunossaan lautaknta totesi mm. seuraavaa: Kenmäen kuassa päivähoidon hallnnointi ja käytänön toteutus on tähän saaa ollut sosiaalitoimen vastuulla. Myös esiopetus tapahtuu pääosin sosiaalitoimen päivähoitoyksiköissä. Päivähoito tekee tiivistä yhteistyötä sekä lastensuojelun että koulutoimen kanssa. Päivähoito on yksi kuan lastensuojelun avohuollon tutoim, jolla pyntään varhaisen puuttisen avulla välttämää lasten sijoitusiaja huostaottoja. Myös päivähoidon ja koulutoimen yhteistyö en hallntokutiin kuulumisesta huolimatta on sujunut kitkatta. Yhteistyö korostuu esiopetusenja erityisopetusen jäiestämsessä. Kenmäen kuassa päivähoidon siirämstä sosiaalitoimesta sivistystoimeen ei ole virallsesti selvitett, minkä vuoksi sosiaali- ja terveyslautakta esitt kuanalltuselle, että vuoden 2010 aiana selvitetää sivistystoimenja sosiaalitoimen yhteistyönä päivähoidon hallinon sivistystoimeen siirtämsen hyödyt ja haitat. Kysymys on erityisesti päivähoidon hallintoon liittien asioiden ratkaisemisesta ostaaan Keriäen kuta sivistystoimenjohtajan palvelut Punaharun kualta. Muutos lisäisi paietta myös päivähoidon hallinon vahvistamseen, josta tällä hetkellä vastaa päivähoidon ohjaaja koko päivähoidon osalta. Selvityksen tulee olla valmina kesää 2010 mennessä, jotta mahdollinen siiro voitaisiin toteuttaa vuoden 2011 alusta ja ottaa huomioon jo päivähoidon toimtakauden valmistelun yhteydessä. Sivistyslautakunta antoi lausuntonsa Lautakta päätti esittää kuanalltuselle, että vuoden 2010 aikana selvitetää sosiaalitoimen ja sivistystoimen yhteistyönä varhaiskasvatusen ja esiopetusen siirtämisen sosiaalitoimesta sivistystoimeen hyödyt ja haitat kesää 2010 mennessä, jotta mahdollinen muutos voidaa ottaa huomioon jo lukvuoden alussa. Virallsesti muutos tulisi voimaa vasta vuoden 2011 alusta. Kunnanhalltus on merkiyt tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakan sekä sivistyslautakan lausunot ja päättänyt niiden pohjalta, että sosiaali- ja sivistystoimi yhdessä kevää 2010 aikana selvittvät varhaiskasvatusen ja esiopetusen mahdollsen siirron sosiaalitoimesta sivistystoimeen edellytykset ja vaiktuset, hyödytja haitat asiakaile eli lapsile, ko. toimintaa ja siihen liittyviin toimintoihi ja niiden järestämiseen, organisointiinja talouteen. Samalla on selvitettävä myös lasten päivähoidon hallnnon resursointi ja järestäminen. Selvityksen on valmistuttava toukokuun 2010 loppuun mennessä.

4 PÄIÄHOIDON HALLINNON VALTAKUNALLINEN TILANE Kunta voi itse päättää mikä monijäsenien toimielin huolehtii lasten päivähoidosta anetussa laissa (36/1973) sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta anetussa laissa ( 1128/1996 ) kualle säädetyistä tehtävistä. Valtakallnen ohjaus kutatason hallnnonalasta nippumatta on vielä tällä hetkellä sosiaali- ja terveysminstenön alaisuudessa. Kuntaliitonja THL:n (Terveydenja hyvinvoinnin laitoksen) ylläpitämän tilaston mukaa alkaen 135 kuassa ( 41 %) päivähoidon tehtävistä huolehtii sosiaalitoimen lautakta, 162 kuassa ( 50 % ) päivähoidon tehtävät on siirretty opetustoimen lautaktaa, 29 kuassa ( 9 % ) päivähoito on organsoitu muulla tavalla. Kolme kutaa on tehnyt päätöksen, että päivähoito siir opetustoimeen ja kaksi kutaa että päivähoito siiryy opetustoimeen Etelä-Savon maaassa Mikkelin kaupungissa päivähoito on sosiaalitoimen tehtävänä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä opetustoimessa. Muissa Itä-Savon kussa päivähoito on sosiaalitoimen hallinoima Enonkoskella, Keriäelläja Rantasalmella, sivistystoimessa Punaharulla. Sulkavalla perustualautakta vastaa sekä sosiaalitoimesta että opetustoimesta päivähoito mukaa luetta. Sosiaali- ja terveysmistenö asetti lokakussa 2009 selvityshenklöt selvittämää varhaiskasvatusen asemaa valtionhallnnossa julkaistussa raportissa selvityshenklöt esittävät, että päivähoidon hallinto tulee siir kokonaisuutena Sosiaali- ja terveysmistenöstä Opetusministenöön. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat kuallien ja yksitynen päivähoito, avoimet varhaiskasvatuspalvelut, yksityisen hoidon tu ja kotihoidon tu. Hallinonalan vaidoksen jälkeen päivähoitopalvelut eivät olisi enää sosiaalihuoltolaissa tarkoitettja sosiaalipalveluita vaa varhaiskasvatuspalveluita. Muutos edellytää päivähoitoa säätelevän lainsäädänön muutosta. Päivähoitolaka esitetää muutettavaksi varhaiskasvatuslaiksi. Tällä hetkellä kuan velvollsuudèsta järestää päivähoitopalveluita, jotka ovat kuan hallintoratkaisuista nippumatta sosiaalipalveluita, säädetää sosiaalihuoltolaissaja päivähoitomaksuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa. Päivähoidon henklöstön kelpoisuusehdot määtellää sosiaali- ja terveydenhuollon henklöstön kelpoisuusehdoista anetussa laissa. Opetusministenön hallnnonalaa kuuluvana varhaiskasvatus ei enää ole sosiaalipalvelu, joten johonkn lakin on kiij attava sääökset kuan velvollsuudesta j äi estää varhaiskasvatuspalvelut ja päättää niiden toimeenpanosta vastuussa olevasta toimielimestä. Selvityshenklöt korostavat, että kutien on saatava jatkossakn päättää itse, minä moniäsenisen toim elimen alaisuuteen päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelut sijoitetaa. Valtionhallinon ratkaisujen arioidaan kuitenkn lisäävän myös kuntatason päätöksiä varhaiskasvatusen kytkemisestä sivistystoimen tehtäväksi. Päivähoidon henklöstö on lähes kokonaa kuallsen työ- ja virkaehtosopimuksen piinssä. Opetusalan virka- ja työehtosopimuksen piinssä ovat vain esiopetusta antavat lastentarhanopettajat siloin, ku esiopetus on järestetty koulutoimen alaisena ja esiopetusta saavat oppilaat on otett koulun oppilaiksi. Hallnnonuudistuksen on arioitu lisäävän kutien palkausmenoja, mikäli lastentarhanopettajat siirtät opetuspuolen sopimuksen piinin. Työehtosopimusratkaisut tehdää kuitenkn enllää hallntoratkaisuista, joila ei ole suoraa vaikutusta päivähoidon ja varhaiskasvatusen henkilöstön työehtoihin.

5 3 2. KERIMÄN KUNNAN P AI AHOITO 2.1. Päivähoidon nykytilanne Kenmäen kuan päivähoito sisältää perhepäivähoidon lisäksi kaksi päiväkotia ja neljä ryhmäperhepäiväkotia. Molemmat päiväkodit sijaitsevat kirkonkylällä. Päiväkoti Vekklassa on kaksi kokopäiväosastoa sekä aaupäivisin toimiva esiopetusryhmä. Vekkla vastaa normaalin päivähoidon lisäksi kirkonkylän esiopetusesta sekä entyislasten päivähoidosta ja toimii pidennetyn oppivelvollsuuden piinssä olevien lasten ensimäisenä koulupaikana. Yhteensä päivähoitopaikoja on 55. Päiväkoti Nuppula on 21-paianen päivähoidon toimintayksikö. Nuppula järestää vuorohoitopäivähoitoa koko kuan alueelle. Kikonkylällä toimivat lisäksi ryhmäperhepäiväkodit Peukaloinenja Pikll. Vanainkodila toimivassa Peukaloisessa on 12 hoitopaikkaaja Purvedentie 61:ssä sijaitsevassa Peukaloisessa 8 hoitopaikaa. Anttolanja Louhen ryhmäperhepäiväkodit ovat 12-paikkaisia esiopetus- ja päivähoitoyksiköitä. Perhepäivähoitajia on 25, kirkonklällä 15, Anttolassa 6, Louhella 3 ja 1 perhepäivähoitaja Pihajanemellä. Hoitopaikkoja perhepäivähoidossa on 96. Huhtikuussa 2010 kuallsessa päivähoidossa oli yhteensä 192 lasta, perhepäivähoidossa 96, päiväkodeissa 59, ja ryhmäperhepäiväkodeissa Päivähoidon henkilöstö Päivähoidon henklöstö on seuraava. Koko päivähoidon esimiehenä toimi päivähoidon ohjaaja. Hänen apunaa Keriäen kuanviraston sosiaaliosastolla on kanslisti, joka vastaa mm. perhepäivähoidon tutilistoista, päivähoito laskutusesta ja muista päivähoidon toimistotehtävistä. Yhteensä päivähoidossa on 56 työntekijää. Toimintayksiköittäin päivähoidon henklöstö jakautuu seuraavasti: 1. Päivähoidon hallnto päivähoidon ohjaaja kanslisti sosiaalijohtaja (henklöstöpäätökset ) 3. Päiväkoti Vekkula 1. vastaava lastentarhanopettaja 3 lastentarhanopettajaa 3 lastenhoitajaa 2 ryhmä- / henklökohtaista avustajaa 5. Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen 1 lastenhoitaja 2 perhepäivähoitajaa 7. Anttolan ryhmäperhepäiväkoti 1 lastentarhanopettaja - 2 perhepäivähoitajaa 2. Erityispäivähoito - kiertävä entyislastentarhanopettaja 4. Päiväkoti Nuppula - 1 vastaava lastentarhanopettaja - 2 lastenhoitajaa - 4 perhepäivähoitajaa - 1 henklökohtaii'en avustaja 6. Ryhmäperhepäiväkoti Pikkurill - 2 perhepäivähoitajaa 8. Louhen ryhmäperhepäiväkoti - 1 lastentarhanopettaj a - 2 perhepäivähoitajaa

6 4 9. Perhepäivähoito 25 perhepäivähoitajaa 10. Sosiaalitoimen esiopetus Päiväkoti Vekklassa 2 lastentarhanopettajaa Anttolan ja Louhen ryhmäperhepäiväkodeissa molemmissa 1 lastentarhanopettajaa esiopetuksessa on 58 lasta Päivähoidon hallnto ja ohjaus Päivähoidon hallinto ja ohjaus on ollut nykypohjalla vuodesta 2000, jolloin lakautettiin toinen perhepäivähoidon ohjaajan virka ja päiväkoti Vekklanjohtajan virka. Koko päivähoidon johtamisesta mukaa luetta perhepäivähoito, päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit sekä sosiaalitoimen esiopetus on vastanut päivähoidon ohjaaja. Aioastaan päiväkoti Vekklassaja Nuppulassa toimivat lähesimiehiä vastaavat lastentarhanopettajat huolehtien toimintayksiköiden sisäisestä johtamsesta. Myös päivähoitopaikojen myöntämis- ja maksupäätökset on keskitetty päivähoidon ohjaajalle ja valmistelu päivähoidon kanslistile. Perhepäivähoidon ja päiväkoti Vekklan rialle on 2000-luvulla perustett vuorohoitoa antava päiväkoti Nuppula sekä neljä ryhmäperhepäiväkotia. Perhepäivähoitajia on viime vuosina ollut hoitajaa. Päivähoidon ohjaajan mahdollsuudet hoitajien hoitotyön ohjaukseen muiden tehtävien vuoksi eivät ole olleet riittävät. Perhepäivähoitajien jaksamsen tuemien on kutenkn tärkeää jotta tämä entyisesti pienille lapsile soveltuva hoitomuoto säilyisi tulevaisuudessak. Vaia päivähoidon hallinon ohj auksen vahvistaminen ei suoranaisesti liity päivähoidon siiroon sosiaalitoimesta sivistystoimeen, sen toteuttamen voisi luontevasti tapahtua tässä yhteydessä, jolloin joka tapauksessa päivähoidon henklöstörakennetta joudutaa tarkistaaa Päivähoidon tulot ja menot ja Vuonna 2009 päivähoidon tulot olivat euroa, bruttomenot sisältäen myös esiopetusen euroaja nettomenot poistoineen euroa. Päivähoidon tuotot kattavat 9,56 % bruttomenoista. Päivähoidon osuus koko sosiaalitoimen päävastuualueen nettomenoista oli 35,20 % ja kuan käytötaloudesta 7,10 %. Kokonaismenot asukasta kohti olivat 345 euroa. Nettohoitopäivähnnat päiväkodeissa olivat 59 euroa, ryhmäperhepäiväkodeissa 51 euroa ja perhepäivähoidossa 41 euroa. Sosiaalitoimen esiopetustuteja oli vuonna 2009 yhteensä Esiopetusen kustanukset oppilasta kohti olivat 4849 euroaja esiopetustun 81,02 euroa Päivähoidon hoitopäivät Päivähoidon hoitopäivien määä on luvulla jokin verran laskenut. Suunn vähentävä tekijä on ollut koululaisten iltapäivähoidon muuttinen opetustoimen iltapäivätoiminaksi, johon osallstuu keskimään 20 lasta. Poikkeuksena vuosi 2008, jolloin hoitopäiviä oli edellsvuotta enemmän. Vuonna 2009 hoitopäiviä oli yhteensä 28563, päiväkodeissa 9816 päivää, ryhmäperhepäiväkodeissa päivää ja perhepäivähoidossa päivää. Vuoden 2010 alkupuolella päivähoitopalvelujen kysyntä viime vuoden hyvän syntyvyyden vuoksi on kasvanut.

7 Päivähoidon tulevaisuuden näkymät Kenmäen kuan tavoitteena on säilytää kuan väestön ikärakenne huolimatta vanusväestön määän kasvuta kohtuullsen tasapainossa muiden ikärhmien osalta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi lapsiperheiden käytämät päivähoito-, koulu- ja terveydenhuoltopalvelut tulee olla riittävät ja laadukaat, miä lisää kuan vetovoimaisuutta viihtysänä asuinktana. Vuoden 2009 alussa Keriäen asukasluk oli Alle 7-vuotiaiden eli päivähoitoikäisten lasten määä oli 354. Heistä kuallsen päivähoidon piinssä oli 188 eli 53,10 %. Vuoteen 2030 ulottvan ennusteen mukaa päivähoitoikäisten lasten määä ei merkittävästi vähene ja päivähoitopalveluita käytävien alle 7 -vuotiaiden osuus koko ikäluokasta jopa hieman kasvaa. Päivähoidon henkilöstön eläköityinen on lähvuosina rusasta. Vuoteen 2020 mennessä eläköityy 20 päivähoidon työntekijää (perhepäivähoitajia 16, joista kotona työskenteleviä 11, lastenhoitajia 3 ja lastentarhanopettajia 1 ). Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajien rekrointi on viime vuosina ollut haateellsta ja näin jatkee myös tulevaisuudessa, miä vuoksi päivähoito enenevässä määnn keskitt päiväkoteihin ja ryhmäperhepäiväkoteihin. Toinen merkittävä piire on vuorohoidon tareen kasvu mm. elintarikeliikeiden sununtaiaukolosta johtuen. Suunttelutyö Anttolan koululla sijaitsevan ryhmäperhepäiväkodin muuttamseksi kaksiosastoiseksi vuorohoitoa antavaksi päiväkodiksi on käynstynyt. Tavoitteena on saada uudet tilat käytöön vuoden 2011 elokuun alusta. Päiväkoti taioaa esiopetusen lisäksi päivähoitopalveluja laajasti Anttolanja Silvolan seudulle, jonne on viime vuosina muuttanut rusaati lapsiperheitä. Vuorohoidon osalta uuden päiväkodin toimta-alueena on koko kuta. 3. SIVISTYSTOIMEN NYKYILANNE Kerimäen kuan sivistystoimen tehtäväalueet ovat koulutoimi, musiikkopisto, kiastotoim, vapaa-aikatoimi ja kulttuntoimi. Purveden kansalaisopisto toimii Kenmäen, Kesälahden, Punahaiunja Enonkosken kutien alueella oman johtokuan alaisena. Henklöstöä sivistystoimessa on yhteensä 77 henklöä. Sivistystoimenjohtajan palvelut ostetaa Punahaiun kualta. Perusopetusta anetaa lukvuonna kuudessa kouluyksikössä, joissa on oppilaita yhteensä 588. Anttolan koulussa on oppilaita 96, Kikonkylän koulussa 138, Kumpuranan koulussa 35, Louhen koulussa 52, Toroppalan koulussa 63 ja yläateella 204. Toroppalan koulu lakautetaa

8 Oppilasennusteen mukaan perusopetusikäisten määrä vähenee lukvuodesta lukvuoteen yhteensä 126 oppilaalla ( päivitetyn ennusteen mukaa): 6 Koulu Anttola esiopetusoppilaat Kirkonkylä ll-v. esiopetus 2 esiopetusoppilaat Kumpuranta esiopetusoppilaat Louh esiopetusoppilaat Yhteensä 1-6 luokat esiopetusoppilaat II-v. esiopetus 2 Yläate Kaik koulut yht Perusopetuslain mukaista iltapäivätoimntaa on järestett päääätöisesti Anttolassa j a Kirkonkylässä. Toimintaa on osallstuut vuosittain yhteensä noin 30 oppilasta. 4. P AI ÄHOIDON SIIRRON EDUT JA HATAT 4.1. Siirron perustelut Päivähoidon siirtämnen sosiaalitoimesta sivistystoimelle on ollut valltseva suuntaus valtakallsella tasolla. Tätä osoitt vireilä oleva päivähoitolain muutos varhaiskasvatuslaiksi. Samoin sosiaali- ja terveysministenön asettamien selvityshenklöiden helmikussa 2010 julkaisema raporti, jossa esitetää päivähoidon valtion hallnnon ja ohjauksen siirtämisestä sosiaali- ja terveysministenöltä opetusministenölle. Muutoksen toteuttaminen edellytää useita lakmuutoksia. Selvityshenklöt korostavat, että kuallsen itsehallnnon penaatteen mukaan, kuat itse edelleen päättävät, minkä monijäsenisen toimielimen tehtävänä päivähoito kuassa on. Todennäköisesti muutos valtion hallnnossa tulee vaikuttamaa myös kuntaratkaisuihin.

9 Vuonna 2010 tehdyn kutakyselyn mukaan valtaosassa kusta päivähoito kuuluu sivistystoimen hallnnonalaa. Vielä vuonna 2009 enemmistö kusta järesti päivähoidon sosiaalitoimessa. Kerimäen naapunkusta Savonlina, Punahaiu ja Pankkala ovat siirtäneet päivähoidon sosiaali toimesta sivistystoimeen. Mikäli päivähoito muuttu seudulliseksi palveluksi, helpottaa kutien välistä yhteistyön toteuttamista päivähoidon kuulumen joka kuassa samaa hallnnonalaa. Valtuusto päättää kutastrategiasta kesäkussa 2010 pidettävässä kokouksessa. Valitseepa valtuusto kutastrategiaksi kuan säilymisen itsenäisenä kutana tai vaihtoehtoisesti kutaliitosneuvottelujen käynstämsen on päivähoitopalvelujen kehittämen vastaaaan kutalaisten tareita molemmissa tapauksissa ensiaroisen tärkeää. Mahdollsesti itsenäisen kuan strategiassa päivähoidon merkitys sivistystoimen yhtenä palvelumuotona tulee korostuaa, onhan silä selkeästi kuan vetovoimaisuuttaja kutalaisten hyvinvointia lisäävä rooli. 7 Päivähoidon kykeminen sivistystoimeen mahdollstaa saumattoman palveluketjun lapsen ja nuoren elämässä varhaiskasvatusesta esiopetusen kautta peruskouluun. Näi lapselle taataa tuallinen kasvu- ja oppimisympänstö kaikkin ikäkausiin. Henkilöstön ja toimitilojen tarkoitusenmukainen yhteiskäytö voi tuoda synergiaetuja ja jopa kustanussäästöjä Siirron tuomat haasteet Voimassa olevassa lainsäädänössä päivähoito on edelleen yksi sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu ja se on periteisesti mielletty enemmän sosiaatoimen kuin sivistytoimen tehtäväksi. Toki vuonna 2001 alkanut kaika kuusivuotiaita koskeva esiopetus sekä sivistystoimen jäiestämä koululaisten iltapäivätoimta ovat lähentäneet päivähoitoa sivistystoimeen. Samoin erityslasten päivähoito ja mahdollnen pidennett oppivelvollsuus ovat asetteet päivähoidon ja sivistystoimen rajapintaa. Alun saattaa kuitenk päivähoidon henklöstöitä vaatia sopeutusta hallinnon muutokseen. Päivähoidon toimtaklttun saattaa jonk verran poiketa sivistystoimen käytänöistä. Myös lautaktatasolla päivähoitoasioista päättämnen voi sivistyslautakassa tuntua alkun vieraalta ja vaatia perehdytämistä päivähoidon tehtäviin. Kenmäellä on päivähoito toimnut yhtenä lastensuojelun avohuollon tutoimena. On tärkeää, että tämä yhteys sosiaalityöhön säilyy mahdollsesta siirrosta huolimatta, koska perhetyön ohella päivähoito on vaikttavimpia ennaltaehkäisevän lastensuojelun työmuotoja. Entyslastentarhanopettajan työpanos on merkittävää entyislastenja vamaisten lasten palvelujen järestämisessä. Myös tämä päivähoidon ja sosiaalityön välinen kytkentä on syyä ylläpitää jatkossakn. Niin pitkää, ku lastensuojelun ja vamaishuollon tehtävät ovat kuan hoidettavia, yhteistyö päivähoidon kanssa ei tuottane ongelma, mutta mikäli muu sosiaalitoimi siirtyy lähivuosina terveydenhuolto lain ja sosiaali- ja terveydenhuollonjärestämslai säätäminä kokonaisuudessaa yhteistoiminta-alueella järestettäväksi toiminaksi, voi kuallinen päivähoito etäätyä muusta sosiaali toimesta. Esiopetus on Kenmäellä pääosin järestetty sosiaalitoimen yksiköissä, kirkonkylällä päiväkoti Vekkulassa sekä Anttolan ja Louhen ryhmäperhepäiväkodeissa. Päivähoidon siirto sosiaalitoimesta sivistystoimeen ei estä nykyisen käytänön jatkamista myös siirron jälkeen. Muutenkin kuan talouden tervehdyttämisen kanalta on merkittävää, että päivähoidon hallnnollinen muutos voidaa toteuttaa kustanusneutraalisti ilman merkittäviä menolisäyksiä.

10 8 5. SELVITYSTYÖRYHMÄ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Selvitystyöryhmä esittää seuraavaa: 1. Päivähoito siiretää sosiaalitoimesta sivistystoimeen alkaen ja tehtäväalue nimetää varhaiskasvatuseksi. 2. Päivähoidon henklöstö siirtyy vanoina työntekijöinä sosiaali- ja terveysosastolta sivistysosaston työntekijöiksi. 3. Henklöstön määä säilyy siirtovaiheessa ennallaa, mutta henklöstörakenteessa tehdään tarittavat muutokset. Henklöstön yhteiskäytö ja päivähoitoikäisten lasten sekä koululaisten lukäään väheneminen mahdollstaa pitemmällä tähtäimellä henklöstön määän lievän alentamsen luontaista eläkepoistuaa hyödyntämällä. 4. Päivähoidon henklöstön kelpoisuus ehdot sekä vuotuinen täydennyskoulutusvelvoite säilyvät ennallaa laken ja asetusten mukaisina. 5. Esiopetus järestetää edelleen päääätöisesti päivähoitoyksiköissä lastentarhanopettajien toimesta. 6. Talousaroasetelmaa sekä kuan hallnto- jajohtosäätöihi tehdää tarttavat muutokset. 7. Päivähoidon ohjaajan virka muutetaa varhaiskasvatusen johtajan viraksi. Viranaltija vastaa päivähoidon hallinosta. 8. Perhepäivähoitajien työn tuemistaja ohjausta varen perutetaa varhaiskasvatusen ohjaajan virka. Perhepäivähoidonja ryhmäperhepäivähoidon lisäki ohjaajan tehtäviin kuuluvat lasten kotihoidon tu, koululaisten aau- ja iltapäivätoiminta, yksitysen päivähoidon valvonta sekä varhaiskasvatusen johtajan sijaisena toimmien. 9. Arioidaa yhteisten viranaltijoiden käytön mahdollsuudet Keriäen ja Punahaiun kutien välilä varhaiskasvatusen johtajan ja ohjaajan osalta. Sivistystoimenjohtajan palvelut Kenmäen kuta jo ostaa Punahaiun kualta. (L~ Kenmäk Ane Haaana sivistystoimenjohtaj a Jorma Hongisto sosiaalijohtaja '~2i~i Riitta Herranen päivähoidon ohjaaja

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9. Esiopetuskelpoisuus ja sosionomit Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Oikeusministeriö asetti 1 päivänä maaliskuuta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli Eduskunnan 19 päivänä lokakuuta 1999 antamaan lausumaan liittyen selvittää, miten

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA Perusturvalautakunta 10.11.2009 / LIITE TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA HAUKIPUTAAN KUNNAN LASTENSUOJELUN

Lisätiedot

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 1 Gunilla Englund On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille Gunilla

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 1 (5) OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe tulee voimaan 1.8.2015. Tämä linjaus on voimassa 1.8 alkaen siihen asti kunnes uuden

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot