Teemana toimisto. veyshuollossa tai yhteistyössä Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry. Jäsenlehti: 4 krt vuodessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teemana toimisto. veyshuollossa tai yhteistyössä Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry. Jäsenlehti: 4 krt vuodessa"

Transkriptio

1

2 Työfysioterapeutti 2/2008 sisällys 3 Hallitus esittäytyy 4 Sähköinen asiakirjahallintatyö ja näkeminen 9 Tavoitteena työkykyinen ääni 13 Toimistoakustiikka 15 Mobiilityö 22 Mobiilityöpisteen ergonomia ja käytettävyys 24 Viisi tyypillistä virhekäsitystä valaistuksesta 28 Työfysioterapeutti yrittäjänä -koulutus Helsingissä 30 Koulutuskalenteri syksy 2008 Teemana toimisto Yhdistyksemme lehtityöryhmä päätti julkaista toimistotyötä käsittelevän teemalehden, joka on nyt kädessäsi. Aihe on erittäin ajankohtainen. Toimistotyössä on tapahtunut ja tapahtuu merkittäviä muutoksia, minkä vuoksi työterveyshuoltojen on syytä olla ajan tasalla arvioidessaan näiden muutosten vaikutusta työntekijöihin. Uuden tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen on vaikuttanut ja vaikuttaa tulevaisuudessakin työelämään. Työpaikoilla ja kirjallisuudessa on alettu puhua mobiilista työstä. Tällä tarkoitetaan uutta työskentelymuotoa, jossa varsinaista yhtä kiinteää työpaikkaa ei ole vaan työntekijät liikkuvat useissa erilaisissa tiloissa tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen. Organisaatiot ovat järjestäytyneet hajautetuiksi tiimeiksi ja yhteistyötä tehdään useimmin virtuaalitiloissa kuin kasvokkain. Työvälineet ovat muuttaneet työn tekemistä ratkaisevasti. Teknologian avulla voi työtä tehdä lähes missä tahansa työpisteessä ympäri maailman. Monet kysymykset, jotka liittyvät uusiin työskentelytapoihin, ovat vielä ratkaisematta. Erilaisten työympäristöihin liittyvien tekijöiden painoarvo on muuttunut. Esimerkiksi tilojen hyvän akustiikan merkitys ja koko tilan, ei ainostaan yksittäisen työpisteen, toimivuuden merkitys on kasvanut. Tiloja suunnittelevien on osattava luoda tasapainoinen kokonaisuus erilaisten (esimerkiksi keskittymistä vaativaan työhön sopivien, pari- tai tiimityöskentelyyn sopivien) tilojen välillä. Entiset toimistotyön arviointimenetelmät ja suositukset ovat jääneet auttamattomasti vanhanaikaisiksi. Tutkimustyötä uusista työtavoista ja niiden kuormittavuudesta on tehty vasta vähän. Muutosvauhti on nopea eikä työterveyshuollon ammattilaisten ole helppo pysyä siinä mukana. Myös toimistokalustetoimittajat ovat uusien vaatimusten edessä. Heidän pitäisi pystyä toimittamaan helposti ja nopeasti säädettäviä sekä muunneltavia kalusteita joustaviin työympäristöihin. Käytettävyyden merkitys kalusteissa ja laitteissa korostuu. Tiloja pitää voida muuttaa joustavasti sekä yrityksen että käyttäjien tarpeiden mukaan. Mobiilin työn vaatimusten ymmärtäminen on myös kalustetoimittajien laadukkaan toiminnan edellytys. Samalla kun koko maailma on muuttunut työtilaksi, ovat myös kokonaiset toimistorakennukset kahviloineen, taukotiloineen ja neuvottelutiloineen muuttuneet tiloiksi, jossa työtä tehdään pääosin samoilla työvälineillä kuin varsinaisissa työpisteissä. Toivoisin, että viimeistään nyt näkisimme toimistok alustetoimittajien henkilökunnassa asiantuntevia ergonomian ammattilaisia tuotekehityksen ja myynnin tukena. Tällä hetkellä tarvitaan tutkimusta ja käytännön kokemusta siitä, miten työtilat parhaiten tukevat työntekijän hyvinvointia nyt sekä vaatimusten muuttuessa tulevaisuudessa, kun siirrytään yhä virtuaalisempaan maailmaan. Uusien työskentelytapojen ja työympäristöjen kehittäminen on moniammatillista yhteistyötä parhaimmillaan. Sekä fyysiset että psyykkiset kuormitustekijät ovat erilaisia tai eri tavoin painottuneita kuin perinteisessä toimistotyössä. Työterveyshuollon tulee luoda hyvä yhteistyö sekä henkilöstö- että kiinteistöhallinnon kanssa, jotta uusien toimintatapojen ja työympäristöjen kehittämisessä voitaisiin ottaa huomioon kaikki terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Henkilöstöhallinto on tärkeä yhteistyökumppani alusta asti. Mobiilin työn johtamisen osaaminen tulee jatkossa olemaan tärkeä osa johtamisvaatimuksia, koska uuteen työskentelytapaan siirryttäessä tarvitaan muutosjohtamista. Myös tilojen käyttöönoton jälkeen esimiehet tukevat niiden tehokasta käyttöä ja auttavat alaisiaan löytämään työn tavoitteita tukevia toimintatapoja. Kokemus näissäkin asioissa kertyy vain tekemällä. Uskaltakaa lähteä mukaan kehittämistyöhön! Kysymyksessä on uusi tapa tehdä työtä. Virheitä sattuu ja niistä oppii. Vain siten uusien työympäristöjen kehittäminen on mahdollista. JOhanna Koroma TYÖFYSIOTERAPEUTTI: TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Jäsenlehti: 4 krt vuodessa veyshuollossa tai yhteistyössä Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Perustettu: 1976 Koulutusta: 2 krt vuodessa muun työterveyshenkilöstön kans- Taitto: Mainostoimisto Hasardi Jäsenmäärä: 680 Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään sa. Varsinaisen jäsenen on oltava Jäsenmaksu: 50e/vuosi fysioterapeutti, joka toimii työter- Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsen

3 HALLITUKSEN JÄSEN: Arnikki Bogdanoff KYSYMYS 1 : Kuka olet? Kerro itsestäsi ja intresseistäsi? KYSYMYS 2: Missä olet opiskellut, missä työskentelet? kuvaile organisaatio jossa työskentelet ja millainen henkilöstörakenne työterveyshuollossa on? KYSYMYS 3: Kerro miten pitkään olet ollut TFT ry:n hallituksessa ja mikä erikoisalasi? Minkä koet asiaksi jota haluat edistää tft ry:n hallituksessa? Hallitus esittäytyy 1. Olen espoolainen työfysioterapeutti yrittäjä. Vapaa-aikani vietän liikunta- ja kulttuuriharrastuksissa yhdessä mieheni kanssa; marathoneja ja oopperoita, ja kaikkea siltä väliltä. Aikuiset poikani ovat löytäneet hyvät tyttöystävät, mutta jälkikasvua ei vielä kuulu. Näin ollen aikaa jää vielä purjehtimiselle ja matkustelulle. 2. Valmistuin lääkintävoimistelijaksi Helsingistä 1986, erikoistuin ortopediaan ja työterveyteen Tampereella Tärkeänä pidän myös vuosittain käymiäni fysioterapeutin sekä työfysioterapeutin ammattitaidon ylläpysymiseen liittyviä kursseja, jotka antavat työhöni lisää näkemystä ja ymmärrystä. Aloitin yksityisyrittäjänä 2007 toiminimellä RightMove. Yritykseni palveluihin kuuluvat sekä fysioterapiaettä työfysioterapiapalvelut. Toimin myös yhteistyössä Me-fysiotiimi Oy: n kanssa Espoossa, ja teen lisäksi kehittämistyötä ja markkinointia FysioProvita Oy:ssä Helsingissä Asiakasyrityksissä teen yhteistyötä heidän työterveyshuoltojensa kanssa, kuuntelen heidän tarpeitaan ja pyrin tarjoamaan heille laadukkaita palveluita. Useat yritykset ovat ulkoistaneet työterveyspalvelut niin, että itse yrityksessä on korkeintaan työterveydenhoitaja paikalla organisoimassa palveluita. Autan häntä omalla asiantuntijuudellani ergonomisissa selvityksissä, työtilojen suunnittelussa ja työssä kuormittumisen arvioinneissa. Luennoin työyhteisön hyvinvointiin vaikuttavista asioista, ohjaan työkykyä ylläpitäviä ryhmiä, laadin kuntoutusohjelmia sekä ohjaan ja neuvon yksilöasiakkaita. 3. Olen ollut mukana tft ry:n hallituksen varajäsenenä vuodesta 2007 alkaen. Haluan kehittää työfysioterapeuttien koulutusmahdollisuuksia, auttaa verkostoitumisessa sekä erilaisten yhteistyömuotojen löytymisessä. Haluan olla myös mukana työfysioterapeuttien ammattitaidon arvostamisen lisäämisessä. Kuinka saadaan työfysioterapeuttien tietotaito käyttöön ennalta ehkäisevässä vaiheessa, ennen kuntoutustarvetta? Miten kuntoutus saadaan alkamaan tarpeeksi varhain? Kuinka pidetään kunnossa ikääntyvä väestömme? Näistä kysymyksistä haluan keskustelua niin, että myös päättäjämme ymmärtävät fysioterapeuttien ja työfysioterapeuttien merkityksen. 3

4 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 2/2008 Liisa Rosqvist Pro gradu tutkielma, Kuopion yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen laitos (ergonomia), maaliskuu Sähköinen asiakirjahallintatyö ja näkeminen Ergonomian mielenkiinnon kohteena on ollut kolmenkymmenen viime vuoden ajan tietotekniikka ja sen näkyvin työväline, näyttöpääte. Näyttöpäätteellä työskentelee päivittäin noin kaksi kolmasosaa suomalaisista. Monet jatkavat vapaa-aikanaan päätteen ääressä istumista näyttöä katsellen. Istuminen jatkuu iltaisin television ääressä katsomalla isoa ruutua ja tekstiä lukien. Tietokoneen käyttötavat ovat monipuolistuneet; yksi esimerkki tästä on sähköinen asiakirjahallinta eli (SAHA). Menetelmä on syrjäyttänyt toimistoissa paljolti paperilta lukemisen. SAHA-työn keskeinen toiminto on paperiasiakirjojen skannaus ja tallentaminen sähköiseen muotoon datatiedostoiksi. Istumatyössä kuvataan liikuntaelimistön haitallista kuormitusta usein huonoina staattisina asentoina ja toistuvina, virheellisinä työliikkeinä päätteen äärellä. Päätetyön tyypilliset näkemisen ongelmat kuvataan samalla tavalla rasitusoireina, jotka johtuvat mm. silmien staattisesta lähityöstä. 4

5 Tämän kvantitatiivisen poikkileikkaustutkimuksen tavoitteena oli tutkia, mitkä tekijät sähköisessä asiakirjahallintatyössä (SAHA-työssä) ja työympäristössä edistävät vaivatonta näkemistä sekä miten niskan asennot ja näkeminen liittyvät toisiinsa. Tutkimuksen mallina toimi viitekehys, jonka tekijät, mm. ikä ja näön korjaus, työympäristö, työnteon tavat ja tottumukset sekä SAHAtyömenetelmät perusoletuksen mukaan vaikuttavat näkemiseen ja fyysiseen kuormitukseen. Tutkimuksen kohteena olleen vakuutuslaitoksen Sähköisen asiakirjahallinnan tietojärjestelmä (SAHA) on keskeinen työväline asiakaspalvelu- ja etuuskäsittelytyössä. Tietojärjestelmää käyttää päivittäin noin työntekijää. Järjestelmää käytetään asiakastietojen ja asiakirjojen hakuun, lukemiseen ja tallentamiseen sekä arkistointiin. Työ tapahtuu pääosin istuen työaseman ääressä. Näyttöpäätetyötä on keskimäärin runsaat kuusi tuntia päivässä. Työntekijän käyttämän työaseman varustukseen kuuluu keskusyksikkö, näppäimistö, hiiri, 20 tuuman litteä näyttö ja kirjoitin. Skannaustyöpisteeseen kuuluu lisäksi skanneri, joka sijaitsee aputasolla. Sähköisen asiakirjahallinnan keskeinen toiminto on paperiasiakirjojen skannaus ja tallentaminen sähköiseen muotoon datatiedostoiksi. Tietojärjestelmään tallennetaan noin asiakirjaa päivittäin. Skannattujen asiakirjojen sisältämä informaatio on käytettävissä työasemilta kaikissa organisaation yksikössä. Työtä voidaan ohjata haluttuun toimipaikkaan käytettävissä olevien resurssien mukaan. Perinteistä paperiasiakirja-arkistoa ei enää tarvita, vaan asiakirjat säilytetään sähköisessä muodossa koko niiden elinkaaren ajan. Ihminen on jatkuvasti alttiina erilaiselle kuormitukselle. Niska-hartiaseudun ja käsioireiden taustalla ovat useat syyt. Ne saattavat olla työperäisiä, ei-työperäisiä, esim. urheiluvammoja, tai yksilöllisiä tekijöitä, tai johtuvan näiden alueiden yhteisvaikutuksesta (Hagberg 2000). Yksilöön liitettävät riskitekijät ovat myös sukupuoli, tupakointi, ylipaino ja depressio (Hagberg & Styf 2007). Sopiva kuormitus niin työssä kuin vapaa-aikanakin edistää yksilön terveyttä. Liian vähäisen liikunnan vapaa-aikana katsotaan olevan yksi niska- hartianseudun riskitekijöistä. Tämä ilmenee laajasta tutkimuksesta, johon osallistui 1283 tietokoneella työskentelevää toimihenkilöä. Naisia oli tutkimuksessa hieman enemmän kuin miehiä. Tutkittavat raportoivat harrastamansa liikunnan määrää. Niskan, hartiaseudun ja käsien itseraportoidut oireet lisääntyivät, kun tutkimusta edeltävänä kuukautena harrastettiin liikuntaa vähemmän kuin 8 kertaa (Hagberg ym. 2007). Työntekijöiden ohjauksesta ja neuvonnasta on tutkimusnäyttöä. Pillastrini ym. (2007) painottavat henkilökohtaisen opastuksen merkitystä. Tuomivaara ym. (2007) tutkivat tietokoneen käytön kompetenssin vaikutusta ergonomisen koulutuksen tehokkuuteen. Seurannassa löydettiin merkitsevä yhteys tietokoneen käytön osaamisen ja oireiden vähyyden välillä. Todettiin, että tietokoneen käytön osaamattomuus aiheuttaa stressiä, joka estää omaksumasta annettua ergonomian ohjausta. Ryhmä ehdottaa, että ergonomisen koulutuksen ohella kiinnitetään huomio myös tietokoneen käytön koulutukseen. Pään luonnollinen keskiasento on kaularangan ja niskan lihasten kannalta sopivin työasento. Jos näkemisen kohde sijaitsee huonosti, tästä seuraa huonoja asentoja, esimerkiksi pään eteen tai taakse taipumista. Pään huomattava kallistus eteenpäin moninkertaistaa kaularangan nikamien, välilevyjen ja niskalihasten kuormaa. Ääriasennot kuormittavat erityisesti nivelsiteitä, -kapseleita ja -rustoja (Takala & Nevala-Puranen 2001). Myös vartalon kumaran ja kiertyneen asennon yhteydestä niskakipuihin on jonkin verran näyttöä (Ariens ym. 2000). Delisle ym. (2006) tutkivat, miten kyynärvarsia tulisi tukea oireiden ehkäisemiseksi. Parhaimmaksi osoittautui vaihteleva tuki, mikä tarkoittaa, että välillä tuetaan kyynärvarsia työpöytään ja välillä työtuolin kyynärnojiin. Havainto tukee hyvin sitä yleistä käsitystä, jonka mukaan staattiset asennot ovat haitallisia. Conlon ym. (2007) vertasivat käsivarren kuormitusta tavallisen hiiren, vaihtoehtoisen hiiren sekä kyynärtuen vaikutusta kummankin hiiren kanssa. Osoittautui, että kyynärtuella oli eniten positiivista vaikutusta hiiren mallista riippumatta. Gerrin ym. (2004) kirjallisuuskatsauksen mukaan päätetyöskentelyn kestoaika selittää parhaiten fyysisiä oireita. Hughesin ym. (2007) mukaan taas 5

6 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 2/2008 psyykkinen kuormitus ja aikapaine aiheuttavat lihasjännitystä mm. lisäämällä voimankäyttöä näppäimiä paineltaessa ja lisäämällä näin yläraajojen kivun riskiä. Rempel ym. (2007) tutkivat näytön katseluetäisyyden vaikutusta sekä näköaistiin että tuki- ja liikuntaelimistöön tekstin koon pysyessä samana kaikilla etäisyyksillä. Yleensä sopivana katseluetäisyytenä pidetään cm, olettaen, että tekstikoko kulmaminuutilla mitattuna pysyy samana. Käytännössä tekstin kokoa harvoin korjataan katseluetäisyyden mukaan. Laboratoriokokeessa annettiin 24 nuorelle, alle 35-vuotiaalle henkilölle visuaalisesti vaativia tehtäviä, jotka suoritettiin kolmella eri katseluetäisyydellä. Etäisyydet olivat 52 cm, 73 cm ja 85 cm. Kunkin tehtävän lopuksi mitattiin näön mukauttamiskykyä ja selvitettiin mahdollisia oireita. Tuloksena havaittiin, että tutkittavat kokivat lyhyen katseluetäisyyden mukavampana ja se aiheutti merkittävästi vähemmän sumeaa näkemistä, vähemmän kuivasilmäisyyttä, silmien ärsytystä tai päänsärkyä. Samoin silmien yhteistoiminta palautui nopeammin verrattuna kahteen pidempään etäisyyteen. Pitkillä katseluetäisyyksillä koehenkilöt pyrkivät siirtämään päätään ja ylävartaloaan lähemmäksi näyttöä. Johtopäätöksenä todetaan, että tekstin koon ollessa näkökyvyn äärirajoilla, tulee näyttö sijoittaa lähemmäksi käyttäjää, cm:n etäisyydelle silmistä. Suosituksena todetaan, että näyttöpäätteen sijoituksessa tulee ottaa samanaikaisesti huomioon käyttäjän näkökyky ja näytöllä olevan tekstin koko. Näyttöpäätetyön suurimmat ongelmat katsotaan liittyvän näkemiseen ja niska-hartiaseudun oireisiin, joilla on todettu olevan yhteyttä keskenään. Myös sopiva valaistus, hyvälaatuinen näyttö ja itselle sopivat säädöt päätetyössä yhdessä silmien taittovirheiden korjausten kanssa helpottavat näkemistä (Horgen ym. 1995; Aarås ym. 1998; Aarås ym. 2000; Horgen ym. 2002). Oireet saattavat olla hyvin laaja-alaisia: lihassäryn ja jäykkyyden lisäksi voi esiintyä päänsärkyä, silmäsärkyä, huimausta tai huonoa oloa (Kouri & Taimela 2002). Todennäköisenä näkemisen ja niskan alueen oireiden syytekijänä pidetään pitkäkestoista viikon aikana tapahtuvaa intensiivistä päätetyöskentelyä. Oirehtimisen ei katsota niinkään liittyvän monivuotiseen päätetyöskentelyyn (Taino ym. 2006). Näyttöpäätetyössä tarvitaan vaivatonta näkemistä. Käyttäjän näköominaisuuksien lisäksi näytöltä lukunopeuteen vaikuttavat käyttöliittymässä tiedon sijoittelu ja määrä, merkkien koko, kontrasti ja sopiva lukuetäisyys lukunopeuteen. Pienin käyttöliittymän merkin korkeus on 3 4 mm katseluetäisyyden ollessa noin 60 cm. Tämä perustuu normaalinäköisen ihmisen silmien erottelutarkkuuteen. Tekstin koon ollessa 4 5 mm:n korkuista näytön sopiva etäisyys on noin 70 cm (SFS- EN 894-1). Rasitusoireiden vähentämiseksi suositellaan päivittäisen päätetyöskentelyn vähentämistä ja työn tauottamista (Ye ym. 2007). Sanotaan, että silmät johtavat kehoa. Jos silmiin kohdistuu ulkoinen rasitus, kehon asentoa muutetaan rasituksen vähentämiseksi. Näyttöruudun näkyessä epätarkkana, mukauttamisjärjestelmä ylireagoi ja tarkentaa liian lähelle, jolloin henkilö refleksinomaisesti siristelee silmiään nähdäkseen paremmin ja nojautuu eteenpäin kohti näyttöä (Anshel 1999). On tyypillistä, että päätetyön aiheuttamat oireet alkavat määrätyn ajan kuluttua työn aloittamisesta, ne ovat yleisempiä loppuviikosta Näyttöpäätetyön suurimmat ongelmat katsotaan liittyvän näkemiseen ja niska-hartiaseudun oireisiin. 46

7 ja ne myös katoavat viikonlopuksi tai loman ajaksi. Ellei näin ole, oireet eivät todennäköisesti liity näyttöpäätetyöhön. Yleismoniteholasit rajoittavat normaalia silmänliikkeiden käyttöä, sillä lähinäön tarkkuus on riittävä vain kapealla keskialueella. Tämä lisää päänliikkeiden käyttöä korvaamaan silmän sakkadiliikkeitä (Sheedy & Shaw-McMinn 2003). Tutkimusjoukko ja menetelmät SAHA-työtä tekee yrityksessä noin henkilöä. Yritys jakautuu maantieteellisesti ja osin hallinnollisesti viiteen erilliseen alueeseen. Alueet jakautuvat vakuutuspiireihin, jotka muodostuvat toimistoista. Otantamenetelmänän käytettiin ryväsotantaa, jossa kukin toimisto muodostaa oman ryppäänsä (Pahkinen & Lehtonen 1989). Aineisto kerättiin kyselylomakkeella helmi-maaliskuussa Vastauksia kertyi 275, vastausprosentin ollessa 78. Tutkimusote on kvantitatiivinen poikkileikkaustutkimus. Vastaajista 43 % on yli 45-vuotiaita. Suurimman ikäryhmän muodostavat 1 5 vuotta yrityksessä olleet; heitä on lähes kolmannes. Yli 15 vuoden työkokemus on 40 %:lla. Naisia on 91 %. Vastaajista 43 % on yli 45-vuotiaita. Suurimman ikäryhmän muodostavat 1 5 vuotta yrityksessä olleet; heitä on lähes kolmannes. Yli 15 vuoden työkokemus on 40 %:lla. Naisia on 91 %. Tilastollinen analyysi Aineisto tallennettiin vastauslomakkeista SPSS 14.0 tilasto-ohjelman datatietokannaksi. Tilastollisesti aineistoa kuvattiin suorilla jakaumilla ja prosenttiluvuilla. Kahden muuttujan välistä yhteyttä selvitettiin ristiintaulukoinnilla x²-testillä. Nollahypoteesin hylkäämiskriteeriksi hyväksyttiin melkein merkitsevä (p<0,05). Lineaarisen riippuvuuden yhteydestä käytettiin Pearsonin korrelaatiokerrointa (r) aina, kun sen edellytykset katsottiin olevan voimassa. Tutkimustulokset Vastaajista noin 25% ilmoitti näkevänsä erittäin hyvin ja vain 10 % huonosti. Tyypillinen vastaus oli niiden väliltä. Vastaajista 20 % koki aina näkevänsä vaivattomasti päätteellä, noin kolmanneksella esiintyi usein silmien kuivumista, punoitusta tai vetistelyä. Näkemisen koki erilaiseksi alku- ja loppuviikosta 27 % käyttäjistä. Lähes kaikissa avovastauksissa (35 mainintaa) tuli ilmi silmien väsyminen loppuviikkoa kohti, joskus myös jo työpäivän lopussa. Ikä oli yhteydessä sekä hyvään näkemiseen (p<0,003) että vaivattomaan näkemiseen päätetyössä (p<0,001). Kummassakin tapauksessa huonoimmin näkivät vuotiaat. Ikä oli yhteydessä myös siihen, oliko näkeminen erilaista alku- ja loppuviikosta (p<0,02). Ikä ei vaikuttanut silmien rasittumiseen, mutta jonkin verran silmäoireisiin, kuten kuivumiseen, punoitukseen, hiekan tunteeseen ja vetistykseen (p<0,04). Silmälasityyppi oli yhteydessä työssä näkemiseen (p<0,001). Parhaiten näkivät kaukolaseilla ja ilman silmälaseja työskentelevät nuoret ikäryhmät. Näön korjaaminen erilaisilla silmälaseilla riippui iästä erittäin merkitsevästi (p<0,001). Yli 45-vuotiaista päätetyöntekijöistä 75 % käytti joko moniteholaseja tai työlaseja. Tätä nuoremmat olivat pääsääntöisesti ilman tai käyttivät kaukolaseja. Lähilasit yleistyivät yli 35-vuotiailla. Kaukolasit oli käytössä alle 45-vuotiaiden ikäryhmässä 51 %:lla. Fyysisistä oireista esiintyi eniten niska- ja hartiaoireita, usein (päivittäin tai viikoittain) niitä ilmeni 47 %: lla. Usein päänsärkyä esiintyi 24 %: lla ja selkäoireita 25 %:lla. Vähiten vaivoja esiintyi kyynärpäissä, usein niistä kärsi 11 %. Silmäsärkyä päivittäin tai viikoittain esiintyi 15 %:lla. Ikä oli yhteydessä olkapään vaivoihin (p<0,001), kyynärpään vaivoihin (p=0,004) ja vaivoihin ranteissa ja sormissa (p<0,006). Ikä ei ollut yhteydessä muihin oireisiin. Silmäsärkyoireet ja silmien väsyminen tai rasittuminen (r=0,47), kuivuminen (r=0,40) ja vaivalloinen näkeminen (r=0,42) olivat kohtuullisesti yhteydessä toisiinsa. 73 % koki työasentonsa yleisesti mukavaksi. Työpäivän aikan tuolin säätömahdollisuuksia hyödynsi vain kolmasosa käyttäjistä, kun perussäädöt oli kerran suoritettu. Selkänojan tukea käytti hyväkseen 75 %. Käsinojista koki saavansa riittävästi tukea 83 %. Vastaajista 34 % joutui nojaamaan eteenpäin nähdäkseen ruudulla olevan tekstin. Tekstiä näytöltä lukiessaan 17 % ilmoitti kääntävänsä sivusuunnassa päätään, ja 25 % kertoi nyökyttävänsä päätään ylös-alas näytöltä lukiessaan. Vain 32 % vastaajista koki työskentelevänsä niska suorassa. Näkeminen oli yhteydessä niskan asentoon (p<0,001), ja huonosti näkevät pitävät päänsä eteen työntyneenä kohti näyttöä. Silmälasityypillä oli jonkin verran vaikutus- 7

8 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 2/2008 ta niskan asentoon (p<0,05). Paras niskan asennoista, niska suorana, oli ilman silmälaseja työskentelevillä henkilöillä. Huonoin vaihtoehdoista, pää eteen työntyneenä, leuka pystyssä, oli kaksi- tai moniteholaseja käyttävillä henkilöillä. Tilastollisesti merkitsevää yhteyttä niskan asennon ja oireiden välillä ei kuitenkaan voitu osoittaa. Vain 9 % päätteellä työskentelevistä SAHA-käyttäjistä oli säätänyt näyttöruudun silmien tason yläpuolelle. Silmälasityyppi ja sivusuunnassa kääntely olivat yhteydessä toisiinsa (p<0,001), samoin silmälasityyppi ja nyökyttely ylös-alas (p<0,001). Sivusuunnassa kääntely ja nyökyttely ylös-alas olivat myös vahvasti yhteydessä toisiinsa (r=0,61). Samoin näkeminen ja eteenpäin nojaaminen olivat kohtuullisesti yhteydessä toisiinsa (r=0,44). Työpäiväänsä tauotti tietoisesti päivittäin tai viikoittain 51 % vastaajista (Taulukko 5). Vain 18 % osallistui taukoliikuntaan, mutta 31 % teki kuitenkin omatoimisesti liikkeitä. Silmien lepuuttamista harrasti 31 %, mutta silmäjumppaa vain 7 %. Tavallisin yhtäjaksoinen päätetyöskentelyjakso oli 1 2 tuntia (53 %), ja yli 2 tuntia yhtäjaksoisesti työskenteli 21 %. Tauotuksen, taukovoimistelun ja silmien jumpan tai lepuuttamisen välillä löytyi kohtalainen yhteys. Tauotuksella tai taukovoimistelulla ei ollut yhteyttä näkemiseen. Vapaamuotoisista vastauksista käy ilmi, että yli tunnin kestävien päätetyöskentelyjaksojen aikana tehtiin pääasiassa tietopainoitteista etuusratkaisutyötä (93 mainintaa). Vapaamuotoisista vastauksista käy ilmi, että työtuolien perussäädöt oli yleisesti tehty oikein, mutta sen jälkeen säätöihin ei koettu olevan tarvetta koskea (47 mainintaa). Tekstin pienuutta moittivat etenkin moniteholasien käyttäjät. Peräti 167 moitti skannausjälkeä ja piti sitä vaikealukuisena. Skannatun tekstin luettavuuden ja tekstin suurentamisen välillä oli kohtalainen yhteys (r=0,59). Ikä oli yhteydessä työssä vaivattomaan näkemiseen (p<0,001). Huonoimmin näkivät vuotiaat. Näkemiseen liittyvät oireet lisääntyivät loppuviikosta vanhemmilla työntekijöillä (p<0,02). Ikä oli yhteydessä myös vastaajien käsityksestä työkyvystään (p<0,002). Heikoin käsitys työkyvystään oli vuotiailla. Näyttöpäätetyön olosuhteiden koettiin olevan kunnossa, olipa kysymys työstä, työympäristöstä tai SAHA-työhön liittyvistä tekijöistä. Näyttäisi siltä, että suuri näyttö ja joiltain osin pieni tekstikoko lisäisivät yhdessä ikänäköisten SAHA-työntekijöiden erityistyölasien tarvetta. Liikuntaelinoireet ja näkeminen eivät olleet yhteydessä toisiinsa. Myöskään työn tauottaminen ja taukoliikunta eivät edistäneet työnäkemistä tai helpottaneet silmäoireita. Pohdintaa Yhdistelmä heikentynyt näkö, numeroiden ja kirjaimien pieni merkkikoko, moniteholasit, skannattu teksti ja suuri näyttöruutu, luovat yhdessä tilanteen, jossa henkilö joutuu kurkottamaan kohti näyttöä, pää eteenpäin työntyneenä, niska taakse taipuneena nähdäkseen näytölle. Pään liikkeillä joutuu tarkentamaan katsettaan tekstiin. Erityisesti tekstiä lukiessa liikutetaan päätää sivuille sekä ylös ja alas. Näyttöjen koon kasvaessa ongelma korostuu. Näytön varsi, joka helpottaisi näytön liikuttamista, saattaisi osaltaan helpottaa lukemistä, kun näyttö tuotaisiin lähemmäksi katsojaa eikä katsoja lähemmäksi näyttöä. Näyttöpäätetyön olosuhteiden koettiin olevan kunnossa, olipa kysymys työstä, työympäristöstä tai SAHAtyöhön liittyvistä tekijöistä. Näkemiseen liittyi tyytymättömyyttä, joka koski eniten huonoa skannausjälkeä ja joissakin tapauksissa liian pientä tekstikokoa. Tutkimushetkellä oli toimstoissa käytössä vaihteleva työmenetelmä, jossa eri tyvaiheita vuoroteltiin. Lisääntynyt näyttöpäätetyö sähköisessä asiakirjahallintatyössä ei näyttäisi juurikaan lisänneen liikuntaelimistön ja näkemiseen liittyviä oireita verrattuna esim. Työterveyslaitoksen Suomessa tehtyihin tilastoihin. Valikoitumista ja ennenaikaista eläköitymistä on silti saattanut tapahtua, sitä ei ole selvitetty tässä tutkielmassa. 8

9 Tavoitteena työkykyinen ääni ennakoivan äänikoulutuksen vaikuttavuus ja tehtävänjaon selkiyttäminen eri yhteistyötahojen kesken. Laura Lehto, FT, lailliste u puheterapeu i Väittelin syyskuussa 2007 aiheenani työperäiset äänihäiriöt. Englanninkielisen väitöskirjani nimi on suomeksi Ääni työvälineenä Äänentuoton tutkiminen ja ääniongelmien ennaltaehkäiseminen, kohderyhmänä puhelimessa työskentelevä asiakasp alveluhenkilöstö. (Lehto 2007) Suoritin jatko-opintoni poikkitieteellisesti Teknillisessä korkeakoulussa Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolla, pääaineena ni akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka, sekä sivuaineenani työpsykologia. Työn ohjaajina toimivat puhekommunikaatiotekniikan professori Paavo Alku ja HUS:n Korvaklinikan Puhe-ja äänihäiriöiden poliklinikan ylilääkäri professori Erkki Vilkman. Tässä artikkelissa käyn läpi yleisiä asioita äänestä työvälineenä ja esittelen väitöskirjani tuloksia. Pohdin myös sitä, kuinka eri yhteistyötahot voisivat tulevaisuudessa panostaa enemmän yhteistyöhön ja tutkimukseen saadakseen ääntään työvälineenä käyttävien ammattiryhmien äänen jatkuvaan huoltoon kiinnitettyä nykyistä enemmän huomiota. Ääni työvälineenä Ääni on monessa tämän päivän ammatissa keskeinen työväline. Jo vuosikymmen sitten Suomen työssä käyvästä väestöstä yli 40 % käytti ääntään työssään runsaasti (Laukkanen 1995) eikä määrä ole vähenemään päin. Äänen merkitys työssä 9

10 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 2/2008 selviytymisessä on kuitenkin jäänyt vähälle huomiolle, vaikka arvioiden mukaan Suomessa pidetään noin 8000 sairauslomapäivää vuodessa äänihäiriöiden vuoksi. Monesti sairauspoissaolot kuitenkin kirjataan esim. hengitystietulehduksina tai muina flunssaoireina, ja ääniongelma poissaolon syynä ei suoranaisesti näy tilastoissa. Äänihäiriöstä on kyse silloin, kun ääni ei kestä käyttötarpeita. Äänenkäytön ongelmat ja äänihäiriöt ovat usein toiminnallisia ongelmia: ääni ei kestä, käheytyy, on painunut, pätkii tai puhuminen tuntuu monin tavoin työläältä. Äänihäiriön syntyyn vaikuttavat yksilölliset tekijät, kuten henkilön äänenkäyttötaito ja -tapa, ääniharrastukset, persoona ja yleinen terveydentila. Useasti toistuvat hengitystietulehdukset voivat altistaa ääniongelmalle, samoin esim. astma ja erityisesti sen lääkitys. Äänen kestävyys myös vaihtelee paljon eri yksilöillä: synnynnäiset yksilölliset erot ovat suuret. (Sihvo 2007). Äänihäiriöstä puhutaan silloin, kun oireet ovat toistuvia ja henkilö itse kokee niistä olevan haittaa äänen käytölleen. Vaikka oireet eivät aina näy päällepäin, on tärkeää huomioida, että mikäli henkilö kertoo kärsivänsä ääniongelmistaan ja on niistä huolissaan, kenenkään ei pitäisi kiistää niitä. Opettajien ammattikunta on työntekijäryhmä, jonka runsaan äänenkäytön seurauksia on tutkittu eniten. Tämä on ymmärrettävää, sillä opettajat muodostavat isoimman työtekijäryhmän, jonka työkykyisyys on äänestä lähes täysin riippuvainen. Muita ammattiryhmiä, joiden keskuudessa ilmenee tavallista useammin ääniongelmia, ovat lastentarhanopettajat, näyttelijät, liikunnan (erityisesti aerobick) ohjaajat ja asiakaspalvelutöissä työskentelevät. Nykypäivän työelämässä kuitenkin moni muukin puhuu valtaosan päivästä, vaikkei niin sanotussa puhetyössä olisikaan. Näitä ovat esim. hoitoala, myynnin ja markkinoinnin ala, sekä monet toimisto- ja asiantuntijatyöt. Ammatikseen ääntään käyttävien äänihäiriöitä pitäisi kuitenkin voida ennaltaehkäistä sen sijaan, että alistutaan siihen, että ongelmia syntyy. Äänenkäytön tottumuksiin liittyen alalla törmää vieläkin siihen, että puhutaan siitä, että jollain on väärä äänenkäyttötapa. Parempi ilmaisu mielestäni olisi, että ääniongelmien taustalla ymmärrettäisiin olevan epätaloudellinen äänentuottotapa. Ihanteena on tuottaa ääntä, joka tulee helposti, ilman erityistä ponnistelua. Mikäli lihaksia käytetään enemmän kuin mikä on välttämätöntä, seuraa rasittumista. Kurkun alueen jännitykset ovat ääniongelmien yleisin syy. Jännitykset voivat johtua niska-hartiaseudun kireyksistä, pinnallisesta hengitystekniikasta tai hampaiden kiristelystä. Kuitenkin myös (työ)ympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat henkilön äänenkäyttöön. Näitä ovat työn ergonomia, taustamelu, sisäilman laatu sekä stressi. Työskentelen itse sekä äänenhuoltoon erikoistuneena puheterapeuttina että äänenkäytön kouluttajana. Kymmenen vuoden kokemusten nojalla uskallan väittää, että ohjatun harjoittelun kautta jokainen pystyy kehittämään äänenkäyttöään. Tärkeintä on tulla tietoiseksi omista äänenkäytön tavoistaan ja mikäli (työ)ympäristö on äänenkäytön kannalta epäoptimaalinen, sen vaikutuksen minimoimisesta. 10

11 koulutuspäivän toinen osa koostui äänenkäytön harjoituksista. Harjoitusten avulla koulutettavat opettelivat taloudellista ja vapaata äänenkäyttöä. He saivat myös tietoa siitä minkälaisia harjoituksia voi käyttää äänen avaamiseen tai rentouttamiseen. Toinen kurssipäivä oli kokonaan omistettu ääniharjoituksille. Väitöskirjan tulokset ennaltaehkäisevästä äänen hoidosta Väitöskirjan aiheena oli puheääni ja sen kestävyys työvälineenä. Kohderyhmänä olivat puhelimessa työskentelevät asiakaspalvelutoimihenkilöt, jotka edustavat kasvavaa toimialaa. Puhelintyön erityispiirre on se, ettei puhuja voi tukeutua elekieleensä tai kirjalliseen materiaaliin. Aloite puhelintyöntekijöiden tutkimiseen tuli alun perin teleoperaattori Soneralta (nykyisin TeliaSonera Finland Oyj) yrityksen halutessa laajentaa tietojaan puhelinhenkilöstön hyvinvoinnista. Tutkimuksen kohteena oli 48 Sonera Oyj:n Kuusamon puhelinpalvelukeskuksessa työskentelevää puhelinneuvojaa, joista 38 oli naisia ja 10 miehiä. Tutkimuksen ensimmäinen tavoite oli selvittää, kuinka paljon puhelimessa työskentelevät asiakaspalvelutoimihenkilöt kokevat ääniongelmia. Tulokset osoittivat, että äänen käyttö työvälineenä voi johtaa äänioireisiin, vaikka työpaikan olosuhteet (esim. taustamelun kohtuullinen taso ja ilmanlaatu) olisivat äänenkäytön kannalta hyvät. Puhelintyöntekijöille järjestettiin äänenkäytön koulutusta. Koulutukseen kuului kaksipäiväinen äänenkäytön kurssi, jonka vetäjänä toimi puheterapeutti. Tavoitteena oli antaa ääntään paljon käyttäville puhelintyöntekijöille ajoissa, eli ennen varsinaisten ääniongelmien ilmaantumista, tietoja siitä, kuinka epätaloudellisesta ja äänentuottoelimistöä rasittavasta äänen käytöstä aiheutuvan äänihäiriön voi välttää. Ensimmäinen päivä koostui luentomuotoisesta koulutuksesta, jossa käytiin läpi äänentuoton ja äänenmuodostuksen perusteita. Perusteet äänihygieniasta (esim. huutamisen ja rykimisen välttäminen), hyvästä ryhdistä ja hengitystekniikasta käytiin läpi, ja niiden merkitystä päivittäisen rennon äänenkäytön tukena korostettiin. Ensimmäisen Koulutus vähensi työntekijöiden kokemia äänioireita. Koulutuksen vaikuttavuus kyselyn vastauksista kävi ilmi, että 65 % koki äänen väsymisen vähentyneen koulutuksen jälkeen, 63% kertoi äänen laadun parantuneen ja 62,5 % oli sitä mieltä, että koulutus oli parantanut heidän äänenkäytön tottumuksiaan. Merkittävä osa niistä henkilöistä, jotka olivat kokeneet äänen väsymistä työpäivän aikana, eivät enää kokeneet äänen väsyvän samalla tavalla koulutuksen jälkeen (p=.004). Koulutuksella oli myös pysyvä vaikutus: vielä 1,5 vuotta koulutuksen jälkeen siihen osallistuneet arvioivat oireensa vähäisemmiksi kuin ennen koulutusta. Kaiken kaikkiaan tutkittavat olivat kokeneet äänikoulutuksen hyödyllisenä ja myönteisenä kokemuksena. Koulutuksen tärkeimmäksi anniksi mainittiin: Sain hyödyllistä ja tärkeää tietoa työni kannalta, Sain tietää yleensä äänenkäytöstä asioita, joita en tiennyt aiemmin ja Osaan kontrolloida ryhtiäni ja asentojani puhuessani paremmin kuin ennen. Väitöskirjatutkimus selvitti myös, miten työpäivän aikaiset muutokset äänen tuotossa voitaisiin objektiivisesti mitata akustisesta puhesignaa- 11

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 3/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu:

Lisätiedot

Näyttöpäätetyön kuormituksen tasaaminen media-assistenttiopiskelijoilla

Näyttöpäätetyön kuormituksen tasaaminen media-assistenttiopiskelijoilla Näyttöpäätetyön kuormituksen tasaaminen media-assistenttiopiskelijoilla Fysioterapian koulutusohjelma, Fysioterapeutti Opinnäytetyö 17.4.2007 Jenni Jauhiainen Jonna Alaspää HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry SISÄLLYS Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu: 35e/vuosi Jäsenlehti:

Lisätiedot

Terhi Rintala ja Anni Paalijärvi. Näyttöpäätetyön ergonomia ja terveysliikuntaan motivoituminen. Koulutustilaisuus tietotekniikan opiskelijoille

Terhi Rintala ja Anni Paalijärvi. Näyttöpäätetyön ergonomia ja terveysliikuntaan motivoituminen. Koulutustilaisuus tietotekniikan opiskelijoille Terhi Rintala ja Anni Paalijärvi Näyttöpäätetyön ergonomia ja terveysliikuntaan motivoituminen Koulutustilaisuus tietotekniikan opiskelijoille Opinnäytetyö Syksy 2013 Sosiaali- ja terveysalanyksikkö Fysioterapian

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Etätyöt kolmansissa paikoissa hyödyt ja haitat työntekijän näkökulmasta

Etätyöt kolmansissa paikoissa hyödyt ja haitat työntekijän näkökulmasta Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kiinteistötalouden tutkinto-ohjelma Etätyöt kolmansissa paikoissa hyödyt ja haitat työntekijän näkökulmasta Kandidaatintyö 9.12.2011 Kati Korhonen AALTO-YLIOPISTO

Lisätiedot

Viime keväänä Työfysioterapeutit ry:n hallituksen toiminta oli erittäin aktiivista. Yhdistys tarjosi

Viime keväänä Työfysioterapeutit ry:n hallituksen toiminta oli erittäin aktiivista. Yhdistys tarjosi 3_08.indd 1 28.9.2008 12:51:27 Työfysioterapeutti 3/2008 sisällys 3 Hallituksen ilmoitustaulu 6 Työfysioterapeuttiyrittäjän monet haasteet 9 Onko sattumaa olemassa? 11 NES-konferenssi 13 Työkyky, Kansallinen

Lisätiedot

HAMMASLÄÄKÄRI HAMMASHOITAJA-TYÖPARIN TYÖN KUORMITUSTEKIJÄT

HAMMASLÄÄKÄRI HAMMASHOITAJA-TYÖPARIN TYÖN KUORMITUSTEKIJÄT HAMMASLÄÄKÄRI HAMMASHOITAJA-TYÖPARIN TYÖN KUORMITUSTEKIJÄT Jonna Hassinen Pro gradu -tutkielma Ergonomia Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Maaliskuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Terveystieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 2/2010 sisällys 3 Toimintakertomus PÄÄKIRJOITUS 9 Niska- ja yläraajaongelmat yleinen OMTfysioterapian hoitokohde työterveyshuollon lähettämänä 14 Yläraajasairauksiin

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

Mukavia lukuhetkiä kevättä ja aurinkoa odotellessa! Työfysioterapeutti lehden toimitus

Mukavia lukuhetkiä kevättä ja aurinkoa odotellessa! Työfysioterapeutti lehden toimitus Työfysioterapeutti 1/2010 sisällys 3 Hallitus tiedottaa 4 Puheenjohtajan palsta 5 Jäsenkyselyn satoa 9 Nuorikin tarvitsee tukea työssäjaksamiseen 13 Osallistuimme ranka ja raajat kilpailuun 16 Tiedosta

Lisätiedot

Vuosi on taas vierähtänyt ja yhdistyksellä on ollut 31. toimintavuotensa.

Vuosi on taas vierähtänyt ja yhdistyksellä on ollut 31. toimintavuotensa. TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2007 Pääkirjoitus Vuosi on taas vierähtänyt ja yhdistyksellä on ollut 31. toimintavuotensa. Toimintakertomuksesta voikin lukea, että vuosi on ollut työn täyteinen ja haasteita riittää

Lisätiedot

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun Suvi Nenonen, Ursula Hyrkkänen, Heidi Rasila, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Hannu Koskela, Esa Sandberg 3.9.2012 Esipuhe Monitoimiston suunnitteluohje

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot Tuula Lindholm Liikuntapedagogiikan pro gradu - tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

Hankkeen on rahoittanut Sosiaali ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto.

Hankkeen on rahoittanut Sosiaali ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto. Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Määritelmät... 4 1. Rakennustyön erityispiirteitä... 5 1.1 Rakennusalan työntekijöiden ikärakenne ja TULE oireet... 6 1.2 TULE sairauksien aiheuttajat... 8 1.3 Fyysisesti

Lisätiedot

Työtilan vaikutus työhyvinvointiin. Maria Outinen

Työtilan vaikutus työhyvinvointiin. Maria Outinen Työtilan vaikutus työhyvinvointiin Maria Outinen Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Päiväys 16.11.2014 Tekijä(t) Maria Outinen Koulutusohjelma Johdon assistenttityön

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA Kyyhkylän kuntoutuskeskuksen yhdelle osastolle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU 08TT06E Työterveyshuollon erikoistumisopinnot terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille

Lisätiedot

ASLAK KUNTOUTUKSEN MERKITYS SIIVOUSTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖKYKYYN Esimerkkitapauksena Engel Siivouspalvelut Oy:n siivoojat

ASLAK KUNTOUTUKSEN MERKITYS SIIVOUSTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖKYKYYN Esimerkkitapauksena Engel Siivouspalvelut Oy:n siivoojat ASLAK KUNTOUTUKSEN MERKITYS SIIVOUSTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖKYKYYN Esimerkkitapauksena Engel Siivouspalvelut Oy:n siivoojat Anna-Mari Vainio Opinnäytetyö Huhtikuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Mobiilit palvelut osana työn psyykkisen kuormituksen hallintaa

Mobiilit palvelut osana työn psyykkisen kuormituksen hallintaa Leena Korpinen, professori, LT, TkT Tampereen teknillinen yliopisto Sähkötekniikka ja terveys -laboratorio Mobiilit palvelut osana työn psyykkisen kuormituksen hallintaa Viimeisten vuosien aikana on varsin

Lisätiedot

TYÖTUOLIN YHTEYS HAMMASLÄÄKETIETEEN OPISKELIJOIDEN NISKA-HARTIASEUDUN JA YLÄRAAJOJEN LIHASTEN KUORMITTUMISEEN HAMPAAN PAIKKAUKSEN AIKANA

TYÖTUOLIN YHTEYS HAMMASLÄÄKETIETEEN OPISKELIJOIDEN NISKA-HARTIASEUDUN JA YLÄRAAJOJEN LIHASTEN KUORMITTUMISEEN HAMPAAN PAIKKAUKSEN AIKANA TYÖTUOLIN YHTEYS HAMMASLÄÄKETIETEEN OPISKELIJOIDEN NISKA-HARTIASEUDUN JA YLÄRAAJOJEN LIHASTEN KUORMITTUMISEEN HAMPAAN PAIKKAUKSEN AIKANA Kristiina Turunen Pro Gradu - tutkielma Ergonomia Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä TAMPEREEN KAUPUNKI Hyvinvointipalvelut Laitoshoito Rauhaniementie 19 33180 Tampere Keskus (03) 565 712 KUVAILULEHTI TRE: 10684/01.05.00/2008 Tekijä/työryhmä Kaija Suonsivu Julkaisun nimi KATSAUS HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1 Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Sisällysluettelo Näyttöpäätetyö kuormittaa... 3 Haittojen ja vaarojen selvittäminen sekä riskien arviointi... 3 Työnteon järjestäminen...

Lisätiedot

ENSIHOITOTYÖNTEKIJÖIDEN FYYSISTEN TYÖOLOJEN PARANTAMINEN. Työntekijöiden kokemuksia ergonomiakoulutuksesta ja työn ergonomiasta.

ENSIHOITOTYÖNTEKIJÖIDEN FYYSISTEN TYÖOLOJEN PARANTAMINEN. Työntekijöiden kokemuksia ergonomiakoulutuksesta ja työn ergonomiasta. ENSIHOITOTYÖNTEKIJÖIDEN FYYSISTEN TYÖOLOJEN PARANTAMINEN. Työntekijöiden kokemuksia ergonomiakoulutuksesta ja työn ergonomiasta. Marika Isoaho Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen

Lisätiedot