Silmälasimatkojen varastonohjauksen kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Silmälasimatkojen varastonohjauksen kehittäminen"

Transkriptio

1 TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun kehittämisprojekti CS20A0400 Silmälasimatkojen varastonohjauksen kehittäminen Jarkko Lappalainen

2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO VFA ESITTELY Toimintatapa Vastaavaa työtä harjoittavat organisaatiot PROJEKTIN KULKU Ensimmäisen palaverin sisältö ja päätökset Toisen palaverin sisältö ja päätökset Haastattelut LASIEN LUOKITTELU Lievän taittovoimakkuuden lasit ± 1-8 D lasit Vahvan taittovoimakkuuden lasit TOIMINTATAVAN MUUTTAMINEN Tilastointi Lievien lasien jättäminen valikoimasta Varmuusvaraston määrittäminen LASKENTATAULUKKO Muuttujat Työpäivät Tarkastajat Matkalaisten lukumäärä Palveluaste Tarkastusten määrä Jaetut lasit/tarkastus Silmälasien paino Mukaan otettavat > ± 8 D lasit Ennusteen aineisto Laskennan tulokset Tarvearvio Varmuusvaraston osa Kokonaislasimäärä Kokonaispaino...21

3 6.3.5 Matkalaiskohtainen paino TULOKSET Uuden käytännön vaikutukset kokonaisvarastoon Puutetilanteiden väheneminen YHTEENVETO...27 LÄHTEET...28

4 1 1. JOHDANTO Tämä työ on Lappeenrannan teknillisen yliopiston Toimitusketjun kehittämisprojekti - kurssin harjoitustyö. Työ on tehty Vision for All yhdistykselle, joka kerää ja toimittaa käytettyjä silmälaseja vähäosaisille kehitysmaiden asukkaille. Yhdistys on tehnyt silmälasimatkoja ja mahdollistanut paremman näkökyvyn lukemattomille kehitysmaiden asukkaille. Joskus kuitenkin käy niin, ettei mukana ole sopivia laseja. Tässä työssä pyritään vähentämään puutetilanteita varastolaskennan keinoin. Työssä muutetaan laskenta perustumaan edellisten matkojen tilastoihin. Niiden perusteella lasketaan matkan pituuteen nähden riittävä kiertovarasto oletetun kysynnän mukaan sekä varmuusvarasto, joka perustuu edellisten matkojen kysynnän keskihajontaan. Työn toimintaympäristö poikkeaa huomattavasti yritysmaailmasta, johon työssä käytettyjä varastonohjausperiaatteita yleisemmin käytetään. Tässä työssä varmuusvaraston kokoa ei pyritä pitämään matalana siihen sitoutuneen pääoman takia, vaan siksi että silmälasimatkalaiset kuljettavat matkatavaroidensa mukana tarvittavat silmälasit kohteeseen ja silmälasit on saatava sopimaan muiden tavaroiden kanssa matkalaisten matkalaukkuihin. Toisekseen työssä ei lasketa täydennettävää varastoa, vaan varasto palvelee aina kertaluontoista avustusmatkaa. Varaston ohjausta avustavana toimenpiteenä työssä laaditaan lisäksi yhdistykselle yhtenäinen tilastointikäytäntö. Nykyisin tilastointi on vaihdellut matkakohtaisesti huomattavasti ja osa tilastoista on erittäin hyvin hyödynnettävissä tulevia matkoja arvioidessa, mutta osasta tilastoja ei oikeastaan hyödy kehittämisen kannalta mitenkään. Yhtenäistämisen lisäksi tilastointikäytäntö muutetaan yhteensopivaksi projektissa rakennettua laskuria varten. Kolmantena toimenpiteenä varastonohjauksen kehittämisessä on varaston pienentäminen karsimalla valikoimaa pois. Tällöin matkalaisille jää enemmän tilaa muille matkatavaroille tai vapautunut tila voidaan hyödyntää suurempana varmuusvarastona tai rahtikapasiteetti saadaan riittämään tarvittaessa nykyistä pidemmille matkoille.

5 2 2. VFA ESITTELY Vision for All on 1980-luvulla Ruotsissa perustettu yhdistys. Perulaissyntyinen John Godoy sai idean käytettyjen silmälasien viemisestä Ruotsista köyhempiin maihin, aluksi Etelä- Amerikkaan. Ensimmäiset suomalaiset tulivat toimintaan mukaan vuonna 2006 käymällä Ruotsissa silmälasitalkoissa ja myöhemmin ruotsalaisten mukana Venezuelassa jakamassa silmälaseja niitä tarvitseville. (Lappalainen 2014) 2.1 Toimintatapa Ideana Vision for Allilla on kerätä käytettyjä silmälaseja, huoltaa ja lajitella ne ja lopulta jakaa tarvitsijoille. Silmälasien toimitusketjua hahmotellaan kuvassa 1. Keräyksessä Vision for Allilla on käytössä melko laaja ja maantieteellisesti Suomen kattava yhteistyöverkosto, joka koostuu vapaaehtoisista optikkoliikkeistä (Vision for All Finland 2014). Optikkoliikkeet keräävät käytettyjä silmälaseja asiakkailtaan, jotka haluavat edistää kehitysmaiden asukkaiden näkemistä antamalla vanhoja tarpeettomaksi jääneitä silmälaseja optikkoliikkeisiin. Keskimäärin silmälasien käyttäjät hankkivat uudet lasit neljän vuoden välein (Saari 2001, 296). Optikkoliikkeistä silmälasit toimitetaan Vision for Allille. Vision for All huoltaa ja mittaa lasit, jonka jälkeen ne lajitellaan. Toiminta tapahtuu yhdistyksen talkoopäivissä, joissa silmälasien huolto, mittaus ja lajittelu tapahtuu vapaaehtoisvoimin. (Lappalainen 2014) Kuvassa 1 keskellä oleva neliö Vision for Finland kuvastaa yhdistyksen Suomen sisäistä toimintaa alkaen siitä kun lasit saapuvat keräyspisteistä päättyen siihen kun ne pakataan matkalle mukaan. Talkoopäivien lisäksi Vision for All varastoi talkoopäiviin tulevia laseja sekä huollettuja ja lajiteltuja laseja.

6 3 Kuva 1. Vision for Allin materiaalivirta Lasien jakaminen tapahtuu kohdemaassa. Kuvassa 1 matkalle mukaan otettavaa silmälasivarastoa kuvaavat kolmiot. Matkalla tarkastaja tekee asiakkaalle näöntarkastuksen ja assistentit etsivät ja jakavat lasit asiakkaalle tarkastajan määräyksen perusteella. Näöntarkastus tehdään suomalaisesta näöntarkastuksesta poiketen niin suppeana kuin mahdollista. Suppeudesta huolimatta näöntarkastuksella saadaan määriteltyä asiakkaan silmälasitarve. Suomessa asiakkaalle teetetään mittatilaustyönä juuri tarvetta vastaavat silmälasit, mutta Vision for Allin toimintatavassa asiakkaalle etsitään dominoivan silmän korjaustarvetta mahdollisimman hyvin vastaavat mukana olevat silmälasit. Lopputulos ei tällöin ole täydellinen, mutta tällä tavoin voidaan uusiokäyttää toiselle ihmiselle räätälöidyt silmälasit ja työpäivänä voidaan tehdä huomattavasti enemmän näöntarkastuksia kuin täysimittaisella näöntarkastuksella. Näin ollen saadaan useammalle tarvitsijalle silmälasit. (Lappalainen 2014)

7 4 2.2 Vastaavaa työtä harjoittavat organisaatiot Vision for All ei ole ainut silmälasien jakoa tekevä järjestö. Toimintaa melko vastaavalla menetelmällä harjoittaa myös World Vision. Lisäksi SPR ja Lions Clubit keräävät ja toimittavat laseja kehitysmaihin. Varsinaista kilpailua järjestöjen välillä ei esiinny, vaan kaikki tekevät työtään omista näkökulmistaan ja omalla toimintatavallaan. World Visionille silmälasien jakaminen on vain yksi osa laajamittaista kehitysapua. Toiminta poikkeaa Vision for Allin toiminnasta myös siinä suhteessa, että World Vision siirtää silmälasienjakovastuun paikallisille optikoille (Kinniä & Mairinoja 2008, 3). Etuna toimintatavassa on se, ettei henkilökunnan tarvitse matkata kohdemaahan, vaan silmälasien toimittaminen riittää. Paikallisten kouluttaminen vie tosin aikaa ja resursseja, joten toiminnan tulisi jatkua tarpeeksi pitkään ollakseen kannattavaa.

8 5 3. PROJEKTIN KULKU Kurssin projektityöt on yleisesti ottaen tehty yrityksille, mutta tämä työ on tehty yhdistykselle. Yhdistyksessä ei ole palkattua henkilökuntaa ja yhteydenpito yhdistyksen henkilöstön kanssa ei ole heille palkallista työaikaa. Projektin aikana Vision for Allista on tukeuduttu kahteen toiminnassa olevaan henkilöön. Yhteyshenkilönä ja ohjaajana toimi Vision for Allin hallituksen jäsen, optikko Taru Korja. Lisäksi asiantuntija apuna projektissa on ollut yhdellä Ruotsin Vision for Allin ja kahdella Suomen Vision for Allin matkalla mukana ollut optikko Hanna Lappalainen. Projektin aikana on pidetty kaksi varsinaista projektipalaveria, joissa itseni lisäksi ollut yhteyshenkilö Taru Korja. 3.1 Ensimmäisen palaverin sisältö ja päätökset Ensimmäisessä palaverissa käytiin läpi projektin tavoitteet, aikataulu sekä alustavat ehdotukset toimenpiteiksi. Lisäksi käytiin läpi kilpailutilanne Vision for Allin näkökulmasta. Palaverin perusteella rajattiin työ siten, että Vision for All pitää nykyisen toimintamallinsa, jossa yhdistys lähettää henkilöstöä jakamaan silmälaseja kohteisiinsa. Toisena rajauksena päätettiin, että tilastointi tulee voida hoitaa alkeellisissa olosuhteissa kynällä ja paperilla ja se tulisi olla mahdollinen tehdä nopeasti muiden iltatoimien ohessa. Hankinnan osalta työ rajattiin siten, ettei silmälasien saatavuudessa ole ongelmia muutoin kuin kaikkein vahvimmissa silmälaseissa. Tilastointikäytännöistä päätettiin, että matkoilla aletaan tekemään tilastointi yhtenäisellä tavalla. Tilastointia muutetaan nykyisestä ohjeellisesta tilastoinnista siten, että päivittäin lasketaan diopterin tarkkuudella kaikki ± 8 D välillä olevat lasitarpeet. Vahvemmat linssit tilastoidaan erikseen omina luokkinaan + 8 D ja - 8 D Tavoitteeksi työlle määriteltiin silmälasien puutostilanteiden vähentäminen. Puutostilanteiden vähentämistä päätettiin alkaa tekemään ennalta valmistetun ehdotelman perusteella rakentamalla matkalle mukaan otettava varasto kiertovarastosta sekä varmuusvarastosta.

9 6 Palaverissa päätettiin myös uuden silmälasien luokittelun raja-arvot. Yksi luokista päätettiin poistaa valikoimista. Poistettava luokka koostuu pienemmistä kuin ± 0,75 D laseista, koska niiden hyöty on käyttäjälle melko vähäinen. 3.2 Toisen palaverin sisältö ja päätökset Toisessa palaverissa käytiin läpi Excelillä tehty silmälasitarvelaskuri, uudet tilastointilomakkeet sekä halutut muutokset projektin eri kehityskohtiin. Laskentataulukkoon oli valittu Vision for Allin vanhan taulukon muuttujat: Työpäivät, Tarkastajien määrä, Matkalaisten määrä ja Silmälasien paino. Uutena laskuriin oli otettu Palveluaste sekä Jaetut lasit/tarkastus -kerroin. Palaverissa sovittiin, että Tarkastajien määrä -kenttään voidaan lisätä muitakin kuin kokonaislukuja. Tällöin voidaan huomioida esimerkiksi puolipäiväisesti tarkastuksia tekevä henkilö puolikkaana tarkastajana. Palaverien välillä laskentataulukkoa kehittäessä ei jätetty lieviä voimakkuuksia laskuista täysin pois, vaan jätettiin toisessa palaverissa päätettäväksi poistetaanko kyseiset lasit täysin valikoimasta ja laskurista, vai pidetäänkö ne mukana. Palaverissa päätettiin, että lievät lasivoimakkuudet jätetään laskuriin, mutta niitä tulee voida käsitellä erillisinä, jolloin ne voidaan halutessa ja mahdollisuuksien mukaan ottaa matkalle mukaan tai jättää matkakohtaisesti pois valikoimasta. 3.3 Haastattelut Palaverien lisäksi työssä haastateltiin mukana ollutta optikkoa. Haastattelujen merkitys työssä oli luoda kuva toiminnasta, josta ei samassa laajuudessa ole painettua tietoa. Lisäksi haastattelut auttoivat vertaamaan ratkaisuissa eri vaihtoehtoja asiantuntijan näkökulmasta. Oikeastaan koko projekti lähti liikkeelle suullisen tilannekartoituksen avulla. Haastatteluilla tähän projektiin saatiin tietoa yhdistyksen lasien hankinnasta, toimintaympäristöstä, lasien jako käytännöistä oikeastaan koko toimitusketjusta hankinnasta aina loppuasiakkaaseen saakka.

10 7 4. LASIEN LUOKITTELU Laskennassa silmälasien luokittelussa käytetään kolmea luokkaa. Luokittelu näihin luokkiin on tehty käytännön kokemusten perusteella. Luokkien raja-arvot päätettiin ensimmäisessä projektipalaverissa. Luokat määrittelevät perusteet matkoille otettavien silmälasien valinnalle. Luokkien sisällä silmälasit yksinkertaistuksen vuoksi ryhmitelty oikean linssin taittovoimakkuuden mukaan yhden diopterin välein omiksi nimikkeiksi. Moni- ja kaksiteholaseja ei ole ryhmitelty erikseen, vaan ne lajitellaan yksiteholasien kanssa samoilla periaatteilla. Taittovoimakkuudet jakautuvat väestössä siten, että suurin osa väestöstä on hieman kaukotaitteisia. Pienet taittovirheet on yleisiä ja suurempiin taittovirheisiin mentäessä ovat niiden esiintyvyys väestössä vähäisempää. (Hoikkala & Mäkitie 1990, 37) On kuitenkin huomioitava, että silmälasimatkoilla asiakkaiden lasitarvejakauma ei välttämättä noudata samaa jakaumaa, eikä tästä voida suoraan päätellä tarvejakaumaa laskuihin. Taittovirheen määrä vaikuttaa silmälaseilla korjaamattomaan näöntarkkuuteen. Kuitenkin terveellä nuorella väestöllä saman suuruinen liki- ja kaukotaittoisuus eroavat käytännössä siten, että kaukotaitteisilla henkilöillä korjaamaton näöntarkkuus kauas on parempi. Tämä johtuu nuoren silmän akkommodointikyvystä, eli silmä kykenee itse korjaamaan pieniä kaukotaittovirheitä. Silmän vanhetessa akkommodointikyky heikkenee. (Hoikkala & Mäkitie 1990, 37) Suomessa suositellaan korjattavan silmälaseilla kouluikäisillä + 2,75 D D kaukotaittoisuus ja opiskelijoilla + 1,5 D kaukotaittoisuus. 40-vuotiailla vaivoja aiheuttaa jo + 1 D kaukotaittoisuus. (Saari 2001, 296) Akkommodointikyvyssä on rodullisia eroja. Paras akkommodointikyky on pohjoiseurooppalaisilla ja huonoin eteläeurooppalaisilla ja tropiikissa asuvilla. (Saari 2001, 293) Likitaittoisuus voi lisääntyntyä 5-25 vuotiailla henkilöillä, mutta aikuisiässä likitaittoisuuden lisääntyminen päättyy. (Saari 2001, 296) Akkommodointi ei auta likinäköistä silmää tarkentamaan kauas ja tähän korjaukseen tarvitaan silmälasit jo nuoressa väestössä (Hoikkala & Mäkitie 1990, 37).

11 8 4.1 Lievän taittovoimakkuuden lasit Lievän taittovoimakkuuden lasit ovat lasit, joiden taittovoimakkuus on - 0, ,75 diopteria. Näille laseille on ominaista, että ne parantavat visusta eli näöntarkkuutta vähemmän kuin voimakkaammat silmälasit, mutta niille kuitenkin olisi Vision for Allin tilastojen mukaan kysyntää. Länsimaissa suositellaan likitaitteisille henkilöille määräämään vasta - 0,5 D - - 0,75 D lasikorjauksia, mutta saman suuruisesta kaukotaitteisuudesta ei yleensä etenkään nuorelle henkilölle ole lasienmääräys tarvetta (Saari 2001, 296). Asiakkaiden, joiden taittovirhe kuuluu tälle välille, näöntarkkuus muuten terveellä silmällä on hyvä sellaisenaan, useimmiten se on yli 0,5; nuorella kaukotaitteisella akkommodointikykyisellä silmällä yli 1. (Hoikkala & Mäkitie 1990, 37) Huomattavaa lievän taittovoimakkuuden laseissa on moniteholasien lukuosan voimakkuudet. Lukukäytössä lievän taittovoimakkuuden moniteholinssi voi korvata lukuosiollaan suuremman taittovoimakkuuden linssin.(lappalainen 2014) 4.2 ± 1-8 D lasit Pääosan suomalaisten lasitarpeesta muodostavat silmälasit, joiden taittovoimakkuus on suurempi kuin ± 1 D, mutta pienempi kuin ± 8 D. Näissä laseissa jakauma on suurinta + puolella (Hoikkala & Mäkitie 1990, 37). Myös Vision for Allin vuosina 2009 ja 2012 Sri Lankaan tehtyjen matkojen lasitarve on suurimmalta osalta tällä välillä. Projekti keskittyy erityisesti juuri tämän lasiryhmän puutostilanteiden ehkäisyyn. 4.3 Vahvan taittovoimakkuuden lasit Kolmantena pääluokkana työssä käytetyssä luokittelussa on ± 8 D taittovoimakkuutta suuremmat voimakkuudet. Näiden lasien kysyntä on edellisten matkojen tilastojen mukaan melko pientä. Kyseisiä laseja käytetään esimerkiksi asiakkaille, joille on tehty vanhanaikainen kaihileikkaus, jossa mykiö on poistettu. Mykiön puutosta eli afakiaa korjataan noin + 12 D:n silmälaseilla. (Saari 2001, 294)

12 9 5. TOIMINTATAVAN MUUTTAMINEN Tässä kappaleessa esitellään projektissa määritellyt muutokset Vision for Allin toimintatapoihin. Muutoksilla pyritään parantamaan matkoille mukaan otettavan silmälasivaraston vastaavuutta kysyntään. Kuvassa 2 on esitetty projektin muutostoimenpiteet ja niiden vaikutukset toimintaan. Kaikilla muutoksilla on oma päämääränsä, mutta ne tukevat toisiaan ja saavuttavat yhdessä lopullisen tavoitteen. Kuva 2. Toimintatavan muuttaminen ja muutosten vaikutukset 5.1 Tilastointi Yhdistyksen tilastointikäytäntö matkoista on ollut melko kirjavaa. Jotta tilastointia voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, tulee tilastointikäytäntö yhdenmukaistaa. Ensimmäisessä projektipalaverissa päätettiin, että tilastointi tehdään lasitarpeen mukaisesti, eli myöskin tilanteet, joissa asiakas ei saa lasia, tulee kirjattua. Tämä käytäntö on ollut jo käytössä useilla matkoilla, mutta tulevaisuuden kannalta on ehdottoman tärkeää toimia kaikilla matkoilla samalla linjalla. Toinen palaverissa päätetty muutos tilastointikäytännöissä on tilastoitavien lasiasteikoiden muuttaminen. Nyt tarvetta tilastoidaan päiväkysynnän mukaisesti tasavälisellä asteikolla, kun ennen pienemmän menekin vierekkäisiä ryhmiä on

13 10 tilastoinnissa yhdistetty keskenään. Kuitenkin ± 8 D ja sitä suuremmat taittovoimakkuudet tilastoidaan omina kokonaisuuksinaan. Tilastoinnissa käytettävä lomake on pidetty ulkoisesti mahdollisimman samankaltaisena kuin vanha tilastointilomake oli. Lomakkeeseen on lisätty yksi sivu ja uudessa lomakkeessa plus ja miinus voimakkuudet on sijoitettu erillisille sivuille. 5.2 Lievien lasien jättäminen valikoimasta Lievimmät lasit, joiden taittovoimakkuus on alle ± 1 D, jätetään tarvittaessa pois matkoilta. Toimenpiteellä pienennetään mukaan otettavien silmälasien määrää. Suuri osa väestöstä kuuluu lasikorjaukseltaan tälle välille (Hoikkala & Mäkitie 1990, 37). Näin pienen lasikorjauksen tuottama hyöty potilaalle on kuitenkin melko pieni (Saari 2001, 296). Karsimalla voimakkuudet pois valikoimasta, saadaan käyttöön enemmän kapasiteettia laseille, joiden tuottamat hyödyt asiakkaalle ovat suuremmat. Myös World Vision on päätynyt ratkaisuun, jossa hyödyttömiä laseja ei jaeta (Kinniä, Mairinoja 2008, 20). Nämäkin voimakkuudet pidetään mukana laskuissa ja niiden kysyntä tilastoidaan. Kuitenkin ensisijaisesti otetaan mukaan ± 1 D:n ja sitä suuremman taittovoimakkuuden lasit. Jos kapasiteettia riittää muiden lasien, näöntarkastusvälineiden sekä henkilökohtaisten matkatavaroiden jälkeen, voidaan sitä käyttää lievien lasien kuljettamiseen. 5.3 Varmuusvaraston määrittäminen Varmuusvarasto on varastotyyppi, jota pidetään epävarmuutta varten. Suurella varmuusvarastolla voidaan vastata suureen epävarmuuteen, mutta toisaalta suuri varmuusvarasto kertoo varaston heikosta suunnittelusta. Varmuusvarastoa voidaan pienentää, jos epävarmuutta voidaan poistaa. (Sakki 1994, 33-34) Vision for Allin matkoilla ongelmana ei ole kuitenkaan ollut liian suuret varmuusvarastot, vaan varmuusvaraston jakautuminen eri lasien kesken. Varmuusvarastoa on hoidettu suoraan kysynnästä lasketulla varmuusvaralla. Varmuusvara on määritelty kiinteällä prosentilla jokaisessa lasiluokassa ja kaikilla laseilla on sama kiinteä prosentuaalinen varmuusvara. Toisaalta myöskään epävarmuutta kysynnässä ei voida tässä tapauksessa pienentää, sillä

14 11 kysyntä on koko toimitusketjun tiedossa, eikä kysyntätietoa pimitetä missään kohdassa ketjua. Tässä projektissa varmuusvaran huomiointi on muutettu kysynnän keskihajonnan mukaan muuttuvaksi. Varmuusvaran laskentaan on käytetty projektissa varastolaskennassa käytettävää varmuusvarastoa. Varmuusvarasto huomioi eri lasiluokkien vaihtelevan kysynnän keskihajonnan (Bowersox et. al ). Tällöin varmuusosuus kasvaa luokissa, joissa kysyntä on epätasaisempaa. Tämä toimenpide ei varsinaisesti lisää eikä vähennä varmuusosan kokoa, mutta varmuusosa jakautuu nimikkeittäin keskihajonnan perusteella. Hyötynä varmuusosan muuttamisesta on se, että luokissa, joissa on pieni keskihajonta ja suuri kysyntä, ei pidetä liian suuria varmuusvarastoja mukana. Toisaalta varautuminen on pienen kysynnän ja suuren keskihajonnan luokissa huomattavasti suurempaa, millä varaudutaan suuriin kysynnän vaihteluihin. Uudelleen määritellyn varmuusvaraston lisäksi Vision for Allilla on matkoilla käytössä käyttövarasto. Pääsyynä käyttövarastolle on yleisesti ottaen se, että saapuva eräkoko on suurempi kuin hetkellinen kysyntä (Sakki 1999, 86). Vision for Allin tapauksessa saapuva eräkoko vastaa koko matkan arvioitua kysyntää, ellei kesken matkaa tehdä täydennystoimituksia. Käyttövaraston laskeminen ei oleellisesti eroa Vision for Allin vanhasta käyttövaraston laskennasta. Erona on ainoastaan uusien tilastoiden käyttömahdollisuus käyttövarastoa määrittäessä.

15 12 6. LASKENTATAULUKKO Työssä tehty laskentataulukko on tehty Microsoft Excel taulukkolaskenta ohjelmalla. Vision for Allin vastaava aiemmin tehty laskentataulukko oli myös tehty samalla ohjelmalla. Uusi laskentataulukko toimii näin ollen samoilla laitteilla kuin vanhakin taulukko, eikä ohjelmistoja tarvitse päivittää tai hankkia lisää tässä työssä tehtyä laskentataulukkoa varten. 6.1 Muuttujat Muuttujat, joiden perusteella laskenta tehdään on koottu arvoista, jotka vaihtelevat matkakohtaisesti. Muuttujina on samat muuttujat, joita käytettiin aiemmissakin laskuissa lukuun ottamatta varmuuskerrointa, joka korvaa aiemman kiinteän varmuusvara-prosentin Työpäivät Työpäivillä tarkoitetaan matkan tehokkaita työpäiviä. Jos matkalla on välipäiviä tai matkustuspäiviä, niitä ei lasketa työpäiviin. Työpäivien perusteella lasketaan suoraan arvio menekistä tehtyjen matkojen kysynnän perusteella. Työpäivien välillä ei voida täydentää silmälasivarastoa, vaan varasto otetaan kokonaisuudessaan mukaan kun matkalle lähdetään. Näin ollen työpäivien määrä tarkoittaa tilausväliä kiinteän tilausvälin menetelmässä (Sakki 1994, 57-58). Laskentataulukon käyttäjä määrittelee taulukkoon todelliset työpäivät. Laskuissa kuitenkin käytetään laskennallista arvoa, jossa huomioidaan Päivittäisten tarkastusten määrä ja jaetut lasit / tarkastus kerroin. Tällöin laskuissa käytettävä työpäivämäärä saattaa poiketa todellisesta. Jos arvioitu silmälasien jakotahti (Päivittäiset tarkastukset * Jaetut lasit / tarkastus ) arvioidaan olevan 1,3-kertainen tilastoituun aineistoon verrattuna, käytetään laskennallisena työpäivämääränä todellista työpäivämäärää kerrottuna 1,3 kertoimella. Toimenpiteellä lisätään tai vähennetään käyttö- sekä varmuusvaraston määrää, vastaamaan arvioitua suoritetta.

16 Tarkastajat Tarkastajilla tarkoitetaan laskennassa niitä työntekijöitä, jotka suorittavat näöntarkastusten tekemistä. Tarkastajien määrää ei ole välttämätöntä laskea tasaluvuilla. Tarkastajalle voidaan määrittää myös desimaaliarvo. Jos esimerkiksi yksi tarkastaja tekee puolipäiväisesti tarkastuksia ja puolipäiväisesti muita tehtäviä ja kolme tarkastajaa tekee ainoastaan tarkastuksia, voidaan tarkastajien määräksi määrittää 3, Matkalaisten lukumäärä Matkalaisten lukumäärään lasketaan koko matkalle Suomesta kohdemaahan lähtevä henkilöstö, myös edellä mainitut tarkastajat. Matkalaisten lukumäärää käytetään laskiessa yhden matkalaisen osuus mukaan otettavista silmälaseista. Jos käytössä on paikallista henkilökuntaa kuten tulkkeja ja kuljettajia, jotka eivät matkusta ryhmän mukana Suomesta kohdemaahan, niin heitä ei lasketa tähän mukaan Palveluaste Palveluaste on laskennassa uusi muuttuja. Palveluasteella tarkoitetaan todennäköisyyttä, jolla yksittäisessä tuotteessa ei tule matkalla puutetilannetta, jos kysyntä ja kysynnän hajonta mukailevat laskennassa käytettyä edellisten matkojen tilastoa.

17 14 Varmusvarasto (kpl) % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % Palveluaste Kuva 3. Palveluasteen vaikutus varmuusvarastoon Palveluaste nostaa varmuusvaraston määrää kuvan 3. mukaisesti. Kuvaajassa esitetään silmälasimäärää eri palveluasteilla. Kuvaaja perustuu matkaan, jossa tarkastuksia tekee neljä tarkastajaa kahdeksan päivän ajan. Kysynnän hajonta on laskettu Vision for Allin kahden Sri Lankan matkan perusteella, jotka on tehty vuosina 2009 ja Palveluasteen määrittäminen 100 % ei ole tavoiteltavaa, koska se vaatisi äärimmäisen suuria varmuusvarastoja. (Hokkanen et.al. 2011, 207) On siis järkevämpää tyytyä alueelle, jossa palveluasteen paraneminen suhteessa siihen tarvittavaan silmälasimäärään on pienempää. Haluttua palveluastetta voidaan kokeilla taulukossa eri arvoilla, jolloin saadaan laskettua matkakohtaiset lasimäärät eri palveluasteilla.

18 15 Kuva 4. Varmuusvaraston merkitys varaston toimintaan Kuvassa 4. esitetään graafisesti varmuusvaraston toimintaa Vision for Allin matkalla. Kuvassa on kolme erillistä tilannetta: A, B ja C. Tilanteessa A kysyntä vastaa tarkalleen arvioitua silmälasitarvetta ja varmuusvarasto jää kokonaisuudessaan käyttämättä. Koska kysyntä ei kuitenkaan ole tasaista, kuvastaa tilanne B paremmin käytäntöä. Tilanteessa B kysyntä ylittää hieman arvion, mutta varmuusvaraston avulla puutetilanteita ei kuitenkaan synny. Tilanteessa C kysyntä pääseekin yllättämään, vaikka varmuusvarasto on määritelty. C- vaihtoehto ei olisi toteutunut, jos varmuusvarasto olisi määritelty tarpeeksi suureksi. Varmuuskerroin määrittää todennäköisyyden, jolloin tilannetta C ei pääse syntymään yksittäisen tuotteen osalta. Palveluasteen nostaminen kasvattaa käytännössä varmuusvarastotason sinistä aluetta, mutta valkoinen käyttövaraston alue pysyisi saman kokoisena. Tällöin kokonaistaso kasvaa ja todennäköisyys puutetilanteisiin vähenee Tarkastusten määrä Tarkastusten määrällä tarkoitetaan yhden täysipäiväisen tarkastajan tekemiä tarkastuksia. Tarkastusten määrä olisi voitu määrittää edellisten matkojen keskiarvojen perusteella, mutta kuitenkin päädyttiin valitsemaan tarkastusten määrä itse määriteltäväksi. Tarkastusten määrän itse määrittelemisellä voidaan huomioida kohdemaan olosuhteita. Esimerkiksi kohteissa voi loppua asiakkaat kesken, jolloin päivittäiset tarkastusten määrät voivat jäädä vähäisiksi.

19 Jaetut lasit/tarkastus Jaetut lasit/tarkastus - kerroin haluttiin ottaa itse määriteltäväksi muuttujaksi. Arvo riippuu esimerkiksi oletetusta tarkastettavien ikäjakaumasta, koska etenkin ikänäköiset saattavat tarvita erikseen luku- ja kaukolasit (Saari 2001, 297). Toisaalta kaksien lasien tarvetta voidaan vähentää, jos jaettavana on soveltuvia yhdistelmälaseja Silmälasien paino Silmälasien painolla tarkoitetaan keskimääräistä yksien lasien gramma-määräistä massaa. Keskiarvoksi on määritelty oletusarvona 35g (Lappalainen 2014). Massa voidaan kuitenkin halutessa määrittää muullakin arvolla. Massaan vaikuttaa muun muassa silmälasien materiaalit. Linssien osalta silmälasien massaan vaikuttavat materiaalit sekä paksuus. Esimerkiksi Korkeataitekertominen muovilinssi painaa vain kolmasosan vastaavasta lasilinssistä.(saari 2001, 297) Mukaan otettavat > ± 8 D lasit Viimeisenä itse määriteltävänä muuttujana on vahvimman lasiluokan varastomäärä. Tämä määritellään harkinnan mukaan sen perusteella, kuinka paljon vahvoja laseja on saatavilla. Luokan kysyntä on aiempien matkojen perusteella erityisen vähäistä ja hajonnaltaan suurta, joten sen määrittäminen käyttö- ja varmuusvaraston avulla ei ole mielekästä. Jos tämän tyypin laseja alkaa kertymään Vision for Allille keräyksistä, voidaan luokalle määrittää säännöksi esimerkiksi: Otetaan yksi pari laseja diopterin välein, jos niitä on saatavilla.

20 Ennusteen aineisto Ennusteen aineistona käytetään itse valittuja edellisten matkojen kysyntätietoja. Kysyntätiedot syötetään Excel-taulukon kenttiin nimikkeittäin päiväkysyntänä. Lisäksi taulukkoon merkitään kyseisen päivän tarkastajien määrä. Näiden tietojen perusteella Excel-taulukko laskee keskihajonnan ryhmittäin sekä yhden tarkastajan keskimääräisen lasienmääräämismäärän kussakin ryhmässä. Aineistoon voidaan lisätä halutut matkat harkinnan mukaisesti. Tämä projektityö ei ota kantaa siihen, että onko lasien kysyntä eri maissa tai eri matkoilla erilaista. Tilastoitua kysyntätietoa on kerätty vasta muutamalta silmälasienjakomatkalta, eikä sen perusteella voida tehdä johtopäätöksiä jakauman erilaisuudesta. Taulukko on kuitenkin mahdollista kopioida ja luoda halutessa eri maille omat taulukkonsa, jotka pohjautuvat maiden mahdollisesti erilaisiin tilastoihin. Kuva 5 esittää kahden Sri Lankan matkan tilastoista laskettua keskimääräistä yhden optikon tarkastusten perusteella jaettujen päivän kysyntää. Diagrammista voidaan selvästi havaita kuinka kysyntä keskittyy taittovoimaltaan plus-puolelle, etenkin välille + 1 D D. Saman suuntainen jakauma on havaittavissa väestön kauko- ja likitaitteisuuden esiintyvyydessä (Hoikkala & Mäkitie 1990, 37).

21 18 16,00 14,00 Jaetutlasit (kpl) 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Taittovoimakkuus (D) Kuva 5. Tarkastajakohtainen silmälasijakauma 2009 ja 2012 Sri Lankan matkojen perusteella Kuvassa 5 on kuitenkin huomattavissa Hoikkalan ja Mäkitien (1990, 37) esittämästä kauko- ja likitaittoisuuden esiintyvyydestä selvästi poikkeava kohta nollakorjauksen molemmin puolin. Kyseisen taittovoimakkuuden palkit eivät kasva yhtä korkeiksi kuin esiintyvyyden perusteella olisi odotettavissa. Syynä kyseiselle notkahdukselle voisi olla se, ettei asiakas hakeudu tarkastukseen, koska ei tunne tarvetta pienelle korjaukselle. 6.3 Laskennan tulokset Muuttujien ja edellisten matkojen aineiston pohjalta lasketaan tulevalle matkalle tarvittava mukaan otettavien silmälasien määrä kussakin luokassa. Tuloksina taulukko laskee tarvearvion, varmuusvaraston, kokonaislasimäärän, kokonaispainon ja matkalaiskohtaisen painon Tarvearvio Tarvearvio perustuu edellisten matkojen lasijakaumaan, arvioituun päivätarkastusnopeuteen, työpäivien lukumäärään, tarkastajien määrään sekä tarkastuskohtaiseen lasien jakomäärään.

22 19 Varastolaskennassa tarvearvio vastaa tilauserän kokoa kiinteän tilausvälin menetelmällä laskettuna (Sakki 1994, 57). Tilauserä määritellään siten, että tilausväli on matkan pituus ja tilausvälin aikainen kulutus vastaa koko matkan arvioitua kulutusta huomioiden tarkastajien lukumäärä. Käytännössä tarvearvio riittäisi kattamaan koko matkan silmälasitarpeen, jos kysyntäjakauma olisi matkoilla aina identtinen. Näin ei kuitenkaan ole, koska kysynnässä on havaittavissa keskihajontaa Varmuusvaraston osa Mukaan otettavalla varmuusvarastolla varaudutaan kysynnän vaihteluihin. Varmuusvarasto määritellään laskemalla nimikkeittäin päiväkysynnän keskihajonta pohja-aineistosta. Varmuusvaraston laskemiseen tarvitaan lisäksi tiedot matkan pituudesta, tarkastajien lukumäärä sekä määritelty varmuuskerroin. Kuvasta 6 nähdään, kuinka päiväkohtainen varmuusvarasto laskee matkan pidentyessä. Samoin voidaan havaita, kuinka tarkastajakohtainen varmuusvarasto pienenee kun useamman tarkastajan varmuusvarastot yhdistetään. Kuvan vertikaalisella akselilla on varmuusvaraston silmälasimäärä ja horisontaalisella matkan työpäivien lukumäärä. Palveluaste on pidetty kuvaajassa vakiona 95 % ja tarkastajien määränä on käytetty yhtä, kahta, neljää ja kuutta tarkastajaa. Toimitusvarmuuden kannalta on siis suositeltavampaa tehdä yksi pidempi matka suurella määrällä tarkastajia, kuin yhden tarkastajan lyhyt matka. Toisaalta mittakaavaedut kasvavat nopeimmin juuri matkojen pituuden ja tarkastajien määrän ollessa pienimmillään. Esimerkiksi neljän tarkastajan matkalla päiväkohtaisen varmuusvaraston koon väheneminen näyttää vähenevän huomattavasti jo viikkoa pidemmillä matkoilla.

Asiakassegmenttien hallinta ja palvelun differoinnin mahdollisuudet

Asiakassegmenttien hallinta ja palvelun differoinnin mahdollisuudet Tuotantotalouden osasto Logistiikan laitos 20.4.2007 Kandidaatintyö: Asiakassegmenttien hallinta ja palvelun differoinnin mahdollisuudet 0281336 Sonja Mölsä TU3 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa Utilization of analytics in business Kandidaatintyö Joonas Heikelä Olli Pirskanen TIIVISTELMÄ Tekijä: Joonas Heikelä,

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA Pro gradu -tutkielma Rahoitus Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Keskitetyn ja hajautetun järjestelmän soveltuvuus julkisissa palveluissa

Keskitetyn ja hajautetun järjestelmän soveltuvuus julkisissa palveluissa TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS20A9000 Kandidaatintyö ja seminaari Toimitusketjun johtaminen Keskitetyn ja hajautetun järjestelmän soveltuvuus julkisissa palveluissa Applicability

Lisätiedot

Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa

Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa Aalto yliopisto Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa Loppuraportti 8.5.2013 Vesa Husgafvel (projektipäällikkö) Tomi Jussila

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia Antti Karhos Laatuprojektin tuloksia 1. Lukki-kirjastojen laatuprojekti Lukki-kirjastojen laadunarviointi toteutettiin vuosien 2011-12 aikana. Se jakautui kahteen

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma. Markkinapotentiaalin kartoitus tapahtumapalveluyritykselle

Kandidaatintutkielma. Markkinapotentiaalin kartoitus tapahtumapalveluyritykselle Kandidaatintutkielma Markkinapotentiaalin kartoitus tapahtumapalveluyritykselle Kati Kanerva 2007 Sisällysluettelo 1 Johdanto...1 1.1 Kirjallisuuskatsaus...2 1.2 Tutkimusongelma ja tavoitteet...3 1.3 Teoreettinen

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Pekka Peura Merja Pakkanen Tuukka Järvinen Alpo Kitinoja BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Biokaasun liikennekäyttö Vaasan seudulla Tiivistelmä 3 1. Tavoitteet ja tarkoitus 5 2. Biokaasun liikennekäytön

Lisätiedot

Dokumentointikäytännöt

Dokumentointikäytännöt Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Dokumentointikäytännöt Jouni Karppinen Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Helsinki 2004. Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti

Helsinki 2004. Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti Helsinki 2004 Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti 2004 Tilastokeskus Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. ISBN 952-467-327-4 Edita Prima Oy, Helsinki 2004

Lisätiedot

Kunnallinen ESCO-menettely

Kunnallinen ESCO-menettely Kunnallinen ESCO-menettely Ismo Heimonen, VTT RTE Mervi Himanen, VTT RTE Juha-Matti Junnonen, TKK RTA Pertti Koski, Motiva Oy Jarek Kurnitski, TKK LVI Markku Mikkola, VTT TUO Tapani Ryynänen, VTT TUO Mika

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

AIKAPERUSTEISEN TOIMINTOLASKENNAN

AIKAPERUSTEISEN TOIMINTOLASKENNAN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU AIKAPERUSTEISEN TOIMINTOLASKENNAN KÄYTTÖÖNOTTO PK-YRITYKSEN HUOLLON KUSTANNUSLASKENNASSA Laskentatoimi Pro Gradu tutkielma Ohjaaja: Marko Järvenpää Kevät 2014 Anna

Lisätiedot

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Laskentatoimi Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen 11.05.2006 Tekijä: Opponoija: Ohjaaja: Anna Rautiola

Lisätiedot

Kierrätystoiminnan logistiikan kehittäminen

Kierrätystoiminnan logistiikan kehittäminen Kierrätystoiminnan logistiikan kehittäminen CASE: Savonlinnan Toimintakeskus ry Heikki Kynsijärvi Toimitus: Anu Tiilikainen-Tervaniemi, Riikka Jumppanen ja Katariina Saarela Taitto: Keski-Suomen Painotuote

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUIDEN HINNOITTELU

TALOUSHALLINNON PALVELUIDEN HINNOITTELU TALOUSHALLINNON PALVELUIDEN HINNOITTELU Case KuntaPro Oy Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalous Visamäki syksy 2013 Heidi Ihaniemi TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalous Laskentatoimi Tekijä Heidi Ihaniemi

Lisätiedot

Yritysverouudistuksen vaikutukset noteeraamattoman osakeyhtiön voitonjaon verotukseen ja verosuunnitteluun

Yritysverouudistuksen vaikutukset noteeraamattoman osakeyhtiön voitonjaon verotukseen ja verosuunnitteluun LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Laskentatoimi Kauppatieteen kandidaatin tutkielma Yritysverouudistuksen vaikutukset noteeraamattoman osakeyhtiön voitonjaon verotukseen ja verosuunnitteluun

Lisätiedot

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Projektin loppuraportti 212 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset

Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset Tuomas Marttila SHV-harjoitustyö (suppea) 12.4.2013 Sisältö Abstract 1 1 Johdanto 2 2 Työeläkeyhtiön asiakashyvitysten määräytyminen 3 2.1 Asiakashyvitysten määräytyminen

Lisätiedot