Silmälasimatkojen varastonohjauksen kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Silmälasimatkojen varastonohjauksen kehittäminen"

Transkriptio

1 TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun kehittämisprojekti CS20A0400 Silmälasimatkojen varastonohjauksen kehittäminen Jarkko Lappalainen

2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO VFA ESITTELY Toimintatapa Vastaavaa työtä harjoittavat organisaatiot PROJEKTIN KULKU Ensimmäisen palaverin sisältö ja päätökset Toisen palaverin sisältö ja päätökset Haastattelut LASIEN LUOKITTELU Lievän taittovoimakkuuden lasit ± 1-8 D lasit Vahvan taittovoimakkuuden lasit TOIMINTATAVAN MUUTTAMINEN Tilastointi Lievien lasien jättäminen valikoimasta Varmuusvaraston määrittäminen LASKENTATAULUKKO Muuttujat Työpäivät Tarkastajat Matkalaisten lukumäärä Palveluaste Tarkastusten määrä Jaetut lasit/tarkastus Silmälasien paino Mukaan otettavat > ± 8 D lasit Ennusteen aineisto Laskennan tulokset Tarvearvio Varmuusvaraston osa Kokonaislasimäärä Kokonaispaino...21

3 6.3.5 Matkalaiskohtainen paino TULOKSET Uuden käytännön vaikutukset kokonaisvarastoon Puutetilanteiden väheneminen YHTEENVETO...27 LÄHTEET...28

4 1 1. JOHDANTO Tämä työ on Lappeenrannan teknillisen yliopiston Toimitusketjun kehittämisprojekti - kurssin harjoitustyö. Työ on tehty Vision for All yhdistykselle, joka kerää ja toimittaa käytettyjä silmälaseja vähäosaisille kehitysmaiden asukkaille. Yhdistys on tehnyt silmälasimatkoja ja mahdollistanut paremman näkökyvyn lukemattomille kehitysmaiden asukkaille. Joskus kuitenkin käy niin, ettei mukana ole sopivia laseja. Tässä työssä pyritään vähentämään puutetilanteita varastolaskennan keinoin. Työssä muutetaan laskenta perustumaan edellisten matkojen tilastoihin. Niiden perusteella lasketaan matkan pituuteen nähden riittävä kiertovarasto oletetun kysynnän mukaan sekä varmuusvarasto, joka perustuu edellisten matkojen kysynnän keskihajontaan. Työn toimintaympäristö poikkeaa huomattavasti yritysmaailmasta, johon työssä käytettyjä varastonohjausperiaatteita yleisemmin käytetään. Tässä työssä varmuusvaraston kokoa ei pyritä pitämään matalana siihen sitoutuneen pääoman takia, vaan siksi että silmälasimatkalaiset kuljettavat matkatavaroidensa mukana tarvittavat silmälasit kohteeseen ja silmälasit on saatava sopimaan muiden tavaroiden kanssa matkalaisten matkalaukkuihin. Toisekseen työssä ei lasketa täydennettävää varastoa, vaan varasto palvelee aina kertaluontoista avustusmatkaa. Varaston ohjausta avustavana toimenpiteenä työssä laaditaan lisäksi yhdistykselle yhtenäinen tilastointikäytäntö. Nykyisin tilastointi on vaihdellut matkakohtaisesti huomattavasti ja osa tilastoista on erittäin hyvin hyödynnettävissä tulevia matkoja arvioidessa, mutta osasta tilastoja ei oikeastaan hyödy kehittämisen kannalta mitenkään. Yhtenäistämisen lisäksi tilastointikäytäntö muutetaan yhteensopivaksi projektissa rakennettua laskuria varten. Kolmantena toimenpiteenä varastonohjauksen kehittämisessä on varaston pienentäminen karsimalla valikoimaa pois. Tällöin matkalaisille jää enemmän tilaa muille matkatavaroille tai vapautunut tila voidaan hyödyntää suurempana varmuusvarastona tai rahtikapasiteetti saadaan riittämään tarvittaessa nykyistä pidemmille matkoille.

5 2 2. VFA ESITTELY Vision for All on 1980-luvulla Ruotsissa perustettu yhdistys. Perulaissyntyinen John Godoy sai idean käytettyjen silmälasien viemisestä Ruotsista köyhempiin maihin, aluksi Etelä- Amerikkaan. Ensimmäiset suomalaiset tulivat toimintaan mukaan vuonna 2006 käymällä Ruotsissa silmälasitalkoissa ja myöhemmin ruotsalaisten mukana Venezuelassa jakamassa silmälaseja niitä tarvitseville. (Lappalainen 2014) 2.1 Toimintatapa Ideana Vision for Allilla on kerätä käytettyjä silmälaseja, huoltaa ja lajitella ne ja lopulta jakaa tarvitsijoille. Silmälasien toimitusketjua hahmotellaan kuvassa 1. Keräyksessä Vision for Allilla on käytössä melko laaja ja maantieteellisesti Suomen kattava yhteistyöverkosto, joka koostuu vapaaehtoisista optikkoliikkeistä (Vision for All Finland 2014). Optikkoliikkeet keräävät käytettyjä silmälaseja asiakkailtaan, jotka haluavat edistää kehitysmaiden asukkaiden näkemistä antamalla vanhoja tarpeettomaksi jääneitä silmälaseja optikkoliikkeisiin. Keskimäärin silmälasien käyttäjät hankkivat uudet lasit neljän vuoden välein (Saari 2001, 296). Optikkoliikkeistä silmälasit toimitetaan Vision for Allille. Vision for All huoltaa ja mittaa lasit, jonka jälkeen ne lajitellaan. Toiminta tapahtuu yhdistyksen talkoopäivissä, joissa silmälasien huolto, mittaus ja lajittelu tapahtuu vapaaehtoisvoimin. (Lappalainen 2014) Kuvassa 1 keskellä oleva neliö Vision for Finland kuvastaa yhdistyksen Suomen sisäistä toimintaa alkaen siitä kun lasit saapuvat keräyspisteistä päättyen siihen kun ne pakataan matkalle mukaan. Talkoopäivien lisäksi Vision for All varastoi talkoopäiviin tulevia laseja sekä huollettuja ja lajiteltuja laseja.

6 3 Kuva 1. Vision for Allin materiaalivirta Lasien jakaminen tapahtuu kohdemaassa. Kuvassa 1 matkalle mukaan otettavaa silmälasivarastoa kuvaavat kolmiot. Matkalla tarkastaja tekee asiakkaalle näöntarkastuksen ja assistentit etsivät ja jakavat lasit asiakkaalle tarkastajan määräyksen perusteella. Näöntarkastus tehdään suomalaisesta näöntarkastuksesta poiketen niin suppeana kuin mahdollista. Suppeudesta huolimatta näöntarkastuksella saadaan määriteltyä asiakkaan silmälasitarve. Suomessa asiakkaalle teetetään mittatilaustyönä juuri tarvetta vastaavat silmälasit, mutta Vision for Allin toimintatavassa asiakkaalle etsitään dominoivan silmän korjaustarvetta mahdollisimman hyvin vastaavat mukana olevat silmälasit. Lopputulos ei tällöin ole täydellinen, mutta tällä tavoin voidaan uusiokäyttää toiselle ihmiselle räätälöidyt silmälasit ja työpäivänä voidaan tehdä huomattavasti enemmän näöntarkastuksia kuin täysimittaisella näöntarkastuksella. Näin ollen saadaan useammalle tarvitsijalle silmälasit. (Lappalainen 2014)

7 4 2.2 Vastaavaa työtä harjoittavat organisaatiot Vision for All ei ole ainut silmälasien jakoa tekevä järjestö. Toimintaa melko vastaavalla menetelmällä harjoittaa myös World Vision. Lisäksi SPR ja Lions Clubit keräävät ja toimittavat laseja kehitysmaihin. Varsinaista kilpailua järjestöjen välillä ei esiinny, vaan kaikki tekevät työtään omista näkökulmistaan ja omalla toimintatavallaan. World Visionille silmälasien jakaminen on vain yksi osa laajamittaista kehitysapua. Toiminta poikkeaa Vision for Allin toiminnasta myös siinä suhteessa, että World Vision siirtää silmälasienjakovastuun paikallisille optikoille (Kinniä & Mairinoja 2008, 3). Etuna toimintatavassa on se, ettei henkilökunnan tarvitse matkata kohdemaahan, vaan silmälasien toimittaminen riittää. Paikallisten kouluttaminen vie tosin aikaa ja resursseja, joten toiminnan tulisi jatkua tarpeeksi pitkään ollakseen kannattavaa.

8 5 3. PROJEKTIN KULKU Kurssin projektityöt on yleisesti ottaen tehty yrityksille, mutta tämä työ on tehty yhdistykselle. Yhdistyksessä ei ole palkattua henkilökuntaa ja yhteydenpito yhdistyksen henkilöstön kanssa ei ole heille palkallista työaikaa. Projektin aikana Vision for Allista on tukeuduttu kahteen toiminnassa olevaan henkilöön. Yhteyshenkilönä ja ohjaajana toimi Vision for Allin hallituksen jäsen, optikko Taru Korja. Lisäksi asiantuntija apuna projektissa on ollut yhdellä Ruotsin Vision for Allin ja kahdella Suomen Vision for Allin matkalla mukana ollut optikko Hanna Lappalainen. Projektin aikana on pidetty kaksi varsinaista projektipalaveria, joissa itseni lisäksi ollut yhteyshenkilö Taru Korja. 3.1 Ensimmäisen palaverin sisältö ja päätökset Ensimmäisessä palaverissa käytiin läpi projektin tavoitteet, aikataulu sekä alustavat ehdotukset toimenpiteiksi. Lisäksi käytiin läpi kilpailutilanne Vision for Allin näkökulmasta. Palaverin perusteella rajattiin työ siten, että Vision for All pitää nykyisen toimintamallinsa, jossa yhdistys lähettää henkilöstöä jakamaan silmälaseja kohteisiinsa. Toisena rajauksena päätettiin, että tilastointi tulee voida hoitaa alkeellisissa olosuhteissa kynällä ja paperilla ja se tulisi olla mahdollinen tehdä nopeasti muiden iltatoimien ohessa. Hankinnan osalta työ rajattiin siten, ettei silmälasien saatavuudessa ole ongelmia muutoin kuin kaikkein vahvimmissa silmälaseissa. Tilastointikäytännöistä päätettiin, että matkoilla aletaan tekemään tilastointi yhtenäisellä tavalla. Tilastointia muutetaan nykyisestä ohjeellisesta tilastoinnista siten, että päivittäin lasketaan diopterin tarkkuudella kaikki ± 8 D välillä olevat lasitarpeet. Vahvemmat linssit tilastoidaan erikseen omina luokkinaan + 8 D ja - 8 D Tavoitteeksi työlle määriteltiin silmälasien puutostilanteiden vähentäminen. Puutostilanteiden vähentämistä päätettiin alkaa tekemään ennalta valmistetun ehdotelman perusteella rakentamalla matkalle mukaan otettava varasto kiertovarastosta sekä varmuusvarastosta.

9 6 Palaverissa päätettiin myös uuden silmälasien luokittelun raja-arvot. Yksi luokista päätettiin poistaa valikoimista. Poistettava luokka koostuu pienemmistä kuin ± 0,75 D laseista, koska niiden hyöty on käyttäjälle melko vähäinen. 3.2 Toisen palaverin sisältö ja päätökset Toisessa palaverissa käytiin läpi Excelillä tehty silmälasitarvelaskuri, uudet tilastointilomakkeet sekä halutut muutokset projektin eri kehityskohtiin. Laskentataulukkoon oli valittu Vision for Allin vanhan taulukon muuttujat: Työpäivät, Tarkastajien määrä, Matkalaisten määrä ja Silmälasien paino. Uutena laskuriin oli otettu Palveluaste sekä Jaetut lasit/tarkastus -kerroin. Palaverissa sovittiin, että Tarkastajien määrä -kenttään voidaan lisätä muitakin kuin kokonaislukuja. Tällöin voidaan huomioida esimerkiksi puolipäiväisesti tarkastuksia tekevä henkilö puolikkaana tarkastajana. Palaverien välillä laskentataulukkoa kehittäessä ei jätetty lieviä voimakkuuksia laskuista täysin pois, vaan jätettiin toisessa palaverissa päätettäväksi poistetaanko kyseiset lasit täysin valikoimasta ja laskurista, vai pidetäänkö ne mukana. Palaverissa päätettiin, että lievät lasivoimakkuudet jätetään laskuriin, mutta niitä tulee voida käsitellä erillisinä, jolloin ne voidaan halutessa ja mahdollisuuksien mukaan ottaa matkalle mukaan tai jättää matkakohtaisesti pois valikoimasta. 3.3 Haastattelut Palaverien lisäksi työssä haastateltiin mukana ollutta optikkoa. Haastattelujen merkitys työssä oli luoda kuva toiminnasta, josta ei samassa laajuudessa ole painettua tietoa. Lisäksi haastattelut auttoivat vertaamaan ratkaisuissa eri vaihtoehtoja asiantuntijan näkökulmasta. Oikeastaan koko projekti lähti liikkeelle suullisen tilannekartoituksen avulla. Haastatteluilla tähän projektiin saatiin tietoa yhdistyksen lasien hankinnasta, toimintaympäristöstä, lasien jako käytännöistä oikeastaan koko toimitusketjusta hankinnasta aina loppuasiakkaaseen saakka.

10 7 4. LASIEN LUOKITTELU Laskennassa silmälasien luokittelussa käytetään kolmea luokkaa. Luokittelu näihin luokkiin on tehty käytännön kokemusten perusteella. Luokkien raja-arvot päätettiin ensimmäisessä projektipalaverissa. Luokat määrittelevät perusteet matkoille otettavien silmälasien valinnalle. Luokkien sisällä silmälasit yksinkertaistuksen vuoksi ryhmitelty oikean linssin taittovoimakkuuden mukaan yhden diopterin välein omiksi nimikkeiksi. Moni- ja kaksiteholaseja ei ole ryhmitelty erikseen, vaan ne lajitellaan yksiteholasien kanssa samoilla periaatteilla. Taittovoimakkuudet jakautuvat väestössä siten, että suurin osa väestöstä on hieman kaukotaitteisia. Pienet taittovirheet on yleisiä ja suurempiin taittovirheisiin mentäessä ovat niiden esiintyvyys väestössä vähäisempää. (Hoikkala & Mäkitie 1990, 37) On kuitenkin huomioitava, että silmälasimatkoilla asiakkaiden lasitarvejakauma ei välttämättä noudata samaa jakaumaa, eikä tästä voida suoraan päätellä tarvejakaumaa laskuihin. Taittovirheen määrä vaikuttaa silmälaseilla korjaamattomaan näöntarkkuuteen. Kuitenkin terveellä nuorella väestöllä saman suuruinen liki- ja kaukotaittoisuus eroavat käytännössä siten, että kaukotaitteisilla henkilöillä korjaamaton näöntarkkuus kauas on parempi. Tämä johtuu nuoren silmän akkommodointikyvystä, eli silmä kykenee itse korjaamaan pieniä kaukotaittovirheitä. Silmän vanhetessa akkommodointikyky heikkenee. (Hoikkala & Mäkitie 1990, 37) Suomessa suositellaan korjattavan silmälaseilla kouluikäisillä + 2,75 D D kaukotaittoisuus ja opiskelijoilla + 1,5 D kaukotaittoisuus. 40-vuotiailla vaivoja aiheuttaa jo + 1 D kaukotaittoisuus. (Saari 2001, 296) Akkommodointikyvyssä on rodullisia eroja. Paras akkommodointikyky on pohjoiseurooppalaisilla ja huonoin eteläeurooppalaisilla ja tropiikissa asuvilla. (Saari 2001, 293) Likitaittoisuus voi lisääntyntyä 5-25 vuotiailla henkilöillä, mutta aikuisiässä likitaittoisuuden lisääntyminen päättyy. (Saari 2001, 296) Akkommodointi ei auta likinäköistä silmää tarkentamaan kauas ja tähän korjaukseen tarvitaan silmälasit jo nuoressa väestössä (Hoikkala & Mäkitie 1990, 37).

11 8 4.1 Lievän taittovoimakkuuden lasit Lievän taittovoimakkuuden lasit ovat lasit, joiden taittovoimakkuus on - 0, ,75 diopteria. Näille laseille on ominaista, että ne parantavat visusta eli näöntarkkuutta vähemmän kuin voimakkaammat silmälasit, mutta niille kuitenkin olisi Vision for Allin tilastojen mukaan kysyntää. Länsimaissa suositellaan likitaitteisille henkilöille määräämään vasta - 0,5 D - - 0,75 D lasikorjauksia, mutta saman suuruisesta kaukotaitteisuudesta ei yleensä etenkään nuorelle henkilölle ole lasienmääräys tarvetta (Saari 2001, 296). Asiakkaiden, joiden taittovirhe kuuluu tälle välille, näöntarkkuus muuten terveellä silmällä on hyvä sellaisenaan, useimmiten se on yli 0,5; nuorella kaukotaitteisella akkommodointikykyisellä silmällä yli 1. (Hoikkala & Mäkitie 1990, 37) Huomattavaa lievän taittovoimakkuuden laseissa on moniteholasien lukuosan voimakkuudet. Lukukäytössä lievän taittovoimakkuuden moniteholinssi voi korvata lukuosiollaan suuremman taittovoimakkuuden linssin.(lappalainen 2014) 4.2 ± 1-8 D lasit Pääosan suomalaisten lasitarpeesta muodostavat silmälasit, joiden taittovoimakkuus on suurempi kuin ± 1 D, mutta pienempi kuin ± 8 D. Näissä laseissa jakauma on suurinta + puolella (Hoikkala & Mäkitie 1990, 37). Myös Vision for Allin vuosina 2009 ja 2012 Sri Lankaan tehtyjen matkojen lasitarve on suurimmalta osalta tällä välillä. Projekti keskittyy erityisesti juuri tämän lasiryhmän puutostilanteiden ehkäisyyn. 4.3 Vahvan taittovoimakkuuden lasit Kolmantena pääluokkana työssä käytetyssä luokittelussa on ± 8 D taittovoimakkuutta suuremmat voimakkuudet. Näiden lasien kysyntä on edellisten matkojen tilastojen mukaan melko pientä. Kyseisiä laseja käytetään esimerkiksi asiakkaille, joille on tehty vanhanaikainen kaihileikkaus, jossa mykiö on poistettu. Mykiön puutosta eli afakiaa korjataan noin + 12 D:n silmälaseilla. (Saari 2001, 294)

12 9 5. TOIMINTATAVAN MUUTTAMINEN Tässä kappaleessa esitellään projektissa määritellyt muutokset Vision for Allin toimintatapoihin. Muutoksilla pyritään parantamaan matkoille mukaan otettavan silmälasivaraston vastaavuutta kysyntään. Kuvassa 2 on esitetty projektin muutostoimenpiteet ja niiden vaikutukset toimintaan. Kaikilla muutoksilla on oma päämääränsä, mutta ne tukevat toisiaan ja saavuttavat yhdessä lopullisen tavoitteen. Kuva 2. Toimintatavan muuttaminen ja muutosten vaikutukset 5.1 Tilastointi Yhdistyksen tilastointikäytäntö matkoista on ollut melko kirjavaa. Jotta tilastointia voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, tulee tilastointikäytäntö yhdenmukaistaa. Ensimmäisessä projektipalaverissa päätettiin, että tilastointi tehdään lasitarpeen mukaisesti, eli myöskin tilanteet, joissa asiakas ei saa lasia, tulee kirjattua. Tämä käytäntö on ollut jo käytössä useilla matkoilla, mutta tulevaisuuden kannalta on ehdottoman tärkeää toimia kaikilla matkoilla samalla linjalla. Toinen palaverissa päätetty muutos tilastointikäytännöissä on tilastoitavien lasiasteikoiden muuttaminen. Nyt tarvetta tilastoidaan päiväkysynnän mukaisesti tasavälisellä asteikolla, kun ennen pienemmän menekin vierekkäisiä ryhmiä on

13 10 tilastoinnissa yhdistetty keskenään. Kuitenkin ± 8 D ja sitä suuremmat taittovoimakkuudet tilastoidaan omina kokonaisuuksinaan. Tilastoinnissa käytettävä lomake on pidetty ulkoisesti mahdollisimman samankaltaisena kuin vanha tilastointilomake oli. Lomakkeeseen on lisätty yksi sivu ja uudessa lomakkeessa plus ja miinus voimakkuudet on sijoitettu erillisille sivuille. 5.2 Lievien lasien jättäminen valikoimasta Lievimmät lasit, joiden taittovoimakkuus on alle ± 1 D, jätetään tarvittaessa pois matkoilta. Toimenpiteellä pienennetään mukaan otettavien silmälasien määrää. Suuri osa väestöstä kuuluu lasikorjaukseltaan tälle välille (Hoikkala & Mäkitie 1990, 37). Näin pienen lasikorjauksen tuottama hyöty potilaalle on kuitenkin melko pieni (Saari 2001, 296). Karsimalla voimakkuudet pois valikoimasta, saadaan käyttöön enemmän kapasiteettia laseille, joiden tuottamat hyödyt asiakkaalle ovat suuremmat. Myös World Vision on päätynyt ratkaisuun, jossa hyödyttömiä laseja ei jaeta (Kinniä, Mairinoja 2008, 20). Nämäkin voimakkuudet pidetään mukana laskuissa ja niiden kysyntä tilastoidaan. Kuitenkin ensisijaisesti otetaan mukaan ± 1 D:n ja sitä suuremman taittovoimakkuuden lasit. Jos kapasiteettia riittää muiden lasien, näöntarkastusvälineiden sekä henkilökohtaisten matkatavaroiden jälkeen, voidaan sitä käyttää lievien lasien kuljettamiseen. 5.3 Varmuusvaraston määrittäminen Varmuusvarasto on varastotyyppi, jota pidetään epävarmuutta varten. Suurella varmuusvarastolla voidaan vastata suureen epävarmuuteen, mutta toisaalta suuri varmuusvarasto kertoo varaston heikosta suunnittelusta. Varmuusvarastoa voidaan pienentää, jos epävarmuutta voidaan poistaa. (Sakki 1994, 33-34) Vision for Allin matkoilla ongelmana ei ole kuitenkaan ollut liian suuret varmuusvarastot, vaan varmuusvaraston jakautuminen eri lasien kesken. Varmuusvarastoa on hoidettu suoraan kysynnästä lasketulla varmuusvaralla. Varmuusvara on määritelty kiinteällä prosentilla jokaisessa lasiluokassa ja kaikilla laseilla on sama kiinteä prosentuaalinen varmuusvara. Toisaalta myöskään epävarmuutta kysynnässä ei voida tässä tapauksessa pienentää, sillä

14 11 kysyntä on koko toimitusketjun tiedossa, eikä kysyntätietoa pimitetä missään kohdassa ketjua. Tässä projektissa varmuusvaran huomiointi on muutettu kysynnän keskihajonnan mukaan muuttuvaksi. Varmuusvaran laskentaan on käytetty projektissa varastolaskennassa käytettävää varmuusvarastoa. Varmuusvarasto huomioi eri lasiluokkien vaihtelevan kysynnän keskihajonnan (Bowersox et. al ). Tällöin varmuusosuus kasvaa luokissa, joissa kysyntä on epätasaisempaa. Tämä toimenpide ei varsinaisesti lisää eikä vähennä varmuusosan kokoa, mutta varmuusosa jakautuu nimikkeittäin keskihajonnan perusteella. Hyötynä varmuusosan muuttamisesta on se, että luokissa, joissa on pieni keskihajonta ja suuri kysyntä, ei pidetä liian suuria varmuusvarastoja mukana. Toisaalta varautuminen on pienen kysynnän ja suuren keskihajonnan luokissa huomattavasti suurempaa, millä varaudutaan suuriin kysynnän vaihteluihin. Uudelleen määritellyn varmuusvaraston lisäksi Vision for Allilla on matkoilla käytössä käyttövarasto. Pääsyynä käyttövarastolle on yleisesti ottaen se, että saapuva eräkoko on suurempi kuin hetkellinen kysyntä (Sakki 1999, 86). Vision for Allin tapauksessa saapuva eräkoko vastaa koko matkan arvioitua kysyntää, ellei kesken matkaa tehdä täydennystoimituksia. Käyttövaraston laskeminen ei oleellisesti eroa Vision for Allin vanhasta käyttövaraston laskennasta. Erona on ainoastaan uusien tilastoiden käyttömahdollisuus käyttövarastoa määrittäessä.

15 12 6. LASKENTATAULUKKO Työssä tehty laskentataulukko on tehty Microsoft Excel taulukkolaskenta ohjelmalla. Vision for Allin vastaava aiemmin tehty laskentataulukko oli myös tehty samalla ohjelmalla. Uusi laskentataulukko toimii näin ollen samoilla laitteilla kuin vanhakin taulukko, eikä ohjelmistoja tarvitse päivittää tai hankkia lisää tässä työssä tehtyä laskentataulukkoa varten. 6.1 Muuttujat Muuttujat, joiden perusteella laskenta tehdään on koottu arvoista, jotka vaihtelevat matkakohtaisesti. Muuttujina on samat muuttujat, joita käytettiin aiemmissakin laskuissa lukuun ottamatta varmuuskerrointa, joka korvaa aiemman kiinteän varmuusvara-prosentin Työpäivät Työpäivillä tarkoitetaan matkan tehokkaita työpäiviä. Jos matkalla on välipäiviä tai matkustuspäiviä, niitä ei lasketa työpäiviin. Työpäivien perusteella lasketaan suoraan arvio menekistä tehtyjen matkojen kysynnän perusteella. Työpäivien välillä ei voida täydentää silmälasivarastoa, vaan varasto otetaan kokonaisuudessaan mukaan kun matkalle lähdetään. Näin ollen työpäivien määrä tarkoittaa tilausväliä kiinteän tilausvälin menetelmässä (Sakki 1994, 57-58). Laskentataulukon käyttäjä määrittelee taulukkoon todelliset työpäivät. Laskuissa kuitenkin käytetään laskennallista arvoa, jossa huomioidaan Päivittäisten tarkastusten määrä ja jaetut lasit / tarkastus kerroin. Tällöin laskuissa käytettävä työpäivämäärä saattaa poiketa todellisesta. Jos arvioitu silmälasien jakotahti (Päivittäiset tarkastukset * Jaetut lasit / tarkastus ) arvioidaan olevan 1,3-kertainen tilastoituun aineistoon verrattuna, käytetään laskennallisena työpäivämääränä todellista työpäivämäärää kerrottuna 1,3 kertoimella. Toimenpiteellä lisätään tai vähennetään käyttö- sekä varmuusvaraston määrää, vastaamaan arvioitua suoritetta.

16 Tarkastajat Tarkastajilla tarkoitetaan laskennassa niitä työntekijöitä, jotka suorittavat näöntarkastusten tekemistä. Tarkastajien määrää ei ole välttämätöntä laskea tasaluvuilla. Tarkastajalle voidaan määrittää myös desimaaliarvo. Jos esimerkiksi yksi tarkastaja tekee puolipäiväisesti tarkastuksia ja puolipäiväisesti muita tehtäviä ja kolme tarkastajaa tekee ainoastaan tarkastuksia, voidaan tarkastajien määräksi määrittää 3, Matkalaisten lukumäärä Matkalaisten lukumäärään lasketaan koko matkalle Suomesta kohdemaahan lähtevä henkilöstö, myös edellä mainitut tarkastajat. Matkalaisten lukumäärää käytetään laskiessa yhden matkalaisen osuus mukaan otettavista silmälaseista. Jos käytössä on paikallista henkilökuntaa kuten tulkkeja ja kuljettajia, jotka eivät matkusta ryhmän mukana Suomesta kohdemaahan, niin heitä ei lasketa tähän mukaan Palveluaste Palveluaste on laskennassa uusi muuttuja. Palveluasteella tarkoitetaan todennäköisyyttä, jolla yksittäisessä tuotteessa ei tule matkalla puutetilannetta, jos kysyntä ja kysynnän hajonta mukailevat laskennassa käytettyä edellisten matkojen tilastoa.

17 14 Varmusvarasto (kpl) % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % Palveluaste Kuva 3. Palveluasteen vaikutus varmuusvarastoon Palveluaste nostaa varmuusvaraston määrää kuvan 3. mukaisesti. Kuvaajassa esitetään silmälasimäärää eri palveluasteilla. Kuvaaja perustuu matkaan, jossa tarkastuksia tekee neljä tarkastajaa kahdeksan päivän ajan. Kysynnän hajonta on laskettu Vision for Allin kahden Sri Lankan matkan perusteella, jotka on tehty vuosina 2009 ja Palveluasteen määrittäminen 100 % ei ole tavoiteltavaa, koska se vaatisi äärimmäisen suuria varmuusvarastoja. (Hokkanen et.al. 2011, 207) On siis järkevämpää tyytyä alueelle, jossa palveluasteen paraneminen suhteessa siihen tarvittavaan silmälasimäärään on pienempää. Haluttua palveluastetta voidaan kokeilla taulukossa eri arvoilla, jolloin saadaan laskettua matkakohtaiset lasimäärät eri palveluasteilla.

18 15 Kuva 4. Varmuusvaraston merkitys varaston toimintaan Kuvassa 4. esitetään graafisesti varmuusvaraston toimintaa Vision for Allin matkalla. Kuvassa on kolme erillistä tilannetta: A, B ja C. Tilanteessa A kysyntä vastaa tarkalleen arvioitua silmälasitarvetta ja varmuusvarasto jää kokonaisuudessaan käyttämättä. Koska kysyntä ei kuitenkaan ole tasaista, kuvastaa tilanne B paremmin käytäntöä. Tilanteessa B kysyntä ylittää hieman arvion, mutta varmuusvaraston avulla puutetilanteita ei kuitenkaan synny. Tilanteessa C kysyntä pääseekin yllättämään, vaikka varmuusvarasto on määritelty. C- vaihtoehto ei olisi toteutunut, jos varmuusvarasto olisi määritelty tarpeeksi suureksi. Varmuuskerroin määrittää todennäköisyyden, jolloin tilannetta C ei pääse syntymään yksittäisen tuotteen osalta. Palveluasteen nostaminen kasvattaa käytännössä varmuusvarastotason sinistä aluetta, mutta valkoinen käyttövaraston alue pysyisi saman kokoisena. Tällöin kokonaistaso kasvaa ja todennäköisyys puutetilanteisiin vähenee Tarkastusten määrä Tarkastusten määrällä tarkoitetaan yhden täysipäiväisen tarkastajan tekemiä tarkastuksia. Tarkastusten määrä olisi voitu määrittää edellisten matkojen keskiarvojen perusteella, mutta kuitenkin päädyttiin valitsemaan tarkastusten määrä itse määriteltäväksi. Tarkastusten määrän itse määrittelemisellä voidaan huomioida kohdemaan olosuhteita. Esimerkiksi kohteissa voi loppua asiakkaat kesken, jolloin päivittäiset tarkastusten määrät voivat jäädä vähäisiksi.

19 Jaetut lasit/tarkastus Jaetut lasit/tarkastus - kerroin haluttiin ottaa itse määriteltäväksi muuttujaksi. Arvo riippuu esimerkiksi oletetusta tarkastettavien ikäjakaumasta, koska etenkin ikänäköiset saattavat tarvita erikseen luku- ja kaukolasit (Saari 2001, 297). Toisaalta kaksien lasien tarvetta voidaan vähentää, jos jaettavana on soveltuvia yhdistelmälaseja Silmälasien paino Silmälasien painolla tarkoitetaan keskimääräistä yksien lasien gramma-määräistä massaa. Keskiarvoksi on määritelty oletusarvona 35g (Lappalainen 2014). Massa voidaan kuitenkin halutessa määrittää muullakin arvolla. Massaan vaikuttaa muun muassa silmälasien materiaalit. Linssien osalta silmälasien massaan vaikuttavat materiaalit sekä paksuus. Esimerkiksi Korkeataitekertominen muovilinssi painaa vain kolmasosan vastaavasta lasilinssistä.(saari 2001, 297) Mukaan otettavat > ± 8 D lasit Viimeisenä itse määriteltävänä muuttujana on vahvimman lasiluokan varastomäärä. Tämä määritellään harkinnan mukaan sen perusteella, kuinka paljon vahvoja laseja on saatavilla. Luokan kysyntä on aiempien matkojen perusteella erityisen vähäistä ja hajonnaltaan suurta, joten sen määrittäminen käyttö- ja varmuusvaraston avulla ei ole mielekästä. Jos tämän tyypin laseja alkaa kertymään Vision for Allille keräyksistä, voidaan luokalle määrittää säännöksi esimerkiksi: Otetaan yksi pari laseja diopterin välein, jos niitä on saatavilla.

20 Ennusteen aineisto Ennusteen aineistona käytetään itse valittuja edellisten matkojen kysyntätietoja. Kysyntätiedot syötetään Excel-taulukon kenttiin nimikkeittäin päiväkysyntänä. Lisäksi taulukkoon merkitään kyseisen päivän tarkastajien määrä. Näiden tietojen perusteella Excel-taulukko laskee keskihajonnan ryhmittäin sekä yhden tarkastajan keskimääräisen lasienmääräämismäärän kussakin ryhmässä. Aineistoon voidaan lisätä halutut matkat harkinnan mukaisesti. Tämä projektityö ei ota kantaa siihen, että onko lasien kysyntä eri maissa tai eri matkoilla erilaista. Tilastoitua kysyntätietoa on kerätty vasta muutamalta silmälasienjakomatkalta, eikä sen perusteella voida tehdä johtopäätöksiä jakauman erilaisuudesta. Taulukko on kuitenkin mahdollista kopioida ja luoda halutessa eri maille omat taulukkonsa, jotka pohjautuvat maiden mahdollisesti erilaisiin tilastoihin. Kuva 5 esittää kahden Sri Lankan matkan tilastoista laskettua keskimääräistä yhden optikon tarkastusten perusteella jaettujen päivän kysyntää. Diagrammista voidaan selvästi havaita kuinka kysyntä keskittyy taittovoimaltaan plus-puolelle, etenkin välille + 1 D D. Saman suuntainen jakauma on havaittavissa väestön kauko- ja likitaitteisuuden esiintyvyydessä (Hoikkala & Mäkitie 1990, 37).

21 18 16,00 14,00 Jaetutlasit (kpl) 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Taittovoimakkuus (D) Kuva 5. Tarkastajakohtainen silmälasijakauma 2009 ja 2012 Sri Lankan matkojen perusteella Kuvassa 5 on kuitenkin huomattavissa Hoikkalan ja Mäkitien (1990, 37) esittämästä kauko- ja likitaittoisuuden esiintyvyydestä selvästi poikkeava kohta nollakorjauksen molemmin puolin. Kyseisen taittovoimakkuuden palkit eivät kasva yhtä korkeiksi kuin esiintyvyyden perusteella olisi odotettavissa. Syynä kyseiselle notkahdukselle voisi olla se, ettei asiakas hakeudu tarkastukseen, koska ei tunne tarvetta pienelle korjaukselle. 6.3 Laskennan tulokset Muuttujien ja edellisten matkojen aineiston pohjalta lasketaan tulevalle matkalle tarvittava mukaan otettavien silmälasien määrä kussakin luokassa. Tuloksina taulukko laskee tarvearvion, varmuusvaraston, kokonaislasimäärän, kokonaispainon ja matkalaiskohtaisen painon Tarvearvio Tarvearvio perustuu edellisten matkojen lasijakaumaan, arvioituun päivätarkastusnopeuteen, työpäivien lukumäärään, tarkastajien määrään sekä tarkastuskohtaiseen lasien jakomäärään.

22 19 Varastolaskennassa tarvearvio vastaa tilauserän kokoa kiinteän tilausvälin menetelmällä laskettuna (Sakki 1994, 57). Tilauserä määritellään siten, että tilausväli on matkan pituus ja tilausvälin aikainen kulutus vastaa koko matkan arvioitua kulutusta huomioiden tarkastajien lukumäärä. Käytännössä tarvearvio riittäisi kattamaan koko matkan silmälasitarpeen, jos kysyntäjakauma olisi matkoilla aina identtinen. Näin ei kuitenkaan ole, koska kysynnässä on havaittavissa keskihajontaa Varmuusvaraston osa Mukaan otettavalla varmuusvarastolla varaudutaan kysynnän vaihteluihin. Varmuusvarasto määritellään laskemalla nimikkeittäin päiväkysynnän keskihajonta pohja-aineistosta. Varmuusvaraston laskemiseen tarvitaan lisäksi tiedot matkan pituudesta, tarkastajien lukumäärä sekä määritelty varmuuskerroin. Kuvasta 6 nähdään, kuinka päiväkohtainen varmuusvarasto laskee matkan pidentyessä. Samoin voidaan havaita, kuinka tarkastajakohtainen varmuusvarasto pienenee kun useamman tarkastajan varmuusvarastot yhdistetään. Kuvan vertikaalisella akselilla on varmuusvaraston silmälasimäärä ja horisontaalisella matkan työpäivien lukumäärä. Palveluaste on pidetty kuvaajassa vakiona 95 % ja tarkastajien määränä on käytetty yhtä, kahta, neljää ja kuutta tarkastajaa. Toimitusvarmuuden kannalta on siis suositeltavampaa tehdä yksi pidempi matka suurella määrällä tarkastajia, kuin yhden tarkastajan lyhyt matka. Toisaalta mittakaavaedut kasvavat nopeimmin juuri matkojen pituuden ja tarkastajien määrän ollessa pienimmillään. Esimerkiksi neljän tarkastajan matkalla päiväkohtaisen varmuusvaraston koon väheneminen näyttää vähenevän huomattavasti jo viikkoa pidemmillä matkoilla.

Jatkuvat satunnaismuuttujat

Jatkuvat satunnaismuuttujat Jatkuvat satunnaismuuttujat Satunnaismuuttuja on jatkuva jos se voi ainakin periaatteessa saada kaikkia mahdollisia reaalilukuarvoja ainakin tietyltä väliltä. Täytyy ymmärtää, että tällä ei ole mitään

Lisätiedot

Malliratkaisut Demo 1

Malliratkaisut Demo 1 Malliratkaisut Demo 1 1. Merkitään x = kuinka monta viikkoa odotetaan ennen kuin perunat nostetaan. Nyt maksimoitavaksi kohdefunktioksi tulee f(x) = (60 5x)(300 + 50x). Funktio f on alaspäin aukeava paraaeli,

Lisätiedot

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti TAPAHTUMAT POIKKEAMAT REKLAMAATIOT LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti Log Master Oy 2007-2010 LmQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN / johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen on nopeaa

Lisätiedot

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011 Silmälasien käyttötutkimus 0 Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 0 Miten tutkimus tehtiin Tämä tutkimus on tehty Optisen alan tiedostuskeskuksen toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä osana Omnibus-monitilaajatutkimusta.

Lisätiedot

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 1 Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 2 Toimitusketjun suunnittelun uudet tuulet Muistinvarainen laskenta mullistaa toimitusketjun suunnittelun Välitön näkyvyys

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

Harjoitus 3 (3.4.2014)

Harjoitus 3 (3.4.2014) Harjoitus 3 (3..) Tehtävä Olkoon kaaren paino c ij suurin sallittu korkeus tieosuudella (i, j). Etsitään reitti solmusta s solmuun t siten, että reitin suurin sallittu korkeus pienimmillään olisi mahdollisimman

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 1 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 2 Tuotetaan käytännöstä tietoa yhdessä Käytännön kuvaamisen tarkoituksena on

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA

VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA Pekka Paatero 29.9.2009 Kaksi näkökulmaa: 1. Vaikuttavuus julkisen sektorin toimintaa tukevana 2. Vaikuttavuus

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ERITYISTYÖLASKIEN HANKINTA (vnk/1567/14/2015) LIITE 1 HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS JA HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

VALTIONEUVOSTON ERITYISTYÖLASKIEN HANKINTA (vnk/1567/14/2015) LIITE 1 HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS JA HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Hankinnan kohteen kuvaus Liite 1 VALTIONEUVOSTON ERITYISTYÖLASKIEN HANKINTA (vnk/1567/14/2015) LIITE 1 HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS JA HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Hankinnan kohteen tarkka kuvaus

Lisätiedot

SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA. Timo Kauppila, RELEX Seminaari 2012

SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA. Timo Kauppila, RELEX Seminaari 2012 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA Timo Kauppila, RELEX Seminaari 2012 ENNUSTAMINEN JA TÄYDENNYS VAIHTUVAN VALIKOIMAN SESONKIKYSYNNÄSSÄ Timo Kauppila, RELEX Seminaari 2012 ESITYKSEN SISÄLTÖ Yritysesittely Ennustaminen

Lisätiedot

Seuratiedote 2/09 LIITE 4

Seuratiedote 2/09 LIITE 4 CSA-järjestelmä Johdantoa USGAn Course Rating -järjestelmässä todetaan: USGAn Course Ratingin ja Slope Ratingin määritysten tulee vastata olosuhteita kauden aikana, jolloin suurin osa kierroksista pelataan.

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018 Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Lähestymistapa Tutkimus tehtiin edellisen kerran vuonna 2013. Asuntosijoittamisen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät:

Lisätiedot

Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna

Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna Tomi Kaakkurivaara Hankkeen rahoitus Hankkeen kesto 2010-2014 31.10.2013 2 Esityksen sisältö Hankkeessa tutkittu kolmen mittauslaitteen

Lisätiedot

Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin

Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin Kari Eloranta 2016 Jyväskylän Lyseon lukio 11. tammikuuta 2016 Kokeen rakenne Fysiikan kokeessa on 13 tehtävää, joista vastataan kahdeksaan. Tehtävät 12 ja 13 ovat

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

1. Lineaarinen optimointi

1. Lineaarinen optimointi 0 1. Lineaarinen optimointi 1. Lineaarinen optimointi 1.1 Johdatteleva esimerkki Esimerkki 1.1.1 Giapetto s Woodcarving inc. valmistaa kahdenlaisia puuleluja: sotilaita ja junia. Sotilaan myyntihinta on

Lisätiedot

Työllisyysaste Pohjoismaissa

Työllisyysaste Pohjoismaissa BoF Online 2008 No. 8 Työllisyysaste Pohjoismaissa Seija Parviainen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka-

Lisätiedot

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje Larppa-laskutusohjelma Larppa-laskutusohjelma on tarkoitettu pienen yrityksen laskujen tulostamiseen ja arkistointiin. Ohjelma tarvitsee Microsoft Excel ohjelman toimiakseen

Lisätiedot

Lentolaskuri kohti vastuullisempaa lentomatkailua. Tietoa laskurin toiminnasta 5.6.2008 (päivitys 9.7.2009)

Lentolaskuri kohti vastuullisempaa lentomatkailua. Tietoa laskurin toiminnasta 5.6.2008 (päivitys 9.7.2009) Lentolaskuri kohti vastuullisempaa lentomatkailua Tietoa laskurin toiminnasta 5.6.2008 (päivitys 9.7.2009) Mistä lentolaskurissa on kyse? Lentolaskuri on tamperelainen internetlaskuri, jonka avulla kukin

Lisätiedot

XDW-TIETOVARASTO TALOUSHALLINNON OSA-ALUEEN TOTEUTUS

XDW-TIETOVARASTO TALOUSHALLINNON OSA-ALUEEN TOTEUTUS XDW-TIETOVARASTO TALOUSHALLINNON OSA-ALUEEN TOTEUTUS SISÄLLYS 1 TALOUSHALLINNON OSA-ALUEPROJEKTIN TAVOITE... 1 2 RAPORTOINNIN PERUSTA HAMKISSA... 1 3 TESTIRAPORTTI, OPH KUSTANNUSTIETOJEN RAPORTOINTI...

Lisätiedot

1. Johdanto Todennäköisyysotanta Yksinkertainen satunnaisotanta Ositettu otanta Systemaattinen otanta...

1. Johdanto Todennäköisyysotanta Yksinkertainen satunnaisotanta Ositettu otanta Systemaattinen otanta... JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta Liite III: Otanta-asetelmat Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Todennäköisyysotanta... 2 2.1 Yksinkertainen satunnaisotanta... 3 2.2 Ositettu otanta... 3 2.3 Systemaattinen

Lisätiedot

Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin. TT-tutkimukset. Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.5.2014

Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin. TT-tutkimukset. Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.5.2014 Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin TT-tutkimukset Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.5.2014 Tarkastaja Säteilyturvakeskus Sisältö Tietokonetomografiatutkimusten määrät Suomessa

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 4 Jatkuvuus Jatkuvan funktion määritelmä Tarkastellaan funktiota f x) jossakin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jatkuva tai epäjatkuva. Jatkuvuuden

Lisätiedot

Uudenaikaiset tekomykiöt

Uudenaikaiset tekomykiöt Uudenaikaiset tekomykiöt Vanhanaikaiset tekomykiöt? (a)sfäärinen linssi, jolla pyritään tuottamaan riittävän siedettävä sfäärinen ekvivalenssi Yleensä vaatii silmälasin käyttöä postoperatiivisesti Haavan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET Serie RV

KÄYTTÖOHJEET Serie RV KÄYTTÖOHJEET Serie RV Laskentavaakajärjeste1mä 3.2 Virhe laskentapunnituksessa Laskentapunnituksen virhe johtuu pääasiassa kolmesta tekijästä:. detaljien painojen poikkeamista vaaka näyttää väärin inhimillisestä

Lisätiedot

Kvantitatiiviset menetelmät

Kvantitatiiviset menetelmät Kvantitatiiviset menetelmät HUOM! Tentti pidetään tiistaina.. klo 6-8 Vuorikadulla V0 ls Muuttujien muunnokset Usein empiirisen analyysin yhteydessä tulee tarve muuttaa aineiston muuttujia Esim. syntymävuoden

Lisätiedot

Aineistokoko ja voima-analyysi

Aineistokoko ja voima-analyysi TUTKIMUSOPAS Aineistokoko ja voima-analyysi Johdanto Aineisto- eli otoskoon arviointi ja tutkimuksen voima-analyysi ovat tilastollisen tutkimuksen suunnittelussa keskeisimpiä asioita. Otoskoon arvioinnilla

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Sisällys. [9, Metsä Wood] [10, RunkoPES]

Sisällys. [9, Metsä Wood] [10, RunkoPES] 1 2 Sisällys Kerrostalon jäykistys yleensä Esimerkki kohteiden jäykistys Pilari-palkkirunko, mastopilarijäykistys Puuviikki, Helsinki Pystyrunko, levyjäykistys (mastoseinäjäykistys) Kivistö, Vantaa CLT-tilaelementti,

Lisätiedot

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA LIITE Rovaniemen kaupunki VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoituslaskelma rakennusoikeuden jakamisesta kaava-alueella Kaavoitus VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoitus laskelma Vikajärven osayleiskaavan rakennusoikeuden

Lisätiedot

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin.

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin. Arvoisa kaupunginvaltuutettu, kun tarkastellaan kassamaksuja, investointikustannuksia sekä nykyarvomenettelyä on edullisin ratkaisu katettuputki sekä vuokraus. Merikadun hidasteet tai tienkatkaisu häviävät

Lisätiedot

Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 2, Harmoninen värähtelijä

Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 2, Harmoninen värähtelijä Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 2, Harmoninen värähtelijä Tekijä: Mikko Laine Tekijän sähköpostiosoite: miklaine@student.oulu.fi Koulutusohjelma: Fysiikka Mittausten suorituspäivä: 04.02.2013 Työn

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

Harjoitus 3 (31.3.2015)

Harjoitus 3 (31.3.2015) Harjoitus (..05) Tehtävä Olkoon kaaren paino c ij suurin sallittu korkeus tieosuudella (i,j). Etsitään reitti solmusta s solmuun t siten, että reitin suurin sallittu korkeus pienimmillään olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Liike ja voima Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Tasainen liike Nopeus on fysiikan suure, joka kuvaa kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeus voidaan

Lisätiedot

Kuormat on yhdistettävä rakennesuunnittelussa riippuvasti

Kuormat on yhdistettävä rakennesuunnittelussa riippuvasti 16.5.2012/1(6)/tp Kuormat on yhdistettävä rakennesuunnittelussa riippuvasti Pysyvät kuormat ovat riippumattomia, mutta ne yhdistetään nykyisissä rakennesuunnittelunormeissa aina riippuvasti 1. Pysyvä ja

Lisätiedot

JA n. Investointi kannattaa, jos annuiteetti < investoinnin synnyttämät vuotuiset nettotuotot (S t )

JA n. Investointi kannattaa, jos annuiteetti < investoinnin synnyttämät vuotuiset nettotuotot (S t ) Annuiteettimenetelmä Investoinnin hankintahinnan ja jäännösarvon erotus jaetaan pitoaikaa vastaaville vuosille yhtä suuriksi pääomakustannuksiksi eli annuiteeteiksi, jotka sisältävät poistot ja käytettävän

Lisätiedot

Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? Johan Groop, TkT

Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? Johan Groop, TkT Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? Johan Groop, TkT Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? TAVOITE Kotihoidon asiakkaat pystyvät elämään arvokkaasti ja mahdollisimman omatoimisesti kotona,

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Tehtävät 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelulle => haastateltavat organisaatiot/henkilöt => lukijaraatien

Lisätiedot

Aki Taanila AIKASARJAENNUSTAMINEN

Aki Taanila AIKASARJAENNUSTAMINEN Aki Taanila AIKASARJAENNUSTAMINEN 26.4.2011 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 1 AIKASARJA ILMAN SYSTEMAATTISTA VAIHTELUA... 2 1.1 Liukuvan keskiarvon menetelmä... 2 1.2 Eksponentiaalinen tasoitus... 3 2 AIKASARJASSA

Lisätiedot

Haastava käyttäytyminen

Haastava käyttäytyminen Haastava käyttäytyminen psykologi Ewa Male Mäntsälä 2014 Mitä tarkoitetaan haastavalla käyttäytymisellä? käyttäytyminen, joka poikkeaa huomattavasti ympäröivän yhteiskunnan kulttuurisidonnaisista käyttäytymismalleista

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston. kysyntäennusteita hyödyntäen. Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen

Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston. kysyntäennusteita hyödyntäen. Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston kehittäminen kysyntäennusteita hyödyntäen Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen Sisällys Lähtökohta Osallistujat Tavoitteet Aikataulu Toimenpiteet

Lisätiedot

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004 Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla Ryhmä C Aleksi Mäki 350637 Simo Simolin 354691 Mikko Puustinen 354442 1. Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Ennustamisesta suunnitteluun Mitä jos

Ennustamisesta suunnitteluun Mitä jos Ennustamisesta suunnitteluun Mitä jos RELEX - Toimitusketjunhallinnan seminaari 2014 22.1.2014 Mikko Kärkkäinen RELEX Oy Mitä ennustaminen on? Ennustaminen on suunnitelman kääntämistä toimintaohjeeksi:

Lisätiedot

Työkalujen merkitys mittaamisessa

Työkalujen merkitys mittaamisessa Työkalujen merkitys mittaamisessa Mittaaminen ja Ohjelmistotuotanto -seminaari Toni Sandelin 18.4.2001, VTT Elektroniikka, Oulu 1 Sisältö Mihin työkalutukea tarvitaan? Työkalut & metriikat: luokitus Mittausohjelmien

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Jouni Sakki Oy Rälssintie 4 B, FIN 72 HELSINKI tel. +358 9 22438785, GSM +358 5 6828 e-mail jouni.sakki@jounisakki.fi Tilaus

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Aki Taanila YHDEN SELITTÄJÄN REGRESSIO

Aki Taanila YHDEN SELITTÄJÄN REGRESSIO Aki Taanila YHDEN SELITTÄJÄN REGRESSIO 26.4.2011 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 LINEAARINEN MALLI... 1 Selityskerroin... 3 Excelin funktioita... 4 EKSPONENTIAALINEN MALLI... 4 MALLIN KÄYTTÄMINEN ENNUSTAMISEEN...

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI Vesa Tenhunen Tarkastusmenettelyt Keino etsiä puutteita ohjelmakoodeista, dokumenteista ym. ohjelmistoprosessissa syntyvästä materiaalista Voidaan käyttää kaikissa

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä käytännössä

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä käytännössä Olen Palveluntuottaja Olen Palvelun järjestämisestä vastaava Olen Asiakas Olen Palvelun myöntäjä Copyright Kuntien Tiera Oy 1 Palveluntuottajana hakeudun kerralla yhteen tai useampaan kuntaan tuottamaan

Lisätiedot

ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT

ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT Johdanto Oikotie-Orava indeksit ovat asuntojen hintakehitystä kuvaavia indeksejä, jotka lasketaan asuntojen myynti-ilmoitusten velattomista

Lisätiedot

Näsijärven muikkututkimus

Näsijärven muikkututkimus 1 Näsijärven muikkututkimus Markku Nieminen iktyonomi 1.1.1 NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEEN TUTKIMUKSIA MUIKKUTUTKIMUS VUONNA 1 1. Johdanto Näsijärven muikkukannan tilaa on seurattu kalastusalueen saaliskirjanpitäjien

Lisätiedot

Järvitesti Ympäristöteknologia T571SA 7.5.2013

Järvitesti Ympäristöteknologia T571SA 7.5.2013 Hans Laihia Mika Tuukkanen 1 LASKENNALLISET JA TILASTOLLISET MENETELMÄT Järvitesti Ympäristöteknologia T571SA 7.5.2013 Sarkola Eino JÄRVITESTI Johdanto Järvien kuntoa tutkitaan monenlaisilla eri menetelmillä.

Lisätiedot

Menetelmät tietosuojan toteutumisen tukena - käytännön esimerkkejä. Tilastoaineistot tutkijan työvälineenä - mahdollisuudet ja rajat 2.3.

Menetelmät tietosuojan toteutumisen tukena - käytännön esimerkkejä. Tilastoaineistot tutkijan työvälineenä - mahdollisuudet ja rajat 2.3. Menetelmät tietosuojan toteutumisen tukena - käytännön esimerkkejä Tilastoaineistot tutkijan työvälineenä - mahdollisuudet ja rajat 2.3.2009 Tietosuoja - lähtökohdat! Periaatteena on estää yksiköiden suora

Lisätiedot

KORJAUSVELAN LASKENTAMALLI KÄYTTÖÖN

KORJAUSVELAN LASKENTAMALLI KÄYTTÖÖN KORJAUSVELAN LASKENTAMALLI KÄYTTÖÖN KEHTO-foorumi Seinäjoki 23.10.2014 TAUSTAA Korjausvelan määrityshanke vuonna 2012-2013 Katujen ja viheralueiden korjausvelan periaatteita ei ollut aiemmin määritelty

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Ravintola-alalla kasvatetaan lisäarvoa

Ravintola-alalla kasvatetaan lisäarvoa Ravintola-alalla kasvatetaan lisäarvoa Saska Heino Helsingin Sanomat uutisoi jokin aika sitten siitä, kuinka Helsingin huippuravintoloissa vallitsevan yleisen käsityksen mukaan korvaukseton työ kuuluu

Lisätiedot

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet:

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: PALKKIANTURI Työssä tutustutaan palkkianturin toimintaan ja havainnollistetaan sen avulla pienten ainepitoisuuksien havainnointia. Työn mittaukset on jaettu kolmeen osaan,

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Y ja

Y ja 1 Funktiot ja raja-arvot Y100 27.10.2008 ja 29.10.2008 Aki Hagelin aki.hagelin@helsinki.fi Department of Psychology / Cognitive Science University of Helsinki 2 Funktiot (Lue Häsä & Kortesharju sivut 4-9)

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Uusi työaikamalli Kansanopistojen rehtorit 16.2.2010 Asiantuntija Salla Pyymäki Tuottavuus- ja palkkakilpailukykyohjelma Neuvottelutulos 8.2.2010 (hallitus vahvistaa

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton Liikunnan vapaaehtoistoimijoiden (yhdistysten liikuntavastaavat/kerhon liikuttajat) arvio liikuntatoiminnasta

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ TEEMU JAUHIAINEN, JONI NORDSTRÖM TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ Metropolia Ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Projektisuunnitelma 19.3.2014 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet 1 3

Lisätiedot

Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään seminaari Leipomotuotteet tuotetestauksessa. Ruokapalvelujohtaja Elina Särmälä 11.12.2013

Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään seminaari Leipomotuotteet tuotetestauksessa. Ruokapalvelujohtaja Elina Särmälä 11.12.2013 Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään seminaari Leipomotuotteet tuotetestauksessa Ruokapalvelujohtaja Elina Särmälä 11.12.2013 Saimaan Tukipalvelut Oy Saimaan Tukipalvelut Oy on perustettu 1.4.2010. Yhtiön

Lisätiedot

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita 2015-2018 27.2.2015 1 Varmuus laadukkaista työpaikoista Työntekijöiden osalta ei ole perusteita tuotannon siirtämiseksi muihin maihin. Suomalaisten työntekijöiden

Lisätiedot

Opetusmateriaali. Fermat'n periaatteen esittely

Opetusmateriaali. Fermat'n periaatteen esittely Opetusmateriaali Fermat'n periaatteen esittely Hengenpelastajan tehtävässä kuvataan miten hengenpelastaja yrittää hakea nopeinta reittiä vedessä apua tarvitsevan ihmisen luo - olettaen, että hengenpelastaja

Lisätiedot

Ristitulolle saadaan toinen muistisääntö determinantin avulla. Vektoreiden v ja w ristitulo saadaan laskemalla determinantti

Ristitulolle saadaan toinen muistisääntö determinantin avulla. Vektoreiden v ja w ristitulo saadaan laskemalla determinantti 14 Ristitulo Avaruuden R 3 vektoreille voidaan määritellä pistetulon lisäksi niin kutsuttu ristitulo. Pistetulosta poiketen ristitulon tulos ei ole reaaliluku vaan avaruuden R 3 vektori. Ristitulosta on

Lisätiedot

RYHMÄKERROIN ÄÄNILÄHDERYHMÄN SUUNTAAVUUDEN

RYHMÄKERROIN ÄÄNILÄHDERYHMÄN SUUNTAAVUUDEN ÄÄNILÄHDERYHMÄN SUUNTAAVUUDEN ARVIOINNISSA Seppo Uosukainen, Jukka Tanttari, Heikki Isomoisio, Esa Nousiainen, Ville Veijanen, Virpi Hankaniemi VTT PL, 44 VTT etunimi.sukunimi@vtt.fi Wärtsilä Finland Oy

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 812/2015 Laki. rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta.

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 812/2015 Laki. rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015 812/2015 Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rahoitusvakausviranomaisesta

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA

MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA MUISTILISTA AVUKSESI Kartoita tarve paljonko tilaa tarvitaan tilat tehokkaaseen käyttöön tilojen muutosmahdollisuus, tilat joustavat eri tarkoituksiin

Lisätiedot

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11.

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11. VETY-hanke Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen Jenni Sademies, 12.11.2013!"#$%&%!'('')*+,-.+/0%/1)-.*/02/11-.)..3%/*+)-.0..3%4%5336'7(786-.)7278%9-)::3+/.6).67.%;/%4%

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 BUDJETOINTIOHJE 1 (6) Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa on käsitelty kattavasti kaikkia maksuluokkia koskevat asiat yhdessä

Lisätiedot

Aluksi. 1.1. Kahden muuttujan lineaarinen yhtälö

Aluksi. 1.1. Kahden muuttujan lineaarinen yhtälö Aluksi Matematiikan käsite suora on tarkalleen sama asia kuin arkikielen suoran käsite. Vai oliko se toisinpäin? Matematiikan luonteesta johtuu, että sen soveltaja ei tyydy pelkkään suoran nimeen eikä

Lisätiedot

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654 1. Tietyllä koneella valmistettavien tiivisterenkaiden halkaisijan keskihajonnan tiedetään olevan 0.04 tuumaa. Kyseisellä koneella valmistettujen 100 renkaan halkaisijoiden keskiarvo oli 0.60 tuumaa. Määrää

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA Ohjeistuksessa käydään läpi kuvan koon ja kuvan kankaan koon muuntaminen esimerkin avulla. Ohjeistus on laadittu auttamaan kuvien muokkaamista kuvakommunikaatiota

Lisätiedot

3 Raja-arvo ja jatkuvuus

3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3. Raja-arvon käsite Raja-arvo kuvaa funktion kättätmistä jonkin lähtöarvon läheisdessä. Raja-arvoa tarvitaan toisinaan siksi, että funktion arvoa ei voida laskea kseisellä lähtöarvolla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.5.2016 COM(2016) 261 final 2016/0135 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Keski-Amerikka-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Euroopan unionin

Lisätiedot

Otannasta ja mittaamisesta

Otannasta ja mittaamisesta Otannasta ja mittaamisesta Tilastotiede käytännön tutkimuksessa - kurssi, kesä 2001 Reijo Sund Aineistot Kvantitatiivisen tutkimuksen aineistoksi kelpaa periaatteessa kaikki havaintoihin perustuva informaatio,

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus

PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien alkukartoitusmallin luominen (ensisijainen tavoite) Tiedon lisääminen ja eteenpäin

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

10 Liiketaloudellisia algoritmeja

10 Liiketaloudellisia algoritmeja 218 Liiketaloudellisia algoritmeja 10 Liiketaloudellisia algoritmeja Tämä luku sisältää liiketaloudellisia laskelmia. Aiheita voi hyödyntää vaikkapa liiketalouden opetuksessa. 10.1 Investointien kannattavuuden

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELY/TIETOKANTA Tehtävä C

TIETOJENKÄSITTELY/TIETOKANTA Tehtävä C 1 Tietojenkäsittely Lajinumero 31 Kopioi levykkeeltä kansio Tietokanta C:-levylle. Käytä tätä kansiota työhakemistona. Tee myös E:-asemalle kansio Tietokanta, johon kopioit ratkaisusi. Älä tuhoa tiedostojasi

Lisätiedot

CLIENT TIEDONSIIRTO-JA RAPORTOINTIOHJELMA

CLIENT TIEDONSIIRTO-JA RAPORTOINTIOHJELMA CLIENT k k k k k TIEDONSIIRTO-JA RAPORTOINTIOHJELMA Sisältö 1. Yleistä CLIENT tiedonsiirto-ja raportointiohjelmasta... 3 2. Asetukset... 4 2.1 Yleiset asetukset... 4 2.2 Raportissa näytettävät sarakkeet...

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Palkkailmoitus vakuutusyhtiölle. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (10)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Palkkailmoitus vakuutusyhtiölle. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (10) SONET Palkkailmoitus vakuutusyhtiölle 2014 CGI 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 PALKKAILMOITUS VAKUUTUSYHTIÖLLE... 3 1.1 Tilastoa varten avattavat vakuutuskoodit... 3 1.2 Palkansaajatiedot... 4 1.3 Palkkailmoitus

Lisätiedot