Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU"

Transkriptio

1 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008

2 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO 9001-STANDARDI Laatu LÄHTÖTILA-ANALYYSIT Kehittämistarveselvitys Itsearviointi laadunhallintajärjestelmästä Itsearviointi johdon vastuusta Itsearviointi jatkuvan kehittämisen periaatteista Muut kehittämistarveselvityksen arviointikohteet Asiakastyytyväisyyskysely Työtyytyväisyyskysely Lähtötila-analyysi LAADUNHALLINTAOHJELMISTOJEN VALINTA Ohjelmien esittely Enterq Enstep IMSprocess Ibiworks Eqoweb PKY-laatu Ohjelmien toiminnot Tietojen ja dokumenttien hallinta Muistutusten lähetys Tiedonhaku sekä mittarieden ja kaavioiden luonti Kyselytyökalut Prosessikuvaukset ja piirtotyökalut Ohjelmien arviointi ja pisteytys Toimittajan organisaatio Toimittajan tilannekäsitys Tarjotut ratkaisut Toiminnallisuus Teknologia Toimitussuunnitelma Käyttöönottoon ja hankintaan liittyvät riskit Pisteytyksen tulokset TOIMINTAEHDOTUS POHDINTA LÄHTEET LIITTEET

3 3 Yksikkö Tekniikka, Ylivieska Aika Marraskuu 2007 Tammikuu 2008 Koulutusohjelma Sähkötekniikka Työn nimi Lähtötila analyysit ja laadunhallintaohjelmien vertailu Työn ohjaaja Tapio Malinen Työelämäohjaaja Raimo Jääskeläinen Tekijä/tekijät Kaarlo Kärkkäinen Sivumäärä 36+ Tämä opinnäytetyö tehtiin Earthpac Oy:lle. Työssä tehtiin tarvittavat laadunhallintaan liittyvät lähtötila analyysit ja laadunhallintaohjelmien vertailut, laadunhallintajärjestelmän valmistelun käynnistämiseksi Earthpac Oy:lle. Lähtötila analyysit suoritettiin kolmella eri kyselyllä asiakastyytyväisyys, henkilöstötyytyväisyysja kehittämistarvekyselyn avulla. Asiakas ja henkilöstökyselyissä käytettiin webropol palvelua. Kehittämistarve kysely tehtiin Benchmarking Oy:n julkaiseman itsearvioinin työkirjan avulla. Kyselyä varten jaettiin kysymyslomakkeet yrityksen vastuuhenkilöille. Saadut kysymykset tallennettiin ja arvioitiin kirjan mukana tulleella ohjelmalla. Laadunhallintaohjelmat vertailtiin suomen tietotekniikkayhdistyksen julkaiseman tietojärjestelmien hankintaoppaan avulla. Ohjelmien ominaisuudet pisteytettiin kirjan mukana olevan Exceltaulukon avulla. Taulukosta käytettiin niitä arviointi alueita jotka olivat merkittäviä vertailtaessa laadunhallintaohjelmia. Työn tuloksia ovat toimenpide ehdotus jossa ovat esitetty laadunhallintaan liittyen merkittävimmät kehittämiskohteet, esitys ohjelmavalinnaksi, ohjelmien vertailut sekä tehtyjen kyselyjen raportit. Kyselyraportit ovat ainoastaan toimeksiantajan kappaleessa. Työ antaa toimintamallin laadunhallintaprojektin käynnistämiseksi Pk yrityksissä. Asiasanat laadunhallinta, laatujohtaminen, arviointi, sertifiointi, prosessijohtaminen

4 4 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Date November 2007 January 2008 Author Kaarlo Kärkkäinen Degree programme Electrical engineering Name of thesis The Comparison of the Initial Condition Analysis and Evaluation of Quality Management Software Instructor Pages Tapio Malinen Supervisor Raimo Jääskeläinen This final thesis was made for Earthpac Inc. In this research, the quality management included the initial condition analysis and the quality management software comparisons for initiating the build up of the quality management system for Earthpac Inc. The initial condition analysis was based on three different questionnaires: customer satisfaction, employee satisfaction and the developmental needs. Webropol service was used for the customer satisfaction and employee satisfaction questionnaires. Using Benchmarking Inc. publication on self evaluation the developmental needs questionnaires were made. Questionnaires were given to the company s head employees. The acquired questionnaires were processed and evaluated with the help of the program, which came with the publication. The quality management programs were compared with the help of Finnish Information Technology Associations guide for purchased data systems. Features of the software were calculated by Excel sheet book. In this case, only the significant features were used in the Excelsheet. Results of this thesis are proposals for action, in which most significant developmental areas are in the quality management, proposal for software, comparison of software and results of the questionnaires. These results are only shared with the company. This thesis can help other companies in initiating the build up of quality management system. Keywords quality management, quality system, evaluation, certification, process management

5 5 1 JOHDANTO Opinnäytetyön aiheen valinta lähti liikkeelle yrityksen yhteydenotosta ja tarjouksesta tulla käynnistämään laatujärjestelmän rakentaminen. Yrittäjän tavoitteena oli saada ISO 9001 mukainen sertifioitu laadunhallintajärjestelmä rakennetuksi tulevan talven kuluessa. Järjestelmän avulla pyrittäisiin hallitsemaan yrityksen toimintoja liikevaihdon kasvaessa sekä hankkia sertifioinnin avulla kilpailuetua. Alusta asti oli selvä, että laatujärjestelmä laaditaan sähköiseen muotoon. Laatuprojektin valinta opinnäytetyön aiheeksi oli mielenkiintoinen ja tarpeellinen valinta. Laatukäsite laajeni jo lyhyen tutustumisen jälkeen tuotteen laadusta koko toiminnan johtamisen laaduksi. Mitä enemmän aiheeseen tutustui, sitä enemmän uusia käsitteitä ja termejä löytyi. Samankaltainen laatupyrkimys saatetaan ilmaista laatujohtamisena, toiminnanohjauksena tai jatkuvan parantamisen periaatteena. Yhteistä kaikille on toiminnan tuloksellisuuden parantaminen, virhemahdollisuuksien vähentäminen ja asiakastyytyväisyyden parantaminen. Liikkeellelähdön ongelma, laatutyöhön liittyvän tiedon löytäminen, vaihtui pian vaikeuteen rajata ja valita parhaat informaatiolähteet. Opinnäytetyön tehtävänä oli hankkia riittävät tiedot laatujohtamishankkeen käynnistämiseksi Earthpac Oy:ssä. Hankkeen myöhemmäksi tavoitteeksi yritys oli asettanut laadunhallintajärjestelmän sertifioinnin ISO standardin mukaisesti. Hankkeelle haettiin yrityskehitysprojektista rahoitusta vuoden 2008 loppuun. Rahoitushakemuksessa projektin tavoitteeksi määriteltiin lähtötila-analyysien tekeminen, laatudokumentointiin tarvittavan ohjelman valinta ja mahdollisesti liiketoimintaprosessien kuvaaminen. Lähtötila-arviointia varten tehtiin kehittämistarvekysely, työtyytyväisyyskysely ja asiakaskysely. Kehittämistarvekyselyä varten hankimme Bencmarking Oy:stä itsearvioinnin, Matkalla huipulle ISO 9001 ja standardiparin avulla, työkirjoja. Kirjat sisälsivät kysymyksiä ja esimerkkitapauksia hyvistä laatujohtamiseen liittyvistä käytännöistä. Vastaukset on raportoitu kirjan mukana tulevan ohjelman avulla.

6 6 Työtyytyväisyyskysely, samoin kuin asiakastyytyväisyyskysely, tehtiin webropolpalvelun avulla. Työtyytyväisyyskysely pohjautui yrityksessä aiemmin käytettyyn kyselyyn. Asiakaskyselyn kysymykset laadittiin yrityksessä uuden strategian ja myynnintavoitteiden mukaisesti. Earthpac Oy:n toimipisteitä on kolmella paikkakunnalla. Taloushallinnon ja tuotannon toimintojen pitkä etäisyys tuo omat haasteensa informaation hallintaan yrityksessä. Taloushallinnon ohjelmistona yrityksessä on Hansa. Ohjelmaan on tallennettu myynnin tarvitsemia dokumentteja. Haapajärven toimipisteessä on atk-verkko, jonka palvelin oli aiemmin käytettävissä myös Äänekoskelta. Palvelimelle on tallennettu yrityksen dokumentteja. Dokumenttien hakemistorakenne on kuitenkin epäselvä ja tarvittavan tiedon löytäminen työlästä. Laadunhallinnan näkökulmasta on vaikeinta se, etteivät reklamaatiot ja poikkeamaraportit ole luettavissa Haapajärvellä, missä yrityksen taloushallinto ja toimitusjohtaja pääsääntöisesti työskentelevät. Laatukonsultti Eero E. Karjalainen on kirjoittanut kolumnissaan Älä hukkaan tulosta laatujärjestelmiin, että monessa yrityksessä on ISO:n laatuluurangon yllä vain sertifioitu laatunahka. Suomalainen tapa suhtautua laatustandardeihin on samanlainen kuin kuuluisa suhtautumistapamme direktiiveihin - liian tarkka. Laatujärjestelmän tärkein tehtävä on tuottaa yritykselle lisää voittoa. Mappihyllyssä pölyttyvä laatukäsikirja ei tuo koskaan siihen sijoitettua panostusta takaisin. Tässä työssä etsittiin yrityksen tarpeisiin ja kokoon nähden mahdollisimman sopiva tapa hallita ja toteuttaa laatutyötä. Vaikka työ käsittelee käytettyjä kyselyitä, on ohjelmiston valinnassa muistettu periaate: jollet osaa teoriaa, et kykene kuin kopioimaan. Työn vaikein asia oli laatujärjestelmän tueksi valittavan ohjelmiston vaatimusten määrittely. Tarveselvitys perustuu pitkälti työn alkuvaiheessa suoritettuihin kyselyihin. Merkittävä osa tarveselvitystä olivat myös keskustelut toimitusjohtajan, myyntihenkilöiden ja taloushallinnon työtekijöiden kanssa. Kaikkia valintaan vaikuttavia tekijöitä ei voida ar-

7 7 vioida objektiivisesti. Henkilökohtaiset arviot käytettävyydestä ja ulkoasusta on vain hyväksyttävä. Opinnäytetyöllä oli kaksi päätavoitetta: selvittää yrityksen kehittämistarpeet ja tehdä esitys yrityksen tarpeisiin sopivasta laadunhallintaohjelmasta. Laadunhallintaan liittyviä kehittämistarpeita selvitettiin asiakas-, työtyytyväisyys- ja kehittämistarvekyselyillä. Laatukustannuksia en työssäni arvioinut. Laadunhallintaohjelman valinnan apuna käytin Suomen tietotekniikkayhdistyksen opaskirjaa tietojärjestelmän valitsemiseksi. Työ antaa yritykselle tarvittavat tiedot laadunhallintaprojektin käynnistämiseksi, ohjelman valintaperusteiksi ja laadunkehittämisen painopistealueiksi.

8 8 2 LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ Kun puhutaan yrityksen johtamisesta ja siihen liittyvistä käsitteistä, törmätään usein varsin samankaltaisiin termeihin. Tässä opinnäytetyössä laadunhallintajärjestelmällä tarkoitetaan ISO standardin mukaista tapaa toimia ja johtaa yrityksen toimintoja. Olli Lecklin määrittelyn mukaan laatujärjestelmä on rakenne, jonka avulla johdon tahtotila viedään systemaattisesti läpi organisaation. Tällöin laatujärjestelmä on pelisäännöt yrityksen johtamisjärjestelmää varten. Samoin laatujärjestelmä ja laadunhallintajärjestelmä ovat hänen mukaansa toimintajärjestelmän synonyymejä. ( Lecklin 2002, 31). Keskusteluissa käy usein ilmi, että laadunhallintajärjestelmä mielletään laatukäsikirjaksi, joka on kuitenkin vain osa laatujärjestelmää ja sen mukaista johtamista. 2.1 ISO 9001-STANDARDI Kaksikymmentä vuotta sitten ilmestyi ensimmäinen laatujärjestelmästandardi ISO 9000:1987. Suomenkielinen versio ilmestyi vuotta myöhemmin. Ensimmäisissä standardiversioissa hallitsevana piirteenä oli dokumentoinnin korostaminen. Järjestelmäauditoinneissa keskityttiin varsin yksityiskohtaiseen standardin kohtien läpikäyntiin, minkä vuoksi järjestelmä koettiin organisaatioiden toimintaa enemminkin haittaavana tekijänä kuin kehittämisen välineenä. (Voutilainen, Ritola, Moisio 2001, ) Laatupalkintomallien yleistyminen 1990-luvulla pakotti uudistamaan ISO laatustandardeja enemmän asiakaslähtöisiksi ja toimintaa kokonaisvaltaisemmin käsittäväksi. Tällöin muodostuivat niin sanotut laadunhallinnan 8 periaatetta, jotka ovat asiakaslähtöisyys, johtajuus, ihmisten osallistuminen, prosessimainen lähestymistapa, järjestelmäkeskeinen johtamistapa, jatkuva parantaminen, tosiasioihin perustuva päätöksenteko ja yhteistyökumppanuus asiakkaiden kanssa. Standardin kehittämistyö jatkui. Joulukuussa 2000 julkaistiin uusi versio, joka jakaa laadunhallintajärjestelmän sisällön viiteen luokkaan: laadunhallintajärjestelmään, johdon

9 9 vastuuseen, resurssien hallintaan, tuotteen toteuttamiseen ja mittaukseen, analysointiin ja jatkuvaan parantamiseen. (Voutilainen, 2001, s.11 13). ISO 9001:2000 määrittelee laadunhallintajärjestelmien vaatimukset mille tahansa organisaatiolle, jolle on tarpeen osoittaa organisaation kyky toimittaa jatkuvasti asiakasvaatimukset ja lakisääteiset vaatimukset täyttävä tuote, ja jonka tavoitteena on parantaa asiakastyytyväisyyttä. CD- levy (SFS e-käsikirja ). Standardi ei siis sisällä tuotekohtaisia vaatimuksia. Kaaviossa 1 on esitelty käsitekaaviolla standardin mukainen prosessijohtamisen kaavio. Tuotteiden toteuttaminen lähtee liikkeelle asiakkaiden vaatimuksista. Asiakastyytyväisyyttä mittaamalla saadaan informaatiota laadun kehittämiseksi. Yritys ja sen johto viestivät asiakkaiden kanssa laatuvaatimuksista sekä yrityksen laatupolitiikasta. Kuvio 1: Prosesseihin perustuva laadunhallintajärjestelmä (ISO 9001:2000).

10 10 Eero E. Karjalaisen varoitus olla hukkaamatta tulosta pelkään laatunahkaan, on mahdollista huomioida standardin oikealla ymmärtämisellä ja toteutuksella. ISO-9001:2000 standardi ei sisällä tarkkoja vaatimuksia laadunhallintajärjestelmän luurangosta eli dokumenttien määrästä, vaan edellyttää toiminnan kannalta oleellisten asioiden dokumentointia. Esimerkiksi tuotteen laadunvarmistaminen voidaan osoittaa kuvaamalla toiminta jolla virheellisen tuotteen meneminen asiakkaalle estetään, eikä erillisiä mittaus- ja tarkastuspöytäkirjoja vaadita. Lihakset luurangon ympärille eli laatujärjestelmän vaikuttavuus, syntyvät prosessimaisen toimintatavan omaksumisesta ja asiakkaan tarpeista lähtevästä toiminnasta. ISO 9001:2000 standardin mukainen johtamistapa edellyttää, että yrityksen johto määrittelee selkeästi yrityksen tavoitteet ja strategian. Johtamismalli edellyttää, että johto varaa tarvittavat resurssit joilla asetettuihin tavoitteisiin voidaan päästä. Tämä on käytännössä asetettujen tavoitteiden viestittämistä läpi organisaation, henkilökunnan sitouttamista ko. tavoitteisiin ja heidän kyvykkyytensä varmistamista yltää asetettuihin tavoitteisiin riittävän koulutuksen ja osaamisen avulla. Resurssien hallinta pitää sisällään myös tarvittavat aineelliset resurssit toteuttaa yrityksen strategiaa. Laatujärjestelmän vaikuttavuutta rakennetaan lisäksi asiakaskeskeisyyden avulla. Asiakastyytyväisyyden mittaamisella ja asiakasvaatimusten kautta saadaan selville asiakkaiden palvelulle sekä tuotteelle asettamat laatuvaatimukset. Myös tuotannon tehokkuutta ja virhekustannusten seurannalla saadaan tarvittavaa tietoa jatkuvan parantamisen toteuttamiseksi. Moisio ja Ritola kirjoittavat kirjassaan ISO 9001:2000 ja menestyksen avaimet, että tuntemalla asiakkaan vaatimukset ja täsmälliset odotukset, saadaan yritykselle selvää kilpailuetua ja voidaan löytää asiakasta ilahduttavia laatupiirteitä (Moisio & Ritola, 2001). Standardin edellyttämä prosessimainen toimintatapa tarkastelee yrityksen toimintoja vertikaalisesti, eikä organisaatiossa osastoissa tapahtuvina erillisinä ylhäältä johdettuina toimintoina. Prosessimainen toimintapa toimii hyvin kun kehitetään ja parannetaan tuotteen valmistukseen liittyvien toimintojen vaatimaa aikaa ja resurssien tarvetta. Toimintaa

11 11 voi hyvin kuvata tilaus-toimitusprosessilla joka käynnistyy asiakkaan antamalla tilauksella ja etenee yrityksen sisällä käyttäen yrityksen sekä aineellisia että henkisiä resursseja päätyen lopulta asiakkaalle lähtevään toimitukseen ja laskuun. Kehittämällä koko ketjuntoimintaa yhtenäisenä saadaan parempi lopputulos, kuin kehittämällä yksin erillisiä toimintoja. Prosessikuvauksilla saadaan reaalielämä ja -talous paremmin ymmärrettäväksi. (Moisio, 2001) 2.2 Laatu Laadun historiaa voimme ajatella teollisen tuotannon kehityksen rinnalla. Vaihdantatalouden aikana tuotteen laatuun liittyvät asiat olivat arvioitavissa välittömästi asiakkaan ja myyjän kohdatessa. Tuotteen laatu määräsi jo tuolloin sen arvon markkinoilla. Myöhemmin ammattikunnat ja niiden ammatti ylpeys toimivat eräänlaisina laaduntakaajina. Kisällistä edettiin mestariksi vasta kun ammattitaito oli saavuttanut riittävän laadun. Teollinen tuotanto muutti ratkaisevasti laadun käsitettä ja tapaa saavuttaa riittävä laatu. Työkaluiksi tulivat tuotannon valvonta ja tarkastus ja viallisten kappaleiden erottaminen. Laadunhallinnan kehitys ovat tämän jälkeen seuranneet laadunohjauksen kehitysvaihe jossa tavoiteltiin ihannearvoa laadulle mutta sallittiin myös tietty poikkeama. Seuraava vaihe oli laadunvarmistus jossa keskityttiin laatuvirheitä aiheuttavien toimintojen ennaltaehkäisyyn ja edelleen TQM (total quality management) kokonaisvaltainen laadunhallinta jossa sisäisten toimintojen rinnalla ovat asiakasvaatimukset. ( Lecklin, 2002.) Käsitämme usein laadun tuotteen virheettömyytenä, mutta laadulla voi olla muitakin merkityksiä. Paul Lilrank esittää kuusi laatu ominaisuutta; Valmistuslaatu, tuotelaatu, arvolaatu, kilpailulaatu, asiakaslaatu ja ympäristölaatu. Valmistuslaadun näkökulmasta kehitetään tuotannon prosesseja niin, että mahdolliset virheet jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Tuotelaadussa korostuu tuotteen suunnittelun onnistuminen. Arvolaadussa merkittävää on kustannustehokkuus ja sijoitetun pääomantuotto. Kilpailulaatu on tuotteen laatuasema kilpaileviin tuotteisiin. Se samoin kuin asiakaslaatu kuvaa kykyä tyydyttää asiakkaan odotukset. Ympäristölaatu on tuotteen vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan. (Lecklin, 2002.)

12 12 Nykyaikaiseen laatukäsitykseen voidaan sisältää kaikki yrityksen toiminnot. Laadukkaita tuotteita voi syntyä vain laadukkaan toiminnan seurauksena ja että keskeisenä periaatteena on jatkuva parantaminen. (Nurmi, 1999.) Laadun käsitettä ei ole standardissa määritelty tarkoin. Laatuun liittyviä käsitteitä on pyritty esittämään käsitekaaviolla kuviossa 2. Sanallisesti ISO 9000:2000 määrittelee laadun olevan sellaisia tuotteen luontaisia ominaisuuksia, jotka täyttävät sille asetetut vaatimukset. Vaatimukset ovat asiakaslähtöisiä, yleisesti hyväksyttyjä normeja tai muiden sidosryhmien asettamia vaatimuksia. Luontaisesti standardi tarkoittaa tuotteen pysyvää ja olemassa olevaa ominaisuutta. Laatua voidaan luonnehtia myös huonoksi tai hyväksi (ISO 9000:2000). Käsitekaaviossa (kuvio 2) kuvataan laatustandardin 9001 näkökulmasta. Laadun määrittelevät yhtäältä asiakasvaatimukset, kuin yleisesti tuotteelta tai palvelulta edellytetyt ominaisuudet. Laadun määrittelyyn vaikuttaa myös organisaation kyky tuottaa palvelu tai tuote. Kyvykkyys sisältää yrityksen sisäisen toiminnan vaikutukset ympäristöön ja sidosryhmiin.

13 13 Kuvio 2: Laatua kuvaava käsitekaavio (ISO 9000:2000) Jotta yritys menestyisi kovenevassa kilpailussa ja pystyisi täyttämään tiukkenevat laatuvaatimukset, on toiminnan laadukkuutta yhä parannettava. Hyvän laadun avulla voidaan saavuttaa parempaa hintaa tai sen asemesta suurempi markkinaosuus. Toisaalta asiakas voi edellyttää hyvän palvelun- ja tuotelaadun lisäksi että yrityksen toiminta on kaikilla tasoilla riittävän laadukasta. Liikekumppanin toiminnassa ei sallita työtapaturmia ja vaatimuksiin sisältyy että toiminta on myös ekologisesti kestävää (Nurmi 1999). Kytkemällä prosessimainen toimintatapa laadunhallintaan ja laatuun, voidaan laatuun vaikuttavia tekijöitä kehittää niissä prosessin vaiheissa, joissa asiakkaalle näkyvät laatuominaisuudet syntyvät. Tämä helpottaa tarvittavien toimintaohjeiden ja laatukriteereiden määrittelyä. (Valtanen, 1997.)

14 14 3 LÄHTÖTILA-ANALYYSIT 3.1 Kehittämistarveselvitys Ennen kehittämishankkeen aloittamista on syytä selvittää, että yrityksellä on tarvittavat valmiudet toimintansa kehittämiseen, ja että yrityksen johto on sitoutunut hankkeeseen. Myös sitoutumisen taso on merkittävä. Johdon on tarvittaessa myös itse osallistuttava kehittämistoimintaan. (Nurmi1999). Kehittämistarveselvityksen tehtävänä oli ongelmakohtien selvittämisen lisäksi johdattaa johtoryhmän jäsenet keskustelemaan kokonaisvaltaisesta laadunhallinnasta. Tarveselvitys tehtiin itsearviointina Benchmarking Oy:n julkaiseman kysymyssarjan, Matkalla huipulle, ISO 9001 ja 9004 standardiparin avulla, -pohjalta. Kysymyssarjan arviointialueet olivat ISO standardin rakenteen mukaiset. Itsearviointikysymyksiä käytetään myöhemmin toiminnan kehittymisen seurantaan. Tulosten raportointia varten kirjan mukana tuli Change Manager Le -ohjelmisto. Kyselyssä selviteltiin kunkin osa-alueen nykytila, tavoiteltava tila ja asianmerkitys yrityksen menestymisen kannalta, asteikkona käytettiin arvoja 1-5. Kysely toteutettiin jakamalla johtoryhmän jäsenille kysymyslomakkeet ja edellä mainittu itsearvioinnin kirja. Kirjan tarkoitus oli auttaa ymmärtämään kysymysten sisältö. Kyselyn yksityiskohtaiset tulokset esitetään ainoastaan yrityksen saamassa opinnäytetyökappaleessa (LIITE 1/1-9). (Moisio, Tuominen, Kuivalainen, 2005). Käytetyt kyselylomakkeet ovat liitteissä 2 ja 3. (LIITE 2, LIITE 3/1-2). 1 ASIAKASLÄHTÖISTÄ ja PROSESSIMAISTA toimintamallia KEHITETÄÄN jatkuvasti (4.1) 2 On määritelty ne periaatteet, joiden mukaan SIDOSRYHMIEN VAATIMUKSET ja odotukset DOKUMENTOIDAAN 3 DOKUMENTOINTIA ARVIOIDAAN säännöllisesti ennalta sovittujen kriteereiden avulla 4 DOKUMENTOINTIJÄRJESTELMÄMME sisältää käytännöllisessä ja luotettavassa muodossa johtamis- ja toimintaperiaatteemme (4.2.2) 5 Työohjeita, piirustuksia, prosessikaavioita ja muita vastaavia ASIAKIRJOJA käsitellään sovittujen ohjeiden mukaisesti (4.2.3) 6 Raportteja, muistioita, pöytäkirjoja ja muita toiminnassa syntyviä TALLENTEITA käsitellään sovittujen ohjeiden mukaisesti (4.2.4) 7 Organisaatiota JOHDETAAN laadunhallinnan kahdeksan periaatteen mukaisesti 8 Yleisarvosana Kuvio 3 Esimerkkejä kysymyksistä (Kuivalainen, 2005)

15 Itsearviointi laadunhallintajärjestelmästä Laadunhallintajärjestelmän itsearviointi osoitti merkittävimmät puutteet riittämättömässä dokumentoinnissa. Vastauksien mukaan asiakirjoja, pöytäkirjoja ja muita yrityksen dokumentteja säilytetään ja tallennetaan sovittujen ohjeiden mukaisesti. Työohjeiden ja laatuun liittyvien dokumenttien tallentaminen sovittujen ohjeiden mukaan oli heikompaa. Dokumenttien hallintajärjestelmä koettiin kuitenkin epäluotettavaksi ja vaikeaksi käyttää. Tulosten perusteella tärkeimmät kehittämiskohteet laadunhallintajärjestelmässä ovat dokumenttienhallinta ja prosessimaisen toimintamallin kehittäminen. Tulokset ovat esitetyt liitteessä 1.(LIITE 1/8-9) Itsearviointi johdon vastuusta. Arviointi osoitti puutteita toimintapolitiikan ja strategisen johtamisen selkeydessä. Työtyytyväisyydessä henkilöstön odotusten huomioimisessa oli merkittävä ero nykytilan ja tavoitetilan välillä. Nykytilan laatupolitiikka jatkuvan kehittämisen välineenä, ei toteutunut niin kuin tavoite olisi edellyttänyt. Kehittämiskohteina ovat strategisen johtamisen ja laatupolitiikan selkeyttäminen, sekä näiden viestintä. Työtyytyväisyyden mittauksen avulla johto voi edistää hyvinvointia työpaikalla. Tulokset ovat esitetty liitteessä 1(LIITE 1/8-9) Itsearviointi jatkuvan kehittämisen periaatteista Suurimmat erot nykytilan ja tavoitetilan välillä olivat asiakastyytyväisyydestä ja tyytymättömyydestä kertovien tietojen keräämisessä, sidosryhmätyytyväisyyden mittaamisessa ja johtamisjärjestelmän toimivuuden arvioinneissa. Kehittämistehtävinä ovat asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja reklamaatioiden käsittelyn kehittäminen. Johtamisjärjestelmän itsearviointitoiminta aloitetaan ja asetetaan järjestelmän toimivuutta mittaava mittaristo. Tulokset ovat esitetyt liitteessä 1.(LIITE 1/8-9)

16 Muut kehittämistarveselvityksen arviointikohteet Muut kehittämistarveselvityksen arviointialueet olivat resurssienhallinta, tuotteen toteuttamisen suunnittelu, sidosryhmiin sisältyvät prosessit, tuotteitten kehittäminen, ostotoiminta, tuotteiden kehittäminen ja seuranta- ja mittalaitteiden ohjaus. Selvityksen perusteella merkittäviä kehittämiskohteita ovat resurssienhallintaan liittyvät kysymykset, erityisesti ne jotka liittyvät koulutukseen. Seuranta- ja mittalaitteiden ohjauksessa on kyselyn mukaan, suurehko ero nykytilan ja tavoitetilan välillä. Yrityksessä ei ole kuitenkaan käytössä monia mittalaitteita, joten tulos ei ole merkittävä. Tulokset ovat esitetty liitteessä 1. (LIITE 1/8-9) 3.2 Asiakastyytyväisyyskysely Asiakaskysely tehtiin sähköpostikyselynä webropol ohjelman avulla. Kysymyksillä haluttiin mitata kolmea asiakokonaisuutta: myyntihenkilöstön onnistumista, tarjous-, tilausmenettelyä ja toimituksia sekä palvelun ja tuotteen laatua. Merkittävimmät kehityskohteet kyselyn mukaan ovat asiakaskäyntien ja yhteydenottojen määrässä. Muutamat heikot arvosanat asiakirjojen ja laskujen selkeydessä, vaativat myös huomiota. Laskutukseen ja toimitukseen liittyvien asiakirjojen oikeellisuutta on pidettävä ns. must be - laatuna, eli vähimmäisvaatimuksena. Kyselyn tulokset ovat esitettyinä liitteessä 1 ja kysymyslomakkeet liitteessä 2. (LIITE 2), (LIITE 1/5-5-7) 3.3 Työtyytyväisyyskysely Työtyytyväisyyskysely tehtiin samoin sähköpostikyselynä webropol ohjelman avulla. Kyselyyn vastattiin anonyymisti. Kyselyn mukaan eniten kehittämistarvetta on tiedon kulussa, henkilöstön koulutuksessa ja järjestystasossa. Töiden sujuvuuteen ja työmenetelmiin oltiin tyytyväisiä, samoin laatutavoitteiden tuntemus omassa työssä arvioitiin hyväksi.

17 17 Laadunkehittämisen näkökulmasta tärkeimmät kehittämiskohteet ovat tiedonkulun parantamisessa, kehittämistavoitteiden tiedottamisessa ja tulosten mittaamisessa. Kyselyn tulokset ovat liitteessä yksi, ja kysymykset ovat liitteessä kolme. (LIITE 3/1-2), (LIITE 1/1-4) 3.4 Lähtötila-analyysi Tehtyjen tutkimusten ja haastattelun perusteella laadunkehittämishankkeen tärkeimmät painopistealueet ovat johdon sitouttaminen, selkeän ja helppokäyttöisen dokumentointijärjestelmän kehittäminen ja henkilöstön kouluttaminen. Tutkimusten mukaan suurin riski on, ettei johto sitoudu hankkeeseen. Laatuhankeen onnistuminen vaatii koko henkilöstön sitoutumisen siihen. Sitoutumista uhkaa kuitenkin, että laatuhanke ja siihen liittyvät dokumentointivaatimukset koetaan lisätyönä, eikä hankkeella saavutettavia etuja kyetä kuvaamaan tai niitä ei uskota saavutettavan. (Lecklin, 2002.) Lähtötila-analyysiin sisällytetään usein laskelma laatukustannuksista. Tässä työssä ei erillistä arviota laatukustannuksista tehty. Laatuhankkeeseen sitoutumisen vahvistamiseksi on tässä esitetty yleinen arvio laatukustannuksista. Laatukustannuksia aiheuttavat laadunvarmistamisesta syntyvät sekä virheellisistä tuotteista koituvat kustannukset. Yleisesti laatukustannusten arvioidaan tuotannollisissa yrityksissä olevan % liikevaihdosta. (Järvinen, Lemetti, Virtanen 2001, 17.) Laatuhankkeen tavoitteena voi olla kustannusten pienentäminen 30 %:iin. Tavoitteena voi olla myös virhekustannusten kasvun estäminen. Yrityksen kasvu vaatii myös johtamisjärjestelmän kehittämistä. Laatujohtamisen periaatteet ovat hyvä väline kasvun hallintaan. Laadunhallintajärjestelmän tulisi toimia johtamisen työkaluna, jolla kyetään kuvaamaan prosessit, arkistoimaan dokumentteja sekä esittämään mitattavat asiat selkeästi ja kootusti. Järjestelmän tehtävänä on toimia informaatiokanavana yrityksen sisällä.

18 18 4 LAADUNHALLLINTAOHJELMISTOJEN VALINTA 4.1 Ohjelmien esittely Ohjelmien esittelyssä pyritään antamaan yleiskuva vertailluista ohjelmista ja näkymä käyttötilanteesta. PKY-laadun ohjelmistosta ei ollut saatavilla selainnäkymää. Ohjelma esitellään aina asiakkaan luona Enterq Entersol esittelee oman ohjelmansa johtamisjärjestelmänä. Enterq on selainpohjainen järjestelmä. Ohjelmassa ei ole ISO standardin mukaista hakemistorakennetta, mutta ohjelma tukee standardin mukaista sisältöä. Ohjelma käyttää SQL-tietokantaperustaa, jolloin CRM ja ERP- ohjelmat voivat toimia samassa yhteydessä. Ohjelmaan oli mahdollista tutustua demoversion avulla ilman muokkausoikeuksia. Rakenne oli selkeä, ja eteneminen tarvittavaa tietoa kohti tapahtui joko prosessikuvauksien tai pääotsakkeiden kautta. Demoversion prosessikartta oli ainoastaan prosessiluettelo, siinä prosessien keskinäiset vaikutukset eivät tule esille. Prosessikuvauksien visuaalinen ilme on vaatimaton. Ohjelmassa on tarvittava versionumerointi, ja yhteensopivuus taloushallinnosta saataviin mittareihin on mahdollinen. Järjestelmässä on mahdollisuus rajata käyttäjäoikeuksia, samoin asiakkaille on mahdollisuus tarjota lukuoikeus tiettyihin dokumentteihin. Pääkäyttäjän on mahdollista seurata muiden käyttäjien aktiivisuutta. Kuviossa 3 näkyy ohjelman hakemistorakenne. (EnterQ, 2007). EnterQ Virtual Management System Alku Strategia Dialogi Dokumentit Käsikirja Menettelyt Työohjeet Muut Asiakirjojen luonti

19 19 Kuvio 4: Enterq:n hakemistorakenne Kuviossa 4 on käyttäjälle avautuva selainnäkymä. Ohjelmaan liittyy käyttöoikeus yrityksen tuottamaan laatuopisto-tietokantaan. Tietokannassa on ISO standardin mukaiseen johtamisjärjestelmään liittyvää aineistoa. Kuvio 5: Selainnäkymä Enterq

20 Enstep 5.0 Enstep on Proventia Solutions Oy:n tuottama ohjelma ISO 9001, ISO ja OHSAS standardien mukaisten johtamisjärjestelmien dokumentointiin. Ohjelma voidaan asentaa joko asiakkaan tai Proventia Solutions Oy:n palvelimelle. Ohjelmassa on automaattinen versionumerointi ja automaattiset raporttien lähetykset. Ohjelma mahdollistaa prosesseihin linkitettävät tiedostot, joten dokumentteihin siirtyminen voi tapahtua myös tätä kautta. Ohjelmasta ei ole tarjolla demoversiota, joten arviointi on tehty esitteen ja tarjouksen perusteella. Kuvassa 5 on ohjelmasta avautuva näkymä. (Proventia,2007) Kuvio 6: Selainnäkymä Enstep IMSprocess IMSprocess on IMS Business solutions Oy: n toimintajärjestelmän hallintaohjelma. Ohjelma on selainpohjainen, ja se asennetaan asiakkaan omalle palvelimelle. Järjestelmä kuvaa yrityksen toimintaa ja organisaatiota prosessikuvausten avulla. Asiakirjat ja dokumentit löytyvät parhaiten prosessikuvausten avulla. Ohjelmassa on automaattinen versionhallinta ja poikkeamaraporttien lähetys. Järjestelmä hakee ajastetusti muista järjestelmistä tietoa myös taloushallinto-ohjelmistosta. Ohjelmaan voidaan asettaa eritasoisia käyttöoikeuksia, mutta myös pelkät lukuoikeudet ovat mahdollisia.

21 21 IMSprocessin avulla voidaan toteuttaa asiakaskyselyä ja yrityksen sisäisiä kyselyjä erityisen raportointityökalun avulla. Ohjelman visuaalisuus ja myös prosessivaiheiden kuvaus ovat selkeät. Ohjelmassa ei ole valmiina ISO 9001-standardin mukaista sisällysluetteloa. Laatukäsikirjaa varten on oma otsakkeensa ja hakemistohierarkia rakentuu niin, että standardin mukaisen johtamisjärjestelmän mukainen dokumentointi on mahdollista rakentaa. Kuviossa 6 on näkymä, jossa on avattuna tilaustoimitusprosessin kuvaus. Kaaviossa näkyvät prosessin eri vaiheet ja eteneminen. Vaiheista on linkit niihin liittyviin dokumentteihin ja reaaliaikaisiin mittareihin. Kuvio 7: IMSprocessin tapa kuvata prosesseja IMSprocess- ohjelma on ominaisuuksiltaan laajin vertailluista ohjelmista. Asiakasreferenssit ovat monipuoliset niin asiakasyritysten koon kuin toimialankin suhteen. Ohjelma vastaa hyvin toimittajansa kuvausta toimintajärjestelmän hallintaohjelmana. Prosessiku-

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

KY TOMMI: toimintajärjestelmä energia-alalle. Energiapäivät, Tampere (4.-5.2.2011)

KY TOMMI: toimintajärjestelmä energia-alalle. Energiapäivät, Tampere (4.-5.2.2011) KY TOMMI: toimintajärjestelmä energia-alalle Energiapäivät, Tampere (4.-5.2.2011) Toimintajärjestelmän rakenne Laatu-, työterveys- ja turvallisuus sekä ympäristöjohtaminen = johtamisjärjestelmä Yritysesittely

Lisätiedot

Laatu syntyy tekemällä

Laatu syntyy tekemällä Laatu syntyy tekemällä Toimivaa laadunhallintaa Yli 1000 toimitettua järjestelmää Suomessa yli 500 organisaatiota käyttää järjestelmää toimintojensa ohjaamiseen Tuotekehitys jatkunut vuodesta 1994 ja uusi

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen /

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen / Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen Akkreditointi vuodesta 1993 Väkiviinan ja alkoholia sisältävien juomien ja teknokemiallisten tuotteiden kemiallinen testaus 34 akkreditoitua

Lisätiedot

Tiivistetty hankekuvaus osahanke. Partnerin laadunhallinnan hyvät käytänteet. Osahankkeen kehittämistavoite ja tulokset 1 (8)

Tiivistetty hankekuvaus osahanke. Partnerin laadunhallinnan hyvät käytänteet. Osahankkeen kehittämistavoite ja tulokset 1 (8) 1 (8) Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raision aikuiskoulutuskeskus Timali Juhaninkuja 1 21200 Raisio Raision aikuiskoulutuskeskus Timali aloittaa laadunhallintajärjestelmän systemaattista rakentamista

Lisätiedot

Matkailuilta Karjaa 24.3.2011

Matkailuilta Karjaa 24.3.2011 Matkailuilta Karjaa 24.3.2011 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa 20 % palveluasennetta

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa!

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa! Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin Jos et voi mitata, et voi johtaa! Ceriffi Oy:n seuranta- ja mittauspalveluiden missio Ceriffi Oy:n henkilöstö on ollut rakentamassa johtamis-,

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 5.0 21.4.2017 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos tarkoittaa

Lisätiedot

EnterQ Johtamisjärjestelmä EnterQ EnterQ Johtamisjärjestelmän

EnterQ Johtamisjärjestelmä EnterQ EnterQ Johtamisjärjestelmän EnterQ Johtamisjärjestelmä on visuaalinen johtamisen, toiminnan kehittämisen ja arvioinnin työväline. EnterQ:n avulla voitte luoda ja ylläpitää organisaationne toimintajärjestelmän, dokumentaation, viestinnän,

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Esityksen aiheita Laatu 2 Johtaminen laatu- ja johtamisjärjestelmät Standardit Miksi johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET TAVOITTEET - Hankintatoimen kansallisen tilan selvitys - Osaamiskartoitus Tutkimuksen sisältö ja tiedon hankinta - Kohderyhmä: suuret suomalaiset yritykset

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja 2901030 Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät Vierailuluento 13.10.2004 Sanna Vauranoja Luennon aiheet 1. Käsitteet 2. Johtamis- ja hallintajärjestelmät yleisesti 3. Laadunhallinta 4. Ympäristönhallinta

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Pop & Jazz Konservatorion laadunhallintajärjestelmä. Janne Murto

Pop & Jazz Konservatorion laadunhallintajärjestelmä. Janne Murto Pop & Jazz Konservatorion laadunhallintajärjestelmä Janne Murto 19.9.2017 1. Viranomaisten vaatimukset Koulutuksen järjestäjillä on oltava toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva

Lisätiedot

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä 30.10.2012 LARK-hanke Laatupäällikkö, Jaakko Tuomi Laadunhallinnan tukiprosessin (16) yleiset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009 Käytännön laatua matkailuyrityksiin Petkeljärvi 1.10.2009 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa

Lisätiedot

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ.

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. Toimintaperiaatteemme Maailma kehittyy koko ajan. Yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä on tämän kehityksen mukana

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 2016-06-16 1 (5) Arviointiraportti Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 14. - 16.6.2016 Raportti nspecta Sertifiointi Oy Visiting address CN: 1065745-2 Group headquarters: nspecta Group Oy, Helsinki, 2016-06-16

Lisätiedot

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Uutta Yhteinen rakenne Rakenne ja termit ovat harmonisoitu Uusitut ISO 14001 ja ISO 45001 tulevat olemaan

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Johtamisen standardit mitä ja miksi

Johtamisen standardit mitä ja miksi Johtamisen standardit mitä ja miksi Forum 2013 Sari Sahlberg Johtamisen standardi Auttaa organisaatiota kehittämään valittua johtamisen osa-aluetta Laadunhallinta Ympäristöasioiden hallinta Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Prosessiajattelu Sisään Prosessi Ulos ohjaus mittaus Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät määrittelevät sen, mitkä prosessit täytyy olla määritelty ei sitä,

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Standardin uudistamisen tilanne Miksi ISO 45001? Hyödyt Suurimmat erot ja muutokset

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa?

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Laadunhallinta ja tuloksellisuus lukiokoulutuksessa Lukioseminaari 11.4.2012, Kuntatalo Juha Karvonen, kehittämispäällikkö Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Lukioseminaari 11.4.2012 Lukion

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOULUTUS HARJOITUKSET IMS 2010

KÄYTTÄJÄKOULUTUS HARJOITUKSET IMS 2010 KÄYTTÄJÄKOULUTUS HARJOITUKSET IMS 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLLÄPITO... 4 1.1 Luo uusi käyttäjäryhmä... 4 1.2 Lisää uusi käyttäjä... 5 1.3 Lisää käyttäjiä ryhmään... 6 1.4 Anna käyttäjäryhmälle oikeuksia...

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä TALONRAKENNUSTEOLLISUUS RY ITÄ-SUOMI Rakennustyömaan laadunhallinnan koulutus Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä Osaamispaja HMQ Ky, Heikki Munukka, 7.4.2015 KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSISTA KOOTTUJA OHJEITA,

Lisätiedot

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Mm. Kansainvälisesti korkeatasoisia ja omille vahvuusalueille profiloituneita korkeakouluja Entistä tuloksellisempaa

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä Mitä laatu on Deming (1940): asiakkaiden nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttämistä laadun avulla Edwards (1968): kykyä tyydyttää asiakkaan tarpeet Akyama (1991): se, mikä toteuttaa ostajan tarpeet Mikel

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö 1 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat mm: hyvä taloudellinen tulos asiakkaiden tyytyväisyys korkea tuottavuus oman henkilöstön

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

PROSESSIEN TUNNISTAMISESTA PROSESSIEN JOHTAMISEEN JA MITTAAMISEEN. C Harjoitteita. J Moisio, Qualitas Fennica / IMS Business Solutions Oy, 4/ 2017

PROSESSIEN TUNNISTAMISESTA PROSESSIEN JOHTAMISEEN JA MITTAAMISEEN. C Harjoitteita. J Moisio, Qualitas Fennica / IMS Business Solutions Oy, 4/ 2017 PROSESSIEN TUNNISTAMISESTA PROSESSIEN JOHTAMISEEN JA MITTAAMISEEN C Harjoitteita J Moisio, Qualitas Fennica / IMS Business Solutions Oy, 4/ 2017 1 H1) Ohessa on esimerkkejä hankaluuksista, joita esiintyy

Lisätiedot

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Cerion Solutions Cerion on tiedolla johtamisen ja toiminnan

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto

Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto Laadunhallinnan eri menetelmiä Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto Laadunkehittämismallit EFQM (Euroopan laatupalkintomalli ) Excellence Model 2010 Erinomaisuuden tunnuspiirteiden arviointimalli

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Vaatimus kudoslaitoksille: Fimean määräys 3/2014 Liite V 6. Laatukatselmus 6.1 Toiminnoille, joille lupaa haetaan, on oltava käytössä auditointijärjestelmä.

Lisätiedot

Pisteytystaulukko / toimintatavat (CAF)

Pisteytystaulukko / toimintatavat (CAF) STEA CAF-kriteerit Pisteytystaulukko / toimintatavat (CAF) Toiminta-arviointialueiden pisteytystaulukko Emme ole toimineet aktiivisesti ja järjestelmällisesti tässä asiassa. Ei tietoja /ei näyttöä arviointialueelta

Lisätiedot

Ympäristö- ja laatutoiminnan kehittäminen ja sähköisen viranomaispalvelimen käytön koulutus

Ympäristö- ja laatutoiminnan kehittäminen ja sähköisen viranomaispalvelimen käytön koulutus Ympäristö- ja laatutoiminnan kehittäminen ja sähköisen viranomaispalvelimen käytön koulutus Tuloksia ja tilannekatsaus 1. Sähköisen viranomaispalvelimen käyttöönoton neuvonta- ja koulutusiltapäivät 31.1.

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

<> Palvelukuvaus versio x.x

<<PALVELUN NIMI>> Palvelukuvaus versio x.x JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 5 Palvelukuvaus pohja Palvelukuvaus versio x.x 1/5 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Termit ja lyhenteet...3

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimukset

Asiakastyytyväisyystutkimukset Asiakastyytyväisyystutkimukset Liiton asiakastyytyväisyystutkimukset muodostavat kiinteän osan, jonka tavoitteena on tuottaa jäsenyrityksille oman toiminnan onnistumisen arviointiin ja kehittämiseen liittyvää

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN 2012 TULOKSET

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN 2012 TULOKSET ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN 2012 TULOKSET Yrityksemme yksi tärkeimmistä mittareista on asiakastyytyväisyys, jota selvitetään vuosittaisella asiakastyytyväisyyskyselyllä. Asiakastyytyväisyyskyselyn kysymykset

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena itsmf risteily 10.2.2011, Eija Hallikainen DataCenter Finland Oy:n palvelutarjooma Korkean käytettävyyden energiatehokkaat konesalipalvelut Laadukkaat etä- ja lähitukipalvelut,

Lisätiedot

SAAJOS OY LAATUKÄSIKIRJA TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU SFS-EN ISO 9001:2008. Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus

SAAJOS OY LAATUKÄSIKIRJA TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU SFS-EN ISO 9001:2008. Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus LAATUKÄSIKIRJAN LYHENNELMÄ 1 (20) LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2008 SAAJOS OY TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus LAATUKÄSIKIRJAN LYHENNELMÄ 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-85-7 1(7) Periaatteet standardien

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa 13.05.2015 Terveydenhuollon ATK-päivät Tampere-talo Yleistä Riskienhallintaan löytyy viitekehyksiä/standardeja kuten ISO 31000

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Laadunhallinta osana organisaation toimintaa

Laadunhallinta osana organisaation toimintaa Laadunhallinta osana organisaation toimintaa TieVie-asiantuntijakoulutus Organisatorinen muutos 1.9.2006 Sari Tervonen Oppimiskeskus Sisältö Laadun käsitteistöä Laatu organisaatiossa Laatutyö Kuopion yliopistossa

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työmaarekisteri. Moderni työkalu työn hallintaan

Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työmaarekisteri. Moderni työkalu työn hallintaan Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työmaarekisteri Moderni työkalu työn hallintaan (Visma L7, Visma Business ja Visma Nova) Urakoitsijat ERP:n asiakkaat haettavissa Työntekijät ERP:n henkilöt haettavissa,

Lisätiedot

Tiivistetty hankekuvaus osahanke. Partnerin laadunhallinnan hyvät käytänteet. Osahankkeen kehittämistavoite ja tulokset 1 (5)

Tiivistetty hankekuvaus osahanke. Partnerin laadunhallinnan hyvät käytänteet. Osahankkeen kehittämistavoite ja tulokset 1 (5) 1 (5) Kirkkopalvelut ry/ Koulutuskeskus Agricola Hankkeen partnerin yhteystiedot Huvilakatu 31 76130 Pieksämäki Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Päivi Jantunen laatukoordinaattori 4.1.2017 1 Toimintajärjestelmän ja laadunhallinnan pohjana SFS-EN ISO9001-standardi johtamisjärjestelmä, joka auttaa

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot