Smartphone-mottagare / Smartphone Receiver / Smartphone Receiver

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Smartphone-mottagare / Smartphone Receiver / Smartphone Receiver"

Transkriptio

1 Viktig användarinformation Vigtige oplysninger for brugeren Tärkeää tietoa käyttäjälle Smartphone-mottagare / Smartphone Receiver / Smartphone Receiver SPH-DA120 Glöm inte att registrera produkten på (eller Glem ikke at registrere dit produkt på (eller Älä unohda rekisteröidä tuotetta (tai Se till att läsa Viktig användarinformation först! I Viktig användarinformation finns viktig information som du bör ta del av och förstå innan du använder den här produkten. Husk at læse Vigtige oplysninger for brugeren først! Vigtige oplysninger for brugeren indeholder de vigtige oplysninger, som du skal forstå, før dette produkt benyttes. Muista lukea Tärkeää tietoa käyttäjälle ensin! Tärkeää tietoa käyttäjälle sisältää tärkeää tietoa, joka on sisäistettävä ennen tämän tuotteen käyttöä. Svenska - Dansk - Suomi

2 2

3 Innehåll Innehåll Tack för att du valt den här Pioneer-produkten. Läs igenom de här instruktionerna så att du vet hur du ska använda denna modell. När du har läst instruktionerna bör du förvara det här dokumentet på en säker plats för framtida behov. Försiktighetsåtgärder... 4 Inledning... 5 Termer som används i denna handbok... 5 * Bakre bildskärm... 5 * Videobilder... 5 * ipod... 5 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 6 Skydda bildskärmen och displayen... 7 Funktioner relaterade till iphone och smartphone-baserade appar... 7 Ytterligare säkerhetsföreskrifter... 8 Säkerhetsspärr för parkeringsbroms... 8 * Trafiksäkerhet... 8 Vid användning av displayen ansluten till V OUT... 8 För att undvika att batteriet laddas ur... 8 Backkamera (säljs separat)... 8 Hantering av USB-kontakten... 9 Anmärkning avseende videoavspelning... 9 Anmärkning avseende MP3-filavspelning... 9 Korrekt användning av displayen... 9 * Hantering av displayen... 9 * Flytkristalldisplay (LCD)... 9 * Underhåll av displayen * LED-bakgrundsbelysning (lysdioder) Innan du använder systemet Om problem uppstår Besök vår webbplats Om denna produkt Information om den här produktens funktioner och handhavande Bilaga ipod-kompatibilitet Android -enhetskompatibilitet Bluetooth WMA/WMV DivX AAC Android MirrorLink Detaljerad information om anslutna ipod-enheter * ipod och iphone * itunes * Lightning * Apple CarPlay * App Store * ios Använda app-baserat anslutet innehåll HDMI MHL Tekniska data SVENSKA 3

4 Försiktighetsåtgärder Försiktighetsåtgärder Vissa länders nationella lagstiftning och bestämmelser förbjuder eller begränsar placeringen och/eller användandet av denna produkt i ditt fordon. Följ gällande lagar och bestämmelser för användande, installation och handhavande av denna produkt. SVENSKA Om produkten ska avfallshanteras får den inte blandas med allmänt hushållsavfall. I enlighet med gällande miljölagstiftning finns ett särskilt avfallshanteringssystem för uttjänta elektronikprodukter där dessa sorteras, behandlas och återvinns på korrekt sätt. Privata hushåll i medlemsstaterna inom EU, Schweiz och Norge, får returnera sina förbrukade elektronikprodukter gratis till särskilt avsedda uppsamlingsplatser eller till en återförsäljare (om du köper en ny liknande produkt). För länder som inte nämns ovan, kontakta närmaste lokala myndighet för information om hantering av elektronikavfall. Genom att göra detta försäkrar du dig om att din uttjänta produkt hanteras, sorteras och återvinns på rätt sätt, vilket förhindrar negativ inverkan på miljön och människors hälsa. 4

5 Inledning Inledning Termer som används i denna handbok Bakre bildskärm En eventuell extra skärm, som är kommersiellt tillgänglig och som lämpar sig för anslutning till denna produkt kallas i den här handboken för Bakre bildskärm. Videobilder Videobilder avser i denna handbok rörliga bilder från DivX, ipod och från utrustning som har anslutits till denna produkt via RCAkabel, till exempel AV-utrustning. ipod I denna handbok benämns både ipod och iphone ipod. SVENSKA 5

6 Viktiga säkerhetsföreskrifter SVENSKA Viktiga säkerhetsföreskrifter VARNING Försök inte själv installera eller reparera denna produkt. Om denna produkt installeras eller underhålls av personer som saknar utbildning och fackkunskaper inom elektronisk utrustning och biltillbehör, riskerar du att utsätta dig för en elektrisk stöt, personskada eller andra faror. Låt inte denna produkt komma i kontakt med vätska. Det kan leda till elchock. Produkten kan skadas, avge rök eller överhettas vid kontakt med vätskor. Om vätska eller främmande föremål tränger in i denna produkt, parkera fordonet på en säker plats, slå av tändningen omedelbart (ACC OFF) och kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade Pioneer-serviceställe. Använd inte denna produkt i detta skick eftersom det kan orsaka brand, elektrisk stöt eller någon annan felfunktion. Om denna produkt avger rök, onormalt ljud eller lukt eller om du ser onormala indikeringar i bildskärmen, ska du slå av strömmen omedelbart och kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade Pioneer-serviceställe. Att använda denna produkt i detta skick kan orsaka permanent skada på systemet. Ta inte isär eller modifiera denna produkt, eftersom den innehåller högspänningskomponenter som kan orsaka en elektrisk stöt. Se till att kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade Pioneer-serviceställe för inspektion av inre delar, justering eller reparation. Innan du använder denna produkt, läs och gör dig grundligt förtrogen med följande säkerhetsföreskrifter: Läs detta häfte och bruksanvisningen i sin helhet innan du använder den här produkten. Alla app-baserade navigerings- eller kartfunktioner (och backningskameratillvalet, om du har detta) som visas av denna produkt är endast avsedda som en hjälp när du använder fordonet. De ersätter inte din uppmärksamhet, ditt omdöme eller din försiktighet vid körning. Använd inte denna produkt (eller backningskameratillvalet) om det på något som helst sätt distraherar dig eller hindrar dig från säker användning av ditt fordon. Iakttag alltid reglerna för trafiksäkerhet och alla gällande trafikförordningar. Om du får problem med att använda denna produkt eller läsa bildskärmen, parkera först fordonet på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen innan du gör nödvändiga justeringar. Tillåt aldrig att andra personer använder denna produkt om dessa inte har läst och gjort sig förtrogna med bruksanvisningen. Ställ aldrig in volymen på denna produkt så högt att du inte kan höra externa trafikljud och utryckningsfordon. För att göra systemet säkrare inaktiveras vissa funktioner i systemet om fordonet inte står stilla och/eller parkeringsbromsen inte är ansatt. Ha denna bruksanvisning till hands som en referens för användning och säkerhet. Iakttag noga alla varningar i denna bruksanvisning och följ instruktionerna noggrant. Underlåtenhet att följa de varningar och försiktighetsåtgärder som beskrivs i denna handbok och på själva produkten och/eller underlåtenhet att använda produkten på rätt sätt kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Installera inte den här produkten på ett ställe där den kan (i) hindra sikten för föraren, (ii) försvåra funktionen av fordonets manöver- eller säkerhetssystem, inklusive krockkuddar och knappar till varningslampor eller (iii) hindra en säker användning av fordonet. Se alltid till att ha på dig säkerhetsbältet när du använder ditt fordon. Om du råkar ut för en olycka kan dina skador vara mycket allvarligare om du inte har satt på säkerhetsbältet ordentligt. Använd aldrig hörlurar under körning. Det är alltid viktigare att följa trafikbestämmelser och vägskyltning än de anvisningar som ges av tredjeparts navigations-/kartprogram i din iphone. 6

7 Viktiga säkerhetsföreskrifter Iakttag alltid gällande trafikbestämmelser, även om programmet ger motsägande instruktioner. Skydda bildskärmen och displayen Utsätt inte LCD-displayen för direkt solljus när produkten inte används. Detta kan resultera i att produkten upphör att fungera på grund av de höga temperaturerna. Då en mobiltelefon används, se till att antennen är riktad bort från bildskärmen för att undvika störningar i bilden, som till exempel prickar, färgremsor, etc. För att förhindra att LCD-displayen skadas får touchknapparna endast vidröras lätt med fingrarna. Applicering av en skyddsfilm över displayens yta kan, beroende på typ av skyddsfilm, medföra att produkten upphör att fungera normalt. SVENSKA Funktioner relaterade till iphone och smartphonebaserade appar Läs bruksanvisningen för säker användning av denna produkt. Följ alltid trafiksäkerhetsregler och trafikförordningar. Använd inga funktioner under körning om det inte kan ske både på ett säkert sätt och enligt gällande lagstiftning. Ta del av alla de användaranvisningar, försiktighetsåtgärder och varningsmeddelanden som medföljer appen innan iphone och smartphonebaserade appar som är tillgängliga från den här produkten används. Var uppmärksam och observera i första hand de verkliga förhållanden som råder då navigationsappar används. 7

8 Ytterligare säkerhetsföreskrifter SVENSKA Ytterligare säkerhetsföreskrifter Säkerhetsspärr för parkeringsbroms Vissa funktioner i denna produkt (som att betrakta videobilder och använda vissa touchknappfunktioner) kan utgöra en fara (som kan resultera i personskador eller dödfall) och/eller vara olagliga om de används under körning. För att hindra att sådana funktioner används medan fordonet är i rörelse, finns det en säkerhetsspärr som känner av om parkeringsbromsen är inkopplad och om fordonet är i rörelse. Om du försöker använda funktionerna som beskrivs ovan medan du kör kopplas de bort, och de kan sedan inte användas förrän du stannar fordonet på en säker plats och (1) ansätter parkeringsbromsen, (2) frigör parkeringsbromsen och (3) ansätter parkeringsbromsen igen. Håll bromspedalen nedtryckt innan du frigör parkeringsbromsen. När du ansätter parkeringsbromsen för att se på videobilder eller för att använda andra funktioner i denna produkt, parkerar du fordonet på en säker plats och håller sedan bromspedalen nedtryckt innan du frigör parkeringsbromsen ifall fordonet är parkerat i en backe eller riskerar att röra sig när parkeringsbromsen frigörs. Om du försöker titta på videobilder under körning, kommer varningsmeddelandet Det är strikt förbjudet att se video i framsätet vid körning. att visas på displayen. För att kunna betrakta videobilder på bildskärmen måste du parkera fordonet på en säker plats och ansätta parkeringsbromsen. Håll bromspedalen nedtryckt innan du frigör parkeringsbromsen. Vid användning av displayen ansluten till V OUT 8 Trafiksäkerhet!VARNING DEN LJUSGRÖNA LEDNINGEN VID STRÖMKONTAKTEN AVKÄNNER PARKERINGSSTATUS OCH MÅSTE ANSLUTAS TILL PARKERINGSBROMSENS STRÖMFÖRSÖRJNINGSSIDA. FELAKTIG ANSLUTNING ELLER ANVÄNDNING AV DENNA LEDNING KAN LEDA TILL LAGÖVERTRÄDELSE OCH ORSAKA ALLVARLIGA SKADOR ELLER PERSONSKADOR. Vidta inte några åtgärder för att manipulera eller inaktivera parkeringsbromsens spärrsystem som är till för att skydda dig. Manipulering eller inaktivering av handbromsens spärrsystem kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. För att undvika risken för olyckor, skador och möjliga lagbrott får denna produkt inte användas med videobilder som är synliga för föraren. I vissa länder kan det vara olagligt att se videobilder på skärm i fordon även för andra personer än föraren. Där sådana lagar gäller måste de följas. Videoutgången (V OUT) är avsedd för anslutning av en bakre bildskärm som ger passagerare i baksätet möjlighet att betrakta videobilder.!varning Installera ALDRIG den bakre bildskärmen på en plats som ger föraren möjlighet att betrakta videobilder under körning. För att undvika att batteriet laddas ur Se alltid till att fordonets motor är igång medan denna produkt används. Användning av denna produkt med avstängd motor kan ladda ur batteriet.!varning Installera inte produkten i ett fordon där tändningslåset saknar ACC-ledning eller - krets. Backkamera (säljs separat) Med en backkamera (tillval) kan den här produkten användas som ett hjälpmedel för att hålla uppsikt över ett släp kopplat till fordonet eller som stöd när fordonet backas in i en trång parkeringsficka.

9 Ytterligare säkerhetsföreskrifter!varning BILDEN PÅ SKÄRMEN KAN VISAS OMVÄND. ANVÄND INGÅNGEN ENDAST FÖR BACKKAMERA MED OMVÄND ELLER SPEGELVÄND BILD. ANNAN ANVÄNDNING KAN ORSAKA SKADOR ELLER PERSONSKADOR.!SE UPP Backkamerafunktionen är av säkerhetsskäl inte tillgänglig förrän den här produkten har startat helt. Backkameraläget i den här produkten är en hjälpfunktion för att hålla uppsikt över ett släp kopplat till fordonet eller som stöd när fordonet backas. Använd inte den här funktionen i underhållningssyfte. Hantering av USB-kontakten!SE UPP För att förhindra dataförlust och skador på minnesenheten, ska du aldrig avlägsna den från produkten under pågående dataöverföring. Pioneer kan inte garantera kompatibilitet med alla USB-minnesenheter och avsäger sig allt ansvar för data som förlorats från mediaspelare, iphone, smartphone eller andra enheter under användning av denna produkt. Anmärkning avseende videoavspelning Kom ihåg att användning av detta system i kommersiella syften eller offentlig visning kan utgöra intrång i den upphovsrätt som skyddas av upphovsrättslagen. Anmärkning avseende MP3- filavspelning Vid leverans av denna produkt medföljer en licens för privat, icke-kommersiellt bruk, som inte berättigar användning av denna produkt för någon som helst kommersiell (dvs. inkomstbringande) realtidsutsändning (markbunden, via satellit eller kabel och/eller något annat medium), sändning/streaming via Internet, intranät och/eller andra nätverk eller andra elektroniska distributionssystem, t.ex. avgiftsbelagda audio eller audio-on-demandtillämpningar. En separat licens erfordras för sådant bruk. För ytterligare information, besök Korrekt användning av displayen Hantering av displayen Om displayen utsätts för direkt solljus under en längre tid kan den bli mycket het, vilket kan leda till att displayen skadas. Undvik i möjligaste mån att utsätta denna produkt för direkt solljus när det inte används. Displayen bör endast användas inom de temperaturområdena som anges i Tekniska data på sidan 15. Använd inte LCD-displayen utanför de angivna temperaturerna. Om du gör det kan displayen upphöra att fungera normalt och/eller skadas. Displayen är oskyddad för att göra den väl synlig inne i fordonet. Hantera den varsamt för att undvika att den skadas. Tryck varsamt på bildskärmen för att undvika att den får repor. Vidrör aldrig displayen med något annat än fingrarna vid användning av touchknapparna. Bildskärmen kan lätt repas. Flytkristalldisplay (LCD) Om bildskärmen är installerad nära ett utlopp till luftkonditioneringen måste du se till att den inte utsätts för någon luftström från utloppet. Värme från värmeelementet kan skada LCD-displayen och sval luft från luftkylningssystemet kan orsaka kondens med resulterande skador inuti produkten. Eventuellt kan små svarta eller vita (ljusa) prickar uppträda på LCD-skärmen. Detta beror på LCD-skärmens egenskaper och indikerar ej något funktionsfel. LCD-skärmen blir svår att se om den utsätts för direkt solljus. SVENSKA 9

10 Ytterligare säkerhetsföreskrifter Då en mobiltelefon används, se till att antennen är riktad bort från bildskärmen för att undvika störningar i bilden, som till exempel prickar eller färglinjer. Underhåll av displayen För att damma av eller rengöra LCDskärmen, stäng först av denna produkt och torka sedan av skärmen med en torr och mjuk duk. Iakttag försiktighet när du torkar av displayen så att dess yta inte repas. Använd ej starka eller nötande kemiska rengöringsmedel. SVENSKA LED-bakgrundsbelysning (lysdioder) En ljusdiod i displayen används för att belysa LCD-skärmen. Om LED-bakgrundsbelysningen används vid låga temperaturer kan fördröjningen av bildvisningen öka och bildkvaliteten försämras på grund av LCD-skärmens karakteristik. Bildkvaliteten förbättras med stigande temperatur. LED-bakgrundsbelysningen har en livslängd som överstiger timmar. Den kan dock minska om enheten används under höga temperaturer. När LED-bakgrundsbelysningen når slutet av sin livslängd blir skärmen mörkare och bildåtergivningen upphör. När det inträffar, rådfråga din återförsäljare eller närmaste auktoriserade Pioneer-serviceställe. 10

11 Innan du använder systemet Innan du använder systemet Om problem uppstår Om denna produkt inte fungerar korrekt, kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade Pioneer-serviceställe. Besök vår webbplats Besök oss på följande webbplats: Registrera din produkt. Vi kommer att spara uppgifterna om ditt inköp i vårt arkiv, så att du kan hänvisa till denna information i händelse av försäkringskrav vid förlust eller stöld. Den senaste informationen om PIONEER CORPORATION hittar du på vår webbplats. Pioneer tillhandahåller programuppdateringar regelbundet för att ytterligare förbättra sina produkter. Kontrollera supportdelen på Pioneers webbplats för alla tillgängliga programuppdateringar. Om denna produkt Denna produkt fungerar inte korrekt utanför Europa. Funktionen RDS (Radio Data System) fungerar endast i regioner med FM-stationer som sänder RDS-signaler. RDS-TMC-tjänsten kan användas i regioner där det finns stationer som sänder RDS-TMC-signaler (tillgänglig trafikinformation). Pioneer CarStereo-Pass är endast avsett för användning i Tyskland. Information om den här produktens funktioner och handhavande Se instruktionsboken, för utförlig information om den här produktens funktioner och handhavande, genom att skanna följande QR-kod. För ipod-användare För användare av Android- och MirrorLink-enheter Namn på privata företag, produkter och andra enheter som beskrivs i denna produkt är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag. Se bruksanvisningen för närmare detaljer. SVENSKA 11

12 Bilaga Bilaga ipod-kompatibilitet WMA/WMV SVENSKA Se bruksanvisningen om du vill verifiera att din iphone- eller ipod-modell stöds av den här produkten. Användningsmetoderna kan variera beroende på ipod-modell och -programvaruversion. Beroende på ipod-programvaruversion kan den eventuellt inte vara kompatibel med denna produkt. För detaljerad information om ipodkompatibilitet med denna produkt, hänvisar vi till den information som finns tillgänglig på vår webbplats. Android -enhetskompatibilitet Användningsmetoderna kan variera beroende på Android-enhet och programvaruversion av Android OS. Beroende på version av Android OS kan den eventuellt inte vara kompatibel med denna produkt. Full kompatibilitet med alla Android-enheter kan ej garanteras. För detaljerad information om den här produktens kompatibilitet med Androidenheter, hänvisar vi till den information som finns tillgänglig på vår webbplats. Bluetooth Bluetooth -ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av PIONEER CORPORATION sker under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare. Windows Media är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Den här produkten innehåller teknologi som ägs av Microsoft Corporation, denna får ej användas eller distribueras utan licens från Microsoft Licensing, Inc. DivX DivX är ett komprimerat digitalt videoformat skapat av DivX video codec från DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Denna enhet kan avspela DivX-videofiler som inspelats på media. I enlighet med samma terminologi som DVD-video, kallas individuella DivX-videofiler för Titlar. När du namnger filer/titlar, tänk på att de som standard kommer att spelas upp i den ordning de skrivs till mediet. DivX Certified för avspelning av DivX - video, inklusive premiuminnehåll. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och får endast användas under licens. Omfattas av ett eller flera av följande patent i USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274 OM DIVX-VIDEO: DivX är ett digitalt videoformat skapat av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX Certified enhet som spelar DivX video. Besök divx.com för ytterligare information och programverktyg för att konvertera dina filer till DivX-video. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX Certified -enhet måste registreras för att kunna avspela DivX Video-on-Demand (VOD) filmer. För att erhålla din registreringskod, se DivX VOD-avsnittet i bruksanvisningen. Besök vod.divx.com för 12

13 Bilaga mer information om hur du utför din registrering. ipod och iphone AAC AAC är en förkortning för Advanced Audio Coding, en teknisk standard för ljudkomprimering som används med MPEG-2 och MPEG-4. Flera olika program kan användas för registrering av AAC-filer, men filformat och filtillägg varierar beroende på vilket program som används vid registreringen. Den här enheten kan avspela AAC-filer som kodats av itunes. Android Android är ett varumärke som tillhör Google Inc. MirrorLink MirrorLink Certified, Design Only certifieringslogotyp, MirrorLink och MirrorLink -logotypen är certifieringsmärken och varumärken tillhörande Car Connectivity Consortium LLC. Otillåten användning är strängt förbjuden. Detaljerad information om anslutna ipod-enheter!se UPP Pioneer avsäger sig allt ansvar för information som förlorats från en ipod även om den förlorades under användning med denna produkt. Säkerhetskopiera dina ipod-data regelbundet. Lämna inte din ipod i direkt solljus under långa perioder. Långa perioder av direkt solljus kan leda till funktionsfel i ipod:en på grund av för hög värme. Lämna inte ipod:en på en plats med hög temperatur. Sätt fast ipod:en ordentligt när du kör. Se till att ipod:en inte faller på golvet där den kan råka i kläm under broms- eller gaspedalen. Made for ipod och Made for iphone innebär att ett elektroniskt tillbehör har utformats särskilt för att anslutas till ipod respektive iphone och har certifierats av utvecklaren för att möta Apples standarder för prestanda. Apple avsäger sig allt ansvar för denna enhets funktion och hur enheten uppfyller gällande standard avseende säkerhets- och lagkrav. Notera att användning av detta tillbehör med en ipod eller iphone kan påverka den trådlösa prestandan. iphone, ipod, ipod classic, ipod nano och ipod touch är varumärken som tillhör Apple Inc. som är registrerade i USA och andra länder. itunes itunes är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och som är registrerat i USA och andra länder. Lightning Lightning är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Apple CarPlay Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc. App Store App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. ios ios är ett varumärke som Cisco innehar varumärkesrättigheterna till i USA och i vissa andra länder. SVENSKA Se i bruksanvisningen för din ipod för information. 13

14 Bilaga SVENSKA Använda app-baserat anslutet innehåll VIKTIGT Krav för åtkomst till anslutna app-baserade innehållstjänster för denna produkt: Senaste versionen av Pioneer-kompatibel ansluten innehållsapplikation för din smartphone, tillgänglig från tjänsteleverantören, nedladdad till din smartphone. Ett konto hos tjänsteleverantören. Smartphone dataanslutning. Observera: om dataanslutningen i din smartphone inte medger obegränsad dataöverföring, kan ytterligare avgifter från din tjänsteleverantör tillkomma för åtkomst till app-baserat anslutet innehåll via 3G-, EDGE- och/eller LTE (4G)-nät. Anslutning till Internet via 3G, EDGE, LTE(4G) eller WiFi-nät. Pioneer adapterkabel (säljs separat) för anslutning av din iphone till denna produkt. Begränsningar: Åtkomst till app-baserat anslutet innehåll beror på mobil- och/eller WiFi-nätets täckning/tillgänglighet i syfte att låta din smartphone ansluta till Internet. Tjänstens tillgänglighet kan vara begränsad till geografiska områden. Rådfråga leverantören av anslutningstjänsterna för ytterligare information. Denna produkts förmåga att komma åt anslutet innehåll kan komma att ändras utan föregående meddelande och kan påverkas av något av följande: kompatibilitetsproblem med framtida smartphone firmware-versioner, kompatibilitetsproblem med framtida program för anslutet innehåll för smartphone, leverantör(er) ändrar eller upphör med att tillhandahålla tjänst(er) eller programvara för anslutet innehåll. Pioneer avsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå med anledning av felaktigt eller bristfälligt app-baserat innehåll. Innehåll och funktionalitet för de programvaror som stöds är respektive Appleverantörs ansvar. I AppRadio Mode och Apple CarPlay är produktens funktionalitet begränsad under körning; vilka funktioner som är tillgängliga bestäms av appens leverantör. Tillgänglig funktionalitet i AppRadio Mode och Apple CarPlay bestäms av appens leverantör, den bestäms inte av Pioneer. AppRadio Mode och Apple CarPlay medger åtkomst till andra program än de som anges (föremål för begränsningar under körning), men i vilken utsträckning som innehållet kan användas bestäms av apparnas leverantörer. HDMI Termen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande HDMI Licensing, LLC i USA och andra länder. MHL MHL, MHL-logotypen och Mobile High- Definition Link är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande MHL, LLC i USA och andra länder. 14

15 Bilaga Tekniska data Allmänt Märkspänning... 14,4 V DC (tillåtet spänningsområde: 10,8 V till 15,1 V DC) Jordningssystem... Negativ typ Max. strömförbrukning... 10,0 A Mått (B x H x D): DIN Chassi mm x 100 mm x 157 mm Nos mm x 118 mm x 14 mm D Chassi mm x 100 mm x 164 mm Nos mm x 97 mm x 7mm Vikt... 1,5 kg GPS GPS-mottagare: System... L1, C/Acode GPS SPS (Standard Positioning Service) Mottagningsystem kanalig multikanal mottagningssystem Mottagningsfrekvens ,42 MHz Känslighet dbm (typisk) Frekvens för positionsuppdatering... ca 1 gång i sekunden GPS-antenn: Antenn... Microstrip flat antenn/ högerställd helixpolarisation Antennkabel... 3,55 m Mått (B x H x D) mm x 14,7 mm x 36 mm Vikt... 73,7 g Bildskärm Skärmstorlek/bildformat... 6,2 tum bred/16:9 Effektiv bildyta ,5 mm x 77,2 mm Pixlar (2 400 x 480) Visningsmetod... TFT aktiv matris, drivande Färgsystem... PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/ SECAM-kompatibelt Tolererad lagringstemperatur: Frånslagen C till +80 C Ljud Max. uteffekt W x 4 (för subwoofer) 70 W x 1 kan./2 Ω) Max. kontinuerlig uteffekt W x 4 (50 Hz till 15 khz, 5 %THD, 4 Ω BELASTNING, Båda kanalerna drivs) Belastningsimpedans... 4 Ω (4 Ω till 8 Ω [2 Ω för 1-kan.] tillåtet) Maximal preout-utgångsnivå... 4,0 V Equalizer (13-bands grafisk equalizer): Frekvens Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/ 315 Hz/500 Hz/800 Hz/1,25 khz/ 2 khz/3,15 khz/8 khz/12,5 khz Förstärkning... ±12 db HPF (högpassfilter): Frekvens Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz/160 Hz/200 Hz Branthet... 6 db/okt, 12 db/okt, 18 db/okt Subwoofer: Frekvens Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz/160 Hz/200 Hz Branthet... 6 db/okt, 12 db/okt, 18 db/okt Förstärkning db till 24 db Fas... Normal/Reverserad Tidsanpassning... 0 till 200 steg (2,5 cm/steg) USB USB-standardspecifikationer... USB1.1, USB2.0 High Speed Max. matningsström... 1,6 A USB-klass... MSC-enhet, (Mass Storage Class) ipod-enhet (Audio Class, HID Class) Filsystem... FAT16, FAT32, NTFS MP3-avkodningsformat... MPEG-1/Layer 1, MPEG-1/Layer 2, MPEG-1/Layer 3 MPEG-2/Layer 1, MPEG-2/Layer 2, MPEG-2/Layer 3 MPEG-2.5/Layer 3 WMA-avkodningsformat... WMA10 Std, WMA10 Pro, WMA9 Lossless AAC-avkodningsformat... MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC WAVE-signalformat... Linear-PCM H.264-videoavkodningsformat... BaseLine Profile, Main Profile, High Profile DivX-avkodningsformat... Home Theater Ver.3.11, Ver.4.X, Ver.5.X, Ver.6.X:.avi,.divx WMV-videoavkodningsformat... VC-1 SP/MP/AP, WMV 7/8 SVENSKA 15

16 Bilaga MPEG4-videoavkodningsformat... SimpleProfile, AdvancedSimpleProfile (utom GMC) JPEG-avkodningsformat... JPEG Bluetooth Version... Bluetooth 3.0-certifierad Uteffekt dbm Max. (Effektklass 2) FM-tuner Frekvensområde... 87,5 MHz till 108,0 MHz Effektiv känslighet dbf (0,8 µv/75 Ω, mono, S/N: 30 db) Signal/brusförhållande db (IEC-A-nätverk) SVENSKA MW-tuner Frekvensområde khz till khz (9 khz) Effektiv känslighet µv (S/N: 20 db) Signal/brusförhållande db (IEC-A-nätverk) LW-tuner Frekvensområde khz till 281 khz Effektiv känslighet µv (S/N: 20 db) Signal/brusförhållande db (IEC-A-nätverk) Anmärkning Tekniska data och utförande kan ändras utan föregående meddelande som följd av förbättringar. 16

17 Indhold Indhold Tak, fordi du købte dette Pioneer-produkt. Læs venligst disse anvisninger, så du ved, hvordan modellen betjenes korrekt. Opbevar dette dokument et sikkert sted til senere brug, når du er færdig med at læse anvisningerne. Forholdsregel Indledning Begreber, der bruges i denne vejledning * Bageste display * Videobillede * ipod Vigtige sikkerhedsoplysninger Beskyttelse af LCD-panel og -skærm Funktioner i forbindelse med iphoneog smartphone-baserede apps Yderligere sikkerhedsoplysninger Håndbremselås * For at sikre sikker kørsel Ved brug af et display, som er tilsluttet V OUT Sådan undgås et tømt batteri Bakvisningskamera Sådan håndteres USB-stikket Bemærkning om visning af video Bemærkning om brug af MP3-filer Sådan bruges LCD-skærmen korrekt * Sådan håndteres LCD-skærmen * LCD-skærmen * Sådan vedligeholdes LCD-skærmen * LED (light-emitting diode) baggrundsbelysning Bemærkninger før brug af systemet I tilfælde af problemer Besøg vores website Om dette produkt Detaljer om funktioner og betjening af dette produkt Tillæg ipod-kompatibilitet Kompatibilitet med Android -enhed Bluetooth WMA/WMV DivX AAC Android MirrorLink Detaljerede oplysninger om tilsluttede ipod-enheder * ipod og iphone * itunes * Lightning * Apple CarPlay * App Store * ios Brug af app-baseret tilsluttet indhold HDMI MHL Specifikationer DANSK 17

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P9800BT

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P9800BT MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 1 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM Högeffekts DSP CD/MP3/WMA/AAC-spelare med trådlös Bluetooth-teknik, RDS-tuner och multi-cd-styrning Højeffekt DSP CD/MP3/WMA/AAC-afspiller

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEX-P99RS

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEX-P99RS MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 1 Monday, August 17, 2009 3:26 PM CD-SPELARE CD-AFSPILLER CD-SPILLER CD-SOITIN Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöopas DEX-P99RS Glöm inte att registrera

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje CS 2512 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

PadFone / PadFone Station / PadFone Station Dock

PadFone / PadFone Station / PadFone Station Dock PadFone / PadFone Station / PadFone Station Dock Important Notices DA7193 Første udgave April 2012 Dansk Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, inklusive

Lisätiedot

SVENSKA. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-V500. www.lg.com MFL67986002 (1.0)

SVENSKA. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-V500. www.lg.com MFL67986002 (1.0) SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-V500 MFL67986002 (1.0) www.lg.com SVENSKA Användarhandbok Bilder på skärmkonfigurationer och illustrationer

Lisätiedot

direktivet. NO CE-merkingen dokumenterer at apparatet er i samsvar med de grunnleggende

direktivet. NO CE-merkingen dokumenterer at apparatet er i samsvar med de grunnleggende PMR BABYTALKER 1010 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V 1.1 SE Funktionerna i denna bruksanvisning publiceras med reservation för ändringar. DK Vi forbeholder os retten til ændringer

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000. S2 One Touch

Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000. S2 One Touch Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000 S2 One Touch DK SE FI Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4 1.1. Velkommen!...4 1.2. Oplysninger om betjeningsvejledningen...4 2. For

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS!

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS! Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN

DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DA SV FI NO Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN INDHOLD Sikkerhedsregler Opstilling, installation Blødgøringsanlæg

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1)

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet. AV-receiver AV-receiver AV-viritinvahvistin VSX-924-K/-S

Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet. AV-receiver AV-receiver AV-viritinvahvistin VSX-924-K/-S Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet AV-receiver AV-receiver AV-viritinvahvistin VSX-924-K/-S VIKTIGT FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET) INTE TAS BORT. INNANFÖR HÖLJET

Lisätiedot

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar.

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar. Svenska Norsk Modellnummer TH-65PB1E Suomi Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...10 Anslutningar...12 Att slå strömmen på

Lisätiedot

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Består av CA-EXAK1 och SP-EXAK1 Koostuu CA-EXAK1 stä ja

Lisätiedot

CH-X1500/X550 CD-VÄXLARE CD-OMSKIFTER. CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet

CH-X1500/X550 CD-VÄXLARE CD-OMSKIFTER. CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet LT097-00A [EX] C-X100/X0 CD-ÄXLARE CD-OMSKIFTER. CD-AITAJA Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet C-X100 C-X0 JC 1002MNMMDWJEIN SW, DA, FI SENSKA Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH NORSK SUOMI LCD FÄRG-TV BRUKSANVISNING 50245017 SVENSKA LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll TV-funktioner... 3 Kära

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

ACUVUE and SUREVUE Brand Contact Lenses

ACUVUE and SUREVUE Brand Contact Lenses VIKTIGT: Läs den här informationen noga och spara den för framtida bruk VIGTIGT: Læs denne vejledning omhyggeligt, og gem den til senere brug VIKTIG: Les denne veiledningen grundig og ta vare på den for

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

Besøg http://www.pegi.info og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger

Besøg http://www.pegi.info og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger INSTRUKTIONSBOG INSTRUKTIONSBOK BRUKERHÅNDBOK KÄYTTÖOHJEET ADVARSEL! Læs konsolinstruktionerne til Xbox 360, vejledningen til KINECT-sensoren og alle andre vejledninger til periferiudstyr for at få vigtige

Lisätiedot