Asiakaslähtöisyydestä elämänlähtöisyyteen. Kotikuntoutuksen kehittäminen 2014 Loppuraportti Tampereen kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakaslähtöisyydestä elämänlähtöisyyteen. Kotikuntoutuksen kehittäminen 2014 Loppuraportti Tampereen kaupunki"

Transkriptio

1 Asiakaslähtöisyydestä elämänlähtöisyyteen Kotikuntoutuksen kehittäminen 2014 Loppuraportti Tampereen kaupunki Heli Vesaranta

2 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto Kotikuntoutuksen tausta ja tarve Vanhuspalvelulaki ja Tampereen kaupungin strategia Gerontologinen kuntoutus Kotona asumisen tukeminen Kotikuntoutuksen projektityö Projektityöryhmä ja ohjausryhmä Kotikuntoutustoiminnan kehittämisen tavoitteet Kotikuntoutustoiminnan linjaukset Kotikuntoutuksen organisaatio ja resurssit Organisaatio Resurssit Henkilöstö Toimitilat ja liikkuvatyö Kotikuntoutustoiminta Asiakkuus Kotikuntoutusprosessi Toimintakyvyn arviointi Kuntoutumissuunnitelma Fysioterapia Toimintaterapia Kuntouttava harrastetoiminta l. virikekuntoutus Psykogeriatrinen kotikuntoutus Mentorointi Toiminnan kustannukset Hyvinvointiteknologia kuntoutumisen tukena Pieni Piiri pilotin sisällön suunnittelu, toteutus ja ryhmien toiminta...22

3 Sivu 2 7. Yhteistyötahot Kotihoito, omaishoidon tuki ja asiakasohjausyksikkö, Kotitori Avokuntoutus ja Kotiutustiimi Sairaalatoiminta Kotihoidon lääkäritoiminnan uudistaminen Kotikuntoutuksen vaikuttavuus Toiminnan mittarit palvelusopimusseurantaan Viestintä Johtopäätökset Lähteet/ kirjallisuutta Liitteet...40

4 Sivu 3 1. Johdanto Tamperelaisten strategioiden tavoitteena on tukea kotona asumista ja siirtää vanhusten hoitoa mahdollisuuksien mukaan kotiin tai kodinomaisiin oloihin. Tämä on edellyttänyt palvelurakenteiden ja toimintatapojen uudelleenorganisointia. Uusilla toiminnoilla haetaan ennaltaehkäiseviä palvelumuotoja ja tehokkaita tapoja tukea ja mahdollistaa ikääntyvien kotona asuminen. Projektin tarkoituksena on ollut kehittää kotikuntoutus osaksi Tampereen ikäihmisten palveluja; tiiviiksi osaksi kotihoitoa, omaishoidon tukea ja geriatrian poliklinikan toimintaa. Henkilöstön rekrytointi, yhteistyön tekemisen tapojen sopiminen eri toimijoiden välillä ja toiminnan käynnistäminen ovat olleet vuoden tärkeimmät hallinnolliset vaiheet. Yhteistyö asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa sekä kuntoutumisen keinojen ja tapojen kohdentaminen asiakkaan kotiin ja sen lähiympäristöön ovat olleet tärkeitä toiminnan kehittämisen osalta. Toiminnan kehittämisen kannalta vuosi on ollut lyhyt aika, mutta hyvät lähtökohdat ja pohja toiminnalle ja sen kehittämiselle on ehditty luoda. Haastavimmat sudenkuopat on saatu näkyviksi ja ratkaistua. Kehittämistyö jatkuu edelleen. Etäteknologian hyödyntämistä kuntoutumisen tukena pilotoitiin projektivuoden aikana. Kuvapuhelin yhteyden käyttökokemukset ovat olleet kannustavia; ikääntyneet ovat omaksuneet laitteen ja sen välityksellä tapahtuvat yhteydenotot hyvin. Laite mahdollistaa asiakkaalle kuulumisen yhteisöön, vaikka liikkuminen kodin ulkopuolella olisi haastavaa. Pilotin aikana tekniset vaikeudet haastoivat niin asiakkaita kuin työntekijöitäkin. Pilotin päättyessä voitiin todeta, että iso onnistuminen koettiin asiakkaiden osallistumisessa sekä sisällön kehittämisessä ja sen toteuttamisessa, mutta laitteiden yhteydet, kuvan ja äänen yhtaikainen lähettäminen ei langattomasti toiminut riittävän hyvin. Meillä on asiakaslähtöiset palvelut -lause on jo hieman arkinen ja joissain kohtaa jopa menettänyt merkityksensäkin. Kotikuntoutuksen kehittämisessä lähtökohdaksi otettiin asiakkaan arki, mm. tämän hetkinen elämä ja ne asiat joista asiakas on joutunut luopumaan toimintakyvyn ja selviämisen heikennyttyä. Tavoitteena on ollut mahdollistaa ikääntyneelle aktiivisuus, elämän aikainen toimijuus, sairauksista ja rajoitteista riippumatta. Onnistumisen kokeminen ja hyödyksi oleminen ovat tunteita, joita ikääntyneenkin tulee saada kokea.

5 Sivu 4 2. Kotikuntoutuksen tausta ja tarve 2.1 Vanhuspalvelulaki ja Tampereen kaupungin strategia Heinäkuussa 2013 voimaan tulleessa Vanhuspalvelulaissa (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisesta) määritellään iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa. Vanhuspalvelulaki ohjaa palvelujärjestelmän kehittämistä ennakoivaan ja kuntouttavaan suuntaan sekä henkilökohtaisten palvelujen suunnitelmallisuuteen. Laissa korostetaan henkilöstön monipuolisuutta, riittävyyttä ja monialaista koulutusta sekä eri toimijatahojen yhteistyötä sekä vahvistetaan ikäihmisten roolia palvelujen kehittäjinä, arvioijina ja vaikuttajina vanhusneuvostojen kautta. Laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM, 2013) tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville. Käytännössä kyseessä on hyvän elämän edistämisestä eli hyvän elämänlaadun ja toimivan arjen turvaamisesta. Vuoden 2014 aikana Tampereen geriatrisista sairaaloista on lopetettu yhteensä 250 sairaalapaikkaa. 159:ää sairaalapaikkaa vastaava resurssi on siirtynyt tehostettuun palveluasumiseen ja 45 paikan resurssi on kohdistettu kaupungin tuottaman kotihoidon vahvistamiseen ja kotona tapahtuvan kuntoutuksen kehittämiseen. Kotikuntoutuksen kehittämisprojekti on yksi ikäihmisten palvelurakenne kokonaisuuden toiminnan kehittämisen projekteista, ja on tuotettu yhdessä tilaajan ja eri tuotantoalueiden kanssa. Projektin aikana avattiin geriatriset kuntoutusprosessit ja huomioitiin rakennemuutoksen myötä eri toimijoiden roolit. Rakennemuutoksessa luodaan geriatrian poliklinikan yhteyteen kotiutustiimistä ja kotikuntoutuksesta toimiva kokonaisuus, jolla mahdollistetaan asiakkaalle kotiin mahdollisimman hyvä hoito ja kuntoutus. Strategioiden ja vanhuspalvelulain linjaukset esitetään kootusti Tampereen kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa. 2.2 Gerontologinen kuntoutus Gerontologinen kuntoutus on asiakkaan ja hänen perheensä tukemista mahdollisimman itsenäiseen elämään. Ikääntyneen henkilön kuntoutuksen suunnittelun lähtökohtana tulee olla laaja-alainen geriatrinen arviointi, jossa arvioidaan kognitiivisen, psyykkisen ja somaattisen terveydentilan lisäksi sosiaaliset elinolot. Arvioinnista vastaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluu yleensä lääkärin ja omahoitajan lisäksi fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä. (Jäntti,P. 2014; Helin,U. 2014; Valvanne, 2013) Kansaneläkelaitos, Kela, on ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeessa (IKKU-hanke) kehittänyt ikääntyneiden ihmisten

6 Sivu 5 kuntoutusmalleja. IKKU-hankkeen keskeisinä tuloksina todetaan, että Ikäihmiset hyötyvät tavoitteellisesta ja asiakaslähtöisestä kuntoutuksesta. Ikääntyneet kuvaavat tilannettaan kokonaisvaltaisesti, erottelematta toisistaan fyysistä kuntoa, mielenterveyttä tai sosiaalista osallisuutta. Hankkeessa todetaan myös, että kuntoutuspalvelujen saamisen tulee perustua asiakkaan toimintakykyyn ja arjessa selviytymiseen, ei ikään tai yksittäiseen sairauteen. 2.3 Kotona asumisen tukeminen Valta osa iäkkäistä asuu ja haluaa asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Iäkkäiden määrän kasvu merkitsee palvelutarpeiden lisääntymistä. Tarpeet riippuvat paljon iäkkäiden toimintakyvyn muutoksista. Palvelutarve kohdistuu ensisijaisesti asiointeihin (kauppa, apteekki), terveyspalveluihin (terveysasemien palvelusaatavuus) ja kotihoitoon. Kotiin annettavien palvelujen kehittäminen ja monimuotoistuminen vahvistaa kotona asumisen mahdollisuuksia. Sujuvat palvelu- ja hoitoketjut tukevat eri toimijoiden työskentelyä ja lisää ikääntyneiden luottamusta ja turvallisuuden tunnetta palvelujärjestelmää kohtaan. Erilaiset asumismuodot ja vanheneva asuntokanta luo haasteita kotona asumiselle. Hissittömät kerrostalot, ns. rintamamiestalot ja haja-asutusalueella asuminen lisäävät tarvetta asunnonmuutostöille tai esteettömään ympäristöön muuttamiselle. Ikääntyvän väestön kotona asumisen tukeminen on ennen kaikkea terveyden edistämistä, hyvää perussairauksien hoitoa ja ennaltaehkäisevää ryhmä- ja yksilö kuntoutusta. Kotikuntoutuksen toiminnan lähtökohtana on elämänlähtöisyys, jossa asiakkaan tarpeet ja toiveet ohjaavat toimintaa. Asiakkaan elämän historia, tavat, tottumukset ja harrastukset luovat pohjan kuntoutuksen suunnittelulle. Asiakkaan kotona toteutettu kuntoutusjakso tukee asiakkaan oman arjen toteutumista ja päivittäisistä toimista selviytymistä. Oma koti kuntoutumisen ja toimintojen harjoittelemisen toimintaympäristönä tekevät näkyväksi ne toiminnalliset, fyysiset ja sosiaaliset esteet, joita asiakas arjen askareissa kohtaa. Näiden tilanteiden harjoitteleminen sekä esteiden poistaminen tai minimoiminen, esim. apuvälineitä hyödyntäen tai asunnon muutostöiden kautta, lisäävät turvallisuutta ja mahdollistavat kotona asumisen pidempään. 3. Kotikuntoutuksen projektityö Kotikuntoutuksen kehittäminen projekti on osa Ikäihmisten palvelurakenteen uudistaminen hankkeen tuotannon uudistamisen projektia. Kotikuntoutuksen kehittämisen lisäksi projektiin liitettiin myöhemmin kotihoidon lääkäritoiminnan uudistamisen pilotti. Kotikuntoutustoimintaa suunniteltiin laajennettavaksi syksyllä Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrisesta osastoryhmästä siirtyi elokuussa 45 potilasta Pispan

7 Sivu 6 tehostettuun palveluasumiseen ja sen myötä kaksi sairaalaosastoa suljettiin. Kokonaisuudessaan potilaspaikkoja väheni 60. Tässä yhteydessä sairaalahoidon tilausta pienennettiin ja osa taloudellisesta ja henkilöresurssista siirrettiin kotikuntoutukseen psykogeriatrisen kotikuntoutuksen aloittamiseksi. Tampereen kaupunki ja Nordic Healthcare Group (NHG) tekivät 2013 selvityksen ja esityksen kotihoidon lääkäritoiminnan kehittämiseksi. Nykytilaselvityksessä todettiin suurimmaksi haasteeksi lääkäriresurssin riittämättömyys ja käytettävissä olevien resurssien sirpaleisuus. Kotihoidon lääkäritoiminta on järjestetty avopalvelujen vastaanottotoiminnan omalääkäreiden toimesta ns. oheistoimintana. Kotihoidon lääkäritoiminnan uudelleen organisointi käynnistettiin osana Geripolitoimintaa. 3.1 Projektityöryhmä ja ohjausryhmä Kotikuntoutuksen projektityöryhmä on kokoontunut kuukausittain tammi - toukokuussa. Kesäajalla tapaamisia ei ollut. Elokuusta 2014 työryhmän toiminta erillisenä päättyi ja yhdistyi tuotannon uudistamisen (Tuudi) työryhmään. Työryhmän tapaamisissa on käyty keskusteluja ja tehty linjauksia mm. asiakkuuteen, asiakasmaksuihin ja kotikuntoutuksen prosessiin sekä yhteistyön tekemiseen ja työnjakoon liittyen. Työryhmän jäsenet: Heli Vesaranta, projektipäällikkö Anne-Mari Salonen, suunnittelupäällikkö, Tilaajaryhmä Kaisa Taimi, kotihoidon asiakasohjauspäällikkö Sirkka-Liisa Kaistinen, ylilääkäri, yleislääketiede ja geriatria Jaana Ihalainen, ylihoitaja, yleislääketiede ja geriatria Lea Aalto, osastonlääkäri, kotisairaala Eeva-Liisa Niemelä, ylilääkäri, psykogeriatria Laila Allen-Oikari, vast. osastonhoitaja, psykogeriatria Marjukka Sutelainen, tk- lääkäri, vastaanottotoiminta Marjo Viik, ylilääkäri, Kaupin sairaala Kirsti Taskinen, vast. osastonhoitaja, Kaupin sairaala Minna Talonen, osastonhoitaja, avokuntoutus Liisa Hirvonen, osastonhoitaja, kotiutustiimi Erja Pennanen, kotihoidon päällikkö Riitta Kianen, johtava kotihoidon esimies Lääkäritoiminnan uudistamisen pilottityöryhmä koostui pilottilääkäreistä, Geripolin idän alueen työntekijöistä, kotihoidon terveyden- ja sairaanhoitajista sekä ja johtavasta esimiehestä ja projektipäälliköstä. Työryhmän vetäjänä toimi ylilääkäri Marjo Viik. Kaupungin Tulevaisuustyöryhmä toimi projektin ja pilotin ohjausryhmänä. Tulevaisuustyöryhmän puheenjohtaja on apulaispormestari Mikko Aaltonen.

8 Sivu 7 Kotikuntoutusprojektia on esitelty tulevaisuustyöryhmässä, Ikäihmisten lautakunnalle ja Laitoshoidon johtoryhmälle. 3.2 Kotikuntoutustoiminnan kehittämisen tavoitteet Kotikuntoutusprojektin tavoitteiksi asetettiin toiminnan mallintaminen osaksi ikäihmisten palveluja, kuntoutumissuunnitelman laatiminen ja sen hyödyntäminen yli organisaatiorajojen sekä hyvinvointiteknologian hyödyntäminen. Oleellinen osa mallintamista on löytää se asiakasryhmä, joka erityisesti hyötyy kotona toteutetusta kuntoutuksesta. Ensimmäisen toimintavuoden aikana on avattu kuntoutuskäytäntöjä ja sovittu työnjaosta muiden kuntoutuksen toimijoiden kanssa päällekkäisen työn karsimiseksi. 3.3 Kotikuntoutustoiminnan linjaukset Kotikuntoutus linjattiin kohdentumaan pääsääntöisesti säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon tuen piirissä oleviin yli 65 vuotiaisiin asiakkaisiin. Asiakasmaksujen osalta kotikuntoutus päätettiin viedä kotihoidon palvelu- ja hoitosuunnitelmaan tuotteena. Tällöin asiakaslaskutus toteutuu kotihoidon kuukausimaksussa, asiakkaan tulojen ja käytetyn ajan mukaan. Omaishoidon tuen asiakkaille, joilla ei ole asiakkuutta kotihoidossa, tehdään palvelu- ja hoitosuunnitelma kuntoutusjakson ajaksi. Kotikuntoutuksen asiakkuuteen voi tulla myös Geriatrian poliklinikan ohjaamana tai osastohoidosta (Hasa A3) lonkkamurtuman jälkeen. Psykogeriatrisen kotikuntoutuksen asiakkailta ei edellytetä kotihoidon asiakkuutta. Tampereen kaupungin linjauksissa toimintaterapia ja psykogeriatrinen kotikuntoutus ovat maksuttomia. 4. Kotikuntoutuksen organisaatio ja resurssit 4.1 Organisaatio Kotikuntoutustoimintaa on kehitetty tilaajan ja tuotannon yhteisessä työryhmässä jo vuoden 2013 aikana. Projektipäälliköksi palkattiin marraskuun alusta Heli Vesaranta, sairaanhoitaja ja osastonhoitaja, joka on ollut mukana kehittämässä mm. Kotiutustiimitoimintaa Tampereella. Projektipäällikkö toimii henkilöstön lähiesimiehenä. Kotikuntoutus toimii laitoshoidossa geriatrian poliklinikan (myöh. Geripoli) yhteydessä. Projektipäällikkö toimii geriatrisen kotikuntoutuksen esimiehenä ja psykogeriatrisen kotikuntoutuksen esimies on Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrian vastaava osastonhoitaja. Sairaalahoidon päällikkö toimii ylempänä esimiehenä.

9 Sivu 8 Tampereen kaupungin tuotantoalueuudistuksessa laitoshoito ja erikoissairaanhoito omina tuotantoalueina lakkaavat ja tilalle tulee Sairaala ja kuntoutuspalvelut tuotantoalue, johon myös Geripoli siirtyy. 4.2 Resurssit Lisääntynyt tehostetun palveluasumisen tuotanto on mahdollistanut sairaalassa asumisen loppumisen. Osastojen sulkemisesta vapautunutta taloudellista, ja henkilöresurssia, kohdennettiin uudelleen tilaajan ja tuottajan välisellä sopimusmuutoksella. Toiminnan käynnistämiseen ohjattiin 1,1 M. Elokuussa psykogeriatrian osastomuutosten myötä toimintaan ohjattiin 0,5 M lisäresurssi psykogeriatrisen kotikuntoutustoiminnan käynnistämiseksi. 4.3 Henkilöstö Fysioterapeuttien (6) ja toimintaterapeuttien (3) vakanssit perustettiin uutena, koska kuntoutushenkilöstöä ei ollut vakansseineen siirrettävissä olemassa olevista tai lakkautetuista toiminnoista. Yksi fysioterapeutti siirtyi vakanssin kanssa Kotiutustiimistä. Toimintaterapeuttien vakansseihin tuli 12 hakemusta ja fysioterapeuttien vakansseihin 80 hakemusta, näistä 60 täytti hakuehdot. Haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina, joissa tarkkailijana oli Kaupin sairaalasta osastonhoitaja ja fysioterapeutti. Laitoshoidossa suoritetun henkilöstökyselyn tuloksena ja haastattelun kautta toimintaan siirtyi sisäisesti kolme lähihoitajaa. Lisäksi kaksi lähihoitajaa siirtyi Kotihoidosta, toinen uudelleen sijoituksen ja työkokeilun kautta. Yksi lähihoitajan vakanssi jätettiin myöhemmin täytettäväksi. Huhtikuun alusta fysioterapeutti Tuula Holappa siirtyi Kotikuntoutuksen apulaisosastonhoitajaksi. Avoimeksi jäänyt fysioterapeutin vakanssi jätettiin toistaiseksi täyttämättä. Psykogeriatriseen kotikuntoutukseen siirtyi toukokuussa kolme työntekijää, sairaanhoitaja, lähihoitaja ja mielenterveyshoitaja. Elokuussa psykogeriatrian osastoryhmän muutoksien yhteydessä toimintaan siirtyi vielä seitsemän työntekijää; apulaisosastonhoitaja, kaksi sairaanhoitajaa, kaksi lähihoitajaa ja kaksi mielenterveyshoitajaa. Psykogeriatrian henkilöstön 10 työntekijää siirtyivät periodityöstä muodolliseen jaksotyöhön. Muutokseen liittyen on käyty yt -menettelyn kaltainen keskustelutilaisuus, jossa työntekijöiden lisäksi on ollut ammattijärjestöjen edustajat sekä kaupungin hallintopalvelukeskuksen edustaja. Kaikille uusille työntekijöille, ja työntekijöille joiden työaika tai työtehtävät ovat muuttuneet, on tehty työterveyshuollossa työhöntulotarkastus

10 Sivu Toimitilat ja liikkuvatyö Kotikuntoutuksella on toimisto- ja sosiaalitiloja Kaupin sairaalassa ja Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrian poliklinikalla. Kotikuntoutukselle on osoitettu v alusta uudet toimitilat Hatanpään puistosairaalasta. Kotikuntoutuksen työntekijät toimivat alueellisesti Kotihoidon palvelualueiden mukaisesti. Työntekijöillä on matkapuhelimissa navigaattori. Henkilöstö hyödyntää tauoissa ja kirjaamiseen kaupungin eri toimipisteitä, esim. sairaaloiden ja terveysasemien tiloja. Psykogeriatrian työntekijät kirjaavat pääsääntöisesti Hatanpään työpisteessä. Kotikuntoutuksen työntekijöiden käytössä on neljä kaupungin henkilöautoa ja viisi polkupyörää. Osa henkilöstöstä käyttää myös omaa autoa. Lisäksi käyttöön on ladattu bussikortteja. Alueellinen toiminta keskittää työntekijöiden liikkumista, mahdollistaa yhteiskyydit ja pitää käyntien välimatkat kohtuullisina. Teiskon alueelle ja Orivedelle kohdistuvassa toiminnassa välimatkoja minimoidaan asiakaskäyntien keskittämisellä samalle päivälle ja ajo tehdään pääsääntöisesti kaupungin autolla. Orivedellä kotikuntoutustyö toteutetaan yhteistyössä kotiutustiimin Orivedellä toimivan fysioterapeutin kanssa. 5. Kotikuntoutustoiminta Kotikuntoutus käynnistettiin portaittain vuoden 2014 alussa. Ensimmäiset sisäisesti siirtyneet työntekijät aloittivat vuoden alusta, ja rekrytoinnin kautta valitut helmi- ja maaliskuussa. Nykyisessä muodossaan toiminta käynnistyi maaliskuun aikana. Psykogeriatrian työntekijät aloittivat touko- ja elokuussa. Kaikille työntekijöille järjestettiin perehdytyksenä sisäistä koulutusta, jonka yhteydessä mahdollistettiin eri yhteistyötahojen toiminnan esittelyjä (mm. Kotitori, kotihoidon asiakasohjaus, Geripoli). Potilastietojärjestelmän ja RAI- arviointijärjestelmän koulutukset käynnistettiin heti. Kuntoutustoiminta sisältää asiakkaan kotona ja kodin läheisyydessä toteutettua fysio- ja toimintaterapiaa, psykogeriatrista kuntoutusta sekä kuntouttavaa harrastetoimintaa (virikekuntoutus). Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisesti tukea asiakkaan omatoimisuutta, arjessa selviytymistä sekä parantaa lihaskuntoa ja suorituskykyä. Asiakasta tuetaan sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kuntoutumisen tueksi asiakkaalle laaditaan yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma Pegasos-potilastietojärjestelmän hoitokertomukseen. Psykogeriatrisen kotikuntoutuksen asiakkaiden yksilölliset kuntoutumissuunnitelmat kirjataan Pegasos- potilastietojärjestelmän sairauskertomuksen psykiatrian näkymään. Kotikuntoutuksen käynnit viedään asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Käynnit tilastoidaan kotikuntoutuksen omalle suorituspaikalle. Näin käynnit saadaan eroteltua

11 Sivu 10 kotihoidon tekemistä käynneistä. Psykogeriatrisen kotikuntoutuksen asiakkaille tehdään ajanvaraus Pegasos-potilastietojärjestelmään, käynnit tilastoidaan omalle suorituspaikalle. Geriatrisessa kotikuntoutuksessa työskentelee viisi lähihoitajaa, joista kaksi vastaa harrastetoiminnan ja hyvinvointiteknologian kehittämisestä ja toteutuksesta. Kaksi hoitajaa työskentelee kuntoutustyöntekijöinä fysio- ja toimintaterapeuttien työparina, kuitenkin niin, että heillä on myös yksin tehtäviä käyntejä. Yksi lähihoitajista vastaa asiakastyöstä toimistolla (soitot ja työnjärjestely), sekä elokuun alusta on kirjoittanut kotihoidon lääkäripilotin lääkäreiden saneluja. 5.1 Asiakkuus Tampereen tilaaja-tuottajamallissa kotihoidon asiakasohjaus tapahtuu tilaajan puolella. Asiakkaat ohjautuvat kotihoidon ja omaishoidon tuen asiakkuuteen asiakasohjausyksikön kautta. Asiakasohjaaja tekee kartoituskäynnin perusteella asiakkaalle palvelu- ja hoitosuunnitelman, jota tarkennetaan kotihoidon arviointijakson aikana. Palvelu- ja hoitosuunnitelma sisältää asiakkaan tarvitseman hoidon, kuntoutuksen ja tukipalvelut. Kotikuntoutusprojektissa asiakkuus rajattiin koskemaan säännöllisen kotihoidon tai omaishoidon tuen piirissä olevia yli 65-vuotiaita tamperelaisia. Kotikuntoutuksen asiakkuuteen ohjaudutaan pääsääntöisesti Kotihoidon omalääkärin, kotihoidon asiakasohjaajan, omaishoidon palveluohjaajan tai Geripolin kautta. Kotikuntoutuksen käynnit viedään kotihoidon asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Jos asiakkaalla ei ole kotihoidon palvelua, hänelle tehdään palvelu- ja hoitosuunnitelma kuntoutusjakson ajaksi. Kotikäynnit laskutetaan tuloperusteisesti kotihoidon kuukausimaksussa. Psykogeriatriseen kotikuntoutukseen asiakkaat ohjautuvat Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrian poliklinikalta ja osastoilta, TAYS Pitkäniemen sairaalasta, kotihoidosta sekä terveyskeskuslääkäreiden kautta. Psykogeriatrisen kotikuntoutuksen asiakkailta ei edellytetä kotihoidon asiakkuutta ja suurimmalla osalla asiakkaita ei palveluja olekaan. Psykogeriatrisen kotikuntoutuksen kotikäynnit ovat maksuttomia. 5.2 Kotikuntoutusprosessi Kotikuntoutusprosessi jakaantuu kolmeen vaiheeseen; arviointi ja suunnittelu, 3 12 viikon intensiivinen kuntoutusjakso ja 8-12 viikon (tuettu) omaharjoittelujakso. Omaharjoittelujakson jälkeen tehdään seurantakäynti. (Kuva 1) Psykogeriatrisen kotikuntoutuksen prosessi on osittain erilainen ja sen työstämistä jatketaan edelleen. Arviointikäynti asiakkaan luo tehdään aina yhteiskäyntinä kotihoidon omahoitajan ja omaisen kanssa. Yhdessä sovitaan RAI- arviointia hyödyntäen kuntoutusjakson alustavat tavoitteet ja sovitaan käynneistä ja työnjaosta. Jos asiakkaan RAI- arvioinnista on yli 4 kk, omahoitaja tekee arvioinnin ennen kuntoutusjakson alkua. Yhteistyön ylläpitäminen ja kuntoutumisen seuranta edellyttää yhteiskäyntejä, mutta muutoin kotikäynnit pyritään

12 Sivu 11 sovittamaan niin, ettei tarpeetonta päällekkäistä työtä synny; kuntoutustyöntekijän käynti voi korvata kotihoidon käynnin. Kuntoutusjakson aikana kuntoutustyöntekijät yhdessä asiakkaan kanssa laativat harjoitteluohjelman ja valitsevat toiminnallisia tilanteita, jotka tukevat tavoitteen saavuttamista. Osa harjoitteista laaditaan sellaiseksi, että asiakas voi itse tai tuettuna toteuttaa niitä niinä päivinä, kun varsinaista kuntoutuskäyntiä ei ole, tai kun intensiivinen kuntoutusjakso päättyy. Kuntoutusjakson päätyttyä kotihoidon omahoitaja tekee uuden RAI- arvioinnin; ne osiot joissa toimintakyvyssä on muutosta. Oma harjoittelujakso kestää asiakkaan toimintakyvystä riippuen 8 12 viikkoa. Jakson aikana asiakkaan, omaisen tai omahoitajanhoitajan on mahdollista tarvittaessa ottaa uudelleen yhteyttä kuntoutushenkilöstöön. Jakson päätteeksi sovitaan yhteinen seurantakäynti, jolloin arvioidaan kuntoutumisen toteutumista. Kuva 1. Kotikuntoutusprosessi.

13 Sivu Toimintakyvyn arviointi Säännöllisen kotihoidon asiakkaille tehdään puolivuosittain RAI- arviointi, jonka avulla seurataan mm. asiakkaan toimintakykyä ja arjessa selviytymistä sekä havaitaan ne osaalueet, joihin hoito- ja kuntoutumissuunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota. RAI arvioinnin tulokset ovat iso osa kuntoutumissuunnitelman laadintaa. RAIsta tulostettava asiakkaan toimintakykyä ja selviytymistä arvioiva mittariraportti tulostetaan mukaan arviointikäynnille, ja yhdessä todetaan ne osa-alueet, joihin kuntoutuksessa panostetaan. Lisäksi kaikille fysioterapia asiakkaille tehdään SPPB (Short Physical Performance Battery) testi (Liite 1) ennen ja jälkeen kuntoutusjakson, sekä myöhemmin tehtävällä seurantakäynnillä. Syyskuusta kotikuntoutuksen fysioterapia asiakkaille on tehty Welmed- Short PAC testi (LIITE 2), jonka tulokset viedään RAI- järjestelmään. Toimintaterapia asiakkaiden toiminta mahdollisuuksien arvioinnin välineinä on käytetty MOHOST, COPM, Lotca-G ja ASTA- arviointeja. Tarkoituksena on ollut selvittää, mitkä arviointimenetelmistä parhaiten soveltuvat kotona asuvan ikääntyneen toiminnallisuuden arviointiin. Psykogeriatrisen kotikuntoutuksen asiakkaiden toimintakyvyn arvioinnissa käytetään apuna RAI- arviointia ja etenkin sen psykiatrisia kysymyksiä. Lisäksi masennusta sairastavilla seurataan GDS 30 ja / tai BDI testien tuloksia. 5.4 Kuntoutumissuunnitelma Kuntoutumissuunnitelman edellytyksenä on mm. iäkkään ikääntymismuutoksiin, sairauksiin, kuntoutumisen rajoitteisiin ja asuin- ja ympäristöoloihin perehtyminen. Sairaudet, vanheneminen ja passivoituminen vaikuttavat arjessa selviytymiseen epäedullisesti. Iäkkään arjessa tulee olla päivittäin päivittäisten toimien (mm. pukeutuminen, riisuuntuminen, wc-käynnit, ylösnousut, kävely ja ruokailu) suunnitelmallista harjoittelua. Suunnitelman lähtökohtana ovat asiakkaan voimavarat ja vahvuudet. Kuntoutumissuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan, omaisen/läheisen ja kotihoidon omahoitajan kanssa. Psykogeriatrisen kotikuntoutuksen kuntoutumissuunnitelman laadintaan ja seurantaan osallistuvat oleellisesti myös psykogeriatrian pkl:n tai psykogeriatrisen osastoryhmän osastonlääkärit. Kuntoutumissuunnitelmassa asiakas määrittelee toiveensa ja tavoitteensa, joita tarkennetaan ja muutetaan tarvittaessa kuntoutusjakson edetessä. Työntekijät ohjaavat tavoitteiden asettelua ja suunnittelevat asiakkaan kanssa välitavoitteita päämäärän saavuttamiseksi. Työntekijät kirjaavat asiakkaan tavoitteen ja mahdolliset välitavoitteet Pegasos-potilastietojärjestelmän hoitokertomusosioon tai sairauskertomuksen psykiarian näkymään.

14 Sivu 13 Yksilöllisesti asiakkaan kanssa laadittu kuntoutumissuunnitelma sisältää tarpeen mukaan päivittäisten toimintojen harjoittelun lisäksi mm. harrastetoimintaa, ulkoilua, voima-, kestävyys- ja tasapainoharjoittelua sekä sosiaalisen kanssakäymisen ylläpitämistä. 5.5 Fysioterapia (Fysioterapia henkilöstö) Kotikuntoutuksessa fysioterapeuttien tehtävänä on edistää ja vahvistaa ikäihmisen terveyttä, liikkumis- ja toimintakykyä sekä hyvinvointia hänen omassa elinympäristössään. Kotikuntoutuksen tavoitteena on saavuttaa asiakkaan optimaalinen toiminta- ja liikkumiskyky yhdessä asiakkaan, omaisten ja kotihoidon kanssa, huomioiden asiakkaan voimavarat ja palvelujärjestelmien tuomat mahdollisuudet. Kotikuntoutuksen fysioterapiaan asiakkaat ohjautuvat kotihoidon lääkäreiden, omahoitajien ja terveydenhoitajien, eri sairaaloiden fysioterapeuttien sekä alueen asiakasohjaajien ohjaamana. Pyyntöjä tulee myös geripolin lääkäreiltä ja hoitajilta, asiakkaan omaisilta sekä kotikuntoutuksen muilta työntekijöiltä. Kotikuntoutusjakson aluksi fysioterapeutti arvioi asiakkaan liikkumis- ja toimintakykyä sekä toimintarajoitteita ottaen huomioon asiakkaan elinympäristön. Arviointimenetelminä käytetään havainnointia, haastattelua, erilaisia testauksia ja mittauksia sekä manuaalista tutkimista. Projektin alussa asiakkaan fyysisen toimintakyvyn testinä käytettiin SPPB-testiä (Short Physical Performance Battery). Testissä mitataan asiakkaan tasapainoa, neljän metrin kävelynopeutta sekä viiden kerran tuolilta ylösnousun nopeutta. Testillä saadaan karkea arvio asiakkaan alaraajojen lihasvoimista sekä tasapainosta. Lisäksi osalta asiakkaista mitattiin puristusvoimat sekä Bergin tasapainotestin valitut osiot: seisominen silmät kiinni 10 s, esineen poimiminen lattialta ja 360 asteen kääntyminen paikallaan. SPPB testauksen haasteena on ikäihmisten kohdalla se, että aina toimintakyvyn paraneminen ei näy testin pistemäärissä, koska asiakas jää viitearvojen alapuolelle, vaikka toimintakyky olisi parantunut. Syyskuussa käyttöön otettiin Welmed-ShortPac-testi, jonka tulokset viedään RAIjärjestelmään. Testi sisältää PEF-puhalluksen, puristusvoiman mittaamisen, VASkipujanan, 5 x tuolilta ylösnousun sekä 4 metrin kävelyn testaamisen. Testin osa-alueet ovat fysioterapeuteille varsin tuttuja, mutta testaustavassa on pieniä poikkeavuuksia SPPB-testiin verraten. Lisäksi tulosten syöttäminen RAI-järjestelmään on vaatinut opettelua. Kotikuntoutuksen asiakkaat eivät pääse myöskään Welmed-testauksissa aina suositeltuun tasoon kohonneesta toimintakyvystä huolimatta. Testaamista vaikeuttaa myös joidenkin asiakkaiden kohdalla kognition ongelmat. Vaikeaa muistisairautta sairastava tarvitsee usein jatkuvaa sanallista ohjausta testin aikana ja toiminta voi ohjauksesta huolimatta keskeytyä kesken testin. Näin ollen testi ei kerro aina totuutta asiakkaan lihasvoimista ja tasapainosta.

15 Sivu 14 Ikäihmisten fysioterapiassa kiinnitetään erityistä huomiota apuväline- sekä asunnonmuutostyötarpeen arviointiin. Asiakkaan apuvälineiden toimivuus arvioidaan ja tehdään mahdolliset säädöt tai tarvittaessa hankitaan uusia apuvälineitä. Ikäihmiset eivät useinkaan pääse itse hakemaan apuvälineitä apuvälineyksiköstä, vaan ne on toimitettava heille kotiin asti ja harjoiteltava käyttöä kotioloissa. Asunnonmuutostyötarpeissa olemme voineet hyödyntää sairaalasta kotiutuneille, yli 75-vuotiaille tamperelaisille suunnattua asunnonmuutostyörahaa vammaispalvelun lisäksi. Tällöin kotiutustiimin fysioterapeutti tekee asunnonmuutostyöarvion erikseen. Kuntoutusjakson tavoitteena on aina asiakkaan elämänlaadun paraneminen. Tavoitteena on turvallinen kotona asuminen sekä mahdollisuuksien mukaan kuntoutuminen niin, että asiakas pääsee omasta kodistaan myös kodin ulkopuolelle. Elämänlaatu voi tarkoittaa asiakkaalle erilaisia asioita, mitä ammattilainen ajattelee. Siksi on tärkeää, että asiakas pääsee itse vaikuttamaan kuntoutuksen suunnitteluun ja asettaa itselleen omat tavoitteensa. Kotikuntoutuksen asiakkaiden fysioterapiassa pääpaino on lihasvoima- ja tasapainoharjoittelussa. Kotona tehtävissä harjoitteissa hyödynnetään yleensä asiakkaan omaa painoa. Lisäksi käytössä on vastuskuminauhoja ja asiakkaiden omia kotoa löytyviä harjoitusvälineitä. Harjoitteet on valittu niin, että ne tukisivat asiakkaan arjen toimintoja ja kotona selviytymistä. Harjoitteet on pyritty pitämään yksinkertaisena, jotta asiakkaiden omatoiminen harjoittelu olisi turvallista. Kirjalliset, kuvalliset ohjeet ovat tärkeä tuki omatoimisuuden tukemisessa. Ikäinstituutin Kävely Keveämmäksi - harjoitteluohjelmaa on hyödynnetty soveltuvin osin usean asiakkaan kohdalla. Perusliikkumista harjoitetaan asiakkaan kotona ja lähiympäristössä. Asiakkaita pyritään viemään ulos aina, kun se on mahdollista. Kotikuntoutuksen fysioterapeutin työ on vastuullista ja itsenäistä. Jokainen terapeutti vastaa omalta osaltaan asiakkaan kuntoutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Työtä tehdään yhdessä omaisten ja kotihoidon kanssa ja tarvittaessa ohjataan heitä asiakkaan kuntoutumista edistävissä toimissa. Lisäksi kotikuntoutuksessa työskentelee lähihoitajia, joiden kanssa yhteistyö on tiivistä. Kotikuntoutuksen käynnin voi tehdä suunnitelman pohjalta joko fysioterapeutti tai lähihoitaja. Lisäksi fysioterapeutit voivat tehdä yhteiskäyntejä toimintaterapeuttien kanssa tai asiakkaalla voi olla molempien ammattiryhmien käyntejä suunnitellusti. Eri toimijoiden työnjako näkyy asiakkaan kuntoutussuunnitelmalla. Asiakkaan fysioterapiassa tärkeää on myös asiakkaan ja terapeutin välinen hyvä vuorovaikutus. Fysioterapiassa pyritään voimavaralähtöiseen työskentelytapaan. Kotikuntoutusjakson päättyessä asiakas jatkaa omatoimista tai kotihoidon tukemaa harjoittelua ohjeiden pohjalta. Asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmalle jää kuntouttavia toimenpiteitä kotikuntoutusjakson jälkeen. Aina kotihoito ei pysty vastaamaan asiakkaan kuntoutustarpeeseen resurssipulan vuoksi. Asiakas ohjataan ryhmäharjoitteluun kodin

16 Sivu 15 ulkopuolelle, mikäli se on mahdollista. Joskus kuntoa ylläpitävä kuntoutus onnistuu myös päivätoiminnan yhteydessä. Tarvittaessa Nääsville ry. voi tukea asiakkaan kuntoutumista kotikuntoutusjakson jälkeen. Noin kolmen kuukauden kuluttua kuntoutusjakson päättymisestä tehdään asiakkaille seurantakäynti, poikkeuksena ne asiakkaat, joiden kuntoutus on siirtynyt kokonaan toisen tahon vastuulle. 5.6 Toimintaterapia (Toimintaterapia henkilöstö) Kotikuntoutuksen toimintaterapialla tuetaan ja edistetään asiakkaan toimintamahdollisuuksia ja omatoimisuutta arjen toiminnoissa. Toimintaterapiassa käytettävät tavoitteelliset toiminnat perustuvat toimintamahdollisuuksien arviointiin, ihmisen mielenkiinnonkohteisiin ja toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Arviointimenetelminä käytetään haastattelua, itsearviointia, arviointiin kehitettyjä arviointimenetelmiä ja havainnointia toiminnallisissa tilanteissa. Terapiassa käytettävät toimintamuodot ovat asiakkaan kanssa yhdessä mietittyjä merkityksellisiä, mielekkäitä ja arvioinnin sekä kuntoutuksen kannalta tarkoituksenmukaisia. Lisäksi asiakkaan kanssa tarvittaessa arvioidaan tarvetta apuvälineille ja asunnon muutostöille sekä ortooseille (nivelen ulkoinen tuki). Tomintamahdollisuuksien arvioinnissa arvioidaan asiakkaan suoriutumista päivittäisistä toiminnoista yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaisten sekä tukiverkostonsa kanssa. Tehdyn arvioinnin perusteella laaditaan suunnitelma, johon kirjataan asiakkaan kanssa toimintaterapialle asetetut tavoitteet. Asiakkaiden tavoitteina on ollut mm. itsenäinen kaupassa käynti, mikron käyttö, ruuan valmistus, pukeutuminen, pyykinpesu sekä palvelubussilla kulkeminen. Lisäksi tavoitteena on ollut mielekkäiden aktiviteettien löytäminen arkeen ja itsensä sekä tunteiden ilmaisu. Omaishoitajaperheessä tavoitteena on ollut myös omaishoitajan jaksamisen tukeminen esim. kuntouttavan työotteen opastuksella. Toisaalta käynnit ovat mahdollistaneet omaishoitajalle hetkellisen vapautuksen hoitotyöstä. Asiakkaat ovat kokeneet pääasiallisesti toimintaterapiakäynnit hyviksi ja itselleen mielekkäiksi. Asiakkaat ovat antaneet positiivista palautetta siitä, että heitä on kannustettu tekemään asioita, joista itse eivät olisi välttämättä uskoneet suoriutuvansa. Asiakkaat ovat olleet myös tyytyväisiä siihen, että toimintaterapeutilla on aikaa olla asiakkaan luona ja asioita voidaan tehdä rauhassa ilman kiirettä. Toimintaterapiakäynnit on koettu usein myös virkistäviksi ja yksinäisyyttä vähentäviksi. Kuntoutusjaksot ovat kestäneet asiakkailla puolesta kuukaudesta neljään ja puoleen kuukauteen. Käyntejä asiakkaiden luona on ollut 1-3 viikossa. Osa toimintaterapiapyynnöistä on ollut toimintamahdollisuuksien arviointeja, joiden tavoitteena ei ole ollut pidempi kuntoutusjakso. Kotikuntoutuksen toimintaterapiajaksoilla olemme

17 Sivu 16 huomanneet, että työmme luonne ja moniulotteisuus vaatii usein pitkiä käyntiaikoja asiakkaan luona Projektivuoden aikana on otettu käyttöön arviointimenetelmiä, joiden vertailua ja valintaa jatketaan edelleen. Toimintaterapian arviointivälineistä alustava kokemus on, että tarvitsemme erityisesti tavoitteiden asettelua ohjaavaa sekä muutosta mittaavia välineitä esim. COPM ja MOHOST. COPM on osoittautunut hyväksi niiden asiakkaiden kohdalla joilla on riittävä kognitio itsearviointiin. Kokeilussa on myös ASTA -asumisen toimintojen arviointilomakkeisto sekä Lotca-G, jota käytämme kognitiivisen suoriutumisen arvioinnissa. Arviointimenetelmien valinta on ollut haaste joka vaatii edelleen työstämistä. 5.7 Kuntouttava harrastetoiminta l. virikekuntoutus (harrastetoiminnan henkilöstö) Kuntouttavasta harrastetoiminnasta on vastannut kaksi hoitajaa ja se sisältää monipuolista toimintaa: liikuntaa sisällä ja ulkona erilaisia välineitä ja musiikkia hyödyntäen muistikuntoutusta asiakkaan omaa historiaa hyödyntäen: musiikkia, laulua, valokuvia, esineitä, tanssia, tuoksuja, makuja ja kirjoja apuna käyttäen erilaisten kädentaitojen harjoittelua: piirtämistä, maalaamista, askartelua, perinteisiä käsitöitä, matonkuteiden solmimista, huovutusta aistien aktivointia eri menetelmin: luonnonmateriaalien tunnustelua / tuoksuttelua, kesällä paljaat varpaat hiekkaan / nurmikolle, talvella lunta voi tuoda astiassa sisälle tunnustella käsin sitä leipomista virikkeellistä viljelyä / pihatöitä vierailuja esim. museossa tietotekniikan hyödyntäminen musiikki, soittimet, laulu, cd-levyt, tanssi valokuvat aistien herättäjinä, muistojen tuojana, vuodenaikojen ja juhlapyhien keskustelun aiheena kauppa-asioiden hoitamista Kuntouttava harrastetoiminta on suunniteltu aina asiakkaan omien tavoitteiden ja toimintakyvyn pohjalta. Tarkoituksena on, että asiakkaalle löydetään mielekästä tekemistä, joka jatkuisi vielä kotikuntoutuskäyntien päätyttyä. Asiakkaan kanssa on saatettu harjoitella kodin ulkopuolella kulkemista vaikka Palveluliikenne -bussilla ja/tai laitettu vireille Mummon Kammarin ystävän / ulkoiluystävän hankkiminen, jotta asiakkaan virikkeellinen toiminta jatkossakin mahdollistuisi. Asiakkaille pyritään löytämään kodin läheltä mieleistä toimintaa ennen kuntoutusjakson päättymistä, vaikkapa läheisestä päiväkeskuksesta. Tarvittaessa tehdään tutustumiskäyntejä, jotta jatkossa on helpompi mennä myös itsenäisesti. Asiakkaille on esitelty kulttuuri- ja liikuntaluotsi toimintaa.

18 Sivu 17 Varsinkin kesäaikaan lähes kaikkea toimintaa pystyy toteuttamaan ulkona. On oltu ulkona piirtämässä, käsitöitä tekemässä, laulamassa, soittamassa. Muistamattomaan asiakkaaseen on saatu yhteys laulun kautta. Hänelle tehtiin tutuista lauluista oma lauluvihko. Asiakas, joka on nuoruudessaan kirjoittanut muistelmia ja tarinoita, eikä enää kykene kirjoittamaan, kertoi tarinoitaan ja työntekijä kirjoitti tarinat paperille. Asiakas myös piirsi. Tarinoista ja piirustuksista koottiin vihkonen asiakkaalle. Erään asiakkaan toiveesta on tehty pieniä pihatöitä ja istutettu kukansiemeniä multaan vaimolle äitienpäiväksi. 5.8 Psykogeriatrinen kotikuntoutus (Psykogeriatrian kotikuntoutuksen henkilöstö) Psykogeriatrisen kotikuntoutuksen toimintaa on kehitetty Kotikuntoutuksen kehittäminen - projektissa, mutta henkilöstö toimii ja on psykogeriatrisen poliklinikan alaisuudessa. Psykogeriatrisen kotikuntoutuksen kotikäyntejä on tehty marraskuun loppuun mennessä yli 500 ja eri asiakkaita on n. 60. Potilaiden elämäntilanteet ja avuntarve vaihtelevat suuresti. Suurimmalla osalla on taustalla pitkä psykiatrinen sairaushistoria ja heillä on usein myös somaattisia sairauksia. Suurin yksittäinen asiakasryhmä on depressiota sairastavat. Muita asiakasryhmiä ovat mm. harhaluuloisuushäiriöiset, skitsofreenikot, päihderiippuvaiset ja muistisairaat. Kotikuntoutusta toteutetaan asiakkaiden kotona ja lähiympäristössä. Tavoitteena on tukea asiakkaiden kotona pärjäämistä ja elämänhallintaa kokonaisvaltaisesti. Kotikuntoutusjakson keskimääräinen pituus on kolme kuukautta. Kotikäyntejä tehdään 1-5 kertaa viikossa asiakkaan tilanteesta riippuen. Vastuu asiakkaan kuntouttamisesta on hoitajalla, ja käynnit tehdään pääsääntöisesti yksin. Lääketieteellisestä hoidosta vastaavat Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrian poliklinikan ja psykogeriatrisen osastoryhmän lääkärit. Kotikuntoutusjakson alussa tehdään kuntoutussuunnitelma, johon kirjataan yhteiset, konkreettiset tavoitteet. Kuntoutusjakson aikana kiinnitetään huomiota lääkehoidon turvalliseen toteuttamiseen ja psyykkisen tasapainon ylläpitämiseen. Luottamuksellisen hoitosuhteen luominen on kuntoutumisen onnistumisen kannalta hyvin tärkeää. Kotikuntoutustoiminta on osoittautunut hyvin monimuotoiseksi. Asiakkaiden kanssa on käyty läpi arjessa pärjäämiseen liittyviä asioita monin eri tavoin. Asiakkaiden kanssa on käyty supportiivisia keskusteluja, joiden avulla on pyritty löytämään keinoja masennuksen ja ahdistuksen tunteiden käsittelyyn. Asiakkaita on ohjattu lähiympäristön palveluiden piiriin ja harjoiteltu palveluiden käyttöä. Avuntarpeen kartoittaminen ja avun vastaanottamisen hyväksyminen on ollut tärkeä osa kuntoutusta.

19 Sivu 18 Psykogeriatrisen kotikuntoutuksen avulla on pystytty vähentämään asiakkaiden sairaalahoidon tarvetta ja lyhentämään hoitojaksojen pituutta. Joidenkin asiakkaiden kohdalla jatkuvat päivystysvastaanotoille hakeutumiset on saatu loppumaan. Asiakkaita on ohjattu kotihoidon tai muun heidän tarvitsemansa avun piiriin. 5.9 Mentorointi Kotikuntoutustoiminnalla pyritään tukemaan palvelurakennemuutoksesta kotihoitoon kohdistuvaa painetta. Kuntoutuksentyöntekijät toimivat asiantuntijoina kotihoidon työntekijöiden tukena asiakkaan toimintakykyä ja kotona asumista edistävässä työssä. Kotikuntoutuksen työntekijän ja kotihoidon omahoitajan yhteistyö mahdollistaa asiakkaan toimintakyvyn säilymisen, kohentumisen ja omatoimisuuden lisääntymisen. Omaisen / läheisen huomioiminen ja mukaanotto lisää ja mahdollistaa toimintaa sekä tukee sitoutumista kuntoutuksen toimenpiteisiin. Työntekijöiden yhteiskäynneillä harjoitellaan yhdessä erilaisia asiakkaan arjen toimintoihin, siirtymiseen, liikkumiseen ja kuntoutumiseen liittyviä tapoja ja keinoja. Psykogeriatrian työntekijät tukevat omaisen jaksamisen lisäksi kotihoidon työntekijöitä asiakkaan hoitamisessa ja antavat keinoja hoitotilanteissa toimimiseen. tarvittaessa konsultoidaan psykogeriatrian poliklinikan mentori- sairaanhoitajaa. Mentoroinnilla pyritään lisäämään hoitohenkilökunnan ammattitaitoa, jaksamista ja työhyvinvointia sekä parantamaan yhteistyötä psykogeriatrian poliklinikan ja eri hoitotahojen välillä. Mentorointiin voi hakeutua kuka tahansa hoitotyöhön osallistuva henkilö tai työyhteisö, joka kokee työssään haasteita psyykkisesti sairaiden vanhusten hoitamisessa Toiminnan kustannukset Palkkakustannuksien ja tilavuokrien jälkeen suurin vuosittainen kustannus on kaupungin Infralta vuokratut neljä (4) autoa ja niiden bensiinikustannukset, sekä oman auton käytöstä maksetut kilometrikorvaukset. Kaupungin autojen kustannus on 26,75 /arkipäivä. Neljän auton kuukausi kustannus on n. 2400, ja vuosikustannus n Neljästä autosta kolme on bensiini-hybridi - käyttöisiä ja yksi bensiinikäyttöinen. Bensiinikustannukset ovat olleet keskimäärin kuukaudessa / auto, ja vuosikustannus n Oman auton käytöstä työntekijöille maksetaan kilometrikorvauksena 43 snt / km, ja lisäkorvauksena yhteiskyydistä työkaverin/ useamman kanssa maksetaan 3 snt / matkustaja. Kuukausittain maksetut kilometrikorvaukset vaihtelevat kymmenistä euroista n Työntekijöillä on kaikilla käytössään matkapuhelin ja kannettava tietokone. Toimipisteisiin hankittiin yhteensä kahdeksan kiinteää telakkapaikkaa, joihin oman kannettavan voi kiinnittää. Kaikilla on puhelimissaan kaupungin sähköposti ja kannettavissa tietokoneissa AnyConnect -etäkäyttö mahdollisuus. Lisäksi jokaisella on reppu kotikäyntitarvikkeita varten.

20 Sivu 19 Henkilöstölle on hankittu työvaatetukseksi liivi, housut ja kaksi paitaa. Näiden yhteiskustannus oli 110 / työntekijä, eli Lisäksi työntekijöille maksetaan kulukorvauksena 5 kuukaudessa pesurahaa. Kotikuntoutuksen toimiston tiloihin tilattiin kalusteet kaupungin kalustevarastosta. Työtuoleja ostettiin 10 kappaletta uutena, kustannus oli Toimipisteisiin on hankittu toimistotarvikkeiden lisäksi kuntoutuksessa hyödynnettäviä pientarvikkeita kuten jumppakuminauhaa sekä toimintaterapia välineistöä ja kirjallisuutta. Toimintakyvyn arviointia varten on hankittu kolme (3) puristusvoimamittaria, kuusi (6) PEFmittaria (hengityksen ulosvirtaus), kolme verenpainemittaria sekä sekuntikelloja ja mittanauhoja. 6. Hyvinvointiteknologia kuntoutumisen tukena (Hyvinvointiteknologia, suunnittelija Mia Vaelma) Osana kotikuntoutuksen kehittämistyötä hyödynnettiin videoneuvottelun välityksellä tarjottavia etäpalveluja. Kotona kuntoutumisen kehittämishankkeessa on hankkeen suunnittelusta asti tuotu esille tarve hyödyntää nykyaikaista teknologiaa osana uuden toimintamallin luomista. Videoneuvotteluna tuotettavat yksilöllisistä ja ryhmämuotoisista etäpalveluista olleet aikaisempia kokemuksia haluttiin hyödyntää ja jatkokehittää. Etäpalveluilla voidaan fyysisen toimintakyvyn tukemisen lisäksi tarjota kuntoutujille psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutuksen eri muotoja. Tavoitteena oli kehittää ja kokeilla palvelumallia, jossa videoneuvottelutekniikkaa hyödyntävän kuvallisen yhteyden avulla voidaan tarjota erilaisia terveyttä ylläpitäviä ja edistäviä, sekä kotona asumista ja itsehoitoa tukevia palveluja. Palveluja kehitettiin tiiviissä yhteistyössä kuntoutujien, heidän läheistensä ja moniammatillisen yhteistyöverkoston kanssa. Etäpalvelujen kehittäminen koostui kahdesta eri osa-alueesta: 1) Palvelusisältöjen kehittäminen 2) Palvelussa käytettävästä teknologiaratkaisun testaamisesta Etäpalvelusisältöjä kehittivät ja koordinoivat Arja Mäkinen ja Anne Riekki. Heidän ammattitaitoisesta ja innostuneesta kehittämistyön tuloksesta kerrotaan loppuraportin luvussa 5.1. Tässä osioissa kerrotaan kokemukset pilotissa käytetystä teknologiaratkaisusta. Arja ja Anne olivat kuntoutujien lähituki myös Pieni piiri palvelun käytönopastuksessa ja teknisissä ongelmatilanteissa. Tampereen kaupungilla oli entuudestaan käyttökokemuksia kahdesta eri videoneuvottelupalveluja tarjoavasta ratkaisusta, jotka kumpikin olivat kiinteän

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 Tämä aluehanke on osa rintamaveteraanien ja sotainvalidien avo- ja kotikuntoutuksen kehittämishanketta

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI

OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI projektivastaava Anne Levomäki Sisällys 1 TIIVISTELMÄ... 4 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARKOITUS... 4 3 HANKKEEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

T u r va l l i n e n. & i n t e r a k t i i v i n e n. ko t i a s u m i n e n. pa lv e l u y h t e y s. hankkeen toiminta. Sirpa Salin (Toim.

T u r va l l i n e n. & i n t e r a k t i i v i n e n. ko t i a s u m i n e n. pa lv e l u y h t e y s. hankkeen toiminta. Sirpa Salin (Toim. T u r va l l i n e n ko t i a s u m i n e n & i n t e r a k t i i v i n e n pa lv e l u y h t e y s hankkeen toiminta ja tulokset Sirpa Salin (Toim.) Turvallinen kotiasuminen & interaktiivinen palveluyhteys

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Sampo hankkeen loppuraportti 33100 Tampere www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKEEN PÄÄMÄÄRÄ... 6 1.1 LYHTYAIKAISHOIDON KEHITTÄMINEN JA

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli 21.08.2012 Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli Kaakon SOTE-INTO Etelä-Kymenlaakson osahanke Kotihoidon työryhmä 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tavoitteellisuus...

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Mervi Pääkkö 22.9.2009 Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan asioihin, yritä nukkua suljetussa huoneessa, jossa on

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN

YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosio Kotiutushoitajien haastattelut perusterveydenhuollossa 26.11.2014

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt 2 ESIPUHE Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) ympäristöt selvityksen on teettänyt Kuopion Innovation Oy. Selvitys liittyy Kuopion seudun osaamiskeskuksen toimintaan

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 6 3. VANHUSPALVELUIDEN HOIDON PORRASTUS JA PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää Sirkku Bilaletdin 31.3.2015 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Kunnanhallituksille

Lisätiedot

Kaakon SOTE-INTO. Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3. Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6

Kaakon SOTE-INTO. Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3. Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6 Kaakon SOTE-INTO Lokakuu 2010 www.eksote.fi/kaakonsote Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3 Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6 Lääkehoito kuntoon s. 12 2 Kaakon

Lisätiedot

3/2000 SOSIAALITURVA. Helmikuu. Voimaharjoittelulla lisää toimintakykyisiä elinvuosia SOSIAALITURVA 3/2000 1

3/2000 SOSIAALITURVA. Helmikuu. Voimaharjoittelulla lisää toimintakykyisiä elinvuosia SOSIAALITURVA 3/2000 1 Helmikuu 3/2000 SOSIAALITURVA Voimaharjoittelulla lisää toimintakykyisiä elinvuosia SOSIAALITURVA 3/2000 1 1 3/2/06, 12:25 PM SOSIAALITURVA 3/2000 88. vsk Tässä numerossa Ilmestyy 19 kertaa vuonna 2000

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Kaakon SOTE-INTO 2 Etelä-Kymenlaakson osahanke Hyväksytty 5/ 2010 Päivitetty 23.8.2012 Kaakon SOTE-INTO 2 / Etelä-Kymenlaakson osahanke 1 Kaakon

Lisätiedot

Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020

Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020 JJR-KUNNAT Perusturva Rantasalmi Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020 Vanhusstrategian työryhmä Perusturvan Yhteislautakunta 121/1.12.2011 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 2 1 TAUSTAA 4 2 IKÄÄNTYNEIDEN

Lisätiedot

Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke

Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke Palveluohjauksen käsikirja Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke Palveluohjauksen käsikirja Kanta-Hämeen Pitsi-hanke 2011 2013 Väli-Suomen Ikäkaste Äldre Kaste II -hanke

Lisätiedot