Euroopan unionin tutkimusohjelmat tarjoavat käytännön kansainvälistymistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan unionin tutkimusohjelmat tarjoavat käytännön kansainvälistymistä"

Transkriptio

1

2 Seppo Kellomäki Metsätieteellisennäkökulma tiedekunnan dekaani Euroopan unionin tutkimusohjelmat tarjoavat käytännön kansainvälistymistä Viime vuoden loppupuolella käynnistynyt Euroopan unionin (EU) 7. puiteohjelma avaa monia mahdollisuuksia kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. Joensuun yliopiston näkökulmasta mielenkiintoisia aloja ovat muun muassa tieto- ja viestintäteknologia, materiaalitutkimus, energia, ympäristö ja ilmasto sekä yhteiskunnalliset ja humanistiset alat. Vaikka pääpaino on luonnontieteissä ja tekniikassa, tarvitaan EU:n kehittämisessä myös vahvaa yhteiskuntatieteellistä ja humanistista osaamista. Monet näistä tutkimusaloista painottavat metsiin liittyvää tutkimusta, vaikka perinteisiä metsäteemoja onkin vaikea löytää. Erityisteemoiksi nousevat sellaiset kysymykset kuin puuaineen ominaisuuksien optimointi eri käyttötarkoituksiin ja metsäbiomateriaalien käyttö uusien tuotteiden kehittämisessä. Myös metsäbioenergia ja metsien sopeutuminen ilmastonmuutokseen saavat vahvan painon. Kaikki nämä teema-alueet ovat aidosti monitieteisiä, ja ne tarjoavat oivia yhteistyöfoorumeja eri tieteenalojen edustajille. EU:n tutkimushankkeisiin kannattaa osallistua monista syitä. Pelkästään niiden tarjoama rahoitus on hyvä syy, sillä ulkopuolinen rahoitus on nousemassa yhä tärkeämmäksi yliopistoyksiköiden rahoituksessa. Toisaalta yliopiston strategisessa henkilöstösuunnitelmassa on tavoitteeksi asetettu asteittainen siirtyminen neliportaiseen järjestelmään, jossa tohtorikoulutuksesta edetään post doc- ja tutkijaopettajavaiheiden kautta jopa professoriksi. EU-hankkeet eivät toteuta suoraan tätä mallia, mutta erityisesti post doc -vaiheessa ne tarjoavat ainutlaatuisia mahdollisuuksia kartuttaa tieteellisiä taitoja. Kansainvälinen hanke koulii hyvään suunnitteluun ja kurinalaiseen työskentelyyn. Toisaalta se tarjoaa perspektiiviä arvioida omaa työtä ja parantaa mahdollisuuksia tunnistaa innovatiivisia tutkimusteemoja. Ulkomaisten kumppaneiden kanssa julkaistu työ saattaa olla juuri se tekijä, joka ratkaisee kotimaisen hankkeen hakijansa eduksi. EU-hankkeet tarjoavat myös mahdollisuuden oppia, miten kulttuurierot vaikuttavat tutkimuskäytäntöihin. Erilaiset arvot ja tavat jäsentää tutkimusongelmia ovat kansainvälisten hankkeiden suuria haasteita ratkaisuja ongelmiin oppii vain osallistumalla hankkeisiin. Kansainvälisiä hankkeita kannattaa katsella myös rekrytoinnin näkökulmasta. Niissä tapaa innostuneita ja motivoituneita nuoria, jotka etsivät sopivaa jatko-opiskelupaikkaa. Kansainvälisten hankkeiden arvo jatko-opiskelijoiden rekrytoinnissa voi olla todella suuri, kuten metsätieteellisen tiedekunnan myönteiset kokemukset osoittavat. Kansainväliset tutkimushankkeet toteuttavat Joensuun yliopiston strategiaa, ja ne ovat sitä arkipäivän kansainvälisyyttä, jota tarvitaan tiedeyliopiston kehittämisessä. Yliopiston hallinto on luonut hankkeiden toteuttamiseen selkeät toimintamallit. Aloite on kuitenkin tiedekunnissa ja laitoksilla sekä viime kädessä tutkijoilla, joiden ajattelu ja oivallukset ovat jokaisen hankkeen takana. Ideasta se ei useinkaan ole kiinni, mutta myyvä hanke on työn ja vaivan takana.

3 u n i v e r s teksti Sari Eskelinen kuvat Varpu Heiskanen Humman hyvinvointi puntarissa Eläinten hyvinvointia määritellään usein luonnontieteellisestä näkökulmasta. Yhteiskuntatieteilijää kuitenkin kiinnostaa kysymys tiedosta ja asiantuntijuudesta. Kenellä on siis valta määritellä, mistä eläinten hyvinvoinnissa on kyse? Eläinten hyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat nousseet voimakkaasti julkiseen keskusteluun 1990-luvun aikana. Pontta keskustelulle ovat antaneet muun muassa tehomaatalouteen liittyvät ongelmat. Kaiken keskustelun keskellä askarruttava kysymys kuitenkin on, mistä eläinten hyvinvoinnissa itse asiassa on kyse. Hevostutkija Nora Schuurman suuntaa huomionsa asiantuntijuuteen. On hyvä pohtia, millaisia käsityksiä ihmisillä on eläinten hyvinvoinnista, ja miten he yhdistelevät erilaisia käsityksiä. Keskeistä on myös kysymys asiantuntijuudesta eli siitä, kenellä on hallussaan oikea tieto hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Schuurman työstää parhaillaan hevosenhoitoa ja hevosten hyvinvointia käsittelevää yhteiskuntapolitiikan väitöskirjaa. Hän selvittää hevosen hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä hevosenomistajien ja muiden hevosalan toimijoiden kautta ja haastattelee tutkimukseensa itäsuomalaisia hevosihmisiä, niin harrastehevosten omistajia kuin ammattilaisiakin sekä hevosalan valtakunnallisia vaikuttajiakin. Tavoitteenani on lisätä ymmärrystä hevosenpitoon ja hevosten hyvinvointiin liittyvistä yhteiskunnallisista tekijöistä. Yhteiset periaatteet, erilaiset toimintamallit Nykyiset käsitykset hevosen hyvinvoinnista ovat monitahoisia. Vaikka on olemassa joukko kaikkien allekirjoittamia periaatteita, voivat ihmiset ymmärtää ne eri tavoin. Voidaan esimerkiksi hyväksyä yleisesti, että hevosen on saatava viettää vapaata hevosen elämää ulkona. Yhdelle hevosenomistajalle tämä voi merkitä hevosen muutaman tunnin päivittäistä jaloittelua tarhassa, toiselle taas lähes ympärivuorokautista oleskelua laitumella isossa laumassa. Kysymys siitä, miten hevosenomistajat ratkovat näihin erilaisiin käsityksiin liittyviä ristiriitoja on tärkeä, sillä kaikki perustelevat toimivansa hevosen parhaaksi. Erilaisten toimintamallien taustalle kätkeytyy erilaisia käsityksiä eläimestä eläimenä. Schuurmania kiinnostaakin tutkia, miten hevosen hyvinvointiin liittyviä käsitteitä on ymmärretty ja millaisia käsityksiä hevosesta eläimenä niiden taustalle kätkeytyy, sillä ne kuvaavat osaltaan yhteiskunnassa vallitsevia eläinja luontosuhteita. Toisaalta hevoset voidaan ymmärtää osaksi luontoa, mutta samanaikaisesti käsitys hevosesta luonnonvaraisena olentona voi olla hyvinkin välineellinen ja urbaani. Onkin mielenkiintoista pohtia, millaisina kelpuutamme hevoset eli miten määrittelemme niiden paikan yhteiskunnassa. Tutkimuskohteena hevoset ovat Schuurmanin mielestä haastavia. Ne eivät ole puhtaasti lemmikkejä, mutta eivät toisaalta tuotantoeläimiäkään. Hevosurheilussa niillä on välinearvoa, mutta toisaalta hevosharrastajat kohtelevat hevosia myös kumppaneina. Hevosissa on kiinni myös paljon rahaa ja erilaisia liitännäistoimintoja. Hevosharrastus on vahvassa kasvussa Hevosharrastus on kasvanut Suomessa voimakkaasti viime vuosien aikana. On laskettu, että maassamme on tällä hetkellä noin aktiivista rat-

4 Tamma Vauhti-Tittani ja ruuna I.L. Ponnen Tahti nauttivat laitumella kevättalvisesta päivästä. sastuksen harrastajaa. Kesäisin heidän määränsä lisääntyy noin :lla. Lisäksi ravipuolella on aktiivisia harrastajia noin ja ravitapahtumia seuraa raviradoilla vuosittain noin katsojaa. Ratsastuksen harrastajien määrän kasvua selittävät Schuurmanin mukaan useat yksittäiset tekijät. Viime vuosikymmenellä lajin pariin tuli paljon uusia harrastajia, joita Schuurman kuvaa ratsastuksen toiseksi sukupolveksi. Heidän joukossaan on paljon ja 70-luvuilla harrastuksen aloittaneen sukupolven lapsia. Toisaalta ratsastuksesta on tullut aiempaa hyväksyttävämpi harrastus ja aloittaneiden joukossa on entistä enemmän aikuisia. Nykyisin esimerkiksi kengittäjä kehtaa kertoa olevansa kengittäjä, kun joskus aikaisemmin saatettiin ajatella, että onko miehessä miestä, jos hän kengittää hevosia. Nyt sellainen leima on hälventynyt. Ratsastuksen harrastajien määrän kasvua selittää myös yleisempi yhteiskunnallinen muutos. Vapaa-ajan ja käytettävissä olevan rahan määrä on lisääntynyt, mikä on kasvattanut kalliiksi mielletyn lajin suosiota. Nyt ihmisillä on resursseja satsata aikaa ja rahaa vieviin harrastuksiin. Moni onkin valmis sijoittamaan omaan hevoseen, mikä on puolestaan lisännyt muun muassa täysihoitotallien kysyntää. Myös kasvukeskusten lähettyvillä sijaitsevien hevostilojen kysyntä on voimakasta. Hevosenpitoon soveltuvia pientiloja menisi kaupaksi huomattavasti nykyistä tarjontaa enemmän. Tästä Schuurmanilla on myös omakohtaista kokemusta, sillä hän etsi perheensä kanssa sopivaa hevostilaa kolmisen vuotta. Kasvukäyrien takana tutkimuksellisia haasteita Uusien harrastajien vanavedessä hevosten määrä on kääntynyt reippaaseen nousuun 1980-luvun aallonpohjan jälkeen. Suomessa on tällä hetkellä noin rekisteröityä ratsu- ja ravihevosta ja yhä useampi harrastaja on valmis hankkimaan oman hevosen. Kasvukäyrien takana riittää hevosen hyvinvointiin liittyviä tutkimuksellisia haasteita. On hyvä pohtia esimerkiksi sitä, miten hevosten määrän lisääntymiseen pitäisi suhtautua ja millaisia ongelmia määrän kasvaminen voi aiheuttaa. Myös kysymys oikeasta tiedosta ja asiantuntijuudesta on keskeinen. Nykyisin on jo melko tavallista, että henkilöt, joilla ei ole ennestään paljon tietoa hevosenpidosta, saattavat ostaa hyvinkin nopeasti itselleen oman hevosen. Tämä voi johtaa hevosten hyvinvoinnin ongelmiin. Lieveilmiöt voivat olla erilaisia. Ravureiksi ja ratsuiksi soveltumattomia hevosia saatetaan esimerkiksi kierrättää vuosia omistajalta toiselle. Näitä niin sanottuja kiertolaishevosia on usein melko helppo myydä juuri kokemattomille hevosharrastajille. Toisaalta myös kalliita kilpahevosia voidaan myydä taitamattomille ratsastajille. Kun kallis kilparatsu ei siten pärjääkään odotetulla tavalla, synty uudenlaisia tilanteita ja hevosen huonoa kohtelua. Kun hevosesta ei tule voittajaa, se voi saada selkäänsä.

5 univers Omat hevoset pitävät Nora Schuurmanin kiinni hevosmaailman arjessa myös tutkimustyön ulkopuolella. Entistä enemmän löytyy siis niitä hevosenomistajia, joilla ei ole juurikaan kokemusta hevosenpidosta. Ratsastuspuolella siihen on osaltaan vaikuttanut se, että harrastuksen luonne on muuttunut. Vapaa-aika on muuttunut nopeatempoisemmaksi. Kun ratsastustunti loppuu, vanhempien auto on jo pihassa odottamassa, eikä aikaa hevosen hoitamiseen enää ole. Vielä ja 80-luvuilla ratsastusta harrastaneet tytöt viettivät paljon aikaa talleilla ja yrittivät saada hoidettavakseen erilaisia hevosia. Silloin tallit olivatkin paikkoja, joissa saatiin monipuolista oppia hevostaidoissa. Hevosenpito on myös demokratiakysymys Perinteiset hevostaidot eivät kuitenkaan ole Suomesta kadonneet ja maastamme löytyy edelleen pitkänlinjan hevosalan ammattilaisia, joilla on hallussaan hevosenpitoon liittyvää tietoa. Heidän keskuudessaan on viime aikoina keskusteltu siitä, kenellä pitäisi olla oikeus pitää hevosta. Hevosilta helposti odotetaan myös ihmisenkaltaista ajattelua ja päättelyä. Schuurman näkeekin hevosenpidon myös eräänlaisena demokratiakysymyksenä. Lainsäätäjä ei ole asettanut esimerkiksi tallien pitäjille ammattitaitovaatimuksia. Suomesta löytyy talleja, joiden pitäjillä ei ole sellaista ammattitaitoa, että he pystyisivät tarjoamaan esimerkiksi ratsastuksen harrastajille sellaista oppia ja turvallisuutta kuin pitäisi. Vanhoissa hevospiireissä onkin keskusteltu siitä, onko oikein, että kuka tahansa saa pitää hevosia. Demokratiaa olisi, että kaikki saavat harrastaa. Ammattitaidottomien tallien syntyminen on sitten lieveilmiö, joka vaatii ratkaisua. Eläinten oikeudet pinnalla Eläinten hyvinvoinnin kysymykset liittyvät laajempaan eläinten oikeuksista käytyyn keskusteluun. Tällä hetkellä eläimiin liittyvä moraalinen keskustelu on voimakasta. Schuurman arvioi, että ilmiö heijastelee kaupungistumista ja ihmisten tietynlaista etääntymistä eläimistä. Kun oma leipä ei ole kiinni tuotantoeläimissä, niihin on helpompi luoda myös emotionaalinen suhde. Kielteisimmillään ilmiö näkyy eläinten inhimillistämisenä. Lemmikkieläinmarkkinat ovat pullollaan erilaisia perheiden nelijalkaisille ystäville tarkoitettuja ruokia, asusteita ja leluja. Inhimillistäminen ei ole vierasta hevospuolellakaan. Hevosiakin paapotaan eri tavoilla. Niille puetaan esimerkiksi ylle paksuja loimia ja tarjotaan erilaisia ruokia ilman, että selvitetään millaisesta ravinnosta on kyse. Hevosilta helposti odotetaan myös ihmisenkaltaista ajattelua ja päättelyä. Kun eläimet eivät sitten toimikaan odotetulla tavalla, niitä voidaan rangaista.

6

7 u n i v e r s Suomenhevosen juhlavuonna tehdään kunniaa Suomen hyvinvointia osaltaan rakentaneille hevosille. Jaana Kanervan 17-vuotias Ensi-Ajatus tekee edelleen perinteisiä metsä- ja maataloustöitä. teksti Sari Eskelinen kuvat Varpu Heiskanen Hevostutkimus uusille urille Suomenhevosta juhlitaan tänä vuonna. Kantakirjan perustamisesta on kulunut sata vuotta ja juhlan kunniaksi Suomen Hippos on kustantanut kotimaisen hevosrodun historiaa ja nykypäivää luotaavan teoksen. Yksi juhlakirjan kirjoittajista on Karjalan tutkimuslaitoksella työskentelevä erikoistutkija Mikko Kumpulainen, joka on perehtynyt hevostalouden merkitykseen Suomessa. Omaa erikoisalaani on maaseutututkimus laajemmin ja hevostutkimus on tuonut sille mukavaa vastapainoa. Yhteiskuntatieteissä hevostutkimusta on tehty melko vähän ja hevosiin liittyvä tutkimus onkin ollut pääasiassa maataloustieteellistä. Siinä taas on keskitytty muun muassa jalostukseen liittyviin kysymyksiin. Hevostalouden merkitys on lisääntynyt todella paljon viime vuosina ja myös maaseutututkijat ovat rekisteröineet ilmiön. Yhteiskuntatieteellinen hevostutkimus on kuitenkin nousemassa esiin muun yhteiskuntatieteellisen eläintutkimuksen vanavedessä. Nora Schuurmanin hevosen hyvinvointiin ja hevosenpitoon keskittyvän tutkimuksen lisäksi Suomessa on tekeillä myös muutamia muita hevosalaan liittyviä väitöskirjoja. Hevostalouden merkitys on lisääntynyt todella paljon viime vuosina ja myös maaseutututkijat ovat rekisteröineet ilmiön. Hevosala on Suomessa nykyisin jo merkittävä työllistäjä. On laskettu, että vuonna 2005 hevostalous työllisti Suomessa noin henkilöä, mikä on enemmän kuin monien suomalaisten suuryritysten työntekijämäärä. Hevosten merkitys suomalaisen hyvinvoinnin rakentajana on myös historiallisesti kes-

8 Toivottavasti yhteiskuntatieteellisen eläintutkimuksen voimistumiseen reagoidaan akateemisessa maailmassa jatkossakin niin, että alalle syntyy yliopistotutkijan vakansseja. Mikko Kumpulaisen oma kosketuspinta hevostutkimukseen on vahva jo käytännönkin kautta. Yläsavolaisen pientilan kasvatti teki töitä kotitilan työhevosten kanssa ja myöhemmin ura hevosten parissa jatkui ravipuolella. keinen. Suomalaisen metsäteollisuuden alkumetreillä savotoilla oli mukana noin hevosta. Nykyisin taas hevosharrastuksen myötä maaseudulla sijaitsevilla asuinpaikoilla on kysyntää ja sitä kautta maaseudulle voi syntyä myös alan osaamiskeskittymiä. Yksi esimerkki täällä Pohjois-Karjalassa löytyy muuttotappioalueelta Ylä- Karjalasta. Hevosten määrän lisääntyminen taas on antanut pontta hevosten hyvinvoinnin tutkimukselle myös yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. Kehittyvä tutkimusala Joensuun yliopistossa yhteiskuntatieteellinen eläintutkimus on pieni, mutta vahvasti kehittyvä tutkimusala. Lähivuosina yhteiskuntapolitiikan alalta on valmistumassa useita aihealueeseen liittyviä väitöskirjoja, joissa tarkastellaan hevosen hyvinvoinnin ohella muun muassa suomalaista susipolitiikkaa ja turkistarhausta. Yhteiskuntatieteellinen eläintutkimus alkoi Suomessa nousta esiin vuosituhannen vaihteessa. Myös täällä Joensuussa on tehty paljon töitä, että alan tutkimus löisi itseään läpi. Nuorehko tutkimusala on syntynyt ympäristöpolitiikan jatkoaaltona. Sen piirissä tehdään paljon muun muassa eläinten hyvinvointiin sekä eläinten ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen liittyvää tutkimusta. Suomessa ympäristöasioihin kohdistuvassa tutkimuksessa on ollut mukana tietynlainen emansipatorinen ote. Eläinten hyvinvointiin liittyvien kysymysten lisäksi tutkijat ovat olleet kiinnostuneita muun muassa ihmisen ja eläimen välisen suhteen eettisyydestä sekä siitä, miten ihminen on käyttänyt eläimiä hyväkseen. Kansalaiskeskustelussa yhteiskuntatieteelliseen eläintutkimukseen liitetään herkästi viherpiipertelyn leima. Kumpulainen muistuttaa, että kuva on muuttunut sitä mukaa, kun alan tutkimusta on tullut lisää. Ympäristötutkimuksen pioneerit ovat tehneet jo sen suurimman työn. Täällä Joensuussa professori Pertti Rannikko on osaltaan vaikuttanut yhteiskuntatieteellisen eläintutkimuksen läpilyömiseen. Alan tutkimuksen vahvistumista edesauttaa osaltaan vuonna 2006 toimintansa aloittanut Eläinten hyvinvoinnin tutkijakoulu, jossa on mukana viisi korkeakoulua sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT). Valtakunnallinen yhteiskuntatieteellisen eläintutkimuksen tutkijaverkosto puolestaan perustettiin syksyllä Eläinten hyvinvoinnin tutkijakoulussa yhdistyvät sekä luonnontieteellinen että yhteiskuntatieteellinen tutkimus. Joensuulaisista jatko-opiskelijoista tutkijakoulussa ovat mukana Nora Schuurmanin lisäksi Katri Karkinen ja Outi Ratamäki. Eläinten hyvinvoinnin tutkimuksessa uusia päänavauksia löytyy myös Joensuun ja Kuopion liittoyliopistohankkeesta, joka Kumpulaisen mukaan antaa erinomaiset lähtökohdat eläintutkimukselle. Joensuun yhteiskuntatieteellinen osaaminen täydentää Kuopiossa tehtävää luonnontieteisiin painottunutta eläinten hyvinvoinnin tutkimusta. Toivottavasti yhteiskuntatieteellisen eläintutkimuksen voimistumiseen reagoidaan akateemisessa maailmassa jatkossakin niin, että alalle syntyy yliopistotutkijan vakansseja.

9 univers Kenttätutkimuslaboratorio valmistuu toukokuun loppuun mennessä. Kenttätutkimuslaboratorio harjakorkeuteen Mekrijärven tutkimusaseman kenttätutkimuslaboratorion rakentaminen on edennyt harjannostajaisvaiheeseen. Vajaat kolme miljoonaa euroa maksava laboratorio täydentää tutkimusaseman ympäristössä jo olemassa olevia koejärjestelyjä ja muodostaa yhdessä niiden kanssa erinomaiset mahdollisuudet muuttuvien ympäristöolosuhteiden vaikutusten tutkimiseen. Toukokuun 2007 lopussa valmistuvassa kenttätutkimuslaboratoriossa tutkitaan muuttuvien ympäristöolosuhteiden vaikutuksia metsäluontoon kokeellisesti. Uuden laboratorion avulla voidaan etsiä vastausta esimerkiksi siihen, miten kohonnut lämpötila ja ilman hiilidioksidipitoisuus yhdessä lisääntyneen UVBsäteilyn kanssa vaikuttavat kasveihin tai vesiekosysteemeihin. Rakennushanke merkitsee myös kansainvälisen tutkimustoiminnan lisääntymistä Mekrijärvellä ja vahvistaa Kenttätutkimuslaboratorion harjannostajaisia vietettiin 22. helmikuuta. Joensuun yliopiston edellytyksiä kilpailla Euroopan unionin tutkimusrahoituksesta vahvalla Metsä ja ympäristö -osaamisalallaan. Laajentuva tutkimustoiminta varmistaa myös nykyisten työpaikkojen säilymisen ja tuonee uusia työmahdollisuuksia tutkimuksen kenttätehtävissä Mekrijärvellä. Kenttätutkimuslaboratorion kokonaiskerrosala huoltorakennuksineen on noin 890 neliömetriä. Hanke toteutetaan Itä-Suomen lääninhallituksen myöntämällä Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksella. Rakennushankkeen pääurakoitsija on Rakennusliike Esko Toivonen Oy.

10 kolumni Jukka Korpela federaatio Takametsien henkiset johtajat ovat saaneet tukevan otteen joensuulaisesta federaatiokeskustelusta: kun kyykitään kuusen katveessa ihan hiljaa, niin mikään ei muutu. Junan tuomana toivoisi, että moni asia muuttuisi. Omat nuoret saisivat mennä Turkuun opiskelemaan, ja paluumuuttajiin eli maitojunalla tulijoihin pitäisi suhtautua vähemmän innostuneesti: he eivät useimmiten tuo mukaan uutta vaan haikailevat omaa menneisyyttään. Rasistinen antisavolaisakseli veisaa sammakkoperspektiivistään virttä siitä, kuinka savolaiset ryöstävät nyt yliopistonkin. Todellisuudessa kuitenkin pohjoiskarjalaiset nyhjäävät ja odottavat, että meille annettaisiin jotakin silloin, kun savolaiset ottavat itselleen kuuluvan osan. Jospa pohjoiskarjalaisetkin itsenäistyisivät! Luulisi, että eteenpäin meneminen kiinnostaisi yliopistolaisia enemmän kuin maakunnan upottavassa suossa tarpominen. Muutosta pelkäävällä ei pitäisi olla sijaa yliopistossa. Tiedeihmisen elämänasenne on mennä eteenpäin tuntematonta polkua haastavana, uteliaana ja uutta etsivänä. Tuttu ja turvallinen pitää kokea ikävystyttävänä ja vastenmielisenä asiana, joka kuuluu poroporvarillista turvaa haikaileville ei-yliopistolaisille. Kun resursseja yhdistetään, joku voi toki pudota kelkasta, mutta näin tapahtuu koko yhteiskunnassakin. Miksi yliopistolaisen paikan pitäisi olla turvatumpi kuin perloslaisen? Maksamme veroja yhdessä, ja siksi perloslaisen on oikeus odottaa yhteiskunnallista tasa-arvoa verorahojen käytössä eikä sitä, että tolkuttomia muinaisuuden suojatyöyksiköitä säästetään maakuntahengen hehkussa. Kun Itä-Suomen yliopisto toteutuu, Joensuun seutu ja sen asukkaat ovat suuria voittajia. Jos Joensuun yliopisto taantuisi karjalaiskulttuurin ytimeen omistautuneeksi Pohjois-Karjalan kansanopistoksi, seudun vakituisiksi juuttuneet asukkaat olisivat kärsijöitä. Junantuomien kannalta tämäkään ei ole onnettomuus: täältähän menee kiskoja poispäinkin. Suurin vaara on siinä, että Joensuu Kuopio-yhteistyö ei saavuta valtakunnallista uskottavuutta. Julkaistuista federaatiohankkeista vain tämä oli oikea hanke. Muut halusivat huippualkuisien nimikylttien verhossa vain lisää rahaa entiselle toiminnalleen. Kuitenkin asiantuntijan kaapuun pukeutuneet anttiherlinit ja heidän perässään juokseva media julistivat kannatuksensa pääkaupunkiseudun suunnitelmille. Erinomaista sivustatukea tälle politiikalle antavat ekonomien ja juristien likinäköiset ammattiyhdistykset. Kun vielä krokotiilin kyyneleitä valuttava Kari Raivio on pukeutunut erotuomarin valeasuun puolustaakseen Helsingin yliopiston reviirejä, on tärkeää, että tämä kritiikittömyys ei saa kannattajia hallitusvallan piiristä. Joensuun ja Kuopion on osoitettava asioiden oikea laita valtakunnan tasolla eikä tukehduttava oman hiekkalaatikkonsa pölyyn.

11 u n i v e r s Tuhat vuotta, noin 50 sukupolvea sitten, väestön määrä oli saavuttanut 50 miljoonan rajan. Tuolloin elettiin uuden ajan alkua ja tehtiin uusia keksintöjä, esimerkiksi ruuti, kompassi ja kirteksti Annika Selin kuva Johanna Kokkola Heikki Simola totesi luennossaan, että jo vuotta sitten on ihminen ollut ymmärrykseltään nykyihmistä vastaava. Huonontumisen historiasta Joensuun yliopiston erikoistutkija Heikki Simola ja professori Jukka Korpela tarkastelivat huonontumisen historiaa niin ihmisen kulttuurihistorian kuin historiatieteen näkökulmista Studia Generalia -luentosarjan tapahtumassa. Heikki Simola tarkasteli huonontumisen historiaa luennossaan Kaipuu kulta-aikaan. Ihmiskunnan muisti ja suunnaton muutos. Ranskassa 1800-luvulla löydetyt luolamaalaukset osoittavat, että jo vuotta sitten ihminen on ymmärrykseltään ollut nykyihmistä vastaava. Simola jakoi luennossaan kulttuurihistorian , tuhannen, sadan ja kymmenen vuoden perspektiiveihin. Noin viisisataa sukupolvea sitten syntyivät ih- miskunnan varhaisimmat kertomukset, myytit tähtikuvioiden synnystä. Maapallolla oli tuolloin noin viisi miljoonaa asukasta. Maanviljelyksen kehitys johti väestönkasvuun, mikä puolestaan aiheutti jatkuvan kriisien sarjan, joka on jatkunut historiassa näihin päiviin saakka. Kun väestö kasvoi, tarvittiin enemmän ravintoa, mikä johti kaskiviljelyyn, metsien tuhoamiseen ja eroosioon. Kulttuurimme kehitykseen viimeisen vuoden aikana sisältyvät muun muassa maanviljelys, karjanhoito, metallitekniikka, keramiikka, tekstiilit, taide, kirjoitusjärjestelmä ja matematiikka. Alkoholin keksimistä voidaan pitää myös merkittävänä kehitysaskeleena, sillä silloin sosiaalinen koheesio alkoi kehittyä. 10

12 japainotaito. Sata vuotta sitten elettiin jo modernia aikaa. Tuolloin väestön määrä oli kasvanut 500 miljoonaan. Modernin ajan voi katsoa alkaneen 1800-luvulla. Traktorin keksiminen oli merkittävä keksintö, sillä se mahdollisti entistä tehokkaamman maatalouden. Tällä hetkellä maapallolla on miljoonaa asukasta. Jukka Korpela tarkasteli huonontumisen käsitettä luennossaan Elämä on lifea ja työ ahdistaa! Historian kliseet ja huonontuva maailma historiatieteen näkökulmasta. Se miten huonontuminen kulloinkin ymmärretään, riippuu vallitsevasta näkökulmasta. Esimerkkinä Korpela kertoi, kuinka taudin kannalta asiat paranevat, jos potilas kuolee. Potilaan kannalta nähtynä asia on tietenkin päinvastoin. Euroopassa koleralle on käynyt huonosti, mutta kaupunkien hygienialle hyvin. Kun katsotaan asioita laajemmin, on maailma mennyt varmastikin parempaan suuntaan. Kuinka sitten määritellä huonontumisen historia historiatieteen perspektiivistä, Korpela kysyi. Historiasta tulee arkitasolla helposti pelkkien kliseiden ja metafyysisten latteuksien kokoelma, koska kukaan ei vaivaudu pohtimaan syvällisyyksiltä näyttävien lausahduksien todenperäisyyttä niiden historiallisissa konteksteissa ja todentamaan niitä aidoilla lähteillä. Korpela kysyi luennossaan, mitä historia siis on ja vastasi, että se on yritystä ymmärtää nykyisyyttä menneisyyden kautta. Lineaarinen aika tekee mahdottomaksi sen, että todellista tietämistä menneisyydestä voisi ollakaan. Historia ei ole tiede, joka luetteloi muinaisia tosiasioita. Vasta tosiasioiden tunnistaminen luo lähtökohdan tieteelliselle historialle. Korpelan mielestä ei ole oikein historiatieteen kannalta pohtia asioita huonontumisen tai parantumisen näkökulmasta, sillä sellaista ei olekaan kuin historiallinen totuus. Historian kannalta mielekästä on yrittää ymmärtää kehityskulkuja ja selittää, miksi jokin tietty rakenne muuttuu toiseksi. Muutoksen kutsuminen rappioksi on täydellisesti mielipidekysymys. Raja ja Venäjä -tutkimusta vahvistetaan Joensuun yliopisto vahvistaa Karjalan tutkimuslaitoksella tehtävää Raja ja Venäjä -painopistealan tutkimusta. Painoalalle perustetaan kolme professuuria. Elokuussa 2007 täytetään yhteiskunnallisen aluetutkimuksen ja yhteiskuntatieteellisen raja- ja Venäjä-tutkimuksen professuurit. Onnenmäki-säätiön lahjoittama kulttuurintutkimuksen professuuri täytetään vuoden 2008 alussa. Onnenmäki-säätiö lahjoitti viisivuotiseen kulttuurintutkimuksen professuuriin euroa. Lisäksi säätiö tukee tänä vuonna eurolla Karjalan tutkimuslaitoksen koordinoiman Venäjä Euroopassa -tutkijakoulussa väitöskirjatöitään tekeviä. Onnenmäki-säätiö haluaa apurahoja jakamalla tukea Joensuun yliopiston, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun, Joensuun ammatti-instituutin ja Helsingin yliopiston karjalaisen osakunnan opiskelijoita sekä karjalaista syntyperää olevia Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijoita. Lisäksi säätiö voi avustaa karjalaisuutta vaalivaa kulttuuritoimin- Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto on myöntänyt yliopistolle Euroopan Sosiaalirahaston ESR-rahoitusta yhteensä euroa ajalle Rahoituksella vahvistetaan yliopiston optiikka, uudet materiaalit ja informaatioteknologia -osaamisalaa. Lisäksi tuetaan Joensuun ja Kuopion yliopistojen vahvistuvaa yhteistyötä yhdistämällä yliopistojen vahvoja osaamisaloja käytännön sovelluksiin. Hankkeiden aikana edistetään sellaisen osaamisen kehittämistä, jolla lisätään yliopiston kilpailukykyä kansallisesta ja kansainvälisestä rahoituksesta. ESR-rahalla rahoitetaan kahta hanketta. taa. Uusien professuurien perustamisen yhteydessä Karjalan tutkimuslaitos uudistaa organisaatiotaan. Perinteisestä jaosta humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen osastoon luovutaan ja toiminta organisoidaan painoalapohjaisiksi tutkimuslinjoiksi. Niitä vetävät uudet professorit. Painoaloja ovat etnisyys ja kulttuuri, Venäjä, raja ja vuorovaikutus, aluekehitys ja -suunnittelu sekä maaseutu ja ympäristö. Yliopisto tavoittelee uusilla painotuksilla vahvaa asemaa raja- ja Venäjä-tutkimuksessa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Vuoden vaihteessa perustettu Eurooppa, itä ja länsi -osaamiskeskittymä on yksi yliopiston kahdeksasta uudesta strategisen kehittämisen painoalasta. Joensuun yliopistossa toimivat myös muun muassa Venäjä Euroopassa -tutkijakoulu sekä Finnish-Russian Cross-Border University (CBU). Lisäksi yliopisto koordinoi kahta valtakunnallista Venäjän tutkimuksen ja opetuksen hanketta. Yliopistolle ESR-rahaa miljoona euroa Fysiikan ja matematiikan laitoksen Optisen ja väritutkimuksen osaamisen vahvistaminen ja alan kansainvälinen yhteistyö -hankkeelle on myönnetty euroa. Hankkeen tavoitteena on optisen teknologian ja sen sovellusten osaamisen vahvistaminen. Kemian laitoksen Materiaali- ja biomolekyylitutkimushankkeelle on myönnetty rahoitusta euroa. Hankkeeseen osallistuu neljä kansainvälisesti tunnustettua tutkimusryhmää, joilla on omat erityisosaamisalueensa. Hankkeen tavoitteena on syventää ryhmien osaamista ja kilpailukykyä sekä kehittää uutta materiaali- ja biomolekyylitutkimusta edistävää tutkimusta. 11

13 u n i v e r s teksti Sari Eskelinen kuvat Pekka Ranta Tulkilta sujuu niin konsekutiivi kuin simultaanikin Tulkkauksen sivuaineopinnot antavat hyvät perusvalmiudet tulkin työhön. Savonlinnan käännöstieteen yksikkö tarjoa ainoana Suomessa maisteritason sivuainekokonaisuuden. Konsekutiivi, simultaani, rele, retour Termejä taitamattoman on pakko kysäistä käännösapua Savonlinnan kampuksen käännöstieteen opiskelijoilta. Konsekutiivi tarkoittaa peräkkäistulkkausta ja simultaani samanaikaistulkkausta. Reletulkkauksessa taas on kyse siitä, kun tulkattava konferenssi pidetään esimerkiksi japaniksi ja japania taitamattoman tulkin on otettava puhe englannin kopista. Retourissa taas tulkki ei tulkkaa äidinkieleensä, vaan jollekin vieraalle kielelle, saksan kieltä ja kääntämistä opiskeleva Susanna Peura selvittää. Peura opiskelee tulkkausta sivuaineenaan Savonlinnan käännöstieteen yksikössä. Mahdollisuus on ainutkertainen, sillä vastaavaa maisterivaiheen sivuaineopintokokonaisuutta ei löydy muista suomalaisista yliopistoista. Monissa yksiköissä tulkkauksesta on valittavissa vain yksittäisiä kursseja. Halusin käyttää mahdollisuuden hyväksi, koska ei voi tietää, milloin tulevassa kääntäjän työssä joutuu tulkkaamaan. Tulkkaus kiinnostaa siksikin, että pidän ihmisten kanssa työskentelystä. Englannin kieltä ja kääntämistä opiskeleva Annukka Jaakola kiinnostui tulkkauksesta käännöstieteen opintojen alkumetreillä, kun hän pääsi kokeilemaan konsekutiivitulkkausta. Se meni hyvin ja tulkkaus alkoi tuntua omalta jutulta. Tulkkaus tuntuu palkitsevalta, kun oman työnsä tulokset näkee ja kuulee heti. Onkin hienoa, että Savonlinnassa on mahdollisuus suorittaa tulkkauksen sivuaineopinnot. Saksan kieltä ja kääntämistä opiskeleva Jenni Vallenius löysi myös tulkkauksesta oman alansa. Mitä enemmän olen opiskellut alaa, olen huomannut, ettei kääntäminen ole se minun juttuni. Onkin hyvä, että tulkkauksesta on kolmisenkymmentä opistopistettä opintoja niille, jotka haluavat kokeilla sitä enemmän. Tarvitaan hyvää kielitaitoa Tulkkausta on ollut mahdollista opiskella sivuaineena Savonlinnassa syksystä 2005 lähtien. Ruotsin kielen ja kääntämisen lehtori Tutta Turpeinen kiittää silloisen kansainvälisen viestinnän laitoksen johtajaa Pekka Kujamäkeä, joka näki alan opetuksen tarpeet ja mahdollisuudet. On hienoa, että täällä Savonlinnassa nähtiin tarve, joka tulkkauksen kaltaisella asiantuntijapalvelulla on täällä Suomessa. Tulkkaukseen ei voi syventyä muutamilla yksittäisillä valinnaiskursseilla. Ensimmäisenä vuonna pystyttiin perustamaan opetusryhmät kaikkiin kolmeen Savonlinnassa opiskeltavaan pääkieleen eli englantiin, saksaan ja venäjään. Syksyllä 2006 tulkkauksen opinnot järjestettiin englannissa sekä sivukielenä opiskeltavassa ruotsissa. Koska tulkkauksen opintoihin sisältyy paljon harjoituksia ja opiskelu on intensiivistä, opiskeluryhmät ovat pieniä, 6 8 opiskelijan suuruisia. Opinnot voi aloittaa, kun kasassa on vähintään 120 opintopistettä, eli yleensä kolmantena opiskeluvuonna. Tulkkauksen opintoihin valittavilta opiskelijoilta vaaditaan hyvää kielitaitoa sekä äidinkielessä että vieraassa kielessä. Tulkkaus on asiantuntijatehtävä, eivätkä kaikki kielten opiskelijat siihen pysty. Hyvien tulkkaustaitojen saavuttamiseen vaaditaan hyvää kielitaitoa. Tulkiksi aikovan on erityisesti puhuttava erinomaisesti äidinkieltään, koska lähtökohta on, että tulkitaan omalle äidinkielelle. Hyvä kielitaito ei kuitenkaan yksistään riitä. Esimerkiksi hyvästä yleissivistyksestä on hyötyä, sillä tulkkaustehtävät voivat olla hyvinkin erilaisia. Tulkilta vaaditaan myös hyvää stressinsietokykyä sekä kykyä hyväksyä omat virheet. Tulkin työssä virheitä tulee välillä, ja 12

OSAAMINEN tehty? Mistä on

OSAAMINEN tehty? Mistä on TOUKOKUU 1 2003 Mistä on OSAAMINEN tehty? Lukemaan ja tekemään! Tiedon vastaanottajasta tiedon luojaksi Innovaatioihin tarvitaan luovia pedantteja Opiskelutuloksissa näkyy opettajien ja opiskelijoiden

Lisätiedot

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Pääkirjoitus Hyvän kierre Kuva Mikko Haiko Hyvä työnantajamaine ja liiketoimintastrategiaa tukeva työntekijäbrändi ovat kiristyvän kilpailun työmarkkinoilla

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN?

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? JULKAISUJA 1/2004 OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Tiedeliiton kanssa 11.2.2004 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Teema: koulutus ja rekrytointi

Teema: koulutus ja rekrytointi 1. 2010 Sosiaalialan koulutuksen haasteet Työntekijät yrittäjinä Työhyvinvointi Teema: koulutus ja rekrytointi Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Sosiaalialan kehitys haastaa koulutuksen 6

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006

Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006 Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006 Toimittaneet Torsti Hyyryläinen Eeva Uusitalo Rural Studies -koordinaatioyksikkö Rural Studies -yliopistoverkosto

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

uusiutuva pohjoiskarjala

uusiutuva pohjoiskarjala 2 08 b u s i n e s s & t e c h n o l o g y uusiutuva pohjoiskarjala miljardien eurojen urheilubisnes kauppakamari tehokäyttöön muutos on maailman tapa maailman huipulle ihan toinen kaupunki pohjois-karjalan

Lisätiedot

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.)

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.) Kirjeitä nuorelle tutkijalle kannanottoja tutkijan arjesta Mirjami Paso (toim.) SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 3 2011 13.12.2011 Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja -sarja Suomalainen Tiedeakatemia

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008 Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. 20 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI Tiedonjyvä 7/08 Teemana kolmannet

Lisätiedot

Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä

Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2004 Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä P ÄÄKIRJOITUS Tutkimuksella yliopisto

Lisätiedot

Vuoden Viksut valittu. FinnSight 2015 luotaa tulevaisuuteen 8. Miten saadaan tutkijanura houkuttelevaksi? 16. Urasuunnittelu edistää liikkuvuutta 30

Vuoden Viksut valittu. FinnSight 2015 luotaa tulevaisuuteen 8. Miten saadaan tutkijanura houkuttelevaksi? 16. Urasuunnittelu edistää liikkuvuutta 30 42 2006 2005 S u o m e n A k a t e m i a n l e h t i Vuoden Viksut valittu FinnSight 2015 luotaa tulevaisuuteen 8 Miten saadaan tutkijanura houkuttelevaksi? 16 Urasuunnittelu edistää liikkuvuutta 30 2

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 3/2010. Uudet opetuksen mallit. Kielet kilpailuvalttina

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 3/2010. Uudet opetuksen mallit. Kielet kilpailuvalttina JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 3/2010 Uudet opetuksen mallit Kielet kilpailuvalttina JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI Tiedonjyvä 3/10 30.4.2010 8 Teemana kielten maailma 8 Kansainvälisyyden

Lisätiedot

2/2013. Nuoret ja päihteet. 30 vuotta Pyhässä Hengessä. Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara. Irtomyyntihinta 7 euroa

2/2013. Nuoret ja päihteet. 30 vuotta Pyhässä Hengessä. Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara. Irtomyyntihinta 7 euroa 2/2013 uusitoivo Nuoret ja päihteet 30 vuotta Pyhässä Hengessä Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara Irtomyyntihinta 7 euroa uusi toivo Numero 2/2013 Sisältö One Way Mission

Lisätiedot

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 /2008 MERCURIUS Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta Ennakointitieto poliisijohdon apuna P ÄÄKIRJOITUS Tulevaisuuden hahmottaminen Juha

Lisätiedot

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin:

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin: TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 / 2005 MERCURIUS Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen Jan Hultin: Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta P ÄÄKIRJOITUS Innovaatiot ja yliopiston

Lisätiedot

Kuva: Juha Sarkkinen 55

Kuva: Juha Sarkkinen 55 Kuva: Juha Sarkkinen 55 KIRJOITTANUT: PEKKA YLITALO HENKILÖKUVASSA JARNO MAJAVA Jarno Majava syntyi Rovaniemellä, ja vietti siellä lapsuutensa eri osissa kaupunkia: keskustassa, Ounasrinteellä ja myöhemmin

Lisätiedot

on kasvun kaupunki Kari Nenonen

on kasvun kaupunki Kari Nenonen Laurea tutkii ja kehittää 2/2015 on kasvun kaupunki Kari Nenonen / s. 4 Opiskelijayrittäjyys / s. 6 YAMK-opiskelu / s. 10 CIDe Cluster / s. 14 Sisällysluettelo Kehittämiskumppanisi kansainvälistyvällä

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä nuorisofoorumi 2013 Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä Helsingissä 2013 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy Kuvat: Dora Cheffi Kustantaja: Taloudellinen

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Tuija Brax: Demokratiaa tutkittava säännöllisesti. Kuntien johtajat muutospaineessa. Kuorivatko muskeliyliopistot kerman päältä?

Tuija Brax: Demokratiaa tutkittava säännöllisesti. Kuntien johtajat muutospaineessa. Kuorivatko muskeliyliopistot kerman päältä? lahjus ja asiakas s.2 työn ulkopuolella s.16 sanojen takana s.18 HAUS KEHITTÄMISKESKUS OY:n ASIAKASLEHTI 2 Kuntien johtajat muutospaineessa Kuorivatko muskeliyliopistot kerman päältä? säätieteilijöiden

Lisätiedot

REKRYTOINTI MURROKSESSA HAUS-JOKOSTA TIETOA OMAAN TYÖHÖN JULKISSEKTORI HOUKUTTELEE. Mauri Ylä-Kotola: YLIOPISTOUUDISTUKSEN ESIKUVAT ELINKEINOELÄMÄSTä

REKRYTOINTI MURROKSESSA HAUS-JOKOSTA TIETOA OMAAN TYÖHÖN JULKISSEKTORI HOUKUTTELEE. Mauri Ylä-Kotola: YLIOPISTOUUDISTUKSEN ESIKUVAT ELINKEINOELÄMÄSTä haus kehittämiskeskus oy:n asiakaslehti 3-2008 www.haus.fi REKRYTOINTI MURROKSESSA HAUS-JOKOSTA TIETOA OMAAN TYÖHÖN JULKISSEKTORI HOUKUTTELEE Mauri Ylä-Kotola: YLIOPISTOUUDISTUKSEN ESIKUVAT ELINKEINOELÄMÄSTä

Lisätiedot

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria Setlementti 4 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Voimaa moninaisuudesta Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista

Lisätiedot

Bing Liu uskoo, että kiinalaiset opiskelijat löytävät Joensuun yliopiston s. 12 13

Bing Liu uskoo, että kiinalaiset opiskelijat löytävät Joensuun yliopiston s. 12 13 u n i v e r s sisällysluettelo Näkökulma: Uusi univers 1 Rakenneuudistus voimaan elokuussa 2 Työn sisältö ja palkkaus puhuttivat 4 Kolumni: Akateemisia duracellpupuja 5 Voi kauheeta, se on vaikeeta 6 Bing

Lisätiedot

OLETKO TEHNYT KEKSINNÖN? Katso sivu 10 UUSIA TUOTEIDEOITA KEKSINTÖPÖRSSISTÄ! www.keksintoporssi.com

OLETKO TEHNYT KEKSINNÖN? Katso sivu 10 UUSIA TUOTEIDEOITA KEKSINTÖPÖRSSISTÄ! www.keksintoporssi.com Keksintösäätiön asiakaslehti www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi JOUKKOKIRJE Voiko

Lisätiedot

Töissä tiedeyhteisössä

Töissä tiedeyhteisössä Töissä tiedeyhteisössä (Mikko Salo, FT, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto, matematiikan ja tilastotieteen laitos) Tutkijanura mitä väitöksen jälkeen? Vuosien työ on vihdoin päätöksessä: väitös on takana.

Lisätiedot

JULKISHALLINNON. HYVÄ hallintotyö!

JULKISHALLINNON. HYVÄ hallintotyö! JULKISHALLINNON HYVÄ hallintotyö! JULKISHALLINNON Hyvä hallintotyö! Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 1/2015 Akavan Erityisalat AE ry Toimitus Akavan Erityisalat, Anna Joutsenniemi Viestintävimma, Leena

Lisätiedot

TIINA TUOMINEN VÄITTELI ELOKUVA KÄÄN TÄMISESTÄ: TEKSTITYKSET OVAT OSA ELOKUVAA

TIINA TUOMINEN VÄITTELI ELOKUVA KÄÄN TÄMISESTÄ: TEKSTITYKSET OVAT OSA ELOKUVAA KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 01 2013 TIINA TUOMINEN VÄITTELI ELOKUVA KÄÄN TÄMISESTÄ: TEKSTITYKSET OVAT OSA ELOKUVAA UUSI PUHEEN JOHTAJA HANNA BOMAN: JÄRJES TÄYTYMINEN KÄÄNNÖSALALLA ON

Lisätiedot

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus 4. 2013 Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus Teema: koulutus Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Vanhustyön erikoisammatti - tutkinto uudistetaan 6 Merkonomista sosionomiksi

Lisätiedot