20 VUOSIK 0 ERTO 8MUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20 VUOSIK 0 ERTO 8MUS"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2008

2

3 Sisällysluettelo 4 5 Lahti Aqua konserni Konsernin keskeiset tunnusluvut 6 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 9 Strategia käytäntöön Riskienhallinta uudistettiin Seudullinen vesihuolto Tuotteiden ja palveluiden myynti As i a k k a a t 12 As i a k a s t y y t y v ä i s y ys Hallituksen toimintakertomus Til i n p ä ä t ös Tu l o s l a s k e l m a Ta s e Rahoituslaskelma (epäsuora) Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Tunnusluvut Lahti Tunnusluvut Hollola lahtiaqua.fi uudistui 13 Aqua Palvelu Oy Ve d e n t u o t a n t o Ve r k o s t o t Jä t e v e d e n p u h d i s t u s In v e s t o i n n it he n k il ö s t ö

4 Lahti Aqua konserni Lahti Aqua tuottaa laadukkaat vesihuoltopalvelut Lahden ja Hollolan alueen asukkaille. Vesihuoltopalvelut käsittävät veden hankinnan ja jakelun, jätevesien johtaminen ja käsittely sekä em. toimintojen yllä- ja kunnossapito sekä kehittäminen. Konsernin liikevaihto oli vuonna ,5 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 86. Emoyhtiö Lahti Aqua Oy vastaa vesihuoltotoiminnasta, sen kehittämisestä ja hoitaa konsernin hallinnon ja asiakaspalvelun sekä tuottaa suunnittelun ja investointien rakennuttamisen. Aqua Palvelu Oy tuottaa vesihuollon operatiiviset käyttö- ja kunnossapitopalvelut emoyhtiölle Aqua Verkko Oy omistaa Lahden vesihuoltotoiminnan omaisuuden eli tuotantolaitteet ja verkostot, joita se vuokraa emoyhtiölle Lahti Aqua Oy:lle. Aqua Verkko Oy rahoittaa vesihuollon investoinnit. Kujalan Komposti Oy käsittelee Päijät-Hämeen kuntien yhdyskuntalietteet ja biojätteet rakennuttamisen. LAHTI AQUA KONSERNI LAHTI AQUA OY Lahti Aqua Oy on Lahden kaupungin omistama vesihuoltoyhtiö. Lahti Aqua Oy toimii emoyhtiönä konsernissa, johon kuuluu tytäryhtiöt Aqua Palvelu Oy ja Aqua Verkko Oy. Lisäksi konsernilla on osakkuusyhtiö Kujalan Komposti Oy, josta Lahti Aqua Oy omistaa 50%. ASIAKASPALVELU AQUA PALVELU OY AQUA VERKKO OY KUJALAN KOMPOSTI OY SUUNNITTELU JA RAKENNUTTAMINEN PALVELUTUOTANTO JA TUTKIMUS INVESTOINNIT LIETTEEN KOMPOSTOINTI BIOJÄTTEEN KÄSITTELY TALOUSHALLINTO PROSESSIT JA KUNNOSSAPITO 4

5 Konsernin keskeiset tunnusluvut Liikevaihto (milj. euroa) 23,5 20,8 19,3 muutos ed. vuoteen (%) 13,2 8 13,5 Liikevoitto (milj. euroa) 3,6 3,2 1,9 Osuus liikevaihdosta (%) 15,1 15,4 9,9 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 6,2 3,4 2,5 Omavaraisuusaste (%) 25,8 87,7 89,5 Osingot (milj. euroa) 0,85 2,2 0,5 Henkilöstö (hlöä)

6 Toimitusjohtajan katsaus Lahden vesihuollossa vuosi 2008 oli usealla tavalla muutosten vuosi. Uusi toimintamalli otettiin täysimääräisesti käyttöön. Vesihuoltopalveluita ryhdyttiin tuottamaan konsernimuodossa, jossa operointi ja omistusfunktiot ovat omissa tytäryhtiöissä. Seudullinen vesihuolto toteutettiin Hollolan kunnan kanssa aloitetulla pitkäaikaisella sopimusyhteistyöllä. Varsin haastavan rakennejärjestelyiden tuloksena konsernin pääomarakenne voitiin toteuttaa suunnitelman mukaisesti vastaamaan paremmin toimialan liiketoimintaympäristöä ja tehokkuustavoitteita. Muutoksilla yhteistyössä omistajan kanssa mahdollistetaan yhtiölle asetettujen taloudellisten tavoitteiden toteuttaminen tulevina vuosina. Vesihuoltopalveluiden myynti jatkoi hienoista laskusuuntaa, huolimatta yhtiön investoinneista uusiin alueisiin. Uusien liittyjien määrä Lahdessa tosin puolittui edellisestä vuodesta ollen nyt 118 liittymää. Hienoisesta väkiluvun kasvusta huolimatta vesihuoltopalveluiden myynti väheni noin 2,5 %. Tähän vaikutti osaltaan juomateollisuuden siirtyminen muovipulloihin. Vesihuoltoverkostojen laajentaminen nyt noin 20 km:llä yhteensä lähes 1400 km:iin johtaa investointikustannusten ja käyttömenojen kautta kokonaiskulujen kasvuun. Yhtälön toisella puolella on vähenevä myynti ja tasapaino vaatii hinnoittelun tarkistamista. Jatkossa investointien painopistettä on siirrettävä saneeraukseen suuntaan. Muutosten keskellä asiakaspalautteet ovat olleet pääosin myönteisiä. Lahti Aqua Oy:n vesihuoltopalvelut on arvioitu kahdessa riippumattomassa asiakastyytyväsyyskyselyssä Suomen parhaiksi. Seutuyhteistyön aloitusvuonna naapurikunnan asuk- kaat antoivat palveluille saman kiitettävän arvosanan kuin lahtelaiset. Yksi merkittävä kehityssuunta on jätevesiprosessissa syntyvien energiajakeiden hyödyntäminen. Lahti Aqua Oy:stä onkin tullut vesihuoltotoimijan ohella vihreän energian tuottaja kun mädätysprosessin metaani poltetaan ja tuotettu lämpö käytetään korvaamaan ostopolttoaineilla tuotettua lämpöä. Ylijäämäenergian yhtiö myy kaukolämpöverkkoon siten, että kokonaismyynti vastaa noin 500 omakotitalon vuotuista lämmönkulutusta. Yhtiön Ali-Juhakkalan puhdistamo aloitti lämmöntuotannon keväällä 2008 ja vastaavat järjestelyjä viimeisteltiin Kariniemen puhdistamolla vaativalla saneerausinvestoinnilla. Yhtiö jätti uuden ympäristölupahakemuksen vuoden lopulla. Tätä varten Lahti Aqua Oy teetti Porvoojokea koskevan kattavan kuormitus- 6

7 Keskeisimmät tapahtumat vuonna NELJÄNNES 2. NELJÄNNES 3. NELJÄNNES 4. NELJÄNNES Liiketoimintakauppa, omaisuuden myynti Aqua Verkko Oy:lle Seudullinen vesihuoltoyhteistyö käynnistyy Hollolan kunnan kanssa ERM-riskienhallintaohjelma käyttöön Aqua Way: strategiasta totta selvityksen, joka ulottuu koko joen pituudelle Suomenlahteen saakka. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että Porvoonjokea kuormittavat pääasiassa hajakuormitus, jolla tarkoitetaan maa- ja metsätaloudesta sekä haja-asutuksen jätevesistä aiheutuvaa kuormitusta sekä pelloilta ja muilta alueita tuleva ns. luontainen huuhtoutuma. Niiden osuus oli fosforivirtaamasta 92 % ja typpivirtaamasta 88 % vuosina Yhdyskuntien jätevesien osuudeksi jää loppuosa kuormituksesta eli fosforikuormasta 6 % ja typestä 12 %. Kuten lukuarvoista näkyy, Lahdessa ja myös muissakin yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla on panostettu voimakkaasti jätevesioperaatioihin ja jätevesistä poistetaan lähes kaikki ravinteet. Yhtiön näkemyksen mukaan kuormitusta vähentävät toimenpiteet tulisikin kohdistaa pääkuormittajiin, joissa kuormituksen alentaminen on mahdollista suorittaa tehokkaimmin ja taloudellisimmin. Tätä käsitystä tukee 2008 valmistunut Suomen ympäristökeskuksen selvitys yhdyskuntien puhdistamoiden typpikuormitus ja pintavesin tila, jonka mukaan yhdyskuntien jätevesien vaikutus vähenisi Itämeressä luokkaa 1-2 %, mikäli kaikki puhdistamot poistaisivat 70 % typpikuormasta. Vesihuoltolain uudistuksen valmistelu on käynnissä. Hulevesien osalta käsittelyyn tulevat mm. toiminnan organisointi, vastuut ja rahoitus. Myös järjestelmien mitoitusohjeistusta on tarpeen tarkistaa mm. rankkasateiden ja poikkeavien olosuhteiden esiintymistiheyden arvioidun muutoksen vuoksi. Muutokset tulevat asettamaan haasteita kunnille ja vesihuoltotoimijoille. Lahden vesihuollon toimintamalli, pääomarakenteen tehostaminen, omistajatavoitteiden täyttäminen sekä seudullinen ratkaisu on toteutettu. Palveluiden laatu on moitteeton ja hintataso alle vertailuryhmän keskiarvon. Saadut kokemukset ovat olleet rohkaisevia ja mahdollistavat toiminnan kasvun ja laajenemisen valmistelun. Lahden seudun uusi kunta hankkeen valmistelu on osittain pysäyttänyt sektorikohtaisen kehittämisen mutta ei tarvetta vesihuoltoyhteistyön laajentamiselle. Haluan kiittää henkilöstöä, asiakkaita, yhtiön hallitusta ja kaikkia sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä. Lahti Aqua Oy Martti Lipponen toimitusjohtaja 7

8 Strategia käytäntöön Vuodenvaihteessa konsernille laadittiin yhteinen strategia. Strategia koostuu visiosta, missiosta, arvoista ja strategisista teemoista. Lisäksi on laadittu strategiset mittarit konserni ja yksikkötasolle. Konsernin perustehtävänä on tuottaa vesihuoltopalvelut asiakkaille laadukkaasti osaavien ihmisten kanssa. Toimintaa ohjaavat arvot: korkea laatu, matalat kustannukset, matala riski ja hyvä asiakaspalvelu. Vuonna 2008 tarkennettiin strategisia teemoja, jotka ovat valtakunnan paras vesi, liikevaihdon tuplaus viidessä vuodessa, huipputason prosessit ja toimialan paras työpaikka. Syksyllä 2008 strategiatyöskentelyssä keskityttiin strategian konkretisoimiseen eli luotiin yhteinen strateginen ajattelu ja toimintatapa konserniin, Aqua Way. Emoyhtiö on jaettu kolmeen liiketoimintayksikköön, joita ovat taloushallinto, asiakaspalvelu ja suunnittelu. Kukin yksikkö ja Aqua Palvelu Oy ovat käyneet läpi mitä strategia tarkoittaa yksikössä ja määrittäneet strategiset mittarit ja vuosikellon. Strategiatyöskentelyn tuloksena syntyivät myös kehittämistoimenpidelistat. Strategiatyöskentelyyn on osallistunut projektiryhmän lisäksi koko henkilöstö. Strategiatyö jatkuu vuonna 2009 keskittyen esimiesvalmennukseen. LAHTI AQUA KONSERNIN STRATEGIA Lahti Aqua parasta vedestä Tuotamme vesihuoltopalvelut asiakkaillemme laadukkaasti Muutos investoinnit henkilöresurssit laatuvaatimukset läpinäkyvyys teknologia kilpailu suurkunta/kuntayhteistyö VISIOON TAVOITTAVA TILA JA SUORITUSKYKY Valtakunnan paras vesi Huipputason prosessit Strategia Kasvamme kannattavasti laadulla ja ammattitaidolla osaavien ihmisten kanssa Liikevaihdon tuplaus viidessä vuodessa Toimialan paras työpaikka Odotukset palvelu 24/7 laatu edullisuus kannattavuus arvokas avoimuus luottamus lakien mukaista HQ High Quality LC Low Cost LR Low Risk CS Customer Service 8

9 Riskienhallinta uudistettiin Riskienhallinta on keskeinen osa Lahti Aqua konsernin strategista ja operatiivista suunnittelua ja päätöstentekoa. Keväällä 2008 tehtiin kokonaisvaltainen riskikartoitus tunnistamalla riskit ja arvioiden niiden vaikuttavuus. Kartoituksessa riskit luokiteltiin talous- ja rahoitus-, liiketoiminta-, operatiivisiin ja vahinkoriskeihin. Kartoitetut riskit priorisoitiin ja niille määritettiin riskienhallintakeinot vastuuhenkilöineen. Kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan kuuluu myös vakuutuskäsikirja, valmius- ja pelastussuunnitelmat sekä kriisiviestintäsuunnitelma. Konsernille on laadittu riskienhallinnan periaatteet, toimintaohjeet ja seuranta, jotka Lahti Aqua Oy:n hallitus on hyväksynyt Konsernitason riskienhallinnasta vastaa emoyhtiön toimitusjohtaja. Tytäryhtiöiden johtajat ja eri yksiköiden päälliköt vastaavat yhtiönsä tai yksikkönsä riskienhallinnasta ja sovitusta raportoinnista. Konsernin avainriskeillä on nimetyt vastuuhenkilöt ja he vastaavat riskiin liittyvän hallinnan kehittämisestä ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisesta. Seudullinen vesihuolto Seudullinen vesihuoltoyhteistyö käynnistyi Hollolan kunnan kanssa. Lahti Aqua Oy on vuokrannut kunnan omistamat verkostot ja laitokset käyttöönsä. Yhtiö tuottaa vesihuoltopalvelut Hollolan vesihuollon toiminta-alueen asukkaille. Kunta omistaa edelleen verkostonsa ja laitoksensa sekä huolehtii niihin liittyvistä investoinneista. Kunta päättää myös vesihuoltomaksuistaan. Toteutetulla yhteistyöllä turvataan parhaiten vesihuoltopalvelujen resurssit, laatu, toimitusvarmuus ja maltillinen kustannustaso. Hollolalla ja yhtiöllä on ennestään yhteistyötä vedenhankinnassa ja jätevesienpuhdistuksessa. Lisäksi kunnalla ja yhtiöllä on kymmenkunta yhteistyösopimuksia eri alueiden vesihuoltopalveluista. Konsessiosopimus on voimassa 15 vuotta. Hollolan kunta laajensi vesihuollon toiminta-aluettaan voimakkaasti. Ensimmäisen toimintavuoden aikana kunnan vesihuoltoverkoston pituus kasvoi lähes 40 km, kun vastaavasti Lahdessa rakannettiin noin 20 km uut- ta verkostoa. Uusia liittyjiä Hollolan vesihuoltoverkostoon liittyi 115 kpl. Ensimmäisen toimintavuoden palveluiden laatua arvioivat parhaiten Hollolan asukkaat. Asiakastyytyväisyystaso, joka Lahdessa oli huippuluokkaa, oli sitä myös Hollolassa. Tavoitteena oli, etteivät kunnan asukkaat välttämättä huomaa muuten kuin laskun lähettäjästä, että operoija vaihtuu. Ehkä olennaisimman muutoksen kohtasivat uudet liittyjät, jotka asioivat nyt Lahti Aqua Oy:n asiakaspalvelutiloissa Hollolan sijaan. Huolimatta vilkkaasta kasvusta ja uusien liittymien määrästä tämäkin on hoitunut erinomaisesti. Toiminnan aluksi Lahti Aqua Oy panosti uuteen toiminta-alueeseen suorittamalla haltuunottokierroksen, jossa teimme peruskunnossapitotöitä ennakoivan toimintamallin periaatteella mm. jätevedenpumppaamoilla. Kohteisiin tutustumista auttoi Hollolasta yhtiön palvelukseen siirtynyt vesihuoltoväki. Tärkeä apuväline on digitaalinen kartta, jonka yhtiö toteutti Hollolan verkostosta ja liitti osaksi toimivaa kunnossapito- ja paikkatietojärjestelmää. Osapuolet neuvottelivat vuosineljänneksittäin konsessiosopimuksen mukaisesti yhteistyöstä ja sen kehittämisestä. Kehittämishankkeita varten perustettiin sopimustyöryhmä ja tekninen työryhmä, jotka keskittyvät valmistelemaan sektorikohtaisia asioita. Lahti Aqua Oy On raportoinut kuntaa sopimuksen mukaisesti. Lahti Aqua Oy on tehnyt pienessä määrin konsessiosopimuksen ulkopuolisia investointiluonteisia töitä joiden kustannuksista on sovittu yhteistyöryhmässä. Merkittävin suunnitteluhanke on Hollolan kunnan Herralan puhdistamon jätevesien johtaminen Salpakankaalle ja edelleen Lahteen. Hankkeen yleissuunnitelmaa valmisteltiin ja mukaan liittyi Kärkölän kunta sekä Orimattilan kaupunki. Yhtiö osallistui myös kaava-alueiden suunnitteluun. Messilän alueen vesihuollosta yhtiö laati yleissuunnitelman luontoisen selvityksen. 9

10 Tuotteiden ja palveluiden myynti Veden myynti oli vuonna 2008 Lahdessa noin 7,46 miljoonaa m 3, joka laski edellisestä vuodesta noin 2,5 prosenttia. Laskutettavan jäteveden määrä myös laski 3,4 prosenttia. Lahdessa laskutettavan jätevesimäärä oli 7,4 miljoonaa m 3. Veden myynti ja jäteveden laskutuksen muutokset olivat suurimmat teollisuusryhmässä. Vuonna 2008 Hollolassa vettä myytiin 0,85 miljoonaa m 3 ja laskutettu jätevesimäärä oli 0,82 miljoonaa m Veden myynnin ja jäteveden määrän kehitys Lahdessa Veden myynti (m 3 ) Laskutettu jätevesi (m 3 ) Kulutuksen kehitys kuluttajaryhmittäin Lahdessa m Asukkaat Teollisuus Muut

11 Vedenkulutuksen jakautuminen kuluttajaryhmittäin Lahdessa 2008 kokonaiskulutus 7,5 milj m 3 1,0 milj. m 3 ; 14% 1,6 milj. m 3 ; 21% 4,9 milj. m 3 ; 65% Teollisuus Muut Asukkaat Asiakkaat Lahti Aqua Oy tuottaa vesihuoltopalvelut Lahden kaupungin asukkaalle, jotka ovat lähes 100 prosenttisesti palveluiden käyttäjinä. Lisäksi yhtiö huolehtii noin hollolaisen vesihuoltopalvelut Hollolan kunnan alueella. Hollolan asukkaista noin 80 % on vesihuoltopalvelujen piirissä. Vedenkulutuksen jakautuminen kuluttajaryhmittäin Hollolassa 2008 kokonaiskulutus 0,85 milj m 3 0,19 milj. m 3 ; 22% 0,66 milj. m 3 ; 78% LIITTYJÄT UUDET LIITTYJÄT Lahti Hollola Yhteensä Asukkaat Teollisuus ja muut rakennukset alv 0% alv 22% alv 0% alv 22% Lahti - vesimaksu /m 3 0,83 1,01 0,87 1,06 - jätevesimaksu /m 3 1,31 1,59 1,38 1,68 Hollola* - vesimaksu /m 3 1,10 1,34 1,21 1,48 - jätevesimaksu /m 3 1,80 2,20 1,98 2,42 * Hollolan kunta päättää vesihuoltomaksuista 11

12 Asiakastyytyväisyys Veden laadusta, kuten mausta, väristä ja hajusta sekä veden jakelun toimitusvarmuudesta ja katkottomuudesta, Lahden ja Hollolan kotitalousasiakkaat antoivat kiitettävän kouluarvosanan Lahti Aqua Oy:lle. Yhtiö sain myös tutkimukseen osallistuneista vesihuoltolaitoksista parhaan tuloksen veden laadun WACSI-indeksistä (Water Customer Satisfaction Index). Tutkimukseen osallistui 16 Suomen vesihuoltotoimijaa, jotka vastaavat yhteensä noin 1,4 miljoonan kuluttajan vesihuoltopalveluista. Yhtiön toiminnalle asiakkaat antoivat hyvän kouluarvosanan. Erityisen tyytyväisiä asiakkaat olivat veden toimintavarmuuteen sekä vesikatkojen vähäiseen määrään ja niiden lyhytkestoisuuteen. Hyvän arvosanan sai toiminnan uskottavuus, asiakaspalvelu, laskutuskäytäntö, viemärien toimivuus ja hajuttomuus sekä tiedotustoiminta ja suhtautuminen tiedusteluihin. Veden hinnoittelu sai tyydyttävän arvosanan. Yhtiön veden laadun sekä toiminnan WAC- SI-indeksit paranivat hieman edellisvuoden tuloksista. Tutkimukseen Lahdessa ja Hollolassa osallistui yhteensä noin 500 henkilöä arvioiden veden laatua ja yhtiön toimintaa kouluarvosanoin (4-10). Hollolan asiakkaat osallistuivat tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Asiakastyytyväisyystutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy kesäkuussa Kaupunki- ja kuntapalvelu 2008 tutkimuksessa selvitettiin 19 paikkakunnan asukkaiden tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Tulosten mukaan asukkaat ovat tyytyväisempiä kirjastopalveluihin, veden laatuun ja kansalaisopistopalveluihin. Tutkimukseen osallistuneista paikkakunnista lahtelaiset olivat kaikkein tyytyväisimpiä veden laatuun. Vertailukaupungeista veden laadun pisteet Lahdessa olivat korkeimmat (4.64 asteikolla 1-5),FCG Efeko Oy/2008) lahtiaqua.fi uudistui Lahti Aqua Oy:n verkkosivut uudistettiin kokonaisuudessaan keväällä Uudistuksen myötä asiakkaat saavat helposti ja ajan tasalla olevaa tietoa yhtiön toiminnasta ja mahdollisista häiriötilanteista. Sivusto tarjoaa kattavaa tietoa yhtiön palveluista ja tuotteista sekä mahdollistaa asioinnin verkossa, mm. vesimittarilukeman voi ilmoittaa sivuston kautta. Olennaista uudistuksessa oli myös saada lähes 100-vuotiaalle yhtiölle erottuva, nykyaikainen, dynaaminen, palveluhenkinen ja raikas ilme. Lahti Aqua Oy:n verkkosivut sijoittuivat toiseksi Suomen Parhaat Verkkosivut 2008 kilpailussa yritysten yleisessä sarjassa. Kilpailun tuomaristo kehui yhtiön verkkosivuja valoisaksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Yhtiö lähti kilpailuun mukaan Suomen Parhaat Verkkosivut järjestelykomitea kutsusta. 12

13 Aqua Palvelu Oy hoitaa operatiiviset käyttö- ja kunnossapitopalvelut Tytäryhtiö Aqua Palvelu Oy hoitaa vesihuollon operatiiviset käyttö- ja kunnossapitopalvelut Lahdessa ja Hollolassa. Tytäryhtiön toimintaalkoi ja yhtiön palveluksessa on 65 henkilöä. Hollolan vesihuoltohenkilöstöstä 5 työntekijää siirtyi Aqua Palvelu Oy:n palvelukseen. Ensimmäisentoimintavuodenliikevaihto oli 8,6 miljoonaa euroa. Aqua Palvelu Oy:n toimitusjohtaja Hannu Mustonen Aqua Palvelu Oy:n tehtävänä on vesihuollon käyttö- ja kunnossapitopalveluiden tuottaminen emoyhtiölle palvelusopimuksessa sovitussa laajuudessa. Ensimmäisen toimintavuosi sujui mallikkaasti, koska Aqua Palvelu Oy:n henkilökunta muodostuu kokeneista Lahti Vesi Oy:n ja Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen entisistä työntekijöistä. Osalla henkilöstöä työn luonne on kuitenkin muuttunut verkostorakentamisesta kunnossapitotehtäviin ja se on vaatinut sopeutumista uusiin tehtäviin, jotka keskittyvät vesihuollon operointiin ja kunnossapitoon. Suurimman haasteen muodosti vesihuoltopalveluiden tuottamisen aloittaminen Hollolassa Lahti Aqua Oy:n ja kunnan tekemän konsessiosopimuksen mukaisesti. Vuoden aikana saatiin kuitenkin Hollolan verkostokarttatiedot integroitua Xpipe-verkostotietojärjestelmään. Myös laitosten kaukovalvontatiedot kytkettiin Aqua Palvelu Oy:n valvontajärjestelmään väliaikaisratkaisuin siten, että vesihuoltopalvelut voidaan hoitaa luotettavasti myös päivystyksessä työajan ulkopuolella. Järjestelmien yhdentämistä jatketaan edelleen. Käyttö- ja kunnossapitotyöt Lahdessa ja Hollolassa, yllättävät häiriötilanteet mukaan lukien, saatiin hoidettua menestyksekkäästi. Asiakkailta, Hollolan kunnalta ja emoyhtiötä saatu palaute on ollut pääasiassa positiivista ja laatutaso vesihuoltopalveluissa on tehtyjen tutkimusten mukaan huippuluokkaa. Vuonna 2009 jatketaan Lahti Aquakonsernin strategian toteuttamista liiketoimintasuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Pääpaino on viemäriverkoston vuotavuuden korjaamisessa, kunnossapidon työmenetelmien kehittämisessä ja automaatiojärjestelmien varmentamisessa sekä johtamisjärjestelmien ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisessä. 13

14 Vedentuotanto Korkealaatuista talousvettä Vuonna 2008 verkostovedestä otettiin viranomaisnäytteitä Lahdessa 120 kappaletta ja Hollolassa 36. Näytteet täyttivät talousveden asetetut laatuvaatimus- ja -suositusarvot (STM 461/2000). Viranomaistarkkailun lisäksi tehdään omaa käyttötarkkailua. Lahden vedenottamoilta, paineenkorotusasemilta ja vesisäiliöstä otettiin käyttötarkkailunäytteitä 260 ja vastaava luku Hollolassa 170 näytettä. Yhtiön toimesta käyttötarkkailua tehdään myös Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän vedenottamoilla. Lisäksi analysoitiin noin 100 erillistä vesinäytettä verkostotyömaiden vastaanottovaiheeseen ja asiakaspalautteisiin liittyen. Suomessa esiintyneiden talousveden likaantumistapausten vuoksi tehtiin vedenottamoilla vuonna 2008 riskiselvitykset ja ryhdyttiin toimenpiteisiin riskien minimoimiseksi. Lisäksi tehostettiin vedenottokaivojen hygieenistä tarkkailua. Jalkarannan vedenottamon kaivoja korotettiin, jolla poistettiin pintavesien pääsymahdollisuus ääritilanteessa kaivoihin. Lisäksi sivullisten pääsyä vedenottamoalueille rajoitettiin aitauksin. Myös pohjavedenottamoiden maanpäällisten rakenteiden uusinta aloitettiin. Vedenhankinta Vuonna 2008 pumpatun veden määrä oli Lahdessa 7,96 miljoonaa m 3 ja Hollolassa 1,06 miljoonaa m 3. Lahdessa ja Hollolassa talousvesi on yksinomaan hyvälaatuista pohjavettä. Lahdessa vedenottamoita on seitsemän ja Hollolassa viisi sekä lisäksi vettä johdetaan Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymältä. Yhtiön vedenottamoiden vesioikeuslupien mukaiset pohjavedenottomäärät ovat yhteensä m 3 /vrk, kunnan m 3 /vrk ja vesi laitoskuntayhtymän vedenottamoiden m 3 /vrk. Vuonna 2008 jatkettiin puhdistuspumppausta yhtiön Launeen vedenottamolla ja Urheilukeskuksen vedenottamolla pohjavedessä olevien torjunta-ainejäämien vuoksi. Näistä ottamoista ei johdettu talousvettä jakeluun. Puhdistuspumppauksen määrä vuonna 2008 oli yhteensä 1,4 Mm 3. Vedentuotanto Yksikkö Lahti Hollola - oma tuotanto 1000 m ostettu vesi 1000 m Pumpattu vesimäärä yhteensä 1000 m Laskutettu vesimäärä 1000 m Vuotovesiprosentti % 5,

15 Lahden vedentuotanto ottamoittain 2008 Hollolan vedentuotanto ottamoittain 2008 kokonaismäärä 7,96 milj m 3 kokonaismäärä 1,06 milj m 3 Kuntayhtymän vesi 37,2% Salpa-Mattila 9,2% Herrala 2,4% Kukkila 9,7% Jalkaranta 44,6% Myllymäki 5,0% Laitiala 0,1 % Kärpänen 0,4% Kunnas 2,6% Riihelä 6,1% Renkomäki 8,6% Urheilukeskus 0,6% Laune 0,0% Kuntayhtymän vesi 73,5% Ostettu vesi Lahdesta 0,2% Vedenkäsittely Kun raakavetenä käytettävä pohjavesi on hyvälaatuista ja tarvittava vedenkäsittely vähäistä. Vettä kuitenkin desinfioidaan veden hygieenisen turvallisuuden varmistamiseksi. Vuonna 2008 Lahdessa natriumhypokloriittia syötettiin keskimäärin 0,72 mg/l ja Hollolassa 0,67 mg/l. Veden ph:ta säädetään putkistojen syöpymisen estämiseksi tasolle 7-7,5. Veden ph-säätöön käytettiin vuonna 2008 Jalkarannan vedenottamolla kalkkia keskimäärin 11,3 mg/l ja muilla vedenottamoilla natronlipeää keskimäärin 17 mg/l. Hollolan vedenottamoilla veden ph-säätö tapahtuu natronlipeällä, jota annosteltiin keskimäärin noin 26 mg/l. Pohjavesialueet Lahti ja Hollola sijaitsevat Salpausselän ja siihen liittyvien pitkittäisharjumuodostumien, Suomen suurimpiin kuuluvan pohjavesiesiintymän tuntumassa. Vesijohtovesi Lahdessa ja Hollolassa on kokonaan hyvälaatuista pohjavettä. Veden hyvä laatu ei ole kuitenkaan itsestään selvyys, sillä valtaosalla pohjaveden muodostumisalueita on asutusta, liikenneväyliä ja teollisuutta, jotka lisäävät maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskiä. Vuoden sademäärä oli suuri ja pohjavettä muodostui runsaasti. Pienentyneestä vedenotosta johtuen pohjavesitilanne on runsas. Pohjavedenpinta kaikilla pohjavesialueilla oli vuoden lopussa keskimäärin 0,5 metriä korkeammalla tasolla. pv pinnankorkeus m 81 80,6 80,2 79,8 79, Sadanta ja pohjaveden pinnankorkeus Jalkarannan vedenottamolla sadanta (mm) Pohjavesiensuojelu on yhtiölle elintärkeää. Tärkeimmille pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelmat, joissa esitetään pohjavettä uhkaavat riskitekijät ja toimenpideehdotukset. Suojelusuunnitelmat päivitetään vuoden 2009 aikana Lahden seudun pohjavesityöryhmän toimesta. Pohjavesityöryhmään kuuluu Lahden kaupungin, Hollolan ja Nastolan kunnan ympäristö- ja pelastusviranomaiset, Hämeen ympäristökeskus sekä Lahti Aqua Oy. pohjaveden pinnankorkeus (m) sadanta mm 15

16 Verkostot Verkostojen toimivuus Vedenjakelu ja viemäröinti toimivat hyvin koko toiminta-alueella. Vesijohtovuodot ja viemäritukokset vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Lahdessa vesijohtovuotoja tapahtui 16 runkojohdoissa ja 12 kertaa tonttijohdoissa. Runkovesijohtovuodoista puolet havaittiin etukäteen mittauksin, jolloin ne saatiin korjattua ilman suoranaisia asiakasvaikutuksia. Hollolassa tapahtui kolme vesijohtovuotoa. Lahdessa vesijohtoverkoston mittaamaton kulutus prosentti pienentyi edellisvuoden 10 prosentista kaikkien aikojen alhaisimpaan lukemaan eli 5,8 prosenttiin. Hyvän tuloksen mahdollistaa nykyaikaisten valvontajärjestelmien ja digitaalisen verkkotietojärjestelmän täysipainoinen hyödyntäminen. Hollolassa mittaamaton kulutusprosentti oli 20 prosenttia. Lahdessa veden laatu- ja jakeluhäiriöilmoituksia kirjattiin noin 50 kappaletta ja Hollolassa noin 10 kappaletta. Lahdessa aukaistiin vuoden aikana 88 viemäritukosta, joista 71 alkavaa tukosta havaittiin ennakkohuollon yhteydessä. Vastaavasti Hollolassa tukoksia oli 25 kappaletta ja niistä 11 aukaistiin ennakko-huollossa. Suurin osa tukoksista johtui viemäriin sinne kuulumattomista jätteistä tai esineistä. Runsas sadanta on pitänyt viemäriverkoston vuotovesiprosentin korkeana. Vuonna 2008 Lahdessa viemärin vuotovesiprosentti oli 41,9 prosenttia ja Hollolassa 34,4 prosenttia. Verkostojen kunnossapito Kunnossapidettävää verkostoa on yhteensä lähes 2000 km. Vuonna 2008 kunnossapitotyöt keskittyivät viemäriverkostojen kuntotarkastuksiin. Viemäreitä tutkittiin savukokeilla ja tv-kuvauksella. Lisäksi viemäreitä puhdistettiin painehuuhtelulla ja samalla tutkittiin tarkastuskaivojen kunto. Vesijohtoverkoston mittausasemien ja painepiirien vedenkulutuksen seurannalla voitiin havaita vuodot mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lisäksi verkostoa tutkittiin vuodonetsintälaittein ja painemittauksin sekä tehtiin venttiileiden toimivuustarkastuksia. Verkostopituudet vuoden 2008 lopussa, km Vesijohtoverkoston mittaamaton kulutusprosentti Lahdessa 12 Lahti Hollola Vesijohtoverkosto Jätevesiviemäriverkosto Hulevesiviemäriverkosto Verkosto yhteensä Jätevesipumppaamot Viemärin vuotovesiprosentti ja sadanta Lahdessa 50 sadanta mm vuotovesi-% Sadanta Vuotovesi-% 16

17 17

18 Jätevedenpuhdistus Puhdistustulokset 100 Puhdistuksella saavutetut puhdistustehot ja niille asetetut lupaehdot vuonna 2008 Vuonna 2008 yhtiön Ali-Juhakkalan ja Kariniemen puhdistamoilla saavutettiin jätevesien lupaehtojen edellyttämät puhdistusvaatimukset. Lupaehtojen mukaan fosforin, ammoniumtypen ja kiintoaineen osalta puhdistustehon tulee olla vähintään 90 %, orgaanisen aineen osalta vähintään 95 % ja kokonaistypen osalta 70 % (t> 12 C). Puhdistustehot lasketaan jokaisen vuosineljänneksen puhdistustulosten keskiarvosta. Lupaehtojen enimmäispitoisuudet ovat kokonaisfosforilla < 0,5 mg/l, biologisella hapenkulutuksella < 10 mg/l, ammoniumtypellä < 4 mg/l ja kemiallisella hapenkulutuksella <125 mg/l. Yhtiö valmisteli uutta ympäristölupahakemusta toimintavuoden aikana ja lupa jätettiin ympäristölupavirastolle joulukuussa Jätevedenpuhdistamot Vuonna 2008 Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoilla käsiteltiin jätevesiä yhteensä 13,93 milj. m 3. Kariniemessä käsitellään 57 % ja Ali-Juhakkalassa 43 % jätevesistä. Kariniemen puhdistamo palvelee Lahden pohjoispuolista aluetta ja lisäksi sinne johdetaan jätevedet Hollolan kunnan Tervamäen, Kukkilan ja Messiän alueilta. Ali-Juhakkalan puhdistamolla käsitellään eteläisen Lahden jätevesien lisäksi Hollolan kunnan Salpakankaan jätevedet. Hollolan kunnan Herralan puhdistamolla käsiteltiin jätevettä noin m 3. Puhdistamo tulee tulevaisuudessa poistumaan käytöstä siirtoviemärin valmistuttua Ali-Juhakkalan puhdistamolle. Jätevedestä poistetaan mekaanisesti hiekka ja kiinteät jätteet, biologisesti orgaaninen aines ja typpi sekä kemiallisesti fosfori. Puhdistetut jätevedet johdetaan Kariniemen ja Ali-Juhakkalan puhdistamoilta Porvoonjokeen. Energiankulutus käsiteltyä jätevesikuutiota kohti oli keskimäärin 0,69 kwh/m 3. Puhdistamoilla tapahtui vuoden aikana viemärivesien ohijuoksutusta 35 kertaa ja ohijuoksutetun vesimäärä oli yhteensä noin m 3. Syynä ohijuoksutuksiin oli rankkasateet. Ohivirtauksien osuus koko jätevesimäärästä oli 0,45 %. 90 % BHK7 Kok. fosfori Amm. tyyppi Kok. tyyppi Kariniemi Ali-Juhakkala Lupa > 95% Lupa > 90% Lupa > 70% Käsitelty ja laskutettu jätevesimäärä (milj. m 3 ) sekä vuotovesiprosentti (%) vuonna 2008 Lahti Hollola Käsitelty jätevesi yhteensä milj. m 3 12,68 1,25 Laskutettu jätevesi yhteensä milj. m 3 7,43 0,82 Vuotovesi-% % 41,9 34,7 18

19 Jätevedenpuhdistuksen kehitys 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Kariniemen puhdistamo käyttöön 1981 Ali-Juhakkalan puhdistamon saneeraus valmistui Tehostettiin kummankin puhdistamon käyttöä ja siirryttiin ammoniumtypen hapetukseen 1997 Kariniemen puhdistamolla toteutettiin kokonaistypen poisto 2005 Ali-Juhakkala neljännen puhdistuslinjan käyttöönotto ja kokonaistypen poiston toteuttaminen Biologinen hapenkulutus Kokonaisfosfori Ammoniumtyppi Biokaasun hyötykäyttö tehostui Jätevedenkäsittelyssä syntyvää lietettä mädätetään ja kuivataan. Lietteen mädätyksessä eli anaerobisessa käsittelyssä suurin osa lietteen orgaanisesta aineksesta hajoaa pääasiassa biokaasuksi eli metaaniksi ja hiilidioksidiksi. Ali-Juhakkalassa biokaasulla, jota syntyi m 3, tuotettiin lämmitysenergiaa 5115 MWh. Määrästä puolet käytettiin puhdistamon lämmitykseen ja toinen puoli myytiin Lahti Energialle lämmitysenergiaksi kaukolämpöverkkoon. Kaukolämpöverkostoon johdettu lämmitysenergia vastasi noin 170 omakotitalon vuotuista lämmitysenergiatarvetta. Lämmitysenergiatarpeen suhteen puhdistamo on lähes omavarainen. Kariniemen puhdistamolla biokaasua muodostui 1 miljoonaa m 3, josta noin 75 % käytettiin puhdistamon lämmitysenergiaksi ja noin 25 % jouduttiin polttamaan ylijäämäpolttimossa puhdistamon saneeraustöiden vuoksi. Vuonna 2008 käynnistyneillä saneeraustöillä tehostetaan biokaa- sun hyötykäyttöä. Saneerauksessa uusitaan lietteen sakeutus, mädätyssäiliöt ja kaasukattilat. Saneerauksen jälkeen kaikki ylijäämäkaasu poltetaan kaasukattiloissa lämmitysenergiaksi kaukolämpöverkostoon. Saneeraukset valmistuvat kesällä Kuivattua lietettä toimitettiin tonnia Kujalan Komposti Oy:lle, jossa liete kompostoidaan yhdessä biojätteen kanssa. Kompostimultaa käytetään viherrakentamisessa. Yhdyskuntajätevesien kuormitus on vähentynyt Porvoonjoessa Porvoonjoen yhdyskuntajätevesikuormitus on pienentynyt kolmenkymmenen vuoden aikana. Vuonna 2007 Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoiden osuus Porvoonjoen ainevirtaamista jokisuulla oli yhteensä noin 5 % fosforivirtaamasta ja noin 8 % typpivirtaamasta. Porvoonjokeen kohdistuu myös hajakuormitusta, jolla tarkoitetaan maa- ja metsätaloudesta sekä haja-asutuksen jätevesistä aiheutuvaa kuormitusta. Hajakuormituksen osuus oli fosforivirtaamasta 72 % ja typpivirtaamasta 67 % vuosina tonnia Kariniemen ja Ali-Juhakkalan puhdistamoiden kuormitus Porvoonjokeen t/a BHK 7 Amm. typpi Kok. fosfori 19

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos mmk 140 120 100 80 60 40 20 0 90 92 94 96 98 2500 2000 1500 1000 500 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihdon kehitys mmk 1999 1998 Liikevaihto mmk 2348 2230 Liikevaihdon

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot