20 VUOSIK 0 ERTO 8MUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20 VUOSIK 0 ERTO 8MUS"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2008

2

3 Sisällysluettelo 4 5 Lahti Aqua konserni Konsernin keskeiset tunnusluvut 6 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 9 Strategia käytäntöön Riskienhallinta uudistettiin Seudullinen vesihuolto Tuotteiden ja palveluiden myynti As i a k k a a t 12 As i a k a s t y y t y v ä i s y ys Hallituksen toimintakertomus Til i n p ä ä t ös Tu l o s l a s k e l m a Ta s e Rahoituslaskelma (epäsuora) Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Tunnusluvut Lahti Tunnusluvut Hollola lahtiaqua.fi uudistui 13 Aqua Palvelu Oy Ve d e n t u o t a n t o Ve r k o s t o t Jä t e v e d e n p u h d i s t u s In v e s t o i n n it he n k il ö s t ö

4 Lahti Aqua konserni Lahti Aqua tuottaa laadukkaat vesihuoltopalvelut Lahden ja Hollolan alueen asukkaille. Vesihuoltopalvelut käsittävät veden hankinnan ja jakelun, jätevesien johtaminen ja käsittely sekä em. toimintojen yllä- ja kunnossapito sekä kehittäminen. Konsernin liikevaihto oli vuonna ,5 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 86. Emoyhtiö Lahti Aqua Oy vastaa vesihuoltotoiminnasta, sen kehittämisestä ja hoitaa konsernin hallinnon ja asiakaspalvelun sekä tuottaa suunnittelun ja investointien rakennuttamisen. Aqua Palvelu Oy tuottaa vesihuollon operatiiviset käyttö- ja kunnossapitopalvelut emoyhtiölle Aqua Verkko Oy omistaa Lahden vesihuoltotoiminnan omaisuuden eli tuotantolaitteet ja verkostot, joita se vuokraa emoyhtiölle Lahti Aqua Oy:lle. Aqua Verkko Oy rahoittaa vesihuollon investoinnit. Kujalan Komposti Oy käsittelee Päijät-Hämeen kuntien yhdyskuntalietteet ja biojätteet rakennuttamisen. LAHTI AQUA KONSERNI LAHTI AQUA OY Lahti Aqua Oy on Lahden kaupungin omistama vesihuoltoyhtiö. Lahti Aqua Oy toimii emoyhtiönä konsernissa, johon kuuluu tytäryhtiöt Aqua Palvelu Oy ja Aqua Verkko Oy. Lisäksi konsernilla on osakkuusyhtiö Kujalan Komposti Oy, josta Lahti Aqua Oy omistaa 50%. ASIAKASPALVELU AQUA PALVELU OY AQUA VERKKO OY KUJALAN KOMPOSTI OY SUUNNITTELU JA RAKENNUTTAMINEN PALVELUTUOTANTO JA TUTKIMUS INVESTOINNIT LIETTEEN KOMPOSTOINTI BIOJÄTTEEN KÄSITTELY TALOUSHALLINTO PROSESSIT JA KUNNOSSAPITO 4

5 Konsernin keskeiset tunnusluvut Liikevaihto (milj. euroa) 23,5 20,8 19,3 muutos ed. vuoteen (%) 13,2 8 13,5 Liikevoitto (milj. euroa) 3,6 3,2 1,9 Osuus liikevaihdosta (%) 15,1 15,4 9,9 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 6,2 3,4 2,5 Omavaraisuusaste (%) 25,8 87,7 89,5 Osingot (milj. euroa) 0,85 2,2 0,5 Henkilöstö (hlöä)

6 Toimitusjohtajan katsaus Lahden vesihuollossa vuosi 2008 oli usealla tavalla muutosten vuosi. Uusi toimintamalli otettiin täysimääräisesti käyttöön. Vesihuoltopalveluita ryhdyttiin tuottamaan konsernimuodossa, jossa operointi ja omistusfunktiot ovat omissa tytäryhtiöissä. Seudullinen vesihuolto toteutettiin Hollolan kunnan kanssa aloitetulla pitkäaikaisella sopimusyhteistyöllä. Varsin haastavan rakennejärjestelyiden tuloksena konsernin pääomarakenne voitiin toteuttaa suunnitelman mukaisesti vastaamaan paremmin toimialan liiketoimintaympäristöä ja tehokkuustavoitteita. Muutoksilla yhteistyössä omistajan kanssa mahdollistetaan yhtiölle asetettujen taloudellisten tavoitteiden toteuttaminen tulevina vuosina. Vesihuoltopalveluiden myynti jatkoi hienoista laskusuuntaa, huolimatta yhtiön investoinneista uusiin alueisiin. Uusien liittyjien määrä Lahdessa tosin puolittui edellisestä vuodesta ollen nyt 118 liittymää. Hienoisesta väkiluvun kasvusta huolimatta vesihuoltopalveluiden myynti väheni noin 2,5 %. Tähän vaikutti osaltaan juomateollisuuden siirtyminen muovipulloihin. Vesihuoltoverkostojen laajentaminen nyt noin 20 km:llä yhteensä lähes 1400 km:iin johtaa investointikustannusten ja käyttömenojen kautta kokonaiskulujen kasvuun. Yhtälön toisella puolella on vähenevä myynti ja tasapaino vaatii hinnoittelun tarkistamista. Jatkossa investointien painopistettä on siirrettävä saneeraukseen suuntaan. Muutosten keskellä asiakaspalautteet ovat olleet pääosin myönteisiä. Lahti Aqua Oy:n vesihuoltopalvelut on arvioitu kahdessa riippumattomassa asiakastyytyväsyyskyselyssä Suomen parhaiksi. Seutuyhteistyön aloitusvuonna naapurikunnan asuk- kaat antoivat palveluille saman kiitettävän arvosanan kuin lahtelaiset. Yksi merkittävä kehityssuunta on jätevesiprosessissa syntyvien energiajakeiden hyödyntäminen. Lahti Aqua Oy:stä onkin tullut vesihuoltotoimijan ohella vihreän energian tuottaja kun mädätysprosessin metaani poltetaan ja tuotettu lämpö käytetään korvaamaan ostopolttoaineilla tuotettua lämpöä. Ylijäämäenergian yhtiö myy kaukolämpöverkkoon siten, että kokonaismyynti vastaa noin 500 omakotitalon vuotuista lämmönkulutusta. Yhtiön Ali-Juhakkalan puhdistamo aloitti lämmöntuotannon keväällä 2008 ja vastaavat järjestelyjä viimeisteltiin Kariniemen puhdistamolla vaativalla saneerausinvestoinnilla. Yhtiö jätti uuden ympäristölupahakemuksen vuoden lopulla. Tätä varten Lahti Aqua Oy teetti Porvoojokea koskevan kattavan kuormitus- 6

7 Keskeisimmät tapahtumat vuonna NELJÄNNES 2. NELJÄNNES 3. NELJÄNNES 4. NELJÄNNES Liiketoimintakauppa, omaisuuden myynti Aqua Verkko Oy:lle Seudullinen vesihuoltoyhteistyö käynnistyy Hollolan kunnan kanssa ERM-riskienhallintaohjelma käyttöön Aqua Way: strategiasta totta selvityksen, joka ulottuu koko joen pituudelle Suomenlahteen saakka. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että Porvoonjokea kuormittavat pääasiassa hajakuormitus, jolla tarkoitetaan maa- ja metsätaloudesta sekä haja-asutuksen jätevesistä aiheutuvaa kuormitusta sekä pelloilta ja muilta alueita tuleva ns. luontainen huuhtoutuma. Niiden osuus oli fosforivirtaamasta 92 % ja typpivirtaamasta 88 % vuosina Yhdyskuntien jätevesien osuudeksi jää loppuosa kuormituksesta eli fosforikuormasta 6 % ja typestä 12 %. Kuten lukuarvoista näkyy, Lahdessa ja myös muissakin yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla on panostettu voimakkaasti jätevesioperaatioihin ja jätevesistä poistetaan lähes kaikki ravinteet. Yhtiön näkemyksen mukaan kuormitusta vähentävät toimenpiteet tulisikin kohdistaa pääkuormittajiin, joissa kuormituksen alentaminen on mahdollista suorittaa tehokkaimmin ja taloudellisimmin. Tätä käsitystä tukee 2008 valmistunut Suomen ympäristökeskuksen selvitys yhdyskuntien puhdistamoiden typpikuormitus ja pintavesin tila, jonka mukaan yhdyskuntien jätevesien vaikutus vähenisi Itämeressä luokkaa 1-2 %, mikäli kaikki puhdistamot poistaisivat 70 % typpikuormasta. Vesihuoltolain uudistuksen valmistelu on käynnissä. Hulevesien osalta käsittelyyn tulevat mm. toiminnan organisointi, vastuut ja rahoitus. Myös järjestelmien mitoitusohjeistusta on tarpeen tarkistaa mm. rankkasateiden ja poikkeavien olosuhteiden esiintymistiheyden arvioidun muutoksen vuoksi. Muutokset tulevat asettamaan haasteita kunnille ja vesihuoltotoimijoille. Lahden vesihuollon toimintamalli, pääomarakenteen tehostaminen, omistajatavoitteiden täyttäminen sekä seudullinen ratkaisu on toteutettu. Palveluiden laatu on moitteeton ja hintataso alle vertailuryhmän keskiarvon. Saadut kokemukset ovat olleet rohkaisevia ja mahdollistavat toiminnan kasvun ja laajenemisen valmistelun. Lahden seudun uusi kunta hankkeen valmistelu on osittain pysäyttänyt sektorikohtaisen kehittämisen mutta ei tarvetta vesihuoltoyhteistyön laajentamiselle. Haluan kiittää henkilöstöä, asiakkaita, yhtiön hallitusta ja kaikkia sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä. Lahti Aqua Oy Martti Lipponen toimitusjohtaja 7

8 Strategia käytäntöön Vuodenvaihteessa konsernille laadittiin yhteinen strategia. Strategia koostuu visiosta, missiosta, arvoista ja strategisista teemoista. Lisäksi on laadittu strategiset mittarit konserni ja yksikkötasolle. Konsernin perustehtävänä on tuottaa vesihuoltopalvelut asiakkaille laadukkaasti osaavien ihmisten kanssa. Toimintaa ohjaavat arvot: korkea laatu, matalat kustannukset, matala riski ja hyvä asiakaspalvelu. Vuonna 2008 tarkennettiin strategisia teemoja, jotka ovat valtakunnan paras vesi, liikevaihdon tuplaus viidessä vuodessa, huipputason prosessit ja toimialan paras työpaikka. Syksyllä 2008 strategiatyöskentelyssä keskityttiin strategian konkretisoimiseen eli luotiin yhteinen strateginen ajattelu ja toimintatapa konserniin, Aqua Way. Emoyhtiö on jaettu kolmeen liiketoimintayksikköön, joita ovat taloushallinto, asiakaspalvelu ja suunnittelu. Kukin yksikkö ja Aqua Palvelu Oy ovat käyneet läpi mitä strategia tarkoittaa yksikössä ja määrittäneet strategiset mittarit ja vuosikellon. Strategiatyöskentelyn tuloksena syntyivät myös kehittämistoimenpidelistat. Strategiatyöskentelyyn on osallistunut projektiryhmän lisäksi koko henkilöstö. Strategiatyö jatkuu vuonna 2009 keskittyen esimiesvalmennukseen. LAHTI AQUA KONSERNIN STRATEGIA Lahti Aqua parasta vedestä Tuotamme vesihuoltopalvelut asiakkaillemme laadukkaasti Muutos investoinnit henkilöresurssit laatuvaatimukset läpinäkyvyys teknologia kilpailu suurkunta/kuntayhteistyö VISIOON TAVOITTAVA TILA JA SUORITUSKYKY Valtakunnan paras vesi Huipputason prosessit Strategia Kasvamme kannattavasti laadulla ja ammattitaidolla osaavien ihmisten kanssa Liikevaihdon tuplaus viidessä vuodessa Toimialan paras työpaikka Odotukset palvelu 24/7 laatu edullisuus kannattavuus arvokas avoimuus luottamus lakien mukaista HQ High Quality LC Low Cost LR Low Risk CS Customer Service 8

9 Riskienhallinta uudistettiin Riskienhallinta on keskeinen osa Lahti Aqua konsernin strategista ja operatiivista suunnittelua ja päätöstentekoa. Keväällä 2008 tehtiin kokonaisvaltainen riskikartoitus tunnistamalla riskit ja arvioiden niiden vaikuttavuus. Kartoituksessa riskit luokiteltiin talous- ja rahoitus-, liiketoiminta-, operatiivisiin ja vahinkoriskeihin. Kartoitetut riskit priorisoitiin ja niille määritettiin riskienhallintakeinot vastuuhenkilöineen. Kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan kuuluu myös vakuutuskäsikirja, valmius- ja pelastussuunnitelmat sekä kriisiviestintäsuunnitelma. Konsernille on laadittu riskienhallinnan periaatteet, toimintaohjeet ja seuranta, jotka Lahti Aqua Oy:n hallitus on hyväksynyt Konsernitason riskienhallinnasta vastaa emoyhtiön toimitusjohtaja. Tytäryhtiöiden johtajat ja eri yksiköiden päälliköt vastaavat yhtiönsä tai yksikkönsä riskienhallinnasta ja sovitusta raportoinnista. Konsernin avainriskeillä on nimetyt vastuuhenkilöt ja he vastaavat riskiin liittyvän hallinnan kehittämisestä ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisesta. Seudullinen vesihuolto Seudullinen vesihuoltoyhteistyö käynnistyi Hollolan kunnan kanssa. Lahti Aqua Oy on vuokrannut kunnan omistamat verkostot ja laitokset käyttöönsä. Yhtiö tuottaa vesihuoltopalvelut Hollolan vesihuollon toiminta-alueen asukkaille. Kunta omistaa edelleen verkostonsa ja laitoksensa sekä huolehtii niihin liittyvistä investoinneista. Kunta päättää myös vesihuoltomaksuistaan. Toteutetulla yhteistyöllä turvataan parhaiten vesihuoltopalvelujen resurssit, laatu, toimitusvarmuus ja maltillinen kustannustaso. Hollolalla ja yhtiöllä on ennestään yhteistyötä vedenhankinnassa ja jätevesienpuhdistuksessa. Lisäksi kunnalla ja yhtiöllä on kymmenkunta yhteistyösopimuksia eri alueiden vesihuoltopalveluista. Konsessiosopimus on voimassa 15 vuotta. Hollolan kunta laajensi vesihuollon toiminta-aluettaan voimakkaasti. Ensimmäisen toimintavuoden aikana kunnan vesihuoltoverkoston pituus kasvoi lähes 40 km, kun vastaavasti Lahdessa rakannettiin noin 20 km uut- ta verkostoa. Uusia liittyjiä Hollolan vesihuoltoverkostoon liittyi 115 kpl. Ensimmäisen toimintavuoden palveluiden laatua arvioivat parhaiten Hollolan asukkaat. Asiakastyytyväisyystaso, joka Lahdessa oli huippuluokkaa, oli sitä myös Hollolassa. Tavoitteena oli, etteivät kunnan asukkaat välttämättä huomaa muuten kuin laskun lähettäjästä, että operoija vaihtuu. Ehkä olennaisimman muutoksen kohtasivat uudet liittyjät, jotka asioivat nyt Lahti Aqua Oy:n asiakaspalvelutiloissa Hollolan sijaan. Huolimatta vilkkaasta kasvusta ja uusien liittymien määrästä tämäkin on hoitunut erinomaisesti. Toiminnan aluksi Lahti Aqua Oy panosti uuteen toiminta-alueeseen suorittamalla haltuunottokierroksen, jossa teimme peruskunnossapitotöitä ennakoivan toimintamallin periaatteella mm. jätevedenpumppaamoilla. Kohteisiin tutustumista auttoi Hollolasta yhtiön palvelukseen siirtynyt vesihuoltoväki. Tärkeä apuväline on digitaalinen kartta, jonka yhtiö toteutti Hollolan verkostosta ja liitti osaksi toimivaa kunnossapito- ja paikkatietojärjestelmää. Osapuolet neuvottelivat vuosineljänneksittäin konsessiosopimuksen mukaisesti yhteistyöstä ja sen kehittämisestä. Kehittämishankkeita varten perustettiin sopimustyöryhmä ja tekninen työryhmä, jotka keskittyvät valmistelemaan sektorikohtaisia asioita. Lahti Aqua Oy On raportoinut kuntaa sopimuksen mukaisesti. Lahti Aqua Oy on tehnyt pienessä määrin konsessiosopimuksen ulkopuolisia investointiluonteisia töitä joiden kustannuksista on sovittu yhteistyöryhmässä. Merkittävin suunnitteluhanke on Hollolan kunnan Herralan puhdistamon jätevesien johtaminen Salpakankaalle ja edelleen Lahteen. Hankkeen yleissuunnitelmaa valmisteltiin ja mukaan liittyi Kärkölän kunta sekä Orimattilan kaupunki. Yhtiö osallistui myös kaava-alueiden suunnitteluun. Messilän alueen vesihuollosta yhtiö laati yleissuunnitelman luontoisen selvityksen. 9

10 Tuotteiden ja palveluiden myynti Veden myynti oli vuonna 2008 Lahdessa noin 7,46 miljoonaa m 3, joka laski edellisestä vuodesta noin 2,5 prosenttia. Laskutettavan jäteveden määrä myös laski 3,4 prosenttia. Lahdessa laskutettavan jätevesimäärä oli 7,4 miljoonaa m 3. Veden myynti ja jäteveden laskutuksen muutokset olivat suurimmat teollisuusryhmässä. Vuonna 2008 Hollolassa vettä myytiin 0,85 miljoonaa m 3 ja laskutettu jätevesimäärä oli 0,82 miljoonaa m Veden myynnin ja jäteveden määrän kehitys Lahdessa Veden myynti (m 3 ) Laskutettu jätevesi (m 3 ) Kulutuksen kehitys kuluttajaryhmittäin Lahdessa m Asukkaat Teollisuus Muut

11 Vedenkulutuksen jakautuminen kuluttajaryhmittäin Lahdessa 2008 kokonaiskulutus 7,5 milj m 3 1,0 milj. m 3 ; 14% 1,6 milj. m 3 ; 21% 4,9 milj. m 3 ; 65% Teollisuus Muut Asukkaat Asiakkaat Lahti Aqua Oy tuottaa vesihuoltopalvelut Lahden kaupungin asukkaalle, jotka ovat lähes 100 prosenttisesti palveluiden käyttäjinä. Lisäksi yhtiö huolehtii noin hollolaisen vesihuoltopalvelut Hollolan kunnan alueella. Hollolan asukkaista noin 80 % on vesihuoltopalvelujen piirissä. Vedenkulutuksen jakautuminen kuluttajaryhmittäin Hollolassa 2008 kokonaiskulutus 0,85 milj m 3 0,19 milj. m 3 ; 22% 0,66 milj. m 3 ; 78% LIITTYJÄT UUDET LIITTYJÄT Lahti Hollola Yhteensä Asukkaat Teollisuus ja muut rakennukset alv 0% alv 22% alv 0% alv 22% Lahti - vesimaksu /m 3 0,83 1,01 0,87 1,06 - jätevesimaksu /m 3 1,31 1,59 1,38 1,68 Hollola* - vesimaksu /m 3 1,10 1,34 1,21 1,48 - jätevesimaksu /m 3 1,80 2,20 1,98 2,42 * Hollolan kunta päättää vesihuoltomaksuista 11

12 Asiakastyytyväisyys Veden laadusta, kuten mausta, väristä ja hajusta sekä veden jakelun toimitusvarmuudesta ja katkottomuudesta, Lahden ja Hollolan kotitalousasiakkaat antoivat kiitettävän kouluarvosanan Lahti Aqua Oy:lle. Yhtiö sain myös tutkimukseen osallistuneista vesihuoltolaitoksista parhaan tuloksen veden laadun WACSI-indeksistä (Water Customer Satisfaction Index). Tutkimukseen osallistui 16 Suomen vesihuoltotoimijaa, jotka vastaavat yhteensä noin 1,4 miljoonan kuluttajan vesihuoltopalveluista. Yhtiön toiminnalle asiakkaat antoivat hyvän kouluarvosanan. Erityisen tyytyväisiä asiakkaat olivat veden toimintavarmuuteen sekä vesikatkojen vähäiseen määrään ja niiden lyhytkestoisuuteen. Hyvän arvosanan sai toiminnan uskottavuus, asiakaspalvelu, laskutuskäytäntö, viemärien toimivuus ja hajuttomuus sekä tiedotustoiminta ja suhtautuminen tiedusteluihin. Veden hinnoittelu sai tyydyttävän arvosanan. Yhtiön veden laadun sekä toiminnan WAC- SI-indeksit paranivat hieman edellisvuoden tuloksista. Tutkimukseen Lahdessa ja Hollolassa osallistui yhteensä noin 500 henkilöä arvioiden veden laatua ja yhtiön toimintaa kouluarvosanoin (4-10). Hollolan asiakkaat osallistuivat tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Asiakastyytyväisyystutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy kesäkuussa Kaupunki- ja kuntapalvelu 2008 tutkimuksessa selvitettiin 19 paikkakunnan asukkaiden tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Tulosten mukaan asukkaat ovat tyytyväisempiä kirjastopalveluihin, veden laatuun ja kansalaisopistopalveluihin. Tutkimukseen osallistuneista paikkakunnista lahtelaiset olivat kaikkein tyytyväisimpiä veden laatuun. Vertailukaupungeista veden laadun pisteet Lahdessa olivat korkeimmat (4.64 asteikolla 1-5),FCG Efeko Oy/2008) lahtiaqua.fi uudistui Lahti Aqua Oy:n verkkosivut uudistettiin kokonaisuudessaan keväällä Uudistuksen myötä asiakkaat saavat helposti ja ajan tasalla olevaa tietoa yhtiön toiminnasta ja mahdollisista häiriötilanteista. Sivusto tarjoaa kattavaa tietoa yhtiön palveluista ja tuotteista sekä mahdollistaa asioinnin verkossa, mm. vesimittarilukeman voi ilmoittaa sivuston kautta. Olennaista uudistuksessa oli myös saada lähes 100-vuotiaalle yhtiölle erottuva, nykyaikainen, dynaaminen, palveluhenkinen ja raikas ilme. Lahti Aqua Oy:n verkkosivut sijoittuivat toiseksi Suomen Parhaat Verkkosivut 2008 kilpailussa yritysten yleisessä sarjassa. Kilpailun tuomaristo kehui yhtiön verkkosivuja valoisaksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Yhtiö lähti kilpailuun mukaan Suomen Parhaat Verkkosivut järjestelykomitea kutsusta. 12

13 Aqua Palvelu Oy hoitaa operatiiviset käyttö- ja kunnossapitopalvelut Tytäryhtiö Aqua Palvelu Oy hoitaa vesihuollon operatiiviset käyttö- ja kunnossapitopalvelut Lahdessa ja Hollolassa. Tytäryhtiön toimintaalkoi ja yhtiön palveluksessa on 65 henkilöä. Hollolan vesihuoltohenkilöstöstä 5 työntekijää siirtyi Aqua Palvelu Oy:n palvelukseen. Ensimmäisentoimintavuodenliikevaihto oli 8,6 miljoonaa euroa. Aqua Palvelu Oy:n toimitusjohtaja Hannu Mustonen Aqua Palvelu Oy:n tehtävänä on vesihuollon käyttö- ja kunnossapitopalveluiden tuottaminen emoyhtiölle palvelusopimuksessa sovitussa laajuudessa. Ensimmäisen toimintavuosi sujui mallikkaasti, koska Aqua Palvelu Oy:n henkilökunta muodostuu kokeneista Lahti Vesi Oy:n ja Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen entisistä työntekijöistä. Osalla henkilöstöä työn luonne on kuitenkin muuttunut verkostorakentamisesta kunnossapitotehtäviin ja se on vaatinut sopeutumista uusiin tehtäviin, jotka keskittyvät vesihuollon operointiin ja kunnossapitoon. Suurimman haasteen muodosti vesihuoltopalveluiden tuottamisen aloittaminen Hollolassa Lahti Aqua Oy:n ja kunnan tekemän konsessiosopimuksen mukaisesti. Vuoden aikana saatiin kuitenkin Hollolan verkostokarttatiedot integroitua Xpipe-verkostotietojärjestelmään. Myös laitosten kaukovalvontatiedot kytkettiin Aqua Palvelu Oy:n valvontajärjestelmään väliaikaisratkaisuin siten, että vesihuoltopalvelut voidaan hoitaa luotettavasti myös päivystyksessä työajan ulkopuolella. Järjestelmien yhdentämistä jatketaan edelleen. Käyttö- ja kunnossapitotyöt Lahdessa ja Hollolassa, yllättävät häiriötilanteet mukaan lukien, saatiin hoidettua menestyksekkäästi. Asiakkailta, Hollolan kunnalta ja emoyhtiötä saatu palaute on ollut pääasiassa positiivista ja laatutaso vesihuoltopalveluissa on tehtyjen tutkimusten mukaan huippuluokkaa. Vuonna 2009 jatketaan Lahti Aquakonsernin strategian toteuttamista liiketoimintasuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Pääpaino on viemäriverkoston vuotavuuden korjaamisessa, kunnossapidon työmenetelmien kehittämisessä ja automaatiojärjestelmien varmentamisessa sekä johtamisjärjestelmien ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisessä. 13

14 Vedentuotanto Korkealaatuista talousvettä Vuonna 2008 verkostovedestä otettiin viranomaisnäytteitä Lahdessa 120 kappaletta ja Hollolassa 36. Näytteet täyttivät talousveden asetetut laatuvaatimus- ja -suositusarvot (STM 461/2000). Viranomaistarkkailun lisäksi tehdään omaa käyttötarkkailua. Lahden vedenottamoilta, paineenkorotusasemilta ja vesisäiliöstä otettiin käyttötarkkailunäytteitä 260 ja vastaava luku Hollolassa 170 näytettä. Yhtiön toimesta käyttötarkkailua tehdään myös Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän vedenottamoilla. Lisäksi analysoitiin noin 100 erillistä vesinäytettä verkostotyömaiden vastaanottovaiheeseen ja asiakaspalautteisiin liittyen. Suomessa esiintyneiden talousveden likaantumistapausten vuoksi tehtiin vedenottamoilla vuonna 2008 riskiselvitykset ja ryhdyttiin toimenpiteisiin riskien minimoimiseksi. Lisäksi tehostettiin vedenottokaivojen hygieenistä tarkkailua. Jalkarannan vedenottamon kaivoja korotettiin, jolla poistettiin pintavesien pääsymahdollisuus ääritilanteessa kaivoihin. Lisäksi sivullisten pääsyä vedenottamoalueille rajoitettiin aitauksin. Myös pohjavedenottamoiden maanpäällisten rakenteiden uusinta aloitettiin. Vedenhankinta Vuonna 2008 pumpatun veden määrä oli Lahdessa 7,96 miljoonaa m 3 ja Hollolassa 1,06 miljoonaa m 3. Lahdessa ja Hollolassa talousvesi on yksinomaan hyvälaatuista pohjavettä. Lahdessa vedenottamoita on seitsemän ja Hollolassa viisi sekä lisäksi vettä johdetaan Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymältä. Yhtiön vedenottamoiden vesioikeuslupien mukaiset pohjavedenottomäärät ovat yhteensä m 3 /vrk, kunnan m 3 /vrk ja vesi laitoskuntayhtymän vedenottamoiden m 3 /vrk. Vuonna 2008 jatkettiin puhdistuspumppausta yhtiön Launeen vedenottamolla ja Urheilukeskuksen vedenottamolla pohjavedessä olevien torjunta-ainejäämien vuoksi. Näistä ottamoista ei johdettu talousvettä jakeluun. Puhdistuspumppauksen määrä vuonna 2008 oli yhteensä 1,4 Mm 3. Vedentuotanto Yksikkö Lahti Hollola - oma tuotanto 1000 m ostettu vesi 1000 m Pumpattu vesimäärä yhteensä 1000 m Laskutettu vesimäärä 1000 m Vuotovesiprosentti % 5,

15 Lahden vedentuotanto ottamoittain 2008 Hollolan vedentuotanto ottamoittain 2008 kokonaismäärä 7,96 milj m 3 kokonaismäärä 1,06 milj m 3 Kuntayhtymän vesi 37,2% Salpa-Mattila 9,2% Herrala 2,4% Kukkila 9,7% Jalkaranta 44,6% Myllymäki 5,0% Laitiala 0,1 % Kärpänen 0,4% Kunnas 2,6% Riihelä 6,1% Renkomäki 8,6% Urheilukeskus 0,6% Laune 0,0% Kuntayhtymän vesi 73,5% Ostettu vesi Lahdesta 0,2% Vedenkäsittely Kun raakavetenä käytettävä pohjavesi on hyvälaatuista ja tarvittava vedenkäsittely vähäistä. Vettä kuitenkin desinfioidaan veden hygieenisen turvallisuuden varmistamiseksi. Vuonna 2008 Lahdessa natriumhypokloriittia syötettiin keskimäärin 0,72 mg/l ja Hollolassa 0,67 mg/l. Veden ph:ta säädetään putkistojen syöpymisen estämiseksi tasolle 7-7,5. Veden ph-säätöön käytettiin vuonna 2008 Jalkarannan vedenottamolla kalkkia keskimäärin 11,3 mg/l ja muilla vedenottamoilla natronlipeää keskimäärin 17 mg/l. Hollolan vedenottamoilla veden ph-säätö tapahtuu natronlipeällä, jota annosteltiin keskimäärin noin 26 mg/l. Pohjavesialueet Lahti ja Hollola sijaitsevat Salpausselän ja siihen liittyvien pitkittäisharjumuodostumien, Suomen suurimpiin kuuluvan pohjavesiesiintymän tuntumassa. Vesijohtovesi Lahdessa ja Hollolassa on kokonaan hyvälaatuista pohjavettä. Veden hyvä laatu ei ole kuitenkaan itsestään selvyys, sillä valtaosalla pohjaveden muodostumisalueita on asutusta, liikenneväyliä ja teollisuutta, jotka lisäävät maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskiä. Vuoden sademäärä oli suuri ja pohjavettä muodostui runsaasti. Pienentyneestä vedenotosta johtuen pohjavesitilanne on runsas. Pohjavedenpinta kaikilla pohjavesialueilla oli vuoden lopussa keskimäärin 0,5 metriä korkeammalla tasolla. pv pinnankorkeus m 81 80,6 80,2 79,8 79, Sadanta ja pohjaveden pinnankorkeus Jalkarannan vedenottamolla sadanta (mm) Pohjavesiensuojelu on yhtiölle elintärkeää. Tärkeimmille pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelmat, joissa esitetään pohjavettä uhkaavat riskitekijät ja toimenpideehdotukset. Suojelusuunnitelmat päivitetään vuoden 2009 aikana Lahden seudun pohjavesityöryhmän toimesta. Pohjavesityöryhmään kuuluu Lahden kaupungin, Hollolan ja Nastolan kunnan ympäristö- ja pelastusviranomaiset, Hämeen ympäristökeskus sekä Lahti Aqua Oy. pohjaveden pinnankorkeus (m) sadanta mm 15

16 Verkostot Verkostojen toimivuus Vedenjakelu ja viemäröinti toimivat hyvin koko toiminta-alueella. Vesijohtovuodot ja viemäritukokset vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Lahdessa vesijohtovuotoja tapahtui 16 runkojohdoissa ja 12 kertaa tonttijohdoissa. Runkovesijohtovuodoista puolet havaittiin etukäteen mittauksin, jolloin ne saatiin korjattua ilman suoranaisia asiakasvaikutuksia. Hollolassa tapahtui kolme vesijohtovuotoa. Lahdessa vesijohtoverkoston mittaamaton kulutus prosentti pienentyi edellisvuoden 10 prosentista kaikkien aikojen alhaisimpaan lukemaan eli 5,8 prosenttiin. Hyvän tuloksen mahdollistaa nykyaikaisten valvontajärjestelmien ja digitaalisen verkkotietojärjestelmän täysipainoinen hyödyntäminen. Hollolassa mittaamaton kulutusprosentti oli 20 prosenttia. Lahdessa veden laatu- ja jakeluhäiriöilmoituksia kirjattiin noin 50 kappaletta ja Hollolassa noin 10 kappaletta. Lahdessa aukaistiin vuoden aikana 88 viemäritukosta, joista 71 alkavaa tukosta havaittiin ennakkohuollon yhteydessä. Vastaavasti Hollolassa tukoksia oli 25 kappaletta ja niistä 11 aukaistiin ennakko-huollossa. Suurin osa tukoksista johtui viemäriin sinne kuulumattomista jätteistä tai esineistä. Runsas sadanta on pitänyt viemäriverkoston vuotovesiprosentin korkeana. Vuonna 2008 Lahdessa viemärin vuotovesiprosentti oli 41,9 prosenttia ja Hollolassa 34,4 prosenttia. Verkostojen kunnossapito Kunnossapidettävää verkostoa on yhteensä lähes 2000 km. Vuonna 2008 kunnossapitotyöt keskittyivät viemäriverkostojen kuntotarkastuksiin. Viemäreitä tutkittiin savukokeilla ja tv-kuvauksella. Lisäksi viemäreitä puhdistettiin painehuuhtelulla ja samalla tutkittiin tarkastuskaivojen kunto. Vesijohtoverkoston mittausasemien ja painepiirien vedenkulutuksen seurannalla voitiin havaita vuodot mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lisäksi verkostoa tutkittiin vuodonetsintälaittein ja painemittauksin sekä tehtiin venttiileiden toimivuustarkastuksia. Verkostopituudet vuoden 2008 lopussa, km Vesijohtoverkoston mittaamaton kulutusprosentti Lahdessa 12 Lahti Hollola Vesijohtoverkosto Jätevesiviemäriverkosto Hulevesiviemäriverkosto Verkosto yhteensä Jätevesipumppaamot Viemärin vuotovesiprosentti ja sadanta Lahdessa 50 sadanta mm vuotovesi-% Sadanta Vuotovesi-% 16

17 17

18 Jätevedenpuhdistus Puhdistustulokset 100 Puhdistuksella saavutetut puhdistustehot ja niille asetetut lupaehdot vuonna 2008 Vuonna 2008 yhtiön Ali-Juhakkalan ja Kariniemen puhdistamoilla saavutettiin jätevesien lupaehtojen edellyttämät puhdistusvaatimukset. Lupaehtojen mukaan fosforin, ammoniumtypen ja kiintoaineen osalta puhdistustehon tulee olla vähintään 90 %, orgaanisen aineen osalta vähintään 95 % ja kokonaistypen osalta 70 % (t> 12 C). Puhdistustehot lasketaan jokaisen vuosineljänneksen puhdistustulosten keskiarvosta. Lupaehtojen enimmäispitoisuudet ovat kokonaisfosforilla < 0,5 mg/l, biologisella hapenkulutuksella < 10 mg/l, ammoniumtypellä < 4 mg/l ja kemiallisella hapenkulutuksella <125 mg/l. Yhtiö valmisteli uutta ympäristölupahakemusta toimintavuoden aikana ja lupa jätettiin ympäristölupavirastolle joulukuussa Jätevedenpuhdistamot Vuonna 2008 Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoilla käsiteltiin jätevesiä yhteensä 13,93 milj. m 3. Kariniemessä käsitellään 57 % ja Ali-Juhakkalassa 43 % jätevesistä. Kariniemen puhdistamo palvelee Lahden pohjoispuolista aluetta ja lisäksi sinne johdetaan jätevedet Hollolan kunnan Tervamäen, Kukkilan ja Messiän alueilta. Ali-Juhakkalan puhdistamolla käsitellään eteläisen Lahden jätevesien lisäksi Hollolan kunnan Salpakankaan jätevedet. Hollolan kunnan Herralan puhdistamolla käsiteltiin jätevettä noin m 3. Puhdistamo tulee tulevaisuudessa poistumaan käytöstä siirtoviemärin valmistuttua Ali-Juhakkalan puhdistamolle. Jätevedestä poistetaan mekaanisesti hiekka ja kiinteät jätteet, biologisesti orgaaninen aines ja typpi sekä kemiallisesti fosfori. Puhdistetut jätevedet johdetaan Kariniemen ja Ali-Juhakkalan puhdistamoilta Porvoonjokeen. Energiankulutus käsiteltyä jätevesikuutiota kohti oli keskimäärin 0,69 kwh/m 3. Puhdistamoilla tapahtui vuoden aikana viemärivesien ohijuoksutusta 35 kertaa ja ohijuoksutetun vesimäärä oli yhteensä noin m 3. Syynä ohijuoksutuksiin oli rankkasateet. Ohivirtauksien osuus koko jätevesimäärästä oli 0,45 %. 90 % BHK7 Kok. fosfori Amm. tyyppi Kok. tyyppi Kariniemi Ali-Juhakkala Lupa > 95% Lupa > 90% Lupa > 70% Käsitelty ja laskutettu jätevesimäärä (milj. m 3 ) sekä vuotovesiprosentti (%) vuonna 2008 Lahti Hollola Käsitelty jätevesi yhteensä milj. m 3 12,68 1,25 Laskutettu jätevesi yhteensä milj. m 3 7,43 0,82 Vuotovesi-% % 41,9 34,7 18

19 Jätevedenpuhdistuksen kehitys 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Kariniemen puhdistamo käyttöön 1981 Ali-Juhakkalan puhdistamon saneeraus valmistui Tehostettiin kummankin puhdistamon käyttöä ja siirryttiin ammoniumtypen hapetukseen 1997 Kariniemen puhdistamolla toteutettiin kokonaistypen poisto 2005 Ali-Juhakkala neljännen puhdistuslinjan käyttöönotto ja kokonaistypen poiston toteuttaminen Biologinen hapenkulutus Kokonaisfosfori Ammoniumtyppi Biokaasun hyötykäyttö tehostui Jätevedenkäsittelyssä syntyvää lietettä mädätetään ja kuivataan. Lietteen mädätyksessä eli anaerobisessa käsittelyssä suurin osa lietteen orgaanisesta aineksesta hajoaa pääasiassa biokaasuksi eli metaaniksi ja hiilidioksidiksi. Ali-Juhakkalassa biokaasulla, jota syntyi m 3, tuotettiin lämmitysenergiaa 5115 MWh. Määrästä puolet käytettiin puhdistamon lämmitykseen ja toinen puoli myytiin Lahti Energialle lämmitysenergiaksi kaukolämpöverkkoon. Kaukolämpöverkostoon johdettu lämmitysenergia vastasi noin 170 omakotitalon vuotuista lämmitysenergiatarvetta. Lämmitysenergiatarpeen suhteen puhdistamo on lähes omavarainen. Kariniemen puhdistamolla biokaasua muodostui 1 miljoonaa m 3, josta noin 75 % käytettiin puhdistamon lämmitysenergiaksi ja noin 25 % jouduttiin polttamaan ylijäämäpolttimossa puhdistamon saneeraustöiden vuoksi. Vuonna 2008 käynnistyneillä saneeraustöillä tehostetaan biokaa- sun hyötykäyttöä. Saneerauksessa uusitaan lietteen sakeutus, mädätyssäiliöt ja kaasukattilat. Saneerauksen jälkeen kaikki ylijäämäkaasu poltetaan kaasukattiloissa lämmitysenergiaksi kaukolämpöverkostoon. Saneeraukset valmistuvat kesällä Kuivattua lietettä toimitettiin tonnia Kujalan Komposti Oy:lle, jossa liete kompostoidaan yhdessä biojätteen kanssa. Kompostimultaa käytetään viherrakentamisessa. Yhdyskuntajätevesien kuormitus on vähentynyt Porvoonjoessa Porvoonjoen yhdyskuntajätevesikuormitus on pienentynyt kolmenkymmenen vuoden aikana. Vuonna 2007 Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoiden osuus Porvoonjoen ainevirtaamista jokisuulla oli yhteensä noin 5 % fosforivirtaamasta ja noin 8 % typpivirtaamasta. Porvoonjokeen kohdistuu myös hajakuormitusta, jolla tarkoitetaan maa- ja metsätaloudesta sekä haja-asutuksen jätevesistä aiheutuvaa kuormitusta. Hajakuormituksen osuus oli fosforivirtaamasta 72 % ja typpivirtaamasta 67 % vuosina tonnia Kariniemen ja Ali-Juhakkalan puhdistamoiden kuormitus Porvoonjokeen t/a BHK 7 Amm. typpi Kok. fosfori 19

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS

20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS VUOSIKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo 4 5 Lahti Aqua konserni Konsernin keskeiset tunnusluvut 6 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 9 Seudullinen vesihuolto Tuotteiden ja palveluiden myynti 10 11 As i a k k a

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot