Lausuntopyyntö STM TAUSTATIEDOT. 4. vastaúksen vastuuhenkilön yhteystiedot. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausuntopyyntö STM TAUSTATIEDOT. 4. vastaúksen vastuuhenkilön yhteystiedot. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi"

Transkriptio

1 TAUSTATEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi 3. Jos vastaaja on kunta, toimielimen kåsitteþpäivämäärä 4. vastaúksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nim

2 KYSYMYKSET Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue) Väl rapoftin perusteella kunnan tulee kuulua sote-alueeseen, joka järjestää sille sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-alue m maakuntien keskuskaupunkien varaan. Lisäksi vähintään no n asukkaan kunta, joka ei ole maakunnan keskusk sote-alueen vastuukuntana, jos se on työssäkäynt alueen keskuskaupunki. Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kr väliraportin luvussa 4.1,2. (s vut 18-19). 5. a) Sote-alueiden muodostumisen kriteerit ovat riittävän selkeät? 5. b) Jos sosiaali- ja terveydenhuoltoalueen muodostumisen kriteerit eivät ole riittävän selkeät niin miten nii selkeyttää? 6. M tkä ovat kunnallenne kr teer en mukaiset mahdollisuudet ja vaihtoehdot sote-alueeks? lrrit syn lyllä tat ä sgarnnln len Yli o uden 7. Onko kunnallanne riittävät mahdoll'suudet harkita sitä, mihin sote-alueeseen sen tulisi kuulua? O Kyll i O Jos ei, niin miksi iläbyyd"a j. ""itttil *rn'-t"n"t ]-l 8. Onko kunnassanne vireillä suunnitelmia sosiaati- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi mainituista kriteere kuntien kanssa tai onko sellaisia jo toteutettu? Jos on, niin millaisia suunnitelmia? in kunta katsoo, että että riittävän laajan alueen yhteisto im inta päivystävän sairaa la n y lläpitäm ise ksi o n välttämätöntä kriteereistä p ttaamatta.

3 Perustason alueet Väl raportin perusteella vähintään noin asukkaan kunta ta sen ympärille muodostuva perustason alue perustason palvelut väl rapodissa todetuin perustein. Alueiden muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu välirapor (sivut 16-27). 9. a) Perustason atueiden muodostumisen kriteerit ovat r ittävän selkeät? 9. b) Jos perustason alueen muodostumisen kriteerit eivät ole riittävän selkeät niin miten niitä tulisi selkeytt Päivystävän sairaalan toiminnan turvaaminen tulee olla kuntien ta lo udellisuutta tä rkeäm pi. Päivystävie n sa iraalo ide n to mintaedellytykset ovat kansalaisten turuallisuuskysymyksiä. los kuntarakennelain 4 d g:n (ks. laki478/2073) mukaisen selvitysalueen ulkopuolella oleva vähintään noin kunta päättää järjestää itse perustason sosiaalè ja terveyspalvelut, sillä on samalla velvollisuus järjestää samaan työss tai toiminnalliseen kokona suuteen kuuluville alle asukkaan kunnille perustason sote-palvelut. 1O. a) pitäisikö edellä kuvatussa tilanteessa alle 2O OOO asukkaan kunnalla kuitenkin olla mahdollisuus kuulr alueen sijasta suoraan sote-alueeseen, jolloin se sa s myös perustason palvelut sote-alueelta? 1O. b) Jos kunnan asukasluku on alle 20 OOO (3L.L2.2OL2), niin mitkä ovat kunnallenne kriteerien mukaiset perustason alueeksi, johon sen tulee kuulua? i Jo kilaa ksojen yhteistoiminta- alue Jyta j a ko ko Keski- Po hja nmaa n kattava yhteistoiminta-alue. 10. c) Onko kunnassanne vireillä suunnitelmia perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi mai kriteereistä poikkeavien kuntien kanssa? Jos on, niin millaisia suunnitelmia? holammilla on tavoite muodostaa Pietarsaaren, KeskF Pohjanmaan, Kalajoen, Kallion ja Selänteen alueiden yhteistoiminta-alue päivystävän sairaala-alueen m uodostamiseksi. r<99!e e- l

4 Kuntarakennelain 4 d g:n mukaisella selvitysalueella olevalla vähintään asukkaan kunnalla on oikeus järjestää pc omille asukkailleen, joé alueella tehdyn erityisen kuntajakoselvityksen perusteella alueelle syntyy kokonaisratkaisu, jonk vähintään 2 yli asukkaan kuñtaa. Lisäksi tällaisen asukkaan kunnan tulee sopia sote-alueen vastuukunn menettelyistå, joilla varmistetaan palvelujen horlsontaalinen ja vertikaalinen integraatio sote-alueella. 11. a) Millaisilla hallinnollisilla keinoilla sosiaal - ja tenreydenhuollon integraatio voitaisiin varmistaa sote-alue ja vähintään 20 OOO asukkaan kunnan välillä? aakuntahallinto tai kuntayhtymä on vastuukuntamallia to m vampi ratkaisu. 11, b) M ten p täis ratka sta tilanne, jos sote-alueen vastuukunnalla ja vähintään 20 O0O asukkaan kunnalla näkemys siitä, miten Palvelujen integraatio voidaan varmistaa? symys jo sinänsä osoittaa vastuukuntamallin imimatto muuden. <: Edellinen Seuraava -->

5 Palvelujen järjestämisvastuun jakautuminen sote-alueen ja perustason alueen välillä perustason palveluihin kuuluvat kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta eriko ssairaanhoitoa sekä sairaanhoidon sosiaalihuollon (myös turvakodit) ympärivuorokautista päivystystä, jotka sote-alue jädestää myös perustason alueeseen kuuluville kunnille. Ks. välirapoftin jakso 4.1.3, sivu a) pitä s kö sote-alueen järjestämisvastuulle kuuluvat terveyden- ja sairaanhoidon palvelut määritellä tarkemmin? OEi 12. b) Onko muita kuin edellä mainittuja sosiaalihuollon palveluja, jotka tulisi määritellä perustason s iasta sote-alueen järjestäm svastuuseen kuuluviksi? OEi 12. c) Jos vastaus kohtaan L2 a) jalfai 12 b) on kyllä, mitkä pafuelut tulisi määritellä perustason süasta sote-alueen jä rjestämisvastuuseen kuuluviksi? t_ i li! leytä i perustasolla voidaan järjestää myös niin sanottuja peruserikoissairaanhoidon palveluja, jos perustason alueen kunta tai kunnat järjest jo uudistuksen voimaan tullessa tällaisia erikoissairaanhoidon palveluja. Lisäksi edellytetään, että palvelut tukevat olemassa olevia integraat ota tukevia palvelurakente ta. Ks. väl raportin jakso 4,1'3, s vu a) pitáisikö laissa säätää tarkemmin perusteet sille, mitkä ovat integraat ota tukevia palvelurôkente ta? O Kyilä 13, b) Jos vastaus on kyllä, mitkä voisivat olla tällaisia palvelurakente ta? 13. c) Mitkä kunnassanne olevat palvelurakenteet ovat sellaisia, jotka näkemyksenne mukaan mahdollistavat peruserikoissairaanhoidon jä rjestämísen Perustasolla?

6 Keskeytä Ruotsissa on saatu hyviä tuloksia s irryttäessä osittain liiketalo udelliseen m alliin. Enna kko o n mää ritellyt ra kentee n eivät ole paras mahdollinen toimintatapa. Hallittu mutta avoin kehittyminen tuo laatua ja kustannustehokkuutta. perustason alueen kunnat valitsevat yhteisen edustajan/edustajat vastuukunnan yhteiseen toim el meen (lautakuntaan) sote-palvelujen jä rjestäm iseen liittyvistä asio sta. 14. pitäisikö jokaisella perustason alueeseen kuuluvalla kunnalla olla edellä todetusta linjauksesta poiketen sote-alueen yhte sessä toimielimessa., perustelut O Ei, perustelut Kaikilta kustannuksiin osallistuvilta taho Väliraportissa todetaan, että kunnan asukasluvun pitää olla "väh ntään noin" (perustason palvelujen j 5O Od0 (sote-alueen vastuukunnaksi/laajan perus- ja erikoistason palvelujen järjestämiseksi.) Ks. väliraportin jakso 4.1 1S. Miten pa jon asukaslukukriteereistä voisi näkemyksenne mukaan enimmillään po keta? a) perustason alueen muodostumisessa O 5olo o8% O 10 o/o 1S, Miten paljon asukaslukukriteereistä vo s näkemyksenne mukaan enimm llään poiketa? b) sote-alueen muodostum sessa os% ob% O 10 o/o.- Edellinen Seuraava ->

7 Sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualueet Erityisvastuualueen (erva) tehtävänä on mm. asukkaiden yhdenvertaisuuden turvaaminen sekä sote-alueiden järjestäm pääilekkä syyden, kiþavaiustelun ja palvelukatveiden välttäminen ja voimavarojen tarkoituksenmukainen ohjaus' Erityis tehtäviä on käsitelty tarkemmin väliraportin luvussa pitäisikö ervalla olla sote-alueita ja perustason alueita s tovaa päätösvaltaa palvelujen iärjestämasestä? O rytn 17. Jos pitäisi olla s tovaa päätösvaltaa, niin mitä päätösvallan tul s koskea? O Sote-alue voitaisiin velvoittaa jäúestäm iän joitakin palveluja myös ervaan kuuluvien muiden sote-alueiden asukkaill ^ Sote-aluetta vo taisiin kieltää tuottamasta palveluja, jotka on potilasturvallisuuden, henkilöstön saatavuuden tai mut e edellyttävän objektiivisen kriteerin perusteella tärkeätä esk ttää vain jollekin / joillekin sote-alueille. O Joitain muita asioita, mitä? --: t- Edellinen

8 Vastuukuntamalli Väliraportin mukaan sote-alueet ja perustason alueet toteutettaisiin vastuukuntamallilla eräitä rajattuja poikkeuksia luku Vastuukunnassa olisi yhteinen toimielin, jossa olisivat edustettuina alueen muut kunnat (jos sote-alueessa on perustaso perustasolta ol si siihen kuuluvien kuntien yhteinen edustus). Vastuukunnan hallintoa on käsitelty väliraportin luvussa 4.3 ïähan liittyen todetaan mm., että vastuukunnan hall tuksella tai valtuustolla ei olisi otto-oikeutta yhteisen toimielimen pë kunnan äánivalta yhteisessä toimielimessä määräytyis kunnan asukasluvun mukaan ilman äänileikkureita. Aänileikkurilla kunnan edustajien tänimäärää päätöksentekoelimessä esimerkiksisiten, että yhden kunnan edustajilla ei saa olla yksinl enemmistöä. Sote-aluetta tai perustason aluetta muodostettaessa kunnat voisivat kuitenkin pä ittää toisin esimerkiksi rajo ttam sesta ta äänileikkureista. Väliraportt ehdottaa, että kunnilla olisi oikeus sopia vastuukunnan hallinnon ja päätöksenteosta tois n kuin laissa on sää 18. Onko otto-oikeuden kieltäminen hyväksyttävää? O Kyilä 19. Onko kuntien äänimäärän sitominen asukaslukuun ilman äänileikkuria hyväksyttävää? Keskeytä i 20. Onko poikkeamismahdollisuus tarpeen sall a? O Kyilä OEi 21. Miten päätös poikkeamisesta tulisi tehdä? O Kuntien yksimielisellå päätöksellä O Kuntien määräenemm stöllä 22. Jos sovellettaisiin enemmistö- tai määräenemmistöpäätöstä' p tä sikö asia ratkaista O Kuntien lukumäärän perusteella O Kunt en asukasluvun perusteella O lollak n muulla tavalla, miten?.-- Edeil nen sgrlggy" -l

9 Rahoitus Ehdotuksen mukaan sote-alueeseen ja perustason alueeseen kuuluvat kunnat voisivat sopia palvelujen raho tuksesta (l kustannusten jaosta). Jos ne e vät kykenisi sopimaan mallista, olis la ssa ns. perälautamalli, jonka mukaan kunnat osall sote-palvelujen rahoitukseen kapitaatiomallin mukaisesti. Tällöin otettaisiin huomioon kunnan asukasluku ja jatkovalmis määriteltäväi taruetekijät. Jos sote-alueella on perustason alueita, ne raho ttavat sote-alueelta hankittavat palvelut suo väliraportin jakso 4.4, sivut , M ten päätös alueen rahoituksesta tu! s tehdä O Kuntien yksimielisellä päätöksellä O Kuntien määräenemmistöllä 24. tos sovellettaisiin enemmistö- ta määräenemmistöpäätöstä' pitäisikö asia ratkaista O Kuntien lukumäärän Perusteella O Kuntien asukasluvun perusteella O Jollakin muulla tavalla, miten? i-- / Ei kantaa l f9'k9411 [.-- Eq"]!"n g"g1gy9 -Ì 't

10 Uudistuksen toi meenpano Uudistus etenee siten, että valm steluryhmä laat i ehdotuksen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäm seksi ja siihe vuoden 2013 loppuun mennessä, Ehdotus l ihetetään lausunnoille heti sen valmistuttua, Lausuntokierroksen jälkeen hal viime stel6än ja annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella Järjestämislaki ja siihen liittyvät muut lait on tarkoitt vahvistetuiksi kesällä 2014 ja lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan Lakien vahvistamisen jälkeen kuntia muodostettavista sote-alueista, perustason alueista ja erity svastuualueista. Alueet ja niihin kuuluvat kunnat vahvisteta Alueiden tulee aloittaa toimintansa viimeistään ''2017, 25. Onko uudistuksen ja sen to meenpanon aikataulu kannaltanne sop va? O Kyilä OE O los ei, niin miksi? 26, Mistä to meenpanoon liittyvistä asioista tulisi säätää erikseen uudistuksen sujuvan etenem sen varmista Monikanavainen rahoitusmalli tulisi purkaa ja rahoitus suunnitella uudellee n. [ ;- _Edellinen Ls:r,gglej:'_

11 Väliraportti ja siinä tehdyt ehdotukset 27. Muut kommentit väliraportista ja siinä tehdyistä ehdotuksista?

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue) 1 Vastaus STM:N lausuntopyyntöön sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi 2. Vastaaja on * Kunta Kauniainen 3. Jos

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN Kunnanhallitus 213 08.12.2014 OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN 285/06.00/2014, 40/06.00/2014 KH 213 Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

SOTE EI KORJAA PALVELUITA

SOTE EI KORJAA PALVELUITA No 4 > 15.12.2014 ARVIO Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto Mika Pohjonen SOTE EI KORJAA PALVELUITA Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on huonosti valmisteltu. Esitys on

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ 1 (8) 5.1.2012 YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Yhteistoiminta-asiamiehelle tehdyn pyynnön keskeinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon

Ympäristöterveydenhuollon Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2001:10 Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset Loppuraportti Helsinki 2001 Tiivistelmä Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset. Loppuraportti.

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun. Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5.

Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun. Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5. Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5.2013 Petri Jylhä Tämän päivän otsikoita: YLE.FI Asiantuntija Aulis Pöyhönen:

Lisätiedot

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto Mika Pohjonen NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN 16 perustelua uudelle piirikuntamallille YHTEENVETO Edelliseltä hallitukselta kesken jäänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Kuntarakennelain johdosta ei pidä heittäytyä paniikkiratkaisuihin

Kuntarakennelain johdosta ei pidä heittäytyä paniikkiratkaisuihin Kuntarakennelain johdosta ei pidä heittäytyä paniikkiratkaisuihin Eduskunnan kesätunnelmissa säätämän kuntarakennelain (478/2013) keskeisin velvoite ja sisältö on laissa kunnille säädetty mahdollisen kuntaliitoksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot