Saimaan ammattikorkeakoulun strategia YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN"

Transkriptio

1 Saimaan ammattikorkeakoulun strategia YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN

2 Saimaan ammattikorkeakoulun arvot Korkeakouluyhteisön jäsenet ovat sitoutuneet seuraaviin arvoihin sekä korkeakouluyhteisön sisällä että ulospäin suuntautuvassa toiminnassa: Vastuullisuus Ammattitaitoisuus Kehittävä kumppanuus Avoimuus Työn ilo ja yhteisöllisyys Ammattikorkeakoulun arvot tiivistyvät tämän strategian mottoon: Yhdessä olemme enemmän. Saimaan ammattikorkeakoulun strategia on syntynyt vuosien aikana ammattikorkeakoulun johtoryhmän omistamassa strategiaprosessissa. Strategiaprosessiin on osallistunut koko henkilöstö kahdessa strategiaseminaarissa sekä opiskelijakunnan hallitus ja edustajisto johtoryhmän kanssa yhteisessä visioseminaarissa. Ulkoisista sidosryhmistä strategiaprosessissa ovat olleet mukana keskeisimpänä Lappeenrannan teknillinen yliopisto sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteinen neuvottelukunta. Tämä strategia korvaa aikaisemman talousarvion ja toimintasuunnitelman yhteydessä julkaistun ja vuosittain tarkistetun strategian. 1

3 Saimaan ammattikorkeakoulu vuonna 2010 Nykytilan analyysi Toimintaympäristön analyysi Saimaan ammattikorkeakoulu on 3000 opiskelijan ja 300 asiantuntijan muodostama yhteisö, joka toimii Imatralla ja Lappeenrannassa. Vuosittain runsaat 500 opiskelijaa suorittaa tutkinnon Saimaan ammattikorkeakoulussa. Saimaan ammattikorkeakoulun strateginen asema suomalaisessa korkeakoulukentässä on vuonna 2010 haasteellinen. Valtioneuvoston linjaamien rakenteellisen kehittämisen suuntaviivojen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu jää korkeakouluille asetetun, opiskelijamäärällä mitatun minimikoon alapuolelle. Strategiaa valmisteltaessa keskeisenä ratkaistavana kysymyksenä on ollut, miten Saimaan ammattikorkeakoulu voi vahvoilla strategisilla kumppanuuksilla vahvistaa osaamistaan riittävän suuriksi ja kilpailukykyisiksi kokonaisuuksiksi voidakseen olla uskottava toimija eurooppalaisella korkeakoulualueella. Toisaalta opetusministeriön korkeakouluille asettamilla keskeisillä koulutuksen tunnusluvuilla vetovoima, koulutuksen läpäisy ja työllistyminen mitattuna Saimaan ammattikorkeakoulu pärjää korkeakoulujen tuloksellisuusvertailussa hyvin muihin vastaavien alueiden ammattikorkeakouluihin verrattuna. Saimaan ammattikorkeakoulun 2000-luvun strategiassa on aiemmin määritelty perustehtävistä tärkeimmäksi oman toiminta-alueen työelämää palvelevan koulutuksen toteuttaminen. Tämän perustehtävän toimintaprosessit ovat hyvässä kunnossa ja tuottavat tuloksia. Saimaan ammattikorkeakoulun suurimmat haasteet ja kehittämistarpeet ovat olleet korkeakoulujen perustehtäväksi asetetussa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI), jonka volyymi on pieni verrattuna vastaavien alueiden ammattikorkeakouluihin. TKI-toiminnassa Saimaan ammattikorkeakoulu on vuonna 2004 hyväksytyn tutkimus- ja kehitystoiminnan strategiansa mukaisesti keskittynyt oman maakuntansa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tarvitsemaan t&k-toimintaan, jossa painopiste on ollut nimenomaan kysyntä- ja käyttäjälähtöisillä kehittämishankkeilla. Hanketoiminta on kuitenkin volyymiltaan pientä ja TKI-toimintaa ei ole pystytty riittävän kiinteästi nivomaan yhteen opetuksen kanssa. Saimaan ammattikorkeakoulun yhteiskunnallisen tehtävän ydin on palvella Lappeenrannan ja Imatran talousalueita korkeakoulun omilla asiantuntemusalueilla. Tehdasteollisuuden murroksessa ammattikorkeakoulun rooli pienten ja keskisuurten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemisessa sekä maakunnan toimialarakenteen muutoksen tukemisessa on korostunut viime vuosina. Ammattikorkeakoulu on osallistunut myös maakunnan julkisen sektorin organisaatioiden toimintaprosessien kehittämiseen. Tässä yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa Saimaan ammattikorkeakoulu on tehnyt yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa, mutta tämä yhteistyö on perustunut toistaiseksi enemmän työnjakoon kuin yhteisesti toteutettuihin kehittämishankkeisiin. Korkeakoulujen rakenteet muuttuvat voimakkaasti jo vuoteen 2015 mennessä. Saimaan ammattikorkeakoulun toiminta-alueella yliopiston ja ammattikorkeakoulun mahdollisuudet aiempaa tiiviimpään hallinnolliseen yhteistyöhön ja tukitoimintojen yhdistämiseen lisääntyvät. Korkeakouluihin tulevat pääsääntöisesti lukukausimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille ja strategian kaudella korkeakoulutuksesta tulee vientituote. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia Saimaan amk:n kaikilla koulutusaloilla. Nuorten ikäluokat pienenevät Suomessa seuraavan kymmenen vuoden ajan ja kehitys kääntyy nousuun vasta vuoden 2020 jälkeen. Väestökehitys Saimaan ammattikorkeakoulun toiminta-alueella on negatiivinen, mikä aiheuttaa kilpailua sekä opiskelijoista että opetus- ja tutkimushenkilöstöstä. Venäjän läheisyys näkyy selvästi Etelä-Karjalassa ja venäläiset ovat erityisesti matkailun ja kaupan yrityksille tärkeä asiakasryhmä. Vuonna 2009 Lappeenrannan ja Imatran yhteinen tax-free myynti oli 45 miljoonaa euroa, mikä oli kolmannes koko maan myynnistä, venäläisten yöpymisvuorokausia oli ja maanteitse rajan ylittävien määrä oli noin 5,3 miljoonaa henkilöä. Maakunnassa asuu noin 3000 Venäjällä tai Neuvostoliitossa syntynyttä henkilöä. Etelä-Karjalassa sijaitsee kuusi rajanylityspaikkaa Venäjälle: viisi maantie- tai rautatieasemaa sekä Saimaan kanava. Myös Suomen ja Venäjän välinen kaasuputki kulkee maakunnan kautta. Yhteistä rajaa Venäjän kanssa on noin 185 km. Venäjän taloudellinen ja yhteiskunnallinen tilanne on ollut viime vuosina suhteellisen vakaa ja suotuisa kehitys jatkunee edelleen. Liikkuminen Venäjän ja Suomen välillä helpottuu. Maahanmuutto kasvaa Kaakkois-Suomessa ja äidinkielenään venäjää puhuva väestönosa kasvaa. Alueen kansainvälisyys ja monikulttuurisuus tarjoaa mahdollisuuksia uudenlaiselle toiminnalle. Toimialarakenne muuttuu voimakkaasti ammattikorkeakoulun omalla toiminta-alueella. Tehdasteollisuus ei todennäköisesti lisää työvoimaansa. Pk-palvelusektori kasvaa, kasvualoja ovat ainakin vähittäiskauppa ja hotelli- ja ravintola-ala, sillä maakunnassa on lähivuosina käynnistymässä useita suuria hotelli- ja lomakeskushankkeita. Yliopiston imussa syntyy myös teknologiayrityksiä, jossa ammattikorkeakoululla voi olla rooli käyttäjälähtöisen teknologian sekä teknologian soveltamisen ja kaupallistamisen alueella. Innovatiivisten palvelujen kehittämiseen panostetaan valtakunnallisesti, mikä merkitsee tukea tähän liittyviin hankkeisiin. Sosiaali- ja terveysalalla kehittyy yksityinen palvelusektori tyydyttämään kotimaista ja Venäjän lähialueilla syntyvää kysyntää. Tämä kehittyvä toimiala vie tuotteistettuja palveluja Pietarin metropolialueelle ja palvelee tuotteillaan Kaakkois-Suomessa venäläisiä asiakkaita. Sosiaali- ja terveyspalvelujen koulutuksen kysyntä myös Venäjällä kasvaa. 2 3

4 SWOT-analyysi VAHVUUDET + sijainti Pietarin ja rajan läheisyydessä + hyvät kovat tunnusluvut: vetovoima, läpäisy, valmistumisaika + kansainvälisyys, Venäjä-yhteistyösuhteet + panostaminen henkilöstön kehittämiseen + ammattitaitoinen henkilöstö + monialaisuus + pieni koko, joka mahdollistaa ketterän ja ihmisläheisen toiminnan + yhteistyö Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa + työelämäyhteistyö + vahva talous HEIKKOUDET - hajanaisuus: koulutusalat ovat erillään toisistaan - sisäisen yhteistyön vähäisyys, monialaisuutta ei ole hyödynnetty - sijainti kaukana kasvukeskuksista ja sijaintikaupungit eivät ole opiskelijakaupunkeina houkuttelevia - tutkimus- ja kehitystyön vähäisyys - tunnusluvuissa ongelmia joissakin koulutusohjelmissa MAHDOLLISUUDET + Pietarin ja Venäjän läheisyys ja yhteistyön vahvistaminen edelleen Venäjän suuntaan + Skinnarilan kampus: yhteistyö Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa koulutuksessa, tutkimuksessa ja kansainvälisissä toiminnoissa sekä oman sisäisen yhteistyön rakentaminen + ammattikorkeakoulun monialaisuus + yhteistyö muiden korkeakoulujen kanssa + Saimaa alueena + koulutuksen kansainvälistyminen ja lukukausimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille + palvelusektorin kehittyminen sekä omalla toimialueella että valtakunnallisesti UHKAT - maakunnan vetovoiman lasku ja negatiivinen väestökehitys, alueen taantuminen yleisesti - ammattitaitoisen opetus- ja muun henkilöstön rekrytointivaikeudet - teollisuuden, erityisesti metsäteollisuuden rakennemuutokset - korkeakoulujen rakennemuutokseen liittyvät linjaukset pienen amk:n näkökulmasta - liiallinen luottamus Venäjään mahdollisuutena ja Venäjään liittyvät riskit - korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön liittyvät riskit, yhteistyön epäonnistuminen Saimaan amk:n näkökulmasta 4 5

5 Toiminta-ajatus Saimaan ammattikorkeakoulun tehtävä Visio Saimaan ammattikorkeakoulun tehtävänä on toimia koulutuksen ja osaavan työvoiman tuottajana ennen kaikkea oman maakuntansa työelämälle. Kaakkois-Suomen ja laajemminkin Itä-Suomen sekä Luoteis-Venäjän alueella Saimaan ammattikorkeakoulu tuottaa koulutusta omilla erityisalueillaan muiden korkeakoulujen kanssa sovittavan työnjaon mukaisesti. Lappeenrannan ja Imatran seutukunnilla Saimaan ammattikorkeakoulu tukee tutkimus-, kehitys- ja innovaa- tiotoiminnallaan alueen elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimialarakenteen muutosta. TKI-toiminnassa erityistehtävänä on pienten ja keskisuurten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen. Valitsemillaan painoaloilla ammattikorkeakoulu on koulutuksessa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa merkittävä kansallinen ja osin kansainvälinen toimija. Vuonna 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto muodostavat vahvan, kilpailukykyisen sekä taloudellisesti tehokkaasti toimivan korkeakoulukeskuksen yhteisellä kampuksellaan. Saimaan ammattikorkeakoulun visiona on tulevaisuudessa nykyistäkin vahvempi korkeakoululiittouma Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa siten, että korkeakoulut voisivat jopa hallinnollisesti yhdistyä. Saimaan ammattikorkeakoulu visioi, että lainsäädäntö saattaa sallia tulevaisuudessa tällaista tiiviimpääkin yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassaan Saimaan ammattikorkeakoulu tunnetaan valituilla painoaloillaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoisista hankkeista, jotka integroituvat saumattomasti korkeakoulun opetustehtävään. Yhteiskunnallisessa aluekehitystehtävässään Saimaan ammattikorkeakoulu on noussut arvostetuksi ja merkittäväksi toimijaksi Kaakkois-Suomessa ja Luoteis-Venäjällä tapahtuneessa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimialarakenteen muutoksessa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Saimaan ammattikorkeakoulu muodostavat vahvan, kilpailukykyisen sekä taloudellisesti tehokkaasti toimivan korkeakoulukeskuksen yhteisellä kampuksellaan. Saimaan ammattikorkeakoulu on koulutustehtävässään vetovoimainen, tehokkaasti tutkintoja tuottava korkeakouluyhteisö, josta valmistuvilla opiskelijoilla on valmiudet tulevaisuuden asiantuntijatehtäviin ja hyvä työllistyvyys. 6 7

6 Strategiset painoalat Saimaan ammattikorkeakoulun profiili Saimaan ammattikorkeakoulu profiloituu kansainvälisenä korkeakouluna, jonka erityisvahvuutena on Venäjän liiketoimintaan, yhteiskuntaan, kieleen ja kulttuuriin liittyvä osaaminen. Tällä vahvuusalueella ammattikorkeakoululla on toimivat strategiset kumppanuudet valittuihin venäläisiin korkeakouluihin sekä Luoteis-Venäjällä toimiviin yrityksiin ja julkishallintoon. Ammattikorkeakoulu hyödyntää sijaintiaan Pietarin metropolialueen läheisyydessä kansainvälisten koulutusohjelmien toteuttamisessa sekä Venäjään liittyvässä hanketoiminnassa. Ammattikorkeakoulun strategiset painoalat perustuvat ammattikorkeakoulun vahvuuksiin ja sidosryhmien tarpeisiin. Ammattikorkeakoululla on koulutusta, tutkimus- ja kehitystyötä ja kansainvälistä toimintaa seuraavilla valituilla, monialaisilla painoaloilla: 1. Käyttäjälähtöiset teknologiat ja niiden kaupallistaminen 2. Johtaminen ja yrittäjyys 3. Terveys- ja hyvinvointipalvelut sekä palveluprosessit Käyttäjälähtöiset teknologiat ja niiden kaupallistaminen -painoalalla kehitetään ja opitaan soveltamaan teknologisia ratkaisuja, joissa on otettu huomioon paitsi käyttäjä ja käyttäjän tehtävät myös käyttötilanne ja työympäristö työvälineineen sekä fyysinen, organisatorinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö. Käyttäjälähtöisten teknologioiden kehittäminen, soveltaminen ja kaupallistaminen edellyttää monen ammattialan yhdistämistä siten, että voidaan luoda uusia ratkaisuja elinkeinoelämän tarpeisiin ja ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Johtaminen ja yrittäjyys painoalalla kehitetään koulutuksessa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa esimiestyöhön ja johtamiseen liittyvää kaupallista osaamista. Koulutuksessa ja TKI-toiminnassa kehitetään oppimisympäristöä, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus kaikilla koulutusaloilla suuntautua johtamiseen ja esimiestyöhön tai sen erityistapauksena oman yrityksen perustamiseen ja johtamiseen. Painoalalla toteutetaan laaja esimiestyön valmennusohjelma ja siihen liittyvä työpaja- ja verkkoympäristö. Yrittäjyyden oppimisympäristössä kehitetään osuuskuntamuotoista yritystä, jossa oppiminen tapahtuu todellisissa työelämän projekteissa. Painoalalla opiskelijat osallistuvat osana opintojaan ammatillisesti painottuneisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Terveys- ja hyvinvointipalvelut sekä palveluprosessit painoalalla kehitetään yhdessä työelämän kanssa kustannustehokkaita palvelutuotteita, jotka lisäävät yksilöiden ja yhteisöjen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia. Painoalan TKI-toiminnassa ollaan toimijana kehittämässä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin asiakaslähtöisiä terveys- ja hyvinvointipalveluprosesseja osana alan toimialarakenteen muutosta. Kehitystyössä hyödynnetään uusia käyttäjälähtöisiä tieto-, kone- ja laiteteknisiä ratkaisuja. Kukin painoala on organisoitu ammattikorkeakoulussa omaksi monialaiseksi osaamisklusterikseen, jolle on laadittu vuosittain tulossopimus. Kullakin klusterilla on nimetty, vastuullinen vetäjä, joka vastaa klusterin toiminnasta ja tuloksista ammattikorkeakoulun johtoryhmälle. Näiden kolmen painoalan lisäksi ammattikorkeakoulun profiilissa erityiseksi painoalaksi nostettu Venäjä-osaaminen on koottu monialaiseksi osaamisklusteriksi. 8 9

7 Strategiset kumppanuudet Tärkeimmät sidosryhmät Saimaan ammattikorkeakoulun strategian mottona on Yhdessä olemme enemmän. Saimaan ammattikorkeakoulu on solminut strategisia alliansseja, joiden tavoitteena on vahvistaa osaamista riittävän suuriksi ja kilpailukykyisiksi kokonaisuuksiksi, jotta ammattikorkeakoulu on uskottava toimija eurooppalaisella korkeakoulualueella. Strategiset kumppanit suomalaisissa korkeakouluissa Saimaan ammattikorkeakoulun tärkein strateginen kumppani on Lappeenrannan teknillinen yliopisto, jonka kanssa siirrytään yhteiselle korkeakoulukampukselle Skinnarilaan vuoteen 2012 mennessä. Tavoitteena on kehittää yhteistä oppimisympäristöjen sekä tutkimuslaboratorioiden infrastruktuuria sekä parantaa tukitoimintojen laatua ja tehokkuutta. Erityisesti tekniikan ja liiketalouden koulutusaloilla tässä kumppanuudessa pyritään mahdollisimman tiiviiseen ja konkreettiseen yhteistoimintaan ja synergiahyötyihin sekä koulutuksessa että TKI-toiminnassa. Sosiaali- ja terveysalalla kumppanuudessa hyödynnetään erilaista osaamista tuotantotalouden sekä teknisen tiedekunnan kanssa erityisesti tutkimushankkeissa. Sekä yliopisto että ammattikorkeakoulu ovat vahvoja Venäjä-toimijoita, mikä tarjoaa hyvät yhteistyömahdollisuudet hanketoiminnassa. Saimaan ammattikorkeakoulu etsii strategiakaudella ratkaisuja korkeakoulukentän rakenteesta ja työnjaosta. Venäjään liittyvissä toiminnoissa Saimaan ammattikorkeakoululla on strategisena kumppanina Suomessa myös Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti. Strategiset kumppanuudet kansainvälisessä toiminnassa Saimaan ammattikorkeakoululla on nimetyt strategiset korkeakoulukumppanit sekä Venäjällä, että erityisesti EU-alueella ja Kiinassa. Strategiset kumppanit on julkaistu ammattikorkeakoulun sisäisessä tietoverkossa. Strategiset työelämäkumppanit Saimaan ammattikorkeakoululla on kullakin valitulla painoalalla nimettyinä strategiset työelämäkumppanit. Strategiset kumppanuusyritykset on julkaistu ammattikorkeakoulun sisäisessä tietoverkossa. Julkisen sektorin strategiset työelämäkumppanit ovat seuraavat: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Etelä-Karjalan museo Saimaan ammattikorkeakoulun arvot, avoimuus, kehittävä kumppanuus, ammattitaitoisuus, vastuullisuus sekä työn ilo ja yhteisöllisyys, ohjaavat sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä ja ammattikorkeakoulun viestintää sidosryhmiensä kanssa. Ammattikorkeakoulun sisäiset sidosryhmät ovat: - Omistajat - Henkilöstö - Opiskelijat, joita edustaa Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tärkeimmät ulkoiset sidosryhmät ovat: - Elinkeinoelämä ja sen järjestöt, erityisesti Kaakkois-Suomessa ja Pietarin metropolialueella - Julkisen sektorin työnantajat, erityisesti Kaakkois-Suomessa ja Pietarin metropolialueella - Kulttuurilaitokset erityisesti Etelä-Karjalassa - Lappeenrannan ja Imatran seutukuntien yrityskehityksestä vastaavat yhtiöt ja välittäjäorganisaatiot - Etelä-Karjalan liitto, aluehallintoviranomaiset ja ely-viranomaiset - Muut korkeakoulut, erityisesti Kaakkois-Suomen korkeakoulut - Toisen asteen oppilaitokset - Alumnit, joissa erityisryhmänä ovat ulkomaalaiset alumnit - Opiskelijajärjestöt - Opetus- ja kulttuuriministeriö - Korkeakoulujen arviointineuvosto - Tiedotusvälineet 10 11

8 Strategiset päämäärät, erityiset kehittämiskohteet, tavoitteet ja mittarit Ammattikorkeakoulu on asettanut tehtäväänsä, visioonsa ja profiiliinsa perustuvat strategiset päämäärät, erityiset kehittämiskohteet, tavoitteet ja strategiset mittarit. Nämä on asetettu korkeakoulujen perustehtäville eli koulutukselle sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle ja ammattikorkeakoulun itse valitsemalleen kansainväliselle profiilille. Ammattikorkeakoulun yhteiskunnallinen tehtävä ja aluekehitystyö sisältyvät näille perustehtäville asetettuihin päämääriin ja tavoitteisiin. 1. KOULUTUS 2. TUTKIMUS- KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINTA 3. KANSAINVÄLISYYS, ERITYISALUEENA VENÄJÄ Koulutuksen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä kansainvälisen toiminnan vuosittaiset tavoitteet ja toimenpiteet sisältyvät ammattikorkeakoulun toimintasuunnitelmaan. Lisäksi ammattikorkeakoululla on henkilöstöstrategia ja siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma. 1. KOULUTUS Strategiset päämäärät vuoteen 2015: Saimaan ammattikorkeakoulu on vetovoimainen ja tehokkaasti tutkintoja tuottava kansainvälinen korkeakouluyhteisö, josta valmistuneet opiskelijat työllistyvät hyvin. Koulutus palvelee ennen kaikkea Etelä-Karjalan työelämän tarpeita, mutta erityisalueilla laajemminkin Kaakkois- ja Itä-Suomea ja Luoteis-Venäjää. Erityiset kehittämiskohteet vuosina : - Koulutusprosessin tehokkuuden lisääminen ja tutkintotuotannon tehostaminen - Oppimissisältöjen kehittäminen vastaamaan aikaisempaa paremmin työelämän tarpeisiin - Opetushenkilöstön sisällöllisen ja pedagogisen osaamisen kehittäminen - Oppimisympäristöjen kehittäminen Tavoitteet - Kolmannen lukukauden kehittäminen yhteistyössä lähialueen ammattikorkeakoulujen ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa - Sujuvan opintoprosessin kehittäminen - Esimiestyön valmennusohjelman kehittäminen ja käynnistäminen - Opetussisältöjen kehittäminen - Korkeakouluyhteisön yhteisöllisyyden vahvistaminen tukemaan sekä henkilöstön asiantuntijuuden kehittymistä että opiskelijoiden oppimista - Opetushenkilöstölle kehityskeskusteluissa laadittavat henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat - Yhteisen kampuksen ja oppimisympäristön toteuttaminen Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa - Opetuksen palautejärjestelmien kehittäminen Strategiset mittarit Ammattikorkeakoulu mittaa onnistumistaan koulutustehtävässä seuraavilla mittareilla, joille asetetaan tavoitteet vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa: - Suoritetut tutkinnot - Vetovoima / ensisijaiset hakijat koulutuspaikkaa kohden - Läpäisyaste / tutkinnon suorittaneet prosentteina 5 vuotta aikaisemmin aloittaneista - Suoritetut opintopisteet / päätoimiset opettajat - Opintojaksopalautejärjestelmän opettajakohtaiset arvioinnit, joita käsitellään opetushenkilöstön kehityskeskusteluissa - Työllistyminen / Tilastokeskuksen työllistymistilaston mukaisesti - Henkilöstön koulutuspäivien määrä - Henkilöstön työhyvinvointi / Arviointi vuosittain toteutettavan henkilöstökyselyn perusteella - Opiskelijoiden tyytyväisyys oppimisympäristöön / Arviointi vuosittain opiskelijoille suunnatun kyselyn perusteella - Koulutussisältöjen työelämävastaavuus / Opiskelijoille ja heidän työnantajilleen suunnattu non-stop kysely - OPALA-kyselyn opetuksen asiantuntevuutta mittaava tunnusluku - Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintopisteiden määrä 12 13

9 2. TUTKIMUS- KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINTA Strategiset päämäärät vuoteen 2015: Saimaan ammattikorkeakoulu on tunnettu korkealaatuisesta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta, joka tukee erityisesti oman maakunnan elinkeinorakenteen ja julkisen sektorin toimialarakenteen muutosta sekä Venäjän lähialueen mahdollisuuksien hyödyntämistä. Kehitystyöllään ammattikorkeakoulu lisää vaikutusalueensa hyvinvointia. Erityiset kehittämiskohteet vuosina : - Toimintakulttuurin muuttaminen tukemaan opetuksen ja oppimisen toteuttamista tutkimusja kehityshankkeissa - Aidon monialaisuuden kehittäminen TKIhankkeissa ammattikorkeakoulun painoaloilla - Tutkimus- ja kehitystyön tulosten julkaisemista ja levittämistä lisäävän toimintakulttuurin luominen - Toimivan yhteistyömallin kehittäminen strategisten kumppaneiden kanssa - Opiskelukulttuurin muuttaminen tukemaan yrittäjyyttä valmistuvien opiskelijoiden uravaihtoehtona Tavoitteet - Tutkimus- ja kehitystyön integroiminen saumattomaksi osaksi opetussuunnitelmia ja opetusta - Henkilöstön kannustaminen tutkimus- ja kehitystoimintaan resurssien ohjaamisella - Ammattikorkeakoulun painoaloille nimettyjen osaamisklustereiden toiminnan kehittäminen monialaisiksi - Julkaisutoiminnan aktivointi - Kumppanuuksien kehittäminen: Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja korkeakoulujen kanssa toteutetut tutkimus- ja kehityshankkeet sekä ENPI-rahoituksella toteutettavat hankkeet yhteistyössä strategisten kumppanien kanssa - Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Saimaan ammattikorkeakoulun ja Technopolis Oyj:n yhteisen innovaatioiden lisensiointiyhtiön Innokarelia Oy:n toiminnan kehittäminen - Opiskelijoiden yrittäjyyden edistäminen Strategiset mittarit Ammattikorkeakoulu mittaa onnistumistaan tutkimusja kehitystyössä seuraavilla mittareilla, joille asetetaan toimintasuunnitelmassa vuosittaiset tavoitteet: - Tutkimus- ja kehityshankkeissa suoritetut opintopisteet - Monialaisten painoalojen osuus tutkimus- ja kehitystoiminnan kokonaisvolyymista - Tutkimus- ja kehitystoiminnan volyymi euroina ja henkilöstötyövuosina - Tutkimus- ja kehityshankkeiden tuottamien tulosten vaikuttavuus / Tutkimus- ja kehityshankkeissa mukana olleille yrityksille ja muille työelä män organisaatioille suunnattu kysely hankkeiden päättyessä - Tohtori- ja lisensiaattitutkinnon suorittaneen henkilöstön määrä - Julkaisujen määrä - Tiedotusvälineiden ammattikorkeakoulusta julkaisemien uutisten ja artikkelien määrä 14 15

10 3. KANSAINVÄLISYYS, ERITYISALUEENA VENÄJÄ Strategiset päämäärät vuoteen 2015: Ammattikorkeakoulu lisää Venäjän liiketoimintaan, yhteiskuntaan sekä kieleen ja kulttuuriin liittyvää osaamistaan. Ammattikorkeakoululla on toimivat strategiset kumppanuudet valittuihin venäläisiin korkeakouluihin ja Luoteis-Venäjällä toimiviin yrityksiin ja julkishallintoon. Erityiset kehittämiskohteet vuosille : - Kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden sekä näitä edistävän toimintakulttuurin luominen osaksi ammattikorkeakoulun arkea - Kaksoistutkintojen ja kansainvälisten strategisten kumppanien kanssa toteutetun opetusyhteistyön lisääminen - PK-yritysten kansainvälistymisen tukeminen - Kilpailukykyisen täydennyskoulutustarjonnan kehittäminen Venäjällä ja Kiinassa toimiville yrityksille Tavoitteet - Henkilöstölle suunnatun kieli- ja kulttuurivalmennuksen edelleen vahvistaminen - Kansainvälistä hanke-osaamista lisäävän koulutuksen tarjoaminen henkilöstölle - Yhteistyön tiivistäminen kansainvälistyvien ja ulkomaisia asiakkaita palvelevien yritysten kanssa opiskelijaprojektien kautta - Maksullisen kansainvälisen koulutusohjelman käynnistäminen strategiakaudella Strategiset mittarit - Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä - Henkilöstö- ja opiskelijaliikkuvuus - Kansainvälisten hankkeiden osuus hankkeista - Venäjään liittyvien toimintojen osuus kaikesta kansainvälisestä toiminnasta - Henkilöstön kielitaito Strategian toimeenpano Strategian toimeenpanosta ja ajantasaisuudesta sekä strategian viestinnästä sidosryhmille vastaa ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja/rehtori yhdessä johtoryhmän kanssa. Strategian toimeenpano on ammattikorkeakoulun esimeskunnan työn keskeisin sisältö. Strategian toteutumista arvioidaan kokonaisuutena vähintään vuosittain. Strategiaan sisältyvät tavoitteet sisällytetään ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmiin, joiden valmistelun yhteydessä myös arvioidaan strategian päivitystarve. Toimialat ja tulosyksiköt sekä painoaloista ja ammattikorkeakoulun tukipalveluista vastaavat henkilöt arvioivat osaltaan strategian toteutumista sekä sopivat omat tavoitteensa ja toimenpiteensä rehtorin johdolla käytävissä vuosittaisissa tuloskeskusteluissa

11 18

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa TAMKin strategia kohti vuotta 2020 Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 12.2.2016 TAMKin strategia kohti vuotta 2020 1. TAMKin strategian tausta Tampereen ammattikorkeakoulu käynnisti

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ry 17.8.2016 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 26.8.2016 Ajankohtaista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIAN TIIVISTELMÄ

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIAN TIIVISTELMÄ Strategian tiivistelmä id36608 1(5) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIAN 2010 2015 TIIVISTELMÄ Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kokonaisstrategia vuosille 2010 2015 jakautuu kahteen erilliseen dokumenttiin:

Lisätiedot

pienenevät, sama tulos ulos ja laatu paranee?

pienenevät, sama tulos ulos ja laatu paranee? Juha Kettunen Minne menet korkeakoulutus III 6.10.2010 Mission (im)possible sisäänotot pienenevät, sama tulos ulos ja laatu paranee? Toteutuiko ammattikorkeakoulujen visio 2010? Vahvaa osaamista työelämän

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry:n strategia vuosille 2016 2020 Hyväksytty Arenen kevätvuosikokouksessa 17.3.2016

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Suomalainen korkeakoululaitos

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Korkeakoulun strateginen. seuranta Päivi Karttunen Vararehtori, TtT

Korkeakoulun strateginen. seuranta Päivi Karttunen Vararehtori, TtT Korkeakoulun strateginen johtaminen, Oivaltamisen indikaattorit ja seuranta 12.9.2012 Päivi Karttunen Vararehtori, TtT TAMK yli 10 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa vuosittain 7 koulutusalaa

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työnjaon kehittäminen Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa on edennyt heikosti.

Työnjaon kehittäminen Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa on edennyt heikosti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2010

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2010 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 12.11.2010 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2010 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on asettanut

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SOPIMUSKAUDEN TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEN PALKITSEMISKRITEERIT JA TULOKSELLISUUSMITTARISTO

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SOPIMUSKAUDEN TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEN PALKITSEMISKRITEERIT JA TULOKSELLISUUSMITTARISTO Opm/KTPO/KTY 17.12.2009 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN SOPIMUSKAUDEN 2010 2012 TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEN PALKITSEMISKRITEERIT JA TULOKSELLISUUSMITTARISTO TAUSTAKSI Ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusrahoituksen

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen OPETUSSUUNNITELMA OPISKELIJALLE Opetussuunnitelma on tärkeä asiakirja koko korkeakouluyhteisölle. Sen tulee osoittaa opiskelijalle, minkälainen

Lisätiedot

YLIOPISTOKESKUSTEN KEHITTÄMINEN - SEMINAARI LAHDESSA

YLIOPISTOKESKUSTEN KEHITTÄMINEN - SEMINAARI LAHDESSA YLIOPISTOKESKUSTEN KEHITTÄMINEN - SEMINAARI LAHDESSA 23. - 24.9.2004 Kohti vahvempia korkeakoulujen aluevaikutuksia Ylijohtaja Arvo Jäppinen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen

Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen Erikoistumiskoulutuksen sopimusvalmistelu seminaari 16.2.2016, Helsinki Asiantuntija, KT Hannele Seppälä, Arene ry Seminaarin tarkoitus Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen

Lisätiedot

I Lapin korkeakoulukonsernin sopimus

I Lapin korkeakoulukonsernin sopimus I Lapin korkeakoulukonsernin sopimus 1. Korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet Lapin korkeakoulukonsernissa Lapin korkeakoulukonserni ja sen korkeakoulut, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto

Lisätiedot

Pyrkimyksenä Lapin yliopiston Lapin ammattikorkeakoulun

Pyrkimyksenä Lapin yliopiston Lapin ammattikorkeakoulun Lapin korkeakoulukonserni on Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun strateginen liittouma, jonka avulla korkeakoulut kykenevät tarjoamaan opiskelijoille, henkilökunnalleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia?

Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia? Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia? Keskustelun tavoitteet Todetaan arvioinnissa saatu kuva kansainvälisten ohjelmien nykytilasta Mietitään, mikä tavoitetilan tulisi olla Pohditaan,

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 250-vuotisjuhlaseminaari 16.10.2008

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tilaisuuden avaus VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 7.12.2015, Helsinki, Messukeskus Pääjohtaja Aulis Pitkälä Digitaalisen oppimisen ja pedagogiikan nykytila - vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen turvaaminen Lapissa

Korkeakoulutuksen turvaaminen Lapissa Korkeakoulutuksen turvaaminen Lapissa Lapin korkeakoulukonserni 22.9.2010 Markku Tarvainen LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI MIKSI? Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen vuosi 2020: enintään 15 yliopistoa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUSMINISTERIÖN, SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Ajatuksia tohtorin koulutuksesta. Timo Kekkonen

Ajatuksia tohtorin koulutuksesta. Timo Kekkonen Ajatuksia tohtorin koulutuksesta Timo Kekkonen Esityksen sisältö 1. Mitä opimme tutkimuksesta? 2. Mitä osaamista yritykset tarvitsevat? 3. Mitä pitäisi tehdä? 2 HS, Kuukausiliite 1/08 Mitä tutkimuksesta

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12. Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.2016 Tausta Kansallinen metsästrategia 2025: uudet koulutuksen

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS.

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. Yrittäjyysvalmiuksien kehittymisen edistäminen tekniikan yliopistokoulutuksessa Yhteenveto Marko Oksasen diplomityöstä sekä kampuskiertueesta 2013-2014 Pirre Hyötynen, Tekniikan

Lisätiedot

Miten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö tulisi lainsäädännössä ja rahoituksessa mahdollistaa?

Miten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö tulisi lainsäädännössä ja rahoituksessa mahdollistaa? Miten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö tulisi lainsäädännössä ja rahoituksessa mahdollistaa? Ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus -seminaari Helsinki 15.09.2010 Timo Luopajärvi Korkeakoulujen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot