Saimaan ammattikorkeakoulun strategia YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN"

Transkriptio

1 Saimaan ammattikorkeakoulun strategia YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN

2 Saimaan ammattikorkeakoulun arvot Korkeakouluyhteisön jäsenet ovat sitoutuneet seuraaviin arvoihin sekä korkeakouluyhteisön sisällä että ulospäin suuntautuvassa toiminnassa: Vastuullisuus Ammattitaitoisuus Kehittävä kumppanuus Avoimuus Työn ilo ja yhteisöllisyys Ammattikorkeakoulun arvot tiivistyvät tämän strategian mottoon: Yhdessä olemme enemmän. Saimaan ammattikorkeakoulun strategia on syntynyt vuosien aikana ammattikorkeakoulun johtoryhmän omistamassa strategiaprosessissa. Strategiaprosessiin on osallistunut koko henkilöstö kahdessa strategiaseminaarissa sekä opiskelijakunnan hallitus ja edustajisto johtoryhmän kanssa yhteisessä visioseminaarissa. Ulkoisista sidosryhmistä strategiaprosessissa ovat olleet mukana keskeisimpänä Lappeenrannan teknillinen yliopisto sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteinen neuvottelukunta. Tämä strategia korvaa aikaisemman talousarvion ja toimintasuunnitelman yhteydessä julkaistun ja vuosittain tarkistetun strategian. 1

3 Saimaan ammattikorkeakoulu vuonna 2010 Nykytilan analyysi Toimintaympäristön analyysi Saimaan ammattikorkeakoulu on 3000 opiskelijan ja 300 asiantuntijan muodostama yhteisö, joka toimii Imatralla ja Lappeenrannassa. Vuosittain runsaat 500 opiskelijaa suorittaa tutkinnon Saimaan ammattikorkeakoulussa. Saimaan ammattikorkeakoulun strateginen asema suomalaisessa korkeakoulukentässä on vuonna 2010 haasteellinen. Valtioneuvoston linjaamien rakenteellisen kehittämisen suuntaviivojen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu jää korkeakouluille asetetun, opiskelijamäärällä mitatun minimikoon alapuolelle. Strategiaa valmisteltaessa keskeisenä ratkaistavana kysymyksenä on ollut, miten Saimaan ammattikorkeakoulu voi vahvoilla strategisilla kumppanuuksilla vahvistaa osaamistaan riittävän suuriksi ja kilpailukykyisiksi kokonaisuuksiksi voidakseen olla uskottava toimija eurooppalaisella korkeakoulualueella. Toisaalta opetusministeriön korkeakouluille asettamilla keskeisillä koulutuksen tunnusluvuilla vetovoima, koulutuksen läpäisy ja työllistyminen mitattuna Saimaan ammattikorkeakoulu pärjää korkeakoulujen tuloksellisuusvertailussa hyvin muihin vastaavien alueiden ammattikorkeakouluihin verrattuna. Saimaan ammattikorkeakoulun 2000-luvun strategiassa on aiemmin määritelty perustehtävistä tärkeimmäksi oman toiminta-alueen työelämää palvelevan koulutuksen toteuttaminen. Tämän perustehtävän toimintaprosessit ovat hyvässä kunnossa ja tuottavat tuloksia. Saimaan ammattikorkeakoulun suurimmat haasteet ja kehittämistarpeet ovat olleet korkeakoulujen perustehtäväksi asetetussa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI), jonka volyymi on pieni verrattuna vastaavien alueiden ammattikorkeakouluihin. TKI-toiminnassa Saimaan ammattikorkeakoulu on vuonna 2004 hyväksytyn tutkimus- ja kehitystoiminnan strategiansa mukaisesti keskittynyt oman maakuntansa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tarvitsemaan t&k-toimintaan, jossa painopiste on ollut nimenomaan kysyntä- ja käyttäjälähtöisillä kehittämishankkeilla. Hanketoiminta on kuitenkin volyymiltaan pientä ja TKI-toimintaa ei ole pystytty riittävän kiinteästi nivomaan yhteen opetuksen kanssa. Saimaan ammattikorkeakoulun yhteiskunnallisen tehtävän ydin on palvella Lappeenrannan ja Imatran talousalueita korkeakoulun omilla asiantuntemusalueilla. Tehdasteollisuuden murroksessa ammattikorkeakoulun rooli pienten ja keskisuurten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemisessa sekä maakunnan toimialarakenteen muutoksen tukemisessa on korostunut viime vuosina. Ammattikorkeakoulu on osallistunut myös maakunnan julkisen sektorin organisaatioiden toimintaprosessien kehittämiseen. Tässä yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa Saimaan ammattikorkeakoulu on tehnyt yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa, mutta tämä yhteistyö on perustunut toistaiseksi enemmän työnjakoon kuin yhteisesti toteutettuihin kehittämishankkeisiin. Korkeakoulujen rakenteet muuttuvat voimakkaasti jo vuoteen 2015 mennessä. Saimaan ammattikorkeakoulun toiminta-alueella yliopiston ja ammattikorkeakoulun mahdollisuudet aiempaa tiiviimpään hallinnolliseen yhteistyöhön ja tukitoimintojen yhdistämiseen lisääntyvät. Korkeakouluihin tulevat pääsääntöisesti lukukausimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille ja strategian kaudella korkeakoulutuksesta tulee vientituote. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia Saimaan amk:n kaikilla koulutusaloilla. Nuorten ikäluokat pienenevät Suomessa seuraavan kymmenen vuoden ajan ja kehitys kääntyy nousuun vasta vuoden 2020 jälkeen. Väestökehitys Saimaan ammattikorkeakoulun toiminta-alueella on negatiivinen, mikä aiheuttaa kilpailua sekä opiskelijoista että opetus- ja tutkimushenkilöstöstä. Venäjän läheisyys näkyy selvästi Etelä-Karjalassa ja venäläiset ovat erityisesti matkailun ja kaupan yrityksille tärkeä asiakasryhmä. Vuonna 2009 Lappeenrannan ja Imatran yhteinen tax-free myynti oli 45 miljoonaa euroa, mikä oli kolmannes koko maan myynnistä, venäläisten yöpymisvuorokausia oli ja maanteitse rajan ylittävien määrä oli noin 5,3 miljoonaa henkilöä. Maakunnassa asuu noin 3000 Venäjällä tai Neuvostoliitossa syntynyttä henkilöä. Etelä-Karjalassa sijaitsee kuusi rajanylityspaikkaa Venäjälle: viisi maantie- tai rautatieasemaa sekä Saimaan kanava. Myös Suomen ja Venäjän välinen kaasuputki kulkee maakunnan kautta. Yhteistä rajaa Venäjän kanssa on noin 185 km. Venäjän taloudellinen ja yhteiskunnallinen tilanne on ollut viime vuosina suhteellisen vakaa ja suotuisa kehitys jatkunee edelleen. Liikkuminen Venäjän ja Suomen välillä helpottuu. Maahanmuutto kasvaa Kaakkois-Suomessa ja äidinkielenään venäjää puhuva väestönosa kasvaa. Alueen kansainvälisyys ja monikulttuurisuus tarjoaa mahdollisuuksia uudenlaiselle toiminnalle. Toimialarakenne muuttuu voimakkaasti ammattikorkeakoulun omalla toiminta-alueella. Tehdasteollisuus ei todennäköisesti lisää työvoimaansa. Pk-palvelusektori kasvaa, kasvualoja ovat ainakin vähittäiskauppa ja hotelli- ja ravintola-ala, sillä maakunnassa on lähivuosina käynnistymässä useita suuria hotelli- ja lomakeskushankkeita. Yliopiston imussa syntyy myös teknologiayrityksiä, jossa ammattikorkeakoululla voi olla rooli käyttäjälähtöisen teknologian sekä teknologian soveltamisen ja kaupallistamisen alueella. Innovatiivisten palvelujen kehittämiseen panostetaan valtakunnallisesti, mikä merkitsee tukea tähän liittyviin hankkeisiin. Sosiaali- ja terveysalalla kehittyy yksityinen palvelusektori tyydyttämään kotimaista ja Venäjän lähialueilla syntyvää kysyntää. Tämä kehittyvä toimiala vie tuotteistettuja palveluja Pietarin metropolialueelle ja palvelee tuotteillaan Kaakkois-Suomessa venäläisiä asiakkaita. Sosiaali- ja terveyspalvelujen koulutuksen kysyntä myös Venäjällä kasvaa. 2 3

4 SWOT-analyysi VAHVUUDET + sijainti Pietarin ja rajan läheisyydessä + hyvät kovat tunnusluvut: vetovoima, läpäisy, valmistumisaika + kansainvälisyys, Venäjä-yhteistyösuhteet + panostaminen henkilöstön kehittämiseen + ammattitaitoinen henkilöstö + monialaisuus + pieni koko, joka mahdollistaa ketterän ja ihmisläheisen toiminnan + yhteistyö Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa + työelämäyhteistyö + vahva talous HEIKKOUDET - hajanaisuus: koulutusalat ovat erillään toisistaan - sisäisen yhteistyön vähäisyys, monialaisuutta ei ole hyödynnetty - sijainti kaukana kasvukeskuksista ja sijaintikaupungit eivät ole opiskelijakaupunkeina houkuttelevia - tutkimus- ja kehitystyön vähäisyys - tunnusluvuissa ongelmia joissakin koulutusohjelmissa MAHDOLLISUUDET + Pietarin ja Venäjän läheisyys ja yhteistyön vahvistaminen edelleen Venäjän suuntaan + Skinnarilan kampus: yhteistyö Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa koulutuksessa, tutkimuksessa ja kansainvälisissä toiminnoissa sekä oman sisäisen yhteistyön rakentaminen + ammattikorkeakoulun monialaisuus + yhteistyö muiden korkeakoulujen kanssa + Saimaa alueena + koulutuksen kansainvälistyminen ja lukukausimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille + palvelusektorin kehittyminen sekä omalla toimialueella että valtakunnallisesti UHKAT - maakunnan vetovoiman lasku ja negatiivinen väestökehitys, alueen taantuminen yleisesti - ammattitaitoisen opetus- ja muun henkilöstön rekrytointivaikeudet - teollisuuden, erityisesti metsäteollisuuden rakennemuutokset - korkeakoulujen rakennemuutokseen liittyvät linjaukset pienen amk:n näkökulmasta - liiallinen luottamus Venäjään mahdollisuutena ja Venäjään liittyvät riskit - korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön liittyvät riskit, yhteistyön epäonnistuminen Saimaan amk:n näkökulmasta 4 5

5 Toiminta-ajatus Saimaan ammattikorkeakoulun tehtävä Visio Saimaan ammattikorkeakoulun tehtävänä on toimia koulutuksen ja osaavan työvoiman tuottajana ennen kaikkea oman maakuntansa työelämälle. Kaakkois-Suomen ja laajemminkin Itä-Suomen sekä Luoteis-Venäjän alueella Saimaan ammattikorkeakoulu tuottaa koulutusta omilla erityisalueillaan muiden korkeakoulujen kanssa sovittavan työnjaon mukaisesti. Lappeenrannan ja Imatran seutukunnilla Saimaan ammattikorkeakoulu tukee tutkimus-, kehitys- ja innovaa- tiotoiminnallaan alueen elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimialarakenteen muutosta. TKI-toiminnassa erityistehtävänä on pienten ja keskisuurten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen. Valitsemillaan painoaloilla ammattikorkeakoulu on koulutuksessa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa merkittävä kansallinen ja osin kansainvälinen toimija. Vuonna 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto muodostavat vahvan, kilpailukykyisen sekä taloudellisesti tehokkaasti toimivan korkeakoulukeskuksen yhteisellä kampuksellaan. Saimaan ammattikorkeakoulun visiona on tulevaisuudessa nykyistäkin vahvempi korkeakoululiittouma Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa siten, että korkeakoulut voisivat jopa hallinnollisesti yhdistyä. Saimaan ammattikorkeakoulu visioi, että lainsäädäntö saattaa sallia tulevaisuudessa tällaista tiiviimpääkin yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassaan Saimaan ammattikorkeakoulu tunnetaan valituilla painoaloillaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoisista hankkeista, jotka integroituvat saumattomasti korkeakoulun opetustehtävään. Yhteiskunnallisessa aluekehitystehtävässään Saimaan ammattikorkeakoulu on noussut arvostetuksi ja merkittäväksi toimijaksi Kaakkois-Suomessa ja Luoteis-Venäjällä tapahtuneessa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimialarakenteen muutoksessa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Saimaan ammattikorkeakoulu muodostavat vahvan, kilpailukykyisen sekä taloudellisesti tehokkaasti toimivan korkeakoulukeskuksen yhteisellä kampuksellaan. Saimaan ammattikorkeakoulu on koulutustehtävässään vetovoimainen, tehokkaasti tutkintoja tuottava korkeakouluyhteisö, josta valmistuvilla opiskelijoilla on valmiudet tulevaisuuden asiantuntijatehtäviin ja hyvä työllistyvyys. 6 7

6 Strategiset painoalat Saimaan ammattikorkeakoulun profiili Saimaan ammattikorkeakoulu profiloituu kansainvälisenä korkeakouluna, jonka erityisvahvuutena on Venäjän liiketoimintaan, yhteiskuntaan, kieleen ja kulttuuriin liittyvä osaaminen. Tällä vahvuusalueella ammattikorkeakoululla on toimivat strategiset kumppanuudet valittuihin venäläisiin korkeakouluihin sekä Luoteis-Venäjällä toimiviin yrityksiin ja julkishallintoon. Ammattikorkeakoulu hyödyntää sijaintiaan Pietarin metropolialueen läheisyydessä kansainvälisten koulutusohjelmien toteuttamisessa sekä Venäjään liittyvässä hanketoiminnassa. Ammattikorkeakoulun strategiset painoalat perustuvat ammattikorkeakoulun vahvuuksiin ja sidosryhmien tarpeisiin. Ammattikorkeakoululla on koulutusta, tutkimus- ja kehitystyötä ja kansainvälistä toimintaa seuraavilla valituilla, monialaisilla painoaloilla: 1. Käyttäjälähtöiset teknologiat ja niiden kaupallistaminen 2. Johtaminen ja yrittäjyys 3. Terveys- ja hyvinvointipalvelut sekä palveluprosessit Käyttäjälähtöiset teknologiat ja niiden kaupallistaminen -painoalalla kehitetään ja opitaan soveltamaan teknologisia ratkaisuja, joissa on otettu huomioon paitsi käyttäjä ja käyttäjän tehtävät myös käyttötilanne ja työympäristö työvälineineen sekä fyysinen, organisatorinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö. Käyttäjälähtöisten teknologioiden kehittäminen, soveltaminen ja kaupallistaminen edellyttää monen ammattialan yhdistämistä siten, että voidaan luoda uusia ratkaisuja elinkeinoelämän tarpeisiin ja ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Johtaminen ja yrittäjyys painoalalla kehitetään koulutuksessa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa esimiestyöhön ja johtamiseen liittyvää kaupallista osaamista. Koulutuksessa ja TKI-toiminnassa kehitetään oppimisympäristöä, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus kaikilla koulutusaloilla suuntautua johtamiseen ja esimiestyöhön tai sen erityistapauksena oman yrityksen perustamiseen ja johtamiseen. Painoalalla toteutetaan laaja esimiestyön valmennusohjelma ja siihen liittyvä työpaja- ja verkkoympäristö. Yrittäjyyden oppimisympäristössä kehitetään osuuskuntamuotoista yritystä, jossa oppiminen tapahtuu todellisissa työelämän projekteissa. Painoalalla opiskelijat osallistuvat osana opintojaan ammatillisesti painottuneisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Terveys- ja hyvinvointipalvelut sekä palveluprosessit painoalalla kehitetään yhdessä työelämän kanssa kustannustehokkaita palvelutuotteita, jotka lisäävät yksilöiden ja yhteisöjen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia. Painoalan TKI-toiminnassa ollaan toimijana kehittämässä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin asiakaslähtöisiä terveys- ja hyvinvointipalveluprosesseja osana alan toimialarakenteen muutosta. Kehitystyössä hyödynnetään uusia käyttäjälähtöisiä tieto-, kone- ja laiteteknisiä ratkaisuja. Kukin painoala on organisoitu ammattikorkeakoulussa omaksi monialaiseksi osaamisklusterikseen, jolle on laadittu vuosittain tulossopimus. Kullakin klusterilla on nimetty, vastuullinen vetäjä, joka vastaa klusterin toiminnasta ja tuloksista ammattikorkeakoulun johtoryhmälle. Näiden kolmen painoalan lisäksi ammattikorkeakoulun profiilissa erityiseksi painoalaksi nostettu Venäjä-osaaminen on koottu monialaiseksi osaamisklusteriksi. 8 9

7 Strategiset kumppanuudet Tärkeimmät sidosryhmät Saimaan ammattikorkeakoulun strategian mottona on Yhdessä olemme enemmän. Saimaan ammattikorkeakoulu on solminut strategisia alliansseja, joiden tavoitteena on vahvistaa osaamista riittävän suuriksi ja kilpailukykyisiksi kokonaisuuksiksi, jotta ammattikorkeakoulu on uskottava toimija eurooppalaisella korkeakoulualueella. Strategiset kumppanit suomalaisissa korkeakouluissa Saimaan ammattikorkeakoulun tärkein strateginen kumppani on Lappeenrannan teknillinen yliopisto, jonka kanssa siirrytään yhteiselle korkeakoulukampukselle Skinnarilaan vuoteen 2012 mennessä. Tavoitteena on kehittää yhteistä oppimisympäristöjen sekä tutkimuslaboratorioiden infrastruktuuria sekä parantaa tukitoimintojen laatua ja tehokkuutta. Erityisesti tekniikan ja liiketalouden koulutusaloilla tässä kumppanuudessa pyritään mahdollisimman tiiviiseen ja konkreettiseen yhteistoimintaan ja synergiahyötyihin sekä koulutuksessa että TKI-toiminnassa. Sosiaali- ja terveysalalla kumppanuudessa hyödynnetään erilaista osaamista tuotantotalouden sekä teknisen tiedekunnan kanssa erityisesti tutkimushankkeissa. Sekä yliopisto että ammattikorkeakoulu ovat vahvoja Venäjä-toimijoita, mikä tarjoaa hyvät yhteistyömahdollisuudet hanketoiminnassa. Saimaan ammattikorkeakoulu etsii strategiakaudella ratkaisuja korkeakoulukentän rakenteesta ja työnjaosta. Venäjään liittyvissä toiminnoissa Saimaan ammattikorkeakoululla on strategisena kumppanina Suomessa myös Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti. Strategiset kumppanuudet kansainvälisessä toiminnassa Saimaan ammattikorkeakoululla on nimetyt strategiset korkeakoulukumppanit sekä Venäjällä, että erityisesti EU-alueella ja Kiinassa. Strategiset kumppanit on julkaistu ammattikorkeakoulun sisäisessä tietoverkossa. Strategiset työelämäkumppanit Saimaan ammattikorkeakoululla on kullakin valitulla painoalalla nimettyinä strategiset työelämäkumppanit. Strategiset kumppanuusyritykset on julkaistu ammattikorkeakoulun sisäisessä tietoverkossa. Julkisen sektorin strategiset työelämäkumppanit ovat seuraavat: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Etelä-Karjalan museo Saimaan ammattikorkeakoulun arvot, avoimuus, kehittävä kumppanuus, ammattitaitoisuus, vastuullisuus sekä työn ilo ja yhteisöllisyys, ohjaavat sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä ja ammattikorkeakoulun viestintää sidosryhmiensä kanssa. Ammattikorkeakoulun sisäiset sidosryhmät ovat: - Omistajat - Henkilöstö - Opiskelijat, joita edustaa Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tärkeimmät ulkoiset sidosryhmät ovat: - Elinkeinoelämä ja sen järjestöt, erityisesti Kaakkois-Suomessa ja Pietarin metropolialueella - Julkisen sektorin työnantajat, erityisesti Kaakkois-Suomessa ja Pietarin metropolialueella - Kulttuurilaitokset erityisesti Etelä-Karjalassa - Lappeenrannan ja Imatran seutukuntien yrityskehityksestä vastaavat yhtiöt ja välittäjäorganisaatiot - Etelä-Karjalan liitto, aluehallintoviranomaiset ja ely-viranomaiset - Muut korkeakoulut, erityisesti Kaakkois-Suomen korkeakoulut - Toisen asteen oppilaitokset - Alumnit, joissa erityisryhmänä ovat ulkomaalaiset alumnit - Opiskelijajärjestöt - Opetus- ja kulttuuriministeriö - Korkeakoulujen arviointineuvosto - Tiedotusvälineet 10 11

8 Strategiset päämäärät, erityiset kehittämiskohteet, tavoitteet ja mittarit Ammattikorkeakoulu on asettanut tehtäväänsä, visioonsa ja profiiliinsa perustuvat strategiset päämäärät, erityiset kehittämiskohteet, tavoitteet ja strategiset mittarit. Nämä on asetettu korkeakoulujen perustehtäville eli koulutukselle sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle ja ammattikorkeakoulun itse valitsemalleen kansainväliselle profiilille. Ammattikorkeakoulun yhteiskunnallinen tehtävä ja aluekehitystyö sisältyvät näille perustehtäville asetettuihin päämääriin ja tavoitteisiin. 1. KOULUTUS 2. TUTKIMUS- KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINTA 3. KANSAINVÄLISYYS, ERITYISALUEENA VENÄJÄ Koulutuksen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä kansainvälisen toiminnan vuosittaiset tavoitteet ja toimenpiteet sisältyvät ammattikorkeakoulun toimintasuunnitelmaan. Lisäksi ammattikorkeakoululla on henkilöstöstrategia ja siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma. 1. KOULUTUS Strategiset päämäärät vuoteen 2015: Saimaan ammattikorkeakoulu on vetovoimainen ja tehokkaasti tutkintoja tuottava kansainvälinen korkeakouluyhteisö, josta valmistuneet opiskelijat työllistyvät hyvin. Koulutus palvelee ennen kaikkea Etelä-Karjalan työelämän tarpeita, mutta erityisalueilla laajemminkin Kaakkois- ja Itä-Suomea ja Luoteis-Venäjää. Erityiset kehittämiskohteet vuosina : - Koulutusprosessin tehokkuuden lisääminen ja tutkintotuotannon tehostaminen - Oppimissisältöjen kehittäminen vastaamaan aikaisempaa paremmin työelämän tarpeisiin - Opetushenkilöstön sisällöllisen ja pedagogisen osaamisen kehittäminen - Oppimisympäristöjen kehittäminen Tavoitteet - Kolmannen lukukauden kehittäminen yhteistyössä lähialueen ammattikorkeakoulujen ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa - Sujuvan opintoprosessin kehittäminen - Esimiestyön valmennusohjelman kehittäminen ja käynnistäminen - Opetussisältöjen kehittäminen - Korkeakouluyhteisön yhteisöllisyyden vahvistaminen tukemaan sekä henkilöstön asiantuntijuuden kehittymistä että opiskelijoiden oppimista - Opetushenkilöstölle kehityskeskusteluissa laadittavat henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat - Yhteisen kampuksen ja oppimisympäristön toteuttaminen Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa - Opetuksen palautejärjestelmien kehittäminen Strategiset mittarit Ammattikorkeakoulu mittaa onnistumistaan koulutustehtävässä seuraavilla mittareilla, joille asetetaan tavoitteet vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa: - Suoritetut tutkinnot - Vetovoima / ensisijaiset hakijat koulutuspaikkaa kohden - Läpäisyaste / tutkinnon suorittaneet prosentteina 5 vuotta aikaisemmin aloittaneista - Suoritetut opintopisteet / päätoimiset opettajat - Opintojaksopalautejärjestelmän opettajakohtaiset arvioinnit, joita käsitellään opetushenkilöstön kehityskeskusteluissa - Työllistyminen / Tilastokeskuksen työllistymistilaston mukaisesti - Henkilöstön koulutuspäivien määrä - Henkilöstön työhyvinvointi / Arviointi vuosittain toteutettavan henkilöstökyselyn perusteella - Opiskelijoiden tyytyväisyys oppimisympäristöön / Arviointi vuosittain opiskelijoille suunnatun kyselyn perusteella - Koulutussisältöjen työelämävastaavuus / Opiskelijoille ja heidän työnantajilleen suunnattu non-stop kysely - OPALA-kyselyn opetuksen asiantuntevuutta mittaava tunnusluku - Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintopisteiden määrä 12 13

9 2. TUTKIMUS- KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINTA Strategiset päämäärät vuoteen 2015: Saimaan ammattikorkeakoulu on tunnettu korkealaatuisesta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta, joka tukee erityisesti oman maakunnan elinkeinorakenteen ja julkisen sektorin toimialarakenteen muutosta sekä Venäjän lähialueen mahdollisuuksien hyödyntämistä. Kehitystyöllään ammattikorkeakoulu lisää vaikutusalueensa hyvinvointia. Erityiset kehittämiskohteet vuosina : - Toimintakulttuurin muuttaminen tukemaan opetuksen ja oppimisen toteuttamista tutkimusja kehityshankkeissa - Aidon monialaisuuden kehittäminen TKIhankkeissa ammattikorkeakoulun painoaloilla - Tutkimus- ja kehitystyön tulosten julkaisemista ja levittämistä lisäävän toimintakulttuurin luominen - Toimivan yhteistyömallin kehittäminen strategisten kumppaneiden kanssa - Opiskelukulttuurin muuttaminen tukemaan yrittäjyyttä valmistuvien opiskelijoiden uravaihtoehtona Tavoitteet - Tutkimus- ja kehitystyön integroiminen saumattomaksi osaksi opetussuunnitelmia ja opetusta - Henkilöstön kannustaminen tutkimus- ja kehitystoimintaan resurssien ohjaamisella - Ammattikorkeakoulun painoaloille nimettyjen osaamisklustereiden toiminnan kehittäminen monialaisiksi - Julkaisutoiminnan aktivointi - Kumppanuuksien kehittäminen: Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja korkeakoulujen kanssa toteutetut tutkimus- ja kehityshankkeet sekä ENPI-rahoituksella toteutettavat hankkeet yhteistyössä strategisten kumppanien kanssa - Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Saimaan ammattikorkeakoulun ja Technopolis Oyj:n yhteisen innovaatioiden lisensiointiyhtiön Innokarelia Oy:n toiminnan kehittäminen - Opiskelijoiden yrittäjyyden edistäminen Strategiset mittarit Ammattikorkeakoulu mittaa onnistumistaan tutkimusja kehitystyössä seuraavilla mittareilla, joille asetetaan toimintasuunnitelmassa vuosittaiset tavoitteet: - Tutkimus- ja kehityshankkeissa suoritetut opintopisteet - Monialaisten painoalojen osuus tutkimus- ja kehitystoiminnan kokonaisvolyymista - Tutkimus- ja kehitystoiminnan volyymi euroina ja henkilöstötyövuosina - Tutkimus- ja kehityshankkeiden tuottamien tulosten vaikuttavuus / Tutkimus- ja kehityshankkeissa mukana olleille yrityksille ja muille työelä män organisaatioille suunnattu kysely hankkeiden päättyessä - Tohtori- ja lisensiaattitutkinnon suorittaneen henkilöstön määrä - Julkaisujen määrä - Tiedotusvälineiden ammattikorkeakoulusta julkaisemien uutisten ja artikkelien määrä 14 15

10 3. KANSAINVÄLISYYS, ERITYISALUEENA VENÄJÄ Strategiset päämäärät vuoteen 2015: Ammattikorkeakoulu lisää Venäjän liiketoimintaan, yhteiskuntaan sekä kieleen ja kulttuuriin liittyvää osaamistaan. Ammattikorkeakoululla on toimivat strategiset kumppanuudet valittuihin venäläisiin korkeakouluihin ja Luoteis-Venäjällä toimiviin yrityksiin ja julkishallintoon. Erityiset kehittämiskohteet vuosille : - Kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden sekä näitä edistävän toimintakulttuurin luominen osaksi ammattikorkeakoulun arkea - Kaksoistutkintojen ja kansainvälisten strategisten kumppanien kanssa toteutetun opetusyhteistyön lisääminen - PK-yritysten kansainvälistymisen tukeminen - Kilpailukykyisen täydennyskoulutustarjonnan kehittäminen Venäjällä ja Kiinassa toimiville yrityksille Tavoitteet - Henkilöstölle suunnatun kieli- ja kulttuurivalmennuksen edelleen vahvistaminen - Kansainvälistä hanke-osaamista lisäävän koulutuksen tarjoaminen henkilöstölle - Yhteistyön tiivistäminen kansainvälistyvien ja ulkomaisia asiakkaita palvelevien yritysten kanssa opiskelijaprojektien kautta - Maksullisen kansainvälisen koulutusohjelman käynnistäminen strategiakaudella Strategiset mittarit - Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä - Henkilöstö- ja opiskelijaliikkuvuus - Kansainvälisten hankkeiden osuus hankkeista - Venäjään liittyvien toimintojen osuus kaikesta kansainvälisestä toiminnasta - Henkilöstön kielitaito Strategian toimeenpano Strategian toimeenpanosta ja ajantasaisuudesta sekä strategian viestinnästä sidosryhmille vastaa ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja/rehtori yhdessä johtoryhmän kanssa. Strategian toimeenpano on ammattikorkeakoulun esimeskunnan työn keskeisin sisältö. Strategian toteutumista arvioidaan kokonaisuutena vähintään vuosittain. Strategiaan sisältyvät tavoitteet sisällytetään ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmiin, joiden valmistelun yhteydessä myös arvioidaan strategian päivitystarve. Toimialat ja tulosyksiköt sekä painoaloista ja ammattikorkeakoulun tukipalveluista vastaavat henkilöt arvioivat osaltaan strategian toteutumista sekä sopivat omat tavoitteensa ja toimenpiteensä rehtorin johdolla käytävissä vuosittaisissa tuloskeskusteluissa

11 18

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) strategia 2022 ja visio vuoteen 2030 Tiivistelmä, hyväksytty Xamk Oy:n hallituksessa 23.9.2015 Visio

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 1 Kilpailukykyä ja hyvinvointia Itä-Suomeen ISAT on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa TAMKin strategia kohti vuotta 2020 Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 12.2.2016 TAMKin strategia kohti vuotta 2020 1. TAMKin strategian tausta Tampereen ammattikorkeakoulu käynnisti

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU V I S I O 2 0 2 0 Metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä 30.1.2014 Jouni Koski www.laurea.fi Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 Metropolialueen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ry 17.8.2016 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 26.8.2016 Ajankohtaista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä

Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä Talousalueparlamentti, Hyvinkää 18.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk aloitti , kun Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyivät

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk aloitti , kun Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyivät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk aloitti 1.1.2017, kun Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyivät Visio Xamk on kansainvälinen korkeakoulu, jonka kampuksena on koko maailma. Olemme

Lisätiedot

Tervetuloa Kareliaan!

Tervetuloa Kareliaan! Tervetuloa Kareliaan! 25 vuotta amk-koulutusta, tki-toimintaa, kansainvälisyyttä! High Tech Business Café tilaisuus MIM-metalliruiskuvalun mahdollisuudet teollisuudelle 21.3.2017 Toimialajohtaja Ulla Asikainen

Lisätiedot

Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin

Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin Antti Lehmusvaara LTY, 7.11.2003 Ammattikorkeakoululaki, 9.5.2003/351: Ammattikorkeakoulun tehtävänä on harjoittaa

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Rehtori Lauri Lantto Oulun seudun ammattikorkeakoulu KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen

Lisätiedot

Opiskelijapalautteen perusteella ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat opiskelua hyvin. Myös työelämäyhteyksien tuki toimii hyvin.

Opiskelijapalautteen perusteella ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat opiskelua hyvin. Myös työelämäyhteyksien tuki toimii hyvin. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on laatinut

Lisätiedot

SUUNTA ETEENPÄIN. Ammatillista koulutusta nuorille, aikuisille ja työelämälle Satakunnassa ja Vakka-Suomessa TOIMINTA-AJATUS

SUUNTA ETEENPÄIN. Ammatillista koulutusta nuorille, aikuisille ja työelämälle Satakunnassa ja Vakka-Suomessa TOIMINTA-AJATUS Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan strategia 2014 2017 SUUNTA ETEENPÄIN Ammatillista koulutusta nuorille, aikuisille ja työelämälle Satakunnassa ja Vakka-Suomessa TOIMINTA-AJATUS Monialaisena koulutuksen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIAN TIIVISTELMÄ

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIAN TIIVISTELMÄ Strategian tiivistelmä id36608 1(5) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIAN 2010 2015 TIIVISTELMÄ Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kokonaisstrategia vuosille 2010 2015 jakautuu kahteen erilliseen dokumenttiin:

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu on laatinut tavoitteellisen toimintasuunnitelman vuosiksi , joka jatkaa korkeakoulun aloittamaa painoalojen kehittämistä.

Ammattikorkeakoulu on laatinut tavoitteellisen toimintasuunnitelman vuosiksi , joka jatkaa korkeakoulun aloittamaa painoalojen kehittämistä. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on laatinut

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta.

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT HUMAK ja sen ylläpitäjät

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys

Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys "Korkeakoulujen alueellisessa tehtävässä on kysymys siitä, että maan eri alueille saadaan riittävästi korkeatasoista työvoimaa ja että alueille syntyy kestäviä, itseään

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2010

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2010 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 12.11.2010 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2010 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on asettanut

Lisätiedot

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry:n strategia vuosille 2016 2020 Hyväksytty Arenen kevätvuosikokouksessa 17.3.2016

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Korkeakoulun strateginen. seuranta Päivi Karttunen Vararehtori, TtT

Korkeakoulun strateginen. seuranta Päivi Karttunen Vararehtori, TtT Korkeakoulun strateginen johtaminen, Oivaltamisen indikaattorit ja seuranta 12.9.2012 Päivi Karttunen Vararehtori, TtT TAMK yli 10 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa vuosittain 7 koulutusalaa

Lisätiedot

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus 3.5.2017 Mihin tarkoitukseen uraseuranta? Korkeakoulujen

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Perusta turvattava uusi osaaminen varmistettava. Ammattikorkeakoulujen vastuun ja menestyksen teesit hallitusohjelmakaudelle

Perusta turvattava uusi osaaminen varmistettava. Ammattikorkeakoulujen vastuun ja menestyksen teesit hallitusohjelmakaudelle Perusta turvattava uusi osaaminen varmistettava Ammattikorkeakoulujen vastuun ja menestyksen teesit hallitusohjelmakaudelle 2011-2014 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry. 19.4.2010 1 PERUSTA

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Yhteistyön strategia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) strategia on päivitetty vastaamaan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri

Lisätiedot

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu -Yleisesittely Laatua laivalla 30.8.2011 Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu toimintaa vuodesta 1992 (väliaikainen ammattikorkeakoulu) vakinainen

Lisätiedot

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Suomalainen korkeakoululaitos

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Työnjaon kehittäminen Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa on edennyt heikosti.

Työnjaon kehittäminen Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa on edennyt heikosti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 1 Sisällys Lahden ammatti korkeakoulun strategia 2020 4 Visio 5 Arvot 6 Toiminta-ajatus 8 Painoalat 10 Profiilit 12 Strategiset linjaukset 14 Strategian toteuttamissuunnitelma

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on toteuttanut

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

pienenevät, sama tulos ulos ja laatu paranee?

pienenevät, sama tulos ulos ja laatu paranee? Juha Kettunen Minne menet korkeakoulutus III 6.10.2010 Mission (im)possible sisäänotot pienenevät, sama tulos ulos ja laatu paranee? Toteutuiko ammattikorkeakoulujen visio 2010? Vahvaa osaamista työelämän

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta www.laurea.fi 2 Strateginen ulottuvuus Eettisyys ja vastuullisuus

Lisätiedot

EduFutura Jyväskylä

EduFutura Jyväskylä EduFutura Jyväskylä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston muodostama oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymä. Sopimus osaamiskeskittymästä

Lisätiedot

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 9.10.11.2011 Laurea Vuokko Kohtamäki, Tampereen yliopisto/ Higher Education Group Lähtökohtia

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien ja opetuksen tarkastelua kestävän kehityksen näkökulmasta Muotoiluinstituutin sekä sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO 1 KESKI-SUOMI JA PIRKANMAA TOIMINTA-ALUEINA Väkiluku n. 800 000 2 KESKEISET TUNNUSLUVUT JAMK TAMK Liikevaihto, M 58 75

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Kumppanuutta yli rajojen - Yhteistyömalli kaupungin ja korkeakoulun kumppanuudelle. Toini Harra Yliopettaja, Metropolia

Kumppanuutta yli rajojen - Yhteistyömalli kaupungin ja korkeakoulun kumppanuudelle. Toini Harra Yliopettaja, Metropolia Kumppanuutta yli rajojen - Yhteistyömalli kaupungin ja korkeakoulun kumppanuudelle Toini Harra Yliopettaja, Metropolia Suomen suurin ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky ja Terveys ja hoitoala

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi Tampere Metropolialueen ulkopuolella Suomen suurin kaupunki, 220 000 asukasta, yksi Suomen nopeimmin kasvavista keskuksista

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

Tehtävä. Profiili. Visio. Tavoite 2022

Tehtävä. Profiili. Visio. Tavoite 2022 Tunne huominen. Tehtävä Xamk on Kaakkois-Suomea vahvasti kehittävä korkeakoulu. Xamk kouluttaa toiminta-alueensa ja yhteiskunnan tarvitsemia osaajia. Tehtävässä korostuu alueen elinkeinorakennetta ja työelämää

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Pyrkimyksenä Lapin yliopiston Lapin ammattikorkeakoulun

Pyrkimyksenä Lapin yliopiston Lapin ammattikorkeakoulun Lapin korkeakoulukonserni on Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun strateginen liittouma, jonka avulla korkeakoulut kykenevät tarjoamaan opiskelijoille, henkilökunnalleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot