Rikosprosessien jouduttaminen jatkotyöryhmän muistio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rikosprosessien jouduttaminen jatkotyöryhmän muistio"

Transkriptio

1 OM 1/69/2011 Rikosprosessien jouduttaminen jatkotyöryhmän muistio 1. Johdanto Eduskunta on hyväksynyt lausuman, jonka mukaan eduskunta edellyttää hallituksen laativan kokonaissuunnitelman esitutkinnan, syyteharkinnan ja oikeudenkäyntien joutuisuuden parantamiseksi (K 1/2009 vp, PeVM 1/2010 vp ja EK 5/2010 vp). Oikeusministeriö- ja sisäasiainministeriö asettivat työryhmän laatimaan kokonaissuunnitelman oikeusprosessien joutuisuuden parantamiseksi. Työryhmän mietintö valmistui joulukuussa 2010 (Oikeusprosessin pitkittymisen estäminen, oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 87/2010). Oikeusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella edelleen eduskunnan lausumassa tarkoitettu kokonaissuunnitelmaa edellä mainitun mietinnön 87/2010 perusteella. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut kansliapäällikkö Tiina Astola oikeusministeriöstä sekä jäseninä osastopäällikkö Jarmo Littunen oikeusministeriöstä, osastopäällikkö Kauko Aaltomaa sisäasiainministeriöstä, hovioikeudenlaamanni Tuomas Nurmi Helsingin hovioikeudesta, asianajaja Aarno Arvela Suomen Asianajajaliitosta ja lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio oikeusministeriöstä. Rautio on toiminut myös työryhmän sihteerinä. 2. Kokonaissuunnitelma Käsitellessään hallituksen toimenpidekertomusta K 1/2009 vp perustuslakivaliokunta pyysi oikeusministeriöltä selvityksen oikeudenkäyntien viivästymisestä ja siihen liittyvistä seikoista. Oikeusministeriön päivätyssä selvityksessä (OM 77/02/2009) käytiin läpi useita jo toteutuneita ja vireillä olevia lainsäädäntötoimia ja muita kehittämistoimenpiteitä. Tässä yhteydessä ei ole perusteltua käydä läpi niitä hankkeita, jotka on mainittu oikeusministeriön selvityksessä. Mainitun selvityksen jälkeen on myös aloitettu joitain joutuisuuden parantamiseen tähtääviä hankkeita. Edellä mainitussa työryhmämietinnössä 87/2010 on tehty selkoa tällaisista hankkeista, ja osa niistä on otettu mietinnössä ehdotetun 19 toimenpiteen joukkoon. Työryhmä on päätynyt ottamaan omaan esitykseensä vain edellä mainitun työryhmämietinnön ehdotuksista vain tärkeimmiksi katsomansa rikosasioita koskevat osat ja kehitellyt niitä edelleen pitäen silmällä erityisesti talousrikosasioita. Rajaus vastaa työryhmän käsityksen mukaan eduskunnan lausumassa ja perustuslakivaliokunnan mietinnössä 1/2010 vp esitettyä. Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Eteläesplanadi 10 PL 25 (09) (09) HELSINKI VALTIONEUVOSTO

2 2(8) 2.1. Lainuudistukset Esitutkinnan rajaaminen ja syytteestä sopiminen Esitutkinta on lain mukaan toimitettava, jos on syytä epäillä, että rikos on tehty. Tästä voidaan poiketa vain laissa erikseen säädetyissä tapauksissa. Työryhmä toteaa, että nykyinen lainsäädäntö esitutkinnan toimittamisvelvollisuudesta ja mahdollisuudesta jättää esitutkinta toimittamatta tai rajoittaa sitä on etenkin talousrikosasioissa joissain tapauksissa tarpeettoman joustamaton. Suurissa rikoskokonaisuuksissa saatetaan joutua tutkimaan rikoksia, jotka ovat liitännäisiä ja vähäisiä ns. päärikoksiin nähden. Yhtenäistä rangaistusta koskevien säännösten vuoksi tällaisilla vähäisemmillä rikoksilla ei ole välttämättä mainittavaa vaikutusta rikoskokonaisuuden perusteella tuomittavaan kokonaisrangaistukseen. Voimassa olevan lain mukaan oman rikoksen selvittämisen edistäminen esimerkiksi tunnustamalla voidaan ottaa huomioon rikoslain 6 luvun nojalla lieventävänä tekijänä tuomioistuimen mitatessa rangaistusta. Sitä vastoin tunnustaminen ei ole peruste jättää esitutkinta toimittamatta tai syyte nostamatta. Työryhmän käsityksen mukaan tunnustamisella tulisi voida olla merkitystä myös rikosprosessin aikaisemmassa vaiheessa. Jos henkilö tunnustaisi rikoskokonaisuudesta merkittävän rikoksen tai osan rikoksista ja jos tästä seuraisi tutkinnan tehostuminen ja nopeutuminen, tunnustamisen perusteella voitaisiin esimerkiksi rajata lievempiä rikoksia esitutkinnan ulkopuolelle. Koska edellä kuvatulla tavalla tällä ei välttämättä olisi yhtenäisrangaistustilanteessa merkityksellistä rangaistuksen lieventävää vaikutusta, voitaisiin tunnustamisen kannustimeksi lakiin kirjata syyttäjälle oikeus antaa lupaus siitä, että hän tulee tuomioistuimessa esittämään rangaistuksen mittaamista tavanomaista lievemmäksi. Tuomioistuin ei toisaalta olisi tähän sidottu, mutta syyttäjän kannanotolla olisi käytännössä huomattava merkitys. Työryhmä katsoo, että edellä kuvatun tyyppinen menettely olisi sovitettavissa suhteellisen jouhevasti lainsäädäntöön. Erityisenä etuna olisi se, että resurssisäästöt syntyisivät varhaisessa vaiheessa. Menettely hyödyttäisi paitsi esitutkintaviranomaisia myös syyttäjiä ja tuomioistuimia pienentäessään viimeksi mainittujen käsiteltäväksi tulevaa juttumäärää. Koska nimenomaan talousrikosasioissa tapahtuu viipymistä, mainitun kaltainen järjestelmä olisi omiaan nopeuttamaan niiden käsittelemistä. Esitutkintaa ei kuitenkaan tulisi rajata, jos painava yhteiskunnallinen intressi vaatii rikoksen selvittämistä tai jos yksityiselle henkilölle on tärkeää saada rikosasia tutkituksi ja saatetuksi tuomioistuimen käsiteltäväksi. Esitutkinnan rajaamiseen olisi suhtauduttava pidättyvästi esimerkiksi silloin, kun rajaaminen ilmeisesti vaarantaisi luottamuksen viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen ja luotettavuuteen tai kun kysymyksessä on henkilövahinkoja aiheuttanut rikos. Asetetaan työryhmä selvittämään mahdollisuudet esitutkinnan rajaamisoikeuden laajentamiseen ja syytteestä sopimiseen. Vastuu: oikeusministeriö (sisäasiainministeriö) Aikataulu: työryhmä asetetaan 2011 Merkitys: kohtalainen

3 3(8) Lievien verorikosten käsitteleminen hallinnollisessa menettelyssä Lievissä verorikosasioissa on nykyään kaksi rinnakkaista seuraamusjärjestelmää: rikosprosessi, jossa tuomitaan rikosoikeudellinen rangaistus ja mahdollinen vahingonkorvaus, ja hallinnollinen menettely, jossa seuraamukseksi määrätään veronkorotus. Rinnakkaisista järjestelmistä voi seurata epäyhdenmukaista käytäntöä esimerkiksi siitä, mitkä asiat tietyllä paikkakunnalla ohjautuvat hallinnolliseen menettelyyn. Koska korkeimman oikeuden käytännön mukaan sekä veronkorotuksen että rangaistuksen määrääminen samasta teosta loukkaa ne bis in idem kieltoa (ei kahdesti samassa asiassa) silloin, kun ensimmäisessä menettelyssä annettu ratkaisu on tullut lopulliseksi ennen toisen menettelyn alkamista, järjestelmät edellyttävät viranomaisten toimia, jotta asia käsiteltäisiin vain jommassakummassa menettelyssä. Rikosprosessia koskevassa lainsäädännössä annetaan suhteellisen hyvät keinot ottaa huomioon ne bis in idem -kielto, mutta asianlaita ei ole samoin verolainsäädännössä. Yhdenvertaisuuden varmistamiseen ja ne bis in idem kieltoon liittyvät näkökohdat puoltaisivat nykyistä selkeämpää sääntelyä siitä, mihin menettelyyn lievä verorikos ohjautuu käsiteltäväksi. Tätä silmällä pitäen voidaan todeta, että hallinnollinen menettely on selvästi kevyempi kuin rikosprosessi. Veronkorotusta voidaan muuna kuin rikosoikeudellisena rangaistuksena pitää vähemmän leimaavana seuraamuksena verorikkomukseen syyllistyneen kannalta. Siksi on perusteltua lähteä siitä, että lievät verorikosasiat pyrittäisiin käsittelemään hallinnollisessa menettelyssä. Tästä voisi olla joissain tapauksissa perusteltua poiketa. Lähinnä tämä voisi tulla kysymykseen, kun lievä rikos on osa suurempaa rikoskokonaisuutta tai kun kysymys on esimerkiksi uusimisena ilmenevästä selvästä piittaamattomuudesta lain kielloista ja käskyistä. Veronkorotuksista säädetään eri verolaeissa. Veronkorotuksiin liittyy myös merkittäviä fiskaalisia intressejä. Siksi päävastuu lainuudistuksista kuuluisi valtiovarainministeriölle. Lainsäädäntöuudistuksilla voidaan katsoa oleva kohtalainen merkitys oikeusprosessien nopeuttamiselle, joka ilmenisi ennen muuta välillisenä säästönä rikosoikeudenhoidosta huolehtiville tulevan juttumäärän vähentymisen muodossa. Valmistellaan säännökset lievien verorikosasioiden käsittelemisestä pääsääntöisesti vain hallinnollisessa menettelyssä. Vastuu: valtiovarainministeriö (oikeusministeriö) Aikataulu: valmistelu aloitetaan 2011 Merkitys: kohtalainen 2.2. Määrärahatarpeet Henkilöresurssit Oikeudenhoito yleensä ja rikosoikeudenhoito erityisesti on yksi valtion keskeisimmistä ja tärkeimmistä tehtävistä. Oikeudenhoito on luonteeltaan sellaista, että sitä voidaan uskoa muille kuin viranomaisille hyvin rajoitetusti. Kysymys on perustuslain 21 :ssä turvatun oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin sekä muiden perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamisesta sekä Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista. Oikeudenhoidolle osoitettujen resurssien on oltava paitsi riittävät, myös vakaat siten, ettei rahoitustasossa tapahdu vuosittaista heilahtelua. Tärkeätä on turvata resurssit niin, että rikosprosessiketjun eri

4 4(8) viranomaisvaiheisiin (poliisi, syyttäjä, tuomioistuin) ja oikeusapuun osoitetut resurssit ovat asianmukaisessa suhteessa toisiinsa, jottei synny pullonkauloja. Muun muassa tätä tarkoitusta varten oikeusministeriön, sisäasiainministeriön ja keskusvirastojen kesken on tarpeen pitää säännöllisiä tapaamisia, joissa koordinoidaan rikosprosessiin osallistuvien viranomaisten tavoitteita ja tarkkaillaan eri määrärahojen suhteita toisiinsa rikosprosessiketjun eri lenkeissä. Esimerkkinä lisäresurssien merkityksestä rikosprosessiketjussa voidaan tarkastella sitä, millä panostuksella esitutkinnassa avoimena olevien talousrikosten määrä saataisiin laskemaan niin, että lähennyttäisiin reaaliaikaista tutkintaa. Tämä varaston purkaminen ei ole nykyresurssein realistinen tavoite, koska viranomaisten sisäisillä järjestelyillä ja muilla resurssien uudelleen suuntaamisilla mainittavia tehokkuusetuja ei ilmeisestikään ole enää saavutettavissa. Toisaalta koska esimerkissä kysymys on juttusuman purkamisesta, ei lisäresurssitarvetta tarvitse pitää pysyvänä. Etenkään oikeusavun lisätarve ei varaston purkamisen jälkeen enää aktualisoidu. Talousrikostutkinnan vaikuttavuutta voidaan lisätä tehostamalla tutkintaa ja lyhentämällä sen kestoa. Tutkintatoimet voitaisiin näin kohdistaa tuoreisiin, jopa meneillään oleviin rikoksiin, jolloin rikosvahinkojen rajoittaminen ja rikoshyödyn pois ottaminen olisi nykyistä tehokkaampaa. Tällaiseen tilanteeseen päästään siinä tapauksessa, että poliisilla avoimena olevien talousrikosjuttujen määrä voidaan laskea noin 1 000:een, kun niitä nyt on hieman yli Tavoitteen saavuttaminen viidessä vuodessa edellyttäisi, että juttuja saataisiin vuosittain valmiiksi 200 nykyistä enemmän. Nykyisin niitä valmistuu noin vuodessa. Päätettyjen juttujen määrän lisääminen 200:lla edellyttää tutkintaan 40 virkaa lisää. Rahoitustarve olisi euroa vuosittain. Tutkinnan nopeutumisen lisäksi reaaliaikainen tutkinta tuottaa enemmän takaisin saatua rikoshyötyä asianomistajille ja valtiolle. Tutkintapanostuksen kasvattaminen lisäisi myös syyttäjien ja tuomioistuinten työtä. Lisäyksen suuruus riippuu olennaisesti siitä, kuinka suuri osa poliisille tulleista jutuista lopulta päätyy syyttäjälle. Vuosina osuus oli noin 2/3, jolloin 200 uudesta jutusta syyttäjälle päätyisi vuosittain noin 130. Talousrikoksiin erikoistuneet syyttäjät pystyvät käsittelemään noin yhdeksän juttua vuodessa. Talousrikoksia tutkivien poliisien määrän lisäämisestä seuraava juttumäärän kasvu voitaisiin siten käsitellä syyttäjälaitoksessa, jos talousrikossyyttäjien määrää lisättäisiin 14:lla. Vuotuiset lisäkustannukset tästä olisivat noin euroa. Syyttäjä nostaa syytteen vain osassa poliisilta syyttäjälle siirtyneistä jutuista. Viime aikoina osuus on ollut noin 3/4. Tämä merkitsisi, että 130:stä syyttäjälle tulleesta jutusta noin 100 jutussa nostettaisiin syyte käräjäoikeudessa. Talousrikosjutuissa haetaan lähes säännönmukaisesti muutosta hovioikeudessa. Näin ollen poliisin tutkintapanoksen kasvattaminen lisäisi tuomioistuinten työtä sekä käräjä- että hovioikeuksissa. Talousrikoksia tutkivien poliisien määrän lisäämisestä seuraava juttumäärän kasvu voitaisiin käsitellä tuomioistuimissa, jos tuomarien määrää lisättäisiin käräjäoikeuksissa ja hovioikeuksissa yhteensä 12 tuomarilla. Vuotuiset lisäkustannukset tästä olisivat noin euroa. Valtaosassa talousrikosasioista vastaajalla on puolustaja kaikissa rikosprosessiketjun osissa. Tutkintapanostuksen lisäämisestä seuraa siten myös oikeusapukustannuksen kasvu. Lisäkustannusten määrää on erittäin vaikea arvioida, koska kustannukset vaihtelevat suuresti juttukohtaisesti. Suurimmillaan oikeusavusta korvattavat erät voivat olla yksittäisissä asioissa satojatuhansia euroja ja kokonaismenot miljoonaluokkaa. Turvataan poliisille, syyttäjälaitokselle ja tuomioistuinlaitokselle riittävät henkilöstöresurssit erityisesti vaativien rikosasioiden käsittelyyn. Vastuu: oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, valtiovarainministeriö

5 5(8) Aikataulu: jatkuva, varaston purkaminen kestäisi kuitenkin viisi vuotta Merkitys: suuri Tietohallintouudistukset Sisäasiainministeriön toimialalla on parhaillaan käynnissä poliisiasiain tietojärjestelmän kokonaisuudistus (VITJA). Uutta järjestelmää tulisivat käyttämään poliisi ja muut esitutkintaviranomaiset sekä oikeusministeriön hallinnonalalta syyttäjät ja Rikosseuraamuslaitos. Arvioiden mukaan uusi järjestelmä olisi käytettävissä vuonna 2013 tai Poliisitoimen vastuulla oleva VITJA-tietojärjestelmähanke toteuttaa rikosketjuajattelun mukaisen ratkaisun kaikille esitutkintaviranomaisille sekä syyttäjälaitokselle. Hankkeen kustannukseksi on esitutkintaviranomaisten osalta arvioitu 25 miljoonaa euroa, josta kattamatta on 6 miljoonaa euroa. Työryhmä pitää erittäin tärkeänä, että paitsi viranomaisen sisäinen myös ennen kaikkea viranomaisten välinen asiakirjaliikenne, arkistointi, seuranta ja muut toimet voidaan mahdollisimman laajalti toteuttaa tietojärjestelmiä käyttäen. Tärkeää on edellä mainitun hankkeen lisäksi toteuttaa myös tuomioistuinten käytettävissä olevien järjestelmien uudistus siten, että järjestelmät ovat tarpeellisilta osiltaan yhteensopivat muiden viranomaisten järjestelmien kanssa. Tietohallintojärjestelmien kehittäminen ja aineistopankkien perustaminen tukevat sitä tärkeää tavoitetta, että asiakirjat ovat paitsi viranomaisketjun eri toimijoiden (esitutkintaviranomaiset, syyttäjät, tuomioistuimet eri asteissa, täytäntöönpanoviranomaiset) myös asianosaisten ja heidän avustajiensa käytettävissä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi poliisin tulisi antaa syyttäjän ja epäillyn avustajan käyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sellainen esitutkinta-aineisto, jonka paljastaminen ei vaaranna esitutkintaa. Näin saataisiin loppulausuntomenettelyyn ja syyteharkintaan kuluva aika merkittävästi lyhentymään. Vastaavasti tietoa voitaisiin toimittaa ennakolta tuomioistuimelle, jotta se voisi alustavasti aikatauluttaa asian. Oikeusministeriön vastuulla olevien tietojärjestelmähankkeiden arvioidaan vaativan rahoitusta noin 21 miljoonaa euroa vuosina Kokonaisrahoitustarve on siis 27 miljoonaa euroa. Toteutetaan poliisin, syyttäjälaitoksen ja tuomioistuinten tietohallintouudistukset ja turvataan niiden edellyttämät resurssit. Huolehditaan, että rikosprosessiin liittyvä aineisto on avustajien saatavilla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vastuu: sisäasiainministeriö, oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, Poliisihallitus Aikataulu: Merkitys: suuri Viranomaisten välinen yhteistyö ja ohjausjärjestelmät Niistä prosessien nopeuttamistoimista, jotka eivät vaadi uutta lainsäädäntöä tai lisärahoitusta, rikosprosessin eri toimijoiden välinen yhteistyö on keskeisessä asemassa. Tähän suunnitelmaan otetut yhteistyön edistämistoimet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: tulosohjaukseen liittyvät toimet, koulutus ja juttujen käsittelyn hallintaa koskevat toimet.

6 6(8) Tulosohjaus Kun rikosketjun toimijoita on kahden ministeriön hallinnonalalla, ministeriöiden on syytä koordinoida rikosasioiden käsittelyä koskevia tulostavoitteitaan. Oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön kansliapäälliköiden johdolla säännöllisesti järjestettävissä virkamiestapaamisissa kosketellaan muun ohella erilaisia rikosasioiden käsittelemiseen liittyviä ongelmia. Tulostavoitteiden yhteen sovittaminen ja prosessiketjun sujuvuuden edistäminen sopivat hyvin tapaamisten asialistalle. Tulosohjauksen tärkeä väline ovat tulosmittarit. Pitkään kestävien asioiden määrän vähentäminen on jo nyt tulostavoitteena poliisilla, syyttäjillä ja tuomioistuimilla. Tuomioistuinten tulosmittareissa näkyy se, kuinka hyvin asian aiempien käsittelyvaiheiden kesto on otettu huomioon. Sen sijaan syyttäjälaitoksessa ei vielä ole tällaista tulosmittaria. Tulosohjattavilla virastoilla tulee olla myös välineet tulosten seurantaan. Yksittäisten asioiden käsittelyä ja käsittelyn kokonaiskestoa eri viranomaisvaiheissa voidaankin nykyisin jo kattavasti seurata. Tietojärjestelmät tuottavat myös johtamisessa tarvittavan informaation käsittelyn kestosta. Sen sijaan nykyisessä asianhallintajärjestelmässä ei ole toimintoa, joka automaattisesti hälyttäisi, kun hyväksyttävä kokonaiskesto on vaarassa ylittyä. Viivästymisten syiden kirjaamisen ensisijaisena tavoitteena on, että kirjaaminen itsessään edistää huomion kiinnittämistä viivästymiin ja muistuttaa tarpeesta reagoida niihin. Toissijaisesti kirjaaminen helpottaa viivästymisten jälkikäteistä selvittämistä. Tulosohjauksella voidaan myös edistää kohdassa kuvatun nopeutetun rikosprosessin käyttämistä Koulutus Poliisilla, syyttäjillä, tuomareilla ja asianajajilla on vakiintuneet jatkokoulutusjärjestelmät. Erityisesti prosessin sujuvoittamista käsittelevässä koulutuksessa on tärkeää, että samoihin tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan osallistuu prosessin eri toimijoiden edustajia. Valtakunnansyyttäjänvirasto ja Suomen Asianajajaliitto suosittelevat helmikuussa 2011 antamassaan julkilausumassa sitä, että syyttäjät ja asianajajat voisivat osallistua toistensa koulutustilaisuuksiin Juttujen käsittely Poliisilla on pääkaupunkiseudulla talousrikosten esikäsittely-yksikkö, jonka tehtävänä on arvioida talousrikosasioiden laatua ja ohjata ne sellaisiin yksiköihin, joilla on valmiudet ne tutkia. Toimintaa ollaan parhaillaan laajentamassa valtakunnalliseksi. Syyttäjälaitos suunnittelee vastaavaa koko maan kattavaa koordinointitoimintoa. Syyttäjien esikäsittelyjärjestelmän yhtenä tehtävänä on mahdollistaa käsittelyn riittävä keskittäminen laajoissa talousrikosasioissa, mutta myös tarvittaessa niiden hajauttaminen. Tulosohjaus -Jatketaan prosessin sujuvuuskysymysten käsittelemistä oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön virkamiesjohdon säännöllisissä tapaamisissa -Laaditaan syyttäjälaitokselle esitutkinnan keston huomioon ottamista koskeva tulosmittari -Liitetään uuteen rikosasioiden asiankäsittelyjärjestelmään asian keston ilmaiseva hälytys -Kirjataan viivästymisen syyt kattavasti prosessin kaikissa vaiheissa -Edistetään vähäisempien rikosasioiden käsittelemistä nopeutetussa menettelyssä

7 7(8) Koulutus -Sisällytetään poliisin, syyttäjien, tuomioistuinten ja oikeudenkäyntiavustajien koulutukseen systemaattisesti prosessin sujuvuutta koskeva osa Juttujen käsittely -Laajennetaan talousrikosten esikäsittelyjärjestelmä poliisilla valtakunnalliseksi ja otetaan vastaava käyttöön syyttäjälaitoksessa. Vastuu: oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Poliisihallitus Aikataulu: jatkuva Merkitys: kohtalainen Nopeutettu rikosprosessi Joissain suurissa yleisötapahtumissa on sovellettu ns. yhden kosketuksen periaatetta, jonka mukaan rikos on käsitelty erityisen joutuisasti niin, että heti rikoksen ilmitulon jälkeen on aloitettu esitutkinta, jonka päätyttyä tai osittain sen kanssa limittäin on toimitettu syyteharkinta sekä käsitelty asia tuomioistuimessa. Tavanomaista rikosoikeudenkäyntiä keveämpiä menettelyitä ovat rangaistusmääräysmenettely, jossa syyttäjän päätöksellä voidaan määrätä sakko ja menettämisseuraamus rikoksesta, josta enimmäisrangaistukseksi on säädetty kuusi kuukautta vankeutta. Rikesakkomenettelyssä valvontaa suorittava virkamies voi määrätä rikesakon niiden rikoksien johdosta, joiden seuraamukseksi rikesakko on erikseen säädetty. Käräjäoikeuden kirjallisessa menettelyssä voidaan tuomita enintään yhdeksän kuukautta vankeutta rikoksesta, josta säädetty enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Edellytyksenä on lisäksi, että vastaaja on tunnustanut teon ja luopunut suullisesta oikeudenkäynnistä. Lisäksi rikosasia voidaan käsitellä käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä vastaajan poissa ollessa, jos hänet on haastettu istuntoon ratkaisun uhalla eikä hänen läsnäolonsa ole tarpeen asian selvittämiseksi. Rangaistukseksi voidaan tuomita enintään kuusi kuukautta vankeutta. Vaikka mainituissa menettelyissä voidaan käsitellä paljon asioita, on kuitenkin joukko asioita, jotka syystä tai toisesta on käsiteltävä suullisessa oikeudenkäynnissä vastaajan läsnä ollessa. Kysymys voi olla esimerkiksi kiistetystä rikoksesta, joka on näytön vastaanottamisen vuoksi tarpeen käsitellä oikeudenkäynnissä. Yhden kosketuksen periaate on erityisen hyödyllinen niissä tapauksissa, joissa rikoksesta epäilty on maassa tilapäisesti tai joissa muuten henkilön tavoittaminen myöhemmin tulee ilmeisesti olemaan vaikeaa. Ongelmaksi useimmiten nousee se, ettei henkilöä saada haastetuksi tuomioistuimeen vastaamaan syytteeseen, tai että joudutaan käyttämään viranomaisresursseja henkilön etsimiseen tai kansainvälisen oikeusavun pyytämiseen. Yhden kosketuksen periaatteen käyttäminen ei edellytä lainsäädäntömuutoksia, vaan viranomaisten eli poliisin, syyttäjän ja tuomioistuimen yhteistoiminta riittää. Olennaista on myös huolehtia vastaajan oikeusavusta, tulkkaamisesta ja muista oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeista. Työryhmä katsoo, että yhden kosketuksen periaatteen laajempaa hyödyntämistä jatkossa edistäisi analyysi, jossa kartoitettaisiin muun muassa menettelyn käyttöalaa ja edellytyksiä sekä suositeltavia käytännön toimintatapoja.

8 8(8) Laaditaan analyysi vähäisempien rikosasioiden käsittelystä nopeutetussa menettelyssä (ns. yhden kosketuksen periaate). Vastuu: oikeusministeriö, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Poliisihallitus Aikataulu: aloitetaan 2011 Merkitys: pieni

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS 14.9.2016 OM 8/41/2015 Jakelussa mainituille OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Työryhmän asettaminen Toimikausi Tausta Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeusprosessien

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

VAASAN HOVIOIKEUS PL VAASA Oikeusministeriö

VAASAN HOVIOIKEUS PL VAASA Oikeusministeriö 1 VAASAN HOVIOIKEUS PL 217 65101 VAASA 11.6.2012 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Viite: lausuntopyyntö 8.5.2012, OM 20/41/2011 syyteneuvottelua ja syyttämättä jättämistä koskevasta työryhmämietinnöstä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet

Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet YLEINEN OHJE VKS:2013:4 12.6.2013 Voimassa 1.1.2014 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:2 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun :n ja 7 luvun :n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäynnissä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2014 670/2014 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta Ohje syyteneuvottelua koskevan lainsäädännön soveltamisesta YLEINEN OHJE Dnro 26/31/14 28.12.2015 Voimassa 1.1.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

Päätös. Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 115/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä oikeudenkäynnistä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä YLEINEN OHJE VKS:2013:1 Dnro 47/31/12 Annettu 28.12.2012 Voimassa 1.1.2013 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2009:2 Sisällysluettelo...3 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

U 28/2010 vp. Oikeusministeri Tuija Brax

U 28/2010 vp. Oikeusministeri Tuija Brax U 28/2010 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (oikeus saada tietoa oikeuksistaan rikosoikeudellisissa menettelyissä) Perustuslain 96 :n

Lisätiedot

Sakkomenettelyn laajentamista koskeva työryhmän mietintö. Lausunnon saate. Yleistä. Pirkanmaan käräjäoikeus. Lausunto Asia: OM 4/41/2016

Sakkomenettelyn laajentamista koskeva työryhmän mietintö. Lausunnon saate. Yleistä. Pirkanmaan käräjäoikeus. Lausunto Asia: OM 4/41/2016 Pirkanmaan käräjäoikeus Lausunto 03.02.2017 Asia: OM 4/41/2016 Sakkomenettelyn laajentamista koskeva työryhmän mietintö Lausunnon saate Tähän voitte halutessanne kirjoittaa saatteen lausunnollenne: Yleistä

Lisätiedot

Viittaan esityksen sisällöstä esityksestä ilmenevään toistamatta sitä tässä.

Viittaan esityksen sisällöstä esityksestä ilmenevään toistamatta sitä tässä. Tuomas Ojanen 10.10.2017 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle HE 103/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden. lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden. lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta EV 195/1997 vp - HE 198/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu

Lisätiedot

Oikeusministeriölle. Presidentti. Mikko Könkkölä HELSINGIN HOVIOIKEUS

Oikeusministeriölle. Presidentti. Mikko Könkkölä HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINGIN HOVIOIKEUS Dnro: 91/7074/2016 Salmisaarenranta 71 PL 132 00181 Helsinki Puhelin 02956 40500, Telefax 02956 40512 kirjaamo Sähköpostiosoite heisinki.ho@oikeus.il 14.4.2016 Oikeusministeriölle

Lisätiedot

Sakkomenettelyn laajentamista koskeva työryhmän mietintö. Lausunnon saate. Yleistä. Sakkomenettelyn soveltamisalan laajentaminen. Pekka Olavi Viljanen

Sakkomenettelyn laajentamista koskeva työryhmän mietintö. Lausunnon saate. Yleistä. Sakkomenettelyn soveltamisalan laajentaminen. Pekka Olavi Viljanen Pekka Olavi Viljanen Lausunto 02.02.2017 Asia: OM 4/41/2016 Sakkomenettelyn laajentamista koskeva työryhmän mietintö Lausunnon saate Tähän voitte halutessanne kirjoittaa saatteen lausunnollenne: - Yleistä

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 47/2004 vp oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta sekä eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tämän lakialoitteen tarkoituksena on mahdollistaa yksittäistapauksissa

Lisätiedot

Lausunto Oikeusturvaa vaarantamatta olisi ollut mahdollista tehdä myös laajempia ja pidemmälle meneviä muutoksia prosessisäännöksiin:

Lausunto Oikeusturvaa vaarantamatta olisi ollut mahdollista tehdä myös laajempia ja pidemmälle meneviä muutoksia prosessisäännöksiin: Suomen syyttäjäyhdistys Lausunto 03.09.2017 Asia: OM 8/41/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Suomen syyttäjäyhdistys ry. pääosin kannattaa

Lisätiedot

Laki. pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a :n muuttamisesta

Laki. pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 48 a luvun, pakkokeinolain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Lausuntopyyntö 07.11.2017 OM 21/41/2016 Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Johdanto Euroopan

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman 1 (5) Epäillyn oikeus avustajaan esitutkinnassa ja itsekriminointisuoja / KKO:2012:45 / syyttäjän toimenpiteet 1 Johdanto Tässä muistiossa esitetään eräitä toimenpiteitä, joihin syyttäjien tulee tapauskohtaisen

Lisätiedot

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Itä-Suomen Aluehallintovirasto Mikkeli, Kuopio ja Joensuu 28.-30.9.2015 Rikosuhridirektiivi Kansallisesti

Lisätiedot

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Koulutus 12.1.2015 Suomen Asianajajaliitto Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Tämän päivän aiheena rikosasiat Rikosprosessi ennen oikeudenkäyntiä Mitä tapahtuu esitutkinnassa ja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 :n ja poliisilain 5 luvun 9 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Lausunto Pyydettynä lausuntona Suomen syyttäjäyhdistys ry (jäljempänä yhdistys) esittää seuraavaa:

Lausunto Pyydettynä lausuntona Suomen syyttäjäyhdistys ry (jäljempänä yhdistys) esittää seuraavaa: Suomen syyttäjäyhdistys ry Lausunto 30.01.2017 Asia: OM 4/41/2016 Sakkomenettelyn laajentamista koskeva työryhmän mietintö Lausunnon saate Tähän voitte halutessanne kirjoittaa saatteen lausunnollenne:

Lisätiedot

Olli Mäenpää Perustuslakivaliokunnalle. Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta (HE 250/2016 vp)

Olli Mäenpää Perustuslakivaliokunnalle. Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta (HE 250/2016 vp) Olli Mäenpää 29.11.2016 Perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta (HE 250/2016 vp) Luottamushenkilön pidättäminen toimestaan Kuntien hallinnon tulee perustuslain 121 :n

Lisätiedot

SUHTEELLISUUSPERIAATE. Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto

SUHTEELLISUUSPERIAATE. Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto MITÄ SE TARKOITTAA? - viranomaisten toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden - ei ole yksiselitteinen eikä täsmällinen

Lisätiedot

Lausunto ID-1562966223 1 (5) Oikeusministeriön lausuntopyyntö arviomuistosta Oikeusprosessien keventäminen

Lausunto ID-1562966223 1 (5) Oikeusministeriön lausuntopyyntö arviomuistosta Oikeusprosessien keventäminen Lausunto ID-1562966223 1 (5) 04.03.2016 POL-2016-1170 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Oikeusministeriön lausuntopyyntö arviomuistosta Oikeusprosessien keventäminen Poliisihallituksen lausunto Oikeusprosessien

Lisätiedot

syyttäjille Dnro 38/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

syyttäjille Dnro 38/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta YLEINEN OHJE VKS:2006:4 syyttäjille Dnro 38/31/06 Annettu Säädösperusta 13.12.2006 YSL 3 2 mom. Kumoaa Voimassa VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

Lisätiedot

Poliisihallitus on antanut lausunnon ja X:n poliisilaitos selvityksen.

Poliisihallitus on antanut lausunnon ja X:n poliisilaitos selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.08.2016 Dnro OKV/1537/1/2015 1/5 ASIA Tutkintailmoituksen käsittely poliisilaitoksella KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 2.11.2015 osoittamassaan kahdessa sähköpostikirjoituksessa

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Nets Oy Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Lisätiedot

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 18.09.2014 14/138860 Asianumero R 14/183 1 (9) Puheenjohtaja Käräjänotaari Anne Rautiainen Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko Vastaajat Thulan Haikala Joona

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta LAKIALOITE 37/2012 vp rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta Eduskunnalle Rattijuopumustapauksissa kuolleita on 2000-luvulla ollut keskimäärin

Lisätiedot

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 9/2010 vp sekä eduskunnan kirjelmä 42/2010 vp

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 9/2010 vp sekä eduskunnan kirjelmä 42/2010 vp 21.9.2015 Eduskunnan tarkastusvaliokunnalle Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 9/2010 vp sekä eduskunnan kirjelmä 42/2010 vp Eduskunnan tarkastusvaliokunta on pyytänyt oikeusministeriöltä kirjallista

Lisätiedot

LAUSUNTO Dnro 001/41/16. Oikeusministeriö PL VALTIONEUVOSTO. Viite: OM 8/41/2015

LAUSUNTO Dnro 001/41/16. Oikeusministeriö PL VALTIONEUVOSTO. Viite: OM 8/41/2015 Helsingin syyttäjänvirasto LAUSUNTO 16.3.2016 Dnro 001/41/16 Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: OM 8/41/2015 LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA OIKEUSPROSESSIN KEVENTÄMINEN Helsingin syyttäjänvirasto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

Syyttäjän ratkaisut 2008

Syyttäjän ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Syyttäjän ratkaisut 2008 Syyttäjä ratkaisi 81 000 asiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 80 995 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 2 552 enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

1 luku. Yleiset säännökset. Suomen Asianajajaliitto. Lausunto Dnro 48/2017. Asia: 1/41/2016. Yleiset kommentit

1 luku. Yleiset säännökset. Suomen Asianajajaliitto. Lausunto Dnro 48/2017. Asia: 1/41/2016. Yleiset kommentit Suomen Asianajajaliitto Lausunto 08.09.2017 Dnro 48/2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

LAPIN KÄRÄJÄOIKEUS Oikeustalo, Valtakatu Rovaniemi Jory 12/16. Viite Oikeusministeriön lausuntopyyntö 11.1.

LAPIN KÄRÄJÄOIKEUS Oikeustalo, Valtakatu Rovaniemi Jory 12/16. Viite Oikeusministeriön lausuntopyyntö 11.1. LAPIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Oikeustalo, Valtakatu 17 96200 Rovaniemi 9.3.2016 Jory 12/16 Oikeusministeriö Asia: Lapin käräjäoikeuden lausunto arviomuistiosta Oikeusprosessien keventäminen Viite Oikeusministeriön

Lisätiedot

Dnro 16/31/11. 25.8.2011 1.9.2011 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:1 Dnro 3/31/08. Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus

Dnro 16/31/11. 25.8.2011 1.9.2011 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:1 Dnro 3/31/08. Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus YLEINEN OHJE VKS:2011:1 Dnro 16/31/11 Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus Annettu Voimassa 25.8.2011 1.9.2011 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:1 Dnro 3/31/08 Säädöspohja Yleisistä syyttäjistä

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun

Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun YLEINEN OHJE Dnro 28/31/15 29.2.2016 Voimassa 1.3.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 A PL

Lisätiedot

U 1/2014 vp. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

U 1/2014 vp. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson U 1/2014 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (vapautensa menettäneiden oikeusapua koskeva direktiivi) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

ILMOITUSKYNNYS, SYYTEKYNNYS, TUOMITSEMISKYNNYS

ILMOITUSKYNNYS, SYYTEKYNNYS, TUOMITSEMISKYNNYS ILMOITUSKYNNYS, SYYTEKYNNYS, TUOMITSEMISKYNNYS Poliisiammattikorkeakoulu 8.5.2017 Kihlakunnansyyttäjä Pohjanmaan syyttäjänvirasto ILMOITUSKYNNYS Ympäristönsuojelulaki 188 1 mom.: Valvontaviranomaisen tulee

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta. Lausunnonantajan lausunto. Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto lausunto

Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta. Lausunnonantajan lausunto. Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto lausunto Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto Lausunto 30.08.2017 Asia: 1/66/2016 Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Lisätiedot

Toimitettu myös sähköisessä muodossa osoitteeseen oikeusministerio@om.fi

Toimitettu myös sähköisessä muodossa osoitteeseen oikeusministerio@om.fi PL 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 Helsingin yliopisto puh (09) 191 22 766 faksi (09) 191 22 762 s-posti: info@iprinfo.com www.iprinfo.com Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto PL 25 00023 Valtioneuvosto Toimitettu

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Rikosasiaa ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, ellei syytettä rikoksesta ole nostanut se, jolla on siihen lain mukaan oikeus.

Rikosasiaa ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, ellei syytettä rikoksesta ole nostanut se, jolla on siihen lain mukaan oikeus. 1 of 34 21/03/2011 11:51 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 11.7.1997/689 11.7.1997/689 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudenkäynnistä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 68/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi käräjäoikeuslain 17 :n ja kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslain säännöstä käräjäviskaalin

Lisätiedot

Suomen Kuljetus ja Logistiikka (myöh. SKAL) esittää pyydettynä lausuntona maanteiden tavaraliikenteen ja logistiikan kannalta seuraavaa:

Suomen Kuljetus ja Logistiikka (myöh. SKAL) esittää pyydettynä lausuntona maanteiden tavaraliikenteen ja logistiikan kannalta seuraavaa: 1 (5) Eduskunnan lakivaliokunta LaV@eduskunta.fi Viite: Lausuntopyyntö, HE 103/2017 vp Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain

Lisätiedot

Sakkomenettelyn laajentaminen (HE 103/2017 vp)

Sakkomenettelyn laajentaminen (HE 103/2017 vp) MUISTIO 1 (5) Lainvalmisteluosasto OM 4/41/2016 Lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen 9.10.2017 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Viite: Asiantuntijapyyntö 28.9.2017 (PeV 10.10.2017 klo 10.00) Sakkomenettelyn

Lisätiedot

Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus

Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus YLEINEN OHJE Dnro 18/31/14 30.6.2014 Voimassa 1.8.2014 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2011:1, dnro 16/31/11 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Laki. jolle lakivaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 11/1998 vp, on hyväksynyt seuraavat

Laki. jolle lakivaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 11/1998 vp, on hyväksynyt seuraavat EV 134/1998 vp - HE 41/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lähestymiskiellosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o. 4~11~?8 vp _I_aiks~

Lisätiedot

Helsinki, Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B Helsinki. Oikeusministeriö PL Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010)

Helsinki, Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B Helsinki. Oikeusministeriö PL Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010) Helsinki, 27.9.2012 Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B 00120 Helsinki Oikeusministeriö PL 25 00023 Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010) Lausuntonaan oikeusministeriön luonnokseen Hallituksen

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

- seminaari 10.05.2007 LS LH virastotalo. Poliisin rooli ja hoitoon ohjaus. Rikoskomisario Ari-Pekka Lehtinen Turun kihlakunnan poliisilaitos

- seminaari 10.05.2007 LS LH virastotalo. Poliisin rooli ja hoitoon ohjaus. Rikoskomisario Ari-Pekka Lehtinen Turun kihlakunnan poliisilaitos Päivän n päihdetilanne p - seminaari 10.05.2007 LS LH virastotalo Poliisin rooli ja hoitoon ohjaus Rikoskomisario Ari-Pekka Lehtinen Turun kihlakunnan poliisilaitos POLIISIN TEHTÄVÄ on suorittaa huumausainerikosten

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pieneni hieman Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 63 600 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Ohje syyttäjien valtakunnallisesta varallaolosta syyteasioita koskevia tehtäviä varten

Ohje syyttäjien valtakunnallisesta varallaolosta syyteasioita koskevia tehtäviä varten Ohje syyttäjien valtakunnallisesta varallaolosta syyteasioita koskevia tehtäviä varten YLEINEN OHJE Dnro 1/31/17 20.1.2017 Voimassa 28.4.2017 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2002:4 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

Eduskunnan lakivaliokunnalle

Eduskunnan lakivaliokunnalle 1 HELSINGIN HOVIOIKEUS LAUSUNTO 25.1.2011 Salmisaarenranta 7 I 00180 Helsinki (PL 132, 00181 Helsinki) 010 36 40500, 0100 86 305 Telekopio 010 36 40512 helsinki.ho(at)oikeus.fi Eduskunnan lakivaliokunnalle

Lisätiedot

Käräjätuomarin menettely

Käräjätuomarin menettely ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.11.2015 Dnro OKV/330/1/2015 OKV/1372/1/2015 1/5 ASIA Käräjätuomarin menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 3.3.2015 osoittamassaan kantelussa ja siihen liittyvissä

Lisätiedot

Lausunto LAUSUNTO SAKKOMENETTELYN LAAJENTAMISTA KOSKEVAN TYÖRYHMÄN MIETINNÖN 54/2016 JOHDOSTA

Lausunto LAUSUNTO SAKKOMENETTELYN LAAJENTAMISTA KOSKEVAN TYÖRYHMÄN MIETINNÖN 54/2016 JOHDOSTA Lausunto 27.01.2017 180/00/2016 Asia: OM 4/41/2016 Sakkomenettelyn laajentamista koskeva työryhmän mietintö Lausunnon saate Tähän voitte halutessanne kirjoittaa saatteen lausunnollenne: Oikeusministeriölle

Lisätiedot

Juha Lavapuro Kirjallinen lausunto. Hallituksen esitys HE 268/2016 vp eduskunnalle yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi

Juha Lavapuro Kirjallinen lausunto. Hallituksen esitys HE 268/2016 vp eduskunnalle yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi Juha Lavapuro 13.3.2017 Kirjallinen lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys HE 268/2016 vp eduskunnalle yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi Tausta Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 7/2010 vp. hallituksen esityksen laiksi sakon ja rikesakon

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 7/2010 vp. hallituksen esityksen laiksi sakon ja rikesakon PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 7/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sakon ja rikesakon määräämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lakivaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 15 päivänä

Lisätiedot

Viite: lausuntopyyntö 11.1.2016, OM 8/441/2015 Oikeusprosessien keventäminen

Viite: lausuntopyyntö 11.1.2016, OM 8/441/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1 ESPOON KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO 14.3.2016 Oikeusministeriölle Viite: lausuntopyyntö 11.1.2016, OM 8/441/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1 Johdanto Muistion alussa on viitattu pääministeri Juha Sipilän

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2012 295/2012 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan

Lisätiedot

1 (8) Lausunto Dnro 100/61/16. Lakivaliokunta

1 (8) Lausunto Dnro 100/61/16. Lakivaliokunta 1 (8) Lakivaliokunta LaV@eduskunta.fi Asia: HE 228/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi

Lisätiedot

Lausunto ID-1558645709 1 (5) Jenni Juslén 03.11.2015 POL-2015-14009

Lausunto ID-1558645709 1 (5) Jenni Juslén 03.11.2015 POL-2015-14009 Lausunto ID-1558645709 1 (5) Jenni Juslén 03.11.2015 POL-2015-14009 Eduskunta Lakivaliokunta lav@eduskunta.fi Poliisihallituksen lausunto lakivaliokunnalle; hallituksen esitys laiksi esitutkintalain muuttamisesta

Lisätiedot

U 88/2013 vp. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

U 88/2013 vp. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson U 88/2013 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (epäiltyjen ja syytettyjen lasten prosessuaaliset oikeussuojatakeet) Perustuslain 96 :n 2

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta,

Lisätiedot

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1 Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 28.07.2015 15/130601 Asianumero R 14/1780 1 (6) Puheenjohtaja Käräjänotaari Kalle Mäenpää Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti Vastaaja Joona Johannes Jalmari

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Viite: HE 268/2016 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi

Viite: HE 268/2016 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi 1 Timo Ojala LAUSUNTO Hovioikeudenneuvos, Osastonjohtaja Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki tel. 02956 40501 email. timo.j.ojala@oikeus.fi 29.3.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Viite:

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 81/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla

Lisätiedot

LA 7/1996 vp. Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Lakialoite 7

LA 7/1996 vp. Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Lakialoite 7 LA 7/1996 vp Lakialoite 7 Markku Pohjola /sd ym.: Lakialoite laiksi rikoksesta epäillyn julkisesta puolustuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ehdotuksen

Lisätiedot

Kartellien kriminalisointi Suomessa: Helsingin yliopiston selvityksen tuloksista

Kartellien kriminalisointi Suomessa: Helsingin yliopiston selvityksen tuloksista Kartellien kriminalisointi Suomessa: Helsingin yliopiston selvityksen tuloksista Raimo Lahti & Ville Hiltunen 27.5.2014 28.5.2014 1 Esityksen sisältö 1. Selvitystyön rakenne pääpiirteissään 2. Prof. Lahti:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 368/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain

Lisätiedot