Rikosprosessien jouduttaminen jatkotyöryhmän muistio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rikosprosessien jouduttaminen jatkotyöryhmän muistio"

Transkriptio

1 OM 1/69/2011 Rikosprosessien jouduttaminen jatkotyöryhmän muistio 1. Johdanto Eduskunta on hyväksynyt lausuman, jonka mukaan eduskunta edellyttää hallituksen laativan kokonaissuunnitelman esitutkinnan, syyteharkinnan ja oikeudenkäyntien joutuisuuden parantamiseksi (K 1/2009 vp, PeVM 1/2010 vp ja EK 5/2010 vp). Oikeusministeriö- ja sisäasiainministeriö asettivat työryhmän laatimaan kokonaissuunnitelman oikeusprosessien joutuisuuden parantamiseksi. Työryhmän mietintö valmistui joulukuussa 2010 (Oikeusprosessin pitkittymisen estäminen, oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 87/2010). Oikeusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella edelleen eduskunnan lausumassa tarkoitettu kokonaissuunnitelmaa edellä mainitun mietinnön 87/2010 perusteella. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut kansliapäällikkö Tiina Astola oikeusministeriöstä sekä jäseninä osastopäällikkö Jarmo Littunen oikeusministeriöstä, osastopäällikkö Kauko Aaltomaa sisäasiainministeriöstä, hovioikeudenlaamanni Tuomas Nurmi Helsingin hovioikeudesta, asianajaja Aarno Arvela Suomen Asianajajaliitosta ja lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio oikeusministeriöstä. Rautio on toiminut myös työryhmän sihteerinä. 2. Kokonaissuunnitelma Käsitellessään hallituksen toimenpidekertomusta K 1/2009 vp perustuslakivaliokunta pyysi oikeusministeriöltä selvityksen oikeudenkäyntien viivästymisestä ja siihen liittyvistä seikoista. Oikeusministeriön päivätyssä selvityksessä (OM 77/02/2009) käytiin läpi useita jo toteutuneita ja vireillä olevia lainsäädäntötoimia ja muita kehittämistoimenpiteitä. Tässä yhteydessä ei ole perusteltua käydä läpi niitä hankkeita, jotka on mainittu oikeusministeriön selvityksessä. Mainitun selvityksen jälkeen on myös aloitettu joitain joutuisuuden parantamiseen tähtääviä hankkeita. Edellä mainitussa työryhmämietinnössä 87/2010 on tehty selkoa tällaisista hankkeista, ja osa niistä on otettu mietinnössä ehdotetun 19 toimenpiteen joukkoon. Työryhmä on päätynyt ottamaan omaan esitykseensä vain edellä mainitun työryhmämietinnön ehdotuksista vain tärkeimmiksi katsomansa rikosasioita koskevat osat ja kehitellyt niitä edelleen pitäen silmällä erityisesti talousrikosasioita. Rajaus vastaa työryhmän käsityksen mukaan eduskunnan lausumassa ja perustuslakivaliokunnan mietinnössä 1/2010 vp esitettyä. Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Eteläesplanadi 10 PL 25 (09) (09) HELSINKI VALTIONEUVOSTO

2 2(8) 2.1. Lainuudistukset Esitutkinnan rajaaminen ja syytteestä sopiminen Esitutkinta on lain mukaan toimitettava, jos on syytä epäillä, että rikos on tehty. Tästä voidaan poiketa vain laissa erikseen säädetyissä tapauksissa. Työryhmä toteaa, että nykyinen lainsäädäntö esitutkinnan toimittamisvelvollisuudesta ja mahdollisuudesta jättää esitutkinta toimittamatta tai rajoittaa sitä on etenkin talousrikosasioissa joissain tapauksissa tarpeettoman joustamaton. Suurissa rikoskokonaisuuksissa saatetaan joutua tutkimaan rikoksia, jotka ovat liitännäisiä ja vähäisiä ns. päärikoksiin nähden. Yhtenäistä rangaistusta koskevien säännösten vuoksi tällaisilla vähäisemmillä rikoksilla ei ole välttämättä mainittavaa vaikutusta rikoskokonaisuuden perusteella tuomittavaan kokonaisrangaistukseen. Voimassa olevan lain mukaan oman rikoksen selvittämisen edistäminen esimerkiksi tunnustamalla voidaan ottaa huomioon rikoslain 6 luvun nojalla lieventävänä tekijänä tuomioistuimen mitatessa rangaistusta. Sitä vastoin tunnustaminen ei ole peruste jättää esitutkinta toimittamatta tai syyte nostamatta. Työryhmän käsityksen mukaan tunnustamisella tulisi voida olla merkitystä myös rikosprosessin aikaisemmassa vaiheessa. Jos henkilö tunnustaisi rikoskokonaisuudesta merkittävän rikoksen tai osan rikoksista ja jos tästä seuraisi tutkinnan tehostuminen ja nopeutuminen, tunnustamisen perusteella voitaisiin esimerkiksi rajata lievempiä rikoksia esitutkinnan ulkopuolelle. Koska edellä kuvatulla tavalla tällä ei välttämättä olisi yhtenäisrangaistustilanteessa merkityksellistä rangaistuksen lieventävää vaikutusta, voitaisiin tunnustamisen kannustimeksi lakiin kirjata syyttäjälle oikeus antaa lupaus siitä, että hän tulee tuomioistuimessa esittämään rangaistuksen mittaamista tavanomaista lievemmäksi. Tuomioistuin ei toisaalta olisi tähän sidottu, mutta syyttäjän kannanotolla olisi käytännössä huomattava merkitys. Työryhmä katsoo, että edellä kuvatun tyyppinen menettely olisi sovitettavissa suhteellisen jouhevasti lainsäädäntöön. Erityisenä etuna olisi se, että resurssisäästöt syntyisivät varhaisessa vaiheessa. Menettely hyödyttäisi paitsi esitutkintaviranomaisia myös syyttäjiä ja tuomioistuimia pienentäessään viimeksi mainittujen käsiteltäväksi tulevaa juttumäärää. Koska nimenomaan talousrikosasioissa tapahtuu viipymistä, mainitun kaltainen järjestelmä olisi omiaan nopeuttamaan niiden käsittelemistä. Esitutkintaa ei kuitenkaan tulisi rajata, jos painava yhteiskunnallinen intressi vaatii rikoksen selvittämistä tai jos yksityiselle henkilölle on tärkeää saada rikosasia tutkituksi ja saatetuksi tuomioistuimen käsiteltäväksi. Esitutkinnan rajaamiseen olisi suhtauduttava pidättyvästi esimerkiksi silloin, kun rajaaminen ilmeisesti vaarantaisi luottamuksen viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen ja luotettavuuteen tai kun kysymyksessä on henkilövahinkoja aiheuttanut rikos. Asetetaan työryhmä selvittämään mahdollisuudet esitutkinnan rajaamisoikeuden laajentamiseen ja syytteestä sopimiseen. Vastuu: oikeusministeriö (sisäasiainministeriö) Aikataulu: työryhmä asetetaan 2011 Merkitys: kohtalainen

3 3(8) Lievien verorikosten käsitteleminen hallinnollisessa menettelyssä Lievissä verorikosasioissa on nykyään kaksi rinnakkaista seuraamusjärjestelmää: rikosprosessi, jossa tuomitaan rikosoikeudellinen rangaistus ja mahdollinen vahingonkorvaus, ja hallinnollinen menettely, jossa seuraamukseksi määrätään veronkorotus. Rinnakkaisista järjestelmistä voi seurata epäyhdenmukaista käytäntöä esimerkiksi siitä, mitkä asiat tietyllä paikkakunnalla ohjautuvat hallinnolliseen menettelyyn. Koska korkeimman oikeuden käytännön mukaan sekä veronkorotuksen että rangaistuksen määrääminen samasta teosta loukkaa ne bis in idem kieltoa (ei kahdesti samassa asiassa) silloin, kun ensimmäisessä menettelyssä annettu ratkaisu on tullut lopulliseksi ennen toisen menettelyn alkamista, järjestelmät edellyttävät viranomaisten toimia, jotta asia käsiteltäisiin vain jommassakummassa menettelyssä. Rikosprosessia koskevassa lainsäädännössä annetaan suhteellisen hyvät keinot ottaa huomioon ne bis in idem -kielto, mutta asianlaita ei ole samoin verolainsäädännössä. Yhdenvertaisuuden varmistamiseen ja ne bis in idem kieltoon liittyvät näkökohdat puoltaisivat nykyistä selkeämpää sääntelyä siitä, mihin menettelyyn lievä verorikos ohjautuu käsiteltäväksi. Tätä silmällä pitäen voidaan todeta, että hallinnollinen menettely on selvästi kevyempi kuin rikosprosessi. Veronkorotusta voidaan muuna kuin rikosoikeudellisena rangaistuksena pitää vähemmän leimaavana seuraamuksena verorikkomukseen syyllistyneen kannalta. Siksi on perusteltua lähteä siitä, että lievät verorikosasiat pyrittäisiin käsittelemään hallinnollisessa menettelyssä. Tästä voisi olla joissain tapauksissa perusteltua poiketa. Lähinnä tämä voisi tulla kysymykseen, kun lievä rikos on osa suurempaa rikoskokonaisuutta tai kun kysymys on esimerkiksi uusimisena ilmenevästä selvästä piittaamattomuudesta lain kielloista ja käskyistä. Veronkorotuksista säädetään eri verolaeissa. Veronkorotuksiin liittyy myös merkittäviä fiskaalisia intressejä. Siksi päävastuu lainuudistuksista kuuluisi valtiovarainministeriölle. Lainsäädäntöuudistuksilla voidaan katsoa oleva kohtalainen merkitys oikeusprosessien nopeuttamiselle, joka ilmenisi ennen muuta välillisenä säästönä rikosoikeudenhoidosta huolehtiville tulevan juttumäärän vähentymisen muodossa. Valmistellaan säännökset lievien verorikosasioiden käsittelemisestä pääsääntöisesti vain hallinnollisessa menettelyssä. Vastuu: valtiovarainministeriö (oikeusministeriö) Aikataulu: valmistelu aloitetaan 2011 Merkitys: kohtalainen 2.2. Määrärahatarpeet Henkilöresurssit Oikeudenhoito yleensä ja rikosoikeudenhoito erityisesti on yksi valtion keskeisimmistä ja tärkeimmistä tehtävistä. Oikeudenhoito on luonteeltaan sellaista, että sitä voidaan uskoa muille kuin viranomaisille hyvin rajoitetusti. Kysymys on perustuslain 21 :ssä turvatun oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin sekä muiden perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamisesta sekä Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista. Oikeudenhoidolle osoitettujen resurssien on oltava paitsi riittävät, myös vakaat siten, ettei rahoitustasossa tapahdu vuosittaista heilahtelua. Tärkeätä on turvata resurssit niin, että rikosprosessiketjun eri

4 4(8) viranomaisvaiheisiin (poliisi, syyttäjä, tuomioistuin) ja oikeusapuun osoitetut resurssit ovat asianmukaisessa suhteessa toisiinsa, jottei synny pullonkauloja. Muun muassa tätä tarkoitusta varten oikeusministeriön, sisäasiainministeriön ja keskusvirastojen kesken on tarpeen pitää säännöllisiä tapaamisia, joissa koordinoidaan rikosprosessiin osallistuvien viranomaisten tavoitteita ja tarkkaillaan eri määrärahojen suhteita toisiinsa rikosprosessiketjun eri lenkeissä. Esimerkkinä lisäresurssien merkityksestä rikosprosessiketjussa voidaan tarkastella sitä, millä panostuksella esitutkinnassa avoimena olevien talousrikosten määrä saataisiin laskemaan niin, että lähennyttäisiin reaaliaikaista tutkintaa. Tämä varaston purkaminen ei ole nykyresurssein realistinen tavoite, koska viranomaisten sisäisillä järjestelyillä ja muilla resurssien uudelleen suuntaamisilla mainittavia tehokkuusetuja ei ilmeisestikään ole enää saavutettavissa. Toisaalta koska esimerkissä kysymys on juttusuman purkamisesta, ei lisäresurssitarvetta tarvitse pitää pysyvänä. Etenkään oikeusavun lisätarve ei varaston purkamisen jälkeen enää aktualisoidu. Talousrikostutkinnan vaikuttavuutta voidaan lisätä tehostamalla tutkintaa ja lyhentämällä sen kestoa. Tutkintatoimet voitaisiin näin kohdistaa tuoreisiin, jopa meneillään oleviin rikoksiin, jolloin rikosvahinkojen rajoittaminen ja rikoshyödyn pois ottaminen olisi nykyistä tehokkaampaa. Tällaiseen tilanteeseen päästään siinä tapauksessa, että poliisilla avoimena olevien talousrikosjuttujen määrä voidaan laskea noin 1 000:een, kun niitä nyt on hieman yli Tavoitteen saavuttaminen viidessä vuodessa edellyttäisi, että juttuja saataisiin vuosittain valmiiksi 200 nykyistä enemmän. Nykyisin niitä valmistuu noin vuodessa. Päätettyjen juttujen määrän lisääminen 200:lla edellyttää tutkintaan 40 virkaa lisää. Rahoitustarve olisi euroa vuosittain. Tutkinnan nopeutumisen lisäksi reaaliaikainen tutkinta tuottaa enemmän takaisin saatua rikoshyötyä asianomistajille ja valtiolle. Tutkintapanostuksen kasvattaminen lisäisi myös syyttäjien ja tuomioistuinten työtä. Lisäyksen suuruus riippuu olennaisesti siitä, kuinka suuri osa poliisille tulleista jutuista lopulta päätyy syyttäjälle. Vuosina osuus oli noin 2/3, jolloin 200 uudesta jutusta syyttäjälle päätyisi vuosittain noin 130. Talousrikoksiin erikoistuneet syyttäjät pystyvät käsittelemään noin yhdeksän juttua vuodessa. Talousrikoksia tutkivien poliisien määrän lisäämisestä seuraava juttumäärän kasvu voitaisiin siten käsitellä syyttäjälaitoksessa, jos talousrikossyyttäjien määrää lisättäisiin 14:lla. Vuotuiset lisäkustannukset tästä olisivat noin euroa. Syyttäjä nostaa syytteen vain osassa poliisilta syyttäjälle siirtyneistä jutuista. Viime aikoina osuus on ollut noin 3/4. Tämä merkitsisi, että 130:stä syyttäjälle tulleesta jutusta noin 100 jutussa nostettaisiin syyte käräjäoikeudessa. Talousrikosjutuissa haetaan lähes säännönmukaisesti muutosta hovioikeudessa. Näin ollen poliisin tutkintapanoksen kasvattaminen lisäisi tuomioistuinten työtä sekä käräjä- että hovioikeuksissa. Talousrikoksia tutkivien poliisien määrän lisäämisestä seuraava juttumäärän kasvu voitaisiin käsitellä tuomioistuimissa, jos tuomarien määrää lisättäisiin käräjäoikeuksissa ja hovioikeuksissa yhteensä 12 tuomarilla. Vuotuiset lisäkustannukset tästä olisivat noin euroa. Valtaosassa talousrikosasioista vastaajalla on puolustaja kaikissa rikosprosessiketjun osissa. Tutkintapanostuksen lisäämisestä seuraa siten myös oikeusapukustannuksen kasvu. Lisäkustannusten määrää on erittäin vaikea arvioida, koska kustannukset vaihtelevat suuresti juttukohtaisesti. Suurimmillaan oikeusavusta korvattavat erät voivat olla yksittäisissä asioissa satojatuhansia euroja ja kokonaismenot miljoonaluokkaa. Turvataan poliisille, syyttäjälaitokselle ja tuomioistuinlaitokselle riittävät henkilöstöresurssit erityisesti vaativien rikosasioiden käsittelyyn. Vastuu: oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, valtiovarainministeriö

5 5(8) Aikataulu: jatkuva, varaston purkaminen kestäisi kuitenkin viisi vuotta Merkitys: suuri Tietohallintouudistukset Sisäasiainministeriön toimialalla on parhaillaan käynnissä poliisiasiain tietojärjestelmän kokonaisuudistus (VITJA). Uutta järjestelmää tulisivat käyttämään poliisi ja muut esitutkintaviranomaiset sekä oikeusministeriön hallinnonalalta syyttäjät ja Rikosseuraamuslaitos. Arvioiden mukaan uusi järjestelmä olisi käytettävissä vuonna 2013 tai Poliisitoimen vastuulla oleva VITJA-tietojärjestelmähanke toteuttaa rikosketjuajattelun mukaisen ratkaisun kaikille esitutkintaviranomaisille sekä syyttäjälaitokselle. Hankkeen kustannukseksi on esitutkintaviranomaisten osalta arvioitu 25 miljoonaa euroa, josta kattamatta on 6 miljoonaa euroa. Työryhmä pitää erittäin tärkeänä, että paitsi viranomaisen sisäinen myös ennen kaikkea viranomaisten välinen asiakirjaliikenne, arkistointi, seuranta ja muut toimet voidaan mahdollisimman laajalti toteuttaa tietojärjestelmiä käyttäen. Tärkeää on edellä mainitun hankkeen lisäksi toteuttaa myös tuomioistuinten käytettävissä olevien järjestelmien uudistus siten, että järjestelmät ovat tarpeellisilta osiltaan yhteensopivat muiden viranomaisten järjestelmien kanssa. Tietohallintojärjestelmien kehittäminen ja aineistopankkien perustaminen tukevat sitä tärkeää tavoitetta, että asiakirjat ovat paitsi viranomaisketjun eri toimijoiden (esitutkintaviranomaiset, syyttäjät, tuomioistuimet eri asteissa, täytäntöönpanoviranomaiset) myös asianosaisten ja heidän avustajiensa käytettävissä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi poliisin tulisi antaa syyttäjän ja epäillyn avustajan käyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sellainen esitutkinta-aineisto, jonka paljastaminen ei vaaranna esitutkintaa. Näin saataisiin loppulausuntomenettelyyn ja syyteharkintaan kuluva aika merkittävästi lyhentymään. Vastaavasti tietoa voitaisiin toimittaa ennakolta tuomioistuimelle, jotta se voisi alustavasti aikatauluttaa asian. Oikeusministeriön vastuulla olevien tietojärjestelmähankkeiden arvioidaan vaativan rahoitusta noin 21 miljoonaa euroa vuosina Kokonaisrahoitustarve on siis 27 miljoonaa euroa. Toteutetaan poliisin, syyttäjälaitoksen ja tuomioistuinten tietohallintouudistukset ja turvataan niiden edellyttämät resurssit. Huolehditaan, että rikosprosessiin liittyvä aineisto on avustajien saatavilla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vastuu: sisäasiainministeriö, oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, Poliisihallitus Aikataulu: Merkitys: suuri Viranomaisten välinen yhteistyö ja ohjausjärjestelmät Niistä prosessien nopeuttamistoimista, jotka eivät vaadi uutta lainsäädäntöä tai lisärahoitusta, rikosprosessin eri toimijoiden välinen yhteistyö on keskeisessä asemassa. Tähän suunnitelmaan otetut yhteistyön edistämistoimet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: tulosohjaukseen liittyvät toimet, koulutus ja juttujen käsittelyn hallintaa koskevat toimet.

6 6(8) Tulosohjaus Kun rikosketjun toimijoita on kahden ministeriön hallinnonalalla, ministeriöiden on syytä koordinoida rikosasioiden käsittelyä koskevia tulostavoitteitaan. Oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön kansliapäälliköiden johdolla säännöllisesti järjestettävissä virkamiestapaamisissa kosketellaan muun ohella erilaisia rikosasioiden käsittelemiseen liittyviä ongelmia. Tulostavoitteiden yhteen sovittaminen ja prosessiketjun sujuvuuden edistäminen sopivat hyvin tapaamisten asialistalle. Tulosohjauksen tärkeä väline ovat tulosmittarit. Pitkään kestävien asioiden määrän vähentäminen on jo nyt tulostavoitteena poliisilla, syyttäjillä ja tuomioistuimilla. Tuomioistuinten tulosmittareissa näkyy se, kuinka hyvin asian aiempien käsittelyvaiheiden kesto on otettu huomioon. Sen sijaan syyttäjälaitoksessa ei vielä ole tällaista tulosmittaria. Tulosohjattavilla virastoilla tulee olla myös välineet tulosten seurantaan. Yksittäisten asioiden käsittelyä ja käsittelyn kokonaiskestoa eri viranomaisvaiheissa voidaankin nykyisin jo kattavasti seurata. Tietojärjestelmät tuottavat myös johtamisessa tarvittavan informaation käsittelyn kestosta. Sen sijaan nykyisessä asianhallintajärjestelmässä ei ole toimintoa, joka automaattisesti hälyttäisi, kun hyväksyttävä kokonaiskesto on vaarassa ylittyä. Viivästymisten syiden kirjaamisen ensisijaisena tavoitteena on, että kirjaaminen itsessään edistää huomion kiinnittämistä viivästymiin ja muistuttaa tarpeesta reagoida niihin. Toissijaisesti kirjaaminen helpottaa viivästymisten jälkikäteistä selvittämistä. Tulosohjauksella voidaan myös edistää kohdassa kuvatun nopeutetun rikosprosessin käyttämistä Koulutus Poliisilla, syyttäjillä, tuomareilla ja asianajajilla on vakiintuneet jatkokoulutusjärjestelmät. Erityisesti prosessin sujuvoittamista käsittelevässä koulutuksessa on tärkeää, että samoihin tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan osallistuu prosessin eri toimijoiden edustajia. Valtakunnansyyttäjänvirasto ja Suomen Asianajajaliitto suosittelevat helmikuussa 2011 antamassaan julkilausumassa sitä, että syyttäjät ja asianajajat voisivat osallistua toistensa koulutustilaisuuksiin Juttujen käsittely Poliisilla on pääkaupunkiseudulla talousrikosten esikäsittely-yksikkö, jonka tehtävänä on arvioida talousrikosasioiden laatua ja ohjata ne sellaisiin yksiköihin, joilla on valmiudet ne tutkia. Toimintaa ollaan parhaillaan laajentamassa valtakunnalliseksi. Syyttäjälaitos suunnittelee vastaavaa koko maan kattavaa koordinointitoimintoa. Syyttäjien esikäsittelyjärjestelmän yhtenä tehtävänä on mahdollistaa käsittelyn riittävä keskittäminen laajoissa talousrikosasioissa, mutta myös tarvittaessa niiden hajauttaminen. Tulosohjaus -Jatketaan prosessin sujuvuuskysymysten käsittelemistä oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön virkamiesjohdon säännöllisissä tapaamisissa -Laaditaan syyttäjälaitokselle esitutkinnan keston huomioon ottamista koskeva tulosmittari -Liitetään uuteen rikosasioiden asiankäsittelyjärjestelmään asian keston ilmaiseva hälytys -Kirjataan viivästymisen syyt kattavasti prosessin kaikissa vaiheissa -Edistetään vähäisempien rikosasioiden käsittelemistä nopeutetussa menettelyssä

7 7(8) Koulutus -Sisällytetään poliisin, syyttäjien, tuomioistuinten ja oikeudenkäyntiavustajien koulutukseen systemaattisesti prosessin sujuvuutta koskeva osa Juttujen käsittely -Laajennetaan talousrikosten esikäsittelyjärjestelmä poliisilla valtakunnalliseksi ja otetaan vastaava käyttöön syyttäjälaitoksessa. Vastuu: oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Poliisihallitus Aikataulu: jatkuva Merkitys: kohtalainen Nopeutettu rikosprosessi Joissain suurissa yleisötapahtumissa on sovellettu ns. yhden kosketuksen periaatetta, jonka mukaan rikos on käsitelty erityisen joutuisasti niin, että heti rikoksen ilmitulon jälkeen on aloitettu esitutkinta, jonka päätyttyä tai osittain sen kanssa limittäin on toimitettu syyteharkinta sekä käsitelty asia tuomioistuimessa. Tavanomaista rikosoikeudenkäyntiä keveämpiä menettelyitä ovat rangaistusmääräysmenettely, jossa syyttäjän päätöksellä voidaan määrätä sakko ja menettämisseuraamus rikoksesta, josta enimmäisrangaistukseksi on säädetty kuusi kuukautta vankeutta. Rikesakkomenettelyssä valvontaa suorittava virkamies voi määrätä rikesakon niiden rikoksien johdosta, joiden seuraamukseksi rikesakko on erikseen säädetty. Käräjäoikeuden kirjallisessa menettelyssä voidaan tuomita enintään yhdeksän kuukautta vankeutta rikoksesta, josta säädetty enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Edellytyksenä on lisäksi, että vastaaja on tunnustanut teon ja luopunut suullisesta oikeudenkäynnistä. Lisäksi rikosasia voidaan käsitellä käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä vastaajan poissa ollessa, jos hänet on haastettu istuntoon ratkaisun uhalla eikä hänen läsnäolonsa ole tarpeen asian selvittämiseksi. Rangaistukseksi voidaan tuomita enintään kuusi kuukautta vankeutta. Vaikka mainituissa menettelyissä voidaan käsitellä paljon asioita, on kuitenkin joukko asioita, jotka syystä tai toisesta on käsiteltävä suullisessa oikeudenkäynnissä vastaajan läsnä ollessa. Kysymys voi olla esimerkiksi kiistetystä rikoksesta, joka on näytön vastaanottamisen vuoksi tarpeen käsitellä oikeudenkäynnissä. Yhden kosketuksen periaate on erityisen hyödyllinen niissä tapauksissa, joissa rikoksesta epäilty on maassa tilapäisesti tai joissa muuten henkilön tavoittaminen myöhemmin tulee ilmeisesti olemaan vaikeaa. Ongelmaksi useimmiten nousee se, ettei henkilöä saada haastetuksi tuomioistuimeen vastaamaan syytteeseen, tai että joudutaan käyttämään viranomaisresursseja henkilön etsimiseen tai kansainvälisen oikeusavun pyytämiseen. Yhden kosketuksen periaatteen käyttäminen ei edellytä lainsäädäntömuutoksia, vaan viranomaisten eli poliisin, syyttäjän ja tuomioistuimen yhteistoiminta riittää. Olennaista on myös huolehtia vastaajan oikeusavusta, tulkkaamisesta ja muista oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeista. Työryhmä katsoo, että yhden kosketuksen periaatteen laajempaa hyödyntämistä jatkossa edistäisi analyysi, jossa kartoitettaisiin muun muassa menettelyn käyttöalaa ja edellytyksiä sekä suositeltavia käytännön toimintatapoja.

8 8(8) Laaditaan analyysi vähäisempien rikosasioiden käsittelystä nopeutetussa menettelyssä (ns. yhden kosketuksen periaate). Vastuu: oikeusministeriö, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Poliisihallitus Aikataulu: aloitetaan 2011 Merkitys: pieni

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS 14.9.2016 OM 8/41/2015 Jakelussa mainituille OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Työryhmän asettaminen Toimikausi Tausta Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeusprosessien

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

VAASAN HOVIOIKEUS PL VAASA Oikeusministeriö

VAASAN HOVIOIKEUS PL VAASA Oikeusministeriö 1 VAASAN HOVIOIKEUS PL 217 65101 VAASA 11.6.2012 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Viite: lausuntopyyntö 8.5.2012, OM 20/41/2011 syyteneuvottelua ja syyttämättä jättämistä koskevasta työryhmämietinnöstä

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2014 670/2014 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta Ohje syyteneuvottelua koskevan lainsäädännön soveltamisesta YLEINEN OHJE Dnro 26/31/14 28.12.2015 Voimassa 1.1.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Itä-Suomen Aluehallintovirasto Mikkeli, Kuopio ja Joensuu 28.-30.9.2015 Rikosuhridirektiivi Kansallisesti

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman 1 (5) Epäillyn oikeus avustajaan esitutkinnassa ja itsekriminointisuoja / KKO:2012:45 / syyttäjän toimenpiteet 1 Johdanto Tässä muistiossa esitetään eräitä toimenpiteitä, joihin syyttäjien tulee tapauskohtaisen

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 18.09.2014 14/138860 Asianumero R 14/183 1 (9) Puheenjohtaja Käräjänotaari Anne Rautiainen Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko Vastaajat Thulan Haikala Joona

Lisätiedot

Poliisihallitus on antanut lausunnon ja X:n poliisilaitos selvityksen.

Poliisihallitus on antanut lausunnon ja X:n poliisilaitos selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.08.2016 Dnro OKV/1537/1/2015 1/5 ASIA Tutkintailmoituksen käsittely poliisilaitoksella KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 2.11.2015 osoittamassaan kahdessa sähköpostikirjoituksessa

Lisätiedot

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Koulutus 12.1.2015 Suomen Asianajajaliitto Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Tämän päivän aiheena rikosasiat Rikosprosessi ennen oikeudenkäyntiä Mitä tapahtuu esitutkinnassa ja

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Lausunto ID-1562966223 1 (5) Oikeusministeriön lausuntopyyntö arviomuistosta Oikeusprosessien keventäminen

Lausunto ID-1562966223 1 (5) Oikeusministeriön lausuntopyyntö arviomuistosta Oikeusprosessien keventäminen Lausunto ID-1562966223 1 (5) 04.03.2016 POL-2016-1170 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Oikeusministeriön lausuntopyyntö arviomuistosta Oikeusprosessien keventäminen Poliisihallituksen lausunto Oikeusprosessien

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta LAKIALOITE 37/2012 vp rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta Eduskunnalle Rattijuopumustapauksissa kuolleita on 2000-luvulla ollut keskimäärin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun

Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun YLEINEN OHJE Dnro 28/31/15 29.2.2016 Voimassa 1.3.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 A PL

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

LAUSUNTO Dnro 001/41/16. Oikeusministeriö PL VALTIONEUVOSTO. Viite: OM 8/41/2015

LAUSUNTO Dnro 001/41/16. Oikeusministeriö PL VALTIONEUVOSTO. Viite: OM 8/41/2015 Helsingin syyttäjänvirasto LAUSUNTO 16.3.2016 Dnro 001/41/16 Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: OM 8/41/2015 LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA OIKEUSPROSESSIN KEVENTÄMINEN Helsingin syyttäjänvirasto

Lisätiedot

PERUSTUSLAKI JA LAINVALMISTELUN LAATU

PERUSTUSLAKI JA LAINVALMISTELUN LAATU PERUSTUSLAKI JA LAINVALMISTELUN LAATU Ylijohtaja Sami Manninen Oikeusministeriö 2.3.2017 LAINVALMISTELUSTA KESKUSTELLAAN AIKA AJOIN //Hallituksen lakiesitysten tasoon on puututtu tavan takaa sekä eri ministeriöiden

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

8 Tilastollisia tietoja oikeuskanslerinviraston toiminnasta

8 Tilastollisia tietoja oikeuskanslerinviraston toiminnasta 8 Tilastollisia tietoja oikeuskanslerinviraston toiminnasta Vuonna 2008 käsiteltävinä olleiden asioiden kokonaismäärä ja käsittely Vireillä olleet asiat 1.1.2008 vuonna 2005 tulleita asioita 24 vuonna

Lisätiedot

Laki. jolle lakivaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 11/1998 vp, on hyväksynyt seuraavat

Laki. jolle lakivaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 11/1998 vp, on hyväksynyt seuraavat EV 134/1998 vp - HE 41/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lähestymiskiellosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o. 4~11~?8 vp _I_aiks~

Lisätiedot

Ohje syyttäjien valtakunnallisesta varallaolosta syyteasioita koskevia tehtäviä varten

Ohje syyttäjien valtakunnallisesta varallaolosta syyteasioita koskevia tehtäviä varten Ohje syyttäjien valtakunnallisesta varallaolosta syyteasioita koskevia tehtäviä varten YLEINEN OHJE Dnro 1/31/17 20.1.2017 Voimassa 28.4.2017 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2002:4 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin

Lisätiedot

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1 Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 28.07.2015 15/130601 Asianumero R 14/1780 1 (6) Puheenjohtaja Käräjänotaari Kalle Mäenpää Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti Vastaaja Joona Johannes Jalmari

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta,

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

Käräjätuomarin menettely

Käräjätuomarin menettely ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.11.2015 Dnro OKV/330/1/2015 OKV/1372/1/2015 1/5 ASIA Käräjätuomarin menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 3.3.2015 osoittamassaan kantelussa ja siihen liittyvissä

Lisätiedot

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 9/2010 vp sekä eduskunnan kirjelmä 42/2010 vp

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 9/2010 vp sekä eduskunnan kirjelmä 42/2010 vp 21.9.2015 Eduskunnan tarkastusvaliokunnalle Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 9/2010 vp sekä eduskunnan kirjelmä 42/2010 vp Eduskunnan tarkastusvaliokunta on pyytänyt oikeusministeriöltä kirjallista

Lisätiedot

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta Laki rikoslain 10 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain (39/1889) 10 luvun 5 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 875/2001, muutetaan 10 luvun 2 ja 3, 6 :n 1 momentti

Lisätiedot

Viite: lausuntopyyntö 11.1.2016, OM 8/441/2015 Oikeusprosessien keventäminen

Viite: lausuntopyyntö 11.1.2016, OM 8/441/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1 ESPOON KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO 14.3.2016 Oikeusministeriölle Viite: lausuntopyyntö 11.1.2016, OM 8/441/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1 Johdanto Muistion alussa on viitattu pääministeri Juha Sipilän

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Eduskunnan lakivaliokunnalle

Eduskunnan lakivaliokunnalle 1 HELSINGIN HOVIOIKEUS LAUSUNTO 25.1.2011 Salmisaarenranta 7 I 00180 Helsinki (PL 132, 00181 Helsinki) 010 36 40500, 0100 86 305 Telekopio 010 36 40512 helsinki.ho(at)oikeus.fi Eduskunnan lakivaliokunnalle

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki rikoslain muuttamisesta

Laki rikoslain muuttamisesta EV 19/1995 vp - HE 42/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden rikoslain kokonaisuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvien lakien muutoksiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys

Lisätiedot

$IP. ~ OIKEUSMINISTERiÖ

$IP. ~ OIKEUSMINISTERiÖ $IP. ~ OIKEUSMINISTERiÖ PÄÄTÖS 6.10.2015 OM 8/021/2015 TYÖRYHMÄ RIKOKSEN UHRIN TIEDONSAANNIN EDISTÄMISEKSI Työryhmän asettaminen Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän edistämään uhridirektiivin

Lisätiedot

HE 74/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista. lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle.

HE 74/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista. lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle. HE 74/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta.

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta. 5.9.1996 487/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Susanna Reinboth ja sihteeri Timo Vuortama arvostelevat

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2011

Hovioikeuksien ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni hieman vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 11 000 asiaa vuonna, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS

LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 17.11.2015, Savoy-teatteri Minna Mättö, rakennuslakimies, OTM, VT Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 1 MILLOIN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 439/2011 Laki. syyttäjälaitoksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 439/2011 Laki. syyttäjälaitoksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 439/2011 Laki syyttäjälaitoksesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

ASETTAMISPÄÄTÖS OM 18/41/ OM031:00/2010. Jakelussa mainituille TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN

ASETTAMISPÄÄTÖS OM 18/41/ OM031:00/2010. Jakelussa mainituille TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS OM 18/41/2010 15.11.2010 OM031:00/2010 Jakelussa mainituille TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN Oikeusministeriö on tänään asettanut toimikunnan, jonka tehtävänä on laatia ehdotus oikeudenkäymiskaaren

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN ARVIOMUISTIO Lainvalmisteluosasto OM 8/41/2015 Lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio 11.1.2016 Lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Kokoonpanojen keventäminen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 20.1.2016 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seurusteluväkivaltaan ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 4.6.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1007/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 4.6.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1007/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 4.6.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1007/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkasopimus Virkavapaus Karenssiaika Säännökset joihin

Lisätiedot

Tieliikenteen lievät rikkomukset ja niiden seuraamukset tieliikennelainsäädäntöä uudistettaessa. Kimmo Kiiski LVM

Tieliikenteen lievät rikkomukset ja niiden seuraamukset tieliikennelainsäädäntöä uudistettaessa. Kimmo Kiiski LVM Tieliikenteen lievät rikkomukset ja niiden seuraamukset tieliikennelainsäädäntöä uudistettaessa Kimmo Kiiski LVM Kokonaisuus osa tieliikenteen kokonaisuudistushanketta Työryhmä on arvioinut pääosin tieliikennelain

Lisätiedot

Vuonna 2010 käsiteltävinä olleiden asioiden kokonaismäärä ja käsittely

Vuonna 2010 käsiteltävinä olleiden asioiden kokonaismäärä ja käsittely Tilastot Vuonna 2010 käsiteltävinä olleiden asioiden kokonaismäärä ja käsittely Vireillä olleet asiat 1.1.2010 vuonna 2006 tulleita asioita 1 vuonna 2007 tulleita asioita 11 vuonna 2008 tulleita asioita

Lisätiedot

Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen Tampere

Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen Tampere Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen 14.5.2013 Tampere Kihlakunnansyyttäjä Pia Mäenpää, Itä-Suomen syyttäjänvirasto 1. Yhteistyö 2. Ohjaaminen

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Viite: Lakivaliokunnan lausuntopyyntö U-kirjelmästä 64/2013 vp koskien Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) perustamista

Viite: Lakivaliokunnan lausuntopyyntö U-kirjelmästä 64/2013 vp koskien Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) perustamista Lausunto 1 (5) VM/1607/00.00.05/2016 17.11.2016 Eduskunta Lakivaliokunta Viite: Lakivaliokunnan lausuntopyyntö U-kirjelmästä 64/2013 vp koskien Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) perustamista Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 246 138 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

RIKOKSEEN SYYLLISTYNEEN ULKOMAALAISEN KARKOTTAMINEN (KAA 4/2015 VP)

RIKOKSEEN SYYLLISTYNEEN ULKOMAALAISEN KARKOTTAMINEN (KAA 4/2015 VP) LAUSUNTO Lainvalmisteluosasto LsN Timo Makkonen 16.5.2016 Eduskunnan hallintovaliokunnalle RIKOKSEEN SYYLLISTYNEEN ULKOMAALAISEN KARKOTTAMINEN (KAA 4/2015 VP) Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

LUONNOS. Sotilastiedustelulainsäädännön valmistelu. lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström työryhmän puheenjohtaja Kuulemistilaisuus

LUONNOS. Sotilastiedustelulainsäädännön valmistelu. lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström työryhmän puheenjohtaja Kuulemistilaisuus Sotilastiedustelulainsäädännön valmistelu lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström työryhmän puheenjohtaja Kuulemistilaisuus 24.11.2016 Työryhmän työstä Säädetään uusi laki sotilastiedustelusta Tällä hetkellä

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN

RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN ALKUSANAT LYHENTEITÄ V XV 1 RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN 1 1 l.l 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMISEN PERUSTEET Johdanto Keskeiset käsitteet ja periaatteet Rangaistus Rangaistuksen

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA OIKEUSMINISTERIÖ Hallitussihteeri Ulla Westermarck Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA 1 Tausta Valtion virkamieslain muuttamista koskeva

Lisätiedot

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö Laki, nuoret ja netti Opetu s - ministeriö Netti on osa nuorten arkea Yhteydenpitoa kavereihin, tiedostojen vaihtoa, harrastusryhmiä, fanitusta, pelaamista, tiedon hakua, oppimista, asioiden hoitamista,

Lisätiedot

HE 92/2011 vp. annetun lain 19 :n ja henkilötietojen käsittelystä. tietojen luovuttamisesta syyttäjäviranomaisille.

HE 92/2011 vp. annetun lain 19 :n ja henkilötietojen käsittelystä. tietojen luovuttamisesta syyttäjäviranomaisille. HE 92/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi syyttäjälaitoksesta annetun lain 32 :n, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 :n ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa

Lisätiedot

ASIA. Esitutkintapäätöksen perusteleminen ja tiedusteluun vastaaminen KANTELU

ASIA. Esitutkintapäätöksen perusteleminen ja tiedusteluun vastaaminen KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 04.07.2016 Dnro OKV/1693/1/2015 1/6 ASIA Esitutkintapäätöksen perusteleminen ja tiedusteluun vastaaminen KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 30.11.2015 osoittamassaan kantelussa

Lisätiedot

Rikosasiaa ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, ellei syytettä rikoksesta ole nostanut se, jolla on siihen lain mukaan oikeus.

Rikosasiaa ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, ellei syytettä rikoksesta ole nostanut se, jolla on siihen lain mukaan oikeus. Annettu Naantalissa 11 päivänä heinäkuuta 1997 Lakioikeudenkäynnistä rikosasioissa Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Syyteoikeudesta Yleissäännös 1 Rikosasiaa ei oteta tuomioistuimessa

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Lisätiedot

Tie Selväksi Hämeessä Hämeen Poliisilaitos

Tie Selväksi Hämeessä Hämeen Poliisilaitos Tie Selväksi Hämeessä Hämeen Poliisilaitos 1 Tie Selväksi hanke, taustaa https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-jariippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/ehkaisevan-paihdetyonmenetelmat/tie-selvaksi-toimintamalli

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 654 659 SISÄLLYS N:o Sivu 654 Laki rikoslain muuttamisesta... 2077 655 Laki pakkokeinolain 5 luvun 11 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

ASIA. Käräjätuomarin tekemiksi epäillyt virkarikokset ASIAN VIREILLETULO

ASIA. Käräjätuomarin tekemiksi epäillyt virkarikokset ASIAN VIREILLETULO PÄÄTÖS 22.01.2009 Dnro OKV/15/31/2008 1/10 ASIA Käräjätuomarin tekemiksi epäillyt virkarikokset ASIAN VIREILLETULO Perustuslain 110 :n 1 momentin mukaan syytteen nostamisesta tuomaria vastaan lainvastaisesta

Lisätiedot

Poliisihallitus OHJE 1 (7)

Poliisihallitus OHJE 1 (7) Poliisihallitus OHJE 1 (7) Päivämäärä Nro 10.1.2012 2020/2011/4569 Voimassaoloaika 15.1.2012-31.12.2016 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta (119/1992) 4 Kohderyhmät Poliisi POLIISIN TEKEMÄKSI EPÄILLYN

Lisätiedot