Rikosprosessien jouduttaminen jatkotyöryhmän muistio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rikosprosessien jouduttaminen jatkotyöryhmän muistio"

Transkriptio

1 OM 1/69/2011 Rikosprosessien jouduttaminen jatkotyöryhmän muistio 1. Johdanto Eduskunta on hyväksynyt lausuman, jonka mukaan eduskunta edellyttää hallituksen laativan kokonaissuunnitelman esitutkinnan, syyteharkinnan ja oikeudenkäyntien joutuisuuden parantamiseksi (K 1/2009 vp, PeVM 1/2010 vp ja EK 5/2010 vp). Oikeusministeriö- ja sisäasiainministeriö asettivat työryhmän laatimaan kokonaissuunnitelman oikeusprosessien joutuisuuden parantamiseksi. Työryhmän mietintö valmistui joulukuussa 2010 (Oikeusprosessin pitkittymisen estäminen, oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 87/2010). Oikeusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella edelleen eduskunnan lausumassa tarkoitettu kokonaissuunnitelmaa edellä mainitun mietinnön 87/2010 perusteella. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut kansliapäällikkö Tiina Astola oikeusministeriöstä sekä jäseninä osastopäällikkö Jarmo Littunen oikeusministeriöstä, osastopäällikkö Kauko Aaltomaa sisäasiainministeriöstä, hovioikeudenlaamanni Tuomas Nurmi Helsingin hovioikeudesta, asianajaja Aarno Arvela Suomen Asianajajaliitosta ja lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio oikeusministeriöstä. Rautio on toiminut myös työryhmän sihteerinä. 2. Kokonaissuunnitelma Käsitellessään hallituksen toimenpidekertomusta K 1/2009 vp perustuslakivaliokunta pyysi oikeusministeriöltä selvityksen oikeudenkäyntien viivästymisestä ja siihen liittyvistä seikoista. Oikeusministeriön päivätyssä selvityksessä (OM 77/02/2009) käytiin läpi useita jo toteutuneita ja vireillä olevia lainsäädäntötoimia ja muita kehittämistoimenpiteitä. Tässä yhteydessä ei ole perusteltua käydä läpi niitä hankkeita, jotka on mainittu oikeusministeriön selvityksessä. Mainitun selvityksen jälkeen on myös aloitettu joitain joutuisuuden parantamiseen tähtääviä hankkeita. Edellä mainitussa työryhmämietinnössä 87/2010 on tehty selkoa tällaisista hankkeista, ja osa niistä on otettu mietinnössä ehdotetun 19 toimenpiteen joukkoon. Työryhmä on päätynyt ottamaan omaan esitykseensä vain edellä mainitun työryhmämietinnön ehdotuksista vain tärkeimmiksi katsomansa rikosasioita koskevat osat ja kehitellyt niitä edelleen pitäen silmällä erityisesti talousrikosasioita. Rajaus vastaa työryhmän käsityksen mukaan eduskunnan lausumassa ja perustuslakivaliokunnan mietinnössä 1/2010 vp esitettyä. Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Eteläesplanadi 10 PL 25 (09) (09) HELSINKI VALTIONEUVOSTO

2 2(8) 2.1. Lainuudistukset Esitutkinnan rajaaminen ja syytteestä sopiminen Esitutkinta on lain mukaan toimitettava, jos on syytä epäillä, että rikos on tehty. Tästä voidaan poiketa vain laissa erikseen säädetyissä tapauksissa. Työryhmä toteaa, että nykyinen lainsäädäntö esitutkinnan toimittamisvelvollisuudesta ja mahdollisuudesta jättää esitutkinta toimittamatta tai rajoittaa sitä on etenkin talousrikosasioissa joissain tapauksissa tarpeettoman joustamaton. Suurissa rikoskokonaisuuksissa saatetaan joutua tutkimaan rikoksia, jotka ovat liitännäisiä ja vähäisiä ns. päärikoksiin nähden. Yhtenäistä rangaistusta koskevien säännösten vuoksi tällaisilla vähäisemmillä rikoksilla ei ole välttämättä mainittavaa vaikutusta rikoskokonaisuuden perusteella tuomittavaan kokonaisrangaistukseen. Voimassa olevan lain mukaan oman rikoksen selvittämisen edistäminen esimerkiksi tunnustamalla voidaan ottaa huomioon rikoslain 6 luvun nojalla lieventävänä tekijänä tuomioistuimen mitatessa rangaistusta. Sitä vastoin tunnustaminen ei ole peruste jättää esitutkinta toimittamatta tai syyte nostamatta. Työryhmän käsityksen mukaan tunnustamisella tulisi voida olla merkitystä myös rikosprosessin aikaisemmassa vaiheessa. Jos henkilö tunnustaisi rikoskokonaisuudesta merkittävän rikoksen tai osan rikoksista ja jos tästä seuraisi tutkinnan tehostuminen ja nopeutuminen, tunnustamisen perusteella voitaisiin esimerkiksi rajata lievempiä rikoksia esitutkinnan ulkopuolelle. Koska edellä kuvatulla tavalla tällä ei välttämättä olisi yhtenäisrangaistustilanteessa merkityksellistä rangaistuksen lieventävää vaikutusta, voitaisiin tunnustamisen kannustimeksi lakiin kirjata syyttäjälle oikeus antaa lupaus siitä, että hän tulee tuomioistuimessa esittämään rangaistuksen mittaamista tavanomaista lievemmäksi. Tuomioistuin ei toisaalta olisi tähän sidottu, mutta syyttäjän kannanotolla olisi käytännössä huomattava merkitys. Työryhmä katsoo, että edellä kuvatun tyyppinen menettely olisi sovitettavissa suhteellisen jouhevasti lainsäädäntöön. Erityisenä etuna olisi se, että resurssisäästöt syntyisivät varhaisessa vaiheessa. Menettely hyödyttäisi paitsi esitutkintaviranomaisia myös syyttäjiä ja tuomioistuimia pienentäessään viimeksi mainittujen käsiteltäväksi tulevaa juttumäärää. Koska nimenomaan talousrikosasioissa tapahtuu viipymistä, mainitun kaltainen järjestelmä olisi omiaan nopeuttamaan niiden käsittelemistä. Esitutkintaa ei kuitenkaan tulisi rajata, jos painava yhteiskunnallinen intressi vaatii rikoksen selvittämistä tai jos yksityiselle henkilölle on tärkeää saada rikosasia tutkituksi ja saatetuksi tuomioistuimen käsiteltäväksi. Esitutkinnan rajaamiseen olisi suhtauduttava pidättyvästi esimerkiksi silloin, kun rajaaminen ilmeisesti vaarantaisi luottamuksen viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen ja luotettavuuteen tai kun kysymyksessä on henkilövahinkoja aiheuttanut rikos. Asetetaan työryhmä selvittämään mahdollisuudet esitutkinnan rajaamisoikeuden laajentamiseen ja syytteestä sopimiseen. Vastuu: oikeusministeriö (sisäasiainministeriö) Aikataulu: työryhmä asetetaan 2011 Merkitys: kohtalainen

3 3(8) Lievien verorikosten käsitteleminen hallinnollisessa menettelyssä Lievissä verorikosasioissa on nykyään kaksi rinnakkaista seuraamusjärjestelmää: rikosprosessi, jossa tuomitaan rikosoikeudellinen rangaistus ja mahdollinen vahingonkorvaus, ja hallinnollinen menettely, jossa seuraamukseksi määrätään veronkorotus. Rinnakkaisista järjestelmistä voi seurata epäyhdenmukaista käytäntöä esimerkiksi siitä, mitkä asiat tietyllä paikkakunnalla ohjautuvat hallinnolliseen menettelyyn. Koska korkeimman oikeuden käytännön mukaan sekä veronkorotuksen että rangaistuksen määrääminen samasta teosta loukkaa ne bis in idem kieltoa (ei kahdesti samassa asiassa) silloin, kun ensimmäisessä menettelyssä annettu ratkaisu on tullut lopulliseksi ennen toisen menettelyn alkamista, järjestelmät edellyttävät viranomaisten toimia, jotta asia käsiteltäisiin vain jommassakummassa menettelyssä. Rikosprosessia koskevassa lainsäädännössä annetaan suhteellisen hyvät keinot ottaa huomioon ne bis in idem -kielto, mutta asianlaita ei ole samoin verolainsäädännössä. Yhdenvertaisuuden varmistamiseen ja ne bis in idem kieltoon liittyvät näkökohdat puoltaisivat nykyistä selkeämpää sääntelyä siitä, mihin menettelyyn lievä verorikos ohjautuu käsiteltäväksi. Tätä silmällä pitäen voidaan todeta, että hallinnollinen menettely on selvästi kevyempi kuin rikosprosessi. Veronkorotusta voidaan muuna kuin rikosoikeudellisena rangaistuksena pitää vähemmän leimaavana seuraamuksena verorikkomukseen syyllistyneen kannalta. Siksi on perusteltua lähteä siitä, että lievät verorikosasiat pyrittäisiin käsittelemään hallinnollisessa menettelyssä. Tästä voisi olla joissain tapauksissa perusteltua poiketa. Lähinnä tämä voisi tulla kysymykseen, kun lievä rikos on osa suurempaa rikoskokonaisuutta tai kun kysymys on esimerkiksi uusimisena ilmenevästä selvästä piittaamattomuudesta lain kielloista ja käskyistä. Veronkorotuksista säädetään eri verolaeissa. Veronkorotuksiin liittyy myös merkittäviä fiskaalisia intressejä. Siksi päävastuu lainuudistuksista kuuluisi valtiovarainministeriölle. Lainsäädäntöuudistuksilla voidaan katsoa oleva kohtalainen merkitys oikeusprosessien nopeuttamiselle, joka ilmenisi ennen muuta välillisenä säästönä rikosoikeudenhoidosta huolehtiville tulevan juttumäärän vähentymisen muodossa. Valmistellaan säännökset lievien verorikosasioiden käsittelemisestä pääsääntöisesti vain hallinnollisessa menettelyssä. Vastuu: valtiovarainministeriö (oikeusministeriö) Aikataulu: valmistelu aloitetaan 2011 Merkitys: kohtalainen 2.2. Määrärahatarpeet Henkilöresurssit Oikeudenhoito yleensä ja rikosoikeudenhoito erityisesti on yksi valtion keskeisimmistä ja tärkeimmistä tehtävistä. Oikeudenhoito on luonteeltaan sellaista, että sitä voidaan uskoa muille kuin viranomaisille hyvin rajoitetusti. Kysymys on perustuslain 21 :ssä turvatun oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin sekä muiden perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamisesta sekä Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista. Oikeudenhoidolle osoitettujen resurssien on oltava paitsi riittävät, myös vakaat siten, ettei rahoitustasossa tapahdu vuosittaista heilahtelua. Tärkeätä on turvata resurssit niin, että rikosprosessiketjun eri

4 4(8) viranomaisvaiheisiin (poliisi, syyttäjä, tuomioistuin) ja oikeusapuun osoitetut resurssit ovat asianmukaisessa suhteessa toisiinsa, jottei synny pullonkauloja. Muun muassa tätä tarkoitusta varten oikeusministeriön, sisäasiainministeriön ja keskusvirastojen kesken on tarpeen pitää säännöllisiä tapaamisia, joissa koordinoidaan rikosprosessiin osallistuvien viranomaisten tavoitteita ja tarkkaillaan eri määrärahojen suhteita toisiinsa rikosprosessiketjun eri lenkeissä. Esimerkkinä lisäresurssien merkityksestä rikosprosessiketjussa voidaan tarkastella sitä, millä panostuksella esitutkinnassa avoimena olevien talousrikosten määrä saataisiin laskemaan niin, että lähennyttäisiin reaaliaikaista tutkintaa. Tämä varaston purkaminen ei ole nykyresurssein realistinen tavoite, koska viranomaisten sisäisillä järjestelyillä ja muilla resurssien uudelleen suuntaamisilla mainittavia tehokkuusetuja ei ilmeisestikään ole enää saavutettavissa. Toisaalta koska esimerkissä kysymys on juttusuman purkamisesta, ei lisäresurssitarvetta tarvitse pitää pysyvänä. Etenkään oikeusavun lisätarve ei varaston purkamisen jälkeen enää aktualisoidu. Talousrikostutkinnan vaikuttavuutta voidaan lisätä tehostamalla tutkintaa ja lyhentämällä sen kestoa. Tutkintatoimet voitaisiin näin kohdistaa tuoreisiin, jopa meneillään oleviin rikoksiin, jolloin rikosvahinkojen rajoittaminen ja rikoshyödyn pois ottaminen olisi nykyistä tehokkaampaa. Tällaiseen tilanteeseen päästään siinä tapauksessa, että poliisilla avoimena olevien talousrikosjuttujen määrä voidaan laskea noin 1 000:een, kun niitä nyt on hieman yli Tavoitteen saavuttaminen viidessä vuodessa edellyttäisi, että juttuja saataisiin vuosittain valmiiksi 200 nykyistä enemmän. Nykyisin niitä valmistuu noin vuodessa. Päätettyjen juttujen määrän lisääminen 200:lla edellyttää tutkintaan 40 virkaa lisää. Rahoitustarve olisi euroa vuosittain. Tutkinnan nopeutumisen lisäksi reaaliaikainen tutkinta tuottaa enemmän takaisin saatua rikoshyötyä asianomistajille ja valtiolle. Tutkintapanostuksen kasvattaminen lisäisi myös syyttäjien ja tuomioistuinten työtä. Lisäyksen suuruus riippuu olennaisesti siitä, kuinka suuri osa poliisille tulleista jutuista lopulta päätyy syyttäjälle. Vuosina osuus oli noin 2/3, jolloin 200 uudesta jutusta syyttäjälle päätyisi vuosittain noin 130. Talousrikoksiin erikoistuneet syyttäjät pystyvät käsittelemään noin yhdeksän juttua vuodessa. Talousrikoksia tutkivien poliisien määrän lisäämisestä seuraava juttumäärän kasvu voitaisiin siten käsitellä syyttäjälaitoksessa, jos talousrikossyyttäjien määrää lisättäisiin 14:lla. Vuotuiset lisäkustannukset tästä olisivat noin euroa. Syyttäjä nostaa syytteen vain osassa poliisilta syyttäjälle siirtyneistä jutuista. Viime aikoina osuus on ollut noin 3/4. Tämä merkitsisi, että 130:stä syyttäjälle tulleesta jutusta noin 100 jutussa nostettaisiin syyte käräjäoikeudessa. Talousrikosjutuissa haetaan lähes säännönmukaisesti muutosta hovioikeudessa. Näin ollen poliisin tutkintapanoksen kasvattaminen lisäisi tuomioistuinten työtä sekä käräjä- että hovioikeuksissa. Talousrikoksia tutkivien poliisien määrän lisäämisestä seuraava juttumäärän kasvu voitaisiin käsitellä tuomioistuimissa, jos tuomarien määrää lisättäisiin käräjäoikeuksissa ja hovioikeuksissa yhteensä 12 tuomarilla. Vuotuiset lisäkustannukset tästä olisivat noin euroa. Valtaosassa talousrikosasioista vastaajalla on puolustaja kaikissa rikosprosessiketjun osissa. Tutkintapanostuksen lisäämisestä seuraa siten myös oikeusapukustannuksen kasvu. Lisäkustannusten määrää on erittäin vaikea arvioida, koska kustannukset vaihtelevat suuresti juttukohtaisesti. Suurimmillaan oikeusavusta korvattavat erät voivat olla yksittäisissä asioissa satojatuhansia euroja ja kokonaismenot miljoonaluokkaa. Turvataan poliisille, syyttäjälaitokselle ja tuomioistuinlaitokselle riittävät henkilöstöresurssit erityisesti vaativien rikosasioiden käsittelyyn. Vastuu: oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, valtiovarainministeriö

5 5(8) Aikataulu: jatkuva, varaston purkaminen kestäisi kuitenkin viisi vuotta Merkitys: suuri Tietohallintouudistukset Sisäasiainministeriön toimialalla on parhaillaan käynnissä poliisiasiain tietojärjestelmän kokonaisuudistus (VITJA). Uutta järjestelmää tulisivat käyttämään poliisi ja muut esitutkintaviranomaiset sekä oikeusministeriön hallinnonalalta syyttäjät ja Rikosseuraamuslaitos. Arvioiden mukaan uusi järjestelmä olisi käytettävissä vuonna 2013 tai Poliisitoimen vastuulla oleva VITJA-tietojärjestelmähanke toteuttaa rikosketjuajattelun mukaisen ratkaisun kaikille esitutkintaviranomaisille sekä syyttäjälaitokselle. Hankkeen kustannukseksi on esitutkintaviranomaisten osalta arvioitu 25 miljoonaa euroa, josta kattamatta on 6 miljoonaa euroa. Työryhmä pitää erittäin tärkeänä, että paitsi viranomaisen sisäinen myös ennen kaikkea viranomaisten välinen asiakirjaliikenne, arkistointi, seuranta ja muut toimet voidaan mahdollisimman laajalti toteuttaa tietojärjestelmiä käyttäen. Tärkeää on edellä mainitun hankkeen lisäksi toteuttaa myös tuomioistuinten käytettävissä olevien järjestelmien uudistus siten, että järjestelmät ovat tarpeellisilta osiltaan yhteensopivat muiden viranomaisten järjestelmien kanssa. Tietohallintojärjestelmien kehittäminen ja aineistopankkien perustaminen tukevat sitä tärkeää tavoitetta, että asiakirjat ovat paitsi viranomaisketjun eri toimijoiden (esitutkintaviranomaiset, syyttäjät, tuomioistuimet eri asteissa, täytäntöönpanoviranomaiset) myös asianosaisten ja heidän avustajiensa käytettävissä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi poliisin tulisi antaa syyttäjän ja epäillyn avustajan käyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sellainen esitutkinta-aineisto, jonka paljastaminen ei vaaranna esitutkintaa. Näin saataisiin loppulausuntomenettelyyn ja syyteharkintaan kuluva aika merkittävästi lyhentymään. Vastaavasti tietoa voitaisiin toimittaa ennakolta tuomioistuimelle, jotta se voisi alustavasti aikatauluttaa asian. Oikeusministeriön vastuulla olevien tietojärjestelmähankkeiden arvioidaan vaativan rahoitusta noin 21 miljoonaa euroa vuosina Kokonaisrahoitustarve on siis 27 miljoonaa euroa. Toteutetaan poliisin, syyttäjälaitoksen ja tuomioistuinten tietohallintouudistukset ja turvataan niiden edellyttämät resurssit. Huolehditaan, että rikosprosessiin liittyvä aineisto on avustajien saatavilla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vastuu: sisäasiainministeriö, oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, Poliisihallitus Aikataulu: Merkitys: suuri Viranomaisten välinen yhteistyö ja ohjausjärjestelmät Niistä prosessien nopeuttamistoimista, jotka eivät vaadi uutta lainsäädäntöä tai lisärahoitusta, rikosprosessin eri toimijoiden välinen yhteistyö on keskeisessä asemassa. Tähän suunnitelmaan otetut yhteistyön edistämistoimet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: tulosohjaukseen liittyvät toimet, koulutus ja juttujen käsittelyn hallintaa koskevat toimet.

6 6(8) Tulosohjaus Kun rikosketjun toimijoita on kahden ministeriön hallinnonalalla, ministeriöiden on syytä koordinoida rikosasioiden käsittelyä koskevia tulostavoitteitaan. Oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön kansliapäälliköiden johdolla säännöllisesti järjestettävissä virkamiestapaamisissa kosketellaan muun ohella erilaisia rikosasioiden käsittelemiseen liittyviä ongelmia. Tulostavoitteiden yhteen sovittaminen ja prosessiketjun sujuvuuden edistäminen sopivat hyvin tapaamisten asialistalle. Tulosohjauksen tärkeä väline ovat tulosmittarit. Pitkään kestävien asioiden määrän vähentäminen on jo nyt tulostavoitteena poliisilla, syyttäjillä ja tuomioistuimilla. Tuomioistuinten tulosmittareissa näkyy se, kuinka hyvin asian aiempien käsittelyvaiheiden kesto on otettu huomioon. Sen sijaan syyttäjälaitoksessa ei vielä ole tällaista tulosmittaria. Tulosohjattavilla virastoilla tulee olla myös välineet tulosten seurantaan. Yksittäisten asioiden käsittelyä ja käsittelyn kokonaiskestoa eri viranomaisvaiheissa voidaankin nykyisin jo kattavasti seurata. Tietojärjestelmät tuottavat myös johtamisessa tarvittavan informaation käsittelyn kestosta. Sen sijaan nykyisessä asianhallintajärjestelmässä ei ole toimintoa, joka automaattisesti hälyttäisi, kun hyväksyttävä kokonaiskesto on vaarassa ylittyä. Viivästymisten syiden kirjaamisen ensisijaisena tavoitteena on, että kirjaaminen itsessään edistää huomion kiinnittämistä viivästymiin ja muistuttaa tarpeesta reagoida niihin. Toissijaisesti kirjaaminen helpottaa viivästymisten jälkikäteistä selvittämistä. Tulosohjauksella voidaan myös edistää kohdassa kuvatun nopeutetun rikosprosessin käyttämistä Koulutus Poliisilla, syyttäjillä, tuomareilla ja asianajajilla on vakiintuneet jatkokoulutusjärjestelmät. Erityisesti prosessin sujuvoittamista käsittelevässä koulutuksessa on tärkeää, että samoihin tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan osallistuu prosessin eri toimijoiden edustajia. Valtakunnansyyttäjänvirasto ja Suomen Asianajajaliitto suosittelevat helmikuussa 2011 antamassaan julkilausumassa sitä, että syyttäjät ja asianajajat voisivat osallistua toistensa koulutustilaisuuksiin Juttujen käsittely Poliisilla on pääkaupunkiseudulla talousrikosten esikäsittely-yksikkö, jonka tehtävänä on arvioida talousrikosasioiden laatua ja ohjata ne sellaisiin yksiköihin, joilla on valmiudet ne tutkia. Toimintaa ollaan parhaillaan laajentamassa valtakunnalliseksi. Syyttäjälaitos suunnittelee vastaavaa koko maan kattavaa koordinointitoimintoa. Syyttäjien esikäsittelyjärjestelmän yhtenä tehtävänä on mahdollistaa käsittelyn riittävä keskittäminen laajoissa talousrikosasioissa, mutta myös tarvittaessa niiden hajauttaminen. Tulosohjaus -Jatketaan prosessin sujuvuuskysymysten käsittelemistä oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön virkamiesjohdon säännöllisissä tapaamisissa -Laaditaan syyttäjälaitokselle esitutkinnan keston huomioon ottamista koskeva tulosmittari -Liitetään uuteen rikosasioiden asiankäsittelyjärjestelmään asian keston ilmaiseva hälytys -Kirjataan viivästymisen syyt kattavasti prosessin kaikissa vaiheissa -Edistetään vähäisempien rikosasioiden käsittelemistä nopeutetussa menettelyssä

7 7(8) Koulutus -Sisällytetään poliisin, syyttäjien, tuomioistuinten ja oikeudenkäyntiavustajien koulutukseen systemaattisesti prosessin sujuvuutta koskeva osa Juttujen käsittely -Laajennetaan talousrikosten esikäsittelyjärjestelmä poliisilla valtakunnalliseksi ja otetaan vastaava käyttöön syyttäjälaitoksessa. Vastuu: oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Poliisihallitus Aikataulu: jatkuva Merkitys: kohtalainen Nopeutettu rikosprosessi Joissain suurissa yleisötapahtumissa on sovellettu ns. yhden kosketuksen periaatetta, jonka mukaan rikos on käsitelty erityisen joutuisasti niin, että heti rikoksen ilmitulon jälkeen on aloitettu esitutkinta, jonka päätyttyä tai osittain sen kanssa limittäin on toimitettu syyteharkinta sekä käsitelty asia tuomioistuimessa. Tavanomaista rikosoikeudenkäyntiä keveämpiä menettelyitä ovat rangaistusmääräysmenettely, jossa syyttäjän päätöksellä voidaan määrätä sakko ja menettämisseuraamus rikoksesta, josta enimmäisrangaistukseksi on säädetty kuusi kuukautta vankeutta. Rikesakkomenettelyssä valvontaa suorittava virkamies voi määrätä rikesakon niiden rikoksien johdosta, joiden seuraamukseksi rikesakko on erikseen säädetty. Käräjäoikeuden kirjallisessa menettelyssä voidaan tuomita enintään yhdeksän kuukautta vankeutta rikoksesta, josta säädetty enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Edellytyksenä on lisäksi, että vastaaja on tunnustanut teon ja luopunut suullisesta oikeudenkäynnistä. Lisäksi rikosasia voidaan käsitellä käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä vastaajan poissa ollessa, jos hänet on haastettu istuntoon ratkaisun uhalla eikä hänen läsnäolonsa ole tarpeen asian selvittämiseksi. Rangaistukseksi voidaan tuomita enintään kuusi kuukautta vankeutta. Vaikka mainituissa menettelyissä voidaan käsitellä paljon asioita, on kuitenkin joukko asioita, jotka syystä tai toisesta on käsiteltävä suullisessa oikeudenkäynnissä vastaajan läsnä ollessa. Kysymys voi olla esimerkiksi kiistetystä rikoksesta, joka on näytön vastaanottamisen vuoksi tarpeen käsitellä oikeudenkäynnissä. Yhden kosketuksen periaate on erityisen hyödyllinen niissä tapauksissa, joissa rikoksesta epäilty on maassa tilapäisesti tai joissa muuten henkilön tavoittaminen myöhemmin tulee ilmeisesti olemaan vaikeaa. Ongelmaksi useimmiten nousee se, ettei henkilöä saada haastetuksi tuomioistuimeen vastaamaan syytteeseen, tai että joudutaan käyttämään viranomaisresursseja henkilön etsimiseen tai kansainvälisen oikeusavun pyytämiseen. Yhden kosketuksen periaatteen käyttäminen ei edellytä lainsäädäntömuutoksia, vaan viranomaisten eli poliisin, syyttäjän ja tuomioistuimen yhteistoiminta riittää. Olennaista on myös huolehtia vastaajan oikeusavusta, tulkkaamisesta ja muista oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeista. Työryhmä katsoo, että yhden kosketuksen periaatteen laajempaa hyödyntämistä jatkossa edistäisi analyysi, jossa kartoitettaisiin muun muassa menettelyn käyttöalaa ja edellytyksiä sekä suositeltavia käytännön toimintatapoja.

8 8(8) Laaditaan analyysi vähäisempien rikosasioiden käsittelystä nopeutetussa menettelyssä (ns. yhden kosketuksen periaate). Vastuu: oikeusministeriö, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Poliisihallitus Aikataulu: aloitetaan 2011 Merkitys: pieni

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS 14.9.2016 OM 8/41/2015 Jakelussa mainituille OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Työryhmän asettaminen Toimikausi Tausta Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeusprosessien

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet

Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet YLEINEN OHJE VKS:2013:4 12.6.2013 Voimassa 1.1.2014 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:2 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta Ohje syyteneuvottelua koskevan lainsäädännön soveltamisesta YLEINEN OHJE Dnro 26/31/14 28.12.2015 Voimassa 1.1.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä YLEINEN OHJE VKS:2013:1 Dnro 47/31/12 Annettu 28.12.2012 Voimassa 1.1.2013 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2009:2 Sisällysluettelo...3 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

Poliisihallitus on antanut lausunnon ja X:n poliisilaitos selvityksen.

Poliisihallitus on antanut lausunnon ja X:n poliisilaitos selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.08.2016 Dnro OKV/1537/1/2015 1/5 ASIA Tutkintailmoituksen käsittely poliisilaitoksella KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 2.11.2015 osoittamassaan kahdessa sähköpostikirjoituksessa

Lisätiedot

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Itä-Suomen Aluehallintovirasto Mikkeli, Kuopio ja Joensuu 28.-30.9.2015 Rikosuhridirektiivi Kansallisesti

Lisätiedot

Lausunto ID-1562966223 1 (5) Oikeusministeriön lausuntopyyntö arviomuistosta Oikeusprosessien keventäminen

Lausunto ID-1562966223 1 (5) Oikeusministeriön lausuntopyyntö arviomuistosta Oikeusprosessien keventäminen Lausunto ID-1562966223 1 (5) 04.03.2016 POL-2016-1170 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Oikeusministeriön lausuntopyyntö arviomuistosta Oikeusprosessien keventäminen Poliisihallituksen lausunto Oikeusprosessien

Lisätiedot

syyttäjille Dnro 38/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

syyttäjille Dnro 38/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta YLEINEN OHJE VKS:2006:4 syyttäjille Dnro 38/31/06 Annettu Säädösperusta 13.12.2006 YSL 3 2 mom. Kumoaa Voimassa VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

Lisätiedot

LAUSUNTO Dnro 001/41/16. Oikeusministeriö PL VALTIONEUVOSTO. Viite: OM 8/41/2015

LAUSUNTO Dnro 001/41/16. Oikeusministeriö PL VALTIONEUVOSTO. Viite: OM 8/41/2015 Helsingin syyttäjänvirasto LAUSUNTO 16.3.2016 Dnro 001/41/16 Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: OM 8/41/2015 LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA OIKEUSPROSESSIN KEVENTÄMINEN Helsingin syyttäjänvirasto

Lisätiedot

Dnro 16/31/11. 25.8.2011 1.9.2011 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:1 Dnro 3/31/08. Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus

Dnro 16/31/11. 25.8.2011 1.9.2011 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:1 Dnro 3/31/08. Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus YLEINEN OHJE VKS:2011:1 Dnro 16/31/11 Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus Annettu Voimassa 25.8.2011 1.9.2011 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:1 Dnro 3/31/08 Säädöspohja Yleisistä syyttäjistä

Lisätiedot

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Koulutus 12.1.2015 Suomen Asianajajaliitto Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Tämän päivän aiheena rikosasiat Rikosprosessi ennen oikeudenkäyntiä Mitä tapahtuu esitutkinnassa ja

Lisätiedot

SUHTEELLISUUSPERIAATE. Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto

SUHTEELLISUUSPERIAATE. Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto MITÄ SE TARKOITTAA? - viranomaisten toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden - ei ole yksiselitteinen eikä täsmällinen

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 9/2010 vp sekä eduskunnan kirjelmä 42/2010 vp

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 9/2010 vp sekä eduskunnan kirjelmä 42/2010 vp 21.9.2015 Eduskunnan tarkastusvaliokunnalle Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 9/2010 vp sekä eduskunnan kirjelmä 42/2010 vp Eduskunnan tarkastusvaliokunta on pyytänyt oikeusministeriöltä kirjallista

Lisätiedot

Syyttäjän ratkaisut 2008

Syyttäjän ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Syyttäjän ratkaisut 2008 Syyttäjä ratkaisi 81 000 asiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 80 995 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 2 552 enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta LAKIALOITE 37/2012 vp rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta Eduskunnalle Rattijuopumustapauksissa kuolleita on 2000-luvulla ollut keskimäärin

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pieneni hieman Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 63 600 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta,

Lisätiedot

Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus

Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus YLEINEN OHJE Dnro 18/31/14 30.6.2014 Voimassa 1.8.2014 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2011:1, dnro 16/31/11 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio

Lisätiedot

Toimitettu myös sähköisessä muodossa osoitteeseen oikeusministerio@om.fi

Toimitettu myös sähköisessä muodossa osoitteeseen oikeusministerio@om.fi PL 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 Helsingin yliopisto puh (09) 191 22 766 faksi (09) 191 22 762 s-posti: info@iprinfo.com www.iprinfo.com Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto PL 25 00023 Valtioneuvosto Toimitettu

Lisätiedot

Lausunto ID-1558645709 1 (5) Jenni Juslén 03.11.2015 POL-2015-14009

Lausunto ID-1558645709 1 (5) Jenni Juslén 03.11.2015 POL-2015-14009 Lausunto ID-1558645709 1 (5) Jenni Juslén 03.11.2015 POL-2015-14009 Eduskunta Lakivaliokunta lav@eduskunta.fi Poliisihallituksen lausunto lakivaliokunnalle; hallituksen esitys laiksi esitutkintalain muuttamisesta

Lisätiedot

- seminaari 10.05.2007 LS LH virastotalo. Poliisin rooli ja hoitoon ohjaus. Rikoskomisario Ari-Pekka Lehtinen Turun kihlakunnan poliisilaitos

- seminaari 10.05.2007 LS LH virastotalo. Poliisin rooli ja hoitoon ohjaus. Rikoskomisario Ari-Pekka Lehtinen Turun kihlakunnan poliisilaitos Päivän n päihdetilanne p - seminaari 10.05.2007 LS LH virastotalo Poliisin rooli ja hoitoon ohjaus Rikoskomisario Ari-Pekka Lehtinen Turun kihlakunnan poliisilaitos POLIISIN TEHTÄVÄ on suorittaa huumausainerikosten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 368/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain

Lisätiedot

Rikosasiaa ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, ellei syytettä rikoksesta ole nostanut se, jolla on siihen lain mukaan oikeus.

Rikosasiaa ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, ellei syytettä rikoksesta ole nostanut se, jolla on siihen lain mukaan oikeus. 1 of 34 21/03/2011 11:51 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 11.7.1997/689 11.7.1997/689 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudenkäynnistä

Lisätiedot

Viite: lausuntopyyntö 11.1.2016, OM 8/441/2015 Oikeusprosessien keventäminen

Viite: lausuntopyyntö 11.1.2016, OM 8/441/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1 ESPOON KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO 14.3.2016 Oikeusministeriölle Viite: lausuntopyyntö 11.1.2016, OM 8/441/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1 Johdanto Muistion alussa on viitattu pääministeri Juha Sipilän

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

Kartellien kriminalisointi Suomessa: Helsingin yliopiston selvityksen tuloksista

Kartellien kriminalisointi Suomessa: Helsingin yliopiston selvityksen tuloksista Kartellien kriminalisointi Suomessa: Helsingin yliopiston selvityksen tuloksista Raimo Lahti & Ville Hiltunen 27.5.2014 28.5.2014 1 Esityksen sisältö 1. Selvitystyön rakenne pääpiirteissään 2. Prof. Lahti:

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunnalle

Valtiovarainvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Valtiovarainvaliokunnalle

Lisätiedot

1. Rikosasian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa sekä tuomioistuimissa

1. Rikosasian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa sekä tuomioistuimissa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 15.11.2011 Dnro OKV/1606/1/2009 1/7 ASIA Esitutkinnan viipyminen ja rikosasian käsittelyn kokonaiskesto KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 15.11.2009 osoittamassaan kantelussa arvostellut

Lisätiedot

87/2010. Oikeusprosessin pitkittymisen estäminen

87/2010. Oikeusprosessin pitkittymisen estäminen 87/2010 Oikeusprosessin pitkittymisen estäminen 87/2010 Oikeusprosessin pitkittymisen estäminen Oikeusministeriö, Helsinki 2010 13.12.2010 Julkaisun nimi Oikeusprosessin pitkittymisen estäminen Tekijä

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Poliisiosasto Poliisitoimintayksikkö RIKOSASIOIDEN SOVITTELU. 1. Yleistä

SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Poliisiosasto Poliisitoimintayksikkö RIKOSASIOIDEN SOVITTELU. 1. Yleistä SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Poliisiosasto Poliisitoimintayksikkö 14.6.2006 SM-2006-01766/Ri-1 Liittyy samalla numerolla annettuun ohjeeseen, 14.6.2006. Sovittelua koskeva muistio, joka on laadittu yhteistyössä

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS Dnro 52/03/11 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 16 :n nojalla vahvistan, apulaisvaltakunnansyyttäjää ja

Lisätiedot

Asia: Lausunto tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä. Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/2013

Asia: Lausunto tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä. Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/2013 Suomen Tuomariliitto Finlands Domareförbund ry OIKEUSMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/2013 Pyydettynä lausuntona Tuomariliitto

Lisätiedot

2 SOTILASOIKEUDENKÄYNTIASIOIDEN SYYTTÄJÄT JA TUOMIOISTUIMET

2 SOTILASOIKEUDENKÄYNTIASIOIDEN SYYTTÄJÄT JA TUOMIOISTUIMET YLEINEN OHJE VKS:2010:2 Syyttäjille Dnro 17/31/10 Annettu Säädösperusta 3.3.2010 YSL 3 2 mom. YSL 4 Kumoaa Voimassa Yleisen ohjeen 1.4.2010 syyttäjille toistaiseksi VKS:2005:2 Dnro 37/31/05 Menettely sotilasoikeudenkäyntiasioissa

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2011

Hovioikeuksien ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni hieman vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 11 000 asiaa vuonna, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

ASETTAMISPÄÄTÖS OM 18/41/ OM031:00/2010. Jakelussa mainituille TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN

ASETTAMISPÄÄTÖS OM 18/41/ OM031:00/2010. Jakelussa mainituille TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS OM 18/41/2010 15.11.2010 OM031:00/2010 Jakelussa mainituille TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN Oikeusministeriö on tänään asettanut toimikunnan, jonka tehtävänä on laatia ehdotus oikeudenkäymiskaaren

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 20.1.2016 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

15.1.2010 OM 20/41/2009. Lainvalmisteluosasto Rikos- ja prosessioikeuden yksikkö LsN Jaakko Rautio. Arviomuistio

15.1.2010 OM 20/41/2009. Lainvalmisteluosasto Rikos- ja prosessioikeuden yksikkö LsN Jaakko Rautio. Arviomuistio 15.1.2010 OM 20/41/2009 Lainvalmisteluosasto Rikos- ja prosessioikeuden yksikkö LsN Jaakko Rautio Arviomuistio Resursseja säästävä menettely, jossa rikoksen varhainen tunnustaminen voisi läpinäkyvässä

Lisätiedot

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSASIOIDEN KESKITTÄMINEN MARKKINAOIKEUTEEN

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSASIOIDEN KESKITTÄMINEN MARKKINAOIKEUTEEN 1 HELSINGIN HOVIOIKEUS Salmisaarenranta 7 I PL 132 00181 Helsinki Puhelin 0103640500, Telefax 0103640512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi 16.6.2010 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN ARVIOMUISTIO Lainvalmisteluosasto OM 8/41/2015 Lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio 11.1.2016 Lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Kokoonpanojen keventäminen

Lisätiedot

ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008 OIKEUSAPU JA JULKINEN PUOLUSTUS B 14.2 ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

Jos joudut rikoksen uhriksi

Jos joudut rikoksen uhriksi 1 / 5 28.1.2009 12:11 Jos joudut rikoksen uhriksi Etusivu Rikosasian käsittelyn vaiheet Korvaukset Tukipalvelut Perheväkivalta Lapsi rikoksen uhrina Lähestymiskielto Apua ja tukea Muut esitteet Jos joudut

Lisätiedot

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta 7 Tilastot 195 Tehtävät ja toimenpiteet Tehtävät ja toimenpiteet Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta Valtioneuvoston yleisistunnot ja esittelyt tasavallan presidentille

Lisätiedot

Rikosoikeudellisen vastuun alkaminen

Rikosoikeudellisen vastuun alkaminen Olli Saunaoja, laamanni Espoon käräjäoikeus Rikosoikeudellisen vastuun alkaminen Suomen lain mukaan rangaistusvastuun edellytyksenä on, että rikoksen tekijä on teon hetkellä täyttänyt 15 vuotta. Jos nuori

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Lainvalmisteluosasto OM 3/41/2014 26.2.2014 LUONNONSUOJELU- JA YMPÄRISTÖRIKOSSÄÄNNÖSTEN TARKISTAMISTA VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ

Lainvalmisteluosasto OM 3/41/2014 26.2.2014 LUONNONSUOJELU- JA YMPÄRISTÖRIKOSSÄÄNNÖSTEN TARKISTAMISTA VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ ASETTAMISPÄÄTÖS Lainvalmisteluosasto OM 3/41/2014 26.2.2014 LUONNONSUOJELU- JA YMPÄRISTÖRIKOSSÄÄNNÖSTEN TARKISTAMISTA VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Oikeusministeriö on tänään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Esitutkintalaki 30.4.1987/449

Esitutkintalaki 30.4.1987/449 Esitutkintalaki 30.4.1987/449 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Lain soveltamisala 1 Esitutkinta rikoksen johdosta toimitetaan tämän lain mukaisesti, jollei muussa laissa ole toisin säädetty.

Lisätiedot

Jakelussa mainitut 25.2.2015. Jälkiseurannassa seurattavia asioita olivat:

Jakelussa mainitut 25.2.2015. Jälkiseurannassa seurattavia asioita olivat: 108/54/09 Jakelussa mainitut 25.2.2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus 226/2011 Poliisin ja syyttäjän yhteistyö JÄLKISEURANTARAPORTTI Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

Poliisihallitus OHJE 1 (7)

Poliisihallitus OHJE 1 (7) Poliisihallitus OHJE 1 (7) Päivämäärä Nro 10.1.2012 2020/2011/4569 Voimassaoloaika 15.1.2012-31.12.2016 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta (119/1992) 4 Kohderyhmät Poliisi POLIISIN TEKEMÄKSI EPÄILLYN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO. 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op)

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO. 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op) RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op) Huom! Vastaus kysymykseen 1 saa olla enintään 4 sivun (= 1 arkin) pituinen, ja vastaukset kysymyksiin 2, 3 ja 4 enintään

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011 1 (5) ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS Kuopio 16.6.2014 Nro 48 Oikeusministeriölle Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011 Asia: Lausunto tuomioistuinlakia valmistelleen työryhmän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain, oikeudenkäymiskaaren sekä eräiden muiden lakien rikosasioiden käsittelyä käräjäoikeudessa koskevien säännösten muuttamisesta

Lisätiedot

ASIA. Esitutkintapäätöksen perusteleminen ja tiedusteluun vastaaminen KANTELU

ASIA. Esitutkintapäätöksen perusteleminen ja tiedusteluun vastaaminen KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 04.07.2016 Dnro OKV/1693/1/2015 1/6 ASIA Esitutkintapäätöksen perusteleminen ja tiedusteluun vastaaminen KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 30.11.2015 osoittamassaan kantelussa

Lisätiedot

HE 62/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 62/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta annetun lain ja rikoslain 2 a luvun muuttamisesta annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS JA TILASTOKESKUS

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS JA TILASTOKESKUS OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS JA TILASTOKESKUS Tausta-aineisto Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 16.12.2004 klo 10.00 Seksuaalirikoksia koskevia rangaistussäännöksiä uudistettiin 1.1.1999 voimaan tulleella

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 689 704. Laki. N:o 689. oikeudenkäynnistä rikosasioissa

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 689 704. Laki. N:o 689. oikeudenkäynnistä rikosasioissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 689 704 SISÄLLYS N:o Sivu 689 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa... 2207 690 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta...

Lisätiedot

17.4.2013. LA 27/2012 vp (Juho Eerola/ps ym.) Lakivaliokunnan asiantuntijakuuleminen 18.4.2013

17.4.2013. LA 27/2012 vp (Juho Eerola/ps ym.) Lakivaliokunnan asiantuntijakuuleminen 18.4.2013 1/3 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 MUISTIO 17.4.2013 Eduskunnan lakivaliokunnalle Viite: LA 27/2012 vp (Juho Eerola/ps ym.) Lakivaliokunnan asiantuntijakuuleminen 18.4.2013 Kuten oikeusministeriö 26.11.2012

Lisätiedot

hallintovaliokunnalle.

hallintovaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 9/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja työsopimuslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunnalle JOHDANTO

Lisätiedot

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta TILASTOT Tehtävät ja toimenpiteet Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta Valtioneuvoston yleisistunnot ja esittelyt tasavallan presidentille Istunnot 1) Valtioneuvoston

Lisätiedot

VAATIVIEN RIKOSASIOIDEN KÄSITTELYN VIIPYMINEN

VAATIVIEN RIKOSASIOIDEN KÄSITTELYN VIIPYMINEN VAATIVIEN RIKOSASIOIDEN KÄSITTELYN VIIPYMINEN Suosituksia ja ehdotuksia viipymisen torjumiseksi esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja tuomioistuinvaiheissa Työryhmämietintö 4.5.2010 Valtakunnansyyttäjänvirasto

Lisätiedot

Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa

Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.05.2014 Dnro OKV/10/50/2013 1/5 ASIA Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa ASIAN VIREILLETULO Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitokselle

Lisätiedot

Syyttäjän ratkaisut 2012

Syyttäjän ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Syyttäjän ratkaisut 2012 Syyttäjä ratkaisi 77 300 asiaa vuonna 2012 Vuonna 2012 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 77 300 rikosoikeudellista asiaa, mikä on lähes 2 prosenttia enemmän

Lisätiedot

Julkinen oikeusapu 2008

Julkinen oikeusapu 2008 Oikeus 2009 Julkinen oikeusapu 2008 Yksityiselle asiamiehelle annettujen oikeusapupäätösten määrä lisääntyi vuonna 2008 Valtion oikeusaputoimistoissa käsiteltiin vuonna 2008 yhteensä 71 479 julkisen oikeusavun

Lisätiedot

Kantelija on antanut hankitun selvityksen johdosta vastineensa.

Kantelija on antanut hankitun selvityksen johdosta vastineensa. PÄÄTÖS 12.11.2008 Dnro OKV/824/1/2007 1/5 ASIA VIIVÄSTYS HAASTEIDEN ANTAMISESSA KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 8.8.2007 osoittamassaan kirjoituksessa Espoon käräjäoikeuden ja Espoon kihlakunnan

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID (6) /2013/4355. Rikosasioiden sovittelu. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID (6) /2013/4355. Rikosasioiden sovittelu. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551813618 1 (6) 02.12.2013 2020/2013/4355 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa 2020/2011/3411, 22.11.2011 Rikosasioiden

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 38/2002 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 43/2002 16.10.2002 Asia: Virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Päätös, johon haetaan muutosta Oikaisuvaatimus Johtava

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Tieliikenteen lievät rikkomukset ja niiden seuraamukset tieliikennelainsäädäntöä uudistettaessa. Kimmo Kiiski LVM

Tieliikenteen lievät rikkomukset ja niiden seuraamukset tieliikennelainsäädäntöä uudistettaessa. Kimmo Kiiski LVM Tieliikenteen lievät rikkomukset ja niiden seuraamukset tieliikennelainsäädäntöä uudistettaessa Kimmo Kiiski LVM Kokonaisuus osa tieliikenteen kokonaisuudistushanketta Työryhmä on arvioinut pääosin tieliikennelain

Lisätiedot

Lausunnon antaminen oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä. Lausuntopyyntö 8.4.2015

Lausunnon antaminen oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä. Lausuntopyyntö 8.4.2015 Kaupunginhallitus 224 18.05.2015 Lausunnon antaminen oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä 489/00.04.00/2015 KH 224 Valmistelija/lisätiedot konsernihallinnon lakimies

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN

RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN ALKUSANAT LYHENTEITÄ V XV 1 RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN 1 1 l.l 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMISEN PERUSTEET Johdanto Keskeiset käsitteet ja periaatteet Rangaistus Rangaistuksen

Lisätiedot