SAL+OIN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAL+OIN KAUPUNKI 07.05.2015"

Transkriptio

1 KORKEIN HALLINTO -OIKEUS Salon kaupunginhallitus PL SALO Päivämäärä Diaarin:o 1255/3/15 SAL+OIN KAUPUNKI /y ọy. SELITYSPYYNTÖ Korkein hallinto-oikeus lähettää oheiset asiakirjat selityksen antamista varten. Läheteasiakirjoihin sisältyvät seuraavat asiakirjat: Salon Energiantuotanto Oy:n valitus liitteineen ja asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat. Selitys ja sen liitteet on toimitettava tänne mennessä. Läheteasiakirjat on samalla Läheteasiakirjojen sidontaa ei saa avata eikä asiakirjanippua purkaa. Selitys on toimitettava myös sähköpostin liitetiedostonaosoitteeseen tai Valtioneuvoston suojatun sähköpostipalvelun kautta; web -osoite: https://mail4.vn.fi/. Käytettävyyden vuoksi liitetiedosto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti odt, rtf tai doc -tiedostomuodossa tai vaihtoehtoisesti pdf -tiedostona. Notaari Eeva Ryytty Puh: (vaihde) Vastausta varten Läheteasiakirjat palautetaan selityksen ja _ liitteen kera Allekirjoitus ja nimen selvennys / 201 Postiosoite / Postadress Osoite! Adress Puhelin / Telefon PL 180! PB 180 Fabianinkatu 15 Vaihde / Växel HELSINKI / HELSINGFORS Fabiansgatan 15 Telefax E-maif

2 Olli Hyvönen <olli.hyvonenqajbeversheds.com> aika :52:40 Vastaanottaja: Kopio: Aihe: Valitus täytäntöönpanon kieltoa koskevassa asiassa / Salon Energiantuotanto Oy Korkeimmalle hallinto-oikeudelle, lähetän ohessa Salon Energiantuotanto Oy:n valituksen täytäntöönpanon kieltovaatimusta koskevassa asiassa. Ystävällisin terveisin Olli Hyvönen asianajaja, Helsinki Salon Energiantuotanto Oy:n asiamiehenä Olli Hyvönen Asianajaja, osakas 1 Attorney-at-Law, Partner JB EVCn FDS Asianajotoimisto JB Eversheds Oy Attorneys JB Eversheds Ltd Fabianinkatu 29 B, FI Helsinki, Finland Tel: (Direct) (Mobile) * 1 HEINONEN PART OF JB EVERSHEDS HELSINKI 1 HÄMEENLINNA 1 JYVÄSKYLÄ { TAMPERE 1 TURKU Juridia Butzow yhdistyy Eversheds Internationalin kanssa. Jatkossa Juridia Butzow tunnetaan nimellä Asianajotoimisto JB Eversheds Oy. Lue lisää kotisivuiltamme. luridia Butzow joins Eversheds International and will be known as JB Eversheds. For f urther information please visit our website. Tämä viesti on luottamuksellinen ja saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos olette saanut tämän viestin erehdyksessä, pyydämme ilmoittamaan tästä välittömästi viestin lähettäjälle sähköpostitse ja poistamaan alkuperäisen viestin ja sen kopiot. 1 This communication is confidential and may contain legaily privileged information. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately by and delete the original communication and its copies. Salon Energiantuotanto Oy valitus KHO_täytäntöönpanon kieltovaatimus _ pdf

3 Salon Energiantuotanto Oy_valitus KHO_täytäntöönpanon kieltovaatimus _ _LI ITE 1.pdf Salon Energiantuotanto Oy valitus KHO_täytäntöönpanon kieltovaatimus _ _LI ITE 2.pdf

4 Korkein hatnto-oikeus Saapunut liitteitä. d 2 q urr..ururuwau. uarr..urtr arr.ørrs rrrarrrn KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE 1 ASIA Valitus täytäntöönpanon kieltovaatimusta koskevassa asiassa 2 ASIANOSAISTIEDOT Muutoksenhakija Salon Energiantuotanto Oy (Y-tunnus ), kotipaikka Salo jaijempänä "SEOY" Muutoksenhakijan asiamies ja prosessiosoite Asianajaja Olli Hyvönen Asianajotoimisto JB Eversheds Oy Fabianinkatu 29 B, Helsinki Puh Faksi Muutoksenhaun kohteena oleva päätös kieltovaatimusta koskeva pää- Turun hallinto-oikeuden SEOY:n täytäntöönpanon tös numero 15/ 0079/ 1 Viranomainen Salon kaupunginvaltuusto PL SALO Helsinki Hämeenlinna Jyväskylä Tampere Turku Fabianinkatu 29 B Raatihuoneenkatu 78 Puistokatu 21 Pyhäjärvenkatu 5 8 World Trade Center Turku FI Helsinki FI Hämeenlinna FI Jyväskylä FI Tampere Veistämönaukio 1-3 (P.O. Box 313) Finland Finland Finland Finland FI Turku Finland Tel: Tel: Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Fax: Fax: Asianajotoimisto JB Eversheds Oy I Attorneys JB Eversheds Ltd Business ID: VAT number F Place af domicile: Helsinki

5 JB EVERSHEDS 2(7) 1 ASIA ASJANOSAISTIEDOT MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖSJA.VALITUSAIKA... 4 VAATIMUKSET TÄYTÄNTÖÖNPANON KIELTOVAATIMUKSEN PERUSTEET Täytäntöönpanokieltoa koskeva vaatimus Täytäntöönpanokiellon välttämättömyys Turun hallinto -oikeuden päätöksen perustelemattomuus YHTEENVETO PÄÄASIAN VALITUSPERUSTEISTA OIKEUDENKÄYNTIKULUJEN KORVAAMINEN VALITUKSEN LIIKESALAISUUKSISTA...7

6 JB EVERSHEDS 3 (7) 3 MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS JA VALITUSAIKA Muutoksenhaun kohteena on Turun hallinto-oikeuden tekemä päätös numero 15/ 0079/ 1, jolla hallinto-oikeus on hylännyt SEOY:n täyt änt öönpanon kieltovaatimuksen koskien Salon kaupunginvaltuuston tekemää päätöstä hyväksyä Salon kaupungin ja Ekokem Oyj Ab:n ("Ekokem") välinen sopimus lämpöenergian toimittamisesta viimeistään lukien 25 vuoden ajan. Turun hallinto-oikeuden päätös on annettu tiedoksi SEOY:IIe (kopio saantitodistuksesta liitteenä 1) ja määräaika valitukselle on siten Muutoksenhaun kohteena oleva päätös on liitteenä (liite 2). 4 VAATIMUKSET Muutoksenhakija vaatii kunnioittavasti, että korkein hallinto-oikeus kumoaa Turun hallinto -oikeuden päätöksen 15/ 0079/1 ja kieltää Salon kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen 123 täytänt öönpanon ennen Turun hal lintooikeudessa vireillä olevassa valitusasiassa annet tavaa päätöstä sekä aset taa riittävän suuruisen uhkasakon täytäntöönpanokielton tehosteeksi, ja 2. velvoittaa Salon kaupungin korvaamaan muutoksenhakijan tässä asiassa syntyvät oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa täysimääräisesti myöhemmin ilmoltettavalla määrällä korkolain 4 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien kun kuukausi on kulunut päivästä, jona korkeimman hallinto-oikeuden päätös on ollut asianosaisten saatavilla. 5 TÄYTÄNTÖÖNPANON KIELTOVAATIMUKSEN PERUSTEET 5. 1 Täytäntöönpanokieltoa koskeva vaatimus Kuntalain 98 :n mukaan kaupunginvaltuuston päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut fainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. SEOY vaatii, että korkein hallinto-oikeus kieltää Salon kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen 123 täytäntöönpanon, kunnes hallinto-oikeus on ratkaissut valitusta koskevan pääasian. 5.2 Täytäntöönpanokielton välttämättömyys Täytäntöönpanokielto on välttämätön sen estämiseksi, että Salon kaupunki sitoutuisi pitkäaikaiseen, 25 vuoden voimassa olevaan ostovelvoitteeseen lämpöenergian hankintaa koskien ennen kaupunginvaltuuston hankintapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

7 JB EVERSHEDS 4 (7) Mikäli Salon kaupunki allekirjoittaisi lämpöenergian toimitussopimuksen, kävisi kaupunginvaltuuston päätökseen kohdistuva valitus hyödyttömäksi. Yksityisoikeudellisen sopimuksen purkaminen ei ole muutoksenhaun perusteella mahdollista ja siten kaupunginvaltuuston päätöksen kumoaminen tulisi tosiasiassa mahdottomaksi. Yksityisoikeudellisesti sitova sopimus ei olisi tehokkaasti peruutettavissa. Sopimuksen allekirjoittamisesta aiheutuisi vahinkoa Salon kaupungille, Salon kaupungin kaukolämmön ostajille sekä valittajalle. Tilanne, jossa kaupunginvaltuuston päätös muutoksenhaun johdosta kumotaan ja sitova yksityisoikeudellinen sopimus on päätöksen kumoåmisesta huolimatta edelleen voimassa, olisi kestämätön ja vahingollinen. Kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä ei SEOY:n käsityksen mukaan aiheudu Salon kaupungille minkäänlaista haittaa. Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteen hankintarenkaan ("Hankintarengas ") kilpailutukseen liittyen on vireillä useita markkinaoikeusvalituksia, joiden johdosta Hankintarenkaan hankintapäätöksen täytäntöönpano ei ole mahdollista. Näin ollen Salon kaupungin lämpöenergian toimitussopimuksen tosiasiallinen täytäntöönpano ei ole mahdollista myöskään Ekokemin puolelta. Turun hallinto-oikeuden päätös on virheellinen ja tulee kumota. 5.3 Turun hallinto-oikeuden päätöksen perustelemattomuus Turun hallinto -oikeuden päätös on perustelematon eikä päätöksestä ilmene, millä perusteilla kieltovaatimus on hylätty. Päätöksessä on ainoastaan todettu, että "Asian käsittelyn tässä vaiheessa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden nojalla päätöksen täytäntöönpano olisi kiellettävä". Turun hallinto -oikeus ei ole millään tavoin viitannut perusteisiin eikä päätöksessä viitattuun Salon kaupungin asiassa antamaan lausuntoon, jota lausuntoa muutoksenhakijalle ei ole annettu tiedoksi. Päätöksestä ei ilmene, millä perusteilla hallinto-oikeus on katsonut täytäntöönpanon kiellon olevan tarpeetonta. Hallintolainkäyttölain 53 :n mukaan päätös on perusteltava. Perusteluista on ilmettävä, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet asian ratkaisuun ja millä oikeudellisilla perusteilla siihen on päädytty. Alla kohdassa 6 todettujen pääasian muutoksenhakuperusteiden osalta muutoksenhakija toteaa, että alakohdassa 10 todetun mukaisesti lämpöenergian hankinnassa ei ole selvitetty, sisältääkö lämpöenergian hankinta kiellettyä valtiontukea Ekokemille. Ekokemin Hankintarenkaan kilpailutuksessa sen tarjouksen edullisuus ja menestyminen on kiinteässä yhteydessä yhdyskuntajätteen porttimaksun tasoon, jolloin kaupungin olisi tullut erityisesti selvittää, onko Ekokemin kaupungille tarjoama lämpöenergian hinta markkinaehtoinen. Salon kaupungin on tullut ymmärtää olevan kysymys siitä, tuetaanko ennen Hankintarenkaan kilpailutuksen ratkaisua neuvotellulla kaukolämmön toimitussopimuksella tosiasiassa Ekokemin mahdollisuuksia menestyä Hankintarenkaan tarjouskilpailussa ja onko kaukolämmön hinnalla tuettu yhdyskuntajätteen ns. porttimaksua. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan (entinen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohta ) mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille.

8 JB EVERSHEDS 5 (7) Lämpöenergian hankintahinnan markkinaehtoisuutta ei ole selvitetty valtiontukisäännösten edellyttämällä tavalla pyytämällä markkinaehtoisia ja konkreettisia tarjouksia Lämpöenergian toimittamisesta. Valtiontukea koskien jäsenvaltioiden viranomaisten (ml. kansalliset tuomioistuimet) on osaltaan taattava, ettei yhteismarkkinoille soveltumatonta tukea toteuteta. Tämän tavoitteen varmistamiseksi on tarpeen, että Turun hallinto-oikeudessa muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen täytäntöönpano kielletään, kunnes valitusasia on ratkaistu. Päätöksen perustelemattomuudesta huolimatta SEOY vaatii, että korkein hallinto -oikeus ratkaisee täytäntöönpanon kieltoa koskevan asian palauttamatta sitä Turun hallinto -oikeuden käsiteltäväksi ja viipymättä kieltää Salon kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen täytäntöönpanon. 6 YHTEENVETO PÄÄAS{AN VALITUSPERUSTEISTA Korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehdyn täytäntöönpanon kieltovaatimuksen kohteena olevan pääasian osalta on kyse Turun hallinto-oikeudessa vireillä olevasta SEOY:n valituksesta, joka koskee Salon kaupunginvaltuuston tekemää päätöstä koskien kaukolämmön hankintaa Oy Ekokem Ab:lta. Pääasiassa on kysymys Salon kaupunginvaltuuston päätöstä ja sen valmistelua koskevista seuraavista virheellisyyksistä: 1. Kaupunginvaltuusto on pääasiaa koskevalla valituksenalaisella päätöksellä päättänyt kaukolämmön hankinnasta Ekokemilta vähintään 25 vuoden sopimuskaudelle lähtien. Kysymyksessä on yli 200 miljoonan euron suuruinen hankinta, joka määrää Salon kaupungin kaukolämpöasiakkaiden kaukolämmön hinnan vähintään 25 vuoden aja njaksolle. Kaupunginvaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Kaukolämmön hankintaa ei ole lainkaan kilpailutettu kuntalain edellyttämällä tavalla ennen päätöksentekoa. Päätöksenteon pohjaksi ei ole muutoinkaan selvitetty kaukolämmön toimitusten markkinaehtoista hintaa tosiasialliselle energian toimitusten ajanjaksolle eli vuosille Markkinaehtoista energian hankintahintaa ei voida selvittää muutoin kuin pyytämällä yksityiskohtaiset tarjoukset energian toimittamisesta (kilpailutus ), mitä Salon kaupunki ei ole tehnyt. Päätös perustuu sen vuoksi selvästi puutteelliseen valmisteluun. 2. Kaupunginvaltuuston päätöksestä ei ilmene, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun. Päätökseen ei myöskään ole liitetty asiakirjoja, joista päätöksen tosiasiaperustelut olisivat käyneet ilmi. Näin ollen päätöksen perustelut eivät täytä hallintolain 45 :n 1 momentissa asetettuja vaatimuksia. 3. Kaupunginvaltuuston päätös on lainvastainen. Hallintolain 6 :n mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Lisäksi kuntalain 1 :n 3 momentin mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Koska kaupunginvaltuusto on päättänyt tehdä pitkäaikai sen kaukolämmön hankintasopimuksen yhden toimijan kanssa kilpailuttamatta kaukolämmön hankintaa ja pyytämättä kaukolämmön tulevista toimituksista tarjousta muilta toimijoilta, edes Salon kaupungin nykyiseltä sopimustoimittajalta, on hallintolain 6 :n mukainen yhdenvertaisuusperiaate

9 i JB EVERSHEDS' 6 (7) tullut rikotuksi. Lisäksi kaupunginvaltuusto on ylittänyt harkintavaltansa ja toiminut kuntalain 1 :n vastaisesti. 4. Kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa ja päätös syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Kaukolämmön hankintasopimus on tehty noudattamatta Salon kaupungin vahvistamia hankintaohjeita ja muita hankinnassa noudatettavia oikeusperiaatteita, jotka on vahvistettu oikeuskäytännössä ja lainvalmistelussa hankinnan kilpailuttamisen tarpeesta. 5. Kaupunginvaltuuston päätöksessä ja asian valmistelussa on rikottu tarkoitussidonnaisuuden periaatetta, koska päätös on sidottu Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteen hankintarenkaan kilpailutukseen ja tehty Hankintarenkaan tarjouskilpailun intressien valossa, ei harkiten Salon kaupungin kaukolämmön ostajien ja käyttäjien taloudellisia intressejä. Lämpöenergian hankintaa koskevan päätöksen olisi tullut perustua kaupungin omiin kaukolämmön hankintaa koskeviin tarkoitusperiin sen sijaan, että se on nyt sidottu usean kunnan jätehuoltoyhtiöiden tai jätehuoltoyksiköiden ratkaisuun. 6. Kaupunginvaltuuston päätös on tosiasiallisesti ollut sidoksissa kunnan ulkopuoliseen tahoon (Hankintarengas ) ja kysymyksessä on lainvastainen julkisen vallai2 - Salon kaupungin ulkopuolelle. Asiassa on tosiasiallisesti luovutettu ratkaisuvalta Salon kaupungin ulkopuolelle. 7. Kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa päättäessään sopimuksesta, jonka valmistelussa kaupunginhallitus on ylittänyt toimivaltansa. Kaupunginvaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Kaupunginhallitus on tehnyt tosiasiassa kaupunginvaltuuston päätöksentekoa rajoittavan ja kaupunkia sitovan esisopimuksen ilman, että kaukolämmön hankintaa olisi kilpailutettu. 8. Kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa päättäessään sopimuksesta, jonka valmistelussa yllä kohdassa 7 selostetun mukaisesti tosiasiassa kaupunginvaltuuston päätöksentekoa rajoittava esisopimus on päätetty kaupunginhallituksen esteellisen jäsenen osallistuessa päätöksentekoon. Asian valmistelussa on menetelty lainvastaisesti ja kaupunginvaltuuston päätös on siten syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Kaupunginhallituksen jäsen Saija Karnisto on ollut kaupunginhallituksessa esteellinen päättämään Ekokemin kanssa tehdyn esisopimuksen hyväksymisestä sen vuoksi, että Seija Karnisto on myös Rouskis Oy:n hallituksen jäsen. Rouskis Oy on Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteen hankintarenkaan jäsen. Valtuuston päätöksen kohteena oleva kaukolämmön toimitussopimus on olennainen ja erottamaton osa Hankintarenkaan kilpailutukseen jätettyä Ekokemin tarjousta. 9. Kaupunginvaltuusto oli ylittänyt toimivaltansa, kun kaukolämmön ostosopimuksesta on lopullisesti päätetty, vaikka koko lämmöntoimitusten edellytyksenä oleva Hankintarenkaan hankintapäätös ei ole lainvoimainen ja hankintapäätöksiä ei ole sallittua tehdä markkinaoikeudessa vireillä olevien valitusten johdosta tehdä. Päätös on tehty, vaikka Salon kaupungin ja Ekokemin välisessä esisopimuksessa sovitut ennakkoehdot eivät ole täyt tyneet. Salon kaupunginvaltuuston päätös hyväksyä lämpöenergian toimittamista koskeva sopimus on tosiasiassa Hankintarenkaan hankintapäätöksen kiellettyä täytäntöönpanoa.

10 JB EVERSHEDS 7 (7) 10. Kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa ja päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Lämpöenergian hankinnassa ei ole selvitetty, sisältääkä lämpöenergian hankinta kiellettyä valtiontukea Ekokemille. Kuten yllä tämän valituskirjelmän kohdassa 5.3 on selostettu, lämpöenergian hanki.ntahinnan markkinaehtoisuutta ei ole selvitetty valtiontukisäännösten edellyttämällä tavalla pyytämällä markkinaehtoisia ja konkreettisia tarjouksia lämpöenergian toimittamisesta. 11. Kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa, kun se on päättänyt hyväksyä energian toimitussopimuksen, joka on päällekkäinen Salon kaupunkia sitovan toimitussopimuksen kanssa. 7 OIKEUDENKÄYNTIKULUJEN KORVAAMINEN Hallintotainkäyttölain 13 luvun 74 :n mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa '- hinkonaan. Mitä :ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunutviranomaisen virheestä. Koska oikeudenkäynti on johtunut Salon kaupunginvaltuuston lainvastaiseksi katsottavasta päätöksestä ja virheellisestä menettelystä, on muutoksenhakijan kulut korvattava tämän valituksen menestyessä. Muutoksenhakijaa ei saa velvoittaa korvaamaan julkisen asianosaisen oikeudenkäyntikuluja, koska muutoksenhaku ei perustu ilmeisen perusteettomiin vaatimuksiin. 8 VALITUKSEN LIIKESALAISUUKSISTA Valitus ei sisällä SEOY:n liikesalaisuuksia. Helsingissä, SALON ENERGIANTUOTANTO OY LI ITTEET Liite 1 Saantitodistus tiedoksiannosta Liite 2 Turun hallinto-oikeuden päätös 15/0079/1

11 Turun hallint o- oikeuden välipäät ös Antopäivä Päätösnumero /0079/1 1 (2) Diaarinumero 00077/15/2299 Asia Päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskeva hakemus Hakija Salon Energiantuotanto Oy Asiamies: asianajaja Olli Hyvönen Päätös josta valitetaan Salon kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto on päättänyt 1) hyväksyä kaupunginhallituksen pöytäkirjan liitteen mukaisen sopimuksen liitteineen lämpöenergian toimittamisesta Ekokem Oyj:n kanssa ja 2) valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään sopimukseen ja sen liitteisiin tarvittavat muutokset sekä sopimusluonnoksen 12.1 kohdan mukaisen sopimuksen lämmöntoimitusten aloitusajankohdasta. Hakemus Salon Energiantuotanto Oy on valittanut päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeus kieltää päätöksen täytäntöönpanon sekä asettaa sen tehosteeksi riittävän suuruisen uhkasakon, kunnes asia on hallinto-oikeudessa ratkaistu. Yhtiö on lisäksi vaatinut, että Salon kaupunki on velvoitettava korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti myöhemmin ilmoitettavalla määrällä korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua siitä, kun hallinto-oikeuden päätös on ollut asianosaisten saatavilla. Asian käsittely ja selvittäminen Kaupunginhallitus on antanut lausunnon. Hallinto-oikeuden ratkaisu Hallinto-oikeus hylkää hakemuksen. Osoite Puhelinvaihde Telekopio Sähköposti Yliopistonkatu PL 32, TURKU

12 Hallinto-oikeus antaa valitukseen sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevaan vaatimukseen myöhemmin erikseen päätöksen. 2 (2) Ratkaisun perustelut Kunnan toimielimen päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos valitus käy sen johdosta hyödyttömäksi taikka jos valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Asian käsittelyn tässä vaiheessa ei ole ilmennyt seikkoja, } iden nojalla pø töksen täytäntöönpano olisi kiellettävä. Sovelletut oikeusohjeet Kuntalaki 98 Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (Kunnallisvalitus). Auli Saarinen Asian on ratkaissut hallinto-oikeustuomari Matti Leikkonen. Toimituskirjan oikeaksi todistaa Lainkäyttösihteeri Soili Leino Jakelu Päätös saantitodistuksin Salon Energiantuotanto Oy A s i a najaja Ö l h H y v ö n e n Asianajotoimisto JB Eversheds Oy Fabianinkatu 29 B, HELSINKI Jäljennös Salon kaupunginhallitus, jonka on kuntalain 97 :n mukaisesti ilmoitettava päätöksestä Ekokem Oyj PL 181, RIIHIMÄKI valitusasiakirjoihin liitettäväksi

13 Liite hallinto -oikeuden päätökseen VALITUSOSOITUS (Kunnallisvalitus) Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamaila korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos päätöksestä valitetaan kunnan jäsenelle taikka kuntayhtymän jäsenkunnalle tai sen jäsenelle kuuluvan valitusoikeuden nojalla, valitusaika laskuaan siitä päivästä, jolloin ilmoitus päätöksestä on julkaistu kunnan, kuntayhtymän tai asianomaisten kuntien ilmoitustautulla. Jos päätös on annettu asianomaiselle erikseen tiedoksi, valitusajka luetaan kuitenkin tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Sijaistiedoksiannossa päätös katsotaan tiedoksisaaduksi kolmantena päivänä todistuksen osoittamasta päivästä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Valituskirjelmän sisältö ja altekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä - hallinto-oikeuden päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla Korkeimman hallinto -oikeuden osoite Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: PL 180 Fabianinkatu 15 Telekopio: HELSINKI Helsinki Sähköposti: korkein.hallinto-oikeusna oikeus.fi

14 TURUN HALLINT O-OIKEUS ÅBO FÖRVALT NINGSDOMSTOL Yliopistonkatu 34 Universitetsgatan 34 PL TURKU PB ÅBO Port Paye Finlande Itelia Posti Oy 1 Lähettäjän nimi ja postiosoite Avsändarens namn och postadress Paino Vikt i RS f1 Vastaanottajan nimi ia postiosoite Adressatens namn och postadresse Luovutusehto Valtkor för överlämningen liman rastia lähetys luovutetaan vastaanottajalle tai valtuutetufe. Om inget kryssats för lämnas försändelsen ut till adressaten eller en befuilmäktigad. Vain vastaanottajalle henkilökohtaisesti (ei valtakir l1'ai(a) Endast tiil adressaten persontigen (inte med futimakt) Ottakaa tämä ilmoitus ja NENKILÖTODISTUKSENNE ja tarvittaessa vattakirja mukaan. Tag med denna ankomstavi och Ert IDENTITETSBEVIS samt vid behov en fullmakt. Vilm. säitytyspäivä Sista förvaringsdag Yrityksen/ yhteisön edustajana valtakirja ja/tai enint. 3 kk aiemmin päivätty kaupparekisteriote tai vastaava mukaan. Företagets/organisationensfirmeteckningsrättpåvisas med fullmakt och/eller ett registerutdrag eller motsvarande utdrag (daterat max. 3 mån tidigare). Lähetyksen säilytysalka on saapumisviikon lisäksl kaksi (2) täyttä kalenteriviikkoa, minkä jälkeen kirje palautetaan lähettäjälle. Försändelsen som skaf kvitteras förvaos p 3postkontorettvå (2) hela kalenderveckor utöver ankomstveckan, varefter den $tersänds ti11 avsäodaren. itella Posti Oy. hella Posten Ab Kotipaikka / Hemort : Helsinki / Helsingfors i PL/Pa 7/00011 ITELLA I Y-tunnus Vastaanottajan / valtuutetun allekin'oitus Adressatens / befufmäktigades kvittenng Päiväys ja nimenselvennys /Datum och namnförtydligande lisätietoja: (pvm/mpm), Ytterligare infonnatlon : (Ina/msa ), 1

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös I l-ttteas Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 S ähköpo sti v aasa.hao @o ikeus. fi Päätös KOKKOLAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTAOSASTO.?lrlQ-zo-!-'t---

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus.

Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus. Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus.fi Antopäivä Päätösnumero 24.10.2014 14/0381/1 Diaarinumero

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Heinäveden kunnan rakennustarkastaja 14.8.2007 211

Heinäveden kunnan rakennustarkastaja 14.8.2007 211 KUOP IO N HALL INTO- O IKEUS PÄÄTÖS 13/0249/3 J, Antopäivä Diaarinumero 25.6.2013 00288/13/4113 AS IA Muutoksenhakijat Kantelu rakennuslupa- asiassa Unto Pietarinen, Liperi Taina Pietarinen, Liperi Päätös,

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä

Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä Päätös 1 (5) Dnro: 14.5.2013 274/512/2013 Mundio Mobile (Finland) Ltd 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä Asian tausta Asian käsittely Viestintävirastossa Viestintävirasto

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1 (4)

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1 (4) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1 (4) Antopäivä 16.9.2015 Päätösnumero 15/0711/3 Diaarinumero 00835/14/2299 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Saap. / 19 20 16 Dnro JG / ' J Khall.- 1_ 20_ Asia Kunnallisasiaa

Lisätiedot

Ähtärin kaupunginvaltuusto 28.1.2013 6

Ähtärin kaupunginvaltuusto 28.1.2013 6 Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Puhelin 0295642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös Antopäivä Päätösnumero 23.12.2014 14/0516/1 Diaarinumero 00400/13/2299

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

05.11-2014 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS 14/5231/4. Antopäivä. Diaarinumero 4.11.2014 01237/13/KO/2299. Kunnallisvalitus. Matti Vattulainen, Lappeenranta

05.11-2014 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS 14/5231/4. Antopäivä. Diaarinumero 4.11.2014 01237/13/KO/2299. Kunnallisvalitus. Matti Vattulainen, Lappeenranta Osoite Puhelin Faksi Sähköposti Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744 029 56 42500 029 56 42501 ita-suomi.hao@oikeus.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/5231/4 Antopäivä Diaarinumero 4.11.2014 01237/13/KO/2299

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut seuraavan päätöksen:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut seuraavan päätöksen: KUULUTUS Dnro 1863/5715/2014 Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut 4.11.2015 seuraavan päätöksen: Vesistöjen tai vesistönosien

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Ahtärin kaupunginvaltuusto 14.4.2014 28

Ahtärin kaupunginvaltuusto 14.4.2014 28 Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 5642760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös Antopäivä Päätösnumero 18.12.2015 15/0638/1 Diaarinumero 00732/14/2299

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g )

PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g ) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (5) (täytetään lomakkeen kielellä) PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g ) 1. Potilaan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (2) Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2011 KaivNro 2011090 FinnAust Mining Southern Oy c/o Asianajotoimisto Borenius & K.. Yrjönkatu 13 A 00120 HELSINKI VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ-

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0016.

Päätös. Varausalueen sijainti: Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0016. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2014 1 (5) Lupatunnus Sotkamo Silver Oy Kiilakiventie 1 90250 Oulu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 3.3.2014 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

1 (4) Paatos. Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 Sahkoposti helsinki hao@oikeus fi

1 (4) Paatos. Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 Sahkoposti helsinki hao@oikeus fi Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 Sahkoposti helsinki hao@oikeus fi Paatos 1612015 15/0021/2 Diaarinumero 00604/14/2204 1 (4) Asia Vahttaj

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

KITTILÄN , `KU ` Viranom ainen ja pä ätöksen päiväm äärä Kittilän kunnanhallitus

KITTILÄN , `KU ` Viranom ainen ja pä ätöksen päiväm äärä Kittilän kunnanhallitus POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄT ÖS KITTILÄN, `KU ` N, 20 Antopäivä 30.6.2016 Päätösnumero 16/0572/2 Diaarinumero 0 1 5 84/1 5/2209 1 (4) Asia Valittaja Hallintojohtajalle aiemmin kuuluneiden tehtävien

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 1 (5) Lupatunnus Nordic Mines AB Ylipääntie 637 92220 Piehinki VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0049.

Päätös. Varausalueen sijainti: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0049. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2014 1 (5) Lupatunnus Maria ja Pauli Jokinen Keskustie 20 A 4 17500 Padasjoki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 28.8.2014 kaivoslain

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 15/0087/1

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 15/0087/1 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 15/0087/1 Antopäivä Diaarinumero 21.1.2015 00248/13/KO/8101 ASIA Henkilökohtaisen tulon verotusta koskeva valitus Verovelvollinen ( ), Valittaja Verovelvollinen Päätös,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 2 Helsingin kaavoituskatsauksen 2014 postijakelun tilaaminen HEL 2014-005868 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hallinto-osaston viestintäyksikön esityksestä

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Valitus asunnon energia-avustusta koskevassa asiassa

Valitus asunnon energia-avustusta koskevassa asiassa O ul un h a l l i nt o -oi k e u d e n p ä ä t ös 1 (5) Antopäivä 22.2.2013 Päätösnumero 13/0101/1 Diaarinumero 00033/12/5699 SOTKAMON KUNTA Käsittelijä20/ J As ianro Arkj $ At Ltklvh Käsitelty / /20 4

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Koulujen oppikirjat, hankinnan kilpailutus H15-16 HEL 2015-013928 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 1 (5) Lupatunnus Anglo American Exploration B.V. PL 38 99601 Sodankylä VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 23.8.2011 kaivoslain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio Varauksen nimi: Kuopio-Kaavi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0001.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio Varauksen nimi: Kuopio-Kaavi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0001. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2014 1 (5) Lupatunnus Karelian Diamond Resources Plc. Keskuskatu 7 A 00100 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 7.1.2014

Lisätiedot

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 179, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 55, 25.05.2015 55 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n lainatakaus MliDno-2015-852 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015 Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 135, 14.09.2015 Kunnanhallitus, 150, 28.09.2015 Kunnanvaltuusto, 37, 28.09.2015 37 Muut mahdolliset asiat / Korholan koulun myyminen KNGDno-2015-647

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014 Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Bertel

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Taivalkoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0011.

Päätös. Varausalueen sijainti: Taivalkoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0011. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 1 (5) Lupatunnus FQM FinnEx Oy Astropolistalo, Kaikutie 1 99600 SODANKYLÄ VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 20.1.2012 kaivoslain

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 7.1.2013 1 (5) Lupatunnus Mineral Exploration Network (Suomi) Oy Koskenniskantie 5 82750 Öllölä VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus-

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Parikkala Varauksen nimi: Parikkala 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0197.

Päätös. Varausalueen sijainti: Parikkala Varauksen nimi: Parikkala 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0197. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2013 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Southern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 31.12.2012 kaivoslain

Lisätiedot

2013/00153 1. SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 PÄÄTÖS 13.08.2013 2013/00153

2013/00153 1. SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 PÄÄTÖS 13.08.2013 2013/00153 SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 Jarmo Laaksonen Telkkäkuja 8 23500 UUSIKAUPUNKI PÄÄTÖS Pvm Nro 13.08.2013 2013/00153 2013/00153 1 METSÄSTYSLAIN 10 :N MUKAINEN

Lisätiedot