SAL+OIN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAL+OIN KAUPUNKI 07.05.2015"

Transkriptio

1 KORKEIN HALLINTO -OIKEUS Salon kaupunginhallitus PL SALO Päivämäärä Diaarin:o 1255/3/15 SAL+OIN KAUPUNKI /y ọy. SELITYSPYYNTÖ Korkein hallinto-oikeus lähettää oheiset asiakirjat selityksen antamista varten. Läheteasiakirjoihin sisältyvät seuraavat asiakirjat: Salon Energiantuotanto Oy:n valitus liitteineen ja asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat. Selitys ja sen liitteet on toimitettava tänne mennessä. Läheteasiakirjat on samalla Läheteasiakirjojen sidontaa ei saa avata eikä asiakirjanippua purkaa. Selitys on toimitettava myös sähköpostin liitetiedostonaosoitteeseen tai Valtioneuvoston suojatun sähköpostipalvelun kautta; web -osoite: https://mail4.vn.fi/. Käytettävyyden vuoksi liitetiedosto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti odt, rtf tai doc -tiedostomuodossa tai vaihtoehtoisesti pdf -tiedostona. Notaari Eeva Ryytty Puh: (vaihde) Vastausta varten Läheteasiakirjat palautetaan selityksen ja _ liitteen kera Allekirjoitus ja nimen selvennys / 201 Postiosoite / Postadress Osoite! Adress Puhelin / Telefon PL 180! PB 180 Fabianinkatu 15 Vaihde / Växel HELSINKI / HELSINGFORS Fabiansgatan 15 Telefax E-maif

2 Olli Hyvönen <olli.hyvonenqajbeversheds.com> aika :52:40 Vastaanottaja: Kopio: Aihe: Valitus täytäntöönpanon kieltoa koskevassa asiassa / Salon Energiantuotanto Oy Korkeimmalle hallinto-oikeudelle, lähetän ohessa Salon Energiantuotanto Oy:n valituksen täytäntöönpanon kieltovaatimusta koskevassa asiassa. Ystävällisin terveisin Olli Hyvönen asianajaja, Helsinki Salon Energiantuotanto Oy:n asiamiehenä Olli Hyvönen Asianajaja, osakas 1 Attorney-at-Law, Partner JB EVCn FDS Asianajotoimisto JB Eversheds Oy Attorneys JB Eversheds Ltd Fabianinkatu 29 B, FI Helsinki, Finland Tel: (Direct) (Mobile) * 1 HEINONEN PART OF JB EVERSHEDS HELSINKI 1 HÄMEENLINNA 1 JYVÄSKYLÄ { TAMPERE 1 TURKU Juridia Butzow yhdistyy Eversheds Internationalin kanssa. Jatkossa Juridia Butzow tunnetaan nimellä Asianajotoimisto JB Eversheds Oy. Lue lisää kotisivuiltamme. luridia Butzow joins Eversheds International and will be known as JB Eversheds. For f urther information please visit our website. Tämä viesti on luottamuksellinen ja saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos olette saanut tämän viestin erehdyksessä, pyydämme ilmoittamaan tästä välittömästi viestin lähettäjälle sähköpostitse ja poistamaan alkuperäisen viestin ja sen kopiot. 1 This communication is confidential and may contain legaily privileged information. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately by and delete the original communication and its copies. Salon Energiantuotanto Oy valitus KHO_täytäntöönpanon kieltovaatimus _ pdf

3 Salon Energiantuotanto Oy_valitus KHO_täytäntöönpanon kieltovaatimus _ _LI ITE 1.pdf Salon Energiantuotanto Oy valitus KHO_täytäntöönpanon kieltovaatimus _ _LI ITE 2.pdf

4 Korkein hatnto-oikeus Saapunut liitteitä. d 2 q urr..ururuwau. uarr..urtr arr.ørrs rrrarrrn KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE 1 ASIA Valitus täytäntöönpanon kieltovaatimusta koskevassa asiassa 2 ASIANOSAISTIEDOT Muutoksenhakija Salon Energiantuotanto Oy (Y-tunnus ), kotipaikka Salo jaijempänä "SEOY" Muutoksenhakijan asiamies ja prosessiosoite Asianajaja Olli Hyvönen Asianajotoimisto JB Eversheds Oy Fabianinkatu 29 B, Helsinki Puh Faksi Muutoksenhaun kohteena oleva päätös kieltovaatimusta koskeva pää- Turun hallinto-oikeuden SEOY:n täytäntöönpanon tös numero 15/ 0079/ 1 Viranomainen Salon kaupunginvaltuusto PL SALO Helsinki Hämeenlinna Jyväskylä Tampere Turku Fabianinkatu 29 B Raatihuoneenkatu 78 Puistokatu 21 Pyhäjärvenkatu 5 8 World Trade Center Turku FI Helsinki FI Hämeenlinna FI Jyväskylä FI Tampere Veistämönaukio 1-3 (P.O. Box 313) Finland Finland Finland Finland FI Turku Finland Tel: Tel: Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Fax: Fax: Asianajotoimisto JB Eversheds Oy I Attorneys JB Eversheds Ltd Business ID: VAT number F Place af domicile: Helsinki

5 JB EVERSHEDS 2(7) 1 ASIA ASJANOSAISTIEDOT MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖSJA.VALITUSAIKA... 4 VAATIMUKSET TÄYTÄNTÖÖNPANON KIELTOVAATIMUKSEN PERUSTEET Täytäntöönpanokieltoa koskeva vaatimus Täytäntöönpanokiellon välttämättömyys Turun hallinto -oikeuden päätöksen perustelemattomuus YHTEENVETO PÄÄASIAN VALITUSPERUSTEISTA OIKEUDENKÄYNTIKULUJEN KORVAAMINEN VALITUKSEN LIIKESALAISUUKSISTA...7

6 JB EVERSHEDS 3 (7) 3 MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS JA VALITUSAIKA Muutoksenhaun kohteena on Turun hallinto-oikeuden tekemä päätös numero 15/ 0079/ 1, jolla hallinto-oikeus on hylännyt SEOY:n täyt änt öönpanon kieltovaatimuksen koskien Salon kaupunginvaltuuston tekemää päätöstä hyväksyä Salon kaupungin ja Ekokem Oyj Ab:n ("Ekokem") välinen sopimus lämpöenergian toimittamisesta viimeistään lukien 25 vuoden ajan. Turun hallinto-oikeuden päätös on annettu tiedoksi SEOY:IIe (kopio saantitodistuksesta liitteenä 1) ja määräaika valitukselle on siten Muutoksenhaun kohteena oleva päätös on liitteenä (liite 2). 4 VAATIMUKSET Muutoksenhakija vaatii kunnioittavasti, että korkein hallinto-oikeus kumoaa Turun hallinto -oikeuden päätöksen 15/ 0079/1 ja kieltää Salon kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen 123 täytänt öönpanon ennen Turun hal lintooikeudessa vireillä olevassa valitusasiassa annet tavaa päätöstä sekä aset taa riittävän suuruisen uhkasakon täytäntöönpanokielton tehosteeksi, ja 2. velvoittaa Salon kaupungin korvaamaan muutoksenhakijan tässä asiassa syntyvät oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa täysimääräisesti myöhemmin ilmoltettavalla määrällä korkolain 4 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien kun kuukausi on kulunut päivästä, jona korkeimman hallinto-oikeuden päätös on ollut asianosaisten saatavilla. 5 TÄYTÄNTÖÖNPANON KIELTOVAATIMUKSEN PERUSTEET 5. 1 Täytäntöönpanokieltoa koskeva vaatimus Kuntalain 98 :n mukaan kaupunginvaltuuston päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut fainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. SEOY vaatii, että korkein hallinto-oikeus kieltää Salon kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen 123 täytäntöönpanon, kunnes hallinto-oikeus on ratkaissut valitusta koskevan pääasian. 5.2 Täytäntöönpanokielton välttämättömyys Täytäntöönpanokielto on välttämätön sen estämiseksi, että Salon kaupunki sitoutuisi pitkäaikaiseen, 25 vuoden voimassa olevaan ostovelvoitteeseen lämpöenergian hankintaa koskien ennen kaupunginvaltuuston hankintapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

7 JB EVERSHEDS 4 (7) Mikäli Salon kaupunki allekirjoittaisi lämpöenergian toimitussopimuksen, kävisi kaupunginvaltuuston päätökseen kohdistuva valitus hyödyttömäksi. Yksityisoikeudellisen sopimuksen purkaminen ei ole muutoksenhaun perusteella mahdollista ja siten kaupunginvaltuuston päätöksen kumoaminen tulisi tosiasiassa mahdottomaksi. Yksityisoikeudellisesti sitova sopimus ei olisi tehokkaasti peruutettavissa. Sopimuksen allekirjoittamisesta aiheutuisi vahinkoa Salon kaupungille, Salon kaupungin kaukolämmön ostajille sekä valittajalle. Tilanne, jossa kaupunginvaltuuston päätös muutoksenhaun johdosta kumotaan ja sitova yksityisoikeudellinen sopimus on päätöksen kumoåmisesta huolimatta edelleen voimassa, olisi kestämätön ja vahingollinen. Kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä ei SEOY:n käsityksen mukaan aiheudu Salon kaupungille minkäänlaista haittaa. Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteen hankintarenkaan ("Hankintarengas ") kilpailutukseen liittyen on vireillä useita markkinaoikeusvalituksia, joiden johdosta Hankintarenkaan hankintapäätöksen täytäntöönpano ei ole mahdollista. Näin ollen Salon kaupungin lämpöenergian toimitussopimuksen tosiasiallinen täytäntöönpano ei ole mahdollista myöskään Ekokemin puolelta. Turun hallinto-oikeuden päätös on virheellinen ja tulee kumota. 5.3 Turun hallinto-oikeuden päätöksen perustelemattomuus Turun hallinto -oikeuden päätös on perustelematon eikä päätöksestä ilmene, millä perusteilla kieltovaatimus on hylätty. Päätöksessä on ainoastaan todettu, että "Asian käsittelyn tässä vaiheessa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden nojalla päätöksen täytäntöönpano olisi kiellettävä". Turun hallinto -oikeus ei ole millään tavoin viitannut perusteisiin eikä päätöksessä viitattuun Salon kaupungin asiassa antamaan lausuntoon, jota lausuntoa muutoksenhakijalle ei ole annettu tiedoksi. Päätöksestä ei ilmene, millä perusteilla hallinto-oikeus on katsonut täytäntöönpanon kiellon olevan tarpeetonta. Hallintolainkäyttölain 53 :n mukaan päätös on perusteltava. Perusteluista on ilmettävä, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet asian ratkaisuun ja millä oikeudellisilla perusteilla siihen on päädytty. Alla kohdassa 6 todettujen pääasian muutoksenhakuperusteiden osalta muutoksenhakija toteaa, että alakohdassa 10 todetun mukaisesti lämpöenergian hankinnassa ei ole selvitetty, sisältääkö lämpöenergian hankinta kiellettyä valtiontukea Ekokemille. Ekokemin Hankintarenkaan kilpailutuksessa sen tarjouksen edullisuus ja menestyminen on kiinteässä yhteydessä yhdyskuntajätteen porttimaksun tasoon, jolloin kaupungin olisi tullut erityisesti selvittää, onko Ekokemin kaupungille tarjoama lämpöenergian hinta markkinaehtoinen. Salon kaupungin on tullut ymmärtää olevan kysymys siitä, tuetaanko ennen Hankintarenkaan kilpailutuksen ratkaisua neuvotellulla kaukolämmön toimitussopimuksella tosiasiassa Ekokemin mahdollisuuksia menestyä Hankintarenkaan tarjouskilpailussa ja onko kaukolämmön hinnalla tuettu yhdyskuntajätteen ns. porttimaksua. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan (entinen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohta ) mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille.

8 JB EVERSHEDS 5 (7) Lämpöenergian hankintahinnan markkinaehtoisuutta ei ole selvitetty valtiontukisäännösten edellyttämällä tavalla pyytämällä markkinaehtoisia ja konkreettisia tarjouksia Lämpöenergian toimittamisesta. Valtiontukea koskien jäsenvaltioiden viranomaisten (ml. kansalliset tuomioistuimet) on osaltaan taattava, ettei yhteismarkkinoille soveltumatonta tukea toteuteta. Tämän tavoitteen varmistamiseksi on tarpeen, että Turun hallinto-oikeudessa muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen täytäntöönpano kielletään, kunnes valitusasia on ratkaistu. Päätöksen perustelemattomuudesta huolimatta SEOY vaatii, että korkein hallinto -oikeus ratkaisee täytäntöönpanon kieltoa koskevan asian palauttamatta sitä Turun hallinto -oikeuden käsiteltäväksi ja viipymättä kieltää Salon kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen täytäntöönpanon. 6 YHTEENVETO PÄÄAS{AN VALITUSPERUSTEISTA Korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehdyn täytäntöönpanon kieltovaatimuksen kohteena olevan pääasian osalta on kyse Turun hallinto-oikeudessa vireillä olevasta SEOY:n valituksesta, joka koskee Salon kaupunginvaltuuston tekemää päätöstä koskien kaukolämmön hankintaa Oy Ekokem Ab:lta. Pääasiassa on kysymys Salon kaupunginvaltuuston päätöstä ja sen valmistelua koskevista seuraavista virheellisyyksistä: 1. Kaupunginvaltuusto on pääasiaa koskevalla valituksenalaisella päätöksellä päättänyt kaukolämmön hankinnasta Ekokemilta vähintään 25 vuoden sopimuskaudelle lähtien. Kysymyksessä on yli 200 miljoonan euron suuruinen hankinta, joka määrää Salon kaupungin kaukolämpöasiakkaiden kaukolämmön hinnan vähintään 25 vuoden aja njaksolle. Kaupunginvaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Kaukolämmön hankintaa ei ole lainkaan kilpailutettu kuntalain edellyttämällä tavalla ennen päätöksentekoa. Päätöksenteon pohjaksi ei ole muutoinkaan selvitetty kaukolämmön toimitusten markkinaehtoista hintaa tosiasialliselle energian toimitusten ajanjaksolle eli vuosille Markkinaehtoista energian hankintahintaa ei voida selvittää muutoin kuin pyytämällä yksityiskohtaiset tarjoukset energian toimittamisesta (kilpailutus ), mitä Salon kaupunki ei ole tehnyt. Päätös perustuu sen vuoksi selvästi puutteelliseen valmisteluun. 2. Kaupunginvaltuuston päätöksestä ei ilmene, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun. Päätökseen ei myöskään ole liitetty asiakirjoja, joista päätöksen tosiasiaperustelut olisivat käyneet ilmi. Näin ollen päätöksen perustelut eivät täytä hallintolain 45 :n 1 momentissa asetettuja vaatimuksia. 3. Kaupunginvaltuuston päätös on lainvastainen. Hallintolain 6 :n mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Lisäksi kuntalain 1 :n 3 momentin mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Koska kaupunginvaltuusto on päättänyt tehdä pitkäaikai sen kaukolämmön hankintasopimuksen yhden toimijan kanssa kilpailuttamatta kaukolämmön hankintaa ja pyytämättä kaukolämmön tulevista toimituksista tarjousta muilta toimijoilta, edes Salon kaupungin nykyiseltä sopimustoimittajalta, on hallintolain 6 :n mukainen yhdenvertaisuusperiaate

9 i JB EVERSHEDS' 6 (7) tullut rikotuksi. Lisäksi kaupunginvaltuusto on ylittänyt harkintavaltansa ja toiminut kuntalain 1 :n vastaisesti. 4. Kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa ja päätös syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Kaukolämmön hankintasopimus on tehty noudattamatta Salon kaupungin vahvistamia hankintaohjeita ja muita hankinnassa noudatettavia oikeusperiaatteita, jotka on vahvistettu oikeuskäytännössä ja lainvalmistelussa hankinnan kilpailuttamisen tarpeesta. 5. Kaupunginvaltuuston päätöksessä ja asian valmistelussa on rikottu tarkoitussidonnaisuuden periaatetta, koska päätös on sidottu Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteen hankintarenkaan kilpailutukseen ja tehty Hankintarenkaan tarjouskilpailun intressien valossa, ei harkiten Salon kaupungin kaukolämmön ostajien ja käyttäjien taloudellisia intressejä. Lämpöenergian hankintaa koskevan päätöksen olisi tullut perustua kaupungin omiin kaukolämmön hankintaa koskeviin tarkoitusperiin sen sijaan, että se on nyt sidottu usean kunnan jätehuoltoyhtiöiden tai jätehuoltoyksiköiden ratkaisuun. 6. Kaupunginvaltuuston päätös on tosiasiallisesti ollut sidoksissa kunnan ulkopuoliseen tahoon (Hankintarengas ) ja kysymyksessä on lainvastainen julkisen vallai2 - Salon kaupungin ulkopuolelle. Asiassa on tosiasiallisesti luovutettu ratkaisuvalta Salon kaupungin ulkopuolelle. 7. Kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa päättäessään sopimuksesta, jonka valmistelussa kaupunginhallitus on ylittänyt toimivaltansa. Kaupunginvaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Kaupunginhallitus on tehnyt tosiasiassa kaupunginvaltuuston päätöksentekoa rajoittavan ja kaupunkia sitovan esisopimuksen ilman, että kaukolämmön hankintaa olisi kilpailutettu. 8. Kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa päättäessään sopimuksesta, jonka valmistelussa yllä kohdassa 7 selostetun mukaisesti tosiasiassa kaupunginvaltuuston päätöksentekoa rajoittava esisopimus on päätetty kaupunginhallituksen esteellisen jäsenen osallistuessa päätöksentekoon. Asian valmistelussa on menetelty lainvastaisesti ja kaupunginvaltuuston päätös on siten syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Kaupunginhallituksen jäsen Saija Karnisto on ollut kaupunginhallituksessa esteellinen päättämään Ekokemin kanssa tehdyn esisopimuksen hyväksymisestä sen vuoksi, että Seija Karnisto on myös Rouskis Oy:n hallituksen jäsen. Rouskis Oy on Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteen hankintarenkaan jäsen. Valtuuston päätöksen kohteena oleva kaukolämmön toimitussopimus on olennainen ja erottamaton osa Hankintarenkaan kilpailutukseen jätettyä Ekokemin tarjousta. 9. Kaupunginvaltuusto oli ylittänyt toimivaltansa, kun kaukolämmön ostosopimuksesta on lopullisesti päätetty, vaikka koko lämmöntoimitusten edellytyksenä oleva Hankintarenkaan hankintapäätös ei ole lainvoimainen ja hankintapäätöksiä ei ole sallittua tehdä markkinaoikeudessa vireillä olevien valitusten johdosta tehdä. Päätös on tehty, vaikka Salon kaupungin ja Ekokemin välisessä esisopimuksessa sovitut ennakkoehdot eivät ole täyt tyneet. Salon kaupunginvaltuuston päätös hyväksyä lämpöenergian toimittamista koskeva sopimus on tosiasiassa Hankintarenkaan hankintapäätöksen kiellettyä täytäntöönpanoa.

10 JB EVERSHEDS 7 (7) 10. Kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa ja päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Lämpöenergian hankinnassa ei ole selvitetty, sisältääkä lämpöenergian hankinta kiellettyä valtiontukea Ekokemille. Kuten yllä tämän valituskirjelmän kohdassa 5.3 on selostettu, lämpöenergian hanki.ntahinnan markkinaehtoisuutta ei ole selvitetty valtiontukisäännösten edellyttämällä tavalla pyytämällä markkinaehtoisia ja konkreettisia tarjouksia lämpöenergian toimittamisesta. 11. Kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa, kun se on päättänyt hyväksyä energian toimitussopimuksen, joka on päällekkäinen Salon kaupunkia sitovan toimitussopimuksen kanssa. 7 OIKEUDENKÄYNTIKULUJEN KORVAAMINEN Hallintotainkäyttölain 13 luvun 74 :n mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa '- hinkonaan. Mitä :ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunutviranomaisen virheestä. Koska oikeudenkäynti on johtunut Salon kaupunginvaltuuston lainvastaiseksi katsottavasta päätöksestä ja virheellisestä menettelystä, on muutoksenhakijan kulut korvattava tämän valituksen menestyessä. Muutoksenhakijaa ei saa velvoittaa korvaamaan julkisen asianosaisen oikeudenkäyntikuluja, koska muutoksenhaku ei perustu ilmeisen perusteettomiin vaatimuksiin. 8 VALITUKSEN LIIKESALAISUUKSISTA Valitus ei sisällä SEOY:n liikesalaisuuksia. Helsingissä, SALON ENERGIANTUOTANTO OY LI ITTEET Liite 1 Saantitodistus tiedoksiannosta Liite 2 Turun hallinto-oikeuden päätös 15/0079/1

11 Turun hallint o- oikeuden välipäät ös Antopäivä Päätösnumero /0079/1 1 (2) Diaarinumero 00077/15/2299 Asia Päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskeva hakemus Hakija Salon Energiantuotanto Oy Asiamies: asianajaja Olli Hyvönen Päätös josta valitetaan Salon kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto on päättänyt 1) hyväksyä kaupunginhallituksen pöytäkirjan liitteen mukaisen sopimuksen liitteineen lämpöenergian toimittamisesta Ekokem Oyj:n kanssa ja 2) valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään sopimukseen ja sen liitteisiin tarvittavat muutokset sekä sopimusluonnoksen 12.1 kohdan mukaisen sopimuksen lämmöntoimitusten aloitusajankohdasta. Hakemus Salon Energiantuotanto Oy on valittanut päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeus kieltää päätöksen täytäntöönpanon sekä asettaa sen tehosteeksi riittävän suuruisen uhkasakon, kunnes asia on hallinto-oikeudessa ratkaistu. Yhtiö on lisäksi vaatinut, että Salon kaupunki on velvoitettava korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti myöhemmin ilmoitettavalla määrällä korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua siitä, kun hallinto-oikeuden päätös on ollut asianosaisten saatavilla. Asian käsittely ja selvittäminen Kaupunginhallitus on antanut lausunnon. Hallinto-oikeuden ratkaisu Hallinto-oikeus hylkää hakemuksen. Osoite Puhelinvaihde Telekopio Sähköposti Yliopistonkatu PL 32, TURKU

12 Hallinto-oikeus antaa valitukseen sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevaan vaatimukseen myöhemmin erikseen päätöksen. 2 (2) Ratkaisun perustelut Kunnan toimielimen päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos valitus käy sen johdosta hyödyttömäksi taikka jos valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Asian käsittelyn tässä vaiheessa ei ole ilmennyt seikkoja, } iden nojalla pø töksen täytäntöönpano olisi kiellettävä. Sovelletut oikeusohjeet Kuntalaki 98 Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (Kunnallisvalitus). Auli Saarinen Asian on ratkaissut hallinto-oikeustuomari Matti Leikkonen. Toimituskirjan oikeaksi todistaa Lainkäyttösihteeri Soili Leino Jakelu Päätös saantitodistuksin Salon Energiantuotanto Oy A s i a najaja Ö l h H y v ö n e n Asianajotoimisto JB Eversheds Oy Fabianinkatu 29 B, HELSINKI Jäljennös Salon kaupunginhallitus, jonka on kuntalain 97 :n mukaisesti ilmoitettava päätöksestä Ekokem Oyj PL 181, RIIHIMÄKI valitusasiakirjoihin liitettäväksi

13 Liite hallinto -oikeuden päätökseen VALITUSOSOITUS (Kunnallisvalitus) Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamaila korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos päätöksestä valitetaan kunnan jäsenelle taikka kuntayhtymän jäsenkunnalle tai sen jäsenelle kuuluvan valitusoikeuden nojalla, valitusaika laskuaan siitä päivästä, jolloin ilmoitus päätöksestä on julkaistu kunnan, kuntayhtymän tai asianomaisten kuntien ilmoitustautulla. Jos päätös on annettu asianomaiselle erikseen tiedoksi, valitusajka luetaan kuitenkin tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Sijaistiedoksiannossa päätös katsotaan tiedoksisaaduksi kolmantena päivänä todistuksen osoittamasta päivästä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Valituskirjelmän sisältö ja altekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä - hallinto-oikeuden päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla Korkeimman hallinto -oikeuden osoite Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: PL 180 Fabianinkatu 15 Telekopio: HELSINKI Helsinki Sähköposti: korkein.hallinto-oikeusna oikeus.fi

14 TURUN HALLINT O-OIKEUS ÅBO FÖRVALT NINGSDOMSTOL Yliopistonkatu 34 Universitetsgatan 34 PL TURKU PB ÅBO Port Paye Finlande Itelia Posti Oy 1 Lähettäjän nimi ja postiosoite Avsändarens namn och postadress Paino Vikt i RS f1 Vastaanottajan nimi ia postiosoite Adressatens namn och postadresse Luovutusehto Valtkor för överlämningen liman rastia lähetys luovutetaan vastaanottajalle tai valtuutetufe. Om inget kryssats för lämnas försändelsen ut till adressaten eller en befuilmäktigad. Vain vastaanottajalle henkilökohtaisesti (ei valtakir l1'ai(a) Endast tiil adressaten persontigen (inte med futimakt) Ottakaa tämä ilmoitus ja NENKILÖTODISTUKSENNE ja tarvittaessa vattakirja mukaan. Tag med denna ankomstavi och Ert IDENTITETSBEVIS samt vid behov en fullmakt. Vilm. säitytyspäivä Sista förvaringsdag Yrityksen/ yhteisön edustajana valtakirja ja/tai enint. 3 kk aiemmin päivätty kaupparekisteriote tai vastaava mukaan. Företagets/organisationensfirmeteckningsrättpåvisas med fullmakt och/eller ett registerutdrag eller motsvarande utdrag (daterat max. 3 mån tidigare). Lähetyksen säilytysalka on saapumisviikon lisäksl kaksi (2) täyttä kalenteriviikkoa, minkä jälkeen kirje palautetaan lähettäjälle. Försändelsen som skaf kvitteras förvaos p 3postkontorettvå (2) hela kalenderveckor utöver ankomstveckan, varefter den $tersänds ti11 avsäodaren. itella Posti Oy. hella Posten Ab Kotipaikka / Hemort : Helsinki / Helsingfors i PL/Pa 7/00011 ITELLA I Y-tunnus Vastaanottajan / valtuutetun allekin'oitus Adressatens / befufmäktigades kvittenng Päiväys ja nimenselvennys /Datum och namnförtydligande lisätietoja: (pvm/mpm), Ytterligare infonnatlon : (Ina/msa ), 1

Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus

Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Helsingin hallinto-oikeus Päätös 1 (7) Radanrakentajantie 5 14/0681/5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 12.9.2014 Diaarinumero Faksi 029 56 42079 01229/13/1203 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi Asia

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

11a/ /Q 4, ö?y OI / : t

11a/ /Q 4, ö?y OI / : t /o, /"' g a/1 P o h j o i s - S u o m e n h a l l i n t o - o i k e u d e n p ä ä t ö s 1 (6) Antopäivä 9.6. 2014 Päätösnumero 14/5035/3 Diaarinumero 00333/ 13/RO/2299 11a/ /Q 4, ö?y OI / : t Asia Muutoksenhakija

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös (7) Antopäivä 7.10.20t4 Päätösnumero t41078313 Diaarinumerot 02s821t312299 025831t312207 02s8411312299 Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Rauno Kinnunen,

Lisätiedot

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52 Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös Antopäivä Päätösnumero 21.11.2014 14/0441/1 Diaarinumero 00966/13/2299

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Antopaiva 25.9.2014 14/0274/1. 2.5.2013 hylannyt Yrjo & Hanna Oy:n oikaisuvaatimuksen. timuksilleen yhtio on esittanyt seuraavaa: !

Antopaiva 25.9.2014 14/0274/1. 2.5.2013 hylannyt Yrjo & Hanna Oy:n oikaisuvaatimuksen. timuksilleen yhtio on esittanyt seuraavaa: ! 1 (6) Turun hallinto-oikeuden paatos Antopaiva PaatOsnumero 25.9.2014 14/0274/1 Diaarinumero 01053/13/2299 rtf ~rl-i '1' "r-'.,' I r "~~..J...~"..g.!.:~.'!.,,...; Asia Haldja Vastaaja Turon kaup Piitos

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

PÄÄTöS. Antopäivä 28.9.2009

PÄÄTöS. Antopäivä 28.9.2009 OULUN HALLINTO-OIKEUS Isokatu 4, PL 189 90101 oulu PÄÄTöS Antopäivä 28.9.2009 Numero 0910426t2 Diaarinumero 0048210912299 Puh.0l036 42800 Telekopio 01036 42841 ASIA Kunnallisvalitus MUUTOKSENHAKIJAT Ronkainen

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

1 (7) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 3/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Ahti Vilppula. 1 Päätös

1 (7) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 3/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Ahti Vilppula. 1 Päätös 1 (7) Ahti Vilppula Asia huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Kuuleminen Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun lain 40 :n nojalla Ahti Vilppulalle

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

1 (6) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 5/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Danske Bank A/S, Helsinki Branch.

1 (6) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 5/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Danske Bank A/S, Helsinki Branch. 1 (6) Danske Bank A/S, Helsinki Branch Asia huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Kuuleminen Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun lain 40 :n

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 11.12.2014 klo 11:08-11:25 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Antopaiva 25.9.2014 14/0273/1

Antopaiva 25.9.2014 14/0273/1 Turun hallinto-oikeuden paatos Antopaiva Paiitosnumero 25.9.2014 14/0273/1 1 (7) Diaarinumero 00959/13/2299 Asia Kunnallisvali s ja hallintoriita ~.. l..i:.!z~r-~'l~1_abc'i...-.---~ ~. 2 9-09- 2014 Dno

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki.

Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki. Jätelk 30.9.2014 55 Forssan kaupungin jätelautakunta PL 62,33101 Forssa rukssan KAUPU NKI Tekninen ja ympäristötoimi Asiatunnus a6v//ra3.d'/g Akaan kaupunki Kaupunginhallitus PL 34, 37800 Akaa Akaan kaupungin

Lisätiedot