VS: Valitus rakennuslupaa koskevast ~::.s~

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VS: Valitus rakennuslupaa koskevast ~::.s~"

Transkriptio

1 Pelkonen Riitta Vastaanottaja: Aihe: RakYmp JOE VS: Valitus rakennuslupaa koskevast ~::.s~ ~,;1tYf-//; o 20LL Lähettäjä: Jyrki Leivonen Lähetetty: 23. kesäkuuta :29 Vastaanottaja: RakYmp JOE Aihe: Valitus rakennuslupaa koskevasta päätöksestä Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle Asia: Muutoksenhaku rakennusluvan myöntämistä koskevaan päätökseen. Muutoksenhakija: Asunto-osakeyhtiö Koulukatu 11 b. Asiamies ja prosessiosoite: Asianajaja Jyrki Leivonen, Bulevardi 12 A 9, Helsinki, puhelin , faksi , sähköposti Valituksenalainen päätös: Joensuun kaupungin/rakennusvalvonnan päätös Päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan valitusaika päättyy Vaatimukset rakennus- ja ympäristölautakunnassa. Valituksenalainen rakennuslupapäätös kumotaan ja lupahakemus hylätään tai asia palautetaan rakennusvalvonnan uuteen käsittelyyn. Perustelut: Lupahakemuksen johdosta jättämässään muistutuksessa muutoksenhakija ilmoitti prosessiosoitteekseen asiamiehen yhteystiedot. Hyvien tapojen mukaista olisi ollut se, että katselmuksen ajankohdasta olisi sovittu asiamiehen kanssa, koska nyt informaatiokatkoksen johdosta katselmuksen ajankohta ei tullut asiamiehen tietoon, mahdollisesti siitä syystä, että taloyhtiön edustajat olettivat Rakennusvalvonnan sopineen ajankohdasta avustajan kanssa. Tästä syystä hakemus tulisi palauttaa Rakennusvalvontaan. Mitä tulee muutoin lupapäätökseen, muutoksenhakijan tietoon on tullut, että alkuperäinen hakija Joensuun Kodit Oy ei ole aikeissa itse toteuttaa hanketta, vaan sen tarkoituksena on edelleen myydä rakennus Helsingissä toimivalle yhteisölle. Näin ollen rakennuslupahakemuksen tosiasiallinen syy saattaa olla se, että sen myöntäminen mahdollistaa korkeamman hinnan pyytämisen rakennuspaikasta. 1

2 Jotta rakennushankkeen ilmoitettu tarkoitus toteutuisi, on tärkeää, että sen toteuttaja on paikallinen organisaatio. Maankäyttö- ja rakennuslaki tarjoaa melko rajoitetusti mahdollisuuksia määrätä kiinteistön käyttötarkoituksesta, jolloin luvan olennainen edellytys on, että mahdollisen hankkeen toteuttaa Joensuun kaupungin määräysvallassa oleva yhteisö. Rakennusluvan myöntämisen estää myös Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä oleva valitus yleiskaavasta. Muutoksenhakija on tähän rakennushankkeeseen liittyvissä valituksissa jatkuvasi painottanut sitä, että ennen hankkeen toteuttamista sen liikennevaikutukset tulisi tutkia laajemmalla alueella eikä asemakaavan muutoksen tosiasiallinen tarkoitus voi olla se, että mahdollistetaan yhden rakennushankkeen toteuttaminen. Rakennuslupa-asiakirjojen mukaan on ilmeistä, että suunnitelman mukaisten autopaikkojen määrä ei ole riittävä, mistä aiheutuu ongelmia myös valittajayhteisölle. Myöskään rakennusalojen ylittämisessä ei voida hyväksyä edes vähäisiä poikkeuksia. Lisäksi muutoksenhakija pyytää, että ilmoitettuun prosessiosoitteeseen toimitettaisiin tämän valituksen johdosta mahdollisesti annetut lausunnot. Helsingissä kesäkuun 23. päivänä Asunto-osakeyhtiö Koulukatu 11 b Laati: Jyrki Leivonen Asianajaja, Helsinki 2

3 Joensuun kaupunki saap.1,l 2 0~ Dno.,.,(~ /;, ~.:; te. Nt/y I Joensuun kaupunki Lupa- ja viranomaistoimet Rakennusvalvonta Rakennusvalvontainsinööri Pekka Hyttinen Asia: Rakennuslupahakemus, lupatunnus 2014/118, Naapurin kuuleminen. Kuulemismenettelyssä lausuman antava naapuri: Asunto Oy Koulukatu 11 b, Joensuu. Asiamies ja prosessiosoite: Asianajaja Jyrki Leivonen, Asianajotoimisto Jyrki Leivonen, Bulevardi 12 A 9, Helsinki, puhelin , taksi , sähköposti Yhteydenotot mieluiten sahköpostitse. Lausuman antajan käsitys lupahakemuksesta: Hakemus tulisi hylätä. Mikali hakemusta ei hylätä tässä lausumassa esitetyillä perusteilla ki~allisessa menettelyssä, asiassa tulisi järjestää maankäyttö- ja rakennus!lain 133 :n 2 momentin mukainen katselmustoimitus naapureiden kuulemiseksi ja hankkeen vaikutukslen arvioimiseksi. Katselmustoimitukseen valmistautumista varten tulee varata riittävän pitkä aika, jotta lausuman antajalla olisi aikaa riittävästi perehtyä rakennushankkeen asiakj~oihin ennen katselmuskokousta Perustelut: Lausuman antaja on valittanut Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kuopioin (nyk. ltä Suomen) hallinto-oikeuden päätöksestä hyväksyä Joensuun yleiskaava, jossa oli määräyksiä, jotka koskivat nyt kysymyksessä olevaa rakennushanketta. Osoittaa kaupungin taholta melkoista piittaamattomuutta oikeuslaitoksen riippumattomuutta kohtaan panna vireille rakennuslupahakemus ennen, kuin Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut lausuman antajan valituksen. Kyseisen valituksen keskeinen sisältö koskee nyt kysymyksessä olevaa rakennushanketta.

4 Käytettävissä olevan ajan lyhyyden vuoksi ei ole tässä kuulemismenettelyssä mahdollista tuoda esille kaikkia rakennushanketta vastaan puhuvia seikkoja, mutta jo tässä vaiheessa kiinnitetään huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin: 1) Asemapiirustuksen mukaan uudisrakennusta varten on varattu vain12 autopaikkaa. Ottaen huomioon, että Pohjois-Karjalan on suhteellisen harvaan asuttu maakunta" etäisyydet ovat pitkiä ja mahdollisuus liikkua julkisilla kulkuneuvoilla varsin rajoitettu. Kysymys autopaikkojen määrästä tulisi ratkaista asemakaavassa, mutta tässäkin tapauksessa mitoituksen tulee perustua objektiiviseen arvioon liikennevirtojen määrästä Autopaikkojen määrää ei saa keinotekoisesti mitoittaa liian pieniksi siinä tarkoituksessa, että mahdollistettaisiin suuremman hankkeen toteuttaminen. 2) Rakennusalojen rajojen ylittämistä ei tässä tapauksessa voida pitää vähäisenä, ja muutoinkaan tällaista ylittämistä ei voida pitää hyväksyttävänä 3) Rakennuslupamenettelyssä tutkitaan varsin perinpohjin edellytykset rakennushankkeen toteuttamiselle, eikä mahdollisesti aiemmissa kaavoitusmenettelyissä omaksutuilla kannanotoilla ole oikeudellisesti sitovaa vaikutusta. Tämä on ymmärrettävää, sillä kaavoitusmenettelryssä voidaan varsin rajoitetussa määrin tutkia rakennushankkeen kaikkia vaikutuksia. Maankäyttö- ja rakentamislain 117 :n mukaan mm. "Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisu uden vaatimukset. Rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen muutos- ja ko~austyot tehtävä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutos toteutettava siten, että rakennus täyttää siihen yleisesti ennakoitavissa oleva kuonnitus ja rakennuksen käyttötarkoitus huomioon ottaen 117 a :ssä tarkoitetut olennaiset tekniset vaatimukset ( /958). Näin ollen rakennuslupamenettelyssä rakentamisen edellytykset tulee 'käsitellä erittäin perusteellisesti. eikä pelkästään vedota aiempiin kaavoitusratkaisuihin. Joensuussa huhtikuun 8. päivänä Asunto Oy Koulukatu 11 b Laati: Jyrki Leivonen Asianajaja. Helsinki

5 JOENSUUN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTA Muuntamontie JOENSUU PÖYTÄKIRJA Joensuun kaupungin rakennusvalvonnan suorittamasta katselmuksesta Maankäyttö- ja rakennuslain 133 :n 2 momentin mukainen katselmus rakennuspaikalla. Rakennushankkeeseen ryhtyvä : Joensuun Kodit Oy I valtakirja"a Alkuasunnot Oy. Rakennuspaikka: kiinteistö osoitteessa Koulukatu 11 a JOENSUU. Rakennushanke: asuinkerrostalon laajennus uudisosalla ja vanhan osan peruskorjaus uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla. KATSELMUSPAIKKA: Koulukatu 11 a JOENSUU, kiinteistö AIKA: klo Todettiin, että paikalla oli allekirjoittaneiden katselmusmiesten lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajana Pekka Tuunanen ( valtakirjalla, rakennusluvan allekirjoittaja), rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajana Pertti Heikkinen Insinööritoimisto Savora Oy:stä ja rakennushankkeen rakennus.suunnittelija Antti Kantele. 2 Todettiin, että katselmus järjestetään maan käyttö -ja rakennusasetuksen 65 :n mukaisen, naapureiden kuulemisen yhteydessä jätetyn, Asunto-osakeyhtiö Koulukatu 11 b:n esittämän muistutuksen / vaatimuksen johdosta. 3 Todettiin, että naapureiden kuulemista koskevat kirjeet oli lähetetty ja huomautusten viimeinen jättöaika oli viimeistään Todettiin, että tätä katseimusta koskevat kutsut oli lähetty Rakennussuunnittelija Antti Kantele esitteli rakennussuunnitelmat ja rakennuslupahakemukseen klrjatut vähäiset poikkeamat, asemakaavan mukaisen rakennusalueen rajan ylitys tontin pohjoisosalla 0,20 metriä ja tontin länsiosassa 0,8 metriä sekä yhden autopaikan sijoitus lähemmäksi kuin 8.0 metriä uudisosan, laajennuksen seinä ra kennetta.

6 6 Todettiin, että hakemuksen mukainen suunnitelma on voimassa olevan, vahvistetun asemakaavan mukainen ja rakentaminen on asemakaavan toteuttamista. Samalla todettiin, että rakentamisen kuonnituksia ja rakennuksen olennaisia teknisiä vaatimuksia koskevat erityis.suunnitelmat tulevat olemaan rakennusluvan ehtona. 7 Päätettiin katselmus klo 14:20 Joensuu I 7./ Jukka Hyttinen Rakennustarkastaja Joensuun kaupunki / rakennusvalvonta I Pekka T. Hyttinen Rakennusvalvontainsinööri Joensuun kaupunki / rakennusvalvonta Muuntamontie 5 Muuntamontie JOENSUU JOPENSUU Puh Puh

7 Joensuun kaupunki Joensuun keupunicj Saap. _ J-:/., 2O.lL Rakennusvalvonla Rakennuslupahakemus. lupa1unnus 2014/ Vastine kuulemismenettelyssa annettuun As. Oy Koulukatu 11 b:n lausumaan. Yleisesti ko. tontilla on voimassa oleva vahvistettu asemakaava. Kohta 1, autopaikoitus: Autopaikoituslaskelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen. Kohta 2, rakennusalan ylittäminen: Rakennusalan ylitta-ninen vähäisul ja ei vaikutusta naapureihin. Kohta 3, rakennuslupamenettely: Kohde on suunniteltu aktiivisessa vuor<7.'aiku1uksessa kaupungin kaavoituksen ja rakennusvafvonnan kanssa. Suunnittelussa on käytetty massamajleja ja IApikAyty useita eri vaihtoehtqa. Suunnitelmat <7.'at olleet kuultavina kaupunkikuvatoimikunnassa ja saaneet laman hyvaksynntln. Kohde layttaa vil:tatun Maankaytt6- ja rakennuslain pykälan 117:n Rakennuksen l.ulee S<7.'eltua rakennettuun ymparistoön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset". Joensuussa Martti Aittapefto, Ariddtehti SaFa Arcadia Oy Arkkitehtitoimisto

8 JoenIuun kaupunlu Rlkennusvlllvonta R~. klpmli1nus <H1O-10 Vastine kuulemismenet1elys5ä annettuun As. Oy Koulukatu 11 b:n lausumaan. Yleisesti 1«>. tontiha on lloimassa oleva vahvistettu asemakaava. Kohta 1, autopaikoitus: Autopaikoituslaskelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen. Kohta 2, rakennusalan ylittaminen: Rakennusalan ylittsminen vihaista ja ei vaikutusta naapureihin. Kohta 3, rakennuslupamenetlely: Kohde on suunniteltu aktiivisessa vuorovaikutuksessa kaupungin kaavoituksen ja rakennusvalvonnan ka.ll$s8. SuuMltteluaa on klytetty massamajleja ja lapikayty useita en vaihtoehtoja. Suunnitelmat ovat olleet kuultavina kaupunkikwatoimikunnaasa ja saaneet tamln hyvaksynnan. Kohde tayttu viitatun Maankaytlo- ja rakemuslaifl pykajan 117:n "Rakennuksen tulee soveltua rakemettuun ymparisloon ja maisemaan seu tayttea kauneuden ja sopusuhtaisuuclen vaatimukset". Joensuussa Martti Aittapelto, Mkitehti SaF a Arcadia Oy Mkitehtitoimisto

9 H'yttinen Pekka Uihett.ijä: Hyttinen Pekka lihetftty: 15. huhtikuuta :39 Vast..nottaja: 'Samuli Sallinen' Kopio: Aihe: RAKENNUSLUPAHAKEMUS KUULEM1NEN Ultteet: Lausuma rak lupa.pdf Rakennuslupahakemuksenne. joka koskee Joensuun Koulukatu 11 a. naapureiden kuulemisen ( Maankäyttö- ja rakennuslaki 133 ) yhteydessä naapuri kiinteistö ( edustaja) on jättänyt hankkeesta oheisen huomautuksen. Pyydän huomautuksen johdosta vastikettanne ennen rakennusluvan jatkokäsrttelyä. Vaatimusta. pidetäänkö rakennuspaikalla erillinen katselmus ennen rakennusluvan jatkokäsittelyä. selvitetään rakennusvalvonnassa ja siitä tiedotetaan erikseen. Terveisin Pekka T.Hyttinen Rakenl1usvalvontainsinööri Joensuun kaupunki Rakennusvalvonta Muuntamontie 5, Joensuu puh. +358S

Sallittu rakennusoikeus kerrosala m 2. Muutoksenalainen pohjapinta-ala m 2

Sallittu rakennusoikeus kerrosala m 2. Muutoksenalainen pohjapinta-ala m 2 RAUMAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA RAKENNUSTARKASTAJA Saapumispvm / Lupatunnus / RAKENNUSLUPAHAKEMUS TOIMENPIDELUPAHAKEMUS 1 Rakennuspaikka K-osa/kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Tila / määräala

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Päätös rakennuslupia 2015-45 ja 2015-46 koskevasta oikaisuvaatimuksesta

Päätös rakennuslupia 2015-45 ja 2015-46 koskevasta oikaisuvaatimuksesta 1 Päätös rakennuslupia 2015-45 ja 2015-46 koskevasta oikaisuvaatimuksesta Lupa-arkkitehti on 9.2.2015 40 ja 41 myöntänyt YYja YYn hakemat rakennusluvat 2015-45 ja 2015-46. Naapuri XX on 23.2.2015 jättänyt

Lisätiedot

7 / / / / 66y. Asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan pyynnöstä toimittaa nähtäväksi.

7 / / / / 66y. Asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan pyynnöstä toimittaa nähtäväksi. KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Vihdin kunnan ympäristölautakunta Päivämäärä Diaarin:o 05.11.2014 337811114 7 / / / / 66y VASTINEPYYNTÖ Korkein hallinto-oikeus lähettää Vihdin kunnan ympäristölautakunnalle jäljennöksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

RAKENNUSLUVAN JA TOIMENPIDELUVAN HAKEMINEN

RAKENNUSLUVAN JA TOIMENPIDELUVAN HAKEMINEN RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNUSLUVAN JA TOIMENPIDELUVAN HAKEMINEN OHJE Huhtikuu 2008 Korvaa ohjeen Heinäkuu 2007 YLEISTÄ Uuden rakennuksen rakentaminen tai lisärakentaminen, jota on myös rakennuksen korottaminen

Lisätiedot

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri `ttuopion HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 3678/13 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 25.6.2013 01156/13/4113 Sähköposti kuopio.hao@oikeus.fi Heinäveden tekninen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s 2 0 1 1 versio 1 01.01.2011 Sisällysluettelo Tonttipalvelut s. 3 Muut kuin rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 29 12.03.2015. 29 Asianro 1551/10.03.00.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 29 12.03.2015. 29 Asianro 1551/10.03.00.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) 29 Asianro 1551/10.03.00.01/2015 Poikkeaminen / 8-9904-0 / Kaartokatu 6 / tilapäisen rakennuksen pysyttäminen paikallaan yli viiden vuoden ajan sekä poikkeaminen

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Sysmän kunta Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

RAKENTAJAN OPAS RAKENNUSHANKKEEN ALUSSA

RAKENTAJAN OPAS RAKENNUSHANKKEEN ALUSSA RAKENTAJAN OPAS RAKENNUSHANKKEEN ALUSSA SOMERON KAUPUNKI / RAKENNUSVALVONTATOIMISTO 19.12.2013 SISÄLLYS 1. RAKENNUSTONTIT SOMEROLLA... 3 2. LIITTYMÄT RAKENNUSTONTILLA... 4 3. RAKENNUSLUPAMENETTELY... 5

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1)

Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1) HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1) Valittajat: 1) Patrick Nystén,

Lisätiedot

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja)

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL 171 174 Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Kiinteistötunnus Lupanumero/ilmoitusnumero 1 Hakija (rakennuspaikan

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden uusi lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 25 07.02.2012 ja 32 06.03.2012

Helsingin hallinto-oikeuden uusi lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 25 07.02.2012 ja 32 06.03.2012 Rakennuslautakunta 25 07.02.2012 Rakennuslautakunta 32 06.03.2012 Rakennuslautakunta 57 29.05.2012 Rakennuslautakunta 83 18.09.2012 Helsingin hallinto-oikeuden uusi lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN Khall Sonkajärven kunnassa rakennusvalvonnan katselmus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hankkeesta on tehty myös asemakaavan muutoshakemus, joka on kirjattu kaupungille saapuneeksi 6.10.2014.

Hankkeesta on tehty myös asemakaavan muutoshakemus, joka on kirjattu kaupungille saapuneeksi 6.10.2014. Ympäristölautakunta 144 16.12.2014 RAKENNUSLUPAHAKEMUS NRO 2014 166 2. JA 3. KERROKSEN HOTELLIHUONEIDEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS PALVELUASUNNOIKSI, KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN HOTELLITALO, TILA: SUORAKAIDE,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182 Ympäristölautakunta AIKA 26.08.2014 klo 17:30-19:17 PAIKKA KOKOUSHUONE 3, KAUPUNGINTALO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä

Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä Kauhavan kaupunki Kauhavan kaupunki Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 Valokuvat: Heikki Heiniö

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot