JALKAVÄKI RYKM ENTTI 56 ISÄNMAAMME JA KANSAMME SUOJANA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JALKAVÄKI RYKM ENTTI 56 ISÄNMAAMME JA KANSAMME SUOJANA 1941 1944"

Transkriptio

1 JALKAVÄKI RYKM ENTTI 56 ISÄNMAAMME JA KANSAMME SUOJANA ja sen henkilökunta rauhan oloissa vv itsenäisyytemme ja vapautemme valvojana VUOSIKOKOUS Laitilassa

2 511 A LINE Koska meiltä o otetaan paljon. Uusi KOTISAM O korvaa sillä sen korvauspiiri on huomattavasti laajempi kuin tavallisen kotivakuutuksen. 5 SAM O-Y TIöT

3 1 4 ANINEN LAA KA

4 Rykmentin vuosijuhla palauttaa mieliin jatkoso an ankarat taistelut raskaan rauhan ja runnelun isämaan vaikeat vuo et. Kotiuttaminen merkitsi rykmentille myös tehtävän päättymistä isänmaan palveluksessa. Jokainen sotilas voi hyvällä omatunnolla ja vakaumuksella to eta että he täyttivät velvollisuutensa ja antoivat kaikkensa isänmaan puolesta. SitÄ osoittivat rykmentin harvenneet rivit sen taistelut ja maineteot. Kun esitän terveh ykseni JR 56 n Kiilalle en voi muuta kuin teh Ä kunniaa rykmentille ja esittää Kiilalle parhaat kiitokset siitä että se on vaalinut maineikkaan rykmenttinsä perinteitä ja erikoisesti sitä että se on säilyttänyt yksimielisyytensä ja yhtenäisyytensä näin pitkälle ja siirtänyt rykmentin hen en maanpuolustustah on nuorisolleen. JR 56 hen essä rakentakaamme vastaisuu essakin itsenäistä Suomeamme. Erkki Tuuli Maanpuolustuskillat ry n puheenjohtaja 4

5 MAAN UOLUSTUSKILLAT RY N ERIAATEO JELMA 1 erusta Vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien maanpuolustuskiltojen päätarkoitukset ovat maanpuolustustah on kasvattaminen maanpuolustustietou- en levittäminen ja maanpuolustusharrastuksen e istäminen. Maanpuolustustahto on isänmaallisuutta joka ilmenee pyrkimyksenä jättää Suomi seuraavalle sukupolvelle turvallisena ja rakastamisen arvoisena. Siksi siihen kuuluu myös ahkera työ suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseksi. Koska kaikkien suomalaisten tulisi kokea isänmaallisuus myönteisenä innostavana ja yh istävänä aatteena yhteiskunnallisen oikeu enmukaisuu- en vaatimukset on tunnustettava. JÄrjestönÄ maanpuolustuskillat ovat avoimia kaikille miehille sotilasarvoon katsomatta. ei Än välityksellään ne saavuttavat lähes koko kansan. Maanpuolustuskillat ry näkeekin erityisen tarpeelliseksi kiltojen avaamisen täysin tasavertaisesti myös naisille. Siten mah ollistetaan perhekuntien laajamittainen tuleminen vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön jossa killat saavat kansalaisjärjestöjen luonteen. Maanpuolustustahtoa ei nuorissa herätetä istuttamalla valmiita asenteita vaan antamalla puolueetonta asiatietoa. Sen varassa nuoret voivat arvioi a myös ne maanpuolustukselle kielteiset suuntaukset joihin he joka tapauksessa joutuvat tutustumaan. KiltatyötÄ tulee kehittää siten että se vastaa myös nuorison isänmaallisia harrastuksia. erintei en kunnioittaminen ja ennen kaikkea oman aselajin tai joukkoosaston historian vaaliminen ovat kiltatyön olennainen osa. Esisijaisesti killat kuitenkin suuntaavat toimintansa nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. ToimintapiirissÄÄn palvelevien asevelvollisten keskuu essa ne koettavat e istää sellaista ajattelutapaa että varusmiehet yleisesti kokisivat asepalveluksensa suorittamisen ja muun puolustusvoimissa tehtävän työn mielekkäinä. Maanpuolustuskillat ry ja sen jäsenjärjestöt tukevat Suomen virallista turvallisuuspolitiikkaa ja toimivat sen periaattei en mukaisesti. Siksi nii en ohjelma on sopusoinnussa myös Yh istynei en Kansakuntien peruskirjan 1945 ariisin rauhansopimuksen 194 sekä Suomen ja Neuvostoliiton kesken solmitun ystävyys- yhteistyö- ja avunantosopimuksen 1948 kanssa. Suomen virallista turvallisuuspolitiikkaa killat pyrkivät tekemään tunnetuksi. Turvallisuuspolitiikka käsittää ne toimet joi en tarkoituksena on ehkäistä kansainvälisiä riitoja sekä ne toimet joi en avulla voi aan selviytyä kriisitilanteista jos niitä ponnisteluista huolimatta syntyy. arlamentaaristen puolustuskomiteain kannan mukaisesti turvallisuuspolitiikan osat ovat ulkopolitiikka ja maanpuolustus joista rauhan aikana ulkopolitiikalle kuuluu pääosa. Suomen ulkopolitiikka on puolueettomuuspolitiikkaa. Sen onnistumisen e ellytyksinä ovat oman kansan tuki ja tarvittaessa valmius puolustautumi- 5

6 seen. Tte on lisääntyminen e istää kansalaisissa Suomen turvallisuuspoliit - tisten ratkaisujen omakohtaista omaksumista. Siten myös turvallisuuspoli - tiikkamme uskottavuus lisääntyy. KansainvÄliset kriisit eivät yleensä ole vain paikallisia. NiinpÄ kiltojen olisi kiinnitettävä huomiota myös kansainväliseen tilanteeseen ja sen vaihtelua hin. Silloin tulee erityisesti pyrkiä mieltämään oman maan turvallisuuspoliit - tinen tilanne maailmanpolitiikan kokonaisuu en osana. Maanpuolustuskillat ry n ja sen jäsenjärjestöjen toiminta on puoluepolitii - kasta riippumatonta. II Kiltalainen Maanpuolustustahtoiselle kansalaiselle kiltatyö tarjoaa sekä yksilön että isänmaan kannalta hyö yllisen vapaa-ajan harrastuksen. MeillÄ toteutettu alueellinen puolustusjärjestelmä samoin kuin nykyaikainen johtamistaitokin arvostavat saman yhteisön jäsenten keskinäistä tuntemusta ja lujia ystävyyssiteitä. Juuri näitä tavotteita kiltatyö mui en ohessa palvelee. Koska kiltojen jäsenyys on sotilaallisen koulutuksen asteesta riippumaton kanssakäyminen perustuu muutenkin jäsenten keskinäiseen yh enarvoisuuteen. Kiltalaiset ovat keskenään kiltaveljiä ja -sisaria. Maanpuolustuskeskustelun puolustusvoimain tapahtumien ja oman aselajin kehityksen seuraaminen samoin kuin oman yysisen kunnon hoitaminen ovat kiltalaiselle reserviläisenä kuuluvia tehtäviä. Työpaikallaan ja perhepiirissään hänen tulisi pystyä antamaan luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa Suomen turvallisuuspolitiikasta. NÄin teh essään hänen on pi ettävä mielessään kiltatyön puoluepoliittinen riippumattomuus. Vain siten hän e istää Maanpuolustuskillat ry n ja sen jäsenkiltojen päämääriä. Kiltatyö menestyy sillä e ellytyksellä että jokainen kiltalainen tuntee vastuunsa omasta järjestöstään ja omasta osuu estaan koko vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä. III Kiltatoiminnan alueet Maanpuolustuskillat ry on kiltojen valtakunnallinen keskusjärjestö ja yhteistyöelin. Sen tarkoitus on yleisiä suuntaviivoja antava ohjaava ja jäsenkiltoja tukeva. Valtakunnalliset yhtey et hoitaa Maanpuolustuskillat ry n hallitus tavoitteenaan e uskunnan hallituksen ja puolustusvoimain joh on sekä kaikkien poliittisten puoluei en luottamus ja tuki. Kiltojen alueelliset yhteistyöelimet tukevat ja avustavat kukin alueensa kiltoja ja killanosastoja. Kaikilla niillä tulee olla yhtäläinen mah ollisuus osallistua toimintaan. Varsinainen kiltatoiminta on itsenäisten kiltojen asia. Vain niissä voi aan saa a aikaan toiminnalle välttämätön kiinteä kosketus omaan joukko-osastoon tai aselajiin. Ulkomaiset yhtey et hoi etaan siten että Maanpuolustuskillat ry n hallitus huolehtii kosketuksista valtakunnallisiin yhteisöihin erityisesti pohjoismaisiin ja kukin kilta omaan veljesjärjestöönsä. 6

7 KARI Kari opyri ht ä 198 y arran oment ith elsin in Sanomat Kas tässä juhlapuheeni. 9

8 Asialla on kaksi puolta Viime aikoina rauhanliikkeet ovat olleet varsin näyttävästi esillä joukkotie otusvälineissä. Liiankin näyttävästi toteavat kenties maanpuolustusaktivistit. SinÄnsÄ hyvä asia kumpuaa nyt hieman eri lähtökoh ista kuin aikaisemmin. Liikkeelle ovat lähteneet poliittisesti sitoutumattomat kansalaisryhmät. KÄyttövoimansa ne ovat saaneet y inaseen mah ollisen käytön uusista piirteistä. LÄhinnÄ keskusteluista sen rajoitetusta käyttömah ollisuu esta jolloin kauhun tasapaino sotia ehkäisevänä tekijänä järkkyy. Rauhanliikkeet saattavat kuitenkin teh Ä maalleen karhunpalveluksen. Kun y inasei en vastustamiseen sekoitetaan myös oma maanpuolustuksemme sen tapaisilla väitteillä kuin maanpuolustus ja väestönsuojelu johtavat kansalaiset väärään turvallisuu entunteeseen ja maanpuolustus sisältää sinänsä jo aiheen tulla ve etyksi mukaan y insotaan ollaan vaarallisella tiellä. erustellummin voi aan väittää että ellemme huoleh i maanpuolustuksestamme ve Ämme kriisin tullen maahamme y inasevaltojen joukkoja ja näin to ellisen y inaseuhkan kansamme päälle. Voi aan niin ikään väittää että mitä huonommin olemme suojautuneet y inasei en vaikutusta vastaan sitä to ennäköisemm-in voimme joutua y inasekiristyksen kohteeksi. Rauhanliikkei en aktivoituminen on aaltomaista liittyen to ellisiin maailmantapahtumiin. Tutkimukset ovat osoittaneet että kansalaisten maanpuolustusasenteet eivät kuitenkaan muutu nii en myötä. erusasennoituminen on vankasti turvallisuuspoliittisten ratkaisujemme takana. Rauhanliikkei en väärän puun haukkuminen saattaa kuitenkin aiheuttaa ajoittaista haittaa maanpuolustukselle siinä muo ossa että päätöksentekijät ja joukkotie otusvälinei en e ustajat suhtautuvat maanpuolustukseen lakaisemalla sitä käsittelevät asiat enemmän tai vähemmän maton alle. 1

9 TAUNO TUOVISEN MUISTOLLE r Olimme tavanomaisella jouluterveh yksellämme Kaunialan sotavammaisairaalassa Tuolloin oli sinne kiltaveli Viljo Salosen lisäksi Meilah en sairaalasta siirtynyt Tauno Tuovinen. Veimme tavanomaiset joulutuomiset kahvitarjoilun kera. Kuten kuvasta näkyy Tauno istuu kiltamme lahjoittamassa pyörätuolissa itse eh ottamassaan. LÄsnÄ oli myös hoitajatar ja Kaunialan talouspäällikkö. Tutustuimme Kaunialan uuteen osaan ja totesimme sen tasoltaan parhaimmaksi mah olliseksi. Viljo Salonen sokea käsipuoli joka palveli 1 I11 ssa Alpo Maasillan joukkueessa on ollut jo niin monia vuosia Kaunialassa että on tottunut siellä olemaan ja liikkumaan. Sanoipa asuntopuolella kulkiessamme tule aussila opastan Sinua. NÄin siis sokea aseveli. 4 Kauniala Matti aussila Veikko Mattila Juhani SÄynÄslahti Aimo eikkilä Martti Ylilammi Juhani Valsta er ert Suovankoski Erik ikström Tauno Tuovinen Viljo Salonen Kaunialan talouspäällikkö sekä hoitajatar. 1 1

10 Oli ilah uttavaa näh Ä mitä on saatu aikaan keräyksellä sairaala sotavammaisille Tauno Tuovinenkin kuten monet meistä osallistui siihen jotkut kiltaveljet varojensa mukaan henkilökohtaisin lahjoituksin. Otin nauhalle Taunon lausumia hän tapansa mukaan kehotti kiltaveljiä e elleenkin osallistumaan avustustoimintaan varsinkin kun valtiovalta lupauksistaan huolimatta jättää sotainvali it ja veteraanit aina viimeiseksi ja vähemmälle. Än joka kymmenet vuo et oli järjestänyt mm. KaunialakÄyntejÄ totesi kyynelsilmin miltä tuntuu nyt näh Ä veljet niinkuin hän sanoi hänkin toiselta puolelta. TÄmÄ jäikin sitten viimeiseksi tapaamiseksemme sillä sain tie on hänen poismenostaan. TÄmÄ tietysti oli o otettavissakin jo pitkään kehittyneen vaikean sairau en seurauksena. Siunaus tapahtui elsin in Krematoriossa. Siihen osallistui lukuisa joukko kiltaveljiä n. lippupartiot ja kukkaterveh ys jonka laskivat Matti Aarnio Antero Kallio Yrjö Salo Veikko Mattila ja Matti aussila. Siunauksen jälkeen osa meistä osallistui muistotilaisuuteen. Olimme etukäteen sopineet etteivät kiltaveljet tuo kukkia eivätkä a resseja vaan osallistuvat muistokeräykseen jonka tuotto luovutettiin Karin Tuoviselle. Kiitokset osallistujille tätä tapaa suosittelen yleisemminkin käytettäväksi. Tauno Tuovinen toimi jatkoso assa hyökkäysvaiheen III JR 6 n jääkärijoukkueessa ja sen jälkeen Motti-Matin autonkuljettajana. So an loppuvaiheessa hän haavoittui vaikeasti jalkaansa. TÄmÄ vamma oli vaikeana haittana koko hänen elämänsä loppuun asti vaikka lopullinen poismenon syy olikin toinen. Killan toimintaan hän osallistui tarmokkaasti alusta alkaen. Tilaiuuksien retkeilyjen ym. järjestäminen oli hänen toimenaan. uomattava oli hänen toimintansa sotainvali iveljien anomusten ym. laa innassa ja neuvonnassa. Monet kerrat oli hänen kanssaan keräämässä olutta ja makkaraa tilaisuuksiamme varten. uolisonsa Karin ja poikansa Teemu kuitenkin jatkavat toimintaansa killassamme. Kiltaveljemme vanhenevat ja heitä poistuu riveistä koko ajan. Toimintamme Taantuu ja varsinkin kun tarmokas kiltatyöntekijä lähtee tulee huomattava aukko toimintaamme. enkilökohtaiseti koen suurena menetyksenä uskollisen veljen ja työtoverin poismenon. Otamme kaikki osaa omaisten murheeseen. Matti aussila 1 2

11 Vuonna 1981 oli kiltamme historiassa juhlavuosi täyttihän komentajamme - Montti-Mattimme - 8 vuotta. Kyörin sanat hänelle osuivat vuosijuhlassamme naulan kantaan. Olemme uu en vuosikymmenen myötä siirtymässä uuteen vaiheeseen isänmaamme kohtalojen tiellä. Suuntaan näyttää oma miehemme - Mauno Koivisto joka aloittaessaan presi- enttikautensa sai myös meiltä - JR 56 Killalta - onnittelusähkeen. Toivotimme hänelle rohkeutta ja päättäväisyyttä jota aikaisemmat presi enttim- me ovat vuosikymmenien saatossa kukin omalla tavallaan osoittaneet. Varmaa on että Manu ei vanu eikä veny. Toivon että kiltatoimintamme saisi tästä uutta virikettä ja että me - ikääntyvät kiltaveljet - ottaisimme kokouksiimme mukaan myös aviosiippamme että seuraavat sukupolvet - on korkea aika siirtää maanpuolustamisen ajatus uusien vahvojen hartioi- en varaan. Antero Kallio 1

12 Omistettu JR 56 n aseveljille kotiuttamisen -vuotisjuhlassa Motti - Matti e mie - hil - le har - maan-tu - neil - le taas muis - tot mie - liin tuo. 9 A m i i otat- kal- la niin tuon-ta tiel - lä pois uu - pui kes - ken työn. A Kol - laati päi- vät mie - teen jäi - vät jat-koimme näin ƒä- nis- tä päin m s nyt vel- jet lau- la - kaam-ute Ilot-ti - Mat - ti Mot - ti- Mat- ti lau- lu jälleenrai-ku-koon Motti-Mat-ti Mot-ti-Alat-ti vie-lä kau-an kai-ku-koon 2. RetkillÄ huimilla veimme me venhot vuolteisiin puurautatien oivan teimme myös soihin kaukaisiin. Maan alla korsuissa saimme yöt viettää kuunnellen joskus me polkua haimme -luo korven kyynelten. Linjaan tuosta saatiin juosta jatkoimme näin huomista päin nyt veljet laulakaamme Motti-Matti jne Johtomme taktiikka kesti kun voitot ratkaistiin valloitusmarssit se esti tiet kaikki katkaistiin. Laajoilla SuojÄrven soilla kuin sissit kuljettiin rautainen renkaamme noilla kun kiinni suljettiin. Umpeen otti tehtiin motti jatkoimme näin huomista päin nyt veljet laulakaamme Motti-Matti jne.

13 4. Rykmentti taistossa työssä noin kunniansa loi Karjalan korpien yössä se maata vartioi. Jos meitä vammat ja vaivat jo veivät maahan päin rakkaamme vainolta saivat he turvan silloin näin. Kalleimpaamme suojelkaamme Jatkamme näin huomista päin nyt veljet laulakaamme Motti-Matti jne. 5. Joukkomme harvennut täällä nyt rauhaa puolustaa kansalla näin ryh ikkäällä on kallis synnyinmaa. Lasten ja lastemme lasten se olkoon kasvupuu ihmisten niin onnekasten kun laulu vaientuu. Toivein innoin täysin rinnoin jatkamme näin huomista päin nyt veljet laulakaamme Motti-Matti jne. Sanat Antti enttonen Motti-Matti on ÄÄnitetty nauhalle. ƒänite on elsin in oliisisoittokunnan Arthur uhrmanin sovituksena ja solistina kiltaveli ekka Aaltonen kertosäkeessä joukko kiltaveljiä. Tekniikaltaan ÄÄnite kasetti on tämän ajan korkeinta tasoa. Kasettia on saatavissa juhlapaikalta omakustannushintaan. Myös alueosastot ja kiltasihteeri ottavat tilauksia vastaan. Kiltaveljet ja ystävämme käyttäkää toki tilaisuutta hankkimalla tämä kiltajärjestömme piirissä ainutlaatuinen historialliseksi muuttuva ÄÄnite. k15 6I 1 5

14 TervehtiessÄni Killan v n 1982 vuosikokousta Laitilassa kiitän 8 vuotispäivänäni huomionosoituksista kiltaveljiä. ErittÄin iloinen olin saamistani pitäjäviireistä. KiitÄn myöskin elsin in alueosastoa Santahaminan juhlasta ja erikoisesti puheenjohtajaamme ja sihteeriämme jotka loppujen lopuksi ovat jo vuosia taanneet tilaisuuksien onnistumisen. Toivon voivani olla mukana Laitilassa Tei Än kanssanne. Kiltaveljet nouskaa valleille ja jatkakaa toimintaamme vanhaan malliin onhan teillä vielä tarmokkaita toimihenkilöitä. Lopuksi vielä haluan tuo a kiitokseni Uu enmaan JÄÄkÄripataljoonan joh- olle olihan sentään so assa J 2 kin komentaja. Motti-Matti Matti A. Aarnio 16

15 TAVARATALO IKLUN tuttu turkulainen Aseveljet 4 vuo en takaa Matti aussila Yrjö Salo ja Urpo Levo. 22

16 Motti saa Uu. J n plaketin ev.ltn eisaselta. Etualalla hänen saamiansa pitäjäviirejä. Vuosikokousohjat jämerissä käsissä il in Ny a ka ja Juuso Lilja. 2

17

18 Kunnanjohtaja Eero onkinen TERVETULOA TUTUSTUMAAN VAN AAN JA UUTEEN LAITILAAN 1 So anaikaisen JR 56 n juuret monilta haaroiltaan juontavat Laitilaan joka on valmistautunut vastaanottamaan rykmentin killan sisaret ja veljet vuosijuhlaansa. Laitilan keskuskustan kylänraitti ei enää tarjoa samoja näkymiä kuin neljä vuosikymmentä sitten. Kunta on paljon muuttunut. Osuukaupan vanhaa päämyymälää kylän keskustassa ei enää ole ei apteekintaloa Ali-Eerolan tilan rakennuksia vanhaa kunnantaloa linja-autojen pysäkkilaituria eikä vanhaa kansakoulua. Tilalle ovat tulleet tavaratalot hotelli-ravintola pankit valtion virastotalo koulukeskus ja ja monet kymmenet kerrostalot. TÄmÄ kaikki ja uusi tieverkko ovat muuttaneet kunnan ulkoisen rakenteen niin ettei sitä enää tuntisi entisekseen ellei Talan kahvilaa Kustaa iekan Lukutupaa Isotuvan taloa ja puutarhaa rukoushuoneen mäkeä ja tietysti aikojen vaihteluissa pysyvää harmaakivikirkkoa vielä olisi paikoillaan. Uutta leimaa Laitilan elämään antavat kymmenet teollisuus- ja liikelaitokset jotka muutamassa vuosikymmenessä ovat tänne syntyneet. NÄmÄ ovat myös muuttaneet kunnan asutusrakennetta niin että maatalou en 4 vuo en takaista o a nyt vastaa 25 o. Teollisuus on yltänyt 5 iin ja palveluelinkeinot 4 iin kunnan elinkeinojakautumassa. Uutta aikaa kuvastavat Laitilan avoin korkeakoulu ja kesäyliopisto uimahalli musiikkiopisto Kaivolan kesäteatteri ja Krouvinummen virkistysalue. JR 56 n veteraanien jälkipolville ja tänne muuttaville Laitilan asukkaille rakennetaan monipuolista tasapainoista ja viihtyisää asuinpaikkaa. TÄmÄ kaikki on mah ollista saa essamme elää vapaassa maassa laajan itsehallinnon omaavassa virkeässä kuntayhteisössä. Tervetuloa Laitilaan pitämään JR 56 n killan vuosijuhlaa.

19 LAITILAN KOM ANIAN TIE SUOMEN SO ASSA V Jussi Lin renin muistelma MnÄ olen syntyn KatinhÄnnÄn kyläs Laitilan pitäjän emäkirkol ja käven kahtkymment kon Ryss maahan tuli Silloin olin mnä trenkin KatinhÄnnÄn unslas. Tuli sitt tiät tieto ett jo innerjoel on Ryssi ehkä MitÄst täst mnä läksi sinn menemä ja kon paikal pääsin oli innerjoen kylä juur Ryssi täynn. Ihmse oli paennu niitun lattoihin ja tuva tuvat ikän sikanavetot olkki laatjoil riipin raapin. Kanuunei sitt ol jokijääl eurun ja Mattlan kohral koh alla. Mut en maar minä vaan olis Ryssi ymmärtän peljät kyl ne oli ohkaisi poikki poikia. Torpas eli isä ja Äiti. Minul tuli nii armoto halu sotta sotaan lähti. Venhemma kielsi ja rukkoili oikein itkivä. Mut vähä mnä siit hualin jos olsiva käskeny en kukatiäs olis menn. Otin sitt sotamiähen pesti ja läksin eluntain keskimäs-pyhän.6. kottu yhämaahan ja siält muitten vapaehtoisten poikkain kans Turkku päin. EnsmÄine tappelus josa mnä olin ol Ala-Lemun tykön kaks virsta Turust etelään päi. Lauantai-ehtosten puhristetti kiväri ja sitt annetti amusioni. Sunnuntai huameltain ruvetti sotima. Ala-Lemu rannas oli neli kanunsluuppi jos me oli tullu yhämaasta. Rantta rantaa oli kans teht patterei. Ruatin pualel seisos viis tuhat miäst mut RyssÄtte Ryssien kumminki viistoist tuhatt. Ryss tule lankmarsis luule saavas saavansa pattereist aika tavaran. Ei muut kon päästetti kroohaulei joukko niin ett kiljus vaa ja ne poja tei puhrast ikän viikatet. Ryss vähän palas mut tul viäl toisen kerran ja huusiva iiha MitÄs täst päätetti kroohaulei jäll vaa ei 5

20 tullu kolmatt kertta. Siin soras so assa tapeltti sunnuntai aamust maanantai-ehtosse yht paino. Kon aljetti mnä ajatteli ettei täst hen is pois pääs luori luo it kiljusi ja paukkusi. Mut kon näke kanuna leimaukse lyä ittes maahan ja luar mene ylitte nii ett vinku vaa. Kova ol kon voorkaure vuorokau en tuli seisoma heikoks poja pakkasi menemä. VÄlist sitt annetti viina-jum ru joka sotamiähel ett rajumaks piti tleman tuleman. Lemus oli Ruatin kaartti kans. Ei ne poja ottanu Ryssi an iks kon tapo vaa. Ryss mistas menetti enemän kon kymmenentuhat miäst. Sillail kumminki juttel yks RyssÄn ÄltvÄÄvÄr jonk me an iks oti. Se sanos olevas kotosi siält vanhast voittomaast ja puhuski simmost Viron suami. MeijÄn väki kon huurretti huu ettiin nimelt oli satayh eksänkymment kualleit ja plaseratui haavoittunutta. Me olisi menny Turkku riisten helposti mut ei ollut luussi luotsia. LÄhretti sitt taas maanantai ehtosten merel. Yhre viiko me oli Oolannis ja siält viätti Ruatin pualel. Ruatis me sai neli viikko Äkserat huamispual ja ehtopual. Kunin as tuli ite kattoma katsomaan paraatti. Me oli sitt tällätty asetettu nelikulmasest ikän huane niät niin että yhrel pualel vaa auki oli. Kunin as tul ai aina ajutanttis kans kon kunin as meil puhus ajutantt tulkitt sen suameks. Jollei kunin as olis maat myyn ja jos herroil olis uskollisuus ollu me olisi ajanu RyssÄ tois pual ietarpori. Ne oli kovasten ohkaisi poikki. an eil oli siäni sieniä ja muit lakeis eik sitt muut ruakka kon jottan limpui ja sualo hiuka. Ä illäs sitt varasteliva kon rupesi nälkkää kualema. Mut meil oli kaikki lai ja Suamen väki oli raju ja vahva voimalist väkki. Nii ei sellane voi tapell kon ne vanha RyssÄ oliva. Kyll olis toisemin käyny mut kunin as oli maan juan ja pelann kuitiks. Sitt lähretti Ruatist taas seilama ja nousti maal Kaskisten kaupun in tykön yhten lauantai-ehton. Sunnuntai-huamelttain tuli NÄrppiöön kasakoi. Ryss poltt kaik mitä vaa kynsis sai. Olisiva polttanu kaunin kivikirkonkin. Kirkk oli sisält viritett tervatynnyreil mut me kerkesi appu ja ajo RyssÄ takasi La - Ärtin taa Oltti sen jälkke La Ärtis pari viikko nii Ryss palas jäll. Komennetti Äll pajunett ja ruvetti ampuma eik kumpikan perän antanu. 6

21 Taas me Suomlaise karkasi pää Äll pajunett ja sitt RyssÄtte täyry jo paet. Nyten marssitti irttijärvell Ulvilan pitäjäs ja ai vaa ajetti Ryssi takka. Mut kon sinn päästi me sai kuuli ett taas oli määräs takasi lähte. Sitt me miähe suutusi kon ei pääs päisi menemä. ÄÄtetti sitt ehtoste ettei huamispäivän paraatis tehrä lainka mittä komannon jälkken. Mut ei uskaltanu yks ensin sannu kon kaikki huuretti yhrest suust ett ei ole takaperin menemist kyl me vaa päisi mene erra sitt sanosi Jos nii Ryss tule etti ja takka VÄhemÄ herra pelkäsi henkkiäs ei uskaltanu kovitell meit menemä mut meil oli hyvä herra everstluutnant Jyllenpöök yllen ö el se ol nii ilone ja nöyrä miäs ja hän sai meijän tottlma. Sitt palatti Vaasaan ja Vaasast me viätti Uumoosse kakstoist penikulma merimatka. MnÄ tulin kippiäks. Ryss tuli peräs ja ruvetti jäll sotima. Mut mentti ai erel vaa. Sitt Ruatin hallitus tek rauhan Tanskan kans ja lähetti sotaväkki pohjoisse. Ne nousi merelt maall RyssÄtte ette ja läksivä Ryssi takka ajama. Sitt RyssÄtten täyry tätyi tehrä rauhan. Mut kyl me kans heit oli kiusannu. Meil oli paha aikomukse vaik ei saanu täytte. Meit oli joukos vanhoi sotamiähhi pestatui ja palkatui Viaporistakki ja neli komppania poikki. Kon me Ryssi ajo takka ranttiel RyssÄ menivä ja poltiva kovasten pali paljon sillo Siltoja jälistäs. Ja siel oli sitt nii ÄÄrettömÄsten jokki Uumoon toispual ett meit yärätti lautoil vaa alinomaa. Ne kasaka kaiken maailman pahan tei mut kyl he välist saiva simmosen kyytin. Sitt kon rauha tehti RyssÄn kans ja me pois päästetti Uumoos oli koko sotaväki koos ja viis Ruatin kenraalikki. Yhrel oli tammenkappale pääs ja silkkinauha otan otsan ympärs ö eln jolla oli rikottu otsa keskinkertanen raju mies sanotti TammipÄÄks ja suami puhus ikän meki. Än juttel kui Ryss päästetti ehrollas eh ollansa Viaporiin vaikka väkki oli kuustuhatt miäst ja nii varustett värkki ettei Ryss olis väkisin saanu linna pariin kolmeen vuatteen. Mut annetti ehrollas vaa ja pussi seljäs Ruatlaise kulkiva pois ikän keriläise. Ästink oli ikän ikäänkuin maan avan ett kon Ryss sen sai sitt oli jo koko maa hänen hallusas. Ei suinkka herrakkan olis uskaltan stä sitä tehr mut kon kuninkaas oli vika. Sitt pantti kunin as pois viralt ja hänen setäs Kaarle Kolmastoista tuli hallitukse. Sen jälkken otetti kuninkaaks yks ranskan kenraali ÄÄrnastotti erna otte. Ryss pyysi Ruatti appuun ranskaa vastaan ja ranskan kunin as peljästyi tieten ett ÄÄrnastotti oli aika sotaherra.

22 Kahreksa verise sora so an eres e essä mnä olen oll mutt ei kualemaks kumminkkan sallitt. Joka YlimÄisse IssÄ turvaa on hyväs suajas elämäs ja kualemas. Me nuare sotamiähe oli omis vaatteis kuik kukin kottu läks. Vasikannahkasis repuis me pi i ruakam ja amusioni. Vaik olimekki maanväen vaatteis vaa nii järjestys oli kumminki sen puolest. Ei minun sivult kaatun muut kon yks miäs ammutti La Ärtis altlan trenk ou i Laitlast. Än sai kaks luari rintta ja huus Ai Jess kyl minu jo sattus RyssÄn sotaväki oli ikän pimiä pakana ja Suamenki sotaväki vaik kristinopis oliva olis ollu viäl julmema mut herratten pualest oli kova ran astus. Joukos on hyvi ja pahoi. Toise herra rukkoili ai sora erel ettei vanhoi synnei syntejä enä muistetais. Mut ei everstluutnant Jyllenpöök in tarvinn rukkoll. Än oli niin ilonen ja lempiä miäs hyvä ja nöyrä. Än sano ai sora erel älkkän peljäkk poja pitäkän päät vaa Uskaltakan poja Ja me huusi yhrest suust enkkeen ja vereen ahoil herroilloil oli pelko hen estäs ja ammuttiki heit muutami omilt miähilt kon hakkasiva kovasten väkki vaik oli kuninkaan pualest määräs ettei saa lyärä lyö Ä poikki. Yksikin ikävä Änrikki kon ei saan Äkseuraust menemä päisi hakkas miähhi julmasten. Kon sitt sota tuli nii kolmas laukaus jo sattus hänesse ja hän huusi Ei se suinkka vihollisen luari ollu se ol oman miähen tyä. MnÄ palvelin Turun läänin rykmentis Laitlan komppanias. MeijÄn komppanian luutnantti joka sitt tehti kapteeniks oli hyvä mies En lannist kotosi. Än itki ai ennen ko sotta mentti ja sano itäkän pääll poja ettäk ettekö näe kui pakeneva. Ei RyssÄ kestäny Äll pajunett ennen pakeniva taik anno antoivat ittes an iks sa ottaisi me niit an iks oti ja kruunun kalut pois. Me olisim ihmeit tehn jos olisi oman pääm jälkken saanu menetell. - 8

23 LÄh emerkintä Julius Krohnin toimittaman Suomen Kuvaleh en vuosikerrassa 18 n o 9 s. 9-1 on julkaistu Suomen so asta kertova Jussi Lin renin muistelma joka ilmoitetaan kerrotuksi innerjoen murteella. Osmo Ikola esittää sitten muistelman Suomen kielen Seuran vuosikirjassa Sananjalka n o s suluissa olevat päiväykset on lisätty lainattuun tekstiin. Murteen kirioittaamisesta Ikola toteaa arvostelunsa lopuksi Kokonaisuutena teksti kuitenkin näyttää melko hyvin kuvastavan murretta. Lin renin ilmoitus syntymäpaikastaan tuo mieleen sen että innerjoen kapppeli erosi omaksi seurakunnakseen Laitilan emäkirkosta vuonna Kustaa Ala-Kaila Toimittajan lisäys Mone verise sora eres o Laitla komppania oll. TÄs viimeses soras meil oli hyvä herra KyÄr joka sanoi Äll pajunett ja me karkasi pääl. Se ol nii ilone ja nöyrä miäs ja hän sai meijän tottlema. 1 V I ö.. l r KASa a rƒey li l 1 y py i OV Rku La.MA 9

24 Kiltamme tärkeimmät tapahtumat vuonna 1981 Kiltamme vuosikokous pi ettiin 4.4. Santahaminassa Uu.J n suojissa ja sen yhtey essä myös juhlistettiin ev. Matti Aarnion 8 -vuotispäivää. Everstiin koh istettiinkin monia huomionosoituksia mm. hänelle ojennettiin Uu.J n plaketti hänhän oli jatkoso an loppuvaiheissa myös tämän pataljoonan komentaja sekä rykmenttimme rekrytointialueen pitäjien viirejä. Samassa tilaisuu essa julkistettiin Motti-Mattimarssista tunnetun Kiltamme kuntiiamarssin ÄÄnite. Marssin on säveltänyt kiltaveli Juhani Valsta sanoittanut Antti eikarinn sekä solistina kiltaveli ekka Aaltonen. Soittokuntana elsin in poliisit Arthur uhrmanin joh olla. Kiltajulkaisumme sisälsi tavanomaisesti isäntiemme Uu.J n historiaa ja JoutselÄn taistelun selostuksen jotka ovat Ye-maj. ertti Suomisen laatimia. Kutsuvieraita olivat MK n Erkki Tuuli ja Jarmo Merinen Uu.J ev.ltn. Olli eiskanen ja maj. ertti Lah enperä in Varuskunnan päällikkö ev. Olli Rekola ja tietysti kunniajäsenemme kenr.ltn Urpo Levo. 41

25 M K n vuosikokoukseen Ka ettikoululla osallistuimme siellä valittiin puh.johtajamme Antero Kallio M K n varapuheenjohtajaksi. Kuluneena vuonna siirettiin res.au n res.aikaa 6 ikävuoteen tästä johtuen esitimme harvoja vielä alla 6 -vuoitiaitamme ylennettäväksi. Tulos kuitenkin oli laiha vain kaksi ylennettiin kersantiksi. ohj.m. KiltapÄiville Turussa osallistui vain sihteerimme täytti 6 v. kunniajäsenemme Urpo Levo eroten samalla Loun. Suomen sotilasläänin komentajan virasta. ÄntÄ kävimme tervehtimässä. Alueosatojen toiminta on pääosiltaan ollut vilkasta ne ovat pitäneet omat vuosikokouksensa järjestäneet illanviettoja ja retkeilyjä. Koko killan ja alueosastojen puitteissa olemme osallistuneet pyöreitten vuosien täyttäjien juhlintaan ja ikävä kyllä yhä useammin siunaustilaisuuksiin. Viime mainittuihin mah ollisuuksien mukaan lippuvartion kera. VÄhÄosaisten ja sotainvali ien avustamiseeen olemme laajenevassa pyrkineet. määrin Suomen Sotilas- Suomen Mies-leh en tilausmäärissä emme ole sihteerimme kovista yrityksistä huolimatta päässeet e es tyy yttävään tulokseen. Kilta-asiomitalien jako uolustusministeri on Maanpuolustuskillat ry n hallituksen esityksestä myöntänyt kilta-ansiomitalia. Kilta-ansiomitali n o 1 on myönnetty Tasavallan presi entti Urho Kekkoselle ja n o 2 puolustusministeri Lasse äikäkselle. TÄssÄ kiltamme mitalien saajat Matti Aarnio Erkki Luntamo Veikko Vesa Antero Kallio Kustaa Ala-Kaila Tauno Tuovinen Aapo Rajahalme Niilo Nurmi Matti aussila Vihtori Rintanen Toivo aijanen Ilkka Are il in Ny a ka Urpo Levo Kosti Tammenniemi Olli K. Varho 42

26 Tasavallan presi entin estyneenä ollessa pääministeri Mauno Koivisto on puolustusministeri Lasse äikäksen esittelyssä hyväksynyt asetuksen kilta-ansiomitalista. Seuraavassa koko asetusteksti 1ƒ Tunnustukseksi Maanpuolustuskillat r.y. -nimisen järjestön päätavoitteina olevien maanpuolustustah on maanpuolustustietou en levittämisen ja maanpuolustusharrastuksen e istämisen hyväksi teh ystä vapaaehtoisesta maanpuolustustvöstä voi aan antaa kilta-ansiomitali. 2ƒ Kilta-ansiomitali voi aan myöntää 1 järjestönjäsenelle jokavähintään vii entoista vuo en ajan on vastuullisissa tehtävissä tai muulla merkittävällä tavalla ansiokkaasti työskennellyt 1 ƒ ssä mainittujen tarkoitusperien e istämiseksi 2 järjestöönkuulumattomalle Suomen kansalaiselle joka on ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti toiminut maanpuolustuksen sekä järjestön säännöissä ja periaateohjelmassa ilmaistujen tavoittei en hyväksi sekä merkittävällä tavalla tukenut järjestön työtä sekä e ellä 2 koh assa mainituin e ellytyksin kotimaiselle yhteisölle. Ansiomitali voi aan myöntää myös ulkomaalaiselle joka on toiminnallaan osoittanut arvostavansa Suomen virallista ulkopolitiikkaa ja joka on ansiok- Kenelle kilta-ansiomitali voi aan myöntää kaasti toiminut järjestöä vastaavassa maa npuolustusjärjestössään maansa ja Suomen välisen järjestöllisen yhteistyön e istämiseksi. ƒ Kilta-ansiomitali on tompakkia. Mitalin etupuoli kuvaa heral ista ruusua keskiosassaan tornikuvio syvennyksenä. Mitalin läpimitta on 5 millimetriä ja paksuus millimetriä. Mitalin kääntöpuolella on juokseva numero. Mitaliin kuuluu 1 millimetrin levyinen nauha jossa on sinisellä pohjalla kaksi pystysuunt ista sakarakuvioista valkoista raitaa. Kilta-ansiomitali ja siihen kuuluva nauha ovat oheisten kuvien mukaiset. 4ƒ Kilta-ansiomitalia kannetaan nauhassa kunniamerkin tapaan. Virkapuvussa voi aan nauhaa kantaa myös nauhalaattana. 5ƒ Kilta-ansiomitalin myöntää puolustusministeri järjestön hallituksen esityksestä. Mitalia seuraa omistuskirja. uolustusministeriö pitää luetteloa ansiomitalin saaneista. 6ƒ Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa puolustusministeriö. ƒ TÄmÄ asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja veteraanisukupolven edustajat. Arvoisat kutsuvieraat, arvoisa nuoriso, hyvät naiset ja miehet.

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja veteraanisukupolven edustajat. Arvoisat kutsuvieraat, arvoisa nuoriso, hyvät naiset ja miehet. Tervehdyssanat lipun naulaustilaisuudessa Askaisten kirkossa 28.5.2016 1 Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja veteraanisukupolven edustajat. Arvoisat kutsuvieraat, arvoisa nuoriso, hyvät naiset ja miehet.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Pauli Holmlund. Pauli, Varma ja Else Holmlund n. 1926.

Pauli Holmlund. Pauli, Varma ja Else Holmlund n. 1926. Pauli Holmlund Pauli Johansson Holmlund syntyy 17.10.1904 Porissa ja käy siellä koulunsa. 16- vuotiaana hän lähtee vapaaehtoisena vapauttamaan Karjalaa. Sisaret naureskelevat, kun Pauli luulee ottavansa

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Männikkömetsät ja rantojen raidat. Kymenlaakso, sun laulusi soikoon. Kuulkaa korpeimme kuiskintaa!

Männikkömetsät ja rantojen raidat. Kymenlaakso, sun laulusi soikoon. Kuulkaa korpeimme kuiskintaa! Isänmaallinen lauluvisa II Lauluvisa II:ssa on 23 laulun alkua ja loppua. Laulut ovat vanhoista koululaulukirjoista tuttuja maakuntalauluja ja muita isänmaallisia lauluja. Tulosta sopiva määrä säkeitä

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan tervehdys Savonlinnan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa , Ravintola Paviljonki

Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan tervehdys Savonlinnan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa , Ravintola Paviljonki Julkaisuvapaa 29.10.2016 kello 16.00 Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan tervehdys Savonlinnan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa 29.10.2016, Ravintola Paviljonki Kunnioitetut sotiemme

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?)

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) Lintujen täytyy muuttaa talveksi etelään. MONIKON GENETIIVIN KÄYTTÖ 1. OMISTUS (KENEN, KEIDEN?) Nämä sukset ovat noiden koululaisten. Tuossa kaupassa myydään vain lasten

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016

SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016 SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomenlinnan Upseerikerho ry ja sen kotipaikka on Suomenlinna Helsingin kaupungissa. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

3. Kunnianteko. kuljettava osaston sivustan ympäri. Yksityinen mies.

3. Kunnianteko. kuljettava osaston sivustan ympäri. Yksityinen mies. 25 Upseerin tai vääpelin tullessa tupaan huutaa mies, joka hänet ensiksi näkee:,,huomio!" Miehet menevät kaappiensa luo ja seisovat siinä, kunnes esimies heidät siitä vapauttaa. Tuvanvanhin ilmoittaa,

Lisätiedot

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö:

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 4/2013 Sisältö: Johtokunnan yhteystiedot Kommodorin palsta Tärkeät päivämäärät Sähkönkäyttö talviaikana Talvisäilytys ja pukkiaitaus Talvisäilytysmaksut

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

www.netnic.fi/tklk 1/2013 Kuvia Turun pienoisrautatiepäiviltä 2012 Suomalaisia öljy-yhtiöiden säiliöautoja

www.netnic.fi/tklk 1/2013 Kuvia Turun pienoisrautatiepäiviltä 2012 Suomalaisia öljy-yhtiöiden säiliöautoja www.netnic.fi/tklk 1/2013 Kuvia Turun pienoisrautatiepäiviltä 2012 Suomalaisia öljy-yhtiöiden säiliöautoja TENDERI on Turun Kiskoliikennekerho ry:n jäsenlehti, joka ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu Jumalallinen kevätaika on koittanut... Kiiruhda kaiken luomakunnan edessä ylistämään Jumalasi nimeä ja kaiuttamaan hänen kiitostansa, niin että kaikki luodut virvoittuisivat ja uudeksi muuttuisivat. Bahá

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (1. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (1. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (1. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta LUOMINEN / MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY RAAMATUN LUOMISKERTOMUKSEN (1.Moos.1.-2.) MUKAAN

Lisätiedot

Kymmenen vuotta Kauniala mopotapahtumia sotiemme veteraanien hyväksi. Papat parantaa maailmaa 2002-2011

Kymmenen vuotta Kauniala mopotapahtumia sotiemme veteraanien hyväksi. Papat parantaa maailmaa 2002-2011 Kymmenen vuotta Kauniala mopotapahtumia sotiemme veteraanien hyväksi. Papat parantaa maailmaa 2002-2011 2002 Ja tästä se kaikki alkoi 2002 Pappa-Tunturit on viime vuosina palautettu niille kuuluvalle kunniapaikalle.

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Päätöspäivä I : Kouvola Kasittelypäivä: Kouvola PRH:n rekisteröintipäätös

Päätöspäivä I : Kouvola Kasittelypäivä: Kouvola PRH:n rekisteröintipäätös Päätöspäivä I : Kouvola 30.11.2008 2. Kasittelypäivä: Kouvola 14.11.2009 PRH:n rekisteröintipäätös 27.09.2010 SALPAUSSELÄN ILMATORJUNTAKILTA ry:n säännöt. NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Salpausselän

Lisätiedot

Nyt tämä vapaus on uhattuna, kaikki arvot, jotka

Nyt tämä vapaus on uhattuna, kaikki arvot, jotka V - 2-33 ten vaikutuksesta ulkopoliittisten vaatimusten toteuttamisessa, sillä sen ruvetessa tuntumaan ulkopoliittisen johdon merkitys vähenee, puolustusministerin vaikutus kasvaa. Mutta minä puhun eräästä

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

kotipaikka on TAMMELA. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

kotipaikka on TAMMELA. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta. Päiväys: 10.8 2007 HAVU KILTA:n säännöt. NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on HAVU KILTA ja sen kotipaikka on TAMMELA. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta. TARKOITUS JA TOIMINTA

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär.

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VÄLIKOHTAUS MATKALLA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui - Kapernaumissa b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

KANTAATTI TOHTORIN- li MAISTERIN-VIHKIJÄISISSÄ 31 PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA HELSINGISSÄ, SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURAN KIRJAPAINOSSA,

KANTAATTI TOHTORIN- li MAISTERIN-VIHKIJÄISISSÄ 31 PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA HELSINGISSÄ, SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURAN KIRJAPAINOSSA, KANTAATTI TOHTORIN- li MAISTERIN-VIHKIJÄISISSÄ 31 PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 1894. HELSINGISSÄ, SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURAN KIRJAPAINOSSA, 1894. \ Luoja 1 Luopua I. yntyi kun maailmat, luonto kun luotiin,

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Kiltamitali 35 eur/kpl - Kiltaristi 50 eur/kpl - Standaari 50 eur/kpl - Levyke 35 eur/kpl. Hintoihin lisätään toimituskulut.

Kiltamitali 35 eur/kpl - Kiltaristi 50 eur/kpl - Standaari 50 eur/kpl - Levyke 35 eur/kpl. Hintoihin lisätään toimituskulut. ILMAVOIMIEN KILTALIITTO RY PALKITSEMIOHJEET ILMAVOIMIEN KILTALIITON MITALIEN JA RISTIEN ANOMISESTA ILMAVOIMIEN KILTALIITTO HINNAT 2016 Kiltaristi Hakuaika 15.1. Ilmavoimien komentajalle esittely päätöstä

Lisätiedot

Killan lippu- ja merkkiohjesääntö

Killan lippu- ja merkkiohjesääntö Killan lippu- ja merkkiohjesääntö Muutosehdotus 18.10.2006 Henna Heikkilä Matti Helin Miika Melama Marko Miettinen Ville Ryhänen Jussi Salmio Erkki Valtonen Heli Virtanen 1 Killan tunnukset ja merkit 1.1

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Vauhkonen ampui venäläisen sotilaan

Vauhkonen ampui venäläisen sotilaan Vauhkonen ampui venäläisen sotilaan Suomen sotaa käytiin 200 vuotta sitten tähän aikaan kesästä eri puolilla Suomea. Torstaina 5.6. näyteltiin perimätietojen mukaan ainakin yksi sodan episodi Pieksämäellä.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

niin herttaista kuin kulta Hämeenmaa! säveleitä salot huokuu, ikihongat humajaa. Männikkömetsät ja rantojen raidat Kymenlaakso, sun laulusi soikoon

niin herttaista kuin kulta Hämeenmaa! säveleitä salot huokuu, ikihongat humajaa. Männikkömetsät ja rantojen raidat Kymenlaakso, sun laulusi soikoon Isänmaallinen lauluvisa I Lauluvisa I:ssä on 23 laulun 1. säkeistön alkua ja loppua. Laulut ovat koululaulukirjoista tuttuja maakuntalauluja ja muita isänmaallisia lauluja. Tulosta sopiva määrä säkeitä

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Sääntöluonnos 141215 KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Opetuslapset ovat yhä Jerusalemissa lukittujen ovien takana,

Lisätiedot

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer 0 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 0 - Safety of Services - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Hyväntuuliset puliukot

Hyväntuuliset puliukot Hyväntuuliset puliukot Sketsi 1. 3. 1969 Raision Rotaryklubin vuosijuhla ravintola Killassa Henkilöt: Esanssi Erkki, Pulituuri Paavo, Vinetto Väiski ja Risetti Raikku Ukot tulevat sisään laulaen (sävel

Lisätiedot