PALVELUSUUNNITELMA. Vuodelle 2015 MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUSUUNNITELMA. Vuodelle 2015 MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS"

Transkriptio

1 Vuodelle 2015 MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA

2 Esipuhe Viisi vuotta yhteistä perusturvaa Palvelusuunnitelma toimii ohjauksen peruskirjana Perusturvan yhteistoiminta-alue täyttää viisi vuotta vuoden 2015 alkaessa. Organisaation lyhyeen historiaan sisältyy paljon vaiheita ja käänteitä, joita toimintaa suunniteltaessa tai käynnistettäessä ei osattu edes kuvitella. Yhtään seesteisemmältä eivät tulevatkaan ajat näytä. Sote tulee ja mullistaa monet kohdalleen saadut asiat. Perustellusti voidaan kuitenkin arvioida, että perusturva on ennättänyt näyttää kyntensä ja voimme ponnistaa luottavaisena yhdessä kohti uutta järjestämismallia. Perusturva on kyennyt vastaamaan odotuksiin ja jopa niihin haasteisiin, joihin alkuun kohdistui suuria epäilyjä ja paineita. Peruspalvelut olemme onnistuneet tuottamaan kattavasti, laadukkaasti ja taloudellisesti tavalla, joka kestää vertailun. Uuteen soteen kohdistuu paljon aiheellisia odotuksia. Erityinen tarve liittyy voimavarojen oikeaan suuntaamiseen, erityisesti oikea-aikaisten peruspalveluiden ja avopalveluiden tehostamiseen hyödyntäen nykyaikaisia toimintatapoja. Toisaalta kustannusten kasvun hillitsemiseen liittyy edelleen kasvavia vaatimuksia. Lähivuodet tulevat osoittamaan ovatko ne lääkkeet, joilla uudessa järjestämismallissa otetaan käyttöön, tehokkaat edessämme oleviin väestön ikärakenteen ja huoltosuhteen muuttumisesta aiheutuvaan pitkäkestoiseen ongelmaan. Palvelusuunnitelma on yhteistoiminta-alueen palveluiden yhteisen ohjauksen peruskirja. Sen valmisteluprosessi on tärkeä osa perusturvan johtamisjärjestelmää ja kuntien omaa kuntalaistensa palvelujen harkintaa, arviointia ja ohjaamista. Uudessa Palvelusuunnitelma Väestön palvelutarve ikärakenne, sairastavuus, sosio-ekonimiset tekijät Kunnan arvio palveluista ja rakenteesta sekä toiminta-ympäristön kehittämisestä Palvelurakenne ja sen kehittämistarpeet Talous sote-mallissa järjestäjä on selvästi kauempana. Kuntien ja kuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen tarve ei ole kuitenkaan poistunut tai edes vähentynyt. Sen vuoksi on tärkeää, että kunnat edelleen osaavat ja haluavat koota voimiaan asukkaiden yhteisen hyvän vahvistamiseksi. Aulis Laaksonen apulaiskaupunginjohtaja

3 Vuosikello Lautakunnan tilinavaus ja palvelusuunnitelman hyväksyminen Edellisvuoden viimeiseltä neljännekseltä: KH:n raportti edellisvuoden Lautakunnan osavuosikatsaus Kuntien lausunto palvelusuunnitelmaesityksestä KV:n talousarviokokous YTA:n kuntaraportointi YTA:n kuntaraportointi KH:n neljännesvuosiraportti Lautakunnan osavuosikatsaus Loka Marras Joulu Kumppanuus Väestön palvelutarve Tammi Palvelurakenne Helmi Osallisuus Maalis Edellisvuoden toteuman läpikäynti ja vuosisuunnitelmien aloittaminen. Tilinpäätöksen hyväksyminen Edellisen vuoden toteuman läpikäynti KH:n neljännesvuosiraportti TA:n tasapainottaminen Seövityksiä talousarvion luvuista ja taustoista Palvelusuunnitelman perusteiden arviointi TA-lautakuntakäsittely KH:n lähetekeskustelu jatkotoimintapiteitä varten Syys Elo Kunnan arvio Talous Vuorovaikutus Heinä Perusturvan alustavat taluvut ja tiedot kunnille YTA:n kuntaraportointi KH:n neljännesvuosiraportti Lautakunnan osavuosikatsaus Kesä Talousarviokehyksen esittely KH:lle ja KV:lle, ohjeet Talousarvioehdotusten läpikäynti ja hyväksyminen lautakunnan kokouksessa Roolit Touko Huhti Palvelusuunnitelman valmisteleva kokous kuntien valtuustojen kanssa Talousarvioehdotusten tekeminen Lautakunnan osavuosikatsaus YTA:n kuntaraportointi Investointisuunnitelman hyväksyminen Talousarvioprosessin aloittaminen, lautakuntakeskustelu

4 Terveys- ja hyvinvointipalvelut palvelut kaikille yhteistoiminta-alueen asukkaille yhdenmukaisin perustein siten, että niitä tuotetaan väestötarpeen mukaisesti lähipalveluina tai keskitetysti yhteisinä palveluina palvelurakenteet, jotka ottavat huomioon myös palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden nykyaikaiset vaatimukset ja mahdollisuudet Lisätään ennaltaehkäisevän työn määrää sekä laatua terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa Turvataan yhteistoiminta-alueen henkilöstön saatavuus ja osaamisen kehittyminen hyvällä henkilöstöpolitiikalla Vahvistetaan omistajaohjausta yhteistoimintaalueen ja sairaanhoitopiirin välillä tiivistämällä vastuukunnan ja sopimuskuntien yhteistyötä erikoissairaanhoidon järjestämisen edunvalvonnassa Ajanvarauksen takaisinsoittojärjestelmä, jolla turvataan välittömän yhteyden saanti ja nopea ajanvaraus. Yhdenmukaistetaan hoitokäytäntöjä koko perusturvan alueella. Yhteiset ohjeet laaditaan. Taataan hoidon tarpeen arviointi 3 vrk:n sisällä Kehitetään mobiileja palveluita, mm. psykososiaalisissa palveluissa. Parannetaan asiakaspalvelun puhelintavoitetta avopalvelukeskusten ajanvarauksissa. Kehitetään sähköisiä palveluita ja palveluohjausta. Kehitetään lähipalvelukeskusten toimintaa kaikkien palvelualueiden yhteistyönä tapahtuvaksi toiminnaksi sisältäen mm. arviointiyksiköt. Toimintasuunnitelmat ja palvelukuvaukset tehdään. Kehitetään mobiileja palveluita ja palveluliikennettä sekä kartoitetaan mahdollisuudet palvelubussin käyttöönoton eri vaihtoehtoja yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa (esim. kirjastoauto) Psykososiaalisissa palveluissa painopisteen siirtyminen laitoshoidosta avopalveluihin. Kuntouttavan laitoshoidon suhde. Toimintaa mukautetaan väestön tarpeiden mukaisesti. Neuvola-asetuksen mukainen toiminta. Kehitetään palvelualueiden ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä perheiden kanssa, esim. perhetyö, neuvola, lastensuojelu, koulu, päivähoito ja 3. sektori. Suun terveydenhuollossa lasten ja nuorten reikiintymisindeksin alentaminen Ollaan aktiivisesti mukana erilaisissa hyvinvointia ja terveyttä edistävissä hankkeissa ja tapahtumissa. Suun terveydenhuollossa lasten ja nuorten reikiintymisindeksin alentaminen Yhteistyö korkeakoulun, yliopiston ja koulujen kanssa. TYössäoppimiskeskus. Vastaus- ja takaisinsoittoaikojen seuranta, tarkista tavoite Ohjeet laadittu ja päivitysvastuu annettu Työmenetelmien kehittämisen työryhmälle. Seuranta ja raportointi THL:ään hoitotakuuseen liittyen Asiakkaiden puheluista 80 %:lle vastataan tai takaisin soitetaan 120 minuutin aikana Sähköisen asioinnin työryhmän suunnitelman toteuttaminen. Valmiit toimintasuunnitelmat ja palvelukuvaukset. Toiminnan seuranta ja arviointi. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen. Eri indeksit. Tavoite 0-5 vuotiaat 0,09 ja 6-17 vuotiaat 0,43 Tavoite 0-5 vuotiaat 0,09 ja 6-17 vuotiaat 0,43

5 Sosiaali- ja perhepalvelut palvelut kaikille yhteistoiminta-alueen asukkaille yhdenmukaisin perustein siten, että niitä tuotetaan väestötarpeen mukaisesti lähipalveluina tai keskitetysti yhteisinä palveluina Lähipalvelualueilla tuotetaan ne palvelut, jotka koskettavat suurta osaa väestöstä (aikuissosiaalityö). Erityispalvelut, esim. lastensuojelu, tuotetaan keskitettynä palveluna. Mobiilisti tuotetaan kotiin annettavat palvelut, esim. perhetyö ja vammaispalveluiden avo-ohjaus. Sähköisiä hakemuksia otetaan käyttöön, tällä mahdollistetaan sosiaaliohjaus ja sosiaalityö niille asiakkaille, jotka ovat sen tarpeessa. Toiminnan painopistettä siirretään omaan toimintaan ja avohuollon palveluihin. Sähköisten hakemusten käyttöaste. Avohuollon asiakkaiden ja laitoshuollon asiakkaiden suhde lastensuojelussa ja vammaispalveluissa. palvelurakenteet, jotka ottavat huomioon myös palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden nykyaikaiset vaatimukset ja mahdollisuudet Lisätään ennaltaehkäisevän työn määrää sekä laatua terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa Vahvistetaan omistajaohjausta yhteistoimintaalueen ja sairaanhoitopiirin välillä tiivistämällä vastuukunnan ja sopimuskuntien yhteistyötä erikoissairaanhoidon järjestämisen edunvalvonnassa Lastensuojelun perhehoitoa lisätään ja laitoshoitoa vähennetään. Palvelurakennetta kevennetään kehitysvammaisten asumispalveluita lisäämällä ja panostamalla avohuoltoon ja kotiin vietäviin palveluihin. Laajennetaan omaa palveluvalikkoa. Vammaispalveluiden laitoshoito puretaan valtakunnallisen suosituksen perusteella. Lisätään suunnitelmallista yhteistyötä muiden peruspalveluita tuottavien tahojen kanssa sekä perusturvan sisällä että muiden yhteistyötahojen kanssa. Asiakkaalle annettava palveluohjaus ja arviointi toteutetaan oikea-aikaisesti moniammatillisella yhteistyöllä. Kehitetään oman elämän mittareita ja nettineuvontaa. Konkreettisia työkaluja elämän ongelmatilanteiden ratkaisuiksi (työkalupakki) Luottamus toisen osapuolen ammattitaitoon ja osaamiseen. Luodaan yhtenäiset toimintakäytännöt asiakaslähtöisen palvelun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Peruspalvelut toteutetaan omana toimintana ja määritellään perus- ja erityispalvelut. Lastensuojelun perhehoidon ja laitoshoidon suhde. Vammaispalveluissa asumisyksiköiden ja laitoshoidon suhde. 3. sektorin määrä yhteistyökumppaneina on lisääntynyt. Palveluohjauksen aloittaminen. Nettineuvonta ja työkalupakki käytössä. Perus- ja erityispalvelut on määritelty.

6 Kuntoutus- ja sairaalapalvelut palvelut kaikille yhteistoiminta-alueen asuk kailleyhdenmukaisin perustein siten, että niitä tuotetaan väestötarpeen mukaisesti lähipalve-luina tai keskitetysti yhteisinä palveluina palvelurakenteet, jotka ottavat huomioon myös palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden nykyaikaiset vaatimukset ja mahdollisuudet Lisätään ennaltaehkäisevän työn määrää sekä Turvataan yhteistoiminta-alueen henkilöstön saatavuus ja osaamisen kehittyminen hyvällä henkilöstöpolitiikalla Vahvistetaan omistajaohjausta yhteistoiminta- alueen ja sairaanhoitopiirin välillä tiivistämällä vastuukunnan ja sopimuskuntien yhteistyötä erikoissairaanhoidon järjestämisen edun valvonnassa Sairaalapalveluiden akuuttiosastot on keskitetty Porin Maantiekadulle, mutta kuntoutusta ja saattohoitoa osastohoitona järjestetään lähipalveluina. Osaamiskeskuksen arviointiyksikkö-, kuntoutus- ja kotisairaalapalvelut sisältäen mobiililääkäri-palvelun järjestetään lähipalveluina. Tehostetuilla kotisairaala- ja mobiililääkäri-palveluilla asiakkaan sairaanhoitoa kotona parannetaan ja asiakkaan tarpeetonta kuljettamista pyritään välttämään. Kuntoutus- ja sairaalapalveluiden toimintaa kehitetty geriatriaa painottaen, mm. geriatrinen arviointiyksikkö, tasapaino- ja muistipoliklinikka, geriatrinen kuntoutusosasto ja muistipotilaan kuntouttava osasto Palveluketjuja kehitetään moniammatillisesti. Henkilökunta tavoittaa yhdestä numerosta mobiililääkärin ja toisesta saa tiedon osastopaikasta. Sairaalan osastojaksolta kotiutetaan saattaen. Arvioidaan ennakkoon ennen akuuttia sairastumista iäkkäiden kuntoa ja hyvinvointia arviointiyksikössä Ennaltaehkäisevien ohjeiden ja neuvonnan määrää laatua terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa tehostetaan yhteistyössä muiden palvelualueiden ja 3-sektorin kanssa. Painotetaan kokonaisvaltaisessa kuntoutussuunnitelmassa elämäntapaohjeita, mm. ravitsemus, ryhmäliikunta. Vahvistetaan kotiin tehtäviä arviointikäyntejä, mm. kodin apuvälineet Palvelualueen henkilöstösuunnitelma tehtiin osaamiseen perustuen Henkilöstön osaaminen arvioidaan uudelleen Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen. Tehostetaan perehdyttämistä ja senioritukea. Rekrytointiin panostaminen. Eri ammattiryhmien koulutussuunnitelmat palvelualueella. Yhteinen opiskelijoiden palautelomake koko perusturvaan. Käydään irtisanoutuneen henkilökunnan kanssa lähtökeskustelu. Tarpeen mukaiset hoito- ja kuntoutusketjut yhteistyössä eri palvelualueiden ja sairaanhoitopiirin kanssa huomioiden sote- uudistus Ei siirtoviivemaksuja SatKS:sta - Akuuttiosastoilla eikä arviointiyksiköissä jatkohoitopaikan odottajia. Kotisairaalakäyntien määrä kasvaa Iäkkäiden käyntimäärät yhteispäivystyksessä vähenee - Yhteispäivystyksen lasku pienenee - Sairaalan kotiseurantalaitteet käytössä kotiutusvaiheessa - Arviointiyksiköt (yhteensä 19 pp) 100%:ssa käytössä - Hyvinvointitori tai luento 2 krt/vuosi - Perusturvan omia esitteitä ja tiedotteita, esim. Iäkkään ravitsemus Syksy Ryhmäliikunnassa liikkuvien määrä kasvaa - Henkilöstön osaamiskartoitus keväällä Avoimet virat ja työsuhteet täyttyvät - Opiskelijapalaute tukee rekrytointia - Yhteistyössä laaditut hoito- ja kuntoutusketjut

7 Vanhuspalvelut palvelut kaikille yhteistoiminta-alueen asukkaille yhdenmukaisin perustein siten, että niitä tuotetaan väestötarpeen mukaisesti lähipalveluina tai keskitetysti yhteisinä palveluina palvelurakenteet, jotka ottavat huomioon myös palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden nykyaikaiset vaatimukset ja mahdollisuudet Lisätään ennaltaehkäisevän työn määrää sekä laatua terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa Turvataan yhteistoiminta-alueen henkilöstön saatavuus ja osaamisen kehittyminen hyvällä henkilöstöpolitiikalla Vahvistetaan omistajaohjausta yhteistoiminta-alueen ja sairaanhoitopiirin välillä tiivistämällä vastuukunnan ja sopimuskuntien yhteistyötä erikoissairaanhoidon järjestämisen edunvalvonnassa Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti lähipalveluina. Yhteistyön lisääminen vanhusneuvostojen, yritysten, yhteisöjen, seurakunnan ja 3. sektorin sekä omaisten kanssa. Moniammatillisen erityisosaamisen ja yhteistyön lisääminen lähipalvelualueilla, mm. lääketieteellisen osaamisen lisääminen. Palvelutarpeen arviointi toteutetaan viipymättä. Laaditaan yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa asiakas-, omais- ja henkilöstötyytyväisyysmittarit, joilla pystytään paremmin seuraamaan palveluiden laatua. Ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksen nostaminen. Laitoshoidosta avopainotteisemmaksi ja kotihoidon kehittäminen sekä yhteistyön tiivistäminen kotisairaalan kanssa Omaishoidontuen turvaaminen ja vahvistaminen. Kotihoitoa lisätään ilta- ja tarvittaessa yöaikaan. Hyvinvointiteknologian käyttöönotto. Palveluohjauksen lisääminen ja kehittäminen. Asiakkaalle annettava palveluohjaus ja arviointi toteutetaan oikea-aikaisesti moniammatillisella yhteistyöllä. Kuntouttavan toiminnan lisääminen. Kuntalaisten itsehoitopalveluiden ja oman vastuun lisääminen yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa. Muistisairauksien varhainen tunnistaminen, muistihoitajaverkoston käyttö Ennaltaehkäisevälle työlle varattava riittävät resurssit, mm. asiakkaiden ulkoiluttamiseen. Turvataan Viikkarin Valkaman avopalvelukeskuksen, Wassa ja Santran toiminta jatkossakin. Johtamisen kehittäminen, koulutus- ja uramahdollisuuksien varmistaminen. Tyky-päivät, kehittämiskeskustelut, ammattiosaamisen käyttäminen, työnjaon selkiyttäminen, työnohjauksen mahdollistaminen. Työurien pidentäminen ja vanhustyön imagon nostaminen. Yhteistyön lisääminen oppilaitosten kanssa. Perehdyttämisen tehostaminen yhdessä työssäoppimiskeskuksen kanssa ja seniorituen varmistaminen. Rekrytointiin panostaminen jo opiskelijaharjoittelujen aikana yhteistyössä työssäoppimiskeskuksen kanssa. Laaditaan yhteinen palautelomake koko perusturvaan. Yhteisten hoitoketjujen luominen sairaanhoitopiirin ja palvelualueiden kanssa. Vanhuspalveluiden mittarit Verkostoitumispalavereja 1-2 kertaa vuodessa. Viimeistään 7 päivän kuluessa. Mittaristo laadittu 2015 vuoden alkuun mennessä. 0,5-->0,6 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona 89 % omaishoidontuen piirissä on 5 % yli 75-vuotiaista (nyt 3,2 %) tavoite 35 % työajasta. Palveluohjaus käytössä. Tasapainoryhmien ja kuntoryhmien perustaminen lähipalvelualueille Muistihoitajaverkoston vahvistaminen ja tehtyjen muistitestauksien määrä ja jatkoseuranta. Viikkarin Valkaman, Wassan ja Santran toiminnat jatkuvat. Avoinna olevat työsuhteet ja virat täyttyvät. Palautelomake laadittu ja otettu käyttöön. Suunnitelmalliset työkierrot. Henkilöstön tyytyväisyyden seuranta, työtyytyväisyys- ja työhyvinvointikyselyt. Yhteistyössä laaditut asiakas-/potilasseuranta mittarit.

8 Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Osaamisen johtaminen. Terve työyhteisö. Henkilöstön osallisuuden johtaminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma laadittu Osatyökykyisten työssä jatkamiseen panostaminen. Moniammatillisen työskentelyn vahvistaminen Henkilöstön joustavan käytön suunnitelma laadittu (henkilöstöpankki). Rekrytointisuunnitelma laadittu. Työhyvinvointisuunnitelma laadittu. Tyky-päivä pidetty joka yksikössä. Työsykekyselyn tulosten mukainen toiminnan kehittäminen: tulosten läpikäynti ja kehittämissuunnitelma tehty palvelualueittain. Osa-aikajoustoihin panostaminen. Työpaikkakokoukset pidetty joka yksikössä vähintään 2 x vuodessa. Päällikkö- ja esimiespalaverien pito kuukausittain. Täydennyskoulutuspäivät/ammattiryhmä/ vuosi- Joka yksikössä perehdytyssuunnitelma kyllä/ ei, %-osuus yksiköistä. Perehdytys toteutunut joka yksikössä kyllä/ei, %-osuus yksiköistä. Työssäoppimiskeskuksen käyttöpäivät. Kehityskeskustelut pidetty 100 %. Kevan työkokeilujen määrä. Uudelleensijoitusten määrä. Tiimityö lisääntynyt vuoteen 2014 verrattuna kyllä/ei- Työkierrossa olevie määrä. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön rekrytointimäärä vuositasolla Kuntarekryjärjestelmästä. Hakeneiden määrä avoimiin vakinaisiin ja määräaikaisiin tehtäviin. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus- Vakinaisen henkilöstön erosyyt. Sairauspoissaolojen väheneminen % Omasta pyynnöstään osa-aikatyötä tekevien määrä/vuosi ja syyt. Kyllä/eI, %-osuus yksiköistä., osallistujamäärä.

9 Yhteiset asiat palvelut kaikille yhteistoiminta-alueen asukkaille yhdenmukaisin perustein siten, että niitä tuotetaan väestötarpeen mukaisesti lähipalveluina tai keskitetysti yhteisinä palveluina palvelurakenteet, jotka ottavat huomioon myös palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden nykyaikaiset vaatimukset ja mahdollisuudet Lisätään ennaltaehkäisevän työn määrää sekä laatua terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa Vahvistetaan omistajaohjausta yhteistoimintaalueen ja sairaanhoitopiirin välillä tiivistämällä vastuukunnan ja sopimuskuntien yhteistyötä erikoissairaanhoidon järjestämisen edunvalvonnassa Asiakkaan osallisuus. Kustannustietoisen toimintatavan juurruttaminen Toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen. Tilastoinnin ja raportoinnin kehittäminen. Sähköisten palvelujen hyödyntäminen asiakaspalvelussa. Tehokas ja oikea-aikainen viestintä. Sähköisten palvelujen hyödyntäminen asiakaspalvelussa ja -prosesseissa. Palvelu- ja viestintäprosessien kuvaaminen sekä työnjaon ja vastuitten selkiyttäminen. Omahoitopalvelut, terveyttä edistävät tapahtumat ja tietoiskut, opastusmateriaalin tuottaminen (vrt. suun terveydenhuolto) Neuvoloitten perhetyö, palveluohjaus, lähipalvelukeskusjärjestelmän kehittäminen Terveyskioski, -luennot, tietoiskut. Palveluneuvonta. Infotaulut. Luodaan yhtenäiset toimintakäytännöt ja yhteiset hoito- ja kuntoutusketjut. Asiakasraadit. Perusturvan palvelujen tuotteistaminen ja taloustietoisuuden juurruttaminen koko organisaatioon. Toimintojen ja valintojen taloudelliset vaikutukset mallinnettu palvelualueilla Toteutettu. Sähköisen asioinnin suunnitelman toteuttaminen. Sähköisen potilasarkiston käyttöönotto Kuvattu. Omahoitopalvelut otettu käyttöön, terveyttä edistäviä tapahtumia ja tietoiskuja vähintään 1/lähipalvelualue, opastusmateriaaleja tehty jokaisesta palvelualueesta Perhetyöntekijät lähipalvelukeskuksissa, palveluohjaajatoiminnan käynnistäminen Lähipalvelukeskustoiminnan kuvaaminen Sähköinen ajanvaraus käytössä. Nettineuvonta. Toteutettu. Luotu. Toteutettu osana lähipalvelukeskus-suunnittelua.

Sosiaali- ja terveystoimiala Liite nro: 6

Sosiaali- ja terveystoimiala Liite nro: 6 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Liite nro: 6 (Sote-lautakunta 11.10.06) Suunnitelma 2007 Perustehtävä Kainuun väestön terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen sekä itsenäisen selviytymisen tukeminen.

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Sisällysluettelo 1 Lähtökohdat 3 2 Perustehtävämme (missio) 4 3 Tavoitetilamme (visio) 4 4 Sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015 Utajärven kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015 SoTe kuntayhtymä Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Yh 21.5.2015 YV 4.6.2015 2 SISÄLTÖ 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA 3 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 4 2.1 Toimintatuotot 4 2.2 Toimintamenot 4 2.3 Maksuosuuksien

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 1 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat

Lisätiedot

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu Liite 1 Sisällys 1 PALVELUANALYYSI... 2 1.1 Hyvinvointitoimiala... 2 1.2 Kiinteistötoimiala... 16 1.3 Konsernihallinto... 18 1.4 Sivistystoimiala... 25 1.5 Vapaa-aikatoimiala... 30 1.6 Ympäristötoimiala...

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007 TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 Talousseuranta 1.1. - 1.1 Maakuntavaltuusto... 12 1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi... 18 1.3 Maakuntahallitus... 20

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot