Hoitokoti Päiväkummun. sanomat. ASUKAS- JA HENKILÖKUNTALEHTI 4/2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoitokoti Päiväkummun. sanomat. ASUKAS- JA HENKILÖKUNTALEHTI 4/2005"

Transkriptio

1 Hoitokoti Päiväkummun sanomat. ASUKAS- JA HENKILÖKUNTALEHTI 4/2005

2 Hoitokoti Päiväkummun Sanomat 4/ sisältö. Pääkirjoitus Elämänilon tiellä Yksilövastuinen hoitotyö ja PrimeCare Kohtaaminen Heikki Hessu Immosen henkilökuva Runo Taivaallinen postilaatikko Tapahtumia Vuosaari & Pasila Valokuva - menneisyyden silmänräpäys Tiiminurkka Hoitokoti Päiväkummun sanomat. JULKAISIJA Hoitokoti Päiväkumpu Oy TOIMITUSRYHMÄ Anne Väätäinen, Riitta Miettinen, Marjatta Pajumäki, Liisa Syrjälä, Mika Suomela, Mervi Kämper ja Leila Pelkonen ULKOASU Ilmari Tuomivaara Tervehdys toimintaterapeuttiopiskelijoilta Kuntonurkka Joulupähkinä Keittiönurkka Makoisan joulun toivotus Karpalosta PÄIVÄKUMMUN SANOMAT ILMESTYY 4 KERTAA VUODESSA JA SE ON SAATAVILLA ITÄ-PASILAN JA VUOSAAREN TOIMIPISTEISTÄ Hoitokoti Päiväkummun yhteystiedot kannen kuva Joulupukki ja pukinmuori vierailivat Hoitokoti Päiväkummun pikkujouluissa Kuva Anne Väätäinen TOIMITUSJOHTAJA, PASILAN VASTAAVA HOITAJA Irma Väätäinen VUOSAAREN VASTAAVA HOITAJA Anneli Tuovinen Vasarainen (09) ITÄ-PASILAN YKSIKKÖ: Torpparikuja Helsinki 1.KRS RYHMÄKOTI AINOLA ryhmäkotivastaava Olli Rauhala (09) KRS RYHMÄKOTI VIPULA ryhmäkotivastaava Olli Rauhala (09) KRS RYHMÄKOTI KULLERVO ryhmäkotivastaava Anneli Tuovinen-Vasarainen (09) KRS RYHMÄKOTI VANAMO ryhmäkotivastaava Tiina Salmi (09) VUOSAAREN RYHMÄKOTI VELLAMO: Merikorttikuja 6 R Helsinki ryhmäkotivastaava Outi Gerdt (09)

3 pääkirjoitus Elämänilon tiellä kuva Anne Väätäinen TEKSTI TOIMITUSJOHTAJA IRMA VÄÄTÄINEN S elatessani vuoden 2005 kalenteria taaksepäin vuoden alkuun asti tää kiinteäksi osaksi hoitokodin toimintaa. Oleellisena osana toiminnan käynnistymi- lemme saatiin nyt toteutettua entistä yksilöllisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Myös on suorastaan haasteellista löytää sopi- sessä oli myös monenlaisen uuden teknii- hoitosuunnitelmien toteutumisen seu- via avainsanoja kuvaamaan kulunutta kan ja uusien tietojärjestelmien käyttöön- ranta tuntui nyt entistä mielekkäämmältä vuotta. Päällimmäisenä pyörivät kuiten- otto ja niihin liittyvä työprosessien uudis- samalla kun hoitotyön lähete- ja raportoin- kin useimpien mielessä sanat uusi yksikkö, taminen. tikäytännöt järkeistyivät ja tehostuivat. muutto, viisi kalevalaista ryhmäkotia ja Elämän vähitellen jäsentyessä talon Syksyllä tuli ajankohtaiseksi myös pit- keittiö, ihanat asukkaat ja omaiset, osaa- sisällä päästiin asteittain kääntämään kat- kään kehitteillä olleen tiimiorganisaation vat ja innostuneet hoitajat, yksilövastui- seet myös ulospäin ja elämän sisältöön. rakentaminen toiminnan laadun edelleen nen hoitotyö ja Primecare, tiimiorgani- Vähitellen päästiin järjestämään omaisten- kehittämiseksi. Myös vastuuhenkilöiden saatio, aktiiviset opiskelijat, arjen asteit- tapaamisia ja iltoja, juhlia kesällä sanee- nimeäminen ja tehtäväkuvien selkiinnyt- tain sujuminen, ikimuistoiset tapahtumat, ratulle pihalle, nauttimaan pihan terassin täminen oli samalla tarpeen. Omahoita- oma lehti, paljon tavoitteita, työtä, jänni- tunnelmasta, osallistumaan koulutuksiin juus ja tiimitoiminta olivat perusteena myös tystä, sitoutumista, keskeneräisyyden sie- ja kouluttamaan muita. Järjestettiin erilai- kannustavan palkkauspolitiikan toteutta- tämistä ja tuloksia! sia kalenterijuhlia sekä virike- ja kulttuu- miselle. Yhdessä henkilöstön kanssa toteu- Päättyvä vuosi otettiin vastaan perin- ritapahtumia mm. ikimuistoisine vanhus- tettiin myös mieleen jäävä ja virkistävä teisin menoin neljännen kerran 15-paik- ten viikkoineen ja silakkamarkkinoineen. tykyohjelma sekä pikkujoulut hohtokei- kaisessa Vuosaaren hoitokodissa. Tämän Näistä on tallennettu välähdyksiä filmeille lauksineen. lisäksi Hoitokoti Päiväkumpu otti vastaan ja kerrottu myös neljä kertaa vuodessa Näin joulun alla voimme paketoida Uutta vuotta tilapäisesti myös Koskelan ilmestyvissä henkilökunnan toimittamissa vuoden 2005 muistot onnellisuuden kää- sairaalan A-talon kahdessa kerroksessa. Hoitokoti Päiväkummun sanomissa. Myös röön, jossa on näkyvissä paljon iloisuu- Tämä johtui siitä, ettei tulossa olevan Pasi- yhteistyö eri oppilaitosten kanssa käyn- den raitoja tavoitteiden saavuttamisesta lan yksikön ovia saatu avatuksi suunnitel- nistyi vilkkaana. Ennätyksellisen lämmin mutta paikoitellen myös väsymyksen rai- mien mukaan loka marraskuun vaih- ja pitkä syksy mahdollisti myös monimuo- toja muistutuksena uskomattoman uutte- teessa vaan muutto 60 asukkaalle sanee- toisen ulkoilutoiminnan käynnistämisen ja rasta aherruksestamme asukkaidemme rattuihin Pasilan toimitiloihin tapahtui lähiympäristöön tutustumisen. hyväksi. Varmaa on se, että tämä käärö vasta helmikuussa. Muuton yhteydessä Vuoden loppupuoliskolla tuli mahdol- avataan heti tulevana vuonna siksi, että oli tärkeä tehtävä saada asukkaat sijoite- liseksi paneutua syvällisemmin yksilövas- olemme valmiit jatkamaan tältä poh- tuksi sopiviin ryhmäkoteihin ja kohdentaa tuisen hoitotyön kehittämiseen. Se tuntui jalta elämäämme Hoitokoti Päiväkum- oikein henkilöstömitoitus ja osaaminen. nyt entistä innostavammalta. Olimme- mussa kodinomaisuutta ja yhteisöllisyyttä Myös kaikki ostopalvelut (mm. siivous-, han saaneet kehitettyä yhteistyössä Prime kehittäen, elämän ilon hoitofilosofiaamme vaatehuolto-, materiaalihankinta, kiinteis- Solutions Oy:n kanssa uuden hoitokodeille syventäen ja laatua parantaen. töpalvelut ja osa hallintopalveluista) sekä suunnitellun asukastietojärjestelmän, jolla Lämmin kiitos päättyvästä vuodesta, moniammatillisen tiimin toiminta tuli liit- hoitosuunnitelmien laatiminen asukkail- iloista joulua ja onnellista uutta vuotta! 3

4 Yksilövastuinen ja TEKSTI TIINA SALMI H oitokotimme kantavana toimintaajatuksena koko hoitoprosessin ajan hoitajalle tai ryhmäkotinsa muille hoitajille. Myös ryhmäkotivastaava on tietoinen din hoitajille. Työvuoroon tullessa hoitaja voi nähdä huomioitavat asiat tulostetta- on tarjota asukkaillemme tarpeiden ja toi- jokaisen asukkaan hoitosuunnitelmista ja vasta vuororaportista ja aikaisemmin hoita- veiden mukaista, laadukasta, yksilöllistä kliinisestä voinnista, hän toimii omahoi- jien väliseen raportoimiseen kuluneen ajan hoivaa ja etsiä elämään sisältöä. Tässä pro- tajien taustatukena sekä neuvonanta- voi nyt käyttää asukkaiden kanssa toimimi- sessissa nimetyllä omahoitajalla on merkit- jana ja on mukana myös hoidon toteutuk- seen. PrimeCare helpottaa myös eri sidos- tävä rooli asukkaan elämänilon löytymisen sessa. Koko hoito-organisaation vastaava ryhmien välistä toimintaa; Karpalo-keit- / säilymisen kannalta sekä huolehtiessa hoitaja on vastuussa myös viranomaisille tiömme saa tiedot asukkaiden mahdolli- asukkaan kokonaisvaltaisen hoidon tur- asukkaiden saaman hoidon laadusta. sista allergioista ja mieltymyksistä sekä tule- vallisesta toteutumisesta. On kaikin puolin Hoitokoti Päiväkumpu on kehittänyt vista syntymäpäivistä suoraan keittiö - näy- j ä r k e v ä ä, yhdessä it-yhtiö töltä ja viikoittaista lääkärinkiertoa helpot- e t t ä a s u k - Prime Solutions: taa tietojärjestelmästä nopeasti löytyvät k a a n h o i - in kanssa asu- käsiteltävät asiat sekä ajan tasalla oleva dosta vastaa kastietojärjes- tulostettava lääkelista. yksi henkilö, telmän helpot- PrimeCare asukastietojärjestelmä on nimetty oma- t a m a a n t ä t ä saanut osakseen laajaa mielenkiintoa, hoitaja, joka hoitoprosessia. lisenssiä on jo myyty mm. Helsingin sosiaali- suunnittelee, Aikaisemmin ei ja terveysalan oppilaitokseen opetuskäyt- toteuttaa ja markkinoilla ole töön sekä muutamaan yksityiseen hoito- arvioi hoitoa ollut vastaavaa kotiin. Järjestelmää pidetään kattavana ja yhdessä ryh- pienille tai keski- helposti hallittavana. Selkeä ulkoasu ja jär- mäkoti-tiimin suurille hoitoko- jestelmään sisäänrakennettu ohjaus aut- kanssa. Näin voidaan luottaa, että asuk- deille suunnattua tietojärjestelmää, jonka tavat hahmottamaan hoitotyön proses- kaan tarpeet ja toiveet tulevat varmasti lähtökohtana on nimenomaan olla hoi- sia. PrimeCare on kuitenkin vasta uransa huomioitua ja asukkaalla on ainakin yksi tajan työn apuväline asukkaan hoitopro- alussa ja kehitystyö jatkuu yhä, isona kehit- henkilö johon hän tuntee voivansa tukeu- sessin hallinnassa. Suurissa laitoksissa käy- tämisalueena on mm. tarve-toive mittari tua. Lisäksi omahoitaja toimii tärkeänä link- tössä olevat tietojärjestelmät on toteutettu (TATO), joka on hoitosuunnitelman poh- kinä eri sidosryhmien välillä; hän järjestää lääkäri näkökulmasta tai ne ovat olleet jana. TATO-mittari pisteyttää asukkaan tarvittaessa tapaamisia omaisten kanssa, enemmänkin toistokirjausta vaativia loma- tarpeet ja toiveet, joiden mukaan resurs- tiedottaa asukkaaseen liittyvistä asioista kepohjia kuin tietojärjestelmiä. Päiväkum- seja voidaan jakaa mahdollisimman opti- omaisille, virkaholhoojalle, lääkärille, fysio- mussa kaikki kirjaaminen tapahtuu Prime- maalisesti. TATO-mittari on laadittu hoito- terapeutille, jalkahoitajalle, kampaajalle Care - asukastietojärjestelmään. Uuden työssä laajasti käytetyn Roper-Logan-Tier- jne. Tämä asiantunteva ja luottamuksel- asukkaan muuttaessa Hoitokoti Päiväkum- ney:n elämisen toiminnot-mallia mukail- linen yhteistyö luo edellytykset asukkaan puun, hoitaja kirjaa kaikki asukasta kos- len ja Päiväkummun yrityshallinnon puo- kokonaisvaltaiselle asioiden hoidolle. Kat- kevat tiedot koneelle; läheisten yhteys- lella työskentelevän Anne Väätäisen Kaup- sotaan, että omahoitajalla on ympäri- tiedot, diagnoosit, allergiat, mukana kul- pakorkeakoulun pro gradu työ tulee kos- vuorokautinen vastuu asukkaan hoidosta. kevan omaisuuden jne. Hoitajat kirjaavat kemaan tätä kehitystyötä. Me hoitokoti Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että päivittäin mahdolliset asukkaiden voin- Päiväkummussa olemme iloisia siitä, että omahoitaja yhdessä toisen hoitajan ja /tai nissa tapahtuvat muutokset tai muut huo- käyttöömme on vihdoinkin saatu nimen- omaisen kanssa laatii hoitosuunnitelman, mioitavat seikat seuranta osioon. Elämisen omaan päivittäistä hoitotyötä tukeva tie- jonka mukaan hoivaa toteutetaan. Oma- toimintojen mukaan jaoteltu hoidon suun- tojärjestelmä, jota saamme olla itse edel- hoitaja delegoi vuorovapaidensa, vapaa- nittelu ja seurantatietojen dokumentointi leen kehittämässä. päiviensä ja lomiensa ajaksi asukkaan hoi- helpottaa tarvittavan tiedon etsimistä ja 4 toon liittyviä asioita nimetylle korvaavalle takaa tiedon siirtymisen kaikille ryhmäko- Kuvassa Tiina Salmi ja Anna Mustonen Kuva Anne Väätäinen

5 KOHTAAMINEN PALSTALLA TUTUSTUTAAN HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN ASUKKAISIIN Taivaallinen postilaatikko KUVA MAIJA KETOLA Heikki Hessu Immosen henkilökuva TEKSTI Mika Suomela Tähtitaivaan kirkkaan talviyössä nään Pysähdyn ja katson tuijottamaan jään Kaunis luonto luojan hiljainen on vain Nukahtanut tuuli satumaassa ain Minne matka vienee kysyn itseltäin Tähtitarhaan sinne mistä avun sain Yläkertaan lähtee kortti kiitoksen Postiluukkuun taivaan pistän heti sen. Immosen Heikki eli meidän kaikkien tuntema Hessu syntyi naistenklinikalla pom- Siellä hän toimi työkaluviilaajana, nuorempana viilarina. Seuraava etappi Heikin elä- EKI misuojassa Helsingissä maaliskuun alussa mässä oli, kun hän meni Wärtsilän telakalle vuonna Noin vuoden vanhana hän töihin ja sitä kautta jatkoi opiskeluaan työ- muutti perheensä kanssa asumaan Harak- teknisessä ammattikoulussa ja myöhem- kasaareen. Saari sijaitsee aivan Helsingin min valmistui laivakoneasentajaksi. keskustan tuntumassa Kaivopuiston yhtey- Armeijaan hän meni vuonna 1963 lai- tittiin Johan- dessä. Hänen isänsä oli siellä töissä, kuten vastoon. Alokaskauden hän kävi Upinnie- naksi. Hän asuu nykyi- myös myöhemmin hänen äitinsäkin. He messä, Porkkalanniemellä. Siellä hän oli sin myöskin Haagassa ja työskente- asuivat siellä aina vuoteen 1965 saakka, kuukauden päivät, kunnes siirtyi Turkuun lee sairaanhoitajana Meilahden sairaa- kunnes isä jäi eläkkeelle. Perheeseen kuu- laivaston aliupseerikouluun, joka kesti puo- lassa. luivat silloin veli Lauri, siskot Tuula ja Seija ja lisen vuotta. Hän jäi aliupseerikouluun kou- Heikki ja Inga osallistuivat reserviläistoi- tietenkin myös siis isä ja äiti. luttajaksi viideksi kuukaudeksi. Armeijan mintaan 1970-luvun alkupuolelta alkaen. Joskus pikkupoikana, kun hän oli juuri jälkeen hän meni takaisin töihin telakalle Vesikko-nimisellä metallirunkoisella, 12 ja juuri oppinut fillarilla ajamaan hän polki ja toimi siellä työnjohtajana koeasennus- makuupaikkaisella laivalla reserviläiset sei- mamman tekemät voikkarit ja maitopullo osastolla. lasivat Saimaata edestakaisin ja kävivät repussaan Wärtsilän tehtaan portin taakse Elämänsä naisen Heikki tapasi suosi- aina Göteborgissa, Etelä-Ruotsissa asti. haaveilemaan unelma-ammatistaan lai- tulla tanssipaikalla, Kestikartanossa Kes- Reserviläistoimintaan kuului mm. myös vanrakentajana. Jo silloin Hessu tiesi, että kuskadulla, Helsingissä. He seurustelivat ammuntaa, merirasteja, myyjäisiä ja erilai- meri ja laivat ovat hänen juttunsa. Jo nuo- joitain vuosia ennen kuin Hessu hurmasi sia reserviläiskilpailuja. rena Heikki oli kiinnostunut urheilusta, kuten Ingan lopullisesti. Häitä tanssittiin aurinkoi- Heikki kertoi yhdestä mieluisammasta yleisurheilusta, jalkapallosta, jääkiekosta, sena heinäkuun päivänä vuonna 1969 lapsuusajan muistosta, joka oli Helsingin jääpallosta ja koripallosta, joita hän harrasti Alppilan kirkossa. Romanttinen häämatka olympialaiset vuonna Erityisesti mie- lähikentillä kulman kundien kanssa. Heikki suuntautui Turkuun. Ensimmäinen yhteinen leen jäi kuulemma lipunkantaja ja tun- kävi Tehtaankadulla kansakoulua kuuti- asunto löytyi Haagasta. Koti oli viihtyisä 29 nelma oli uskomattoman upea ja mie- sen vuotta, josta jatkoi sitten Sturenkadulla neliön yksiö, varsinainen tilaihme siis. Asut- leenpainuva. sijaitsevaan Vallilan ammattikouluun metal- tuaan siellä muutaman vuoden he muut- Tänä päivänä Hessu on ns. penkkiur- lilinjalle. Ensimmäinen työpaikka opiskelun tivat isompaan asuntoon, joka sijaitsi Haa- heilija ja hän tykkää päivittäin rauhassa ohessa järjestyi koulun kautta Leiraksen lää- gassa myös. Vuonna 1978 heille syntyi lukea Helsingin Sanomat ja iltaisin katsoa ketehtaille tekemään erilaisia käsityökaluja. suloinen tyttövauva, joka myöhemmin ris- televisiota. 5

6 TAPAHTUMIA Vuosaari & Pasila Joulupukki, joulupukki Hoitokoti Päiväkummun työntekijöiden pikkujoulu pidettiin perjantai-iltana Päiväkummun tonttuja oli paikalla yli kolmekymmentä. Ilta aloitettiin hohtokeilaamalla Ruusulan keilahallissa ja parhaina palkittiin Mika, Riitta ja Kirsi L. Urheilun jälkeen siirryimme hauskanpitoon ja syömään ravintola Aeropoliin, johon saimme vieraiksi Korvatunturilta tutun joulupukin ja topakan muorin. Teksti ja kuva Anne Väätäinen Isänpäivänä Hoitokoti Päiväkummussa juhlimme isänpäivää Aamulla muistimme kaikkia talon isiä punaisella ruusulla sekä leivoskahveilla. Iltapäivällä kokoonnuimme Vipulaan isänpäiväkonserttiin. Mukana oli hoitokotimme asukkaita, omaisia sekä henkilökuntaa. Tilaisuudessa esiintyi laulaja Simo Backman haitarin säestyksellä. Vanhat tutut suomalaiset sävelmät ilahduttivat meitä ja loivat iloisen isänpäivätunnelman. teksti: Eeva-Maija Viinamäki. kuvat: Anne Väätäinen Itsenäisyyspäivä Itsenäisyyspäivää juhlittiin Hoitokoti Päiväkummun molemmissa yksiköissä kunnioittavasti. Itsenäisyyspäivän lounas nautittiin kauniisti katetuissa pöydissä viinin kera. Molemmissa juhlissa oli mukana sotaveteraaneja, lottia, juhlapuhujia ja esiintyjiä. Pasilan yksikössä vietettiin ensimmäistä itsenäisyyspäivää. Alkutervehdyksen juhlaan toi johtaja Irma Väätäinen. Juhlapuhujana oli kapteeni Valto Mattila. Musiikkiesityksistä huolehtivat Eeva Kasvio ja Hannu Jylö. Yhteisesti lauletut Siniristilippumme, Veteraanin iltahuuto sekä Maamme kostuttivat monen laulajan silmäkulmaa. Vapaan sanan aikana tervehti juhlaväkeä omaisten puolesta Hanna-Liisa Ryti-Erkinheimo muistuttamalla meitä Lottien historiasta ja merkityksestä Suomen itsenäisyydelle. Ennen itsenäisyyspäivän tanssin tahteja kohotettiin vielä malja isänmaalle. Juhlapäivän kahvit juotiin kauniisti katetuissa pöydissä isänmaan merkitystä pohtien. Teksti ja kuvat: Anne Väätäinen Jouluherkkujen leipominen on aloitettu Karpalon lisäksi myös ryhmäkodeissa. Kuva: mirja saksa Kiinalaisia teekutsuja vietettiin sekä Vuosaaressa että Pasilassa. Vaikka Jasmin tee maistuikin Päiväkumpulaisille, toivottiin seuraavalla iltateellä tarjoiltavan tavallista teetä. 6

7 Marraskuun aikana Päiväkummun ikkunoille ilmestyivät kanervat havuineen. Istutuksesta huolehtivat asukkaat toimintaterapeuttiopiskelijoiden ja henkilökunnan avustuksella. Marrukin osallistui innolla Ryhmäkoti Vipulan talvikukkien istutukseen. Teksti Anne Väätäinen Kuva: Eeva-Maija Viinamäki Hoitokoti Päiväkumpu osallistui jo kolmannen kerran Upea Ikä 45+ messuille teemalla Vanhuus ja kauneus. Kuvassa Hoitokoti Päiväkummun yrittäjäsiskokset. Kuva Anne Väätäinen Lucian päivää vietettiin Pasilan yksikössä vieraillut Lucia neito seurueineen saapui läheisestä päiväkodista. Kuva: Maija Ketola SANOIN JA SÄVELIN -TUOKIO VIPULASSA TEKSTI LIISA SYRJÄLÄ Marraskuun alkupuolella Vipulan väki tarjosi koko Pasilan yksikölle musiikki- ja muistelumatkan lapsuuden sekä nuoruuden aikoihin. Asukkaita kokoontui Ainolasta, Kullervosta ja Vanamosta kiitettävä määrä jakamaan mukavan yhteisen päivätuokion Vipulan väen kanssa. Vipulan henkilökunta oli kunnostautunut niin musiikissa kuin kerronnassakin. Saimme kuulla kaunista musiikkia huilulla ja pianolla soitettuna. Eeva-Maija Viinamäki oli pianossa ja lähihoitajaopiskelija Anna Vikman soitti huilua. Kappaleiden välissä Marjaterttu Tuunanen ja Liisa Syrjälä kertoivat kappaleiden taustoista sekä johdattelivat yleisöä lapsuuden ja nuoruuden muistoihin. Asukkaista koostuva yleisö osallistui aktiivisesti ohjelman kulkuun. Muutamat rohkenivat laulamaan tuttuja kappaleita musiikin mukana. Myös muisteluun asukkaat osallistuivat mielellään. Muun muassa Karjalan kunnailla ja Oi muistatko vielä sen virren olivat kappaleita, jotka nostivat yleisölle paljon muistoja lapsuudesta ja nuoruudesta. Liikutuksen kyyneleitä oli havaittavissa monen silmäkulmassa. Tämä tuokio oli tuskin ainoa laatuaan Päiväkummussa, sillä yleisön palaute oli erittäin positiivista. Henkilökunnan TYKY-päivä Hiidenvedellä, Lohjalla TEKSTI MERVI KÄMPER, VANAMO Hoitokoti Päiväkummun ensimmäinen virallinen TYKY-päivä saatiin viettää Kirsin (Kullervosta) isän Seppo Lindeqvistin kotona Hiidenvedellä. Upeat puitteet Hiidenveden rannalla houkuttelivat suunnittelemaan jo aikaisin loppukesällä koko Hoitokoti Päiväkummun yhteisestä illan viettoa. Teemana oli tutustua toisiimme, syventää tiimityön merkitystä sekä viettää mukavaa iltaa mm. saunoen ja keskustellen. Teemat oli sisällytetty aikataulutettuun ohjelmaan mikä alkoi lähdöllä Pasilasta klo Bussimatkalle lähti n.40 iloista päiväkumpulaista ja perille saavuttiin puoli kolmen aikaan. Glögimukit kädessä kuuntelimme isännän ja Irma Väätäisen tervehdykset, minkä jälkeen Olli Rauhala kertoi tiimiytymisestä Päiväkummussa. Tämän jälkeen saimme nauttia Keittiö Karpalon wokkiherkuista ja salaatista juomineen. Kirsi Lindeqvistin ja ystävänsä Hanna Ekströmin suunnittelemat rastit siellä täällä ympäri tonttia ja antoivat haasteita viidelle joukkueelle, joihin meidät oli kaikki jaettu. Tunnelma oli jännittävä kun marraskuisen illan pimeydessä etsittiin rasteja taskulampun valossa ja ratkaistiin monipuolisia tehtäviä humoristisesti tiimihenkeä käyttäen. Tehtäväpurku oli noin klo päätalossa. Nähtiin uskomattomia roolisuorituksia ja mielikuvitusta oli käytetty. Kukin joukkue esitti oman tuotoksensa ja mm. kertakäyttöhansikkaan monia eri käyttö- mahdollisuuksia naurettiin vedet silmissä. Parhaat palkittiin. Loppuilta oli varattu saunomiselle ja rentouttavalle yhdessäololle. Rohkeimmat uskaltautuivat saunasta järveen uimaan. Tanssimusiikki raikasi pihapiirissä ja keräsi tanssilavalle ilahduttavan paljon musiikin ystäviä. Paluumatkalle lähtö keskeytti ikimuistoisen illan kun bussi tuli hakemaan klo Ensimmäinen TYKY-päivä oli upea kokemus jokaiselle. Se lähensi meitä kaikkia entuudestaan ja antoi voimia arkeen. Lämmin kiitos isännälle, tapahtuman suunnittelijoille/järjestäjille ja erityisesti Päiväkummun sisaruksille, jotka mahdollistivat sen että niin moni pystyi osallistumaan TYKY-päivään. 7

8 Valokuva menneisyyden silmänräpäys TEKSTI MARJATTA PAJUMÄKI Minä luen hänelle Helsingin Sanomista, kuinka hallitus taas sorsi naisia, mutta hänen ilmeensä kampauksissa näkyvät pikkutarkasti viimeistellyt viivasuorat jakaukset. Hän alkaa lämmetä. Hän muistaa mukseensa täydellä teholla käsien innokkaasti säestäessä sanoja. Veret kihahtavat hänen suonissaan nostaen punan hänen ei värähdäkään, vaikka tiedän, että verbi vanhempiensa nimet, mutta muiden kau- poskilleen. Hän elää voimakkaasti. sorsia saa hänen sappensa kiehumaan. kaisempien sukulaisten piirteet ovat unoh- Käymme käsiksi seuraavaan kansioon, Hän ei kuule minua, vaan elää omissa tuneet. Se ei merkitse mitään. Hänet on jonka kuvista näemme jo itsevarman tai- mietteissään. Yritän lukea ilmeikkäästi eri kuvattu sirkeäsilmäisenä neitokaisena mus- teilijan. Seurahuoneella, taiteilijoiden suo- äänenpainoilla, mutta sekään ei auta, tassa rippileningissään, ja hänen tapansa simassa ravintolassa, hän istuu flyygelin- hän on uppoutunut aikojensa muisteloi- asettua kameran eteen kertoo hänen tie- kannen päällä veikeä harsohattu kallel- hin. Tämä helmenharmaan kiehkurakruu- tävän, mitä hän elämältä tahtoo. laan ja laulaa Bellamiita, voin tosiaan nun kantaja, jolla on kaihin sumentamat Seuraavassa siannahkaisessa kulta- kuulla sen. Samoista vappujuhlista hän lempeät siniset silmät ei nyt ota, eikä tar- koukeroin koristellussa albumissa ovat kertoo huvittuneena tapauksen, joka on vitsekaan, tietoa maamme uusista johto- valokuvat saaneet jo mustavakoisen jäänyt hänen mieleensä lähtemättömästi. henkilöistä. Hän viihtyy nyt poissaolevana, värisävyn, ja ne on siirretty ohuemmalle Kaksi herrasmiestä, silloinen kaupunginjoh- vanhana. paperille kuvan ollessa kokonainen ilman taja sekä hänen tuleva aviopuolisonsa, Rapistellen panen lehden pois, nousen valkoista alareunaa. Nyt hän on tullut Hel- istuivat hänen vieressään valkoisen pöy- ylös ja siirryn kohti hyllykköä, missä ovat sinkiin opiskelemaan, kauniina naisena täliinan peittämän pöydän ääressä, kum- vanhat valokuva-albumit vieri vieressä valloitti Kansan Teatterin yleisöä. Hän on pikin silittäen hänen silkkisukkien piettä- numerojärjestyksessä. Hän kohentaa asen- ryhmäkuvassa kollegojensa kanssa vauh- miä sääriään yhtä aikaa, kunnes heidän toaan silmäillen raukeana puuhiani. Kun dikkaan näköisessä kohtauksessa, jonka kätensä kohtasivat. Suorastaan hykertäen ojennan käteni kohti ensimmäistä osaa, nimi ei heti tule hänen mieleensä. Innok- kikatellen hän kertoo, kuinka vaikeata hänen ilmeensä terästäytyy. Vanhus piris- kaana hän muistelee millainen oli hänen oli istua siinä nauruun purskahtamatta. tyy huomattavasti, kun asetun hänen rooliasunsa, kuka oli hänen vastanäytte- Hänen innostuksensa tarttuu minuunkin viereensä ja avaan raskaan nahkakan- lijänsä ja kuinka hänestä päivä päivältä ja yhdessä tirskuen käyttäydymme kuin sion, josta hänen historiansa vuonna 1911 kehittyi taitava maskeeraaja. Eräässä pahaiset tytönhupakot. alkaa. Kuvat ovat ruskeasävyisiä paksusta kuvassa hän seisoo yksin valkoisessa silk- Historia havisee seuraavan kansion leh- pahvista tehtyjä ja niiden alaosa on valkoi- kisessä iltapuvussa, joka oli lainattu. Taus- diltä. Vanhan oopperatalon arvokkaassa nen. Ne esittävät seisovia tai istuvia ihmi- talla on laskostettu samettiverho. Arasti ympäristössä hänet on kuvattu upeissa siä suuren palmun katveessa. Niistä näkyy, hymyillen, mutta sisäistä riemua hehkuen rooliasuissa. Hän on kypsynyt rakastetuksi että asiaan on oikein paneuduttu, ojen- ensimmäisen konserttinsa jälkeen otetussa oopperatähdeksi, joka on pystynyt laula- nettu käsi on korituolin selkänojalla, viikset potretissa. Konsertti sai loistavat arvoste- maan samassa teoksessa samaan aikaan 8 ovat hyvin vahattuja ja naisten palmikko- lut, joista hän nyt tarinoi eläytyen kerto- kahden ihmisen roolin. Tämä uskomaton

9 KUVA ANNE VÄÄTÄINEN Tiiminurkka Tiiminurkassa kerrotaan Hoitokoti Päiväkummussa toimivista tiimeistä ja niiden toiminnasta. Tässä tiiminurkassa esittäytyy JOTI. teko vaatii nopeutta, nokkeluutta ja ennen kaikkea laulun jumalaista lahjaa. Sitä aikaa hän muistelee, sillä niin pieniä olivat esiintyjien pukukopit, että kun hän puki krinoliinin ylleen, piti ovi avata, jotta voisi kumartua laittamaan kengät jalkaansa. Balettilaisten täytyi harjoitella balleriinojensa heittämistä ullakolla viileässä, koskea se oli ainoa kyllin korkea paikka. Pesumahdollisuuksia ei ollut ollenkaan, joten näytännön jälkeen hän käveli hikisenä kotiinsa siistiytymään. Näistä puutteista syntyi ajatus uuden oopperatalon rakentamisesta, ja tämän aktiivisen yhdistyksen tuloksen voimme nähdä nykyisin Töölönlahden rannalla. Minusta tuntui, että me olimme nyt ansainneet lasilliset sherryä. Tästä johtuen posket hehkuen hän kertoo pienistä skandaaleista, joita ei tapahtunut hänelle vaan valokuvissa oleville kilpalaulajille, jotka luultavasti kertovat kaiken aivan päinvastoin hänen ilkikurisesta ilmeestään päätellen. Näiden menneiden aikojen pienten silmänräpäysten, valokuvien, myötä hän voi elää uudelleen suuret hetkensä ja elävöittää yksitoikkoista arkeansa, ja minä voin nähdä edessäni osan hänen luovasta taiteilijamenneisyydestään, osan oopperan historiaa. TOIMII TOIMITUSJOHTAJAN/YRITYSHALLINNON APUNA SEURAA JA OHJAA HOITOKODIN TOIMINTA-AJATUKSEN JA TOIMINTAFILOSOFIAN TOTEUTTAMISTA OTTAA KANTAA STRATEGISIIN LINJAUKSIIN JA TEHTYIHIN SUUNNITELMIIN KOORDINOI JA OHJAA YKSIKÖIDEN JA ERI ALUEIDEN TOIMINTOJA JA VASTUUALUEITA HOITOKODIN JA KOKO YRITYKSEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI MUODOSTAA YMPÄRISTÖN, JOKA MAHDOLLISTAA TIIMIEN TOIMINNAN JA TIIMIEN TUOTTAMAN OSAAMISEN JAKAMISEN, JALOSTAMISEN JA MONISTAMISEN KOORDINOI JA OHJAA KEHITTÄMISEN EDELLYTTÄMÄÄ KOULUTUSTA JA HENKILÖSTÖN TUKEMISTA KEHITTÄÄ TOIMINNAN TULOSTEN ARVIOINNIN APUVÄLINEITÄ ANALYSOI KERÄTTYJÄ TIETOJA JA TEKEE JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA EHDOTUKSIA ASIOIDEN ETEENPÄIN VIE- MISEKSI HYVÄKSYY HOITOKODIN VUOSITTAISET TOIMINTAKERTOMUKSET JA TOIMINTASUUNNITELMAT SUOJELEE JA KEHITTÄÄ HOITOKODIN JA KOKO YRITYKSEN IMAGOA JA EDISTÄÄ SISÄISTÄ JA ULKOISTA VIESTINTÄÄ JOTIN KOKOONPANO ON HIEMAN KASVANUT JA SEURAAVAN KERRAN SE KOKOONTUU SEURAAVALLA MIEHITYKSELLÄ: Irma Väätäinen, TOIMITUSJOHTAJA, YRITTÄJÄ Mirja Saksa, HALLINTOJOHTAJA, YRITTÄJÄ Anneli Tuovinen-Vasarainen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, YRITTÄJÄ Tiina Salmi, PASILAN VASTAAVAHOITAJA, VANAMON RYHMÄKOTIVASTAAVA Outi Gerdt, VUOSAAREN VASTAAVAHOITAJA JA RYHMÄKOTIVASTAAVA Olli Rauhala, TIIMIJOHTAJA, VIPULAN RYHMÄKOTIVASTAAVA Mia Airaksinen, KULLERVON RYHMÄKOTIVASTAAVA Marjatta Pajumäki, AINOLAN RYHMÄKOTIVASTAAVA Leila Pelkonen, KEITTIÖ KARPALON EMÄNTÄ Anne Väätäinen, TIETOHALLINTO- JA MARKKINOINTIVASTAAVA Ville Väätäinen, LASKENTA-ASSISTENTTI teksti julkaistu aiemmin Muisti lehdessä 5/2002 9

10 Tervehdys toimintaterapeuttiopiskelijoilta TEKSTI JA KUVA TOIMINTATERAPEUTTIOPISKELIJAT JONNA, LEENA JA KATARIINA saavuimme Hoitokoti Päiväkummun Pasilan yksikköön ensimmäiseen harjoitteluumme. Edessämme oli ikääntyneiden toimintaterapia-jakson harjoittelu, ja odotimme jännittyneinä, mutta innokkaina kuinka seuraavat kahdeksan viikkoa tulisivat sujumaan. Opiskelemme Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa Toimintaterapian koulutusohjelmassa ja aloitimme opiskelun syksyllä Kuluneena syksynä opintomme ovat keskittyneet ikääntymiseen liittyvään teoriatietoon. Tähän kuuluivat mm. geriatrian kurssi, ikääntyneiden toimintaterapia ja ikääntyneiden apuvälineet. Aikaisemmin olemme oppineet mm. perustietoa ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta, toimintaterapian historiaa ja toimintaterapeutin työtä ohjaavia teoreettisia malleja. Ensimmäiset viikot Päiväkummussa menivät ihmetellessä, talon tapoihin tutustuessa ja miettiessä, mitä toimintaterapia tässä talossa voisi olla. Kolmannella viikolla aloitimme toimintaterapiaryhmän, joka kokoontui säännöllisesti kerran viikossa. Ryhmän jäsenet oli koottu Ryhmäkoti Vanamon asukkaista. Ryhmässä mm. istutimme kukkia, kokeilimme kuivaneulahuovutusta ja viritimme aisteja. Muuten osallistuimme harjoittelumme aikana Päiväkummun arkeen ja toimme siihen asukkaille pieniä piristyksiä erilaisella viriketoiminnalla (esim. levyraati, bingo, aamiainen kaikille aisteille ) ja viettämällä aikaa vapaamuotoisesti asukkaiden kanssa. Järjestimme myös kaksipäiväisen joulukorttipajan asukkaille, jossa jokainen halukas sai tehdä omat, persoonalliset joulukortit läheisilleen. Kaikessa toiminnassa olemme kannustaneet asukkaita tekemään mahdollisimman paljon itse. Toimintaterapian ydinajatus onkin, että jokaisella ihmisellä on sisäinen tarve toteuttaa itseään toiminnan kautta ja kyky olla aktiivinen. Järjestimme erityisen pajapäivän myös työntekijöille, jossa heillä oli mahdollisuus kokeilla kuivaneulahuovutusta ja tehdä joululahjat omille asukkailleen. Samassa tarjolla oli tietoa toimintaterapiasta ja sen mahdollisuuksista Päiväkummussa. Työntekijät osallistuivatkin innolla päivän toteutukseen. Lämmin kiitos kaikille Päiväkummun asukkaille ja työntekijöille opettavaisesta harjoittelujaksosta! Oli mukavaa olla kanssanne! kuntonurkka Joulupähkinä Hei, kaikki ihmiset hyppikää nyt on riemun raikkahin aika Joulu, joulu tulla jolkottaa ja tunnelmaa nostattaa. Joulunajan perinteistä ja historiasta kerätty pieni jouluinen tietovisa. Rauhallista ja lämmintä joulumieltä kaikille lehden lukijoille ja onnellista tulevaa vuotta 2006!! Vastaukset: 1. Ulla von Vendti 2. Piparkakkutalo 3. b) 1843 postikorttikirjallisuus kertoo 4. Martta Wendelin & Rudolf Koivu 5. c) 1. Kuka suunnitteli Suomen ensimmäisen adventtikalenterin? 2. Mikä kuva siinä adventtikalenterissa oli? 3. Joulukortin syntyvuosi oli a) 1753 b) 1843 c) 1903? luvun kuuluisia joulukorttitaiteilijoitamme olivat? 5. Kuinka paljon suomessa lähetettiin joulukortteja v.1960 a) n.4milj. b) n.7milj. c) n.10milj.? 6. Kuinka paljon Suomessa lähetettiin joulukortteja v.1995 a) n.15milj. b) n.30milj. c) yli 50milj.? 7. Mikä on periteisin joulukukka? 8. Adventtikynttilöitä sytytetään 4kpl. Niiden polttaminen on varsin uusi perinne. Minkä sanoman jokainen kynttilä tuo vuorollaan? 9. Havi on yksi suomen vanhimmista yrityksistä. Havi vietti viime vuonna 175- vuotisjuhlaansa. Kuka on perustanut Havin ja mihin? 10. Ketkä liikkuivat suomessa ennen joulupukkia? runsaat 10milj. 6. c) yli 50milj. 7. Hyasintti = se oli yli 140v. sitten lähes ainoa kasvi, jota voitiin talvellakin saada suomessa kukkaan. Erityisen ihmeellisenä pidettiin sen tuoksua ja ominaisuutta kynttilä= joulun odotus, 2 kynttilä= joulun ilo, 3 kynttilä= joulurauha, 4 kynttilä= rakkaus 9. Kuvernementtisihteeri ja tukkukauppias Anton Alftan , Kirjolan kartanoon karjalan kannakselle Johanneksen pitäjään 10. Sarvipäiset tapaninpukit, nuuttipukit ja monet muut kummajaiset. Nimi pukki periytyy hahmolta, joka maaseudulla kierteli pukki sarvet päässään ja tuohinaamari kasvojen suojana talosta taloon kerjäten ryyppyjä ja pelotellen lapsia. Lähde:

11 KALACOCKTAIL ( helppo ) kuva Anne Väätäinen Keittiönurkka Tältä palstalta löydät ideoita suussa sulaviin kotileivonnaisiin ja muihin pikkuherkkuihin. Makoisan joulun toivotus Karpalosta TEKSTI LEILA PELKONEN JOULUPIIRAS J oulun alla on hauska valmistaa herkkuja niin itselle kuin ystäville, sukulaisille ja työkavereille. Itse valmistettua lahjaa on aina arvostettu. Pakkaamalla lahjan kauniisti esim. sellofaanipaperiin siitä saa kauniin ja näyttävän lahjan tai joulutuliaisen. pohja 4 kananmunaa 2dl sokeria 2dl marg.sulatettuna 1dl siirappia 2tl kanelia 1tl soodaa 3dl grahamjauhoja 2dlvehnäj. päälle: pakastekarpaloita tai lakkoja -vatkaa munat sokerin kanssa vaahdoksi - lisää muut aineet joukkoon - levitä uunipellille leivinpaperin päälle -paista pohjaa jonka pääle karpalot tms. on levitetty n.185 asteessa 15 min. Tässä muutama resepti joulun herkuiksi! täyte: 4dl kermaviiliä 2kpl.kananmunaa 2tl. vaniljasokeria 2dl kermaa 1dl sokeria -lisää täyte esikypsytetyn piirakkapohjan päälle ja paista vielä 200 asteessa n 5-10 min. -jäähdytä ja tarjoa esim glögin kanssa LUUMUJÄÄDYKE Lahja ei ole tehty puusta, eikä varmaan tullut kuusta, ei ole veistetty linnun luusta, vaan on tehty aivan muusta. 500g luumusosetta 2dl vettä 8kpl kananmunankeltuaista 2dl tomusokeria 1l vispikermaa -vesi ja luumusose kuummenetaan kattilassa -lämpimään seokseen lisätään keltuaiset - kuummennetaan, seos saostuu, ei keitetä -lisätään tomusokeri -vatkaa vispikerma, lisää jäätyneeseen seokseen varovasti sekoittaen - siirrä seos formuihin -pakasta ennen tarjolle laittoa ota pois pakkasesta, kasta formu lämpimään veteen jotta jäädyke irtoaa formusta -kumoa formu vadille -koristele esim. kermavaahdolla 200g graavilohta, kuutioina 200g kylmäsavulohta, kuutioina 3 kpl sipulia, kuutioina 4dl smetanaa nippu tilliä, hakattuna 5kpl keitettyä kananmunaa, kuutioina -sekoita kaikki aineet keskenään -purkita coktail sievään lasipurkkin, solmi lahjanauhaa ymärille ja lahja on valmis

12 PÄIVÄKUMMUSSA TAPAHTUU SEURAAVIA TYÖSUHDEMUUTOKSIA VUODEN ALUSSA ANNELI TUOVINEN-VASARAINEN SIIRTYY HENKILÖSTÖJOHTAJAN TEHTÄVIIN TIINA SALMESTA TULEE PASILAN YKSIKÖN VASTAAVA HOITAJA (TIINA TOIMII EDELLEEN MYÖS RYHMÄKOTI VANAMON RYHMÄKOTIVASTAAVANA) OUTI GERDTISTÄ TULEE VUOSAAREN YKSIKÖN VASTAAVA HOITAJA MIA AIRAKSINEN ALOITTAA RYHMÄKOTI KULLERVON RYHMÄKOTIVASTAAVANA MARJATTA PAJUMÄESTÄ TULEE RYHMÄKOTI AINOLAN RYHMÄKOTIVASTAAVA TULEVIA TAPAHTUMIA OSA TULEVISTA TAPAHTUMISTA, JOTKA KANNATTAA MERKATA ALMANAKKAAN TIERNAPOJAT JOULULAULUJA: PAULA-MAIJU RIKKINEN JOULUAATTO KORVATUNTURILTA VIERAITA! JOULUPÄIVÄ UUDEN VUODEN VASTAANOTTO, MM. TINOJEN VALUA 1.1. UUDENVUODEN PÄIVÄ 6.1. LOPPIAINEN 5.2. RUNEBERGIN PÄIVÄ, KYNTTILÄN PÄIVÄ YSTÄVÄN PÄIVÄ KALEVALAN PÄIVÄ / KALEVALA VIIKKO LASKIAISTIISTAI

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

AISTIT AVOINNA YMPÄRI VUODEN

AISTIT AVOINNA YMPÄRI VUODEN Aistikahvilan saattaminen ympärivuotiseksi Deme-passi koulutus 2012-2013 LOMAKOTI ILONPISARA Toiminnan alku Aistikahvila sai alkunsa THL (terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen) Mental healthprojektista,

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Viihtyisät yksiköt on tarkoitettu päivittäisissä toiminnoissaan

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

Council Meting Portugal 5.11-10.11.2013

Council Meting Portugal 5.11-10.11.2013 Council Meting Portugal 5.11-10.11.2013 Lappeenrannasta osallistui Council Meetingiin tänä vuonna kahden delegaatin lisäksi ennätyksellisesti viisi henkilöä. Lappeenranta oli siis hyvin edustettuna. Lähdimme

Lisätiedot

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa!

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa! Varissuon koulun joulujuhla 2015 Tervetuloa! Pieni liekki tänään syttyy talven synkkään pimeyteen. Pieni liekki valon antaa, toivon tuikkeen sydämeen. Pieni liekki pimeydessä nyt voi olla jokainen. Pieni

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä VERBI + VERBI - LAUSE -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä MIHIN LIIA MENEE? LIIA MENEE RAVINTOLAAN SYÖMÄÄN. MISSÄ LIIA ON? LIIA ON RAVINTOLASSA SYÖMÄSSÄ.

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa Maanantai 22.6. Hei olen Joni ja aloitin kesätyöt tänään. Päivä alkoi aamupäivästä kahdentoista pintaan perehdytyksellä työtoimista, sekä ohjeista blogin pitämisen suhteen. Loppu päivä menikin hyllyttäessä

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

4.1 Samirin uusi puhelin

4.1 Samirin uusi puhelin 4. kappale (neljäs kappale) VÄRI T JA VAATTEET 4.1 Samirin uusi puhelin Samir: Tänään on minun syntymäpäivä. Katso, minun lahja on uusi kännykkä. Se on sedän vanha. Mohamed: Se on hieno. Sinun valkoinen

Lisätiedot

KUVAT JA MUISTOT MUISTOJEN KUVAT. Taideterapeuttinen ryhmä Mariankodissa 20.10. -24.11.2015

KUVAT JA MUISTOT MUISTOJEN KUVAT. Taideterapeuttinen ryhmä Mariankodissa 20.10. -24.11.2015 KUVAT JA MUISTOT MUISTOJEN KUVAT Taideterapeuttinen ryhmä Mariankodissa 20.10. -24.11.2015 Mariankodissa toteutettiin taideterapeuttinen ryhmä, jossa oli mukana kuusi asukas/omainenparia. Ryhmä kokoontui

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Ihminen käyttäytyy eri paikoissa eri tavalla. Olet varmasti huomannut, että julkisissa paikoissa käyttäydytään eri tavalla kuin yksityisissä paikoissa.

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta.

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Kirkkovuosi Vihreä on kesän ja kasvun väri Liturgiset värit Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Musta on surun ja murheen väri. Talvi Ensimmäinen

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu -konserni. elämäniloa rakentamassa

Hoitokoti Päiväkumpu -konserni. elämäniloa rakentamassa Hoitokoti Päiväkumpu -konserni elämäniloa rakentamassa Perheyritys elämäniloa rakentamassa Tarinamme sai alkunsa jo 90-luvulla. Ajatus yksityisen hoitokodin perustamisesta alkoi kypsyä Irma Väätäisen mielessä

Lisätiedot

Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011

Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011 Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011 Lähdimme Kenian matkalle hyvin varautuneina kohdata erilainen kulttuuri. Olimme jo saaneet kuulla, mihin asioihin on syytä varautua, ja paikan päällä tuntuikin, että

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi.

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. 2007 Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. Nyt on hyvä muistella mennyttä kesää ja sen tapahtumia.

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

JOULUAJAN KYSYMYKSET. Käyttöideoita

JOULUAJAN KYSYMYKSET. Käyttöideoita JOULUAJAN KYSYMYKSET Kortit juhlatunnelman herättelyä ja juhlan suunnittelua varten Kysymykset liittyvät: mielipiteisiin kokemuksiin toiveisiin muistoihin. Alussa on helppoja ja lopussa vaikeita kysymyksiä.

Lisätiedot

Brasil - Sempre em meu coração!

Brasil - Sempre em meu coração! Brasil - Sempre em meu coração! (Always in my heart) Pakokauhu valtasi mieleni, enhän tiennyt mitään tuosta tuntemattomasta latinomaasta. Ainoat mieleeni kumpuavat ajatukset olivat Rio de Janeiro, pienempääkin

Lisätiedot

Kotikonsertti. Sen jälkeen Mari lauloi Jonnen kitaran säestyksellä Juha Tapion Kaksi vanha puuta. Marin soolo-laulun kertosäe on:

Kotikonsertti. Sen jälkeen Mari lauloi Jonnen kitaran säestyksellä Juha Tapion Kaksi vanha puuta. Marin soolo-laulun kertosäe on: Kotikonsertti Sunnuntaina, 26.1.2014 klo 15.00 oli kotikonsertin aikaa. Konsertti järjestettiin 94-vuotispäivän kunniaaksi. Päivänsankarin vieraina olivat lapset, lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset. Mukana

Lisätiedot

VIRKISTYSLEIRI SOMPALAN LEIRIKESKUKSESSA

VIRKISTYSLEIRI SOMPALAN LEIRIKESKUKSESSA VIRKISTYSLEIRI SOMPALAN LEIRIKESKUKSESSA 12. 16.8.2013 Olipa tosi mukava kurssi. Sopivan rauhallinen tempoltaan ja kuitenkin tarpeeksi jokaiselle sopivia aktiviteetteja ja paikka mitä loistavin! Lähdimme

Lisätiedot

Marraskuun tapahtumat

Marraskuun tapahtumat Marraskuu on jo onnellisesti takanapäin ja joulu on ihan kohta ovella. Marraskuun tapahtumat Ennen syyskokouksen alkua Tuulia Alanen-Brandt piti mielenkiintoisen luennon vartalon mittalinjoista ja esitteli

Lisätiedot

Inessiivi, elatiivi, illativi, adessiivi, ablatiivi vai allatiivi?

Inessiivi, elatiivi, illativi, adessiivi, ablatiivi vai allatiivi? KERTAUSTEHTÄVIÄ WS 05/06 A Inessiivi, elatiivi, illativi, adessiivi, ablatiivi vai allatiivi? 1. Juha käy aina lauantaina (TORI). 2. Juna saapuu (ASEMA). 3. Olemme (HELSINKI). 4. (MIKÄ KATU) te asutte?

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

Kasvis-juustopiirakka ( 1 uunipellillinen) Pohja 150-200g margariinia 7 dl vehnäjauhoja 2 ½ dl vettä 40 g hiivaa 1 tl suolaa

Kasvis-juustopiirakka ( 1 uunipellillinen) Pohja 150-200g margariinia 7 dl vehnäjauhoja 2 ½ dl vettä 40 g hiivaa 1 tl suolaa Kasvis-juustopiirakka ( 1 uunipellillinen) Pohja 150-200g margariinia 7 dl vehnäjauhoja 2 ½ dl vettä 40 g hiivaa 1 sipuli 1 valkosipulin kynsi 3 porkkanaa 200 g vihreää papua (pakaste) 2 rkl margariinia

Lisätiedot

Jyväskylä Debrecen ystävyyskaupunkivaihto 2015

Jyväskylä Debrecen ystävyyskaupunkivaihto 2015 Jyväskylä Debrecen ystävyyskaupunkivaihto 2015 Eötvös-Cup 16.8.-22.8.2015 7.12.2015 7.12.2015 2 1 Jyväskylän ystävyyskaupunkijoukkue Korpilahden Pyrintö Korpilahden yhtenäiskoulu Korpilahden Pyrintö Joukkueen

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy Emmi Salo & Mervi Laaksonen Historiaa Tyttöjen tila sai alkunsa Tyttöprojekti Helmestä vuonna 2003, jossa koottiin tyttötyötä tekeviä tahoja yhteen ja

Lisätiedot

Mitä tämä vihko sisältää?

Mitä tämä vihko sisältää? Asuntotoiveeni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Milloin haluan muuttaa omaan asuntoon? 5 3. Mihin haluan muuttaa? 5 4. Millaisessa asunnossa haluan asua? 6 5. Millaisella asuinalueella

Lisätiedot

O p i n T u u l e t. Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI!

O p i n T u u l e t. Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI! Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI! VANHEMPAINYHDISTYS KIITTÄÄ LÄMPIMÄSTI KOULUN HENKILÖKUNTAA, OPPILAITA JA VANHEMPIA SYKSYN AIKANA TEHDYSTÄ YHTEISTYÖSTÄ. KAKKUTUKUN TUOTTEIDEN MYYNNILLÄ SAIMME

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko on Kehitysvammaliiton hanke, jossa leikkimielinen pehmohahmo vie eteenpäin tärkeitä viestintä- ja tunneasioita. Sammakko matkustaa

Lisätiedot

Sadut ja tarinat hanke 2012 sivistys on siistiä Projektiin varattiin rahaa 10 000 euroa mitä sillä saatiin?

Sadut ja tarinat hanke 2012 sivistys on siistiä Projektiin varattiin rahaa 10 000 euroa mitä sillä saatiin? Sadut ja tarinat hanke 2012 sivistys on siistiä Projektiin varattiin rahaa 10 000 euroa mitä sillä saatiin? Yhteensä 25 teatteri- ja musiikkiesitystä (9800 euroa) Kirjakassit (1000 euroa) Kirjakasseissa

Lisätiedot

Pieniä ihmeitä keittiössä

Pieniä ihmeitä keittiössä Pieniä ihmeitä keittiössä SAGAn & Vappu Pimiän reseptivinkit MARINOIDUT MUNAKOISOT SAGAN & VAPPU PIMIÄN reseptivinkit KUHAA KAPRIS-SITRUUNAVOISSA Leikkaa munakoiso reiluiksi viipaleiksi (paksuus noin ½

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Marjo Virkkunen palvelutalon johtaja Onnellinen elämä syntyy välittämisestä ja kuuntelemisesta. Yhdessä olemisesta ja tekemisestä Alkoi Vire Koti

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Map-tiedote. Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet

Map-tiedote. Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet Map-tiedote Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet Mitä tämä vihko sisältää? 1. Map Minun asumisen polkuni -toimintamalli 5 2. Map-selkokuvat 7 3. Suunnittelen omaa elämääni 9 4. Asuntotoiveeni

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Lihakeitto. 500 g naudanlihaa 2 l vettä 10 maustepippuria 1 tl suolaa 2 porkkanaa 100 g lanttua tai naurista 1 sipuli 1 nippu lipstikkaa 8 perunaa

Lihakeitto. 500 g naudanlihaa 2 l vettä 10 maustepippuria 1 tl suolaa 2 porkkanaa 100 g lanttua tai naurista 1 sipuli 1 nippu lipstikkaa 8 perunaa Lihakeitto 500 g naudanlihaa 2 l vettä 10 maustepippuria 2 porkkanaa 100 g lanttua tai naurista 1 sipuli 1 nippu lipstikkaa 8 perunaa Pane liha veteen kiehumaan. Kuori pintaan muodostuva vaahto ja lisää

Lisätiedot

KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA

KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA Lähdimme vappuaamuna 1.5.jännittävälle elokuvamatkalle Irlantiin Kitisenrannan koulun pihalta. Mukana olivat Taneli Juntunen (9b), Joonas Tuovinen (9b),

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN!

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN! Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) Villa Jukolan henkilökunta huolehtii viriketoimintapäivien tilajärjestelyistä, sovittujen tarjoilujen hankinnoista ja asukkaiden juhlakuntoon

Lisätiedot

Helppoja reseptejä Fortini Multi Fibrellä

Helppoja reseptejä Fortini Multi Fibrellä Helppoja reseptejä Fortini Multi Fibrellä Fortini täydennysravintojuoma Fortini Multi Fibre -täydennysravintojuomia voi nauttia jääkaappikylminä raikkaina pirtelöinä sellaisenaan. Joskus tarvitaan kuitenkin

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Taidehuoltamo LennArt TARJOAA: VARAA PIKKUJOULUT NYT! AIKAA!

Taidehuoltamo LennArt TARJOAA: VARAA PIKKUJOULUT NYT! AIKAA! Taidehuoltamo LennArt TARJOAA: VARAA PIKKUJOULUT NYT! PIKKUJOULUSTA ILOA PITKÄKSI AIKAA! Viettäisittekö tänä vuonna yhteistä aikaa työporukalla rauhoittuen ja/tai innostuen taiteen ja käsillätekemisen

Lisätiedot

Hymer Club Finland 23-25.5.2014

Hymer Club Finland 23-25.5.2014 Hymer Club Finland 23-25.5.2014 25-vuotisjuhla ja kevätkokous iloisessa Itä-Suomessa, Muuruvedellä! Loistava valinta juhlapaikaksi, Hymer Clubin perustamispaikkakunta, Muuruvesi. Aurinkoisena perjantaina

Lisätiedot

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Ohessa olemme pyrkineet heijastamaan joitakin tapahtumia ja tunnelmia sukuseuran matkasta. Lyhyellä matkakertomuksellamme tahdomme jakaa hauskan ja antoisan matkamme

Lisätiedot

Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon!

Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon! Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon! Jo vuodesta 2007 lähtien Euroopan Unionin Komissio on järjestänyt EU-maiden 17-vuotiaille lukiolaisille käännöskilpailun,

Lisätiedot

NUKKETEATTERIN KÄYTTÖOHJEET

NUKKETEATTERIN KÄYTTÖOHJEET RUDOLF KOIVU NÄYTTELYYN LIITTYVÄ NUKKETEATTERI NUKKETEATTERIN KÄYTTÖOHJEET Itsekseen tekeville Nukketeatterissa voi leikkiä teatteriesitystä kokeilemalla nukeilla näyttelemistä erilaisissa lavasteissa.

Lisätiedot

Yhdistystiedote 3/2015

Yhdistystiedote 3/2015 Yhdistystiedote 3/2015 Tervehdys yhdistysaktiivi, Kevät etenee hyvää vauhtia. Useimpien kanssa tapasimmekin jo liittokokouksessa. Tässä yhdistystiedotteessa on koottu tärkeimpiä liiton kuulumisia teille

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU Toiminnallinen esiopetus on: Toiminnallinen esiopetus on tekemällä oppimista. Vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä

Lisätiedot

Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa

Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa Lapsen kuuleminen Minun ihannepäiväkodissani lasten ajatuksia kuullaan seuraavalla tavalla: Lapsi saisi kertoa omat toiveet, ne otettaisiin huomioon.

Lisätiedot

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen.

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen. SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: 1. -ko/-kö -kysymys; vastaus alkaa aina kyllä- tai ei-sanalla esim. Asutko sinä Lahdessa? Autatko sinä minua? Oletko sinä iloinen? Kyllä, minä asun. (positiivinen)

Lisätiedot

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus!

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Onneksi olkoon odottava isä! Missä olit kun kuulit että sinusta tulee isä? Mitä toiveita / odotuksia / haaveita / pelkoja sinulla on lapseen liittyen? Millainen

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI UUDENVUODEN YMPÄRISTÖLUPAUS-KILPAILU KEVÄT 2010 PYYKÖSJÄRVEN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKERHO NEULASET PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI Pyykösjärven päiväkoti on mukana kansainvälisessä

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

Pikkujouluiloa! Tip tap pikkujouluihin

Pikkujouluiloa! Tip tap pikkujouluihin Pikkujouluiloa! Tip tap pikkujouluihin Puutarhanaiset ry:n pikkujoulu pidettiin joulukuun 4. päivänä. Juhlapaikkana oli tunnelmallinen Maikki Friberg -koti Bulevardilla. Tilaisuus alkoi kello 17.30 glögillä

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

ARVOKAS JA VIELÄ ELÄMYKSIÄ TARJOAVA SAATTOHOITO

ARVOKAS JA VIELÄ ELÄMYKSIÄ TARJOAVA SAATTOHOITO ARVOKAS JA VIELÄ ELÄMYKSIÄ TARJOAVA SAATTOHOITO Mirja Koivunen ylilääkäri yleislääketieteen erikoislääkäri palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos ARVOKAS = arvostusta ja

Lisätiedot

Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään Vuojoen kartanon kesäretkestä. WSOY:n edustaja Joni Strandberg WSOY "Puutarhan aika" "Onnellinen puutarhuri"

Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään Vuojoen kartanon kesäretkestä. WSOY:n edustaja Joni Strandberg WSOY Puutarhan aika Onnellinen puutarhuri Kirja- ja matkailta Karkasimme puutarhaan kirjojen ja matkojen pariin karkauspäivänä 29.2. Hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua väkeä alkoi saapua Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään tekemään edullisia

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! Saunaseura SaunaMafia ry:n julkaisu SAUNASEURA 29.9.2013 2/10

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! Saunaseura SaunaMafia ry:n julkaisu SAUNASEURA 29.9.2013 2/10 SAUNASEURA 29.9.2013 1/10 4. NUORGAMIN RUSKAPUNKKU AIKA: Su 8.9. pe 13.92013 PAIKKA: Nuorgam, Pulmankijärvi ja Norja SaunaMafia ry:n jäsenten yksityinen vierailu Jouni Tetrin mökille Nuorgamin Pulmankijärvelle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Höveliin Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa HÖVELIIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Höveli sijaitsee

Lisätiedot

MEILTÄ LÖYDÄT PARHAAT LAHJAT JOULUKUVASTO 2015

MEILTÄ LÖYDÄT PARHAAT LAHJAT JOULUKUVASTO 2015 MEILTÄ LÖYDÄT PARHAAT LAHJAT JOULUKUVASTO 2015 Laadunvalvonta: Dantelli-tuotemerkin alla olevat kaikki tuotteet valmistetaan tehtailla, jotka täyttävät laadunvalvonnan ja sosiaalisen vastuun valvonnan

Lisätiedot

Onnistuneen rahoituspäätöksen kulku

Onnistuneen rahoituspäätöksen kulku Onnistuneen rahoituspäätöksen kulku Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö ja Keski- Suomen Palvelurakennuttajat ovat yhteistyössä hankkeistaneet 3 uutta asuntoryhmää kehitysvammaisille. Hanketyön edellytyksenä

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Helapuisto

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Helapuisto Saga Care on osa Esperi Care -konsernia Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Saga Helapuisto Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Sagan asukkaana kuukausikulusi koostuvat asumiskuluista (vuokra,

Lisätiedot

ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA

ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA Aurinkoista KESÄÄ! ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA marketta.sarahonka@edu.hel.fi Keväinen tervehdys täältä koulusta! Lukuvuosi 2014-2015 lähenee kovaa vauhtia loppuaan! Luonnossa on jo kauan ollut

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot