Hoitokoti Päiväkummun. sanomat. ASUKAS- JA HENKILÖKUNTALEHTI 4/2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoitokoti Päiväkummun. sanomat. ASUKAS- JA HENKILÖKUNTALEHTI 4/2005"

Transkriptio

1 Hoitokoti Päiväkummun sanomat. ASUKAS- JA HENKILÖKUNTALEHTI 4/2005

2 Hoitokoti Päiväkummun Sanomat 4/ sisältö. Pääkirjoitus Elämänilon tiellä Yksilövastuinen hoitotyö ja PrimeCare Kohtaaminen Heikki Hessu Immosen henkilökuva Runo Taivaallinen postilaatikko Tapahtumia Vuosaari & Pasila Valokuva - menneisyyden silmänräpäys Tiiminurkka Hoitokoti Päiväkummun sanomat. JULKAISIJA Hoitokoti Päiväkumpu Oy TOIMITUSRYHMÄ Anne Väätäinen, Riitta Miettinen, Marjatta Pajumäki, Liisa Syrjälä, Mika Suomela, Mervi Kämper ja Leila Pelkonen ULKOASU Ilmari Tuomivaara Tervehdys toimintaterapeuttiopiskelijoilta Kuntonurkka Joulupähkinä Keittiönurkka Makoisan joulun toivotus Karpalosta PÄIVÄKUMMUN SANOMAT ILMESTYY 4 KERTAA VUODESSA JA SE ON SAATAVILLA ITÄ-PASILAN JA VUOSAAREN TOIMIPISTEISTÄ Hoitokoti Päiväkummun yhteystiedot kannen kuva Joulupukki ja pukinmuori vierailivat Hoitokoti Päiväkummun pikkujouluissa Kuva Anne Väätäinen TOIMITUSJOHTAJA, PASILAN VASTAAVA HOITAJA Irma Väätäinen VUOSAAREN VASTAAVA HOITAJA Anneli Tuovinen Vasarainen (09) ITÄ-PASILAN YKSIKKÖ: Torpparikuja Helsinki 1.KRS RYHMÄKOTI AINOLA ryhmäkotivastaava Olli Rauhala (09) KRS RYHMÄKOTI VIPULA ryhmäkotivastaava Olli Rauhala (09) KRS RYHMÄKOTI KULLERVO ryhmäkotivastaava Anneli Tuovinen-Vasarainen (09) KRS RYHMÄKOTI VANAMO ryhmäkotivastaava Tiina Salmi (09) VUOSAAREN RYHMÄKOTI VELLAMO: Merikorttikuja 6 R Helsinki ryhmäkotivastaava Outi Gerdt (09)

3 pääkirjoitus Elämänilon tiellä kuva Anne Väätäinen TEKSTI TOIMITUSJOHTAJA IRMA VÄÄTÄINEN S elatessani vuoden 2005 kalenteria taaksepäin vuoden alkuun asti tää kiinteäksi osaksi hoitokodin toimintaa. Oleellisena osana toiminnan käynnistymi- lemme saatiin nyt toteutettua entistä yksilöllisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Myös on suorastaan haasteellista löytää sopi- sessä oli myös monenlaisen uuden teknii- hoitosuunnitelmien toteutumisen seu- via avainsanoja kuvaamaan kulunutta kan ja uusien tietojärjestelmien käyttöön- ranta tuntui nyt entistä mielekkäämmältä vuotta. Päällimmäisenä pyörivät kuiten- otto ja niihin liittyvä työprosessien uudis- samalla kun hoitotyön lähete- ja raportoin- kin useimpien mielessä sanat uusi yksikkö, taminen. tikäytännöt järkeistyivät ja tehostuivat. muutto, viisi kalevalaista ryhmäkotia ja Elämän vähitellen jäsentyessä talon Syksyllä tuli ajankohtaiseksi myös pit- keittiö, ihanat asukkaat ja omaiset, osaa- sisällä päästiin asteittain kääntämään kat- kään kehitteillä olleen tiimiorganisaation vat ja innostuneet hoitajat, yksilövastui- seet myös ulospäin ja elämän sisältöön. rakentaminen toiminnan laadun edelleen nen hoitotyö ja Primecare, tiimiorgani- Vähitellen päästiin järjestämään omaisten- kehittämiseksi. Myös vastuuhenkilöiden saatio, aktiiviset opiskelijat, arjen asteit- tapaamisia ja iltoja, juhlia kesällä sanee- nimeäminen ja tehtäväkuvien selkiinnyt- tain sujuminen, ikimuistoiset tapahtumat, ratulle pihalle, nauttimaan pihan terassin täminen oli samalla tarpeen. Omahoita- oma lehti, paljon tavoitteita, työtä, jänni- tunnelmasta, osallistumaan koulutuksiin juus ja tiimitoiminta olivat perusteena myös tystä, sitoutumista, keskeneräisyyden sie- ja kouluttamaan muita. Järjestettiin erilai- kannustavan palkkauspolitiikan toteutta- tämistä ja tuloksia! sia kalenterijuhlia sekä virike- ja kulttuu- miselle. Yhdessä henkilöstön kanssa toteu- Päättyvä vuosi otettiin vastaan perin- ritapahtumia mm. ikimuistoisine vanhus- tettiin myös mieleen jäävä ja virkistävä teisin menoin neljännen kerran 15-paik- ten viikkoineen ja silakkamarkkinoineen. tykyohjelma sekä pikkujoulut hohtokei- kaisessa Vuosaaren hoitokodissa. Tämän Näistä on tallennettu välähdyksiä filmeille lauksineen. lisäksi Hoitokoti Päiväkumpu otti vastaan ja kerrottu myös neljä kertaa vuodessa Näin joulun alla voimme paketoida Uutta vuotta tilapäisesti myös Koskelan ilmestyvissä henkilökunnan toimittamissa vuoden 2005 muistot onnellisuuden kää- sairaalan A-talon kahdessa kerroksessa. Hoitokoti Päiväkummun sanomissa. Myös röön, jossa on näkyvissä paljon iloisuu- Tämä johtui siitä, ettei tulossa olevan Pasi- yhteistyö eri oppilaitosten kanssa käyn- den raitoja tavoitteiden saavuttamisesta lan yksikön ovia saatu avatuksi suunnitel- nistyi vilkkaana. Ennätyksellisen lämmin mutta paikoitellen myös väsymyksen rai- mien mukaan loka marraskuun vaih- ja pitkä syksy mahdollisti myös monimuo- toja muistutuksena uskomattoman uutte- teessa vaan muutto 60 asukkaalle sanee- toisen ulkoilutoiminnan käynnistämisen ja rasta aherruksestamme asukkaidemme rattuihin Pasilan toimitiloihin tapahtui lähiympäristöön tutustumisen. hyväksi. Varmaa on se, että tämä käärö vasta helmikuussa. Muuton yhteydessä Vuoden loppupuoliskolla tuli mahdol- avataan heti tulevana vuonna siksi, että oli tärkeä tehtävä saada asukkaat sijoite- liseksi paneutua syvällisemmin yksilövas- olemme valmiit jatkamaan tältä poh- tuksi sopiviin ryhmäkoteihin ja kohdentaa tuisen hoitotyön kehittämiseen. Se tuntui jalta elämäämme Hoitokoti Päiväkum- oikein henkilöstömitoitus ja osaaminen. nyt entistä innostavammalta. Olimme- mussa kodinomaisuutta ja yhteisöllisyyttä Myös kaikki ostopalvelut (mm. siivous-, han saaneet kehitettyä yhteistyössä Prime kehittäen, elämän ilon hoitofilosofiaamme vaatehuolto-, materiaalihankinta, kiinteis- Solutions Oy:n kanssa uuden hoitokodeille syventäen ja laatua parantaen. töpalvelut ja osa hallintopalveluista) sekä suunnitellun asukastietojärjestelmän, jolla Lämmin kiitos päättyvästä vuodesta, moniammatillisen tiimin toiminta tuli liit- hoitosuunnitelmien laatiminen asukkail- iloista joulua ja onnellista uutta vuotta! 3

4 Yksilövastuinen ja TEKSTI TIINA SALMI H oitokotimme kantavana toimintaajatuksena koko hoitoprosessin ajan hoitajalle tai ryhmäkotinsa muille hoitajille. Myös ryhmäkotivastaava on tietoinen din hoitajille. Työvuoroon tullessa hoitaja voi nähdä huomioitavat asiat tulostetta- on tarjota asukkaillemme tarpeiden ja toi- jokaisen asukkaan hoitosuunnitelmista ja vasta vuororaportista ja aikaisemmin hoita- veiden mukaista, laadukasta, yksilöllistä kliinisestä voinnista, hän toimii omahoi- jien väliseen raportoimiseen kuluneen ajan hoivaa ja etsiä elämään sisältöä. Tässä pro- tajien taustatukena sekä neuvonanta- voi nyt käyttää asukkaiden kanssa toimimi- sessissa nimetyllä omahoitajalla on merkit- jana ja on mukana myös hoidon toteutuk- seen. PrimeCare helpottaa myös eri sidos- tävä rooli asukkaan elämänilon löytymisen sessa. Koko hoito-organisaation vastaava ryhmien välistä toimintaa; Karpalo-keit- / säilymisen kannalta sekä huolehtiessa hoitaja on vastuussa myös viranomaisille tiömme saa tiedot asukkaiden mahdolli- asukkaan kokonaisvaltaisen hoidon tur- asukkaiden saaman hoidon laadusta. sista allergioista ja mieltymyksistä sekä tule- vallisesta toteutumisesta. On kaikin puolin Hoitokoti Päiväkumpu on kehittänyt vista syntymäpäivistä suoraan keittiö - näy- j ä r k e v ä ä, yhdessä it-yhtiö töltä ja viikoittaista lääkärinkiertoa helpot- e t t ä a s u k - Prime Solutions: taa tietojärjestelmästä nopeasti löytyvät k a a n h o i - in kanssa asu- käsiteltävät asiat sekä ajan tasalla oleva dosta vastaa kastietojärjes- tulostettava lääkelista. yksi henkilö, telmän helpot- PrimeCare asukastietojärjestelmä on nimetty oma- t a m a a n t ä t ä saanut osakseen laajaa mielenkiintoa, hoitaja, joka hoitoprosessia. lisenssiä on jo myyty mm. Helsingin sosiaali- suunnittelee, Aikaisemmin ei ja terveysalan oppilaitokseen opetuskäyt- toteuttaa ja markkinoilla ole töön sekä muutamaan yksityiseen hoito- arvioi hoitoa ollut vastaavaa kotiin. Järjestelmää pidetään kattavana ja yhdessä ryh- pienille tai keski- helposti hallittavana. Selkeä ulkoasu ja jär- mäkoti-tiimin suurille hoitoko- jestelmään sisäänrakennettu ohjaus aut- kanssa. Näin voidaan luottaa, että asuk- deille suunnattua tietojärjestelmää, jonka tavat hahmottamaan hoitotyön proses- kaan tarpeet ja toiveet tulevat varmasti lähtökohtana on nimenomaan olla hoi- sia. PrimeCare on kuitenkin vasta uransa huomioitua ja asukkaalla on ainakin yksi tajan työn apuväline asukkaan hoitopro- alussa ja kehitystyö jatkuu yhä, isona kehit- henkilö johon hän tuntee voivansa tukeu- sessin hallinnassa. Suurissa laitoksissa käy- tämisalueena on mm. tarve-toive mittari tua. Lisäksi omahoitaja toimii tärkeänä link- tössä olevat tietojärjestelmät on toteutettu (TATO), joka on hoitosuunnitelman poh- kinä eri sidosryhmien välillä; hän järjestää lääkäri näkökulmasta tai ne ovat olleet jana. TATO-mittari pisteyttää asukkaan tarvittaessa tapaamisia omaisten kanssa, enemmänkin toistokirjausta vaativia loma- tarpeet ja toiveet, joiden mukaan resurs- tiedottaa asukkaaseen liittyvistä asioista kepohjia kuin tietojärjestelmiä. Päiväkum- seja voidaan jakaa mahdollisimman opti- omaisille, virkaholhoojalle, lääkärille, fysio- mussa kaikki kirjaaminen tapahtuu Prime- maalisesti. TATO-mittari on laadittu hoito- terapeutille, jalkahoitajalle, kampaajalle Care - asukastietojärjestelmään. Uuden työssä laajasti käytetyn Roper-Logan-Tier- jne. Tämä asiantunteva ja luottamuksel- asukkaan muuttaessa Hoitokoti Päiväkum- ney:n elämisen toiminnot-mallia mukail- linen yhteistyö luo edellytykset asukkaan puun, hoitaja kirjaa kaikki asukasta kos- len ja Päiväkummun yrityshallinnon puo- kokonaisvaltaiselle asioiden hoidolle. Kat- kevat tiedot koneelle; läheisten yhteys- lella työskentelevän Anne Väätäisen Kaup- sotaan, että omahoitajalla on ympäri- tiedot, diagnoosit, allergiat, mukana kul- pakorkeakoulun pro gradu työ tulee kos- vuorokautinen vastuu asukkaan hoidosta. kevan omaisuuden jne. Hoitajat kirjaavat kemaan tätä kehitystyötä. Me hoitokoti Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että päivittäin mahdolliset asukkaiden voin- Päiväkummussa olemme iloisia siitä, että omahoitaja yhdessä toisen hoitajan ja /tai nissa tapahtuvat muutokset tai muut huo- käyttöömme on vihdoinkin saatu nimen- omaisen kanssa laatii hoitosuunnitelman, mioitavat seikat seuranta osioon. Elämisen omaan päivittäistä hoitotyötä tukeva tie- jonka mukaan hoivaa toteutetaan. Oma- toimintojen mukaan jaoteltu hoidon suun- tojärjestelmä, jota saamme olla itse edel- hoitaja delegoi vuorovapaidensa, vapaa- nittelu ja seurantatietojen dokumentointi leen kehittämässä. päiviensä ja lomiensa ajaksi asukkaan hoi- helpottaa tarvittavan tiedon etsimistä ja 4 toon liittyviä asioita nimetylle korvaavalle takaa tiedon siirtymisen kaikille ryhmäko- Kuvassa Tiina Salmi ja Anna Mustonen Kuva Anne Väätäinen

5 KOHTAAMINEN PALSTALLA TUTUSTUTAAN HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN ASUKKAISIIN Taivaallinen postilaatikko KUVA MAIJA KETOLA Heikki Hessu Immosen henkilökuva TEKSTI Mika Suomela Tähtitaivaan kirkkaan talviyössä nään Pysähdyn ja katson tuijottamaan jään Kaunis luonto luojan hiljainen on vain Nukahtanut tuuli satumaassa ain Minne matka vienee kysyn itseltäin Tähtitarhaan sinne mistä avun sain Yläkertaan lähtee kortti kiitoksen Postiluukkuun taivaan pistän heti sen. Immosen Heikki eli meidän kaikkien tuntema Hessu syntyi naistenklinikalla pom- Siellä hän toimi työkaluviilaajana, nuorempana viilarina. Seuraava etappi Heikin elä- EKI misuojassa Helsingissä maaliskuun alussa mässä oli, kun hän meni Wärtsilän telakalle vuonna Noin vuoden vanhana hän töihin ja sitä kautta jatkoi opiskeluaan työ- muutti perheensä kanssa asumaan Harak- teknisessä ammattikoulussa ja myöhem- kasaareen. Saari sijaitsee aivan Helsingin min valmistui laivakoneasentajaksi. keskustan tuntumassa Kaivopuiston yhtey- Armeijaan hän meni vuonna 1963 lai- tittiin Johan- dessä. Hänen isänsä oli siellä töissä, kuten vastoon. Alokaskauden hän kävi Upinnie- naksi. Hän asuu nykyi- myös myöhemmin hänen äitinsäkin. He messä, Porkkalanniemellä. Siellä hän oli sin myöskin Haagassa ja työskente- asuivat siellä aina vuoteen 1965 saakka, kuukauden päivät, kunnes siirtyi Turkuun lee sairaanhoitajana Meilahden sairaa- kunnes isä jäi eläkkeelle. Perheeseen kuu- laivaston aliupseerikouluun, joka kesti puo- lassa. luivat silloin veli Lauri, siskot Tuula ja Seija ja lisen vuotta. Hän jäi aliupseerikouluun kou- Heikki ja Inga osallistuivat reserviläistoi- tietenkin myös siis isä ja äiti. luttajaksi viideksi kuukaudeksi. Armeijan mintaan 1970-luvun alkupuolelta alkaen. Joskus pikkupoikana, kun hän oli juuri jälkeen hän meni takaisin töihin telakalle Vesikko-nimisellä metallirunkoisella, 12 ja juuri oppinut fillarilla ajamaan hän polki ja toimi siellä työnjohtajana koeasennus- makuupaikkaisella laivalla reserviläiset sei- mamman tekemät voikkarit ja maitopullo osastolla. lasivat Saimaata edestakaisin ja kävivät repussaan Wärtsilän tehtaan portin taakse Elämänsä naisen Heikki tapasi suosi- aina Göteborgissa, Etelä-Ruotsissa asti. haaveilemaan unelma-ammatistaan lai- tulla tanssipaikalla, Kestikartanossa Kes- Reserviläistoimintaan kuului mm. myös vanrakentajana. Jo silloin Hessu tiesi, että kuskadulla, Helsingissä. He seurustelivat ammuntaa, merirasteja, myyjäisiä ja erilai- meri ja laivat ovat hänen juttunsa. Jo nuo- joitain vuosia ennen kuin Hessu hurmasi sia reserviläiskilpailuja. rena Heikki oli kiinnostunut urheilusta, kuten Ingan lopullisesti. Häitä tanssittiin aurinkoi- Heikki kertoi yhdestä mieluisammasta yleisurheilusta, jalkapallosta, jääkiekosta, sena heinäkuun päivänä vuonna 1969 lapsuusajan muistosta, joka oli Helsingin jääpallosta ja koripallosta, joita hän harrasti Alppilan kirkossa. Romanttinen häämatka olympialaiset vuonna Erityisesti mie- lähikentillä kulman kundien kanssa. Heikki suuntautui Turkuun. Ensimmäinen yhteinen leen jäi kuulemma lipunkantaja ja tun- kävi Tehtaankadulla kansakoulua kuuti- asunto löytyi Haagasta. Koti oli viihtyisä 29 nelma oli uskomattoman upea ja mie- sen vuotta, josta jatkoi sitten Sturenkadulla neliön yksiö, varsinainen tilaihme siis. Asut- leenpainuva. sijaitsevaan Vallilan ammattikouluun metal- tuaan siellä muutaman vuoden he muut- Tänä päivänä Hessu on ns. penkkiur- lilinjalle. Ensimmäinen työpaikka opiskelun tivat isompaan asuntoon, joka sijaitsi Haa- heilija ja hän tykkää päivittäin rauhassa ohessa järjestyi koulun kautta Leiraksen lää- gassa myös. Vuonna 1978 heille syntyi lukea Helsingin Sanomat ja iltaisin katsoa ketehtaille tekemään erilaisia käsityökaluja. suloinen tyttövauva, joka myöhemmin ris- televisiota. 5

6 TAPAHTUMIA Vuosaari & Pasila Joulupukki, joulupukki Hoitokoti Päiväkummun työntekijöiden pikkujoulu pidettiin perjantai-iltana Päiväkummun tonttuja oli paikalla yli kolmekymmentä. Ilta aloitettiin hohtokeilaamalla Ruusulan keilahallissa ja parhaina palkittiin Mika, Riitta ja Kirsi L. Urheilun jälkeen siirryimme hauskanpitoon ja syömään ravintola Aeropoliin, johon saimme vieraiksi Korvatunturilta tutun joulupukin ja topakan muorin. Teksti ja kuva Anne Väätäinen Isänpäivänä Hoitokoti Päiväkummussa juhlimme isänpäivää Aamulla muistimme kaikkia talon isiä punaisella ruusulla sekä leivoskahveilla. Iltapäivällä kokoonnuimme Vipulaan isänpäiväkonserttiin. Mukana oli hoitokotimme asukkaita, omaisia sekä henkilökuntaa. Tilaisuudessa esiintyi laulaja Simo Backman haitarin säestyksellä. Vanhat tutut suomalaiset sävelmät ilahduttivat meitä ja loivat iloisen isänpäivätunnelman. teksti: Eeva-Maija Viinamäki. kuvat: Anne Väätäinen Itsenäisyyspäivä Itsenäisyyspäivää juhlittiin Hoitokoti Päiväkummun molemmissa yksiköissä kunnioittavasti. Itsenäisyyspäivän lounas nautittiin kauniisti katetuissa pöydissä viinin kera. Molemmissa juhlissa oli mukana sotaveteraaneja, lottia, juhlapuhujia ja esiintyjiä. Pasilan yksikössä vietettiin ensimmäistä itsenäisyyspäivää. Alkutervehdyksen juhlaan toi johtaja Irma Väätäinen. Juhlapuhujana oli kapteeni Valto Mattila. Musiikkiesityksistä huolehtivat Eeva Kasvio ja Hannu Jylö. Yhteisesti lauletut Siniristilippumme, Veteraanin iltahuuto sekä Maamme kostuttivat monen laulajan silmäkulmaa. Vapaan sanan aikana tervehti juhlaväkeä omaisten puolesta Hanna-Liisa Ryti-Erkinheimo muistuttamalla meitä Lottien historiasta ja merkityksestä Suomen itsenäisyydelle. Ennen itsenäisyyspäivän tanssin tahteja kohotettiin vielä malja isänmaalle. Juhlapäivän kahvit juotiin kauniisti katetuissa pöydissä isänmaan merkitystä pohtien. Teksti ja kuvat: Anne Väätäinen Jouluherkkujen leipominen on aloitettu Karpalon lisäksi myös ryhmäkodeissa. Kuva: mirja saksa Kiinalaisia teekutsuja vietettiin sekä Vuosaaressa että Pasilassa. Vaikka Jasmin tee maistuikin Päiväkumpulaisille, toivottiin seuraavalla iltateellä tarjoiltavan tavallista teetä. 6

7 Marraskuun aikana Päiväkummun ikkunoille ilmestyivät kanervat havuineen. Istutuksesta huolehtivat asukkaat toimintaterapeuttiopiskelijoiden ja henkilökunnan avustuksella. Marrukin osallistui innolla Ryhmäkoti Vipulan talvikukkien istutukseen. Teksti Anne Väätäinen Kuva: Eeva-Maija Viinamäki Hoitokoti Päiväkumpu osallistui jo kolmannen kerran Upea Ikä 45+ messuille teemalla Vanhuus ja kauneus. Kuvassa Hoitokoti Päiväkummun yrittäjäsiskokset. Kuva Anne Väätäinen Lucian päivää vietettiin Pasilan yksikössä vieraillut Lucia neito seurueineen saapui läheisestä päiväkodista. Kuva: Maija Ketola SANOIN JA SÄVELIN -TUOKIO VIPULASSA TEKSTI LIISA SYRJÄLÄ Marraskuun alkupuolella Vipulan väki tarjosi koko Pasilan yksikölle musiikki- ja muistelumatkan lapsuuden sekä nuoruuden aikoihin. Asukkaita kokoontui Ainolasta, Kullervosta ja Vanamosta kiitettävä määrä jakamaan mukavan yhteisen päivätuokion Vipulan väen kanssa. Vipulan henkilökunta oli kunnostautunut niin musiikissa kuin kerronnassakin. Saimme kuulla kaunista musiikkia huilulla ja pianolla soitettuna. Eeva-Maija Viinamäki oli pianossa ja lähihoitajaopiskelija Anna Vikman soitti huilua. Kappaleiden välissä Marjaterttu Tuunanen ja Liisa Syrjälä kertoivat kappaleiden taustoista sekä johdattelivat yleisöä lapsuuden ja nuoruuden muistoihin. Asukkaista koostuva yleisö osallistui aktiivisesti ohjelman kulkuun. Muutamat rohkenivat laulamaan tuttuja kappaleita musiikin mukana. Myös muisteluun asukkaat osallistuivat mielellään. Muun muassa Karjalan kunnailla ja Oi muistatko vielä sen virren olivat kappaleita, jotka nostivat yleisölle paljon muistoja lapsuudesta ja nuoruudesta. Liikutuksen kyyneleitä oli havaittavissa monen silmäkulmassa. Tämä tuokio oli tuskin ainoa laatuaan Päiväkummussa, sillä yleisön palaute oli erittäin positiivista. Henkilökunnan TYKY-päivä Hiidenvedellä, Lohjalla TEKSTI MERVI KÄMPER, VANAMO Hoitokoti Päiväkummun ensimmäinen virallinen TYKY-päivä saatiin viettää Kirsin (Kullervosta) isän Seppo Lindeqvistin kotona Hiidenvedellä. Upeat puitteet Hiidenveden rannalla houkuttelivat suunnittelemaan jo aikaisin loppukesällä koko Hoitokoti Päiväkummun yhteisestä illan viettoa. Teemana oli tutustua toisiimme, syventää tiimityön merkitystä sekä viettää mukavaa iltaa mm. saunoen ja keskustellen. Teemat oli sisällytetty aikataulutettuun ohjelmaan mikä alkoi lähdöllä Pasilasta klo Bussimatkalle lähti n.40 iloista päiväkumpulaista ja perille saavuttiin puoli kolmen aikaan. Glögimukit kädessä kuuntelimme isännän ja Irma Väätäisen tervehdykset, minkä jälkeen Olli Rauhala kertoi tiimiytymisestä Päiväkummussa. Tämän jälkeen saimme nauttia Keittiö Karpalon wokkiherkuista ja salaatista juomineen. Kirsi Lindeqvistin ja ystävänsä Hanna Ekströmin suunnittelemat rastit siellä täällä ympäri tonttia ja antoivat haasteita viidelle joukkueelle, joihin meidät oli kaikki jaettu. Tunnelma oli jännittävä kun marraskuisen illan pimeydessä etsittiin rasteja taskulampun valossa ja ratkaistiin monipuolisia tehtäviä humoristisesti tiimihenkeä käyttäen. Tehtäväpurku oli noin klo päätalossa. Nähtiin uskomattomia roolisuorituksia ja mielikuvitusta oli käytetty. Kukin joukkue esitti oman tuotoksensa ja mm. kertakäyttöhansikkaan monia eri käyttö- mahdollisuuksia naurettiin vedet silmissä. Parhaat palkittiin. Loppuilta oli varattu saunomiselle ja rentouttavalle yhdessäololle. Rohkeimmat uskaltautuivat saunasta järveen uimaan. Tanssimusiikki raikasi pihapiirissä ja keräsi tanssilavalle ilahduttavan paljon musiikin ystäviä. Paluumatkalle lähtö keskeytti ikimuistoisen illan kun bussi tuli hakemaan klo Ensimmäinen TYKY-päivä oli upea kokemus jokaiselle. Se lähensi meitä kaikkia entuudestaan ja antoi voimia arkeen. Lämmin kiitos isännälle, tapahtuman suunnittelijoille/järjestäjille ja erityisesti Päiväkummun sisaruksille, jotka mahdollistivat sen että niin moni pystyi osallistumaan TYKY-päivään. 7

8 Valokuva menneisyyden silmänräpäys TEKSTI MARJATTA PAJUMÄKI Minä luen hänelle Helsingin Sanomista, kuinka hallitus taas sorsi naisia, mutta hänen ilmeensä kampauksissa näkyvät pikkutarkasti viimeistellyt viivasuorat jakaukset. Hän alkaa lämmetä. Hän muistaa mukseensa täydellä teholla käsien innokkaasti säestäessä sanoja. Veret kihahtavat hänen suonissaan nostaen punan hänen ei värähdäkään, vaikka tiedän, että verbi vanhempiensa nimet, mutta muiden kau- poskilleen. Hän elää voimakkaasti. sorsia saa hänen sappensa kiehumaan. kaisempien sukulaisten piirteet ovat unoh- Käymme käsiksi seuraavaan kansioon, Hän ei kuule minua, vaan elää omissa tuneet. Se ei merkitse mitään. Hänet on jonka kuvista näemme jo itsevarman tai- mietteissään. Yritän lukea ilmeikkäästi eri kuvattu sirkeäsilmäisenä neitokaisena mus- teilijan. Seurahuoneella, taiteilijoiden suo- äänenpainoilla, mutta sekään ei auta, tassa rippileningissään, ja hänen tapansa simassa ravintolassa, hän istuu flyygelin- hän on uppoutunut aikojensa muisteloi- asettua kameran eteen kertoo hänen tie- kannen päällä veikeä harsohattu kallel- hin. Tämä helmenharmaan kiehkurakruu- tävän, mitä hän elämältä tahtoo. laan ja laulaa Bellamiita, voin tosiaan nun kantaja, jolla on kaihin sumentamat Seuraavassa siannahkaisessa kulta- kuulla sen. Samoista vappujuhlista hän lempeät siniset silmät ei nyt ota, eikä tar- koukeroin koristellussa albumissa ovat kertoo huvittuneena tapauksen, joka on vitsekaan, tietoa maamme uusista johto- valokuvat saaneet jo mustavakoisen jäänyt hänen mieleensä lähtemättömästi. henkilöistä. Hän viihtyy nyt poissaolevana, värisävyn, ja ne on siirretty ohuemmalle Kaksi herrasmiestä, silloinen kaupunginjoh- vanhana. paperille kuvan ollessa kokonainen ilman taja sekä hänen tuleva aviopuolisonsa, Rapistellen panen lehden pois, nousen valkoista alareunaa. Nyt hän on tullut Hel- istuivat hänen vieressään valkoisen pöy- ylös ja siirryn kohti hyllykköä, missä ovat sinkiin opiskelemaan, kauniina naisena täliinan peittämän pöydän ääressä, kum- vanhat valokuva-albumit vieri vieressä valloitti Kansan Teatterin yleisöä. Hän on pikin silittäen hänen silkkisukkien piettä- numerojärjestyksessä. Hän kohentaa asen- ryhmäkuvassa kollegojensa kanssa vauh- miä sääriään yhtä aikaa, kunnes heidän toaan silmäillen raukeana puuhiani. Kun dikkaan näköisessä kohtauksessa, jonka kätensä kohtasivat. Suorastaan hykertäen ojennan käteni kohti ensimmäistä osaa, nimi ei heti tule hänen mieleensä. Innok- kikatellen hän kertoo, kuinka vaikeata hänen ilmeensä terästäytyy. Vanhus piris- kaana hän muistelee millainen oli hänen oli istua siinä nauruun purskahtamatta. tyy huomattavasti, kun asetun hänen rooliasunsa, kuka oli hänen vastanäytte- Hänen innostuksensa tarttuu minuunkin viereensä ja avaan raskaan nahkakan- lijänsä ja kuinka hänestä päivä päivältä ja yhdessä tirskuen käyttäydymme kuin sion, josta hänen historiansa vuonna 1911 kehittyi taitava maskeeraaja. Eräässä pahaiset tytönhupakot. alkaa. Kuvat ovat ruskeasävyisiä paksusta kuvassa hän seisoo yksin valkoisessa silk- Historia havisee seuraavan kansion leh- pahvista tehtyjä ja niiden alaosa on valkoi- kisessä iltapuvussa, joka oli lainattu. Taus- diltä. Vanhan oopperatalon arvokkaassa nen. Ne esittävät seisovia tai istuvia ihmi- talla on laskostettu samettiverho. Arasti ympäristössä hänet on kuvattu upeissa siä suuren palmun katveessa. Niistä näkyy, hymyillen, mutta sisäistä riemua hehkuen rooliasuissa. Hän on kypsynyt rakastetuksi että asiaan on oikein paneuduttu, ojen- ensimmäisen konserttinsa jälkeen otetussa oopperatähdeksi, joka on pystynyt laula- nettu käsi on korituolin selkänojalla, viikset potretissa. Konsertti sai loistavat arvoste- maan samassa teoksessa samaan aikaan 8 ovat hyvin vahattuja ja naisten palmikko- lut, joista hän nyt tarinoi eläytyen kerto- kahden ihmisen roolin. Tämä uskomaton

9 KUVA ANNE VÄÄTÄINEN Tiiminurkka Tiiminurkassa kerrotaan Hoitokoti Päiväkummussa toimivista tiimeistä ja niiden toiminnasta. Tässä tiiminurkassa esittäytyy JOTI. teko vaatii nopeutta, nokkeluutta ja ennen kaikkea laulun jumalaista lahjaa. Sitä aikaa hän muistelee, sillä niin pieniä olivat esiintyjien pukukopit, että kun hän puki krinoliinin ylleen, piti ovi avata, jotta voisi kumartua laittamaan kengät jalkaansa. Balettilaisten täytyi harjoitella balleriinojensa heittämistä ullakolla viileässä, koskea se oli ainoa kyllin korkea paikka. Pesumahdollisuuksia ei ollut ollenkaan, joten näytännön jälkeen hän käveli hikisenä kotiinsa siistiytymään. Näistä puutteista syntyi ajatus uuden oopperatalon rakentamisesta, ja tämän aktiivisen yhdistyksen tuloksen voimme nähdä nykyisin Töölönlahden rannalla. Minusta tuntui, että me olimme nyt ansainneet lasilliset sherryä. Tästä johtuen posket hehkuen hän kertoo pienistä skandaaleista, joita ei tapahtunut hänelle vaan valokuvissa oleville kilpalaulajille, jotka luultavasti kertovat kaiken aivan päinvastoin hänen ilkikurisesta ilmeestään päätellen. Näiden menneiden aikojen pienten silmänräpäysten, valokuvien, myötä hän voi elää uudelleen suuret hetkensä ja elävöittää yksitoikkoista arkeansa, ja minä voin nähdä edessäni osan hänen luovasta taiteilijamenneisyydestään, osan oopperan historiaa. TOIMII TOIMITUSJOHTAJAN/YRITYSHALLINNON APUNA SEURAA JA OHJAA HOITOKODIN TOIMINTA-AJATUKSEN JA TOIMINTAFILOSOFIAN TOTEUTTAMISTA OTTAA KANTAA STRATEGISIIN LINJAUKSIIN JA TEHTYIHIN SUUNNITELMIIN KOORDINOI JA OHJAA YKSIKÖIDEN JA ERI ALUEIDEN TOIMINTOJA JA VASTUUALUEITA HOITOKODIN JA KOKO YRITYKSEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI MUODOSTAA YMPÄRISTÖN, JOKA MAHDOLLISTAA TIIMIEN TOIMINNAN JA TIIMIEN TUOTTAMAN OSAAMISEN JAKAMISEN, JALOSTAMISEN JA MONISTAMISEN KOORDINOI JA OHJAA KEHITTÄMISEN EDELLYTTÄMÄÄ KOULUTUSTA JA HENKILÖSTÖN TUKEMISTA KEHITTÄÄ TOIMINNAN TULOSTEN ARVIOINNIN APUVÄLINEITÄ ANALYSOI KERÄTTYJÄ TIETOJA JA TEKEE JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA EHDOTUKSIA ASIOIDEN ETEENPÄIN VIE- MISEKSI HYVÄKSYY HOITOKODIN VUOSITTAISET TOIMINTAKERTOMUKSET JA TOIMINTASUUNNITELMAT SUOJELEE JA KEHITTÄÄ HOITOKODIN JA KOKO YRITYKSEN IMAGOA JA EDISTÄÄ SISÄISTÄ JA ULKOISTA VIESTINTÄÄ JOTIN KOKOONPANO ON HIEMAN KASVANUT JA SEURAAVAN KERRAN SE KOKOONTUU SEURAAVALLA MIEHITYKSELLÄ: Irma Väätäinen, TOIMITUSJOHTAJA, YRITTÄJÄ Mirja Saksa, HALLINTOJOHTAJA, YRITTÄJÄ Anneli Tuovinen-Vasarainen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, YRITTÄJÄ Tiina Salmi, PASILAN VASTAAVAHOITAJA, VANAMON RYHMÄKOTIVASTAAVA Outi Gerdt, VUOSAAREN VASTAAVAHOITAJA JA RYHMÄKOTIVASTAAVA Olli Rauhala, TIIMIJOHTAJA, VIPULAN RYHMÄKOTIVASTAAVA Mia Airaksinen, KULLERVON RYHMÄKOTIVASTAAVA Marjatta Pajumäki, AINOLAN RYHMÄKOTIVASTAAVA Leila Pelkonen, KEITTIÖ KARPALON EMÄNTÄ Anne Väätäinen, TIETOHALLINTO- JA MARKKINOINTIVASTAAVA Ville Väätäinen, LASKENTA-ASSISTENTTI teksti julkaistu aiemmin Muisti lehdessä 5/2002 9

10 Tervehdys toimintaterapeuttiopiskelijoilta TEKSTI JA KUVA TOIMINTATERAPEUTTIOPISKELIJAT JONNA, LEENA JA KATARIINA saavuimme Hoitokoti Päiväkummun Pasilan yksikköön ensimmäiseen harjoitteluumme. Edessämme oli ikääntyneiden toimintaterapia-jakson harjoittelu, ja odotimme jännittyneinä, mutta innokkaina kuinka seuraavat kahdeksan viikkoa tulisivat sujumaan. Opiskelemme Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa Toimintaterapian koulutusohjelmassa ja aloitimme opiskelun syksyllä Kuluneena syksynä opintomme ovat keskittyneet ikääntymiseen liittyvään teoriatietoon. Tähän kuuluivat mm. geriatrian kurssi, ikääntyneiden toimintaterapia ja ikääntyneiden apuvälineet. Aikaisemmin olemme oppineet mm. perustietoa ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta, toimintaterapian historiaa ja toimintaterapeutin työtä ohjaavia teoreettisia malleja. Ensimmäiset viikot Päiväkummussa menivät ihmetellessä, talon tapoihin tutustuessa ja miettiessä, mitä toimintaterapia tässä talossa voisi olla. Kolmannella viikolla aloitimme toimintaterapiaryhmän, joka kokoontui säännöllisesti kerran viikossa. Ryhmän jäsenet oli koottu Ryhmäkoti Vanamon asukkaista. Ryhmässä mm. istutimme kukkia, kokeilimme kuivaneulahuovutusta ja viritimme aisteja. Muuten osallistuimme harjoittelumme aikana Päiväkummun arkeen ja toimme siihen asukkaille pieniä piristyksiä erilaisella viriketoiminnalla (esim. levyraati, bingo, aamiainen kaikille aisteille ) ja viettämällä aikaa vapaamuotoisesti asukkaiden kanssa. Järjestimme myös kaksipäiväisen joulukorttipajan asukkaille, jossa jokainen halukas sai tehdä omat, persoonalliset joulukortit läheisilleen. Kaikessa toiminnassa olemme kannustaneet asukkaita tekemään mahdollisimman paljon itse. Toimintaterapian ydinajatus onkin, että jokaisella ihmisellä on sisäinen tarve toteuttaa itseään toiminnan kautta ja kyky olla aktiivinen. Järjestimme erityisen pajapäivän myös työntekijöille, jossa heillä oli mahdollisuus kokeilla kuivaneulahuovutusta ja tehdä joululahjat omille asukkailleen. Samassa tarjolla oli tietoa toimintaterapiasta ja sen mahdollisuuksista Päiväkummussa. Työntekijät osallistuivatkin innolla päivän toteutukseen. Lämmin kiitos kaikille Päiväkummun asukkaille ja työntekijöille opettavaisesta harjoittelujaksosta! Oli mukavaa olla kanssanne! kuntonurkka Joulupähkinä Hei, kaikki ihmiset hyppikää nyt on riemun raikkahin aika Joulu, joulu tulla jolkottaa ja tunnelmaa nostattaa. Joulunajan perinteistä ja historiasta kerätty pieni jouluinen tietovisa. Rauhallista ja lämmintä joulumieltä kaikille lehden lukijoille ja onnellista tulevaa vuotta 2006!! Vastaukset: 1. Ulla von Vendti 2. Piparkakkutalo 3. b) 1843 postikorttikirjallisuus kertoo 4. Martta Wendelin & Rudolf Koivu 5. c) 1. Kuka suunnitteli Suomen ensimmäisen adventtikalenterin? 2. Mikä kuva siinä adventtikalenterissa oli? 3. Joulukortin syntyvuosi oli a) 1753 b) 1843 c) 1903? luvun kuuluisia joulukorttitaiteilijoitamme olivat? 5. Kuinka paljon suomessa lähetettiin joulukortteja v.1960 a) n.4milj. b) n.7milj. c) n.10milj.? 6. Kuinka paljon Suomessa lähetettiin joulukortteja v.1995 a) n.15milj. b) n.30milj. c) yli 50milj.? 7. Mikä on periteisin joulukukka? 8. Adventtikynttilöitä sytytetään 4kpl. Niiden polttaminen on varsin uusi perinne. Minkä sanoman jokainen kynttilä tuo vuorollaan? 9. Havi on yksi suomen vanhimmista yrityksistä. Havi vietti viime vuonna 175- vuotisjuhlaansa. Kuka on perustanut Havin ja mihin? 10. Ketkä liikkuivat suomessa ennen joulupukkia? runsaat 10milj. 6. c) yli 50milj. 7. Hyasintti = se oli yli 140v. sitten lähes ainoa kasvi, jota voitiin talvellakin saada suomessa kukkaan. Erityisen ihmeellisenä pidettiin sen tuoksua ja ominaisuutta kynttilä= joulun odotus, 2 kynttilä= joulun ilo, 3 kynttilä= joulurauha, 4 kynttilä= rakkaus 9. Kuvernementtisihteeri ja tukkukauppias Anton Alftan , Kirjolan kartanoon karjalan kannakselle Johanneksen pitäjään 10. Sarvipäiset tapaninpukit, nuuttipukit ja monet muut kummajaiset. Nimi pukki periytyy hahmolta, joka maaseudulla kierteli pukki sarvet päässään ja tuohinaamari kasvojen suojana talosta taloon kerjäten ryyppyjä ja pelotellen lapsia. Lähde:

11 KALACOCKTAIL ( helppo ) kuva Anne Väätäinen Keittiönurkka Tältä palstalta löydät ideoita suussa sulaviin kotileivonnaisiin ja muihin pikkuherkkuihin. Makoisan joulun toivotus Karpalosta TEKSTI LEILA PELKONEN JOULUPIIRAS J oulun alla on hauska valmistaa herkkuja niin itselle kuin ystäville, sukulaisille ja työkavereille. Itse valmistettua lahjaa on aina arvostettu. Pakkaamalla lahjan kauniisti esim. sellofaanipaperiin siitä saa kauniin ja näyttävän lahjan tai joulutuliaisen. pohja 4 kananmunaa 2dl sokeria 2dl marg.sulatettuna 1dl siirappia 2tl kanelia 1tl soodaa 3dl grahamjauhoja 2dlvehnäj. päälle: pakastekarpaloita tai lakkoja -vatkaa munat sokerin kanssa vaahdoksi - lisää muut aineet joukkoon - levitä uunipellille leivinpaperin päälle -paista pohjaa jonka pääle karpalot tms. on levitetty n.185 asteessa 15 min. Tässä muutama resepti joulun herkuiksi! täyte: 4dl kermaviiliä 2kpl.kananmunaa 2tl. vaniljasokeria 2dl kermaa 1dl sokeria -lisää täyte esikypsytetyn piirakkapohjan päälle ja paista vielä 200 asteessa n 5-10 min. -jäähdytä ja tarjoa esim glögin kanssa LUUMUJÄÄDYKE Lahja ei ole tehty puusta, eikä varmaan tullut kuusta, ei ole veistetty linnun luusta, vaan on tehty aivan muusta. 500g luumusosetta 2dl vettä 8kpl kananmunankeltuaista 2dl tomusokeria 1l vispikermaa -vesi ja luumusose kuummenetaan kattilassa -lämpimään seokseen lisätään keltuaiset - kuummennetaan, seos saostuu, ei keitetä -lisätään tomusokeri -vatkaa vispikerma, lisää jäätyneeseen seokseen varovasti sekoittaen - siirrä seos formuihin -pakasta ennen tarjolle laittoa ota pois pakkasesta, kasta formu lämpimään veteen jotta jäädyke irtoaa formusta -kumoa formu vadille -koristele esim. kermavaahdolla 200g graavilohta, kuutioina 200g kylmäsavulohta, kuutioina 3 kpl sipulia, kuutioina 4dl smetanaa nippu tilliä, hakattuna 5kpl keitettyä kananmunaa, kuutioina -sekoita kaikki aineet keskenään -purkita coktail sievään lasipurkkin, solmi lahjanauhaa ymärille ja lahja on valmis

12 PÄIVÄKUMMUSSA TAPAHTUU SEURAAVIA TYÖSUHDEMUUTOKSIA VUODEN ALUSSA ANNELI TUOVINEN-VASARAINEN SIIRTYY HENKILÖSTÖJOHTAJAN TEHTÄVIIN TIINA SALMESTA TULEE PASILAN YKSIKÖN VASTAAVA HOITAJA (TIINA TOIMII EDELLEEN MYÖS RYHMÄKOTI VANAMON RYHMÄKOTIVASTAAVANA) OUTI GERDTISTÄ TULEE VUOSAAREN YKSIKÖN VASTAAVA HOITAJA MIA AIRAKSINEN ALOITTAA RYHMÄKOTI KULLERVON RYHMÄKOTIVASTAAVANA MARJATTA PAJUMÄESTÄ TULEE RYHMÄKOTI AINOLAN RYHMÄKOTIVASTAAVA TULEVIA TAPAHTUMIA OSA TULEVISTA TAPAHTUMISTA, JOTKA KANNATTAA MERKATA ALMANAKKAAN TIERNAPOJAT JOULULAULUJA: PAULA-MAIJU RIKKINEN JOULUAATTO KORVATUNTURILTA VIERAITA! JOULUPÄIVÄ UUDEN VUODEN VASTAANOTTO, MM. TINOJEN VALUA 1.1. UUDENVUODEN PÄIVÄ 6.1. LOPPIAINEN 5.2. RUNEBERGIN PÄIVÄ, KYNTTILÄN PÄIVÄ YSTÄVÄN PÄIVÄ KALEVALAN PÄIVÄ / KALEVALA VIIKKO LASKIAISTIISTAI

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Viihtyisät yksiköt on tarkoitettu päivittäisissä toiminnoissaan

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa!

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa! Varissuon koulun joulujuhla 2015 Tervetuloa! Pieni liekki tänään syttyy talven synkkään pimeyteen. Pieni liekki valon antaa, toivon tuikkeen sydämeen. Pieni liekki pimeydessä nyt voi olla jokainen. Pieni

Lisätiedot

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Ihminen käyttäytyy eri paikoissa eri tavalla. Olet varmasti huomannut, että julkisissa paikoissa käyttäydytään eri tavalla kuin yksityisissä paikoissa.

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Reetta Minkkinen

Reetta Minkkinen 28.4.2016 Reetta Minkkinen Perhe Koska kertaus on opintojen äiti (minun) kirjani. (sinun) kirjasi. hänen kirjansa. (meidän) kirjamme. (teidän) kirjanne. heidän kirjansa. Muistatko: 5 perheenjäsentä 5 eläintä

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta.

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Kirkkovuosi Vihreä on kesän ja kasvun väri Liturgiset värit Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Musta on surun ja murheen väri. Talvi Ensimmäinen

Lisätiedot

Marraskuun tapahtumat

Marraskuun tapahtumat Marraskuu on jo onnellisesti takanapäin ja joulu on ihan kohta ovella. Marraskuun tapahtumat Ennen syyskokouksen alkua Tuulia Alanen-Brandt piti mielenkiintoisen luennon vartalon mittalinjoista ja esitteli

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

JOULUAJAN KYSYMYKSET. Käyttöideoita

JOULUAJAN KYSYMYKSET. Käyttöideoita JOULUAJAN KYSYMYKSET Kortit juhlatunnelman herättelyä ja juhlan suunnittelua varten Kysymykset liittyvät: mielipiteisiin kokemuksiin toiveisiin muistoihin. Alussa on helppoja ja lopussa vaikeita kysymyksiä.

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

NUKKETEATTERIN KÄYTTÖOHJEET

NUKKETEATTERIN KÄYTTÖOHJEET RUDOLF KOIVU NÄYTTELYYN LIITTYVÄ NUKKETEATTERI NUKKETEATTERIN KÄYTTÖOHJEET Itsekseen tekeville Nukketeatterissa voi leikkiä teatteriesitystä kokeilemalla nukeilla näyttelemistä erilaisissa lavasteissa.

Lisätiedot

O p i n T u u l e t. Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI!

O p i n T u u l e t. Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI! Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI! VANHEMPAINYHDISTYS KIITTÄÄ LÄMPIMÄSTI KOULUN HENKILÖKUNTAA, OPPILAITA JA VANHEMPIA SYKSYN AIKANA TEHDYSTÄ YHTEISTYÖSTÄ. KAKKUTUKUN TUOTTEIDEN MYYNNILLÄ SAIMME

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN!

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN! Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) Villa Jukolan henkilökunta huolehtii viriketoimintapäivien tilajärjestelyistä, sovittujen tarjoilujen hankinnoista ja asukkaiden juhlakuntoon

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Pieniä ihmeitä keittiössä

Pieniä ihmeitä keittiössä Pieniä ihmeitä keittiössä SAGAn & Vappu Pimiän reseptivinkit MARINOIDUT MUNAKOISOT SAGAN & VAPPU PIMIÄN reseptivinkit KUHAA KAPRIS-SITRUUNAVOISSA Leikkaa munakoiso reiluiksi viipaleiksi (paksuus noin ½

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Taidehuoltamo LennArt TARJOAA: VARAA PIKKUJOULUT NYT! AIKAA!

Taidehuoltamo LennArt TARJOAA: VARAA PIKKUJOULUT NYT! AIKAA! Taidehuoltamo LennArt TARJOAA: VARAA PIKKUJOULUT NYT! PIKKUJOULUSTA ILOA PITKÄKSI AIKAA! Viettäisittekö tänä vuonna yhteistä aikaa työporukalla rauhoittuen ja/tai innostuen taiteen ja käsillätekemisen

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu -konserni. elämäniloa rakentamassa

Hoitokoti Päiväkumpu -konserni. elämäniloa rakentamassa Hoitokoti Päiväkumpu -konserni elämäniloa rakentamassa Perheyritys elämäniloa rakentamassa Tarinamme sai alkunsa jo 90-luvulla. Ajatus yksityisen hoitokodin perustamisesta alkoi kypsyä Irma Väätäisen mielessä

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen.

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen. SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: 1. -ko/-kö -kysymys; vastaus alkaa aina kyllä- tai ei-sanalla esim. Asutko sinä Lahdessa? Autatko sinä minua? Oletko sinä iloinen? Kyllä, minä asun. (positiivinen)

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään Vuojoen kartanon kesäretkestä. WSOY:n edustaja Joni Strandberg WSOY "Puutarhan aika" "Onnellinen puutarhuri"

Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään Vuojoen kartanon kesäretkestä. WSOY:n edustaja Joni Strandberg WSOY Puutarhan aika Onnellinen puutarhuri Kirja- ja matkailta Karkasimme puutarhaan kirjojen ja matkojen pariin karkauspäivänä 29.2. Hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua väkeä alkoi saapua Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään tekemään edullisia

Lisätiedot

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Helapuisto

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Helapuisto Saga Care on osa Esperi Care -konsernia Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Saga Helapuisto Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Sagan asukkaana kuukausikulusi koostuvat asumiskuluista (vuokra,

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Höveliin Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa HÖVELIIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Höveli sijaitsee

Lisätiedot

P U M P U L I P I L V E T

P U M P U L I P I L V E T T U O M O K. S I L A S T E P U M P U L I P I L V E T Runoja TUOMO K. SILASTE Teokset: Matka, romaani; 2007 Rakkaani kosketa minua, runoja; 2007 Apolloperhonen, runoja; 2008 Rakastettu leskirouva Gold,

Lisätiedot

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Munkkiniemi

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Munkkiniemi Saga Care on osa Esperi Care -konsernia Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Saga Munkkiniemi Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Sagan asukkaana kuukausikulusi koostuvat asumiskuluista (vuokra,

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Löytölintu. www.modersmal.net/finska

Löytölintu. www.modersmal.net/finska www.modersmal.net/finska Löytölintu Olipa kerran metsänvartija, joka lähti metsään metsästämään. Siellä hän kuuli lapsen huutoa. Hän seurasi ääntä ja saapui vihdoin korkean puun juurelle, jonka latvassa

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Sukuyhdistys Souranderin kesäjuhla Helsingissä Katajanokan Kasinolla 18.8.2012

Sukuyhdistys Souranderin kesäjuhla Helsingissä Katajanokan Kasinolla 18.8.2012 Sukuyhdistys Souranderin kesäjuhla Helsingissä Katajanokan Kasinolla 18.8.2012 Scripsit Karoliina Sourander Kuusi vuotta oli taas vierähtänyt hurjan nopeasti, kun aurinkoisena ja tänä kesänä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

HILDA matka muistoihin

HILDA matka muistoihin HILDA matka muistoihin HILDA vie ikäihmisen elämykselliselle matkalle nauttimaan lapsuuden ja nuoruuden ajan muistoista ja tunteita herättävästä musiikista. Helppokäyttöinen palvelu yhdistää ennennäkemättömällä

Lisätiedot

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy Kuoleman lähellä 3.4. Kotka sh Minna Tani KymSy Hyvästi jää, on vaikeaa Nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa Kun kevät saapuu nauraen Kukka kaunis jokainen, mä luonas oon kun näet sen Sairastumisen merkityksestä

Lisätiedot

Kuolinilmoitukset ja surukiitokset

Kuolinilmoitukset ja surukiitokset Ylä-Savon asialla. Kuolinilmoitukset ja surukiitokset (veroton pmm-hinta 1,88 ) Yksipalstaiset mm á yht. sis. 1 x 70 1 x 75 1 x 80 1 x 85 1 x 90 1 x 95 1 x 100 1 x 105 1 x 110 1 x 115 1 x 120 1 x 125 1

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011

SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011 SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011 Tälle koko lukuvuodelle olemme suunnitelleet teemaksi MATKALLA Tutkimusmatkamme lähtee minusta itsestä ja laajenee käsittämään ainakin Suomen ja Pohjoismaat. Otamme toimintaamme

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen.

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. JOHDANTO Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. Mallin tarkoituksena on antaa seuraaville toimintapäivän tekijöille ideoita

Lisätiedot

Aamunavaus alakoululaisille

Aamunavaus alakoululaisille Aamunavaus alakoululaisille Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka antavat sille mahdollisuuden

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä

Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä Meiltä on puuttunut keinoja arkiseen mutkattomaan yhdessä oloon. Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä - Yhteisöllisyystutkija Antti Maunu #syödäänyhdessä #suomi100 SUOMESSA

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Hyvä Olla. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut. Ikääntyneiden palvelut. Terapia- ja kuntoutuspalvelut. Kehitysvammaisten palvelut

Hyvä Olla. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut. Ikääntyneiden palvelut. Terapia- ja kuntoutuspalvelut. Kehitysvammaisten palvelut Meillä on Hyvä Olla Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut Ikääntyneiden palvelut Kehitysvammaisten palvelut Terapia- ja kuntoutuspalvelut ASUKAS Tuttu henkilökuntamme on läsnä huomioimassa asukkaiden

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen VUOSIKERTOMUS 2013 Tavoitteiden toteutuminen Kaikki jäseneksi pyrkivät on voitu ottaa vastaan. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 305, joista uusia jäseniä oli 18. Siirtymätyöpaikkoja oli vuoden vaihteessa

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa Pikkujoulussa oli teemana Haapavesi 150-vuotta Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa 11.11.2016 Pikkujoulua vietettiin 11.11.2016 Helsingissä Ostrobotnialla. Ostrobotnia on

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA Andreas-raamatturyhmämateriaali I/03 Kansan Raamattuseuran nuorisotyö Kaisaniemenkatu 8, III krs 00170 HELSINKI nuorisotyö@karas-sana.fi 09/681 55 830 KUTSUMUS Tämän materiaalin sisältö tarkastelee kutsumusta

Lisätiedot

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo 1 Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE Pvm Kuntoutujan nimi: Sos.turvatunnus: Palveluntuottaja Kurssinumero: Kunta: Kotikäynti nro Kohdat 1-4

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Jalkapallojaoston tiedote 6/2013

Jalkapallojaoston tiedote 6/2013 Tampereen Kisatoverit Jalkapallojaosto, Roope Nutikka 2013 1 SISÄLTÖ 1) Taito-, kyky- ja maalivahtikoulu 3 2) Jalitsu-hallin talkoot 3 3) Jalkapallojaoston kehityspalaveri 4 4) E-valmentajakurssi 5 5)

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1C 27.03.2011-22.04.2011

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1C 27.03.2011-22.04.2011 Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1C 27.03.2011-22.04.2011 Lähdimme Essin kanssa sunnuntai aamuna 27.3 kohti länsisatamaa, josta suuntasimme laivalla kohti Tallinnaa.

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com Julkaisija: Kajaanin Planeetta ry Päätoimittaja: Jari Heikkinen Teksti ja kuvat: Jari Heikkinen, jos ei muuta mainita Ilmestyminen: Kolme numeroa vuodessa (huhtikuu, elokuu, joulukuu) Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta

Lisätiedot

On lapsi syntynyt meille. maan ympär kajahtavi. Lumi on jo peittänyt. enkeleitten maasta. Taivahalla syttyy juuri. lasten juhla verraton!

On lapsi syntynyt meille. maan ympär kajahtavi. Lumi on jo peittänyt. enkeleitten maasta. Taivahalla syttyy juuri. lasten juhla verraton! Joululauluvisa II Joululauluvisa II:ssa on tunnettujen joululaulujen alkuja ja loppuja. Tulosta sopiva määrä säkeitä ja leikkaa suikaleiksi. Viimeisenä on vastaussivu, josta voi tarkastaa laulun nimen

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

Siipirikko laululintu

Siipirikko laululintu Ismo Vuorinen Siipirikko laululintu runoja Siipirikko laululintu Ismo Vuorinen Ulkoasu: R. Penttinen Kustantaja: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-170-8 SIIPIRIKKO LAULULINTU Siipirikko seassa sirpaleiden

Lisätiedot

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA 28 Töissä Ollaan kuin kotona Sairaanhoitaja Anja Halonen irrottautui hallinnollisista töistä ja perusti kotiinsa ikäihmisten perhehoitopaikan. Vain yksi asia on kaduttanut: ettei aloittanut aikaisemmin.

Lisätiedot

Enkeli taivaan lausui näin. maan kansoille nyt tulevan. Kello löi jo viisi. muuten matka jää. Joulupuu on rakennettu. ompi kuusen oksilla.

Enkeli taivaan lausui näin. maan kansoille nyt tulevan. Kello löi jo viisi. muuten matka jää. Joulupuu on rakennettu. ompi kuusen oksilla. Joululauluvisa I Joululauluvisa I:ssä on vanhojen ja tuttujen joululaulujen 1. säkeistön alkuja ja loppuja. Tulosta sopiva määrä säkeitä ja leikkaa suikaleiksi. Viimeisenä on vastaussivu, josta voi tarkastaa

Lisätiedot

Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Munkkiniemi. Saga Care on osa Esperi Care -konsernia

Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Munkkiniemi. Saga Care on osa Esperi Care -konsernia Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Saga Munkkiniemi Saga Care on osa Esperi Care -konsernia Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Sagan asukkaana kuukausikulusi koostuvat asumiskuluista (vuokra,

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje syksy 2016 25.11.2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kiitos teille kaikille tuesta ja esirukouksista Viipurin turvakodin toiminnan puolesta! Teidän avullanne lapsen elämä muuttuu

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaskilaadulla. MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA HELPOSTI JA KERRALLA KUNTOON Ovi- ja ikkunaremontti

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Kurjenpesään! Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa KURJENPESÄÄN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu

1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu AlfaNews AlfaKuntoutus, Kuntoutuspolku ja Kyröskartano 1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu AlfaNews on AlfaKuntoutuksen, Kuntoutuspolun ja Kyröskartanon yhteinen tiedotuslehti AlfaKuntoutus on päihde- ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Juontajan opas. Sisällys

Juontajan opas. Sisällys Juontajan opas Tämä opas on tarkoitettu avuksi teille, jotka luotsaatte Suomen Lähetysseuran ja seurakuntien yhteisen Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuden alusta loppuun. Aivan ensimmäiseksi Suomen Lähetysseurassa

Lisätiedot