Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Itsearviointiraportti ja liiteaineistot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore 2002 2009 Itsearviointiraportti ja liiteaineistot"

Transkriptio

1 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Itsearviointiraportti ja liiteaineistot

2 1 SISÄLLYSLUETTELO CUPORE PÄHKINÄNKUORESSA ITSEARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTTAMINEN TOIMINTA-AJATUS JA MISSIO CUPOREN PERUSTAJAORGANISAATIOT JA TOIMENKUVAN MUOTOUTUMINEN SIDOSRYHMÄSUHTEET TUNNETTAVUUDEN LUOMINEN RAHOITUS JA OPERATIIVISTEN TOIMINTOJEN KOHDENTAMINEN CUPORE TUTKIJA-, ASIANTUNTIJA- JA TIEDONVÄLITYSYHTEISÖNÄ JOHTOPÄÄTÖKSET JA CUPOREN TULEVAISUUS LIITTEET LIITE 1. Säätiön organisaatio, hallitus ja neuvottelukunta LIITE 2. Säätiön säännöt LIITE 3. Säätiön Mission Statement LIITE 4. Arviointiote LIITE 5. Jorma Rantasen työryhmän esitys sektoritutkimuslaitoksen tehtävistä LIITE 6 a. Cuporen yhteistyö- ja sidosryhmäsuhteet LIITE 6 b. Cuporen yhteistyö- ja sidosryhmäsuhteet toiminnoittain LIITE 7. Cuporen kotisivut LIITE 8. Cuporen järjestämät kokoukset ja Cable Factory Talks LIITE 9. Cuporen rahoituksen kehitys LIITE 10. Cuporen tulo- ja menoarvio vuodelle LIITE 11. Cuporen henkilökunnan kehitys ja ns. kiinteän henkilökunnan tehtävänmääritykset LIITE 12. Cuporen tutkimustoiminta LIITE 13. Cuporen asiantuntijatyö LIITE 14. Cuporen julkaisutoiminta ja tutkijoiden muualla julkaistut artikkelit LIITE 15. Osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin... 92

3 2 CUPORE PÄHKINÄNKUORESSA Jyväskylän yliopisto ja Suomen Kulttuurirahasto perustivat Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön vuonna Säätiön tarkoituksena on seurata suomalaisen ja kansainvälisen kulttuuripolitiikan kehitystä ja edistää sitä koskevaa tutkimustyötä, asiantuntemusta ja tiedonvälitystä. Opetusministeriö oli yksi säätiön perustamisen aloitteentekijöistä ja vastaa osaltaan sen tutkimustoiminnan rahoittamisesta. Tehtävänsä toteuttamiseksi säätiö ylläpitää samannimistä tutkimuskeskusta, joka tunnetaan lyhenteellä Cupore. Cuporen Helsingin toimipisteessä Kaapelitehtaalla koordinoidaan säätiön tutkimus- ja asiantuntijatoimintaa sekä pidetään yllä yhteistyösuhteita kansallisesti ja kansainvälisesti. Säätiön hallitus määrittää tutkimuskeskuksen toimintojen yleiset suuntaviivat, hyväksyy hankkeet ja toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä valitsee henkilökunnan. CUPOREn tutkimuksellisesta ja toiminnallisesta johdosta vastaa tutkimusjohtaja, asiamies ja Aallon tilitoimisto vastaavat säätiön juoksevasta hallinnosta ja kirjanpidosta. Cuporella on omia tutkijoita ja se toteuttaa havaittuun tiedontarpeeseen perustuvia omia tutkimushankkeita, mutta sen rahoittamaa tutkimusta tehdään myös sopimustutkimuksena yliopistoissa tai kilpailutetaan tutkimuslaitoksilla ja asiantuntijaryhmillä. Cupore osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin, joihin haetaan rahoitusta eri tahoilta, erityisesti EU:n kansallisista ja eurooppalaisista ohjelmista. Cupore toimii läheisessä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan oppiaineen kanssa. Cuporen kansainvälisen toiminnan kannalta keskeisessä asemassa ovat kansainväliset tutkijoiden ja asiantuntijoiden kokoukset ja konferenssit. Cupore on Circle-verkoston (Cultural Information Research Centres Liaison in Europe) jäsen ja toimii Jyväskylän yliopiston kautta yhteistyössä Encatc-verkoston (European Network of Cultural Administration Training Centres) kanssa. Cupore on myös ERICarts instituutin (European Institute for Comparative Cultural Research) ja Euroopan neuvoston ylläpitämän Compendium of Cultural Policies and Trends yhteistyöverkoston (compendium authors) jäsen ja on vastuussa Suomen tietojen päivittämisestä vuosittain sekä kompendiumin metodologisesta kehittämistyöstä yhteistyössä muiden eurooppalaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.

4 3 1. ITSEARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTTAMINEN Kun Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö perustettiin vuonna 2002 sovittiin perustajajäsenten kesken, että säätiön tavoitteita ja toimintoja tarkennetaan pilottikauden jälkeen ja arvioidaan perusteellisesti seuraavan kolmivuotiskauden jälkeen. Jälkimmäinen arviointiprosessi katsottiin aiheelliseksi aloittaa vuonna 2009 tällä itsearvioinnilla ja siihen liitetyllä arvioivalla aineistolla. Toimintojen osalta itsearviointi kohdentuu säätiön Helsingin toimipisteeseen, joka tunnetaan parhaiten säätiön nimilyhenteellä Cupore. Toimipiste vastaa sitä tutkimuskeskusta, jonka ylläpitämistä säätiön sääntöjen kolmas pykälä edellyttää. Perustajaorganisaatioista Jyväskylän yliopisto sekä opetusministeriö päärahoittajana ovat edustettuina säätiön hallituksessa ja hallitus on Cuporen ylin päätöksiä tekevä toimielin. Säätiön neuvottelukunta, jossa ovat edustettuina molemmat perustajaorganisaatiot että opetusministeriö sekä eri yliopistojen edustajat, on puolestaan neuvoa-antava elin (liite 1, Säätiön organisaatio, hallitus ja neuvottelukunta, liite 2, Säätiön säännöt, liite 3, Säätiön Mission Statement). Itsearviointi on jäsennetty seitsemäksi kysymykseksi, joihin vastataan Cuporen voimavaroista, organisoitumisesta, toiminnoista ja tuloksista koottuja aineistoja tulkiten. Arviointi suoritetaan kehitysperspektiivistä. Kysymyksiin vastattaessa esitetään, mistä tilanteesta säätiö lähti vuonna 2002 liikkeelle ja millaiseksi sen kehitys kuluneen seitsemän vuoden ja kahden kehittämiskauden ( , /2009) aikana on muodostunut. Arviointiote ja kriteerit esitellään liitteessä 4. Kysymykset ovat seuraavat: 1. Toiminta-ajatus ja missio Miten säätiön toiminta-ajatus sitä perustettaessa ilmaistiin, miten sitä lähdettiin toteuttamaan ja miten sitä on mahdollisesti tarkennettu tai kohdennettu kokemusten kautta? Jos muutoksia on tapahtunut, miten ne ovat vaikuttaneet toimintojen suuntautumiseen? 2. Suhde säätiön perustajaorganisaatioihin Millaiseksi säätiön suhde on muodostunut sen perustamisorganisaatioihin, eli Jyväskylän yliopistoon ja Suomen Kulttuurirahastoon sekä sen päärahoittajatahoon eli opetusministeriöön? Miten niiden odotukset ja toiveet on otettu huomioon ja miten ne ovat ohjanneet Cuporen toimenkuvan (käytännön toimintamallin) kehitystä?

5 4 3. Sidosryhmäsuhteet Säätiön tehtävä, suomalaisen ja kansainvälisen kulttuuripolitiikan kehityksen seuranta ja sitä koskevan tutkimustyön edistäminen edellyttävät Cuporelta läheisiä sidosryhmäsuhteita alan kannalta keskeisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimus- ja tietotuotannon laitoksiin ja kulttuuripolitiikan kohderyhmiin, siis taiteen ja kulttuurin eri alojen toimijoihin. Miten Cupore on onnistunut näiden sidosryhmäsuhteiden kehittämisessä? 4. Tunnettavuuden luominen Cupore tarvitsee kansallista ja kansainvälistä tunnettavuutta voidakseen toisaalta omalla asiantuntijaosallistumisellaan edistämään sitä missiota, jota sen toiminta-ajatus edellyttää ja toisaalta menestyäkseen sellaisissa hankekilpailuissa jollaisia esimerkiksi EU:n rakennerahasto- ja tutkimushankkeista ja kansallisesta tutkimusrahoituksesta käydään. Miten Cupore on pyrkinyt luomaan tätä näkyvyyttä ja miten se on siinä onnistunut? 5. Rahoitus ja operatiivisten toimintojen suuntaaminen Opetusministeriö on sitoutunut rahoittamaan Cuporen perustoimintoja vuoden 2009 loppuun saakka. Suomen Kulttuurirahasto tuki Cuporea kolmen vuoden seed money - tuella ( ) ja Jyväskylän yliopisto sitoutui maksamaan osan tutkimusjohtajan palkasta. Samalla perustaja- ja rahoittajatahot hallituksessa ilmaisivat tahtonaan, että tämän rahoituksen lisäksi Cuporen oli hankittava huomattava määrä ulkopuolista rahoitusta. Miten Cuporen kokonaisrahoitus on kasvanut seitsemän toimintavuoden aikana ja missä määrin tämä on johtunut toisaalta perusrahoituksen toisaalta ulkopuolisen rahoituksen kasvusta? Miten rahoituksen määrän ja kokoonpanon kehitys ovat näkyneet toimintojen laajenemisessa, kohdentumisessa ja odotetuissa tuloksissa? 6. Cupore tutkija-, asiantuntija ja tiedonvälitysyhteisönä Millaisen tutkija-, asiantuntija- ja tiedonvälitysyhteisön Cupore on tavoitteitaan toteuttaessaan ja toimintojaan organisoidessaan synnyttänyt ja miten tätä yhteisöä voidaan luonnehtia toisaalta toimintojen tehokkuuden, toisaalta yhteisön jäsenten toimintoihin sitoutumisen kannalta? Minkälaisia kanavia Cupore on hyödyntänyt tutkimus- ja selvitystiedon välittämisessä ja kuinka laajaa tämä toiminta on ollut?

6 5 7. Cuporen tulevaisuus osana kansallista ja kansainvälistä kulttuuripoliittisen tutkimuksen ja tiedontuotannon verkostoa Eurooppalainen kulttuurikehitystä ja kulttuuripolitiikkaa koskeva tutkimustoiminta ja tiedontuotanto- ja välitys ovat parin viime vuosikymmenen aikana laajentuneet ja uudelleen järjestäytyneet säätiöiden, järjestöjen ja non-profit-yritysten verkostoksi. Tämä verkosto, yhdessä yliopistojen kanssa tarjoaa vaihtoehdon alan voimakkaasti laajenneelle ja laajenevalle konsultointitoiminnalle. Millaiseksi Cupore näkee asemansa muotoutuneen tässä kilpailun ja yhteistyön kontekstissa? Tämän raportin teksti kohdentuu ennen kaikkea Cuporen organisaation kehityskertomukseen ja toimintojen organisoitumiseen. Toimintojen organisoitumisen kannalta Cuporen ensimmäinen toimintakausi ( ) oli erityisen tärkeää. Kattava ja yksityiskohtainen kuvaus Cuporen tutkimus-, selvitys, asiantuntija- ja julkaisutoiminnoista löytyvät liitteistä (liitteet 6-15). 2. TOIMINTA-AJATUS JA MISSIO 2.1. Lähtökohtatilanne 2002 ja kehitys Säätiön perustamisasiakirjat (Säädekirja ja säännöt) määrittävät säätiön tehtäviksi " seurata suomalaisen ja kansainvälisen kulttuuripolitiikan kehitystä ja edistää sitä koskevaa tutkimustyötä". Sääntöjen kolmas pykälä nimeää myös välineen tähän tehtävään: säätiön tulisi tätä tarkoitusta varten ylläpitää kulttuuripoliittista tutkimuskeskusta. Keskuksen taas tulisi: " tuottaa ja välittää kulttuuripoliittisen päätöksenteon käyttöön korkeatasoista tutkimustietoa ja edistää yleisemmin kulttuurikehityksen kannalta keskeisen tutkimus- ja asiantuntijatiedon syntyä koulutuksen ja tutkimushankkeiden kautta. Keskus seuraa alan tutkimusta, toteuttaa omaa tutkimus- ja selvitystoimintaa, aloittaa tutkimushankkeita yhteistyössä alan päätöksentekijöiden, tutkijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa sekä hankkii niille rahoitusta ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Keskus osallistuu tuottamansa tiedon ja tutkijoiden asiantuntemuksen välityksellä kulttuuripoliittisen opetuksen kehittämiseen. Keskuksen toimintaan liittyy oleellisena osana myös kulttuuripoliittista kehitystä edistävä tiedonhuolto". Vuonna 2002 kirjoitettiin säätiön toimintasuunnitelmaan seuraavalla tavalla: hallitus on tutkimuskeskuksen suhteen päätymässä eräänlaiseen virtuaaliratkaisuun, jossa keskus muodostuisi Jyväskylän yliopistossa toimivasta kulttuuripolitiikan opettajien ja jatkoopiskelijoiden tutkijaryhmästä ja Helsingissä opetusministeriön kanssa läheisessä yhteistyössä toimivasta think tank - yksiköstä. Nämä kaksi osiota voivat toteuttaa Tavoitteena oli, että edellä mainittuja toimintoja käynnistettäisiin jo vuoden 2002 aikana

7 6 ja säätiölle palkattaisiin kokopäivätoimiset työntekijät Helsinkiin (johtaja) ja Jyväskylään (yliassistentti). Ensi vaiheessa tarkoitus oli konkretisoida think tank-konseptia ja aloittaa kulttuuripolitiikan arviointitutkimusta koskeva metatutkimus sekä laatia 3-5-vuotinen toiminta- ja taloussuunnitelma. Jyväskylän yliopiston rehtori myönsi 3-vuotisen tutkijakoulutettavan apurahan tutkimuskeskus-konseptiin. Toimintakertomuksessa vuodelta 2002 todetaan edetyn suunnitelman mukaan. Säätiö palkkasi syksyllä 2002 kaksi henkilöä palvelukseensa: tutkimusjohtajan ( alkaen) ja yliassistentin ( alkaen). Tutkimusjohtajan tehtävänä oli käynnistää säätiön tutkimuskeskuksen toimintaa ja tehdä ehdotus TTS:sta vuosille ja yliassistentin analysoida ja kehittää kulttuuripolitiikan ja kulttuurisen vaikuttavuuden arviointiin liittyvää teoreettis-metodologista pohjaa. Tutkimusjohtajan toimesta tehtiin ensimmäinen ESR-hakemus (KLEROT) ja säätiö käynnisti ensimmäisen tutkimusohjelmahaun kolmeen teemaan: 1) kulttuurin rahoitus- ja ohjausjärjestelmät ja niiden kehittämismahdollisuudet, 2) taide- ja kulttuurielämän kansainvälistyminen, ja 3) kulttuuripolitiikan kehitys. Samanaikaisesti aloitettiin Helsingin toimipisteen tilojen hankinta. Keväällä 2003 tutkimuskeskuksen toiminta alkoi vakiintua, kun sille löytyi tilat Helsingin Kaapelitehtaalla, jonne voitiin muuttaa kesällä Säätiön säännöt linjasivat keskuksen myös kulttuuripoliittisen tiedontuotannon ja välityksen toimintapisteeksi ja päätöksenteon ja tutkimuksen "risteysasemaksi" (carrefour) samaan tapaan kuin mannereurooppalaisia kulttuuripoliittisia observatorioita ja tutkimuslaitoksia perustettaessa on tehty. Lisäksi säätiö ei sääntöjensä mukaan vain kilpaile asemasta ja rahoituksesta muiden saman alan tutkimusyksiköiden kanssa, vaan myös hankkii niille rahoitusta. Tämä on mahdollistanut säätiön omien tärkeinä pitämien hankkeiden ulkoistamisen myös kilpailutettuna rahoittamisena. Sääntöjen mukaan säätiön ei odoteta keskittyvän tyydyttämään ainoastaan kulttuuripoliittisen päätöksenteon tarpeita, vaan sen odotetaan edistävän " yleisemmin kulttuurikehityksen kannalta keskeisen tutkimus- ja asiantuntijatiedon syntyä koulutuksen ja tutkimushankkeiden kautta". Toisin sanoen, sen asiakaskuntaan eivät kuulu ainoastaan kulttuuripolitiikan päätöksentekijät, vaan myös taide- ja kulttuurisektorin toimijat, laitokset ja järjestöt. Toiminnan pilotti-vaihetta voidaankin kutsua tutkimustoiminnan lisäksi myös tietoperustaa luovan kartoitus- ja arviointityön vaiheeksi. Toimintatapoja siis testattiin panemalla alulle omia tutkimushankkeita, rahoittamalla ulkopuolista tutkimusta ja kokeilemalla erilaisia tiedonhankinnan ja -välityksen väyliä. Pilottivaihe oli myös toimintamahdollisuuksien testaamista kolmella muulla tasolla. Ensiksi oli lähdettävä kehittämään kulttuuripoliittisen tiedon välityskanavia päätöksentekijöiden ja muun taide- ja kulttuurisektorin muodostaman asiakaskunnan suuntaan. Toiseksi oli

8 7 selvitettävä käytännössä, miten operatiiviset toiminnot ja niiden rahoitus ja ohjaus voitaisiin säätiömuodon puitteissa parhaiten organisoida. Kolmanneksi oli järjestettävä yhteyskanava säätiön tutkimuksen ja asiantuntemuksen ja kulttuuripoliittisten päätöksentekijöiden välille. Cuporen toiminta voitiin perustaa alusta lähtien ainakin neljään 1990-luvulla kiteytyneeseen kulttuuripolitiikan tutkimuksen ja tietojärjestelmien kehittämissuuntaan. Nämä olivat taide- ja kulttuuripolitiikan kansainvälinen vertailu ja arviointi, kulttuuripolitiikan keskeisten kehittämistarpeiden kartoitus, aktiivinen osallistuminen alan kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen kokoustoimintaan sekä alulle pantu tutkimuksen ja koulutuksen entistä saumattomampi toisiinsa liittäminen. Ensimmäiselle näistä suunnista loi perustan maamme kulttuuripolitiikan arviointi Euroopan neuvoston arviointiohjelman puitteissa. Kansallisella tasolla arviointiraportit ja Strasbourgissa käyty loppukeskustelu stimuloivat moniteemaista ongelmakeskeistä tutkimusta, jonka jonkinlaisena kulminaationa voidaan pitää kokoomateosta "Taiteen ja kulttuurin kentät". Teoksen määrittämät ja erittelemät ongelma-alueet ja kehityssuunnat tarjosivat menyyn, josta sitten valikoituivat esiin Cuporen ensimmäisten laajempien tutkimushankkeen teemat: kulttuuripolitiikan arvioinnin metodologiat kansallisen kulttuuripolitiikan rahoitus ja ohjaus ja elinkeinorakenteen muutosten ehdollistamien osaamistarpeiden ennakointi. Nämä hankkeet vuorostaan aukaisivat Cuporen toiminnalle kaksi uutta ulottuvuutta: Euroopan unionin kulttuurisektorin toimintaan osallistumisen ja tutkimuksen aikajanan jatkamisen tulevaisuuden tutkimuksen suuntaan ja ennakointiin. Kansainvälisellä tasolla kulttuuripolitiikan arviointi kytki maamme kulttuuripolitiikan kehittämisen läheiseen yhteistyöhön sekä opetusministeriön että laajemman sidosorganisaatioverkottumisen osalta. Edellistä sidettä heijastaa se, että Euroopan neuvoston kulttuurikomitean johdossa on sen jälkeen ollut kaksi opetusministeriön virkamiestä ja Cupore on vakiinnuttanut asemansa Euroopan neuvoston ja ERICartsin kulttuuripoliittisen kompendiumin kansallisena kehittäjänä ja päivittäjänä. Suomalaisen kulttuuripoliittisen tutkimuksen yhteistyösiteet kulttuuripolitiikan kansainväliseen tieteelliseen tutkimukseen solmittiin 1990-luvulla. Tutkimusjohtaja oli jo vuodesta 1982 ollut mukana CIRCLE verkoston (Cultural Information and Research Centres Liaison in Europe) toiminnassa, joten yhteistyösiteet alan tutkimuslaitoksiin Euroopassa ja Kanadassa olivat toimineet jo 20 vuoden ajan Mission määritys toimintakaudeksi Kun säätiön hallitus arvioi vuonna 2005 Cuporen pilot-vaiheen tuloksia, se totesi niiden määrällisen ja laadullisen tason olevan odotusten mukaisia. Keskustelussa heräsi kuitenkin kysymys, tulisiko toimintaa kohdentaa entistä selvemmin jonkin yleisteeman puitteisiin. Tällaisena teemana nousi selvimmin esiin kulttuurisen moninaisuuden edistäminen. Monet Cuporen tutkimustyön ja muun tietotyön toiminnot kohdentuivat tai sivusivat tätä teemaa. Lisäksi teema oli nousemassa voimakkaasti esiin

9 8 kansainvälisten järjestöjen, erityisesti UNESCOn 1, mutta myös Euroopan unionin agendoilla 2, joilla se kytkeytyi entistä selvemmin yhteen monikulttuurisuuden, kansainvälisen kaupan, taiteilijoiden ja kulttuurialan työntekijöiden kansainvälisen liikkuvuuden, luovien toimialojen ja tekijänoikeuskysymysten kanssa. Säätiön hallitus päätyikin kokouksessaan syksyllä 2005 seuraavaan, sen toimintoja kokoavaan toiminta-ajatukseen, jonka mukaan: Säätiön tutkimus- ja asiantuntijatoimintoja ohjaa kulttuurisen moninaisuuden periaate. Säätiön tutkimus- ja asiantuntijatyö analysoi ja arvioi taiteen ja kulttuurin monimuotoisen kehityksen edellytyksiä ja esteitä ja ennakoi siinä ilmeneviä kehityssuuntia ja -käänteitä. Tämä edellyttää kulttuurisia eroja ymmärtävää monitieteistä otetta sekä tutkimustoiminnassa että asiantuntijatyössä. Kulttuurisen moninaisuuden tutkimus edellyttää myös menetelmiä koskevia valintoja ja metodologista kehitystyötä (liite 3, Säätiön Mission Statement). Hallitus totesi myös, että menetelmien kehittämistä ei ole syytä nostaa erilliseksi rahoituskohteeksi, vaan se tulee kytkeä yhteen tutkimushankkeiden kanssa, niiden yhteydessä tapahtuvaksi. Tällöin se kohdentuisi erityisesti kulttuurikehityksen seurannan, arvioinnin ja ennakoinnin menetelmiin ja metodologisiin ongelmiin Miten mission määritystä seurattiin? Miten hallituksen toimintavuonna 2005 tekemä mission määritys vuosille on vaikuttanut Cuporen tutkimukseen ja toimintoihin. Missio voidaan tulkita tutkimuksen ja tiedonvälityksen yhteydessä kolmella eri tavalla. Ensiksi se voi merkitä pelastusoperaatiota, eli taka-alalle joutuneen kohteen esiin nostamista, toiseksi se voi ilmaista priorisointia, eli resurssien korvamerkitsemistä jollekin erityiselle tutkimusalueelle ja kolmanneksi se voi ilmaista moraalista sitoutumista jonkin asian tai aihepiirin edistämiseen. Cuporen hallitus kuitenkin päätti, että kulttuurinen moninaisuus nähdään eräänlaisena tutkimuksen sateenvarjokäsitteenä. Vuonna 2006 aloitettiinkin kolmivuotinen maamme kulttuuripolitiikkaa ja monikulttuurisuutta kartoittava tutkimushanke samana vuonna Cuporeen palkatun erikoistutkijan toimesta. Monikulttuurisuuden tutkimusta oli Cuporen piirissä tuettu jo aikaisemminkin, kun Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan oppiaine sai säätiöratkaisun yhteydessä yliopistolta tohtorikoulutettavan, jonka väitöskirjan aiheena oli monikulttuurisuus ja etniset suhteet. 1 Unesco Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, Paris, October A European Agenda for Culture in a globalizing world, Brussels 2007.

10 9 Cupore on vuonna 2008 lähtenyt mukaan myös kahteen laajempaan ESRhankekokonaisuuteen, joiden teemoina ovat luovuus (Luova Suomi) ja kolmas sektori (Kolmas Lähde). Nämä teemat eivät ole mitenkään ristiriidassa Unescon määrittämän kulttuurisen moninaisuuden kanssa luovuus tulkitaan tavallisesti moninaisuutta edistäväksi ominaisuudeksi ja tätä moninaisuutta edistävät kolmannen sektorin toimijat ja luovan talouden pienyrittäjät, sekä tietysti luovan talouden ytimessä olevat taiteilijat ja muut sisällöntuottajat. 3. CUPOREN PERUSTAJAORGANISAATIOT JA TOIMENKUVAN MUOTOUTUMINEN 3.1. Lähtökohtatilanne 2002 Cuporen osakasorganisaatioina pidetään tässä itsearvioinnissa Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön perustajaorganisaatioita, Jyväskylän yliopistoa ja Suomen Kulttuurirahastoa, mutta myös päärahoittajaksi sitoutunutta opetusministeriötä. Perustajajäsenet lahjoittivat molemmat yhteensä sen rahasumman, joka tarvittiin säätiön pääomaksi (yhteensä euroa, Jyväskylän yliopisto euroa ja Suomen Kulttuurirahasto euroa). Opetusministeriö puolestaan myönsi säätiölle vuonna 2002 yhteensä euron suuruisen avustuksen toiminnan aloittamiseksi ja väliaikaisen henkilökunnan palkkaamiseksi ( va. tutkimusjohtaja ja Jyväskylän yliopiston va. yliassistentti) ja Jyväskylän yliopisto 3-vuotisen tutkijakoulutettavan apurahan sekä 40 %:n osuuden tutkimusjohtajan palkasta. Tähän liittyi tutkimusjohtajan velvollisuus luennoida kulttuuripolitiikan oppiaineessa. Lisäksi Jyväskylän yliopiston talouspalvelut hoitivat ensimmäisinä vuosina säätiön kirjanpidon ja taloushallinnon.

11 10 Säätiön säännöissä opetusministeriö nousee esiin kahdessa kohdassa, toimielinten jäsenten nimittämisessä ja säätiösopimuksen (säädekirjan) allekirjoituksissa. Sääntöjen viidennen pykälän mukaan säätiön hallituksen ja neuvottelukunnan jäsenistä Jyväskylän yliopisto ja opetusministeriö nimeää saman määrän hallituksen jäsenistä, molemmat kolme ja neuvottelukunnan jäsenistä kolmesta kuuteen (3-6). Suomen Kulttuurirahasto pidättäytyi mahdollisena rahoittajana nimeämisoikeudesta. Opetusministeriön edustajat (silloinen kulttuuriministeri) ja kulttuurihallinnon korkein virkamies (ylijohtaja) olivat läsnä säätiösopimuksen (säädekirjan) allekirjoituksessa ja todistivat perustajajäsenten edustajien (Jyväskylän yliopiston rehtorin ja Suomen Kulttuurirahaston yliasiamiehen) allekirjoitukset. Edellä kuvattu säädösperusteinen määritys jättää ministeriölle vapaat kädet sen suhteen, missä määrin se käyttää ja rahoittaa säätiötä ns. sektoritutkimuslaitoksena. Rahoituksesta ja toimintojen kohdentamisesta päättää ministeriö valtionapuhakemusten yhteydessä, ja opetusministeriö käy säätiön kanssa vuosittaiset tulossopimusneuvottelut. Sääntöjen mukaan tutkimuskeskus myös osallistuu " tuottamansa tiedon ja tutkijoidensa asiantuntemuksen välityksellä kulttuuripoliittisen opetuksen kehittämiseen". Se, että säätiön toinen perustajajäsen ja pääoman lahjoittaja on Jyväskylän yliopisto onkin merkinnyt sitä, että säätiön ja Cuporen siteet Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan oppiaineeseen ovat olleet kiinteämmät kuin muihin yliopistoihin ja niiden alan tutkimusta harjoittaviin laitoksiin. Säätiön palkkaama yliassistentti toimi osa-aikaisesti (40 %) vuosina kulttuuripolitiikan oppiaineessa, joten tutkimuksen ja opetuksen yhteys on toiminut saumattomasti. Myös tutkimusjohtaja on opettanut Kansainvälisen kulttuuripolitiikan kurssin (16 t) vuosittain. Säätiön tutkijat ovat lisäksi luennoineet Sibelius-Akatemiassa (Arts Management), ammattikorkeakouluissa (kulttuurituotanto) ja muissa yliopistoissa sekä kotimaassa että ulkomailla Tutkimuskeskuksen syntyminen ja kehitys Vuonna 2003 siis aloitettiin ensimmäisten säätiön hallituksen vuonna 2002 hyväksymien tutkimushankkeiden toteuttaminen. Hankkeiden toteuttamisen edellytyksistä ja toteuttamisprosesseista huolehti aluksi säätiön va. tutkimusjohtaja Helsingin toimintapisteessä, joka sijaitsi tilapäistiloissa ja säätiön va. yliassistentti Jyväskylän yliopiston oppiaineessa ja tiloissa. Vuoden 2003 keväällä alkoi kolmen vuoden kausi, jolloin säätiön operatiiviset toiminnot asettuivat tutkimuskeskuksen muottiin. Tämä muottiin asettuminen tapahtui nopeasti. Säätiön vuonna 2002 suunnittelema kulttuurin ja liikunnan osaamistarpeiden ennakointihanke (Klerot) sai kilpailutetun ESRrahoituksen kahdeksi vuodeksi (huhtikuu 2003-maaliskuu 2005), yliassistentti aloitti arviointitutkimuksen ja säätiön kilpailuttama kulttuurin rahoitus ja ohjaushanke käynnistyi.

12 11 Hallitus teki päätöksen tilojen ja laitteistojen hankinnasta ja säätiön tutkimus- ja tiedonvälitystoiminnot siirtyivät omiin tiloihin Helsingin Kaapelitehtaalle toukokuussa Omat tilat mahdollistivat tiedonhallintajärjestelmien kehittämisen, kirjaston luomisen ja oman kotisivun avaamisen. Samalla tutkimuskeskus otti käyttöön nimen Cupore. Tutkimusjohtajan ja yliassistentin toimet julistettiin haettavaksi määräaikaisina kolmeksi vuodeksi ja säätiölle palkattiin asiamies vuonna Tämä selvensi hallintoa. Säätiön asiamies valmisteli ja esitteli taloutta ja säätiön yleishallintoa koskevat asiat hallitukselle ja neuvottelukunnalle ja tutkimusjohtajan toimialaa oli säätiön tutkimus- ja tiedonvälitystoimintojen johtaminen ja toimintojen kansallinen ja kansainvälinen verkottaminen. Yliassistentin tehtävänä oli arviointitutkimuksen tekeminen ja opetus Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan oppiaineessa. Säätiön tilinpito siirtyi Jyväskylästä Helsinkiin ja kilpailutuksen tuloksena Aallon tilitoimistolle. Vuonna 2004 säätiö sai myös määräaikaisen suunnittelijan kehittämään säätiön viestintää ja toimintaa ja moninaisia asiantuntijatehtäviä, erityisesti toimimisen sihteerinä useissa opetusministeriön työryhmissä. Jo vuonna 2003 säätiön palvelukseen oli palkattu määräaikaisia tutkijoita Klerot-hankkeeseen. Kulttuurin tutkija toimi Tampereella ja liikunnan tutkijat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteen laitoksella (liite 11, Cuporen henkilökunnan kehitys) Cuporen toimenkuvan muotoutuminen Seuraava Cuporen tutkimustoimintojen laajuuden ja suuntautumisen vertailu vuosina selventää kuvaa Cuporesta nopeasti kasvaneena ja omaa profiiliaan kehittäneenä tutkimuskeskuksena. Vertailu valottaa myös kysymystä siitä, miksi Cuporen toimenkuva on muotoutunut suhteessa perustajaorganisaatioihin ja erityisesti sen päärahoittajaan opetusministeriöön. Vuonna 2006 Cuporella oli käynnissä kuusi tutkimushanketta. Näistä kolme oli suurehkoja monivuotisia hankkeita. Näistä yksi oli lähinnä teoreettis-metodologinen, kulttuurin arviointia käsittelevä hanke (Jyväskylän yliopisto, aloitettiin vuonna 2002), yksi kulttuuripolitiikan historiaa kartoittava hanke (Jyväskylän yliopisto, aloitettiin vuonna 2004) ja yksi pääkaupunkiseudun monikulttuurisuutta ja kulttuuripolitiikkaa kartoittava ja arvioiva hanke (Cupore, aloitettiin vuonna 2006). Suppeammista tutkimuksista yksi kohdistui taiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden kansainväliseen liikkuvuuteen, yksi selvitti suomalaisen teatterikentän nykytilaa ja toimintaympäristön muutoksia ja yksi selvitti eurooppalaisen kulttuuriprojektikoulutuksen vaikuttavuutta. Jälkimmäisin tutkimusprojekti oli kansainvälisesti rahoitettu EU-projekti (Leonardo Da Vinci). Vuonna 2007 aloitettiin kaksi laajempaa uutta tutkimusprojektia, toinen niistä käsitteli ikääntymistä ja kulttuuriharrastuksia Suomessa ja Saksassa (+50) ja toisessa kartoitettiin

13 12 yhteistyössä Suomen kuntaliiton Suomen kuntien kulttuuritoimintaa ja sen kustannuksia. Lisäksi Cupore oli vuosina mukana SIDAn (Ruotsin kehitysyhteistyölaitoksen) rahoittamassa Vietnamiin kulttuuripolitiikan arviointihankkeessa sekä eurooppalaisessa kulttuurien välistä dialogia edistävää kulttuuripolitiikkaa kartoittavassa hankkeessa. Lisäksi Cuporen tutkijat osallistuivat useiden muiden työryhmien työskentelyyn asiantuntijoina ja tutkijoina, kartoittivat mm. kulttuuriviennin koulutusta Suomessa ja olivat mukana tekemässä SAK:n kulttuuripoliittista ohjelmaa. Miltä kuva sitten näyttää vuonna 2009? Käynnissä olevia tai loppuraportin jättäneitä hankkeita vuodelta 2008 oli kymmenen, joista viisi oli suurempaa ja viisi pienempää. Suurempiin kuului edelleen jatkuneet 1) kulttuuripolitiikan historia-hanke ja 2) monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka-hanke, 3) Suomi-Saksa vertailu ikääntyvän (50+) väestön taide- ja kulttuuritoiminnoista ja 4) kuntien kulttuuritoiminnan kartoitus ja analyysi (pilottivaihe 2007). 5) Viides oli Cuporen sitoutuminen mukaan Luova Suomihankkeeseen. Luova Suomi- hanke koordinoi opetusministeriön hallinnoimaa ESRvaltakunnallista luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa ( ) ja Cupore on partnerina Luovassa Suomessa (koordinointi Aalto yliopisto) tehtävänään luoda koordinointiin tarvittavaa tietoperustaa ja tuottaa tutkimuksellista tietoa hankkeelle. Luovan Suomen kautta Cupore on myös partnerina mukana kahdessa muussa ESR rahoitetussa osa-hankkeessa 1) Toive (Musiikkialan toimintaympäristö ja osaamistarve , Sibelius- Akatemia) ja 2) Tuottaja 2020 (Kulttuurituottajien osaamistarpeiden muutokset, Metropolia). Cupore on myös mukana Teatterikorkeakoulun koordinoimassa ESR-rahoitteisessa 3) Kolmas lähde- hankkeessa. Tämän hankkeen taustalla on opetusministeriön hallinnoima ESR-hankeohjelma Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana ( ). 4)Neljäs pienempi hanke oli opetusministeriön kulttuuripolitiikan indikaattorihanke, jota Tilastokeskus toteuttaa ja jossa Cupore on sopimusperusteisesti mukana asiantuntijaelimenä ja projektitutkijan palkkaamisena ministeriölle yhteistyösopimuksen puitteissa. 5) Yksi luettelomme hankkeista oli kansainvälinen; Euroopan neuvoston ja ERICarts-tutkimuslaitoksen ylläpitämän eurooppalaista kulttuuripolitiikan ja kulttuurikehityksen Compendiumin Suomea koskevien tietojen päivittäminen. Cupore on ollut hankkeessa mukana jo perustamisestaan lähtien. Vuoden 2009 listassa on mukana uusia tutkimusalueita ja painopisteitä lisääntyneen henkilökunnan ja rahoituksen ansiosta (erikoistutkija, projektitutkija, ESR-projektit). Cupore on lisäksi enentyneessä määrin mukana tiedontuottajapartnerina ja asiantuntijana opetusministeriön kehittämisohjelmissa ja kehittämishankkeissa. Tämä kehitys alkoi jo vuonna 2004, jolloin Cupore tuotti ensimmäisen kehittämishankeselvityksen opetusministeriön sukupuolten välisen tasa-arvon kehityksestä taiteen ja kulttuurituotannon toimialoilla sekä teki ehdotukset niistä

kulttuurituottajien koulutukseen Ritva Mitchell ja Anu Oinaala

kulttuurituottajien koulutukseen Ritva Mitchell ja Anu Oinaala 10Näkökulmia kulttuurituottajien koulutukseen Ritva Mitchell ja Anu Oinaala CUPORE Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen tehtävänä on tuottaa, jalostaa ja välittää kulttuuripoliittisen

Lisätiedot

cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle

cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle Riina Kontkanen, Pasi Saukkonen ja Ritva Mitchell Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

cupore KLEROT I KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

cupore KLEROT I KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ cupore Julkaisuja 9 2005 Samu Lagerström, Ritva Mitchell KLEROT I Taide- ja kulttuurialojen elinkeinorakenteen muutos ja lähitulevaisuuden osaamistarpeet cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Puheenjohtajalta... 3. Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu. Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia...

Puheenjohtajalta... 3. Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu. Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia... T ä s s ä n u m e r o s s a Puheenjohtajalta... 3 Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia... 6 Kirsi Herala Kulttuuripääkaupungit: rajoja

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT?

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT? Sisällys ALUKSI 2 1. THINK TANKIEN LYHYT HISTORIA 4 1.1 KEHITYS YHDYSVALLOISSA 4 1.2 KEHITYS EUROOPASSA 6 1.3 KEHITYS SUOMESSA 7 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 2.1 LÄHTÖASETELMA

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

cupore Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys Pasi Saukkonen

cupore Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys Pasi Saukkonen cupore Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys Pasi Saukkonen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI Vastaanottaja Tampereen kaupunki/kari Kankaala Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.2.2012 VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA

Lisätiedot

Yliopistojen kolmas tehtävä

Yliopistojen kolmas tehtävä Yliopistojen kolmas tehtävä Ilkka Virtanen Yliopistojen kolmas tehtävä KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ YLIOPISTOJEN KOLMAS TEHTÄVÄ Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 44 Pole-Kuntatieto

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen. Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi

Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen. Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Katri Haila, Riitta Kettunen,

Lisätiedot

Suomen tieteen tila ja taso

Suomen tieteen tila ja taso Suomen tieteen tila ja taso Katsaus tutkimukseen ja sen toimintaympäristöön Suomessa 1990-luvun lopulla TOIMIKUNTIEN RAPORTIT Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus

Lisätiedot

cuporen strategia 2015 2020

cuporen strategia 2015 2020 cuporen strategia 2015 2020 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö cupore cuporen strategia 2015 2020 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön hallitus asetti kokouksessaan 27. helmikuuta

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

I L K K A H E I S K A N E N

I L K K A H E I S K A N E N ILKKA HEISKANEN Kulttuurin julkinen rahoitus Suomessa tilastot ja todellisuus Rahoitustilastojen käyttökelpoisuudesta ja 1990-luvun rahoitustilanteesta taide- ja kulttuurilaitosten kannalta Public Financing

Lisätiedot

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Sirpa Janhonen, Anneli Sarja MONTA Mare Rantaniemi & Kyösti Kurtakko (toim.) TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Yhteistyömuotoja yläkoululaisen elämänhallinnan

Lisätiedot

SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista

SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja taustaa 1 Johdanto 1 Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkosto

Lisätiedot

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen toteutuksesta, siitä saaduista kokemuksista ja toiminnan kehittämismahdollisuuksista Cupore Pasi Saukkonen

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä

Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2004 Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä P ÄÄKIRJOITUS Tutkimuksella yliopisto

Lisätiedot

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009 Museovirasto Tutkimusstrategia 2010 2015 17.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Toimintaympäristön muutokset... 8 Tuottavuusohjelma ja palvelukeskushanke... 9 Tutkimusinfrastruktuurien

Lisätiedot

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela Cuporen verkkojulkaisuja 10 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja 10 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Kirjoittajat

Lisätiedot

Marita Husso INNOVAATIOIDEN AIKA

Marita Husso INNOVAATIOIDEN AIKA Marita Husso INNOVAATIOIDEN AIKA Sosiaalialan tutkimus, tieto ja välittämisen taito Tutkimuksia 2 Tutkimuksia 2 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyntiosoite: Matarankatu 6 (YLEn talo), 4 krs.,

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

NUORISOTYÖN ARVIOINTI

NUORISOTYÖN ARVIOINTI NUORISOTYÖN ARVIOINTI - kehittämisajatuksia Nykyään tiedon ja kunnollisen arvioinnin puute estää nuorisotoimialaa osoittamasta sen vaikuttavuutta Working with young people: The value of youth work in EU,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot