Jussi Koskinen Ohjelmien ylläpito ja käänteistekniikat Lectio praecursoria ( , Jyväskylän yliopisto, Informaatioteknologian tiedekunta)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jussi Koskinen Ohjelmien ylläpito ja käänteistekniikat Lectio praecursoria (10.6.2000, Jyväskylän yliopisto, Informaatioteknologian tiedekunta)"

Transkriptio

1 1 (5) Jussi Koskinen Ohjelmien ylläpito ja käänteistekniikat Lectio praecursoria ( , Jyväskylän yliopisto, Informaatioteknologian tiedekunta) 2000-, Jussi Koskinen Ohjelmistotyön ongelmat Ohjelmistotuotanto on ongelmallista. Ohjelmistoteknisillä menetelmillä pyritään kuitenkin parantamaan tuottavuutta ja aikaansaamaan luotettavia ohjelmistoja. Frederick P. Brooks Jr. on klassisessa, vuonna 1987 julkaistussa artikkelissaan No silver bullet - essence and accidents of software engineering [1], eritellyt ohjelmistotuotannon oleellisia ongelmia. Eräs ongelmista on se, että ohjelmisto on ns. näkymätön (invisible). Lähdekoodista ei voida suoraan nähdä kaikkia ohjelmistojen kehittämisessä ja ylläpidossa oleellisia seikkoja. Ohjelmiston kaikkia oleellisia aspekteja ei myöskään yleisesti ottaen voida esittää ohjelmoijille, suunnittelijoille, ja ylläpitäjille käyttäen yhtä ainoaa havainnollista esitystapaa, mikä on mahdollista useilla muilla teknisillä aloilla. Toisin kuin muiden teknisten alojen tuotteet, ohjelmistot yleensä myös koostuvat suurimmaksi osaksi eistandardinomaisista komponenteista, mikä hankaloittaa ylläpitoa ja uusiokäyttöä. Pyrittäessä muodostamaan käsitys ohjelmiston toiminnasta ja sen rakenteesta, ylläpitoon liittyen, ohjelma joudutaan yleensä käsitteellisesti osittamaan monilla eri tavoilla. Sitä voi myös olla hyödyllistä tarkastella eri karkeustasoilla ja tarkastelun kohteeksi kannattaa tilanteesta riippuen ottaa erilaisia riippuvuuksia, joita ohjelmiston osien välillä vallitsee. Ohjelmien ylläpito Ohjelmistojen kehitystä on perinteisesti vaiheistettu käyttäen ns. vesiputousmallia. Ohjelmistoja kehitettäessä lähtökohtana ovat järjestelmälle asetettavat vaatimukset. Ohjelmiston kehitys etenee vesiputousmallin mukaisesti suoraviivaisesti analyysi- ja suunnitteluvaiheiden kautta varsinaiseen toteutukseen, joka sisältää lähdekoodin kirjoittamisen. Tätä seuraa ylläpitovaihe. Ohjelmien ylläpito on perinteisesti määritelty muutosten teoksi ohjelmistoon sen jälkeen, kun se on luovutettu asiakkaille. Toisaalta, iteraation ja prototyypityksen merkitys tunnustetaan nykyään yleisesti. Tällöin ohjelmiston kehittäminen ei ole suoraviivainen prosessi, vaan etenee vaatimuksia asteittain tarkentaen. Tällaista tarkastelutapaa edustaa Barry Boehmin vuonna 1988 esittämä ns. ohjelmistotuotannon spiraalimalli [2]. Mallin mukaisesti järjestelmän kehitykseen liittyy kiinteä vuorovaikutus asiakkaiden kanssa. Ohjelmistoon tehdään muutoksia paitsi välttämättömien muutostarpeiden, myös tarkentuvien asiakasvaatimusten seurauksena. Ylläpidon problematiikan kannalta oleellista on se, että ohjelmiston muuttamista ei voida välttää. Ohjelmien ylläpito on perinteisesti tapana jakaa neljään laajaan tehtäväluokkaan. Ensinnäkin, korjaava ylläpito käsittää tietokoneohjelmissa olevien virheiden diagnosoinnin, paikantamisen ja korjaamisen. Toiseksi, sopeuttava ylläpito sisältää ohjelmiston liittämisen muuttuvaan ympäristöön. Kolmanneksi, parantava ylläpito käsittää lisäyksien ja muutosten tekemisen perustuen muuttuviin käyttäjien tarpeisiin. Neljänneksi, ennaltaestävä ylläpito sisältää ohjelmiston kehittämisen, s.e. sitä on jatkossa helpompi ylläpitää. Tämä luokitus on peräisin 80-luvun alusta ja on esiintynyt mm. Roger S. Pressmanin ohjelmistotekniikan perusteoksessa [3]. Vastaavankaltaista luokittelua on käyttänyt myös mm. Ian Sommerville omassa ohjelmistotekniikan kirjassaan [4]. Ohjelmien ylläpito on merkittävä osa tietojärjestelmien kehittämisestä. Ian Sommervillen mukaan [4] on arvioitu, että ylläpitoon kuluu n % ohjelmiston elinkaaren aikaisista kustannuksista. Ohjelmien ylläpito on myös vaativaa työtä.

2 2 (5) Vaativuutta lisääviä tekijöitä ovat mm.: ylläpidettävien ohjelmistojen ja tehtävien muutosten laajuus, muutosten tekeminen koodiin, joka ei ole muutoksien tekijälle ennestään tuttua, sekä puutteellinen dokumentointi. Esimerkki ylläpidon ongelmista ja siihen liittyvistä kustannusvaikutuksista on ns. vuosi 2000 (Y2K) ongelma. Vaikka vuosi 2000 ongelma onnistuttiinkin ratkaisemaan ennakoitua paremmin [5], vaati ongelman ratkaiseminen paljon työtä. Esimerkiksi IT Viikon mukaan Nokia käytti vuosi 2000 ongelmaan, mm. ennaltaehkäisevään ylläpitoon, n. 450 Mmk [6]. Ohjelmien ymmärtäminen Ohjelmien ymmärtämisprosessin tavoitteena on lisätä ylläpitäjän tietotasoa liittyen seikkoihin, jotka ovat tärkeitä ohjelmointi- tai ylläpitotehtävien suorittamiselle. Riittävä ohjelmien rakenteen ja toiminnan ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta ohjelmistoon voidaan tehdä muutoksia ilman, että niistä seuraa ei-toivottuja sivuvaikutuksia. Periaatteessa, muutokset tulisi suunnitella ja niiden seuraukset selvittää. Muutosten teko perustuen riittämättömään ymmärrykseen aiheuttaa ohjelmiston laadun rapautumista (ripple-effect). Hyvä ymmärrys myös edesauttaa muutosten tekoa s.e. ohjelmiston ylläpidettävyys ei tarpeettomasti heikkene. Ohjelmien ymmärtämisprosessille on esitetty lukuisia teoreettisia malleja [7,8]. Ymmärtämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. käytettävät ymmärtämisstrategiat, ymmärtämisen tuloksena muodostettavat mentaaliset mallit, sekä käsitteelliset rakenteet, joita vastaavat lähdekoodin tietyt ohjelmarivit. Ymmärtämisstrategiat kuvaavat niitä tapoja, joilla ylläpitäjä pyrkii ymmärtämään ohjelmaa. Tyypillisesti ymmärtämispyrkimyksiin liittyy lähdekoodin edestakainen selaus, pyrkimyksenä löytää rakenteita, jotka auttavat hahmottamaan ohjelman tarkoituksen ja toimintalogiikan. Ohjelmaa voidaan selata noudattaen systemaattisia tai opportunistisia strategioita. Esimerkiksi, noudatettaessa ylhäältä-alaspäin etenevää (ns. top-down) strategiaa, ylläpitäjä pyrkii ensin ymmärtämään kutsuhierarkian ylimmän tason - pääohjelman. Vastaavasti noudatettaessa alhaaltaylöspäin etenevää (ns. bottom-up) strategiaa, ylläpitäjä kiinnittää ensin huomionsa perustason rakennuspalikoihin, esimerkiksi aliohjelmiin, joita mahdollisesti kutsutaan montaa eri kautta ohjelmassa. Käytännössä strategioita sovelletaan ottaen huomioon tilannekohtaiset tekijät, eli toimitaan joustavasti ja opportunistisesti. Näin muodostuvissa mentaalisissa malleissa on kyse ylläpitäjän sisäisistä näkemyksistä koskien ohjelmiston oleellisia aspekteja. Lähdekoodin tietyt selkeästi havaittavat osat tai ohjelmarivit (beacons) voivat toimia lähtökohtina laajempien kokonaisuuksien ymmärtämiselle, kuten esimerkiksi C-kielisten ohjelmien pääfunktio, jota vastaa merkkijono main. Tietyt ohjelmarivit yhdessä tuottavat tietyn toiminnallisuuden vastaten ohjelmoijien alkuperäisiä, ns. ohjelmasuunnitelmia (program plan). Kyseessä voi olla esimerkiksi vakiintunut tapa toteuttaa tietoalkioiden lajittelu, eli järjestykseen asettaminen, käyttäen esimerkiksi yleisesti tunnettua quick sort algoritmia. Ymmärtäminen on erityisen hankalaa silloin jos tietyn toiminnallisuuden toteuttavat ohjelmarivit ovat hajautuneet s.e. ymmärtämisen kannalta oleellisten ohjelmarivien välissä on tässä suhteessa epäoleellisia ohjelmarivejä. Tällöin on kyseessä ns. hajautunut ohjelmasuunnitelma (delocalized program plan) [9]. Käsitteellisesti yhteenkuuluvien rakenteiden ymmärtämistä voidaan pyrkiä tukemaan tarjoamalla ylläpitäjälle esitysmuotoja, jotka tuovat esiin mielekkäät kokonaisuudet ja niiden väliset oleelliset riippuvuudet. Ohjelmien ylläpitotehtäviin ja ohjelmien ymmärtämiseen liittyen ylläpitäjillä on tietotarpeita. Nämä tietotarpeet voidaan tyydyttää perustuen tietoon, jota saadaan joko tutkimalla lähdekoodia, dokumentaatiota tai alan kirjallisuutta tai kommunikoimalla kolleegojen kanssa. Lähdekoodin analyysi voi olla manuaalista tai automatisoitua. Esimerkki dokumentaatioon kohdistuvasta tietotarpeesta on kohdealueen, eli sovellusalueen, käsitteiden määrittelyt. Lähdekoodista tarvitaan usein tietoa ohjelman sisältämien tunnisteiden määrittely- ja käyttökohteista,

3 3 (5) ohjelman sisältämien aliohjelmien, proseduurien tai funktioiden välisistä kutsusuhteista sekä siitä miten ohjelman suoritus etenee ja tieto siirtyy muuttujalta toiselle. Tämän kaltainen tieto on yleishyödyllistä, liittyen moniin ylläpitotehtävätyyppeihin. Käänteistekniikat Käänteistekniikalla (reverse engineering) tarkoitetaan ohjelmiston sisältämien komponenttien ja niiden välisten suhteiden tunnistamista ja vaihtoehtoisten - usein abstrahoitujen - esitysmuotojen luomista [10]. Tämä on erityisen tärkeää, jos ohjelmistoa ei ole dokumentoitu lainkaan, tai sen dokumentointi on puutteellista tai epäajantasalla. Käänteistekniikassa pyrkimyksenä on luoda lähdekoodi syötteenä esitysmuotoja, jotka tuovat esiin järjestelmän oleelliset piirteet. Täten prosessi etenee käänteisesti suhteessa perinteisen ohjelmiston kehityksen vesiputousmallin mukaiseen järjestykseen. Parhaimmassa tapauksessa voidaan automaattisesti tuottaa edeltävien vaiheiden keskeisten dokumenttien runkoja. Käänteistekniikoita voidaan soveltaa useilla eri tasoilla. Usein ohjelmistojen esittämiseen käytettyjä tapoja ovat mm. kutsukaaviot ja (kontrolli)vuokaaviot. Kutsukaavio koostaa tiedon siitä, miten ohjelman sisältämät aliohjelmat, proseduurit tai funktiot kutsuvat toisiaan, eli miten ne käynnistävät toistensa toiminnan. Vuokaavio taas kuvaa ohjelman suorituksen etenemistä ja etenemisen vaihtoehtoisia reittejä. Jotta ylläpidon tuki olisi asianmukaisesti kohdennettua, tulisi ylläpitäjälle tarjota välineistö, jolla hän voi saada tietoa kullakin hetkellä oleellisista tietoalkioista. Näitä voivat olla ohjelmanosat tai dokumentit tai niiden osat. Käänteistekniikat perustuvat ohjelmien automaattiseen analyysiin. Automaattinen ohjelma-analyysi voi olla staattista, jolloin käytetään ainoastaan tietoa, joka on saatavilla ohjelman käännösaikana tai dynaamista, jolloin hyödynnetään myös ohjelman suoritukseen liittyvää tietoa. Ohjelmien automaattiseen analyysiin on käytettävissä lukuisia tekniikoita. Lähdekoodin analyysissä eräs tekniikka, jolla voidaan edesauttaa tietyssä tilanteessa relevanttien näkymien muodostamista on ns. ohjelmien siivuttaminen (jota myös joskus viipaloinniksi kutsutaan). Siivutus on alunalkaen Mark Weiserin vuonna 1982 esittämä tekniikka [11]. Epäformaalisti ilmaisten, siivuun sisällytetään ne ohjelmanosat, joilla on merkitystä suhteessa valittuun lähtökriteeriin. Lähtökriteeri on tyypillisesti muuttujan esiintymä tietyssä kohtaa ohjelmaa. Käytännössä, siivuun sisällytettävät ohjelmanosat saadaan määriteltyä suorittamalla ohjelmalle tietovirta- ja kontrollivirta-analyysi. Esimerkiksi, korjaavan ylläpidon tapauksessa, ylläpitäjän tehtävänä voi olla ohjelmointivirheen jäljittäminen. Virheen olemassaolo havaitaan yleisesti sitä kautta, että ohjelma tuottaa tietyssä kohtaa virheellisen tulosteen. Tuloste määrittyy muuttujien arvojen kautta. Seuraamalla ohjelman suorituksen vaihtoehtoisia reittejä taaksepäin saadaan virheelliseen tulokseen vaikuttavat tekijät selville. Automatisoitu siivutus auttaa tätä prosessia esittämällä ylläpitäjälle näkymän, jossa vain ko. tehtävään liittyen oleelliset ohjelmanosat ovat mukana. Edellisen kaltaiset, virheenjäljitykseen liittyvät apuvälineohjelmistot on usein integroitu esim. kääntäjäympäristöön. Yleisempi integroitu ratkaisu on ns. CASE (Computer Assisted/Aided Software/System Engineering) ympäristö tai työkalupaketti (tietokoneavusteinen systeemi- tai ohjelmistotyöpaketti), joka sisältää monia ohjelmien kehittämisen tai ylläpidon kannalta hyödyllisiä apuvälineitä. Integroinnin ja apuvälineiden yhteistoiminnan perustana on usein tietointegraatio, joka perustuu usein siihen, että apuvälineet käyttävät yhteistä tietomallia. Tämän tietomallin perustana on usein erityisesti ylläpidon tukeen soveltuvien ns. lower- CASE -työkalujen osalta ohjelman jäsennyspuu ja symbolitaulu. Jäsennyspuu sisältää tiedon ohjelman hierarkkisesta, syntaktisesta rakenteesta ja symbolitaulu mm.

4 4 (5) tiedon ohjelman sisältämien nimettyjen symbolien, kuten muuttujien, määrittely- ja käyttökohteista. Nykyaikaisiin apuvälineisiin liittyy oleellisena osana tiedon esittäminen käyttäjälle havainnollisessa ja käyttökelpoisessa muodossa. Esimerkiksi Borlandin C/C++ kääntäjäympäristössä käytetään värejä erottamaan lähdekoodin erilaiset osat. Esimerkiksi kielen varatuilla sanoilla, operaattoreilla, vakioilla, makroilla ja kommenteilla on oma korostustapansa. Usein CASE-välineissä käytetään graafisia näkymiä täydentämään tekstuaalista esitystä. Tyypillisesti graafiset näkymät edesauttavat kokonaiskuvan muodostamisessa. Esimerkiksi nykyaikaisessa Imagix - työkalussa [12] voidaan ohjelmakoodin osien välisiä suhteita tarkastella haluttaessa myös käyttäen kolmiulotteista esitysmuotoa sekä valita tarkastelun karkeustaso, esimerkiksi se näytetäänkö moduulit, aliohjelmat, muuttujat, makrot jne. Eräs graafisiin esitysmuotoihin liittyvä ongelma on se, että laajojen ohjelmien ollessa kyseessä, myös tarvittavat graafiset näkymät ovat laajoja. Näitä ongelmia on omalta osaltaan helpottanut se, että näytöt ovat kehittyneet sekä kooltaan, että laadultaan. Valintojen tekomahdollisuudet ja abstrahointi ovat tärkeitä, jotta graafisia näkymiä voidaan hyödyntää täysipainoisesti. Koska ohjelman eri aspektien esittämiseen joudutaan käyttämään erilaisia esitystapoja, mm. erilaisia kaavioita, hyödyllistä on myös näissä kaavioesityksissä esiintyvien vastinparien väliset ristiinviittaukset, jotka mahdollistavat nopean siirtymisen esitysmuodosta toiseen. Hypertekstiesitysmuodot Ohjelmistotyön tukivälineissä on viime vuosikymmenellä yleistynyt myös ns. hypertekstiesitysmuoto. Hyperteksti koostuu solmuista, jotka sisältävät tekstiä sekä solmujen välisistä linkeistä, jotka mahdollistavat tekstin toisiinsa liittyvien osien nopean epälineaarisen läpikäynnin. Hypertekstin idean esitti aikoinaan Vannevar Bush jo vuonna 1945 [13]. Tämän jälkeen hypertekstiä on tutkinut mm. Theodore Holm Nelson 1960-luvulta lähtien. Yleisemmin hypertekstiä on alettu soveltaa luvun puolivälin jälkeen ja erityisesti World Wide Webin kasvun seurauksena. Hypertekstiesitysmuoto täydentää tekstihakujen ja kyselyjen käyttöä tarjoamiensa navigointimahdollisuuksien kautta. Ohjelmistotyön tukivälineissä hypertekstiesitysmuotoa on lähinnä käytetty dokumenttien (ja myös niiden osien) välisessä linkityksessä [14,15,16]. Automaattinen hypertekstin muodostus on lähinnä perustunut tilastollisiin ja dokumenttien ryhmittely (clustering) tekniikoihin [17]. Lähdekoodin sisältämiä osia ja niiden välisiä riippuvuuksia voidaan myös tarkastella hypertekstinä [18,19]. Tällaista hypertekstiä voidaan muodostaa automaattisesti, jolloin hyperteksti on eräs lähdekoodin esitysmuoto, jota voidaan käyttää mm. käänteistekniikkatyökaluissa täydentämään perinteistä lineaarista esitystapaa sekä graafisia esitysmuotoja. Systemaattiseen tiedonhakuun soveltuva, abstraktien syntaksipuiden ja ohjelmariippuvuuksien relaatio-ominaisuuksien käyttöön perustuva, lähestymistapa on esitetty väitöskirjassani [20]. [1] Brooks, F.P. Jr No silver bullet - essence and accidents of software engineering. Computer 20 (4), [2] Boehm, B A spiral model of software development and enhancement. Computer 21 (5), [3] Pressman, R Software Engineering - A Practitioner's Approach (4th ed.). McGraw-Hill. [4] Sommerville, I Software Engineering (5th ed.). Addison-Wesley. [5] ITV. 2000a. Suomalaiset välttivät Y2K-ongelmat. Vuosituhat vaihtui ilman suuria ongelmia. IT Viikko [6] ITV. 2000b. Y2K maksoi Nokialle 450 miljoonaa. IT Viikko,

5 5 (5) [7] Brooks, R Towards a theory of the comprehension of computer programs. IJMMS 18 (6), [8] von Mayrhauser, A. & Vans, A.M Industrial experience with an integrated code comprehension model. Software Engineering J. 10 (5), [9] Letovsky, S. & Soloway, E Delocalized plans and program comprehension. IEEE Software 3 (3), [10] Chikofsky, E. & Cross, J. H. II Reverse engineering and design recovery: a taxonomy. IEEE Software 7 (1), [11] Weiser, M Programmers use slices when debugging. Communications of the ACM 25 (7), [12] Imagix Imagix 4D. Product information available (10-Mar-00) in wwwform at <URL: Company: Imagix. Description: a reverse engineering tool for C and C++. [13] Bush, Vannevar As we may think. Atlantic Monthly 176 (1), [14] Bigelow, J Hypertext and CASE. IEEE Software 5 (2), [15] Garg, P Information Management in Software Engineering: A Hypertext Based Approach. Los Angeles: University of Southern California (Diss.). [16] Oinas-Kukkonen, H Improving the Functionality of Software Design Environments by Using Hypertext. Univ. of Oulu, Finland. Acta Univ. Ouluensis, A 296 (Diss.). [17] Allan, J Automatic Hypertext Construction. Ithaca, NY: Department of Computer Science, Cornell University (Diss.). [18] Brade, K., Guzdial, M., Steckel, M. & Soloway, E Whorf: a hypertext tool for software maintenance. Int. J. Software Engineering and Knowledge Engineering 4 (1), [19] Nørmark, K. & Østerbye, K Representing programs as hypertext. In B. Magnusson, G. Hedin & S. Minör (Eds.) Proc. Nordic Workshop on Programming Environment Research (NWPER'94). LU-CS-TR: Lund, Sweden: Lund Univ., [20] Koskinen, J Automated Transient Hypertext Support for Software Maintenance. Univ. of Jyväskylä, Finland. Jyväskylä Studies in Computing 4 (Diss.). Ph.D. thesis (in English) Updated: June 11, 2000; August 3, 2010; April 30, 2015

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste 2 Tampere University of Technology. Faculty of Business and Technology Management. Lecture Notes 2 Miia Martinsuo & Marja

Lisätiedot

Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä

Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä Riikka Toivola Puheviestinnän pro gradu -tutkielma Syksy 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty HUMANISTINEN

Lisätiedot

4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely

4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely 4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely Ei riitä, että edetään parhaan tämänhetkisen tiedon mukaan ja otetaan huomioon ne asiat, jotka tunnetaan

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Johtamisen laitos KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle Organisaatiot ja johtaminen

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA Vilma Kröger Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät 1 Mikä on prosessi? Prosessi on jokin tapahtumasarja, joka alkaa jostakin ja päätyy johonkin. Siinä voi olla (ja yleensä onkin) toimijoita,

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa

Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 81/2005 Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2427 Satu Paiho, Toni Ahlqvist, Kalevi Piira, Janne Porkka, Pekka Siltanen & Pekka Tuomaala Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät VTT

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Helppokytkentäiset ontologiapalvelut semanttisessa webissä

Helppokytkentäiset ontologiapalvelut semanttisessa webissä hyväksymispäivä arvosana arvostelija Helppokytkentäiset ontologiapalvelut semanttisessa webissä Jouni Tuominen Helsinki 19.5.2010 Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat Virpi Jylhä Pro gradu tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Terveyshallinnon

Lisätiedot

Mikä kirjallisuuskatsaus?

Mikä kirjallisuuskatsaus? ARI SALMINEN Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 62 JULKISJOHTAMINEN 4 VAASA 2011 III

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Tanja Turunen FREEMIUM-HINNOITTELUSTRATEGIA: MAHDOLLI- SUUDET JA HAASTEET PILVISOVELLUSTEN TARJO- AJAN NÄKÖKULMASTA

Tanja Turunen FREEMIUM-HINNOITTELUSTRATEGIA: MAHDOLLI- SUUDET JA HAASTEET PILVISOVELLUSTEN TARJO- AJAN NÄKÖKULMASTA Tanja Turunen FREEMIUM-HINNOITTELUSTRATEGIA: MAHDOLLI- SUUDET JA HAASTEET PILVISOVELLUSTEN TARJO- AJAN NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2012 TIIVISTELMÄ Turunen, Tanja

Lisätiedot

Robotille aivot. Suomen. SEURA ry. Sudoku ihmisen ja koneen ratkaisemana TEKOÄLY. ARPAKANNUS 1 / 2009 www.stes.fi

Robotille aivot. Suomen. SEURA ry. Sudoku ihmisen ja koneen ratkaisemana TEKOÄLY. ARPAKANNUS 1 / 2009 www.stes.fi Suomen TEKOÄLY ARPAKANNUS 1 / 2009 www.stes.fi SEURA ry Robotille aivot Sudoku ihmisen ja koneen ratkaisemana Tekoäly menneisyydestä tulevaisuuteen ARTIKKELIT 6 11 12 18 PELITEKOÄLY Sudoku ihmisen ja koneen

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

Aapo Koski HILJAISEN TIEDON JAKAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TIEDON SÄILYTTÄMINEN ORGANISAATIOSSA CASE HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS. Pro gradu -tutkielma

Aapo Koski HILJAISEN TIEDON JAKAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TIEDON SÄILYTTÄMINEN ORGANISAATIOSSA CASE HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS. Pro gradu -tutkielma Aapo Koski HILJAISEN TIEDON JAKAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TIEDON SÄILYTTÄMINEN ORGANISAATIOSSA CASE HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 2 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot