TOIMINTAKERTOMUS 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2003"

Transkriptio

1 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2003

2 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä

3 RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAVUOSI 1

4 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA Rauman kauppakamarin toiminnan tarkoitus Kauppakamari tukee ja edistää alueensa elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kehitystä vaikuttamalla niiden toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn sekä seudun vetovoimaisuuden parantamiseen kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Tavoitetila eli Visio 2008 Rauman seutu on Suomen viidentoista menestyneimmän seudun joukossa kilpailukykymittarein (esim. bkt.) mitattuna ja seudun imago on hyvä. Nykyinen väestömäärä säilyy. Alueen hyvinvointi perustuu seudun yritysten ja kuntien kilpailukykyyn, toimintaedellytyksiin ja imagoon. Rauman kauppakamari on aktiivinen ja arvostettu elinkeinoelämän edunvalvoja ja kehittäjä. Kauppakamarin jäsenpohja on kattava. Rauman seudun Strategiset päämäärät Yritysten osaavan työvoiman saatavuus on hyvä. Koulutus- ja tutkimusrakenne vastaavat yritysten tarpeita ja ovat laadullisesti korkeatasoisia. Yritysten sukupolvenvaihdokset hallitaan. 2. Rauman seudulla on elinkeinoelämää, yrittäjyyttä ja aloitteellisuutta tukeva toimintaympäristö sekä toimiva yritysten ja julkisen hallinnon yhteistyö. 3. Tärkeimmät liikenne- ja muut toimintaympäristön parantamisinvestoinnit ovat toteutuneet. 4. Elinkeinoelämän strategiset yritysverkostot, yritysyhteistyö yleensä ja pk -yrityskanta ovat voimistuneet ja toimivia. RAUMAN KAUPPAKAMARIN TOIMINNALISET PÄÄMÄÄRÄT 1. Kauppakamari on alueensa elinkeinoelämän arvostettu ja aktiivinen edunvalvoja ja toiminta ympäristön kehittäjä. 2. Kauppakamari on organisaationa asiantunteva ja alueen elinkeinoelämää tukeva ja yhdistävä järjestö. Kauppakamari toimii lähellä yrityksiä. 3 Kauppakamarin jäsenpalvelut ovat elinkeinoelämää hyödyttäviä ja korkeatasoisia. 4. Kauppakamarin jäsentiheys on korkea ja alueen elinkeinorakennetta hyvin edustava ja kattava. 2

5 VUOSITUHAT VAIHTUU KAUPPAKAMARIVUOSI 1999 KAUPPAKAMARIVUOSI 2003 Rauman kauppakamarin tehtävänä on edistää alueensa ja sen elinkeinoelämän etua ja tukea elinkeinoelämän menestymistä ja kehittää alueensa toimintaympäristöä. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen vaatii jatkuvaa toimintaympäristön seurantaa ja alueen yritysten tarpeiden tunnistamista ja aktiivista otetta kaikkien alueen elinkeinoelämän kasvuedellytysten luonnissa. Tässä työssä tarvitaan tiivistä yhteistyötä kaikkien alueella toimivien kesken. Kauppakamarin rooli onkin toimia aloitteentekijänä ja keskustelun käynnistäjänä eri osapuolten kesken. Kauppakamari pyrkii vaikuttamaan omalla toiminnallaan siihen, että alueen kehittämisestä vastuulliset ottavat päätöksissään huomioon elinkeinoelämän tarpeet. Kehittyvä elinkeinoelämä luo edellytykset muulle kehittämiselle. Vuoden 2003 taloudellinen kehitys Suomessa oli edelleen maltillista. Euron vahvistuminen suhteessa dollariin heikensi osaltaan vientiteollisuuden kilpailukykyä. Rauman seudulla muuttotappiota jouduttiin yhden välivuoden jälkeen jälleen kirjaamaan (255 henkilöä). Rauman Seudun kehitysyhtiölle luotiin lopulliset toimintapuitteet vuoden lopussa ja se käynnisti toimintansa vuoden 2004 alussa. Vuoden ehdottomasti tärkein ratkaisu oli uuden ydinvoimalan rakentamispäätös Olkiluotoon. Projekti vaikuttaa erittäin voimakkaasti koko Satakunnassa. Kauppakamari on vaikuttanut vuosien aikana aktiivisesti ydinvoima-asiassa ja edistää nyt alueen yritysten mahdollisuuksia hyödyntää hanketta. Telakka oli täystyöllistetty koko vuoden ajan ja näyttää olevan kilpailukykyinen jatkossakin. Viime vuonna Tampereen Tekninen yliopisto perusti Hydrauliikan tutkimusyksikön Raumalle. Tämä hanke on konkretisoitunut ja tutkimusyksikön toiminta on käynnistynyt. Vuonna 2002 käynnistetty Kauppakamarit 2003 hankkeessa päädyttiin yhteistyön tiivistämiseen Turun, Tampereen ja erityisesti Satakunnan kappakamarien kanssa. Vuoden aikana järjestettiinkin yhteisiä tilaisuuksia ja tapaamisia. Yhteistyö on käynnistynyt myönteisissä merkeissä ja näyttää siltä, että porilaisten kanssa on löydettävissä merkittäviä yhteisesti edistettäviä hankkeita ja molempien kauppakamarien elinkeinoelämää tukevia kehittäviä yhteistyömuotoja. Erittäin positiivisen ja hyvänä esimerkkinä tästä on vuoden aikana valmistunut visio 2010 hanke, jossa Porin ja Rauman alueen yritykset yhdessä rakensivat tulevaisuudenkuvaa ja esittävät toimenpiteitä tämän tulevaisuudenkuvan toteuttamiseksi. Vuoden aikana laadittiin kauppakamarille uusi strategia ja tavoitetila vuoteen Tämä strategia on perussuunnitelman kauppakamarin toiminnan kehittämisessä. Se linjaa suuntaa ja kohdistaa huomioita toiminta-ajatuksen toteuttamisessa vaikuttavuudeltaan merkittävimpiin asioihin. Minulla on tuntuma, että kauppakamari täytti tehtävänsä alueen elinkeinoelämän kehittämisessä ja sen edistämisessä. Esimerkiksi monet tiehankkeet näyttävät menevän myönteisessä hengessä eteenpäin ja mm. satamatien toteutus on lähivuosien ohjelmassa. Hankkeiden rahoitus on tietysti oma ongelmansa. Haluan kiittää kauppakamarin henkilöstöä hyvästä kauppakamarin toiminta-ajatuksen toteuttamista edistävästä työstä ja tasapainoisesta talouden hallinnasta. Hyvän yhteistyön rakentaminen eri toimijoiden välille on kauppakamarin perustehtävä, jossa mielestäni on jälleen onnistuttu hyvin. Kiitos tästä kuuluu myös toisille yhteistyön osapuolille. Jorma Sieviläinen 3

6 TALOUSKERTOMUS 2003 Katsaus kauppakamarin tilikauden keskeisiin tapahtumiin Rauman kauppakamarin toimintavuotta 2003 leimasi Suomen viidennen ydinvoimahankkeen sijoituspaikasta päättäminen. Teollisuuden Voima Oy päätti , että uusi reaktori rakennetaan Olkiluotoon. Samalla TVO päätti jatkaa laitostoimittajaneuvotteluja ensisijaisesti ranskalais-saksalaisen Framatome ANP:n ja Siemens AG:n muodostaman konsortion kanssa. Myöhemmin joulukuussa TVO vahvisti tilauksen ranskalais-saksalaiselta yhtiöltä. Rauman kauppakamarille tämä päätös merkitsi vuosien tavoitteen täyttymistä. Useat ovat olleet ne toiminnot ja tapahtumat, joita hankkeen tiimoilta on järjestetty. Ydinvoimainvestointi tulee mahdollistamaan seudun yritystoiminnalle ja kuntasektorille aivan uuden kasvusykäyksen sekä lukuisia uusia mahdollisuuksia. Rauman ja Satakunnan kauppakamarit käynnistivätkin yhdessä Prizztech Oy:n kanssa kaksi 3-vuotista projektia edistämään satakuntalaisten yritysten mahdollisuuksia osallistua projektiin. Eurajoen kunnan ydinvoimatyöryhmä myös yhdisti ydinvoima-asiassa. erinomaisella tavalla satakuntalaisia organisaatioita. Kauppakamarille vuosi 2003 oli muutenkin tuloksekas ja vilkas. Tärkeänä edunvalvontaan liittyvänä asiana on pidettävä kuntien uuden elinkeino-organisaation perustamista ja alustavaa käynnistymistä toimintavuoden aikana. Rauman seudun korkeakoulutasoinen tutkimustoiminta täydentyi, kun kauppakamarin aloitteesta käyntiin saatettu Tampereen Teknillisen Yliopiston Hydrauliikan laitos aloitti toimintansa Raumalla. Tämä on hyvä jatko saman organisaation Elektroniikan laitoksen toiminnalle. Kauppakamarin jäsenmäärä oli vuoden päättyessä 316, missä oli kasvua 14%. Kauppakamarilla on erittäin hyvä peitto alueensa koko yrityskannasta. Alueen yritysten liikevaihdosta kauppakamarin jäsenyritysten osuus on yli 93% ja osuus kaikkien seudun yritysten henkilöstömäärästä yli 70%. Aloitteita ja lausuntoja kauppakamari antoi eri tahoille 12 kappaletta. Kauppakamarin tarjoamat palvelut, tilikauden palvelut, tilikauden toiminta ja tärkeimmät koulutus ym. tapahtumat. Ajankohtaiskoulutus oli tuloksekasta ja kehittyi sekä monipuolistui edelleen toimintavuoden aikana. Rauman kauppakamari liittyi kauppakamarien koulutuspoolin jäseneksi tavoitteena koulutuksen edelleen kehittäminen. Vuoden aikana järjestettiin 18 eri koulutustilaisuutta. Koulutus- ja muiden tilaisuuksien luettelo on tämän toimintakertomuksen ajankohtaiskoulutus- ja muut tilaisuudet -osiossa. Tiedotustoiminnan rungon muodostavat jäsenkunnalle toimitetut tiedotteet. Vuoden aikana panostettiin vahvasti omien www-sivujen kehittämiseen. Ulkomaankaupan asiakirjoja myönnettiin vuoden aikana 949 kappaletta. Ata Carnet - asiakirjojen laadinta siirrettiin toimintavuoden aikana Turun kauppakamarille, koska niiden käyttö mm. EU:n laajenemisen johdosta vähenee merkittävästi. Projekteista merkittävimmät olivat yli 100 yritysjohtajan ja 14 eri työryhmän työn tuloksena syntynyt Visio 2010 sekä Uudet markkinaalueet projekti. Visio 2010 kuvaa alueen eri teollisuuden toimialojen tulevaisuutta ja kehittämistarpeita. Uudet markkina-alueet projekti tarjoaa tietoa ja pk-yrityksille apua EU:n uusien jäsenmaiden ja Venäjän markkinoista. Ympäristötyöryhmä rakensi kauppakamarin 4

7 uusituille www-sivulle erityisen kouluille tarkoitetun Ympäristö ja teollisuus -sivuston. Vähittäiskaupan ostovoiman ja myynnin kehitystä tarkasteltiin Rauman seudun markkina-alueraportissa. Katsaus kauppakamarin tulevaisuuden suunnitelmiin Rauman kauppakamarin lähitulevaisuus näyttää edelleen vahvalta. Kauppakamarin valtuuskunnan syyskokous hyväksyi kauppakamarin strategian vuodelle Strategian mukaan kauppakamari on edelleen alueensa keskeisin elinkeinoelämän vaikuttaja ja sillä on toimivat yhteiskunnalliset suhteet ympäristöönsä. Kauppakamari toimii aktiivisena vaikuttajana ja organisoi jäsenkunnan tarpeista lähtevää koulutusta, projekteja ja palveluja. Kauppakamarijärjestön kehittämistyöryhmän raportin ehdotukset vaikuttanevat jossain määrin kauppakamarien tehtäviin. Selvitys toimintaympäristön kehityksestä Rauman seudun talouden kehitys on ollut muutamasta taantumavuodesta huolimatta myönteistä. Työttömyys ja väestökehitys eivät ole olleet tyydyttäviä huolimatta yritysten menestyksestä. Uuden ydinvoimalan rakentamisen arvioidaan vaikuttavan merkittävän positiivisesti lähivuosina kauppakamarin alueen palvelujen ja teollisuuden kehitykseen. Hallinto ja talous Osuuskauppa Keulan toimitusjohtaja Jorma Sieviläinen toimi toista vuottaan kauppakamarin puheenjohtajana vuoden 2003 ajan. Varapuheenjohtajina toimivat FB -Ketjutekniikka Oy:n toimitusjohtaja Lauri Pörsti ja Oras Oy:n toimitusjohtaja Jari Paasikivi. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Hallituksen vuoden 2003 kokonpano on toimintakertomuksessa otsikon Kauppakamarin toimielimet 2003 alla. Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sekä valtuuskunnan vastaavat kokoukset pidettiin ja Esitelmöitsijöinä kokouksissa olivat SOK:n pääjohtaja Kari Neilimo ja valtiosihteeri Raimo Sailas. Kauppakamarin valtuuskunnan kokoonpano on toimintakertomuksen otsikon Kauppakamarin toimielimet 2003 alla. Valiokunnat toimivat entiseen tapaansa. Valiokunnissa käsitellyt asia ovat toimintakertomuksen otsikon Valiokuntatyöskentely alla. Kauppakamarin toimitusjohtajana toimi Jaakko Hirvonsalo, koulutuspäällikkönä Pirjo Koski, Uudet markkina-alueet tutuksi projektipäällikkönä Maria Mäntynen ja toimistosihteerinä Satu Ruokonen. Kauppakamarin tilivuoden tulos kertomusvuonna osoitti ,40 euron ylijäämää. Kauppakamarin taloudellinen asema ja tulos vuonna 2003 käyvät ilmi toimintakertomuksen jälkeisestä tilinpäätöksestä. Kauppakamarin taloudellinen tila on hyvä. Jäsenmaksuperusteet ovat toimintakertomuksen otsikon jäsenmaksuperusteet 2003 alla. Jaakko Hirvonsalo 5

8 Rauman kauppakamarin tilinpäätös TULOS Varsinainen toiminta Tuotot 209, , Kulut Henkilöstökulut -194, , Poistot -6, , Muut kulut -142, , Tuotto-/Kulujäämä -133, , Varainhankinta Tuotot 163, , Kulut -13, , Tuotto-/Kulujäämä 15, , Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 18, , Kulut -1, , Tuotto-/Kulujäämä 32, , Omakatteiset rahastot Tuotot 1, Kulut -1, Siirto sidottuihin rahastoihin Tilikauden tulos 32, , Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 32, ,

9 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 20, , Aineelliset hyödykkeet yhteensä 20, , Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 51, , Sijoitukset yhteensä 51, , Pysyvät vastaavat yhteensä 72, , OMAKATTEISET RAHASTOT Stipendirahasto 12, Omakatteiset rahastot yhteensä 12, VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 20, , Siirtosaamiset 50, , Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 71, , Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 86, , Rahoitusarvopaperit yhteensä 86, , Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 178, , Vaihtuvat vastaavat yhteensä 335, , VASTAAVAA YHTEENSÄ 421, , VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Sidotut rahastot Omakatteiset rahastot Stipendirahasto 12, Sidotut rahastot yhteensä 12, Toimintapääoma 331, , Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 32, , Oma pääoma yhteensä 376, , VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 6, , Muut velat 3, , Siirtovelat 34, , Lyhytaikaiset velat yhteensä 44, , Vieras pääoma yhteensä 44, , VASTATTAVAA YHTEENSÄ 421, ,

10 8

11 TILINTARKASTUSKERTOMUS Rauman kauppakamarin kevätkokoukselle Olemme tarkastaneet Rauman kauppakamarin kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilivuodelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty kauppakamarin valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa tilikaudelta ,40 euron ylijäämää, on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot kauppakamarin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää valtuuskunnan ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen jättämisestä tulostilille on säännösten mukainen. Raumalla 29. päivänä huhtikuuta 2004 Jouko Tukkiniemi KHT Tapani Kulmala KHT 9

12 RAUMAN KAUPPAKAMARIN JÄSENET TOIMIALOITTAIN V LOPUSSA Lukumäärä Teollisuusyritykset 113 Tukkuliikkeet 7 Vähittäisliikkeet 39 Agentuuriliikkeet 6 Rakennusliikkeet 18 Liikenne- ja kuljetusyritykset 10 Huolinta- ja laivanselvitysliikkeet 5 Pankit ja vakuutuslaitokset 18 Majoitus- ja ravitsemusliikkeet 7 Muut palveluyritykset 105 Yritysjäsenet yhteensä 302 Järjestöt 6 Kunnat Henkilöjäsenet 20 10

13 KAUPPAKAMARIN TOIMIELIMET 2003 Puheenjohtajisto VALTUUSKUNTA Puheenjohtaja Sieviläinen, Jorma, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Keula 1. varapuheenjohtaja Pörsti, Lauri, toimitusjohtaja, FB-Ketjutekniikka Oy 2. varapuheenjohtaja Paasikivi, Jari, toimitusjohtaja, Oras Oy Jäsenet Akkanen, Veli-Pekka, toimitusjohtaja, Suomen Superlon Oy Ala-Siuru, Seppo, kunnanjohtaja, Lapin kunta Aro-Heinilä, Asko, elinkeinojohtaja, Rauman kaupunki Ignatius, Juhani, toimitusjohtaja, Tunamari Oy Julin, Yrjö, toimitusjohtaja, Aker Finnyards Oy Kankaanpää, Lenni, pankinjohtaja, Euran Osuuspankki Kariniemi, Pekka, toimitusjohtaja, Biolan Oy Kauppi, Simo, toimitusjohtaja, Rauman Seudun Ouuspankki Komaro, Raimo, toimitusjohtaja, Pistora Oy Kujamäki, Tapani, toimitusjohtaja, Amcor Flexibles Finland Oy Kyrklund, Kid, toimitusjohtaja, Rauma Stevedoring Ltd Lahtinen, Matti, kunnanjohtaja, Euran kunta Laine, Muisto, toimitusjohtaja, Lai-Mu Oy Leino, Erkki, hallituksen puheenjohtaja, Leimet Oy Lepistö, Erkki, toimitusjohtaja, Lännen Tehtaat Oyj Mäkelä, Pertti, toimitusjohtaja, Ahlström Kauttua Oy Niinimäki, Juhani, kunnanjohtaja, Eurajoen kunta Nordman, Pertti, toimitusjohtaja, RTK-Palvelu Oy Nummela, Kari, toimitusjohtaja, Satakenkä Oy Oras, Outi, toimitusjohtaja, Oras Liikenne Oy Paavola, Mauno, toimitusjohtaja, Teollisuuden Voima Oy Parviainen, Heikki, toimitusjohtaja, Mykora Oy Porkka, Riitta, toimitusjohtaja, Rauman Offsetpaino Oy Puotila, Pasi, pankinjohtaja, Sampo Pankki Oyj Rantala, Jari, kunnanjohtaja, Säkylän kunta Rasilainen, Juhani, toimitusjohtaja, Raumaster Oy Ruusunen, Erkka, toimitusjohtaja, Arkkitehtuuritoimisto E.Ruusunen Oy Sallinen, Kari, toimitusjohtaja, Motoseal Components Oy Suominen, Hannu, pankinjohtaja, Nordea Pankki Suomi Oyj Suominen, Pertti, toimitusjohtaja, Euraprint Oy Uusi-Kilponen, Pauli, päätoimittaja, Sanomalehti Länsi-Suomi 11

14 HALLITUS Puheenjohtajisto Puheenjohtaja Sieviläinen, Jorma, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Keula 1. varapuheenjohtaja Pörsti, Lauri, toimitusjohtaja, FB-Ketjutekniikka Oy 2. varapuheenjohtaja Paasikivi, Jari, toimitusjohtaja, Oras Oy Jäsenet Hartikainen, Sirkku, apteekkari, Rauman Keskus-Apteekki Koivu, Pentti, kaupunginjohtaja, Rauman kaupunki Marva, Heikki, toimitusjohtaja, Satatuote Oy Miettinen, Pekka, aluejohtaja, Nordea Pankki Suomi Oyj ( asti) Mikola, Tapani, toimitusjohtaja, Lännen Puhelin Oy Olkinuora, Yrjö, johtaja, UPM Kymmene Oyj Pehu-Lehtonen, Kaija, toimitusjohtaja, Oy Metsä-Botnia Ab Pere, Jorma, toimitusjohtaja, Pintos Oy Salo, Risto, toimitusjohtaja, Hollming Oy Ylitalo, Heimo, toimitusjohtaja, Lääkärikeskus Minerva Oy Kauppi, Simo, toimitusjohtaja, Rauman Seudun Osuuspankki ( alkaen) RAUMAN KAUPPAKAMARIN EDUSTAJAT KESKUSKAUPPAKAMARIN VALTUUSKUNNASSA Puheenjohtaja Sieviläinen, Jorma, Osuuskauppa Keula 1. Varapuheenjohtaja Pörsti, Lauri, FB-Ketjutekniikka Oy 2. Varapuheenjohtaja Paasikivi, Jari, Oras Oy Hallituksen jäsen Miettinen, Pekka, Nordea Pankki Suomi Oyj Valtuuskunnan jäsen Oras, Outi, Oras Liikenne Oy RAUMAN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNNAT 2003 Ammattikoulutusvaliokunta Vahtola, Jouko(pj.) Henkilöstöjohtaja Aker Finnyards Oy Aalto-Setälä, Jaakko Apulaisjohtaja Lännen Tehtaat Oy Autio, Pekka Yksikönjohtaja Satakunnan Ammattikorkeakoulu Heinonen, Tapani Henkilöstöpäällikkö Rolls Royce Oy Kaatranen, Seppo Toimitusjohtaja Varamiespalvelu Kuuselo, Juha Rehtori Innova Länsi-Suomen Aikuiskoulutuskeskus Kari, Juha K. Toimitusjohtaja Air-Ix Suunnittelu/Santasärkkä Malmsten, Sirkka Henkilöstöpäällikkö Oras Oy Nurmi Jouko Toimitusjohtaja Muottituote Oy Nurmi, Tapio A. Johtaja Rauman työvoimatoimisto Rantanen, Pekka Toimitusjohtaja Rauman Seudun Yrityspalvelu Oy Reunanen, Anja Pankinjohtaja Nordea Oyj 12

15 Tuominen, Kari Toimialajohtaja Satakunnan Ammattiopisto Tillander, Unto Rehtori Rauman Ammattiopisto Toivonen, Sakari Henkilöstöjohtaja UPM-Kymmene Oyj Lehtola, Raimo Johtaja Oy Metsä Botnia Ab Kauppavaliokunta Hartikainen, Sirkku(pj.) Apteekkari Rauman Keskusapteekki Sieviläinen, Jorma Toimitusjohtaja Osuuskauppa Keula Anto, Jaakko Tavaratalonjohtaja Tradeka/Euromarket Fere, Esat Toimitusjohtaja Fere Oy Frimodig Timo Pankinjohtaja Rauman Seudun Osuuspankki Helkelä, Raimo Kultaseppä Kultasepänliike Helkelä Ignatius, Juhani Hotellinjohtaja Hotelli Kalliohovi Manner, Teuvo Liikkeenharjoittaja MannerFood/McDonalds Mäntysalo, Petri Tavaratalonjohtaja Citymarket Palmu, Olli Kultaseppä Kultasepänliike V. Palmu Palmu, Pekka Optikko Silmäoptikot Ky Saarikko, Ilkka Toimitusjohtaja Rauman Vuokrakone Oy Suominen, Pasi Kauppias Elintarvikeliike Suominen Vähähaka, Markku Kauppias Kesport/Rauma Yrjälä, Pirkko Aluepäällikkö Suomen Matkatoimisto Oy Liikennevaliokunta Asumalahti, Hannu (pj.) Satamajohtaja Rauman satamatoimisto Auramaa, Matti Toimitusjohtaja Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Heikintalo, Seppo Virastopäällikkö Rauman kaupunki; tekninen virasto Jalonen, Matti Toimitusjohtaja Rauman kuorma-autoasema Oy Majamäki, Erkki Ostopäällikkö Ahlström Kauttua Oy Multanen Timo Logistiikkapäällikkö Oras Oy Nurmela Jouni Logistiikkapäällikkö Kekkilä Oy Oras, Outi Toimitusjohtaja Oras Liikenne Oy Peltonen, Harri Ajomestari Satakunnan Liikenne Oy Pirinen,Hannu Kuljetuspäällikkö Metsäliitto Salmi, Ari Toimitusjohtaja Contu -Trans Oy Valkoja, Pekka Osastopäällikkö Rauma Stevedoring Oy Ltd Valla, Heikki Asemapäällikkö Valtionrautatiet Palvelualojen valiokunta Ylitalo, Heimo (pj) Toimitusjohtaja Lääkärikeskus Minerva Oy Aro-Heinilä, Asko Elinkeinojohtaja Rauman kaupunki Helamaa, Markku Toimitusjohtaja Länsitekniikka Oy Kekki Ilkka Myymäläpäällikkö Oy Alko Ab Lammi, Antti Toimitusjohtaja Rauman Akku Oy Manner Juha Asianajaja Brander&Manner Oy Mattila, Jukka Osastopäällikkö Lännen Puhelin Oy Miettinen, Pekka Aluejohtaja Nordea Oyj Mäkeläinen Outi Elinkeinoasiamies Euran kunta Nordman, Pertti Toimitusjohtaja RTK-Palvelu Oy 13

16 Porkka, Riitta Toimitusjohtaja Rauman Offsetpaino Oy Puntari Mikko Toimitusjohtaja Rauman Uusi Apteekki Ruusunen, Erkka Toimitusjohtaja Arkkit.tsto E. Ruusunen Oy Rantanen Pekka Toimitusjohtaja YP-Yrityspalvelu Oy Viljanen, Olli-Pekka Johtaja Rauman Konttoripalvelu Oy Teollisuusvaliokunta Olkinuora, Yrjö (pj.) Johtaja UPM Kymmene Oyj Akkanen, Veli-Pekka Toimitusjohtaja Suomen Superlon Oy Hanhiala, Jorma Teollisuusasiamies Teollisuus ja Työantajat Hytönen, Reino Toimitusjohtaja BMH Wood Technology Oy Ivars, Christian Toimitusjohtaja Jujo Thermal Oy Jalonen, Markku Toimitusjohtaja Rakennus-Jalonen Oy Julin, Yrjö Toimitusjohtaja Aker Finnyards Oy Kujamäki Tapani Toimitusjohtaja Amcor Flexibles Finland OY Kuusisto, Juha Johtaja Kuusiston Saha Laine, Muisto Toimitusjohtaja Lai-Mu Oy Lehtinen, Pasi Toimitusjohtaja Aslemetals Oy Malmelin Rainer Toimitusjohtaja Aalborg Industries Oy Mattila, Matti Toimitusjohtaja PI-Rauma Oy Marva, Iiro Johtaja Oy Länsi-Suomi Mokka, Rauno Johtaja Teollisuuden Voima Oy Mäkelä, Pertti Toimitusjohtaja Ahlstrom Kauttua Oy Parviainen Heikki Toimitusjohtaja Mykora Oy Pehu-Lehtonen Kaija Tehtaanjohtaja Oy Metsä-Botnia Ab Pere, Tuomas Varatoimitusjohtaja Pintos Oy Pörsti, Lauri Toimitusjohtaja FB Ketjutekniikka Oy Suvanto, Tomi Apulkaup.johtaja Rauman kaupunki Välimaa, Kari Varatoimitusjohtaja Rolls Royce Oy Vuorento Eino -Pekka Toimitusjohtaja Ahlthronix Oy Tietotekniikkavaliokunta Aarinen, Reino(pj) Osastopäällikkö Hollming Oy Ahola, Timo Järjestelmäpäälliikö UPM-kymmene Oyj Kalsi, Jouko Osastopäällikkö Lännen Puhelin Oy Krappe, Tapani Toimitusjohtaja Sysforte Oy Lähdemäki, Heimo Toimitusjohtaja Comprog Oy Peltonen, Pekka Tietohallintopäällikkö Teollisuuden Voima Oy Stenback, Kari Automaatiopäällikkö Oy Metsä-Botnia Sunila, Arto Tuotekehityspäällikkö Oras Oy Susilahti, Mauri Toimitusjohtaja Progman Oy Sydänheimo, Lauri Yksikön johtaja Tampereen Teknillinen Korkeakoulu Tiihonen, Kari Toimitusjohtaja Terameri Oy Uusi-Pietilä, Timo Osastopäällikkö Affecto Oy Tilintarkastajavaliokunta Tukkiniemi, Jouko (pj.) Toimitusjohtaja, KTM,KHT Junitra Oy Saarela, Pirjo (varapj) Superlon Oy 14

17 Nolppari, Pekka HTM Tilitoimisto Nolppari Ky Suominen, Hannu HTM, pankinjohtaja Nordea OyJ Kekola, Sirpa Talousjohtaja UPM Kymmene Oyj Kuokka, Hannu Talousjohtaja Biolan Oy Kulmala, Eila KTM; lehtori Satakunnan Ammattikorkeakoulu Kelhä, Sinikka Varatuomari Asianajotoimsto Sinikka Kelhä Varajäsenet: Stenback, Kristiina KTM,HTM Heikkilän Tilitoimisto Oy Kulmala, Tapani KTM,KHT Tilintarkastajien Oy, Ernst&Young Bergström Lasse Talouspäällikkö Teollisuuden Voima Oy Ravi, Jorma Talousjohtaja Oy Rauma Stevedoring Ltd Manner, Juha Varatuomari Asianajotoimisto Brander&Manner Salo, Juhani Varatuomari Asianajotoimisto Juhani Salo Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Jaskari, Ilkka (pj.) Johtaja Lännen Tehtaat Oyj Henriksson, Seppo toimitusjohtaja Viihdelaitteet Ky Aalto-Setälä, Hannu Toimitusjohtaja Paneliankosken Voima Oy Auramaa, Pekka Kuljetusinsinööri Kuljetusliike Auramaa Oy Toimela Pekka Toimitusjohtaja Alasatakunta Jantunen, Antti Kunnanjohtaja Kiukaisten kunta Kankaanpää, Lenni Toimitusjohtaja Euran Osuuspankki Seppälä, Jussi Toimitusjohtaja Lännen Vakuutus Oy Tuuppa, Antti Johtaja Nordea Oyj Lahtinen, Matti Kunnanjohtaja Euran kunta Pere, Jorma Toimitusjohtaja Pintos Oy Perttuli, Markku Toimitusjohtaja Säkylän Osuuspankki Saarinen, Seppo Kunnanjohtaja Köyliön kunta Rantala, Jari Kunnanjohtaja Säkylän kunta Mäkelä, Pertti Toimitusjohtaja Ahlström Kauttua Oy Suominen, Pertti Toimitusjohtaja Euraprint Oy Koskinen, Kari Toimitusjohtaja Å&R Carton Oy Mäkitalo, Hanna-Leena Toimitusjohtaja Euroshield Oy Katila, Harri Toimitusjohtaja Scandinavian Cable Services Oy Haikonen, Markku Tuotantopäällikkö Sucros Oy Kiskola, Reijo Toimitusjohtaja Broilertalo Oy Peltonen, Harri Puheenjohtaja Säkylän Yrittäjät Ympäristöryhmä Vatka, Seija (pj.) Ympäristöpäällikkö UPM-Kymmene Oyj Aaalto-Setälä, Jaakko Henkilöstöjohtaja Lännen Tehtaat Oyj Hanhiala, Jorma Teollisuusasiamies Teollisuus ja Työnantajat Hirvonsalo, Jaakko Toimitusjohtaja Rauman kauppakamari Pätsi, Marko Laadunohjauspäällikkö Amcor Flexibles Finland Oy Koskinen, Jukka Tuotantoteknologian kehityspäällikkö Oras Oy Reinvall, Anneli Kemian jaospäällikkö Teollisuuden Voima Oy 15

18 KAUPPAKAMARILAITOKSEN HYVÄKSYMÄT ASIANTUNTIJAT 2003 Keskuskauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (KHT) Kulmala, Tapani, KTM, Ernst&Young Oy Seikola, Simo, tilintarkastaja, Ernst&Young Oy Tukkiniemi, Jouko, KTM, Junitra Oy Rauman kauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (HTM) Järvimäki, Hannu, merkonomi Kiukaisten Tilitoimisto Ky Suominen, Hannu, pankinjohtaja Nordea Pankki Suomi Oyj Nolppari, Pekka, yo-merkonomi Tilitoimisto Nolppari Ky Valonen, Sivi, tradenomi Ernst&Young Oy Stenback, Kristiina, KTM Heikkilän Tilitoimisto Oy Vuorio, Jaakko, KTM 16

19 KAUPPAKAMARIN KOKOUKSET Kevätkokous Teollisuuden Voima, Olkiluoto - kokousesitelmöitsijä: SOK:n pääjohtaja Kari Neilimo Syyskokous UPM-Kymmene Oyj, Juhlahovi - kokousesitelmöitsijä: valtiosihteeri Raimo Sailas Valtuuskunnan kokoukset Valtuuskunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Kokoukset pidettiin kevät- ja syyskokouksen yhteydessä. Toimintavuoden 2003 aikana kauppakamariin liittyi runsaasti uusia yritysjäseniä Villa Tallbossa pidettiin uusille jäsenille informaatio- ja tutustumistilaisuus. 17

20 Hallitus Rauman seudun elinkeino-organisaatiouudistus kauppakamarien jäsentyytyväisyystukimus Visio 2010 hankkeen julkistus kauppakamarin valiokuntien jäsenet vuodelle 2003 laajemmat työmarkkina-alueet kauppakamarin toimintakertomus vuodelta 2002 kauppakamarin tilinpäätös vuodelta 2002 Satakunnan visio 2010 ja sen jatkotoimet selvitys Satakunnan yritysrakenteen sopivuudesta 5:een ydinvoimayksikköön hallituksen jäsenten täydentäminen sopimus Tampereen Teknillisen Yliopiston elektroniikkayksikön ja hydrauliikkayksikön rahoituksen järjestämiseksi Rauman kaupungin yleiskaava ja keskustan osayleiskaava Visio 2010:n sisältö ja pääehdotukset hakemus Satakuntaliitolle ydinvoimaprojektin edistämiseksi kauppakamarin strategia 2008 valtakunnan ydinliikenneverkot helikopteriyhteyskysely Rauman seudun teknologiabarometri 2002 kauppakamarien tilinpäätösvertailut Rauman Seudun Kehitys Oy:n hallituksen jäsen jäsenmaksuperusteet vuodelle 2004 budjetti vuodelle 2004 toimintasuunnitelma 2004 vaalitoimikunta henkilövalintoja varten vuodelle 2004 helikopteriyhteyshanke Rauman seudun vähittäiskaupan ostovoima ja myynti 2000-luvulla 18

21 EDUSTUKSET KAUPPAKAMARILAITOKSESSA JA MUISSA ELIMISSÄ 2003 Keskuskauppakamarin hallitus Paavola, Mauno, Teollisuuden Voima Oy Keskuskauppakamarin valtuuskunta Miettinen, Pekka, Nordea Pankki Suomi Oyj Oras, Outi, Oras Liikenne Oy Paasikivi, Jari, Oras Oy Pörsti, Lauri, FB-Ketjutekniikka Oy Sieviläinen, Jorma, Osuuskauppa Keula Keskuskauppakamarin PKY-valiokunta Pere, Jorma, Pintos Oy Keskuskauppakamarin alue- ja rakennepoliittinen valiokunta Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan korkean teknologian säätiön valtuuskunta Helamaa, Markku, Länsitekniikka Oy Rauman teknillisen oppilaitoksen tukisäätiön hallitus Hirvonsalo, Jaakko Satakuntaliitto, Maakunnallinen yhteistyöryhmä Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan TE-Keskus, neuvottelukunta Hirvonsalo, Jaakko Rauman kaupunki, korkeakoulujen yhteistyöelin Hirvonsalo, Jaakko Satakuntaliitto: Satakunta yhteiseksi työmarkkina-alueeksi Pörsti, Lauri, FB-Ketjutekniikka Oy Eurajoen kunta: Uusi ydinvoimala Satakuntaan-työryhmä Hirvonsalo, Jaakko Satakunnan Ammattikorkeakoulu Eklund, Ari Sallinen, Kari 19

22 VALIOKUNTATYÖSKENTELY Ammattikoulutusvaliokunta Metsä-Botnian henkilöstökoulutus Sailaksen raportin sisältö Visio 2010 ja koulutus Uuden työvoiman tarve Satakunnassa Keskuskauppakamarin alueiden kilpailukyky -raportti Henkilöstövuokraus-kumppani yritykselle Rauman ammatti-instituutti ja sen kehittäminen Satakunnan toisen asteen koulutuksen koordinointi ja yhteistoimintamallien kehittäminen Ydinvoimaprojekti ja sen vaikutukset Satakunnassa Kaupan valiokunta Rauman seudun ostovoimaselvityksen hankkiminen Ydinvoimaprojekti ja sen vaikutukset Satakunnassa Liikennevaliokunta Metsäliiton puunhankinta ja näkemykset liikenneverkoista Teiden kunnossapito ja talvihoito Satakunnan logistiikkapäivä Rauman kaupungin yleiskaava ja osayleiskaava Rauman sataman tilannekatsaus Valtakunnallisesti merkittävät liikenneverkot Palvelualojen valiokunta Keskuskauppakamarin alueiden kilpailukykyselvitys ja Rauman seutu Satakunnan yrityspalveluaukot Rauman seudun elinkeino-organisaatio Rauman kaupungin tukipalvelujen tehostaminen Rauman seudun teknologiabarometri Helikopterikysely reitille Rauma - Helsinki Ydinvoimaprojekti ja palvelualat Rauman seudun vähittäiskaupan ostovoima ja myynti 2000-luvulla Julkisten palvelujen yksityistämismahdollisuudet Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta Rauman seudun elinkeino-organisaatio Satakunnan yrityspalveluaukot Ydinvoimatyöryhmä Visio 2010 Kansainvälistymisprojekti Tietotekniikkavaliokunta Visio 2010 ja tietotekniikka Teknologiabarometri Tietotekniikkayritysten kasvuprojekti Elektroniikkaklinikka Satakunnan ammattikorkeakoulun tietotekniikan kehittäminen, koulutus ja Elekit-hanke TVO:n tietohallinto Teollisuusvaliokunta Teollisuusvaliokunta Teollisuuden ajankohtaiskatsaus Satakunnan yrityspalveluaukkoselvitys Visio hanke Ympäristö ja teollisuus Uudet markkina-alueet pk-yrityksille Teollisuuden ajankohtaiskatsaus Tampereen Teknillisen yliopiston hydrauliikan yksikkö Raumalla Rauman seudun teknologiabarometri 2003 Helikopteriyhteys Rauma - Helsinki Ydinvoimainvestointi ja vaikutukset eri toimialoihin Rauman seudulla UPM-Kymmenen Rauman tehtaiden toiminnan esittely Rauman seudun uusi elinkeino-organisaatio 20

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2004 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2004

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue

Rauman kauppakamarin toiminta-alue Vuosikertomus 2007 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2007 27. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011 Rauman

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2001

TOIMINTAKERTOMUS 2001 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2001 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2001

Lisätiedot

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012 www.rauma.chamber.fi kauppakamari@rauma.chamber.fi Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2012 Eura Köyliö Säkylä Eurajoki Rauma RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

Lisätiedot

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013 www.rauma.chamber.fi kauppakamari@rauma.chamber.fi Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2013 Eura Köyliö Säkylä Eurajoki Rauma RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

Vuosikirja 2011 Vuosikertomus 2010 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2011 Vuosikertomus 2010 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2011 Vuosikertomus 2010 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2010 lopussa 511 Luottamushenkilöitä 2010 140

Lisätiedot

ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2011 ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARIN 71. TOIMINTAVUOSI SISÄLLYS LIITTEET

ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2011 ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARIN 71. TOIMINTAVUOSI SISÄLLYS LIITTEET ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2011 ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARIN 71. TOIMINTAVUOSI SISÄLLYS 1. KAUPPAKAMARIVUOSI 2. KAUPPAKAMARIN JÄSENMÄÄRÄ 3. KAUPPAKAMARIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4. HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYS LIITTEET 74. TOIMINTAVUOSI

ETELÄ-KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYS LIITTEET 74. TOIMINTAVUOSI ETELÄ-KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014 74. TOIMINTAVUOSI SISÄLLYS 1. KAUPPAKAMARIVUOSI 2. KAUPPAKAMARIN JÄSENMÄÄRÄ 3. KAUPPAKAMARIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4. HENKILÖKUNTA 5. TIEDOTUSTOIMINTA 6. ULKOMAANKAUPAN

Lisätiedot

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Toimintakertomus 2005 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2011 > 12.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2011 > 12.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa JÄSENTIEDOTE 6/2011 > 12.12. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Kauppakamarin Koulutuskalenteri/kevät 2012...3 Hallitus, johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2011 lopussa 558 Luottamushenkilöt 2011 126 Valiokunnat

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 Y-tunnus 0500585-5

ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 Y-tunnus 0500585-5 VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYS KAUPPAKAMARIVUOSI 2014... 1 PUHEENJOHTAJAN 2013 2014 KATSAUS: HAIKEIN, MUTTA KIITOLLISIN MIELIN... 1 PUHEENJOHTAJAN 2015 KATSAUS: OSALLISTU, VAIKUTA JA HYÖDY!... 2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA. - 16 - ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ. - 16 - HILJA JA ALPO SAVOLAISEN RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA. - 16 - ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ. - 16 - HILJA JA ALPO SAVOLAISEN RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2013 Sisällys KAUPPAKAMARIVUOSI 2013... - 2 - PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... - 2 - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... - 2 - TALOUSVUOSI 2013... - 3 - KUVAKOOSTE TOIMINTAVUODESTA... - 6 - KAUPPAKAMARIJÄRJESTÖN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2010-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2010-31.12.2010 HALLITUS 1 (9) TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2010-31.12.2010 YLEISTÄ Vuosi 2010 oli Raahen kauppakamariosaston 56. toimintavuosi ja se oli vuoden 2009 finanssikriisistä toipumisen aikaa. Osaston toiminta oli näkyvää

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys... 6. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2011... 7. Helmikuu... 8. Maaliskuu... 9. Huhtikuu... 10. Toukokuu...

Puheenjohtajan tervehdys... 6. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2011... 7. Helmikuu... 8. Maaliskuu... 9. Huhtikuu... 10. Toukokuu... 2011 1 2 3 4 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 6 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2011... 7 Helmikuu... 8 Maaliskuu... 9 Huhtikuu... 10 Toukokuu...11 Vuoden Liikemies 2011...12 Lokakuu...14

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys...6. Toimintakertomus vuodelta 2009...8. Helmikuu... 8. Maaliskuu...10. Huhtikuu...11. Toukokuu...13

Puheenjohtajan tervehdys...6. Toimintakertomus vuodelta 2009...8. Helmikuu... 8. Maaliskuu...10. Huhtikuu...11. Toukokuu...13 SLY 2009 korjattu 3 10.2.2010, 13:01 3 4 SLY 2009 korjattu 4 10.2.2010, 13:01 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys...6 Toimintakertomus vuodelta 2009...8 Helmikuu... 8 Maaliskuu...10 Huhtikuu...11

Lisätiedot

LUNDÉN ARCHITECTURE, ANUPAMA GARLA/JESUNG PARK VUOSIKERTOMUS 2012 2013 JÄSENET HAKEMISTOT

LUNDÉN ARCHITECTURE, ANUPAMA GARLA/JESUNG PARK VUOSIKERTOMUS 2012 2013 JÄSENET HAKEMISTOT 2014 LUNDÉN ARCHITECTURE, ANUPAMA GARLA/JESUNG PARK VUOSIKERTOMUS 2012 2013 JÄSENET HAKEMISTOT Yritysten yhteistyökumppanina Nordea on vahva toimija Ilmoitus NORDEA ON ELINKEINOELÄMÄN yhteistyökumppanina

Lisätiedot

Sisältö. Visio. Toiminta-ajatus. Keksintösäätiö on Suomen merkittävin ja arvostetuin keksintötoiminnan asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Sisältö. Visio. Toiminta-ajatus. Keksintösäätiö on Suomen merkittävin ja arvostetuin keksintötoiminnan asiantuntija- ja palveluorganisaatio. TOIMINTAVUOSI 2007 Visio Keksintösäätiö on Suomen merkittävin ja arvostetuin keksintötoiminnan asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Toiminta-ajatus Keksintösäätiö auttaa yksityishenkilöiden, yliopistotutkijoiden

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 LUNDEN LUNDEN ARCHITECTURE ARCHITECTURE OY, COBE OY, COBE VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT Digitalisaatio tuo asiakkaiden käyttöön uusia palveluja.

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1. Tilinpäätös 2014

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1. Tilinpäätös 2014 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1 Tilinpäätös 2014 KYMENLAAKSON LIITTO Tilinpäätös 2014 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2012 > 14.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2012 > 14.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamari kouluttaa Connecting Business! Kauppakamarin päivitetty Koulutuskalenteri/syksy 2012...3-5 JÄSENTIEDOTE 6/2012 > 14.12. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2013... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2013... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2013 VUOSIKIRJA 2013 3 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2013... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 10 Toukokuu...11 Vuoden Liikemies

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus 2012 Lakimiesliitto Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus... 1 Liiton johto... 1 Valtuuskunta... 2 Työmarkkinatoimikunta... 2 Keskuslakkotoimikunta... 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 ETELÄ-POHJANMAAN LIITON tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Hyväksytty maakuntahallituksessa 31.3.2014 Hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.6.2014 Julkaisu C:73 ISBN 978-951-766-214-7 (nide) ISBN 978-951-766-215-4

Lisätiedot

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat. VUOSIKERTOMUS 2014 Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.fi 2 n Sisällys Veropolitiikassa jäidenlähdön

Lisätiedot

keskitymme kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen sekä jäsentemme palkitsemiseen.

keskitymme kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen sekä jäsentemme palkitsemiseen. 2013 VUOSIKERTOMUS 2 Uudistetun strategiamme mukaisesti keskitymme kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen sekä jäsentemme palkitsemiseen. Tradekan toiminta-ajatus 1. Tradeka on Osuuskunta

Lisätiedot

Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... 10. Toukokuu...11. Syyskuu...12. Lokakuu...14. Marraskuu...15

Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... 10. Toukokuu...11. Syyskuu...12. Lokakuu...14. Marraskuu...15 VUOSIKIRJA 2014 VUOSIKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2014... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 10 Toukokuu...11 Syyskuu...12 Vuoden

Lisätiedot

LAITILAN PUHELIN V o u sikertomus 2005 osikertomus 2005

LAITILAN PUHELIN V o u sikertomus 2005 osikertomus 2005 LAITILAN PUHELIN Vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo Tunnuslukuja Hallinto Liikevaihto 2,301 milj. euroa Liikevoitto 0,934 milj. euroa Investoinnit 0,429 milj. euroa Puhelinliittymät 4454 kpl Laajakaistaliittymät

Lisätiedot