TERVEYDENHOITAJIEN MAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN EDISTÄMISEEN LASTENNEUVOLATYÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYDENHOITAJIEN MAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN EDISTÄMISEEN LASTENNEUVOLATYÖSSÄ"

Transkriptio

1 TERVEYDENHOITAJIEN MAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN EDISTÄMISEEN LASTENNEUVOLATYÖSSÄ TARJA JAVANAINEN-LEVONEN,, MARITA POSKIPARTA, PAULI RINTALA Satakunnan Ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala, Pori, Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteiden laitos Yhteyshenkilö: Tarja Javanainen-Levonen, Satakunnan Ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala, Maamiehenkatu 0, 800 Pori Puh: , sähköposti: TIIVISTELMÄ Javanainen-Levonen, T., Poskiparta, M., Rintala, P. 00. Terveydenhoitajien mahdollisuudet liikunnan edistämiseen lastenneuvolatyössä. Liikunta & Tiede (), 0. Tutkimuksessa selvitettiin ryhmäkeskusteluiden (n=) avulla lastenneuvoloiden terveydenhoitajien käsityksiä liikunnanedistämistyönsä toteuttamismahdollisuuksista. Lisäksi kartoitettiin terveydenhoitajien kehittämisajatuksia liikunnan edistämisestä. Ryhmäkeskusteluihin osallistui terveydenhoitajaa kahdeksasta erikokoisesta kunnasta. Puhtaaksikirjoitetut keskustelunauhat analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla ja mainintojen määrä laskettiin ryhmittäin. Tutkimukseen osallistuneiden terveydenhoitajien mielestä liikunnan edistämistä mahdollistavat tai rajoittavat () terveydenhoitajan ominaisuudet, () lastenneuvolatyön luonne sekä () yhteistyö ja liikuntapalveluista tiedottaminen. Kehittämisehdotukset kohdistuivat samoihin teemoihin. Kaikissa ryhmissä korostettiin väestövastuutyön suomia mahdollisuuksia liikunnan edistämisessä. Erityisesti tutkimukseen osallistuneet maaseudun terveydenhoitajat kokivat tuntevansa asiakasperheet hyvin, mikä on edellytyksenä yksilölliselle liikunnanedistämistyölle. Ryhmiin osallistuneiden terveydenhoitajien mielestä puutteellinen tieto liikunnasta ja liikunnan palvelutarjonnasta sekä epävarmuus neuvonnan vaikuttavuudesta rajoittavat liikunnanedistämistyötä. Lisäksi he pitivät rajoittajina aika- ja materiaaliresursseja. Voimakkaimmin esitettiin tarve kehittää liikuntapalvelutarjonnan koordinointia ja tiedottamista. Tutkimustulokset viittaavat siihen, etteivät edes kokeneet terveydenhoitajat, joilla on ollut koulutuksessa jonkin verran liikunnan näkökulmaa, koe pystyvänsä edistämään lasten ja perheiden liikuntaa lastenneuvoloille asetettujen ohjeiden mukaan. Koska liikunnan näkökulman tiedetään nykyisessä koulutuksessa Suomessa vähentyneen, suosittelemme koulutuksen liikunnan sisältöjen arviointia ja kehittämistä. Lisäksi esitämme lastenneuvolan työmenetelmien kehittämistä ja resurssien parantamista sekä liikuntapalvelutiedottamisen lisäämistä lastenneuvoloille. Asiasanat: liikunnanedistäminen, lapset, neuvolatyö, terveydenhoitaja, ryhmäkeskustelu ABSTRACT Javanainen-Levonen, T., Poskiparta, M., Rintala, P. 00. Opportunities for physical activity promotion in Finnish child health clinics as perceived by public health nurses. Liikunta & Tiede (), 0. The aim of this qualitative research was firstly to describe the facilitators and restrictors for physical activity promotion in Finnish child health clinics [CHC] as perceived by public health nurses [PHNs]. Secondly, the aim was to describe the developmental ideas concerning physical activity promotion. Five regional focus groups were conducted with twenty-four informants selected by purposive sampling. Verbatim transcripts were analyzed by qualitative content analysis, supplemented by quantitative analysis. The personal characteristics and abilities of PHNs, the nature of daily work in CHC, and collaboration within health care and in the community were listed as determinants of physical activity promotion. PHNs stressed the importance of population responsibility as a facilitator for physical activity promotion within health care in every focus group. Particularly rural PHNs highlighted their possibility to get to know the child and the family individually, which facilitates client-centred working methods. The limited knowledge on physical activity, including adapted physical activity and service-delivery in physical activity restrict physical activity promotion in PHNs viewpoint. Furthermore, PHNs were sceptical about the effects of counselling as well as considering time and material constraints as restricting factors. For developmental issues, PHNs stressed that they need to be better informed about service-delivery in physical activity for children and families. Evidently, even experienced PHNs - such as in this study - with some education in physical activity during their professional training, do not feel capable of promoting physical activity of the child and the family according to the guidelines and recommendations for health care. Therefore, this research proposes recommendations concerning the training of PHNs, working methods in CHC, resources for collaboration, and sharing information on service-delivery in physical activity with health care. Keywords: physical activity promotion, child health care, public health nursing, focus groups, early childhood Liikunta & tiede / 00 TUTKIMUSARTIKKELI Terveydenhoitajat liikunnanedistäjinä

2 JOHDANTO Suomalaisen lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja lapsiperheiden terveyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä sairauksia. Terveydenhoitajan tulisi tavata lastenneuvolasuositusten mukaan jokainen alle kouluikäinen lapsi keskimäärin 6 kertaa. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena 00.) Koko ikäryhmän tavoittavien palveluiden merkitystä on viime vuosina korostettu kansainvälisesti, erityisesti ehkäisevässä kansanterveystyössä ja terveyden edistämisessä (Blair 000; Diet, nutrition 00). Lastenneuvolatoimintaa ohjaavista periaatteista perhekeskeisyys, asiakaslähtöisyys ja yhteisöllisyys (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena 00) tarjoavat hyvän pohjan laaja-alaiselle terveydenedistämistyölle. Varhaisen puuttumisen periaatteisiin kuuluu ongelmatapauksissa perheille suunnattu aktivoiva neuvonta, joka sisältää jatko-ohjauksen eri alojen asiantuntijoiden palveluiden pariin (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena 00). Väestövastuun toteutuminen edellyttää terveydenhuollon ammattiryhmien yhteistyötä vastattaessa tietyn alueen eri-ikäisten asukkaiden terveyden hoitamisesta ja edistämisestä. Vaikka lasten terveys on yksi kansanterveystyömme painopistealue (Valtioneuvoston periaatepäätös 00), on suomalaisten alle kouluikäisten lasten liikuntaa koskeva tieto melko vähäistä (Telama ym. 00). Kansallisen liikuntatutkimuksen (Liikuntatutkimus , 006) mukaan -6 -vuotiaista lapsista % ei harrasta liikuntaa ollenkaan - ei omatoimisesti eikä urheiluseurassa. Esimerkiksi lapsen perusliikuntataidot harjaantuvat juuri omatoimisissa leikeissä sekä liikuttaessa eri toimintaympäristöissä eri vuodenaikoina. Ennen kouluikää lapsen tulisi hallita pyöräilyn, luistelun, hiihdon ja uinnin alkeet, joiden oppiminen vahvistaa lapsen minäkäsitystä ja itsetuntoa. Varhaislapsuuden liikuntaa tarkasteltaessa olisikin tärkeätä tutkia liikunnan harrastusmäärien lisäksi tilaisuuksia motorisen kehityksen tukemiseen ja harjaannuttamiseen. Tämän tutkimuksen oletuksena on, että varhaislapsuuden motorinen kehitys, motoristen perustaitojen ja liikuntalajien harjoittaminen sekä ulkoilun, leikin ja liikuntaharrastusten ja perheliikunnan tarjoama fyysinen aktiivisuus tukevat lapsen kasvua ja kokonaiskehitystä (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 00) ja edistävät lapsen nykyistä ja tulevaa terveyttä sekä lapsen ja koko perheen hyvinvointia (Health 999, 6, 89). Erityisen tärkeää liikunta on niille lapsille, joilla on vamma tai pitkäaikaissairaus, ylipainoa tai oppimisvaikeuksia. Tässä artikkelissa liikunnanedistämistyöhön luetaankin kuuluvaksi kaikki se työ, jonka avulla terveydenhoitaja arvioi, seuraa, aktivoi tai tukee asiakkaana olevan lapsen motorista kehitystä ja motorisia taitoja tai asiakkaana olevan lapsen ja perheen fyysistä aktiivisuutta. Liikuntaa edistävä työ voi toteutua yksilön ja perheen tasoilla vastaanottojen yhteydessä tai yhteisötasolla esimerkiksi vanhempainryhmissä tai päiväkotien vanhempainilloissa. Vanhempien osallistumista liikunnanedistämistyöhön on korostettu kansainvälisissä interventioissa (Sallis ym. 000). Vanhempien osallistumisen lisäksi esimerkiksi australialaiset vanhemmat itse pitivät tärkeänä sitä, että lapsen elintapoihin kohdistuva ennalta ehkäisevä työ aloitettaisiin jo huomattavasti ennen kouluikää (Hesketh ym. 00). Suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten odotetaan edistävän liikuntaa luontevana osana jokapäiväistä työtään (Konsensuslausuma 00; Lastenneuvola lapsiperheiden tukena 00, 98 99; Terveysliikunnan paikalliset suositukset 000; Terveyttä edistävän liikunnan kehittämistoimikunnan mietintö 00), ei irrallisina interventioina. Liikunta on lisäksi ensimmäistä kertaa mukana kansallisissa ravitsemussuosituksissa (Suomalaiset ravitsemussuositukset 00) ja liikunnan lisääminen on sisällytetty terveydenhuollossa osaksi lasten lihavuuden hoito-ohjelmaa (Käypä hoito suositus 00). Liikunnan edistäminen ei kuitenkaan toteudu automaattisesti ilman työntekijän erityisvalmiuksia tai organisaation mahdollistavia toimenpiteitä. Terveydenhoitajien koulutuksen tulee tarjota yleiset terveydenedistämistaidot (Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon 00): neuvonta-, ohjaus-, vuorovaikutus-, yhteistyö- ja tiedonhankintataidot sekä taidon tukea asiakkaiden itsehoitoa (Hoitotyön työryhmä 00). Itsehoitotaitojen tukeminen edellyttää valmiuksia edistää myös asiakkaan fyysistä aktiivisuutta. Terveydenhoitajien koulutus oli 980-luvulla Suomessa liikunnanopetuksen kulta-aikaa, mikä ilmeni suurina opetustuntimäärinä (Ammattikasvatushallitus 986). Myöhemmin ammattikorkeakoulut [amk] tuottivat opetussuunnitelmansa itsenäisesti, mistä seurasi liikunnan osuuden huomattava väheneminen (Terveyttä edistävän liikunnan 00). Opetussuunnitelmatutkimuksen (Poskiparta ym. 000) tulokset antoivat viitteitä siihen, että hoitoalan amk-opiskelijoiden mielestä liikunnan opintojakso tukee terveyden edistämisen oppimista. Terveysalan opiskelijat ovat kritisoineet liikunnan opintojen puuttumista amk-koulutuksessa (Perälä & Ponkala 999, 6), koska he ovat ilmeisesti tunnistaneet tulevan työnsä tarpeet asiakkaan terveyden edistäjänä (ks. Liimatainen 00; Rautio 006). Terveydenhoitajien toteuttaman terveitä elintapoja edistävän työn arvioinnin ja kehittämisen kannalta on tärkeä selvittää, minkälaisiksi lastenneuvolassa toimivat terveydenhoitajat kokevat mahdollisuutensa liikunnanedistämistyössä. Suomessa ei ole aikaisemmin tehty tutkimuksia lasten liikunnan edistämisestä lastenneuvolatyössä (Pelkonen ym. 00). Tässä tutkimuksessa pyrittiin kartoittamaan ja kuvaamaan terveydenhoitajien käsityksiä mahdollisuuksista lasten liikunnan edistämiseen lastenneuvolatyössä ryhmäkeskusteluiden avulla. Tutkimuskysymykset olivat:. Mitkä tekijät mahdollistavat terveydenhoitajien toteuttamaa liikunnanedistämistyötä lastenneuvolassa?. Mitkä tekijät rajoittavat terveydenhoitajien toteuttamaa liikunnanedistämistyötä lastenneuvolassa?. Mitä asioita tulisi kehittää liikunnanedistämistyön parantamiseksi? TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT Ryhmäkeskustelujen on todettu soveltuvan hyvin aineistonhankintamuodoksi perehdyttäessä uuteen tutkimusalueeseen (Krueger & Casey 000; Morgan 99). Vaikka focus-ryhmien vetäjä ylläpitää keskustelua ennalta laaditun rungon mukaan, on osallistujilla kuitenkin mahdollisuus esittää kysymyksiä toisilleen, vertailla kokemuksiaan ja innostaa toinen toisiaan käsittelemään mielenkiintoa herättäviä aiheita syvällisemmin. Järjestämällä ja arvioimalla näitä focus-ryhmissä esitettyjä terveydenhoitajien näkemyksiä ja kokemuksia on mahdollista koota kuvaus, jossa tulee esiin yksittäisten henkilöiden näkemysten lisäksi ne näkökulmat, jotka ovat tutkimukseen osallistuville terveydenhoitajille yhteisiä. Harkinnanvarainen tutkimusjoukko koottiin keväällä 00. Valintakriteerinä oli lastenneuvolan paikkakunnan koko (pieni, keskisuuri tai suuri kunta) sekä alueen muut ominaisuudet (suuren kaupungin keskusta tai asumalähiö). Tavoitteena oli muodostaa noin kuuden hengen ryhmiä, joihin voisivat osallistua kaikki valittujen paikkakuntien tai alueiden lastenneuvoloissa työskentelevät terveydenhoitajat. Kahdeksan kunnan alueiden lastenneuvolan terveydenhoitajia valittiin lopulta tutkimusjoukkoon. Focus-ryhmiin osallistuneet terveydenhoitajat olivat kaikki naisia. Heidän taustatietonsa on esitetty taulukossa. Tutkimukseen osallistuneita henkilöitä voidaan pitää työkokemuksen ja ikäjakauman perusteella kokeneina terveydenhoitajina. Kaksikymmentä heistä ilmoitti, että sairaanhoitajan koulutukseen oli kuulunut liikunnanopetusta. Opetus oli ollut samantyyppistä kuin lukiossa, joten ammatilliset sisällöt eivät olleet painottuneet toteutuksessa. Yhdeksällä tutkimukseen osallistuneista oli ollut Liikunta & tiede / 00 TUTKIMUSARTIKKELI Terveydenhoitajat liikunnanedistäjinä

3 TAULUKKO. Focus-ryhmiin osallistuneiden terveydenhoitajien taustatiedot TAUSTATIEDOT n % a Terveydenhoitajan työpaikkakunta Pieni maaseutukunta (< 0000 asukasta) 9 Keskisuuri kunta ( asukasta) Suuren kunnan keskusta ( 000 asukasta) 6 Suuren kunnan asumalähiö 6 Ikäryhmä (ka 6. vuotta) 0 vuotta 0 vuotta vuotta Työkokemus lastenneuvolatyöstä (ka.9 vuotta) vuotta tai vähemmän 0 vuotta 8 vuotta 0 8 vuotta 6 vuotta tai enemmän Ammatillinen peruskoulutus Sairaanhoitajan tutkintoon perustuva terveydenhoitajakoulutus 0 8 Terveydenhoitajakoulutus Koulutusmuoto Ns. vanhamuotoinen koulutus b 0 8 Uusimuotoinen koulutus c Aikuiskoulutus d Amk-koulutus 0 0 a prosentin kantaluku joka kohdassa b sairaanhoitajakoulutuksen sisältävä terveydenhoitajakoulutus c ylioppilaspohjainen terveydenhoitajakoulutus d sairaanhoitajan tutkintoon ja työkokemukseen perustuva terveydenhoitajakoulutus terveydenhoitajakoulutuksen aikana ammatillisesti suuntautunutta liikuntaa, joka sisälsi liikunnanohjaustuokioita, ryhdin tarkastukseen liittyvää ohjausta ja terveisiin elintapoihin liittyvää neuvontaa. Kukaan terveydenhoitajista ei ollut suorittanut amk-tason tutkintoa. Ryhmäkeskusteluihin osallistui 9. % kutsutuista terveydenhoitajista. Keskisuuren kaupungin ryhmästä yksi terveydenhoitaja oli vuosilomalla ja yksi täydennyskoulutuksessa tutkimuspäivänä. Maaseuturyhmiä jouduttiin muodostamaan kaksi pitkien etäisyyksien vuoksi ja nuo ryhmät toteutettiin helpoiten saavutettavissa olevissa terveyskeskuksissa. Kaikki muut ryhmät toteutettiin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa. Terveydenhoitajat ( 6 osallistujaa/ryhmä) keskustelivat aiheesta liikunnanedistäminen lastenneuvolatyössä keskimäärin kahden tunnin ajan (Krueger & Casey 000; Pötsönen & Välimaa 998). Keskustelun teemat ja haastattelijan esittämät pääkysymykset on esitetty taulukossa. Keskusteluiden tarkentava vaihe perustui aiemmin esitettyyn tutkimukseen (Javanainen-Levonen ym. 00). Useat tutkijan kysymykset pystyttiin käsittelemään nopeasti tarkentavassa vaiheessa, koska niistä oli jo keskusteltu yleiskeskusteluvaiheessa. Aineistonkeruun luotettavuutta parannettiin kertomalla osallistujille tutkimuksen kulusta etukäteen sekä luomalla ryhmätilanteisiin luottamuksellinen ilmapiiri. Kaikki keskustelut nauhoitettiin ja kaikki TAULUKKO. Haastattelijan ylläpitämät keskusteluteemat ja ryhmäkeskusteluiden aikana esitetyt pääkysymykset Ryhmäkeskustelun vaihe Yleiskeskustelu ~ tunti Tarkentava keskustelu ~ tunti Teemat ja pääkysymykset Terveydenhoitajien liikunnanedistämistyö integroituna lastenneuvolatyöhön Miten liikunnanedistäminen ilmenee päivittäisessä työssäsi lastenneuvolassa? Liikunnanedistämisen osa-alueet (Javanainen-Levonen ym. 00) Motorisen kehityksen arviointi ja seuranta Miten motorisen kehityksen arviointi ja seuranta toteutuvat työssäsi? Miten kyseinen teema voisi toteutua ihannetapauksessa? Mitkä tekijät rajoittavat toteutumista? Fyysisen aktiivisuuden arviointi ja seuranta Miten fyysisen aktiivisuuden arviointi ja seuranta toteutuvat työssäsi? Miten kyseinen teema voisi toteutua ihannetapauksessa? Mitkä tekijät rajoittavat toteutumista? Liikunnallinen aktivointi ja tukeminen Miten liikunnallinen aktivointi toteutuu työssäsi? Miten kyseinen teema voisi toteutua ihannetapauksessa? Mitkä tekijät rajoittavat toteutumista? Liikuntaneuvonta Miten liikuntaneuvonta toteutuu työssäsi? Miten liikuntaneuvonta voisi toteutua ihannetapauksessa? Mitkä tekijät rajoittavat liikuntaneuvonnan toteutumista? Yhteistyö Miten yhteistyö liikunnanedistämisessä toteutuu työssäsi? Miten yhteistyö voisi toteutua ihannetapauksessa? Mitkä tekijät rajoittavat yhteistyön tekemistä? muut paitsi maaseuturyhmät videoitiin (Krueger & Casey 000). Ryhmäkeskusteluiden toteuttaja litteroi digitoidut ryhmäkeskustelut sanatarkasti ja suoritti aineiston analyysin. Laadullisessa, aineistolähtöisessä analyysissä käytettiin induktiivista sisällönanalyysiä Tuomen ja Sarajärven (00, ) kuvaamalla tavalla. Puhtaaksikirjoitettujen keskustelunauhojen analyysiyksikkönä oli yksi tai useampi virke, joka sisälsi ilmauksen samasta ydinasiasta. Analyysi toteutettiin keskusteluryhmittäin poimimalla litteroidusta tekstistä terveydenhoitajien esittämät maininnat yksi tutkimuskysymys kerrallaan: analyysiyksikkö sisälsi siis maininnan liikunnan edistämistä mahdollistavasta tekijästä, rajoittavasta tekijästä tai kehittämistä vaativasta tekijästä. Useimmiten nuo maininnat esitettiin Liikunta & tiede / 00 TUTKIMUSARTIKKELI Terveydenhoitajat liikunnanedistäjinä

4 TAULUKKO. Esimerkki liikunnanedistämisen mahdollistajia käsittelevien mainintojen (N=8) pelkistämisestä ja luokittamisesta alakategorioihin Terveydenhoitajan ominaisuudet yläkategorian osalta. Alkuperäiset maininnat Pelkistetty sisältö Alakategoria Mut muutenha terveydenhoitajall on siis kaikki mahdollisuudet Ja niin paljon ko terveydenhoitajal itellä riittää tietoo ja taitoo, ni voi tota tehä ja kertoo. Mut sit taas toisaalta, jos on tämmöst kehityksen viivästymää. Ni tota, kyllähän ne sitte niinku siinä aika helposti huomaa, ko kerran kattoo paljon lapsii. Eli se on niinko vaan siittä, mitä sää lehdest satut näkeen ja leikkaat ylös sitte et se on vaan itte omasta terveydenhoitajan aktiivisuudesta. että tota netti on tuonut mahdollisuudet. Ja vieny näit rajoja pois. Mutta tietysti se vaatii sitä aktiivisuutta, että käy katsomassa sivuja. se tietysti riippuu meist itestä, et millai me ollaa omaksuttu tää liikunnallinen elämäntapa Terveydenhoitajatki o erilaisii, et ei ne niinko sit koe kaikkii asioit nii tärkeeks. Ja kyll se oma terveydenhoitajan asennekin siihen liikkumiseen. Ni kyllä sekin heijastuu varmasti siihen, miten sä käsittelet sitä vanhempien kanssa sitä liikkumista. Nii ja sit se taas heijastuu siihen, millais sää sit ohjaat niitä perheitä. Millai sää ite liikut. Ja pienellä paikkakunnalla on se etu, ku hiihtokilpailun tulokset on lehdess ja kaikki maastojuoksu ja kesäkisat. Ni sieltäkin näkee niinko, et ai jaa, ton perheen lapset on ollu tuolla. Ja tietää jo sillai pohjatietoa neuvolakäynnille Ja tota kyllä kyllä täs on jo tullut esille ni kyllä pienellä paikkakunnalla on se etu, että pystytään hyvin seuraamaan, että ketkä liikkuu ja siitä voidaan sitten keskustella ja kannustaa eteenpäin. Th:n tieto ja taito Th:n työkokemus Th:n aktiivisuus kerätä tietoa lehdistä Th:n aktiivisuus hakea tietoa netistä Th:n liikunnallinen elämäntapa ja arvostus Th:n asenne liikuntaan Th:n oma fyysinen aktiivisuus Th:n mahdollisuus seurata perheiden fyysistä aktiivisuutta lukemalla paikkakunnan lehtiä Th:n mahdollisuus seurata perheiden fyysistä aktiivisuutta vapaa-aikana Th:n valmiudet ja työkokemus Th:n aktiivisuus tiedonhaussa ja tieto liikuntapalveluista Th:n liikunta-asenne ja fyysinen aktiivisuus Th:n työskentely asuinpaikkakunnalla keskustelujen tarkentavassa vaiheessa johtuen keskusteluteemoista ja pääkysymyksistä. Seuraavassa vaiheessa pelkistettiin mainintojen sisällöt ja samansisältöiset maininnat koottiin yhteen alakategorioiksi, jotka yhdisteltiin edelleen yläkategorioiksi. Tutkijat antoivat yläkategorioille mahdollisimman kuvaavan nimen. Analyysin tuloksena saatiin kolme eri yläkategoriaa: terveydenhoitajan ominaisuudet, lastenneuvolatyön luonne sekä yhteistyö ja tiedottaminen. Kunkin tutkimuskysymyksen kohdalla alakategoriat poikkesivat toisistaan. Taulukoissa - on esitetty esimerkit analyysiprosessista kaikkien kolmen yläkategorian osalta eri tutkimuskysymysten mukaan. Aineistoa analysoitiin myös kvantitatiivisesti laskemalla eri kategorioiden mainintojen lukumäärä ja prosentuaalinen osuus kaikista maininnoista yläkategorioittain. Tämä analyysi tehtiin ryhmittäin, jotta pystyttiin tarkastelemaan mainintojen painottumista aineistossa (Taulukko 6). Tutkimustuloksissa esitetään ensin aineistolähtöisen laadullisen analyysin luoma kokonaiskuva (Tuomi & Sarajärvi 00) ja lopuksi esitetään eri tekijöiden painottuminen aineistossa. TUTKIMUSTULOKSET Liikunnanedistämistyötä mahdollistavat tekijät Terveydenhoitaja mahdollistajana. Terveydenhoitajat pitivät omaa positiivista liikunta-asennettaan ja fyysistä aktiivisuuttaan perustana liikunnanedistämistyölle. Terveydenhoitajat sanoivat, että jokainen heistä nostaa liikunnan esiin vastaanotoilla jollakin tasolla, mutta kuitenkin oma liikunta-asenne heijastuu heidän mielestään neuvonnan syvällisyyteen. Eräs terveydenhoitajista ilmaisi asian seuraavasti: et kyllä jokainen terveydenhoitaja tietysti tommosen normaalin, semmosen mikä ny tulee täss jokapäiväsess hoito-ohjeis ja tämmäsessä, mikä on kanssa kyl ihan liikunnan edistämistä. Ni se varmaan toteutuu joka ainoolta. Mut sit tämmäne enemmä pidemmälle menevä, aktiivisempi ni se varmaan niinko on jo vähän henkilökohtasta. (Th, lähiöryhmä) Terveydenhoitajan tietoa liikuntapalveluista sekä hänen aktiivisuuttaan tiedonhaussa pidettiin myös liikunnanedistämistyötä mahdollistavana tekijänä. Terveydenhoitajat arvioivat työkokemuksen merkityksen suureksi lapsen motorista kehitystä tutkittaessa, sillä heidän mielestään kokemuksen myötä silmä harjaantuu näkemään kehityspoikkeamia. Terveydenhoitajat korostivat sitä, että terveydenhoitajan asuessa työskentelypaikkakunnallaan, hän voi seurata perheiden aktiivisuutta vapaa-aikanaankin ja lisäksi hän saa postin kautta kotiin asuinkunnan liikuntatarjonnasta kertovat esitteet. Lastenneuvolatyön luonne mahdollistajana. Lastenneuvolatyön luonne edistää terveydenhoitajien mielestä mahdollisuuksia liikunnanedistämiseen. Koko perheen, jopa suvun asiakkuutta ja tuntemista korostettiin: Ni ko sää näät sen perheen siel lastenneuvolas, sä näät sitte miestä terveystarkastuksiss, sä näät äitiä tai isää diabeetikkona, ja sitä mummua tai pappaa siell diabeetikkona. (Th, maaseutui-ryhmä) Lisäksi väestövastuutyö kaikkien ikäryhmien terveyspalveluiden tuottajana helpottaa terveydenhoitajien mielestä asiakkaan yksilöllistä tuntemista sekä perheiden aktiivisuuden havainnointia, esimerkiksi terveydenhoitajan kulkiessa kotisairaanhoidossa. Maaseudun terveydenhoitajat korostivat yksimielisesti asiakkaiden, asiakasperheiden ja sukujen yksilöllistä tuntemista pohjana terveyttä edistävälle työlle. Terveydenhoitajien mielestä on tärkeää, että he voivat arvioida ja seurata lapsen motorista kehitystä säännöllisesti määrävuositarkas- Liikunta & tiede / 00 TUTKIMUSARTIKKELI Terveydenhoitajat liikunnanedistäjinä

5 TAULUKKO. Esimerkki liikunnanedistämisen rajoittajia käsittelevien mainintojen (N=0) pelkistämisestä ja luokittamisesta alakategorioihin Lastenneuvolatyön luonne yläkategorian osalta. Alkuperäiset maininnat Pelkistetty sisältö Alakategoria Et tarkastukseen ei voi varata niin paljon aikaa et ehtis nää kaikki asiat käymään läpi. Mut ett ei meil varsinaisesti liikunnast o minkäännäköstä, mitä vois käteen antaa. Et kertoo että, tai niinku materiaalin avulla, ett mitä tän ikäsen kans vois tehdä ja harrastaa ja! Et se mikä sen perheen se suurin ongelma ain on, et ko mee pitäs kuitenkin sen mukkaan, mikä on perheen tarpeet. Että jos siell on tosiaan niinko monesti on kasvatusasiat semmoset, jotka vaatii niinku panostusta. Ni, sillo saattaa sit joku muu asia jäädä. Monesti se - vuotias jää. Jos kaikki o ollu ihan suht koht ok, ni se jää hiukan semmoselle, ett katotaan et päällisin puolin ihan. Et ei siihen niin hirveesti paneuduta. Ni just varmaa o arkoja ehkä että, jos mä ny leimaan tämän tai jotenkin. Et täss tulee joku leimaaminen, että vanhemmat pahastuu täst, jos ne näkee tämän tämmäst. Tai sit että ne kokee tämän että, että täs ois jotakin häikkää. Nii-i ja voi olla, että sitteki se jää täyttämäti. Must se on vähän semmone kaavake [perhetieto], et se niinku jää. Et tiedon siirto muualle, et ittekun tietää ne ni aattelee et kyllä mä nää tiedän mut sitte jos hän muuttaaki muualle, ni sielt sit on otettava selvää et ei se välttämättä löydy sielt. Mikä siin o sit epänormaalia, mistä sen sit ain tietää. Ja mikä on ihan normaalin rajoissa vielä? Mut edelleenkin se lähettäminen, et kuinka herkästi sillee sit lähetetään eteenpäin. Ni musta se ei o helppoa, et siihen, eikä siit oo sovittu varmaan fysioterapeuttien kanssa et. Mut siinäkin on jotenki, mul on ainakin vieläkin se, et mihin mää sit ohjaan sen viisvuotiaan, jos se on vähän kömpelö. Niin mikä sen paikka sitten on? Käytettävän ajan rajallisuus Materiaalin puute Käsiteltävien asioiden monimuotoisuus Leikki-ikäisten tarkastusten pintapuolisuus Arkuus dokumentoinnissa johtuen lapsen leimaamisen pelosta Puutteellinen dokumentointi Puutteellinen tiedon siirtyminen Vaikeudet motorisen arvioinnin tekemisessä Vaikeudet jatko-ohjauksessa Jatko-ohjauksen epäselvyys: viisivuotistarkastuksen yhteydessä Aika- ja materiaaliresurssit Työtehtävien laajuus Vastaanottojen vähäisyys leikki-iässä Dokumentoinnin ja tiedon siirtymisen puutteellisuus Vaikeudet motorisen kehityksen arvioinnissa Epäselvyys jatkoohjauksessa TAULUKKO. Esimerkki kehittämisehdotuksia käsittelevien mainintojen (N=9) pelkistämisestä ja luokittamisesta alakategorioihin Yhteistyö ja tiedottaminen yläkategorian osalta. Alkuperäiset maininnat Pelkistetty sisältö Alakategoria Ja toisaalta toivois, et neuvolaanki tulis sitä materiaalia: tuolta liikuntavirastoista ja naisvoimistelijoista Että missä toimii vauvajumppaa ja muksujumppaa ja vesijumppaa nyt tuli sitte [kotiin] vapaa-aikavirastosta tämmöne esite. Mut mun mielestä, kyllä se kuulus tull työpaikalle. Ja oll työpaikall saatavilla semmonen ajantasalla oleva opas. Ja varsinki ku täss ollaan niinku tämmäsen neljän kunnan alueella ja sitten meillä on vielä lisäksi omia naapurikuntia meiän kunnan väki käy [viereinen kunta] harrastuksissa. Ni niin tätä tiedottamista saisi olla! Liikunnan yhdyshenkilö, samoin kuin astma ja diabetes: pitäisi tietonsa ajan tasalla liikunnan suhteen kaikkien eri ikäryhmien liikunnan, ei vain erityisryhmien hahmottas kokonaisuuden yhteistyössä, informois ja innostaisi meitä ja lähettäisi niinko vinkkejä Et joku semmone [tempaus], et lapset vois tehdä ja touhuta ja vanhemmat tutustuis esimerkiks just näihi mahdollisuuksii mitä paikkakunnall o. Ja jotain tämmästä, ja he sais varmaan yhteistyöt just seuroista. Ja tota se on just sitä sitte et siinä niinko yhdistetään voimat just. Että on tämmösiä asioita just, saattaa olla sitte millo mikäki: ruokailust puhuminen tai tai sitte nukkumisest puhuminen. Ja liikunta o yks asia ja mikä voitas ottaa semmoseks teemaks [päiväkotien vanhempainilloissa] et sil vois saada suuremma teho Tiedottamisen lisääminen lasten ja perheiden liikunnasta Lastenneuvolaan kohdistuva tiedottaminen liikuntapalveluista Liikuntapalveluista tiedottaminen kuntarajojen yli Liikunnan yhdyshenkilön tarve Liikuntapalveluiden markkinointi perheille tapahtumien yhteydessä Liikunta yhdeksi teemaksi päiväkotien vanhempainiltoihin Tiedottaminen ja palvelutarjonnan koordinointi Liikunta yhteistyötapahtumiin 6 Liikunta & tiede / 00 TUTKIMUSARTIKKELI Terveydenhoitajat liikunnanedistäjinä

6 TAULUKKO 6. Liikunnanedistämistä mahdollistavien, rajoittavien ja kehittämisehdotuksia sisältävien mainintojen (N=) painottuminen viidessä focus-ryhmässä Mahdollistajat Rajoittajat Kehittämisehdotukset Yläkategoria R n a n b n/n(%) c R n a n b n/n(%) c R n a n b n/n(%) c Terveydenhoitajan ominaisuudet - Työskentely asuinpaikkakunnalla - Aktiivisuus tiedonhaussa ja tieto liikuntapalveluista - Liikunta-asenne ja fyysinen aktiivisuus - Valmiudet ja työkokemus 9 % 8% 8% 6% - Tiedon puute (liikunta, erityisryhmien liikunta ja liikuntatarjonta) - Epävarmuus neuvonnan vaikuttavuudesta - Valmius sähköiseen tiedonhakuun ja kirjaamiseen 8 6 % 0% % - Vuorovaikutustaidot (rohkeus, innostavuus ja konkretisointikyky) - Työn suunnitelmallisuus - Perustelujen esittäminen - Perus- ja täydennyskoulutuksen kehittäminen % % % % (8) (%) (8) (%) () (6%) Lastenneuvolatyön luonne - Väestövastuutyön suomat mahdollisuudet - Ikäkausitarkastukset - Motorisen kehityksen säännöllinen arviointi ja dokumentointi - Liikuntaa edistävät strategiat 8 9 % % 6% % - Aika- ja materiaaliresurssit - Vaikeudet lapsen motorisen kehityksen arvioinnissa - Dokumentoinnin ja tiedon siirtymisen puutteellisuus - Työtehtävien laajuus - Epäselvyys jatkoohjauksessa - Vastaanottojen vähäisyys leikki-iässä 0 6 % % % % %.% - Lapsen ja perheen fyysisen aktiivisuuden sekä lapsen motorisen kehityksen dokumentointi - Oheismateriaalin tuottaminen - Liikunnan integrointi yhteisöllisiin työmenetelmiin - Jatko-ohjauksen selkiyttäminen % % 9% % () (0%) (0) ( 6.%) () (%) Yhteistyö ja tiedottaminen - Liikunnan järjestäjät - Päiväkoti - Terveydenhuollon omat toimijat 9 % 8% 8% - Puutteet tiedottamisessa - Yhteistyöresurssit - Työn yleinen kuormittavuus 9 % %.% - Tiedottaminen ja palvelutarjonnan koordinointi - Liikunta yhteistyötapahtumiin % % () (%) () (6.%) (9) (9%) 8 00% 8 00% 00% a niiden ryhmien lukumäärä, joissa luokitettu tekijä mainittiin b kategorian mainintojen lukumäärä c kategorian mainintojen prosentuaalinen osuus sarakemainintojen kokonaismäärästä yläkategorioittain tuksissa. Motorisen kehityksen arviointia ja arviointien kirjaamista toteutettiin terveydenhoitajien mukaan erityisesti alle,-vuotiaiden lasten kohdalla. Terveydenhoitajat puhuivat myös mahdollisuudesta käyttää lisävastaanottoja, jos lapsella on poikkeavuutta esimerkiksi motorisessa kehityksessä. Keskisuuren kaupungin terveydenhoitajat pitivät lisäksi liikunnan edistämistä mahdollistavana tekijänä liikunnan merkityksen korostumista terveyskeskuksen strategioissa. Yhteistyö ja tiedottaminen mahdollistajina. Terveydenhuollon sisäinen yhteistyö ja tiedottaminen erityisesti liikuntapalveluiden järjestäjien ja neuvolan välillä sekä maaseudulla eri kuntien välillä, mahdollistaa terveydenhoitajien mielestä osaltaan liikunnanedistämisen: Meillä löytyy vauvauintia, tenavauintia. Sitte tuolla päiväkodilla on vauvamuskari. Siittä tulee aina tiedotteet, koska se kokoontuu. Ja paljon siitä kyselee ja paljon niis käydään. (Th, maaseutui-ryhmä) Terveydenhuollon sisäisessä yhteistyössä mainittiin toiminta neuvolalääkärin, fysioterapeutin, ravitsemusterapeutin, psykologin ja neurologin kanssa kehitysarvion ja jatko-ohjauksen yhteydessä. Ter- Liikunta & tiede / 00 TUTKIMUSARTIKKELI Terveydenhoitajat liikunnanedistäjinä

Koulu ja nuorten mielenterveys

Koulu ja nuorten mielenterveys Terveyden edistämisen ja ehkäisevän lastensuojelun ammattilehti 3 2009 Koulu ja nuorten mielenterveys Liikunnan edistäminen osaksi neuvolatyötä Kuntien taattava kouluhyvinvointi Neuvola ja kouluterveyslehti

Lisätiedot

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia

ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia Elisa Korhonen ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA

TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA Mielenkiinnon kohteena XXY-pojat Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Lahdensivu 11.05.2011 Helena Lauer OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS PÖYTYÄN TERVEYSKESKUKSEN HOITOHENKILÖKUNNAN PEREHDYTYKSESSÄ

POTILASTURVALLISUUS PÖYTYÄN TERVEYSKESKUKSEN HOITOHENKILÖKUNNAN PEREHDYTYKSESSÄ Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja 2012 Susanna Mannila, Tarja Salminen ja Nina Vuorinen POTILASTURVALLISUUS PÖYTYÄN TERVEYSKESKUKSEN HOITOHENKILÖKUNNAN PEREHDYTYKSESSÄ OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

SYÖMISHÄIRIÖTÄ SAIRASTAVAN NUOREN KOHTAAMINEN KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOSSA

SYÖMISHÄIRIÖTÄ SAIRASTAVAN NUOREN KOHTAAMINEN KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOSSA SYÖMISHÄIRIÖTÄ SAIRASTAVAN NUOREN KOHTAAMINEN KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOSSA Opinnäytetyö Saila Häkkinen, Taru Liimatainen Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TUNTOSARVET PYSTYSSÄ

TUNTOSARVET PYSTYSSÄ TUNTOSARVET PYSTYSSÄ Erityistuen tarpeessa olevan lapsiperheen tunnistaminen Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja Opinnäytetyö 20.04.2007 Päivyt Erkkilä Kati Kolehmainen Päivi Pellikka HELSINGIN

Lisätiedot

ADHD-LAPSEN VANHEMPIEN VOIMAANNUTTAVA OHJAUS

ADHD-LAPSEN VANHEMPIEN VOIMAANNUTTAVA OHJAUS ADHD-LAPSEN VANHEMPIEN VOIMAANNUTTAVA OHJAUS Kirjallisuuskatsaus Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja Opinnäytetyö 17.4.2008 Jonna Mutanen Katja Nissinen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Sosiaali-

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI FYSIOTERAPIATYÖSSÄ

TYÖHYVINVOINTI FYSIOTERAPIATYÖSSÄ TYÖHYVINVOINTI FYSIOTERAPIATYÖSSÄ Marja Heikkilä Pro gradu Ergonomia Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Kesäkuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Terveystieteiden tiedekunta [Tiivistelmä] Lääketieteen laitos

Lisätiedot

MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA

MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA Opinnäytetyö (YAMK) Kuntoutuksen koulutusohjelma 2010 Anne Penttinen MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA Turun sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

VERKOSTOJEN ÄÄNI KUULUVIIN -verkostojen kokemukset, odotukset ja tarpeet Malike-toimintaa kohtaan

VERKOSTOJEN ÄÄNI KUULUVIIN -verkostojen kokemukset, odotukset ja tarpeet Malike-toimintaa kohtaan VERKOSTOJEN ÄÄNI KUULUVIIN -verkostojen kokemukset, odotukset ja tarpeet Malike-toimintaa kohtaan Susanna Tero Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TYÖHYVINVOINTI

PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TYÖHYVINVOINTI PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TYÖHYVINVOINTI Jenni Kärki, Annika Nissinen, Merja Timonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen Oulu Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

LAPSI MONISSA KÄSISSÄ

LAPSI MONISSA KÄSISSÄ Anna Hartikainen, Jenni Torni, Minna Tuomainen LAPSI MONISSA KÄSISSÄ A D / H D - L A P S E N H O I T O P O L U N K U V A U S I T Ä I S E N S A V O N L I N N A N A L U E E L L A Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN OMAISHOITOPERHEIDEN KOKEMUK- SIA TAUKOPIRTTI-TOIMINNASTA

IKÄÄNTYNEIDEN OMAISHOITOPERHEIDEN KOKEMUK- SIA TAUKOPIRTTI-TOIMINNASTA IKÄÄNTYNEIDEN OMAISHOITOPERHEIDEN KOKEMUK- SIA TAUKOPIRTTI-TOIMINNASTA Taukopirtti-hanke Sari Rousu & Katja Törrönen Opinnäytetyö Hyvinvointipalveluiden osaamisala Vanhustyön koulutusohjelma Geronomi (AMK)

Lisätiedot

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA OPINNÄYTETYÖ JUHA KOIVISTO 2010 HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA HOITOTYÖNKOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö HYVINVOINTIANALYYSILLÄ

Lisätiedot

Teemahaastattelu laadullisessa tutkimuksessa

Teemahaastattelu laadullisessa tutkimuksessa Teemahaastattelu laadullisessa tutkimuksessa Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) Opinnäytetyö Kevät 2008 Päivi Hannila Päivi Kyngäs HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten lasten ja nuorten fysioterapeuttisesta ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Mannelin, Matleena Piironen, Krista 2010 Laurea Otaniemi

Lisätiedot

OSASTONHOITAJA JA TYÖHYVINVOINTI

OSASTONHOITAJA JA TYÖHYVINVOINTI Opinnäytetyö OSASTONHOITAJA JA TYÖHYVINVOINTI Taina Laru Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyön koulutusohjelma 2009 TURUN TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULU Terveysala / Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISEN VASTUU Kehysanalyysi erikoissairaanhoidon työntekijöiden näkökulmasta

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISEN VASTUU Kehysanalyysi erikoissairaanhoidon työntekijöiden näkökulmasta LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISEN VASTUU Kehysanalyysi erikoissairaanhoidon työntekijöiden näkökulmasta Tiina Ronkainen Satu Ropponen Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Jyväskylän yliopisto Toukokuu

Lisätiedot

Terveydenhuollon lähiesimiehen vertaistuki Pro gradu -tutkielma

Terveydenhuollon lähiesimiehen vertaistuki Pro gradu -tutkielma Terveydenhuollon lähiesimiehen vertaistuki Pro gradu -tutkielma Lindell Marjut Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Pro gradu tutkielma Kevät 2012 Ohjaajat: Kaunonen Marja & Aho Anna Liisa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön

Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön Antti Saloniemi Tutkija, YTT; FM Researcher, Dr.Soc.Sc, MA 5.2.2004 Antti Saloniemi Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään

Lisätiedot

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista Jaana Nyman ja Minna Uusimaa Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Firstbeat-hyvinvointianalyysin hyödyt ja käyttökokemukset terveydenhoitajan ohjaustyössä

Firstbeat-hyvinvointianalyysin hyödyt ja käyttökokemukset terveydenhoitajan ohjaustyössä OPINNÄYTETYÖ Jaana Jalkanen Riikka Oravisjärvi 702T07 Firstbeat-hyvinvointianalyysin hyödyt ja käyttökokemukset terveydenhoitajan ohjaustyössä Sallassa Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyö ROVANIEMEN

Lisätiedot

EVÄITÄ ELMERILLE. Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä

EVÄITÄ ELMERILLE. Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä EVÄITÄ ELMERILLE Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä Tuula Kaittovuori Katja Kuoppala Päättötyö Kevät 2000 Diakoniaammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Sisällysluettelo: Tiivistelmä Esipuhe

Sisällysluettelo: Tiivistelmä Esipuhe Sisällysluettelo: Tiivistelmä Esipuhe I LÄHTÖKOHDAT... 5 Toimeksianto... 5 Aineisto ja tulkinta... 5 Luotettavuus... 6 II TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN ELI TERVEYSLIIKUNNAN MÄÄRITTELY... 8 Taustaksi...

Lisätiedot