MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN"

Transkriptio

1 MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Korhonen, Sanna. MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Pieksämäki, kevät 2009, 40 sivua, 1 liite. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki. Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK). Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia psykoedukatiivisin keinoin toteutettua kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssin hyötyä mielenterveyskuntoutujalle. Tutkimus on kvalitatiivinen ja se toteutettiin teemahaastatteluna. Kurssille osallistui viisi mielenterveyskuntoutujaa joista kaikki suostuivat haastatteluun. Haastateltavia oli viisi. Haastattelut toteutettiin toukokuussa Psykoedukaatio on kehitetty vastaamaan sairastuneiden ja heidän läheistensä tarpeisiin. Psykoedukaation tavoitteena on opettaa tunnistamaan ensioireita. Opinnäytetyön tulosten mukaan kuntoutujien saama hyöty kaksisuuntaisen mielialahäiriön oireidenhallintakurssista oli vertaistuki ja sen antama tunne elämänhallinnan ja itsetunnon vahvistumisesta. Kurssille osallistuneet kokivat oppineensa tunnistamaan sairauden uusiutumisen ensioireita paremmin. Kurssille osallistuneet päättivät perustaa oma-apuryhmän kurssin loputtua. Kurssilla käytetty työkirja koettiin hyödylliseksi kurssilla mutta myös sen jälkeen. Tutkimus tuotti tietoa oireidenhallintakurssin hyödystä kuntoutujalle, tutkimustuloksia ei voi yleistää muihin vastaavantyyppisiin kursseihin. Tutkimus osoittaa kuitenkin, että oireidenhallintakurssille osallistuminen tukee kuntoutujaa. Asiasanat: mielenterveyskuntoutus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, psykoedukaatio, kvalitatiivinen tutkimus

3 ABSTRACT Korhonen, Sanna. "I come to maybe get some advice for the future". Experiences of people with mental health problems who take part in controlling course of bipolar disorder. 40p., 1 appendices. Language: Finnish. Pieksämäki, Spring Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services. Degree: Bachelor of Social Services The aim of the study was to research what kind of profit people with mental health problems get from the psychoeducational course for control over symptoms of bipolar disorder. The study was a qualitative one, and it was carried out by means of a thematic interview. Turnout of the course was five people and all of them agreed to the request of interview. Five people were interviewed. The interviews took place in May Psychoeducation is developed to the needs of the people who had a bipolar disorder and their nearby people. The objektive of psychoeducation is to teach recognize the first symptoms. The results of the thesis showed that profit of the course for people with bipolar disorder was peer support group and feeling of controlling life and boost in confidence of the people who joined the course. People who took part in the course think that they learned to recognize the first symptoms of the disease better than before the course. People who took part in the course decided to establish some kind of help yourself group when the course ended. People think that the workbook they used on the course was also useful after the course. Research yielded information of profit from the course. The research results can not be generalized to another same kind of course. The research shows that taking part in the course supported the rehabilitation of people with mental health problems. Keywords: mental rehabilitation, bipolar disorder, psychoeducation, qualitative research

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO YHTEISKUNTA JA MIELENTERVEYS Mitä mielenterveys on? Mielenterveyden häiriöiden yleisyys Yhteiskunnan asenne mielenterveyden ongelmiin MIELENTERVEYS KUNTOUTUS Kuntoutus nykypäivänä Mielenterveyskuntoutuksen haasteet KAKSISUUNTAINEN MIELIALAHÄIRIÖ Yleisyys Sairauden kulku ja sairausjaksot Käsite ja tyypit Ennuste ja hoito PSYKOEDUKAATIO KAKSISUUNTAISEN MIELIALAHÄIRIÖN HOIDOSSA Oireidenhallinta Psykososiaalinen hoito Psykoedukaatio Psykoedukatiiviset ryhmät Pieksämäellä psykoedukatiivisin keinoin toteutettu hallintakurssi AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET AIHEESTA Psykoedukaatio ryhmät Ensioireiden tunnistaminen Psykoedukaation vaikuttavuus OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimusmenetelmä Tutkimusjoukko ja aineiston keruu Aineiston analyysi... 25

5 9 TUTKIMUSTULOKSET Hyöty, jonka kurssille osallistujat kokivat saaneensa kurssista Kuntoutujien kokemuksia kurssin vaikutuksesta heidän omiin oireidenhallintataitoihinsa TULOSTEN TARKASTELUA Tutkimuksen toteutus Tulosten arviointi POHDINTA Opinnäytetyön kehittäminen ja jatkotutkimusmahdollisuudet Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus Mietteitäni opinnäytetyöprosessista LÄHTEET LIITTEET... 40

6 1 JOHDANTO Mielenterveys luo perustan ihmisen hyvinvoinnille. Mielenterveys on voimavara, joka mahdollistaa yksilöllisen ja mielekkään elämän. Käsitteeseen sisältyy sekä positiivinen mielenterveys että erilaiset mielenterveyden häiriöt ja sairaudet. Positiiviseen mielenterveyteen kuuluu hyvä itsetunto, kokemus hyvinvoinnista ja halu vaikuttaa omaan elämään. Lisäksi positiivinen mielenterveys käsittää työ- ja toimintakykyisyyden ja kyvyn ihmissuhteiden ylläpitämiseen ja henkiseen kestokykyyn vaikeissa elämäntilanteissa. (Heikkinen-Peltonen, Innamaa & Virta 2008, 8-9.) Suomessa 1,5 prosenttia väestöstä sairastuu johonkin mielenterveyden häiriöön. Mielenterveyden häiriöt ovat yleisiä kaikissa ikäryhmissä, mutta yleisimmin ne alkavat nuoruusiässä ja ovat työikäisten sairauksia. Mielenterveyden häiriöt vaikuttavat jopa joka neljännen aikuisen jokapäiväiseen selviytymiseen. Yleisin työkyvyttömyyden syy tänä päivänä on masennus. Mielenterveyden häiriöt lisäävät ennenaikaisen kuoleman riskiä. (Heiskanen, Salonen & Sassi 2006, 113.) Vaikeimpia ihmismielen häiriöitä ovat psykoosit. Psykooseista puhutaan silloin, kun henkilön kosketus todellisuuteen on laajasti tai rajatusti heikentynyt. Henkilö ei aina tiedä, mikä on totta ja mikä ei. Ongelmalliseksi hoidon aloittamisen tekee sairastuneen sairaudentunnottomuus: hän ei itse tunne olevansa sairas. (Nordling & Toivio 2009, 119.) Psykoosiksi luokitellaan mm. kaksisuuntainen mielialahäiriö. Kaksisuuntainen mielialahäiriö tunnetaan myös nimillä maanisdepressiivisyys, maanis-depressiivinen psykoosi ja bipolaarinen häiriö. Kaksisuuntaiselle mielialahäiriölle ominaista on toisaalta voimakkaasti kohonneen mielialan jaksot ja toisaalta masennusjaksot. Jaksojen välillä potilas on usein oireeton, vaikka toistuvien jaksojen myötä jaksojen väliset jäännösoireet tulevat tavallisemmiksi. (Lönnqvist, Heikkinen, Henriksson, Marttunen & Patronen 2007, 196.) Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä on suuri sairauden uusiutumisen eli relapsin riski (Antony, Ledley & Heimberg 2008, 342). Tässä työssä relapsilla tarkoitetaan sairauden uusiutumista, esimerkiksi oireettoman jakson muuttumista masennusjaksoon.

7 7 Psykososiaalisen hoidon tavoitteena on tukea potilasta, parantaa lääkehoitoon sitoutumista ja helpottaa mielialajaksojen varhaisoireiden tunnistamista sekä lievittää potilaan ja hänen omaistensa vaikeuksia sairauteen sopeutumisessa (Suomen Lääkäriseura Duodecim 2008). Kaksisuuntaisen mielialahäiriön psykososiaalinen hoito voi olla yksilö-, ryhmä- tai perhehoitoa. Tässä työssä käsitellään kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavan henkilön osallistumista psykoedukatiiviseen ryhmämuotoiseen kurssiin, jonka vuoksi työstä on rajattu käsittelyn ulkopuolelle psykoedukatiiviset ryhmät sairastuneen läheisille. Tässä opinnäytetyössä tutkin kurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemaa hyötyä psykoedukatiivisin menetelmin toteutetusta kurssimuotoisesta toiminnasta Pieksämäellä. Kurssin lähtökohtana on Sanofi Aventiksen julkaisema työkirja Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssi. Yksi psykososiaalisen hoidon muodoista on potilasopetus eli psykoedukaatio, jolla tarkoitetaan potilaan ja hänen läheistensä informoimista sairauden taustasta, luonteesta ja sen kulkuun vaikuttavista tekijöistä. (Huttunen 1999, ) Tässä opinnäytetyössä psykoedukaatiolla tarkoitetaan toimintaa ryhmässä, jossa kuntoutuja opetetaan tunnistamaan ensioireita ja hänelle annetaan sairauteen kohdistuvaa tietoa, tukea ja ohjausta. Aihe mielenterveyskuntoutujien parissa on kiinnostava, koska se vastaa koulutussuuntautumistani ja mielenkiintoani. Aihetta miettiessäni otin yhteyttä Keski- Savon Hoivakehityksen Nikulanmäen kuntoutumiskylään. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää kuinka osallistuminen psykoedukatiivisin menetelmin toteutetulle kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille vaikuttaa kuntoutujan mielestä hänen omaan oireidenhallintaansa. Opinnäytetyöstäni toivon olevan hyötyä paitsi minulle itselleni oppimiskokemuksena, myös kurssille osallistuneille sekä ohjaajille. Jatkossa tutkimustuloksia voidaan hyödyntää Keski-Savon Hoivakehityksessä kurssia kehitettäessä. Kurssin hyötyä ei Suomessa juurikaan ole tutkittu, siksi aihe on Suomen laajuisesti ajankohtainen. Opinnäytetyöni saattaa olla ensimmäinen Suomessa tehty tutkimus kurssilla käytetystä työkirjasta kurssin lähtökohtana.

8 8 2 YHTEISKUNTA JA MIELENTERVEYS 2.1 Mitä mielenterveys on? Perusta psyykkiselle kehitykselle eli mielenterveydelle luodaan jo lapsuudessa. Perheen lisäksi päivähoito, koulu, harrastukset ja ystävät vaikuttavat mielenterveyden kehitykseen. Omalta osaltaan mielenterveyteen vaikuttavat myös asuinympäristö ja ympäröivä kulttuuri. Mielekäs työ ja taloudellinen toimeentulo luovat pohjaa psyykkiselle hyvinvoinnille. (Heikkinen-Peltonen ym. 2008, 9.) Mielenterveys ei ole pysyvä, muuttumaton tila, se vaihtelee elämänkokemusten ja - tilanteiden mukaan. Mielenterveyteen vaikuttavat ihminen itse, muut ihmiset sekä olosuhteet. (Heiskanen ym. 2006, 17.) 2.2 Mielenterveyden häiriöiden yleisyys Suomalaisten yleinen toimintakyky on parantunut 20 vuodessa. Myönteinen kehitys on seurausta hoidon tehostumisesta, toimintavajavuuksia aiheuttavien sairauksin vähenemisestä, elinolojen paranemisesta ja jatkuvasti saatavasta tutkimustiedosta. Huoli väestön fyysisistä sairauksista on siirtymässä huoleen mielen sairauksista luvulla suuren yhteiskunnallisen haasteen muodostavat mielenterveyden häiriöt, masennus, ahdistuneisuus ja päihteiden käyttö. (Heiskanen ym. 2006, 113.) Mielentila saattaa ajoittain vaihdella huomattavasti, eikä tilapäinen henkinen pahoinvointi vaadi aina avu tarvetta. Mielenterveyden häiriöstä on kysymys, silloin kun oireet aiheuttavat kärsimystä tai psyykkistä vajaakuntoisuutta, rajoittavat toiminta- ja työkykyä tai osallistumis- ja selviytymismahdollisuuksia. Vakavimmillaan mielenterveyden häiriöt saattavat vammauttaa lähes täysin tai sulkea yhteiskunnan toimintojen ja sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle. (Heiskanen ym. 2006, )

9 9 2.3 Yhteiskunnan asenne mielenterveyden ongelmiin Heiskasen ym. (2006) mukaan tuskin mihinkään sairauteen liittyy yhtä paljon väärää tietoa ja ennakkoluuloja sekä asenteita kuin mielen sairauteen. Hylkääminen ja leimaaminen aiheuttavat potilaalle ja kuntoutujille, sekä myös omaisille lisäkärsimystä, joka voi olla suurempi kuin itse sairaus. (Heiskanen ym. 2006, 114.) Mielenterveyden häiriöihin liittyy uskomuksia siitä, että potilaat ovat jotenkin poikkeuksellisia ihmisiä. Sairautta voidaan pitää itse aiheutettuna. Potilaita voidaan pitää arvaamattomina ja aggressiivisina. Käytöstä voidaan pitää uhkaavana ja sääntöjä rikkovana sekä potilaita pidetään itselleen ja ympäristölleen vaarallisena. Mielenterveyden häiriöiden leima hankaloittaa ihmissuhteita ja estää hoitoon hakeutumista sekä avun saantia. Läheisten tuella on suuri merkitys häiriöiden hallinnassa ja siitä kuntoutumisessa. (Heiskanen ym. 2006, 115.) 3 MIELENTERVEYSKUNTOUTUS 3.1 Kuntoutus nykypäivänä Mielenterveyskuntoutuksen käsite on laaja ja osittain epäselvä. Mielenterveysongelmat sekä niiden hoito ja kuntoutus ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosikymmeninä. Tiedon lisääntyessä käsitykset mielenterveysongelmien luonteesta sekä kuntoutukselle asetettavista haasteista muuttuvat. Käsitys siitä, mitä mielenterveyskuntoutuksella ymmärretään, muuttuu ajan, kulttuurin ja yhteiskunnan mukana. (Koskisuu 2004, 10.) Kuntotutumista koskevassa keskustelussa tuodaan usein esille yhteiskunnan hyötynäkökohtia. Kuntoutuksen keskeisenä tehtävänä on nähty työvoiman ylläpitäminen ja yhteiskunnan menojen säästö. Tavoitteena on ollut sairaudesta ja vammaisuudesta johtuvien yhteiskunnalle aiheutuvien kustannusten vähentäminen. Oleellisena näkökulmana kuntoutuksessa on pidetty yksilön oikeutta mahdollisimman

10 10 hyvään elämään: oikeutta itsenäisyyteen, onnellisuuteen ja oikeudenmukaiseen kohteluun. Koskisuun (2004) mukaan kuntoutusta ja mielenterveyskuntoutusta koskevat samat peruskysymykset. Tällä hetkellä kuntoutuksen peruskysymys on: miten voidaan turvata sellaiset kuntoutuspalvelut, jotka ovat eettisesti korkeatasoisia, pyrkivät yksilön hyvään ja samalla toteuttavat yhteiskunnallisia hyöty näkökohtia. (Koskisuu 2004, 10.) Mielenterveyskuntoutuja nähdään nykyään aktiivisena toimijana, ei kuntoutuspalvelujen- ja asiantuntijuuden kohteena. Kuntoutuja ajatellaan tavoitteelliseksi toimijaksi, joka pyrkii tulkitsemaan, ymmärtämään ja suunnittelemaan omaa elämäänsä ja sen perustaa. (Koskisuu 2004, ) 3.2 Mielenterveyskuntoutuksen haasteet Mielenterveystyössä kaksi eri kuntoutuksen näkökulmaa tarjoavat merkittävän haasteen. Suppean kuntoutuskäsityksen mukaan kuntoutuksen tehtävänä on jonkun tietyn, rajatun sairauden tai vamman aiheuttamien haittojen minimointi, ongelmien ratkaisu tai toimintakyvyn parantuminen. Tyypillisesti mielenterveyskuntoutuksessa on tällöin diagnoosilähtöinen kuntoutusnäkökulma, jolla tarkoitetaan esimerkiksi masennuksen kuntoutuksesta. Yleisesti tässä yhteydessä puhutaan "psykiatrisesta kuntoutuksesta" eli kuntoutuksesta, jossa psykiatrinen diagnoosi on selkeästi palvelujen tarpeen perustana. (Koskisuu 2004, 11.) Kuntoutuksella voidaan tarkoittaa laajaa toimintaa, joka vaikuttaa yksilöön ja hänen ympäristöönsä. Tällöin mielenterveystyössä pyritään löytämään mielenterveyteen positiivisesti vaikuttavia tekijöitä sekä kartoittamaan mahdollisia ongelmia, joita ovat mm. oireilusta aiheutuva hallinnan puute tai toimintakyvyn vajavuus. (Koskisuu 2004, 11.) Mielenterveyskuntoutuksessa haastetta tuovat nämä kaksi edellä esiteltyä näkökulmaa. Diagnoosin, oireiden ja ongelmien hallitseman näkökulman yhdistäminen laajempaan, resurssikeskeiseen näkökulmaan, joka painottaa selviytymiskeinoja, osallistumista ja täysimittaista kansalaisuutta. Liiallinen sairauteen painottuminen voi johtaa kapeaan

11 11 sairauskeskeiseen ja ongelmalähtöiseen malliin, joka ei salli yksilön olevan muuta kuin vajaavaisuutensa. Toisaalta liiallinen voimavara-, resurssi- tai osallisuuslähtöinen näkökulma voi sivuttaa kuntoutujan oman kokemuksen omista ongelmistaan ja esteet, joita psyykkiset ongelmat aiheuttavat omien resurssien käyttöönotolle ja osallistumiselle. (Koskisuu 2004, 12.) 4 KAKSISUUNTAINEN MIELIALAHÄIRIÖ 4.1 Yleisyys Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön sairastuu 1-2 prosenttia väestöstä, Suomessa potilaita arvioidaan olevan noin Arvioiden mukaan vain noin puolet sairastuneista tunnistetaan ja hoidetaan asianmukaisesti. Sairaus on yhtä yleistä naisten ja miesten keskuudessa. (Heiskanen ym. 2006, 143.) Kaksisuuntainen mielialahäiriö on vahvasti periytyvä sairaus, usein potilaan suvussa on ollut kaksisuuntaista mielialahäiriötä tai masennusta. Nuoruusiällä sairastettu vaikea masennus voi osoittaa alttiutta sairastua myöhemmin. Erityisesti nuoruusiällä sairastettu psykoottisen masennuksen on havaittu ennakoivan kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Alkoholiongelmat liittyvät usein kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön, runsas ja kohtuuton alkoholin käyttö voivat pahentaa sairautta tai laukaista uusia sairausjaksoja. (Heiskanen ym. 2006, 144.) 4.2 Sairauden kulku ja sairausjaksot Sairaus alkaa yleensä nuoruudessa tai nuorella aikuisiällä vuotiaana, jonkin kuormittavan elämänmuutoksen jälkeen. Keskeisin piirre on ajoittain esiintyvien sairausjaksojen toistuminen. Elämän aikana sairausjaksoja voi esiintyä muutamasta useisiin kymmeniin. (Facultas : toimintakyvyn arviointi 2008, 65.)

12 12 Hypomaniselle jaksolle tyypillistä on lievä, mutta selvästi havaittava mielialan nousu ja samanaikainen toimeliaisuuden kasvu. Hypomaaniseen jaksoon ei liity merkittävää toimintakyvyn laskua. Diagnoosi edellyttää hypomanista mielialaa sekä hypomanisten oireiden esiintymistä vähintään neljän vuorokauden ajan. Oireiden on erottava selvästi henkilön tavanomaisesta mielentilasta, eivätkä ole reaktio johonkin tilanteeseen tai päihteiden käyttöön. Hypomaaninen mieliala on kohonnut, tunnevirettä luonnehtii korostunut ja suhteeton hyväntuulisuus. Toisaalta henkilö voi olla vaihtelevasti ärtyisä, erityisesti tilanteissa, joissa hän kohtaa rajoituksia tai esteitä. Tyypillisiä oireita ovat unihäiriöt, puheliaisuuden lisääntyminen, keskittymisvaikeudet, seksuaalisen kiinnostuksen kasvua ja lievä rahojen tuhlailu tai muu vastuuton käytös. (Lönnqvist ym. 2007, ) Maanisissa jaksoissa henkilön normaalit psyykkiset toiminnot muuttuvat huomattavasti. Jaksot kestävät yleensä viikkoja, ja johtavat yleensä sairaalahoitoon toimittamiseen. Tyypillisiä manian oireita ovat mm. korostunut energisyys, runsas puheliaisuus, voimakkaasti alentunut unentarve sekä nopeasti vaihtuviin päämääriin kohdistuva aktiivisuus. Mieliala voi olla iloinen tai voimakkaan ärtyisä. Maniajaksoon voi liittyä erilaisten päihteiden käyttöä. Henkilön mahdollisesti käyttämät psyykenlääkkeet voivat peittää osan oireista. (Lönnqvist ym. 2007, 202.) Kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjaksoa, ei voi erottaa luotettavasti tavallisesta masennustilasta, samankaltaisen oirekuvan vuoksi. Toisaalta oireita tarkasteltaessa on havaittavissa, että kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä masennusjaksot saattavat olla jonkin verran lyhyempiä ja niissä voi esiintyä mm. psykoottisia oireita, psykomotorista hidastumista sekä masennukselle epätyypillisiä oireita, kuten liikaunisuutta, painonnousua ja lisääntynyttä ruokahalua. (Lönnqvist ym. 2007, 203.) Depressioon eli masennus jaksoon verrattuna mania- ja hypomania jaksojen kesto on yleensä lyhyempi. Siksi depressio ja sen jäännösoireet yleensä hallitsevat sairauden kulkua. (Facultas : toimintakyvyn arviointi 2008, 65.) Sekamuotoisessa jaksossa masennusoireiden ja maanisten oireiden vaihtelu on nopeaa ja samanaikaista. Sekamuotoinen jakso on hyvin monimuotoinen, siinä voi olla piirteitä sekä maniasta että masennuksesta. Voimakkaiden mielialavaihteluiden takia, tila on

13 13 usein hyvin tuskallinen. Sekamuotoiseen jaksoon voi liittyä myös psykoottisia oireita, joita ovat aistiharhat ja harhaluulot. (Lönnqvist ym. 2007, 79 & 203.) 4.3 Käsite ja tyypit Käsitettä kaksisuuntainen mielialahäiriö käytetään, kun henkilöllä on esiintynyt useampia sairausjaksoja, joista masennusjaksojen lisäksi vähintään yksi jakso on ollut hypomaaninen, maaninen tai sekamuotoinen jakso. Kaksisuuntainen mielialahäiriö käsite pitää sisällään myös harvinaiset tapaukset, joissa mielialahäiriö ilmenee toistuvin maniajaksoina ilman merkittäviä masennusjaksoja. Hoidon keskeisin tehtävä on ehkäistä jaksojen toistuminen. (Lönnqvist ym. 2007, 196.) Kaksisuuntainen mielialahäiriö voidaan jaotella kahdeksi eri tyypiksi. Tyypin I ja tyypin II kaksisuuntaisiksi mielialahäiriöiksi. Tyypin I kaksisuuntaista mielialahäiriötä kutsutaan bipolaarihäiriöksi. Tyypissä I esiintyy maanisia, masennus- ja sekamuotoisia jaksoja. Tyypissä II esiintyy masennus- ja hypomaanisia jaksoja, ilman maanisia jaksoja. (Lönnqvist ym. 2007, 196.) 4.4 Ennuste ja hoito Kaksisuuntaisen mielialahäiriön kulku on aina yksilöllinen. Kuitenkin on olemassa tekijöitä, joiden avulla häiriön kulkua voidaan jossain määrin ennakoida. (Lönnqvist ym. 2007, 205.) Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyy usein merkittävä toimintakyvyn heikkeneminen ja alttius häiriön uusille pahenemisvaiheille. Välittömien oireiden hoidon lisäksi, keskeinen tavoite onkin uusiutumisvaiheiden estäminen. Tavoitteena on palauttaa päivittäinen, sosiaalinen ja ammatillinen toimintakyky. (Koponen 2006, 4199.) Sairausjaksojen toistuminen on hyvin todennäköistä, ellei käytössä ole uusilta jaksoilta suojaavaa mielialaa tasaavaa ylläpitohoitoa. Ennusteen kannalta keskeisiä tekijöitä ovat

14 14 asianmukainen ylläpitohoito ja potilaan hoitomyöntyvyys. (Facultas : toimintakyvyn arviointi 2008, 66.) Toistuvat sairausjaksot kuormittavat potilasta ja hänen läheisiään. Toistuvia sairausjaksoja sairastavalla on huomattavan suuri riski perheen tai parisuhteen hajoamiseen, työuran katkeamiseen sekä päihteiden käyttöön. Suuri enemmistö, noin 80%, harkitsee sairautensa aikana itsemurhaa ja hieman yli puolet yrittää sitä. Itsemurhariski onkin yli 20-kertainen normaaliväestöön verrattuna. (Lönnqvist ym. 2007, 205.) Lähiaikoihin asti on kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa ensisijaisesti käytetty lääkehoitoa. Scottin & Colomin (2005) mukaan, yhä useammin lääkehoito yhdistetään johonkin psykologiseen tukimuotoon tulosten maksimoimiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi. (Asenjo ym ) Hoidossa on alettu käyttää psykoterapiaa, joka tarkoittaa psykologisin keinoin tapahtuvaa psyykkisten sairauksien hoitoa. (Terveyskirjasto 2009). Ennen vuotta 1990 juuri kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa oli puute psykoterapiasta (Mielenterveyden keskusliitto i.a.). Psykoterapian hoitomuodoista psykososiaalisella hoidolla tarkoitetaan sekä psyykkisiin että sosiaalisiin tekijöihin liittyvää hoitoa (Terveyskirjasto 2009). Kaksisuuntaisen mielialahäiriön sairausjaksojen uusiutumisesta on viime aikoina kertynyt uutta tietoa mm. psykososiaalisten hoitomuotojen hyödyllisyydestä kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa yhdistettynä lääkehoitoon. (Asenjo ym ) Aikaisemmin ryhmäterapioita ei pidetty kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaville sopivana hoitomuotona, koska erityyppisistä ongelmista kärsivät eivät kyenneet suhtautumaan rakentavasti häiriön sairausjaksoihin. Viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana on saatu erittäin myönteisiä kokemuksia ryhmistä, jotka koostuvat potilaista, joilla on kaksisuuntainen mielialahäiriö. Ensimmäiset kokeilut tällaisista ryhmistä saatiin 1980-luvulla mm. Volkmar (1981). (Huttunen 1999, )

15 15 Suomessa ainakin Helsingin ja Turun kaupunki sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun yliopistollinen sairaala ovat järjestäneet lukuisia ryhmiä kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsiville. (Osmo Mahkonen, henkilökohtainen tiedonanto ) 5 PSYKOEDUKAATIO KAKSISUUNTAISEN MIELIALAHÄIRIÖN HOIDOSSA 5.1 Oireidenhallinta Useissa tutkimuksissa mm. Lam & Wong (1997) ja Lam ym. (2001) on todettu, että kaksisuuntaisesta mielialahäiriötä sairastavat potilaat oppivat tunnistamaan sairauden uusiutumisen varomerkit jo aikaisessa vaiheessa ja osaavat ottaa käyttöön sopivia hallintakeinoja. (Antony ym. 2008, 347) Perryn ym. (1998) esittelemässä kontrolloidussa tutkimuksessa verrattiin oireiden tunnistamista tavanomaiseen hoitomenetelmään. Tutkimus osoitti, että hoitomenetelmä, jonka tarkoituksena oli auttaa potilaita havaitsemaan relapsien eli sairauden uusiutumisen varomerkit aikaisemmassa vaiheessa ja hakeutumaan heti hoitoon, vähensi maniajaksojen relapsien määrää. Sen sijaan tavanomaista hoitoa saaneiden masennusjaksojen määrä ei vähentynyt. (Antony ym. 2008, 347.) Koskisuun mukaan (2004) ryhmiä on käytetty aina mielenterveyskuntoutuksessa. Ryhmien on nähty tukevan kuntoutuksen tavoitteita, sillä ne antavat kuntoutujalle mahdollisuuden omien kokemusten peilaamiseen. Tarpeen on kuitenkin erottaa erilaisten ryhmien väliset tavoitteet ja ryhmän toteutustavat. (Koskisuu 2004, 169.) Ryhmien tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä oireistaan ja vaikuttaa niihin sekä luoda erilaisia strategioita oireiden hallitsemiseksi. Oireidenhallintaryhmissä työskentelyn apuna käytetään usein työkirjaa. Suomessa on käytössä ainakin psykoosin oireiden, mielialan ja ahdistuksen hallintaa edistäviä ryhmiä. Kuntoutuja voi käyttää

16 16 työkirjaa myös itseopiskelun välineenä tai yksilöhoitosuhteen tukena. Oireidenhallintaryhmistä käytetään usein nimitystä "kurssi", joka korostaa työskentelyn opiskeluluonnetta. Kokoontumisten tiheys, opetuksen yksityiskohdat ja painotukset määräytyvät kurssilaisten ongelmien laadun ja osallistujien tarpeiden perusteella. Oireidenhallintaryhmällä tarkoitetaan psykoedukatiivisia ryhmiä. (Koskisuu 2004, 206.) 5.2 Psykososiaalinen hoito Keskeisenä tekijänä psykososiaalisen hoidon hyödyllisyydelle nähdään sairaudesta ja sen hoidosta tietoa antava psykoedukatiivinen lähestymistapa. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön psykososiaalista hoitoa varten on kehitetty spesifisiä eli erityisiä terapioita, kuten psykoedukaatio ks. Suomen Lääkäriseura Duodecim Käypä hoito - suositus. Psykososiaalisilla hoitomuodoilla on runsaasti yhteisiä aineksia, jonka vuoksi niiden välinen vaikuttavuuden vertailu ei toistaiseksi ole mahdollista.(suomen Lääkäriseura Duodecim 2008.) Tiedon saamisen kautta psykoedukatiivinen lähestymistapa vaikuttaa lääkehoitomyöntyvyyteen ja sitä kautta myös lääkehoitomyöntyvyyden kohenemiseen. Lääkehoitoon yhdistettynä psykososiaalisilla hoitomuodoilla voidaan vähentää sairausjaksoja, sairausjaksojen välistä aikaa ja vähentää itsetuhoista käyttäytymistä. (Aer, Sorvaniemi & Suominen 2004.) Oksasen (2008) mukaan mielialajaksojen varhaisoireiden tunnistaminen vähentää mielialahäiriöjaksojen uusiutumisriskiä. Scott ym. mukaan (2006) psykososiaalisesta hoidosta on eniten hyötyä sairauden alkuvaiheessa. (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2008.) Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin laatiman kaksisuuntaisen mielialahäiriön käypä hoito -suosituksessa on lueteltu psykososiaalisen hoidon käytännön toteutuksessa keskeiset asiat. (LIITE1)

17 Psykoedukaatio Psykoedukaatiosta voidaan käyttää potilasopetuksen lisäksi mm. suomennoksia koulutuksellinen hoitomalli ja opastava hoito. Psykoedukaatio on vuorovaikutuksellinen prosessi joka sisältää tiedollista ja tajunnan sisältöön liittyvää kognitiivista työskentelyä, sosiaalisten taitojen harjoittelua ja tunteiden käsittelyä. (de Bruijn 2006, ) Huttusen (1999) mukaan psykoedukaatio on tärkein yksittäinen psykoterapeuttinen menetelmä, jonka tulee olla aina keskeinen osa hoitoa sairausvaiheessa, sekä sairausjaksojen lievittämisessä ja estämisessä. Varsinaiset sairausjaksot eivät kehity äkkiä, vaan niitä edeltävät jopa useiden viikkojen aikana asteittain ilmenevät ja voimistuvat ensioireet. Ensioireet ovat hyvin yksilöllisiä ja osin erilaisia maniassa ja masennuksessa. (Huttunen 1999, ) Kuntoutujan on tärkeä oppia tunnistamaan alkavan sairausjakson ensioireita, jotta jakson kehittyminen voidaan aktiivisen hoidon avulla pysäyttää jo alkuvaiheessa. (Facultas : toimintakyvyn arviointi 2008, 64.) Hoitoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hakeutumisen on osoitettu vähentävän maniaan liittyvän sairaalahoidon tarvetta (Lönnqvist ym. 2007, 219). Psykoedukaatio on kehitetty vastaamaan sairastuneiden ja heidän läheistensä tarpeisiin, jotka tarvitsevat sairaudesta runsaasti ymmärrettävää tietoa sekä emotionaalista tukea. Psykoedukaation keskeisiä elementtejä ovat emotionaalisen tuen ja sairautta koskevan tiedon antaminen sekä ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen. (Koponen 2006, 4199.) Psykoedukatio sisältää aina terapeuttisia elementtejä, se ei ole siis ainoastaan pelkkää potilasopetusta. Psykoedukaatiota voidaan käyttää ilman pitkää edeltävää koulutusta, työtapa sopii myös perusterveydenhuollon sekä hoitohenkilökunnan käyttöön. (Oksanen i.a.a.) Dixon ym. (2001) sekä Pekkala (2006) ovat tutkineet psykoedukaatiota, jonka on todettu parantavan hoitoon kiinnittymistä, vähentävän pahenemisvaiheita ja sairaalajaksoja prosentilla potilaista. Psykoedukaatiosta on eniten kokemuksia skitsofreniapotilaiden hoidossa, mutta se on osoittutunut tulokselliseksi myös mm.

18 18 mielialahäiriöiden hoidossa. (Koponen 2006, 4199.) Tuloksellisuutensa vuoksi psykoedukaatio sisältyy kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitosuosituksiin (ks. kaksisuuntaisen mielialahäiriön käypä hoito -suositus). Psykoedukatiivisen hoidon tulosodotuksien on oltava realistisia. ajallisesti pitkäkestoisissa häiriöissä hoitotulosten parantuminen voi kestää vuosia. (Koponen 2006, 4199.) Psykoedukaation toteuttamista voivat haitata potilaan aiemmat kielteiset hoitokokemukset, psykoedukaation kokeminen kuormittavaksi sekä leimautumisen pelot. Psykoedukaation olisi sisällettävä emotionaalista tukea ja ongelmanratkaisutaitoihin opastamista tehokkuuden varmistamiseksi. (Koponen 2006, 4199.) 5.4 Psykoedukatiiviset ryhmät Psykoedukatiiviset ryhmät perustuvat ajatukseen siitä, että oireidenhallintaa ja sosiaalisia taitoja voidaan harjoittaa ja oppia tehokkaasti ryhmässä. Psykoedukatiiviset ryhmät ovat muotoutuneet oireidenhallintaa ja sosiaalisia taitoja harjoittamiseen tarkoitettujen ryhmien kautta. (Koskisuu 2004, 169.) Psykoedukatiiviset ryhmät muistuttavat enemmän opetusta kuin terapiaryhmää. Ryhmällä on selkeästi määritelty tavoite, tiedollinen sisältö. Yleensä käytössä on käsikirja tai tehtäväkirja kuntoutujille. Kurssin ohjelmaan voidaan liittää toiminnallisia, monipuolistavia ja vuorovaikutusta lisääviä harjoituksia. (Koskisuu 2004, ) Oireidenhallinnalla ja oireidenhallintataidoilla on merkittävä rooli sairausjaksojen ehkäisemisessä. Useat tutkimukset osoittavat, että maniajaksoja edeltävät todennäköisesti häiriintyneet uni- ja valvejaksot, eivätkö masennus tai masentumattomat jaksot. Tutkimusten mukaan kuntoutujat oppivat tunnistamaan sairauden varomerkit jo aikaisessa vaiheessa ja osaavat ottaa käyttöön sopivia hallintastrategioita. (Antony ym. 2008, 347.)

19 Pieksämäellä psykoedukatiivisin keinoin toteutettu hallintakurssi Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa pysyvän hoitosuhteen ja kuntoutujan oman sairautensa asiantuntijuuden lisäksi suositellaan erilaisia oireidenhallintaryhmiä ja - tekniikoita sekä osallistumista vertaisryhmätoimintaan (Heiskanen ym. 2006, 146). Pieksämäellä keväällä 2008 järjestetty kurssi toteutettiin psykoedukatiivisin keinoin soveltamalla Sanofi Aventiksen julkaiseman työkirjan mallia kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssista.. Työkirja perustuu Helsingin terveyskeskuksen psykiatrisen osaston yhteisten toimintojen kuntoutuspoliklinikan kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssiin sekä asiantuntijaryhmän näkemyksiin ja käännökseen Sanofi Aventiksen englanninkielisestä työkirjasta. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön käypä hoito -suosituksen mukaiset hoidon keskeiset tavoitteet vastaavat työkirjassa esitettyjä kurssin yleisiä tavoitteita. Työkirja on tarkoitettu kaksisuuntaista mielialahäiriötä potevalle ja hänen hoidostaan vastaavan henkilön käyttöön. Työkirjasta on hyötyä myös kuntoutujan omaisille. Kurssin läpikäyminen onnistuu parhaiten pienryhmässä. ihanteellinen ryhmäkoko on viisi henkilöä. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa. Istunnon kesto on minuuttia ja istuntojen kokonaismääräksi suositellaan kertaa. Ryhmän vastuullisen vetäjän on oltava ryhmätyöskentelyyn perehtynyt ammattihenkilö. (Oksanen i.a.b, 4.) Yhteistyökumppanina opinnäytetyöprojektissa toimii Keski-Savon Hoivakehitys ry:n Nikulanmäen Kuntoutumiskylä, Etelä-Savossa Pieksämäellä. Vuonna 2002 rakennettu Nikulanmäen Kuntoutumiskylä tarjoaa tehostettua asumispalvelua mielenterveyskuntoutujille.

20 20 6 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET AIHEESTA 6.1 Psykoedukaatio ryhmät Suuren tutkijaryhmän tekemän pitkäaikaisen tutkimuksen mukaan on selvästi havaittavissa psykoedukaation hyödyllisyys sairauden uusiutumisessa. Tutkimus alkoi lokakuussa 1997 ja päättyi lokakuussa Tutkimuksen otos, eli tutkimukseen osallistuvien henkilöiden määrä, oli 120. Suurin osa tutkimukseen osallistujista täytti kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnusmerkit (>80%). Tutkittavien keski-ikä oli noin 34 vuotta, heitä kaksi kolmasosaa oli naisia. Aiemmin heillä oli ollut noin 9 kaksisuuntaisen mielialahäiriön sairausjaksoa. (Asenjo ym. 2009, ) Saman tutkijaryhmän mukaan psykoedukaatio on käyttökelpoinen menetelmä relapsin ehkäisemisessä kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla henkilöillä. Viiden vuoden aikana 57 henkilöä (95%) kontrolliryhmästä ja 51 henkilöä (85%) psykoedukatiivisesta ryhmästä olivat saaneet ainakin yhden relapsin. Keskimäärin relapsin uusiutuminen oli merkittävästi vähäisempää psykoedukaatioryhmässä kuin kontrolliryhmässä. (Asenjo ym. 2009, ) Colomin ym. (2003) tekemään tutkimukseen osallistui 120 potilasta, jotka kärsivät kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Potilaat jaettiin satunnaisesti psykoedukaatioryhmään ja strukturoimattomaan ryhmään. Molemmat ryhmät saivat lääkehoitoa, niitä verrattiin iän ja sukupuolen perusteella. Psykoedukaatioryhmään kuului kahdeksasta kahteentoista potilasta, jotka saivat kaksikymmentä puolentoista tunnin psykoedukaatioistuntoa. Istunnoissa keskityttiin taudin lääketieteelliseen malliin. Aihe jaettiin neljään pääosaan: hoitomyöntyvyys, sairauden tiedostaminen, ensioireiden ja sairauden uusiutumisen havaitseminen aikaisessa vaiheessa sekä säännöllinen elämäntyyli. Strukturoimaton kontrolliryhmä ei saanut psykoedukaatiota. Kahden vuoden seurannassa huomattavan vähäinen määrä psykoedukaatioryhmään osallistuneista sai relapsin verrattuna kontrolliryhmään. (Antony ym. 2008, )

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus 11.11.2016 Skitsofrenia Skitsofrenia on vakava psykoosisairaus, johon

Lisätiedot

Mielenterveysbarometri 2015

Mielenterveysbarometri 2015 Sakari Nurmela TNS Gallup Oy Tutkimuksen tavoitteena: selvittää mielenterveyskuntoutujien arkipäivään liittyviä asioita ja ongelmia, tutkia käsityksiä mielenterveyskuntoutujista ja mielenterveysongelmista,

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVAA HOITOA PERUSTERVEYDENHUOLTOON SAATAVUUS & SAAVUTETTAVUUS ERINOMAISIA

NÄYTTÖÖN PERUSTUVAA HOITOA PERUSTERVEYDENHUOLTOON SAATAVUUS & SAAVUTETTAVUUS ERINOMAISIA NÄYTTÖÖN PERUSTUVAA HOITOA PERUSTERVEYDENHUOLTOON SAATAVUUS & SAAVUTETTAVUUS ERINOMAISIA Hoidon onnistumiseksi on olennaista että asianmukainen hoito aloitetaan ilman viivytyksiä. Hoidon tärkeä kehittämiskohde

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto Saatavuus merkittävä osa psyykkisesti oireilevista suomalaisista ei ilmeisesti hae tai ei eri

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys voimavarana Mielenterveys voimavarana Mielenterveydestä on esitetty aikojen kuluessa useita erilaisia näkemyksiä. Moderni määritelmä mielenterveydestä on terveyslähtöinen eli salutogeeninen. Mielenterveys nähdään

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Hyvä skitsofrenian hoitovaste avohoidossa. Prof. Hannu Koponen Kuopion yliopisto, psykiatrian klinikka Helsinki

Hyvä skitsofrenian hoitovaste avohoidossa. Prof. Hannu Koponen Kuopion yliopisto, psykiatrian klinikka Helsinki Hyvä skitsofrenian hoitovaste avohoidossa Prof. Hannu Koponen Kuopion yliopisto, psykiatrian klinikka Helsinki 28.8.2007 Skitsofrenia - epidemiologiaa Suomessa 50 000 skitsofreniapotilasta yli puolet psykiatristen

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Koulutuspäivä Liikkuvat työryhmät mielenterveystyössä 27.3.2007 Vaasa, Jarkko Pirttiperä (Pohjanmaa hanke) KUNTOUTUKSEN KÄSITE Kuntoutus = jonkun selkeästi

Lisätiedot

Mielenterveyden. Ensiapukirja. Mielenterveyden. Ensiapukirja. Tarja Heiskanen Kristina Salonen Pirkko Sassi. Suomen Mielenterveysseura SMS-Tuotanto Oy

Mielenterveyden. Ensiapukirja. Mielenterveyden. Ensiapukirja. Tarja Heiskanen Kristina Salonen Pirkko Sassi. Suomen Mielenterveysseura SMS-Tuotanto Oy Tarja Heiskanen Kristina Salonen Pirkko Sassi Mielenterveyden Ensiapukirja Mielenterveyden Ensiapukirja Tarja Heiskanen Kristina Salonen Pirkko Sassi Suomen Mielenterveysseura SMS-Tuotanto Oy Suomen Mielenterveysseura

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015 MSD - Kliininen lääketutkimus IROResearch Lokakuu 05 CORP-6897-000 /05 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lääkärien suhtautumista kliiniseen lääketutkimukseen. Tutkimuksen

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin EUFAMI (European Federation of Family Associations of People w ith Mental Illness) 2014 Tutkimukseen osallistui 1111 omaista ympäri Eurooppaa, joista 48

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 26.11.2013 Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa / Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 1 Tutkimuksen näkökulma Työikäisten kuntoutuksella

Lisätiedot

FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena

FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena Perustettu 1988 Toiminta alkanut vertaisryhmäperiaatteella Tällä hetkellä 13 työntekijää RAY:n tuella Omaisten tuki ja neuvonta: Neljä työntekijää Lapsiperhetyö

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? 15.10.2013 Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille?

Lisätiedot

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21.

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21. Aineistot en omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. n omaisneuvonta, n=21. Yhteensä 312 omaisen vastaukset Yleistä vastaajista Keski-ikä 52-57 vuotta, Sopimusvuoren aineisto

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

TEEMASEMINAARI 6 LIIKKEEN MIELEKKYYTTÄ JA MIELEN LIIKETTÄ

TEEMASEMINAARI 6 LIIKKEEN MIELEKKYYTTÄ JA MIELEN LIIKETTÄ TEEMASEMINAARI 6 LIIKKEEN MIELEKKYYTTÄ JA MIELEN LIIKETTÄ Teemaseminaarin ohjelma 10.15 Kuka olen, mistä tulen, miksi olen täällä? Näkymiä ja unelmia, Esa Nordling (THL) ja Satu Turhala(SMS) 10.45 Puhe,

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen - Toimiva lapsi&perhe menetelmäkoulutus syksy 06 kevät 07 Beardsleen perheinterventio, lapset

Lisätiedot

SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.

SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT. SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI LUENNOITSIJA JA INTRESSIT Jan-Henry Stenberg FT., PsL, erikoispsykologi,

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Annamari Tuulio-Henriksson Dosentti, johtava tutkija, Kelan tutkimusosasto Suomen epidemiologian seuran ja Kelan seminaari 27.10.2011 Nuoret ja työllistymisen

Lisätiedot

Stressi ja mielenterveys

Stressi ja mielenterveys Stressi ja mielenterveys Jokainen ihminen sietää tietyn määrän stressiä. Kun sietokyvyn raja ylittyy, stressi alkaa haitata elämää. Se voi aiheuttaa esimerkiksi unettomuutta. Voit vaikuttaa omaan mielenterveyteesi,

Lisätiedot

Miten 2Dg-potilaan hoitomalli rakentuu Etelä-Pohjanmaalla projektityöntekijä Marja Koivumäki

Miten 2Dg-potilaan hoitomalli rakentuu Etelä-Pohjanmaalla projektityöntekijä Marja Koivumäki Miten 2Dg-potilaan hoitomalli rakentuu Etelä-Pohjanmaalla 25.10.2010 projektityöntekijä Marja Koivumäki Esitys Tausta Määrittely Systemaattinen hoitomalli/ Masennustalkoot II Käyttäytymisen aktivaatiomalli

Lisätiedot

Mieliala AKVA kuntoutuksen tuloksellisuuden raportointikoulutus 27.10.2014. Tanja Laukkala Asiantuntijalääkäri Kelan terveysosasto

Mieliala AKVA kuntoutuksen tuloksellisuuden raportointikoulutus 27.10.2014. Tanja Laukkala Asiantuntijalääkäri Kelan terveysosasto Mieliala AKVA kuntoutuksen tuloksellisuuden raportointikoulutus 27.10.2014 Tanja Laukkala Asiantuntijalääkäri Kelan terveysosasto Mielialan arviointi mittareiden avulla -taustaa Masennusoireilu on väestötasolla

Lisätiedot

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

Psyykkisten rakenteiden kehitys

Psyykkisten rakenteiden kehitys Psyykkisten rakenteiden kehitys Bio-psykososiaalinen näkemys: Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys riippuu bioloogisista, psykoloogisista ja sosiaalisista tekijöistä Lapsen psyykkisen kehityksen kannalta

Lisätiedot

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto 22.11.2006 Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Laajennan puheenvuoroani käsittämään Päihkeestä tehtyjä tutkimuksia. Kommentoin aluksi Päihkeestä viime

Lisätiedot

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Tuula Mattila/ Uudet Tuumat 6.5.2014 1 Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ikääntyvien palomiesten pelkoja ja pelkojen vaikutusta

Lisätiedot

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke Jussi Ranta Projektityöntekijä Markku Santavuori Vertaisneuvoja Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke 12.11.2015 Varsinais-Suomen Mielenterveysomaiset

Lisätiedot

Mikä auttaa selviytymään?

Mikä auttaa selviytymään? Mikä auttaa selviytymään? Johanna Korkeamäki, tutkija, VTM Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Kuntoutussäätiö johanna.korkeamaki@kuntoutussaatio.fi Tutkimuksen tausta Osana Kuntoutussäätiön Opi

Lisätiedot

ELÄMÄÄ VUORISTORADALLA

ELÄMÄÄ VUORISTORADALLA ELÄMÄÄ VUORISTORADALLA Nuoren itsetuhoisuusomaisen kokemuksia Pirkko Haikola Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry Kokemusasiantuntijuus Omaisena vuodesta 1998. Kaksi lasta sairastunut psyykkisesti

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA Jonna Kylli Terhi Manninen Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tutkimuksen taustoja

Lisätiedot

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 Esitys sisältää Vähän taustaa - Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Uusi palvelu käynnistyy yhteistyö alkaa Kenelle OPI

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ Opinnäytetöiden kehittäminen - valtakunnallinen verkostohanke Seminaari 11.2.2005, Oulu Riitta Rissanen Savonia-ammattikorkeakoulu TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ OPISKELIJA

Lisätiedot

AHDISTUSTA, MASENNUSTA VAI KRIISIREAKTIOITA? Jarmo Supponen psykoterapeutti kriisityöntekijä

AHDISTUSTA, MASENNUSTA VAI KRIISIREAKTIOITA? Jarmo Supponen psykoterapeutti kriisityöntekijä AHDISTUSTA, MASENNUSTA VAI KRIISIREAKTIOITA? Jarmo Supponen psykoterapeutti kriisityöntekijä Sopeutumisprosessin vaiheet ovat Sokkivaihe Reaktiovaihe Työstämis- ja käsittelyvaihe Uudelleen suuntautumisen

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä Diakonian tutkimuksen päivä 7.11.2008 Riikka Haahtela, YTM, jatko-opiskelija sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa. Henna Haravuori

Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa. Henna Haravuori Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa Henna Haravuori 1 Työnjako nuorten masennustilojen hoidossa Perusterveydenhuolto (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, terveyskeskukset,

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

2. Mihin avomuotoisen ryhmäkuntoutuksen palveluista osallistuit työntekijänä kuluneen lukukauden aikana (kevät 2012)?

2. Mihin avomuotoisen ryhmäkuntoutuksen palveluista osallistuit työntekijänä kuluneen lukukauden aikana (kevät 2012)? 1 TÄYTTÖOHJE Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuussa 2010 alkaneen ja keväällä 2012 päättyvän moniammatillisen avokuntoutusmallin kuntoutuspalveluista palvelujen toteuttajien näkökulmasta. Kaikki

Lisätiedot

Verkosta voimaa ja tukea. Tapaustutkimus MStautia sairastavien kuntoutuksellisilta verkkokursseilta.

Verkosta voimaa ja tukea. Tapaustutkimus MStautia sairastavien kuntoutuksellisilta verkkokursseilta. Verkosta voimaa ja tukea. Tapaustutkimus MStautia sairastavien kuntoutuksellisilta verkkokursseilta. Kelan Verkkokuntoutushanke 16.4.2013 Maire Heikkinen Sisältö MS ja kuntoutus Verkosta voimaa ja tukea

Lisätiedot

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Raija Kerätär 2.11.2015 www.oorninki.fi Kuntoutus Järvikoski 2013 Korjaavaa tai varhaiskuntoutuksellista toimintaa, joka käynnistyy Työ- ja toimintakykyisyyden

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

- pitkäjännitteisyyttä - kärsivällisyyttä - kuntoutujan omaa ponnistelua

- pitkäjännitteisyyttä - kärsivällisyyttä - kuntoutujan omaa ponnistelua Ihminen - on toimiva olento - toimii & kehittyy omien kiinnostusten, tavoitteiden ja vahvuuksien pohjalta - toiminta vahvistaa voimavaroja entisestään - ihminen tietää itse parhaiten voimavaransa ja resurssinsa

Lisätiedot

Toipumisorientaatio Anna Anttinen, Heini Laukkanen & Suvi Nousiainen

Toipumisorientaatio Anna Anttinen, Heini Laukkanen & Suvi Nousiainen Toipumisorientaatio www.muotiala.fi Määritelmä Toipumisorientaation tavoitteena on tukea ihmistä rakentamaan ja ylläpitämään merkityksellistä ja tyydyttävää elämää ja identiteettiä huolimatta siitä onko

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TERVE! S

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TERVE! S MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TERVE! S. 100-108 (Mitä mielenterveys on?) Mieti parisi kanssa, miten määrittelisit mielenterveyden. Mielenterveys Raja mielen terveyden ja sairauden välillä on liukuva, sopimusvarainen

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen KT Merja Koivula Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen toimintaan Osallistuminen ja oppiminen

Lisätiedot

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille 2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille SE ON siistii olla kimpassa - Kuka minä olen? Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja persoonallisuus

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutuksen kehittämishanke arviointitutkimus KYSELYLOMAKE KUNTOUTUJILLE

Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutuksen kehittämishanke arviointitutkimus KYSELYLOMAKE KUNTOUTUJILLE 1 Vastaajan nimi: Tutkimusnumero (tutkimussihteeri täyttää): TÄYTTÖOHJE Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuussa 2010 alkaneen moniammatillisen avokuntoutusmallin kuntoutuspalveluista kuntoutujan

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Pohjanmaa-hanke 2005 2014 Juhlaseminaari Seinäjoella 25 26.3.2015 yh, TtT, YTM Minna Laitila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Uusia eväitä metsämiehen reppuun. Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö

Uusia eväitä metsämiehen reppuun. Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö Uusia eväitä metsämiehen reppuun Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö Miehet huolehtivat itsestään ja terveydestään heikommin kuin naiset ja terveydenhuollon palveluihin hakeutumisen kynnys on korkeampi

Lisätiedot

LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY. Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen

LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY. Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen Hoitotyön tutkimuspäivä 31.10.2016 Minna Kinnunen, oh, TtM Johdanto: Ikääntyneiden

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP ADHD:n Käypä hoito -suositus Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP Sidonnaisuudet kolmen viimeisen vuoden ajalta LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykoterapian erityispätevyys

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Esityksen sisältö. (c) Professori Solja Niemelä OY, LSHP solja.niemela@lshp.fi. KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito

Esityksen sisältö. (c) Professori Solja Niemelä OY, LSHP solja.niemela@lshp.fi. KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito Tervey&ä Lapista 2015 Solja Niemelä Psykiatrian professori, ylilääkäri Oulun yliopisto Lapin sairaanhoitopiiri Kaksoisdiagnoosi? Määritelmä Esiintyvyys Kliininen

Lisätiedot

SENSO PROJEKTI. Taustaa

SENSO PROJEKTI. Taustaa SENSO PROJEKTI Taustaa Mistä tarve muutokseen? 1. asukas/asiakas tulee tietoiseksi oikeuksistaan (seksuaalioikeudet) ja kokee, että hänen oikeutensa eivät toteudu ja vaatii muutosta. 2. henkilökunnassa

Lisätiedot

Järjestöjen tavoittamien ihmisten hyvinvointi ja toimintakyky MIPA 4. työpaja, Vanhempi tutkija, Tuuli Pitkänen A-klinikkasäätiö

Järjestöjen tavoittamien ihmisten hyvinvointi ja toimintakyky MIPA 4. työpaja, Vanhempi tutkija, Tuuli Pitkänen A-klinikkasäätiö Järjestöjen tavoittamien ihmisten hyvinvointi ja toimintakyky MIPA 4. työpaja, 13.9.2016 Vanhempi tutkija, Tuuli Pitkänen A-klinikkasäätiö Pitkänen 2016 1 www.a-klinikka.fi/mipa Pitkänen 2015 2 MIPA-hyvinvointikyselyyn

Lisätiedot

Kysely lähetettiin postikyselynä 1 000 Työterveysasemalle osoitettuna vastaavalle työterveyslääkärille. Kyselyyn saatiin yhteensä 228 vastausta.

Kysely lähetettiin postikyselynä 1 000 Työterveysasemalle osoitettuna vastaavalle työterveyslääkärille. Kyselyyn saatiin yhteensä 228 vastausta. MIELENTERVEYS TYÖELÄMÄSSÄ -KYSELYN TULOKSET TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT Kysely lähetettiin postikyselynä 1 000 Työterveysasemalle osoitettuna vastaavalle työterveyslääkärille. Kyselyyn saatiin yhteensä 228 vastausta.

Lisätiedot

Miten mielenterveyttä vahvistetaan?

Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä kunnosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Arjen rytmitys. Kuormitus ei ohita voimavaroja. Rasitus vs. lepo. Monipuolinen ravinto

Lisätiedot

Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus

Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus 8.5.2012 Tampere Kristian Wahlbeck kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi Uuden paradigman nousu Vaikuttava edistävä ja

Lisätiedot

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Markus Henriksson Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Psykiatrian dosentti, psykoterapeutti Valvira, terveydenhuollon

Lisätiedot

Omaisyhdistys satakuntalaisille

Omaisyhdistys satakuntalaisille Omaisyhdistys satakuntalaisille 5.2.2015 Perustettu 2009 Hallituskatu 10 28100 Pori Toiminnanohjaaja Jaakko Viitala Tammikuu 2015 Isolinnankatu 16 28100 Pori Toiminnanjohtaja Elina Uusivuori Henkilöstö

Lisätiedot

Yhdessä parempi. miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti?

Yhdessä parempi. miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti? Yhdessä parempi miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti? PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi-

Lisätiedot

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Ovatko lumelääketutkimukset välttämättömiä lumelääke mittaa tutkimuksen kykyä osoittaa eroja eri hoitoryhmien välillä tautiin/oireeseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Mitä tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on antanut mielen sairaudesta ja mielenterveydestä?

Mitä tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on antanut mielen sairaudesta ja mielenterveydestä? Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu Mitä tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on antanut mielen sairaudesta ja mielenterveydestä? Professori Jouko Miettunen Elinikäisen

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 2.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 2. Liite 13 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 2. VLY2 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on toinen osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista,

Lisätiedot

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Työttömien työkyky ja työllistyminen Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Tänään Mitä työkyvyllä tarkoitetaan? Työttömän työkyky työllisen työkyky? Voiko työkykyä arvioida terveystarkastuksessa?

Lisätiedot

Työllistämistä vai kuntoutusta?

Työllistämistä vai kuntoutusta? Työllistämistä vai kuntoutusta? Raija Kerätär Kuntoutuslääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri, työnohjaaja www.oorninki.fi työttömyysaika Pitkäaikaistyöttömät/työttömät Poikkileikkaus työttömistä hetkellä

Lisätiedot

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S LUDUS TUTKIMUS- JA KUNTOUTUSPALVELUT OY Mäkitorpantie 3B, HELSINKI Liesikuja

Lisätiedot

Skitsofrenia. Mitä se tarkoittaa? Tietoa skitsofreniasta pidemmän aikaa sairastaneille. Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus

Skitsofrenia. Mitä se tarkoittaa? Tietoa skitsofreniasta pidemmän aikaa sairastaneille. Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Skitsofrenia Mitä se tarkoittaa? Tietoa skitsofreniasta pidemmän aikaa sairastaneille Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Skitsofrenia Mitä se tarkoittaa? Tietoa skitsofreniasta pidemmän

Lisätiedot